ගූ ඉස්ලාම් ග ොඩ ගෙදා

ශාකීර් නායික් ගේ
ග ෞද්ධ පාඩම.
Posted: ජනවාරි 27, 2012 in කෆීර් ආගම් ගැන බ ොරු විබේචන
පතුරා පහත් කිරීම, සාමබේ ආගබම් අනාගත ලාබපොබරොත්තු
ටැග:ශාකීර් නායික්
0
බමදා බපොබේ ජනවාරි 27 සිකුරාදා බරොෆට්ේ බමොබහොම ප පාහර
සල්ලාලයා බවනුබවන් මබේ පූජාවට තමයි බම් බපෝස්ේ එක
ශාකීර් නායික් කියන්බන අබේ ගූ ඉස්ලාම් බගොඩ බවබදක්. මූ ලිස්සල
වැටිල ඔළුව තදින් වැදුන බිත්තියක. බමොබ ේ ටිකක් එබහම බහල්ලිල
ගියා. එදා ඉඳන් මූ බජොබ් එක බවනස් කලා. පැටළුනු නූල් බ ෝලයක්
වබග තිබයන අබේ නබියබග වනචර ඩයරි එක තමයි කුරාණ්. මූත්
හිතා ගත්ත ඒක බදේයන්බග බපොතක් කියල. දැන් බලෝබක වබේ
ගිහින් ඉස්ලාම් ඉහඳ තියන්න මූ කුරාණ් බතෝරබගන තිබයන්බන
බජො විධියට. මූ ආත්බමට නාන මූණ බහෝදන එබකක් බනබමයි.
මුබේ රැවුල ට්‍රාන්ස්බේරන්ේ බවන තරමට තුනී බවලා තිබයන්බන ඒක
කටුබවො කාල. මූණ දැක්ක ගමන් බත්බරනව බමොන තරම අපිරිසිඳු
සක්කිලිබයක් ද කියල. මූ කථා කරද්දි දිව උඩු තල්බල වදිනව බේනව.
හරිම හිරිකිත බකොබමෝ ප කටක් තමයි මූබණ පිහිටල තිබයන්බන.
වීඩිබයෝ ලද්දි බත්බරයි මම කියන බදවල්.

බම් වීඩිබයෝ එබක් තිබයන්බන බුවා බමබලෝ හසරක් බනොදන්න බම්
රබේ කෆීර්ලබග ආගම ගැන අහපු පාර සියල්ල දන්නව බසේ හලපු පච
බලෝ ප එක. සිිංහබලන් අකුරු එබහම දාල තිබයන්බන. ක පඩ පුළුවන්
අයට නම් බහොඳට බත්බරයි මූ නටන නාඩගම.
http://www.youtube.com/watch?v=fsInRUHBiO8

මුබගන් අහන රශ්බන:
එක ගදවිගෙක් ැන බුදුන්ග ගද්ශනාෙ ගමොකක්ද ?
මුබේ උත්තබර තමයි:
“බුදුන් ගදවිෙන් ැන කිසිම ගදෙක් කීගෙ නෑ,බුද්ධා ම කිසිම ගදෙක්
හරිෙට දන්න ආ මක් ගනගෙයි. ගදවිගෙො විශ්ොස කරන්ගනත් නැහැ,
නැත්ගෙත් නැහැ. ගදවිගෙො ැන කිසිම ගදෙක් ගනොකිෙන බුද්ධා ම
එගහම එකක්. දන්ගනෝ කිෙන්ගන බුදුන් ගදවිෙන්ෙ ඇදහුෙට මිනිස්සු
ෙමන්ෙ ගනොපිළි නී කිෙල ගෙන් ගදවිගෙො ැන කථා ගනොකල
කිෙල.”
අබන් අබපොයි, අබේ සල්ලාල අල්ලා වබග බනොපවතින බදේබයො
බනබවයි, ඇත්තටම ඉන්න බදවියන්බගත් රජ්ජුරුබවොන්බගන්,
බ්‍රහ්මයන්බගන් පවා වැඳුම් ලැබුබව බුදුන් පමණයි කියලයි මම නම්
කෆීර්ලබගන් අහල උන්බග බ ෞද්ධ බපොත් ලල එබහම දැනබගන
තිබයන්බන. එබහම එබක් බුදුන් බමොකටද බදේබයො අදහන්බන? ැරි
බවලා හරි එබහම වුනා නම් …ඒක හරියට තමන්බග පියන්ට කම්පනි
බලොක්ක වැන්ද වබග වැඩක්බන?. බුඩිස්ේලබග 31 භූමි තලබේ
විතරක් බද්ව බ්‍රහ්ම බලෝක කීයක් තිබයනවද? ඒවා ඔක්බකොබගම
නායක තුමා තමයි බුදුන් කියන්බන.
ඊට පස්බස මූ ආර්ය සතය 4 ගැන වල්පල් බතොගයක් කියනව,
තුන්බවනි එක මූට මට තරම්වත් බත්බරන්බන නැහැබන.
අතිශය විශ්වාස කටයුතු මාර්ග වලින් මම අහල තිබයන විධියට 4
තමයි

1. දුක
2. දුකට බහේතුව (තන්හාව )
3. නිවන
4. නිවන් මග (ආර්ය අෂ්ඨාිංගික මාර්ගය )
මූට අනුව තුන්බවනි සතය ඇත්තට පවතින නිවන බනබවයි, ඌම
බහොයා ගත්ත බමොකක්ද මන්ද පිළිපදින එකක්. ඌ හිතන්බන
“තෘෂ්ණාව ඉවත් කිරීම” තුන්බවනි සතය කියලයි. ඌරු මූණක්
තිබයන බගරි ශාකීර් උඹ නාගන්නවබන බමබහම අබත් පත්තු බවන
බ ොරු කියල.
බම් සතය 4න් පිළිපදින්න පුළුවන් බවන්බන එකයි. ඒක තමයි අන්තිම
එක. බම් ඌරු බහොම් බකොනකපාලය ඌ හිතාගත්ත ඒව පිළිපදින්න
ගිහින් නා ගන්නව.
නිවන් මබේ යනව කියන්බන තණ්හාව නැති කිරීමමයි බන හම් බයො.
ඒකට බමොකටද තණ්හාවක්. නිවනයි ඒකයි බනොගැලබපන්න කිසිම
විධියක් බකොයින්ද බකොනක පාලබයො?
ඉන්ශා අල්ලා!….කුරාණ් ලල අපි වබේ අබත් පාරක් ගහබගන
ඉන්බන නැතුව මූ බනොදන්න බද්වල් කියන්න ගිහින් ගූ කනවබන්
අේපා. කෆීර්ලබගන් බම්ව දැන් ඉතින් පුළුවන් තරම් හිංගන් ඉන්න
එපැයි. පාහර ශාකීර් නයික්. ඉස්ලාමබේ ගූ ක කා උඹ හැඳි ගෑවිලාම
පල.
This Post:

http://wp.me/p1yy2Y-9J
Site:

http://musalmanuwa.wordpress.com/