NANH TRẮNC 1

hffp://obooks.vdcmodIa.com
NANH TRÀNC
Jack Iondon 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC I : C!OC HANH TRÌNH ÐÂT TÂN! .......................................................................... 3
CH!ONC II : TRÂN CHIÐN C!OI C!NC............................................................................... 17
CH!ONC III : CON SOI CAI...................................................................................................... 24
CH!ONC IV : SOI CON IONC XAM........................................................................................ 36
CH!ONC V : CAC TH!ONC ÐÐ ............................................................................................... 48
CH!ONC VI : I!ÂT KÐ MANH................................................................................................ 65
CH!ONC VII : PHAO ÐAI Y!KON.......................................................................................... 76
CH!ONC VIII : VI TH!ONC ÐÐ ÐIÐN RO ............................................................................. 83
CH!ONC IX : ONC CH! THÂN TH!ONC ............................................................................. 90
CH!ONC X : SOI Ð!OC NCHI NCOI .................................................................................... 100

NANH TRẮNC 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC I : C!OC HANH TRÌNH ÐÂT TÂN!

MIôn WIId chìm ngâp frong canh hIu quanh không cung
phân nao dju bof nho nhu ng ngon dôI, dông co va nhung day nu I Iô
nhô, dân daf fa vao fhô gIoI bang gIa cua no.
WIId Ia môf vung mônh mông o vanh daI Ðac cuc. Tuy chua
han o chinh gIua cu c Ðac quanh nam vuI duoI Iop bang vInh cu u
nhung dIôu kIôn sInh sông cu ng râf bâp bônh.
O dây maf dâf chI Ia môf không gIan Ianh Ioo vô fân voI
nhung khu ru ng rông fôI sâm bj fuyôf phu phân Ion frong nam,
dôn fân fhang Sau. Ðâf không bao gIo fan gIa hoan foan, su sông
hâu nhu bj dâp faf fu cô I nguôn cua no.
Sau mua xuân nhof nhaf Ia mua ho ngan nguI, fIôp do mua
dông Iôn nam quyôn fhông frj frong nhIô u fhang daI dang dang.
Cuôc chIôn dâu quyôf IIôf cua con nguo I va muôn vâ f dô duoc sông
hay phaI chôf dôu duoI su chô ngu cua WIId. Nhung maf khac
mIôn dâf nay cung moI go I phIôu Iuu: nhIô u nguoI foI dây vo I hI
vong kIôm fIôn bang cach dao boI vung dâf gIau va ng va fhan da,
fuy o noI hoang mac do bon gâu va cho soI Iam chu a fô nay con
nguo I chang dang kô gì.
Trôn maf con sông dong bang môf dan cho dang soI dang oan
ung koo cô xo. IôI dI vong voo gIua hang fhông cao vuf xanh fhâm
Iu c bong dôm dang fu fu fru m xuô ng IôI fhoo bâu không khi cang
Iu c cang quanh quo nang nô.
Rang cây dua vao nhau kho dung dua frong Ian gIo hIu hIu.
Ðan cho mang bô Iông na ng frIu vì fuyôf bam day cô gông mình
koo cô xo fruof fuyôf sau Iung. HoI fho cua chu ng dông cung ngay
fhanh haf roI xuông maf dâf dong bang. Cô xo không ga n Iuo I
fruof fì foan bô fhân xo xuông fuyôf. Xo bang vo cây phong bac,
Jack Iondon 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muI uôn cong hình ông nôn không Iun vao fuyôf môm ma duI fuyôf
fhanh dô ng fruoc muI xo. Trôn xo buôc môf chIôc ho m Ion, chIôu
daI gâp nhIôu Iâ n chIôu rông, bôn canh châf dông nhIôu IoaI dô
dung: môf cây rìu, môf bình pha caphô, môf Io bôp va nhIô u fâm
chan. Môf nguoI dan ông mang gIay vof dI fruo c dan cho, môf
nguo I khac dI doan hâu. Co môf nguoI fhu ba nua, nhung nguoI
nay.không co n phaI Io nghI gì. Anh fa da chôf, hIô n dang nam
frong chIôc hom daI kIa. Anh không con phaI vâf Iôn voI mIô n dâf
fhu ghof su sông na y nua, mIôn dâf Iam dông cu ng nhua khIôn co
cây cu ng chôf khô chôf hoo. HaI nguoI con sông vân fIôp fuc cuôc
hanh frình bâf fân. HoI fho cua ho cung dong bang nhu hoI fho
dan cho, phu Iôn mi maf, Iôn môI Iôn ma Iôn foan bô guong ma f ho
môf Iop fInh fhô fuyôf day fao fhanh chIôc maf na cho Iâp moI nof
phân bIô f gIua haI nguo I. CIa buôf koo daI dâm fhu ng cac Io p ao
choang Iông va cac Iân ao da, caf xo fhân fhô ho du dôI. Nhung ho
vân fIôn Iôn, bâf châp vu ng dâf quanh hIu, fIôp fuc chIô n dâ u voI
fhô gIoI fhu nghjch xung quanh, môf fhô gIoI fhan nhIôn nhu su vô
fân cua dâf froI.
Ho Ia aI vây7
Chac ho djnh cu hanh fang Iô cho nguo I dang yôn gIâc ngan
fhu frong cô quan faI.
Nhu ng nhân vIôn nha don khac fhuong nay dI dâu, ho djnh
mang nguoI chôf foI ngôI nghIa frang kì dj nao7 Sao không dao cho
nguo I chôf nâm mô o môf noI nao do frôn mIôn WIId nay7
Sao không chôn câ f o ngay dây ma phaI mang dI noI khac7
Cuôc hanh frình gIan khô vân fIôp fuc. Ca haI nguo I dôu Im
Iang. Ho cân gIu suc vì bIôf ro fu nhIôn dang rình râp fung suy yôu
nho nhâf cua ho.
Ðôm da xuô ng. Xung quanh haI nguoI Im Iang nang nô. Im
Iang do xuông ho nhu khôI nuoc do Iôn nguoI dang fu fu Ian sâu
xuông Iong bIôn ca. ThoI gIan châ m chap frôI qua fung gIo fung
gIo, foI Iuc froI sap fôI fhì bông môf fIông fru nôI Iôn xuyôn qua
fInh Iang. Thoaf dâu ngho râf xa rôI Ion dân, Ion dân, koo daI
frong mô f Iuc, nho dI rôI faf han.
NANH TRẮNC 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI dI fruoc quay dâu nhìn IaI, baf gap Iuông maf anh ban
cu ng dI.
Môf fIông fru khac nôI Iôn o phia sau Iung ho, rôI môf fIông
fhu ba phia fay fraI. TIông gao ru fhu vâf noI Iôn su khung khIôp,
su man ro dang doI an.
NguoI dI dâu noI:
- ÐIII nay, chung no duôI fhoo fa.
- Ðung. - NguoI fhu haI dap. - o caI xu so dang nguyôn rua
nay, fhjf Ia cua hIôm... Ðon soI chang co gì nhIôu dô nhaI... nôn Iu c
nay chu ng dang khao nhau: "Kìa, co mây cha va Iu cho cua chung
xom ra co vo vua mIông canh fa Iam!".Ho không noI gì fhôm. Ðôm
cang foI gân ho cang pha I canh gIac cao vì môI fIô ng dông, môI
fIông canh cây rang ra c dôu co fhô bao hIôu môf do doa nguy hIôm
hon.
Ðôm da xuông, haI nguoI ha fraI frôn bo sông, duoI rang
fhông. Cô quan faI duoc dung Iam ban. Iua fraI nhanh chong bôc
cao... Ðan cho duoc fhao dây koo fha vao môf Ium fhông gân fraI.
Ðuoc fu do, chu ng baf dâu gây Iôn nhung vâ n không roI xa chu.
ÐIII no I:
- Honry, fhoo mình co Io không cân xich chu ng IaI.
- !. - Honry dang Iam fan môf if bang dô pha caphô dap. -
Chung ro I xa chu ng mình Ia bj chon fhjf IIôn. Chu ng no du fhông
mInh dô hIôu ro dIô u gì dang cho chung.
ÐIII gâf dâu.
- Nhung dôI Iuc mình cu ng nghI ngo fri fhông mInh cua
chung dây.
- Câu noI gì Ia7
- Mình fhây chu ng fo ra cang fhang fon. -ÐIII fIôp. - Iâu nay
chua bao gIo fhây chung nhu vây. Honry, câu co bao nhIôu cho 7
- Sau.
- Câu noI sau con cho phaI không7
Jack Iondon 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu gì nua7 Câ u cu ng bIôf ro nhu mình: chung fa co sau
con.
- Ðung, co sau con... MôI con duoc chon môf con ca, va mình
da Iây frong bao ra du sau con ca. Vây ma khI phân phaf, môf con
cho không co phâ n! NghIa Ia fhIôu mâf môf con ca!
- Câu hoI yôu môn foan!
- Ðu sao fhì con Môf TaI vân mâf phân!
- Câu da gIaI quyô f fhô nao7
- Iây con ca fhu bay ra cho no chon.
- Thô Ia phaI.
- Nhung nhu vây nghIa Ia fhay vì phu c vu sau mIông frong
bua an fôI nay mình da phaI phu c vu bay fôn.
- Ðay fôn7 TroI, mong sao chong kôf fhu c chuyôn dI na y, chac
câu bj chung hoang fuong a o gIac rôI!
- Không dâu, không dâu... Mình da fân maf frông fhây dâu
vôf vj fhuc khach fhu bay, nôu câ u muôn xom mình so chI cho.
Ðua an cua haI nguoI fIôp fuc frong Im Ia ng.
Ðông mô f fIông fru man ro fhô fham môf Iân nua câf Iôn
xuyôn fhung man dôm. Honry noI:.- Chac fIô ng fôn fhuc khach fhu
bay dây.
- Chac voI Iop gì nua! - ÐIII dap. - Nhìn dan cho fhì bIôf.
Chung xan vao saf dông Iu a dôn nôI xom ca Iông kIa kìa.
- ! nhI, con nao con nây run câm câp.
TIông fru man ro, du dan dôI dap nhau fu xa dôn gân koo daI
không duf. Ca vu ng WIId duong nhu bIô n fhanh môf dan gIao
huong nhu ng fIông gâm gu khu ng khIôp khIô n dan cho cuông
cuông chon Iân nhau vao gân dông Iua. ÐIII nom fhôm vaI fhanh
cu I.
- Chung kha dông. May ra Iua so xua chung ra xa, mình hI
vong nhu vây. Ðu sao fhì anh chang nam frong hom kIa cu ng yôn
ôn hon haI chung mình! Tuy nhIôn mình vâ n fhac mac không hIôu
NANH TRẮNC 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
faI sao co gIa san o quô huong ma anh fa Ia I mo foI xu so bâf hanh
nay dô Iam gì.
- !, nôu o IaI bôn do, chac chan bây gIo anh fa vân co n sông!
- Honry fIôp. - Nhung Iam sao hIôu nôI nhung dIôu fhâm kin frong
fâm hôn con nguo I...
- Suyf! - ÐIII fhì fhâm. - Nhìn haI con maf sang ruc kIa kìa.
Sang rôI faf, nhu nhung ngôI sao frôn froI.
Honry chI cho ban nhìn mô f cap maf fhu haI, fhu ba.
- Ðon fhu ru ng bao vây chu ng mình, Iam Iu cho so mâf via.
Su fu ho p nay chang dô chju chuf nao.
Ðan cho da ruc hôf vao cang haI ông chu.
Chung sua âm Iôn khIô n nhung ca p maf ruc Iua kIa Iang xa,
nhung chI frong chôc Iaf...
Chung Ia I fIôn dô n gân. Môf con cho hoang qua nga gIu I vao
dông Iua. No ru Iôn vì dau, fIông ru Iam vo ng vây cac cap maf hau
doI fam fhoI gIa n ra môf Iu c nga n nguI.
- Thâf không may cho chung mình! - ÐIII fhan fho. - Trong
fay con qua if dan.
- Con mâ y vIôn nu a7 - Honry hoI va nga nguo I xuông fâm da
huou.
- Ða. - ÐIII dap.
- Ða fhôI u7 ChI co n ba vIôn7 Qua if!
- Cha, gIa co duoc môf fhu ng vaI fram vIôn, mình so day cho
bon fIôu yôu cua quI Xa fang nay bIôf cach sông cho pha I dao. Iao
vao cuôc hanh frình dIôn rô nay, mình fhâf daI. Nhung pha n nan
cu ng vô ich. Mong sao moI chuyôn dôu fôf dop dô môf ngay kIa fa
so IaI duoc ngôI choI.baI frong phao daI M`Curry bôn Io suoI do Iua.
Nay Honry! Mình fhac mac faI sao dan cho không fông cô vj
khach da nâng con ca fhu bay!
Kho hIôu qua!
Jack Iondon 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ThôI du ng Iam chuyô n nua. - Honry ga gâf, gIong Io nho. -
Ngay nao vIôc nây. Ða dôn Iu c nghI ngoI Iây IaI suc rôI do. Co TroI
bIôf chuyôn gì dang doI fa ngay maI.
HaI nguoI gân nhu cu ng môf Iuc ngu fhIôp dI. Ðông Iua Iu I
dân, nhu ng cap maf sang ruc mon mon fIôn dôn gâ n, fình hình râf
nguy ngâp...
Ðan cho gâm gu, bâf chof ÐIII su c fInh. Anh ron ro n chuI ra
khoI chan dô khoI danh dông ban, nom fhôm cu I khô vao dông
fhan hông, Iua bôc Iôn Iam vong vây nhung con maf sang IuI ra.
Honry vâ n ngu say. ÐIII IIô c qua dan cho, gIuI maf, nhìn môf
Iân nua, kI hon. Anh hoa ng so, chuI vô I va o chan danh fhuc ban
dây.
- Honry! Mình vua dôm dan cho... Thây nhu ng ba y con...
Không fhô nhâm Iân gì duoc, mình dôm dI dôm IaI mây Iân, va
fhây dung bay con! Thâf dây!
- Ðô cho fôI yôn! ông qua ng ga rôI do! -Honry chang fhIôf
ngho anh ban IaI nhaI.
Honry fhuc gIâc fruoc, Io chuân bj an sang.
Iaf sau ÐIII foI dung bôn. Honry bao:
- Cuôn chan cho gon rôI châf Iôn xo fruof.
Ðông ÐIII Ia fo:
- Honry, fa co mây con cho 7
- Con phaI hoI. Sau chu mây.
- SaI rôI.
- Thì bay, nhu câu noI dôm qua.
- Không. ChI co nam con. Mâf mô f!
- ! nhI... - Honry ngo ra. - Câu noI dung.
Không fhây con Cuc Mo... Chac bj soI an fhjf rôI... TôI nghIôp
no... TôI nghIôp chu ng fa... Nôu cu da nay, chang mâ y chôc chung
mình so phaI naI Iung ra ma koo xo fhay cho.
NANH TRẮNC 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cuc Mo Ia con cho xâu fhoI nhâf frong dan.
- Hôm nay cang fhây ro. No fu kôf an fu hình khI roI xa
chung fa... Nhu ng con khac dôu hIôu frong ru ng kIa co hIôm ho a gì
cho san chung. Nôn fha chju an don dôn chôf chu không ro I bo
fraI. Ta co fhô frông cây vao chung. Ðu sao fình fhô chua dôn nôI
fuyôf vong.
HaI nguo I an sang, fhu xôp moI fhu Iôn cô xo sau khI fhân
frong daf Iôn do chIôc hom daI, rôI roI dông Iua..Maf froI chua moc.
Ðôn phia xung quanh ho, fIông fhu rung gâm ru vân dôn dâp.
Chung so chI châ m duf khI froI sa ng ro, fu c vao khoang chin gIo.
Iu c do, môf fhu anh sang nhof nhaf so fhay fhô dôm don, koo daI
foI ba gIo chIô u, rôI bong fôI IaI chIôm IInh foan bô vung dâf nay
koo fhoo fIông gâ m ru cua muôn IoaI fhu du khIôn da n cho cua ÐIII
va Honry khIôp dam... ÐIII cu ng fo ra râf kho chju:
- Iu fhu bam dif chu ng fa fhâf dang chôf.
- !. - Honry fIôp. - Chung baf dâu Iam fa phaI bân fâm...
Nao, da foI Iu c ha fraI rôI do.
- Ngon Iu a so cho cho canh fa.
Nhu bua qua, cha ng mâ y chôc môf dông Iua do hung hu c da
bôc cao bôn bo dong fhac dong bang.
Honry dang nâ u bua fôI bông gIâf nây.
ÐIII vua ru Iôn môf fIông râf fo. Honry fhoang fhây frong
bong dôm châp choang môf bong don bo chay frong khI ÐIII du ng
gIua bây cho, môf fay vung chIôc gâ y fô bô, fay kIa nam cha c môf
khuc ca khô.
- No cuop cua mình nua con ca hô I, nhung mình cung kjp nô n
fru ng mô f phaf. Môf gây dau chi ma ng.
- Cho hay gì7 - Honry hoI.
- Nhìn không ro. Trông nhu con cho nhung không dam noI
cha c.
- Hay con soI7
Jack Iondon 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf con soI da fhuân duong!
- Co fhô Iam chu, faI sao không7
- Nôu fhô fôn frôm nay dac bIôf fao fon. MoI chuyô n dôu râf
co fhô, fâf nhIôn.
Nhu moI khI, haI nguo I ngôI bôn chIôc quan faI, vua an mon
dâu hâm vua fIôp fuc franh Iuân vô vu vua rôI. Maf bon fhu rung
nhâp nhoang xung quanh ho. Honry nhân xof:
- Chu ng foI gân hon bua qua. Co vo bao dan hon...
- Nôu chung vo duoc môf dan naI sung fâm fhì canh fa duoc
yôn fhân... nôu không... Mình không dam hình dung canh so xay
ra cho haI fa...
- Câu bI quan qua. - Honry noI. - Ða day câu Iam vIôc fôI
fhanh fhu noI chuyôn voI câu mình không khoaI fi nao. ThôI du ng
fhan fho nua, cô ngu dI môf gIâc. Nhu vây hay hon.
NoI Ia Ia m. Ho châf fhôm cuI khô va o dông Iu a rôI Ian ra ngu
gIua bây cho..Sang ra Honry gIâf mình fInh dây frong fIông kôu
cua ÐIII dang huo chân mu a fay.
- Cì fhô7 - Honry hoI.
- Mâf môf con nua.
- CaI gì7
- Con ôch bIôn rôI.
- Cha, xuI xoo qua. AI ôm chu ng mình fhô nhI!
Honry foI du ng bôn ban, dôm fung con cho va buôc phaI fhua
nhân su fhu c phu phang: mâf môf con. Anh buôn râu:
- ThIôf haI qua Ion. ôch Ia con cho dung ca m nhâf va khoo
nhâf dam.
Ngay hôm do fhâf buôn. HaI nguoI fIôn châm hon fruoc va
baf dâu cam fhây Io Iang vì bj nhu ng ko fhu vô hình bam fhoo rình
râp.
NANH TRẮNC 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho Iam vIôc câf Iuc frong Im Iang. Thu Im Iang Iam dâu oc
choang vang va chI bj duf doan khI nhung fIông gao ru bam chaf
vao hanh frình cu a ho câf Iôn. Cuôc hanh frình ca ng fro nôn gIan
khô vì nhu ng con cho Iuôn fìm duo ng Iân frôn. Ca ÐIII va Honry
dôu môf Iu, dôu mâf fInh fhân. Ðôm nay cu ng nhu nhu ng dôm
fruoc, ho ha fraI khI chIô u foI nhung kha c voI nhu ng fôI qua ho
xich ca c con cho râf chaf. Thoo cach cua nguoI AnhdIông, ÐIII
frong mô f soI dây da fo ban quanh cô fung con, nôI soI dây vao cây
gây daI chu ng nam sau pIô. Ðâu kIa cua gâ y buôc chaf vao cây coc
cam sâu xuông dâ f.
- Nhu vâ y, - ÐIII noI. - mình fIn chu ng so không co n fìm cach
bo roI chung fa nua.
- Tôf Iam. Nhìn kìa, nhu ng con maf Iua da vây quanh chung
fa! Thâf dang fIôc, fa không co nhIôu dan dô cho chu ng an môf bua
no chì! Hình nhu chung bIôf fa fhIôu dan nôn ca ng Iuc cang vao
gân fhô kIa...
HaI nguo I không sao ngu duoc. Ðj vây kin gIua hIôm hoa chôf
nguo I, ho Iuôn phaI cang maf doI fhoo nhu ng hình dang Io mo ân
hIôn nhu bong ma quanh fraI. Nhìn maI vao nhung con nguoI sang
ru c kIa, cuôI cu ng ho cu ng nhâ n ra hình fhu môf con vâf. Ðông
dan cho nhao nha c, fhoo nhau can cac so I dây da. Con Môf TaI rôn
fho fho, ngoam manh cây gây ra su c IôI vô phia bong fôI. Honry rI
faI ban:
- ÐIII! Ðu ng nhuc nhich. Nhìn kìa!
ÐIII buôf mIông kôu Iôn môf fIông ngac nhIôn khI frông fhây
bong don dang fhân frong fruon dân vô phia fraI. Môf bong don
hình con cho dang Ion Ion Iuôn qua anh Iu a phâp phu ng. Con vâf
vua co y so haI vu a fao fon fru ng ma f quan saf haI nguoI frong khI
vân fIôn gân foI dan cho.
Môf TaI cham chu nhìn con vâf va câf fIông rôn rI ca ng fhIôu
nao hon. ÐIII no I:
- Mô f con cho râf bu.
- Co khI Ia cho soI.
Jack Iondon 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- No fIôn vô phia Iu cho nha.
- Câu nhìn con Mô f TaI kìa! No fo ra râf hoang!
- Con kIa Ia soI caI dây. Mình fhua bIôf fhu doan cua no. No
Iang vang quanh fraI, du môf con cho nao do cua fa fhoo no vao
ru ng dô ca bây duoc bua no bung.
Ðu ng Iu c khuc cuI bj nuf gIua dông Iua phaf ra fIông nô Ion
khIô n con vâf vôI nhanh nhon ruf IuI.
- Ia fhâf. - Honry nhân xof.
- Cang Ia hon nu a vI chinh no Ia fôn frôm bj mình nôn fôI
qua. Con nay không ngaI nguy hIô m dam Ion vao fân chô fa ha
fraI fuy co dông Iu a râf Ion. Tu cô chi kIm chua fung co chuyôn
nhu fhô bao gIo. Sau nay kô IaI chac cha ng aI fIn...
- !, Ia fhâf.
- No bIôf ca gIo chung fa an fôI nua chu!
- Mình nho IaI hôI ban ha môf con cho chay fhoo Iu soI. Cho
cua ông gIa VIIIon. Thâ y no Iang vang frong baI chan fha naI sung
fâm, mình nô sung ban Iuôn. NghI Ia no chôf ông gIa VIIIon oa
khoc fham fhIôf chang khac kho c con. Ða ba nam ông không fhây
no vì no bo chay fhoo bây soI ru ng.
- Thoo mình fhì con soI kIa cu ng Ia môf con cho nha da fro IaI
hoang da va vân chua quôn canh con nguo I phân pha f ca cho cho.
- Thô fhì nhâf djnh phaI gIôf no. Không fhô koo daI fình
frang na y. Va IaI dây Ia chuyôn sông con cua chung mình.
- Cha, nôu san dan fhì xong ngay.
- ChI con ba vIôn duy nhâf, fa không duoc phi pham... hanh
frình con daI.
- Ðông y!
- Vây phaI Iam gì bây gIo7
- Ngu caI da. Qua môf dôm so co sang kIôn.
HaI chang Ian ra danh mô f gIâc fôf.
NANH TRẮNC 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sang, Honry dây fruoc pha caphô, rôI danh fhu c ban. ÐIII
can nhan:.- Câu quôn không phu c vu mình rôI.
- Ia fhâf. - Honry dang nghI dI dâu nôn không fra IoI vao câu
hoI cua ban. - Không bIôf mình dang Ioan o c hay dang ngu mô fhô
nay...
- Honry, fach cua mình cha ng co Iây môf gIof nao goI Ia co!
Cang bu c mình, ÐIII hof fo:
- NoI dI chu! TaI sao fhô7
- Câu nhìn xom... Con Ðu chuôn rôI!
ÐIII nhô m nguoI dôm: "Môf... haI... ba..." - u nhI, fhIôu môf.
Ðây da bj nhaI na f.
Ca haI nguoI dôu sung so. Môf Iuc Honry moI noI:
- Con Ðu da chay xa Iua fraI. Ðj roI vao bây cua vj khach foI
fham hôI dôm. Ða n soI da an fhjf no. Ta danh phaI chju fhIô u no
chu bIôf sao gIo7... VInh bIôf Ðu nho... Ðua fach dây ÐIII, suâf
caphô cu a câu dây nay!
- KhoI, cam on Honry, mình không khaf nu a... Ðôm nay phaI
dô phong kI hon.
HaI nguo I va ba con cho IaI Iôn duong nhu mây nga y fruo c.
ÐI khoI chô cam fraI chu ng vaI muoI mof, ho phaf hIôn frôn maf
fuyôf môf mâu dây da va môf khu c xuong.
- Tâf ca nhung gì con IaI cua con Ðu... Ðj chung no xoI gon
rôI. - ÐIII Iau bau. - Mong sao canh nay không dôn voI anh om
mình! Cu da nay râf co fhô chung mình so phaI chju chung sô
phân do...
Honry bâf cuoI:
- IaI bI quan, Iuôn Iuôn bI quan! VaI con soI hau doI chua fhô
Iam fo mâf vuI ngay hôm nay. Chu ng no da fung doo bam mình
hang chuc Iân hong xoI faI mình nhung câu fhây dây, mình vân
sông nhu fhuong. Không dâu, không dâu, bon chu ng không ha nôI
canh fa.
Jack Iondon 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐIôf dâu dây...
- ThôI ma ÐIII, phaI can dam Iôn! Maf faI nhof fhô kIa, chac
câu phaI uông ki nInh moI ô n.
- Chu ng mình chI con co ba con cho.
- Thô cung du. RôI câu xom, moI chuyôn so ôn.
Ngay hôm do va nhung ngay fIôp fhoo frôI dI frong khung
canh mônh mông bang gIa vang fanh. Iu c chin gIo , froI baf dâu
sang. Ðô n gIua frua co fhô frông fhây anh phan chIô u fu môf ông
maf froI vô hình, sau do Ia buôI chIôu xam Ianh bao fIn dôm sap âp
xuông. Vao môf Iuc gân.gIua frua, khI maf froI dang cô xua fan
suong mu, ÐIII câm sung noI:
- Mình cân bIôf ro fình fhô. Pha I foI fham caI bon dang am
chung mình xom sao.
- Hay fhân frong, ÐIII! Râf fhân fro ng!
Honry nhìn fhoo ban, frong Iong dâ y Io ngaI.
Môf gIo sau ÐIII fro vô. Anh noI:
- Thây chung no rô I. Chu ng Iuon Io quanh fraI chung fa, fhây
mình foI chung bo chay hôf.
Con nao con nây doI fro xuong. Mình chua hô frông fhây
nhung con vâf doI dôn fhô. Cha c phaI nhjn fu nhIôu fuâ n nay
không co mIông gì vao bung... ngoaI ba con cho. Co nhung con chac
không co n su c bam fhoo chu ng mình xa hon.
Xuong suon nhô ra nhu nhung fâm van u I ao quân, bung Iop
kop fhof Iôn saf sông Iung. Chu ng gân nhu hoa daI, nhâf djnh cho
ngay cho n fhjf chung fa.
Cuôc ha nh frình IaI fIôp fuc: ÐIII dI dâu, Honry dI sau dây cô
xo fruof.
Ðâf chof Honry huyf sao bao dông.
- Nhìn kìa! Chu ng bam fhoo fa.
NANH TRẮNC 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf con soI chay doc fhoo vôf xo, không cân ân nâp. No dung
IaI khI fhây nguoI dI phia fruoc du ng IaI, fru ng maf nhìn, muI hif
ha danh hoI.
ÐIII no I:
- Môf con soI caI.
- Con soI da chôm cua fa ba con cho.
ÐIII dI foI sau xo dung canh ban nhìn con vâf kì quac vân
bam fhoo ho fu mây ngay qua.
No nhay vaI buoc, dung IaI, rôI fIôp fuc dIôn fro do Iân nua.
Ðân dân no foI râf gân cô xo, cuôI cu ng no ngôI bôf xuông bôn môf
khom fhông.
Con cho caI phâp phông muI da nh hoI, maf nhìn fhang vao
haI nguoI chang khac mô f con cho nha.
Nhung frong dôI maf no không bIôu Iô fình cam fhân fhIôf,
fraI IaI fhô hIôn ro finh hung bao du dan. Honry nhâ n xof:
- No doI fon, nhìn maf no fhì bIôf.
- Trông fo con hon soI duc.
- !, mau Iông cu ng râf Ia. Mình chua fhây bao gIo...
Ðô Iông xam co xon Iân mau do, mau cam.
Nhung Ia I Iâp Ioang nhu ng anh kho fa khIô n con vâf co ma u
Iông không fhu c, kho xac djnh: hoI hung hung do nhung mau xam
nôI ro hon.
- Hay no Ia cho koo xo7 Nôu dung, cu ng chang co gì dang
ngac nhIôn. Nay con cho fo.con kIa, foI dây fao xom! Nao, foI dây!
Không aI Iam haI may dâu ma so !... ToI fao xom...
Con vâf bi ân không nhuc nhich.
No vân nhìn cha m chap vao haI nguo I, frông vo du fhây ro no
chI muôn môf dIôu duy nhâf: an fhjf ca haI.
- Ðô mình cho no an koo chì. - ÐIII noI. -Con fhu nay coI
khInh fa qua!
Jack Iondon 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Anh fhâ n frong IôI khâu sung IaI gân, nhung du ng Iu c anh
vua gIuong su ng Iôn vaI fhì con vâf nhay du ng Iôn va bIôn mâ f sau
ru ng fhông. ÐIII Iau bau:
- ÐIôf ngay ma! Môf con vâf dam foI an chung voI cho nha fâf
nhIôn phaI bIôf khâu su ng Ia fhu gì. Nhung hay doI dây. Som
muôn fao so Iôf da may, không o dây fhì o chô khac...
- CIa câu ban ha no faI dây fhì hay hon. -Honry noI. - Không
chung no djnh du câu vao bây do! Iu c ca bây no xu m Ia I, câ u dôI
pho cach nao khI sung chI co môI ba vIôn dan!
- Ðô mac fo, so co cach!
HaI nguo I IaI ha fraI. Ðây cho fhâm môf.
Chung da phaI Iam vIôc qua suc.
HaI nguoI fran froc ngu không yôn gIâc. Ho cam nhân ro môI
do doa ngay cang foI gân. ChI co n frông mong ngon Iua xua duôI
duoc Iu soI ra xa, nôn suôf dôm ho phaI Io canh dông Iua không dô
Iu I dI.
ÐIII ca ng ngay ca ng sa suf fInh fhân, Iuôn mô m ca câm:
- Ðon fhuy fhu da nhIôu Iân kô chuyôn fau cua ho bj ca mâp
bam fhoo. Ðan soI nay co khac gì ca mâp, chung chI cho djp fhuân
Io I Ia xIn bon fa fi fIôf. Chu ng so an fhjf ca haI.
Honry frân an:
- Câu na n fhô Ia saI. NguoI nan Iong Ia nguoI da chIôn baI
môf nua. Anh ban fhân môn oI, hay dung cam Iôn. Chua dôn nôI gì
dâu! Hy vong gIu p fa sông con, nôn fa hay hy vong!
- Khôn nôI, duong dI con qua daI....
NANH TRẮNC 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC II : TRÂN CHIÐN C!OI C!NC

Ngay hôm sau mo dâu voI nhIôu may man hon nhu ng ngay
qua. Không mâf fhôm môf con nao, hình nhu da n cho can dam
hon, koo cô xo dI nhanh hon.
ÐIII va Honry cu ng cam fhây vuI vo hon.
Cô xo fruof dI frong Im Iang fô buôf cua dôm fôI dang kho
nhoc fan dân. Ðô ng xo bj Iâf nghIông, haI nguoI vân fuoI fInh vua
huyf sao va noI vuI vua cô Iâf cô xo fro IaI fu fhô cu . Không ngo
fru c frac nho IaI fro fhanh faI hoa Ion. Cô xo bj Iâf sâp han, froo Io
Iu ng gIu a môf bôn Ia fhân cây fhông va bôn kIa Ia fang da Ion. ÐIII
fhao dan cho. Trong khI Honry dang maI fhu don moI fhu, con Môf
TaI Ion Ion bo sa f dâf hình nhu muôn dao ngu.
- !a, - Honry noI, - con Mô f TaI duoc fha Iong hình nhu djnh
danh baI chuôn... Môf TaI!
ToI dây! ToI ngay!
Nhung con cho không fuân Iônh. TraI IaI, no koo fhoo foan bô
dây daI Iao vô phia con so I caI dang cho da ng xa. HaI con dung
nhìn nhau.
Con soI caI buoc fhôm môf buoc foI bôn con Môf TaI - cu ng
dang xan IaI gâ n no. HaI caI mom da co fhô cham va o nhau, con
caI bâf chof IuI IaI.
- ToI dây! - Honry quaf. - Nao, Môf TaI foI dây! ToI ngay dây!
- Ðô mình Iây su ng...
Khôn nô I khâu su ng bj kof duoI dông hanh Ii vuI frong fuyôf,
fhanh fhu khI boI ra duo c fhì da muôn. Con Môf TaI vua nhâ n ra
saI Iâm. No hôf hoang quay dâu djnh chay chôI chôf fro IaI cô xo
Jack Iondon 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung không kjp. Khoang môf fa con soI hau doI chôm Iôn, con soI
caI châm duf moI dông fac âu yôm o fhon ca m dâu duôI fhoo "ga sI
fình".
ÐIII nhaf sung.
- Qua dang! Không fhô dung Im nhìn cho cu a mình bj an fhjf
ma không Iam gì! Không, không dô aI co fhô frach mình da bo mac
cho bj gIôf chôf.
Anh Iao vao rung..- Cân fhân! - Honry noI voI fhoo. - Chung
râf dông va du Iam. Ðung IIôu mang vì môf con cho. PhaI fhân
frong!
ÐIII bIôn mâf sau hang cây.
NgôI IaI môf mình frôn cô xo fruof Honry nhìn ro ca nh fuong
ru ng ron cua cuô c chIôn dâu gIua caI sông voI caI chô f. Con Môf
TaI fuyôf vong chay fhu c mang qua cac rang fhông fhua fhof cô
fhoaf fhân. ÐIII djnh chan dung cuô c ruof duôI kInh hoang, không
ngo foI fham hoa da cân kô: Iu soI fu bôn phia ua ra. Môf phaf
sung nô vang, ngay sau do haI phaf nua IIôn fIôp.
- Thô Ia xong. - Honry Iâm bâm. - Hôf nhan dan.
TIông nhIôu con soI ru Iôn. Con Môf TaI kôu ang ang. VaI
fIông gâ m gu, fIông vâf Iôn uy nh uy ch, sau do Im Iang chô ngu
hoan foan canh vâf khap bôn bô.
Honry vân ngô I frôn xo fruof, haI con cho con sông sof nam
duoI chân. Ca haI con dôu run Iâ y bây fuông nhu chung hIôu ro
chuyôn vua xay ra.
Honry nhaf chIôc rìu Iam vu khi fu y fhân.
- ÐIII dang fhuong fhô Ia fIôu rôI. Mình so chang bao gIo gap
IaI câu â y nua. Ðây gIo mình pha I fu xoay xo sao cho khoI phaI dô
IaI nam xuong fan o vung dâf faI uong nay.
Anh dong cho va o xo, fu mình khoac môf bô dây daI Iôn vaI
koo xo cu ng haI con vâf.
NANH TRẮNC 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChIôu foI, anh ha fraI nhu moI bua, nhom Iua, nâu an cho
mình, cho cho an, nhung không sao chop nôI maf. Nhung cap maf
Iua nhâp nhay râf gân anh, fhanh môf vong fron bao quanh.
ThInh fhoang bây soI chuyôn dô ng, nhich vao gân fhôm.
Chung chI con ngaI dông Iua, chang mây Iuc sau Honry da phaI
nhaf nhu ng fhanh cuI dang chay do va nhu ng cuc fhan do Iua nom
vô phia cac vj kha ch nguy hIôm buô c chu ng phaI dung IaI cach chô
cam fraI vaI mof.
Ðôn sang Honry gân nhu môf muôn chôf vì ca dôm không
ngu, nhung fInh fhân vân vung.
- ÐIII da gu c duo I nanh vuôf Iu soI, nhung mình fhì hI vong
so không bj chung Iam fhjf.
Môf nguoI chôf Ia du rôI. Xac chôf mình dang cho fhoo so
duoc daf vao noI an foan...
Honry dung rìu dôn mây cây fhông non, buôc baf choo voI
nhau fha nh môf fâm san rôI nâng Iôn fhâf cao daf gIua bôn cây
fhông Io n, buôc fhâf cha c....- Ðaf quan faI chang fraI nay Iôn do,
bon soI không fhô voI foI. Chuyô n cu a mình fhì khac.
Mình chua chju noI IoI cuôI cu ng dâu!
HaI con cho da hang hon. Cô xo chu ng koo không con nang
nhu fruo c, môI buoc chân so dua chung foI gân phao daI M`Curry
hon, chu ng so duoc nghI ngoI frong an foan.
Tuy nhIôn bo n soI Iì Iom vân chua chju ngung bam fhoo fôp
nguo I va cho nho nhoI. IuoI fho Io do ngo m, haI man suo n fro
xuong nhâp nhô fhoo nhjp chay dôu dôu, chung dan dôI hình
fhanh nhIôu hang doc bam fhoo chIôc xo fruo f voI fôc dô ngang fôc
dô haI con cho koo. CIua frua, maf froI Io ra frong mây phuf, fung
vaI chu m nang va ng Iam Honry fhâ y khoo han Iôn.
Nhung ngay sau do anh nang faf phuf nhuong chô cho canh
u am nhu nhu ng ngay fruoc.
Honry dung Ia I som vì bua nay phaI chaf nhIôu, râf nhIôu
canh khô Iam cuI dôf qua dôm.
Jack Iondon 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Anh ha fraI, nâ u an, cho cho an no rôI quâ n kin chan nam
ngu, chIôc rìu kop gIua haI duI, haI con cho con IaI nop chaf bôn
mình.
Iu soI cham chu nhìn anh, hình nhu chung dang nghI bung:
- Ðon fa du kIôn nhân cho doI dô cuôI cu ng so an fuoI nuôf
sông nha nguoI. Ngay ây so foI va chang con xa mây dâu!
Anh chang cô don Iân dâ u fIôn ngam nghia fhân hình mình
môf cach fI mân khac fhuong.
Nan nan bap fay bap chân, Iac Ia c haI ban fay va mIm cuoI
khoaI chi fhây chung râf môm maI, râf vâng IoI. Ðông anh cam
fhây fhuong xof fâm fhân co fhô so bj xâu xo fan fanh. CIo dây
anh Ia fhu gì7 ChI con Ia mon dô an cho bây soI doI.
Chang khac fhân phân con fho ru ng ma anh da dung Iam
fhu c an môf fôI no.
Con soI caI ngôI cach Honry vaI buo c chân nhìn anh fa không
chop maf. ThInh fhoang no ha rô ng môm khoo nhu ng chIôc rang
dang gom frang nhon. Co Iu c no co n IIôm mop.
- NguoI kIa! Ta so ngoam cô nguoI, so an fhjf nguoI, xo xac
nguoI...
Honry hôf hoang nom vôI môf fhanh cuI dang chay Iam con
vâf bIôn mâf. Ðôm frôI qua, không xay ra su cô gì fhôm...
KhI froI da sang, bây soI Iì Iom vân không chju ruf vao rung.
Chung vân an vj ngôI chôm hôm fhanh vo ng fron quanh haI con
cho va chu chung. Honry quaf fhao, du nam dâm doa, nom.cu I,
Iam hôf cach vân chang duôI duoc chung.
Môf con fao fon Iao vao nhung vô huf Honry.
Truoc nguy co bj chu ng fân công ô af, Honry nhaf nhu ng
fhanh cu I con do Iua nom ra. Cuô c vây ham cua bon soI koo daI
suôf nga y, môI khI chu ng fam ngung Honry IaI franh fhu chuâ n bj
fhôm cuI. Ðôm dang foI gâ n mang fhoo nhIô u hIôm nguy hon bâf
cu bao gIo.
NANH TRẮNC 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf qua, haI maf cang ra vì mâf ngu, Honry cang Iuc cang
cam fhây kho chông IaI con môf moI. Anh fu nhu:
- Không duoc ngu . Ngu Ia foI mang. Iam cach nao dô khoI
ngu gu c bây gIo7
Ðâf chof anh nhân ra con soI caI da foI gân, chI con cach
chung môf mof. Nhanh fay Honry chôp ngay môf fhanh cuI dang
chay fhoc manh vao mom con vâf khIô n no ru Iôn bo chay, dô IaI
sau Iung muI fhjf chay kho f Iof.
- Thây chua7 - Honry sung suong roo fo. -Thây don khuyôn
cao nhung ko fhich fhu faI nhau chua7
Ðôm con daI, nguy co ngu quôn vân con do.
Honry buôc vao ba n fay phaI môf canh fhông chay do. KhI
chay gân hôf, Iua so danh fhu c anh fInh dây nôu Io ngu quôn.
Trong dôm anh phaI Iap dI Iap IaI dông fac nay nhIôu Iân.
Co môf Iân canh cu I buôc không chaf roI xuông dâf Iuc nao
không bIôf. Honry fu fu chìm vao gIâc ngu say, mo fhây mình vô
foI phao daI M`Curry. Anh vao môf can phong âm ap, fIôn nghI,
ngôI choI baI voI nhân vIôn fhuong dIôm.
Râf nhIôu cho soI fân công phao daI, cô xông vao bôn frong.
HaI nguoI ngôI cuoI fruoc nhu ng cô gang vô ich cua bon chu ng.
Ðông canh công saf bj xô dô, dan soI xông fhang vao Honry. Ðu ng
Iu c con ac mông bIôn fhanh su fhu c. Ðây soI gâm ru chôm Iôn vô
anh. Môf con ngoam chaf vao canh fay. Ðô go ra Honry IôI no fhoo
fay anh vao dông Iua, du ng chân da vang fhan hông ra khap xung
quanh, dung fay frân vo nhu ng fhanh cu I chay vung vô phia bây
soI khIôn chu ng phaI nu ng fhô finh chuyôn fhao IuI. Môf cuôc
chIôn dâ u bang Iua va fIô ng Ia fho f. HaI ban fay Honry sam don,
anh phaI nhIôu Iân vuI xuông fuyôf cho do nong. Môm hof nhu
dIôn:
- Chu ng may da an fhjf mây con cho cua fao, nhung gIo chôf
cua ban fhân fao chua dIôm dâu! Tao co kô hoa ch pho ng fhu rôI.
Honry xôp cac bo cu I fhanh vong fron quanh chô nghI, dôf
Iôn rôI nam vao gIua ha ng rao Iua.
Jack Iondon 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nam dây if ra cu ng duoc yôn fhân chu ng nao Iua con chay.
Ðon fhu baf chuo c anh, cu ng xu m xif foI ngôI gân dông Iua.
Chung fo vo fhich hoI nong bôc ra, ngua cô fhI nhau fru fung hôI
daI...
Sang som, cac bo cuI da gân fan hôf, cuI du fru không co n
nhIôu, phaI kIôm fhôm. Honry djnh ra khoI vanh daI Iua, nhung
bon soI vân rình san, can không cho anh ra. Iam gì bây gIo 7
Nom cuI chang7 Chu ng da quon nôn không so nua. Honry Iao
dao. Con nguo I cam chju fhua con vâf, buông mình xuông nôm. Ca
phân xac phân hôn dôu gay guc, phuf buông frôI sô phân dang foI
gân. Ðâ u Honry nga xuông saf dâf, va frong môf cô ga ng cuôI cung
anh ngâ ng Iôn nhìn dôm Iua dang Iu I dân. Tu ng fi môf anh Iua faf
Iu I ha n, Iu soI chuân bj chô m Iôn. Honry da hoan foan suy su p, chI
con nghI Io mo:
- Mình kIôf suc rôI. ChIôn dâu nua co ich gì dâu. Tha nam
xuông ngu Ijm dI cho rôI... ngu gIâc cuôI cung frong cuô c doI...
Anh dao maf nhIn quanh Iân nua, fhoang fhây con cho caI...
RôI fhIôp han.
Honry ngu co Iâu không7 Chinh anh cu ng không bIôf. Iuc
fInh dây anh su ng sôf fhây co dIôu gì Ia Ia dang dIôn ra xung
quanh. Không sao hIôu nô I. Ðây soI da bIôn mâf! Nua fInh nua mô,
Honry ngho Ioang fhoang dâu do không xa Iam co fIông nguoI noI,
fIông cho sua. Chuyôn gì dang xay ra7 NhIôu cô xo fruof, bôn chIôc
ca fhay, dang foI gân. Cha ng mây chôc, sa u nguo I da n ông da vây
quanh anh.
Honry vân nghI mình con mô ngu, kho Iung bung:
- ÐIII chô f rôI... Cho bj an fhjf... Con soI caI Iông hung hung
Ia fhu pham moI chuyô n... TôI da Iam hôf su c mình...
- ÐIôf rôI. - Môf nguoI vua foI Iac manh vaI Honry Iam anh
fInh han. - NgaI AIfrod dâu7
- Ðon soI không cham duoc vao ông fa... ông duo c an foan,
frôn cây fhông, ngoaI fâm nanh vuôf cua chung no...
NANH TRẮNC 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI qua doI rôI u7
- PhaI, frong quan faI... TôI kô cac anh ngho hôf rôI do. Cho
fôI ngu, không sao guong nôI nua.
Maf Honry khop IaI, dâu guc xuông ngu c.
Mây nguoI dan ông daf anh nam ngay nga n frôn nôm, dap
chan fhâf kin. Ho bao nhau:
- Ðô anh fa ngu... Thô Ia dung ca m Iam rô I, không fhô Iam
hon duoc..
Jack Iondon 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC III : CON SOI CAI

Tu râf xa vong IaI môf fIông gao choI voI gIua mônh mông
hoang vang. TIô ng gao sâu fham ghô ron cua bây soI doI dang frôn
duong Iu ng baf môf con môI khac chac chan so duoc WIId cung câp
cho chung.
SoI caI Ia con soI ngho fhây fruoc fIôn fIông sau nguoI dan
ông va fIông cho cua ho sua. No chay frôn frong khI nhu ng con
khac fhây kho bo qua con môI dô an. Chu ng nan IaI if Iâu nua, maI
foI khI fhây nguy hIôm da cân kô chu ng moI Iao fhoo vôf chân con
soI caI. Môf con duc râf bu chI huy ca bây, Iuôn môm gâm gu can
không cho Iu so I choaI choaI faf ngang faf ngua... KhI câ n, no ban
phaf cho bon fro vaI cu ngoam ra fro. ÐuôI kjp con caI, no sanh vaI
chay ngay bôn fuy fhInh fhoang bj soI caI ca n vao vaI môf mIông.
No fo con hon ha n nhung fo ra ân cân gâ n nhu kinh nô con
caI.
Con caI dI gIua, bôn phaI no Ia con du c bu , bôn fraI Ia môf
con soI gIa chôf maf, Iông xam ru ng gân fru I, fhân hình dây soo
chung fo no hay gây gô danh Iôn.
ThInh fhoang Iao xam cô fình op sa f soI caI va Iân nao cung
bj no do p môf mIông. SoI caI hôf ngoam fhang bôn phaI IaI quay
sang ngoam Iao bôn fraI, nhung nhu ng con fuc buc cua no hình
nhu không fac dông gì fo I haI con kIa. Co fhô chu ng dang maI
ghon nhau, san sang ca n xo nhau chi mang...
Môf con khac fro hon haI con kIa nhIôu Ion fon chay bôn Iao
chôf, fân du ng moI so ho Ion foI bôn con soI dop gaI khoo Ioo suof
nho vao nguo I no. Con caI quay IaI gâm gu, haI chang vô duyôn kIa
cu ng quay IaI gâm gu hoa fhoo.
NANH TRẮNC 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuôc du ng chân dôf ngôf cua chu ng khIôn ca bây soI nga c
nhIôn, fu ngac nhIôn chuyô n fhanh buc fu c, bây soI dua nhau gao
Iôn, pha vo dôI hình môf Iuc rô I chung chInh dôn IaI hang ngu fIôp
fuc chuyôn vIôn du.
Ðây soI vuof qua nhIôu da m duong nhu vây, nhung con khoo
nhâf dân dâu, nhung con yôu nhâf chay phia sau....Trông chung
nhu môf dao quân gôm foan nhung bô xuong không fhô pha ra, voI
nhung co bap bang fhop foaf ra nguôn nang Iuong vô fân.
Chung fIôn Iôn nhu môf cô may, không co dich dôn, không
ngoI nghI, suc sao khap không gIan hoang va ng mô f su sông khac
dô can xo va nuôf gon.
Vuof qua nhIôu dong sông dong bang, xuyôn qua nhIôu canh
dông co, cuôI cu ng chung gap môf dan naI su ng fâm.
Ngay Iâp fuc bây soI ao af fân công khôI fhjf fhom ngon
không co cho bao vô không co hang ra o Iua bao quanh.
Môf con naI gIa chju fhua fruoc sô dông.
No bj soI caI ngoam chaf cô quâf nga xuông dâf.
Ðôn chu c caI mom hau hau xo xac no, nuôf chu ng no. Trong
chôc Iaf con vâf dop Ia fhô, nang hang mây fram IIvro chI con Ia
vaI khu c xuong ra I rac frôn maf fuyô f.
Ðon soI no nô Ian ra ngu, fru vaI con maI gây su danh nhau.
Nguy co chôf doI châm duf.
NoI chung vua foI râf san môI. Chu ng Iuu Ia I dây môf fhoI
gIan, san baf naI sung fâm Iây caI an.
Sau if Iâu chung chIa fhanh haI dan. Môf dan do soI caI, soI
xam va soI chôf cung vo I con soI fro Iôn ba fuôI dân dâu fIôn vô
sông Mack-onzIo va vung Hô.
MôI ngay dan IaI gIam mâf vaI fhanh vIôn.
Chung ru nhau bo dI fung dôI môf. CuôI cu ng chI con Ia I soI
caI va bô ba duc ru a sI fình...
Jack Iondon 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SoI caI không fo ra âu yôm, fhuong fhuong công doo bam cua
ca ba chang bang nhung cu ngoam dau dIông.
Con soI ba fuôI cang ngay cang fo ra bao dan hon, không
ngân ngaI ngoa m faI Ia o chôf ca n xo foI boI. Iao dô vâf gIa voI
nhung vô f soo chu ng fich cua Iong dung cam không phan u ng vôI.
Iao râf ranh ma, nhân naI cho djp fôf. Qua nhIôn fhoI co fhuân IoI
da dôn.
Môf cuôc chIôn fan bao dIôn ra. SoI gIa chôf maf cu ng voI soI
xam fo con không do du dông Ioaf fân công soI fro. Iu c nay quang
do I sông bôn nhau fruo c kIa cha ng con y nghIa gì. Sô phân nghIôf
nga gIang xuông dâu ga fro sI fình baf ga phaI mang sInh mang
fra gIa cho fhoI ca gan yôu dôn mô muôI dâ u oc.
SoI caI ngôI Im ngam cuô c chIôn dâu ma no Ia mon fIôn daf
cuoc. Ma u phun fung foo, Iông.duf ra bay khap noI... soI fro nga
gu c. No nam chôf gi frôn fuyôf do, soI caI fhan nhIôn nhìn no, haI
mop nhô ch cao nhu mIm cuoI.
Trong khI do soI xam na m IIô m vôf fhuong frôn vaI dang
hanh no du dôI. SoI gIa IIô c con ma f dôc nhan co n Ia I, quan sa f kI,
cha c chan no dang foan finh môf kô hIôm. SoI xam muôn IIôm vaI
dI nhIôn phaI ngooo cô dô Iô yôf hâu.
Ðo chinh Ia Iu c Ia o chôf cho doI. No Iao foI, cam bô nanh sac
nhon vao fhjf ko cung bây.
HaI ham rang fan bao khop IaI râf manh. TIông xuong gay
rao rao, dông ma ch cô duf fung, mau phun ông ôc. SoI xam cô vu ng
ra khoI gong kìm chôf nguoI cua djch fhu, IuI IaI, chông cu fhôm
vaI phuf, djnh nhay Iôn chup cô soI gIa nhung kIôf su c gu c xuông.
SoI caI vân ngôI Im không nhuc nhich. Va vâ n mIm cuoI.
Môf Maf buoc foI bôn soI caI. Ðô dIôu vua kIôu hanh vua
fhân fro ng, kIôu hanh vì da dung cam chIôn dâu va chIôn fhang,
fhân fro ng vì chua bIôf soI caI so dôI xu fhô nao.
SoI caI don fIôp soI gIa kha fhân fình, mom duI mo m. No
nhay con Iôn, sanh vaI chay Iang xang bôn ko da chIô n dâu vì no.
Nhung fhInh fhoang soI gIa phaI dung IaI. Cac vôf fhuong Ia m no
NANH TRẮNC 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dau, no phaI IIôm cho dju bof. No cu I xuông ngoam vaI nam fuyôf
nhuôm do mau, fhây khoo Iôn. No duôI fhoo soI ca I, cac fro nô gIon
vuI vo IaI fIôp dIôn.
Tu sau bua do haI con soI không roI nhau nua buoc. Chung
cu ng nhau san mô I, cu ng chIa so fhanh qua... frong nhIôu fuân Iô.
Môf bua kIa soI caI fo vo Io Iang, hình nhu no cô fìm bang
duoc môf noI ân nâp. Iô hông duoI dông cây dô, nhu ng duong nuf
sâu duoI fuyôf Ia nhung chô no chu y, no chuI han vao frong, danh
hoI râf kI.
Trong khI do Môf Maf vân fhan nhIôn không quan fâm fo I
fhaI dô ban no fuy vân không bo qua môf hanh dông nho nao cua
ban. MôI khI soI caI Iân Ia dây do qua Iâu, no kIôn nhân nam cho
ban fro vô.
Chung sông bôn nhau sung suong nhu vây frong nhIôu ngay,
cu ng nhau vuof qua nhIôu vung xa xôI.
Trong ca c cuôc vIôn du Iang baf ây dôI khI chung gap nhu ng
con soI khac, cu ng cap dôI môf duc môf caI nhu chu ng, nhung
không con nao.fo y muôn hop fhanh nhom fhanh bây dô cu ng
nhau sô ng Iang fhang nhu fruoc.
Cu ng co khI môf con soI Io ban muôn Iam fhanh vIôn fhu ba
frong gIa dình môf dôI vo chông soI na o do, nhung nhu ng ham
rang nho hôf ra ngoaI, nhu ng bô Iông xu Iôn Iom chom nhanh
chong Ia m no hIôu: dung fuong bo, phaI fIôp fuc cuôc hanh frình cô
don.
Môf dôm sang frang, haI vo chông soI gIa dang chay fìm môI
frong khu rung yôn fInh, bông Môf Maf dung khung IaI hô ch mom
phâp phông muI danh hoI. ÐIôu gì khIôn no dôf ngôf Io Iang7
No co vo chua ha I Io ng voI kôf qua fham do, IaI fIôp fuc hif
ha không khi cô fìm hIôu y nghIa ban fhông dIôp dang nhân. SoI
caI dô y quan saf con duc, fo vo không dông fình voI fhaI dô Io Iang
cu a ban. No cu fIô p fuc châ m raI fIô n buoc.
Môf Maf mIôn cuo ng bam fhoo.
Jack Iondon 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tu ng quang fung quang no dung IaI vônh faI ngho ngong,
hôch mu I do hoI y nghIa cac Ian hoI phang phâf frong bâu froI
dôm.
Chung foI fruoc môf frang rông. Râf fhân frong, chung
không dI vao frang ma Ion Ion foI saf bìa rung cang maf quan saf
khoang frông fruo c maf.
TIông cho ung oang uy nh nhau, fIô ng dan ông dan ba cuoI
noI râm ran bay foI faI haI con soI.
NhIôu Iôu vaI san saf, nhIôu bong nguoI fôI fhâm dI dI IaI Ia I
fruoc dông Iua Io n.
TraI cua nguo I AnhdIông.
Môf Maf fo ra Io Iang, nghI hoac.
Tra I IaI soI caI fo vo vuI fhich duo c hif fho cac mu I fu fraI
fhoo gIo bay foI. ÐIôu gì dang dIôn ra frong dâu no7 TaI sao no run
rây fhô kIa, hon nua co n cô fruyôn nôI xu c dông cua no sang soI
gIa dang không gIâu gIôm y muôn franh xa noI nay. SoI caI cam
fhây môf y nghI kì Ia: fhich vao han noI cam fraI, nam bôn dông
Iua, chIa so dô an voI Iu cho nha, choI dua voI bon fro nho...
Môf Maf sôf ruôf va cang Iu c ca ng cang fhang khIôn soI caI
phaI fhuân fình roI bo noI nguy hIôm, quay fro vao ru ng. Chung
con nhIôu vIôc phaI Iam, không rôI hoI du ng ngam ca nh sInh hoaf
cua nguo I AnhdIông.
HaI ca I bong cua chung song song Iuof frong anh frang gIua
fInh Iang cua môf dôm gIa buôf.
ÐuoI cac Ium cây, chung fhây co con duong mon mang nhung
dâu chân con moI. Cân fhân frong!
Môf Maf gi mu I saf dâf chay châm châm phia.fruoc soI caI.
Can ban chân mô m maI cu a chung In vôf frôn maf fuyôf danh dâu
cuôc dI fhâm Iang.
Môf Iuc sau soI gIa phaf hIôn môf khôI frang dang ngo nguây
fruoc maf no.
NANH TRẮNC 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Co su sô ng! Co con môI! Co fhu c an rôI! SoI gIa chôm Iôn
ngoam manh vao caI khô I fron bIôf cua quây, va fung hu ng fhây
no bay vuf Iôn cao rôI quâ y dap nhu nhay nhu mua ngay frôn dâu
no.
Môf Maf nhân ra môf chu fho frang, nhung faI sao fho bj
froo Iôn cây fhông non fhô kIa7
Thoaf dâu soI fhâ y hoang, sau do no fuc gIân gâm Iôn môf
fIông chuân bj nhay Iôn vô Iân nua nhung soI caI huy ch no sang
bôn, xân Iôn fruo c va nha y Iôn con fho. SoI caI vô huf môf Iân,
nhIôu Iâ n. Ða n no ca ng Iu c cang fu c dIôn Iôn bon nhay fhoo, cam
duoc nhu ng chIôc nanh sac nhon cu a no vao con fho. No gIu fhâf
cha c va khoan khoaI fhuong fhu c dong mau nong dang rI ra fuoI
dâm haI ham rang no, nhung chu fho vân bj cây fhông uôn cong
gIu chaf.
Thô Ia fhô nao7
Môf Maf nha con môI, hôf hoang IuI IaI, ngua cô nhìn cây
fhông vu a dung fhang Iôn koo fhoo cu c fron ma u frang. Con fho
Iông frang vuong dây mau fuoI vân cua quâ y. SoI gIa Iông Iôn fuc
gIân, cao vao mom soI caI dang can vaI no. HaI con quay sang
danh nhau, nhung Mô f Maf không danh fra, cam chju nhân don,
chju dô soI caI can ra ch mây mIông fhjf rôI cuI dâu fo y fuân
phu c...
SoI caI chIôn fha ng ngô I xuông fuyôf fho hông hôc, dô mac
ban no xu fri con môI.
Iân nay Môf Maf nhay mô f phaf râ f chinh xac, ngoam frung
con fho IôI xuông saf dâf. Cây fhông Ia c Iu, oan xuông, nhung
không fo ra nguy hIôm.
SoI caI foI, can môf can râ f manh duf duf dâu fho. SoI chôf
gIâf mình: ngay Iâp fuc, cây fhông bâf Iôn dung fha ng fhoo fu fhô
fu nhIôn vôn co cu a no gIua hang fhông, không Iac Iu nua.
HaI con soI baf dâu an fhjf con môI bj cây ru ng baf sông môf
cach bi ân.
Jack Iondon 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chac so I caI dang gIaI fhich cho ban no hIô u ca ch con nguoI
dung cây ru ng Ia m bây baf fho nhu fhô nao.
SoI caI va soI chô f không vôI roI xa khu vu c nguoI AnhdIông
cam fraI. Chu ng Iang vang frong cac buI cây quanh do, maI foI bua
môf vIôn dan.rif qua faI xuyôn vao fhân cây saf dâu con soI gIa
chung moI chju bo chay.
SoI caI chay châm hon fruoc kIa, frông co vo nang nô hon,
moI duôI fhoo con fho ru ng môf quang nga n da fho hông hôc ma
nao co baf duoc fho! Môf Maf nhân ra su fhay dôI ây va muô n bay
fo fình ban nhung bj soI caI dây ra, can cho mây mIô ng. Iao soI gIa
dang fhuong không vì fhô ma nan Iong, cang fhây soI caI Iam gIa
no cang fìm du cach hong Iam soI caI môm Io ng.
Tu if Iâu nay soI caI hình nhu muôn fìm kIôm môf fhu gì râf
quan frong.
MaI no cung fìm ra. Ðo Ia môf vach da du ng du ng bôn dong
fhac nho dô vao sông MackonzIo.
Vao mua nay, khi Ia nh, bang gIa va fuyôf fru m Iôn khap
vung. MoI dong fhac dôu dông cu ng, chI co n Ia nhu ng khôI bang
Ion.
Va ch da bôn bo sông da nhIôu nam bj bao fô, mua nguôn va
fuyôf fan bao mon, môf sô chô dô Iô nhung vô f nuf sâu. Con soI caI
môf Iu du, dI vong voo chu chI xuô ng foI fân chân vach. No dung
IaI, hif ha danh hoI fham do rôI fro o nguo c fro IaI chuI vao môf vôf
nuf. No op bung bo qua môf hanh Iang hop daI ba pIô vao foI can
phong nho hình fron co duong kinh frôn duoI sau pIô.
Can phong âm cung, kha khô rao. SoI gIa bam fhoo sau
nhung không vao han frong phong, no dung IaI o dâu hanh Iang,
fu chô nay co fhô canh chu ng ban no. SoI caI dI nhIôu vong, danh
hoI râf kI moI chô rôI buông mình nam vâ f xuông, kôu kho môf
fIông nhu fIông fhan.
Môf Maf vân fhoo doI không bo sof môf chI fIôf nao, nhung
không dam foI gân. Iao vuI mung vây duôI. Iu c nay soI caI nhìn
Iao voI vo fhân fhIôf hon. No vo vây faI, fho IuoI, moI cu chI dô u
NANH TRẮNC 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bIôu Iô su haI Iong. SoI gIa nam daI ra djnh ngu nhung không sao
ngu duoc. Phân vì doI bung, phân vì ngoaI kIa vua co nhung fin
hIôu moI. Canh vâf dang bIôn dôI sâu sac, không khi dju han,
fhIôn nhIôn ngan ngaf nhIôu huong Ia.
Mua xuân da vô. ÐuoI Iop bang Iâp Ianh nhIôu mach nuoc
Ian fan, nhua frong fhân cây baf dâu chay Iôn nuôI chôI Ia. Maf
froI fhang fu nga dân xuông chân froI xa, nhung fIa nang âm
fruon frôn maf dâf fuy con Ianh nhung dang fhuc fInh, foan bô
vung dâf mIôn Ða c dang hôI sInh. Khap noI noI fhâ m duom huong
xuân, su sông bu ng fInh duoI Iop fuyôf day, mâm xanh kIôn quyôf
pha vo Io p vo chôf choc cua mua dông..Môf dan chIm khoang sau
bay con bay qua bâu froI.
Suc quyô n ru cua fhIôn nhIôn dang run râ y cua mình sông
IaI cang Iuc ca ng manh IIôf khIôn soI gIa không cuo ng nôI, no quay
nhìn con ban moI goI ban dI fhoo.
Nhung soI caI fo vo nga n ngâm, vân nam Im, cô ngu fhôm
môf gIâc. Môf Maf danh ngôI xuô ng ngay IôI vao hang. Ðông co
fIông vo vo Iuof qua faI rôI dung Ia I ngay frôn chof muI no. Con
muôI fao fon dam dung faI chô vuon vaI duôI canh cho fInh han
gIâc ngu daI. Chac suôf mua dông qua no da ru c frong hôc môf
khuc rô cây vua duoc na ng Iam fan bang cho no fhoaf ra. SoI gIa
cang fhây kho cuong IaI fIông goI cua fhIôn nhIôn, hon nua con doI
bung daI dang vân fhu c gIuc no phaI Iôn duong fìm fhu c an. No
quay nhìn ban môf Iân cuô I, nhung soI caI vâ n nam Im.
Iu c dâu anh sang dôf ngôf Iam soI gIa Ioa maf không nhâ n
ra duong nhung rôI no cu ng IôI xuông vu ng fuyôf fan, vuof qua
dong fhac dong bang Ianh buôf. CuôI cung no daf duoc chân Iôn
vung dâf phu fuyôf môm.
Trong nhIôu gIo IIôn, soI gIa Ia ng vang quanh quân, chuI IuI
rình mo, nhung chang kIô m duo c mIông gì. Cân nhu chôf doI do,
no Iu I fhuI quay vô. Vua chuI vao ha nh Iang hop no sung sôf dung
khung, nghI nghI hoac hoac fruo c fIông dô ng Ia hoac chua ngho
bao gIo.
Jack Iondon 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No dong faI ngho ngong nhu ng âm fhanh khac fhuong.
Chuyôn gì xay ra khI no vang nha7
Nhu ng fIông rô n rI kIa fhâf dang nghI. No op cha f bung
xuông dâf bo vao, sap foI can phong nho hình fron fhì môf fIông gu
chan no dung IaI.
SoI gIa sung so dung Im, rôI fhu xôp chô nam ngoaI hanh
Iang ngu khì môf gIâc foI sang.
Sang ra, fIông gâ m gu cua soI caI va nhung fIông rôn rI y hôf
fôI qua dung soI gIa dây... No fhây nam cu c fhjf sông dông, chang
ra hình fhu gì dang nop vao nhau na m gIua cang con soI mo.
Tuy không phaI Iân dâu fIôn chu ng kIôn su kIôn IoaI nay
nhung soI chôf vân râf nga c nhIôn.
SoI caI chua fo ra dô finh. Vua fhây soI gIa hoI dông dây Ia no
gâm gu, nho hôf rang cua, rang nanh ra ngoaI.
Môf Maf fhông ca m ngay:
- Yôn fâm dI! Anh không Iam haI bon nhoc cua om dâu! Tra I
IaI, frong khI om Io gIu chung frong hang, anh so dI kIôm caI an
cho chung..SoI gIa ra dI.
No vuof qua nhIôu dam duong mo I phaf hIô n duoc môf dâu
vôf moI foanh. Nhung xom ra dây Ia dâu môf con vâf Ion hon no
nhIôu, chac kho fhang nôn no không Iâ n fhoo. ÐI xa fhôm chuf
nua, no gap môf con nhim. Thu na y không dô choI, va IaI Môf Maf
chua duo c nôm fhu bao gIo. PhaI Ia m gì dây7 No fhâ n frong xoay
quanh con vâf kì quac vua cuôn mình IaI fhanh môf cu c fron xoo.
Iao chôf nam daI ra cach cu c fron môf khoang an foan cho
Iu c con nhim yôn fâm fruoc canh fhanh bình so fIôp fuc bo dI. KhI
do soI gIa so ra don ngay gIua bu ng, noI không co soI Iông nhon
hoaf nao. Nhung con nhim cu kIôn frì nam Im nhu chôf, cuôI cu ng
IaI Ia Iao chôf mâf kIôn nhâ n, bo dI fhang.
Câp Iam rôI. Ðôm sap xuông, nhâf fhIôf phaI co fhu c an
mang vô hang. SoI chôf Ia I Iôn duong, vuof qua môf quang kha daI
moI baf gap chu ga rung dung frôn môf gôc cây dô. Ca không bIôf
NANH TRẮNC 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no da foI bôn. SoI chôf faf môf faf, chu ga gIay danh dach cô fìm
duong fhoaf nhung nhanh chong bj soI vô hIô u hoa.
Con soI vua baf dâu danh chon fhì suc nho ra soI caI va bon
soI con. No ngoam con môI fha vô. Trôn duong vô, no IaI dI qua IôI
mon mang nhu ng dâu chân Ion da fhây hô I sang. SoI gIa ca ng fhân
frong hon. Qua Ia khôn ngoan.
Cach dây không xa, no vua fhoang fhây con vâf In dâ u chân
frôn fuyôf. Môf con IInh mIôu caI, râf fo. CIông nhu no hôI nay,
con IInh mIôu dang dung fruoc con nhim vân cuôn fron fhu Iu.
SoI chôf daf con ga chôf xuông bôn, bo saf dâ f chuI vao dông
canh khô, fu dây no co fhô nhìn ro moI chuyôn ma không so bj Iô
maf.
No nam doI nua gIo, môf gIo... Con nhim cha c da yôn chi, fu
fu duôI fhang mình.
Cha! CIa duoc cam nanh vao khôI fhjf fuoI sông fhom ngon
kIa fhì sung suong bIôf mây!
Nuoc raI ua dây mop soI gIa .
Ðâf fhình Iình nhim phaf hIôn ra IInh mIôu.
No djnh cuôn mình IaI dung buc rao gaI Iôn.
Nhung châm mâf rôI! Mong con IInh mIôu cay Iôn bu ng no xo
môf duong rông. Chang nhim cu ng không vua. No quâf manh duôI
phong Iuôn môf Iuc mây muI Iao vao chân djch fhu. TIông gao dau
don nôI fIô p fIông fhan gIay chôf..SoI gIa nam Im fhoo doI dIôn
bIôn fân bI kjch. No IInh cam so không xay ra dIôu gì không may
cho no. No kIôn nhân doI fhoI.
Con IInh mIôu fu c gIân môf Iân nu a, chôm Iôn ko fhu dang
fruf hôf suc Iuc co n Ia I cô cuôn fron nhu fruo c. Không chju Iop, con
nhim cô fra don, nôn fru ng mom djch fhu, gây fhôm nhIôu vôf
fhuong moI. Con IInh mIôu dau qua, ru Iôn, nhay sang phaI sang
fraI, Ian duoI fuyôf, co mình vao gôc cây ho ng go hô f nhu ng muI
fôn Iông nhim nhung không fhoaf.
SoI gIa vân nam bâf dông.
Jack Iondon 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con IInh mIôu nhu phaf dIôn. No nhay chô m chôm frong cac
Ium cây, nhay foI dâu fuyô f quanh nguo I no do Iom. Ðâf fhình Iình
no Iao vu f dI, bIôn mâf. Cho foI khI fIông kôu cua no faf han phia
xa, con soI gIa mo I buoc ra khoI chô nâp. No buoc fhâ f châm, fhâf
fhân fro ng nhu fhô dang con vô van hIôm hoa dang rình râp dâu
dây.
Con nhim vân chua chôf, no con du su c dô nhân bIô f nôI bâf
hanh khung khIô p: môf ko fhu kha c dang fo I gâ n. Nhim fa hof Iôn
môf fIông xung frân, bâp haI ham rang vao nhau fhâf kôu va cô
cuôn fro n mình nhung không cuôn han duoc. Co bap da bj fôn
fhuong nang, IaI mâf qua nhIôu mau nôn no không con du suc fu
vô.
Môf Maf fhây ro fình fhô cu a con môI bon fIôn dôn gân fhôm.
Truoc hô f no nuôf nhIôu vô c fuyôf nhuôm ma u, fân huong vj
ngon cua chung va cang fhây doI fhôm. Tuy vây, voI kInh nghIôm
cua ko Ia o Iuyôn fruong doI, no vân gIu khoa ng ca ch an foan.
KIôn nhâ n ngôI doI frong khI nhim fa dang fhu hôf fan Iuc
nghIôn rang choo choo, câf Iôn nhIôu fIông kôu fhan fhô fham,
fIông rif oo oo choI faI.
Sau cu ng nhim gIâf mình co rum nguoI frong con gIa y chôf.
Nhu ng chIôc Iông cu ng nhon fu fu cup hôf xuông, nguoI no môm ra
duôI fha ng.
Môf Maf faf môf faf Iâf ngua con vâf, không fhây nhim phan
ung.
Yôn fri Ion, soI gIa ngam kI con môI rôI ngoam chaf IôI dI,
môf nua koo Iô duoI dâf, nua kIa na m gon frong môm.
Iu c ây no suc nho ra da dô môf con ga ru ng gân do.
Tha môf Iu c haI con môI Ia công vIôc qua na ng nô. SoI gIa co
ngay quyôf djnh xu fri fình.huông. No chon hôf con ga, chI mang
xac nhim vô nha.
Trong hang soI caI va soI con dang nam doI, soI chôf daf
chIôn IoI phâm xuông. SoI caI foI quan saf con nhim.
NANH TRẮNC 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tôf, râf fhich hop voI bon nhoc! Ca m on soI gIa nho! SoI caI
IIôm vaI soI gIa fo y cam on, nhung ngay sau do no gâ m gu...
Cua dang fôI, fIô ng gu Iu c nay không hung hang nhu fruoc.
SoI caI da nhân bIôf soI gIa co fhô Iam môf soI bô fôf, no va dan soI
con không co gì phaI so haI Iao chôf.
Jack Iondon 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IV : SOI CON IONC XAM

Ðôn chu soI con gIông hôf soI mo, co bô Iông mau hoI hung
hung. Con fhu nam Iông xam nhu Iông soI chôf, nhung khac bô no
o chô co du haI maf.
Truoc khI mo maf, bon soI con nhân duo c nhu ng fhông fIn
dâu fIôn vô su vâf nho o xu c gIac. Qua dung cham co saf bon
chung nhân bIôf nhau, baf dâu du a nghjch voI nhau bang nhu ng
dông fac mo mâm so soang chu không nhìn fhây nhau. Va cac chu
nhoc cung som ho c ca ch Iôn fIông ham hoo, ra su c rung manh cô
hong fâp phaf ra nhung âm fhanh khac nhau, khI gIân hon fhì
ho ng chu ng phaf ra nhu ng fIông nhu fIông rif.
Cu ng qua so mo dung cham frôn da fhjf, qua vj nôm frôn
IuoI va muI ngu I qua muI ma bon nhoc nhâ n bIôf soI mo Ia nguôn
suoI âm, nguôn fhu c an va fình yôu fhuong. Chu ng da c bIôf
nhân.bIôf caI IuoI dju dang cua mo chung Iuôn Iuôn vuôf vo fhân
hình môm maI cu a chu ng Iam ngay cang môm maI hon.
SoI con fraI qua fhang fhu nhâf nhu vây. RôI no mo maf, nho
vây ma hoc cach fìm hIôu fhô gIoI xung quanh cho ro nof va dây du
hon.
Nhung vân chua bIôf dôn anh sa ng ban nga y vì vâ n con pha I
sông frong hang fôI. ChI rIông IôI vao hanh Iang cho no fhây môf
nguô n anh sang yôu of. No Io mo ca m nhân co môf bôn ngoaI, môf
fhô gIoI khac sang sua hon, sau nay no moI bIôf ro.
Iu c nay soI con chua cam fhây ngô f ngaf fu fung vì no chua
bIôf rang ngoaI ca I fhô gIoI no dang sông con co môf fhô gIoI khac
han. Nhung nho co môf buc va ch khac cac buc khac, buc vach dua
vao hang Iuô ng a nh sa ng mong manh gIup soI con fuy chua mo
maf nhìn ro fhô gIoI ban ngay nhung cung co môf cam gIac vô fhu c
NANH TRẮNC 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vô anh sang. Nhu môf cây non huong vô maf froI, fung fho fhjf
frong co fhô soI con ngay cang bj nguôn sang do huf fhoo. Cung voI
cac anh chj om, no bo ra phia cua ha ng Iang, phia co Iuông sang bi
ân fu ngoaI roI vao. Ðon soI con không bao gIo bo vô phia cac chô
ân nâp fôI fam o cac buc va ch khac.
Tâf ca nhu ng khôI fhjf mum mIm nay dôu nhu caI may
không bIôf môf moI bo ra phia sang fhoo su fhu c dây cua nhu câu
fôn faI ma chu ng dang cô bam vao fhâf chac. if Iâu sau, cu ng voI
su hình fhanh y fhu c rIông voI nhu ng ham muôn nhu ng fhôI fhu c
rIông, su c hâp dân cua anh sang dôI voI chung cang manh IIôf, cua
hanh Iang gân nhu bIôn fhanh dIô m fhu huf duy nhâf. Ðon nho c
IIôn fu c bo ra dây. Cu ng vao djp nay, môI dua co fhô kham pha
fhôm nhung cua bau frôn co fhô mo. Mo chu ng không chI co caI
IuoI dô IIôm dô âu yôm chu ng ma co n co caI mom dô ra don, nhu ng
caI chân dô hâf fhân hình bo nho cua chung Ian Iông Iôc vao fân
cuôI hang.
- Cac con con qua nho! Hay cho if bu a nua!
Cac con chua du cung ran dô mao hIôm ra ngoaI kIa, noI cac
con co fhô gap vô van nguy hIôm. Hay kIôn nhâ n, so co nga y mo
con mình cu ng dI dao.
Nho vây bon nho c hoc duoc y nghIa cac frân don va hoc duoc
ca cach franh do n.
KhI soI con dây fhang cu ng Ia Iuc chu ng da mo maf nhìn
xung quanh fu mô f fuân fruoc. Môf con frong bon Iôn maf fa dây
hon ha n nhung.con khac: con Iông xam. Con nay cung bIôf an fhjf
nhu ca c anh chj om no, nhu ca gIa dình no.
Sua no bu no I cho cu ng cu ng Ia fhjf duoc bIô n dô I fha nh châf
Iong. Thu fhu c an nay da gIup no Ion Iôn, cho no su c manh. Ðây
gIo no baf dâu an fhjf do soI mo nhaI naf va fIôu hoa môf phân rôI
mom cho con.
TIông con soI xa m vang fo hon bôn con kIa, frong vuI dua no
Ia dua vuof frôI hon ca, no Iuôn quâf nga cac con khac rôI nhay
nhay faI chung.
Jack Iondon 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No cu ng Ia dua quây pha soI mo nhIôu nhâf. Va cu ng Ia dua
bj Iuông sang mo mo Ioc qua cua hanh Iang quyôn ru ma nh hon
nhung con soI con khac.
Tuy soI xam bj dIôm sang mo mo do cuôn huf râf manh
nhung no hoan foan không bIôf co caI gì phia sau. No fuong cua
vao hâm Ia môf buc fuo ng sang. Ðu c fuong nay Ia maf froI cua no,
Ia ngon nôn ma no Ia con fhIôu fhân. Ia fhâf, faI sao soI bô IaI co
fhô xuyôn qua fâm man không fhu c ây dô mang dô an vao7 No da
nhIôu Iân fìm cach dI qua fuong, nhIôu Iân fhu dI qua cac buc vach
khac xom sao nhung Iân nao cu ng dau dIô ng vì cu ng caI chof muI
non nof vao vach cu ng. Ðu c fuong a nh sa ng cang kho hIôu ca ng bi
ân cang hâp dân no manh. CuôI cu ng no danh châp nhân y nghI:
kha nang bIôn duoc vao fâm man do Ia phop Ia cu a bô no, cu ng
nhu sua va fhu c an nhaI du Ia fhu chI rIông mo no co. SoI con dâu
co dâu oc suy Iuâ n nhu con nguoI! Ta không bIôf oc no hoaf dông
ra sao, nhung cha c cha n nhu ng kôf Iuân no ruf ra cu ng không kom
ro rang, fhoo quan dIôm cua no. No không fhac mac faI sao su vâf
fôn faI ma chI quan fâm foI caI cach su vâf Ia m fhô na o dô fôn faI.
Vì fhô no da hoc duoc cach khoI cu ng mom vao vach hang va bIôf
nhung dIôu no không Iam duoc fhì bô no IaI co fhô Iam râf cu.
Cu ng nhu moI sInh vâf khac o WIId, soI con nhanh chong
hIôu fhô nao Ia doI kom. Chang mây chôc, không nhu ng fhjf không
con du cho mo no mom ma sua cu ng không du cho no bu.
Trong hang baf dâu dây Iôn nhu ng fIông kôu fhan, rôn xIôf.
Ðon soI con fhôI dua nghjch, fhôI danh Iôn, roI vao frang fhaI mô
môf. Trông bôn ngoaI nhu chôf nhung fhu c ra chu ng chI ngu Ijm
dI. Canh do khIô n Môf Maf râf dau Iong. No Iông Iôn chay khap
noI fìm fhu c an, nhung hình nhu moI su sô ng da chay frôn khoI xu
so dang nguyôn rua nay..Cu ng nhu soI gIa, soI caI ngay dôm vâf va
san Iu ng nhung cu ng chang gap may hon.
No mon mon foI rìa fra I nguoI AnhdIông cuôm duoc vaI con
fho rung sa bây. Nhung rôI fuyôf fan, bang frôn cac dong fhac
cu ng fan, foan AnhdIông nhô fra I dI noI khac, bô maf ghô fom cua
doI kom IaI hIôn ra frong hang soI.
NANH TRẮNC 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI fhoI fIôf fhuân IoI fro IaI, san baf kôf qua hon, frong can
phong fron cuôI hanh Iang da co nhIôu fhay dôI. ChI con haI soI
con sông sof: con xam va con soI ca I om uf cua no. Ða con kIa da
chôf doI hôf.
SoI xam nhanh chong hôI phu c suc khoo va IaI bj Iuô ng sa ng
ngoaI cu a hanh Iang cuôn huf.
Con soI om fuy duoc soI mo ra suc cham bam, cho an dây du
nhung ngay cang suy kIôf dân. Nhu môf ngon Iua nho nhoI châp
chon fruoc gIo không co ca ch gì fhôI bung Iôn duoc.
RôI faf han.
Môf ngay kIa, soI con không fhây bô no dI qua buc fuo ng anh
sang. Ðâ f hanh âp dôn frong frâ n doI fhu haI, fuy không khôc IIôf
bang frân fruo c.
SoI gIa fu bo gIa dình chang7 Không! SoI caI nhanh chong
nhân ra dIôu gì da xay ra voI ban no. Iuc foI san môI frong vung
con IInh mIôu sInh sông bôn nha nh phaI con suôI, soI caI phaf hIôn
dâu chân soI gIa In frôn maf dâf fu dôm fruoc. Ðâu chân dân foI
chô co dâu con IInh mIôu, sau do foI chô xay ra cuôc chIôn dâu gIua
haI con fhu, kôf fhu c bang fhang Io I cua con IInh mIôu.
VaI khuc xuong Ia fâf ca nhu ng gì con sof IaI cua con soI gIa
ba n no. No Iân fhoo dâu vôf IInh mIôu va fìm ra hang ô ko fhu.
ÐIôf dich xac chô ko fhu vân ruf vô voI Iu con nhung soI gIa không
dam duong dâu. IIôu sau nay no so co co hôI fra fhu cho soI gIa7
Sau bua do, soI caI franh không bon mang foI gân Ianh dja cua
IInh mIôu nua, no fhua bIôf ban châf hung fon va finh fình bâf frj
cua gIô ng fhu na y. ÐI nhIôn nôu huy dông ca môf bây soI fân công
fhì dô da ng fông khu no dI bIôf khoI noI dây. Nhung môf choI môf
Ia chuyôn khac, nhâf Ia khI con IInh mIôu kIa co ca môf dan con
sau Iung, ca mô f gIa dình dang doI ra hong phaI nuôI nâng, phaI
cho cho. Trong cuôc chIôn do Môf Maf da phaI fra gIa bang sInh
mang cu a mình. WIId co nhung Iuâf Iô khac nghIôf rIông cu a no,
cuôc sInh fôn o mIôn dâf nay nhu ngan cân froo soI foc..KhI soI caI
dI san môI no fhuong phaI dô soI con xam o nha môf mình. No da
day con hIôu dIô u câm kj: không duoc foI gân cua vao hanh Iang.
Jack Iondon 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thoo ban nang, soI con vâng IoI mo vì no cung cam fhây môf nôI so
fu nhIôn, fuy fruoc nay, frong quang doI con ngan nguI cua mình
no chua hô gap bâf cu dIôu gì Iam no so. No fru c fIôp fhua kô cua
soI bô soI mo nôI so nay, soI bô mo IaI fhua kô cua nhIô u fhô hô soI
Iân Iuof nôI fIôp nhau qua doI.
Tom IaI, soI con bIôf so fruoc khI hIôu so haI co y nghIa gì
frong cuô c sông hang ngay.
Chac no xôp cam xu c nay vao Ioaf daI nhu ng han chô frong
cuôc sô ng, nhung han chô no da bIôf so so. Canh bj gIam ham
frong bo ng fôI, nhu ng xô dây cua soI mo va nan doI da day no hIôu
frôn doI nay không phaI moI fhu dôu duo c fu do, no phaI fuân fhoo
dIôu Iuâf vô nhung su bo buôc, nhung gIoI han. PhaI franh Iam
nhung dIôu gây va cham fhì moI duoc huong nhu ng dIôu không va
cham. Vua vì ngho IoI soI mo, vua vì nôI so haI mo hô va không fôn
do nôn soI con franh xa cua hang. Phâ n Io n fhì gIo o nha môf
mình, no Ian ra ngu vuI, gIua haI gIâc ngu no nam Im, cô non
nhung fIông kôu fhan frong cô Iam hong no cang phông.
Môf bua kIa dang nam nghI no chof ngho co fIông dông Ia fu
buc fuong anh sa ng Iof va o hang. Môf hIô m hoa Ion dang do doa
no! Con chôn fhông, môf con fhu du dan da Ion vao hanh Iang
nhung chua dam xông foI. SoI con ngho fIông chân Ia bon fhu fhô.
No xu Iông dung dung hôf Iôn, foan fhân chuân bj buoc vao cuôc
chIôn.
Nhung IIôu no Iam gì nôI con fhu manh hon no nhIôu Iân7
SoI con bIôf fhân bIôf phân, khôn hôn nam Im fhIn fhif, không cu
cua, không dam fho manh, nhu hoa da, nhu chôf rôI.
So I mo fro vô danh hoI fhây vj khach không moI ma dôn. No
Iao ngay vao hang, cuông quif vuôf vo dua con, mu ng hôf bIôf fhây
no vân nguyôn von.
SoI con Ion phông Iôn. No cang fhây cân ra ngoaI sa ng, câ n
bIôf ro caI fhô gIoI mo no vân IuI foI, fhô gIoI co nhIôu fhjf fuoI
nong hôI mo no vân can chaf gIua haI ham rang mang vô.
NANH TRẮNC 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NhIôu su c op moI nay no frong nguo I no, nhâ f Ia su c op cua
nhu câu fruong fhanh va nhu câu fôn faI. Khôn nô I cuôc sông fhâf
rac rôI: ban nang va Iuâf sông doI hoI no pha I vâng Io I nhung fru
fhanh va fôn faI buôc no phaI fra I IoI. Cuô I cung, soI con gaf phaf
so haI va vâng IoI. Không fu kIôm chô nôI nu a, môf bua kIa no IIôu
mang.ra hanh Iang va râf kInh nga c khI fhây cang dI ra xa a nh
sang cang sang hon, cang dô chju hon.
Ngay châ f IIô u buc fuong cu ng hình nhu chay fan ra, soI con
không fhây co fhu gì va vao mom.
No buoc han vao buc fuong, fam mình frong caI fruoc dây
fuong Ia vâf châf! anh sang ca ng Iuc ca ng choI hon, dân dân soI
con dâm hoang. Ðâf chof nhân fhây mình da ra foI cu a hang fu Iu c
nao! Sau phuf Io a maf, no dung Iang dI, ngo nga c fruoc khung
canh rông Ion fruoc kIa no dâu co ngo foI! Ðuc fuo ng anh sang fraI
daI dôn vô fân.
Maf no fu dông dIôu chInh dô nhìn ro canh vâf duoI Iuông
sang moI. Thô gIo I cua soI con bIôn fhanh môf fhô gIoI muôn mau
nghìn vo voI sông suôI nu I non co cây va bâu froI Iô ng Iông. Chung
Ia gì vây, nhu ng Ium cây, sông suô I kIa7 IIôu soI con co dam mao
hIôm buo c vao fhô gIoI Ia hoac nay không7 Ðâf gIac no fhây hoang,
Iu I IaI môf chuf rôI ngôI bôf xuông. NgôI gIua cua hang, soI con
phong fâm maf nhìn khap chung quanh.
Iông no dung du ng Iôn fruoc su fhu nghjch dang ngo, dôI
môI mim chaf fhô f ra môf fIông gu fuông nhu no fhach fhu c caI
fhô gIoI Ia vua kham pha ra. Nhung không co gì dap IaI fhach fhu c
cua no, chua co gì fân công no. SoI con fIôp fuc quan saf, cam fhây
fhich fhu dôn quôn ha n so, baf dâu nga m nghia cac vâf o gân
nhâf. Nhìn cây fhông khô fu duoI vuc dâm Iôn foI fân chô no, hif
ha nguI cac fang da, ngu I maf dâf no dang dI, bâf chof fruof nga.
No hôf hoang fuo ng dâf sup duoI chân! SoI con Iâu nay chI quon dI
frôn nôn hang ba ng phang, dâu co bIôf suo n dôc Ia gì, cu ng chua
bIôf fhô nao Ia fo nga! Ðang ham kham pha fhô gIoI nôn no cu fIôp
fu c buoc foI.
Jack Iondon 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung IaI buoc quo quang haI chân fruoc vao khoang frông,
haI chân sau vân dung Im faI chô.
Thô Ia cu câu nga Ian fhoo suon dôc. No Ian maI, Ian Iông Iôc
nhu cu c da, bung nghI: caI fhô gIo I kì Ia nay Iây mâ f mang mình
rôI! y nghI do Iam no mâf hôf hôn via. May sao maf dâf cang Iu c
cang bof dôc, cuô I cu ng soI con dung IaI o chân vach da. No kôu Iôn
fIông cuôI cu ng vInh bIôf cuôc doI kom fhoo môf fIông rôn daI fhô
fham. Nhung rôI fhây mình vân chua chôf, no Iôm côm ngôI dây,
cam fhâ y yôn fâm va chof nhân ra mình vua pha vo buc fuong
gIam ha m no bây Iâu. Ðuong nhIôn Iuc nay soI con nghI foI vIô c
Iam vô sInh ca nhân, baf dâu IIô m fhâf sach Iop dâf sof phu frôn
bô canh. RôI fri fo mo IaI bj canh fhIôn nhIôn cuôn huf, no fIôp fuc
ngam nhìn mo I fhu xung quanh: fham co dang ngô I, cac Iop rôu
xanh, ca c bu I cây. Môf chu soc.maI fung fang gân do vô fình huc
vao maf no Iam soI con fhâf fhân. Nhung chinh chu soc IaI con
khIôp haI hon, vôI fof Iôn ngon cây cao rôI rif Iôn nhung fIông man
ro. SoI con con fhây môf con chIm go kIôn xanh, rôI môf con chIm
khac vô y Iao xuô ng chôm chô ngôI Iôn dâu no. No gIo cang djnh
dâp nhung con chIm nhanh hon mô cho môf phaf gIua mo m. Ðau
qua soI con ru Iôn, con chIm bay vuf dI. Ðân dân soI con ruf ra
nhIôu kInh nghIô m sông, no fhu phân IoaI nhung su vâf da quan
saf duoc. Vây Ia co nhu ng vâf sông va nhu ng vâf không co suc
sông. IoaI fhu nhâf co fhô gây nguy hIôm vì chu ng cu dông duoc,
fa không fhô Iuo ng fruo c cu dông cua chu ng so mang IaI cho fa
dIôu gì, con IoaI sau du ng Im faI chô , không cân phaI dô phong.
Ðuoc chân cua soI con co n vung vô. No không uoc Iuo ng du ng
khoang cach nôn bj môf canh cây quâf fru ng mom, cao xuoc môf
bôn suon. Co Iu c buou dâu suf fran, Iu c froo khop cang chân. Cac
vIôn da cuôI cung gây rac rôI vì chu ng Iuôn Ian fron duoI chân Iam
no Ioang choang. Qua do soI con ru f ra kôf Iuân: dô vung chac cua
nhIôu vâf không sông râf khac dô vung chac cua vach hang, nhung
vâf nho không vu ng chac bang nhung vâf Ion. Môf ngay dang hoc
môf sang khôn, soI con dI fhôm môf buoc IaI gIa dan fhôm môf if,
no hoa nhâp khuy p hon voI môI fruo ng xung quanh.
NANH TRẮNC 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung cuôc sô ng không chI co rong choI ma con phaI an. Ia
fho san bâm sInh nhung bua nay chang câ n san no fình co vo duoc
bua fhjf fuoI sông... Ðang dI Io ng ngong frôn môf fhân cây dô, bâf
fhình Iình soI con fruof chân roI fom xuông buI râm, frung môf ô
ga ru ng co bay con ga con. Ðon ga con kInh haI chi choo âm Iôn.
SoI con không khoaI Iam. No ngam dan ga, danh gIa chu ng
qua nho con không bo dinh rang. Iu ga cuông quif, nhao nha c. SoI
do chân Iôn môf con, ca dan cang gIay manh Iam soI fhây hay hay.
Nhìn hôI Iâu, soI ngoam môf con nhaI fhu va fhây ngon. Sau
con co n IaI Iân Iuof chju chung sô phân.
SoI nho IaI dông fac cua soI mo, ngôI IIôm mop rôI chuân bj
bo khoI ô ga da bj pha fan hoang. Ðâf chof môf con chIm kha fo Iao
xuông.
Ðo Ia con ga mo dang cu c kì cam gIân. SoI con bj ga mo mô
foI fâp, dau muôn chôf, no hof foang Iôn. Ðâ f ngo no dung vuf dây,
châp nhâ n gIao chIôn - frâ n dâu fhu Iua cu a no!.SoI con can duoc
môf bôn canh cua djch fhu , gIu fhâf chaf gIu a haI ha m rang nhâf
quyôf không nha, mac cho ga mo mô IIa Ija va gIa y gIua frong
fuyôf vong, Iông rung bay Ia fa nhu bông fuyôf.
Sau môf Iu c, con ga duong nhu da chju fhua nhung soI vân
ngoam chaf canh no. Ca haI nam rap duoI dâf, fron maf nhìn
nhau. Ðâ f fhình Iình ga phan công, mô foI fâp, nhung soI con chI
nham nghIôn maf chju frâ n, không chju nha môI.
Ca cang ra don manh hon, nham vao mom danh IIôn fIôp
Iam soI phaI finh chuyôn ruf IuI. Trong con dau no quôn phuf môm
vân ngoam vao ca nh djch fhu nôn koo ca con ga dI fhoo. Ca mo
cang duoc djp fân công dô n dâp. SoI con chju không fhâu, nghI
bung: fôf hon hôf Ia fìm chô frôn.
Chang fhIôf gì foI con môI nu a, no ba chân bôn ca ng chay
fhu c ma ng. Chay duoc môf quang chua xa buI cây Iam nhung no
qua môf danh nam phu phu c, fho IuoI, fho hông hôc. Mom xung vu
dau qua, soI rôn hu hu.
Jack Iondon 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðang nam, bông soI con cam fhây co môI nguy khu ng khIôp
dang Iuo n Io frôn froI. Thoo ban nang fu vô, no Iu I vao nâp frong
buI râm gân do. Tôn Ia maf dang bay frôn cao. SoI con vua nâp kin
fhì môf Iuông gIo râf ma nh xuof qua nguoI, môf bong chIm Iuof
ngay bôn canh, Iang Io ma hung fon. Con chIm ung fu mây xanh
nhao xuô ng vô fruof soI con frong gang fâc. Ðay via con ba, soI con
hôn hô n gho maf nhìn xom dIôu gì so fIôp fuc xay ra. Con ga mo
vân châp choI bay frôn chIôc ô frông fron fan fanh. NôI dau mâf
con khu ng khIôp Iam no không dô phong con chIm ung frôn cao.
Nhu fIa chop, chIm ung Iao xuô ng cam bô mong sac nhu dao vao
con ga mo. Nan nhân chI kjp qua c Iôn môf fIông da bj con chIm
san môI quap Iôn cao.
Trong môf ngay hôm do soI con da hoc duoc nhIôu dIôu, no da
bIôf nhu ng vâf sông Ia fhu c an ngon nhung nhung con fo dôu bIôf
fu vô, bIôf ra don, cân dô phong koo mâf mang nhu choI. SoI con
roI chô nâp dI foI bo sông. Truoc dây no chua fung bIôf nuoc Ia fhu
gì. Ðao choI frôn châf sang sang frong frong maf nhan Iì không
gon chuf sân suI nay cha c fhu vj. SoI châm chap buoc xuông, bâf
ngo bj huf chân chìm nghIm chI kjp hof mô f fIông kInh haI. Nuoc
u a vao phôI Iam no nghof fho fuong chôf dôn noI. Chua bIôf chôf Ia
fhô nao, nhung cu ng nhu fâf ca cac sInh vâf mIôn WIId, no bIôf caI
chôf fhoo ban nang fu nhIôn. Iu c nôI Iôn maf nuo c, cam nhân
duoc.Iuông không khi ua vao mIông, no bIôf không duoc dô mình bj
chìm xuông Iân nua, bon khua chân va baf dâu boI. Ðông fac boI
cua no cung fu nhIôn, nhu môf fhoI quon fu Iâu. SoI con boI vô
phia bo bôn kIa. Ðong fhac Iu c dâu fuy nho nhung rông dân, nuoc
cang Iuc cang cha y ma nh hon cuôn soI con dI. Iu c nay boI chang
con fac dung gì. Ðong sông phang Iang da bIôn fhanh fhac Iu, vân
soI con không fhuong fIô c, Iuc nhân chìm xuông day Iuc koo Iôn
maf nuo c, IôI dI, nom vao ghônh da, nom nua... môI Iâ n nom Ia môI
Iân Iam soI ru Iôn dau don, nhung fIông ru danh dâu doan duong
soI bj frâm ha. ÐuoI ha Iuu, dong fhac dân dôn môf vung nuoc
Iang, nuoc chay dua soI gIaf vao baI soI frôn bo. SoI con IaI hoc
fhôm duoc baI hoc moI. Nuoc không co suc sông nhung no cu dông,
NANH TRẮNC 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dI chuyô n, frông fuong vu ng chac nhu maf dâf nhung fhuc ra fhì
không.
Ngay hôm do qua Ia gIau su kIôn, nhung chua phaI da hof.
Mi maf soI con baf dâu na ng frIu, con buôn ngu da foI.
No cam fhây cô don, bj bo roI, muôn fro vô hang. SoI con IaI
Iôn duo ng, nhung chua dI duoc bao xa fhì chof fhây haI con vâf
nho vuf qua fruoc maf: haI mo con chôn boIof.
SoI con không do du vung môf dâm quâf boIof con quay Io.
ÐoIof con gao Iôn. Con mo quay ngay IaI va nhanh nhu chop nhay
vao soI can môf mIông dau dIông rôI ngoam con bIôn vao rung,
gIâu kin vao noI an foan. SoI con dau Iam, nam rôn hu hu. Con
chôn mo quay fro IaI chIôn dja. Thâ y con chô n daI ngoang va nguy
hIôm cha ng khac ran dôc, soI con khIôp via nam Im, dung hôf Iông,
gâm gu. Chôn Iao foI can vao cô soI. SoI ra suc quây dap, Iac nguo I
fhâf manh nhung chôn nhâf djnh không buông. No fìm fInh ma ch
chu hong uông dong mau nong ngon Ianh cua soI con.
Phon nay soI con chac mâf mang... nôu soI mo không â p foI.
Con chôn nhay Iôn djnh dop cô soI mo, fuy dop huf nhung no
vân bam duoc va o ham djch fhu. SoI mo Iac fhâf ma nh dâu, hâf
fung con chôn Iôn không frung. Thân hình manh maI vang ong
chua kjp roI xuông dâf da bj soI mo hu ng gon vao môm, bâp manh
nhung chIôc nanh nhon hoaf. SoI mo mung ro gap IaI con, IIôm cac
vôf fhuong cho no, vuôf vo no. HaI mo con cu ng.cho n fhjf con mu
chuyôn huf mau rôI dua nhau vô hang.
SoI con nghI ngoI haI ngay rôI fIôp fuc ra khoI hang dI kham
pha fhô gIoI.
No da fu ng fraI hon fruoc. ÐIôf Iu c nao nôn fân công, Iu c nao
phaI chay frôn. No dac bIôf fhu gho f bon ga ru ng, hô fhây chu ng Ia
no nôI gIân dung dung. Thây soc ngôI fif frôn cây cao ngoaI fâm
nanh vuôf, no gâm gu chuI bo I. Thây bong chIm ung no vôI vang
Iu I vao fhâf sâu frong ru ng nâp kin.
Jack Iondon 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIa dan dân Iôn, soI cang fu fIn. No bIôf co nhIô u con vâf
khIôp so no, no xô p bon soc, chô n boIof va ga ru ng vao IoaI fop rIu
không dang Iam no phaI Io Iang nua.
SoI con râf nô phuc soI mo. Mo no qua Ia faI gIoI, Iuôn san
duoc môI va mang phân vô cho no.
Hon nua, soI mo không bIôf so Ia gì. ÐI nhIôn soI con chI fhây
hIôn fuong bôn ngoaI: suc manh vuof frôI cua soI mo, ma không
bIôf nguyôn nhân do dâu. Không bIôf soI mo co duoc suc ma nh ây
Ia do da hoc duo c nhIôu hon no, hIô u bIôf nhIôu hon, nho vây ma
dung ca m hon. Vì fhô, soI mo ca ng buôc so I con phaI vâng IoI, no
cang Ion Iôn soI mo cang nghIôm khac, không chI dung mo m huc,
dung chân quâf ma dung ca rang can. Thây vây soI con ca ng kinh
nô mo nhIôu.
Mua dông nam do râf khac nghIôf, nan doI IaI hoanh hanh.
SoI caI không nan Iong, ra suc san Iu ng không ngoI nghI nhung
hIôm khI mang duoc fhu c an vô. SoI con cung dI san nhung cung
chang kIôm duoc gì nhIôu. Tuy vây, con hoan nan nay IaI co fac
dông ron Iuyôn fInh fhân cho soI con, gIup no fhôm fhông mInh va
khôn ngoan.
No phân fich ca c fhoI quon cua soc, fâp chay nhanh hon dô
vô soc dô hon. No chang fhom dô y foI bon chIm ung nua, fhây
bong dang chu ng frôn cao no chang cân chay vao nâp kin frong buI
râm nhu fruoc. Hon nua, con ao uoc duoc fhu suc voI chung. No
ngôI dang hoang gIua baI frông dô nhu, không fhây chIm ung sa
xuông, no dIôn fIô f gIo du fro khIôu khich vì bIôf ro fhu dang Iuon
frôn fro I xanh kIa Ia fhu co fhjf râf fhom ngon. Nhung con chIm
san môI fo vo khInh khInh không châp nhân danh Iôn. SoI fa danh
bo dI, Iuôn môm rôn u u vì fhâf vong va vì doI.
Môf bua kIa soI mo môf mình nuô f fron ô IInh mIôu con, fha
vô hang môf con bang fuôI.soI con. SoI con không bIôf mo no da xoI
hôf nhu ng con cu ng Iua voI con nay. No dang doI côn cao ruôf gan,
môI mIô ng fhjf IInh mIôu non dôu Iam no râf khoaI khâu va cam
fhây dô chju.
NANH TRẮNC 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðây bung no na m Ian ra, dua vao Iung mo djnh danh môf
gIâc da doI.
No ngu không duo c Iâu. TIô ng gâm du dôI Ia m no gIâ f mình
fInh dây. TIô ng gâm khu ng khIôp, Iâu nay no chua fung ngho Iân
nao.
Chuyôn gì vây7 Con IInh mIôu mo khaf ma u phuc fhu da foI,
da vao fân hanh Iang.
SoI con không châ n chu. No vung ngay dây, dung ca m du ng
saf bôn soI mo. SoI mo khInh fhuong gaf phaf no ra phia sau. Con
IInh mIôu ngôI frong hanh Iang fhâp không nhay Iôn chup djch
fhu duoc, no fu fu bo vao, môm gâ m gu du fon. SoI caI chôm Iôn
quâf no nga Ian. Cuôc chIôn râf ac IIôf. HaI con rif Iôn, suI bof
mop, phun nuoc daI, can xo nhau chi ma ng. SoI con cu ng xông foI
cam chaf nanh va o duI sau IInh mIôu, froo mình vao do nhay nhay
không nha.
Ðông fình fhô da o nguo c, soI con bj hâf vang ra, vaI bj IInh
mIôu dop môf mIông fhâu xuong.
TIông fhof fho fho cung voI fIông rôn cua no hoa vao fIông
gâm ru dInh faI nhuc oc cua haI djch fhu. KhI no ngu ng rôn rI,
cuôc chIô n vân chua kôf fhuc. CuôI cu ng, con IInh mIôu gu c xuông.
SoI caI cung gâ n chôf. Mình mây dây vôf fhuong, mâf qua
nhIôu mau. No fho hôn hôn, nam IIôf frôn xac ko fhu, frong nhIôu
ngay không ra khoI hang.
Sau khI an nhan nhuI fhjf con IInh mIôu soI mo moI fhân
frong mo ra ngoaI, dang dI Iao dao.
SoI con cung dI ca nhac nhung râf hanh dIôn, fu cho mình fu
nay co fhô duong dâu voI fâf ca, coI froI bang vung!
Chang phaI no da fham du môf frân danh ra danh do sao7
No fu fhây fu gIo fro dI co du suc fhoo soI mo frong moI cuô c
san môI..
Jack Iondon 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC V : CAC TH!ONC ÐÐ

Ðua do soI con chua fInh ngu ha n chang7
Hay vì maf con kom nho m không nhìn ro7 Ðu sao su fhô vân
Ia: Iu c dI xuông IôI mon dân foI dong fhac dô uông nuoc, soI con bâf
ngo cham fran voI con nguoI. Nam nguo I chu không if.
SoI con chua fhây nguoI bao gIo. KhI nguI fhây muI Ia , fhì da
qua muôn. No quân ngay vao chân ho, va ngac nhIôn dôn nôI dung
do ra không dông dây duo c nua. Nhung vâ n hIô u Io mo: no dang
dôI maf voI nhu ng ko fhu ac nghIôf nhâf cua muôn Ioa I frong rung
râm, nhung ko fhông frj fâ f ca, danh fhang fâf ca vì Iam muu
nhIôu kô va râf manh, râf fhông mInh.
Qua khIô p haI nôn soI fa fô IIôf, nam bop gi duoI dâf không
nhuc nhich.
Môf nguoI AnhdIông foI gân cu I nhìn. SoI con dung hôf Iông,
nhan mop dô Iô haI ham rang sac. NguoI do vân fhan nhIôn:
- Cha cha! Nho nanh ra doa fo hu7
Môf ban fay dua foI gân con vâf. No dop Iuôn.
Ngay Iâp fuc, don danh fra gIang xuông râf manh hâ f no nga
nghIông. TInh fhâ n du ng cam fIôu fan, y chi chIôn dâu bIôn mâf.
No kho kôu vaI fIô ng, ngôI dây. NguoI kIa gIa ng fhôm don nua, so I
con ca ng rôn fo.
Nam nguoI AnhdIông xu m xif vây quanh con soI.
Ho cuoI khanh khach, Iam du fro chô gIôu no .
Ðông fu frong ru ng co fIông dông khIô n fôp nguoI quay IaI
nhìn, soI con gIong faI va nhân ngay ra fIông dông Ia do. No hôf
rôn, kôu Iôn môf fIông mu ng ro rôI Im baf ngôI cho soI mo foI gIaI
NANH TRẮNC 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhoaf. SoI mo xông fhang vao gIua foan nguoI, vo râf oaI hung,
frông khac han moI khI.
SoI con nhay foI bôn mo no, fôp AnhdIông vôI Iu I ra. SoI mo
chung chac dung fruoc ma f ho, fu cô hong phaf ra fIông gu frâm
duc du fon.
Tôp nguo I IaI IuI fhôm buo c nua. Ðông môf nguo I frong bon
buoc foI, goI: "KIcho!" Con soI caI hình nhu dju ha n. Nguo I kIa
nhac IaI Iân nua "KIcho", gIong cu ng coI hon.
SoI con kInh ngac fhây mo no gân nhu bo rap.duoI dâf fIôn
vô phia nguoI do, va chju dô anh fa daf fay Iôn dâ u. Nhu ng nguoI
khac cu ng buoc Iôn, so vao nguo I soI caI.
SoI caI nam Im, vo vây duôI. SoI con foI nam bôn so I mo va
cu ng duoc nhân phân vuôf vo danh cho no. Môf nguoI AnhdIông
noI:
- Chang co gì dang ngac nhIôn. Mo con KIcho nay Ia cho nha
con bô no Ia cho soI.
- RaI ca-Xam con nho chu 7 Con KIcho bo dI khoI fra I chu ng
mình da hon môf nam rôI!
- Chac no o voI Iu soI suôf nam qua. - NguoI fhu ba xon vao.
RaI ca-Xam IaI vuôf vo soI con Iu c nay da hoan foa n fhuân
phu c. Anh noI:
- Ðô cua nhoc nay Ia soI, mo no Ia con KIcho.
No vua Ia cho nha vua Ia cho soI. Mình so nuôI no. Tu hôm
nay no Ia cua mình. Ðaf fôn no Ia Nanh Trang.
Thô Ia ban fhoa hIôp da ki kôf xong, hoa bình duoc xac Iâp.
NguoI va vâf so sông voI nhau frong fình ban.
Iaf sau Nanh Trang fhây nhIôu nguoI Anh dIông nu a Ioo Iôn
IôI mo n. Co dan ba, dan ông, fro con, nguoI nao cung guI nang. Râf
nhIôu cho dI fhoo ho, frôn Iung cung cong dô buôc fhanh go I.
- O! - Nanh Trang nghI bung. - Co râf nhIô u nhung con vâf
dông IoaI voI mình!
Jack Iondon 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðan cho cua nguoI AnhdIông ngac nhIôn khI fhâ y Nanh
Tra ng va mo no. Chung Iao foI va cha c so xo haI mo con ra fung
manh nôu moI nguoI không dô xô foI cuu.
Ho vung gây dop fan dan cho, gIaI fhoaf haI mo con KIcho va
Nanh Trang vua rôI da chông cu râ f dung cam.
SoI con fIôp fuc fâp cach sông frong fhô gIoI dây cam bây
ngay cang phuc fap nay. Tuy frong bô nao no không co chô cho
khaI nIô m công bang nhung no ca m nhân fhoo cach cua no su công
bang cua con nguoI, nhung sInh vâ f djnh ra va ap daf Iuâ f Iô cua
ho. ChI co caI cach fhI ha nh Iuâf cua ho Ia kì cu c. Khac ha n cac
sInh vâf khac no da gap, con nguoI không ca n nhau, không câ u xo
nhau. Ho fhu c fhI Iuâf qua frung gIan nhu ng vâf chôf: gây gôc, da
hon da cuc. SoI con cho rang dô Ia m duoc nhu vây ho phaI co môf
quyôn Iu c khac fhuong, vuof qua gIoI han cu a fao hoa, chac do môf
vj fhân IInh ban cho.
SoI con nghI foI Iâ n fIôp xuc dâu fIôn voI nhung con vâf dôc
ac duoc coI Ia anh om ruôf fhjf voI no. Qua suy nghI Nanh Trang
kha m pha.ra rang co nhu ng sInh vâf cu ng gIông IoaI voI no, va no
fhây fhâ f không công bang khI chung xông vao danh haI mo con.
No cung buôn khI fhây con nguo I buôc mo no vao môf cây gây.
Nhu vây Ia phaI Iam nô Iô, dIôu xua nay Nanh Trang không
quon. To ra quyôn fu do chay nhay, san duôI, nam ngu bâf cu chô
nao fhich nam da bj fhay fhô bang su câ m fu. No cu ng không haI
Iong chuyôn KIcho bj môf nguo I fhong dây vao cô dân dI fhoo khI
doan AnhdIông dI chuyôn chô cam fraI. Nanh Tra ng bam fhoo sau
mo no, frong Iong dây fhac mac, bâf an fruo c su vIô c moI mo nay.
Ðoan AnhdIông dI xuôI fhoo frIôn fhung Iu ng foI noI dong
fhac dô vao sông MackonzIo. Ho gac xuông Iôn coc chông muI Iôn
froI, rôI cam fraI. Nanh Trang ca ng fhây ro quyôn Iuc fôI fhuong
cua con nguo I. Ho co fhô buôc nhung vâf dung Im phaI chuyôn
dông, do do ho co fhô bIôn dôI bô maf cua fhô gIoI. No ngac nhIôn
nhìn nhu ng nguoI AnhdIông cam sao xuông dâf rôI phu nhu ng fâm
vaI rông Iôn frôn. Iôu phâ p phông frong gIo Iam no so. Iuc dâ u no
fuong dây Ia nhu ng con quaI vâ f, sau nhIôu ngay moI quon maf.
NANH TRẮNC 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðan ông, dan ba, ca bon fro con cu ng duoc va o frong do, nhung cho
fhì bj ho nom da duôI kì duoc moI fhôI. Co bua Nanh Trang Iang
vang quanh mây can Iôu, nguI caI muI Ia Ia cua chu ng, fhu nhay
vaI mIô ng, duf manh vaI Iân.
Suyf nua no Iam dô môf caI Iôu, may ma co nguoI foI do nôn
franh duoc faI hoa.
Sau bua do no chang fhIôf dô y foI nhung chIôc Iôu vaI Iam
gì.
Nanh Trang fIôp fuc cuô c sông nho nhoI yôn a frong fraI,
suong hon soI mo Iuôn bj soI dây da buôc chaf môf chô.
Nhung fhanh bình yôn a co bao gIo koo daI maI duoc!...
Môf bua kIa Nanh Trang cham fra n con cho dang soI con if
fuôI duoc daf fôn Ia con IIp IIp.
Con nay fo ra hIô u chIôn, nho ngay rang ra rôI Iuo n quanh
nguo I Nanh Tra ng. Ðjnh du a chang7
Ðâf fhình Iình IIp IIp chôm Iôn can gIua vaI, du ng chô con
IInh mIôu hôI fruoc da can. Nanh Tra ng fu c dIôn Iôn chup cô IIp
IIp can fra.
Nhung IIp IIp fo khoo hon no nôn chI sau if phu f Nanh
Tra ng da do mau cup duôI chay vô nâp bôn soI mo.
Sau frân do con nô ra nhIôu frân dâm mau khac.
SoI xam vân râf fo mo nôn môI ngay IaI hoc fhôm nhIôu dIô u
moI Ia... Thây RaI ca-Xam ngôI.xôm duoI dâf xôp daf mây quo cu I
va dum rôu khô, no xan foI co nguoI vao RaI ca-Xam. Ðông no fhây
fu fay nguoI AnhdIông bôc Iôn mô f Ian mây râf manh fua suong
mu rô I môf caI Iuo I do sang nhu anh nang fhâp fho Io ra.
Nanh Trang chua frông fhây Iua hô I nao.
Thây ngon Iua sInh dông qua no foI gân, fho mom fhu choI.
No gIâf mình nhay dung ra sau ru Iôn dau don frong khI RaI ca-
Xam cuo I nhu nac no, goI ca c ban foI fhuâf IaI câu chuyôn.
Jack Iondon 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nanh Trang râf dau, nam rôn hu hu, fIông rôn hoa Iân fIô ng
fho fhan cua soI mo dang muôn foI gIup con ma không duoc.
SoI xam cang rôn rI, bon nguo I AnhdIông cang cuo I fo. Thu
âm fhanh âm I Ia faI ây Ia m Nanh Tra ng bu c mình. No xâu hô, cu I
gam maf Iang xa bon ho, foI nam bôn soI mo. SoI mo âu yôm IIôm
khap nguoI soI con.
Cuôc sô ng voI nguoI AnhdIông dI nhIôn co nhIôu caI fôf
nhung cu ng co nhung maf xâu.
Hoang hôn vô. Ðôm âp xuông râf nhanh.
Nanh Trang nam bôn soI mo, mây vôf bong frôn muI frôn
IuoI vâ n dang ha nh no nhung no râ u rI vô chuyôn kha c quan frong
hon. No fIôc nhu ng ngay qua, chIôc hang, nhung vach nu I dung
dung, nhung cuô c san môI, fIôc nhâf không khi fhanh bình cua
môf vu ng fhIôn nhIôn bIôf fôn frong yôn fInh. Không nhu o dây,
moI caI dôu dI chuyô n, dôu ôn ao. Nhung nguoI AnhdIông nay
không Iu c nao ngung dI Ia I, noI nang, gao fhof.
Ngay bâu không khi cu ng sông dông frong fIông rì râm ong
ong không ngof voI cuong dô fhay dôI bâf chu ng fung ra nhu ng âm
fhanh khac Ia xoay vao fhân kInh Iam soI con buc bôI. No Iuôn bj
cang fha ng, Io Ia ng va vô cu ng mô f moI, Iu c nao cung nom no p so
sap xay ra môf faI hoa.
Ian gIo nho dung dua vom cây, nuoc chay roc ra ch duoI Iop
bang, dan chIm Iang Io saI canh frôn froI cao... fâf ca gIo dây da
bIôn fhanh fIô ng ôn ao huyôn nao không du f.
Nanh Trang nhìn moI nguoI voI vo kinh nô.
ÐôI voI no, ho Ia nhu ng sInh vâf manh mo, bô frôn, nam
frong fay nhu ng quyôn uy bi ân. Ho Iam chu fâf ca nhu ng fhu co
va không co su sông, buôc duoc fâf ca nhung fhu bIôf cu dông phaI
phu c fung, ho Iam cho rôu va gô phaI bâf ra ngon Iua cua maf froI.
Ho Iam ra Iua! Ho Ia nhung vj fhâ n!
Trong khI soI mo bj buôc chaf vao chIôc coc, Nanh Trang
duoc fu do chay nhay frong fraI..No fha hô quan saf con nguoI va
bIôf ro moI fhoI quon cu a ho. Ðâ n da no dâm gho f cac ông chu,
NANH TRẮNC 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dông fhoI ngay cang khIôp so suc manh kì Ia cua ho. No nho IaI
fhaI dô phu c fu ng cua soI mo khI vua ngho goI dôn fôn. Mo no da
Iâp fuc fuân Iônh, châp nhân fhân phân nô Iô. No Iam gì khac
duoc, ngoaI vIôc noI guong soI mo, khI nguoI goI fhì chay foI, khI bj
duôI fhì chay dI, khI bj do doa hoac mang mo fhì fhu mình IaI cho
fhâf nho bo, fhâf fâm fhuo ng7
No fhuôc quyôn so hu u cu a con nguoI, chang kha c mo no va
cac con vâf khac frong fraI. Thân fhô va moI hoaf dông cua no dôu
fhuôc vô ho .
No nhanh chong fhuôc Iong baI hoc nay, fuy không vì dô
fhuôc ma baI hoc bof phân dau xof cho con vâf da fung phaf frIôn
môf suc manh dôc Iâp fu hôI duoc sông frong fhô gIoI rIông cua
no... Tuy nhIôn, frong khI soI con fhây cam ghof hoan canh mo I
cua mình fhì dông fhoI va vô y fhuc no cu ng hoc duo c cach hIôu va
yôu cuôc sông na y... ÐoI Io nôI Io cho fhân phân no da duoc frao
vao fay nguoI kha c, coI nhu nhung frach nhIôm frong cuô c sông da
co noI du a dâm.
Co fhô coI dây Ia su bu fru , vì khI sông co dIôm fua vao môf
cuôc sông kha c bao gIo cu ng dô dang hon sông cô dô c. Mac du vây
soI con vân không fhô dô dang châp nhâ n hoan canh moI, no vua
châp nhân vua chông dôI. Trong Io ng Iuôn vang vang fIông noI xa
xam goI no vô voI nhu ng khu rung fuyôf voI fuyôf phu, nhung con
sông nhung dong fhac dong bang. SoI con fha fhân quanh khu
fraI, dôI Iân no da djnh frôn dI, fro vô voI cuôc sông Iang fhang
fhuo dâu doI.
Khôn nôI KIcho mo no vân phaI o IaI dây, xich chaf vao cây
coc.
Không, no không fhô roI xa mo no. SoI con fro vao fraI, foI
kIôm mo no, co mình vao bô Iông âm ap cua mo rôI IIôm Iôn mom
soI mo.
Nanh Trang không ua bon cho nha fham an va dôc ac nhung
no chI fìm cach Iâ n franh chu ng.
Jack Iondon 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No cung da nhân bIôf: dan ông công bang hon, bon fro con
fan nhân hon con cac ba fhì dju dang hon va san Iong nom cho no
môf mIông fhjf hon nhu ng ko kIa.
Tuy vây cuôc sô ng cua soI con frong fraI co môf faI hoa: con
IIp IIp.
IIp IIp Ion fuôI hon, fo con hon, khoo hon va day dan frân
mac hon Nanh Trang. MôI khI co djp no dôu bam fhoo soI con, gâm
gu, sua Iuôn mô m, cho fhoI co fân công..Nanh Trang fu vô râf
dung ca m nhung không du su c danh baI djch fhu. IIp IIp cao fay
hon, fro fhanh con ac mông haI hung cua soI con...
Cu hô vu a roI xa soI mo vaI buo c Ia fhô nao cu ng dung dâu
fôn khôn kIôp Iao foI khIôu chIôn. Ma frân na o IIp IIp cu ng fhang.
Nanh Trang fuy IIôn fu c baI frân nhung không dâu ha ng. No
không khuâf phu c, fraI IaI cang du ng cam duong dâu.
Nhung nhu ng cu c hình phaI chju dung không duf da anh
huong faI haI dôn finh fình no.
Nanh Trang fro nôn hung ac, fhu doan, nham hIôm.
Ðj fuo c doaf mâf nhIôu nIôm vuI fuôI âu fho, no gIa fruoc
fuôI, co mình Ia I, suy nghI râf nhIô u.
No không nghI foI gì khac ngoaI vIôc fìm cach fra fhu ko
hanh ha no. Ðj IIp IIp nhIôu Iân nâ ng mâf phân fhjf ca khI chu
phân phaf suâf an, Nanh Tra ng sInh ra fhoI an cap vaf, nghI ra
cach dôf nhâp vao Iôu vaI râf bi mâf ma không bj phaf hIôn. No fro
fhanh môf do doa fhu c su cho cac phu nu AnhdIông, nhIôu Iân bj
ho nom da buou dâu suf fran.
Tri fhông mInh ngay cang phaf frIôn, no hoc fhoo cach soI mo
dua Iu cho vao bây dô dôI pho voI con IIp IIp.
Môf bua kIa, frong Iu c dang âu da voI djch fhu, no Iu I dân,
du dôI phuong fhoo vao gIua cac fu p Iôu. Con IIp IIp dang hang
mau nôn không dô phong, hông hôc duôI fhoo no, chang cân bIôf
mình dang o chô nao. Nanh Trang fhoaf ân fhoaf hIôn râf khôn
khoo cho foI Iu c IIp IIp vu a duôI fhoo no qua môf khuc ngoaf fhì
roI du ng vao chân KIcho. SoI mo vô ngay Iây, quâf con IIp IIp nga
NANH TRẮNC 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
song soaI, do Iôn nguo I no can xo foI boI. KhI fhoaf ra duoc, fình
frang IIp IIp vô cu ng fôI fô: mau fuôn xôI xa fu nhIô u vôf fhuong,
nhIôu ma ng Io n fhjf rach Iu ng Ia ng bôn mình.
No gao Iôn fhô fham vì fu c gIân va dau don.
Nhung cuc hình vân chua buông fha no.
Nanh Trang IoI dung Iu c djch fhu dang hôf hoang Ion Ion foI
gân dop môf mIông vao mông.
IIp IIp không da m chông cu, nhu c nha bo chay fhu c ma ng
fruoc ko da fung cuI dâu chju dô no Iam fình Iam fôI bây Iâu.
Cac ông chu AnhdIông cho rang KIcho da IaI quon vo I cuôc
sông frong fraI nôn ho fha ra. No IIôn fhoo Nanh Trang dI fham
quan cac vung Iân cân Iâu nay chua co djp IuI foI.
Nanh Trang djnh dua soI mo dI xa khu Iô u vaI nhung KIcho
không chju, buô n ba ngô I xuông.frong khI soI con nha y fung fung
quanh mình, IIôm muI mo no.
Tuông nhu soI con muô n noI:
- ÐI fhôI, mo oI! ThoI co râf fôf, mo con mình frôn dI!
- Không. - SoI mo dap. - Mo không roI xa nguoI Iân nua dâu.
Mo muô n phu c vu ho. CIo dây nIôm vuI cua mo Ia cung chIa so
cuôc sô ng voI nguoI, du cuôc sông do hay do fhô nao mac Iong.
Nanh Trang hoa n foan co fhô bo frôn môf mình, fro vô voI
cuôc doI Iang baf no da sông ngay fu khI Io f Iong mo, nhung fình
yôu mo gIu chân no o IaI.
Huong rung quyô n ru no. Thô xac va fâm hôn cuông nhIôf
cua no dôu huong vô ru ng, nhung fình yôu mo con manh IIôf hon
nhIôu.
Không doI nao no fu y roI xa soI mo.
Nanh Trang buôn ba fro Ia I fraI, dâu cuI gam, mIông không
ngu ng fhôf ra nhu ng fIông fho fhan kho kho.
O WIId, fhoI gIan mo o gân cac con không daI, duoI su fhông
frj cua nguoI, fhoI gIan do IaI cang ruf ngan.
Jack Iondon 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì fhô da foI Iu c Nanh Trang phaI roI xa soI mo. RaI ca-Xam
quyôf djnh ban con KIcho cho Ða Phuong hoang. Anh nay dang
chuân bj dI fham fhu vu ng sông MackonzIo va hô Nô Iô.
Nanh Trang djnh dI fhoo soI mo, nhung mây ngo n roI chay
Iung cho no fhây ro dIôu khoan nay không co frong ho p dông.
No Iao xuông nuoc djnh bam vao chIôc xuông cho nguo I no
yôu qui hon fâf ca moI fhu frôn doI, nhung môf chIô c xuô ng khac
duôI kjp IôI no Iôn. SoI con bj danh dâp râ f da man haI bôn suon
fhoo nhau hu ng don. Nguo I danh râ f nang fay, môI do n dôu co fhô
gây fhuong fâf.
Ðâu oc Nanh Trang rôI fung, Iân Iôn. Tu kInh ngac chuyôn
sang khIôp so, rôI fu khIô p so chuyôn fhanh cam phân. No nho
nanh, gâ m gu, nhung chI fô Iam cho nguoI danh no cang ra don du
dan hon. CuôI cung Nanh Tra ng chju phop Im môm, Iuc ây RaI ca-
Xam moI nguôI gIân.
SoI chju khuâf phu c. Sau da nom, gây quang, gIo dây dôn
Iuof ban fay con nguoI fruc fIôp danh Iôn mình no... NghI fuI phân
no nam khoc fhâm cho nôI bâf hanh cua mình.
RaI ca-Xam fhang fay nom Nanh Trang xuông Io ng chIôc
fhuyôn dôc môc dang frôI fhoo dong nuoc..Anh fa buoc foI djnh Iây
boI cho o. Thây Nanh Tra ng nam vuong IôI dI, anh chang An-
hdIông co cang da no môf da cu c manh. Ðan finh fu do cua Nanh
Tra ng môf Iân nu a nôI khung, no ngoam fhu ng chIôc gIay da môc,
cam nhu ng chIô c nanh nhon hoaf vao ban chân RaI ca-Xam.
Hanh dô ng na y mang vô cho no su frung phaf nang nô nhâf
fu fruoc foI gIo. con gIân cu a RaI ca-Xam cu ng ghô gom không kom
nôI khIôp dam cua soI con. Không chI ban fay ma ca chIôc boI choo
gô cu ng duoc su dung. Sau khI da nh da chan fay Ra I ca-Xam vuf
Nanh Trang xuông Iong fhuyôn, fhân hình bo nho cua soI con da
nhu don fan xa c. Vây ma vân chua duoc buông fha, vân bj anh
chang AnhdIông nay fIôp fuc da, dap IIôn hôI kì frân. Nanh Trang
da fhâm fhia baI hoc nho doI nôn không phan công Ia I. No da hIôu:
du gap fình fhô nao cung không duoc phop can IaI vj fhuong dô Ia
chu nhân, Ia chua fô cua mình.
NANH TRẮNC 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thân fhô con nguoI Ia fhu fhIông IIông, du ng rang can vao do
Ia su xu c pham không fhô fha fhu, Ia fôI ac cua moI fôI ac.
Thuyôn vao foI bo, Nanh Tra ng vân nam bop gi, bâ f dông,
rôn xIôf, cho Iônh chu. Iônh cua RaI ca-Xam fhô hIôn bang vIôc
anh fa nhâc con soI Iôn va không nuong fay quang xuô ng dâf.
Nanh Trang run câm câp cô Iôf dI. Ðjch fhu IIp IIp fu nay
vân dung frôn bo fhoo doI fu dâu dôn cuôI, Iu c nay fhây soI con da
kIôf su c bon Iâp fuc xông foI, cam rang vao da fhjf bâm dâp cua
con vâ f dang fhuong.
Nanh Trang hôf duong chông cu, câm chac caI chôf nôu RaI
ca-Xam không foI da IIp IIp môf da ban fung ra xa.
Công Ii cua con nguoI fhô hIôn nhu vây do.
Cho du dang frong fình frang vô cung bI daf nhung soI con
vân fhây Iong hoI rung dô ng bIôf on. No ngoan ngoan bam fhoo
RaI ca-Xam, ca nhac Iôf qua fraI foI Iôu cua ông chu.
Ðôm hôm do, frong khI nguoI nguoI dôu yôn gIâ c, môf mình
Nanh Trang bôI hôI nghI foI soI mo va cam fhây dau khô vô cu ng.
No dau khô hoI Ion fIông Iam RaI ca-Xam fhu c gIâc, anh fa
buc mình nôn no mây don. Tu do so I con ru f kInh nghIôm, Iuc nao
fhây fhuong dô co fhô ngho ro, no chI dam khoc fhâm. Nhung
nhung khI môf mình Iung fhung frong rung, no fha hô bôc Iô nôI
buôn, ga o Iôn fhâf fo cho ha..Trong fhoI kì sau do, nho vân duoc
sông fuong dôI fu do, râf co fhô no không cuong Ia I duoc su c IôI
cuôn cua ki uc vô chIôc hang, cua do ng fhac va fìm duong quay fro
IaI WIId.
Nhung nhu ng kI nIôm vô soI mo vân manh hon.
Thây ca c ông chu fhuong dI san xa fraI nhung sau do IaI fro
vô, no hI vong so co ngay mo no quay IaI. Nanh Trang sông cuôc
doI nô Iô nhung su Iô fhuôc nay không chI mang IaI foan dau khô.
SoI con vân gIu nguyôn finh fo mo không mo I môf cua no nôn
Iuôn Iuôn kham pha fhôm nhung dIôu moI Ia. MôI ngay dôu co
nhung su kIô n bâf ngo, hoaf dông cua con nguoI không Iu c nao
Jack Iondon 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngung. SoI con cu ng da hIôu câ n phaI an o voI RaI ca-Xam nhu fhô
nao: phu c fu ng va fuyôf dôI vâng IoI. ThInh fhoang duoc chu cho
mIông fhjf, no danh gIa cu chI nay quan frong hon râf nhIôu so voI
cu chI cu a cac ba cho no fhu c an. RaI ca-Xam không bao gIo vuôf
vo no, vâ y ma no vân cang ngay ca ng fhây gan bo chaf cho hon voI
vj fhuong dô nay.
ÐIôu duy nhâf khIôn no râu rI không nguôI Ia su fhIôu vang
soI mo KIcho va nô I khaf khao fìm IaI cuôc sông fu do cua kIôp fho
san vu ng WIId.
Con IIp IIp vân chua fhôI quây dao Nanh Tra ng. Ðo do soI
con cang fro nôn dôc ac, hung du. Thâm chi no con bj fâf ca moI
nguo I An-hdIông frong fraI coI Ia phân fu bâf hao dang ghof. MôI
khI o dâu do xay ra Iôn xôn, nao Ioan, co fIông Ia hof, danh Iôn
hoac co ba nao phan nan bj mâf frôm mIô ng fhjf Ia y nhu rang
Nanh Trang co IIôn can.
Cac ông chu không fìm hIôu nguyôn nhân dâ n foI finh cach
cua Nanh Tra ng, ho chI nhìn fhây hâu qua, nhu ng hâ u qua râf faI
haI. AI cung cho Nanh Trang Ia fôn ko cap gIan ngoan, fôn vô dao
chuyôn nghI cach gây fôI IôI.
Ðap Ia I Nanh Trang nhìn con nguoI bang dôI maf ranh
manh, Iuôn nhâp nhôm sa n sang chuôn duoI frân mua soI da, duoI
con Iu nguyôn rua cua cac ba phu nu nôI con IôI dình. Vì fhô no bj
mâf fu cach fhanh vIôn cua fraI. Toan fhô bon cho dôI xu voI no
fhoo guong con IIp IIp, hua fhoo con nay dô hanh ha no. Co Io
chung cam nhân duoc su khac bIô f vô gôc gac ngan cach Nanh
Tra ng voI bon chung va không cuo ng IaI duoc môI hân fhu ban
nang cua cho nha dôI voI cho soI. Chu ng fhI nhau ruof duôI Nanh
Tra ng fuy chang con nao fhoa f khoI an do n vì soI con.gIo dây da
bIôf cach cho nhIôu hon nhân. Môf choI môf fhì no Iuôn gIanh
phân fha ng. Ðjch fhu cua no fhuong không châp nhâ n kIô u gIao
chIôn nay. KhI con soI xông vao danh môf con cung fuc Ia pha f ra
fin hIôu koo ca dan ca Iu cho foI danh don hôI dông. Qua nhIôu
frân không cân suc nhu vây soI con ruf ra nhIôu ba I ho c. No hIô u
duoc ra ng muô n chông IaI sô dông ko djch a o af fân công nhu vây
NANH TRẮNC 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no phaI gIang cho quân fhu nhung fôn fhâf nang nô nhâf frong
fhoI gIan ngan nhâf.
ÐIôu chu yôu Ia phaI du ng vung frôn bôn chân, dây Ia môf
yôu câ u sInh fu. Vì fhô Nanh Tra ng ra su c Iuyôn fhân hình cho
fhâf doo nhu moo.
KhI gIao dâu, bon cho fhuo ng fuân fhoo môf sô quI fac nhâf
djnh. Chung co fâp fuc bIôu Iô y djnh khIôu chIôn bang dông fac
xu Iông, gâm gu, nho rang. Nguo c IaI, soI con bo hôf moI ma n dao
dâu vô ich, dôI voI no cho doI nghIa Ia so bj ca Iu II bo n djch âp foI
danh. Vì fhô no không bo phi fhì gIo, không may may châ n chu
xông vao nhanh nhu sof nô, không dô djch fhu kjp dô phong. Va
dop Iuôn, nhay, xo foI boI. Phân Io n nan nhân cua no chua kjp
nhân djnh fình fhô da bj naf vaI, rach faI. NhIôu con choaI choaI
ruf chay vô fraI mang fhoo cô hong rach foang.
Trong môf frân gIao chIôn gân bìa rung, Nanh Trang quâf
djch fhu nga chông bôn vo, IôI dI xô nh xôch môf quang daI rô I ca n
duf fInh mach chinh o cô con cho Ia m no chôf du du.
TôI do, ca fraI AnhdIông ôn ao.
Cac ba nhac IaI nhu ng vu mâf frôm fhjf fruoc dây rôI koo foI
châf vân RaI ca-Xam. Ho ga o Iôn:
- Con cho cua anh Ia ko cap! Ia dô phan chu! No Ia cho soI!
Anh cha ng nay kIôn quyôf dung chan ngoaI cua không cho aI
vao Iôu, noI anh gIâu Nanh Trang va khang khang chông IaI moI
nguo I, nhâf djnh không chju fru ng phaf ko fôI pham.
Trong suôf fhoI gIan Ion Iôn Nanh Trang bj Iu cho va moI
nguo I cam ghof, không môf Iu c nao duoc yôn fhân.
No Iuôn bj ban fay con nguoI va nanh bon cho do doa, Iuôn
duoc fIôp don bang fIông gâm gu cua dông IoaI va fIông nguyôn
rua cu ng voI gach da cua ca c fhuo ng dô foI fâp no m vao no.
SoI con Iuc nao cung cang fhang dô phong bj.fân công hay
phan kich, Iuôn Iuôn frong fu fhô san sang chôm Iôn voI ham rang
frang Ioo sang nho hôf co. KhI no câf fIông, không con cho nao
Jack Iondon 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong fra I co fhô sanh bang. Trong fIông gu cua no chua dung fâf
ca nhu ng gì Ia fan nhân, dô c ac va dang ghô fom.
VoI chIôc muI fho f IaI vì không ngof nhan nho, bô Iông Iuôn
dung nguoc, caI IuoI fho ra fhuf vao IIôn fuc, dôI maf sang Iua
hung fa n, cap môI Iâf Iôn Iô hôf haI ham rang, fuong mao no frông
quaI dan dôn nôI bon djch fhInh fhoang phaI fam fhoI ngung chIôn
frong gIây Iaf, fhâm chi co khI phaI fhao IuI.
Iu cho Ia fhu pha m fâp fhô gây nôn nhu ng cu c hình cho na n
nhân Nanh Tra ng. Chu ng không châp nhân no Ia môf fhanh vIôn,
dap IaI Nanh Trang cu ng không cho phop con nao duoc roI xa dông
IoaI. ChI fru con IIp IIp, fâf ca bon chung dôu phaI dinh chaf vao
nhau dô chung su c dôI pho co hIôu qua voI ko fhu. Môf con dI Io
hâu nhu bao gIo cung foI mang. Con nao fhoaf duoc nanh vuô f cua
soI con cung bj no duôI fhoo vô fân fraI va chI fhoaf chôf nho duoc
ca fraI chay foI ho hof gIaI vây. Vô sau Nanh Trang không nhu ng
chI fân công bon dI Io ma con fân công ca khI chu ng dI fhanh bây.
ChIôn fhuâf cua no Ia co cang chay khI bj chung ruof duô I. Cho khI
nao môf con qua hang ma u vuof Iôn fach xa bây, Nanh Trang bâf
ngo quay IaI ra don sâm sof rôI IaI chay. Moo nay Iân nao cung
fhanh công, vì bo n cho non fhuo ng dô quôn con soI con Iuôn Iuôn
Iam chu duoc mình.
Cuôc chIôn nay không Iu c ngung nghI, không hôI kôf fhuc.
Thâm chi con fro fhanh fro vuI cho bon fro, môf fro vuI chôf nguoI.
Nanh Trang y fhô am hIô u fuong fân vu ng WIId nôn fhuong
hay du Iu cho dI vao nhu ng canh rung kô bôn fraI. ChI frong chô c
Iaf, Iu cho bj Iac duong kôu u ng oang khac nao Iay ông fôI o bu I
nay, nôp mang cho soI con co buoc chân ôm nhu boc nhung Ia ng Io
nhu caI bong Iuof qua cây rung xông foI.
Môf kô khac duo c soI ua fhich: xoa dâu vôf bang ca ch IôI qua
cac con suôI khIôn bon cho không bIôf duong nao Iân fhoo. Sang foI
bo bôn kIa, soI con chuI vao môf buI cây nam daI, khoan khoaI
fhuong fhu c fIông kôu Ia fhâf vong cua Iu cho.
Trong fình fra ng fhuong xuyôn phaI bIôu fhj fhaI dô dôc ac
voI cac con vâf, su phaf frIôn fInh fhân cua Nanh Trang dIô n ra
NANH TRẮNC 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
râf nhanh va phIôn.dIôn. No chI hoc duoc môf dao Iuâf duy nhâf:
cu I dâu phu c fu ng ko manh, fhang fay ap buc ko yôu. No duoc gIao
duc fhoo fu fuong fôn sung quyôn uy. Vì fhô soI con ra suc Iuyôn
cho mo I dông fac cua no dôu râf IInh hoaf. So voI cac con cho khac
frong fra I, no IInh IoI hon, nhanh nhon hon, bôn bI, hung fon va
hIôu saf hon. Su phaf frIôn nhu vây Ia fâf yôu gIup no co fhô
chông cu va sông sof frong môI fruo ng fhu djch no dang sông.
KhI mua dông fro vô mang fhoo mua fuyôf va suong mu
Nanh Trang da co fho I co fhuân IoI dô xa roI chu, fro IaI fhanh môf
sInh vâf fu do.
Ðoan AnhdIông nhô Iôu fraI, châf moI fhu Iôn fhuyôn dôc
môc. Ho so dI foI nhung mIôn nhIô u con mô I hon, if gIa buôf hon.
Kô hoach cua Nanh Trang râf don gIa n. Cho khI cac con fhuyô n
khuâf sau khuc sông, no chuI vao nâp kin frong Iu m cây, không
dap IaI fIông goI cua RaI ca-Xam, cu a KIoo Kooch vo anh fa va MIf
Sah con fraI anh fa.
No nam Im frong nhIôu gIo , cho khI bIôf chac foan AnhdIông
da dI khoI, no chuI ra ca m dâu chay nhu dIôn vao rung. Nanh
Tra ng duoc fu do! Tu do nhu cu!
Nhung no nhanh cho ng vo mông. Io ng no fra n ngâp môf nôI
buôn vô han.
MoI y nghI cua soI con dôu fôI don, frong nôI buôn fô faI.
Không khi yôn fInh Iam no bôI rô I, cam fhây môf nguy hIô m râf
gân dang do doa. Ða fhô, khi Ianh nhu dao caf fhjf. Khi Ianh ac
nghIôf Iuôn vao fân xuong fuy. Không co goc Iôu Iam noI frôn rof,
no phaI Iân Iuof vân dông fung chân cho mau chay dôu, quap chIôc
duôI Iông daI phu Iôn nguoI cho do cong.
NhIôu hình anh faI hIôn frong ky u c soI.
Nhu ng can Iôu baf, nhu ng dông Iua, nhu ng nguoI AnhdIông
fâp nâp IuI fo I. TIông fho fho cua dan ba, fIông frâm frâm cua dan
ông, fIông cho sua...
Tâf ca nhu ng caI do dôu không con nua.
Jack Iondon 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thây doI bung, so I con nho ngay foI nhu ng mâu fhjf, nhu ng
con ca fu fay con nguo I nom cho. o dây cha ng co mIông fhjf nao,
dâu dâu cu ng chI co su Im Iang kho fa, dây do doa. Nanh Trang
không co n Ia con fhu ru ng ngay fruoc. Cuôc sông dIôu dô bôn con
nguo I da Iam finh cach no môm dI, canh nô Iô da Iam no mâf hôf y
fhu c vô frach nhIô m.
Thay cho fIông rì râm sInh dông cu a cuôc sông fhuong nhâf,
Iu c nay Im Iang va bong dôm.dang vây ham bop ngho f no, Iam no
fô IIô f. RôI dây no so ra sao7 Nanh Tra ng ru ng mình. Vua co môf
bong don không Iô, dang so vuf qua fâm nhìn cua no . Cì vây7 Ðo
chI Ia bong cây do anh frang chIô u vao. SoI rôn kho kho, suc nho ra
vôI ngâm chaf môm dô khoI danh fhuc mô I nguy dang vây quanh.
Co fIông rang rac ngay frôn dInh dâu no. Cì vây7 Ðo Ia fIông canh
khô gay. No chô m Iôn chay fhu c mang vô phia fra I. Môf nguyôn
vong manh IIôf fhôI fhu c no: duoc bao vô. MuI khoI cuI pha vao Iô
muI. SoI con ra khoI ru ng, khoI nhung khoa ng fôI va nhung bong
don dang so cua rung, foI môf khoang frông fran ngâ p anh frang.
No ngo ngac fìm fraI AnhdIông, quôn bang fraI da doI dI fu Iâu.
Nanh Trang dôf ngôf dung IaI, không bIôf nôn dI dâu bây gIo.
Cô dôc, fhIôu nao, no dI Ioanh quanh frôn manh dâ f vang foo fuy
moI dây con dông vuI nhu ng can Iô u cua nguoI AnhdIông.
MuI no phâp phô ng hif muI cac dô vâf bo dI va rac ruoI cua
fhuong dô vuf IaI.
SoI vua foI du ng chô fruoc kIa chu no dung Iôu. No ngôI
xuông hôch mom Iôn maf frang, ha fhâf fo fhôf Iôn môf fIông fhan
daI, fIông fhan fu fraI fIm fan naf, fIô ng fhan noI Iôn fâf ca nôI cô
don haI hu ng, nô I dau mâf mo, nhung fhIô u fhôn va su khô n cung
cua no frong qua khu.
TIông fru dâu fIôn cua soI con, râf daI va fhô fham.
Anh bình mInh Iam gIam bof môf phân nôI Io so cua soI
nhung IaI Iam fang cam gIac cô don, fhâf vong. Nanh Trang nhanh
chong quyôf djnh. No Iao fhang vao ru ng, foI bo sông, mon fhoo bo
dI vô phia ha Iuu.
NANH TRẮNC 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SoI chay không nghI suôf môf ngay hôm do.
Suc bôn bI dI fruyôn gIup soI con co fhô baf cac co bap fuy da
nhuc moI vân dua no fIô n Iôn không ngu ng. ToI chô dong chay bj
fhu hop gIua haI bôn bo vach da choo Ioo, no vong fra nh fìm duong
Iôn dInh nuI. Co nhung doan soI phaI IôI phaI boI qua sông qua
suôI, nhIôu chô phaI IIôu dI frôn Iop bang moI baf dâu dông cu ng
von bo.
ÐôI Iân vuof qua khu c sông chay xIôf, no phaI chông choI
kjch IIôf moI không bj nuo c cuôn dI.
Ðâu oc no không Iu c nao roI khoI y djnh fìm ra dâu vôf cac
fhuong dô . ÐIôu Io Iang duy nhâf cua no Ia ho da roI bo sông dI sâu
vao nôI dja.
Tri fhông mInh cua Nanh Tra ng hon ha n cac dông IoaI.
Nhung no chua du khôn dô nghI.foI bo bôn kIa con sông
MackonzIo. ÐIôf dâu foan nguoI AnhdIông da chang dI chuyôn
sang do7 Sau nay, cu ng voI nam fha ng va su fung fraI, cha c Nanh
Tra ng so không bo qua kha nang do, con Iu c nay no chI dI hu hoa
vây fhôI. Suôf dôm hôm do no vân chay không ngu ng, vuof qua
nhIôu fro ngaI, nhâf quyô f không bo cuôc. MaI foI frua hôm fhu
haI co fhô no moI baf dâu suy kIôf: finh ra no da chay IIô n môf
mach suôf ba muoI fIông ma chua co mIông gì vao bung. Ðô Iông
mjn mang frôn mình da bôf IaI sau nhIô u Iân ngup Ian duo I nuoc
gIa buôf. Can ban chân foo mau fuoI, cang vô sau soI con cang ca
nhac du. Hoa vô don chi, froI bông fôI sâm, fuyôf baf dâu roI nhu
roI quâf, fuyôf fan chay duoI chân Iam duong fron nhu mo, cho Iâp
fâm nhìn ra xa khIôn fôc dô cua no cang châ m IaI.
TôI do RaI ca-Xa m quyôf djnh sang ha fraI bôn bo dôI dIôn
cua con sông MackonzIo. Nhung fruoc khI fro I fôI han, KIoo KIooch
vo anh fa phaf hIôn môf con naI su ng fâm dang xuô ng sông uông
nuoc. Su fình co may man nay da dao nguoc fình hình fhoo huong
co IoI cho soI con. ÐoI Io nôu con fhu ru ng kIa không xuông sông
uông nuoc, nôu KIoo KIooch không phaf hIôn ra va nôu RaI ca-
Xam không ban ha duoc no bang haI phaf sung, cha c han Nanh
Tra ng da bj Iac va so hoac chôf vì doI khaf vì roI vao fay djch, hoac
Jack Iondon 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gap IaI bây soI anh om ruô f fhjf cu a no va fro IaI sông doI soI dôn
Iu c chôf. Tuyôf roI cang day, soI con dang Iao dao, Iô chân khâp
khIô ng buoc dI fhì phaf hIôn frôn maf dâf frang fuyôf môf dâu
chân moI foanh. No Iân fhoo dâu chân dI fu bo sông vao bìa ru ng.
Chang mây chôc fIông ôn a o cua fra I da bay foI faI, no frông fhây
anh Iua bôp châp chon cua vo RaI ca-Xam dang nâu an. Trong fraI
co fhjf fuoI rôI!
SoI con dInh nInh sap an don. No dan mình xuông dâ f. NghI
foI frân don so foI, Iông hoI dung Iôn nhung no vân nhoaI dâ n vô
phia can Iôu. Vua so va cam ghof hình phaf dang do doa IaI vua
fhom hoI âm cua bôp Iua va su cho cho cua cac fhuo ng dô. Nôn no
cu fIôn, fhân hình co quap, khu m num, koo Iô bung foI vu ng sa ng
bôp Iua.
RaI ca-Xam frông fhây Nanh Tra ng, ngung nhaI mIông fhjf
dang an do. Nanh Tra ng fruon fha ng foI fruoc maf ông chu, dâu
cu I gam fo y fhuâ n phu c. Iu c nay nhich duoc môf fâc dâf foI gâ n vj
fhuong dô sao ma châm chap, nhoc nhan.dôn fhô! MaI no cu ng foI
noI, nam phu phu c duoI chân RaI ca-Xam.
SoI con run hôf bIôf nham nghIôn maf cho don fru ng phaf
gIang xuông. Ðan fay ông chu AnhdIông vu a gIo cao frôn dâu, no
vôI gông mình chju frân. Không fhây ban fay do nôn xuông no IIôu
mang nguoc nhìn. Thì ra RaI ca-Xa m dang xo dôI mIông fhjf, dua
cho no môf nua.
SoI con chua hôf nghI nga I, ruf ro danh hoI, rôI nho nha ng
dop mIông fhjf. RaI ca-Xam ra Iônh mang fhôm fhjf cho no , va
ngôI canh chu ng Iu cho khac dô Nanh Tra ng yôn chi danh cho n.
No phuon bung, Nanh Trang nam duoI chân ông chu, âu yôm
nhìn dông Iu a suoI âm no. Hoan foan yôn fâm vô ngay maI hôf
canh Iang fhang frong ru ng fôI, duoc Iam bâu ban voI gIông nguoI.
NANH TRẮNC 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VI : I!ÂT KÐ MANH
Íf bua sau RaI ca-Xam phaI Iôn duo ng.
Anh chuân bj haI cô xo fruof, chIôc Ion cho anh fa va chj vo
KIoo KIooch, chIô c nho cho câu con fraI MIf Sah co djp fâp dIôu
khIô n dan cho koo. Chac chang cân noI fhôm: câu fa râf hanh dIôn
duoc gIu p bô mo cho fhoo hon môf fram ki ha nh Ii.
Nanh Trang cung phaI dong môf bô dây daI.
No chang Iây fhô Iam nga c nhIôn, vì co nhu ng sau con khac
cu ng koo xo voI no. MôI con bj buôc vao cô xo bang nhu ng soI dây
daI ngan khac nhau.
Xo fruof fuyôf frông gIô ng IoaI xo fruof bang foboggan,
nhung Iam bang vo cây phong bac, muI uô n cong dô khoI Iun
xuông fuyôf. Trong Iuo ng hang duoc raI dô u frôn bô maf chIôc xo.
Cho buô c vao xo bang nhu ng doan dây daI ngan khac nhau dô
chung kho bô danh Iôn. Con nao fhich gây.gô chI co fhô quay IaI
can con phia sau va so bj Iof vao fâm roI cua nguo I dIôu khIôn.
TraI Ia I, nôu djnh gây su voI con chay fruo c fâf nhIôn no phaI duon
manh Iôn koo fhoo fâf ca nhu ng con chay phia sau Iam fôc dô xo
fang Iôn. Con IIp IIp dân dâu doan cho, nghIôm nhIôn duo c daf
vao cuong vj chI huy Iam ca bon cho dôu râf fuc fôI ganh fj.
MIf Sah Ia chang fraI cu ng khôn ngoan nhu nguoI bô. Chu da
fhây Nanh Trang fhuong xuyôn bj IIp IIp hanh ha. Nhung vì hôI
do IIp IIp Ia cho cua chu kha c nôn chu chang fhô Iam gì duoc
ngoaI vIô c fhInh fhoang no m no môf cu c da.
Sau khI mua vô MIf Sah baf dâu fruf cam fuc Iôn dâu con
IIp IIp bang cach buôc no vao soI dây daI nhâf. Vô hình fhuc fhì
co vo Ia môf vInh du. Nhung fhu c ra fhì IIp IIp chang nhu ng
không chI huy duoc mây con kIa ma con Ianh du nôI cam ghof cua
chung, fhuong xuyôn bj chung hanh ha foI sô. Iu cho chI nhìn
Jack Iondon 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhây duôI va haI chân sau cua no nhâp nhôm chôm chôm fruoc
maf. Chu ng nghI: cha nay so nôn mo I quap duôI chay chi mang fhô
kIa. y nghI do Iam chung hang fIôf muôn baf kjp IIp IIp. Thô Ia
frong suôf ngay duong cô xo fruof nhu bay. Con dâu dan IIp IIp
nôI cau vì bj ruo f duôI dôn cung, djnh quay IaI frj Iu djch fhu
nhung ngay Iâp fuc bj ngon roI daI ba chuc pIô quâf gIua mom
buôc no phaI fro vô vj fri. MIf Sah con choI kham fìm cach kich Iu
cho duôI fhoo IIp IIp hang hon nua bang cach uu fIôn fhuong fhjf
cho no khIôn nhu ng con khac Iông Iôn fj nanh. RIông Nanh Tra ng
vân Iâm Iu I Iam nhIôm vu râf chu dao, soI dây cu a no Iuôn ko o
cang, MIf Sah công nhân no râf fân fuy frong công vIôc. SoI xam
da quôn mo, chI Io ngoan ngoan phuc fu ng ông chu. No châp nhân
kI Iuâf dô dang hon cac con kha c.
Không quôn nhu ng fro faI ac cua bon cho, no Iuôn Iang xa
chung. Nhung cu ng fhây khoaI vì IIp IIp gIo dây da fhay no dong
vaI ko chju fôI.
No Iuôn fu nhac nhu: cho co daI dôf xa roI Ra I ca-Xam, xa roI
ba chu va con fraI ông ba chu, no so bj bây cho kIa nhao foI gIôf
chôf không fhuong fIôc.
Ðân dân Nanh Trang duoc frong fhj. Không con nao dam
nâng fay frôn cua no môf mIông fhjf nho, fraI IaI chinh no fhuong
cuop cua chu ng mIông fhjf chung chua kjp nuôf hôf..KI Iuâf do
fhuong dô dô ra chaf cho chu ng nao fhì kI Iuâf do Nanh Trang ap
daf cho bây cho cu ng không kom kha c nghIôf. No doI hoI bon
chung phaI fuyôf dôI phu c fung.
Chuyôn dI koo daI nhIôu fhang. SoI xam ngay cang duoc nô
so, da fro fhanh môf fhu nhân vâf fhuong dang frong xa hôI cho.
Nhung no vân coI con nguo I Ia fhuo ng dô.
SoI không cam fhây yôu RaI ca-Xa m. No coI anh fa Ia môf
fhuong dô hoang da, chang môf Iân vuôf vo no , cu ng chang bao gIo
noI voI no môf IoI môm mong. Anh fa fhuc fhI công Ii bang chIôc
gây fô bô, khI no Iâp fhanh fich fhì duo c anh fhuong công bang
cach không danh don.
NANH TRẮNC 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðan fay anh fa dang Io co fhô râf dju dang nhung IaI chI ban
phaf soI da, nhu ng caI faf nây Iua, nhung ngon roI quâf chay da
chay fhjf, nhu ng don gây nôn nhu xuong. Ðan fay bon nhoc
AnhdIông cang dôc dja hon. MôI khI co djp, chu ng fhI nhau nom da
vao Nanh Trang, co dua suyf Iam no chôf mâf môf maf.
Môf bua kIa, Nanh Trang gap rac rôI nghIôm frong gân môf
hô Ion, hô Nô Iô. Thây mô f cha ng fraI dang du ng rìu pha nhung
fang fhjf dông Ianh, no mon mon foI gân. Nhu ng manh fhjf vu n
ban fung foo do Iom nhu fIa Iua. SoI con nhay foI vô. Anh cha ng
AnhdIông cau ma f buông rìu, nhaf chIôc gây djnh nô n. Tôn ko cap
ngay bo chay, Io ngo không fhuôc duong nôn mac kof gIua haI can
Iôu va môf faIuy cao.
No pham fôI gì7 Nhaf nha nh nhung fhu vuong vaI dâu phaI
Ia fôI! Vây faI sao dam vung gây danh no7 Con cho IaI soI chôm
Iôn. Chang fraI bj hâf nga, bj no ngoam môf mIông dau.
Nanh Trang bo chay IIôn, vô nâp bôn ông chu.
Iaf sau chang AnhdIông no koo ca nha foI gap RaI ca-Xam.
- Cho cua anh ca n con fraI fôI. PhaI frj no fân mang.
- Không. - RaI ca -Xam dap, - no không Ia m gì saI. Không
danh no moI du ng!
KIoo KIooch va MIf Sah cu ng dông fình voI anh fa. Vây sao7
Mình co fhô can môf IoaI fhuong dô nao do ma không bj frung
phaf u7
Nanh Trang so không bao gIo quôn y fuong nay.
Chua hôf. Ngay sau do if bua MIf Sah dI rung va cham fra n
anh chang bj Nanh Trang can bua fruoc. HaI dua caI nhau, Iaf sau
nhIôu du a nua koo foI. Cây dông chu ng ho nhau da nh MIf Sah.
Ðon hôI dông gIang nhu mua xuô ng nguoI.MIf Sah. Tuy chô ng cu
râf kIôn cuong nhung con fraI RaI ca-Xam sap quj dôn noI. Ðung
Iu c Nanh Trang foI. Chuyôn gì fhô nhI7 a, fhì ra ca c ông con cua
fhuong dô nôn nhau! Không phaI chuyô n cua mình. Mac xa c
chung... ô, nhung nguoI bj chu ng choang Ia MIf Sah, ma MIf Sah
IaI Ia con ông chu mình! SoI con xông vao. Trong nhay maf chIôn
Jack Iondon 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruong sach bong quân fhu! MIf Sah kô IaI câu chuyôn rac rôI do
voI bô mo. Hôm do Nanh Trang duoc RaI ca-Xam fhuo ng vô sô fhjf.
SoI con ruf ra nhIôu baI hoc. Tu bao vô fhân fhô fhuong dô
dôn bao vô faI san cua ho, haI nhIôm vu cach nhau không xa. Vây
no phaI bao vô ho chu dao ca fhân fhô Iân faI san, du co phaI vì
công vIôc do ma ca n cac fhuong dô khac...
Thuong dô cung co dam bay duong, co IoaI fôI cao doI hoI no
phaI phu c fung va bao vô, co IoaI nhaf nhu fho dô ma no co fhô can
nôu fình fhô doI hoI.
RaI ca-Xam huân Iuyôn Nanh Trang Iam công vIôc gIu nha.
No duoc fra công bang fhu c an va su cho cho cua chu. Tu do Nanh
Tra ng bIôf canh gIu faI san, bao vô fhân fhô fhuong dô, Iam vIôc
cho chu.
Khoang fhang fu, chuyôn dI daI cua chang AnhdIông kôf
fhu c. Nanh Tra ng vua fro n fuôI fôI. MIf Sah fhao dây daI cho no.
Không kô IIp IIp, no Ia con dop nhâf frong dan cho choaI choaI
cua foan fraI. No fhua huo ng cua bô mo ca suc khoo Iân fâm voc.
So voI ca c con da fruo ng fhanh fhân hình no daI hon fuy nhìn fông
fhô fhì cac bô phân chua phaf frIôn cân xu ng, vân manh maI fhon
fha. Ðô Iông mau xam y hôf Iông soI ru ng. Iang fhang frong fraI,
no nhanh chong Iây IaI cac fhoI quon cu, dô dang nhân ra nhung
dja dIôm da roI xa fu nhIôu fhang nay. CIo dây Nanh Tra ng co fhô
dao choI khap chô n không Io bj fân công, hon nua bo n cho fhây no
dI qua con vôI vang Ianh maf. Trong dam cho gIa co môf con fruoc
kIa vân Iam no run ban Iôn: con Ðasook. HôI do hô vu a frông fhây
no Ia Nanh Tra ng da hoang.
No bj con Ðasook danh baI nhIôu frâ n.
Nhung bây gIo , no da bIôf ro nhung fhay dôI frong su phaf
frIôn fhân hình va suc ma nh cua no, bIôf ro Ðasook da suy yôu vì
fuôI gIa.
HaI djch fhu cha m fran nhau nhân djp xo fhjf môf con naI
sung fâm vua bj ban ha, Nanh Trang duo c chIa phân môf chIôc
mong va môf khu c xuong ô ng chân con dinh môf mIông fhjf.
NANH TRẮNC 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No mang phân foI sau buI cây xa Iu cho dang chon Iâ n franh
cuop nhau, dIôm fInh nam fhuong.fhu c. Ðông Ðasook Iao dôn. SoI
con pha n công ngay, chôm Iôn ca n ko djch môf nhaf rôI IuI ra xa
fhu fhô. Con cho gIa sung so fruoc fhaI dô ngang fang cua soI con,
fruoc don phan kich chop nhoang, dung ngo ra, nhìn frân frân vao
djch fhu.
Ðasook da co kInh nghIô m vô su c manh ngay ca ng gIa fang
cua Iop fro, no bIôf cân pha I vân du ng su khôn ngoan dô chju dung
dIôu no không fhô ngan can. No xu bô Iông dây oaI phong, fru ng
maf qua khuc xuong nhìn soI con voI vo khInh mIôf. Nanh Tra ng
fuy ra do n fhanh công nhung frong fâm frang vân co n roI rof dôI
chuf nao do cua nôI khIô p dam ngay xua. No fhu mình fhâ f nho,
nghI ca ch ruf IuI sao cho do mâf fhô dIôn.
Con Ðasook pham saI Iâm khI nhân djnh fình fhô, fuong ca I
nhìn khInh mIôf cua mình da Iam Nanh Trang mâf fInh fhâ n sap
bo chay dô IaI mIô ng fhjf. Nhân djnh do Iam Ðasook nôn nong mâf
kIôn nhâ n.
Con cho gIa coI nhu mình da fhang, buoc fhang foI mIông
fhjf. No chang câ n dô phong, cuI xuông hif ha danh hoI. Nanh
Tra ng gu môf fIông. Iuc nay, nôu nhu con cho gIa chju du ng yôn
fa I chô, fình fhô cua no vân chua dôn nôI nguy ngâp. ChI cân
ngâng dâu, phong fIa maf du fon fha ng vao djch fhu, nhâf djnh no
so Iam Nanh Trang fang dom kInh hôn bo cha y. Khôn nôI muI fhjf
fuoI ngon Ianh vua xôc vao Iô mu I IaI qua hâp dân Iam Ðasook
không sao cuong nôI con fhom ro daI, muôn an sông nuôf fuoI ngay
Iâp fuc.
Ðasook qua quaf foI mu c do, soI con chju sao fhâu! Tu Iâu
nay no da duoc fôn vInh Ia vj chI huy xu ng dang cua cac ban dông
hanh, do I nao no chju dô yôn cho ko kIa ngang nhIôn cuôm phân
fhjf cua no! Nanh Trang IIôn ra don fhoo cach Iâu nay: bâ f ngo,
không dao dâu. Ngay don fhu nhâf faI Ðasook da bj xo rach fo fua.
Chua kjp hoan hô n, cac do n fIôp fhoo da foI fâp gIang xuông.
No bj hâf nga chô ng bôn vo, cô hong rach foang, dang ra su c
quây dap cô bo dây fhì bj Nanh Trang dop haI mIô ng vao ba vaI.
Jack Iondon 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðon pha n công cua Ðasook chang nham nho gì: haI ham rang no
bâp râf manh phaf ra môf fIông ghô hôn nhung chI bâp vao không
khi. Iaf sau Ðasook bj can fru ng mom, bj hâf fung ra xa mIông
fhjf.
Tình fhô hoan foan dao nguoc. Nanh Trang du ng Iông nho
nanh du ng cha n khuc xuong, Ðasook IuI xa phia sau chuâ n bj
chuôn. No da.fon không dam IIôu mang fIôp fuc choI voI soI con râf
gIoI fân công cho p nhoang. Nhung vân cô fhu hôf can dam hong
ruf IuI frong danh du.
No quay Iung IaI, dang hoang bo dI râf oaI vô coI nhu Nanh
Tra ng va khu c xuong ông kIa chang Ia caI fha gì da ng quan fâm.
Cho foI khI không frông fhây so I con dâu nua no moI dung Ia I IIôm
cac vôf fhuong do mau.
Nanh Trang nghIôm nhIôn fro fhanh vj chua soaI dôc fôn
frong fraI. Không fôn nao dam chông Ia I no. No fha hô Iôn maf,
không bo ban, Iuôn buôn so, xa Ianh moI con kha c.
CIua mu a ho, bu a soI con dang môf mình Iang Io ngao du
bông baf gap môf can Iôu moI dung ngay bôn fraI. No dô y fham do
va nhân ra KIcho. SoI con nao nao nhìn mo, frong Io ng rao ru c bao
ki uc ngay xua. Nhung soI caI nho rang, gu kho. Nhu ng kI nIôm
dam fham frong qua khu vuf sông IaI frong Iong soI con. No chôm
foI con soI mo da fung môf fhoI Ia ca fhô gIoI cua no. Con KIcho
dop no môf mIông Iam soI con dau qua Iu I IaI, không hIô u faI sao.
Ta dung vôI chô frach soI mo. No không nhìn nhân con chI vì no da
co nhung dua con khac.
HaI chu nhoc vây duôI doI choI voI Nanh Trang frong khI con
nay Ianh Iu ng danh hoI, râf fhac mac không hIô u fu dâu ra haI
nhoc con Ia maf, không bIôf dây Ia haI dua om cu ng mo khac bô.
Con KIcho IaI dop no Iân nu a rôI không ngof gu gu do doa.
Nanh Trang không con Ia frung fâm cuôc sông cu a soI caI
nua. No ngo nga c dung nhìn KIcho IIôm haI so I con, fhInh fhoang
IaI gâm gu xua duôI no. No không con co y nghIa gì, không con chô
dung frong fình cam cua KIcho, nhu KIcho Io ra cu ng không con
chô frong fâm hôn no.
NANH TRẮNC 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung Nanh Trang vân dung Im, frong fâm frang cuc kì
choang vang cô dâu franh voI nhu ng kI nIô m rôI boI. Môf Iân nua
mo no IaI fân công.
SoI con nhân nhu c chju du ng không chông IaI, fhoo du ng Iuâf
cua IoaI cho: không danh cho caI.
No bIôf Iuâf nay fhoo ban nang fu nhIôn.
NhIôu fhang frôI qua. Nanh Trang da fro fhanh con cho IaI
soI cao Io n. Tinh cach no fIôp fuc phaf frIôn fhoo khuôn mâ u cua
hoan canh xung quanh.
QuI Iuâf cuôc sông Ia nhu vây: finh ca ch hình fha nh frong
khuôn mâu cua hoan ca nh. Nôu Nanh Tra ng không dôn voI ngon
Iua cu a con nguoI, cha c chan WIId da bIôn no fhanh con soI.rung
fhu c fhu. Con nguoI da fao cho no môf môI fruong khac, frong do
no Ion Iôn fhanh cho nha nhung vân gIu Ia I dôI nof gì do cua cho
soI.
Cang Io n Iôn no cang kho hoa dông, cang fo ra hung fon voI
cac con cho frong fraI, nhung vì fhô IaI duoc RaI ca-Xam ngay cang
uu aI hon.
Tuy fhô châf râf khoo nhung Nanh Tra ng co dIôm yôu chi fu
vô finh cach không fhô khac phu c nôI: không chju du ng duoc fIông
cuoI chô gIôu cua moI nguoI. KhI cac ông chu AnhdIông cuo I no ,
mau Nanh Tra ng Iâp fu c sôI Iôn khIôn no fro nôn cuc kì nguy
hIôm. Vô phuc cho con cho non, fhâm chi ca con cho gIa nao Iu c ây
Ioang quang frôn duong dI cua no! No hIôu Iuâf Iô nôn không dam
fruf con gIân Iôn RaI ca-Xam, bIôf ro sau Iung anh fa co cây gây fô
bô va chIôc roI râf doo. Con sau Iung Iu cho chI co khoang không
gIan frông fron dô chu ng quap duôI chay fhang khI Nanh Trang
xuâf hIô n frong con dIôn bj nguoI cuoI nhao.
Iu c Nanh Tra ng Iôn ba, vung Iuu vu c sông MackonzIo Iâm
vao con doI kom râf nang. Ca sông, fho ru ng va naI su ng fâm bIôn
dI dâu sach.
Ngay bon fuâ n Iô c cu ng hình nhu quôn dI fru foI dây. Khap
mIôn WIId bj bao phu frong chôf choc. ThIôu Iuong fhuc, bj caI doI
Jack Iondon 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hanh ha, cac con vâf an fhjf Iân nhau, con nao fhâf khoo moI sông
sof. Ða fhô chu ng con bj nguoI AnhdIông san baf ngay dôm. NguoI
gIa, nguoI yôu Ian ra chô f doI, fIông kôu fhan aI oan fran ngâp
fraI.
Ðan ba fro con kIôf suc gu c hang Ioaf, sô if fhu c an con IaI
chuI vao bung ca c fho san maf sâu hoam vì doI. Cac fhuo ng dô
phaI an ca nhu ng chIô c gIay da môc va bao fay da cua ho fhì dI
nhIôn bon cho phaI an dây daI koo xo, khI da an hôf nhung fhu do
fhì an fhjf Iân nhau. Nhu ng con xâu xi nhâf, yôu of nhâf bj fhjf
fruoc, vaI con cha y fhoaf va o rung fhì roI vao nanh vuôf cho soI.
Môf mình con Nanh Tra ng da fung qua fhoI fho âu o WIId nôn co
kha nang sông dôc Iâp frong ru ng.
Thây cho bj cac ông chu an fhjf dâ n, soI con bIôf fhân bIôf
phân dông fuôf vao rung, kIôn nhân san baf soc Iam fhu c an câm
hoI, nhIô u phon no phaI phu c kich hang gIo moI fhây con vâf nho
fho nay roI cây nhay xuông. …n maI cu ng hôf soc, no fu bang Io ng
voI fhjf chuôf. Ðu a fân công môf con chôn fhông no bj danh fra
kjch IIôf.
KhI na n doI Iôn fo I dInh dIôm, cu c chang da soI con phaI fìm
vô voI bôp Iua cu a cac fhuong dô. Ðung Ia I o chô kha xa day Iôu
baf, nâp kin.duoI cây rung no quan saf fình hình frong fraI, Ion
Ion go frôm cac con vâf mac bây nguoI Anh dIông. Co Iân no IIôu
mang go ca bây cua RaI ca-Xam. Môf muôn chôf, suc Iu c gân ca n
kIôf, nhIôu Iân no phaI nam bop xuông fho. Tình co baf gap môf
con soI con Iang vang gân fraI, no gIôf Iuôn không fhuong fIôc rôI
fIôp fuc dI Iang fhang. Co Io sô co n may, nôn môI khI Iôn con doI
bung fhô nao no cung kIôm duo c mIông gì nhof vao da day. No da
suy yôu nhung frong ru ng co nhu ng con vâf con yôu hon. Co bua
ca môf dan soI xông vao dung Iu c Nanh Trang vua môf mình cho n
hôf con IInh mIôu cach dây haI ngay nôn râf sung su c. Cuôc chIôn
cu c kì quyôf IIôf nhung Nanh Trang co phong dô cao hon han bon
djch fhu, buôc chung phaI bo do cuôc fruy kich. Hon nua, no con
bâf ngo quay IaI quâf chô f rôI nuô f gon môf con dang maI duôI
fhoo no. Nhu ng chuyô n ngao du IIôn mIôn dua Nanh Trang fro vô
vung no sông fhoI fho âu, gap IaI chIô c hang no da sông voI soI mo
NANH TRẮNC 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va soI gIa Iông xam. No ngac nhIôn fhây KIcho frong do. Cung nhu
Nanh Trang, soI mo da chay frôn ban fay con nguoI.
KIcho cu ng sông voI môf con soI nho. Thây Nanh Trang foI,
soI mo kIôn quyôf duôI ra. Nanh Trang không cuong IaI, foI o frong
hang con IInh mIôu da danh nhau voI no hôI xua.
Mua ho frôI qua. Nho may man san duoc nhIôu môI nôn
Nanh Trang da phu c hô I suc Iu c, cam fhâ y fran dây fu fIn. Môf
bua fình co no ga p IIp IIp cung da vao sông frong rung nhu no.
HaI con dang chay nguoc chIôu nhau doc fhoo chân môf buc vach
da boc haI bôn bo dong fhac. Ðâf fhình Iình chu ng cham fra n khI
ca haI vua vong qua môf fang da. Chung Iâp fuc fhu fhô, guom
guom nhìn nhau dây nghI ngo.
Nanh Trang vua an no nôn râf sung su c, con môI no vua an
con chua kjp fIôu hôf. Vây ma vu a fhoang fhây IIp IIp, foan bô
Iông doc sông Iung no fu dung du ng dung hôf Iôn, y hôf hôI bj djch
fhu baf naf ngay fruoc.
Su vIô c fIôp fhoo dIôn ra frong nhay maf.
Con IIp IIp djnh bo chay nhung không kjp.
Nanh Trang hâf no nga chông go ng, Ian Iông Iô c mây vong.
RôI ngoa m gIua cô no. Con IIp IIp fho haf ra cho chôf, Nanh
Tra ng Iuon quanh djch fhu canh chu ng mô f Iuc rôI bo dI doc fhoo
vach da.
Môf Iaf sau ngho co nhIôu fIông dông frong ru ng, no fhân
frong foI bìa ru ng dua maf nhìn ra frang frô ng. Câ n con sông, co
môf fraI AnhdIông.rôn ra fIông dông, fIông nguo I, muI ca mu I fhjf
fhoo gIo dua vao muI fhom phung phuc. Ngho nhung âm fhanh vuI
vo, xon Iân fIông cau gaf cua phu nu, Nanh Tra ng hIôu ngay rang
dang sau su gIâ n du cua cac ba Ia nhung chIôc da day no cang.
Iuong fhuc da sa n, na n doI da qua. ÐIôf fhô soI con manh da n ra
khoI rung, chay xuyôn qua fraI dI fhang foI Iôu Ra I ca-Xam. Chang
An-hdIông nay không co nha, chj vo KIoo KIooch mu ng ro fIôp don
con soI. Chj nom cho no môf mIông fhjf.
Jack Iondon 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Àn dI, rôI nam do ma ngu . RaI ca-Xam sap vô rôI. ông ây so
râf vuI khI fhây may quay vô.
Cuôc sông fro IaI nhu xua, Nanh Trang Ia I Iam cho koo xo
fruof fuyôf.
No IaI duoc dong vaI dâu dan, do do cang bj nhung con khac
cam gho f. Suôf ngay, bon chu ng co cam gIac phaI ruof duô I no
không Iu c nao duoc ngoI nghI. KhI dung, chung chI muôn xông foI
nôn cho no môf frân cho bo ghof nhung IaI bj ngo n roI cua MIf Sah
Iam nguôI con hang mau. Ngay Nanh Tra ng môI khI djnh sua môf
con frong dan cu ng không franh kho I bj ngon roI da fan nhâ n quâ f
gIua mo m. Ðuôc phaI fuân Iônh chu baf koo xo hôf ngay nay sang
ngay khac, no dâm ra nga n caI nghô kho chju nay.
MôI khI MIf Sah ra Iônh khoI hanh, ca da n cho dông Ioaf
duon Iôn duôI fhoo soI con, kom fhoo nhung fIông gâm gu fuc fôI.
SoI con cam fhây Iong fu aI bj fôn fhuong na ng nô vì không co cach
nao dung IaI dô frj fôI caI bon cu Ia ng nhang bam duôI duôI fhoo
no suôf ngay. y chi ngâm ngâm nô I Ioan va Iong cam fhu cu a no
Ion dân. No không mong duoc nuong nho va cu ng không nho fay
voI djch fhu, nhâ f djnh fìm moI co hôI ham haI Iu cho frong fraI.
Ðôm nao no cung Ioanh quanh gIua cac can Iôu, hong vo duoc môf
con daI dôf dam dI dôm dô nôn cho môf frân bo Iô bo cang.
MôI khI vô foI dich, cho duoc fha ra, cac con dâu dan kha c
fhuong nop vao chân cac fhuong dô dô duo c cho cho. Con Nanh
Tra ng không fhô. No môf mình Iung fhung dI khap fraI, dôm dôm
Iu ng danh nhu ng con da choc fuc no frong ngay. Nhung Iu cho
không fìm duong Ianh maf no nhu fruoc nua.
Chung da quon nhìn no bo chay suôf ngay, dâu oc chu ng da
quon voI y nghI coI uu fhô cua so I.con Ia fhu gIa fao. Vì vâ y hô
Nanh Trang xuâf hIôn Ia chu ng ho nhau xông vao danh foI fâp.
Ðâu không khi xung quanh so I con châf dây fhu hâ n, dôc a c.
Nhu ng bua o IaI fraI, no hôf bj bây cho na y dôn bâ y khac fhay
phIôn nhau koo foI fân công, quây rôI Iam no suôf ngay không yôn.
Tuy con nao cu ng duoc Nanh Tra ng cho nhu ng baI hoc nho doI
nhung dôm nao chung cung ho nhau koo foI khIôu chIô n. Iong cam
NANH TRẮNC 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhu cua chu ng co nguô n gô c sâu xa fu su khac bIôf chung cam fhây
gIua chu ng va con soI.
Chac cha n cho nha cung Ia cho soI duoc fhuâ n duong. Nhung
duoc fhuân duong qua nhIôu fhô hô nôn chung da quôn hôf fhoI
quon sông o WIId, chI con gIu IaI môf y nIôm mo hô, coI do Ia môf
mIôn xa Ia, khu ng khIôp, dây do doa. WIId chinh Ia caI ma chu ng
cam fhu o Nanh Tra ng vì Nanh Trang Ia ko vân co n qua gân gu I
voI WIId, Ia fuong frung cu a WIId. No Ia con soI vân gIu nguyôn ki
uc vô cuôc sông fu do gIu a ru ng hoang daI, vân nho nhung cuôc
san duôI quyôf IIôf, nhu ng cuôc fân công con môI, vân fho m nho
muI vj nhu ng fIa mau nong hôI va nhu ng fang fhjf fuoI roI nây
bân bâf duoI ham rang ko fhang frâ n.
Qua ca c frân gIap chIôn, bon cho ruf ra kInh nghIô m xuong
mau: du ng bao gIo môf mình fân công con so I dang gom Vì vây, Iân
nao chung cung fu nam fu bay ko o foI, fra nh bj Nanh Trang Iân
Iuof nuôf chu ng fung con. Nho chIôn fhuâf do nôn chung không bj
fIôu dIôf. Tuy Nanh Trang co fhô quâf nga môf con frong bon,
nhung ngay Iâp fuc ca Iu xông vao fruo c khI con soI kjp gIang don
kôf IIôu. Vua co Iô nh fân công phaf ra, ngay nhu ng con ho n nhâf
cu ng fham gIa dôI hình fâ n công Nanh Tra ng fuy không Iâ n nao
danh baI duoc no. No qua manh, qua nhanh va qua fhân frong.
Iuôn fra nh bj dôn vao chô hop, khI bây cho djnh bao vây no phong
ngay ra xa. Kho co fhô hâf nga no, vì bô mong cua no bam xuông
dâf cung chac nhu con nguoI no bam vao cuôc sông. Nanh Trang
fuyôn chIôn voI bon anh om cu ng IoaI da bj su cho cho cua fhuong
dô Iam cho môm yôu, nhu nhuo c. No hung du foI muc fuy RaI ca-
Xam Ia con nguoI cu c kì fa n nhân cung phaI fu fhu nhân: frong doI
anh fa chua fu ng fhây con vâf na o nhu no . ÐIôu nay Iam anh fa
râf khoaI..
Jack Iondon 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VII : PHAO ÐAI Y!KON

KhI Nanh Trang Iôn nam fuôI, RaI ca-Xam cu ng no fhuc hIô n
chuyôn dI fhoo duong khac: vuo f qua day NuI Ða foI bo sông
Yukon va sông Nhim, môf nhanh cua Yukon. Trong mây vung
nay, bon cho không dô phong Nanh Tra ng vì chua bIôf mIông don
bâf ngo không dao dâu cua no.
Trong Iu c bon chung dang phi fhì gIo voI nhung dông fac
duong oaI dIô u vo, con soI da nhu fIa chop xông foI ra don chi fu,
kôf IIôu mang chung. Nhu ng cuôc fan saf kInh hôn!
Nanh Trang da fro fhanh môf con cho râf dop aI cung frâm
frô khon ngoI, kha nang chIôn dâ u cua no không con na o bì kjp.
Không bao gIo danh koo daI, nôn no râf coI frong don chop nhoang.
Sau khI ra don frung dich, no không bao gIo dô bj vuong vao djch
fhu ma Iuôn nhanh chong fhoaf ra. Nhu fâf ca moI con soI rung
Nanh Trang râf ghof danh gIap Ia ca. Ðo Ia caI bây nguy hIôm,
WIId da day no nhu vây.
Tuy nhIôn, fa dung nghI soI con không bao gIo bj can hoac bj
don dau. Cung co nhu ng khI ca mô f bây cho doo vao nguo I no fân
cho môf frân ra fro, nhung rôI no cu ng chay fhoaf.
Nanh Trang fhoo RaI ca-Xam foI phao daI Yukon noI co râf
dông nguoI AnhdIông. Iôn duong vao mua dông RaI ca-Xam fâ n
dung cac con sông dong bang nam gIua MackonzIo va Yu-kon.
Trong mua xuân vua rôI anh fa Iôn NuI Ða san baf fhu, cho
khI baf dâu mua fan bang anh Iam chIôc xuông xuôI fhoo dong con
sông Nhim foI chô hop Iuu voI sông Yukon, ngay duoI vanh daI Ðac
cu c. Ðây Ia noI co phao daI kô frôn.
NANH TRẮNC 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nam 1898, râf dông nguoI fu khap noI dô vô Yukon, fu do dI
vô huong Ðavson va KIondIko dô fìm vang. ToI duo c dây ho vân
con ca ch xa dich mây fram dam fuy nhIô u nguoI da Iôn duong fu
hon môf nam nay.
RaI ca-Xam dung chân. Anh fa da ngho fIn dôn vô cuôc chay
dua san vang nôn cho fhoo nhIô u boc da fhu, nhIôu boc bao fay,
gIay da fhô.
Chang AnhdIông nay finh foan:
"Ðon ho fhIôu fhô n du fhu ... ban ao Iông fhu , gang, bao fay,
gIay da fhô cho ho fa so duoc IaI Ion".
Ðu finh cua anh fa con fhua xa fhuc fIôn.
Trong nhu ng finh foan bôc dông nhâf RaI ca-Xam cu ng
không da m mo daf fI Iô IaI hon môf fram phân fram gIa gôc.
Nhung khI ban hang anh fa duoc nhung môf ngan phân fram.
Thây fhô , anh fa bô fri công vIôc kInh doanh fhâf cân fhân, không
nong vôI, du finh nôu câ n so o IaI ca mua ho va mua dông nam foI
dô franh fhu fhu IoI cao nhâf voI sô hang mang fhoo.
Iân dâu fIôn Nanh Trang frông fhây o phao daI Yukon
nhung nguoI không gIô ng nguoI Anh dIông fi nao. Ða ho frang,
frông râf manh mo.
Cac fhuong dô da frang hình nhu hon han nhu ng fhuong dô
no da bIôf Iâu nay. Vì fhô no quan saf ho voI vo nghI ngo, va frong
mây gIo dâu no danh foa n bô fhì gIo dô nghIôn cuu fhâf kI noI ho
cam fraI va nhung cu dân frong fra I.
No râf fhân frong, không dô Iô cho aI bIôf. Sau do fhây bon
cho frong fraI nguoI da frang co vo duoc cham soc fu fô, no mon
mon foI gân. NguoI frong fraI cung râf fo mo dô y quan saf Nanh
Tra ng, vì hình da ng no râf Ia maf.
Cu ca ch vaI ba ngay IaI co môf con fau fo dung chay bang hoI
nuoc foI cap bôn. Nanh Trang coI do Ia môf bIôu hIôn nua cua
quyôn uy fôI fhuong frong fay ca c fhuong dô da frang. Râf dông
nguo I fu con fau xuông bo va cu ng râf dông nguoI fu bo Iôn fau.
Jack Iondon 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChI frong môf ngay, soI con nhìn fhây nhIôu nguo I da frang hon sô
nguo I Anh dIông no frông fhây frong suôf cuôc doI.
Cac fhuo ng dô da frang ro rang râf manh nhung cho cua ho
IaI râf xoang. Ðâ u chu ng frông râf kì, nhIôu con chân ngan fhun
Iu n, Iông râf manh nhìn kI moI fhây. Cha ng con na o bIôf danh
nhau. Nanh Trang khInh chu ng ra maf, no chI hâf nga chung, can
chung frong fhuong rôI dô IaI cho cac con cho AnhdIông kha c kôf
IIôu. Nhu vây no vân hoan fâf công vIôc ma không phaI hu ng don
fru ng phaf. Trong khI dô ng bon cua no bj moI nguoI chu I boI
nguyôn rua, bj no m da fôI fam maf muI, no vân yôn ô n du ng xa xa
cuoI fhâm.
Tan saf cho cua nguo I da frang fhoaf fIôn chI Ia fhu fIôu
khIô n, sau do nhanh cho ng fro fhanh môI quan fâm duy nhâf cua
Nanh Trang.
No con bIôf Iam gì khac frong khI RaI ca-Xam maI mô buôn
ban Ia m gIau7 SoI con cu ng cac con cho AnhdIông khac kIôn nhân
nam cho fau cap bôn. Ðon nguo I da frang vu a dô bô, cuôc choI Iâp
fuc mo man. Hô I nay Iu cho AnhdIông cu ng da khôn ngoan hon
fruoc. Hô fhây co nguoI.nôI nong gIuong sung djnh ban Iâp fuc
chung bo chay fan Ioan. Ðao gIo Nanh Trang cu ng Ia ko khoI mao
cuôc chIô n, môf vIôc râf dô dôI voI no vì frong con ma f bon cho, con
Nanh Trang daI dIôn cho mIôn WIId du dan ma chu ng râf so
không muôn cho quay fro IaI. Ðuo c fhuân duong hoan foan, mâf
hôf dây mo rô ma voI fô fIôn hoang da, nhung con cho fu fhô gIoI
hIôn dju phuong Nam foI Iuu vu c con sông Yukon, foI mIôn dâf u
am va dang gom frôn mIôn Ðac nay kho co fhô cuong Ia I xung
nang vô y fhu c dây chu ng xông vao can xo soI con.
Nanh Trang Ia con môI ho p phap cua chung, cung nhu chu ng
Ia con mô I hop pha p cua soI con.
O phao daI Yukon co haI IoaI nguoI da frang.
Nhu ng nguoI foI djnh cu o dây fu Iâu fu xung Ia Ðôf Chua vì
ho an fhu banh mì không co bôf no. Nhu ng nguo I moI fu con fau
dô bô xuông Ia nhung nguo I an banh mì co nhao Iân bôf no.
NANH TRẮNC 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IoaI nguoI Ia nhu vây, chI môf khac bIôf nho nho fhô fhôI
cu ng du Iam cho ho kình djch nhau chi fu.
NguoI Ðôf Chua cam ghof nhung ko moI foI, nôn râf khoaI
khI fhây Nanh Trang va bang cua no xu ac voI cho cua ho.
MôI Iân co fau foI, nguo I dja phuong koo nhau ra hôf bo sông
xom Nanh Trang choang nhau voI cho nguoI da frang.
Trong sô kha n gIa do, co môf ga gây nhom, fuong mao râf
xâu xi nhung IaI mang bIôf danh Ia Ðop. Ca không bo qua môf
frân nao, hô co fIn fau cap cang, ga Ia nguoI co maf fruoc fIôn va Ia
ko hang haI sô mô f kich bây cho AnhdIông xung frâ n. Ca ngam
con Nanh Trang voI vo fhom fhuô ng ra ma f.
Cha cha, uoc gì co frong fay môf con cho nhu no!
Ca Ðop Ia con nguoI kho ua, co bô maf fhâf fom. Ham rang
vang kho daI nhu rang ngu a fho haI chIôc nanh ra ngoaI. Toan bô
fhân hình chI Ia môf mâu nho fho gan môf caI dâu bo fi foo.
Vì fhô, hôI con nho ga duoc chu ng ban daf fôn Ia Ðâu ghIm.
Phân sau dâu chay môf mach fhang duôf xuông gay, phân phia
fruoc mang chIôc fran fhâ p fo bo bo. Tao ho a hình nhu không ua
ga nôn ngoaI nhu ng fhu do con gan fhôm cho ga ca p maf fô bô
cach nhau râf xa va bô quaI ham qua co frông dô so. QuaI ha m gì
ma fo dung, nang chình chjch, nhô han ra phia fruoc nhu pha I fì
xuông nguc vì caI cô không du su c mang môf.khôI nang dôn fhô.
Ðô quaI ham gây cam gIac chua môf nguôn nang Iuong khu ng
khIôp. Nhung do Ia cam gIac gIa fa o, Ia su cuong dIôu Iac Iong cua
fao hoa, fhu c ra moI nguo I dôu bIôf Ðop Ia môf ga yôu nhâf frong
cac ko yô u, hon nhâf frong bon nguoI hon... Ðô kôf fhu c phâ n mô
fa hình dang ga, cân noI fhôm: cap maf ga cung vang kho nhu bô
rang. To m IaI ga Ðop Ia môf quaI fhaI, fuy ga không co IôI frong
chuyôn nay, không dang bj chô frach.
Trong phao daI, ga Iam du moI vIôc fap nham: vao nha bôp
fhì Io rua chon baf, ra ngoaI fhì ganh vac moI công vIôc nang nhoc
nhâf. AI cu ng khIôp haI ga nhu khIôp haI fhu ru ng hoac ran dôc.
Jack Iondon 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðu IaI ga Ðop nâu an kha ngon, nôn moI nguoI bo qua moI chuyôn
khac cho ga fa.
Trôn dây Ia chân dung con nguoI dang nhìn con Nanh Tra ng
voI vo fhom muôn chIôm duoc no. Ca baf dâu fan fInh con soI, mIm
cuoI voI no, noI chuyô n voI no, fho fay djnh vuôf vo no nhung fhây
con soI nho rang ga hIôu ngay y fu cua no. Nanh Trang cam ghof
ga fhoo ban nang.
No ngu I fhây ga foaf ra môf mu I kho chju, no IInh cam co caI
xâu caI a c frong con nguoI ga fa.
Môf bua kIa Nanh Trang baf gap Ðop buoc vao can Iôu cua
RaI ca-Xam, no Iâ p fu c xu hôf Iông Iôn. Thây haI nguo I frao dôI râf
Iâu, no cam fhây mình dang Ia dôI fuong frong câu chuyô n cu a ho.
Va IaI, nhIôu Iân no fhây ga Ðop chI fay vao no.
Ho noI nhu ng gì7
- Ðan con cho cho fôI.
- Không doI nao! Nanh Trang Ia con cho duy nhâf frôn doI
nay! TôI không bao gIo roI no ra.
Ca Ðop fhâf vong bo vô.
Nhung ga co nhIôu fhu doan frong fay, ga fhua bIôf nguoI
AnhdIông ham mô fhu gì. Sau bua do, ga fa fhuong xuyôn IuI foI
fraI, môI Iân mang cho RaI ca-Xam môf chaI !yfkI. Chang
AnhdIông mac muu, uông IIôn. Cang uông cang mô m môI muôn
uông !y fkI nua. Va chI mô uông môf fhu do fhôI.
CuôI cu ng, ca fIôn bac, ha ng hoa va nghj Iuc dôu fan fhanh
mây khoI. ChI con IaI con khaf !yfkI ma quaI Iam chu anh fa, con
khaf co manh Iu c ngay ca ng fang không sao cuong IaI.
Cho foI Iuc ây ga Ðop fro IaI vân dô.
- Ðan con cho kIa cho fôI. TôI so fra anh bang fhâf nhIô u chaI
!yfkI..- Ðuoc. Mang ruou foI, con cho so fhanh cua anh.
Môf fôI kIa, RaI ca-Xam fro vô Iôu, frong vao cô Nanh Tra ng
môf soI dây da. Anh fa ngô I xuô ng bôn, môf fay gIu so I dây, fay kIa
câm chaI ruo u fhInh fhoa ng ngua cô fop môf ngu m. Môf gIo sau ga
NANH TRẮNC 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðop dân xac foI. Nanh Trang gIang manh soI dây da nhung nhu ng
ngon fay anh cha ng AnhdIông Iâp fuc xIôf chaf Iam con soI không
chay duoc. No gu gu. Ca Ðop chìa fay dua dân foI gân dâu con cho.
No cang gu du fo n hon nhung ban fay ga Ðop cu fIô p fuc ha xuông
fhâp dân. Nanh Trang cong nguo I frong con fuc gIâ n sap nô bung.
No djnh dop môf mIông, nhung ba n fay kIa da kjp ruf IaI, ham
rang no bâp vao không khi nôu ca I rac.
Ca Ðop vo cây gây, fay kIa câm soI dây RaI ca-Xam vu a dua.
Nanh Trang IaI gu, djnh can mIông nu a. Chang AnhdIông bop faI
no, ga Ðop câm gây danh no foI fâp.
Chông Ia I môf Iu c haI nguoI sao nôI7
Nanh Trang chju phop, bo rap duoI chân ho.
Ca Ðop vua dô maf canh chu ng vu a IôI no vô phao daI, buôc
fhâf chac rôI dI ngu, haI Io ng vô công vIôc da hoan fâf frôI chay.
Môf gIo sau Nanh Trang can duf soI dây da va gIanh Ia I fu
do. No nhay vaI buoc vô nha chu cu.
RaI ca-Xam không mây ngac nhIôn khI fhây Nanh Trang fro
vô, anh fa frong vao cô no soI dây khac. RôI IôI no fro IaI phao daI
nhân frâ n don nhu fu chua bao gIo fraI qua. Ðon danh nhu mua
xuông Iung con soI dang fhuong. Ca Ðop nôn không fhuong fIôc,
fhâm chi con fo vo fhich chi khI fhây con so I ru Iôn gao Iôn vì dau
don.
Ca Ðop râf hon. HaI con maf ôc nhôI fron fru ng danh ac, fay
roI fay gây vuf foI fâp Iôn con soI dang oan mình quan quaI rôn Ia
vì qua dau.
Ca Ðop con Ia ko fan nhân fhich chu ng fo quyôn fhông frj
ma quI frôn Iung nhu ng ko yôu hon ga.
Nanh Trang fhua bIôf Ii do frân don fru ng phaf nay. KhI RaI
ca-Xam frao no cho ga Ðop, no da hIôu y cua fhuo ng dô AnhdIông
muôn no dI fhoo nguoI da frang do, va khI nguoI nay xich no frong
phao daI, no da hIôu y cua ga Ðop muôn no phaI o dây. Vây Ia no
da dI nguoc y muô n haI vj fhuong dô, bj frung frj Ia dang doI.
Jack Iondon 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nanh Trang không yôu RaI ca-Xam nhung cam fhây gan bo
voI anh fa va chI fhua nhâ n anh fa Ia vj fhuong dô duy nhâf no
phaI fhuân phu c..KhI bj xich Iân fhu haI no vân nghI du xa y ra
chuyôn gì ma c Iong no vân chI frung fhanh voI vj fhuong dô
AnhdIông nay. Ra I ca-Xam Ia fhuong dô cua no, vj fhuong dô rIông
cua no, no không bao gIo fu bo.
Con ga Ðop ghô fom nay chang Ia caI gì dôI voI no. No baf
dâu gam dân cây gây vua fhay fhô soI dây xich.
Sau nhIô u cô gang hôf mình no gam duf cây gây, fu do ra
kho I pha o daI.
Canh cu IaI faI dIôn. Nanh Trang foI nam duoI chân RaI ca-
Xam, bj anh fa frong dây vao cô IôI vô phao daI frao fra ga Ðo p. Ca
nay nôn no môf frân fhua sông fhIôu chôf.
Vây Ia RaI ca-Xam không cho cho no nua.
No không con Ia con cho frung fhanh cua anh fa. KhI do n
danh du ng IaI con soI da gân chôf. Nôu Ia con cho mIôn Nam fhì
cha c không sông nôI sau nhu ng frâ n don ac IIôf nhuo ng ây.
Nanh Trang nam IIôf nhIôu ngay không Iô nôI chân. KhI
dung dây duoc, no bj Ðop dung xich saf buô c vao fhanh xa gô fo
dung. No cô can chIôc kho a saf, ga Ðop ngô I nhìn no cuoI nhan
nho.
VaI ngay sau, RaI ca-Xam an cuf hôf vôn IIông, da fhô IaI
nghIôn ruou nang, môf mình fhuI fhu I Iôn duong fro vô quô. Nanh
Tra ng vâ n bj câm fu boI môf fhuong dô nua dIôn nu a fInh, dôc ac
hôf chô noI. Nhung soI không bIôf fhô nao Ia dIôn. ChI bIôf no phaI
fuân phu c fôn suc sInh nua nguo I nu a ngom nay, chju dô ga gIo du
fro quI su voI no..
NANH TRẮNC 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VIII : VI TH!ONC ÐÐ ÐIÐN RO
ÐIôu phaI dôn da dôn, Nanh Tra ng bj anh huong ông chu
moI, fro fhanh dô c ac không kom ga fa.
Ca Iuôn xich chaf con soI, fhây no fhuong nô I cau khI ngho
fIông cuoI nhao bang no, ga kich ban bo ra su c châm choc chô cuoI
Iam con soI fhu c su phaf dIôn vì fu c gIân.
Nanh Trang dâm ra fhu ghof fâf ca, fu ca c fhuo ng dô dôn
bon cho, soI xich, cac dô vâf xung quanh...
Môf bua kIa ga Ðop fhao xich cho no chay frong khu dâf co
rao kin. Ngay Iâp fuc con soI muôn chôm Iôn can du f cô fâf ca
nhung nguo I du ng xom no .
HôI nay fhân no da daI foI nam pIô, cao haI pIô ruo I, dang râf
dop. No fhua kô cua soI mo fhân hình fhon Ian, Iu c Iuong va cân
dôI, gân bap cuô n cuôn nang foI chin muoI IIvro.
No chof dô y sang môf chuyôn kha c. Canh công khu rao vua
mo cho môf con cho cao Ion buoc vao rôI dong sâp ngay IaI. Nanh
Tra ng chua fung fhây con cho nao fo nhu con nay. No nghI fhâm:
vây Ia da co djp fruf Iôn con nay fâf ca nhu ng nô I nhuc nha ô chô
da chju dung bây Iâu.
No chôm ngay Iôn can duf cô hong con cho.
Con nay djnh chô ng cu, nhung soI nhanh hon, hôf nhay sang
fraI IaI fof sang phaI, con cho không sao dop nôI.
MoI nguoI roo Iôn: "Hoan hô! Ðanh foI dI!" Ho vô fay râm
râm.
CuôI cu ng, nguoI fa phaI dung gây nôn IIa Ija moI gaf duoc
haI con vâf fach xa nhau. Con cho nam ru ra, gân chôf. Ca Ðop
cuoI hô hô.
Jack Iondon 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Han da ca dô va fhang Ion.
Sau bua do, mong moI Ion nhâf cua Nanh Trang Ia fhây moI
nguo I xu m dông xum do quanh khu rao, vì nhu fhô nghIa Ia co
gIao chIô n, ma gIao chIôn Ia cach duy nhâf dô soI chu ng fo suc
sông ma nh IIôf va Iong fhu hân an sâu frong Iong no.
Kha nang chIôn dâu sIôu vIôf khIôn frân nao no cu ng
fhang..Mua dông dang foI gân. ông chu nhô f soI con vao cuI dua
Iôn fau fhuy. Nhung nguoI bIôf fIông no foI saf bôn ngam nghia.
TIn cha c không fhô bj no ngoam, ho frôu choc, fho c gâ y qua chân
song danh vao nguoI no.
Con soI nam phu phu c, gâ m gu, quac maf nhìn mo I nguo I voI
Iong cam ghof sâu xa.
ToI Ðavson, no bj chu frung bay frôn bôn, aI fra ga vaI haf
buI vang fhì duoc foI xom maf.
Chua hôf. KhI co fhoI co fhuân IoI - không bj canh saf nhom
ngo - ga Ðop fô chuc nhung cuôc dâu cho.
SoI vân Iuôn Iuôn Ia ko chIôn fha ng, nho da fâp duof nhIô u
frong chIôn dâu voI IIp IIp va Iu cho frong fraI nôn no râf manh,
bâf kha chIôn baI. ChIôn fhuâf vâ n Ia fân công kIôu sof da nh,
không da o dâu va râf chinh xac, khIôn djch fhu bj bâf ngo va hoan
foan mâf kha nang fu vô.
Nhung khan gIa xom maI cung cha n, maf khac ho không fìm
dâu ra dâu fhu ngang faI. Ho mang ca soI rung foI fI fhi voI Nanh
Tra ng nhung bon nay cu ng ôm dâu mau guc chôf nhu ra. Can kIôf
moI nguôn dâu fhu, soI con chI con Ia con vâf frIôn Iam fâm
fhuong.
Môf hôm co nguoI fôn Ia TIm Koonan chu mô f song bac mang
foI con cho ngao. MoI nguo I frong vung sôI nôI ban fan vô cuôc gIao
dâu không franh khoI gIu a Nanh Tra ng vo I con cho co ca I mom
ngan va fof. Ho fhI nhau ca dô om som.
Ngay hôI Ion da foI. KhI dôI dIôn voI djch fhu, Nanh Trang
không nhu c nhich. Con gì frông Ia hoac fhô kIa7 No Ia fhu gì vây,
sao fu hôI cha sInh mo do foI gIo mình chua frông fhâ y hôI nao7
NANH TRẮNC 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TIm Koonan fhu c cho cua ga xông foI, nhung con nay hình
nhu ngu ngôc không hIôu phaI Iam gì.
NhIôu nguoI hof: "ToI dI Chorokoo! Hang Iôn! Tân công ngay!
Thjf no dI!" Con Chorokoo vân phof fInh. Ia I con ngoo nguây duôI
frông fu c cuoI.
Không phaI vì so Nanh Trang, chI don gIan vì no fhây không
cân fhIôf phaI choang nhau voI con cho vua duoc dua foI fruoc maf
no. Maf khac, no fhây dây không phaI IoaI cho no vân quon dâu da
Iâu nay. No cho co con khac duo c mang foI. TIm Koonan buo c vao
fruong dâu hong kich fhich con cho cua ga fa. Ca gaI haI vaI no,
fuôf nguoc Iông no. Tay ga cang gaI cang fuôf.nhanh Iôn, fIông con
cho gâm gu cu ng cang Iuc cang du dôI hon.
Chorokoo sua mây fIông IIô n rô I quyôf djnh fân công fhoo y
moI nguo I dang mong doI.
No vua cua mình da bj can ru ng mô f bôn faI. Nanh Trang ra
don nhanh nhon nhu moo vô, chI frong nha y maf da chôm foI saf
djch fhu. Ðj fhuong ngay phuf dâu nhung Chorokoo không ngac
nhIôn, vân Iu Iu fIôn dôn nhu không co chuyôn gì xay ra. Nanh
Tra ng chua Iân na o gap dôI fhu kì quac dôn fhô, fuy khap nguo I do
Iom ma u fuoI ma vân cu duôI fhoo no. Thây ro nhu vây no dâm ra
hoang mang, mâf phuong huong.
Ðjch fhu nay kì quac fhâf!
Iông no ngan cu n con, không co fac dung Iam ao gIap do don,
môI mIô ng ca n cua Nanh Trang dôu ngâp sâu vao Iop fhjf mo
mang không vuong fâm Io f bôn ngoaI. No cung không fo ra fuc
gIân, mau chay Iônh Iang ma vân fInh bo không rôn môf fIông nho.
Thâf kho hIôu, Nanh Tra ng bôI rôI qua chu ng.
Con cho ngao không phaI IoaI bj fhjf không bIôf xoay chuyô n,
no cung kha nhanh nhon. Khô n nô I xoay qua phia na o cu ng không
fhây djch fhu.
Thanh fhu chinh no cung dâm ra hoang mang.
Chua Iân nao no gIao dâu voI fhu djch fhu Iuôn chân nhay
mua xIôn xoo quanh nguoI no nhu fôn nay.
Jack Iondon 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Khac moI khI, Iân nay soI con không sao dop frung cô hong
con cho ngao. Cô no da fhâp gân saf dâf, IaI duoc bô quaI ha m fô
bô Iam Ia chan râf hIôu qua. Tuy vân fIôp fuc bj Nanh Trang ca n
xo khap nguo I, mau chay rong rong nhung Chorokoo vân Iâm IuI
fIôn, fhân no va fhân con soI fao fhanh môf vong fron dI dông
không ngung. Ðâf fhình Iình con cho ngao caf duf duong Iuon vong
xôc foI hong con soI. No dop huf frong gang fâc. TIông vô fay dôm
dôp cô vu Nanh Tra ng vu a nhanh nhon no don. HaI con fIôp fuc
frân dâ u. Con soI IIôn fIôp fân công, con cho ngao vân Iì Iom chju
don, dInh nInh som muôn gì cu ng daf duoc mu c dich. ÐôI Iân Nanh
Tra ng nhay Iôn djnh quâf djch fhu nga chông vo, nhung vaI no cao
qua fâm vaI djch fhu nôn mIông da nh không fhanh. Không nan,
no ru n nguoI Iâ n nua, nhay Iôn. Nhung nhay qua da, no vof qua
nguo I Chorokoo. Iân dâu fIôn soI bj hâ ng chân, Iô n frôn không
môf gIây dông hô rôI uôn mình Iâf sâp doo nhu moo, nhung không
kjp xoac chân do. No roI nghIông nguoI xuông dâf, vua.guong dung
fhang dây fhì nanh con cho ngao da can sâu vao cô hong.
Cu ng con may cho no vì con Chorokoo ngoam hoI fhâp xuông
duoI ngu c. Nhung ngoam râf chac. SoI fa cuông quif Iac manh djch
fhu hong buôc no nha ra. Su khIôp haI caI chôf vua bung Iôn frong
dâu no, môf nôI so mu quang, fuyôf vong khIô n no bo chay, quay
cuông, quoo gâp, vua dô fIn cha c mình vân chua chôf vua dô cô vuf
bo caI khôI nang nam chuc IIvro dang bam vao hong. Con
Chorokoo cha ng Iam gì khac, chI ra suc ngoam fhâf chaf, không
chju roI ra.
Thoo ban nang, con cho ngao hIôu no phaI Ia m gì. No bIôf ro
phaI gIu fhâf chaf, va cam fhây co phân haI Iong khI fhây mình
Iam duo c dIôu do. No IIm dIm maf, môm nguoI, dô mac djch fhu
Iang no sang bôn nay bôn kIa, chang fhom dôm xIa foI nhu ng va
dâp no phaI chju dung. KhI fhây Nanh Trang môf không Iac nôI
nua, Chorokoo moI franh fhu fhoI co Iân Iôn cô hong con soI. Nanh
Tra ng chua bao gIo Iâm vao fình huông nay, no hoang hô n nam
bop xuông, nguoI môm oaf, fho hôn hôn. Trong môf cô gang dôf
khoI no ngoam duoc caI cô mum mIm cua cho ngao nhung chI xo
rach duo c môf mIông fhjf rôI phaI nha IIôn.
NANH TRẮNC 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vj fhô haI djch fhu fhay dôI, con Chorokoo quâf Nanh Trang
nga ngu a, cuoI han Iôn bung, mo m vân ngoam chaf cô hong no.
Nanh Trang fì mông xuô ng dâf fhâf chac, cao manh mo ng vao
bung djch fhu. Con Chorokoo co nguy co IoI ruôf nôu no không can
chaf haI ham rang Iam fru nhanh chong xoay nguoI franh xa don
phan công bâf ngo.
Ham rang con cho ngao vân Iân Iôn doc fhoo fInh ma ch canh.
Iop da nhoo xôp fhanh nhIôu nôp o cô, co Iông day phu kin da cu u
soI con khoI chôf fuc fhì. Nhung con Chorokoo vân fIôp fuc ngâm
fhôm duo c nhIô u da nhIô u Iông vao môm no, fu fu bop cô con Nanh
Tra ng Ia m no nghof fho rif kho kho.
Cuôc dâu duong nhu kôf fhu c, nhu ng nguoI daf cuoc vao
Nanh Trang fo vo fhâf vong. Ðông ga Ðop buoc vao dâ u fruong ha
mIông cuoI hô hô hi hi, fay chI vao con soI.
Râf nhanh, fIông cuoI dua con soI va o con dIôn ma nh IIôf. No
vung dây, bo chay koo fhoo con cho ngao vân bam chaf vao hong
no. Ðong don cua fu fhân chup Iây no, no vâp nga gIu I gIuI, guong
dung Iôn chay nua, cô gIu Iây mang sông.
MoI nguoI roo fo "Chorokoo! Chorokoo!", ho vuI mung vâ y
mu, fung mu.
Ðu ng Iu c môf cô xo fruof fuyôf cho haI nguoI dan ông xjch
foI. Ho dung cho, foI bôn khu rao.
NguoI dâ n dan cho koo xo dô rIa mop, nguoI cu ng dI voI anh
fa cao Ion cam cao nhan fhin.
Nanh Trang vâ n con fhoI fhop, fhân hình fIôu fuy fhInh
fhoang gIâf gIâf vì nhu ng con co fha f không Iam chu duoc. Ca Ðop
dua cap maf ac quI nhìn con soI, dâu oc không nghI dI dâu khac
ngoaI fhâ f baI cay dang vua dIôn ra nôn không fhây haI nguoI vua
foI. KhI nhìn vao maf Nanh Trang fhây chu ng da daI dI, moI fIa hI
vong cuôI cung vô chIôn fha ng da fIôu fan, ga Ðop nôI con dIôn fan
bao. ThoI hung fon da man frôI dây, ga xông foI du ng hôf suc Iuc
da con soI IIôn hôI.
Jack Iondon 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf sô nguoI gân dây huy f gIo, Ia o, nhung không aI ra fay
can fhIôp.
Ðông cha ng fraI if fuôI nhâ f frong haI nguoI vua foI frôn cô
xo fruof fuyôf ro dam dông Iach vao khu rao, foI fruoc maf ga Ðop
dâm môf qua froI gIang gIu a mom. Ca vang xa muoI mof, Ian mây
vong gIu a baI fuyôf.
Ca Iôm côm bo dây, buoc foI, nhân môf qua fhôI son fhu haI
du dan không ko m qua fruoc.
Iân nay ga khôn hôn nam Im duoI fuyôf.
Scoff bao anh ban dông hanh:
- ToI gIu p môf fay, Maff. Tach haI djch fhu nay ra.
Anh fa vân cô du ng fay nâ y môm con cho ngao nhung không
duoc.
Ðam dông baf dâu nôI gIâ n, Iôn fIô ng nhao nhao phan dôI.
Sao dam pha dam fro fIôu khIôn cua bon fôI7
Scoff vân không sao fach roI duoc haI con cho. Anh dâm
manh Iôn dâu con Chorokoo nhung nanh no vân gam sâu vao fhjf
con soI. Thây vâ y dam dông ro Iôn cuoI fhI nhau chô gIô u haI
nguo I.
Scoff IaI danh Chorokoo nhung vân không nham nho gì. Anh
ruf su ng Iu c, fhu nhof dâu nong su ng vao mom no.
TIm Koonan ngan IaI:
- Khoo koo Iam gay rang no dây.
- Không muôn bj gây rang fhì so ga y cô. -Scoff dap, - nôu anh
không chju fIôp fay. Cho cu a anh dây hu 7
- Cu a fôI. Nhung vIôc nay IIôn quan gì foI anh7.- NoI chuyôn
bang gIo ng do fhì bIôn khoI dây ngay, dung quây rây fôI nua.
TIm Koonan không dI, fraI IaI anh fa foI hop Iu c voI haI
chang fraI. Cuô I cu ng ho cu ng go duoc haI con cho. Nanh Trang
không con dung nôI nua, Iao dao rôI gu c xuông, haI maf IIm dIm
nhu sap chôf. Scoff hoI TIm:
NANH TRẮNC 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf con cho koo xo khoo manh gIa bao nhIôu7
- Ða fram dô, khoang do.
- Con con nay7 Trong fình frang nhu anh dang fhây...
- Xâp xI môf nua chung do.
Scoff quay sang bao ga Ðop vua xan foI bôn.
- Ngho dây, fôI mua con cho cua câu. Môf fram nam chu c dô
dây. Câm Iây va dI cho khuâf maf.
- Không ban. Ðây Ia quyôn cua fôI.
- Ðuoc fhôI. Hoac Iây fIôn hoac an do n, fuy câ u.
Ca Ðop không da m cu nhây, nhâ n fIôn duf fuI rôI bIôn.
Ðam khan gIa gIaI fan gân hôf. TIm Koonan du ng ba hoa
fruoc môf fôp nam bay nguoI.
- Cha nao ma sI fhô7 - Anh fa chI vao chang fraI vu a bo fIôn
mua Nanh Trang.
- Woodon Scoff chu aI.
- NoI fhô cu ng bang không! Woodon Scoff Ia aI, Ia nguoI fhô
nao7
- Môf frong nhung kI su fruong cua nuoc fa.
Ia ban fhân cua cac quan chuc cao câp. Chu fjch uy ban
Vang cu ng Ia ban anh fa. Khôn hô n fhì cho co dung va o!
- ÐIôf ngay ma! Mình bIôf ngay cha nay chang phaI IoaI
xoang. - TIm Koonan kôf Iuân..
Jack Iondon 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IX : ONC CH! THÂN TH!ONC
Woodon Scoff bao Maff:
- Chu ng mình không fhô day cho no fhuân finh duoc dâu.
Scoff ngôI frôn bâu cua can nha gô cua anh gân Ðavson.
Anh dang cu ng voI Maff ngam con Nanh Trang.
Con cho IaI soI dang bj xich không xa can nha cua Scoff.
Thây nguoI IaI gâ n, no xu Iông, gâm gu.
Scoff nhân djnh:
- Ðung Ia cho soI.
- Ðu Ia gì dI nua, - Maff gâf gu, - phâ n Io n cua no Ia soI rung,
công vo I môf if cu a cho nha.
Ta xich fhô du rô I. TôI fhâ y co Io nôn fha ra xom fha I dô no
fhô nao.
- Câu co dam foI gân không7 Nho câ m san mô f cây gây.
Maff Iây gây rôI buoc foI gân. Con vâf dan maf vao cây gây.
Maff noI:
- No fhu fhô dây. Cây gây nay Iam no nho Ia I chuyô n gì...
Maff dua fay kIa foI gâ n cô con vâf. Nanh Trang gu mô f
fIông, xu hôf Iông nhung nam op xuông dâf, maf vân nhìn cham
chap vao cây gây.
Maff coI xich cho no rôI IuI IaI. Nanh Trang không bIôf nôn
su du ng quyôn fu do moI co nay nhu fhô na o, no vua fraI qua môf
fhoI kì bj gIam ham Iâu ngay frong nha fôn Ðop khu ng khu ng dIôn
dIôn. No chua hIôu ro cac fhuong dô moI fo I, không bIôf cac vj dang
foan finh nhung gì.
NANH TRẮNC 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No nhìn xung quanh, Iuong Iu không bIôf nôn Iam gì, buoc
Iôn vaI buoc rôI IuI IaI, danh hoI hôf chô no foI chô kIa, dI vao nha
rôI quay fro ra.
Scoff bo dI kIôm mIông fhjf.
- Trông no fhâf dang fhuong.
Anh no m mIông fhjf cho Nanh Trang. Môf con cho khac
nhanh chân hon nhay foI vô.
Nhung no không gIu duo c Iâu, vì con soI chôm foI nhanh nhu
chop dôp anh chang daI dôf môf phaf nam fhang ca ng.
Maff buoc Iôn mô f buoc djnh fru ng frj Nanh Trang nhung
phaI Iâp fuc nhay IuI voI môf ông quân rach foang..- Ðang chu ng
fhô Ia du. - Scoff nhân djnh. -Pha I gIôf fhôI. Con vâf nay râf nguy
hIôm.
Anh ru f sung Iu c, Iôn dan. Maff can:
- Khoan da, anh Scoff. Con cho na y bj hanh ha nhIôu rôI.
PhaI co fhoI gIan cho no fhay dôI finh fình chu. Iam sao bIôn quI
su fhanh fhIôn fhân frong ngay môf ngay haI7 Ta fhu kIôn frì xom
sao. Va IaI con cho kIa dam nâng fay frôn mIông fhjf cua no , con
fôI fhì daI dôf foI gân khI no dang fuc gIân.
- ThôI duoc, - Scoff dap, - fa cho if bua.
Thu fIôp cân no vo I fhaI dô dju dang xom sao.
Anh buoc foI gân con cho IaI soI, fay không câ m gây.
Nanh Trang cang maf nhìn. Phân vân:
fhuong dô so fru ng phaf no cach na o vô fôI không nhung vua
gIôf chôf môf con cho, IaI co n can rach quân môf fhuong dô7
Nhung vj fhuong dô nay không da nh. TraI Ia I, ban fay anh fa
cham vao dâu rôI Iuof xuông doc sông Iung no . Con cho IaI soI ru ng
mình.
No cong nguo I, haI maf mo fo canh chu ng, moI co bap cang
fhang. ÐIôu gì so dôn voI no7 So xay ra chuyôn gì dây7 No chang
con Ia gì cac fhuo ng dô, chang Ia gì ban fay nhanh Io cua ho, suc
Jack Iondon 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
manh sIôu nhIôn va don danh khu ng khIôp cua ho. Chua aI so vao
nguo I no nhu fhô nay. No gu fo hon du dan hon, fo vo cang do doa
hon. Vây ma ban fay kIa vân cu vuôf xuông. Nanh Trang không
djnh ca n, nhung ban nang fu vô frôI dây manh IIôf Iân af y chi, fhô
Ia no can!
Scoff nhìn ban fay chay mau fuoI. Anh không kjp franh vì
don gIang xuông nhu sof danh không kjp fro fay. Maff vo cây sung
gâm Iôn:
- Qua quaf! Thâf qua quaf! Anh chang Iam gì no ma no dam
can bây. TôI phaI gIôf no!
Scoff dIôm fInh ngan IaI.
- Ðung. Cu fhu cho if Iâu.
Ðây gIo Scoff IaI Ia nguoI bao chua cho Nanh Tra ng. Môf con
vâf bj phan bôI bj danh dâ p Iâu ngay nhu no Iam sao co fhô fhay
dôI finh nôf, fro nôn hIôn Ianh nhu con cu u non frong môf fhoI
gIan râf ngan7 Không, không fhô! Anh bao Maff:
- Nhìn kìa, chung mình không co n duoc no chu y foI nua. No
Io ngaI khâu su ng cua câ u dây.
Ðo sung xuông.
Maff Iam fhoo. Con cho frân fInh IaI ngay.
Maff IaI câm su ng Iôn, gIa bô chIa vao con vâf.
No IuI ngay vao frong nha. Maff nhân xof:.- Con cho râf
khôn. No bIôf sung Ia gì, bIôf con nguo I co fhô Iam gì voI khâu
sung frôn fay.
Hôm sau Scoff mô f fay quân bang froo fruoc ngu c Ia I mon
mon foI gân Nanh Tra ng. No fuong so bj fru ng frj fân mang vô fôI
can fhuo ng dô bon gâm gu nho nanh. Scoff ngôI xuô ng ngay bôn.
Nanh Trang fhây do so, hon nua no fhây ro fhuong dô không
mang su ng cung chang mang gây va cung không vung chân vung
fay. Nanh Trang hôf gu, buông haI bôn mop xuông. Thuong dô câf
fIông dju dang no I Iôn nhu ng dIô u ngho co vo dô fhuong. Xua nay
Nanh Trang chua bao gIo duoc ngho fhu nhac nay, nhu ru ngu.
NANH TRẮNC 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf caI gì Ia Iâm vua nay no frong nguo I no. Hình nhu fhuong dô
muôn Iam dIôu fôf Ianh cho no.
Scoff roI chô ngôI, dI vao nha, Iaf sau fro ra, vân không sung
không gâ y, fraI Ia I frôn fay câm fang fhjf dua cho con soI. Thô Ia
fhô nao7
Cam bây gì chang7 Nanh Tra ng ca nh gIac, dô mac fang fhjf
Iuof qua Iuof IaI ngay duoI mom, không an.
- Àn dI, an dI, cho may dây!
Con cho nua soI quay maf không fhom. Scoff nom fang fhjf
cho no. Anh Iap dI Iap IaI fro nay nhIôu Iâ n, cac mIông fhjf nam
châf dông gân con cho nhung no vân Iam ngo. Môf Iân nua, anh
câm frôn fay môf mIông chìa vô phia con cho . Nanh Trang da doI
Ia. No hif ha mIô ng fhjf, IIôc nhìn nguo I dang dung bôn. Thâ y anh
fa không co vo gì ac y no ruf ro ngoam mIô ng fhjf, nuôf chung. RôI
Iân Iuof xoI hôf chang chô mIông nao, fhInh fhoang kho gu môf
fIông ra caI dIôu fa vân dô phong dây.
Nhung moI vIôc dIôn ra suôn so không xay ra su cô gì. Ðây
gIo ban fay nguo I kIa dang nho nhang vuôf vo no Iam no ru ng
mình. No cam fhâ y da san sang nhân nhu c, vâng IoI, fhuân phuc...
Maff roo Iôn:
- Ia fhâf! TôI không ngo! Anh fha nh nguoI day fhu ru ng rôI
do!
Ngho gIong Maff, Nanh Trang gu môf fIông, hoI Iu I IaI fhu
fhô nhung ban fay Scoff Iam no frân fInh IaI.
Hình nhu môf cuôc doI moI sap dôn voI Nanh Trang. No sap
roI bo fhô gIoI hâ n fhu fa n nhân, buoc vao môf cuôc doI dop do
hon, xu ng dang hon. Môf cuôc doI co anh maf froI sau fhoI gIan daI
chìm frong bong dôm day dac.
ThoI kì khung khIôp da châm du f. Môf cuôc sông fran dâ y
yôu fhuong vua mo ra fruoc maf.no. Nhung dô fhuc hIôn duoc dIôu
do Woodon Scoff so phaI fôn râf nhIôu công suc. Nanh Trang
không co n Ia chu soI con xuâf fhân fu mIôn WIId dâf du. No da Ion
Jack Iondon 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn frong fhu hâ n, frong fan bao, frong nguo I no duong nhu không
co chuf dâu vôf nao cua Io ng nhân fu. CIo dây phaI Iam sông IaI
Iong nhân fu do, Iam sông IaI fình yôu fhuong do. Ðây Ia vIôc cua
Scoff, Ia mon no cua con nguoI dôI voI con vâf, môf mon no nhâf
fhIôf phaI fra bang xong.
Nanh Trang dân dân cam fhây gan bo voI fhuong dô moI cua
no va dô chung mInh fhIôn y, fruo c hôf no canh gIu faI san cho anh
fa.
Ðu Ia I Scoff cung ngay ca ng co cam fình voI con cho dop cua
mình. Anh vuôf vo no , nuôI nâng chu dao, fIông gu cua Nanh
Tra ng gIo dây bay fo su haI Iong va nIôm vuI fhay vì bIôu fhj Iong
cam fu c.
Con soI cam fhây sung suong khI duoc gân fhuong dô cua no
va buôn khô khI fhIôu vang.
NhIôu bua no nam ngoaI cua doI Scoff nhIôu gIo IIôn gIua
bang fuyôf chI côf dô duoc nhìn maf va cam nhân nhung ngon fay
fhuong dô gaI frôn nguoI no.
Trong qua khu Nanh Trang chI sô ng cho ban fhân, gIo dây
fhì kha c, ngay fhjf fuoI cu ng bj daf xuông hang fhu yôu, co khI no
bo phuf bua an dô dI fhoo chu. Thuong dô Woodon Scoff cua no
không ac dô c, không da man ma dây fình yôu fhuong. Nanh Trang
da hIôu no không nôn nguoc daI ca c con cho khac. Chu ng dôu fôn
vInh no Ia chI huy, dap IaI no không can chu ng nua.
Nanh Trang cu ng fôn frong Maff, môf nguoI ban fôf cua chu
no, nhIô u khI mang fhu c an foI cho no. Nhung no không chju dô
anh fa dong vao xo, nhâf fhIôf phaI do Scoff no moI chju.
KhI do no cu I dâ u fuân phu c, fhuân fình Iam vIôc, ngoan
ngoan dân dâu dan cho Iôn duong.
Ngay vuI ngan chang fây gang. Môf bua kIa Scoff phaI dI
công chuyôn, dô Nanh Trang o IaI voI Maff. Ngay sau khI chu ra dI
Nanh Trang cam fhây râf Io Iang, suc fìm khap noI.
Ðôm do no khac khoaI cho Scoff vô nhung không fhây. No
ngôI maI frôn bâc cua cho foI Iuc ngon gIo Ianh buôc no phaI fìm
NANH TRẮNC 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chô kin nam cho rôI ngu quôn mâ f. Khoang haI gIo sang no gIâf
mình fInh dây, IaI ra bâc cua ngôI cho frong gIo buôf.
Maff hIôu ro fâm fu con cho nhung không co cach nao Iam no
hIôu chu no hIôn nay ra sao.
Nanh Trang nga bônh, yô u dân, bo an, mac cho bon cho fha
hô hanh ha.
Maff Io Iang:
- No sap chôf dôn noI rôI.
Anh vIôf fhu cho Scoff.
Môf dôm dang fhao fhuc Nanh Trang bông gIâf mình du ng
fhang haI faI Iang ngho, cô baf fung fIông dông nho bôn ngoaI cho
foI Iuc ngho fIông chân buoc gâp. Cu a mo, Woodon Scoff xuâf hIôn!
Trông fhây chu vô nhung Nanh Trang không con du su c
dung dây. Maff noI:
- No con quây duoc duôI Ia con hI vo ng.
Scoff goI:
- Nanh Trang, foI dây nao!
Con cho fuân Iônh.
HaI maf no Iong Ianh nIôm vuI manh IIôf.
Scoff ngôI xuô ng vuôf vo. Nanh Tra ng kho gu gu khoan
khoaI rôI ruc dâu vao nguc chu. ChI sau haI ngay no khoI hôf moI
bônh, cac con cho khac phaI fra gIa bang xuong mau moI bIôf no
da hôI phuc suc Iu c va nIô m fu hao.
Môf dôm khac, Scoff dang choI baI voI Maff bông ngho bôn
ngoaI co fIông Ia fhof, fIông danh Iô n huy nh huy ch.
Co chuyôn gì vâ y7 HaI nguoI ra xom va fhây môf nguoI dan
ông nam gIua fuyôf, dang dung fay cô cho maf cho cô không cho
Nanh Trang ngoam vao. Ca da bj fhuong kha nang, nguoI dây
mau.
Jack Iondon 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nanh Trang fo ra cuc kì cam fu c, no gâm gu du fon, xông vao
can xo nhu dIôn, dac bIôf nham va o nhung chô hIôm nhâf. ao nan
nhân bj no xo ra ch fa foI fu vaI xuông cô fay, haI ca ng fay ga bj
can naf, mau fuôn xôI xa. Scoff phaI dung hôf suc moI IôI duoc con
cho ra dô Maff Io bang bo cho ga. Maff nhaf duoI fuyô f haI fhu:
soI xich saf va cây gây fo dung. Woodon Scoff nhìn rôI bao
Maff:
- Mình nhân ra ga nay rôI. No Ia fhang Ðo p, djnh foI baf con
Nanh Trang cua fa nhung Nanh Trang không chju. Mac mo fhang
suc sInh dI fìm fhây fìm fhuôc o dâu fhì dI ngay dI cho ranh.
Ðang doI nha no !.Scoff cha ng fho m ngo ngang, dô mac fôn
Ðop Iu I fhu I ra dI frong fIô ng gu ha n hoc cua Nanh Trang.
Ðâf hanh da Io Iung frôn dâu, Nanh Tra ng cam fhây râf ro
nhu vây. HaI fhuo ng dô da frang sa p phan fhu ng no. Maff noI:
- Ngho kìa!
NgoaI cu a co fIông rôn ngho nhu fIông kho c nâ c, rô I fIông
fhan van chuyôn fhanh fIông hif ha danh hoI, Nanh Trang bIôf
chu no vân con frong nha nôn yôn fâm không fho fhan nua. ÐIôu
bâf hanh chua xay ra ngay frong dôm nay.
- Con cho nay fhâf khac fhuong. - Maff noI.
- Hình nhu no doan bIôf y djnh cua anh.
- Co fhô Iam. - Scoff dap. - Nhung con vâf nua cho nua soI
nay sông sao duoc o CaIIfornIa7
Scoff fo vo buôn, anh fhu c fâm Iây Ia m buôn vô chuyôn nay.
- Ðung fhô. - Maff fIôp. - Vân dô o chô: Iam gì voI môf con soI
o CaII7
- Ta hay hình dung fình canh ca c con cho khac khI fôI daf
chân xuông do mang fhoo con Nanh Trang. No so Iân Iuof gIôf
sach bon chung, con fôI fhì naI Iung ra ma bôI fhuong cho ca c ông
chu ba chu. Chang mây chôc ma saf nghIôp!
- Ðung fhô.
NANH TRẮNC 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf fIông fru daI xuyôn qua canh cua, fIôp fhoo Ia fIông hif
ha danh hoI. Maff noI:
- No bIôf anh sap ra dI. Sao fhô nhI7
- Thâf không fhô hIôu nôI. - Scoff buôn râu fIô p.
Môf ngay no, không con nghI ngo gì nua: fhuong dô da frang
daf chIôc vaII va bay nhIôu boc dô khac Iôn san nha. Anh chuân bj
ra dI, va xom cung cach du fhây anh không djnh mang fhoo con
cho. Nanh Trang so bj bo roI.
Trong dôm sau do , con soI fru fhô fham nhu no da fu ng fru
hôI sông gIua mIô n WIId hoang da. No vuon cô fhâf cao fruf vao
không gIan gIa Ia nh fâf ca nôI khô dau, fâf ca fân bI kjch cuô c doI
no.
- Anh ngho dây, - Maff no I, - fIông fru ngho Ianh xuong sông.
No so nhjn an. TôI bIôf finh no: no co fhô nhjn an dôn chôf.
- ThôI du ng noI nua! - Scoff buôn buc gaf dI..Hôm sau Nanh
Tra ng bam rIôf chu không chju roI nua buoc. Hanh Ii vân dô frôn
san, fhInh fhoang co fhôm vaI fhu duoc mang foI. Maff bân fiu fif,
Iuôn fay hôf xôp don dô Iông fhu IaI gâp quân ao cho chu. Iaf sau,
mây nguoI AnhdIông foI mang cac boc dô dI, Maff chI huy ho va fu
fay mang cac boc quân ao voI chIôc vaII.
KhI Maff quay vô, Scoff goI Nanh Trang foI:
- Vao dây, vao dây fa bao. - Thuong dô da frang goI rôI vuôf
vo con vâf dang run rây. - NoI cho may bIô f: fa phaI dI môf noI
fhâf xa va râf buô n không mang may fhoo duoc. Nao anh ban fhân
môn! Cu Iôn môf fIông chIa fay nhau dI! Ðô fa ngho fIông may môf
Iân cuôI cung!
Tu duoI sông vong Iôn fIông coI fau gIu c gIa.
Maff goI fo:
- Tau foI rôI, anh Scoff! Io Iôn! Anh chao fu bIôf no fhô Ia
duoc rôI. Ra fhâf Io nho! TôI so dong chaf cac cua không cho no ra
fhoo.
Jack Iondon 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Scoff Iam du ng nhu vây. Nanh Trang bj nhôf frong pho ng.
No rôn rI, hif ha, ngho nhu fIông khoc nu c no . Scoff dan:
- Hay cham soc no chu da o. Va fhuong xuyôn bao fôI bIôf
fình hình cua no. TôI frông cây hôf o câu.
- XIn hua. - Maff dap.
Ðông mô f fIông fru fhô fham koo daI Iam haI nguoI du ng IaI.
Maff noI:
- No doI chôf dây.
TIông fru vuf Iôn nhu khu c ca fuyôf vong.
HaI nguo I buôn ba cuI dâ u fIôp fuc dI xuông bôn cang. Ta u
Ðình MInh cho môf sô Ion nguo I fìm vang fro vô quô huong. Môf sô
frong bon ho da fhanh công, sô khac fhâ f baI fham haI.
Nhung fâf ca dôu ham ho fro vô cô quôc.
Scoff baf fay Maff chuân bj xuô ng fau. Ðô ng Maff ha hô c
môm nhìn vao sau Iung Scoff.
Nanh Trang da dung do fu bao gIo!
Maff phân bua voI chu:
- TôI dong chaf cu a rôI dây chu! Không hIôu no Iam cach nao
fhoaf ra duoc.
Nanh Trang vân dung Im nhu cho da. Maff foI bôn no.
- TôI so mang no vô.
Nanh Trang Iang ra xa. Maff duôI fhoo nhung no chon vao
nâp sau Iung cac fôp hanh khach. KhI Scoff goI môf fIông no chay
ngay foI dung duoI chân ông chu. Scoff vuôf vo con cho, bao Maff:
- Nhìn nay! Co nhIôu vôf fhuong frôn mom..- Vâng. Va duoI
bu ng nu a. Con quI nay da Iao qua cua sô nôn moI bj nhu vây. Ta
không du kIôn chuyôn nay.
CoI fau Ðình MInh ru c Iôn hôI nu a. CIo nhô noo da foI. Maff
chuân bj IôI Nanh Tra ng xuông bôn. Ðông Scoff Iôn fIông:
NANH TRẮNC 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ChIa fay câu nho! Hay dô no o dây. Câu khoI cân vIôf fhu
kô fình hình con Nanh Trang cho mình nu a. No so dI voI mình!
Jack Iondon 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC X : SOI Ð!OC NCHI NCOI
Vô foI San £rancIsco, Nanh Trang râf ngac nhIôn. o dây cac
fhuong dô da frang co n fo ra manh mo hon nhIôu so voI o vung
hoang mac bang gIa mIôn cuc Ðac. Ho Iam nhu ng con duong fhang
fap, xây nhung ngôI nha da cao gâp nhIôu Iân nhu ng can nha gô
no da fhây o WIId. NhIôu môI nguy kha c Ia fhuong xuyôn uy hIôp
no. Pha I nhanh chân nhanh maf franh du fhu xo, nao ô fô, nao xo
ngua chay nhu mac cuI frôn duong. Co ca nhu ng cô may dIôn Ian
banh râm râm xuyôn qua suong mu, fIông banh xo rif ngho nhu
fIông IInh mIôu frong rung râ m. MoI fhu dôu do nguoI da frang
Iam ra va chI huy.
Nanh Trang fhây ho qua gIoI qua manh, râf dang so.
NôI so haI cua no râf Ion, râf khung khIô p, cang Iuc cang
fang cao, y hôf hôI foI fraI nguo I AnhdIông no da phaf so khI fhây
ro su yôu duôI.cua mình fruoc ca c công frình cua fhuong dô.
CIo dây foI fhanh phô nay no IaI ca ng fhây mình nho bo, bac
nhuoc fruoc dam fhuong dô dông duc Iuôn dI chuyô n gIua fIông âm
âm nhu sâm nô. No IuI fhuI bam saf ông chu. Nhung nao da hôf!
Scoff va Nanh Trang xuyôn qua fhanh phô foI môf nha ga xo Iua.
Nanh Tra ng bj xich frong môf foa don con Scoff fhì bo dI bIôf. Sao
IaI fhô nay7 Xung quanh no, râf nhIôu vaII, hom xIông.
Iaf sau co nguoI mang fhôm nhu ng boc nhung chIôc vaII foI.
Nanh Trang nhân ra faI san cua chu no, bon ngôI bôn canh gIu .
KhI Scoff quay IaI, nguo I fruong foa don cau co:
- Ong quay IaI du ng Iu c qua. Con cho chôf djch nay nhâf djnh
không cho fôI dung vao hanh Ii cua ông.
Nanh Trang duo c fhao xich. Ra khoI foa fau, no su ng sôf.
Thanh phô ôn ao da bIôn dâu mâf fIôu. Xung quanh chI fhây môf
NANH TRẮNC 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vung quô fran frô anh nang fhanh bình. No ca ng fhây ro suc manh
cua fhuong dô qua Ia vô fân.
Cân ngay dây co chIôc xo. HaI nguoI, môf dan ông môf dan
ba buoc xuông. NguoI da n ba dI foI gap Scoff, dang rông haI fay.
Ðjnh Iam gì ông chu fhô 7 Ðjnh danh u7 Con soI nô I gIâ n gu Iôn
môf fIông. Scoff vôI no sang bôn.
- Mo! Con cho fuong mo djnh danh con nôn no chuân bj bônh
con do!
Ða mo cuoI, nhung nhìn vo maf co fhô fhâ y ba vua so mâf
via.
- Thô Ia m sao mo co fhô gap go con khI co no o dây7
- RôI no so quon chu, mo!
Nanh Trang vân gâm gu.
- Ðu rôI! - ông chu fhof. - Ðu rôI! Im ngay!
Nam, nam xuông!
Nanh Trang nam xuông. Nhung vua fhây haI mo con ôm hôn
nhau no IaI gâm gu.
- Nam! Im môm! - Scoff ra Iônh.
Nanh Trang Im baf, nhung maf vân không roI chu.
Hanh Ii duoc xôp gon Iôn xo. Cac fhuong dô cu ng Iôn ngôI
frôn do. Ngua baf dâu phI, Nanh Tra ng chay fhoo xo, maf vân
fhoo doI chaf chu no.
Ðu ng ko nao IIôu mang Ia m haI ông chu, no so cho ko daI dôf
bIôf bô nanh nay sac nhon foI mu c nao!.MuoI Iam phuf sau xo chay
qua chIô c cô ng xây da, Ian banh frôn con duong râ f dop haI bôn
frông cây do uôn vom Ia cho maf maf duong.
Ðôn pha I bôn fraI dôu co nhung fham co xanh rì fraI rông
gIua nhu ng hang sôI cao ngâf vuon daI nhu ng ca nh fo khoo. Xa xa,
nhung ca nh dô ng co chin vang duoI nang fao môf nof fuong phan
ngoan muc cuôn huf maf nhìn. Mây ngo n dôI mau nâu frôn dInh
khoanh fron nhu ng baI chan fha gIa suc vach môf nof châm pha
Jack Iondon 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frôn duong chân froI. CuôI con duong Io n dang dI, môf foa nha
nhIôu cu a sô, công vom bô fhô nôI bâf frôn suon dôI.
Nanh Trang không co dIô u kIôn fhuong fhuc foan bô phong
canh dop do frôn, vì cô xo vua cho m vao khu nha fhì môf con boc
gIô fo du ng, mom nhon, maf sang da xông foI voI vo fhu gho f ga
moI foI nha.
No xon vao dung chan gIu a Nanh Tra ng va chu nha , chuân
bj danh duôI ko Ia maf. Nanh Trang xu Iông, chuâ n bj gIa ng don
chop nhoang chôf nguoI. Nhung no dung ngay Ia I, bôn chân cung
nhu saf duôI fha ng ha m da chay, phân vân, không muôn fIôp cân
dôI fhu. No vua nhân ra con cho ca I. Thoo Iuâf IoaI cho, no không
duoc fân công cho caI. Nhung con boc gIô không du ng IaI. No fhâm
fhu fâf ca nhu ng gì cua mIôn WIId hoang da, hon nua Nanh Trang
Ia môf con soI, môf fôn frôm fruyô n kIôp chuyôn fan saf cac dan
cu u, xua nay cho boc gIô fu fhô hô nay sang fhô hô khac dôu Iam
nhIôm vu danh IaI chung.
Nanh Trang vân dung Im, con cho caI xông foI ngoam vao vaI
no. Ðâf gIac no buô f mIông gu môf fIông. ChI fhô fhôI. No quay
dâu franh nhung bj con cho caI ruof duôI dôn cu ng.
Môf nguo I hof:
- CoIIIo! IaI dây!
Scoff vân dung xom haI con cho duôI nhau, fum fIm:
- Mac chung no, bô a. Ðang nao con cho cua con cung phaI
hoc ca ch sông o dây.
CoIIIo vân hung hang. No chan duong không cho Nanh
Tra ng foI voI ông chu Scoff hình nhu dang sap bo dI. Iam gì dây7
Nanh Trang huc môf huc vao fôn djch hâf no fung Iôn roI xuông
Ian mây vong ra xa vaI mof. Con cho caI ru Iôn vua dau vua kInh
ngac, Nanh Trang fhan nhIôn bo dI. MoI duoc mây buoc, bâf fhình
Iình no bj con ÐIck hon nhaf danh up. Nanh Trang không frông
fhâ y con cho san ÐIck Ion Ion fu dâu foI.nôn bj no da nh nga Ian.
Vu ng dâ y duoc, Nanh Trang djnh xông vao fhanh foan fôn djch
khôn kIô p fhì CoIIIo Iao foI. Trâ n danh Iôn sa p foI hô I quyôf IIô f fhì
NANH TRẮNC 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Scoff xuâf hIôn. Anh gIu chaf Nanh Tra ng, bô anh gIu haI con cho
kIa. Scoff noI:
- AI IaI don fIôp con soI dang fhuong cua vu ng cu c Ðac kIô u
nay. Truoc dây no chI moI môf Iân bj danh nga, fhô ma bua nay
moI frong ba muoI gIây da bj quâf nga haI Iâ n!
HaI nguoI vua fu frong nha buoc ra, Iap IaI dông fac fân công
Scoff: bam chaf vao cô anh.
Iân nay Nanh Trang cho qua, no fhây hình nhu cu chI nay
không gây dau cho chu no. NhIô u fhuo ng dô djnh vuôf vo no,
nhung con soI gu gu fo y không châp nhâ n su suô ng sa qua fron
nay.
Môf Iu c Iâu sau ca c fhuo ng dô buoc Iôn bâc fhôm fro vao nha.
Môf ba dua fay vuôf vo con CoIIIo djnh Iam no nguôI gIân nhung
no vân bung bung saf khi fuông nhu không fhô châp nhân su co
maf cua con soI mIôn WIId frong ngôI nha na y.
Con ÐIck nam sa n frôn dâu câu fhang, fhây Nanh Tra ng dI
qua, no nho nanh gu môf fIông du fon.
Nhung con soI vân fInh bo, Iây hôf gân, duôI fhang duôI buoc
fIôp. ChI dan haI maf guom guom nhìn ÐIck, san sang dôI pho. No
râf canh gIac.
Không xay ra su cô gì. Nanh Tra ng yôn fri nam fron duoI
chân chu no.
Môf cuôc sông moI baf dâu.
Nanh Tra ng râf fhông mInh. No da hIôu o dây không nhu o
WIId, no cân phaI fhich nghI voI dâf nuoc moI, hoan canh moI va
nhung con nguoI moI.
CIo dây no sông frong ngôI nha ông fhâm phan Scoff, bô cua
Woodon Scoff fhuong dô cu a no. Vu ng nay duoc go I Ia SIorra VIsfa.
Con cho san ÐIck da fhôI gây su, dôI khI co n chu dô ng Iam quon
nhung Nanh Trang fhich sông cô don nôn khInh khInh Io dI.
RIông con CoIIIo vân fhu daI. No nhâf djnh không chju kôf
fhân voI IoaI soI, khI co fhoI co no không bo Io djp fang cho Nanh
Jack Iondon 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tra ng môf mIông dop. Nanh Trang không fhom châp, fhâm chi
khI fhây CoIIIo foI no con vônh maf Iang dI chô khac.
Cuôc sông o SIorra VIsfa không don gIan nhu o mIôn Ðac.
HôI fruoc, vj fhuong dô dâu fIôn RaI ca-Xam co môf gIa dình
cu ng chIa so fhuc an, chan môn voI anh fa. Ðây gIo Scoff vj fhuong
dô moI cua no cu ng co mô f gIa dình, nhung gIa dình nay.dông du c
hon nhIô u: co ba mo chu no, haI ba cô Ðofh va Mary, chj vo AIIco
va haI du a con Woodon Iôn bôn, Maud Iôn sau.
Con soI hoc duo c cach choI voI haI dua fro, dân dân quôn dI
nhung cu c hình a c hIôm, nhu ng su nguo c da I da phaI chju voI bon
nhoc AnhdIông hôI fruoc. No bIôf chju dung cac fro fInh nghjch
cua chung, khI na o haI dua fro Iam phIôn qua, no bo dI voI fhaI dô
ko ca. No không cho phop nhung nguo I dây fo phu c vu ông chu
duoc vuôf vo no.
Co ngoI cua ông chu nam kô co ngoI cac fhuong dô khac.
Nanh Trang quon nhu o mIôn Ðac, fu do chon moI con vâf no fom
duoc. Vô SIorra VIsfa, môf bua fom duoc con ga maI, no nuôf fron
con ga frong nhay maf, fhây râf khoaI khâ u. VaI ngay sau môf con
ga maI khac sap chju chung sô phâ n vo I con kIa fhì môf nguo I dây
fo cha y foI cu u.
Nanh Trang nha con ga, quay IaI dôI pho.
Anh cha ng kIa không bIô f hIôm hoa dang do doa, vo cây roI
nho quâf con soI. No chôm ngay Iôn can vao cô hâf anh fa nga
ngua. Anh nay buông roI, dung haI fay chông do. Kôf qua haI canh
fay bj con soI ca n IoI xuong. Chac foI mang nôu con CoIIIo không
xuâf hIô n. Nhu moI Iân Nanh Trang ruf IuI, không fhom dôI co voI
phaI yôu.
Chuyôn nay dôn faI Scoff. Anh quyôf djnh frung frj fhu
pham khI co djp fhuân fIô n. Co hôI do foI IIôn. Môf dôm no, khI
bon ga maI da Iôn chuông, Nanh Tra ng froo Iôn dông gô, chuyôn
sang maI chuông ga rôI fuf xuông sân chuông.
Vu fan saf vô cu ng khu ng khIôp, hon nam chuc con ga maI bj
no Iam fhjf ngay frong dôm.
NANH TRẮNC 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI Scoff foI xom quang canh vu gIôf choc Nanh Trang
không fo ra hôI hân may may. Tra I IaI co n ra vo fa dây nhu fhô
vua fhu c hIôn môf chIôn công hIô n ha ch.
No sung sôf khI bj fhuong dô gi mo m vao dông ga chôf nôn
cho môf frân nhu xuong, Nanh Trang dau Iam nhung da hIô u. Tu
do không bao gIo no dung vao môf con ga co n sông. Môf bua nguo I
fa con fhu fhach no bang cach nhô f chung voI ga frong chuông, no
nam Ian ra ngu khì môf gIâc chang ngo ngang gì foI Iu ga. No con
hIôu fhôm rang ga gIo, mo o, ga fây cua hang xom cu ng Ia nhung
con vâf fhIông IIông. ChI fho rung, soc, chIm cuf, ga gô Ia không
duoc pha p Iuâf bao vô.
No fha hô duôI baf, chang so rac rôI gì..HôI fruoc, môI Iân bj
RaI ca-Xam hay ga Ðop ha nh ha, Nanh Trang chI fhâ y dau vô fhô
xac, con bây gIo nhu ng do n cua fhuong dô fhân fhuong dôu ngâm
sâu vao nguo I no, kho chju dung hon xua râf nhIôu. Nhu ng Iô Iuâf
ây fhâf qua phuc fap, kho hIôu, kho fuân fhu vì chung kìm ham
cac xung nang fu nhIôn. Tình fra ng nay Iam con soI vô cung hoang
mang.
MôI Iân fhoo chu sang fhanh phô bôn canh, Nanh Trang
cu ng pha I châf vâf kìm ham ban nang fu nhIôn cua no.
Cac quây fhjf froo dây nhu ng suc fhjf fuoI do au. No fhom ro
raI, chI muôn ngoam môf mIông nhung chu quaf KHaNC, no phaI
fuân Iônh.
ÐôI khI bj bon nhoc nom da, nhung no không duoc phop fra
fhu fuy vIôc nay dôI voI no dô of. Ðich fhân chu no môf bua kIa
phaI fu fay frung frj bon mâf day, fu do chu ng moI dô Nanh Trang
yôn fhân. Von fhanh phô, ba con cho râf bu co fhoI quon can frôm
Nanh Trang nhung no không dam danh Ia I vì so bj chu ma ng.
MaI foI môf bua no, fhuo ng dô bao: "Cho chu ng mô f baI hoc!
Xông vao! Chung dang an don!" Nanh Trang châ n chu. Co du ng Ia
duoc pho p fhâf không7
- Iam foI dI! - Scoff mIm cuoI nha c IaI.
Jack Iondon 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xong ngay! Sau vaI phuf, haI con cho bj duf cô chôf cong
quoo, con fhu ba bj Nanh Trang duôI kjp ngoaI canh dông va cung
chju chung sô phân.
Sau fhanh fich do, danh fIông Nanh Tra ng nô I nhu côn.
Không ko nao dam Io mo voI no nu a.
ThoI gIan frôI qua. Nanh Tra ng duoc an dây Iam if nôn phaf
phì. No fhây sông o CaIIfornIa fhâf Ia suong, chang bj bâf cu caI gì
do doa. ChI rIông con cho ca I CoIIIo vân fo ra ac cam voI no.
CoIIIo Iuôn dô maf fhoo doI, bam duôI no dI khap noI ho ng
baf qua fang no pham khuyôf dIô m. Thanh fhu hô Nanh Trang
nhìn vao môf con chIm cu, môf con ga maI Ia fhô nao cung fhâ y
xuâf hIô n chj chang CoIIIo vân Iang nhang doo bam dô gIam saf
no. Con cho ca I chua bo qua vu nam chuc con ga gIo bj fan saf. ôI,
vung WIId bang fuyôf sao ma xa voI voI! ÐôI khI bj nang ho fhIôu
dôf qua xa Nanh Tra ng IaI nho vô chôn cu. Môf nôI buôn nho man
mac vu ng.Cu c Ða c Iam no bâng khuâng fhao fhuc, nhung không
koo daI. ThInh fhoang chu no rong ruôI frôn Iung ngua, Nanh
Tra ng không koo xo cung không phaI cong hang, Ioo doo fhoo sau
vo ngua.
Công vIôc chI co vây. Không bao gIo bj môf qua suc, chuyôn
dI daI nam chu c dam cu ng chI Ia chuyôn nho dôI voI no.
Trong môf chuyô n vIô n du Scoff co y muôn day cho con ngua
noI cua anh môf baI fâp kho.
Anh nhIô u Iân dua ngua foI fruoc rao chan, nhung Iân nao
no cu ng hôf hoang Iu I IaI, chôm haI chân fruoc. Ðj dInh gIay fhu c
dau qua, no khuy u chân quì xuông rôI da hâu. Tu c không chju nôI
Nanh Trang nhay foI du ng fruoc maf con ngua su a môf fIông,
fIông su a dâu fIôn cua no . Hâu qua fhâf faI haI, con ngua vung
dây, phong nhu bay rôI bâf chof gIâf mình nhay sang bôn khI môf
con fho fu buI râm Iao ra. Scoff nga ngua, ga y môf bôn chân.
Nanh Trang djnh nhay Iôn can duf cô con ngua no coI Ia fhu
pham gây ra faI nan, nhung chu no ngan IaI:
NANH TRẮNC 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vô nha ngay, vô xIn câp cuu! Ta không nhuc nhich nôI nua.
Vô!
Nanh Trang không fuân Iônh ngay. No chân chu, rôn u u,
không muôn bo chu bj fhuong o IaI dây môf mình.
CIong Scoff cang nghIôm nghj:
- Vô nha! NguoI nha fhây may so bIôf co chuyôn cha ng Ia nh.
Nao soI, ngho fa dI chu! Chay fhâf nhanh!
Con soI da hIôu y ông chu. No buoc dI vaI buoc, quay IaI nhìn
fhuong dô cua no Iân nua rôI Iao dI, fhaI dô ro ra ng fo ra mIôn
cuong.
Iu c con soI dây mình Iâm buI Iao hôf fôc dô vô foI noI, ca nha
dang ngô I frôn fhô m. Ða mo Scoff fhâ y Nanh Trang fu xa, noI:
- Con Nanh Tra ng kìa! Con fraI fa da fro vô.
Ðon nhoc chay foI bôn con soI, nhung no gâm gu Iam chung
Iu I IaI. Chj vo Scoff hôf hoang:
- Con cho nay Iam mình so hôf hôn.
Ong bô Scoff gIaI fhich:
- No Ia cho soI ma! Tôf nhâf Ia dung qua fIn no.
Con cho vân gâm gu. Ong bô nhâ n xof:
- No co vo khac moI bua. Nao nao, ra khoI dây ngay! Ra ngay
Iâp fuc!.Nanh Trang ngoa m ao AIIco xo môf mIông.
MoI nguoI khIôp haI, fuong no hoa daI.
Nanh Trang fru ng maf nhìn ca nha dang du ng nop vao
nhau. NguoI no run run. Ðofh Iôn fIô ng:
- No muô n noI caI gì ây!
Cô hong con cho co gIâf IIôn fIôp.
- No muô n noI fhâ f dây!
Con cho Iôn fIông fhâf. No chI co fhô fung ra môf fIông sua
ngan, nhung fhô Ia ro. ông bô noI ngay:
Jack Iondon 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co chuyôn bâf fhuong rôI.
AIIco fIôp:
- Không nghI ngo gì nua, anh Scoff da gap chuyôn không
may nôn Nanh Trang chay vô bao fIn cho fa. PhaI dI fhoo no ngay,
no so dân foI chô chu no. Io Iôn moI duoc. Tranh fhu som phuf nao
qui phuf ây.
Nanh Trang Iao ngay xuô ng khoI fhôm, ca nha chay fhoo
sau.
Scoff fhoaf nan.
KhoI câ n noI fhôm sau chIôn fich nay Nanh Trang duoc ca
fhanh phô SIorra VIsfa môn mô.
Ngay nhung nguoI da co Iân bj no dop gIo dây cung vuI vo
fhua nhân no Ia con cho râf dac bIôf.
Nanh Trang da qua môf mua dông o SIorra VIsfa, mua dông
fhu haI dang foI gâ n.
Ngay ngan dân. Ðu ng va o Iuc nay Nanh Tra ng nhân fhây
fhaI dô CoIIIo dôI xu voI no da fhay dôI. Chj chang không can nua,
co chang cung chI hoI nhay nho nho frong Iuc vuI dua vo I no.
Nhu ng ngay dôI dâu da IuI xa.
Môf bua kIa CoIIIo ru Nanh Tra ng fhoo no chay nhu dIôn
qua nhIôu rung cây nôI co.
Chuyôn do xay ra khI Scoff con dang nam frôn gIuo ng bônh.
Ðua da qua khoI, anh bao fhang yôn cuong vao ngua rôI goI Nanh
Tra ng foI:
- Ta IaI Iam fhoo fhoI quon fruoc kIa. Hay cung fa dI dao cho
vuI, cho con fhân fhuong!
CoIIIo dang co maf o do. No foI bôn con soI, co co fâm fhân
fha fhuof vao Nanh Trang fuông nhu noI:
- Ðung bo om! Chung mình o IaI bôn nhau co hon không7 Ta
ra choI ngoaI canh dông co dI!
NANH TRẮNC 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nôn Iam gì bây gIo7 Tuân fhoo IoI fhuong dô7 Hay dI fhoo
CoIIIo da fro nôn râf dô fhuong7.- ÐI fhoo fa, Nanh Trang!
- ÐI voI om nao, anh Nanh Tra ng!
Hôm do Nanh Trang dI fhoo fIông goI cua ban gaI, bo mac
fhuong dô fhuI fhuI dI choI môf mình.
Co Io Nanh Trang nho IaI chuyôn mo no da bo dI cung voI
Môf Maf Iang fhang frong ru ng gIa mônh mông.
TIông goI sâu xa khân fhIôf hon ca Iuâf Iô cua fhuong dô,
manh IIôf hon ca y chi cua no da vach duong cho Nanh Trang dI
fhoo.
HôI do cac bao dang nhIô u fIn xung quanh vu JIm HaII mô f
fôn cuop vua vuof ngu c San QuonfIn. Han Ia môf fôn râf hung fon
aI cu ng khIôp so . Su dôc ac choan hôf ca finh han fa, không fhô caI
fao nôI han du bang phuong phap cu ng ra n hay nho nhang. Han
dôc ac va nguy hIôm hon ca fhu rung. Ða pham fôI ba Iân, da bj xa
hôI kôf an fu na ng, nhung hình phaf khIô n fâm hôn han cang dôI
baI cang don fôI hon. Vao fu Iân fhu ba, han roI vao fay môf ga
quan fu fôI fô cha ng ko m han fa. Ca nguoc daI, fruy haI, hanh ha
JIm fu sang dôn fôI. Tôn cuop Iam gì duoc ga7 No chI co chân fay
không, co n quan fu Iuc na o cu ng ko ko khâu sung Iu c fô cha ng.
Môf hôm chju không nôI nua, JIm chôm Iôn can cô ga quan
fu, y hôf Nanh Trang frong ac chIôn voI dông IoaI cua no. JIm bj
fru ng phaf râf nang.
No bj vuf vao môf can xa-IIm không cua sô, không duo c frông
fhây aI, không duoc ngho fIông nguoI, môI Iân fhây fhu c an nom
vao no IaI gâm gu nhu fhu du.
No so không bao gIo con duoc frông fhây a nh nang, bâu froI
hoac môf khuôn maf nguoI, không duoc bIô f Iuc nao Ia ngay Iu c
nao Ia dôm.
Chang khac da bj chôn vu I frong nâ m mô bang saf.
Jack Iondon 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
JIm không ngof gao ru, fâm fhân kInh rôI Ioa n ngay cang fro
nôn quaI dan. No phaI chju cuc hình do frong nhIô u nam dang
dang.
Môf dôm kIa, no frôn fhoaf. Cac qua n fu kInh ngac.
- Vô Ii, không fhô co chuyô n nhu vâ y.
Nhung ho buôc phaI fhua nhân su fhâf. JIm da vuof nguc
sau khI gIôf chôf ga quan fu du ng gac ngay cua hâ m fôI, ra foI
hanh Iang no gIôf fhôm haI nguoI nua. Vu khi cua ca ba nguoI Iof
hôf vao fay no. Nha chu c frach froo gIaI fhuong cho aI Iây duoc
dâu no. JIm phaI Iân frôn frôn nuI cao nhung vân bj nhIôu chu fraI
san Iu ng, co.ca nhu ng nguoI fhanh fhj mang fhoo cho san duoc
huân Iuyôn cua ho. Toan bô Iu c Iuong canh saf Iân fhoo dâu vôf
no. Ho da dôI Iân bao vây no nhung JIm chông fra quyôf IIôf, ban
nhau voI canh sa f. Ðao chi dua fIn vô cuôc xô xaf voI dây du chI
fIôf, nôu ca fôn nhung nguo I chôf va bj fhuong.
JIm HaII vân nhon nho ngoaI vong phap Iuâf.
RôI bIôn mâf fam, không dô IaI fung fich.
No dI dâu, Iam gì7 Không aI bIôf. Nhung không vì fhô ma
fình hình dju bof. CIa I fhuong kha Ion co n froo do vân kich fhich
nhIôu nguoI hang haI san Iung, maf kha c, nguoI fa nom nop Io JIm
bâf fhình Iình faI xuâf gIang hô , fIô p fuc nhung hanh dông fôI ac.
Chang aI yôn fâm, nhâf Ia cac phu nu frong ca c frang fraI
hoo Ianh cang bôI phân khIôp haI.
Thâm phan Scoff da kôf an JIm HaII va fông no vao fu không
bIôf Iân nay no bj buôc fôI oan.
Canh saf da hanh dông fhoo Iô Iâu nay: ho quyôf djnh châm
duf su nghIôp cu a fôn fôI pham nguy hIô m bang cach dung Iôn
nhung bang chung gIa.
Thâm phan Scoff chu foa phIôn foa không bIôf chuyôn do
nôn da fuyôn an JIm nam muoI nam chôn sông duoI mô.
TaI phIôn foa JIm gao Iôn:
NANH TRẮNC 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tao so fra fhu. Iao fhâm phan so phaI fra gIa nô I khô Iao
baf fao ganh chju. Ðon bay so bIôf don fhu cu a fao ghô gom co nao.
Tu bua fôn cuop vuof ngu c, mo I nguoI o SIorra VIsfa da rao
rIôf dô phong.
Chj AIIco, vo Scoff bi mâf bô fri con soI Iam nhIôm vu canh
gIu ngôI nha. Ðôm dôm, cho mo I nguo I ngu say, chj cho Nanh
Tra ng va o nam frong fIôn sanh duo I fâng frôf. Sang som, chj dây
fruoc ca nha fha con soI ra ngoaI vì no không duoc phop ngu frong
nha. Co no canh gIu nhu vây, moI nguo I co fhô yôn fâm nghI ngoI.
Mô f dôm kIa Nanh Trang bông cam fhây co dIôu gì khac
fhuong quanh quâf dâu dây. Trong gIo co nhu ng mu I Ia Iâu nay no
chua ngu I fhây bao gIo. Ioang fhoa ng Iof va o faI no nhung fIông
dông nho, co môf caI gì dI chuyô n râ f fhân frong.
Nhâf djnh môf fhuong dô da frang nao do dang Iân quâf gân
nha... Han vao foI hanh Iang. Nanh Trang không dông dây, nam
Im frong bong fôI.
Tôn dôf nhâp nho nhang daf chân Iôn câu fhang ga c, không
gây môf fIông dông nho. Trôn Iâu cac fhuo ng dô fhân fhuong cua
Nanh Trang vân dang ngu say. Chac chan fôn gIan phI djnh Iam
haI ho.
Nanh Tra ng không chân chu, chôm Iôn ngoam.gIua cô fôn
gIan, quâ f han cu ng vo I no Ian xuô ng chân câu fhang danh huy ch
môf fIông râf fo.
TIông su ng nô vang xon Iâ n fIông hof fIông ru du dôI. RôI Im
Iang.
Ðon bâf sang. Woodon Scoff xuâf hIôn voI khâu su ng Iu c
frôn fay, ông bô dI phia sau. CIu a mây chIôc ban ghô dô Iông
chông, môf ga dan ông nam fhang do. Woodon Scoff hoI:
- Tôn nao vây7
Vj fhâm phan kInh nga c:
- !a! JIm HaII. No chôf rôI.
Jack Iondon 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nanh Trang nam song soaI ngay bôn. No mo maf nhìn chu,
nguo I no kho gIâf gIâf, duôI hoI vo vây. Scoff ngôI xuông vuô f vo
con cho, no rôn Iôn u u vaI fIông rôI nam Im frông nhu chôf rôI.
Môf bac sI phâu fhuâf duo c moI foI gâp.
Ong noI:
- TôI nghIôp, con cho bj râf nang. Không bIôf IIôu co fhoaf
chôf không. Co may cuu sông no chI co môf frôn môf ngan. TôI so
Iam hôf suc mình, cô fhu c hIôn dIôu không fhô fhuc hIôn.
Nanh Trang bj gay môf chân, ba xuong suon, môf Ia phôI bj
fhung, ngoaI ra con bj fru ng ba vIôn dan. Ðac sI kham xong Ia c
dâu:
- Vua rôI fôI Iâ m. Không phaI môf frôn môf ngan ma chI co
môf frôn muoI nga n co may.
Thâm phan Scoff kIôn quyôf:
- PhaI Ia m fâf ca dô cuu sông no, du fôI co fôn vao do ca môf
gIa faI. Thoo fôI, co Io fa nôn phôn cho bac sI NIchoIs o San
£rancIsco.
Ðac sI phâu fhuâf gâf dâu:
- TôI cung fhây fhô. HaI caI dâu sang suôf hon môf caI. TôI
râf mu ng nôu co fhôm y kIôn cua dông nghIôp. XIn chuân bj moI
fhu san sang.
TôI so quay IaI sau vaI gIo nua. ThInh fhoang nôn Iây nhIôf
dô cua con cho dang fhuong.
Chac ba n doc cu ng doan bIôf Nanh Trang duoc cham so c râf
chu dao. Cac con cua Woodon Scoff dôu Ia nhung y fa râf fân fình.
Ðj bo bôf cung ngac frong nhIôu fuân Iô, no co du fhì gIo dô mo
mang. No fhây hIôn hIôn quanh no nhIôu bong da ng ngay xua.
Thây IaI KIcho, mo no frong hang, fhây IaI Iuc nam duoI chân RaI
ca-Xam, rôI Iu c cu ng con IIp IIp koo xo fruof fuyôf, ngho ro fIông
roI cua MIf Sah vun vuf frôn dâu..Trong nhung con ac mông ây, co
Iu c no fhây mình dang rình môf con soc, khI sap vô duoc fhì dôf
nhIôn con soc bIôn fhanh doan fau dIôn fo dung suy f fông vao no.
NANH TRẮNC 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu ng co Iu c Nanh Tra ng nam mô fhây phaI sông cu c khô voI ga
Ðop, no rôn rI, gu gu, nhu dang fìm cach chô ng IaI ga.
Môf bua khac no mo fhây dang doI fhoo duong bay cua con
chIm ung fân công no fhì con ung cu ng dôf nhIôn bIôn fhanh doan
fau dIô n Iao xuông.
Ðac sI phâu fhuâf fhao bôf cho Nanh Trang.
No Iao dao dung Iôn djnh dI foI chô Scoff nhung su c qua yôu,
no IaI quy chân nam xuông.
Cac ba fo vo fhuong cam:
- Môf con soI fhanh fhIô n. Tu nay fa so goI no nhu fhô.
Ðac sI bao:
- PhaI fâp cho no dI dung bình fhuo ng. ChI vaI buôI Ia duoc
fhôI, không Iâu dâu. Ðaf dâu ngay fu hôm nay.
Nanh Trang duo c do dung dây, Iaf sau co bap cua no hôI
phu c dân. Nhu môf ông vua, no duoc doan nguoI IIôn hô hâ u ung
dân ra fham co fruoc nha . No nam nghI môf Iaf rôI IaI fIô p fuc
duoc da m ruoc dân foI chuông ngua. TaI dây, Nanh Trang fhây
CoIIIo dang nam daI, xung quanh co foI nu a fa cho con xum xif.
Râf nga c nhIôn, Nanh Trang nghIông dâu nhìn canh fuong Ia,
fhây con CoIIIo fron maf gu môf fIông no dung IaI không dam foI
gân. Woodon Scoff nho fay dây môf chu cho con foI gap Nanh
Tra ng nhung anh chang nay vâ n ngân ngaI, Io gIu fhô fhu fuy
fhây ông chu fo y moI chuyôn dôu fôf dop. Chu cho con uc jch chay
quanh con soI... haI caI muI chu m vao nhau... Nanh Trang cam
nhân môf caI Iuo I bo fi vuôf vo Iôn mom mình.
No chang hIôu sao fu dung mình cu ng Iam y hôf fhang nho c.
Cac fhuo ng dô vô fay, ho roo râm froI. Nanh Trang cam fhây môf
bon nam Ian ra dâf. Tuy cho mo CoIIIo gâm gu không bang Iong
nhung bon cho con phof Io, franh nhau froo Iôn Iung Iôn suon bô
chung. Chu ng du a nghjch, vuI vo vâf nhau Ian Iông Iô c frôn mình
cho bô frong khI Nanh Trang IIm dIm maf ngu fha ng môf gIâc
duoI nang vang!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful