PRESCURTARE

DIN
BAZUL MUZICII BISERICEŞTI
ŞI DIN
ANASTASIMATAR
Care se cîntă grabnic şi zăbavnit.
Compus şi dat la lumină cu binecuvîntarea înalt prea sfin-
ţitului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiei.
DOMNUL DOMN NEOFIT.
Cavaler a mai multor feluri de ordine.
de
ANTON PANN
Profesor de muzică bisericească în Seminarul Sf. Mitropolii.
Bucureşti 1847.
Întru a sa Tipografie de Muzică Bisericească
1
Din zi în zi bine cuvîntaţi mîntuirea Dumnezeului nostru.
Psalm 95, stih 2
2
Cuviosului Protosinghel
DIONISIE ROMANOV
Inspectorul Seminarului Sf. Mitropolii.
Onorabile Părinte!
Deşi cu seriozitate mi-aţi zis ca să nu pomenesc de numele Cuvioşiei Voastre în cartea
aceasta, însă bunătatea Cuvioşiei Voastre, care face pe mulţi să vă iubeasca şi să vă respecteze
fiecare, aceea m-a făcut şi pe mine a socoti că nu vă veţi supăra a vă închina această carte, fără
a vă aduce într-însa mîglisitoare laude. Decît voi să vă arăt că ea este lucrată şi întocmită după
planul cuvioşiei voastre, pentru care m-aţi îndemnat mai de multe ori, cum şi tipărită cu aju-
torul care bine aţi voit a da, ca să o poată dobîndi cu un preţ mai uşor candidaţii şi alţi şcolari
cu nedare de mînă; fiindcă nici un bogat nu-şi dă copilul său să-l facă cântăreţ, ci numai săracii
şi văduvele, care nu au nici hrană de toate zilele; şi neînlesnindu-se a le cumpăra cărţi şi a le
îngriji de hrană şi îmbrăcămintea lor, mai bucuros îşi iau copii de la şcoală şi îi dau la alte
meserii pe 7, 8 ani de zile, ştiind că se scutesc de toate cîte ar trebui să cheltuiască cu dînşii
ţiindu-i acasă; pentru care pricină şi cântăreţii s-au împuţinat cu totul şi abia se găseşte ici, colo
cîte unul mai bunişor .
De aceea vă rog binevoiţi a o primi şi a o împărtăşi celor doritori, cu preţul care veţi
hotărî Cuvioşia Voastră; şi dea Domnul ca să trăiţi ani îndelungaţi cu viaţă plăcută, ca să puteţi
folosi patria cu neînteresarea şi dărnicia Cuvioşiei Voastre, Amin .
Al Cuvioşiei-Voastre
Prea plecat
Anton Pann.
3
PRESCURTARE
din
BAZUL TEORETIC ŞI PRACTIC
pentru
MUZICA BISERICEASCĂ
cu
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
Articolul 1
Într. Ce este muzica?
Răsp. Muzica este meşteşugul sau ştiinţa de a alcătui melodia.
Î . Melodia ce este?
R . Melodia este alcătuirea bunei glăsuiri.
Î . Din cîte se alcătuieşte melodia?
R . Melodia se alcătuieşte din două, din sunete şi din semne.
Î . Ce sunt sunetele?
R . Sunetele în melodie sunt nişte silabe cu care purtăm Glasul către suire, pogorîre şi
potrivire.
Î . Care sunt cu care purtăm Glasul către suire?
R . Silabele cu care purtăm Glasul către suire sunt aceste:
Pa , Vu , Ga , Di , Ke , Zo , Ni , Pa . Ca şi cînd am zice: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .
Î . Care sunt silabele către pogorîre?
R . Silabele cu care purtăm Glasul către pogorîre sunt tot acele, decît le zicem împotriva
suirii, întorcîndu-ne înapoi, adică:
Pa , Ni , Zo , Ke , Di , Ga , Vu , Pa . Ca şi cînd am zice: 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 .
Î . Care sunt silabele către potrivire?
R . Silabele cu care purtăm Glasul către potrivire, sunt tot acele, cînd adică nu suim nici
pogorîm, zicem mai multe de acelaşi fel, precum:
Pa , Pa , Pa , Vu , Vu , Vu , Ga , Ga , Ga , ca şi cînd am zice: 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 ,
3 , şcl.
Î . Această regulă a arătatelor sunete cum se numeşte?
R . Scara diatonică sau sistema diapazonului; care se alcătuieşte astfel cu distanţele
tonurilor hotărîte:
4
Î . Distanţa ce este?
R . Distanţa este depărtarea cea de la un ton pînă la altul.
Î . Tonul ce este?
R . Tonul este puterea unui sunet în parte.
Î . Cîte sunt tonurile?
R . Tonurile sunt trei: mare, mic şi mai mic. Din care întregimea tonului mare este de patru
sferturi, a celui mic de trei sferturi, adică cu un sfert mai mic decît tonul mare, iar tonul cel mai
mic este de două sferturi sau cît jumătatea tonului mare, şi se socotesc astfel: între Pa şi Vu ton
mic, între Vu şi Ga ton mai mic, între Ga şi Di ton mare, între Di şi Ke iaraşi ton mare, între
Ke şi Zo ton mic, şi între Ni şi Pa ton mare.
Î . Când vom avea trebuinţă de mai multă suire ce trebuie să facem?
R . Atunci îndoim diapazonul, zicînd la sunetul al optulea Pa, la al nouălea Vu, la al zece-
lea Ga, şcl., precum înfăţişează următoarea scară:
5
Disdiapazonul sau Scara îndoită
6
Articolul 2-lea
Pentru semnele tonurilor în melodii
Î . Cîte sunt semnele Tonurilor în Melodie?
R . Douăzeci, din care unele sunt Vocale sau glasnice, altele Consonante sau neglasnice şi
altele Timporale.
Î . Care şi cîte sunt semnele vocale?
R . Zece, şi sunt aceste :
Ison,

Oligon,

Petasti,

Două Chendime,

Chendima,

Ipsili,

Epistrof,

Iporoi,

Elafron, şi

Hamili.

Din care fiecare semn precum are deosebită formă, are şi deosebită putere şi lucrare,
adică:
Nici suie, nici pogoară, ci duce glasul în potrivire.

Suie glasul către ascuţime treptat şi liniştit ton unul.

Suie asemene ton unul treptat, însă mai puternic

decît Oligonul.
Suie iarăşi ton unul treptat, încă oareşice mai

domol decît Oligonul.
7
Suie două tonuri sărite.

Suie patru tonuri sărite.

Pogoară ton unul treptat.

Pogoară două tonuri treptate.

Pogoară două tonuri sărite, şi

Pogoară patru tonuri sărite.

Î . Ce înţelegem prin zicerea Tonuri treptate şi sărite?
R . Tonuri treptate, zicem la semnele cele ce glăsuiesc cîte un ton, fiindcă urmez unul după
altul dupre sunetele Scării, precum sunt:

Iar tonuri sărite zicem la semnele cele ce glăsuiesc cîte mai multe tonuri, fiindcă păşesc
dupre sunetele Scării peste două, patru sau mai multe trepte deodată, precum sunt:

Articolul al 3-lea
Pentru felurita constare şi legare a semnelor
Î . Aceste semne ce aşezare şi legare au?
R . În alcătuirea cîntarii semnele cele ce pot sta şi singure de sine şi legate împreună cu
altele sunt:

Iar cele ce se ţin legate de aceste şi nu pot sta singure sunt:

Din aceste semne, Oligon şi Pestati se stăpînesc atît de Ison cît şi de toate cele pogo-
rîtoare cînd se pun deasupra lor, şi atunci numai cele ce stăpînesc se numără, iar cele stăpînite
îşi pierd glăsuirea, precum:

8
Chendima iarăşi stăpîneşte pe Oligon cînd se pune în capu-i sau dedesubt şi glăsuieşte
însăşi două tonuri sărite, precum

Iar puindu-se deasupra-i nu-l stăpîneşte, ci se numără trei tonuri sărite, precum

Iar Ipsili stăpîneşte şi pe Oligon şi pe Petasti cînd stă în capul lor deasupra şi atunci
se numără numai Ipsili patru tonuri sărite, precum: , iar puindu-se în coada

lor, nu le stăpîneşte, ci se numără împreună cîte cinci tonuri sărite, precum

Epistroful iarăşi stăpîneşte tonul cel dintîiu a lui Elafron, cînd se pune în capu-i şi
glăsuieşte împreună două tonuri treptate, însă tonul cel dintîiu cu grăbire, precum

Iar puindu-se epistrof dedesubtul lui Elafron nu-l stapîneste, ci se numără trei
tonuri, însă nu despărţite ci tot deodată, precum:

Iar Chendimile nici stăpînesc, nici se stăpînesc de vreuna, nici pot sta singure de
sine, ci legate de celelalte: Cînd se scriu supt Oligon, glăsuiesc Chendimile apoi Oligon, iar
cînd sunt în capul lui Oligon, sau deasupra, glăsuieşte întîiu Oligon şi pe urmă Chendimile,
precum:

Iporoi asemenea urmează legat cu altele, cînd se scrie deasupra-i gorgon se înţelege
că e pus pentru cel dintîi ton, iar cînd este apli dedesubtul lui atunci se numără la al doilea ton
al său, precum:

Iată şi marea compunere a tuturor semnelor vocale, în care cele treptate s-au
însemnat cu cifre, iar cele sărite cu litere.

0 zero zero 1 2 2 2 doi doi doi 1 trei patru

patru 1 cinci cinci 1 şase şase şapte şapte 1 opt nouă zece unsprezece

doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece zero doi trei patru cinci

şase şapte opt nouă zece unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece
!

cincisprezece 2 1 2 zero 2 2 doi 1 2 1 2 2 2 1 1 trei trei trei doi 1
!! `
1 3 zero 2 1 4 zero 4 3 5 patru 1 cinci şase şapte opt nouă zece
9
`  $

unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece
Articolul 4-lea
Pentru semnele Consonate sau neglasnice
Î . Care şi cîte sunt semnele Consonate?
R . Semnele Consonate sau neglasnice, sunt aceste şase:
Varia

Omalon

Antichenoma
'
Psifiston

Eteron şi

Entofon

Se zic aceste Consonate pentru că numai de sine puse nu au nici o glăsuire, ci supt sem-
nele vocale scriindu-se, fiecare dintr-însele dau deosebită putere şi figurare glasului, adică:
Produce cu greuime glasul caracterului (a) care urmează după dînsa.

Pricinuieşte oarecare val în gîtleju, repede crescînd şi domol descrescînd.

Ridică cu viiciune sau cu săltare tonul lui Oligon.
'
Produce glasul caracterului cu apăsare puternică.

Leagă caracteruri suitoare cu pogorîtoare ca să se ia nedespărţite.

Unde se suptscrie scoate glasul caracterului pe nas, acesta însă în cîntările

româneşti nu se prea întrebuinţează.
(a) Caracter zicem la fiece semn vocal.
10
Articolul 5-lea
Despre Timp şi despre Tact.
Î . Ce este Timpul?
R . În muzică Timpul este măsura mişcării glasului cu zăbava sau grăbirea Tactului.
Î . Tactul ce este?
R . Tactul este purtarea mîinii în sus şi în jos, sau ardicarea sau lăsarea mîinii, spre pildă:
de la întîia lăsare a mîinii pînă la desăvîrşita ardicare, de unde începe mîna să se coboare către
a doua lăsare se numără timp de un tact.
Î . Cît Timp se cheltuieşte la un Tact?
R . Un Tact pînă să se bată se cheltuieşte Timp de un secund din şaizeci al unui minut de
ceasornic de perete; şi aşa fiecare semn vocal sau Glasnic scris de sine are timp de un tact de
acesta. Şi fiindcă cîntarea bisericească se împarte în trei: în Stihirarică sau singur glasnică, în
Irmologică sau Troparnică şi în Citanică sau Pripelnică, de aceea fiecare se însemneaza la
începutul ei în ce chip să se cînte, adică: Cîntările Stihirarice se însemnează la început cu acest
timp T , cele Irmologice cu acesta T sau cu jumătatea celui stihiraric şi cele pripelnice cu

acesta T sau cu jumătatea celui Irmologic. Iar cîntările cele ce nu au nici o însemnare la în-

ceput se cînt cu acest timp T .

Articolul 6-lea
Pentru semnele Timporale.
Î . Cîte sunt semnele Timporale?
R . Semnele Timporale, adică cele ce dau vocalelor felurit timp, sunt aceste patru:
Clasma

Apli

Gorgon, şi

Argon

Se numesc aceste Timporale, pentru că într-însele stau toate întîrzierile şi grăbirile semnelor
vocale, adică:
Clasma îndoieşte timpul vocalei la care se pune, ca pentru vocală

să se bată un tact şi pentru Clasmă altul (precum se va vedea la
lucrarea Clasmei).
11
Apli iarăşi se pune ca să îndoiasca timpul vocalei, să se bată

asemene pentru vocală un tact şi pentru Apli altul.
Iar cînd face trebuinţă a întinde vocala timp de trei sau patru
tacturi, atunci se scrie cu Dipli sau Tripli, (precum se va vedea mai
în urmă).
Gorgon grăbeşte ca să se ia două vocale într-un tact; puindu-se

adică la două vocale, voieşte ca vocala dintîiu să se ia în lăsarea
mîinii, iar a doua, la care este Gorgonul, în ardicarea mîinii, precum
se iau diftongii la citit: au, eu, oi, ui, şcl.
Iar cînd face trebuinţă ca să se ia trei vocale într-un tact, atunci se
scrie cu Digorgon, care se pune la a doua şi a treia vocală, şi
asemene vocala dintîiu se ia în lăsarea mîinii, iar a doua şi a treia
cu iuţeală în ardecare, precum se citesc triftongii: oau, iau, iei, şcl.
asemene facem şi la Trigorgon şi Tetragorgon (vezi lucrarea lor).
Argonul se pune totdeauna pe Oligon supt care se află două
Chendime şi voieşte să se cheltuiască timp de două tacturi, unul pen-
tru Oligon şi altul pentru Argon, iar Chendimile să se ia cu iuţeală
în ardicare, pe lîngă vocala cea dinaintea lor. Iar cînd face trebuinţă
să se cheltuiască la Oligon timp de trei tacturi atunci Argonul se
scrie în figura aceasta , iar cînd patru tacturi, în figura aceasta .

Articolul 7-lea
Pentru Paralaghie
Î . Ce este Paralaghia?
R . Paralaghia este a conglăsui silabele sunetelor pe semnele puse în alcătuirea melodiei,
care este în două feluri: treptată şi sărită; treptată este, cum am zis, cînd semnele vocale păşesc
regulat după sunetele Scării din treaptă în treaptă. Iar paralaghie sărită este cînd semnele
vocale sar peste două, patru sau mai multe trepte deodată. Deci Paralaghia treptată se face ast-
fel: se pune mai întîi mărturia Pa. Care arată, că de la Pa se face începutul, şi fiindcă semnul
cel dintîiu, adică, Ison arată potrivire, glăsuim la Ison, zicînd: Pa, apoi cu cei doi

Epistrofi glăsuim cele două sunete în pogorîre zicînd: Ni , Zo, pe urmă la cele trei

12
Oligoane glăsuim iarăşi cele trei sunete în suire, zicînd: Ni, Pa, Vu, şi

iarăşi cu cele două pogorîtoare Pa, Ni şi aşa mai încolo facem pînă ajungem la cel

dintîi Pa, adică de unde am început.
Iată şi Paralaghia treptată a Diatonicului neam:

PA NI ZO NI PA VU PA NI PA VU GA VU PA VU GA DI GA VU GA DI KE DI GA

DI KE ZO KE DI GA DI KE ZO NI ZO KE DI KE ZO NI PA NI ZO KE DI KE ZO

NI ZO KE DI GA DI KE ZO KE DI GA VU GA DI KE DI GA VU PA VU GA DI GA VU PA NI PA

VU GA VU PA NI ZO NI PA
Paralaghia sărită iarăşi se face luînd început mărturia lui Pa, şi la Ison , care arată

potrivire glăsuim pe sunetul Pa, apoi păşind către suire două tonuri la sărita,
adică Chendima cu Oligon glăsuim sunetul Ga, tăcînd pe sunetul Vu, care l-am

sărit, pe urmă cu Epistroful pogorînd un ton , glăsuim sunetul Vu. Pe urmă iarăşi

la Chendimă cu Oligon glăsuim pe sunetul Di, tăcînd pe Ga care l-am sărit,

apoi la Epistrof pe Ga, şi aşa mai încolo pînă ajungem la tonul de sus Pa; pe urmă

glăsuim la Elafron pe Zo, apoi la Oligon pe sunetul Ni, pînă cînd iarăşi

vom ajunge pînă la cea din urmă mărturie, adică Pa, de unde am început; şi celelalte
potrivit cu tonurile care se leg împreună, băgăm de seamă şi astfel facem pîn-la sfîrşit, după
chipul următor:
Paralaghia sărită a Neamului Diatonic:
T

PA GA VU DI GA KE DI ZO KE NI ZO PA ZO NI KE ZO DI

KE GA DI VU GA PA VU NI PA PA DI VU KE GA ZO DI NI KE PA

PA KE NI DI ZO GA KE VU DI PA

PA KE VU ZO GA NI DI PA PA DI NI GA ZO VU KE PA

PA ZO VU NI GA PA PA GA NI VU ZO PA
13
avV
PA NI VU PA PA VU NI PA
vV
PA PA PA PA KE DI DI PA PA
Articolul 8-lea
Deosebite lecţii pentru deprindere la Paralaghie
asupra semnelor Timporale şi Consonate
Î . În ce chip se deprinde şcolarul la Paralaghie?
R . Pentru oarecare înlesnire învaţă mai întîi cîteva lecţii avînd vocalele însemnate cu si-
labele sunetelor, apoi urmează la alte lecţii fără a fi suptînsemnate şi aşa se deprinde numai din
vederea vocalelor să potrivească silabele sunetelor.
Lecţia 1. TONURILE SCĂRII

PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA
Lecţia 2 . LUCRAREA CLASMEI

PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA
Lecţia 3. LUCRAREA LUI DIPLI

PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA
Lecţia 4. LUCRAREA LUI TRIPLI

PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA
Lecţia 5. Figurarea lui Petasti şi lucrarea Variei
14

Lecţia 6. Lucrarea lui Omalon şi legarea lui Eteron


Lecţia 7. Lucrarea lui Gorgon, a Antichenomii, şcl.
''''

Lecţia 8. Lucrarea lui Digorgon şi Trigorgon

Lecţia 9. Lucrarea lui Argon, şi Epistrof cu Gorgon şi cu Apli

Lecţia 10. Lucrarea Antichenomii cu Apli, şi Eteron cu Dipli şi Tripli
Antichenoma cu Apli cînd se pune supt vocale pogorîtorul ce urmează după dînsa cu Gorgon
se glăsuieşte oarecum ca atîrnat şi nedespărţit, iar cînd face trebuinţă ca să se producă glasul
ca atîrnat mai mult decît cu Apli, atunci în locul Antichenomii se scrie Eteron cu Dipli şi Tripli,
precum:15
Articolul 9-lea
Pentru Ifes şi Dies
Î. Ce semne mai sunt în Muzică?
R. Afară din cele zece semne vocale şi din zece consonate şi timporale, mai sunt în Muzi-
că şi alte semne, care le întrebuinţăm de ftorale sau stricări, pentru care vom vorbi mai în urmă,
iar acum pentru Ifes şi Dies.
Ifesul, carele se însemnează astfel cînd se pune pe cele suitoare voieşte ca să se micşore-

ze Distanţa acelui ton de jumătate, şi jumătatea tonului luat să se ia la a doua vocală ce
urmează după dînsul. Iar cînd se pune pe cele pogorîtoare voieşte ca să se crească Distanţa
acelui ton, luînd jumătatea din distanţa tonului ce urmează după dînsul.
Iar Diesul carele se însemnează astfel este în contra Ifesului, adică, cînd se pune pe cele

pogorîtoare, voieşte ca distanţa tonului pe care stă pus să se ia cu micşorare de jumătate de
ton şi rămăşiţa din distanţa tonului să se ia la vocala ce urmează după dînsul. Iar cînd se pune
pe cele suitoare voieşte să se crească distanţa acelui ton luînd jumătate din tonul vocalei ce
urmează după dînsul.
Iată şi mai lămurita lor desluşire:
Scara lui Ifes Scara lui Dies

16

Î
n

p
o
g
o
r
î
r
e
Î
n

s
u
i
r
e
Î
n

s
u
i
r
e
Î
n

p
o
g
o
r
î
r
e
Articolul 10-lea
Pentru împărţirea Melodii şi pentru Ftorale.
Î. În cîte se împarte Melodia?
R. Melodia se împarte în trei: Diatonică, Hromatică şi Enarmonică. Melodia Diatonică este
aceea, a cărei scară cuprinde numai tonuri fireşti, după sistema Diapasonului, la care se reduc
patru glasuri: Glas întîi, al patrulea, al cincilea şi al optulea.
Melodia Hromatică este aceea a cărei scară cuprinde Imitonuri sau jumătaţi de tonuri şi
Triimitonuri sau trei jumătăţi de tonuri, la care se reduc două Glasuri: al doilea şi al şaselea.
Iar Melodia Enarmonică este aceea, a cărei scară cuprinde şi sferturi de tonuri, adică una
din patru ale tonului mare, care toate aceste Melodii se înfăţişează şi se fac cunoscute prin
Ftorale.
Î. Ce sunt Ftoralele?
R. Ftoralele sau stricările sunt nişte semne care se pun pe vocale în locul silabelor sunetelor,
şi fiecare dintr-însele stăpîneşte cîte o treaptă în scară; care iarăşi sunt de trei neamuri:
Diatonice, Hromatice şi Enarmonice.
Î. Care sunt semnele acestor Ftorale?
R. Semnele Ftoralelor Hromatice şi Enarmonice se vor vedea în sistemile scărilor acelor
glasuri, iar Ftoralele Diatonice sunt aceste opt: ;

Din care această Ftora stăpîneşte în scară treapta lui Ni de jos; aceasta pe a lui Pa,

Bazul întîitor al scării; aceasta pe a lui Vu; aceasta pe a lui Ga; aceasta pe a lui Di;

aceasta pe a lui Ke; aceasta pe a lui Zo şi aceasta pe a lui Ni de sus al Diapasonului.

Î. La ce sunt trebuincioase Ftoralele?
R. Ftoralele se întrebuinţează în muzică pentru schimbarea distanţelor tonurilor spre felu-
rita împestriţare şi podoabă a Melodii; spre pildă: această Ftora care stăpîneşte în scară

locul lui Ni de jos, punîndu-se în Melodie pe tonul lui Pa, se zice sunetul Ftoralei puse,
adică a lui Ni. Şi urmînd cu distanţele Scării schimbate ca de la Ni. Melodia atunci dobîndeşte
o altă deosebită podoabă, precum se arată în următoarea descriere:
17
Scara firească şi Scara ftoricească a Diatonicului neam :
Articolul 11-lea
Despre însuşirea Ehului sau Glasului întîiu
Î. Glasul întîiu ce scară întrebuinţează?
R. Glasul întîiu întrebuinţează scara Diatonică a Diapasonului şi a Disdiapasonului precum
se înfătişează la Articolul întîiu şi al 2-lea cu distanţele tonurilor şi mărturiile sunetelor; care
are de Baz sau de temeiu pe sunetul lui Pa, şi se însemnează la început astfel:
Ehul sau Glasul , sau şi: Glasul .

Care cînd voim să-l începem îl deglăsuim sau îi dăm Glasul cu potrivire, astfel: şi

Ne
cînd este Stihiraric urmează răzimîndu-se şi făcînd cadenţe sau codiţe nesăvîrşite în Ga ,

săvîrşite şi contenitoare în Pa .

Iar cînd este Irmologic sau troparnic face cadenţe nesăvîrşite în Di , iar săvîrşite şi conte-

nitoare în Pa , şi ca să dăm o mai bună desluşire despre aceste cadenţe vom înfăţişa un

exemplu, precum:
18
T

Ru gă ciu ni le noas tre ce le de sea ră pri i meş te le Sfin teDoa amne
Aicea, cele de seară este cadenţă nesăvîrşită, şi Doamne cadenţă săvîrşită, iar cadenţa
desăvîrşită sau contenitoare este aceea, care se află la sfîrşitul fiecăruia Tropar, sau a altei
melodii.
Afară de cadenţele zise se mai fac şi alte cadenţe la Glasul întîiu, precum: în Ni de jos
; în Zo ; în Ke şi în Ke sus şi în Di de jos. Aceste cadenţe însă nu
·
nu sunt ale sale, ci împrumutate de la alte Ehuri sau Glasuri.
Ftoraua Glasului întîiu este aceasta ,care îşi are firescul său Baz la Ke, iar cînd se

pune pe alt ton, acela îşi lasă sunetul său şi ia pe sunetul lui Ke, şi următoarea Melodie se
paralaghiază, sau se zice ca de la Ke.
Mărturiile acestui glas sunt, acele ce s-au însemnat în scara Diatonică, adică: pentru Pa
este aceasta , pentru Vu aceasta , pentru Ga aceasta , pentru Di aceasta ,

pentru Ke aceasta şcl.

Î. Pentru ce sunt mărturiile?
R. Mărturiile sau dovedirile se pun în urma cadenţelor ca să arate cualitatea sau felul melo-
diei ce urmează, cum şi sunetul tonului în care se află; pentru că toată mărturia are două părţi:
una care arată semnul melodiei şi alta care arată sunetul Paralaghiei; precum: această mărturie
două dovedeşte: semnul acesta mărturiseşte cualitatea melodiei, iar acesta este

litera cea dintîiu a sunetului, asemenea şcl. şcl. (precum se arată mai pre larg în Bazul Teore-
tic şi Practic al Muzicii Bisericeşti, tipărit la anul 1845)
Î. Dar cum poate învăţa şcolarul să cînte cîntarea pe deasupra?
R. Întîiu o învaţă pe Paralaghie atît de bine încît să o poată zice fără nici o greşeală, şi pe
urmă în locul silabelor paralaghiei potriveşte cu luare aminte silabele zicerilor cîntării.
Pentru
Ehul sau Glasul al doilea
Articolul 12-lea
Î. Glasul al doilea ce scară se întrebuinţează?
R. Glasul al doilea întrebuinţează scara Hromatică, după sistema tricordă în Difonii
asemănate; carele pentru asemănarea Difoniei se începe şi de la Ni şi de la Vu, şi de la Di.
Bazul său este însă la Di. Carele la început se însemnează astfel:
19
Glas sau Glas

Şi se deglăsuieşte sau îşi ia isonul astfel: , făcînd în urmarea lui cadenţe

nesăvîrşite mai în toate treptele scării, dar mai mult în Di, Vu, iar săvîrşite şi finale sau
contenitoare la Isonul său, adică: de unde se începe, însă cînd este Stihiraric.
Iar cînd este Irmologic întrebuinţează mai mult sau şi cu totul scara lăturaşului al doilea,
adică: scara glasului al şaselea, şi atunci face cadenţe nesăvîrşite în Di, iar săvîrşite şi finale în
Pa.
Glasul al doilea are două ftorale sau stricări: aceasta şi aceasta ; din care

aceasta se pune pe tonurile Ni, Vu, Di, Zo; iar aceasta se pune la celelalte difonii.

Cînd însă se pun pe alt ton, acela trebuie să-şi lase sunetul său şi să înainteze paralaghia cu
tonul ftoralei puse.
Semnele mărturiilor glasului al doilea sunt: aceste două peste care se pun

literile cele dintîiu ale sunetelor scării, şi merg înpestriţate păşind cînd unul cînd altul, din
treaptă în treaptă schimbîndu-se, adică: începînd de la Ni, se însemnează astfel:
. Care va să zică la fiecare Difonie sau două tonuri

semnele mărturiilor sunt tot acele şi numai literile tonurilor se schimbă; precum se arată în
scara următoare, care merge după sistema tricordă, adică : la fiecare trei trepte asemănată.
Scara Ehului al doilea după Terţă sau Tricordă:
20
Pentru
Glasul al treilea
Articolul 13-lea
Î. Care este însuşirea Glasului al treilea?
R. Glasul al treilea urmează şi Diatonic şi Enarmonic. Bazul său este la Ga, şi se însem-
nează la început astfel:
Glas sau Glas

Care cînd voim să-l cîntăm îl deglăsuim cu ton răsunător sau măreţ, astfel:

Ne
şi în drumul său face cadenţe nesăvîrşite în Ke, săvîrşite în Pa, şi finale în Ga.
Semnul Ftoralei Glasului al treilea cînd urmează diatonic este acesta , al căruia Baz

este la Ga; iar cînd merge Enarmonic se însemnează cu această Ftora , care cînd este la

Ga, voieşte pe Ga în locul său, iar pe Vu în pogorîre sfert din tonul mare; iar cînd se pune
această ftora la Zo sau Vu, voieşte ca tonurile lor să se ia cu Ifes, adică, cu înpuţinare.

Glasul al treilea în Modul Enarmonic întrebuinţează şi această Ftora , şi întoarsă ,

care s-au făcut în locul celor de sus, cînd, adică, melodia va cere să se producă Enarmonică
şi în alcătuirea cîntării se grămădesc mai multe semne în locul lui Zo, unde trebuie să se puie
această Ftora sau se întîmplă kentime care nu primesc niciodată Ftora, atunci se pune Fto-

raua aceasta la Ke, şi aşa tonul lui Ke se glăsuieşte la locul său, iar a lui Zo cu înpuţinare;

asemene şi aceasta n-are deosebire de aceasta , cînd se pune pe tonul lui Ga, adică

micşorează pe tonul lui Vu de jumătate sau îl face sfert din tonul mare.
Semnele mărturiilor acestui Glas, cînd urmează Diatonic sunt acele ce s-au orînduit şi
pentru Glasul întîiu; iar cînd urmează scara Enarmonică pentru Pa este aceasta , pentru

Vu aceasta , pentru Ga aceasta , şi celelalte după cum se însemnează în scară.

21
Scara Enarmonică a Ehului

Pentru
Glasul al patrulea
Articolul 14-lea
Î. Care este ideea Glasului al patrulea?
R. Glasul al patrulea se împarte în trei moduri, ca şi oricare alt Glas; adică în Papadic *,
Stihiraric şi Irmologic, întrebuinţînd în toate modurile scara Diatonică după sistema
Diapasonului şi se însemnează la început astfel:
Glas , sau Glas , şi: Glas leghetos .
´ ´ ´
Cînd este Papadic are Ison pe Di, care este şi firescul său Baz, şi se deglăsuieşte astfel:
' !S:
Ne e e e e e e e e e
22
Apoi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite şi săvîrşite în Pa, Di, Vu, uneori şi în Ga şi se
finează la Isonul său.
Cînd este Stihiraric are Ison pe Pa, şi se deglăsuieşte astfel: în care

Ne e e e
face cadenţe nesăvîrşite în Di, săvîrşite în Pa şi finale în Vu. **
* Melodia Papadică (strămoşească) este aceea, precum sunt: Heruvicele, Chinonicele şi altele
asemenea.
** Am băgat seamă că, mulţi cînd cîntă Glasul al patrulea Stihiraric fac cadenţe săvîrşite mai
mult în Vu socotind, că greşesc de vor răsufla în Pa, aceasta însă o fac din neştiinţă.
Iar cînd este Irmologic are Ison pe Vu, şi se deglăsuieşte astfel: făcînd

Ne e e
şi acesta cadenţe nesăvîrşite în Di, Vu, Pa şi săvîrşite în Vu.
Semnul Ftoralei Glasului al patrulea în melodia Papadică este acesta , şi îşi are

Bazul la Di; în cea Stihirarică este acesta şi îşi are Bazul la Pa, iar în cea Irmologică

acesta şi se pune la Vu.

Mărturiile Glasului al patrulea sunt tot acele care le are şi Glasul întîiu, dupa sistema
Diapasonului.
Pentru
Glasul al cincilea
Articolul 15-lea
Î. Care este ideea Glasului al cincilea şi pentru ce s-au numit lăturaşul celui dintîiu?
R. Glasul al cincilea, precum şi Glasul al şaselea, al şaptelea şi al optulea s-au numit lătu-
raşe, fiindcă Glasul întîiu, al doilea, al treilea şi al patrulea se numesc proprii sau Glasuri de
căpetenie; pentru că dintr-aceste s-au tras cele lăturaşe; de aceea au şi oarecare asemănare ală-
turîndu-se unul lînga altul, se deosebesc însă că, Glasurile proprii îşi au Isonul mai sus, iar cele
lăturaşe cu patru tonuri mai jos de proprii lor; adică: Glasul întîiu îşi are Isonul la Ke, mijlocul
scării Diapasonului, care pentru usurinţă se cînta din locul lui Ke ca de la Pa, şi urmează făcîn-
du-şi cadenţele nesăvîrşite în josul scării; iar al cincilea carele întrebuinţează aceeaşi scară care
o întrebuinţează şi Glasul Întîiu, îşi are Isonul la Pa, Bazul scării şi urmează făcînd cadenţe
nesăvîrşite în susul scării, precum se vede în melodia sa şi se însemnează la început astfel:
23
Glas 5-lea lăt. sau Glas 5-lea lăt. *

Care cînd voim să-l cîntam îl deglăsuim astfel:
¨!:S
Ne e e e
* Cînd însă îl cîntăm Irmologhiceşte, adică, cu patru glasuri mai sus, dupa Ideea Glasului
întîiu, care se zice Tetrafon şi care se deglăsuieşte astfel:
¨!:S
Ne e e e e e
Iar cînd se cîntă acest Glas Tetrafon Papadiceşte, atunci se deglăsuieşte astfel:
¨!KS'
Ne e e e e e e e ee
şi cînd este Stihiraric face cadenţe nesăvîrşite în Ke şi Di, iar săvîrşite şi finale în Pa.
Cînd este Irmologic urmează după ideea glasului întîiu, adică se urcă la Ke şi de acolo
îşi ia drumul ca de la Pa, făcînd cadenţe nesăvîrşite în Ni ca în Ga, finale în Ke ca în Pa, şi
atunci mărturia lui Ke nu se scrie cu punturi.
Iar cînd merge după scara Enarmonică face cadenţe nesăvîrşite în Zo, Di, Ga, săvîrşite
şi finale în Pa şi Di.
Semnul ftoralei Glasului al cincilea este acesta şi se pune la Pa, iar cînd se pune

pe alt ton, oricare ar fi, melodia îşi lasă drumul ei şi zicînd tonului aceluia Pa urmează para-
laghia cu cualitatea sau felul ftoralei puse.
Iar cînd această Enarmonică ftora se pune la Zo, melodia merge dupa scara Enar-

monică, care s-au însemnat la Glasul al treilea împreună cu mărturiile ei; cînd însă merge
Diatonic mărturiile sunt tot acele care s-au însemnat la scara Glasului întîiu.
Pentru
Glasul al şaselea
Articolul 16-lea
Î. Glasul al şaselea ce scară întrebuinţează?
R. Glasul al şaselea, care s-a numit lăturaşul lui al doilea, întrebuinţează şi acesta o deose-
bită scară Hromatică, care se compune din două asemînate patra-corde Hromatice, în chipul
acesta:
Pe sunetul Pa-Vu îl voieşte ton mic, iar pe Vu-Ga ton şi jumătate (numărul de şase), şi
pe Ga-Di sfert din tonul mare (una din patru a tonului); aşa şi a doua patra-cordă, adică:
24
Ke-Zo asemene cu Pa-Vu, iar Zo-Ni asemene cu Vu-Ga, şi Ni-Pa asemene cu Ga-Di şi dacă
face trebuinţă ca să urmeze şi altă patra-cordă din Pa de sus spre ascuţime sau din Pa de jos
spre greuime, urmează iarăşi cu distanţele arătate. (vezi scara Nr.1)
Î. Acest Glas ce scară mai întrebuinţează?
R. Acest Glas de multe ori întrebuinţează şi o altă scară, ce se numeşte mictă sau ameste-
cată.
Care, cea dintîiu patra-cordă o are Hromatică cu distanţele ce am zis, iar a doua patra-
cordă urmează Diatonică, şi iarăşi dimpotrivă: (vezi scara Nr. 2, 3, şi 4)
Î. Cum se începe?
R. Acest Glas Stihirariceşte are Ison pe Pa, şi se începe glăsuind Distanţele Hromatice: Pa-
Vu-Ga-Di-Ga-Vu-Pa, astfel:

Ne e e e e e
Şi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di, săvîrşite în Pa, finale, adică la sfîrşitul lecţiei,
iarăşi în Pa.
Iar cînd urmează Irmologhiceşte întrebuinţează cu totul scara Glasului al doilea, şi face
cadenţe nesăvîrşite în Ni, Di, Zo iar săvîrşite şi finale în Vu.
Semnele mărturiilor lăturaşului al doilea sunt aceste două , care se pun sus sau

jos la Bazurile sunetelor simfone; iar în scara mictă, patra-corda cea Hromatică îşi are şi măr-
turiile Hromatice. Iar cea Diatonică le are Diatonice.
Scara Glasului al şaselea şi cele trei scări micte ale sale
25
1
6
2
4
1
6
2

F
t
o
r
a
l
e
l
e
H
r
o
m
a
t
i
c
e
M
ă
r
t
u
r
i
i
l
e
H
r
o
m
a
t
i
c
e
4
2
3
4
1
6
2

N.1

N.2

1
6
2
4
4
2
3
N.3

4
1
6
2
4
2
3
N.4

Pentru
Glasul al saptelea
Articolul17-lea
Î. Glasul al şaptelea ce fel merge şi pentru ce s-a numit greu?
R. Glasul al şaptelea, căruia i se zice şi lăturaşul lui al treilea s-a numit greu, fiindcă îşi are
Bazul sau Isonul său la Zo, mai jos decît al tuturor Glasurilor; şi fiindcă melodia sa cea
Stihirarică şi Irmologică merge după ideea şi scara Enarmonică a Glasului al treilea şi nu suie
mai mult decît cinci tonuri, pentru înlesnire i s-a mutat Isonul la Ga; şi se însemnează la
început astfel: Glas greu sau Glas greu .

Glasul al şaptelea cînd merge Enarmonic se deglăsuieşte astfel:
··
Ne e e
Apoi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di, uneori şi în Ni, iar săvîrşite şi finale în Ga;
care aceste însuşiri le păzeşte atît în Stihiraricul cît şi Irmologicul fel. Cîteodată însă cînd
urmează Diatonic cu Isonul de la Zo, se deglăsuieşte astfel:
··
Ne e e e
Şi atunci face cadenţe nesăvîrşite în Di, săvîrşite în Pa, Zo şi finale în Zo. Asemenea şi în melo-
dia Papadică.
Semnul Ftoralei acestui Glas greu Diatonic este acesta , şi se pune la Zo de sus;

iar cel Enarmonic este acesta , care îl are şi Enarmonicul Glas al treilea, şi se pune

iarăşi la Zo şi Ga, pentru Ifes şi Dies.
Mărturiile acestui Glas cînd urmează Enarmonic sunt cele ce le are şi Glasul al treilea,
decît la Ga se pune acesta , iar cînd este Diatonic sunt care le are Glasul întîiu şi al
·
patrulea.
Pentru
Glasul al optulea
Articolul 18-lea
Î. Glasul al optulea în ce chip urmează?
R. Glasul al optulea, al căruia Baz este la Ni, urmează după scara Diatonică a Disdiapaso-
nului, adică: cu patru tonuri mai jos de Glasul al patrulea Papadic care îşi are Isonul la Di, pen-
tru care se şi numeşte lăturaşul lui al patrulea.
26
Glasul al optulea se însemnează la început astfel:
Glas lăt. sau Glas lăt.

şi se deglăsuieşte la început cu răsunare măreaţă, întrebuinţînd distanţele Diatonice astfel:

Ne e e
şi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di, Vu, săvîrşite şi finale în Ni, uneori şi în Vu, atît
Stihirariceşte cît şi Irmologiceşte.
Semnul Ftoralelor Glasului al optulea sunt două: acesta se pune la Ni; iar care se

pune la antifonul său, adică la Ni de sus este acesta .

Acest Glas alte semne de mărturii nu are, decît acele ce s-au orînduit şi pentru glasul al
patrulea.
Iar cînd se cîntă cu trei tonuri mai ascuţit decît firescul său Baz, adică cu Isonul de la Ga
ca de la Ni, însemnîndu-se cu această Ftora , atunci şi semnele mărturiilor se scriu cu două

înţelesuri, adică sunetele de asupra arată că urmează cu Ni pe drumul lui Ga, iar semnele de
desupt dovedesc melodia a lăturaşului al optulea precum se înfăţişează în scară.
Scara Diatonică cea după Trifonie:
27

4
2
3
4
2
3
4

Articolul 19-lea
Pentru deosebite Ftorale
Î. Ce Ftorale mai sunt în muzică?
R. Afară din Ftoralele celor opt Glasuri, care se arată la începutul fiecăruia glas, mai sunt
şi aceste trei Ftorale , din care aceasta , are asemănarea Hromaticului

Di a glasului lăturaşului al doilea; aceasta are asemănarea Enarmonicului Ga a Glasului al

treilea; şi aceasta a Enarmonicului Zo, care în melodie se pun toate aceste pe orice ton;

iar locurile lor cele fireşti sunt cele următoare.
Aceasta se pune la Di, şi stăpîneşte către greuime sau pogorîre patru distanţe, adică:

pe Ga îl voieşte Dies, pe Vu în locul său, pe Pa iarăşi Dies şi pe Ni în locul său.
Aceasta iaraşi se pune mai mult la Di, şi lucrează în pogorîre stăpînind asemene

patru distanţe, adică: pe Ga îl voieşte Dies sau sfert din tonul mare, şi pe Vu, Pa, Ni, tonuri
mari.
Iar aceasta se pune la Ke, şi lucrează un ton către greuime şi un ton către ascuţime,

adică: voieşte să pogoare pe Di Dies şi pe Ga în locul său, iar către ascuţime voieşte să suie
pe Zo Ifes şi pe Ni în locul său.
Iată şi scările lor .
28

2
3
4
1
5
1
6

2
3
4
1
4
4
4

4
4
1
1
7
2
3

Aceste Ftorale cînd nu se pun la Bazurile lor, ci pe alte tonuri, atunci paralaghiile acelo-
ra se lasă şi se zice următoarea paralaghie cu sunetul Bazului Ftoralei puse, pînă la deslegarea
ei cu altă Ftora.
Pentru predarea şi urmarea lecţiilor
din cartea aceasta
Şcolarul care voieşte să urmeze la Muzica Bisericească, trebuie să înveţe mai întîi
toate regulile pe rînd pînă la Doamne strigat-am. Apoi luînd la Doamne strigat-am va învăţa
mai întîiu să-l cînte cu tactul acesta T şi după ce îl va şti bine se va pune să-l zică şi cu

tactul acesta T . Asemene şi celelalte tropare.

După ce va săvîrşi glasul întîiu se va trece la glasul al cincilea şi învăţîndu-l asemenea
cu toată regula lui, se va pune la glasul al patrulea, apoi la al optulea. După aceasta va lua la
Glas al treilea, şi învăţîndu-l va trece la al şaptelea şi tocmai în urmă va învăţa Glasul al doilea
şi al şaselea cu regulile şi scările lor, precum se văd la începutul fiecăruia Glas. Şi aşa se
încheie învăţătura acestei cărţi.
Iar cel ce va avea dorinţa a şti cum se cîntă toate troparele Duminecii a fiecăruia Glas
să nu se scumpească a-şi cumpăra Anastasimatar întreg, care se dă cu un preţ foarte uşor de
către secretarul Sf. Mitropolii D. Marele Paharnic Iordache Zosima. Unde poate găsi şi din cîte
s-au tipărit mai în urmă, adică: Docsastarul, Catavasierul, Heruvico-Kinonicarul, Gramatica
Muzicii Bisericeşti şi c.l. Cîte trebuie unui iubitor de cîntări bisericeşti.
Sfîrşit.
29
Notă: Am scris în loc de:

- din motive tehnice -

2

Din zi în zi bine cuvîntaţi mîntuirea Dumnezeului nostru. Psalm 95, stih 2

cu preţul care veţi hotărî Cuvioşia Voastră. mai bucuros îşi iau copii de la şcoală şi îi dau la alte meserii pe 7. pentru care pricină şi cântăreţii s-au împuţinat cu totul şi abia se găseşte ici. ci numai săracii şi văduvele. Mitropolii. şi dea Domnul ca să trăiţi ani îndelungaţi cu viaţă plăcută. care nu au nici hrană de toate zilele. Al Cuvioşiei-Voastre Prea plecat Anton Pann. pentru care m-aţi îndemnat mai de multe ori. cum şi tipărită cu ajutorul care bine aţi voit a da. fiindcă nici un bogat nu-şi dă copilul său să-l facă cântăreţ. care face pe mulţi să vă iubeasca şi să vă respecteze fiecare. şi neînlesnindu-se a le cumpăra cărţi şi a le îngriji de hrană şi îmbrăcămintea lor. 8 ani de zile. Decît voi să vă arăt că ea este lucrată şi întocmită după planul cuvioşiei voastre.3 Cuviosului Protosinghel DIONISIE ROMANOV Inspectorul Seminarului Sf. ca să o poată dobîndi cu un preţ mai uşor candidaţii şi alţi şcolari cu nedare de mînă. De aceea vă rog binevoiţi a o primi şi a o împărtăşi celor doritori. aceea m-a făcut şi pe mine a socoti că nu vă veţi supăra a vă închina această carte. Onorabile Părinte! Deşi cu seriozitate mi-aţi zis ca să nu pomenesc de numele Cuvioşiei Voastre în cartea aceasta. Amin . ştiind că se scutesc de toate cîte ar trebui să cheltuiască cu dînşii ţiindu-i acasă. . însă bunătatea Cuvioşiei Voastre. fără a vă aduce într-însa mîglisitoare laude. colo cîte unul mai bunişor . ca să puteţi folosi patria cu neînteresarea şi dărnicia Cuvioşiei Voastre.

Î. suirii. Care sunt silabele către potrivire? Silabele cu care purtăm Glasul către potrivire. R . Muzica este meşteşugul sau ştiinţa de a alcătui melodia. R. 4 . 3 . Ce sunt sunetele? Sunetele în melodie sunt nişte silabe cu care purtăm Glasul către suire. Care sunt silabele către pogorîre? Silabele cu care purtăm Glasul către pogorîre sunt tot acele. adică: pogorîm. Ke . Vu . Vu . R. Vu . Î. potrivire. 2 . Ni . 7 . 6 . ca şi cînd am zice: 1 . Vu . Ca şi cînd am zice: 1 . Ni . Î. Ga . 1 . Ga . Di . Î. Vu . Pa .4 PRESCURTARE din BAZUL TEORETIC ŞI PRACTIC pentru MUZICA BISERICEASCĂ cu ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI Articolul 1 Într. 2 . 3 . Di . R. 2 . Ga . 5 . Zo . care se alcătuieşte astfel cu distanţele Răsp. Ke . 8 . Î. R. Această regulă a arătatelor sunete cum se numeşte? Scara diatonică sau sistema diapazonului. decît le zicem împotriva Pa . pogorîre şi Care sunt cu care purtăm Glasul către suire? Silabele cu care purtăm Glasul către suire sunt aceste: Pa . Ce este muzica? Melodia ce este? Melodia este alcătuirea bunei glăsuiri. 3 . 3 . 5 . Î. 1 . 4 . 1 . sunt tot acele. cînd adică nu suim nici Pa . 2 . Pa . şcl. Ga . întorcîndu-ne înapoi. Pa . R. precum: tonurilor hotărîte: . zicem mai multe de acelaşi fel. din sunete şi din semne. Pa . Ca şi cînd am zice: 8 . Î. 3 . 2 . 7 . Ga . R. 6 . Din cîte se alcătuieşte melodia? Melodia se alcătuieşte din două. Zo .

Î. între Ga şi Di ton mare. adică cu un sfert mai mic decît tonul mare. şi se socotesc astfel: între Pa şi Vu ton mic. şcl. zicînd la sunetul al optulea Pa.5 Î. Din care întregimea tonului mare este de patru sferturi. mic şi mai mic. la al nouălea Vu.. între Vu şi Ga ton mai mic. şi între Ni şi Pa ton mare. Tonul ce este? Tonul este puterea unui sunet în parte. Cîte sunt tonurile? Tonurile sunt trei: mare. a celui mic de trei sferturi. Î. între Di şi Ke iaraşi ton mare. R. Î. Când vom avea trebuinţă de mai multă suire ce trebuie să facem? Atunci îndoim diapazonul. R. iar tonul cel mai mic este de două sferturi sau cît jumătatea tonului mare. precum înfăţişează următoarea scară: . la al zece- lea Ga. R. R. Distanţa ce este? Distanţa este depărtarea cea de la un ton pînă la altul. între Ke şi Zo ton mic.

6 Disdiapazonul sau Scara îndoită .

Suie asemene ton unul treptat. . Cîte sunt semnele Tonurilor în Melodie? Douăzeci. şi sunt aceste : Ison. Ipsili. Suie iarăşi ton unul treptat. Suie glasul către ascuţime treptat şi liniştit ton unul. R. adică: Nici suie. însă mai puternic decît Oligonul. Elafron. are şi deosebită putere şi lucrare. Epistrof. Î. Două Chendime. ci duce glasul în potrivire. nici pogoară. R. şi Hamili.7 Articolul 2-lea Pentru semnele tonurilor în melodii Î. altele Timporale. Din care fiecare semn precum are deosebită formă. Petasti. Iporoi. încă oareşice mai domol decît Oligonul. altele Consonante sau neglasnice şi Care şi cîte sunt semnele vocale? Zece. Oligon. Chendima. din care unele sunt Vocale sau glasnice.

R. patru sau mai multe trepte deodată. iar cele stăpînite îşi pierd glăsuirea. fiindcă păşesc dupre sunetele Scării peste două. zicem la semnele cele ce glăsuiesc cîte un ton. fiindcă urmez unul după altul dupre sunetele Scării. Î. şi Pogoară patru tonuri sărite. Oligon şi Pestati se stăpînesc atît de Ison cît şi de toate cele pogorîtoare cînd se pun deasupra lor. Pogoară două tonuri sărite. Suie patru tonuri sărite. R. Aceste semne ce aşezare şi legare au? În alcătuirea cîntarii semnele cele ce pot sta şi singure de sine şi legate împreună cu altele sunt: Iar cele ce se ţin legate de aceste şi nu pot sta singure sunt: Din aceste semne. precum: .8 Suie două tonuri sărite. Ce înţelegem prin zicerea Tonuri treptate şi sărite? Tonuri treptate. Pogoară două tonuri treptate. Pogoară ton unul treptat. precum sunt: Articolul al 3-lea Pentru felurita constare şi legare a semnelor Î. precum sunt: Iar tonuri sărite zicem la semnele cele ce glăsuiesc cîte mai multe tonuri. şi atunci numai cele ce stăpînesc se numără.

precum Iar Ipsili stăpîneşte şi pe Oligon şi pe Petasti cînd stă în capul lor deasupra şi atunci se numără numai Ipsili patru tonuri sărite. nici pot sta singure de sine. ci se numără împreună cîte cinci tonuri sărite. însă tonul cel dintîiu cu grăbire. glăsuiesc Chendimile apoi Oligon. ci se numără trei tonuri sărite. iar cînd sunt în capul lui Oligon. ci legate de celelalte: Cînd se scriu supt Oligon. glăsuieşte întîiu Oligon şi pe urmă Chendimile. sau deasupra. iar cele sărite cu litere. precum Iar puindu-se epistrof dedesubtul lui Elafron nu-l stapîneste. însă nu despărţite ci tot deodată. precum Epistroful iarăşi stăpîneşte tonul cel dintîiu a lui Elafron. precum: Iar Chendimile nici stăpînesc.9 Chendima iarăşi stăpîneşte pe Oligon cînd se pune în capu-i sau dedesubt şi glăsuieşte însăşi două tonuri sărite. ci se numără trei tonuri. în care cele treptate s-au însemnat cu cifre. cînd se scrie deasupra-i gorgon se înţelege că e pus pentru cel dintîi ton. 0 zero zero 1 2 2 2 doi doi doi 1 trei patru patru 1 cinci cinci 1 şase şase şapte şapte 1 opt nouă zece unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece zero doi trei patru cinci şase şapte opt nouă zece unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece 2 ! 1 2 zero 2 2 doi 1 2 1 2 2 2 1 1 trei trei trei doi 1 1 3 zero 2 1 ! ! 4 zero 4 3 5 patru 1 cinci şase şapte opt nouă zece . nici se stăpînesc de vreuna. iar puindu-se în coada lor. precum Iar puindu-se deasupra-i nu-l stăpîneşte. iar cînd este apli dedesubtul lui atunci se numără la al doilea ton al său. precum: Iporoi asemenea urmează legat cu altele. precum: Iată şi marea compunere a tuturor semnelor vocale. cînd se pune în capu-i şi glăsuieşte împreună două tonuri treptate. precum: . nu le stăpîneşte.

Produce glasul caracterului cu apăsare puternică.10 unsprezece doisprezece treisprezece paisprezece cincisprezece $ Articolul 4-lea Pentru semnele Consonate sau neglasnice Î. ci supt semnele vocale scriindu-se. Care şi cîte sunt semnele Consonate? Semnele Consonate sau neglasnice. Leagă caracteruri suitoare cu pogorîtoare ca să se ia nedespărţite. Pricinuieşte oarecare val în gîtleju. R. . acesta însă în cîntările româneşti nu se prea întrebuinţează. adică: Produce cu greuime glasul caracterului (a) care urmează după dînsa. repede crescînd şi domol descrescînd. Ridică cu viiciune sau cu săltare tonul lui Oligon. Unde se suptscrie scoate glasul caracterului pe nas. fiecare dintr-însele dau deosebită putere şi figurare glasului. sunt aceste şase: Varia Omalon Antichenoma Psifiston Eteron şi Entofon Se zic aceste Consonate pentru că numai de sine puse nu au nici o glăsuire. (a) Caracter zicem la fiece semn vocal.

de unde începe mîna să se coboare către a doua lăsare se numără timp de un tact. ca pentru vocală să se bată un tact şi pentru Clasmă altul (precum se va vedea la lucrarea Clasmei).11 Articolul 5-lea Despre Timp şi despre Tact. adică cele ce dau vocalelor felurit timp. Ce este Timpul? În muzică Timpul este măsura mişcării glasului cu zăbava sau grăbirea Tactului. sau ardicarea sau lăsarea mîinii. Î. pentru că într-însele stau toate întîrzierile şi grăbirile semnelor vocale. adică: Clasma îndoieşte timpul vocalei la care se pune. spre pildă: de la întîia lăsare a mîinii pînă la desăvîrşita ardicare. Şi fiindcă cîntarea bisericească se împarte în trei: în Stihirarică sau singur glasnică. Î. Iar cîntările cele ce nu au nici o însemnare la început se cînt cu acest timp T . R. sunt aceste patru: Clasma Apli Gorgon. în Irmologică sau Troparnică şi în Citanică sau Pripelnică. Î. Tactul ce este? Tactul este purtarea mîinii în sus şi în jos. Î. Cîte sunt semnele Timporale? Semnele Timporale. de aceea fiecare se însemneaza la începutul ei în ce chip să se cînte. şi Argon Se numesc aceste Timporale. Articolul 6-lea Pentru semnele Timporale. şi aşa fiecare semn vocal sau Glasnic scris de sine are timp de un tact de acesta. adică: Cîntările Stihirarice se însemnează la început cu acest timp T . . R. R. cele Irmologice cu acesta T sau cu jumătatea celui stihiraric şi cele pripelnice cu acesta T sau cu jumătatea celui Irmologic. Cît Timp se cheltuieşte la un Tact? Un Tact pînă să se bată se cheltuieşte Timp de un secund din şaizeci al unui minut de ceasornic de perete. R.

iau. voieşte ca vocala dintîiu să se ia în lăsarea mîinii. cînd semnele vocale păşesc regulat după sunetele Scării din treaptă în treaptă.12 Apli iarăşi se pune ca să îndoiasca timpul vocalei. în figura aceasta . adică. treptată este. pe lîngă vocala cea dinaintea lor. iar Chendimile să se ia cu iuţeală în ardicare. precum se iau diftongii la citit: au. unul pentru Oligon şi altul pentru Argon. şcl. zicînd: Pa. Articolul 7-lea Pentru Paralaghie Î. (precum se va vedea mai în urmă). R. Iar cînd face trebuinţă să se cheltuiască la Oligon timp de trei tacturi atunci Argonul se scrie în figura aceasta . Argonul se pune totdeauna pe Oligon supt care se află două Chendime şi voieşte să se cheltuiască timp de două tacturi. şi asemene vocala dintîiu se ia în lăsarea mîinii. în ardicarea mîinii. care se pune la a doua şi a treia vocală. apoi cu cei doi glăsuim cele două sunete în pogorîre zicînd: Ni . atunci se scrie cu Digorgon. patru sau mai multe trepte deodată. iei. Iar paralaghie sărită este cînd semnele vocale sar peste două. iar a doua. precum se citesc triftongii: oau. iar a doua şi a treia cu iuţeală în ardecare. să se bată asemene pentru vocală un tact şi pentru Apli altul. asemene facem şi la Trigorgon şi Tetragorgon (vezi lucrarea lor). pe urmă la cele trei . Ce este Paralaghia? Paralaghia este a conglăsui silabele sunetelor pe semnele puse în alcătuirea melodiei. Deci Paralaghia treptată se face astfel: se pune mai întîi mărturia Pa. Care arată. Gorgon grăbeşte ca să se ia două vocale într-un tact. cum am zis. ui. eu. care este în două feluri: treptată şi sărită. Zo. atunci se scrie cu Dipli sau Tripli. şcl. oi. Iar cînd face trebuinţă ca să se ia trei vocale într-un tact. glăsuim la Ison. puindu-se adică la două vocale. Iar cînd face trebuinţă a întinde vocala timp de trei sau patru tacturi. la care este Gorgonul. iar cînd patru tacturi. şi fiindcă semnul cel dintîiu. că de la Pa se face începutul. Ison Epistrofi arată potrivire.

pe urmă cu Epistroful la Chendimă cu Oligon apoi la Epistrof glăsuim la Elafron . pînă cînd iarăşi vom ajunge pînă la cea din urmă mărturie. apoi păşind către suire două tonuri la sărita. glăsuim sunetul Vu. Iată şi Paralaghia treptată a Diatonicului neam: PA NI ZO NI PA VU PA NI PA VU GA VU PA VU GA DI GA VU GA DI KE DI GA glăsuim iarăşi cele trei sunete în suire. zicînd: Ni. adică Pa. şi aşa mai încolo pînă ajungem la tonul de sus Pa. după chipul următor: Paralaghia sărită a Neamului Diatonic: T PA GA VU DI GA KE DI ZO KE NI ZO PA ZO NI KE ZO DI KE GA DI VU GA PA VU NI PA PA DI VU KE GA ZO DI NI KE PA PA KE NI DI ZO GA KE VU DI PA PA KE VU ZO GA NI DI PA PA DI NI GA ZO VU KE PA PA ZO VU NI GA PA PA GA NI VU ZO PA . şi celelalte potrivit cu tonurile care se leg împreună. pe Ga. pe urmă pe Zo. tăcînd pe sunetul Vu. tăcînd pe Ga care l-am sărit.13 Oligoane iarăşi cu cele două pogorîtoare dintîi Pa. apoi la Oligon pe sunetul Ni. de unde am început. adică de unde am început. şi Pa. care arată potrivire glăsuim pe sunetul Pa. Pe urmă iarăşi glăsuim pe sunetul Di. glăsuim sunetul Ga. care l-am pogorînd un ton . Ni şi aşa mai încolo facem pînă ajungem la cel DI KE ZO KE DI GA DI KE ZO NI ZO KE DI KE ZO NI PA NI ZO KE DI KE ZO NI ZO KE DI GA DI KE ZO KE DI GA VU GA DI KE DI GA VU PA VU GA DI GA VU PA NI PA VU GA VU PA NI ZO NI PA Paralaghia sărită iarăşi se face luînd început mărturia lui Pa. Pa. Vu. băgăm de seamă şi astfel facem pîn-la sfîrşit. şi la Ison adică Chendima cu Oligon sărit.

R. LUCRAREA LUI DIPLI PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA Lecţia 4. Figurarea lui Petasti şi lucrarea Variei . În ce chip se deprinde şcolarul la Paralaghie? Pentru oarecare înlesnire învaţă mai întîi cîteva lecţii avînd vocalele însemnate cu si- labele sunetelor. Lecţia 1. apoi urmează la alte lecţii fără a fi suptînsemnate şi aşa se deprinde numai din vederea vocalelor să potrivească silabele sunetelor. LUCRAREA LUI TRIPLI PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA Lecţia 5. LUCRAREA CLASMEI PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA Lecţia 3. TONURILE SCĂRII PA VU GA DI KE ZO NI PA PA NI ZO KE DI GA VU PA Lecţia 2 .14 PA NI VU PA PA VU NI PA avV vV PA PA PA PA KE DI DI PA PA Articolul 8-lea Deosebite lecţii pentru deprindere la Paralaghie asupra semnelor Timporale şi Consonate Î.

şi Eteron cu Dipli şi Tripli Antichenoma cu Apli cînd se pune supt vocale pogorîtorul ce urmează după dînsa cu Gorgon se glăsuieşte oarecum ca atîrnat şi nedespărţit.15 Lecţia 6. Lucrarea lui Omalon şi legarea lui Eteron Lecţia 7. şi Epistrof cu Gorgon şi cu Apli Lecţia 10. precum: . Lecţia 8. Lucrarea lui Gorgon. Lucrarea lui Argon. a Antichenomii. Lucrarea lui Digorgon şi Trigorgon Lecţia 9. Lucrarea Antichenomii cu Apli. iar cînd face trebuinţă ca să se producă glasul ca atîrnat mai mult decît cu Apli. atunci în locul Antichenomii se scrie Eteron cu Dipli şi Tripli. şcl.

16 Articolul 9-lea Pentru Ifes şi Dies Î. adică. voieşte ca distanţa tonului pe care stă pus să se ia cu micşorare de jumătate de ton şi rămăşiţa din distanţa tonului să se ia la vocala ce urmează după dînsul. iar acum pentru Ifes şi Dies. Iar cînd se pune pe cele suitoare voieşte să se crească distanţa acelui ton luînd jumătate din tonul vocalei ce urmează după dînsul. Iar cînd se pune pe cele pogorîtoare voieşte ca să se crească Distanţa acelui ton. cînd se pune pe cele pogorîtoare. R. Ifesul. luînd jumătatea din distanţa tonului ce urmează după dînsul. Iar Diesul carele se însemnează astfel este în contra Ifesului. Iată şi mai lămurita lor desluşire: Scara lui Ifes Scara lui Dies În pogorîre În pogorîre În suire În suire . Ce semne mai sunt în Muzică? Afară din cele zece semne vocale şi din zece consonate şi timporale. care le întrebuinţăm de ftorale sau stricări. carele se însemnează astfel cînd se pune pe cele suitoare voieşte ca să se micşore- ze Distanţa acelui ton de jumătate. şi jumătatea tonului luat să se ia la a doua vocală ce urmează după dînsul. mai sunt în Muzi- că şi alte semne. pentru care vom vorbi mai în urmă.

aceasta Bazul întîitor al scării. adică una din patru ale tonului mare. Î. Melodia Diatonică este aceea. la care se reduc patru glasuri: Glas întîi. care toate aceste Melodii se înfăţişează şi se fac cunoscute prin Ftorale. Şi urmînd cu distanţele Scării schimbate ca de la Ni. aceasta pe a lui Vu. se zice sunetul Ftoralei puse. Î. şi fiecare dintr-însele stăpîneşte cîte o treaptă în scară. Ce sunt Ftoralele? Ftoralele sau stricările sunt nişte semne care se pun pe vocale în locul silabelor sunetelor. pe a lui Ke. al patrulea. care iarăşi sunt de trei neamuri: Diatonice. Melodia Hromatică este aceea a cărei scară cuprinde Imitonuri sau jumătaţi de tonuri şi Triimitonuri sau trei jumătăţi de tonuri. aceasta pe a lui Zo şi aceasta pe a lui Ga. punîndu-se în Melodie pe tonul lui Pa. În cîte se împarte Melodia? Melodia se împarte în trei: Diatonică. a cărei scară cuprinde şi sferturi de tonuri. pe a lui Pa. spre pildă: această Ftora locul lui Ni de jos. Melodia atunci dobîndeşte o altă deosebită podoabă. aceasta pe a lui Ni de sus al Diapasonului. R. Hromatice şi Enarmonice. R.17 Articolul 10-lea Pentru împărţirea Melodii şi pentru Ftorale. Î. la care se reduc două Glasuri: al doilea şi al şaselea. glasuri. aceasta aceasta Î. precum se arată în următoarea descriere: . Care sunt semnele acestor Ftorale? Semnele Ftoralelor Hromatice şi Enarmonice se vor vedea în sistemile scărilor acelor . La ce sunt trebuincioase Ftoralele? Ftoralele se întrebuinţează în muzică pentru schimbarea distanţelor tonurilor spre felucare stăpîneşte în scară rita împestriţare şi podoabă a Melodii. adică a lui Ni. R. al cincilea şi al optulea. a cărei scară cuprinde numai tonuri fireşti. Hromatică şi Enarmonică. Iar Melodia Enarmonică este aceea. iar Ftoralele Diatonice sunt aceste opt: Din care această Ftora stăpîneşte în scară treapta lui Ni de jos. pe a lui Di. după sistema Diapasonului. R.

R.18 Scara firească şi Scara ftoricească a Diatonicului neam : Articolul 11-lea Despre însuşirea Ehului sau Glasului întîiu Î. şi se însemnează la început astfel: Ehul sau Glasul . şi . astfel: Ne cînd este Stihiraric urmează răzimîndu-se şi făcînd cadenţe sau codiţe nesăvîrşite în Ga săvîrşite şi contenitoare în Pa . sau şi: Glasul . iar săvîrşite şi conte- . care are de Baz sau de temeiu pe sunetul lui Pa. Care cînd voim să-l începem îl deglăsuim sau îi dăm Glasul cu potrivire. Iar cînd este Irmologic sau troparnic face cadenţe nesăvîrşite în Di nitoare în Pa exemplu. precum: . şi ca să dăm o mai bună desluşire despre aceste cadenţe vom înfăţişa un . Glasul întîiu ce scară întrebuinţează? Glasul întîiu întrebuinţează scara Diatonică a Diapasonului şi a Disdiapasonului precum se înfătişează la Articolul întîiu şi al 2-lea cu distanţele tonurilor şi mărturiile sunetelor.

şi următoarea Melodie se paralaghiază. ci împrumutate de la alte Ehuri sau Glasuri. pentru că toată mărturia are două părţi: una care arată semnul melodiei şi alta care arată sunetul Paralaghiei. şi pe urmă în locul silabelor paralaghiei potriveşte cu luare aminte silabele zicerilor cîntării. iar cadenţa desăvîrşită sau contenitoare este aceea. în Ke şi în Ke sus şi în Di de jos. şi de la Di. acele ce s-au însemnat în scara Diatonică. Ftoraua Glasului întîiu este aceasta . tipărit la anul 1845) Î. după sistema tricordă în Difonii asemănate. Pentru Ehul sau Glasul al doilea Articolul 12-lea Î. pentru Ga aceasta . Carele la început se însemnează astfel: . asemenea şcl. Glasul al doilea ce scară se întrebuinţează? Glasul al doilea întrebuinţează scara Hromatică. Bazul său este însă la Di. (precum se arată mai pre larg în Bazul Teoretic şi Practic al Muzicii Bisericeşti. în Zo . care se află la sfîrşitul fiecăruia Tropar. precum: în Ni de jos . adică: pentru Pa este aceasta pentru Ke aceasta Î. carele pentru asemănarea Difoniei se începe şi de la Ni şi de la Vu. R. R. şcl. pentru Vu aceasta şcl. Pentru ce sunt mărturiile? Mărturiile sau dovedirile se pun în urma cadenţelor ca să arate cualitatea sau felul melo- diei ce urmează. iar cînd se pune pe alt ton. sau a altei melodii. Afară de cadenţele zise se mai fac şi alte cadenţe la Glasul întîiu. acela îşi lasă sunetul său şi ia pe sunetul lui Ke. şi Doamne cadenţă săvîrşită. cele de seară este cadenţă nesăvîrşită. Dar cum poate învăţa şcolarul să cînte cîntarea pe deasupra? Întîiu o învaţă pe Paralaghie atît de bine încît să o poată zice fără nici o greşeală. Aceste cadenţe însă nu nu sunt ale sale. . sau se zice ca de la Ke. Mărturiile acestui glas sunt. . pentru Di aceasta .19 T Ru gă ciu ni le noas tre ce le de sea ră pri i meş te le Sfin teDoa am ne Aicea. cum şi sunetul tonului în care se află. R.care îşi are firescul său Baz la Ke. iar acesta este litera cea dintîiu a sunetului. precum: această mărturie două dovedeşte: semnul acesta mărturiseşte cualitatea melodiei.

20 Glas sau Glas . iar aceasta şi aceasta . care merge după sistema tricordă. adică: începînd de la Ni. Vu. adică: de unde se începe. Vu. acela trebuie să-şi lase sunetul său şi să înainteze paralaghia cu tonul ftoralei puse. şi atunci face cadenţe nesăvîrşite în Di. Zo. se însemnează astfel: . Scara Ehului al doilea după Terţă sau Tricordă: . şi merg înpestriţate păşind cînd unul cînd altul. Cînd însă se pun pe alt ton. adică: scara glasului al şaselea. însă cînd este Stihiraric. precum se arată în scara următoare. din treaptă în treaptă schimbîndu-se. Di. din care se pune la celelalte difonii. Care va să zică la fiecare Difonie sau două tonuri semnele mărturiilor sunt tot acele şi numai literile tonurilor se schimbă. Iar cînd este Irmologic întrebuinţează mai mult sau şi cu totul scara lăturaşului al doilea. Glasul al doilea are două ftorale sau stricări: aceasta aceasta se pune pe tonurile Ni. adică : la fiecare trei trepte asemănată. făcînd în urmarea lui cadenţe Şi se deglăsuieşte sau îşi ia isonul astfel: nesăvîrşite mai în toate treptele scării. Semnele mărturiilor glasului al doilea sunt: aceste două peste care se pun literile cele dintîiu ale sunetelor scării. dar mai mult în Di. iar săvîrşite şi finale sau contenitoare la Isonul său. iar săvîrşite şi finale în Pa.

cînd se pune pe tonul lui Ga. astfel: şi în drumul său face cadenţe nesăvîrşite în Ke. iar a lui Zo cu înpuţinare. R. n-are deosebire de aceasta . pentru Ga aceasta . adică asemene şi aceasta micşorează pe tonul lui Vu de jumătate sau îl face sfert din tonul mare. cînd. şi se însemGlas sau Glas Ne nează la început astfel: Care cînd voim să-l cîntăm îl deglăsuim cu ton răsunător sau măreţ. voieşte pe Ga în locul său. al căruia Baz . . unde trebuie să se puie această Ftora raua aceasta sau se întîmplă kentime care nu primesc niciodată Ftora. cînd urmează Diatonic sunt acele ce s-au orînduit şi pentru Glasul întîiu. iar cînd se pune această ftora la Zo sau Vu. adică. cu înpuţinare. . şi finale în Ga. atunci se pune Ftola Ke. şi aşa tonul lui Ke se glăsuieşte la locul său. iar cînd merge Enarmonic se însemnează cu această Ftora . şi întoarsă .21 Pentru Glasul al treilea Articolul 13-lea Î. care cînd este la Ga. adică. iar cînd urmează scara Enarmonică pentru Pa este aceasta Vu aceasta . Semnele mărturiilor acestui Glas. iar pe Vu în pogorîre sfert din tonul mare. Care este însuşirea Glasului al treilea? Glasul al treilea urmează şi Diatonic şi Enarmonic. melodia va cere să se producă Enarmonică şi în alcătuirea cîntării se grămădesc mai multe semne în locul lui Zo. Bazul său este la Ga. săvîrşite în Pa. Glasul al treilea în Modul Enarmonic întrebuinţează şi această Ftora care s-au făcut în locul celor de sus. pentru . voieşte ca tonurile lor să se ia cu Ifes. şi celelalte după cum se însemnează în scară. Semnul Ftoralei Glasului al treilea cînd urmează diatonic este acesta este la Ga.

Care este ideea Glasului al patrulea? Glasul al patrulea se împarte în trei moduri. adică în Papadic *. care este şi firescul său Baz. şi se deglăsuieşte astfel: Ne e ee e e !S: e e e e . Cînd este Papadic are Ison pe Di. şi: Glas leghetos . R. sau Glas . întrebuinţînd în toate modurile scara Diatonică Diapasonului şi se însemnează la început astfel: Glas .22 Scara Enarmonică a Ehului Pentru Glasul al patrulea Articolul 14-lea Î. ca şi oricare alt Glas. după sistema Stihiraric şi Irmologic.

** * Melodia Papadică (strămoşească) este aceea. Vu. uneori şi în Ga şi se finează la Isonul său. Mărturiile Glasului al patrulea sunt tot acele care le are şi Glasul întîiu. Di. şi urmează făcîndu-şi cadenţele nesăvîrşite în josul scării. şi se deglăsuieşte astfel: Ne e e şi acesta cadenţe nesăvîrşite în Di. şi îşi are făcînd în care şi îşi are Bazul la Pa. aceasta însă o fac din neştiinţă. . mijlocul scării Diapasonului. adică: Glasul întîiu îşi are Isonul la Ke. în cea Stihirarică este acesta acesta şi se pune la Vu. Vu. dupa sistema Diapasonului. iar al cincilea carele întrebuinţează aceeaşi scară care o întrebuinţează şi Glasul Întîiu. Pa şi săvîrşite în Vu. iar în cea Irmologică Pentru Glasul al cincilea Articolul 15-lea Î. al treilea şi al patrulea se numesc proprii sau Glasuri de căpetenie. Care este ideea Glasului al cincilea şi pentru ce s-au numit lăturaşul celui dintîiu? Glasul al cincilea. care pentru usurinţă se cînta din locul lui Ke ca de la Pa. precum sunt: Heruvicele. precum se vede în melodia sa şi se însemnează la început astfel: . mulţi cînd cîntă Glasul al patrulea Stihiraric fac cadenţe săvîrşite mai mult în Vu socotind. iar cele lăturaşe cu patru tonuri mai jos de proprii lor. şi se deglăsuieşte astfel: Ne e e e face cadenţe nesăvîrşite în Di. al şaptelea şi al optulea s-au numit lătu- raşe. Glasurile proprii îşi au Isonul mai sus. că greşesc de vor răsufla în Pa. ** Am băgat seamă că. de aceea au şi oarecare asemănare alăturîndu-se unul lînga altul. săvîrşite în Pa şi finale în Vu. Chinonicele şi altele asemenea. precum şi Glasul al şaselea. fiindcă Glasul întîiu. îşi are Isonul la Pa. pentru că dintr-aceste s-au tras cele lăturaşe. Iar cînd este Irmologic are Ison pe Vu. Cînd este Stihiraric are Ison pe Pa. Bazul scării şi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în susul scării.23 Apoi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite şi săvîrşite în Pa. Semnul Ftoralei Glasului al patrulea în melodia Papadică este acesta Bazul la Di. se deosebesc însă că. R. al doilea.

iar cînd se pune pe alt ton. adică: . iar pe Vu-Ga ton şi jumătate (numărul de şase). aşa şi a doua patra-cordă. cu patru glasuri mai sus. adică se urcă la Ke şi de acolo îşi ia drumul ca de la Pa. care s-au însemnat la Glasul al treilea împreună cu mărturiile ei. sau Glas 5-lea lăt. şi pe Ga-Di sfert din tonul mare (una din patru a tonului). şi atunci mărturia lui Ke nu se scrie cu punturi. oricare ar fi. Di. în chipul acesta: Pe sunetul Pa-Vu îl voieşte ton mic. melodia îşi lasă drumul ei şi zicînd tonului aceluia Pa urmează para- monică. finale în Ke ca în Pa. care se compune din două asemînate patra-corde Hromatice. dupa Ideea Glasului întîiu. care s-a numit lăturaşul lui al doilea. adică. cînd însă merge Diatonic mărturiile sunt tot acele care s-au însemnat la scara Glasului întîiu. melodia merge dupa scara Enarşi se pune la Pa. Iar cînd această Enarmonică ftora se pune la Zo. Ga. Glasul al şaselea ce scară întrebuinţează? Glasul al şaselea. R. Iar cînd merge după scara Enarmonică face cadenţe nesăvîrşite în Zo. iar săvîrşite şi finale în Pa. care se zice Tetrafon şi care se deglăsuieşte astfel: Ne e e e !:S e e Iar cînd se cîntă acest Glas Tetrafon Papadiceşte. săvîrşite şi finale în Pa şi Di. Pentru Glasul al şaselea Articolul 16-lea Î. făcînd cadenţe nesăvîrşite în Ni ca în Ga.24 Glas 5-lea lăt. * Care cînd voim să-l cîntam îl deglăsuim astfel: Ne e !:S e e * Cînd însă îl cîntăm Irmologhiceşte. întrebuinţează şi acesta o deose- bită scară Hromatică. Cînd este Irmologic urmează după ideea glasului întîiu. atunci se deglăsuieşte astfel: Ne e e e !KS e e e e ee şi cînd este Stihiraric face cadenţe nesăvîrşite în Ke şi Di. Semnul ftoralei Glasului al cincilea este acesta laghia cu cualitatea sau felul ftoralei puse.

iar în scara mictă. iar Zo-Ni asemene cu Vu-Ga. cea dintîiu patra-cordă o are Hromatică cu distanţele ce am zis. cată. şi face cadenţe nesăvîrşite în Ni. Iar cînd urmează Irmologhiceşte întrebuinţează cu totul scara Glasului al doilea. Di. şi se începe glăsuind Distanţele Hromatice: PaAcest Glas ce scară mai întrebuinţează? Acest Glas de multe ori întrebuinţează şi o altă scară. iarăşi în Pa. Zo iar săvîrşite şi finale în Vu. Scara Glasului al şaselea şi cele trei scări micte ale sale N. ce se numeşte mictă sau ameste- Vu-Ga-Di-Ga-Vu-Pa. iar a doua patracordă urmează Diatonică.1 N.4 N. Cum se începe? Acest Glas Stihirariceşte are Ison pe Pa.3 N. adică la sfîrşitul lecţiei. finale. şi 4) Î. Semnele mărturiilor lăturaşului al doilea sunt aceste două . (vezi scara Nr. patra-corda cea Hromatică îşi are şi mărturiile Hromatice. astfel: Ne e e e e e Şi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di. şi iarăşi dimpotrivă: (vezi scara Nr.25 Ke-Zo asemene cu Pa-Vu. şi Ni-Pa asemene cu Ga-Di şi dacă face trebuinţă ca să urmeze şi altă patra-cordă din Pa de sus spre ascuţime sau din Pa de jos spre greuime.1) Î. R. 3. urmează iarăşi cu distanţele arătate. 2. R. Care. săvîrşite în Pa.2 1 4 6 6 2 Mărturiile Hromatice 3 2 4 1 4 1 6 Ftoralele Hromatice 2 4 1 6 4 1 2 4 2 3 4 6 2 2 2 3 . care se pun sus sau jos la Bazurile sunetelor simfone. Iar cea Diatonică le are Diatonice.

care îl are şi Enarmonicul Glas al treilea. adică: cu patru tonuri mai jos de Glasul al patrulea Papadic care îşi are Isonul la Di. al căruia Baz este la Ni. căruia i se zice şi lăturaşul lui al treilea s-a numit greu. . urmează după scara Diatonică a Disdiapaso. care aceste însuşiri le păzeşte atît în Stihiraricul cît şi Irmologicul fel. se deglăsuieşte astfel: Ne e e e Şi atunci face cadenţe nesăvîrşite în Di. mai jos decît al tuturor Glasurilor. şi se pune nului. decît la Ga se pune acesta patrulea. şi se însemnează la început astfel: Glas greu sau Glas greu . Zo şi finale în Zo. Glasul al şaptelea ce fel merge şi pentru ce s-a numit greu? Glasul al şaptelea. pentru înlesnire i s-a mutat Isonul la Ga. Asemenea şi în melodia Papadică. iar săvîrşite şi finale în Ga. . pentru care se şi numeşte lăturaşul lui al patrulea. Pentru Glasul al optulea Articolul 18-lea Î. fiindcă îşi are Bazul sau Isonul său la Zo. pentru Ifes şi Dies. Semnul Ftoralei acestui Glas greu Diatonic este acesta iar cel Enarmonic este acesta iarăşi la Zo şi Ga. Glasul al şaptelea cînd merge Enarmonic se deglăsuieşte astfel: Ne e e Apoi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di.26 Pentru Glasul al saptelea Articolul17-lea Î. iar cînd este Diatonic sunt care le are Glasul întîiu şi al . R. săvîrşite în Pa. Glasul al optulea în ce chip urmează? Glasul al optulea. Mărturiile acestui Glas cînd urmează Enarmonic sunt cele ce le are şi Glasul al treilea. R. şi fiindcă melodia sa cea Stihirarică şi Irmologică merge după ideea şi scara Enarmonică a Glasului al treilea şi nu suie mai mult decît cinci tonuri. Cîteodată însă cînd urmează Diatonic cu Isonul de la Zo. uneori şi în Ni. şi se pune la Zo de sus.

27 Glasul al optulea se însemnează la început astfel: Glas lăt. atunci şi semnele mărturiilor se scriu cu două înţelesuri. atît Stihirariceşte cît şi Irmologiceşte. Iar cînd se cîntă cu trei tonuri mai ascuţit decît firescul său Baz. adică sunetele de asupra arată că urmează cu Ni pe drumul lui Ga. uneori şi în Vu. Semnul Ftoralelor Glasului al optulea sunt două: acesta pune la antifonul său. se pune la Ni. sau Glas lăt. adică la Ni de sus este acesta . întrebuinţînd distanţele Diatonice astfel: Ne e e şi urmează făcînd cadenţe nesăvîrşite în Di. iar care se Acest Glas alte semne de mărturii nu are. însemnîndu-se cu această Ftora . decît acele ce s-au orînduit şi pentru glasul al patrulea. iar semnele de desupt dovedesc melodia a lăturaşului al optulea precum se înfăţişează în scară. săvîrşite şi finale în Ni. Vu. Scara Diatonică cea după Trifonie: 4 2 3 4 2 3 4 . adică cu Isonul de la Ga ca de la Ni. şi se deglăsuieşte la început cu răsunare măreaţă.

iar către ascuţime voieşte să suie pe Zo Ifes şi pe Ni în locul său. care în melodie se pun toate aceste pe orice ton. pe Vu în locul său. şi pe Vu. şi stăpîneşte către greuime sau pogorîre patru distanţe. Iar aceasta se pune la Ke. din care aceasta . are asemănarea Hromaticului şi aceste trei Ftorale Di a glasului lăturaşului al doilea. Iată şi scările lor . Ni. Aceasta Aceasta se pune la Di. şi lucrează în pogorîre stăpînind asemene pe Ga îl voieşte Dies. 2 3 4 1 5 1 6 4 2 3 4 1 4 7 4 2 3 4 1 1 4 . şi lucrează un ton către greuime şi un ton către ascuţime.28 Articolul 19-lea Pentru deosebite Ftorale Î. Pa. patru distanţe. adică: pe Ga îl voieşte Dies sau sfert din tonul mare. R. Ce Ftorale mai sunt în muzică? Afară din Ftoralele celor opt Glasuri. aceasta treilea. adică: voieşte să pogoare pe Di Dies şi pe Ga în locul său. şi aceasta are asemănarea Enarmonicului Ga a Glasului al a Enarmonicului Zo. iar locurile lor cele fireşti sunt cele următoare. adică: iaraşi se pune mai mult la Di. care se arată la începutul fiecăruia glas. pe Pa iarăşi Dies şi pe Ni în locul său. mai sunt . tonuri mari.

29 Aceste Ftorale cînd nu se pun la Bazurile lor. După ce va săvîrşi glasul întîiu se va trece la glasul al cincilea şi învăţîndu-l asemenea cu toată regula lui. care se dă cu un preţ foarte uşor de către secretarul Sf. Catavasierul.l. Cîte trebuie unui iubitor de cîntări bisericeşti. pînă la deslegarea ei cu altă Ftora. trebuie să înveţe mai întîi toate regulile pe rînd pînă la Doamne strigat-am. Pentru predarea şi urmarea lecţiilor din cartea aceasta Şcolarul care voieşte să urmeze la Muzica Bisericească. precum se văd la începutul fiecăruia Glas. se va pune la glasul al patrulea. Asemene şi celelalte tropare. Sfîrşit. Mitropolii D. Gramatica Muzicii Bisericeşti şi c. Iar cel ce va avea dorinţa a şti cum se cîntă toate troparele Duminecii a fiecăruia Glas să nu se scumpească a-şi cumpăra Anastasimatar întreg. atunci paralaghiile acelora se lasă şi se zice următoarea paralaghie cu sunetul Bazului Ftoralei puse. Marele Paharnic Iordache Zosima. După aceasta va lua la Glas al treilea. apoi la al optulea. Şi aşa se încheie învăţătura acestei cărţi. ci pe alte tonuri. Apoi luînd la Doamne strigat-am va învăţa mai întîiu să-l cînte cu tactul acesta tactul acesta T şi după ce îl va şti bine se va pune să-l zică şi cu T . Unde poate găsi şi din cîte s-au tipărit mai în urmă. şi învăţîndu-l va trece la al şaptelea şi tocmai în urmă va învăţa Glasul al doilea şi al şaselea cu regulile şi scările lor. adică: Docsastarul. Heruvico-Kinonicarul.din motive tehnice - . Notă: Am scris în loc de: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful