P. 1
Grijanje-projektni zadatak

Grijanje-projektni zadatak

|Views: 2,962|Likes:
Published by Adnan Karaahmetovic

More info:

Published by: Adnan Karaahmetovic on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

SADRŽAJ

Opšti i tehnički uslovi 1
Podaci o objektu 7
Proračun toplotnih gubitaka 10
Proračun grejnih tijela 22
Izbor kotla, ekspanzione posude i sigurnosnih vodova 23
Proračun dimnjaka 25
Provjera veličine ugljare 25
Proračun cijevne mreže 26
Predmjer i predračun 31
Crteži
Osnova podruma sa razvedenom cijevnom mrežom 36
Osnova prizemlja sa rasporedom grejnih tijela 37
Osnova sprata sa rasporedom grejnih tijela 38
Šema usponskih vodova 39
Šema veze u kotlarnici 40
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 1
Opšti i tehnički uslovi
Opšti uslovi

Projektovanje i ugovaranje, izvođenje i prijem radova mora se izvršiti u skladu sa
Zakonom o izgradnji objekata (SL RCG br. 54/2000) i odgovarajućih prvilnika definisanih
zakonom (SL RCG br. 54/2001). Prilikom građenja objekta ove vrste potrebno je poštovati
sve odredbe Zakona koje se odnose na: prethodna proučavanja, tehničku dokumentaciju,
građevinsku dozvolu i građenje.
Prethodni radovi

Prethodna proučavanja, u zavisnosti od vrste i karakteristika objekta, obuhvataju:
istaživanja i izradu analiza i projekta, pribavljanja podataka kojima se analiziraju i razrađuju
tehinčki, ekonomski i tehnološki uslovi, uslovi zaštite od požara, zaštita životne sredine i drugi
uslovi od uticaja na izgradnju i korišćenje određenog objekta. Na osnovu rezultata prethodnih
proučavanja izrađuje se prethodna studija opravdanosti koja sadrži i generalni projekat ili
idejno rješenje.
Prethodne radove za izgradnju objekta, izradu prethodne studije opravdanosti, studije
opravdanosti i tehničke dokumentacije može obavljati i preduzeće registrovano za vršenje
takve djelatnosti, odnosno za poslove konsaltinga i inženjeringa u toj oblasti.
Tehnička dokumentacija
Na osnovu rezlutata prethodnih proučavanja (usvojene prethodne studije opravdanosti i
studije opravdanosti) preduzeće sa licencom Inženjerske komore, vrši izradu tehničke
dokumentacije na osnovu koje će se izvršiti izgradnja objekta.
Investitor je dužan da izvrši kontrolu tehničke dokumentacije kod preduzeća registrovanog
za takvu vrstu djelatnosti. Izvještaj o izvršenoj kontroli sadrži mišljenje da li se na osnovu
takve dokumentacije može izdati odobrenje za građenje i čini sastavni dio tehničke
dokumentacije.
Odluka o građenju
Na osnovu rezlutata prethodnih proučavanja (usvojene prethodne studije opravdanosti i
studije opravdanosti), tehničke dokumentacije ili samo na osnovu jedne od navedenih
dokumentacija, investotor donosi odluku o građenju i pri tome je dužan da vodi računa o
ekonomskoj i drštvenoj opravdanosti njegove izgradnje.



student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 2
Odobrenje za građenje
Investitor može pristupiti građenju kada obezbjedi finansijska sredstva i građevinsku
dozvolu. Građevinsku dozvolu izdaje organ uprave nadležan za izdavanje građevinske dozvole
u zavisnosti od vrste i važnosti objekta. Za dobjanje odobrenja na građenje investitor treba da
obezbjedi sljedeće:
- tehničku dokumentaciju na koju je data urbanistička saglasnost,
- izvještaj komisije za tehničku kontrolu,
- pravosnažno rješenje o lokaciji,
- dokaze o plaćanju naknada za uređivanje građevinskog zemljišta,
- saglasnosti, mišljenja i druge dokaze utvrđene posebnim propisima.
Ustupanje izgradnje
Izgradnji objekta može se ustupiti samo organizaciji registrovanoj za vršenje odgovarajuće
djelatnosti koja ima raspoložive kapacitete i potrebne kadrove da radove izvede stručno i
kvalitetno u predviđenom roku.
Investitor može ustupiti izradu prethodne studije opravdanosti i studije oprevdanosti
investicionog programa, izradu tehničke dokumentacije, građenje investicionog objekta,
nabavku i montažu opreme i stavljanje izrađenog objekta u pogon (inženjering) preduzeću
registrovanom i osposobljenom za te djelatnosti.
Ustupanje građenja objekta vrši se putem javnog nadmetanja, putem prikupljnja ponuda ili
putem neposredne pogodbe na način kako je to Zakonom predviđeno.
Zaključenje ugovora o građenju

Sa preduzećem kome je ustupljen posao izgradnje investitor zaključuje ugovor u
pismenom obliku, koji pored bitnih stavki po prirodi posla, sadrži i odredbe o roku za
izvođenje radova koji su predmet ugovora, garantnim rokovima za kvalitet izvedenih radova i
ugovornoj kazni.
Građenje objekta
Preduzeće koje gradi objekat mora da obavi sljedeće:
- da prijavi nadležnom organu početak građenja,
- da obezbjedi odgovarajući rukovodeći stručni kadar,
- da radove izvodi prema važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim
standardima koji važe za građenje te vrste objekta,
- da ugrađuje materijal koji odgovara propisanim standardima, odnosno, koji je
snabdjeven atestom (potvrdom o kavlitetu) izdatim od strane organizacije registrovane za djelatnost
ispitivajna tog materijala (ako za taj materijal ne postoje standardi),



student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 3
- da blagovremeno preduzima mjere za sigurnost investicionog objekta, radova, opreme i
materijala, radnika, prolaznika, saobraćaja i susjednih objekata i dr.,
- da se pridržava tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje i
- da unutrašnjom kontrolom obezbjedi da se radovi izvode u skladu sa naprijed
navedenim.
Ako preduzeće koje gradi objekat zapazi nedostatke u tehničkoj dokumentaciji po kojoj
gradi objekat, dužno je da na te nedostatke pravovremeno upozori investitora. Ako investitor
ne otkloni nedostatke na koje je upozoren, preduzeće koje gradi objekat dužno je, kada ti
nedostaci ugrožavaju sigurnost objekta i život ljudi, saobraćaj ili susjedne objekte, da o tim
nedostacima obavjesti organ uprave koji je izdao odobrenje za građenje i da obustavi
izvođenje redova.
Preduzeće koje gradi objekat dužno je da vodi građevinski dnevnik i inspekcijsku knjigu kako
to nalažu propisi. Investitor je takođe dužan da, sa odgovarajućim stručnim kadrom, vrši
stručni nadzor nad izvršenim radovima kako nalažu propisi i da pri tome provjerava sljedeće:
- da se izgradnja objekta vrši prema tehničkoj dokumentaciji i prema tehničkim
propisima, normativima i obaveznim standardima,
- da se u opravdanim slučajevima vrši ispitivanje materijala i konstrukcija za koje prema
važećim propisima nije potreban atest, odnosno ispitivanje prije isporuke i
- da razmatra predloge za izmjenu i dopunu tehničke dokumentacije u cilju postizanja
racionalnih rješenja i uštede u troškovima izgradnje objekta.
Tehnički pregled i odobrenja za upotrebu izgrađenog objekta
Po završenoj izgradnji objekta stručna komisija, koju obrazuje organ uprave koji je izdao
odobrenje za građenje (ukoliko Zakonom nije drugačije određeno), vrši tehnički pregled
građevinskih radova, pregled instalacija, opreme i postrojenja.
Tehničkim pregledom se utvrđuje da li je objekat izveden u skladu sa tehničkom
dokumentacijom, da li je osigurana stabilnost objekta, bjezbjednost u okviru požara, života i
zdravlja ljudi, saobraćaja i susjednih objekata, da li su izvedena rješenja u skladu sa pripisima,
normativima i standardima čija primjena pri izvođenju objekata te vrste obavezna, da li su
ispunjeni uslovi utvrđeni za izgradnju objekta na određenom zemljištu i da li su preduzete
propisane mjere kojima će se spriječiti, odnosno svesti na najmanju mjeru šteta koju objekat
svojim postojanjem, odnosno korišćenjem može nanositi svojoj okolini.
Ukoliko je objekat izveden u skladu sa naprijed navedenim organ uprave, koji je obrazovao
tehničku komisiju, izdaće odobrenje za upotrebu u roku od osam dana od prijema izvještaja
komisije za tehnički pregled sa prijedlogom da se izda upotrebna dozvola.



student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 4

Tehnički uslovi
Tehničkim uslovima su date osnovne smjernice za izvođenje radova na postrojenju, a izvođač
radova je obavezan da se pridržava svih zakonskih i tehničkih normativa predviđenih za ovu vrstu
objekata.
Montaža instalacije

Montažu opreme treba izvršiti prema priloženom uputstvu proizvođača i dispozicionim
crtežima u projektu. Prilikom montaže, odnosno postavljanja opreme voditi računa da ne dođe do
oštećenja osjetljivih dijelova opreme. Za grejna tijela usvojeni su liveni radijatori TERMIK
2-''Fabrika RADIJATOR-Zrenjanin''. Karakteristike i proračun su dati u nastavku. Za sva grejna
tijela koja se ugrađuju moraju se pribaviti atesti o kvalitetu i radnim karakteristikama izdatim od
mjerodavne institucije. Projektom je predviđeno postavljanje grejnih tijela slobodno na konzole u
parapetnom zidu prozora ili kako je naznačeno dispozicionim crtežima u projektu. Izuzetno se
postavljaju drugačije u slučaju kada je to nužno zbog građevinskih radova, grejnog tijela ili u
dogovoru sa investitorom. Prilikom ugradnje grejnih tijela mora se voditi računa o postavljanju na
konzole tako da se oslanjaju, a nikako da vise na njima. Takođe se mora voditi računa o
odstojanjima grejnih tijela od zida i od poda prema priloženim uputstvima proizvođača.
Broj konzola treba odrediti da za radijator od dvanaest članaka dolaze dvije, a za svakih
narednih šest članaka još po jedna konzola. Nakon formiranja radijatorskih baterija od potrebnog
broja članaka, one se moraju dobro oprati mlazom vode od unutrašnjih nečistoća. Po završetku
montaže i uspjele probe na pritisak, radijatore demontirati, dobro očistiti od nečistoća i zaštiti
bojom. Upotreba različitih metalnih (bronzanih) boja se ne preporučuje zbog smanjenja
koeficijenta zračenja površine, a time i smanjenja odavanja toplote.
Sve cijevi horizontalnog i vertikalnog cjevovoda moraju imati atest i odgovarati standardima
JUS C. B5. 225 (DIN 2440, DIN 2441, DIN 2448). Trasa vođenja cijevnih vodova i rasporeda ne
smiju se mijenjati bez saglasnosti projektanta. Horizontalnu cijevnu mrežu razvoditi prema
projektnoj dokumentaciji, vješanjem na plafon podruma i oslanjati na zidne konzole. Na
prolazima kroz građevinsku konstrukciju cijevi ne smiju biti čvrsto uzidane, već mora biti
dovoljno mjesta za slobodnu dilataciju cijevi. Takođe te dijelove cijevi treba izolovati kako je
naznačeno u projektnoj dokumentaciji. Na mjestu ukrštanja priključka na grejno tijelo sa
vertikalnim vodom, priključak mora da ima zaobilazni luk koji se obavezno izvodi u
horizontalnoj ravni. Odzračivanje instalacije se vrši odzračnom mrežom preko ekspanzione
posude. Horizontalna mreža treba da se vodi u svim dijelovima sa nagibom od 0,5% do 1% u
smjeru odzračnih posuda, odnosno ventila i slavina za pražnjenje.
Spajanje cijevi se vrši zavarivanjem ili , ukoliko je potrebno ostvariti razdvojivu vezu, pomoću
prirubnica. Zavarena mjesta moraju biti dobro obrađena, sa dovoljnom debljinom vara, ali tako
izvedenim da se ne mijenja presjek cijevi. Kvalitet vara mora biti prvoklasan. Pri svakom spajanju
vrši se turpijanje rubova na dijelovima cijevi koje se spajaju po tačno predviđenim propisima,
čišćenje šavova od rđe i nečistoća, skidanje šljake sa izvedenih varova i njihova antikorozivna
zaštita osnovnim premazom.



student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 5
Pri izradi prirubničkih spojeva koristiti standardne prirubnice propisanih dimenzija i za
odgovarajući radni pritisak. Pri spajanju cjevovoda i armature prirubnicama obavezna je upotreba
zaptivnih prstenova od klingerita, minimalne debljine 3 mm, ili grafitno-azbestne pletenice
četvrtastog presjeka. Pletenice se moraju sjeći pod uglom od 45
o
, a nikako vertikalno.
Konzole i vješaljke na koje se oslanja cjevovod moraju omogućiti njegovo slobodno kretanje
usljed toplotnih dilatacija, bez stvaranja ugiba. Oslonci i konzole moraju biti ugrađene u zidove
pomoću cementnog maltera, a nikako gipsom.
Izrada krivina i fazonskih dijelova na cijevnim vodovima može biti izvedena savijanjem cijevi
(za prečnike do 21,3 mm), ili upotrebom odgovarajućih lukova načinjenih od istog materijala. Na
mjestima prodora cijevnih vodova kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, a u prostorijama za
boravak ljudi, sa obje strane postaviti rozete. Ugradnja zasuna, slavina i ventila izvesti tako da se
vreteno sa točkom postavi vertikalno na horizontalne vodove. Svoj armaturi mora biti obezbjeđen
prilaz radi eventulalnih intervencija.
Ispitivanje instalacije
Sve uređaje, cjevovode i armaturu treba podvrgnuti punom tehničkom ispitivanju na
pritisak koji ima za cilj da ustanovi usklađenost konstrukcije uređaja, cjevovoda i armature sa
projektnim zahtjevima tehničke sigurnosti.
Spoljni pregled se vrši bez prekida u radu postojenja, a pri tom se obraća pažnja na cijelu
instalaciju, kao i na njene pojedine elemente, a posebno armaturu.
Ispitivanje na čvrstoću izvršiti prije puštanja postrojenja u probni pogon. Prije ispitivanja na
čvrstoću postrojenje mora biti očišćeno, a svi elementi instalacije čvrsto postavljeni, da ne bi
došlo do curenja ili oštećenja prilikom ispitivanja. Mjerenje vrijednosti pritiska vrši se pomoću
kontrolnog manometra, čime se kontrolišu istovremeno i svi instalisani manometri.
Probni pritisak se održava 180 minuta, a potom se vrši osmatranje postrojenja u toku 60
minuta. Ako uređaji i cjevovodi nisu pokazali znake oštećenja i ako nema deformacija na
elementima instalacije, smatra se da su izdržali ovo ispitivanje. Sem gore navedenih uslova
rezultat ispitivanja se smatra uspješnim ako se pritisak za prvih 120 minuta po postizanju
vrijednosti radnog pritisak ne smanji za više od 2% .
Pri untrašnjem pregledu uređaja (tamo gdje je to moguće uraditi) treba obatiti pažnju na
stanje zidova, šavova, veza i spojeva.
Ispitivanje na zaptivenosti vrši se neposredno nakon ispitivanja na čvrstoću. Pritisak pri
ovom ispitivanju jednak je radnom pritisku. Postrojenje je izdržalo ispitivanje na zaptivenost
ako pritisak ne padne više od 2% u toku naredna 24 sata.
Nakon završetka probnog ispitivanja na čvrstoću, potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije
u smislu postizanja svih radnih parametara, takozvanu ’’toplu probu’’.
Ovim ispitivanjem se posebno provjerava:
- da li su u svim dijelovima instalacije postignuti projektovani parametri,
- da li armatura i uređaji uredno dejstvuju i da li sistem djeluje bez udara i šumova,
- da li su svi elementi instalacije stabilno izvedeni i otporni na termičke dilatacije,
- da li se mreža normalno odzračuje.




student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 6
U sastavu ovog ispitivanja vrši se i mjerenje unutrašnjih temperatura u svim grijanim
prostorijama. Mjerenje unutrašnjih temperatura izvršiti pri spoljnoj temperaturi od min. t=-5
o
C.
Mjerenje obaviti na visini h = 1,2 m od poda termometrom klase tačnosti 0,5
o
C, a nakon tri časa
od početka rada instalacije.
Potrebno gorivo, električnu energiju i ostale troškove probnog ispitivanja, sem radne snage, plaća i
objezbjeđuje investitor.
Sva probna ispitivanja moraju se obaviti prema važećim standardima, propisima i normativima za
ovu vrstu instalacija.



student: br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 7
Podaci o objektu
− objekat se nalazi u vjetrovitom predjelu,
− položaj objekta je zaklonjen,
− tip gradnje objekta je pojdedinačne zgrade
− prozori su:
• u podrumu-drveni jednostruk prozor, dvostruko zastakljen, odstojanje između stakala 6mm,
koeficijent prolaza toplote k=3,3W/m
2
K, dimenzija 120x140, 180x140 cm.
• na prizemlju i spratu- drveni dvostruki prozor, koeficijent prolaza toplote k=2,3 W/m
2
K,
dimenzija 120x140, 180x140 cm.
• stepenište- prozor od šupljih staklenih blokova, koeficijent prolaza toplote k=2,9 W/m
2
K.
− vrata su:
unutrašnja- drvena, koeficijent prolaza toplote k=2W/m
2
K, dimenzija 90x200cm,
spoljašnja ulazna- drvena, koeficijent prolaza toplote k=3,5W/m
2
K, dimenzija 90x200cm,
balkonska- drvena sa staklom, jednostruka, koeficijent prolaza toplote k=4,7W/m
2
K, dimenzija 90x230cm
garažna- čelična, koeficijent prolaza toplote k=5,8W/m
2
K, dimenzija 270x250cm
− spoljašnji i unuzrašnji noseći zidovi su od opeke,
− debljina spoljašnjih i nosećih zidova je 38 cm,
− pregradni zidovi su od istog materijala kao i noseći debljine 12 cm.
Koeficijenti preolaza toplote svih zidova računati su po formulu:


+ + +
·
s i
i
u
k
α λ λ
δ
α
1 1 1
1
[W/m
2
K]
U proračunu je uzeto da je koeficijent prelaza toplote sa spoljašnje strane 
s
=25 W/m
2
K, a sa unutrašnje

u
=8 W/m
2
K.
Struktura zidova i koeficijenti prolaza toplote za sve zidove dati su tabelarno:
pod na tlu (sve prostorije u podrumu)
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 cementni estrih 0.02 1.4
2 hidroizolacija 0.005 0.19
3 termoizolacija 0.04 0.041
4 nabijeni beton 0.1 1.5
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
0.83



student:

br.indexa:

datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 8
zid spoljašnji ispod tla
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1
hidr
izolacij
a
0.005 0.19
2 cementni malter 0.03 1.4
3 puna opeka 0.38 0.6
4 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.20
zid spoljašnji iznad tla
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 termoizolacioni malter 0.02 0.19
2 puna opeka 0.38 0.6
3 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.08
zid unutrašnji 38cm
br sloj d(m) λ(W/mK)
1 krečni malter 0.02 0.81
2 puna opeka 0.38 0.6
3 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.07
zid unutrašnji 12cm
br sloj d(m) λ(W/mK)
1 krečni malter 0.02 0.81
2 puna opeka 0.12 0.6
3 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
2.00
zid unutrašnji 12cm,keramičke pločice s jedne
strane
br sloj d(m) λ(W/mK)
1 keramicke plocice 0.008 1.28
2 cementni malter 0.03 1.4
3 puna opeka 0.12 0.6
4 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K) 1.99

zid unutrašnji 12cm,keramičke pločice s obje
strane
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 keramicke plocice 0.008 1.28
2 cementni malter 0.03 1.4
3 puna opeka 0.12 0.6
4 cementni malter 0.03 1.
5
keramicke plocice 0.008 1.28
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.98



student: br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 9
zid unutrašnji 38cm,pločice s jedne strane
b
r s
oj
d(m) λ(W/mK)
1 keramicke plocice 0.008 1.28
2 cementni malter 0.03 1.4
3 puna opeka 0.38 0.6
4 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.07
zid spoljašnji 38cm,pločice s jedne strane
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1
keramicke plocice 0.0
8
1.28
2 cementni malter 0.03 1.4
3 puna opeka 0.38 0.6
4 termoizolacioni malter 0.02 0.19
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
1.07
međuspratna konstrukcija-parket
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 parket 0.02 0.21
2 cementni estrih 0.03 1.4
3
hidroizolacija 0
005
0.19
4 termoizolacija 0.04 0.041
5 AB konstrukcija 0.15 1.5
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
0.68
međuspratna konstrukcija-pločice,terasa
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 keramicke plocice 0.008 1.28
2 cementni estrih 0.03 1.4
3 hidroizolacija 0.005 0.1
4
termoizolacija 0.04 0.041
5 AB konstrukcija 0.15 1.5
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
0.77
međuspratna konstrukcija-keramičke pločice
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 keramicke plocice 0.008 1.28
2 cementni estrih 0.03 1.4
3 hidroizolacija 0.005 0.19
4 termoizolacija 0.04 0.041
5 AB konstrukcija 0.15 1.5
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
0.72



student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 10



Iz literature je za spoljašnju projektnu temperaturu t
s
=-21
o
C usvojena temperatura tla ispod poda 3
o
C i
temperatura tla uz spoljašnji zid -3
o
C. Takođe je za koeficijent prolaza toplote za krov (crijep na
letvama sa zaptivenim spojnicama) k=5,8 W/m
2
K i za datu spoljašnju projektnu temperaturu usvojena
temperatura potkrovlja -12
o
C. Za kotlarnicu kao negrijanu prostoriju usvojena je temperatura 20
o
C.
−prekid loženja iznosi 10-14 h dnevno.
Proračun toplotnih gubitaka
Proračun toplotnih gubitaka je urađen u Excelu i dat je u tabelama na sledećim listovima.

student:

br.indexa: datum: ovjerio:
tavan
b
r sloj d(m) λ(W/mK)
1 termoizolacija 0.04 0.041
2 AB konstrukcija 0.15 1.5
3 krečni malter 0.02 0.81
koeficijent prolaza(W/m
2
K)
0.74


s
t
u
d
e
n
t
:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina širina
visina
površina broj odbitak za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA strana
svijeta
zs
uk
÷
÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
02 GARAŽA tu= 5
o
C V= 59.79 m
3

P ÷ 5.67 3.70 20.98 1 0.00 20.98 0.83 2 1.66 34.74
T ÷ 4.38 3.70 16.21 1 0.00 16.21 0.68 -15 -10.21 -165.53 Au= 98.18 m
2
T ÷
0.91 3.70
.37
1
0.00
3.37 0.77
26 20.08 67.62

ZS Ept 38.00 5.67 1.00 5.67 1 0.00 5.67 1.20 8 9.63 54.60
ZS Ent 38.00
5.67 2.00 11.34 1
0.00
11.34 1.08
26 28.01 317.62
kD= 0.47
VS S ÷ 2.70 2.50 6.75 1 0.00 6.75 5.80 26 150.80 1017.90
ZS S 3
.00
3.70 3.00 11.10 1
6.75
4.35 1.08
26 28.01 121.84
qD= 26.16 W/m
3
ZS Npt 38.00 0.12 1.00 0.12 1 0.00 0.12 1.20 8 9.63 1.16
ZS Nnt 38.00 0.12 2.00 0.24 1 0.00 0.24 1.08 26 28.01 6.72
ZU ÷ 38.00
4.56 3.00 13.68 1
0.00
13.68 1.07
-15 -16.0
-220.00
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 -5.7 -13.11 -23.60
ZU ÷ 38.00 0.91 3.00 2.73 1 1.80 0.93 1.07 -5.7 -6.11 -5.68





Qo= 1207.38 20 -5 1.15 1388.49
Qv=0.3*2*(2.7+2.5)*0.7*3.09*(5-(-21))=175.46 175.46
1563.95
`
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:

o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun ∆ t
k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
01 KOTLARNICA tu= 20
o
C V= 55.88 m
3

prema preporuci iz knjige, za kotlarnicu kao negrijanu prostoriju usvaja se temperatura t=20
o
C


s
t
u
d
e
n
t
:


M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
2


s
t
u
d
e
n
t
:


M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:











G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
04 OSTAVA tu= 5
o
C V= 32.92 m
3

P ÷ 3.50 3.30 11.55 1 0.00 11.55 0.83 2 1.66 19.12 Au= 63.90 m
2
T ÷ 3.30 2.00 6.60 1 0.00 6.60 0.72 -10 -7.25 -47.84
T ÷ 3.30 1.38 4.55 1 0.00 4.55 0.72 -15 -10.87 -49.51
ZS Npt
38.00 3.50 1.00 3.50
1
0.00 3.50
1.20 8 9.63 33.70
kD= 0.1
PD N ÷ 1.20 1.40 1.68 2 0.00 3.36 3.30 26 85.80 288.29
ZS Nnt 38.00
3.50 2.00 7.00
1
3.36 3.64
1.08 26 28.01 101.95
qD= 15.40 W/m
3
ZU ÷ 38.00 3.30 3.00 9.90 1 0.00 9.90 1.07 -5 -5.36 -53.07
VU ÷ ÷
0.90 2.00 1.80
1
0.00 1.80
2.30 -5.7
13.11
-23.60
ZU ÷ 12.00 3.50 3.00 10.50 1 1.80 8.70 2.00 -5.7 -11.41 -99.30





Qo= 169.74 25 5 1.3 220.66
Qv=0.3*2*(2*1.2+3*1.4)*0.9*3.09*(5-(-21))=286.33 286.33
506.99
1 2 3 4 5 6 7 8
10
11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
05 HODNIK tu= 10.7
o
C V= 32.92 m
3

Utvrđeno je da hodnik ne treba grijati i njegova temperatura je određena kao temperatura negrijane prostorije i iznosi t=10.7
o
C


s
t
u
d
e
n
t
:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina širina
visina
površina broj odbitak za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
06 STEPENIŠTE tu= 10
o
C V= 32.08 m
3

P ÷ 5.36 2.10 11.26 1 0.00 11.26 0. 3
7
5.80 65.23 Au= 56.02 m
2
ZS Npt 38.00 2.10 1.00 2.10 1 0.00 2.10 1.20 13 15.65 32.86
ZS Nnt 38.00 2.10 2.00 4.20 1 0.00 4.20 1.08 31 33.39 140.26
ZS Wpt 38.00 5.36 1.00 5.36 1 0.00 5.36 1.20 13 15.65 83.87 kD= 0.45
ZS Wnt 38.00 5.36 2.00 10.72 1 0.00 10.72 1.08 31 33.39 357.99
ZS S 38.00 1.30 3.00 3.90 1 0.00 3.90 1.20 13 15.65 61.03 qD= 30.19 W/m
3
ZU ÷ 38.00 0.42 3.00 1.26 1 0.00 1.26 1.07 -10 -10.72 -13.51
ZU ÷ 38.00 3.30 3.00 9.90 1 0.00 9.90 1.07 5 5.36 53.07
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 -0.7 -1.61 -2.90
ZU ÷ 38.00 1.94 3.00 5.82 1 1.80 4.02 1.07 -0.7 -0.75 -3.02





Qo= 774.89 20 5 1.25 968.62
Qv=0 0.00
968.62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
11 RADNA SOBA tu= 20
o
C V= 55.88 m
3

ZS W 38.00 4.56 3.00 13.68 1 0.00 13.68 1.08 41 44.17 604.21 Au= 92.38 m
2
PD S ÷ 1.80 1.40 2.52 1 0.00 2.52 2.30 41 94.30 237.64
ZS S 38.00 4.30 3.00 12.90 1 2.52 10.38 1.08 41 44.17 458.46
VB E ÷
0.90 2.30 2.07
1
0.00 2.07
4.70 41 192.70 398.89
kD= 0.46
ZS E 38.00 0.96 3.00 2.88 1 2.07 0.81 1.08 41 44.17 35.78
ZU ÷ 38.00
0.42 3.00 1.26
1
0.00 1.26
1.07 10 10.72 13.51
qD= 58.41 W/m
3





Qo= 1748.48 20 -5 1.15 2010.75
Qv=(0.6*(2*1.8+3*1.4)+0.7*(2*0.9+2*2.3))*0.9*3.09*1.2*41=1253.32 1253.32
3264.07

M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:











G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
4


s
t
u
d
e
n
t
:




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
12 DNEVNA SO
A
tu=
20
o
C V= 45.66 m
3

P ÷ 4.33 3.70 16.02 1 0.00 16.02 0.68 15 10.21 163.64 Au= 80.22 m
2
ZS E 38.00 4.33 3.00 12.99 1 0.00 12.99 1.08 41 44.17 573.73
VB S ÷ 0.90 2.30 2.07 1 0.00 2.07 4.70 41 192.70 398.89
PD S ÷
1.80 1.40 2.
2
1 0.00 2.52
2.30 41 94.30 237.64
kD= 0.51
ZS S 38.00 3.70 3.00 11.10 1 4.59 6.51 1.08 41 44.17 287.53
ZS Ν 38.00
0.12 3.00 0.36
1
0.00 0.36
1.08 41 44.17 15.90
qD= 65.12 W/m
3





Qo= 1677.32 20 -5 1.15 1928.92
Qv=(0.6*(
*1.8+3*1.
4)+0.7*(2*
0.9+2*2.3
))*0.9*3.0
9*41*1=1
044.43
1044.43
2973.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
13 TRPEZARIJA tu= 20
o
C V= 38.76 m
3

P ÷
4.25 3.20 13.60
1 0.00
13.60
0.68 1
10.21
138.91

Au= 71.90 m
2
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
5


s
t
u
d
e
n
t
:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
14 NIŠA tu= 20
o
C V= 12.98 m
3

P ÷ 3.30 1.38 4.55 1 0.00 4.55 0.72 15 10.87 49.51 Au= 37.19 m
2
T ÷ 3.30 1.38 4.55 1 0.00 4.55 0.68 -2 -1.36 -6.20
PD N ÷
1.20 1.40 1.68
1
0.00 1.68
2.30 41 94.30 158.42
kD= 0.27
ZS N
38.00 1.38 3.00 4.14
1
1.68 2.46
1.08 41 44.17
08.65

ZU ÷
12.00 3.30 3.00 9.90
1
0.00 9.90
1.98 5 9.89 97.95
qD= 59.17 W/m
3

Qo=
408.34
25 5 1.3 530.84
Qv=0.42*(1.2+1.4)*0.9*3.09*41*1=237.16 237.16
768.00
15 WC tu= 15
o
C V= 18.81 m
3

P ÷ 3.30 2.00 6.60 1 0.00 6.60 0.72 10 7.25 47.84 Au= 45.00 m
2
T ÷ 3.30 2.00 6.60 1 0.00 6.60 0.72 -7 -5.07 -33.49
PD N ÷
1.20 1.40 1.68
1
0.00 1.68
2.30 36 82.80 139.10
kD= 0.17
ZS N
38.00 2.00 3.00 6.00
1
1.68 4.32
1.07 36 38.66
67.00

ZU ÷
12.00 3.30 3.00 9.90
1
0.00 9.90
1.98 -5 -9.89 -97.95
qD= 30.10 W/m
3
ZU ÷ 38.00 3.30 3.00 9.90 1 0.00 9.90 1.07 5 5.34 52.90

Qo=
275.40
25 5 1.3 358.02
Qv=0.4*2*(1.2+1.4)*0.9*3.09*36=208.24 208.24
566.26
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:











G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
6


s
t
u
d
e
n
t
:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
16 NODNIK tu=
0
o
C
V= 21.95 m
3

P ÷ 3.50 2.20 7.70 1 0.00 7.70 0.72 9.3 6.74 51.91 Au= 49.60 m
2
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 5 11.50 20.70
ZU ÷
12.00 2.00 3.00 6.00
1
1.80 4.20
1.99 5 9.95 41.80
kD= 0.10
VU ÷ ÷
0.90 2.00 1.80
1
0.00 1
80
2.30
10 23.00 41.40

ZU ÷
38.00 2.20 3.00 6.60
1
1.80 4.80
1.07 10 10.72 51.46
qD= 11.80 W/m
3

Qo=
207.27
25 0 1.25 259.09
Qv=0 0
259.09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
trana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
17 STEPENIŠTE tu= 10
o
C V= 32.08 m
3

Psb N ÷ 2.10 2.85 5.99 1 0.00 5.99 2.90 31 89.90 538.05 Au= 44.76 m
2
ZS W 38.00 5.36 3.00 16.08 1 0.00 16.08 1.08 31 33.39 536.99
VS S ÷ 1.30 2.00 2.60 1 0.00 2.60 3.50 31 108.50 282.10
ZS S
38.00 1.30 3.00 3.90
1
2.60 1.30
1.08 31 33.39 43.41
kD= 0.89
ZU ÷ 38.00 0.42 3.00 1.26 1 0.00 1.26 1.07 -10 -10.72 -13.51
VU ÷ ÷
0.90 2.00 1.80
1
0.00 1.80
2.30 -10 -23.00 -41.40
qD= 61.27 W/m
3
ZU ÷ 38.00 2.20 3.00 6.60 1 1.80 4.80 1.07 -10 -10.72 -51.46
ZU ÷ 38.00 3.30 3.00 9.90 1 0.00 9.90 1.07 -5 -5.34 -52.90
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
7


s
t
u
d
e
n
t
:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
21 SOBA tu= 20
o
C V= 55.88 m
3

T ÷ 4.56 4.30 19.61 1 0.00 19.61 0.74 35 25.92 508.24
ZS W 38.00 4.56 3.00 13.68 1 0.00 13.68 1.08 41 44.17 604.21 Au= 92.38 m
2
PD S ÷ 1.80 1.40 2.52 1 0.00 2.52 2.30 41 94.30 237.64
ZS S 38.00 4.30 3.00 12.90 1 2.52 10.38 1.08 41 44.17 458.46
VB E ÷
0.90 2.30 2.07
1
0.00 2.07
4.70 41 192.70 398.89
kD= 0.60
ZS E 38.00 0.96 3.00 2.88 1 2.07 0.81 1.08 41 44.17 35.78
ZU ÷ 38.00
0.42 3.00 1.26
1
0.00 1.26
1.07 10 10.72 13.51
qD= 68.87 W/m
3





Qo=
2256.72
20 -5 1.15 2595.23
Qv=(0.6*(2*1.8+3*1.4)+0.7*(2*0.9+2*2.3))*0.9*3.09*1.2*41=1253.32 1253.32
3848.55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
22 SOBA tu= 20
o
C V= 45.66 m
3

T ÷ 4.33 3.70 16.02 1 0.00 16.02 0.74 35 25.92 415.27 Au= 80.22 m
2
ZS E 38.00 4.33 3.00 12.99 1 0.00 12.99 1.08 41 44.17 573.73
VB S ÷
0.90 2.30 2.07
1
0.00 2.07
4.70 41 192.70 398.89
kD= 0.59
PD S ÷ 1.80 1.40 2.52 1 0.00 2.52 2.30 41 94.30 237.64
ZS S
38.00 3.70 3.00 11.10
1
4.59 6.51
1.08 41 44.17 287.53
qD= 71.46 W/m
3
ZS Ν 38.00 0.12 3.00 0.36 1 0.00 0.36 1.08 41 44.17 15.90

Qo=
1928.95
20 -5 1.15 2218.30
Qv=(0.6*(2*1.8+3*1.4)+0.7*(2*0.9+2*2.3))*0.9*3.09*41*1=1044.43 1044.43
3262.73
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:











G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:


o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
8


s
t
u
d
e
n
t
:


M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:
o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

1
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
23 SOBA tu= 20
o
C V= 38.76 m
3

T ÷ 4.25 3.20 13.60 1 0.00 13.60 0.74 35 25.92 352.51 Au= 71.90 m
2
ZS N 38.00 3.20 3.00 9.60 1 0.00 9.60 1.08 41 44.17 424.01
VB E ÷
0.90 2.30 2.07
1
0.00 2.07
4.70 41 192.70 398.89
kD= 0.59
PD E ÷ 1.80 1.40 2.52 1 0.00 2.52 2.30 41 94.30 237.64
ZS E
38.00 4.25 3.00 12.75
1
4.59 8.16
1.08 41 44.17 360.41
qD= 81.19 W/m
3
ZU ÷ 38.00 3.30 3.00 9.90 1 0.00 9.90 1.07 -2 -2.14 -21.23

Qo=
1752.22
20 0 1.2 2102.67
Qv=(0.6*(2*1.8+3*1.4)+0.7*(2*0.9+2*2.3))*0.9*3.09*41*1=1044.43 1044.43
3147.10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
24 GARDEROBA tu= 22
o
C V= 12.98 m
3

P ÷ 3.30 1.38 4.55 1 0.00 4.55 0.68 2 1.36 6.20 Au= 37.19 m
2
T ÷ 3.30 1.38 4.55 1 0.00 4.55 0.74 37 27.40 124.79
PD N ÷
1.20 1.40 1.68
1
0.00 1.68
2.30 43 98.90 166.15
kD= 0.28
ZS N 38.00 1.38 3.00 4.14 1 1.68 2.46 1.08 43 46.32 113.95
ZU ÷
38.00 3.30 3.00 9.90
1
0.00 9.90
1.07 2 2.14 21.23
qD= 1.31 W/m
3
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 2 4.60 8.28
ZU ÷ 12.00 1.38 3.00 4.14 1 1.80 2.34 2.00 2 4.00 9.37

Qo=
449.97
25 5 1.3 584.96
Qv=0.42*(1.2+1.4)*0.9*3.09*41*1=237.16 237.16
822.12


s
t
u
d
e
n
t
:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
25 KUPATILO tu= 22
o
C V= 18.81 m
3

P ÷ 3.30 2.00 6.60 1 0.00 6.60 1.28 7 8.96 59.14 Au= 45.00 m
2
T ÷ 3.30 2.00 6.60 1 0.00 6.60 0.00 37 0.00 0.00
PD N ÷
1.20 1.40 1.68
1
0.00 1.68
2.30 43 98.90 166.15
kD= 0.22
ZS N 38.00 2.00 3.00 6.00 1 1.68 4.32 0.00 43 0.00 0.00
ZU ÷
38.00 3.30 3.00 9.90
1
0.00 9.90
1.50 12 18.00 178.20
qD= 40.34 W/m
3
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 2 4.60 8.28
ZU ÷ 12.00 2.00 3.00 6.00 1 1.80 4.20 1.40 2 2.80 11.76

Qo=
423.53
25 5 1.3 550.59
Qv=0.4*2*(1.2+1.4)*0.9*3.09*36=208.24 208.24
758.83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
oznaka
strana
svijeta
debljina
zida
PRORAČUN POVRŠINE PRORAČUN GUBITAKA TOPLOTE DODACI
POTREBNA
KOLIČINA
TOPLOTE
dužina
širina
visina
površina broj odbitak
za
račun
k ∆ t k
.
∆ t gubitak zD=zU+zA
strana
svijeta
zs
ukupno
z
÷ ÷ cm m m m
2
÷ m
2
m
2
W/m
2
K
O
C W/m
2
W % % 1+% W
26 NODNIK tu= 20
o
C V= 21.95 m
3

T ÷ 3.50 2.20 7.70 1 0.00 7.70 0.74 35 25.92 199.59 Au= 49.60 m
2
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 -2 -4.60 -8.28
ZU ÷
12.00 2.00 3.00 6.00
1
1.80 4.20
1.99 -2 -3.98 -16.72
kD= 0.12
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.30 -2 -4.60 -8.28
ZU ÷
12.00 1.38 3.00 4.14
1
1.80 2.34
1.99 -2 -3.98 -9.32
qD= 14.23 W/m
3
VU ÷ ÷ 0.90 2.00 1.80 1 0.00 1.80 2.3 10 23.00 41.40
ZU ÷ 38.00 2.20 3.00 6.60 1 1.80 4.80 1.072 10 10.72 51.46

Qo=
249.85
25 0 1.25 312.31
Qv=0 0
312.31
M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:











G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:
o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

2
0


s
t
u
d
e
n
t
:


M
A
Š
I
N
S
K
I

F
A
K
U
L
T
E
T

P
O
D
G
O
R
I
C
A


b
r
.
i
n
d
e
x
a
:
G
R
I
J
A
N
J
E

I

P
R
O
V
J
E
T
R
A
V
A
N
J
E


d
a
t
u
m
:
o
v
j
e
r
i
o
:
l
i
s
t

b
r
.
:

2
1
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 22

Proračun grejnih tijela
Usvojena grejna tijela su liveni radijatori TERMIK 2 - "Fabrika RADIJATOR - Zrenjanin".
Podaci proizvođača za usvojene livene radijatore dati su u sledećoj tabeli:

Poda ci o
toplotnim učincima u ovoj tabeli važe za toplu vodu temperature 90/70
o
C i temperaturu prostorije 20
o
C.
Ukoliko su projektni uslovi za koje se dimenzioniše radijator drugačiji, treba izvršiti korekciju prema
obrascu:

m
n
t
q q
,
_

¸
¸ ∆
⋅ ·
60
gdje je m=4/3 za člankasta grejna tijela. Za lakše preračunavanje toplotnih učinaka radijatora, u sledećoj
tabeli su date proračunate vrijednosti korekturnih koeficijenta za različite srednje temperaturske razlike
vode u grejnom tijelu i prostorije t, prema vrijednostima razlike od 60 K za koje važi prethodna


student:

br.indexa:

datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 23

Proračun radijatora dat je u sledećoj tabeli:
PRORAČUN GREJNIH TIJELA
broj naziv priostorije
t Q
n
qn q n
usv
Q
stv
o
C W W W / W
02 garaža 5 1564 152 203.68 8 1629.44
03 ostava 5 805 152 203.68 4 814.72
04 ostava 5 507 152 203.68 3 611.04
06 stepenište 10 969 152 186.96 6 1121.76
11 radna soba 20 3264 152 152 22 3344
12 dnevna soba 20 2973 152 152 20 3040
13 trpezarija 20 2952 152 152 20 3040
14 niša 20 768 152 152 5 760
15 WC 15 566 152 168.72 4 674.88
16 hodnik 20 259 152 152 2 304
17 stepenište 10 1965 152 186.96 11 2056.56
21 soba 20 3849 152 152 26 3952
22 soba 20 3263 152 152 22 3344
23 soba 20 3147 152 152 21 3192
24 garderoba 22 822 152 145.92 6 875.52
25 kupatilo 22 759 152 145.92 6 875.52
26 hodnik 20 312 152 152 2 304
27 stepenište 10 2164 152 186.96 12 2243.52
ukupno (W) 32182.96
Izbor kotla, ekspanzione posude i sigurnosnih vodova
Proračun kapaciteta kotla
Kao osnov za dimenzionisanje kotla služi ukupna količina toplote koju odaju sva grejna tijela i koja
iznosi Q=32183 W. Ova količina toplote se povećava za toplotne gubitke kotla i cijevne mreže.
Potreban kapacitet kotla je:

W b a Q Q
k
41838 ) 2 , 0 1 , 0 1 ( 32183 ) 1 ( · + + ⋅ · + + ⋅ ·
gdje su:
Q
k
-kapacitet kotla (W)
Q -količina toplote koju odaju grejna tijela (W)
a - dodatak za toplotne gubitke kotla i vodova, za postrojenja čiji su toplotni vodovi slabo zaštićeni,
usponski vodovi na spoljnim zidovima, horizontalna mreže izolovana i postavljena na hladnom tavanu
b -dodatak u slučaju svakodnevnog prekida loženja za grijenje vodom.
Na osnovu izvedenog proračuna potrebnog kapaciteta kotla, usvaja se liveni člankasti kotao za etažno
grijanje za čvrsto gorivo "MR", fabrika "Radijator"- Zrenjanin, sledećih karakteristika:

tehničke karakteristike MR-11
toplotni kapacitet [kW] 43,6
broj članaka 11
dužina [mm] 920
širina [mm] 560
visina [mm] 970
student:

br.indexa:

datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 24

Izbor ekspanzione posude
Toplovodni kotao se osigurava od povećanja pritiska koji nastaje uslijed zagrijavanja vode otvorenom
ekspanzionom posudom koja prima povećanje zapremine vode koja ispunjava kotao i cijeli grejni sistem.
Proračun otvorenog ekspanzionog suda preko toplotnog kapaciteta za radijatorsko grijanje je:
l Q V 86 , 58 10 43600 35 , 1 10 ) 5 , 1 2 , 1 (
3 3
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ÷ ·
− −
Na osnovu izračunate zapremine usvaja se ekspanziona posuda za otvorena grijanja toplom vodom
(DIN 4806) sljedećih dimenzija (dimenzije u mm) :
- d
1
= 350 ; d
2
= 1

= 25.4 ; l
1
= 580 ; l
2
= 50 ; l
3
= 105 ;
- masa cca 19 kg
Na sledećoj slici prikazani su izgled i način postavljanja ekspanzione posude.
- Izgled - - Način postavljanja -
a) sigurnosni razvodni vod
b) cirkulacioni vod
c) sigunosni povratni vod
d) prelivni vod i odzračivanje
Izbor sigurnosnih vodova
Dimenzionisanje sigurnosnih vodova vrši se prema relacijama koje uključuju kapacitet kotla:
− Razvodni vod:
mm Q D
k R
9 , 24 1000 / 43600 5 , 1 15 1000 / 5 , 1 15 · ⋅ + · ⋅ + ·
Na osnovu izračunatog prečnika razvodnog voda usvaja se srednja teška navojna cijev po
JUS C. B5.225 (DIN 2440)
Nazivni prečnik – 25 mm ; spoljni prečnik – 33,7 mm ; debljina zida – 3,25 mm ; unutrašnji
prečnik – 27,2 mm ; masa – 2,44 kg/m
− Povratni vod:
mm Q D
k R
1 , 21 1000 / 43000 93 , 0 15 1000 / 93 , 0 15 · ⋅ + · ⋅ + ·
Na osnovu izračunatog prečnika razvodnog voda usvaja se srednja teška navojna cijev po
JUS C. B5.225 (DIN 2440)
Nazivni prečnik – 20 mm ; spoljni prečnik – 26,9 mm ; debljina zida – 2,65 mm ; unutrašnji
prečnik – 21,6 mm ; masa – 1,58 kg/m
student: br.indexa:

datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 25

Proračun dimnjaka
Površina poprečnog presjeka dimnjaka može grubo da se odredi prema sledećem obrascu:

2
cm 441
11
43600 034 , 0
h
Q a
F ·

·

·
gdje su:
Q -kapacitet kotlova priključenih na dimnjak (W)
h -visina dimnjaka od rešetke u ložištu kotla (m)
a=0,034 za mrke ugljeve.
Provjera veličine ugljare
Potrošnja goriva
Godišnja potrošnja goriva je:

god kg
H t t
Q SD y e e
B
d s u
b t
/ 18630
63 , 0 14500 )) 21 ( 20 (
41838 3698 58 , 0 1 90 , 0 6 , 3 24
) (
6 , 3 24
·
⋅ ⋅ − −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ +
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
·
η
gdje su:
e
t
-temperatuski koeficijent ograničenja, koji obuhvata dnevne prekide loženja uslijed kojih je
srednja dnevna temperatura grijanih prostorija niža od unutrašnjih projektnih temperatura; za
stambene zgrade sa izrazitim noćnim ograničenjem u grijanju e
t
=0,9;
e
b
-eksploatacioni koeficijent ograničenja koji uzima u obzir slučajeve kod kojih unutrašnji uslovi
grijanja nisu svakog dana isti jer se grijanje obustavlja ili primjetno smanjuje subotom
nedjeljom, za vrijeme praznika i raspusta; za stalno grijane objekte e
b
=1;
y-koeficijent koji se odnosi na činjenicu da je potrebna količina toplote računata prema tzv.
transmisionim gubicima koji su povećani za dodatke na prekid loženja, uticaj vjetra itd; pošto se
uslovi zbog kojih su ovi dodaci predviđeni ne javljaju uvijek istovremeno, dolazi se do zaključka
da je vrijednost stvarno potrebne toplote za grijanje u prosjeku ispod računom određene, čak iako
bi spoljne temperature bile bliske projektnoj; za vjetrovite predjele i zaklonjen položaj y=0,58;
SD-broj stepen dana, za Kolašin SD=3698;
Q- potrebna količina toplote za grijanje, Q=41838 W;
t
u
-unutrašnja temperatura prostora koji se grije, t
u
=20
o
C;
t
s
-spoljašnja projektna temperatura, t
s
=-21
o
C;
H
d
- donja toplotna moć goriva, H
d
=14500;
η - stepen iskorišćenja postrojenja koji se sastoji od stepena korisnosti kotla (η =0,68), stepena
korisnosti cijevne mreže (η =0,98) i stepena korisnosti regulacionog sistema (za automatsku
regulaciju bez podjele na zone η =0,95), tako da je η =η
k
.
η
c
.
η
r
=0,68
.
0,98
.
0,95=0,63.
Dnevna potrošnja goriva: B
d
= 51 kg/dan
Potrebna veličina ugljare je:
3
d
m 13 700 / 180 51 / Z B V · ⋅ · ⋅ · ρ ,
gdje je:
Z- broj dana za koji se obezbjeđuje rezerva goriva (uzima se šestomjesečni period),
ρ- nasipna gustina uglja.
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 26


Proračun cijevne mreže
Proračun cjevne mreže urađen je tabelarno. Tabele sadrže podatke o toplotnom i masenom protoku
vode i brzini strujanja za svaku dionicu. Maseni protok se računa iz količine toplote kada se zna
temperatura razvodne i povratne vode 90/70
o
C i specifični toplotni kapacitet vode c
p
=4,186 kJ/kgK:

1
]
1

¸

⋅ ·
⋅ −
· ⇒ − ⋅ ⋅ ·
h
kg Q
c t t
Q
m t t c m Q
p p r
p r p
86 , 0
20 ) (
) (
. .
,
gdje je Q u (W).
Za potreban toplotni protok i preporučene brzine strujanja u cijevima, iz tabela se određuju nazivni
prečnici cijevi za koje usvajaju cijevi po JUS C.B5.225 (DIN 2440).
Ukupan pad pritiska pri stujanju vode u cijevima p računa se kao zbir pada pritiska uslijed trenja
Σ R
.
l (R [Pa/m] - jedinični pad pritiska uslijed trenja u cijevi) i pada pritiska uslijed lokalnih otpora
Σ Z:
∑ ∑
+ ⋅ · ∆ Z l R p
Pad pritiska uslijed lokalnih otpora računa se po izrazu:
[ ] Pa
w
Z
2
2
⋅ ⋅ Σ · ρ ζ ,
gdje je:Σ ζ - suma koeficijenata svih lokalnih otpora,
[kg/m
3
]- gustina vode,
w[m/s] - brzina strujanja vode.
Proračun cjevne mreže urađen je tabelarno i dat je na sledećim listovima.

student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 27

IZ PLANA MREŽE
usvojeni
prečnik
cijevi d
PRORAČUN PADA PRITISKA
dionica
toplotni
protok
maseni
protok
dužina
dionice l
w R l
.
R Σ ζ Z
[-] [W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [-] [Pa]
vertikala III, kolo grejnog tijela 23 (najnepovoljnije)
1 32185 1383.955 2.6 32 0.4 55 143 4 311.0
2 16876 725.668 0.85 25 0.36 70 59.5 1.1 69.3
3 10845 466.335 7.5 25 0.24 30 225 4.5 125.9
4 7047 303.021 5.5 20 0.24 45 247.5 1.1 30.8
5 6232 267.976 0.95 20 0.22 36 34.2 1.85 43.5
6 3192 137.256 3.4 15 0.2 45 153 7.1 138.0
7 3192 137.256 3.4 15 0.2 45 153 3.6 70.0
8 6232 267.976 0.4 20 0.22 36 14.4 3.3 77.6
9 7047 303.021 5.5 20 0.24 45 247.5 2.1 58.8
10 10845 466.335 7.5 25 0.24 30 225 6 167.9
11 16876 725.668 0.85 25 0.36 70 59.5 0.6 37.8
12 32185 1383.955 3.4 32 0.4 55 187 1.5 116.6
ΣIR+ΣZ= 1748.6 + 1247.2
= 2995.8
vertikala III, kolo grejnog tijela 13
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 1442.6 1039.2
13 3040 130.72 0.4 15 0.19 40 16 7.5 131.6
14 3040 130.72 0.4 15 0.19 40 16 4.3 75.4
ΣIR+ΣZ= 1474.6 + 1246.2
= 2720.8
vertikala III, kolo grejnog tijela 03
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,4,9,10,11,12 1394 918.1
15 815 35.045 2.5 10 0.085 14 35 12 42.1
16 815 35.045 3.1 10 0.085 14 43.4 8 28.1
ΣIR+ΣZ= 1472.4 + 988.3
= 2460.7
vertikala II, kolo grejnog tijela 24
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,10,11,12 899.0 828.5
17 3187 137.041 0.95 15 0.2 45 42.8 2.8 54.4
18 1752 75.336 3 15 0.11 16 48.0 0.5 2.9
19 876 37.668 0.55 10 0.09 15 8.3 6.8 26.8
20 876 37.668 0.55 10 0.09 15 8.3 8 31.5
21 1752 75.336 3 15 0.11 16 48.0 3.5 20.6
22 3187 137.041 0.4 15 0.2 45 18.0 2.4 46.6
ΣIR+ΣZ= 1072.3 + 1011.4
= 2083.6
vertikala II, kolo grejnog tijela 25
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,17,18,21,22,10,11,12 1055.8 953.1
23 876 37.668 0.75 10 0.09 15 11.3 6.8 26.8
24 876 37.668 0.75 10 0.09 15 11.3 7.5 29.5
ΣIR+ΣZ= 1078.3 + 1009.4
= 2087.7
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 28

vertikala II, kolo grejnog tijela 14
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,17,22,10,11,12 959.8 929.6
25 760 32.68 0.55 10 0.08 12 6.6 12 37.3
26 760 32.68 0.55 10 0.08 12 6.6 5 15.5
ΣIR+ΣZ= 973.0 + 982.5
= 1955.4
vertikala II, kolo grejnog tijela 15
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,17,22,10,11,12 959.8 929.6
27 675 29.025 0.8 10 0.07 10 8.0 12.5 29.8
28 675 29.025 0.8 10 0.07 10 8.0 4.5 10.7
ΣIR+ΣZ= 975.8 + 970.1
= 1945.8
vertikala II, kolo grejnog tijela 04
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,3,10,11,12 899.0 828.54
29 611 26.273 2.7 10 0.065 8 21.6 12.5 25.66
30 611 26.273 3.3 10 0.065 8 26.4 3 6.16
ΣIR+ΣZ= 947.0 + 860.36
= 1807.36
vertikala I, kolo grejnog tijela 27
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,11,12 449 534.7
31 4909 211.087 0.95 20 0.18 24 22.8 5.55 87.4
32 2548 109.564 3 15 0.16 30 90 0.15 1.9
33 2244 96.492 0.6 15 0.14 24 14.4 6.8 64.8
34 2244 96.492 0.6 15 0.14 24 14.4 6 57.1
35 2548 109.564 3 15 0.16 30 90 2.25 28.0
36 4909 211.087 0.4 20 0.18 24 9.6 4.3 67.7
ΣIR+ΣZ= 690.2 + 841.5
= 1531.7
vertikala I, kolo grejnog tijela 26
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,31,32,35,36,11,12 661.4 719.6
37 304 13.072 0.3 10 0.03 2.4 0.7 11.5 5.0
38 304 13.072 0.3 10 0.03 2.4 0.7 8.5 3.7
ΣIR+ΣZ= 662.8 + 728.3
= 1391.2
vertikala I, kolo grejnog tijela 17
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,31,36,11,12 481.4 689.7
39 2057 88.451 0.6 15 0.13 22 13.2 8 65.7
40 2057 88.451 0.6 15 0.13 22 13.2 5.6 46.0
ΣIR+ΣZ= 507.8 + 801.4
= 1309.2
vertikala I, kolo grejnog tijela 16
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,31,36,11,12 481.4 689.7
41 304 13.072 0.3 10 0.03 2.4 0.7 12.5 5.5
42 304 13.072 0.3 10 0.03 2.4 0.7 2 0.9
ΣIR+ΣZ= 482.8 + 696.1
= 1178.9
student: br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 29

vertikala I, kolo grejnog tijela 06
Prethodno utroseno u dionicama 1,2,11,12 449.0 534.7
43 1122 48.246 2.7 10 0.12 24 64.8 12.5 87.5
44 1122 48.246 3.3 10 0.12 24 79.2 2 14.0
ΣIR+ΣZ= 593.0 + 636.1
= 1229.1
vertikala IV, kolo grejnog tijela 21
Prethodno utroseno u dionicama 1,12 330.0 427.6
45 15309 658.287 7.5 25 0.32 55 412.5 3 149.3
46 7296 313.728 2.1 20 0.24 45 94.5 3.1 86.8
47 3952 169.936 3.25 15 0.26 70 227.5 7 229.9
48 3952 169.936 3.25 15 0.26 70 227.5 3.5 115.0
49 7296 313.728 1.5 20 0.24 45 67.5 3.8 106.4
50 15309 658.287 7.5 25 0.32 55 412.5 1.8 89.6
ΣIR+ΣZ= 1772.0 + 1204.5
= 2976.5
vertikala IV, kolo grejnog tijela 11
Prethodno utroseno u dionicama 1,45,46,49,50,12 1317.0 859.6
51 3344 143.792 0.4 15 0.22 50 20.0 7 164.6
52 3344 143.792 0.4 15 0.22 50 20.0 4.4 103.5
ΣIR+ΣZ= 1357.0 + 1127.7
= 2484.7
vertikala V, kolo grejnog tijela 22
Prethodno utroseno u dionicama 1,45,50,12 1155.0 666.4
53 8013 344.559 5.5 25 0.17 17 93.5 4.5 63.2
54 6384 274.512 0.95 20 0.22 36 34.2 1 23.5
55 3344 143.792 3.8 15 0.22 50 190.0 7 164.6
56 3344 143.792 3.8 15 0.22 50 190.0 3 70.6
57 6384 274.512 0.4 20 0.22 36 14.4 3 70.6
58 8013 344.559 5.5 25 0.17 17 93.5 3.5 49.2
ΣIR+ΣZ= 1770.6 + 1108.0
= 2878.6
vertikala V, kolo grejnog tijela 12
Prethodno utroseno u dionicama 1,45,53,54,57,58,50,12 1390.6 872.9
59 3040 130.72 0.8 15 0.19 40 32.0 8 140.3
60 3040 130.72 0.8 15 0.19 40 32.0 4.3 75.4
ΣIR+ΣZ= 1454.6 + 1088.6
= 2543.2
vertikala V, kolo grejnog tijela 02
Prethodno utroseno u dionicama 1,45,53,58,50,12 1342.0 778.8
61 1629 70.047 2.35 15 0.1 14 32.9 12 58.3
62 1629 70.047 2.95 15 0.1 14 41.3 9 43.7
ΣIR+ΣZ= 1416.2 + 880.8
= 2297.0
student: br.indexa:

datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 30


Na osnovu sprovedenog proračuna ako se ne uzima gravitacioni napor, potrban napor pumpe iznosi:
H=2996 Pa
Snaga pumpe je:

W 64 . 1
7 . 0
2996 000384 . 0 H G
P ·

·

·
η
,
gdje je: G=0,000384 m
3
/s -maksimalni protok vode,
H=2996 Pa -napor pumpe,
η=0,7 -stepen korisnosti pumpe.
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 31

Predmjer i predračun
Opšte napomene :
Sve pozicije podrazumijevaju nabaku, isporuku i ugradnju, komplet sa puštanjem u rad sa
davanjem svih garancija, atesta i izvještaja koji se traže po zakonu ili projektu. Cijene takođe
uključuju sva potrebna ispitivanja, mjerenja, probni rad i puštanje u rad kao i primopredaju
radova investitoru.
Izvođač je dužan da pri podnošenju ponude navede radove koji po njegovom mišljenju nisu
obuhvaćeni predmjerom i predračunom. Ukoliko to ne učini, nema pravo na naknadne zahtijeve
uz pozivanje na nedostatke u predmjeru.
Prije nabavke opreme detaljno pregledati projektnu dokumentaciju i konsultovati nadzorni
organ. Dozvoljena je zamjena projektovane opreme, opremom drugog proizvođača istih
karakteristika.
Ukoliko neke stavke predmjera ponuđaču nisu dovoljno jasne, za takve pozicije, ponuđač
mora konsultovati investitora ili projektanta. Ukoliko to propusti da uradi prije ugovaranja
izvođenja, tumačenje takvih pozicija daće projektant, a izvođač radova nema pravo na dopunske
ponude pozivajuči se na nejasnoće ili nepreciznosti u projektu.
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 32

1. KOTAO
1.1. Nabavka,transport i montaža livenog člankastog kotla za etažno grijanje na čvrsto
gorivo, oznaka ’’MR-11’’ , grejnog kapaciteta 43,6 kW, proizvođača FABRIKA
’’RADIJATOR’’ – ZRENJANIN.
Kotao mora da sadrži :
- Priključak za regulator promaje R ¾
- Priključak za razvodni vod R 1 ½
- Priključak za povratni vod R 1 ½
- Slavinu za punjenje i pražnjenje kotla R ¾
- manometar i drugu pripadajuću opremu za montažu (držači i dr.)

Komplet 1 x = €
1.2. Nabavka, transport i montaža cirkulacione pumpe, koja ostvaruje protok od 0.4 l/s i
savladava napor od 3000 Pa.
Kom. 1 x = €
1.3. Nabavka, transport i montaža otvorene ekspanzione posude, veličine 50 l (DIN 4806).
Kom. 1 x = €
1.4. ARMATURA
Montaža sljedeće armature :
- Slavina za punjenje i pražnjenje kotla R ¾

Kom. 1 x = €
- Zasun
Kom. 2 x = €

UKUPNO STAVKA 1 €
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 33

2. CIJEVNA MREŽA
2.1. Nabavka, transport i montaža srednje teških navojnih cijevi po JUS C. B5. 225
(DIN 2440) :
- NO 32 m. 6 x = €
- NO 25 m. 48 x = €
- NO 20 m. 24 x = €
- NO 15 m. 48 x = €
- NO 10 m. 24 x = €


2.2. Nabavka i montaža koljena, izvijenih komada i zasuna.
- koljena
- NO 32 kom. 6 x = €
- NO 25 kom. 8 x = €
- NO 20 kom. 4 x = €
- NO 15 kom. 25 x = €
- NO 10 kom. 24 x = €
. - zasuni
-NO 20 kom. 6 x = €
-NO 15 kom. 2 x = €
- izvijen komadi
-NO 25 kom. 4 x = €
-NO 20 kom. 3 x = €
-NO 15 kom. 7 x = €
-NO 10 kom. 4 x = €




student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 34

2.3. Za sav zaptivni i potrošni materijal uzima se 30% od prethodne stavke.

0,30 x = €

2.4. Miniziranje i farbanje
Svu cijevnu mrežu, armaturu i metalne dijelove temeljno očistiti od rđe i zaštiti
odgovarajućim temeljnim premazom. Nakon toga cijevi se mogu bojiti uljnim
lak-bojama otpornim na visoke temperature. Boju usglasiti u dogovoru sa investitiorom.

m. x = €

2.5. Izolacija
Nevidljive dijelove cijevne mreže treba izolovati staklenom vunom u oblozi od
aluminijumskog lima. Izolaciju postaviti koncentrično oko cijevi, a na krajevima treba
postaviti prstenove od lima, kako bi se spriječilo ispadanje i oštećenje izolacije. Obloga
izolacije se treba uraditi tako da se obezbijedi nesmetana dilatacija cjevovoda. Debljina
izolacije zavisi od prečnika cijevi, ukoliko nije drugačije naznačeno u projektnoj
dokumentaciji.
m. x = €

UKUPNO STAVKA 2 €
3. RADIJATORI
3.1. Isporuka i montaža parapetnih livenih radijatora tipa
TERMIK 2, proizvođača FABRIKA ’’RADIJATOR’’ – ZRENJANIN.
Radijatori su dvocijevnog tipa, sa režimom rada tople vode 90/70
o
C. Aparati na
sebi imaju regulacioni ventil i odgovarajući ventil na povratnom vodu (navijak).
3.2. Karakteristike
Kapacitet po jednom članku livenih radijatora TERMIK 2-''Fabrika RADIJATOR-
Zrenjanin'' sa četiri stuba i razmakom između otvora od 600 mm je 152 W.

br. članaka 200 x = €
br. držača 43 x = €
br. konzola 43 x = €
student:

br.indexa: datum: ovjerio:
MAŠINSKI
FAKULTET
PODGORICA
GRIJANJE I PROVJETRAVANJE list br.: 35

3.3. Farbanje
Sve radijatore treba dobro očistiti od rđe i nečistoća i zaštititi temeljnom bojom.
Lakiranje radijatora izvršiti pri temperaturi radijatora od najmnje 50
o
C odgovarajućim
radijator lakom otpornimk na visoke temperature. Boju radijatora izabrati u dogovoru sa
investitorom. Grejna površina radijatora je 0.304 m
2
.

200x0.304 x = €

UKUPNO STAVKA 3 €

4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

UKUPNO (1 - 4) €
student:

br.indexa: datum: ovjerio:




Literatura:
Branislav Todorović- ''Projektovanje postrojanja za centralno grejanje''
MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->