propor ional cu num rul de ac iu ni de inute. De in torul un eia sau mai multor ac iuni ale unei firme are dreptul la dividende acordate din profitul acesteia. are dreptul s participe la luarea deciziilor.Generalita i Din punct de vedere juridic. i are dreptul la o cot -parte din sumele rez ultate în urma unei eventuale lichid ri a firmei. o ac iune reprezint dreptul de proprietate al poses orului acesteia asupra unei cote-p r i din societatea comercial . . prin intermediu l Adun rii Generale a Ac ionarilor.

.Din punctul de vedere al pie ei de capital. ac iunile sunt instrumente financiar e pe care investitorii le pot cump ra sau vinde în cadrul unei pie e organizate i reglementate.

tranzac io narea lor oferind pe de o parte investitorilor posibilitatea de a ob ine profitu ri i pe de alt parte companiilor posibilitatea de a se finan a. iar co mpaniile se pot finan a prin emisiunea de noi ac iuni i vânzarea lor c tre investi torii interesa i.Ac iunile sunt instrumentele financiare de baz ale pie ei de capital. . Investitorii pot ob ine profit cump rând ac iuni la un anumit pre i vânzând la un pre mai mare.

sau comune -dau dreptul la dividende in limita profitului net obtinut de companie in anul a nterior -dau dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor si la un procent aj din suma rezultata in urma unei eventuale lichidari a activelor companiei. in functie de numarul de actiuni detinute si de ponderea acestora in totalul actiu nilor emise de companie .Tipuri de actiuni Actiunile ordinare.

. Un exemplu de restritie ar fi lipsa dreptului de vot in Adunarea Generala a A ctionarilor. insa in general compenseaza acest lucru prin micsorarea altor drepturi De exemplu.Actiunile preferentiale . d etinatorii de actiuni preferentiale pot avea dreptul sa primeasca dividende intr -o anumita suma indiferent daca firma a avut profit sau pierdere in anul anterio r.dau detinatorilor unele drepturi suplimentare fata de actiunile ordinare.

Pie ele autorizate pentru cump rare sau vânzarea ac iunilor BVB (Bursa de Valori Bucure ti) i pia a extra-bursier Rasdaq sunt principalele p ie e ce tranzac ioneaz ac iunile societ ilor de inute public BVB supravegheaz i ac ioneaz pentru a preveni. identifica i raporta activitatea de tranzac ionare c are nu este conform cu reglement rile ei .