Podnikateľská aliancia Slovenska

Bajkalská 25, 82718 Bratislava 212
tel. 02/ 5823 3481, fax 02/ 5823 3487
e-mail: pas@alianciaPAS.sk, http://www.alianciaPAS.sk

Dane z nehnuteľností vzrástli v priemere o 13,5%
tlačová správa

V roku 2012 sadzby daní z nehnuteľností v 79 okresných mestách SR a mestských
častiach Bratislavy oproti predchádzajúcemu roku vzrástli v priemere o 13,5 %.
K zvýšeniu sadzieb pristúpilo v tomto roku 41 sledovaných miest. V 4 mestách došlo
k poklesu sadzieb. „Po štyroch rokoch stagnácie sledujeme vo väčšine okresných miest
rast daní z nehnuteľností. Napriek tomu možno priemerný nárast týchto daní hodnotiť
ako veľmi mierny,“ hovorí Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS a dodáva: „Napriek
dlhovej kríze a neistému vývoju príjmov verejných financií sa samosprávy neodhodlali k
výraznejšej diverzifikácii zdrojov svojich príjmov cez miestne dane.“
Priemerné sadzby daní z nehnuteľností sú v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku
určoval štát, viac ako dvojnásobne vyššie. Najprudšie vzrástli medzi rokmi 2004 a 2005,
kedy mohli samosprávy prvýkrát slobodne rozhodnúť o ich výške. V ďalších rokoch sa
rast výrazne spomalil. V rokoch 2008 až 2011 priemerná výška daní z nehnuteľností
kolísala okolo dvojnásobku sadzieb roku 2004 a dnes dosahuje úroveň 2,14 násobku
sadzieb roku 2004. Opatrným zvyšovaním sadzieb daní z nehnuteľností samosprávy síce
šetria výdavky miestnych platiteľov v čase vysokej nezamestnanosti, no zároveň sa tým
sami vystavujú riziku finančných ťažkostí, keďže výber dane z príjmov fyzických osôb,
ktorá je najdôležitejším zdrojom financovania miest a obcí, môže zaostať za prognózami.
Vývoj priemerných sadzieb daní z nehnuteľností
(index; rok 2004 = 100%)

214%

220%
200%

183%

190%

188%

2006

2007

200%

201%

201%

200%

2008

2009

2010

2011

180%
160%
140%
120%
100%

100%
2004

2005

2012

Do budúcnosti možno očakávať, že význam miestnych daní bude postupne rásť. Podľa
štatistík OECD dosiahli majetkové dane na Slovensku v roku 2009 výšku 0,4% HDP,
zatiaľ čo priemer krajín OECD bol 1,8% HDP a EU15 dokonca 2,0% HDP. Z tohto
porovnania vyplýva, že majetkové dane na Slovensku sú relatívne nízke a perspektívne
môžu byť pre samosprávy rastúcim zdrojom príjmov.
Medziročný vývoj daní z nehnuteľností

Z jednotlivých sadzieb daní z nehnuteľností zaznamenali najvýraznejší medziročný
nárast daň z ostatných nebytových priestorov (priemerná výška 0,7786 €/m2,
medziročná zmena +29,5%), daň z ostatných stavieb (priemerná výška 1,4465 €/m2,
medziročná zmena +25,4%) a daň zo stavieb určených na rekreáciu (priemerná výška
0,7207 €/m2, medziročná zmena +20,5%). Priemerná sadzba dane z bytov
v slovenských mestách je 0,2247 €/m2 a medziročne vzrástla o 13,7%. Rástli aj dane zo

stavieb na bývanie, v priemere o15,7 %, a ich priemerná výška je 0,2288 €/m2.
Najvyššie sadzby daní z nehnuteľností sa aj v tomto roku týkajú podnikateľov.
Priemerná sadzba dane za priemyselné stavby je 2,3858 €/m2. Stavby na ostatné
podnikanie sú zdaňované v priemere sadzbou 3,1987 €/m2. V porovnaní s rokom 2004
sadzby oboch daní dosahujú takmer trojnásobnú výšku. Prvý krát od roku 2004 však
dane z nehnuteľností týkajúce sa podnikateľov nepatrili k najrýchlejšie rastúcim.
Tab.: Priemerné sadzby daní z nehnuteľností v okresných mestách SR v roku 2012
Druh nehnuteľnosti

Orná pôda
Trávnaté porasty
Záhrady
Zastavané plochy
Stavebné pozemky
Ostatné plochy
Stavby na bývanie
Poľnohospodárske stavby
Rekreačné stavby
Garáže
Priemyselné stavby
Stavby na ostatné podnikanie
Ostatné stavby
Byty
Nebytové priestory na podnikanie
Ostatné nebytové priestory

Priemerná
sadzba
(€/m2)
0,0017
0,0004
0,0297
0,0370
0,3314
0,0355
0,2288
0,2508
0,7207
0,8508
2,3858
3,1987
1,4465
0,2247
1,6275
0,7786

Zmena
2012/2011

Zmena
2012/2004

+13,9%
+7,4%
+3,7%
+15,2%
+11,4%
+4,3%
+15,7%
+9,3%
+20,5%
+8,9%
+14,7%
+7,6%
+25,4%
+13,7%
+14,8%
+29,5%

+53,9%
+132,5%
+136,0%
+193,4%
+163,0%
+181,9%
+81,5%
+99,0%
+90,6%
+68,8%
+278,6%
+153,8%
+282,6%
+78,3%
+98,8%
+18,9%

Porovnanie zdanenia podnikateľa
Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2
a výrobnú halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti v roku 2012 zaplatil
najnižšiu daň v Medzeve (580 €), Gelnici (680 €) a Moldave nad Bodvou (758 €).
Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Púchove (6.449 €), Bratislave – Starom Meste (5.125
€) a Žiari nad Hronom (4.442 €). Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň
v porovnaní s minulým rokom vo Zvolene (+107,4%), kde by zaplatil 2.895 €. Priemerná
výška dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností je 2.156 €.
(pozn.: kompletný rebríček miest podľa výšky dane platenej podnikateľom za uvedené
nehnuteľnosti je na 4. strane)
Rebríček miest podľa výšky daní
Na základe získaných dát PAS aj v tomto roku pripravila rebríček okresných miest
zoradených podľa výšky všetkých daní z nehnuteľností. Rebríček informuje, o koľko sa
dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú od celoslovenského priemeru.

V skupine sledovaných miest sú najnižšie sadzby daní z nehnuteľností v Medzeve,
Sobranciach a Gelnici. V prvej desiatke majú najpočetnejšie zastúpenie obce východného
Slovenska. Na opačnom konci rebríčka sa s relatívne najvyššími sadzbami umiestnili
Bratislava so svojimi mestskými časťami, Senica a Trnava.
Najvýraznejšie poklesli dane z nehnuteľností v Bardejove, Snine a Rimavskej Sobote.
Naopak, najviac rástli v Žiline, Banskej Bystrici a Považskej Bystrici.
2

Tab.: Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností v roku 2012
Poradie *

1. (1.)
2. (3.)
3. (2.)
4. (4.)
5. (5.)
6. (6.)
7. (9.)
8. (16.)
9. (7.)
10. (14.)
11. (13.)
12. (10.)
13. (8.)
14. (20.)
15. (24.)
16. (17.)
17. (22.)
18. (21.)
19. (15.)
20. (12.)
21. (11.)
22. (28.)
23. (29.)
24. (27.)
25. (32.)
26. (31.)
27. (26.)
28. (18.)
29. (25.)
30. (35.)
31. (23.)
32. (42.)
33. (38.)
34. (36.)
35. (44.)
36. (33.)
37. (41.)
38. (49.)
39. (37.)
40. (34.)
41. (52.)
42. (43.)
43. (50.)
44. (48.)
45. (46.)

Mesto

Medzev
Sobrance
Gelnica
Medzilaborce
Tvrdošín
Turčianske Teplice
Humenné
Snina
Moldava n.B.
Revúca
Kežmarok
Zlaté Moravce
Banská Štiavnica
Námestovo
Detva
Ilava
Bytča
Stropkov
Trebišov
Bánovce nad Bebravou
Poltár
Levoča
Kysucké Nové Mesto
Čadca
Partizánske
Brezno
Svidník
Žarnovica
Sabinov
Michalovce
Nové Zámky
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Topoľčany
Dunajská streda
Vranov nad Topľou
Bardejov
Krupina
Prievidza
Zvolen
Poprad
Šaľa
Veľký Krtíš
Komárno
Lučenec

Pomer výšky daní
z nehnuteľností k
celoslovenskému
priemeru
26,7%
30,8%
31,3%
36,7%
41,1%
49,1%
50,7%
53,2%
53,6%
55,8%
56,7%
57,5%
58,9%
59,3%
59,9%
60,6%
61,1%
62,7%
64,5%
65,8%
67,0%
67,6%
68,6%
68,7%
69,4%
71,0%
72,1%
72,3%
73,0%
75,0%
75,0%
75,5%
76,3%
76,4%
80,7%
81,4%
81,8%
83,2%
83,5%
84,9%
85,3%
87,2%
87,5%
87,7%
88,0%

Poradie *

46. (30.)
47. (45.)
48. (40.)
49. (56.)
50. (57.)
51. (19.)
52. (39.)
53. (51.)
54. (58.)
55. (59.)
56. (55.)
57. (63.)
58. (66.)
59. (62.)
60. (54.)
61. (76.)
62. (65.)
63. (53.)
64. (77.)
65. (71.)
66. (87.)
67. (81.)
68. (67.)
69. (60.)
70. (68.)
71. (69.)
72. (70.)
73. (72.)
74. (73.)
75. (47.)
76. (74.)
77. (75.)
78. (64.)
79. (61.)
80. (78.)
81. (79.)
82. (80.)
83. (82.)
84. (83.)
85. (84.)
86. (85.)
87. (86.)
88. (88.)
89. (89.)

Mesto

Hlohovec
Galanta
Martin
Rimavská Sobota
Ružomberok
Považská Bystrica
Dolný Kubín
Levice
Rožňava
Žiar nad Hronom
Liptovský Mikuláš
Senec
Skalica
Nové Mesto nad Váhom
Malacky
Nitra
Prešov
Myjava
Púchov
Piešťany
Košice
Pezinok
Trenčín
Banská Bystrica
Bratislava-Devín
Bratislava-Záh. Bystrica
Bratislava-Lamač
Bratislava-Vajnory
Bratislava-Čuňovo
Žilina
Bratislava-Rusovce
Bratislava-Jarovce
Trnava
Senica
Bratislava-Nové Mesto
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Rača
Bratislava-Devínska N. Ves
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Vrakuňa
Bratislava-Petržalka
Bratislava-P. Biskupice
Bratislava-Staré Mesto

*pozn.: číslo v zátvorke vyjadruje umiestnenie okresu v minuloročnom rebríčku

3

Pomer výšky daní
z nehnuteľností k
celoslovenskému
priemeru
88,1%
88,9%
89,3%
91,3%
95,3%
95,6%
95,7%
96,1%
100,3%
101,5%
102,0%
108,4%
109,7%
114,0%
114,0%
126,1%
127,4%
128,8%
130,9%
132,4%
135,3%
136,2%
139,0%
142,0%
145,8%
148,6%
148,7%
150,4%
151,8%
152,0%
152,6%
152,6%
160,0%
163,9%
164,6%
165,3%
165,3%
167,8%
168,8%
169,7%
169,7%
170,6%
171,6%
196,8%

Tab.: Rebríček miest podľa výšky dane pre podnikateľa s pozemkom o rozlohe
1500m2 a výrobnou halou o rozlohe 1000m2
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mesto

Daň v €

Medzev
Gelnica
Moldava n.B.
Medzilaborce
Svidník
Humenné
Sobrance
Vranov nad Topľou
Trebišov
Tvrdošín
Kežmarok
Námestovo
Snina
Brezno
Michalovce
Zlaté Moravce
Žarnovica
Turčianske Teplice
Bytča
Stropkov
Levoča
Dunajská streda
Poltár
Banská Štiavnica
Nové Zámky
Lučenec
Revúca
Komárno
Detva
Stará Ľubovňa
Krupina
Topoľčany
Sabinov
Partizánske
Čadca
Kysucké Nové Mesto
Bardejov
Bánovce nad Bebravou
Spišská Nová Ves
Šaľa
Dolný Kubín
Galanta
Ilava
Poprad
Prievidza

579,71
680,40
758,40
849,88
906,15
915,80
1067,95
1127,75
1144,36
1178,40
1184,36
1184,36
1187,80
1202,76
1234,80
1243,36
1269,80
1275,92
1305,06
1355,64
1357,84
1364,80
1372,97
1384,80
1384,80
1398,28
1418,36
1435,76
1485,36
1527,80
1573,28
1639,67
1645,15
1663,90
1681,34
1686,84
1703,80
1727,84
1739,23
1798,65
1824,40
1866,76
2038,28
2191,80
2230,61

Medziroč
ná zmena
7,4%
0,0%
0,0%
0,3%
6,0%
0,0%
0,0%
7,0%
11,7%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,6%
0,0%
3,3%
5,1%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
17,5%
9,7%
22,9%
15,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
0,0%
54,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
13,1%
0,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
44,9%

Poradie
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Mesto

Daň v €

Hlohovec
Ružomberok
Levice
Rožňava
Nové Mesto nad Váhom
Martin
Liptovský Mikuláš
Zvolen
Veľký Krtíš
Nitra
Pezinok
Bratislava-Čuňovo
Bratislava-Devín
Bratislava-Jarovce
Bratislava-Lamač
Bratislava-Rusovce
Bratislava-Vajnory
Bratislava-Záh. Bystrica
Senec
Myjava
Trenčín
Považská Bystrica
Košice
Malacky
Prešov
Skalica
Piešťany
Senica
Banská Bystrica
Trnava
Rimavská Sobota
Žilina
Bratislava-Devínska N. Ves
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Nové Město
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Pod. Biskupice
Bratislava-Rača
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Vrakuňa
Žiar nad Hronom
Bratislava-Staré Mesto
Púchov

2327,84
2348,60
2527,90
2761,20
2776,50
2829,70
2845,80
2895,28
3021,80
3026,00
3042,64
3094,05
3094,05
3094,05
3094,05
3094,05
3094,05
3094,05
3184,32
3261,75
3347,71
3387,58
3398,65
3407,60
3460,60
3474,00
3548,72
3550,95
3655,65
3715,06
4010,90
4063,75
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4103,05
4441,82
5125,40
6448,80

Medziroč
ná zmena
38,0%
0,0%
13,7%
0,0%
26,9%
20,0%
15,8%
107,4%
0,0%
0,0%
0,0%
11,7%
11,7%
11,7%
11,7%
11,7%
11,7%
11,7%
0,0%
10,8%
10,3%
34,8%
0,0%
12,7%
13,9%
4,2%
16,4%
11,6%
8,8%
25,0%
-0,2%
71,4%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
33,3%
0,0%
38,8%
48,3%

Číselné údaje do aktuálnej databázy získala PAS od predstaviteľov miest alebo zo
všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Údaje o sadzbách daní a výške daní zodpovedajú
centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.
4

Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní z nehnuteľností od roku 2004
kedy právomoc stanovovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom
PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú
verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú
konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň
vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.
Stiahnite si rebríčky všetkých daní z nehnuteľností v okresných mestách SR
Nájdete v nich napr. sadzby za stavebné pozemky (str. 5), sadzby za domy (str. 7), sadzby
za priemyselné budovy (str. 11), sadzby za byty (str. 14)

Podnikateľská aliancia Slovenska
Bratislava 26. januára 2012

informáciu poskytol: Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS,
tel.: 02/582 33 481; 0907 706 112; mail: kicina@alianciapas.sk

5