مخاطر التصميم في المشروعات الهندسية

ΔϴγΪϨϬϟ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ΍ ϲϓ ϢϴϤμΘϟ΍ ήσΎΨϣ

ΔϣΪϘϣ : ϰϠϋ ΐΗήΘϳ ΪϗΎϣ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΔϴϤϫϷ ˱ ΍ήψϧ ΔϴγΪϨϬϟ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ΍ ϲϓ ϢϴϤμΘϟ΍ ήσΎΨϣ νήόϟ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϊϋ΃
ϩάϴϔϨΗ ΪόΑ Ύϣ ϭ ωϭήθϤϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ήϬψΗ Ϊϗ ΔϴΒϠγ Ε΍ήϴΛ΄Η Ϧϣ ϚϟΫ
ήσΎΨϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ : -
1 . ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϣ νήϐϟ΍ κΨΗ ήσΎΨϣ
2 . ϢϴϤμΘϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ κΨΗ ήσΎΨϣ
3 . ϢϴϤμΘϟ΍ ήλΎϨϋ κΨΗ ήσΎΨϣ

1 - ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϣ νήϐϟ΍ κΨΗ ήσΎΨϣ : ωϭήθϤϟ΍ Ϧϣ ΓϮΟήϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ Ϯϫ ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϣ νήϐϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ
ϪϴϠϋ ϭ ΔΤϴΤλ ΓέϮμΑ ϡίϼϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϢϳΪϘΗ Ϧϣ ϢϤμϤϟ΍ ϦϜϤΘϳ ϰΘΣ ΔΤο΍ϭ ϊοϮΗ ϥ΍ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ϭ ϪΗ΍Ϋ
Η Ϊϗ ΖΛΪΣ ΍Ϋ· ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϬϓ ϲϨϣί ϭ ϱΩΎϣ ήϴΛ΄Η ΎϬϟ ήσΎΨϣ ϰϫ ϭ ωϭήθϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗ ϡΪϋ ϰϟ· ϱΩΆ .
ϖϴϘΤΗ ˯΍Ϯγ ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ωϭήθϤϟ΍ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ΡϮοϭ Ϧϋ ΓήηΎΒϣ ϝϮΌδϤϟ΍ Ϯϫ ϞϴϤόϟ΍ ήΒΘόϳ ϭ
ΔϴϟΎϣ ϑ΍Ϊϫ΃ ) ΢Αέ ( ΔϴϣΪΧ ϑ΍Ϊϫ΃ ϭ΃ ) ΔϨϴόϣ ΔϣΪΧ ήϴϓϮΗ ( ΔϴΟΎΘϧ· ϑ΍Ϊϫ΃ ϭ΃ ) ΘΠϤϠϟ ϲϠΒϘΘδϣ ςϴτΨΗ ϊϤ . (
2 - ϢϴϤμΘϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ κΨΗ ήσΎΨϣ : ΎϬΘΤΗ ϊϘϳ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ϞϤόϟ Δϣίϼϟ΍ Δϔλ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ ϡΰϠΘδϳ ΎϬϴϓ ϭ
ϑήμϟ΍ ϩΎϴϤϟ ΔΠϟΎόϣ ΔτΤϣ ϢϴϤμΗ Ϯϫ ΏϮϠτϤϟ΍ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ
ϱ΃ ϭ ΔϴΌϴΒϟ΍ ϭ ΔϴγΪϨϬϟ΍ ΕΎσ΍ήΘηϹ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϑϮϗϮϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϲΤμϟ΍ ϖϓ΍ϮΘϳ ΎϤΑ ΎϬϋΎΒΗ· ϡίϼϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
ΚϴΣ Ϧϣ ϢϤμϤϟ΍ ϰϠϋ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ˯ΐϋ ϊϘϳ ϭ ΎϬΑ ϢϴϤμΘϟ΍ ϞΨϳ ϻ ϰΘΣ Δϣίϼϟ΍ ΔϴΌϴΒϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϊϣ ϩέΎϴΘΧ·
ωϭήθϤϠϟ ΔόϗϮΘϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ϭ ωϭήθϤϟ΍ νήϏ ϭ ΔϴϤϫ΃ ϊϣ ΐγΎϨΘϳ ΎϤΑ ϢϴϤμΘϟ΍ ΔϗΩ ΔΟέΩ ϭ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Δϔλ΍ϮϤϠϟ
Βϣ ήϴΛ΄Η ήΛΆΗ ΎϬϧϷ ˱ ΍ήψϧ ϢϴϤμΘϟ΍ ϝϮΒϗ ϰϠϋ ϪΗέΪϗ ΔΟέΩ ϭ ϞϴϤόϟ΍ ϰϠϋ ϝΎόϓ ϭ ήηΎ
3 - ϢϴϤμΘϟ΍ ήλΎϨϋ κΨΗ ήσΎΨϣ : Δϴ΋ΎθϧϹ΍ ϭ ΔϳέΎϤόϤϟ΍ ϩήλΎϨϋ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϊϴϤΟ ϞϤθΗ ήσΎΨϣ ϰϫ ϭ
ϖΗΎϋ ϰϠϋ ϊϘΗ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ϭ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΔΤμϟ΍ϭ Δϣϼδϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ϪϓϼΧ ϭ ΔϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ϭ
ϤΤΘϳϭ Ϫδϔϧ ϢϤμϤϟ΍ ϩΪΣϭ ΎϬΘΠϴΘϧ Ϟ
4 - Ϫδϔϧ ϢϤμϤϟ΍ κΨΗ ήσΎΨϣ : ΔϴϋϮϧ ˯Ϯο ϲϓ Δϣίϼϟ΍ ϪΗ΍ήΒΧ ϭ ϪΘ΋Ύϔϛ ϭ ϢϤμϤϟ΍ έΎϴΘΧ· κΨΗ ήσΎΨϣ ϰϫ ϭ
ΏϮϠτϤϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ άϴϔϨΘϟ ϢϤμϤϟ΍ ΍άϬϟ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ ϭ ϪΗ΍Ϋ ωϭήθϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΍
5 - ΍ ΍άϬϟ ϡίϼϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ΓέϭήπΑ ϲϨόΗ ήσΎΨϣ ϰϫ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ϞϳϮϤΗ κΨΗ ήσΎΨϣ ϦϜϤΗ ϲΘϟ΍ ϭ ϢϴϤμΘϟ
ΐϠϏ΃ ϲϓ ϞϴϤόϟ΍ ϰϠϋ ϊϘΗ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ϭ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ϭ ΓΪϤϟ΍ ϲϓ ΏϮϠτϤϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ άϴϔϨΗ Ϧϣ ϢϤμϤϟ΍
ΔϴγΪϨϬϟ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ΍

ϑ΍ΪϫϷ ϖΑΎτϣ ϢϴϤμΘϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϠϜϓ ϲϨϣί ϭ ϲϟΎϣ ήϴΛΎΗ ΎϬϟ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ΃ Ϫϴϓ Ϛηϻ ΎϤϣ ϪϧΈϓ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ
ϲϓ ϭ ωϭήθϤϟ΍ ϪόΒΘϳ ϭ ΖϗϮϟ΍ ϥ΃ Ϫϴϓ Ϛηϻ ΎϤϤϓ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ΖΛΪΣ ΍Ϋ· Ύϣ΃ ˱ ΎΤΟΎϧ ϢϴϤμΘϟ΍ ϥΎϛ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟ΍ ΩϭΪΣ
ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ ΙϭΪΣ ΝΎΘϧ ϰϫ ΔϔϠϜΘϟ΍ .

ϢϴϤμΘϟ΍ ήσΎΨϣ ϰϠϋ ΔϠΜϣ΃ : -
ίϼϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϝϮΧΪϟ ˱ ΍ήψϧ ΓΪϘόϤϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ϢϴϤμΘϟ΍ ήσΎΨϣ ϰϠΠΘΗ ϖϴϘΤΘϟ Δϣ
ϪϨϣ Ω΍ήϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ Ϧϣ ωϭήθϤϟ΍ ϮϠΧ ϰϟ· ΎϬϴϟ· ϩΎΒΘϧϹ΍ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϲΘϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ϩάϫ Γή΋΍Ω ωΎδΗ· ϭ ϢϴϤμΘϟ΍

ε΍ϭέ ϮΑ΃ ΔϘτϨϤΑ ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍ ϩΎϴϣ ΔΠϟΎόϣ ΔτΤϣ ωϭήθϣ : -
ΔΠϟΎόϤΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϗϼϤόϟ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ Ϧϣ ε΍ϭέ ϮΑ΄Α ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍ ϩΎϴϣ ΔΠϟΎόϣ ΔτΤϣ ήΒΘόΗ ϩΎϴϣ ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍
ϰϠϋ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΔϴϨϜδϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ΔόϤΠϤϟ΍ ϞϴϨϟ΍ ήϬϨϟ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϔπϟ΍ ϭ ϦΒϠϟ΍ ςϔλ ϭ έϭήϛΪϟ΍ ϕϻϮΑ ϭ ϡήϬϟ΍ ϞϤθΗ ϭ
ΎϬϟϮΣΎϣ ϭ ΓΰϴΠϟ΍ ϭ ϲϗΪϟ΍ .
˱ ΎϴϣϮϳ ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍ ϩΎϴϣ Ϧϣ ΐόϜϣ ήΘϣ ϒϟ΍ ϲΘ΋Ύϣ ϭ ϥϮϴϠϣ Ώ έΪϘϳΎϣ ΔτΤϤϟ΍ ϞΒϘΘδΗ ϭ .
ϡΎϋ ϲϓ 1990 Α ϞϤόϟ΍ ϰϬΘϧ· ΔϴϤϛ ϙ΍άϧ΁ ΞϟΎόΗ ϲΘϟ΍ ϭ ΔτΤϤϠϟ ϲϟϭϷ΍ ΔϠΣήϤϟΎ 450 ϙ΍άϧ΁ έΪϗ Ϊϗ ϭ ϲϣϮϳ ΐόϜϣ ήΘϣ ϒϟ΍
βϔϨϟ ΔϴϧΎϜδϟ΍ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϲϓ ΙΩΎΤϟ΍ Ω΍ήσϹ΍ Ϣ΋ϼΘϟ ΔτΤϤϟΎΑ ΕΎόγϮΗ Ω΍Ϊϋ· ϢΘϳ ϥ΃ ΓάϔϨϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΪόϤϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϲϓ
ϖσΎϨϤϟ΍ .
ϡΎϋ ϲϓ 2004 ϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ϲϓ ΔϠΜϤϣ ϥΎϜγϹ΍ Γ΍έί ϭ ΖϣΎϗ Δγ΍έΪΑ ϯήΒϜϟ΍ ΓήϫΎϘϠϟ ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍ ΕΎϋϭήθϤϟ ϱάϴϔϨΘ
ϊγϮΘϟ΍ Δϴ΋΍Ϯθϋ Ϧϋ ΖΠΘϧ ϲΘϟ΍ ϭ ϲΤμϟ΍ ϑήμϟ΍ ϩΎϴϣ ΔϴϤϛ ϲϓ ΔϴόϴΒσ ήϴϏ ΓΩΎϳί ΙϭΪΤϟ ˱ ΍ήψϧ ΔτΤϤϟ΍ ΕΎόγϮΗ
ΔϘτϨϤϟ ΓέϭΎΠϤϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϭ ϦΒϠϟ΍ ςϔλ ϭ ε΍ϭέϮΑ΍ ΔϘτϨϣ ϞΜϣ ΔτΤϤϟΎΑ ΔτϴΤϤϟ΍ Δϴ΋΍Ϯθόϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ϲϧΎϜδϟ΍
ϟ΍ ϡήϬ
Δϴ΋ΪΒϤϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ϞϤϋ ϢΗ ) ΔϴϟϭϷ΍ ( ωΎΑ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ϭ ϯήΒϜϟ΍ ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϯΪΣ· ϊϣ ΪϗΎόΘϟ΍ ϢΗ ϭ ΕΎόγϮΘϟ΍ ϩάϬϟ
ΔϴΗϵ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϚϟΫ ϞϤθϳ ϭ ΔϳήμϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ϞϳϮϤΘΑ ΡΎΘϔϣ ϢϴϠδΗ ϝΎϤϋϷ΍ άϴϔϨΗ ϢΘϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϞϳϮσ : -
ςγϮΘϤϠϟ Δϴ΋΍ΪΘΑ· ΔΠϟΎόϣ ϝΎϤϋ΃ ΔϴϤϛ 800 ΐόϜϣ ήΘϣ ϒϟ΍
ΔϴϜϴϟϭέΪϴϫ ΕΎϤϴϤμΗ
ΔϴϧΪϤϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤϴϤμΗ
ΔϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤϴϤμΗ
ϢΘϴϟ ΙϮϠΘϟ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ ϝ΍Ϊϟ΍ ϭ κΘϤϤϟ΍ ϱϮϴΤϟ΍ ϦϴΠδϛϷ΍ ΔΒδϧ ϞΜϣ ΎϫήϴϳΎόϣ ϭ ΕΎΛϮϠϤϟ΍ ξϴϔΨΗ ΔΟέΩ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍
Ϧϣ ϪπϴϔΨΗ 400 ϰϟ· ήΘϟ ϢΠϠϣ 160 μϤϟ΍ ΚϳϮϠΗ ϞϴϠϘΘϟ ήΘϟ ϢΠϠϣ ΕΎϛήΑ ϑήμϣ ϲϓ ΐμΗ ϲΘϟ΍ ϩΎϴϤϟ΍ ϩάϬϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ΐ
ϱήϟ΍ Γέ΍ίϮϟ ϊΑΎΘϟ΍
ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓήΒΨϟ΍ ΔϘΑΎδΑ ΎϬϟ ΩϮϬθϣ Δϳήμϣ ΔϳέΎθΘγ· ΐΗΎϜϣ ΙϼΛ ϊϣ ΪϗΎόΘϟΎΑ Δϛήθϟ΍ ΖϣΎϗ
ϡΎϋ ϒμΘϨϣ ϲϓ ΪϗΎόΘϟ΍ ϢΗ 2005
ϤμΘϟ΍ ΔλΎΧ ϭ ΪϗΎόΘϟ΍ έϮϓ ωϭήθϤϠϟ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϊϗϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΕΎσ΍ήΘηϹ΍ ϖϴϘΤΘϟ ϲϜϴϟϭέΪϴϬϟ΍ Ϣϴ
ΔΠϟΎόϤϟ΍ ΪόΑ ϭ ϞΒϗ ϩΎϴϤϟ΍ ΝϭήΧ ϭ ϝϮΧΩ ΐϴγΎϨϣ Ϧϣ ΔτΤϤϟ΍ ΔϴϜϴϟϭέΪϴϬΑ ΔλΎΨϟ΍ .
ΔϴϓΎθϜΘγϹ΍ ΕΎδΠϟ΍ ϞϤόΑ Δϛήθϟ΍ ϡΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ ΔϠΣήϤϟ΍ ϥϷ ˱ ΍ήψϧ ήϴγ΍Ϯϣ ϭ΃ ΕϼΑΎϛ Ϧϣ ϊϧ΍Ϯϣ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ
ϣ ϦϴΒΗ ˬ ϞϤόΗ ϝ΍ΰΗϻ ΖϧΎϛ ΔτΤϤϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔΠΗΎϨϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΓήΜϜϟ ˱ ΍ήψϧ ϩάϴϔϨΗ ϦϜϤϳϻ ϲ΋ΪΒϤϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϥ΃ ΕΎδΠϟ΍ Ϧ
ΕΎόγϮΘϠϟ ΔμμΨϤϟ΍ ΔΣΎδϤϟ΍ ΔϳΩϭΪΤϣ ϭ ϖϓ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ .
ϢϴϤμΗ ΓΩΎϋ· ϢΗ ϪϴϠϋ ϭ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϛήθϠϟ ΕΎόγϮΘϠϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϲϋ΍ήϳ Ϣϟ ϞϴϤόϟ΍ ϥ΃ ϦϴΒΗ ϞϴϤόϟ΍ ΔόΟ΍ήϤΑ
άϴϔϨΘϠϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ν΍ϮΣϷ΍ ΩΪϋ ήτϘΑ ν΍ϮΣ΃ Γήθϋ ΖΤΒλΎϓ 53 Ϧϣ ˱ ϻΪΑ ήΘϣ 12 ήτϘΑ νϮΣ 45 ϰϟ· ϯΩ΃ ΎϤϣ ήΘϣ
ϢϴϤμΘϟ΍ ΔϔϠϜΗ ΓΩΎϳί ϭ ΏϮϠτϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ Ϧϋ ϢϴϤμΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ήΧ΄Η
ΐϴγΎϨϣ ϪϴϠϋ ˱ ΎΤοϮϣ ΔτΤϤϠϟ ϲϜϴϟϭέΪϴϬϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϚϟΫ ϼΗ ϭ ΪϳΪΠϟ΍ ϢϴδϘΘϟ΍ ΢οϮΗ ϲΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ΔΣϮϟ ΩΎϤΘϋ· ϢΗ
΍ΪΣ ϰϠϋ νϮΣ ϞϜϟ ϭ άΧ΄Ϥϟ΍ Ϧϣ ϩΎϴϤϟ΍ ΝϭήΧ ϭ ϝϮΧΩ
ϜϴϤϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ΪϳΪΤΘΑ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ ϭ ϲϜϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ΕήΟ ϲϜϴϟϭέΪϴϬϟ΍ ϢϴϤμΘϠϟ ˱ ΎϘΒσ ΔϴϜϨϳΎ
Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ Ϛϟάϛ ϭ ϲ΋΍ΪΘΑϹ΍ ΐϴγήΘϟ΍ ν΍ϮΣϷ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϓΎΣΰϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϭ άΧ΄Ϥϟ΍ ΪϨϋ ϊϓήϟ΍ ΕΎΒϤϠσ ϞΜϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍
ϞϤόϠϟ ΔτΤϤϟ΍ ϱάϐΗ ϲΘϟ΍ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΪϴϟϮΘϟ΍ ΕΎτΤϣ Ϛϟάϛ ϭ ϡϮΤθϟ΍ ϭ ϝΎϣήϟ΍ Ϟμϓ ν΍ϮΣϷ
ϧ ϡίϼϟ΍ Ϧϣ ϝϮσ΃ ΓΪϣ ΔϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ΩΎϤΘϋ· ήϤΘγ· ϲϓ ΔΠΘϨϤϟ΍ Ε΍ΪόϤϠϟ ϲϧ΍Ϊϴϣ ΢δϣ ϞϤόΑ Δϛήθϟ΍ ϡΎϴϘϟ ˱ ΍ήψ
ξϐΑ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϠϟ ΔϴϜϴϧΎϴϣϭήϬϜϟ΍ ΕΎϤϴϤμΘϟ΍ ήϴϴϐΗ Γέϭήο ϦϴΒΗ ΎϫήΛ΃ ϰϠϋ ϲΘϟ΍ ϭ ϲϤϟΎόϟ΍ ϕϮδϟ΍
ΔϘΒτϤϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍ Ϧϋ ήψϨϟ΍
Η ϞΒϗ ΔϣΎϫ ΔϳάϴϔϨΗ ΔϠΣήϣ ϰϫ ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϲϓ ΢ο΍Ϯϟ΍ ήϴΧ΄ΘϠϟ ΔΠϴΘϧ Δϛήθϟ΍ ΖϣΎϗ ΪϘϓ ΔϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ άϴϔϨ
ΔϴϧΎϜϴϣϭήϬϜϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϣ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ άϴϔϨΘϟ΍ ϭ ϢϴϤμΘϟ΍ ϲϓ ˯ΪΒϟΎΑ .
Ε΍ΪόϤϟ΍ ξόΑ ήϴϴϴϐΘϟ ΔΠϴΘϧ ϲϜϴϟϭήϴϬϟ΍ ϢϴϤμΘϟ΍ ΓΩΎϋ· ϭ ΪϳέϮΘϟ΍ ϲϓ ˯ΪΒϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϓϼΘΧ· ΙϭΪΣ ϦϴΒΗ ΔΠϟΎόϤϠϟ Δϣίϼϟ΍
΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϦϴΑ ΔΤο΍ϭ ΔΛΪΤΘδϤϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ Ε΍έΪϗ ϭ ΩΎόΑ΃ ϦϴΑ ϭ ΓάϔϨϤϟ
ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ΪόΑ ϻ· ΎϫήϴΛ΄Η ϦϴΒΘϳ Ϣϟ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϰϟ· ϑϼΘΧϹ΍ ΍άϫ ϲϓϼΘϟ Ε΂θϨϤϟ΍ ξόΑ ΔΌϴϬΗ ΓΩΎϋ· ϢΗ
κΘϤϤϟ΍ ϱϮϴΤϟ΍ ϦϴΠδϛϷ΍ ΔΒδϧ ϞϴϠϘΗ Ϯϫ ϭ ϲδϴ΋ήϟ΍ νήϐϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔτΤϤϟ΍ Γ˯Ύϔϛ κϗΎϨΗ ϲϟΎΘϟΎΑ
ϧ ϭ Ε΂θϨϤϟ΍ ΔΌϴϬΗ ϭ ϒϴϴϜΗ ΓΩϭΎόϤϟ Δϛήθϟ΍ ΕήτοΈϓ ϪϠΣ΍ήϣ ϊϴϤΠΑ ϢϴϤμΘϟ΍ Ϧϋ ΔϟϮΌδϣ ΖϧΎϛ ΓάϔϨϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϥϷ ˱ ΍ήψ
ϡΎϋ Ϧϣ ωϭήθϤϟ΍ ήΧ΄Η ϚϟάΑ ϭ ΔτΤϤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϟ΍ Ϧϣ έΪϗ ήΒϛ΃ ϖϴϘΤΘϟ ΎϬΒϴϛήΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϭ 2008 ϭ
ϡΎϋ ϰΘΣ 20112004 ( -: 800 ) 160 400 2005 .. . . 45 12 53 . 450 1990 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful