You are on page 1of 22

SENARAI ABSTRAK SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN 2011 (SWAT 2011)

KOD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 KOD 13 14 15 16 17 18 19 20 KOD 21 22 23 24 KOD 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

SUB TEMA: INTEGRASI QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN MODEN


Perubatan Melalui Al-Quran: Sebabnya, Cirinya Dan Dhawabitnya Disiplin Al-Quran Dan Evolusi Perkembangan Sains Abad Pertengahan Meneroka Konsep Akinnah Hati Menurut Al-Quran Menggunakan Kaedah Biofeedback Panduan Makanan Halal Haram Menurut Perpsektif Al-Quran : Analisis Terhadap Isu-Isu Makanan Semasa Penyelesaian Masalah Pembuangan Bayi Menurut Perspektif Al-Quran Teknik Taubat Dan Pemulihan Remaja Terlibat Zina Melalui Pendekatan Al-Ghazali: Satu Kajian Kes Panduan Strategi Pembinaan Akhlak Imani Menerusi Al Quran: Kajian Berdasarkan Perbezaan Antara Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Yang Berkenaan Homoseksual: Rawatan Kaunseling Dan Pencegahan Menurut Al-Quran Epistemologi Islam Vis--Vis Teori Demarkasi Ilmu: Satu Penelitian Awal Integrasi Quran Dan Ilmu Pengetahuan Moden Memacu Ketamadunan Insan Panduan Al-Quran Dan Integrasi Ilmu Saintifik Ke Arah Pemantapan Sistem Pengurusan Berkualiti Mengkagumi Al-Quran Menerusi Penghayatan Kedinamikan Fenomena Alam Dari Perspektif Ilmu Kimia

SUB TEMA: PENEMUAN SAINTIFIK DAN INOVASI


Pengharaman Khinzir Dari Perspektif Al-Quran Dan Buktinya Dari Sains Moden Penagihan Dadah Dan Penyelesaiannya Melalui Terapi Zikir Al-Quran Dan Sains Berbicara Mengenai Susu Ibu Al-Quran Dan Fungsi Lapisan Atmosfera Suatu Pendekatan Tafsir Maudui Konsep Astronomi Dari Perspektif Al-Quran Konsep Bintang Dari Perspektif Tafsiran Nas Al-Quran Kosmologi Islam Dan Kosmologi Melayu: Analisis Perbandingan Aspek-Aspek Penciptaan Alam Berdasarkan AlQuran Dan Al-Sunnah Isu Waktu Solat Latitud Tinggi: Kajian Berdasarkan Ayat Al-Quran Yang Berkaitan Waktu Solat

SUB TEMA: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN ILMU


Kitabah Elektronik Sebagai Kaedah Keterangan Kotemporari Di Dalam Transaksi Semasa: Satu Tinjauan Menurut Al-Quran Dan Undang-Undang Pandangan Al-Quran Pada Aplikasi Teknologi Dalam Pengembangan Ilmu Peranan Ilmu Dan Teknologi Semasa Dalam Pengembangan Pengajian Islam: Satu Analisis Al-Quran Sebagai Sumber Pembinaan Instrumen Kecerdasan Kerohanian: Penerokaan Kerangka Konseptual

SUB TEMA: ISU SEMASA PENGAJIAN TAFSIR


Metod Ibnu Adel Al-Hambali Dalam Kitab Tafsir Al-Lubab Fi Ulum Al-Kitab Metodologi Dan Corak Penafsiran Ulama Tiga Serangkai:Kajian Terhadap Tafsir Al-Quran Al-Karim Metodologi Tafsir Sufi Isyari Dalam Haqaiq Al-Tafsir Pendalilan Al-Quran Dalam Kitab Muqaddimah Mastika Hadith Dan Metodologi Penulisannya Khalwah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah Dan Pengamalannya Di Malaysia Konsep Syura Di Dalam Al-Quran: Aplikasinya Dalam Perkahwinan Konsep Ta'wil Syi'ah Bathiniyah & Pengaruhnya Terhadap Hermeneutika Ayat Al-Shifa: Tinjauan Dari Sudut Epistemologi Dan Tafsirannya Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Kaedah Al-Wihdah Al-Maudhuiyyah Dalam Pentafsiran Al-Quran Secara Tematik Kejatuhan Tamadun Manusia Di Dalam Al-Quran Dan Iktibar Buat Umat Manusia Kini Kesilapan Dalam Penafsiran Quran: Tinjauan Umum Di Malaysia Kitab Al-Syariah; Satu Perbandingan Di Antara Torah Dan Al-Quran

37 38 39 40 KOD 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 KOD 53 54 55 56 KOD 57 58 59 60 61 62 63 64 KOD 65 66 67 KOD 68

Pentafsiran Ayat-Ayat Zakat Dalam Al-Quran: Sorotan Terhadap Pendapat Mufassir Dahulu Dan Kontemporari Haji Mabrur Dari Perspektif Al-Quran Dan As-Sunnah : Fiqh Dan Faedahnya Mendidik Isteri Melalui Pukulan: Suatu Analisa Ringkas Menurut Perspektif Feminisme Dan Ulama Tafsir Motivasi Muamalah Hasanah Dalam Surah Al-Dhuha: Tinjauan Aspek Balaghah Al-Badic Dan Psikologi

SUB TEMA: ISU SEMASA PENDIDIKAN


Teknik Al-Baghdadi Pencetus Inovasi Pendidikan Al-Quran Penguasaan Kemahiran Bacaan Al-Quran Dalam Program J-Qaf: Kajian Kes Di Sekolah Kebangsaan Dato Demang Hussin Melaka Kaedah Pembelajaran Al-Quran Di Malaysia Iklim Pembacaan Dan Hafazan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Guru Sebagai Pemimpin Spiritual: Isu Dan Cabaran Pengaruh Media Massa Dalam Menyumbang Kepada Keruntuhan Moral Remaja Melayu Peranan Institusi Quran Dalam Pengajian Ilmu Al-Quran: Satu Kajian Di Institut Al-Quran Terengganu (IQT) Gagasan 1Malaysia: Cabaran Pendidikan Kebangsaaan Dalam Pembinaan Negara Bangsa Aplikasi Cd Rom Interaktif Dalam Ilmu Tarannum Kelas Kemahiran Al- Quran Dan Kesannya Terhadap Proses Pembelajaran Al-Quran Dan Pendidikan: Tadib Qurani Terhadap Golongan Yang Tidak Membayar Zakat Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Berkeperluan Khas (Penglihatan) Dalam Menghafaz Al-Quran: Kajian Kes Di Darul Quran, Jakim Kajian Keperluan Kursus Latihan Industri Terhadap Pelajar Pengajian Quran Dan Sunnah Di IPTA, Malaysia

SUB TEMA: SENI BACAAN DAN PENULISAN QURAN


Manifestasi Khat Naskhi Sebagai Tulisan Asas Al-Quran: Kajian Terhadap Jenis Khat Naskhi Sebagai Tulisan Asas Dalam Al-Quran Mushaf Uthmani Pembukuan Al-Quran: Kajian Kronologi Penulisan Penulisan Karya Seni Lagu Al-Quran Di Nusantara: Satu Tinjauan Sejarah, Perkembangan Aktiviti Penganjuran Pertandingan Tilawah Al-Quran, Dan Kesannya Ke Atas Perkembangan Seni Qiraat Dan Tarannum Di Malaysia

SUB TEMA: PENGAJIAN TAHFIZ DAN QIRAAT


Ilmu Taujih Qiraat: Sorotan Terhadap Perkembangannya Di Dalam Penulisan Dahulu Dan Kontemporari Ilmu Taujih Qiraat Dan Kaitannya Dengan Ilmu Nahu, Bayan Dan Fiqh Al-Ahruf Al-Sabah Dan Seni Bacaan Al-Quran: Satu Kajian Perbandingan Penyelewengan Dalam Ilmu Qiraat : Kajian Terhadap Karya Ilmu Qiraah Al-Quran Pelajaran Qiraat Al-Sabah (Qiraat Tujuh) Susunan Drs. Abdul Malik Yamint Hala Tuju Kerjaya Pelajar Lepasan Ijazah Al-Quran Dan Qiraat Di Timur Tengah : Kajian Terhadap Bekas Pelajar Institut Al-Quran Terengganu (IQT) Qiraat Dalam Tafsir Marh Labid Li Kashf MaNa Al-Qurn Al-Majid Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Khilaf Dalam Beberapa Hukum Tajwid: Metode Memahami Dan Mengatasinya Qiraat Syazzah: Peranan Dan Hubungannya Terhadap Ilmu Taujih Al-Qiraat

SUB TEMA: TOKOH KONTEMPORARI


Zaghlul Al-Najjar: Sumbangannya Terhadap Perkembangan Tafsir Ilmi Sumbangan Sheikh Abdullah Basmeih Dalam Bidang Tafsir Di Malaysia Sumbangan Dato Hj. Muhammad Nor B. Hj. Ibrahim Dalam Bidang Pengajian Al-Quran Dan Tafsir

SUB TEMA: KESENIAN DAN KEBUDAYAAN


Seni Muzik Dan Tarian Menurut Pandangan Al-Quran Dan As-Sunnah

KOD 69 70 71 72 KOD 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 KOD 87 88 89 KOD 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

ENGLISH ABSTRACTS
Economic, What Can We Learned From Al Quran The 31st Most Influential Muslim 2010: The Deobands Mufti Muhammad Taqi Usmani And His Contribution In The Field Of Quran Quranic Dialogue And Dialogic Thinking: Prospective Muslim Engangements In Global Dialogue Tajdid Based On Quran

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 KOD 115 116 117 118 KOD 119 120 121 122 123 KOD 124 KOD 125 126 127 128

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (1) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 1 (A) SUB TEMA: INTEGRASI QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN MODEN
NAMA TAJUK

9.00 AM 10.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

01

Dr. Asming Yalawae

PERUBATAN MELALUI AL-QURAN: SEBABNYA, CIRINYA DAN DHAWABITNYA

USIM

2.

02

Mohd Zamrus bin Mohd Ali

DISIPLIN AL-QURAN DAN EVOLUSI PERKEMBANGAN SAINS ABAD PERTENGAHAN

USM

3.

03

Abdul Kamil Jamaludin Mohd Nubli Abdul Wahab

MENEROKA KONSEP AKINNAH HATI MENURUT AL-QURAN MENGGUNAKAN KAEDAH BIOFEEDBACK

UMP

4.

04

Mohammad Aizat Jamaludin Mohd Anuar Ramli Suhaimi Ab. Rahman

PANDUAN MAKANAN HALAL HARAM MENURUT PERPSEKTIF AL-QURAN : ANALISIS TERHADAP ISU-ISU MAKANAN SEMASA

UPM UM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 1 (B) SUB TEMA: INTEGRASI QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN MODEN
NAMA TAJUK

9.00 AM 10.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

05

Siti Maryam bt Hasni Nur Saadah bt Hamisan@Khair

PENYELESAIAN MASALAH PEMBUANGAN BAYI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN

UIAM

2.

06

Salhah Abdullah, Marina Munira, Prof. Madya Datin Dr. Sapora Sipon Prof. Madya Dr Saedah Abdul Ghani

TEKNIK TAUBAT DAN PEMULIHAN REMAJA TERLIBAT ZINA MELALUI PENDEKATAN AL-GHAZALI: SATU KAJIAN KES PANDUAN STRATEGI PEMBINAAN AKHLAK IMANI MENERUSI AL QURAN: KAJIAN BERDASARKAN PERBEZAAN ANTARA AYAT-AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYAH YANG BERKENAAN HOMOSEKSUAL: RAWATAN KAUNSELING DAN PENCEGAHAN MENURUT AL-QURAN

USIM

3.

07

Mansor Bin Sulaiman

UMP

4.

08

Suhailiza Md. Hamdani Rezki Perdani Sawai Dini Farhana Baharudin Hasnan Kasnan

USIM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (1) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD

SIDANG SELARI 1 (C) SUB TEMA: INTEGRASI QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN MODEN
NAMA TAJUK

9.00 AM 10.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

09

Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali

EPISTEMOLOGI ISLAM VIS--VIS TEORI DEMARKASI ILMU: SATU PENELITIAN AWAL

USIM

2.

10

Norsaadah binti Din @ Mohamad Nasirudin Nurzatil Ismah binti Azizan Hasan Al-Banna bin Mohamed Prof. Madya Dr. Ab Mumin Ab Ghani Dr. Siti Arni binti Basir Prof. Dr. Musa Ahmad Dr. Che Wan Zanariah Prof. Madya Dr. Adnan M.Yusoff Dr. Sharina Abu Hanifah

INTEGRASI QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN MODEN MEMACU KETAMADUNAN INSAN

KUIS

3.

11

PANDUAN AL-QURAN DAN INTEGRASI ILMU SAINTIFIK KE ARAH PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN BERKUALITI

UM

4.

12

MENGKAGUMI AL-QURAN MENERUSI PENGHAYATAN KEDINAMIKAN FENOMENA ALAM DARI PERSPEKTIF ILMU KIMIA

USIM UKM

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 1 (D)

9.00 AM 10.00 AM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

73

2.

74

3.

75

4.

76

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (2) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 2 (A) SUB TEMA: PENEMUAN SAINTIFIK DAN INOVASI


NAMA Safinah Ismail Wan Ramizah binti Hasan Dr Wahab Salleh Al-Muslim Mustapa Nur Afzan Muhamad Dr Buerah Tunggak Prof. Madya Dr. Farahwahida Mohd Yusofa Zilal Saarib Marwah Saaric TAJUK

10.00 AM 11.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

13

PENGHARAMAN KHINZIR DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN BUKTINYA DARI SAINS MODEN

2.

14

PENAGIHAN DADAH DAN PENYELESAIANNYA MELALUI TERAPI ZIKIR

UTM

3.

15

AL-QURAN DAN SAINS BERBICARA MENGENAI SUSU IBU

UTM

4.

16

Dr. Mikdar Rusdi

AL-QURAN DAN FUNGSI LAPISAN ATMOSFERA SUATU PENDEKATAN TAFSIR MAUDUI

UTHM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 2 (B) SUB TEMA: PENEMUAN SAINTIFIK DAN INOVASI


NAMA TAJUK

10.00 AM 11.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

17

Raihana Abdul Wahab Ishak Suliaman Mohd Zambri Zainuddin Nurul Hidayah Awang @ Ab Rahman Monika @ Munirah Abdul Razzak Mohd Zambri Zainuddin Roshimah Shamsudin Noor Shakirah Mat Akhir

KONSEP ASTRONOMI DARI PERSPEKTIF AL-QURAN

UM

2.

18

KONSEP BINTANG DARI PERSPEKTIF TAFSIRAN NAS ALQURAN

UM

3.

19

KOSMOLOGI ISLAM DAN KOSMOLOGI MELAYU: ANALISIS PERBANDINGAN ASPEK-ASPEK PENCIPTAAN ALAM BERDASARKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH ISU WAKTU SOLAT LATITUD TINGGI: KAJIAN BERDASARKAN AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN WAKTU SOLAT

USM

4.

20

Noor Hidayah Mohd Zulkifli Saadan Man Mohd Zambri Zainuddin

UM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (2) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD

SIDANG SELARI 2 (C) SUB TEMA: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN ILMU
NAMA TAJUK

10.00 AM 11.00 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

21

Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail

KITABAH ELEKTRONIK SEBAGAI KAEDAH KETERANGAN KOTEMPORARI DI DALAM TRANSAKSI SEMASA: SATU TINJAUAN MENURUT AL-QURAN DAN UNDANG-UNDANG

USIM

2.

22

Hasan Basri Jumin


Prof. Madya Dr.Rahimin Affandi Prof. Madya Dr Ruzman Mohd Noor Mohd Kamil Abd Majid Dr Saadan Man, Dr Mohd Anuar Ramli Nor Hayati Bt Md Dahlal Dr. Mohd Rushdan Bin Mohd Jailani Dr. Khairul Anwar Mastor Dr. Hasnan Kasan Rezki Perdani Sawai Salhah Binti Abdullah Ini Farhana Baharuddin

PANDANGAN AL-QURAN PADA APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN ILMU

UUM

3.

23

PERANAN ILMU DAN TEKNOLOGI SEMASA DALAM PENGEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM: SATU ANALISIS

UITM UM

4.

24

AL-QURAN SEBAGAI SUMBER PEMBINAAN INSTRUMEN KECERDASAN KEROHANIAN: PENEROKAAN KERANGKA KONSEPTUAL

USIM UKM

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 2 (D)

10.00 AM 11.00 AM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

77

2.

78

3.

79

4.

80

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (3) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 3 (A) SUB TEMA: ISU SEMASA PENGAJIAN TAFSIR


NAMA TAJUK

11.00 AM 12.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

25

Ahmad Kamel Mohamed Prof Dato Dr Zulkifli bin Haji Mohd Yusoff

METOD IBNU ADEL AL-HAMBALI DALAM KITAB TAFSIR AL-LUBAB FI ULUM AL-KITAB

USIM UM

2.

26

Dr Abdul Qadir Umar Usman alHamidy

METODOLOGI DAN CORAK PENAFSIRAN ULAMA TIGA SERANGKAI: KAJIAN TERHADAP TAFSIR AL-QURAN AL-KARIM

USIM

3.

27

Nazneen binti Ismail Maziah bt Mahmud

METODOLOGI TAFSIR SUFI ISYARI DALAM HAQAIQ ALTAFSIR

KUIS

4.

28

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin

PENDALILAN AL-QURAN DALAM KITAB MUQADDIMAH MASTIKA HADITH DAN METODOLOGI PENULISANNYA

USIM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 3 (B) SUB TEMA: ISU SEMASA PENGAJIAN TAFSIR


NAMA TAJUK

11.00 AM 12.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

29

Ahmad Najaa bin Mokhtar

KHALWAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN ALSUNNAH DAN PENGAMALANNYA DI MALAYSIA

2.

30

Nurzatil Ismah Azizan Maziah Mahmud

KONSEP SYURA DI DALAM AL-QURAN: APLIKASINYA DALAM PERKAHWINAN

KUIS

3.

31

Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni

KONSEP TA'WIL SYI'AH BATHINIYAH & PENGARUHNYA TERHADAP HERMENEUTIKA

USIM

4.

32

Nurazmallail bin Marni

AYAT AL-SHIFA: TINJAUAN DARI SUDUT EPISTEMOLOGI DAN TAFSIRANNYA MENURUT IBN QAYYIM ALJAWZIYYAH

UTM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (3) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD

SIDANG SELARI 3 (C) SUB TEMA: ISU SEMASA PENGAJIAN TAFSIR


NAMA TAJUK

11.00 AM 12.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

33

Sahlawati Abu Bakar Maziah Mahmud

KAEDAH AL-WIHDAH AL-MAUDHUIYYAH DALAM PENTAFSIRAN AL-QURAN SECARA TEMATIK

KUIS

2.

34

Minah binti Dibok Noraini binti Ismail

KEJATUHAN TAMADUN MANUSIA DI DALAM AL-QURAN DAN IKTIBAR BUAT UMAT MANUSIA KINI

UITM

3.

35

Assoc. Prof. Dr. Ammar Fadzil

KESILAPAN DALAM PENAFSIRAN QURAN: TINJAUAN UMUM DI MALAYSIA

UIAM

4.

36

Mohamad Fauzi Zakaria

KITAB AL-SYARIAH; SATU PERBANDINGAN DI ANTARA TORAH DAN AL-QURAN

KUIS

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 3 (D)

11.00 AM 12.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

81

Kabiru Goje

2.

82

3.

83

4.

84

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (4) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 4 (A) SUB TEMA: ISU SEMASA PENGAJIAN TAFSIR


NAMA TAJUK

2.00 PM 3.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

37

Dr.Azman Ab Rahman Abd Muhaimin bin Ahmad

PENTAFSIRAN AYAT-AYAT ZAKAT DALAM AL-QURAN: SOROTAN TERHADAP PENDAPAT MUFASSIR DAHULU DAN KONTEMPORARI

USIM

2.

38

Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Dr. Hj Zulkifli Mohamad Al-Bakri

HAJI MABRUR DARI PERSPEKTIF AL-QURAN DAN ASSUNNAH : FIQH DAN FAEDAHNYA

USIM

3.

39

Norzulaili Mohd Ghazali

MENDIDIK ISTERI MELALUI PUKULAN: SUATU ANALISA RINGKAS MENURUT PERSPEKTIF FEMINISME DAN ULAMA TAFSIR MOTIVASI MUAMALAH HASANAH DALAM SURAH ALDHUHA: TINJAUAN ASPEK BALAGHAH AL-BADIC DAN PSIKOLOGI

USIM

4.

40

Wan Azura Wan Ahmad Nasr El-Din Ibrahim Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin

USIM UIAM UMP

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 4 (B) SUB TEMA: ISU SEMASA PENDIDIKAN


NAMA TAJUK

2.00 PM 3.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA Al-Baghdadi Method Sdn. Bhd.

1.

41

Jalaluddin Bin Haji Hassanuddin Arlinda Binti Maik

TEKNIK AL-BAGHDADI PENCETUS INOVASI PENDIDIKAN AL-QURAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN DALAM PROGRAM J-QAF: KAJIAN KES DI SEKOLAH KEBANGSAAN DATO DEMANG HUSSIN MELAKA

2.

42

Nurfadilah Mohamad Prof. Madya Dr. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif

USIM

3.

43

Muhamad Anuar Bin Basir

KAEDAH PEMBELAJARAN AL-QURAN DI MALAYSIA

KISDAR

4.

44

Prof. Madya Dr. Bhasah Hj. Abu Bakar

IKLIM PEMBACAAN DAN HAFAZAN AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

USIM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (4) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 4 (C)

2.00 PM 3.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

85

2.

86

3.

87

4.

88

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 4 (D)

2.00 PM 3.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

89

2.

90

3.

91

4.

92

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (5) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 5 (A) SUB TEMA: ISU SEMASA PENDIDIKAN


NAMA TAJUK

3.00 PM 4.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

45

Habib Mat Som

GURU SEBAGAI PEMIMPIN SPIRITUAL: ISU DAN CABARAN

UPSI

2.

46

Nor Atiqah bt Mohd Fadzil Dr Buerah Tunggak

PENGARUH MEDIA MASSA DALAM MENYUMBANG KEPADA KERUNTUHAN MORAL REMAJA MELAYU

UTM

3.

47

Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin Abdul Hanis bin Embong

PERANAN INSTITUSI QURAN DALAM PENGAJIAN ILMU ALQURAN: SATU KAJIAN DI INSTITUT AL-QURAN TERENGGANU (IQT)

UNISZA

4.

48

Mohd Ridhuan Tee Abdullah

GAGASAN 1MALAYSIA: CABARAN PENDIDIKAN KEBANGSAAAN DALAM PEMBINAAN NEGARA BANGSA

UPNM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 5 (B) SUB TEMA: ISU SEMASA PENDIDIKAN


NAMA Noor Najihan Jaafar Mohd. Fathi Said Sabri Mohamad Wan Hilmi Wan Abdullah Amiruddin Mohd Sobali Dr. Azman Ab. Rahman
Hj. Norakyairee Hj. Mohd Raus Dr. Abdul Karim Toure Abdul Muhaimin Ahmad Mohd Nur Adzam Rasdi Noornajihan Jaafar Nurul Asiah Fasihah Mohammad Syed Najihuddin Syed Hassan Hj. Norakyairee Hj. Mohd Raus Prof. Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin Robiatul Adawiyah Amat @ Mohd Nik Nur Salwa Nik Jamaluddin

3.00 PM 4.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

TAJUK APLIKASI CD ROM INTERAKTIF DALAM ILMU TARANNUM KELAS KEMAHIRAN AL- QURAN DAN KESANNYA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN AL-QURAN DAN PENDIDIKAN: TADIB QURANI TERHADAP GOLONGAN YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS (PENGLIHATAN) DALAM MENGHAFAZ AL-QURAN: KAJIAN KES DI DARUL QURAN, JAKIM KAJIAN KEPERLUAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI TERHADAP PELAJAR PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DI IPTA, MALAYSIA

1.

49

USIM UKM

2.

50

USIM

3.

51

USIM

4.

52

USIM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (5) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 5 (C)

3.00 PM 4.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

93

2.

94

3.

95

4.

96

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 5 (D)

3.00 PM 4.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

97

2.

98

3.

99

4.

100

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (6) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 6 (A) SUB TEMA: SENI BACAAN DAN PENULISAN AL-QURAN
NAMA TAJUK

4.00 PM 5.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

53

Makmur Abdullah Yusof

MANIFESTASI KHAT NASKHI SEBAGAI TULISAN ASAS ALQURAN: KAJIAN TERHADAP JENIS KHAT NASKHI SEBAGAI TULISAN ASAS DALAM AL-QURAN MUSHAF UTHMANI

UPSI UM

2.

54

Ahmad Farid Fadhli bin Mustafa Mat Taib bin Pa

PEMBUKUAN AL-QURAN: KAJIAN KRONOLOGI PENULISAN

KISDAR UM

3.

55

Mohd Zaini Zakaria Mohd Yusuf Ismail Sidek Ariffin

PENULISAN KARYA SENI LAGU AL-QURAN DI NUSANTARA: SATU TINJAUAN SEJARAH, PERKEMBANGAN AKTIVITI PENGANJURAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN, DAN KESANNYA KE ATAS PERKEMBANGAN SENI QIRAAT DAN TARANNUM DI MALAYSIA

USIM UM

4.

56

Siti Norfariza Binti Mohd Tawel Dr Abdullah Yusof

UM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD

SIDANG SELARI 6 (B) SUB TEMA: PENGAJIAN TAHFIZ DAN QIRAAT


NAMA TAJUK

4.00 PM 5.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

57

Abd Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh Norazman bin Alias Norazman bin Alias Abdul Muhaimin bin Ahmad Muhammad Hafiz bin Saleh

ILMU TAUJIH QIRAAT: SOROTAN TERHADAP PERKEMBANGANNYA DI DALAM PENULISAN DAHULU DAN KONTEMPORARI

USIM

2.

58

ILMU TAUJIH QIRAAT DAN KAITANNYA DENGAN ILMU NAHU, BAYAN DAN FIQH

USIM

3.

59

Nor Zatu Amni bt Mohamad

AL-AHRUF AL-SABAH DAN SENI BACAAN AL-QURAN: SATU KAJIAN PERBANDINGAN PENYELEWENGAN DALAM ILMU QIRAAT : KAJIAN TERHADAP KARYA ILMU QIRAAH AL-QURAN PELAJARAN QIRAAT AL-SABAH (QIRAAT TUJUH) SUSUNAN DRS. ABDUL MALIK YAMINT

UIAM

4.

60

Riswadi bin Azmi Mustaffa bin Abdullah

UMT UM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (6) 21 SEPTEMBER 2011 (RABU)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 6 (C)

4.00 PM 5.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

101

2.

102

3.

103

4.

104

BILIK MESYUARAT UTAMA


NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 6 (D)

4.00 PM 5.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

105

2.

106

3.

107

4.

108

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (7) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD

SIDANG SELARI 7 (A) SUB TEMA: PENGAJIAN TAHFIZ DAN QIRAAT


NAMA TAJUK HALA TUJU KERJAYA PELAJAR LEPASAN IJAZAH ALQURAN DAN QIRAAT DI TIMUR TENGAH : KAJIAN TERHADAP BEKAS PELAJAR INSTITUT AL-QURAN TERENGGANU (IQT) QIRAAT DALAM TAFSIR MARH LABID LI KASHF MANA AL-QURN AL-MAJID KARYA SHEIKH NAWAWI ALBANTANI

9.00 AM 10.30 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

61

Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin

UNISZA

2.

62

Ikmal Zaidi bin Hashim

KUIS

3.

63

Khairul Anuar Mohamad Prof. Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff Prof . Madya Dr. Adel Abdul Aziz alGhiryani

KHILAF DALAM BEBERAPA HUKUM TAJWID: METODE MEMAHAMI DAN MENGATASINYA

USIM

4.

64

Muhammad Hafiz bin Saleh Norazman bin Alias Abd Muhaimin bin Ahmad

QIRAAT SYAZZAH: PERANAN DAN HUBUNGANNYA TERHADAP ILMU TAUJIH AL-QIRAAT

USIM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 7 (B) ENGLISH PRESENTATION


TAJUK

9.00 AM 10.30 AM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

69

Bayu Taufiq Possumah Abdul Ghaffar Ismail

ECONOMIC, WHAT CAN WE LEARNED FROM AL QURAN

UKM

2.

70

Zunaidah Binti Mohd Marzuki Zaharudin Bin Nawi

THE 31ST MOST INFLUENTIAL MUSLIM 2010: THE DEOBANDS MUFTI MUHAMMAD TAQI USMANI AND HIS CONTRIBUTION IN THE FIELD OF QURAN QURANIC DIALOGUE AND DIALOGIC THINKING: PROSPECTIVE MUSLIM ENGANGEMENTS IN GLOBAL DIALOGUE

UIAM

3.

71

Alwani Ghazali Zamrie Ibrahim @ Musa

USIM

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (7) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 7 (C)

9.00 AM 10.30 AM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

109

2.

110

3.

111

4.

112

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (8) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 8 (A) SUB TEMA: TOKOH KONTEMPORARI


TAJUK

01.30 AM 12.00 PM
INSTITUSI/ NEGARA

1.

65

Noor Aishah Mohd Zainudin Mohd Azam Mahat Monika@Munirah Abdul Razzak

ZAGHLUL AL-NAJJAR: SUMBANGANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN TAFSIR ILMI

UM

2.

66

Wan Ramizah binti Hasan Safinah Ismail


Nor Azrina @ Nor Azura Ab. Rahman Abi Yazid Tukiran Dr. Mohd. Asmadi Yakob Mohd. Marbawi Taha

SUMBANGAN SHEIKH ABDULLAH BASMEIH DALAM BIDANG TAFSIR DI MALAYSIA

KUIS

3.

67

SUMBANGAN DATO HJ. MUHAMMAD NOR B. HJ. IBRAHIM DALAM BIDANG PENGAJIAN AL-QURAN DAN TAFSIR

UITM

4.

68

Mohd. Mahyeddin bin Hj. Mohd Salleh Nisar Mohammad bin Hj. Ahmad

SENI MUZIK DAN TARIAN MENURUT PANDANGAN ALQURAN DAN AS-SUNNAH

USIM

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 8 (B)

01.30 AM 12.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

113

2.

114

3.

115

4.

116

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (8) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 8 (C)

01.30 AM 12.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

117

2.

118

3.

124

4.

125

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (9) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


BILIK SEMINAR 1
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 9 (A)

12.00 PM 1.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

119

2.

120

3.

121

BILIK SEMINAR 2
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 9 (B)

12.00 PM 1.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

122

2.

123

3.

126

JADUAL PEMBENTANGAN SIDANG SELARI (9) 22 SEPTEMBER 2011 (KHAMIS)


DEWAN KULIAH UTAMA
NO. KOD NAMA

SIDANG SELARI 9 (C)

12.00 PM 1.00 PM
TAJUK INSTITUSI/ NEGARA

1.

127

2.

128

3.

72

Syed Ahmad Tarmizi Bin Syed Omar Dr. Syed Mohammad Chaedar Syed Abdurrahman Al Yahya

TAJDID BASED ON QURAN

USIM