Munkavédelem 6. tétel 1.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag bet vel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony bet vel az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban Vhr.) szövege] E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végz k egészségének, munkavégz képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megel zve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefügg megbetegedéseket. Ennek érdekében az Országgy lés - az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva - a következ törvényt alkotja: A munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, illet leg a 13. § (1) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következ ket rendelem el: 2.

az életmin ség környezeti feltételeinek javítását. e) a nemzetközi környezetvédelmi együttm ködést. hogy a szervezeti egység munkahelyein a munkafolyamatok veszélyességét l. 101 .50 munkavállaló foglalkoztatása esetén 1 f . Az els segélynyújtással megbízott munkatársak minimális száma 6 . A munkahelyi els segély-nyújtás személyi és tárgyi feltételei A szabályozás feltételeit a munkahely adottságainak. g) a gazdaság m ködésének.200 munkavállaló esetén 3 f . összehangolt védelme. . a környezet egészének. illetve fejlesztését. 51 . (2) A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelel kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és el segíti a) a környezet igénybevételének. 4. f) a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben. h) a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását. 201 . az azokkal való ésszer takarékos és az er források megújulását biztosító gazdálkodást. illetve fejlesztését. az el forduló balesetek gyakoriságától és az ott foglalkoztatott munkavállalók létszámától függ en a munkáltató köteles kiképzett munkahelyi els segély-nyújtó munkatársat az els segélynyújtással megbízni és jelenlétét minden m szakban biztosítani.3. d) az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját. meg rzését szolgáló közigazgatás kialakítását. 401 munkavállaló felett 5 f . fenntartását. évi LIII. az alkalmazott technológia. § (1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása. terhelésének és szennyezésének csökkentését. helyreállítását.100 munkavállaló esetén 2 f . a veszélyforrások és a munkavállalói létszám figyelembevételével kell kialakítani. az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefügg feladatai ellátásában. megismerésében. 1995. így különösen a környezet állapotának feltárásában.400 munkavállaló esetén 4 f . a fenntartható fejl dés biztosítása. a károsodott környezet javítását. A vizsgált gazdasági társaság rendelkezései el írják. gazdasági fejl désnek a környezeti követelményekkel való összehangolását. károsodásának megel zését. törvény a környezet védelmének általános szabályairól A törvény célja 1. a társadalmi. b) az emberi egészség védelmét. i) a környezet védelmét. valamint elemeinek és folyamatainak magas szint . c) a természeti er források meg rzését.

d) az állandóan készenléten tartandó els segély-felszerelést és tárolási helyét. kiképzés alatt állók. illetve els segély-felszerelést kell készenlétben tartani. valamint a betegek.Egyszemélyes munkavégzés esetén képzett els segélynyújtót nem kell kijelölni. akkor az els segélynyújtáshoz szükséges tárgyi feltételek els sorban a járm vön elhelyezett felszereléssel biztosíthatóak. de a munkavállalót a tevékenységével összefügg els segélynyújtási ismeretekre ki kell oktatni. 500 f vagy annál nagyobb létszámú. e) az els segélynyújtáshoz értesíthet orvos vagy egészségügyi intézmények telefonszámát és címjegyzékét .a rendezvény megszervezéséért felel s vezet feladata. A munkáltató által szervezett rendezvényeken legalább egy kiképzett els segélynyújtó jelenlétét kell biztosítani. és ehhez a legközelebbi els segély. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása . és a járm a munkavégzés id tartama alatt a munkavégzés helyszínén tartózkodik. A munkáltató m ködési területe az egész országra kiterjed. A közlekedési társaság szolgáltatásait igénybevev k els segélyben részesítése során a munkavállalók munkahelyi els segélynyújtására kijelölt személy köteles közrem ködni vagy indokolt esetben els segélyt nyújtani. b) a munkahelyi els segélynyújtásra jogosultakat.eltér megállapodás hiányában . Ha a munkavállalók a munkavégzés helyszínére vasúti vagy közúti járm vel utaznak. munkavégzési helyüket és telefonszámukat. id skorúak számára szervezett rendezvény esetén be kell tartani a mentésr l szóló 5/2006.) EüM rendelet. A munkavállalók létszámának meghatározásánál figyelembe kell venni a szervezeti egységnél munkát végz tanulók. Az els segélynyújtás tárgyi feltételeihez tartozó ment dobozok darabszámát és MSZ szabvány szerinti típusát a fenti szempontok figyelembevételével indokolt meghatározni. sporteseményeknél pedig a külön jogszabályban meghatározott követelményeket. a kölcsönzött munkaer létszámát is.felszerelést (közleked járm vön történt balesetnél pedig a járm vön alkalmazott felszerelést) igénybe venni.(II.7. ezért a különböz szervezeti egységeinél (telephelyein) kötött Munkavédelmi Szabályzat helyi szint függelékeiben kell meghatározni: a) a kijelölt els segélyhelyeket és telefonszámát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful