Uvod u biznis

1.Okviri za definisanje menadzmenta
Definiceje upravljanja: 1) Upravljati znaci Predvidjati, Planirati, Komandovati, Koordinirati I Kontrolisati(Anri fajol). 2) Proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji, prema zajednickom zadatom cilju(Masi I Daglas) 3) Koordiniranje razlicitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja I kontrole usmereno prema zajednickim ciljevima(Kunc I O’Donel). -Upravljanje(menadzment), je proces Planiranja, Organizovanja, Motivisanja i Kontrole u pravcu postizanja određenih kompanijskih ciljeva. -Rukovodjenje(leadership) je alokacija ponašanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije(ovo je proces koji je uzi od upravljanja) -Usmeravanje(directing) je deo rukovodjenja,a oznacava upućivanje radnika na konkretan zadatak,koji ne mora da bude definisan ugovorom o zaposlenju.

2.Industrijski odnosi
Su socio-ekonomski odnosi u poslovno-radnom okruženju, čiji su osnovni činioci vlasnici kapitala, menadžeri, sindikati i radnici. Do kraja 19 veka industrijskih odnosa nije bilo jer nisu postojali njihovi osnovni cinioci. Nije bilo sindikata, a male fabrike stvorene industrijskom revolucijom imale su za direktora, vlasnika I poslodavca istovremeno. 1907. godi dolazi do razdvajanja privatnog vlasništva nad kompanijama od upravljaških funkcija. Najvazniji cinioci modernih inustrijskih odnosa su sindikati, ali i niz drugih elemenata određuje suštinu ind.odnosa: INSTITUCIJE: sindikati, sindikalni savezi, udruženja poslodavaca, pravne inst., obrazovne inst., arbitražne sl., vladina ministarstva,... LIČNOSTI: sindikalni predstavnici, službenici i funkcioneri sindikata, poslodavci, direktori, sudije, državni ministri,.. PROCEDURE: Ugovaranja, pregovori, posredovanja, disciplinski postupci, stečajevi, štrajkovi, sudski postupci,... KATEGORIJE: plate, radno vreme, uslovi rada, sadržaj rada, radni ugovori, vreme zapošljavanja, disciplina, ...

3.Razvoj organizacije
Jedan od prvobitnih oblika organizacije bio je sistem subkontraktora (podugovaranja):sastojao se od poslodavaca(koordinatora) I radnika, koji su radili u kucama ili svojim radionicama,vlasnik je sam nalazio kupce, I potreban material, I distribuirao gotov proizvod.Sustina ovog sistema je sto aktivnosti nisu obavljane u zajednickom prostoru,vec u kucama radnika,I sto su sredstva za rad bila vlasnistvo radnika,koji su kao podugovaraci radili za poslodavca.Poslovodja koji je koordinirao ovakvu aktivnost bio je “pra menadzer”. Pocetkom 20. veka razvili su se moderniji oblici organizacije:privatne kompanije, drzavne kompanije, jedinstvena trgovina, partnerstvo,multinacionalne kompanije, nacionalizovana industrija, kooperative, radnicke kooperative, odeljenje državne uprave, lokalna vlast.Najuniverzalniji oblik organizacije je kompanija.Moze biti drzavna ili privatna. Kasnije je donet Zakon o kompanijama 1948,a dopunjen 1989,koji daje menadzmentu vlast I legitimnu moc rukovodjenja.

4.Klasicne teorije

Anri Fajol ,francuski teoreticar,svoju teoriju zasnovao je na ogromnom iskustvu stecenom u jednoj kompaniji,za koju je radio citav zivot.Svoje radno iskustvo pretocio je u knjizi:”Generalni industrijski menadzment” 1916 godine. Fajol je menadzment definisao kao predvidjanje, planiranje, komandovanje, koordiniranje I kontrolu u procesu dostizanja kompanijskih ciljeva. U tom smislu on je utvrdio (6) kljucnih preduzetnickih aktivnosti: 1)tehnicke aktivnosti(proizvodnja), 2)komercijalne aktivnosti (kupoprodaja),3)finasijske aktivnosti (kapital),4) obezbedjenje (cuvanje imovine), 5)racunovodstvene aktivnosti (finansijske informacije), 6)menadzerske aktivnosti (planiranje I organizovanje). Fajol smatra da je prvih pet aktivnosti medjuzavisno I da su egzekutivnog karaktera.

1

Svoju teoriju zasnovao je na bazi iskustva stecenog visegodisnjim radom u celicanam “Midvejl”.tu efikasnost je moglo da dostigne veoma mali broj najizdrzljivijih radnika medju kojima je bio Holandjanin Smit.8)centralizacija(neophodna zbog efikasnosti odlucivanja). 5. Fajolovi opsti principi menadzmenta su (14): 1)podela rada(usmeravanje grupe ili pojedinca na odredjene specijalizovane aktivnosti). Suština je u onome što on naziva “pošten dnevni učinak”-sav rad koji radnik obavi dnevno.je tvorac ovih teorija. 6)podredjenost individualnih interesa opstim interesima kompanije(Fajol smatra najtezim podrucjem upravljanja). Pretpostavke ove teorije su da je:Covek je po prirodi indolentan(egocentrican). 2.) Treci princip je Kontrola rada i izvršenja radnih zadataka.neodvojivo je od odgovornosti onoga koji naredjuje).Na osnovu svojih eksperimentisanja. 5)jedinstvo planiranja(jedinstveni plan za grupe aktivnosti koje imaju zajednicki cilj).Teorija X i teorija Y Daglas Mekgregor.bio profesor poceo je sa istrazivanjima u odeljenju za testiranje releja-uvodjenjem novih elemenata u radnu sredinu sa ciljem povecanja motivisanosti za rad.pri cemu je izbegavao nedostatke klasicne I neoklasicne teorije. Tejlor je objavio I metodologiju realizacije naučnog upravljanja u praksi:1.Majo je insistirao na zadovoljenju socijalnih potreba zaposlenih.njegovog intenziteta I boje.pre svega na uspostavljanju dobrih medjusobnih odnosa I na osecanju da su zaposleni vazan subjekt svake organizacije. odsek industrijskih istrazivanja Hardvarskog univerziteta na kome je Elton Majo. 11)pravicnost(ljubazan I pravedan odnos menadzera prema zaposlenima). 9)piramidalna struktura upravljanja(od vrha ka podnozju organizacije).Posto je postavio granicu veoma visoko .7)novcana naknada za rad(trebala bi da bude prihvatljiva I za radnika I za kompaniju). Frederik Tejlor je tvorac naučnog menadžmenta. 14)esprit de corps(korporativni duh) podrazumeva harmoniju organizacije I razvijanje podsticanja timskog rada. bez ambicija je I ne voli odgovornost. 4.) Prvi princip se zasniva na proceni dnevnog učinka radnika.)Treba Eleminisati sve spore i nepotrebne pokrete. 2 . 6.ravnodusan je u odnosu na ciljeve organizacije u kojoj radi. koja bi svoju efikasnost zasnivala na naučnoj organizaciji rada i razvijenom sistemu informisanja slicno kao Tejlor.Mekgregor smatra da su ovako definisani principi teorije X pogresni(principi tejlorizma) I da ova terija mesa uzroke I posledice. Pri tome se upravljanje svodi na kontrolu.Medjutim sve ovo nije imalo uticaja na produktivnost radnika pa je nazvano “Hotorn efektom”.Elton Majo je bio zagovornik stvaranja menadžerske elite. 3. 2)autoritet(pravo izdavanja naredbi.)Treba Odabrati radnike sa najvišim stepenom kvalifikacije za utvrđeni zadatak.radi samo koliko mora.)Treba Detaljno proučiti osnovne pokrete i operacije koje svaki radnik treba da obavi u toku rada.ali u okvirima predvidjene discipline I pod kontrolom menadzera). 5.Teorije humanih odnosa (neoklasicne teorije) Dvadesetih godina proslog veka u Americi nastaje novi pravac pod nazivom humani odnosi.) Drugi princip je sadrzan u jednom od prvih velikih radova “Upravljanje pogonom” da sav umni rad treba ukloniti iz pogona i obavljati ga u planskom odeljenju 3.Pojava ovog pravca ujedno oznacava stvaranje industrijske sociologije kao posebne nauke. Skola humanih odnosa javlja se posle otkrica uticaja drustvenih faktora na ponasanje radnika u procesu rada. 4)jedinstvo komandovanja(jedan naredbodavac-jedan izvrsilac). 10)poredak(pravi covek na pravom mestu). Inzenjeri su u Cikagu proucavali dejstvo osvetljenja radnog mesta na produktivnost I utvrdili da ona ne zavisi od osvetljenja.) Proučiti vreme potrebno za obavljanje svakog pokreta. maksimalnom brzinom. zahvaljujuci cuvenoj”Hotorn studiji”. 13)inicijativa(svih zaposlenih je veoma pozeljna.) Odrediti serije najbržih i najefikasnijih pokreta. Teorija X predstavlja u osnovi klasican pristup problemu radne motivacije.Tejlor je postavio sledece principe naučnog upravljanja: 1. kažnjavanje i prinudu. 2. a da ne naruši svoje zdravlje. 3)disciplina(koja se utvrdjuje ugovorom izmedju poslodavaca I radnika).Hotorn efekat-elementi radne sredine nisu imali dejstvo na proizvodnost jer su međusobni odnosi u grupi bili veoma dobri i visok stepen usklađenosti interesa radnika i menadžmenta.Ovi principi dozivljavaju I odredjene kritike od 60-tih godina pa do sada.Planiranje I organizovanje treba da bude potpuno nezavisno od prethodnih pet aktivnosti.Godine 1927. 12)vreme uhodovanja zaposlenih(dovoljno dugo da bi u potpunosti shvatili posao koji ce obavljati I da bi se uspesno integrisali u organizaciju).ali za razliku od Tejlora.

u društvu).)potrebe razvoja.pa je nazvana Kontekstualnim faktorima ili higijenskim(preventivni. 9. 10.) fizioloske potrebe (prirodne potrebe-san.Ovim teorijama se zamera to sto svoje osnovne kategorije valencu I instrumentalnost.)potrebe za socijalnim kontaktom i odnosima. 8. 2. poslovna politika. Vrumov model je najcesce koristen za objasnjenje zadovoljstva poslom. 4. 3.razlicito definisu I mere. vazduh. U cilju primene torije Y Mekgregor se zalaze za:1)decentralizacija sistema odlucivanja.) potrebe za sigurnoscu (na poslu. I sposobni su da preuzmu odgovornost I usmere svoje ponasanje prema ciljevima organizacije. Vrednost jednog zavisi od valence drugih ciljeva.) drustvene potrebe (pripadanje grupi. bezbednosta na poslu. u porodici.…). za statusom I prestizom (zadovoljenje ega. 3.)egzistencijalne potrebe. usavrsavanje I sl.a druga grupa nezadovoljstvo. hrana.3)ucestvovanje zaposlenih u procesu odlucivanja I konsultativni menadzment. nulta i negativna valenca). Razlika je u tome sto teorija Y tezi da se to postigne na sto humaniji nacin.Motivatorni faktori ili faktori sadrzaja rada.Teorija Y ima isti cilj kao I X -motivisanje ljudi ka postizanju ciljeva organizacije. kao faktor motivacije.Votson je kritikovao ovu teoriju tvrdeci da je Hercberg potpuno zanemario participaciju zaposlenih u upravljanju. Hercberg. uzivanjem. 7.Korman: Koncepcija po kojoj se ljudi ponašaju na poslu u zavisnosti od 3 . mogucnost napredovanja. Maslou(1943).2)obogacivanje I oplemenjivanje rutinskog posla.…) . Po njemu Valenca je privlacnost odnosno afektivna orijentacija pojedinca određenom cilju-ishodu (pozitivna. sprečavaju nezadovoljstvo). Osnovne varijable njegove teorije su:valenca.Suprotnost zadovoljstvu nije nezadovoljstvo. Jedna od poznatijih je je Festingerova teorija kognitivne disonance. samosvest i samoodgovornost. Osnovna primedba je subjektivnost dobijenih rezultata. distribucija plata. kroz samokontrolu.Prva grupa cine svi oni faktori koji izazivaju nepostojanje nezadovoljstva I obuhvataju sve faktore do onih(I njih) koji izazivaju zadovoljstvo.gde je sustina da se svi faktori radne motivacije I zadovoljstva poslom mogu da svrstaju u dve grupe. Iscekivanje Vrum definise kao uverenje pojedinca da je odredjeni cilj nuzan I dovoljan za postizanje drugog cilja (za njega važnijeg).! T.Teorija hijerarhije motiva i potreba Postoje shvatanja da su potrebe osnovni faktor motivacije. komuniciranje.istovremeno utvrdivsi njihovu hijerarhiju znacaja: 1. U te faktore spadaju: posao. Prva grupa faktora zadovoljavaju potrebe pojedinaca za sopstvenim dokazivanjem.okruzenja-konteksta. želja za moći.Ostale teorije motivacije Postoji jos citav niz raznih teorija motivacije.) potrebe za postovanjem. 5.Druga grupa faktora su faktori radne sredine. Najpotpuniju I najuverljiviju instrumentalnu teoriju dao je V. Suština ovih teorija je: Da motivaciju za rad I motivacione procese generalno posmatraju kao izabrano ponašanje. 2. nezavisnosti. druženje.dok se teorija X oslanja na eksternu kontrolu ljudskog ponasanja i primeni prinude.Druga grupa obuhvata skup faktora koji izazivaju nezadovoljstvo pa sve do onih koji ne izazivaju nezadovoljstvo. priznanje.) potreba za samopotvrdjivanjem (afirmacija određene ličnosti sa svim njenim kvalitetima i sposobnostima).je postavio ovu teoriju. Tu spadaju: fizicki uslovi radne sredine.je predlozio svoju teoriju motivacije koja polazi od teorije Masloua: 1. poseduju mogucnost razvoja. voda.sa sledecom strukturom potreba.vec nepostojanje zadovoljstva. K.Hercberg je zakljucio da se radi o dve potpuno razlicite grupe faktora od kojih jedna izaziva zadovoljstvo.Instrumentalne teorije motivacije Do danas je formulisano 14 razlicitih modela ovih teorija. Alderfer.vezana je za sam rad.drustveni uslovi radne sredine.Jednu od najznacajnijih I najprihvacenijih teorija postavio je A. iscekivanje I ishod.Motivaciona teorija dva faktora F. Vrum: “Teorija iščekivanja”.Ovu teoriju empirijska istrazivanja nikad nisu potvrdila. Navedene grupe nalaze se u hijerarhiskom odnosu.Prema teoriji Y ljudi su motivisani. uspeh). ljubav prema porodici. koje se medjusobno razlikuju.

4)postupno napredovanje na poslu.zaposleni u pratecim sektorima rade na osnovu ugovora o skracenom random vremenu(do 4h).pretpostavke koju imaju o sebi i o svojim sposobnostima.7)selektivna briga o zaposlenima.5)indirektna kontrola.Evropski I Americki menadzment Zapadno-evropski odnosno americki menadzment (protestantska radna etika) karakteristike su(7): 1)individualizam (ne želi pomoc.2)teznja ka brzoj karijeri (još od studentskih dana odabirom fakulteta pojedinac se sprema da zauzme visoku poziciju). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. moralni-kolektivni.material.Cetvrti nacin je da se radnicima daje alat.2)kolektivno odlucivanje. Kompanijski sindikati.2)sistem napredovanja I plata zasnovan na principu senioriteta (na osnovu dužine zaposlenosti u kompaniji). 7)briga o svim ljudima kompanije u kontekstu njihove licnosti. niti odlaze minut kasnije. ciji su glavni cinioci: 1)Dozivotno zaposlenje (odmah po završetku škole pa do kraja radnog veka).blagovremeno snabdevanje proizvodnih traka (just in time)su neki od elemenata onoga sto se naziva “umetnost japanskog menadzmenta”.Japanski menadzment Vecina autora se slaze da je Sustina japanskog menadzmenta u industrijskim odnosima. 5)umereno specijalizovana profesionalna karijera.Zaposljavanje ove takozvane marginalne radne snage je pozajmljivanje radnika na krace vreme od drugih kompanija.Predlazu inovacije u radnom procesu(tehnicko tehnoloskom) kao I u sistemu menadzmenta I organizacije rada sa ciljem poboljsanja I unapredjenja kompanije.4)brzo napredovanje u sluzbi. 13.Kruzoci kvaliteta(quality circles). Vilijem Ouči.3)individualna odgovornost.Kormana kroz istrazivanje na populaciji direktora.I uputstva I oni rade u svojim kucama. Moj dom je moja tvrđava). Ukoliko pojedniac ima predstavu o sebi kao veoma produktivnoj osobi on ce nastojati da se u praksi tako I ponasa.3.sposobnost I ucinak postaju prioritetni faktori. Karakteristike Japanske prakse su:1)dozivotno zaposlenje.4) sistem postupnog napredovanja zaposlenih.5)direktni mehanizmi kontrole.2)Princip senioriteta se sve manje uvazava kada se odredjuje visina plata zaposlenih I njihovo napredovanje u sluzbi.6)Nepostojanje identifikacije sa kompanijom(ne dolaze ni minut ranije.3)kolektivna odgovornost. Svi konflikti rešavaju se 4 .1)Garantovano je za samo 30% svih zaposlenih(samo za vrhunske strucnjake).4)Izrazeni licni interesi (koji su iznad interesa kompanije u meri u kojoj ne stete kompaniji). Mekleland potvrdjuje postavke K.7)postovanje hijerarhije u procesu odlucivanja(oštra selekcija bira najbolje.Teorija Z Pripada 80-tim godinama 20.Glavne karakteristike prakticnog delovanja Americkog menadzmenta su:1)kratkorocno zadrzavanje zaposlenih u jednoj kompaniji.6)nespecijalizovana profesionalna karijera.tvorac teorije Z. 6)mehanizam indirektne kontrole. Međutim u praksi i nije baš sve tako.po svojim pretpostavkama suprotna teoriji X I Y.Imamo I angazovanje radne snage preko specijalizovanih agencija na vrlo kratak rok(2-3dana).7)briga za sve zaposlene u kompaniji ukljucujuci I njihove porodice. 11.kaze da je sustina teorije Z u tome sto pokusava da integrise Japansku I Americku menadzersku praksu.novac je najznacajniji motivator). nastoje da postignu rezultate za koje smatraju da odgovaraju njihovom položaju i renomeu.3)specijalizacija (dokazivanje u jednoj oblasti poslovanja po cemu postaju slavni I trazeni).5)materijalna motivacija iznad moralne (materijalni motivi–lični.ipak varijanta japanskog menadzmenta. 2)kolektivno odlucivanje.3)organizacija sindikata na nivou kompanije (koliko kompanija-toliko sindikata).nepostojanje sindikalizma(broj uclanjenih je veoma mali).moze se reci da je to.čijim odlukama se bezrezervno veruje).To je vise teorija upravljanja a manje teorija motivacije.6)specijalizovana profesionalna karijera. proizvodnja bez gresaka-otpada(zero defect movement). 3)individualna odgovornost.niti pruža pomoć kolegama pri izvrsenju radnih zadataka). Spajajuci ove dve prakse Ouci je dao karakteristike kompanije.2)individualizam u odlucivanju.U japanskim kompanijama vise malih inovativnih grupa(kruzoka kvaliteta) uspesno se povezuju I sinhronizovano deluju. koja se naziva Z tipom organizacije(7):1) dugorocno zaposlenje.veka I primenjena je u japanskim kompanijama.Iako je Z-tip organizacije hibrid Americke I Japanske prakse.

Japan.)U kojoj meri odlucivanje u organizaciji treba da bude centralizovano. zemlje rešavaju problem nezaposlenosti).Ovaj metod se naziva funkcionalnom specijalizacijom.da ponekad osvoje veci deo trzista.Indonezija-tekstilna ind.Geoekonomika I menadzerska strategija ka rastu I razvoju Pod globalnom ekonomijom podrazumeva se ekonomija vodecih visoko razvijenih zemalja sveta kao sto su:Evropskih “velikih dvanaest”. 3. Ugovori o slobodnoj trgovini(FTA). One koriste ekonomski rat izmedju ove dve ekonomske sile.gde su sindikati veoma slabi.kulturna kolonizacija). 16.doslo je do narusavanja ravnoteze izmedju istoka I zapada.generalni ugovor o trgovini(GATT). Dve grupe faktora su kljucne:Primarne prednosti (niska cena rada.Kina.4)menadzerske pozicije nisu jasno definisane( razuđeni tip menadžmenta). Tajvan I mnoge druge zemlje postale plodno tlo za rasad japanskih kompanija (Japanci dobijaju jeftin rad. Konflikt Japan-Amerika (Transplant fabrike-gde minimalni lokalni sadržaj mora biti 50% da bi zemlja porekla bila ona u kojoj je transplant).)da se pomešaju radne snage. Hong-Kong.Prednost specijalizacije je bolja 5 . japanci eksportuju citave fabrike u zemlje jeftinog rada. vredni ljudi.cime su japanci resili problem optuzbi amerikanaca da plasiraju svoje proizvode na njihovo trziste. Tajland-poljoprivredna proizvodnja.severnoamericki ugovor o slobodnoj trgovini(NAFTA). izražena radna kultura) i Komparativne prednosti (prirodni resursi. Sredinom 60-tih godina japanske kompanije trazile su geografske prostore na kojima zive vredni ljudi a cena njihovog rada nije visoka.Da bi komapnija uspešno funkcionisala potrebno je razrešiti nekoliko problema: 1.Kanada. moderna tehnologija). Tajland. Malezija I Indonezija – proizvodnja plemenitog drveta. Najjednostavniji je. 15. 2.Ove zemlje su vodece ili ce to postati u svetu: Koreja-automobili i elektronska ind.) uz tehnologiju I znanje i ruska radna snaga.) Do kog stepena treba standardizovati ponasanje pojedinaca I grupa u procesu obavljanja razlicitih radnih funkcija? 3.neformalnim razgovorima (participativni sistem odlučivanja.Problemi organizacije I menadzmenta Sustina ovog razvoja ogleda se u cinjenici da je moderna organizacija u stanju permanentne tenzije izazvane potrebom za neprekidnom diferencijacijom uloga u njoj I potrebom za sto vecim stepenom integracije razlicitih funkcija. Malezija. odnosno decentralizovano? 1)Specijalizacija uloga se obavlja grupisanjem radnih zadataka koji su vezani za istu funkciju u organizaciji.SAD. Hong-Kong I Singapurbankarstvo I finansije.) da se preseli tehnologija i znanje uz lokalnu radnu snagu. Tajvan-elektronska(kompjuterska) Ind. Koreni japanskog menadžmenat se nalaze u Konfucijanizmu(mlađi treba da bude odan starijem) i Šintoizmu (potpuna odanost državi) 14.sto bi se moglo nazvati Makroakvizicijom. Drugi konflikt američki sindikat-japanski menadžment resen je selidbom u južne krajeve. Druga geoekonomska veza nastaje izmedju Rusije I bivsih socijalistickih zemalja istocne evrope I ostalog seta. Pojam geoekonomika je mnogo siri I podrazumeva sve postojece ekonomije u svetu. Singapur i Indonezija) polako postaju vodeće zemlje u mnogim ekonomskim oblastima i ind.. Tri su načina za to:1. prodaja I ponekad menadzment proizvodnje 3)menadzment nije organizovan(divlji menadzment)..Međutim Rusija I zemlje nekadasnjeg SEV-a bi trebalo da se okrenu istočnoj i jugoistočnoj Aziji iz dva razloga:da ne budu potpuno ekonomski i politički kolonijalizovane i da se okrenu kooperaciji i brzom razvoju koji im nudi istok. geo pozicija.Milioni proizvoda preplavljuju trziste.. Tajvan. Osnovne karakteristike menadzmenta u ovim zemljama su:1)Proizvodnja je organizovana po principu subkontraktora(podugovaranja) 2)jedini segmenti menadzmenta su:marketing.) Do koje mere treba dopustiti specijalizaciju razlicitih uloga zaposlenih u kompaniji? 2. I to da se uradi kao ruske transplant kompanije u ovim zemljama-da budu van domašaja gramzivih ruku Zapada.Zapadna evropa I Sjedinjene drzave su se opredelile za kompletno ekonomsko osvajanje ovih drzava. U svom nastupu na svetskom trzistu ove zemlje se nalaze izmedju SAD I evropske zajednice. Filipini.stvara osećaj važnosti i odgovornosti). Suoceni sa mogucnoscu stvaranja konflikta.cini se prvi nacin. granama.) Koliko nivoa autoriteta treba uspostaviti? 4.Azisko – Pacificki menadzment Zemlje A-P regiona koje se nalaze u brzom razvoju su:Koreja. Tako su Koreja. Propadanjem CCCP.

proizvodnja.I neke oblasti vojne industrije. ostalo je kreativnost zaposlenih. Najveća mana je što sektori koji se stvaraju grupisanjem funkcija pre ili kasnije počinju da teže osamostaljenju.pa je zbog toga potrebno pojacati uticaj”top menadzmenta”(tipicna za Proizvodne kompanije).Menadzeri ovih timova imaju vise koordinirajucu. 4)Stepen centralizacije(decentralizacije)odlucivanja.Te aktivnosti su:finansiranje.isto zavisi od vrste aktivnosti i veličine kompanije.)dodatna koordinacija viših menadzerskih struktura kako bi se izbeglo da poslovne jedinice stave svoje interese iznad interesa kompanije.Mane su: mogućnost dominacije grupisanih interesa zaposlenih po funkcijama nad interesima kompanije.Divizionalna organizaciona struktura Ukoliko komapanija ima visoko diverzifikovanu aktivnost koja je vezana za vise segmenata trzista ili je aktivna u vise zemalja ili regiona sveta onda je divizionalna struktura optimalan oblik organizacije. Funkcionalni menadžeri obavljaju samo one aktivnosti koje podržavaju rad projektnih timova.a manje upravljacku ulogu. 3)Broj nivoa autoriteta zavisi od veličine i područja delovanja kompanije.Tipicna funkcionalna struktura organizacije grupise sve aktivnosti u 4 osnovne funkcije: proizvodnja.mogućnost napredovanja na poslu i razvoj profesionalne karijere.To su pre svega naucne institucije. kvalifikacijama odnosno prema slicnosti posla koji obavljaju. Male organizacije visokocentralizovane. kao i mogućnost njihovog preteranog osamostaljenja. tj. 3.struktura je veoma decentralizovana. Na taj nacin lakse se koordinira I harmonizuje njihov rad I postizu bolji efekti poslovanja cele kompanije. 19.regrutovanje potrebnih kadrova.organizacije sa specijalnom proizvodnjom vezanom za kosmicka istrazivanja. finansije I ljudski resursi. Prednosti decentralizacije su:1.) zahteva dodatnu kontrolu i razgranat sistem komunikacija kako bi se izbegle greške na nivou operativnog menadzmenta.Ona deli jedinstvenu misiju kompanije u vise grupa subordiniranih ciljeva kompanije I tako snizava stepen njene integracije. Ovakvu strukturu najcesce poseduju velike multinacionalne kompanije u čijem sastavu posluje više regionalnih kompanija koje kontroliše Geografska divizija. Ova organizaciona struktura omogućava decentralizaciju.4)povecava radnu motivaciju mladih menadzera. Ove kompanije posluju samostalno.Matrična org. Finansije i ljudski resursi kontrolišu se od strane Štabnih funkcija matične kompanije. 6 .Ovaj osnovni model moze imati vise varijacija sto zavisi od vrste kompanije I njene velicine.nabavka potrebnog materijala.2)Standardizacija ponasanja je potrebna samo u onoj meri u kojoj se definišu okviri izvan kojih ne sme da ide. 18. To je ujedno I najvaznija prednost ovakve organizacije jer kombinuje relativnu stabilnost I efikasnost hijerarhijske strukture sa fleksibilnoscu I neformalnoscu organske kompanijske strukture. 3. Dinamike rada(spoljnotrgovinska organizacija imace veci broj nivoa autoriteta od naucnoistrazivackog instituta). 17. ali se na tržište pojavljuju sa proizvodom razvijenim od strane matične kompanije koja kontroliše standarde proizvodnje i nastup na tržištu svoji “cerki kompanija” preko svoje Funkcionalne divizije.)zahteva dodatan broj menadžera koji su spremni za veliku odgovornost.Glavna karakteristika matricne organizacione strukture je u tome sto ona kombinuje vertikalne linije komunikacije I autoriteta sa horizontalnim linijama.velike organizacije decentralizovane.avio industrija. Glavna prednost ove organizacione strukture je sto se ljudi organizuju po timovima prema svom obrazovanju.Mane decentralizacije su:1.Funkcionalna organizaciona struktura Vezana je za specijalizaciju uloga u kompaniji.) ubrzava donošenje taktičkih odluka. Nastao je kao rezultat koordiniranja donosenja odluka u visokoslozenim kompanijama u kojima istrazivacko razvojni rad dominantna aktivnost.)omogućava top menadžmentu da se bavi ključnim pitanjima. 2. 2.) osposobljava menadžere lokalnih jedinica da samostalno odlučuju o problemima koje najbolje poznaju. Slabosti ove strukture se ogledaju u mogućim konfliktima za alokaciju ljudskih resursa između istraživačkih timova. marketing.Matricna organizaciona struktura Ovo je relativno novi oblik organizacione strukture.

Odgovornost je zajednička. 22.Odlucivanje.Razudjeni tip menadzmenta(cluster) Ovo je skoro potpuno decentralizovan tip menadzmenta. Glavni nosioci vlasti u kompaniji su članovi poslovodnog odbora. Ovaj tip menadzmenta je izrazito fleksibilan I adaptivan. On se kao I sve menadzerske funkcije nalazi u istoj horizontalnoj ravni. menadzera srednje linije(egzekutivne funkcije). direktori određenih sektora.Piramidalni tip menadzmenta Ovo je najautoritativniji tip menadzmenta sa strogom subordinacijom. za kompanije sa centralizovanim sistemom odlučivanja. strukturu. Primena u matričnoj org.Glavni nedostatak ovog pristupa je sto teziste stavlja na aktivnosti menadzmenta.Hijerarhije nema u smislu subordinacije. Postavljen je u horizontalnu ravan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Vezuje se za funkcionalnu org.3)Motivisanje je faza povezivanja socijalnih. autputi(rezulatat. tj. konverzija. Način donošenja odluka je konsultativni. Karakteristika mu je I izrazena egalitarnost. a upravljacke funkcije strogo su odvojene od izvrsilackih. Primeren divizionalnoj org.ali se obicno svodi na cetiri:planiranje.upravljanje se moze smatrati procesom konverzije ulaznih faktora organizacije u rezultate.resursi.2)Organizovanje je faza procesa u kojoj se vrši alokacija zadataka i odgovornosti za izvršenje plana. Osnovni elementi funkcionisanja organizacije su: inputi(ulazi.do sefova administrativnih odeljenja I poslovodja u proizvodnji.20. 21. 23.Protok informacijam je u svim pravcima i smerovima. Osnovna karakteristika je decentralizacija procesa odlucivanja I delegiranje ovlascenja na clanove poslovnog odbora kao I na ostale nivoe organizacije.proizvod).Efikasnost od 100% moze biti postignuta visokim rezultatom u odnosu na visok resursni ulaz(planirani output uz minimalni input). motivisanje I kontrolu(POMK pristup). ali može i funkcionalnoj org. Sva 3 elementa nalaze se svakoj fazi procesa upravljanja.Proces menadzmenta Proces upravaljanja(menadzmenta) odvija se u vise faza. Protok informacija je slobodan u svim pravcima I smerovima a odluke se donose zajednicki. materijalnih i psiholoških potreba zaposlenih sa ostvarenjem ciljeva organizacije.Menadzment tipa “paukova mreza”(web) Ovo je gotovo potpuno decentralizovani tip menadzmenta.U tom smislu.organizovanje.akcije). Informacije se umesto jednosmerno odozgo na dole krecu u svim pravcima I smerovima.4)Kontrola je osmatranje i ocena aktivnosti pojedinaca i grupa u kompaniji. oni svoju moć mogu da prenesu na niže upravljačke nivoe. strukturi ali može i u divizionalnoj.struktri.preko prve linije menadzmenta(clanovi poslovodnog odbora). Moć odlučivanja ravnomerno je raspoređena na sve nivoe menadžmenta. strukturi koja teži decentralizaciji.a ne na rezultate.Ovaj tip menadzmenta je postavljen u horizontalnu ravan. Karakteristike menadžera koje usmeravaju ka akciji ili rezultatu: Efikasnost je odnos rezultata(autputa) prema kolicini ulaznih resursa(inputa).Mrezni tip menadzmenta(net) Menadzment ovog tipa organizovan je na principu teniske mreze.Piter Draker je rekao da se delovanje menadzmenta sastoji u “sistematskom organizovanju ekonomskih resursa”. Vrh upravljacke strukture gubi kljucnu upravljacku ulogu I dobija manje vise simbolicnu funkciju predstavljanja kompanije prema okruzenju.Prednost ovog tipa je u tome sto nema dupliranih naredbodavnih linija tako da se tacno zna ko za koje odluke snosi odgovornost.Prakticne menadzerske aktivnosti mogu se definisati u cetiri faze:1)Planiranje je faza u kojoj se definišu ciljevi organizacije i u kojoj se vrše pripreme da bi se ti ciljevi dostigli. Efektivnost 7 . Centar mreze predstavlja vrh kompanije koji ima uglavnom koordinirajucu funkciju. Pogodan je za male I srednje kompanije koje zele brzo da reaguju u promenjivom turbulentnom okruzenju. Razudjeni tip menadzmenta odgovara matricnoj organizacionoj strukturi I zahteva kreativne I multikvalifikovane ljude. naredbodavne funkcije I informacije su jednosmerne I krecu se od vrha piramide(generalni director).

3.razmestenih u vremenu. Planiranje je temelj svih ostalih faza menadzmenta.4.) definisanje ciljeva organizacije koji moraju biti jasni I za organizaciju dostizni.) razvoj mogucih alternativnih resenja (na osnovu dobro definisanog problema i prikupljenih podataka).) spoznavanje mogucih posledica donosenja odluke (kritička tačka procesa odlucivanja).)definisanje problema-problem zaista postoji I sadrzaj problema treba precizno odrediti.sto je veci broj mogucnosti.4)da uspesno povezuje razlicite funkcije.3. 7. Strateske odluke su dugorocne odluke kojima se utvrdjuje misija kompanije na trzistu. Operacionalna istrazivanja (OI) sastoje se iz mnostva tehnika za primenu naucnih metoda u resavanju slozenih problema u organizaciji. 4.je iskoriscenje koje rezultira profitom.6)pregovaracke sposobnosti. 27. operativnih odluka.) implementacija solucije (provera u praksi).(razvoj plana-podsistemi planiranja).Sredstva alati odlucivanja Posto se vecina odluka donosi u uslovima relativnog rizika I neizvesnosti.veca je mogucnost da je izabrana solucija prava.2) konstrukcija matematickog modela sistema.)prikupljanje relevantnih podataka-treba da pomogne da se odrede okviri resavanja problema.5. Njima se definiše osnovni cilj kompanije.)razvoj odabrane alternative sa ciljem da se odabrana alternativa usmeri ka postizanju cilja organizacije.Mogu biti u vezi sa definisanjem organizacione strukture kompanije ili sa uspostavljanjem linija autoriteta I informacija. 2. Adminastritativne odluke su obicno pratece odluke prilikom izvrsenja strateskih.kako bi odluka imala visok stepen sigurnosti u pogledu ispravnosti I ostvarenja strategijskog cilja kompanije. Operativne (taktičke) odluke su kratkorocne I zasnivaju se na malom broju varijabli. 28. Planiranje je po definiciji sistematski razvoj programa aktivnosti sa ciljem postizanja utvrdjenih poslovnih ciljeva.) faza opredeljenja za optimalnu soluciju (kritična tačka). Osnovni model planiranja ima 5 faza: 1. analiza rizika I statisticka teorijia odlucivanja.Ovo odluke se ne donose rutinski.dovesce do ostvarenja strateskog cilja kompanije. Osnovni model odlučivanja sastoji se iz 7 faza: 1.Ono je sastavni deo njihove odgovornosti za funkcionisanje kompanije. Takticke I strateske aktivnosti. služi samo kao pomoć u odabiru 8 .efektivnost je I efikasnost plus(maximalni output u okviru datih inputa).Potrebna je detaljna analiza svih raspolozivih varijabli.odn.)Utvrdjivanje svih mogucih puteva postizanja definisanih ciljeva.)Aktiviranje planova kroz kratkorocne I dugorocne. Karakteristike efikasnog I efektivnog menadzera treba da budu:1)preduzimljivost.3) razvoj solucije iz modela. 5. 26.a kroz proces analize.7)moc brzog smirivanja konflikta I poremecaja.Odlucivanje Odlučivanje u kompaniji je uglavnom kompetencija menadžera. Ovim modelom se ne odlučuje.6) primena solucije.Planiranje Je prva ali I najvaznija faza procesa menadzmenta. Odluke mogu biti strateske. evaluacije I selekcije anticipiranih mogucnosti. 6.4) testiranje modela. ovim odlukama se cesto definisu aktivnosti u pojedinim fazama ostvarivanja strateske odluke. U OI spadaju: mrezna analiza.Moze se reci da su to odluke koje “servisiraju” proces strateskog I operativnog odlucivanja.2. takticke -ukoliko se vezuju za kratkorocne planove kompanije. 25. Mnostvo operativnih odluka .2)smisao za alokaciju resursa.Tipovi odluka Odluke mogu varirati od onih koje su od vitalnog znacaja za kompaniju. odnosno. Osnovni koraci u primeni OI su (6): 1)formulisanje problema vezanog za ceo poslovni sistem.) utvrdjivanje rezultata primene optimalne solucije (ukoliko su odstupanja veća kreće sve iz početka). pa do onih koje se donose rutinski I imaju relativno mali znacaj u poslovanju kompanije.Sustina OI je u koriscenju naucnih modela za predstavljanje realne situacije.5)da poseduje moc zapazanja promena. ukoliko se vezuju za dugorocne planove kompanije. dobro je imati takve tehnike koje ce pomoci u predvidjanju poslovne buducnosti.5) postavljanje “feed-back” mehanizma.) Izbor najbolje alternative za postizanje cilja se postize pazljivom analizom mogucnosti I putem postupne eliminacije.3)sposobnost rukovodjenja.

) treba odabrati eksperte za određenu oblast.kao I kroz osmatranje aktivnosti konkurencije. 2.) svako može da da samo jednu ideju.)niko ne rukovodi sastankom.izvoz na nestabilono politicko trziste je slabost kompanije). Delfi je tehnika za podršku odlučivanju i sastoji se iz više faza: 1. 2)Koji faktori okruzenja kompanije mogu bitno uticati na njenu buducnost?Svodi se na sagledavanje svih mogucnosti uspesnog delovanja kompanije u okruzenju. Mogucnosti (Opportunities) kompanije I Opasnosti (Threats) okruženja koje joj prete.SO strategija.Odgovori na pitanja dobijaju se analizom cetiri kljucna faktora: Snage (Strengths)povećanje obima proizvodnje.donji levi kvadrant-veliko iskustvo ali potraznja za proizvodima se smanjila.koja je znatno brza.gornji levi kvadrant-poslovanje je u zizi traznje I iskustvo je veliko.najbolje odluke.Mogucnosti I opasnosti okruzenja (trzista) sagledavaju se kroz analizu tehnoloskih. 4. “Drvo odlučivanja” je često primenjivano sredstvo u procesu odlučivanja-to je u stvari mapa mogućih rešenja u različitim fazama odlučivanja.)niko ne sme da nameće svoju ideju.ali ima mnogo manje ucesnika I ideja u “jednom krugu”. Breinstorming je veoma moderna tehnika odlucivanja u kojoj ucestvuje veci broj ljudi. ST strategija. Kada se ovi parametri utvrde onda se na BCG matrici moze sa prilicnom sigurnoscu utvrditi pozicija kompanije na trzistu a u odnosu na konkurenciju. (prednosti ove tehnike su kod donosenja strateških odluka-naziru se slabosti vrlo rano). 32. 3. kada se tezi maksimalnom smanjenju slabosti I opasnosti.) treba jasno formulisati zahteve na koje eksperti pismeno odgovaraju.ekonomskih. Raspored po kvadrantima!Donji desni kvadrant-najnepovoljnija pozicija.Prema ovoj matrici cetri alternativne strategije su moguce:WT strategija.Proizvod planiranja je strateski plan na 5-10 godina.Prvo slovo T stoji za opasnost. 5.Pozicioniranje kompanije prema modifikovanoj BCG matrici Pre nego sto se krene u stratesko planiranje.kao I u odnosu na stopu rasta poslovanja (tj. WO strategija-kada se tezi smanjenju slabosti I maksimalnom povecanju mogucnosti kompanije. 29.ali I na otklanjanje opasnosti koje mogu da se pojave iz tog okruzenja(OT). u slobodnom prevodu borba misljenja ili borba ideja(mozdana oluja).Oriiginalna BCG matrica pozicionira kompaniju u odnosu na rast trzista I deo trzista koje kompanija zahvata. 2.potrebno je jasno pozicionirati kompaniju na trzistu na kome ona deluje. Da bi se breinstorming razlikovao od debate potrebni su sledeci uslovi: 1.kada je kompanija izlozena opasnostima. tražnju proizvoda ili usluga).Upravljanje prema ciljevima(MBO) 9 .jer smatra da se stratesko planiranje prvo preduzima upravo u kriznim situacijama.Tows matrica Pocetkom osamdesetih godina Hajnc Vajrih je razvio TOWS matricu koja analizira iste faktore kao SWOT analiza samo poredane obrnutim redosledom. Slabosti (Weaknesses)-izvoz na tržište sa nestabilnom političkom situacijom.Sa ciljem odredjivanja potrebne strategije planeri organizacije moraju razmatrati dva kljucna pitanja:1)Koji je trenutni ucinak kompanije na trzistu?Dobice se procenjivanjem snage I slabosti(SW) kompanije(povecanje obima proizvodnje je snaga kompanije.gornji desni kvadrant-traznja proizvoda kompanije je velika.) analiza primljenih ideja koju obavlja poslovodni odbor ili koordinatorski tim.kojom se snagom kompanije maksimalno iskoriscavaju sve mogucnosti na trzistu (ova je i najpoželjnija.politickih I socijalnih trendova . 31. Pogodna je kada se odluke donose u nizu u kome svaka odluka bitno utiče na sledeću.koja suprostavlja snagu kompanije opasnostima koje dolaze sa trzista.ali njeno iskustvo je malo. U novije vreme koristi se Elektronska Delfi tehnika. Prva slova naziva ovih faktora cine I naziv ove analize SWOT.Swot analiza Korporativno planiranje je stratesko planiranje kojim se utvrdjuje dugorocna poslovna politika celokupne organizacije.Treba utvrditi pozicije kompanije u odnosu na iskustvo (ukupni volumen poslovanja od osnivanja pa do dana pozicioniranja). 3.)nisu dozvoljena pitanja ni rasprave vezane za ideje. 30.ukoliko menadzment uspe I da je razvije).) nijedna ideja nije besmislena.

Javlja se tehnika koja pomaže delovanje MBOtehnika lične i zajedničke procene učinka.Meri se ucinak ne samo menadzera u proizvodnji.sociologije rada). Ukoliko je potrebno obavlja se dodatna obuka menadžera.Tamo gde je nemoguce izmeriti ucinak. indirektno usaglašavaju svoje sa ciljevima strateškog plana cele kompanije (slika).primeni svoja znanja u oblasti bihevioristickih nauka(psihologije. agens promena (ličnost koja je neutralna. Ukoliko se utvrdi da su neophodne.sociologije.Organizovanje je jedan od procesa konverzije. 3.4) poboljšanje razumevanja org.) faza je dogovor o ciljevima RO programa.utvrdjuju se standardi merenja napora koje menadzer ulaze prilikom obavljanja posla.) definisanja. napredovanje) sa ciljevima organizacije(profit. Poslovne jedinice predstavljaju sponu izmedju kompanijskih I individualnih ciljeva menadzera.3) tezi povecanju ucinka menadzera. 34. strukture koja podstiče kooperaciju.) Cetvrta (akcioni plan) faza je trenutak planiranja sadržaja svake pojedinačne aktivnosti.) utvrdjivanje mera rezultata grupa I pojedinaca (koliko će se proizvoditi) 4. Efekti RO (7): 1)osposobljavanje organizacije da se prilagodi promenama u okruženju.)Aktiviranje plana RO (kontrolu vrši top menadžment zajedno sa ekspertom koji deluje kao agens promena. Ukoliko se pojave poteškoće u realizaciji RO plana potrebne su korekcije plana. kao i odstupanja od očekivanih ciljeva poslovnih jedinica i individualnih ciljeva menadžera. Njegova uloga je usaglasavanje (integracija) individualnih ciljeva menadzera (zarada.RO pociva na ljudskim resursima I pokrece se u trenutku kada se narusi harmonija delovanja pojedinaca I grupa u organizaciji.Agens promena treba da napravi ekspertizu svih konkretnih sadrzaja rada I da u smislu njihovog efikasnog izvrsenja. U ovoj fazi menadzment kompanije u tesnoj saradnji sa “trecom stranom” postize saglasnost u pogledu ciljeva RO.a ne strateskog.kako bi se postigli zadati ciljevi RO.pa se na taj nacin cilj moze potpuno izostaviti.Organizacija je proces koji se sastoji od(4):1. Ovaj princip je uspostavio I dao mu ime Piter Draker u svom poznatom delu”Praksa menadzmenta”. Menadžeri svoje individualne ciljeve postižu kroz realizaciju ciljeva poslovnih jedinica. 4.) Finalna fazaRevizija ciljeva i planova.Akcioni plan ima obelezja operativnog.Razvoj organizacije To je proces prilagođavanja organizacije permanentnim promenama koje se dešavaju u njenom okruženju.Odredjuje se angažovanje tzv. 2.ili potpuno uklanjanje tog dela aktivnosti iz plana.Glavnu ulogu akcionog plana opet ima agens promena.a na scenu stupa menadzerski tim sa zadatkom da uspesnije upravlja novim poslovima.organizaciju posmatra oslobodjena raznih uticaja sa strane kao I iz organizacije). tj.vec I u drugim sektorima.Posle toga treba utvrditi dokle se stiglo na putu prema utvrdjenim ciljevima.6) stimulisanje kreativnosti na svim 10 . Najvaznije karakteristike(3): 1) usmeren je na rezultate(proizvod sistema) a ne na aktivnosti (proces sistema). (može se desiti da je potrebno ozbiljno redefinisati ciljeve). top menadžment utvrdjuje ciljeve promena I razvojni program koji do njih dovodi. 33. 6.Prvo se ne moze objasniti van konteksta drugog.poboljsanje radne motivacije I slicno. ciljeva od strane zaposlenih.obicno se promena vrsi dodavanjem nove sekvence na vec postojeci plan.Ovo je jedan od kljucnih principa strateskog menadzmenta.) faza analize I dijagnoze (Inicijativu preuzima agens promena koji predlaze metode za prikupljanje potrebnih informacija I strategiju razvoja-metode su intervju i ankete na osnovu kojih menadzment uz pomoc agensa promena postavlja dijagnozu).RO se obavlja u vise faza: 1.Upravljanje prema ciljevima (Management by Objectives – MBO). rast).) utvrdjivanje pravila I sistema rada (kako će se raditi).)preliminarna faza sastoji se u utvrdjivanju potreba promena u organizaciji. 5.)podele I alokacije uloga a na osnovu grupisanja I struktuiranja aktivnosti(Ko će šta da radi).Organizovanje (put!) Organizovanje se pre svega vezuje za aktivnosti. Razlika izmedju organizovanja I organizacije? Prvo je proces a drugo socijalno grupisanje.Prestaje potreba za “trecom stranom”. Ciljevi mogu biti povecanje profita. osvajanje veceg dela trzista.5) stvaranje mogucnosti razvoja menadžmenta u kontekstu rešavanja stvarnih org. S druge strane promena je stanje u kome ljudi eksperimentisu novim ponasanjem.3) oslobađanje latentne energije i kreativnosti kompanije.taktickog planiranja. problema.2) razvija se kroz proces korporativnog planiranja prevodeci zajednicke ciljeve u individualne ciljeve menadzera. 3. Vrši se analiza odstupanja učinka od operativnih planova. grupisanja I struktuiranja aktivnosti(šta se radi) 2. 2)stvaranje org.

Postoji nekoliko tipova komunikacionih mreza: oblik tocka (najcentralizovaniji-funkcionalna org.I na taj nacin eliminisu dosadu iz radnog prostora. 36. Ako pojedinac radi u novoj kompaniji-imace niz nepredviđenih situacija uticaće na njegovo iskorišćavanje vremena. strukture – dvosmerno se obavlja.dosadom.To su informacije tehnicko tehnoloskog karaktera.vestina komuniciranja. Menadzeri mogu na nekoliko nacina poboljsati stepen iskoristenja svog vremena. razvoj odredjenih vestina koje pomazu boljem iskoristenju vremena(brzo citanje na primer). 35.zalbe odozdo-nagore.planova. salju odozgonadole.4) praćenje potreba saradnika na poslu.7) povećanje stepena integracije menadžera u radne timove.Ovo je sustina MBO.Komunikacije u organizaciji Jedan od kljucnih problema koje treba resiti u procesu organizovanja je komunikacija u organizaciji. Faktori iskorišćenja vremena (6):1) Priroda posla (da li radi sam-vreme raspoređuje po sopstvenoj proceni potreba. Podelu rada je bolje vezati za radnu grupu(tim) nego za pojedince. cinjenica. Osnova ucinka svakog rada je u upravljanju vremenom.pojedinac mora da prati propisano iskoriscavanje vremena.organizacija komuniciranja. U tom smislu mogu biti interne ako dolaze iz same organizacije I eksterne ukoliko dolaze iz organizaciskog okruzenja. Smatra se da je efektivnost rada svakog pojedinačnog učesnika u procesu rada direktno uslovljena njegovim upravljanjem sopstvenim vremenom. struktura sa klaster tipom upravljanja). Podela rada je rastavljanje konkretnog radnog zadatka na manje operacije i njihova raspodela između članova organizacije. Podela rada u pocetku povećava efikasnost jer uska specijalizacija povećava veštinu rada.To su najcesce informacije izmedju raznih odeljenja odnosno sektora organizacije.Upravljanje vremenom Upravljanje vremenom je sastavni deo faze organizovanja u procesu upravljanja kompanijom. tj.a Lancani I Y (centralizovani tipovi koji se srecu u divizionalnim i funkcionalnim organizacionim strukturama sa piramidalnim ili net (teniska mreza) tipom menadzmenta. kruzni tip (decentralizovan). ili u grupi-vreme podređeno potrebama učinka.Organizovanje ljudskih resursa Pravilna alokacija ljudskih resursa znaci I efikasnu podelu rada. 11 . misljenja I osecanja.menadzeri salju informacije u vezi poslovne politike. delegiranje zadataka na nize administrativne strukture I sluzbenike (kooperativnost menadzera). vise pojedinaca obavljace pojedine delove tog posla. Informacije se mogu podeliti u formalne (sluzbene)-visok stepen pouzdanosti(kada se radi o odlucivanju) I neformalne (glasine)-nizak stepen pouzdanosti.Ovo je sub-proces koji treba da prati organizovanje. Lateralna komunikacija podrazumeva protok informacija preko cele organizacije. 2) organizaciona kultura.sugestije.molbe.3) ličnost i kvalifikacija radnika. jer grupe pomiruju potrebe specijalizacije sa potrebama za multikvalifikovanim radnicima. Podela se moze izvrsiti I na osnovu prostora sa kojeg informacije dolaze. Komuniciranje je proces kreiranja. Vertikalna komunikacija –karakteristicna za centralizovane org. ali se vremenom pretvara u neefikasnost prouzrokovanu fizičkim i mentalnim zamorom. njihova međusobna razmena između dve ili više ličnosti. koja je jedan od najznacajnijih cinilaca dobre organizacije.a ne samo za fizicki rad.instrukcija.moze se posmatrati sa tri aspekta:Mediji komunikacije.a zaposleni svoje ideje. Umesto da pojedinac obavlja kompletan posao. Neke od mogucnosti su: planiranje koristenja vremena (prioriteti i eliminacija beskorisnih aktivnosti kojima se troši vreme).nivoima organizacije u rešavanju problema.Iskoriscenje vremena je podjednako vazno I za menadzerske strukture. transmisije I interpretacije ideja.informacije idu ka I od koordinatora koji se nalazi u centru mreze). 37. postavljanje kratkorocnih ciljeva I odredjivanje prioriteta. koje treba da budu dostupne samo top menadžmentu od inf. ili ako radi u kompaniji sa iskustvom-upravljanje vremenom nije teško jer su zadaci I poslovi davno utvrđeni i provereni. Selekcija informacija je neophodna (odvojiti inf. 6)uticaj kolega.I visekanalni tip (najdecentralizovaniji matrična org.struktura sa piramidalnim tipom upravljanja.5) stil upravljanja nadređenih. koje se distribuiraju na sve nivoe organizacije.koje se vezuju za konkretne radne zadatke.Formalna komunikacija u okviru organizacije.

Najbolje je koristiti kombinaciju više strategija . koji postaju primarni.jedan od nacina je Rotacija sa posla na posao).) složenost funkcija (što su aktivnosti složenije to je teže i efikasno upravljati većim brojem ljudi).Druga strategija je stav menadzera prema zaposlenima (pozitivan stav menadžera.Ponasanje ljudi se moze podeliti na potrebno ponasanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije. Kazna je manifestacija posledice nepoželjnog ponašanja. Prva strategija motivisanja je komunikacija. Kako bi odredili optimalan broj ljudi kojima uspesno moze upravljati jedan menadzer. 40. 2.) Planiranje (Sto vise vremena menadzer provede u planiranju .Raspon je obrnuto srazmeran vremenu planiranja). kao i to što se izračunavaju potencijalni a ne stvarni odnosi. Raspon menadzmenta se cesto naziva I rasponom kontrole.dok će dominantna biti ona koja je najprimerenija trenutnoj organizacionoj situaciji. 12 . a u zavisnosti od posledica koje takvo ponašanje proizvodi.) Geografska udaljenost (manja udaljenost-raspon širi I obrnuto).38. pojedinaca mali-menadžer neefektivno troši svoje vreme na njihovo usmeravanje. Svaka strategija ima za cilj da zadovollji potrebe clanova organizacije a kroz odgovarajuce organizaciono ponasanje. autoriteta. Kritika: zapostavljaju se odnosi van organizacije. Faktori koji utiču na raspon menadžmenta(5): 1. 2. 3. prema radnom iskustvu. a da eliminiše ono koje se kažnjava-negativno pojačanje. prema tezini posla I prema odgovornosti.) uvek nagrađivati dobar rad i kažnjavati nerad kako bi se radnici uverili da je menadžment ozbiljan za pozitivne promene.Najveci problem menadzmenta je spajanje potrebnog sa ponasanjem koje se nagradjuje.Cetvrta strategija zasniva se na konceptu tzv. Raspon menadzmenta je domen moći svakog menadžera. n-broj subordiniranih pojedinaca. pre svega treba ljude grupisati prema slicnosti posla koje obavljaju. 4. 4. u smislu da su radnici vredni. prema kvalifikacijama.pa prema tome motivaciju mozemo podeliti na materijalnu I moralnu.odnosno placa. širina područja uticaja pojedinog menadžera -odnosno broj pojedinaca koje kontrolise svaki menadzer pojedinacno.delovaće motivirajuće na radnike).) jasno upozoriti radnika šta čini pogrešno. nadzora I r. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. 2. Tako pojedinac teži da ponavlja ono ponašanje koje se nagrađuje-pozitivno pojačanje.odnosno placa. da se identifikuju sa kompanijom. 4. Iako je veliki.) utvrditi različite nivoe nagrađivanja za različit kvalitet učinka. Centralni problem je pitanje broja pojedinca koje jedan menadzer moze uspesno kontrolisati. požrtvovani. ovaj problem se cesto ne resava. ukoliko je br.Raspon menadzmenta Poslednji od kljucnih cinilaca uspesnog organizovanja u procesu organizovanja je raspon menadzmenta.Strategije radne motivacije Menadzeri koriste razlicitu strategiju da bi motivisali ljude na rad. Svaki program promene ponašanja koji pretenduje da bude uspesan mora imati sledeće elemente: 1.pod obogacivanjem posla se podrazumeva uvodjenje motivatora u radni proces. Dobra komunikacija izmedju menadzera I njemu subordiniranih struktura obezbedjuje zadovoljenje elementarnih ljudskih potreba (sigurnost. odgovornosti. održavanja i podsticanja takvog ponašanja koje je usmereno ka postizanju odredjenih radnih ciljeva. 3. r.Ukoliko je br. Nagradjivanje za rad moze biti materijalno I moralno. Moralni motivi se mogu nazvati i kolektivnim.Motivisanje Ljude treba motivisati nudeci im da rade ono sto se nagradjuje. tj. 5.)Sličnost funkcija (sto je stepen sličnosti funkcije veći-raspon širi). pojedniaca veliki-menadžer ne moze efikasno da ih sve usmerava i kontroliše. 3. Treca strategija je osmisljavanje I obogacivanje posla (cilj –smanjenje dosade na radnom mestu. prema medjuzavisnosti poslova. Formula za izračunavanje mogućih odnosa između menadžera i subordiniranih pojedinaca: C=n x (2*n/2 + n -1). modifikacije ponašanja – ovaj koncept zasniva se na podsticanju određenog ponašanja.I ponasanje koje se nagradjuje. r. 1. 39.) kažnjavati radnika diskretno. a materijalni – ličnim.) Koordinacija (sinhronizacija aktivnosti svojih radnika-što više vremena menadzer provede u koordinaciji aktivnosti svojih subordiniranih to je raspon menadzmenta manji). pripadnost i samopotvrđivanje). Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti koja se usmerava prema postizanju određenih ciljeva.to ce sa manje pojedinaca uspesno rukovoditi.

) Merenje ucinka odnosno onih elemenata ucinka koji su pod njegovom direktnom kontrolom (najegzaktnija ali ne i najpouzdanija).u Drugoj fazi aktivnosti proizvodi se odredjeni učinak.zbog permanentne napetosti u kojoj se nalaze radnici. tj. vrlo visoko.pa tek onda da odluci do koje ce mere ici sa motivacionim ciklusom. Menadzer mora da sagleda sve neprijatne aspekte. Procena se vrši posmatranjem ili nekom matematičkom metodom(multivarijantna analiza) po sakupljenim informacijama putem intervjua. 44.4) standardi vodeće pozicije(odredjuju sta treba uraditi da bi kompanija stekla vodecu poziciju na trzistu u smislu lansiranja novih proizvoda).koji u svojoj finalnoj fazi zavrsava nezadovoljstvom radnika.Prva faza je nastajanje motiva odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenih ka ostvarenju određenog cilja. 43.a u odnosu na konkurenciju).I tu se javlja prvi problem. 2.) uporedjivanje izmerenog ucinka sa utvrdjenim standardom (predstavlja kljucnu fazu u procesu kontrole.kako bi se na vreme preduzele korektivne akcije.Utvrdjivanje I merenje odstupanja.Zbor toga svaki radni zadatak ima svoju jedinicu merenja ucinka.od broja 1”potpuno sam nemotivisan”.5)standardi razvoja ljudskih resursa(utvrdjuju se programi selekcije.41. monotonije I zamora. Merenje motivacije U jednoj raspravi na London School of economics(1984) definisana je metoda sa tri osnovne tehnike merenja motivacije: 1.Motivacioni ciklus Motivacioni ciklus se sastoji iz tri faze.potrebno je razviti metode kontrole.na osnovu ovog poređenja menadzment utvrđuje rezultate poslovanja.regrutovanja.prva I poslednja faza menadzmenta – neraskidivo su povezani(sijamski blizanci procesa menadzmenta).Ovaj proces odvija se u 3 faze: 1.). 3. isti radnici.do broja 7 ”veoma sam motivisan”).3)standardi produktivnosti(utvrdjuje se koliko svaki segment organizacije treba da proizvede u datom vremenskom periodu). Stepen poteškoća utvrđivanja jedinice merenja učinka zavisi direktno od samog zadatka pojedinca. kao I svih ostalih neprijatnih faktora u procesu rada.posto je nemoguce ustanoviti univerzalnu jedinicu za merenje ucinka.Normiranje rada je veoma osetljivo podrucje delovanja menadzmenta. Jedan od setova standarda(General Electric) (8): 1)standardi profitabilnosti(utvrdjuje se koliki profit treba kompanija da ostvari u odredjenom vremenskom periodu).Zato je potrebno uraditi mapu kretanja I dosledno se drzati zacrtane putanje ka cilju. Standardi ucinka mogu se postavljati u raznim oblastima I na razne nacine.2) tržišne pozicije(utvrdjuju mesto kompanije u segmentu trzista u kojem kompanija deluje. na istim mašinama.Ukoliko se jasno ne definise pravac akcije da bi se dostigli planirani ciljevi. Greška ako su norme postavljene vrlo nisko.6)standardi motivacije(menadzment se opredeljuje za programe 13 .ankete). Potrebno je utvrditi jedinicu za merenje učinka.) merenje ucinka na svakoj radnoj poziciji (predstavlja ukupan učinak organizacije. što opet proizvodi motiv i tako se zatvara krug-ciklus ponovo počinje.jer se u oba slucaja gubi efikasnost rada.koji pored uobicajenih podataka ima I sedmostepenu skalu. 42.) Procenjivanje ponasanja radnika u izmenjenim radnim situacijama (isti rad . U poslednjoj fazi ponekad dolazi do nezadovoljstva.Kontrolni proces Predstavlja utvrdjivanje I merenje odstupanja kao I preduzimanje korektivnih akcija.a u Trecoj fazi javlja se zadovoljstvo radnika učinkom pošto je posledica učinka određena nagrada-novac.obuke I edukacije ljudi koji su potrebni kompaniji da bi uspesno poslovala). Sta sve podrazumeva pod naporom? Zbir svakojakog fizickog I mentalnog naprezanja. Kontrola je aktivnost omogucavanja da se stvari dogode kao sto je planirano. će drugačije ispunjavati u različitim uslovima.) anketiranje radnika odnosno trazenje njihovog misljenja o tome sta ih motivise za rad (najlakše primeniti-upitnik.znacaj planiranja se gubi.Da bi se moguca “skretanja sa puta” jasno uocila.Kontrola Planiranje I kontrola. 2. kao I preduzimanja korektivnih akcija naziva se kontrolnim procesom. Prilikom odredjivanja dokle treba ići sa negativnom motivacijom radnika vazno je utvrditi koji nivo napora radnik moze da izdrzi.

Povecanje licne moci menadzer mora da ostvaruje kroz sledece aktivnosti (4):1)stvaranje osecaja obaveze drugih clanova organizacije(osecaj da mu kolege “nesto duguju”).imati svest o tome da menadzer ima vlast). 3)razvijanje osecaja identifikacije ostalih članova organizacije sa menadžerom(mora da promeni ponasanje I priblizi ga stavovima I vrednostima ostalih clanova). 2. Drugi najvazniji aspekt menadzmenta je vlast. može i radni prostor. 2.Kontrola I proizvodnja Po def.8)standardi balansa između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva(njima se utvrduje vreme trajanja niza kratkorocnih ciljeva. Totalna moć menadžera predstavlja zbir pozicione moći(stečenu pozicijom u kompaniji) i lične moći (moć koja je prirodno data). 47.utvrdjuje se kodeks organizacionog ponasanja). koja se odnosi na njegovu sposobnost razvoja odnosa sa ljudima. Pod organizacijskim resursima podrazumeva se celokupni kapital koji je na raspolaganju menadzmentu iz koga se generisu proizvodi. 45.) Treba shvatiti da sa procesom kontrole mogu postici razni ciljevi kompanije. 2)stvaranje licnog imidza eksperta u oblasti u kojoj deluje.) Menadzeri moraju uspostaviti takav proces kontrole koji je razumljiv svakom pojedincu u organizaciji. Transformaciju cini vise faza neophodnih da bi se resursi pretvorili u proizvode. Proizvodnja je transformacija organizacijskih resursa u proizvode. a mogu se praviti analize uspeha ili neuspeha za prethodni period od nekoliko meseci ili godina.) preduzimanje korektivnih akcija (ovo je aktivnost menadžera I znaci dovođenje organizacionog učinka u sklad sa utvrđenim standardima.Moc I kontrola Moc predstavlja humanu stranu kontrole.) predkontrola (predstavlja preventivno delovanje sa ciljem sprecavanja nepovoljnih rezultata.) Da bi kontrola bila uspesna treba utvrditi standarde I mere za utvrdjivanje sta je ispravno a sta ide mimo predvidjenih okvira aktivnosti (različiti standardi za različite poslove). (Svaki clan organizacije mora znati sta se kontrolise.ovi standardi su svojstveni samo velikim kompanijama).kako bi se uspesno postigao strateski cilj kompanije). tehnologije I finansija (unaprediti kvalitet proizvoda. Stepen lične moći utiče i na razvoj pozicione moći.kao sto su u Srbiji “Sluzba za platni promet”. a ne samo kontrolisanje ljudi. Proizvode cine robe ili usluge namenjene zadovoljenju ljudskih potreba. 7)standardi javne odgovornosti(menadzment utvrdjuje stepen ucesca kompanije u ukupnom drustvenom razvoju.Uspesna kontrola Kako kontrolu uciniti uspesnom? 1.zabrana razgovora tokom rada). 46.kontrola u sistemu just in time). 3. Vlast se definise kao pravo na komandovanje odnosno naredjivanje.) kontrola posle rada(usmerava se na analizu blize ili dalje istorije kompanije.)kontrola u toku rada(podrazumeva stalnu kontrolu ne samo ljudi koji rade.Problem nesklada izmedju postavljenih standarda I ucinka treba tražiti u drugim fazama menadžmenta.) U procesu kontrole treba sakupiti sto vise informacija I blagovremeno ih iskoristiti(mora se reagovati u pravom trenutku jer informacija vremenom gubi na kvalitetu). Koliko ce kontrola rada ljudi(ne I tehnologije) biti uspesna zavisi od moci onoga koji tu kontrolu obavlja. formirati organizaciono ponašanje koje je usmereno na zaštitu ljudi.razvoja pozitivnih stavova zaposlenih prema organizaciji. 4. istorija moze da ima trajanje od samo nekoliko minuta ukoliko se kontrolise proizvod koji tek treba da napusti proizvodnu traku I ode na trziste. Moc se moze definisati kao sposobnost da se utice na druge. Menadzer moze povecati svoju totalnu moc jedino kroz razvoj svoje licne moci. 3. Razviti svest da kontrola nije nešto represivno i negativno) 48.Tipovi kontrole Postoje tri tipa kontrole:1. vec I masina na kojima se radi. 3. 4)Isticanje zavisnosti ostalih clanova organizacije od menadžera (clanovi organizacije moraju u svakom trenutku. tehnologije i sredine). Kontrolu mogu vršiti i određene eksterne institucije. zasto se kontrolise I na koji nacin se kontrola vrsi. 14 .

odnosno kada organizacija ostvaruje prihod koji tek pokriva troskove.5) Profit se definise kao razlika izmedju ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda I ukupnih troskova koji su nastali tokom njihove proizvodnje.) Breik’ivn analiza pokazuje kako troskovi I profit variraju u odnosu na volumen proizvodnje. C-cena svakog pojedinacnog proizvoda koji je prodat.4)Ukupan prihod sastoji se od novca prispelog od prodaje proizvoda.U tom trenutku kompanija niti ostvaruje profit niti ima gubitke.Iako su tehnologija .tako je “Ford ” uspeo da podigne produktivnost sa 3. kao i vreme kada svaka od njih treba da stigne na proizvodnu liniju.I stvari su krenule nabolje.5% 1980. 4.Tada su menadzeri shvatili da moraju da vole svoje ljude u kompaniji. Postoje dva tipa analize rentabiliteta: a)Algebarska ( FT = RT / (C-VT) TR-tačka na kojoj proizvodnja dostize rentabilitet.Medjutim fordovi automobile su bili za kratko vreme konkurencija Japanskim automobilima.uvodjenjem nove tehnologije u vidu CIM I FMS sistema I eliminacijom velikog broja zaposlenih.) Kontrola kvaliteta (sistem proizvodnih metoda kojim se ekonomično proizvode kvalitetne robe i usluge sa ciljem zadovoljenja potreba potrošača.7) Breik’ivn tačka-tačka rentabiliteta je trenutak kada se ukupan prihod izjednaci sa ukupnim troskovima. Upravljanje I rukovodjenje Upravljanje je planiranje. Najpoznatija sredstva kontrole procesa proizvodnje su: 1.Osnovi I okviri organizaciong menadzmenta Organizaciono ponasanje predstavlja posebno podrucje menadzmenta I kao takvo smatra se posebnom naucnom disciplinom.Potreba izucavanja organizacionog ponasanja Mnoge kompanije dozivele su tezak period u svom poslovanju pocetkom osamdesetih godina. Osnovni elementi ove analize (7): 1)Fiksni troškovi javljaju se u organizaciji bez obzira na velicinu proizvodnje.finansijski I mnogi drugi resursi-alocirani na optimalan racun. 3.4)kontrola kvaliteta.)Usmeravanje menadzmenta na resavanje samo izuzetnih problema.) Planiranje i kontrola potrebnih sirovina i materijala (stvaranje preciznih spiskova potrebnih komponenti i materijala za proizvodnju svakog pojedinačnog proizvoda. Rukovodjenje je alokacija I usmeravanje ponasanja svih zaposlenih ka 15 . 52. Upravljanjem se obuhvataju I ljudi u radnom procesu I svi njegovi sastavni delovi.2)”Break’ivn” analiza.a direktori su ove probleme resavali njihovom eliminacijom.3)planiranje I kontrola potrebnih sirovina I materijala.Sredstva kontrole u proizvodnji Sredstva kontrole sastoje se od posebnih procedura I tehnika koje pomazu menadzerima da razviju odgovarajucu strategiju kontrolisanja svih faza proizvodnje.6)Gubitak se definise kao razlika izmedju ukupnih troskova proizvodnje I ukupnog prihoda dospelog od prodaje proizvoda. organizacija. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50.just in time). a treba odrediti I koliki broj proizvedenih robnih jedinica treba kontrolisati da bi se pouzdano utvrdio nivo kvaliteta. 51.japanci su povecavali produktivnost I uvodjenjem visoke tehnologije. 2)Varijabilni troškovi fluktuiraju u zavisnosti od proizvodnje.Alati koji se koriste u ovom postupku se nazivaju”statističkom kontrolom kvaliteta”.ali I uspesnim rukovodjenjem ljudskim resursima. 1)Menadzment izuzetnih problema podrazumeva delovanje menadzera samo kada nastanu krupni problemi u proizvodnji.ukoliko troskovi premasuju prihod.nesto nije bilo u redu sa ljudskim resursima.Produktivnost je drasticno pala. odnosno kada se utvrde znacajne devijacije u odnosu na plan(ne rasipa se dragoceno vreme na ono sto mogu resiti drugi). FT-ukupni fiksni troškovi.ukoliko prihod premasuje troskove. Važan je način utvrđivanja kvaliteta. motivisanje I kontrola odredjenih aktivnosti sa ciljem ostvarivanja zadatog kompanijskog cilja.49. VTvarijabilni troškovi po proizvodu) i b)Grafička koja prikazuje sve kriticne tacke breik’ivn analize. 3)ukupni troškovi su prost zbir fiksnih I varijabilnih troskova. 2.

) Organizaciono ponasanje se usmerava na povecanje licnog ucinka pojedinca.siroko prihvacen koncept u oblasti rukovodjenja. podsvesno.odnosno postoji spoznaja da ce se odredjenio dogadjaji dovesti do odredjene posledice. 56. On predstavlja kombinaciju reciprocne interakcije izmedju kognitivnih. 4. razlika psihologija na nivou psiholoških objašnjenja. OP je multidisciplinarno).dostizanju definisanih ciljeva. Organizaciono ponasanje je danas pre svega. sociokulturnom okruženju(org. Kognitivni I bihevioristicki okviri organizacionog ponasanja objasnjavaju ono sto se jednim imenom naziva ljudsko ponasanje.Bihevioristicki pristup –insistira na vidljivim uzrocima ljudskog ponasanja a ne na podsvesnim. 2) predvidjanje ponasanja (Bihev).Razlike izmedju organizacionog ponasanja I srodnih naucnih disciplina Tri naucne discipline srodne su organizacionom ponasanju: OP I organizacijska psihologija (obe izučavaju ljudsko ponašanje u organizaciji. I vezuju se za “Hotorn eksperiment”.to su iscekivani dogadjaji. Socijalno-saznajni pristup – ima elemente bihevioristickog u sebi. OP fundamentalna konceptualna disciplina) .naprotiv kako kaze jedan od najznacajnijih predstavnika ovog pristupa. OT istražuje strukture i procese u samoj organizaciji).posto je najslozeniji I najsveobuhvatniji. Najvazniji elementi ovog pristupa su:1)isticanje intuitivnog reagovanja u okruzenju. S-R(stimulus –respond) modelu ponasanja. 3. On I njegova susKlasicni bihevioristicki pristup dali si Ivan Pavlov I Dzon Votson I njegova u sustina je u tzv. marketinga. Bskriveno ili vidljivo ponašanje. Postoji 5 bitnih karakteristika OP: 1.) Polje istrazivanja ima izrazito humanisticku dimenziju koja je omedjena razvojem licnosti.organizacione mogućnosti.2)modeliranje(uticanje) na ponasanje drugih.kultura). OP I organizaciona teorija (OP istražuje individualno I grupno ponašanje u okviru organizacije. 16 . 5. Može se reći da je Kognitivnimentalistički. konceptualnu i humanu. O-organism. bihevioristickih I determinatni okruzenja. (na srpskom SOPP). Humana dimenzija postaje stvarnost tek sa pojavom rukovođenja. OP I kadrologija (kadrologija je nauka o ljudksim resursima organizacije usmerena na tehniku i tehnologiju upravljanja ljudskim resursima.3)samokontrola u ponasanju.Ovo je danas jedan od najprihvacenijih pristupa. informatike. S-stimulus.) OP mora da koristi naucne metode osmatranja interne situacije kompanije kao I dejstva okruzenja na nju. internacionalnom. Elemnti se objasnjavaju: S-vidljivi i prikriveni stimulansi u fizičkom. 2. Kultura je vezana za internacionalni kontekst I ima izuzetan znacaj za uspesno medjunarodno poslovanje.Pristupi organizacionom ponasanju Kognitivni pristup– objasnjava ponasnje kao afektivno. Larija Kamingsa OP je nacin razmisljanja .Sta je organizaciono ponasanje Koreni izucavanja OP sezu u daleku 1924. sprovodjenja istrazivanja I pronalazenja odgovarajucih resenja. 3) kontrola ponasanja ljudi (bihev).… Konceptualna saznanja. B-behaviour(Ponasanje). Def: Organizaciono ponasanje je razumevanje. i ako se uzme radna sredina kao mikro društvena sredina onda je jasan značaj sociologije u OP.odnosno da organizam odgovara na odredjene nadrazaje. Moderna definicija kulture je: kultura je steceno znanje I iskustvo koje ljudi koriste u razvoju svog drustvenog ponasanja.Naucni osnovi organizacionog ponasanja Antropologija(nauka o čoveku) je kljucna disciplina u izucavanju organizacionog ponasanja posebno onog dela koji govori o organizacionoj kulturi. mogućnosti predviđanja i struktuiranja. moze se reci da ovakav pristup opravdava mnoge postupke ljudi u procesu njihove radne aktivnosti. 53. nacin shvatanja problema. rastom kompanije I samoaktualizacijom zaposlenih(potrebno je menjati ponašanje pojedinaca i gupa). C-odgovor sredine(okruženja). O-spoznajni subjekti(čovek).) polje istrazivanja se usmerava na promene koje su pozitivne I za kompaniju I za pojedinca u njoj. Tehnička saznanja podrazumevaju tehničku ekspertizu u oblasti priozvodnje.Edvard Tolman. finansija. 54. S-O-B-C model je jedan od najpoznatijih I koristi se za identifikaciju glavnih varijabli organizacionog ponasanja. predviđanje i kontrola ljudskih ponašanja u organizaciji. Sociologija je nauka o društvu.) Problemi se formulisu u zoni jasno definisanih zavisno promenjivih velicina.posebno ako se ono veze za industrijske odnose u organizaciji. a bihevioristički-mehanicistički pristup. Svaki rukovodilac mora da ima 3 cilja kada je u pitanju organizaciono ponasanje: 1) razumevanje ljudskog ponasanja (kognitivni). Menadžment ima tri glavne dimenzije: tehničku. 55.Po def. Cconsequence(Posledice). Takvo ponašanje nije prouzrokovano neočekivanim događajima.

3)prelazni period pedesetih (50-55). U trećoj fazi dostiže vrhunac svoje karijere-briga za pokoljenja. vulgarno. Levison je odredio u medjufaze: 1)prelazni period tridesetih (28-33).2) deljiva je(deli se I mesa izmedju clanova organizacije). sto bi znacilo govoriti kroz nesto.tezina.traže zaštitu.5) adaptivna je(sposobnost ljudi da se prilagodjavaju sredini I dogadjajima). Pod unutrasnjim podrazumevaju se elementi ponasanja(prijateljsko. 59.5) Stil rukovodjenja(identifikacija zaposlenih sa rukovodiocem.3) transgeneracijska je(prenosi se sa generacije na generaciju).4) simbolijska je(prezentovanje jedne stvari uz pomoc druge). U prvoj fazi početnik traga za identitetom. 2)prelazni period srednjeg doba (40-45).umesto u drustvu I njegovim institucijama u celini – u mikrosocijalnom okruzenju tj. Pod licnoscu se podrazumeva cela situacija u smislu – kako ljudi deluju na druge I kako – s druge strane – shvataju I vide sami sebe.zavisnija u odnosu na drugorođenu decu).boja koze. 2)stvaranje porodice (33-40).Organizaciona socijalizacija 17 . pa do zrelosti. kao faktor radne motivacije).4) prelazni period kasne zrelosti (60-65).crte lica. Organizaciona kultura je uzi pojam od kulture I manifestuje se . U dugoj fazi se stabilizuje i stvara karijeru.Uspesni menadzeri moraju biti izuzetni socijalni psiholozi.4) Drustveni uticaji(uticaj vanradnog vremena na pojedinca). odnosno moraju vrlo dobro poznavati elemente socijalne psihologije koji su znacajni za ocenu organizacionog ponasanja pojedinca. Organizaciona kultura je veoma znacajna u medjunarodnom poslovnim aktivnostima.ona bitno utice na uspesno poslovanje .ljubazno…) 60.Osnovi ponasanja pojedinca Ako je Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju. U četvrtoj fazi pad sposobnosti i kraj karijere-težnja ka ličnom integritetu.3) ulazak u srednju zrelost (45-50). Atmosfera koju kreiraju roditelji veoma je vazna za razvoj licnosti. 61. Karakteristike OK su (5):1) stice se(nema biolosko poreklo).Razvoj odraslih I karijera Za organizaciono ponasanje veoma je bitan razvoj licnosti od najranijeg zivotnog doba. kao I ostali fizicki aspekti. 1)Stavovi(njihovo formiranje i promene). Levison je dao sledece faze u razvoju odraslih: 1)ulazak u svet odraslih (22-28). ili iza necega. 57.jasno je da ova druga disciplina ima presudan znacaj u izucavanju OP. Za izučavanja OP posebno je važna socijalna psihologijaizučava ponašanje pojedinaca u društvenom okruženju. Pod spoljasnjim simbolima koji uticu na okolinu da bi vrednovala licnost su: visina.odnosno pregovaranje u medjunarodnim okvirima. 58. posebno u pregovaranju I marketingu. presudan uticaj ima porodica. a socijalna psihologija nauka o ponasanju pojedinaca u grupi.Znacenje licnosti Rec “Licnost” razvijena je od latinske reci “per sona”. U tom smislu postoje unutrasnji I spoljasnji simboli kojima moze da se meri licnost. Preduzecu. U razvoju licnosti u ranoj fazi. Takozvani “poredak rodjenja” dece igra znacajnu ulogu u formiranju njihove licnosti (prvorođena su nesigurnija.2) Komunikacije(efekti na efikasnost i radnu motivaciju).Organizaciona kultura I njene karakteristike Organizaciona kultura je steceno znajne I iskustvo koje pojedinac koristi u razvoju svog organizovanog ponasanja.Psihologija je nauka o ljudskom ponasanju.3) Resavanje problema(saradnja umesto konkurencije). 4)kulmunacija srednje zrelosti (5560).

3)stalno pracenje uspeha koji na poslu postize novi radnik.4) medjusobni uticaj novodoslih radnika I menadzera. ona daje objasnjenje zasto se zaposleni ponasaju na odredjeni nacin u organizaciji. Karakteristike organizacione socijalizacije su (5): 1)promena stavova vrednosti I ponasanja. 5)kriticki stavovi u ranoj fazi socijalizacije.4) izbor dobrog supervizora koji ce se starati o organizacionoj socijalizaciji pripravnika. Crvena boja-je ono sto se najcesce pada na ispitu: 18 . Zelena boja-oznacava ono sto jee vazno da se nauci. Vazan zadatak rukovodioca je da shvate socijalizaciju zaposlenih kao jedan od kljucnih zadataka poslovodno-rukovodeceg kadra I da velika odgovornost lezi na njima. Od nacina I stepena motivisanja zaposlenih.6) ukljucenje pripravnika u radnu grupu sa visokim radnim moralom. Kod Japanaca mladim i neiskusnim ljudima se dodeljuju mentori-stariji iskusan radnik koji se brine da se mladi kolega potpuno uključi u život kompanije. bitno ce zavisiti I njihovo organizaciono ponasanje. Strategija organizacione socijalizacije se oslanja na sledećim principima (6): 1)obezbedjenje izazovnog prvog posla.3) prilagodjavanje novom poslu grupi I celokupnoj organizaciji. Minc duhovito kaze: Volim da budem voljen. 62. naročito kada se radi o pripravnicima. Tako sto bolje radno okruzenje stvorite svojim zaposlenim to ce oni vise misliti o vama kao sjajnom momku. Socijalizacija je najbolji nacin usmeravanja organizacionog ponasanja.5) kreiranje interesatnog.Radna motivacija Je ugaoni kamen organizacionog ponasanja. Socijalizacija ne moze u potpunosti da promeni karakteristike licnosti koje su formirane u porodici.Proces socijalizacije je nadgradnja uticaja porodice na licnost. 2)proces koji traje.2) obezbedjenje odgovarajuce obuke. fleksibilnog I relaksirajuceg programa obuke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful