ZAKON O VOJSCI JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/2002 i 37/2002 - dr. zakon i "Sl. list SCG", br.

7/2005 i 44/2005) Deo prvi Glava I ORGANIZACIJA VOJSKE Član 1 Vojska Jugoslavije je oružana snaga koja brani suverenost, teritoriju, nezavisnost i ustavni poredak Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SRJ). Vojska Jugoslavije se organizuje u mirnodopske i ratne jedinice i ustanove. Član 2 Vojska Jugoslavije (u daljem tekstu: Vojska) deli se na vidove, vidovi na rodove i službe, a rodovi i službe na vrste i specijalnosti. Vidovi Vojske su kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana i ratna mornarica. Predsednik Republike određuje rodove i službe, a načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije (u daljem tekstu: načelnik Generalštaba) - vrste i specijalnosti. Član 3 Komandovanje u Vojsci se zasniva na načelima jedinstva komandovanja u pogledu upotrebe snaga i sredstava, jednostarešinstva i obaveze izvršavanja odluka, zapovesti i naređenja pretpostavljenog starešine. Član 4 Vojskom u ratu i miru komanduje predsednik Republike, u skladu sa odlukama Vrhovnog saveta odbrane. U komandovanju Vojskom predsednik Republike: 1) utvrđuje osnove unutrašnje organizacije, razvoja i opremanja Vojske; 2) utvrđuje sistem komandovanja u Vojsci i prati sprovođenje sistema komandovanja; 3) odlučuje o upotrebi Vojske i odobrava plan upotrebe Vojske; 4) propisuje i naređuje mere pripravnosti Vojske u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja ili vanrednog stanja; 5) daje smernice za preduzimanje mera za pripremu mobilizacije i naređuje mobilizaciju Vojske;

6) donosi osnovna pravila i druge akte koji se odnose na upotrebu Vojske; 7) donosi pravila kojima se uređuju unutrašnji red i odnosi u vršenju vojne službe; 8) obavlja i druge poslove komandovanja Vojskom u skladu sa saveznim zakonom. U obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana predsednik Republike donosi naredbe, naređenja i odluke. Član 5 Generalštab Vojske je najviši stručni i štabni organ za pripremu i upotrebu Vojske u miru i ratu. Načelnik Generalštaba, u skladu sa osnovama organizacije, razvoja i formacije Vojske i aktima predsednika Republike: 1) utvrđuje organizaciju, plan razvoja i formaciju komandi, jedinica i ustanova Vojske; 2) utvrđuje plan regrutovanja i popune Vojske i brojni raspored regruta u Vojsci; 3) donosi propise o obuci Vojske; 4) utvrđuje planove školovanja i usavršavanja profesionalnih i rezervnih vojnih starešina; 5) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom. Član 6 Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i poslova komandovanja Vojskom, kao i poslova utvrđenih ovim zakonom, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, naređenja, uputstva i druge akte. Starešine jedinica i ustanova Vojske komanduju tim jedinicama i ustanovama u skladu sa ovim zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih starešina. Član 7 Vojsku sačinjavaju stalni i rezervni sastav. Stalni sastav Vojske sačinjavaju profesionalni vojnici i vojnici na služenju vojnog roka. Profesionalni vojnici su: profesionalni oficiri, profesionalni podoficiri i oficiri po ugovoru, podoficiri po ugovoru i vojnici po ugovoru (u daljem tekstu: lica po ugovoru). Profesionalni pripadnici Vojske su profesionalni vojnici i civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Saveznog ministarstva za odbranu (u daljem tekstu: civilna lica u Vojsci). Rezervni sastav Vojske sačinjavaju rezervni oficiri, rezervni podoficiri, vojnici u rezervi i žene vojni obveznici. Član 8

Službom u Vojsci smatra se vršenje vojnih i drugih dužnosti u stalnom i rezervnom sastavu Vojske. Službom u Vojsci smatra se i vršenje vojnih i drugih dužnosti u Saveznom ministarstvu za odbranu, drugom državnom organu, preduzeću ili drugoj organizaciji koje obavljaju profesionalni pripadnici Vojske raspoređeni aktom nadležnog starešine (u daljem tekstu: raspoređeni van Vojske). Službu u Vojsci mogu da vrše samo jugoslovenski državljani, a izuzetno, u ratu - i lica koja nemaju jugoslovensko državljanstvo ako stupe u Vojsku kao dobrovoljci. Član 9 Lica na službi u Vojsci su vojna lica i civilna lica. Vojna lica, u smislu ovog zakona, jesu: profesionalni vojnici, vojnici na služenju vojnog roka, studenti vojnih akademija, učenici srednjih vojnih škola, slušaoci škola za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu dok se nalaze na vojnoj dužnosti u Vojsci. Član 10 Prema odnosima u službi, lica na službi u Vojsci mogu biti pretpostavljeni i potčinjeni, a prema činovima i dužnostima - stariji i mlađi. Pretpostavljeni je lice koje, na osnovu zakona i drugih propisa nadležnog organa, komanduje vojnom jedinicom ili vojnom ustanovom, odnosno licima na službi u vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi (u daljem tekstu: jedinice i ustanove). Stariji, u smislu ovog zakona, jeste lice koje ima viši čin, a ako su istog čina ili bez čina - lice na višoj dužnosti. Član 11 Dužnost starešine u Vojsci vrši vojno lice koje ima čin. Izuzetno, dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin. To lice ima zvanje prema dužnosti koju vrši. Član 12 Prilikom stupanja u Vojsku, vojna lica polažu zakletvu koja glasi: "Ja (ime i prezime) zakljinjem se čašću i životom da ću braniti suverenost, teritoriju, nezavisnost i ustavni poredak Savezne Republike Jugoslavije." Član 13 Činovi u Vojsci su: 1) za vojnike - razvodnik, desetar, mlađi vodnik i vodnik; 2) za slušaoce škola za rezervne oficire - razvodnik, desetar i mlađi vodnik; 3) za učenike srednjih vojnih škola - razvodnik, desetar i mlađi vodnik; 4) za studente vojnih akademija - vodnik, vodnik I klase i stariji vodnik;

general-pukovnik i general armije. general-potpukovnik . materijalnim sredstvima iz ratne rezerve i materijalnim sredstvima iz popisa za potrebe Vojske. general armije . general-pukovnik .kapetan korvete. kapetan I klase.kapetan bojnog broda. kontraadmiral. smatraju se lica koja ne podležu vojnoj obavezi. kapetan fregate. ovog člana. pukovnik. i to: poručnik .kontraadmiral.poručnik bojnog broda.viceadmiral. tačka 6) pod a) ovog člana odnose se i na oficire u pomorstvu odgovarajućih činova. osim pomorstva: potporučnik. admiral i admiral flote.poručnik korvete. kapetan bojnog broda. u smislu stava 2. Za vreme ratnog stanja. poručnik fregate. potpukovnik . poručnik. major. poručnik bojnog broda. dobrovoljci se izjednačavaju s vojnim licima. Druge oficire. Član 15 Jedinice i ustanove Vojske popunjavaju se ljudstvom stalnog i rezervnog sastava.5) za podoficire . ili . viceadmiral. U pogledu prava i dužnosti. pukovnik . major . stariji vodnik.poručnik fregate. odnosno u vojnu školu.načelnik Generalštaba. Dobrovoljcima.admiral. kapetan korvete. kapetan. neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja Vojska se može popunjavati i dobrovoljcima.vodnik. Član 16 Generale i starešine na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala raspoređuje predsednik Republike. potpukovnik. Prava i obaveze propisane za oficire prema činovima navedenim u stavu 1. general-major. kapetan . Osnovne odredbe Član 14 Jugoslovenski državljani stupaju u Vojsku na osnovu akta ovlašćenih organa o upućivanju u Vojsku po osnovu vojne obaveze ili na osnovu akta o prijemu u vojnu službu. Deo drugi SLUŽBA U VOJSCI Glava II POPUNA VOJSKE 1. vodnik I klase. stariji vodnik I klase. zastavnik i zastavnik I klase.kapetan fregate.admiral flote. kapetan I klase . general-potpukovnik. general-major . po planovima popune. kao i vojni obveznici koji nemaju ratni raspored. 6) za oficire: a) u svim rodovima i službama. poručnik korvete. podoficire i vojnike raspoređuju u Vojsci . b) u pomorstvu: potporučnik.

Mobilizaciju ratnih jedinica i ustanova. neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja. Mobilizacija Vojske može biti opšta i delimična. . Član 20 Propise o pripremanju i izvršavanju mobilizacije Vojske donosi Savezna vlada.javna i tajna. odnosno radi obuke ratnih jedinica i ustanova. Mobilizacijom Vojska prelazi na ratnu organizaciju i formaciju i dovodi se u stanje pripravnosti i gotovosti za borbena dejstva po predviđenom planu. a delimična . prema njihovoj ratnoj organizaciji i formaciji. 2. Član 19 Radi proveravanja mobilizacijske spremnosti i borbene gotovosti Vojske. Lica iz rezervnog sastava pozvana u Vojsku po ovom osnovu mogu se zadržati u Vojsci do dva meseca u toku jedne godine. a izvršava se po mobilizacijskim planovima ratnih jedinica i ustanova. Popuna Vojske ili njenih pojedinih delova u uslovima umanjene mirnodopske popune može se vršiti pozivanjem lica iz rezervnog sastava (vanredna popuna).savezni ministar za odbranu ili starešina koga on ovlasti. kao i radi učešća u zaštiti od elementarnih nepogoda ili drugih nesreća. Član 18 Mobilizacija Vojske se organizuje u skladu sa planom mobilizacijskog razvoja. određene jedinice i ustanove mogu se mobilisati u miru. ovog člana. Mobilizacija Član 17 Mobilizacija Vojske se vrši u slučaju ratnog stanja. u smislu stava 1. 3. Prijem u profesionalnu vojnu službu Član 21 Za profesionalnog vojnika može biti primljen jugoslovenski državljanin koji ispunjava sledeće opšte uslove: 1) da je zdravstveno sposoban za službu u Vojsci. odnosno starešina jedinica i ustanova koje on ovlasti. a prema načinu oglašavanja .starešina koga on ovlasti. naređuje načelnik Generalštaba.određene ratne jedinice i ustanove. prema dobijenim brojnim rasporedima vojnih obveznika i materijalnih sredstava iz popisa. Popunu jedinica i ustanova vojnim obveznicima. a u Saveznom ministarstvu za odbranu . u skladu sa utvrđenim kriterijumima i prioritetima popune. Opšta mobilizacija obuhvata sve ratne jedinice i ustanove. vrši nadležni vojnoteritorijalni organ.

dužnost. Član 22 Profesionalni vojnik postaje se danom stupanja u službu . Ugovorom iz stava 1. ovog zakona može biti primljen u službu u Vojsci na određene dužnosti po ugovoru na određeno vreme.na osnovu akta nadležnog organa. 5) da je odslužio vojni rok ili na drugi način regulisao obavezu služenja vojnog roka. odnosno ugovora. u okviru mesta predviđenih formacijom. Student vojne akademije se danom završetka školovanja unapređuje u čin potporučnika i od tog dana postaje profesionalni oficir. može se primiti za profesionalnog oficira aktom o unapređenju u čin potporučnika. Način i uslovi prijema lica po ugovoru na određeno vreme uređuju se propisom koji donosi savezni ministar za odbranu. zavisno od stepena stručne spreme i vremena provedenog na radnom mestu odgovarajućeg stepena stručne spreme. ovog člana utvrđuju se čin. Lice iz rezervnog sastava koje ispunjava opšte uslove iz člana 21. ovog zakona može biti primljeno u profesionalnu službu i unapređeno u odgovarajući čin profesionalnog oficira.2) da ima propisanu stručnu spremu. ovog člana uređuju se propisom koji donosi savezni ministar za odbranu. Učenik srednje vojne škole se sa danom završetka školovanja unapređuje u čin vodnika i od tog dana postaje profesionalni podoficir. 4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Član 24 Jugoslovenski državljanin koji ispunjava opšte uslove iz člana 21. odnosno profesionalnog podoficira. Član 25 . Profesionalni vojnici primaju se u službu prema potrebi službe. mesto službovanja i trajanje službe. Član 23 Profesionalni podoficir koji je vanrednim školovanjem završio vojnu akademiju ili stekao odgovarajuću visoku stručnu spremu za rod. odnosno službu kojoj pripada. a mogu se uređivati i druga prava i obaveze. 3) da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Način i uslovi prijema u službu lica iz stava 4. pod uslovima i na način koji propiše savezni ministar za odbranu.

Načelnik Generalštaba određuje koja se lica smatraju ovlašćenim licima organa bezbednosti i vojne policije i način na koji se tim licima izdaje posebna službena legitimacija. 4. .unapređenjem rezervnih podoficira koji su stekli odgovarajuću stručnu spremu u čin rezervnog potporučnika i prevođenjem profesionalnih oficira u rezervni sastav. Glava III POSEBNA OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI VOJNIH LICA Član 30* Prava i dužnosti ovlašćenih službenih lica organa unutrašnjih poslova u Vojsci vrše ovlašćena lica organa bezbednosti i vojne policije. Član 28 Predsednik Republike može u rezervni sastav Vojske prevesti lice koje nije jugoslovenski državljanin. To lice se vodi u evidenciji kao vojni starešina sa počasnim činom. odnosno profesionalni podoficir može biti. preveden iz jednog roda ili službe u drugi rod ili službu ako ima stručnu spremu za rod. ako je imalo povoljnu ocenu u službi. Predsednik Republike može dodeliti počasni čin i licu koje nije jugoslovenski državljanin i koje nije služilo u Vojsci ako ima naročite zasluge. 5. Prevođenje u drugi rod. odnosno službu u koju se prevodi i ako potrebe popune to zahtevaju. po zahtevu ili uz pristanak. u skladu s pravilima službe. nose i upotrebljavaju vatreno oružje. odnosno rezervnog podoficira koji je imalo za vreme te službe. Član 31 Vojna lica imaju pravo da. odnosno službu Član 29 Profesionalni oficir. a koje je u toku službe u Vojsci u ratnom stanju steklo čin vojnog starešine. a oficirima . Član 27 Rezervni sastav Vojske popunjava se podoficirima unapređenjem vojnika u rezervi u čin rezervnog vodnika i prevođenjem profesionalnih podoficira u rezervni sastav.Na lica primljena u službu po ugovoru na određeno vreme ne odnose se odredbe ovog zakona o unapređivanju profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira. Lice kome prestane vojna služba po ugovoru može biti unapređeno u čin rezervnog oficira. Popuna rezervnog sastava Vojske Član 26 Rezervni sastav Vojske popunjava se vojnicima u rezervi i njihovim raspoređivanjem na odgovarajuće dužnosti u rezervnom sastavu Vojske.

znak pripadnosti Vojsci i oznake činova. donosi Savezna vlada. odnosno zvanja uređuju se propisom koji donosi Vrhovni savet odbrane. u vršenju poslova bezbednosti. odnosno vojne policije. upotrebiti oružje i druga sredstva prinude pod uslovima koji su zakonom propisani za ovlašćena službena lica organa unutrašnjih poslova. Član 33 Profesionalni vojnik može putovati u inostranstvo. Lica iz st. od 12. U vršenju borbenih zadataka. Član 34 Vojno lice može primiti strano odlikovanje po odobrenju predsednika Republike. Član 35 Profesionalni vojnik ima vojnu legitimaciju. avgusta 1949. i 2. vojno lice može putovati u inostranstvo samo po odobrenju načelnika Generalštaba ili starešine koga on ovlasti. 1. Član 37 . U slučaju ratnog stanja. Član 36 Profesionalni vojnici.Ovlašćena lica na službi u organima bezbednosti i vojnoj policiji mogu. nemaju pravo na sindikalno organizovanje i nemaju pravo na štrajk. Vojna uniforma. studenti vojnih akademija i učenici srednjih vojnih škola ne mogu biti članovi političkih stranaka. Vojnici za vreme služenja vojnog roka i pripadnici rezervnog sastava dok se nalaze na službi u Vojsci ne mogu učestvovati u aktivnostima političkih stranaka. s tim što je dužan da to putovanje prijavi pretpostavljenom starešini ranga komandanta puka. Vojno lice može postati član stranog stručnog udruženja ili međunarodne organizacije uz saglasnost saveznog ministra za odbranu ili starešine koga on ovlasti. kao i o posebnoj legitimaciji i ličnoj karti koje su predviđene ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata. neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja. kojom dokazuje svojstvo vojnog lica. vojna lica upotrebljavaju vatreno i drugo oružje prema pravilima o borbenim dejstvima. ovog člana u vršenju službe ne mogu se rukovoditi svojim političkim ubeđenjima. odnosno komandanta brigade ili njemu ravnom starešini. godine. Vojnik na služenju vojnog roka može putovati u inostranstvo po odobrenju načelnika Generalštaba ili starešine koga on ovlasti. Član 32 Vojna lica su obavezna da nose uniformu kad je to propisano pravilima službe. Propise o vojnoj legitimaciji. niti ih mogu izražavati i zastupati.

Vojno lice je dužno da izvršava i naređenja starijih kada nije prisutan pretpostavljeni starešina i kad je neophodno da se hitno preduzmu mere za izvršavanje neodložnih i značajnih službenih zadataka. Pravilima službe određuje se kad je vojno lice. službene i poslovne tajne traje i po prestanku službe. službenu i poslovnu tajnu. osim ako bi izvršenje naređenja predstavljalo krivično delo. odnosno profesionalni podoficir treba da ispunjava sledeće opšte uslove: . učenika srednjih vojnih škola i slušalaca škola za rezervne oficire Član 40 U činove razvodnika. studenata vojnih akademija. pod uslovima utvrđenim zakonom. desetara i mlađeg vodnika mogu se unaprediti vojnici. izuzetno. odnosno starešina koga on odredi može odobriti da vojno lice i lice kome je prestala služba saopšti nadležnom državnom ili drugom organu određeni podatak koji predstavlja tajnu samo ako to zahteva javni interes. Savezni ministar za odbranu. vojne. Ako primi naređenje čije izvršenje bi predstavljalo povredu zakona. Član 39 Profesionalni vojnik može. Način unapređivanja u činove vojnika. odnosno ustanove ili samostalno obavljati profesionalnu delatnost samo po odobrenju načelnika Generalštaba ili starešine koga on ovlasti u Vojsci. Obaveza čuvanja državne. profesionalni oficir. Ako primi naređenje čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo. 2. Unapređivanje profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira Član 41 Za unapređenje u viši čin. odnosno saveznog ministra za odbranu ili starešine koga on ovlasti u Saveznom ministarstvu za odbranu.Vojno lice je dužno da izvršava naređenja pretpostavljenih starešina koja se tiču službe. vojno lice je dužno da o naređenju odmah izvesti višeg pretpostavljenog starešinu ili starijeg od lica koje je naređenje izdalo. vojnu. raditi uz naknadu ili nagradu van jedinice. odnosno vojnici u rezervi ako se oceni da sa uspehom mogu vršiti odgovarajuće dužnosti vojnih starešina. učenika srednih vojnih škola i slušalaca škola za rezervne oficire uređuje savezni ministar za odbranu. Glava IV UNAPREĐIVANJE VOJNIH LICA 1. Unapređivanje vojnika. ovog člana dužno da izvršava i naređenja starijih. Član 38 Vojno lice je dužno da čuva državnu. u smislu stava 2. studenata vojnih akademija. vojno lice je dužno da zahteva od starešine koji je izdao takvo naređenje da ga ponovi u pismenom obliku.

odnosno smatraće se da nije postojala smetnja iz člana 41. a nije postavljen na formacijsko mesto višeg čina. 2) u činu kapetana prve klase i majora .1) da za poslednji period ocenjivanja pre unapređenja ima povoljnu ocenu. ovog člana. Profesionalni oficir u činu potpukovnika. pukovnika. poručnika i kapetana. sa završenom vojnom akademijom. odnosno odgovarajućom visokom stručnom spremom. tačka 2) ovog zakona. ako optužba bude odbijena. Profesionalni oficir u činu potporučnika. sa završenom vojnom akademijom. unapređuje se u neposredno viši čin kad u činu koji ima provede pet godina. general-potpukovnika i general-pukovnika. kapetana prve klase i majora. s tim da za poslednje dve godine pre unapređenja nije bio ocenjen nepovoljnom ocenom.tri godine. 2) da za poslednje dve godine pre unapređenja nije bezuslovno kažnjen za krivično delo kaznom zatvora najmanje šest meseci. profesionalni oficir.četiri godine. 2) i 3) ovog zakona ako u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen. od čega najmanje jednu godinu na formacijskom mestu višeg čina. odnosno profesionalni podoficir koji je ispunjavao ostale uslove propisane ovim zakonom za unapređenje u viši čin. kapetana. 4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ni postupak pred vojnim disciplinskim sudom. ako bude donesena oslobađajuća presuda. koji ispunjava opšte uslove za unapređenje. poručnika. sa završenom vojnom akademijom. i to: 1) u činu potporučnika.kad je doneseno rešenje o stavljanju pod vojni disciplinski sud. tač. ali ne zbog nenadležnosti suda. Član 43 Profesionalni oficir u činu potporučnika. poručnika i kapetana . 3) da u toku poslednje godine pre unapređenja nije bio kažnjen za disciplinski prestup na kaznu zatvora. . odnosno odgovarajućom visokom stručnom spremom. stav 1. koji ispunjava opšte uslove za unapređenje i postavljen je na formacijsko mesto višeg čina može se unaprediti u neposredno viši čin kad u činu koji ima provede četiri godine. U slučajevima iz stava 1. stav 1. general-majora. unaprediće se u taj čin danom kad je ispunio te uslove. stav 1. a pokretanje postupka pred vojnim disciplinskim sudom . ali ne zbog nenadležnosti suda ili ako bude izrečena blaža kazna od kazne iz člana 41. koji ispunjava opšte uslove za unapređenje i postavljen je na formacijsko mesto višeg čina unapređuje se u neposredno viši čin kad u činu koji ima provede. ako bude donesena oslobađajuća presuda ili ako optužba bude odbijena. Pokretanje krivičnog postupka čini smetnju za unapređenje kad je doneseno rešenje o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica bez sprovođenja istrage. tačka 4) ovog zakona ako postupak bude obustavljen. odnosno odgovarajućom visokom stručnom spremom. Član 42 Smatraće se da nije postojala smetnja za unapređenje u viši čin predviđena u članu 41.

4) u činu starijeg vodnika I klase . 1.šest godina. i 3. a ispunjava opšte uslove za unapređenje. tačka 1) i stavu 3. odnosno odgovarajućom visokom stručnom spremom. Načelnik Generalštaba može vanredno unaprediti profesionalnog podoficira i profesionalnog oficira u neposredno viši čin. Uslovi i način unapređivanja iz stava 2. ovog člana. 5) u činu zastavnika . 5. ovog člana uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. na predlog načelnika Generalštaba. poručnika i kapetana. i 2. Unapređivanje za vreme ratnog stanja . Uslovi i način vanrednog unapređivanja lica iz st.šest godina. odnosno koji nema odgovarajuću visoku stručnu spremu. 3. Vanredno unapređivanje Član 46 Predsednik Republike može vanredno unaprediti profesionalnog oficira u čin generala. na način i pod uslovima koje propiše savezni ministar za odbranu. zaključno do čina pukovnika. 2) u činu vodnika I klase . Unapređivanje rezervnih oficira i rezervnih podoficira Član 47 Rezervni oficir i rezervni podoficir unapređuju se u viši čin prema potrebi popune vojske. 4. ovog člana uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. Član 44 Profesionalni oficir u činu potporučnika. ovog člana. koji nije završio vojnu akademiju. 3) u činu starijeg vodnika . 1. profesionalni oficir u činu potporučnika čije je školovanje u vojnoj akademiji ili na fakultetu trajalo najmanje pet godina unapređuje se u čin poručnika kad u činu potporučnika provede jednu godinu manje od vremena propisanog u stavu 1.šest godina. i to: 1) u činu vodnika .četiri godine.Izuzetno od odredaba st. unapređuje se u neposredno viši čin kad u činu koji ima provede dve godine duže od vremena propisanog za unapređenje profesionalnog oficira sa završenom vojnom akademijom.tri godine. Član 45 Profesionalni podoficir koji ispunjava opšte uslove za unapređenje unapređuje se u viši čin kad u činu koji ima provede.

Član 51 Vrsta ocene. odnosno profesionalni podoficir može u toku službe biti na dužnosti. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Profesionalni oficir. školovanju. Glava VI STANJA U SLUŽBI PROFESIONALNIH OFICIRA I PROFESIONALNIH PODOFICIRA Član 52 Profesionalni oficir. podsticanja na stručno usavršavanje i veće zalaganje u službi. značke i druga priznanja za postignuti uspeh u službi. raspolaganju ili udaljen od dužnosti. način i nadležnost za unapređivanje oficira i podoficira za vreme ratnog stanja. Glava V OCENJIVANJE. odnosno bolovanju.Član 48 Unapređivanje oficira i podoficira za vreme ratnog stanja vrši se prema sposobnosti za komandovanje. jedinicama i ustanovama mogu se dodeljivati odlikovanja. Član 50 Vojnim licima. lečenju. za ispoljenu hrabrost i za ratne zasluge. Član 54 . način ocenjivanja i dodeljivanje odlikovanja uređuju se propisom Savezne vlade. značke i druga priznanja. pripravničkom stažu. ODLIKOVANJA I DRUGA PRIZNANJA Član 49 Vojna lica se ocenjuju radi utvrđivanja uspeha u službi. Postavljanje na dužnost Član 53 Profesionalni oficiri. odnosno profesionalni podoficir raspoređen van Vojske ima sva prava i obaveze profesionalnog oficira. kao i prema potrebama popune u ratu. odlučivanja o unapređenju. odnosno profesionalnog podoficira raspoređenog u Vojsci. kao i način njihovog dodeljivanja uređuju se propisom saveznog ministra za odbranu. plakete. odnosno formacijska mesta prema potrebama službe. 1. Savezna vlada propisuje uslove. odnosno profesionalni podoficiri raspoređuju se u jedinice i ustanove i postavljaju na odgovarajuće dužnosti. Plakete.

Ako se pojedina formacijska mesta u okviru službi ne mogu popuniti profesionalnim oficirima. Zastupnik se može privremeno odrediti i za upražnjeno formacijsko mesto. ako za takvo postavljanje da pristanak. jedinica i ustanova Vojske. na ta se mesta može. na koja se postavljaju profesionalni oficiri i profesionalni podoficiri raspoređeni van Vojske. prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima . odnosno profesionalni podoficir može se u toku službe premeštati. Zastupnik može vršiti dužnost pored svoje redovne dužnosti. Pod premeštajem se podrazumeva promena mesta službovanja zbog postavljenja na novu dužnost ako to zahteva promenu prebivališta. odredbe čl. Pod formacijskim mestima podrazumevaju se i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta. Saglasnost za takvo postavljenje daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti u Vojsci. po pravilu.Na formacijska mesta određena za profesionalne oficire mogu se postavljati profesionalni oficiri.do jedne godine. odnosno službi kojoj pripada. uz zadržavanje prava svog čina. izuzetno.profesionalni podoficiri. . 54. Član 58 Profesionalni oficir. a samo izuzetno. radno iskustvo za odgovarajuću dužnost i drugi uslovi određeni propisom iz člana 67. i 55. Na dužnost za koju je formacijom određen čin general-majora može biti postavljen profesionalni oficir čina pukovnika koji je završio vojnu akademiju i najvišu vojnu školu ili ima naučno zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti koja odgovara rodu. po potrebi službe. odnosno profesionalni podoficir postavlja se. Zastupanje može trajati najduže šest meseci a po odluci drugopretpostavljenog starešine . postaviti civilno lice u Vojsci koje ima odgovarajuću stručnu spremu. odnosno službi kojoj pripada.na formacijsko mesto svog čina ili neposredno višeg čina. Čin i položajna grupa za ta radna mesta određuju se prema merilima za utvrđivanje formacija komandi. a na formacijska mesta određena za profesionalne podoficire . Profesionalni oficir. ovog zakona. odnosno savezni ministar za odbranu ili starešina koga on ovlasti . službene ocene. Član 57 Profesionalnom vojniku koji je privremeno sprečen da vrši dužnost određuje se zastupnik. Na dužnost za koju je formacijom određen čin pukovnika može biti postavljen profesionalni oficir čina potpukovnika koji je završio vojnu akademiju i školu za komandno-štabno usavršavanje ili ima naučno zvanje magistra ili specijaliste u naučnoj oblasti koja odgovara rodu.u Saveznom ministarstvu za obranu. odnosno profesionalnim podoficirima. može se postaviti i na formacijsko mesto neposredno nižeg čina. na formacijsko mesta roda. Član 56 Za postavljenje na dužnosti po ratnoj formaciji. odnosno službe kojoj pripada. ovog zakona primenjuju se i na rezervne oficire i rezervne podoficire raspoređene u Vojsci. Član 55 Prilikom izbora kandidata za postavljenje na formacijsko mesto višeg čina uzimaju se u obzir stepen stručne spreme.

kao lice koje je postavljeno na dužnost. . na pripravnički staž se upućuju profesionalni oficiri . ovog člana može trajati za vreme nezaposlenosti bračnog druga profesionalnog oficira. ovog člana se određuje prema iznosu koji služi za utvrđivanje neto zarade zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji je sedište Saveznog ministarstva za odbranu. a u mestu u koje je premešten nema mogućnosti da se zaposli. godine kome zbog tog premeštaja prestane stalno zaposlenje. Za vreme pripravničkog staža profesionalni oficir ima prava svog čina i napreduje pod uslovima propisanim ovim zakonom. kao lice koje je postavljeno na dužnost sa koje je upućeno na školovanje. odnosno profesionalnog podoficira.lekari i diplomirani pravnici. po završetku vojne akademije. pripada naknada zbog prestanka zaposlenja. zadržava pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i po prestanku tog zaposlenja (u daljem tekstu: produženo osiguranje). po završetku fakulteta i profesionalni oficiri pomorstva. a najduže šest godina. Član 59 Bračni drug premeštenog profesionalnog oficira. Visina naknade iz stava 1. odnosno profesionalnog podoficira premeštenog posle 17. pod uslovima propisanim ovim zakonom. Naknada iz stava 1. Pravo na produženo osiguranje može trajati najduže šest godina od dana prestanka zaposlenja. Licu iz stava 1. Upućivanje može trajati najduže godinu dana u toku pet godina. ovog člana vreme provedeno na školovanju priznaje se kao vreme provedeno u vojnoj službi. Za to vreme ima prava svog čina i napreduje. Doprinos za produženo osiguranje uplaćuje se nadležnom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iz sredstava kojima raspolaže Vojska. odnosno profesionalni podoficir premešten nema mogućnosti da se zaposli. 3. odnosno profesionalni podoficir upućen na školovanje koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se od dužnosti. odnosno profesionalnog podoficira kome prestane zaposlenje zbog premeštaja. a u mestu u koje je profesionalni oficir. 2. avgusta 1990. Upućivanje na školovanje Član 61 Profesionalni oficir.Profesionalni vojnik može biti po potrebi službe privremeno upućen u drugu jedinicu. Pripravnički staž Član 60 Radi sticanja prakse potrebne za samostalno vršenje dužnosti. Pripravnički staž može trajati najduže dve godine. odnosno ustanovu radi izvršenja određenih zadataka. Član 59a Bračnom drugu profesionalnog oficira.

4. Član 65 . a ne može biti postavljen na drugu odgovarajuću dužnost. a bolest traje ili nadležni organ zdravstvene službe predviđa da će trajati duže od šest meseci. razrešava se od dužnosti. pod uslovima propisanim ovim zakonom. 6. odnosno profesionalni podoficir razrešen od dužnosti po odredbi stava 1. odnosno disciplinski prestup je takve prirode da bi bilo štetno po interes službe da takvo lice i dalje ostane na dužnosti. odnosno profesionalni podoficir može biti na raspolaganju najduže šest meseci. 2) ako se oceni da je ograničeno sposoban za vojnu službu ili nesposoban za dužnost koju obavlja. a krivično delo. ovog člana ima za to vreme prava svog čina i napreduje. Profesionalni oficir. odnosno profesionalni podoficir stavljen na raspolaganje po odredbama stava 1. Stavljanje na raspolaganje Član 63 Profesionalni oficir. kao lice koje nije postavljeno na dužnost. 5. Udaljenje od dužnosti Član 64 Profesionalni vojnik udaljava se od dužnosti: 1) za vreme dok se nalazi u pritvoru. pod uslovima propisanim ovim zakonom. ovog člana ima za to vreme prava svog čina i napreduje. odnosno profesionalni podoficir stavlja se na raspolaganje: 1) ako posle ukidanja njegovog formacijskog mesta ne može biti postavljen na drugo formacijsko mesto. Lečenje i bolovanje Član 62 Profesionalni vojnik koji zbog bolesti ne može vršiti dužnost. Profesionalni oficir. kao lice koje nije postavljeno na dužnost. Profesionalni vojnik može biti udaljen od dužnosti ako je zatečen u vršenju teže povrede vojne discipline ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak ili postupak zbog disciplinskog prestupa. Lice koje je udaljeno od dužnosti po odredbi stava 2. odnosno ustanovu u mestu službovanja. odnosno ustanovu u kojoj je na službi ili u drugu jedinicu. ovog člana može biti raspoređeno na rad u jedinicu. Profesionalni oficir. 2) za vreme izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog dela. a dužan je da vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni starešina.

odnosno stipendiranja. Član 70 Sa licem iz člana 69. Donošenje propisa Član 67 Način i uslovi postavljanja profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira na dužnosti. ako krivični. odnosno disciplinski postupak bude obustavljen ili ako pravnosnažnom odlukom suda bude oslobođen od optužbe ili optužba bude odbijena. Lice koje je upućeno na redovno školovanje ili specijalizaciju u vojnu školu ili fakultet dužno je da po završetku školovanja ostane na službi u Vojsci jednostruko vreme trajanja školovanja ili specijalizacije.Profesionalni vojnik može biti udaljen od dužnosti samo dok postoje razlozi zbog kojih je donesen akt o njegovom udaljenju od dužnosti. Član 66 Smatraće se da profesionalni vojnik nije bio udaljen od dužnosti ako ne bude pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede vojne discipline u čijem izvršenju je zatečen. ovog zakona zaključuje se ugovor o školovanju. Po prestanku tih razloga. Stanja u službi profesionalnih vojnika za vreme ratnog stanja Član 68 Raspoređivanje profesionalnih vojnika na odgovarajuće dužnosti i način rešavanja drugih pitanja koja proizlaze iz odnosa u službi tih lica za vreme ratnog stanja uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. 7. ostvarivanja prava na produženo osiguranje i naknade zbog prestanka zaposlenja uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. ili ako u ponovljenom postupku ili u postupku po zahtevu za zaštitu zakonitosti bude oslobođen od optužbe ili ako mu u disciplinskom postupku ne bude izrečena disciplinska kazna. Vreme za koje je profesionalni vojnik udaljen od dužnosti ne računa se za napredovanje u službi. odnosno specijalizacije. stipendiranju ili specijalizaciji. a ako je školovanje ili specijalizaciju završilo u inostranstvu .dvostruko vreme trajanja školovanja. premeštaja i regulisanja drugih stanja u službi utvrđenih ovim zakonom. nadležni starešina će novim aktom odlučiti o stanju u službi lica koje je bilo udaljeno od dužnosti. 8. . Glava VII OBAVEZA SLUŽENJA U VOJSCI PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU Član 69 Lice koje se školovalo na teret sredstava kojima raspolaže Vojska dužno je da po završenom školovanju stupi u službu u Vojsci i ostane u toj službi dvostruko vreme trajanja školovanja. preko starešine koga ovlasti načelnik Generalštaba. ali ne zbog nenadležnosti suda.

osim vojnika po ugovoru. stav 1. Plata profesionalnog vojnika. obim i značaj poslova i zadataka koji se izvršavaju na formacijskom mestu. s obzirom na vrstu. ovog zakona da naknadi troškove školovanja u revalorizovanom iznosu. ako je to za njega povoljnije. srazmerno neizvršenom delu obaveze. 2. tačka 2) ovog zakona. Savezni ministar za odbranu utvrđuje uslove i način stipendiranja studenata i učenika za potrebe Vojske i šta se smatra troškovima školovanja. čin i stručnu spremu koja se predviđa za formacijsko mesto. Plate i druga novčana primanja profesionalnih vojnika Član 71 Profesionalni vojnik prima platu za dane. ronioca i pomorskog i rečnog diverzanta) plata se sastoji i od posebnog dela (poseban deo plate). i 3. Član 74 . po zahtevu ili na osnovu člana 107. Glava VIII PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA VOJNIH LICA 1. odnosno časove svoga rada.Ugovorom se utvrđuje obaveza lica koje svojom krivicom ne završi školovanje ili po završetku školovanja ne stupi u službu u Vojsci ili mu služba u Vojsci prestane. Član 72 Položajna plata određuje se prema položajnoj grupi utvrđenoj za formacijsko mesto na koje je profesionalni vojnik. Za lica iz st. odnosno sistematizaciji radnih mesta položajna grupa određuje se za svako formacijsko mesto. uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. položajna plata pripada i zastupniku. dela utvrđenog prema dužnosti (položajna plata). dela utvrđenog prema penzijskom stažu (plata prema stažu) i dela utvrđenog prema posebnim uslovima službe u Vojsci (vojni dodatak). složenost. osim u slučaju zastupanja lica koje koristi godišnji odmor. postavljen. ovog člana koja obavljaju specifičnu vojnu službu (letača. Plata vojnika po ugovoru sastoji se od dela utvrđenog prema činu i dužnosti (plata po činu i dužnosti). padobranca. osim vojnika po ugovoru. pre ispunjenja obaveze iz člana 69. sastoji se od: dela utvrđenog prema činu (plata prema činu). dela utvrđenog prema penzijskom stažu (plata prema stažu) i dela utvrđenog prema posebnim uslovima službe u Vojsci (vojni dodatak). podmorničara na brodovima ratne mornarice. ovog člana. Aktom o formaciji. odgovornost koja proizlazi iz njihovog vršenja. Član 73 Plata prema stažu određuje se profesionalnom vojniku na način utvrđen za zaposlene u saveznim organima uprave. u gardijskoj brigadi. radno iskustvo. Po odredbi stava 1. kad zastupanje traje duže od jednog meseca. stipendiranja ili specijalizacije.

pripada mu i posebna naknada koju je primao pre odlaska na lečenje i bolovanje. a naročito zbog učešća na vežbama. ovog člana ne mogu biti veća od 30% sredstava određenih za plate po činu. osim rada dužeg od punog radnog vremena iz člana 96. po činu i dužnosti od 55% do 60% od prosečne plate po činu i položajne plate svih profesionalnih oficira. Član 76 Profesionalnom vojniku pripada naknada za vršenje službe u određenim jedinicama i na određenim formacijskim dužnostima i poslovima ako je usled težine. profesionalnom vojniku uvećava se plata. u skladu sa ovim zakonom. ovog zakona. Član 75 Ukupan iznos sredstava za plate profesionalnih vojnika utvrđuje se prema zvaničnom podatku o neto-zaradi koja služi kao osnov za utvrđivanje zarada zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji je sedište Saveznog ministarstva za odbranu. Prosečna plata po činu i položajna plata profesionalnih podoficira i podoficira po ugovoru iznose od 65% do 70%.Vojni dodatak pripada profesionalnom vojniku zbog posebnih uslova pod kojima vrši službu u Vojsci. vršenja službe dežurstva i drugih oblika unutrašnje službe. ovog člana. a prosečna plata vojnika po ugovoru. manevrima i uzbunama. objavljenom u službenom glasilu te republike. Član 77 Za časove noćnog rada. Savezna vlada može umanjiti do 20% iznose sredstava za plate utvrđene prema odredbama stava 1. kao i zbog drugih vanrednih situacija prouzrokovanih potrebama borbene gotovosti. odnosno profesionalnom podoficiru pripada naknada plate dok se nalazi na raspolaganju i za vreme pripravničkog staža i školovanja. odnosno poslova izložen posebnim naporima ili povećanim rizicima (u daljem tekstu: posebna naknada). položajne plate i plate prema stažu. Profesionalnom oficiru. vršenja službe u svim uslovima. a ako se na lečenju i bolovanju nalazi zbog povreda zadobijenih u vršenju službe ili oboljenja od profesionalne bolesti u vezi s vršenjem službe. Član 78 Za vreme godišnjeg odmora. ovog člana veća od sredstava koja bi se utvrdila primenom propisa koji se odnose na utvrđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji se nalazi sedište Saveznog ministarstva za odbranu. karaktera i trajanja rada. premeštaja. logorovanjima. Sredstva za vojni dodatak iz stava 1. rada dužeg od punog radnog vremena (član 96). odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja. s tim da prosečna plata po činu i položajna plata profesionalnih oficira i oficira po ugovoru ne može biti manja od tri niti veća od pet neto-zarada iz ovog stava. Član 79 . za dane praznika koji su zakonom određeni kao neradni dani i dane plaćenog odsustva profesionalnom vojniku pripada naknada plate i posebna naknada. nemogućnosti izbora radnog mesta i mesta službovanja. Za vreme lečenja i bolovanja profesionalnom vojniku pripada naknada plate. rada u dane praznika koji su zakonom određeni kao neradni dani i rada dužeg od punog radnog vremena. Ako su ukupna sredstva za plate iz stava 1.

Član 80 Profesionalnom oficiru. Član 83 Profesionalnom vojniku pripada pravo na naknadu za godišnji odmor (regres). odnosno službi u inostranstvu predstavlja plata koju bi ostvarivao prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kome se nalazio pre upućivanja u inostranstvo. Vojni dodatak isplaćuje Vojska iz sredstava kojima raspolaže. pripada otpremnina. stav 2. radi određivanja plate.Profesionalnom oficiru. Profesionalnom vojniku kome prestane služba u Vojsci zbog ispunjenja uslova za penziju ili isteka ugovorenog roka ili zbog toga što je u smislu člana 108. Licu iz stava 1. Ako se profesionalni oficir. plata i druge naknade utvrđuju se po propisima o platama i drugim naknadama radnika na radu u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Jugoslavije u inostranstvu. tačka 1) ovog zakona oglašen nesposobnim za dužnost za koju je primljen po ugovoru. U slučaju smrti lica iz stava 2. a ako izdržava porodicu . Član 82 Za naročite rezultate postignute u službi i za izvršenje određenih zadataka pri kojima se izlaže posebnim naporima ili povećanim rizicima. Profesionalnom vojniku koji je upućen na službu u diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije u inostranstvu ili radi vršenja zadataka i poslova koji proizlaze iz međunarodnih ugovora. odnosno profesionalnom podoficiru raspoređenom na dužnost van Vojske pripada plata i posebna naknada utvrđena u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. profesionalnom vojniku može se dodeliti priznanje u vidu novčane nagrade. dužnosti. ovog člana. vrši prema posebnom propisu Savezne vlade. bez vojnog dodatka i posebnu naknadu isplaćuje organ kod koga je to lice raspoređeno. odnosno profesionalni podoficir raspoređuje na dužnost van Vojske. ako pravnosnažnom presudom bude . koja je prema odluci saveznog ministra za odbranu. odnosno načelnika Generalštaba od posebnog interesa za odbranu zemlje. plata i druga primanja utvrđena u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega isplaćuju se iz sredstava kojima raspolaže Vojska. otpremnina se isplaćuje njegovoj porodici. ovog člana vraća se obustavljeni deo plate u revalorizovanom iznosu ako pravnosnažnom odlukom krivični postupak bude obustavljen. Član 81 Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnika na školovanju. dok se nalazi u pritvoru. zadacima i poslovima koje će obavljati za to vreme. Član 84 Profesionalnom vojniku protiv koga se vodi krivični postupak. pripada naknada plate u iznosu jedne trećine. odnosno profesionalnom podoficiru koji je upućen u inostranstvo radi školovanja ili usavršavanja pripada stipendija. s tim što platu. s tim što se razvrstavanje prema činu.polovine plate koja bi mu pripadala da nije u pritvoru.

Član 86 Profesionalnom vojniku udaljenom od dužnosti po članu 64. posebni deo plate. nagrade. rada u danima praznika i rada dužeg od punog radnog vremena. ishranu u toku rada i drugih troškova u vezi sa službom u Vojsci. Novčana primanja iz stava 1. Novčana primanja vojnika. a kome nije prestala služba. službu na brodovima ratne mornarice i posebnim vojnim objektima. vojni dodatak. ovog zakona pripada. ili ako u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti bude oslobođeno optužbe. naknada plate. platu po činu i dužnosti. ako optužba bude odbijena. visinu stipendije za školovanje u inostranstvu. Licu iz stava 1. ali ne zbog nenadležnosti suda. a ako izdržava porodicu . studenata vojnih akademija. stav 2. merila i uslove za posebne naknade. studentu vojne akademije. učenika srednjih vojnih škola i slušalaca škola za rezervne oficire Član 89 Vojniku na služenju vojnog roka. . Član 88 Profesionalnom vojniku ne pripada plata i posebna naknada za časove. odnosno dane u kojima je neopravdano izostao sa službe. 3. pripada plata po odredbama ovog zakona. rokove za isplatu i najnižu položajnu grupu za čin. prevoz na rad i sa rada. regres za godišnji odmor i otpremninu. ovog člana koje za vreme dozvoljenog prekida izdržavanja kazne zatvora vrši vojnu službu ili kome je za to vreme regulisano stanje u službi na drugi način. Član 87 Savezna vlada propisuje: platu po činu. ovog člana izuzeta su od izvršenja. Naknada putnih i drugih troškova u Vojsci Član 90 Vojnom licu pripada naknada troškova za službeno putovanje van mesta službovanja. 2.polovine plate koja bi mu pripadala da nije osuđen. dok traje udaljenje. Profesionalnom vojniku pripada naknada troškova za trupno putovanje. položajnu platu. za vreme izdržavanja te kazne pripada naknada plate u visini jedne trećine.oslobođeno optužbe. učeniku srednje vojne škole i slušaocu škole za rezervne oficire pripadaju novčana primanja koja odredi savezni ministar za odbranu. s tim što se položajna plata utvrđuje prema najnižoj položajnoj grupi propisanoj za čin koji to lice ima. Član 85 Profesionalnom vojniku koji je osuđen na kaznu zatvora za krivično delo. uvećanje plate za časove noćnog rada.

do 92. rad na lečenju duševnih bolesnika i rad u patološko-anatomskim prosekturama. dnevni odmor najmanje 12 časova neprekidno između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor od najmanje 24 časa neprekidno. . ovog člana. rad izložen jonizujućim zračenjima. početak i završetak radnog vremena u toku dana ili za duži period.. pored naknada iz stava 2. 71. rad pod povećanim ili smanjenim atmosferskim pritiskom. Pripadnik rezervnog sastava ima pravo na naknadu materijalnih troškova kojima je izložen za vreme službe u Vojsci. Član 91 Profesionalni vojnik koji je raspoređen van Vojske ostvaruje naknade putnih i drugih troškova po propisima koji važe u Vojsci ako je to za njega povoljnije. rad sa nagrizajućim materijama. Član 95 Profesionalni vojnik koji radi na mestu pod posebnim uslovima čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti zaštitnim merama. ovog zakona. rad u vodi ili vlazi. na način koji propiše savezni ministar za odbranu. prema uslovima rada i prirodi posla jedinice. rad podmorničara. rad na sprečavanju i lečenju tuberkuloze. otrovnom prašinom i sl. profesionalnom vojniku se mora obezbediti odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta za puno radno vreme. rad u atmosferi zagađenoj otrovnim gasovima. Član 93 Odredbe čl. primenjuju se i za vreme ratnog stanja.Profesionalnom vojniku. odnosno ustanove. Pravilima službe utvrđuju se raspored. ODMORI I ODSUSTVA VOJNIH LICA Član 94 Puno radno vreme profesionalnih vojnika iznosi 40 časova sedmično. ovog zakona. osim odredaba člana 77. rad letačkog osoblja. Te naknade isplaćuje iz svojih sredstava organ kod koga je to lice na dužnosti. Pri raspoređivanju radnog vremena. osim vojniku po ugovoru. Član 92 Propisi o naknadama za službena putovanja i selidbe u inostranstvo koji važe za zaposlene u saveznim organima uprave primenjuju se i na vojna lica. rad na obezbeđenju državne granice. pripada i naknada troškova za odvojen život od porodice i selidbu. Visinu i uslove naknade troškova iz ovog člana propisuje savezni ministar za odbranu. Posebnim uslovima rada smatraju se naročito težak i naporan rad. ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova sedmično. Glava IX RADNO VREME.

kraće od punog radnog vremena. pri čemu se mora obezbediti ostvarenje dnevnog i nedeljnog odmora po odredbama ovog zakona. 3) sa penzijskim stažom preko 30 godina ili 55 godina života . za vreme dežurstva ili slične dužnosti u jedinici.36 radnih dana. u jedinicama i ustanovama radno vreme se može rasporediti tako da u određenom periodu u toku godine iznosi više od 40 časova sedmično. a služba u to vreme . prema nalazu vojne lekarske komisije. ovog zakona. Član 98 Sedmično radno vreme ne može se rasporediti na dnevno vreme tako da se uvede manje od pet radnih dana u sedmici.službom noću. profesionalni vojnik je dužan da radi i duže od punog radnog vremena kad su naređene mere pripravnosti. Pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 36 radnih dana. bez obzira na dužinu penzijskog staža. padobransku službu ili službu na granici. vojna lica jedne smene mogu vršiti službu noću neprekidno najduže jednu sedmicu. s tim da ukupno radno vreme u tom periodu ne bude. i to: 1) sa penzijskim stažom do 10 godina . 3) licu ukrcanom na podmornicu. odnosno ustanovi i u prilikama koje zahtevaju da se produži započeti rad čije bi obustavljanje ili prekidanje imalo štetne posledice za borbenu gotovost jedinice. u slučaju uzbune u jedinici. 2) licu koje obavlja letačku.25 radnih dana. duže od 40 časova sedmično. u proseku. za vreme borbe protiv elementarnih nepogoda. U jedinicama i ustanovama u kojima se služba vrši u smenama. odnosno ustanove ili bi nanelo znatnu materijalnu štetu ili ugrozilo život i zdravlje vojnih lica i drugih građana. 4) licu koje obavlja dužnost diverzanta u kopnenoj vojsci. Član 99 Profesionalni vojnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor. Za službu noću ne može se odrediti vojno lice kome bi. a u ostalom delu tog perioda . roniocu i pomorskom i rečnom diverzantu. služba noću mogla da pogorša zdravstveno stanje. Član 97 Radno vreme između 22 časa i šest časova narednog dana smatra se noćnim radnim vremenom.30 radnih dana. policajca u vojnoj policiji specijalne namene i dužnost u jedinici za prepadna dejstva. protivteroriste. odnosno ustanovi. Ako priroda posla ili organizacija rada iziskuju. . 2) sa penzijskim stažom od 10 do 30 godina . pripada: 1) invalidu sa 50% i većim procentom nesposobnosti za rad. za vreme vojnih vežbi.Član 96 Izuzetno od odredbe člana 94.

osim ako je odsustvo odobreno zbog smrti člana uže porodice. ovog člana. Član 103 Ako je korišćenje godišnjeg odmora. obustaviti davanje ili prekinuti korišćenje godišnjeg odmora i odsustva vojnih lica. licu iz stava 1. ovog člana može se odobriti neplaćeno odsustvo do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Godišnji odmor se može koristiti u dva dela. Član 102 Premešteni profesionalni vojnik ima pravo na odsustvo do sedam radnih dana za preseljenje i smeštaj u novi garnizon. juna te godine. s tim što se vreme provedeno na tom odsustvu u trajanju preko sedam radnih dana u toku jedne kalendarske godine računa u godišnji odmor. Student vojne akademije. Načelnik Generalštaba može. profesionalni vojnik koji godišnji odmor nije koristio zbog potrebe službe ili iz drugih opravdanih razloga. Vojniku na služenju vojnog roka i profesionalnom vojniku za naročito zalaganje i uspeh u službi može se odobriti nagradno odsustvo do 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. ne računajući vreme potrebno za put. zbog vanrednih potreba službe. odnosno njegovog dela započeto krajem kalendarske godine. Član 100 Vojniku na služenju vojnog roka pripada redovno odsustvo u trajanju od 10 dana za šest meseci služenja vojnog roka. zbog neophodnog privatnog posla.Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa se kao pet radnih dana. učenik srednje vojne škole i slušalac škole za rezervne oficire imaju pravo na redovno odsustvo po propisima o vojnim školama. ovog člana koje u vršenju službe obavlja naročito teške i za zdravlje štetne poslove pripada godišnje do 30 dana plaćenog odsustva za oporavak. nastavlja se bez prekida i u narednoj godini. može ga koristiti i u narednoj kalendarskoj godini. Lice iz stava 1. Član 101 Profesionalni vojnik ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini zbog privatnih poslova (prilikom stupanja u brak. Izuzetno od odredbe stava 1. To odsustvo može se odobriti više puta.do 10 radnih dana. ovog člana koje je premešteno i živi odvojeno od porodice ima pravo na odsustvo radi posećivanja porodice u trajanju od pet radnih dana za svaka tri meseca provedena odvojeno od porodice. po odluci predsednika Republike. Licu iz stava 1. U opravdanim slučajevima. odnosno jedan dan odsustva za svaki mesec služenja vojnog roka preko šest meseci. . smrti člana uže porodice i u drugim sličnim slučajevima). ali najdocnije do 30. prilikom porođaja supruge. a ako preseljava porodicu sa kojom živi u zajedničkom domaćinstvu .

4) ako mu je izrečena disciplinska kazna gubitka službe u Vojsci. Profesionalnom oficiru. ako to zahtevaju potrebe službe. Zaštita profesionalnog vojnika (žena. Razlozi za prestanak profesionalne vojne službe Član 107 Profesionalnom oficiru. Glava X PRESTANAK PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE 1. do 105. ovog zakona ne primenjuju se za vreme ratnog stanja.Profesionalnom vojniku koji nije iskoristio godišnji odmor zbog razloga iz stava 3. ostvaruje se saglasno zakonu republike članice na čijoj teritoriji se nalazi jedinica. skraćeno radno vreme i druga prava u vezi sa negom deteta saglasno zakonu republike članice na čijoj teritoriji se nalazi jedinica. 6) na njegov zahtev. Način korišćenja godišnjeg odmora i odsustva uređuje se propisom koji donosi Savezna vlada. odnosno profesionalnom podoficiru prestaje služba: 1) ako se na osnovu ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrdi da je trajno nesposoban za službu u Vojsci. ovog člana pripada naknada plate i posebne naknade za broj dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. ako nije uređena saveznim zakonom. . 2) ako neopravdano izostane sa službe pet dana neprekidno ili sedam dana sa prekidom u toku 12 meseci. Član 104 Žena profesionalni vojnik ostvaruje pravo na porodiljsko odsustvo. 5) ako izgubi čin. omladine i invalida). odmor i odsustva vojnih lica za vreme ratnog stanja uređuju se propisom koji donosi Savezna vlada. odnosno profesionalnom podoficiru služba prestaje kad navrši najmanje 30 godina staža osiguranja. odnosno ustanova u kojoj je na službi. odnosno ustanova u kojoj je profesionalni vojnik na službi. 94. 3) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjen. Član 106 Odredbe čl. Član 105 Radno vreme.

predsednik Republike. 3) ako je dva puta uzastopno nepovoljno ocenjeno.savezni ministar za odbranu. ovog člana služba prestaje i pre isteka ugovorenog roka: 1) ako je na osnovu ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe utvrđeno da je trajno nesposobno za službu u Vojsci ili da je nesposobno za dužnost za koju je primljeno u službu po ugovoru. 2) za ostale profesionalne oficire u Vojsci . a u Saveznom ministarstvu za odbranu . ali ne na rukovodećoj funkciji.52 godine.59 i general-pukovnika i generala armije .načelnik Generalštaba. ovog člana prestaje služba po sili zakona kad navrši 65 godina života. 2) pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini od 24 mesečne plate koju je ostvario u poslednjem mesecu pre prestanka službe.60 godina. ovog člana može se. 3) oficir u činu majora do čina pukovnika . ovog člana donosi: 1) za profesionalne oficire u činu generala .57 godina. ako u svom radu postiže rezultate od izuzetnog značaja za odbranu zemlje. Odluku o zadržavanju u službi profesionalnog oficira iz stava 5. .55 godina. 4) oficir u činu general-maroja . Član 108 Profesionalnom vojniku primljenom u službu u Vojsci na određeno vreme služba prestaje istekom ugovorenog roka. 2) oficir do čina kapetana I klase . Licu iz stava 1. general-potpukovnika .istaknuti stručnjak kome treba da prestane služba po odredbama stava 4.Profesionalnom oficiru. Profesionalnom oficiru.58. 2) ako neopravdano izostane sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci. Profesionalni oficir . ako pristane. odnosno profesionalnom podoficiru koji ima 40 godina staža osiguranja prestaje služba po sili zakona kad navrši sledeće godine života: 1) podoficir . odnosno profesionalnom podoficiru koji nije navršio staž osiguranja iz stava 4. izuzetno zadržati u službi do navršenih 65 godina života. odnosno profesionalnom podoficiru prestaje služba po potrebi službe kad na raspolaganju provede šest meseci ako je ispunio uslove za starosnu penziju (član 242) ili ako mu se obezbedi jedno od sledećih prava: 1) pravo na dokup staža ako mu nedostaje do pet godina penzijskog staža za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Profesionalnom oficiru.

4) ako je pravnosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci; 5) ako mu je izrečena disciplinska kazna gubitka službe u Vojsci; 6) ako izgubi čin; 7) u slučaju organizacijskih promena ili ukidanja jedinice - ustanove u kojoj je na službi po ugovoru, a stanje u službi ne može rešiti na drugi način. Licu iz stava 1. ovog člana služba u Vojsci može prestati i po sporazumu. Član 109 Zdravstvena sposobnost, u smislu člana 107. stav 1. tačka 1) i člana 108. stav 2. tačka 1) ovog zakona, ocenjuje se na zahtev profesionalnog vojnika ili njegovog pretpostavljenog starešine na položaju komandanta puka (samostalnog bataljona), njemu ravnog i višeg starešine. Pretpostavljeni starešina iz stava 1. ovog člana dužan je da uputi na ocenu sposobnosti za službu u Vojsci lice koje se neprekidno nalazilo na lečenju, odnosno bolovanju 12 meseci ili sa prekidima 16 meseci ukupno za poslednje dve godine. Član 110 Ako u slučaju prestanka službe u Vojsci na osnovu člana 107. stav 1. tačka 4) i člana 108. stav 2. tačka 5) ovog zakona u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen, ili ako lice bude oslobođeno od optužbe, ili ako optužba bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda, ili ako bude izrečena kazna blaža od kazne gubitka službe u Vojsci, smatraće se da služba nije ni prestala. Smatraće se da profesionalnom oficiru, odnosno profesionalnom podoficiru služba u Vojsci nije prestala i u slučajevima iz člana 207. stav 1. tačka 2) ovog zakona, osim ako je kazna gubitak čina zamenjena kaznom gubitka službe u Vojsci. 2. Postupak za prestanak profesionalne vojne službe Član 111 Postupak za prestanak službe prema odredbama čl. 107. i 108. ovog zakona, osim prestanka službe na zahtev, pokreće, po službenoj dužnosti, starešina jedinice, odnosno ustanove na položaju komandanta samostalnog bataljona, njemu ravnom i višem položaju. Član 112 Predlog za prestanak službe po članu 107. stav 1. tač. 1), 2) i 5) i po članu 108. stav 2. tač. 1) do 3) ovog zakona dostavlja se starešini nadležnom za donošenje akta o prestanku službe, u roku od 8 dana od dana kad je nastao razlog za prestanak službe. Predlog za prestanak službe po članu 107. st. 4, 5. i 7. i članu 108. stav 1. ovog zakona dostavlja se nadležnom starešini za donošenje akta o prestanku službe pet meseci pre nastupanja razloga za prestanak službe.

Nadležni starešina je dužan da donese akt o prestanku službe u roku od 30 dana od dana prijema predloga za prestanak službe. Akt o prestanku službe na zahtev profesionalnog vojnika mora biti donesen u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva. Član 113 Profesionalnom vojniku za koga je donesen akt o prestanku službe, služba u Vojsci prestaje razrešenjem. Lice za koje je donesen akt o prestanku službe, a nalazi se na dužnosti, razrešava se od službe danom predaje dužnosti. Lice za koje je donet akt o prestanku službe, a ne nalazi se na dužnosti, razrešava se od službe danom kad akt o prestanku službe postane konačan. Rok za razrešenje od službe ne može biti duži od tri meseca od dana dostavljanja akta o prestanku službe. Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, rok za razrešenje od službe lica kome prestaje služba zbog toga što je izgubilo čin (član 107. stav 1. tačka 5) i član 108. stav 2. tačka 6) ovog zakona) ne može biti duži od 30 dana. Licu za koje je nadležni starešina iz člana 184. ovog zakona doneo akt o izvršenju disciplinske kazne gubitka službe ili gubitka čina, razrešava se od službe na osnovu tog akta, u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja. Član 114 Vojnom licu koje je bilo udaljeno od dužnosti po članu 64. stav 1. ovog zakona, kome služba prestaje na osnovu člana 107. stav 1. tač. 4) i 5), odnosno člana 108. stav 2. tač. 5) i 6) ovog zakona, služba se računa do dana kad je presuda, odnosno odluka o gubitku čina postala izvršna, a licu koje je samovoljno napustilo službu, služba u Vojsci računa se do dana napuštanja službe. Vojnom licu, osim lica iz stava 1. ovog člana, služba u Vojsci računa se do dana razrešenja. 3. Posebna prava lica po prestanku profesionalne vojne službe Član 115 Profesionalnom oficiru, odnosno profesionalnom podoficiru kome prestane služba u vojsci po odredbama člana 107. stav 2. ovog zakona pripada penzija koja za 30 godina penzijskog staža iznosi 80% (muškarac), odnosno 82,5% (žena) od penzijskog osnova. Za svaku navršenu godinu penzijskog staža preko 30 godina penzija se povećava za 0,5% od penzijskog osnova, s tim što može iznositi najviše 85% od penzijskog osnova. 4. Prestanak profesionalne vojne službe u ratnom stanju Član 116 Odredbe čl. 107. do 114. ovog zakona ne primenjuju se za vreme ratnog stanja.

Glava XI SLUŽBA CIVILNIH LICA U VOJSCI 1. Prijem u službu Član 117 Prijem civilnih lica u službu u Vojsci vrši se u okviru radnih mesta predviđenih za civilna lica u Vojsci. Jugoslovenski državljanin može biti primljen u službu u svojstvu civilnog lica u Vojsci na neodređeno, odnosno na određeno vreme ako ispunjava opšte uslove propisane saveznim zakonom kojim se uređuju odnosi zaposlenih u saveznim organima uprave i posebne uslove koje odredi načelnik Generalštaba. Civilna lica mogu se primati u službu u svojstvu volontera, na način i pod uslovima propisanim zakonom republike članice na čijoj se teritoriji nalazi jedinica, odnosno ustanova u kojoj se obavlja volonterski rad. Član 118 Kao poseban uslov za prijem u službu u Vojsci može se predvideti i probni rad. Probni rad može trajati najmanje jedan mesec, a najviše tri meseca, osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos (pripravnici), za koja probni rad traje do godinu dana. Član 119 Prijem civilnih lica u službu u Vojsci vrši se: 1) oglašavanjem slobodnih radnih mesta; 2) bez javnog oglašavanja (neposredni prijem u službu). Član 120 Oglašavanje slobodnih radnih mesta, kao i postupak prijema u službu vrši se na način propisan zakonom republike članice na čijoj teritoriji se nalazi jedinica, odnosno ustanova u kojoj se vrši popuna slobodnog radnog mesta. Član 121 Civilna lica primaju se u službu u Vojsci neposrednim prijemom ako to nalažu posebni interesi Vojske. Takva radna mesta utvrđuje načelnik Generalštaba, a u Savezom ministarstvu za odbranu savezni ministar za odbranu. U službu u Vojsci neposredno se primaju i: 1) lica koja su kao stipendisti obavezna da zasnuju službu u Vojsci;

Službom civilnog lica u Vojsci na određeno vreme ne smatra se obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi privremeni ili povremeni i ne traju duže od 30 dana u toku jedne kalendarske godine. ili starešine koga on ovlasti. ali ne duže od devet meseci. a pod jednakim uslovima prvenstvo ima supruga profesionalnog vojnika i civilnog lica premeštenog zbog promene lokacije jedinica i ustanova sa Kosova i Metohije i iz otcepljenih republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. ali ne duže od devet meseci. Lice iz stava 1. 3) lica koja se primaju u službu na određeno vreme za obavljanje sezonskih poslova. Ako se ne može unapred utvrditi dan prestanka službe.2) lica zaposlena u drugim državnim organima koja se preuzimaju na osnovu sporazuma. Član 123 Prvenstvo pri izboru za prijem u službu civilnih lica u Vojsci ima bračni drug. 2) kad treba zameniti privremeno odsutno lice. ovog člana raspoređuje se na radno mesto radi čije popune je primljeno u službu. Raspoređivanje Član 125 Civilno lice u Vojsci stiče prava i preuzima obaveze iz službe u Vojsci danom početka rada. 3) radi specijalizacije i stažiranja zdravstvenog radnika u zdravstvenoj ustanovi do završetka specijalizacije. Civilnom licu u Vojsci na određeno vreme prestaje služba danom okončanja posla. odnosno član porodice poginulog profesionalnog vojnika i civilnog lica na službi u Vojsci u vršenju službe ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe. izuzetno pod uslovima utvrđenim zakonom. uz posredovanje organizacije za zapošljavanje. istekom određenog roka ili danom povratka privremeno odsutnog lica na čije radno mesto je civilno lice u Vojsci primljeno u službu na određeno vreme. Član 122 Prijem civilnih lica u službu u Vojsci na određeno vreme vrši se: 1) kad se privremeno poveća obim rada. 2. uz njihovu saglasnost. odnosno ustanove ili samostalno obavljati profesionalnu delatnost samo po odobrenju načelnika Generalštaba. kao i premeštenog profesionalnog vojnika. raditi uz naknadu ili nagradu van jedinice. Član 124 Civilno lice u Vojsci može. To lice može u toku rada da bude raspoređeno i na svako radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i zanimanju ako to zahtevaju potrebe službe i ako takav raspored ne zahteva promenu mesta u kome radi. odnosno stažiranja utvrđenih programom na osnovu zakona. služba prestaje osmog dana od dana nastupanja razloga za prestanak službe. .

3) ako se ukida radno mesto na koje je raspoređeno. odnosno ustanovi iz koje je upućeno na rad. ako takav raspored ne zahteva promenu njegovog mesta stanovanja. Član 129 Civilnom licu u Vojsci miruju prava i obaveze koji se stiču na radu i po osnovu rada. zbog zamene odsutnog radnika i u drugim slučajevima kad to zahtevaju potrebe službe. zavisno od potreba službe i novčanih sredstava koja su za to odobrena. odnosno dosluženje vojnog roka. a ono se ne može postaviti na odgovarajuće radno mesto u mestu službovanja. ili starešine koga on ovlasti u vojsci.Civilno lice u Vojsci može biti raspoređeno na službu u drugo mesto van mesta službovanja bez njegovog pristanka: 1) ako se jedinica. privremeno upućeno na rad u drugu jedinicu. Pre donošenja akta o raspoređivanju na drugo radno mesto. 2) ako se zbog promena u razmeštaju jedinice. Odredba stava 1. ovog člana o privremenom upućivanju na rad u drugo mesto ne odnosi se na civilno lice u Vojsci koje je zaposleno u jedinici. ako odsustvuje sa službe zbog: 1) odlaska na odsluženje. odnosno ustanove u kojoj je na službi raspoređuje u drugo mesto. odnosno ustanovu u mestu službovanja ili u drugom mestu radi obavljanja poslova koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i zanimanju zbog povećanog obima posla. Civilno lice u Vojsci u toku službe stiče zvanja prema propisu kojim se uređuju odnosi zaposlenih u saveznim organima uprave. civilnom licu u Vojsci će se omogućiti da se izjasni o predstojećem rasporedu. odnosno ustanova u kojoj je na službi premešta u drugo mesto ili se rasformira. odnosno ustanovi čija delatnost zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice. Član 128 Civilno lice u Vojsci može se u toku rada. a postoji mogućnost da se rasporedi na odgovarajuće radno mesto u drugom mestu. uputiti na stručno usavršavanje ili osposobljavanje za vršenje drugih poslova (prekvalifikacija) po odluci načelnika Generalštaba. Član 126 (Brisan) Član 127 Civilno lice u Vojsci može biti. bez njegove saglasnosti. osim prava i obaveza za koje je zakonom drukčije određeno. . Za to vreme ostvaruje prava. ali najduže do godinu dana u toku pet godina. odnosno ustanove (terenski rad). a takav raspored ne zahteva promenu njegovog mesta stanovanja. odnosno saveznog ministra za odbranu u vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama Saveznog ministarstva za odbranu. obaveze i odgovornosti iz službe u jedinici.

Kad se odredi da civilno lice u Vojsci koje izvodi nastavu u vojnoj školi i za vreme letnjeg raspusta održava kurseve za stručno usavršavanje ili obavlja druge poslove u vezi sa pripremama za početak školske godine. i 2. akademskom. 1. odnosno ustanovi. Član 131 Godišnji odmor civilnih lica u Vojsci koja izvode nastavu u vojnim školama koristi se za vreme letnjeg školskog raspusta i može trajati najduže koliko i školski letnji raspust. ima pravo na godišnji odmor srazmerno vremenu provedenom na službi. 2) penzijskom stažu (u daljem tekstu: plata prema stažu). ima pravo da se u roku od 30 dana od dana odsluženja. odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu ili drugu funkciju čije vršenje zahteva da mu privremeno prestane služba u jedinici. a najviše 30 radnih dana za godinu dana službe. Plata civilnih lica u Vojsci određuje se prema: 1) vrednosti posla koji obavlja na radnom mestu na koje je raspoređeno. . osim ako je upućen na stručno usavršavanje i obrazovanje u inostranstvu. kao i na stručno usavršavanje i obrazovanje u inostranstvu. 3) posebnim uslovima rada u Vojsci (u daljem tekstu: vojni dodatak). konzularna i druga predstavništva. ovog člana koje u kalendarskoj godini nema godinu dana službe. Plate. Prava iz st. 3) izbora. vreme korišćenja godišnjeg odmora određuje mu se u skladu sa ovim zakonom. odnosno časove svoga rada civilno lice u Vojsci prima platu. ovog člana. tačka 2) ovog člana. Lice iz stava 1. odnosno dosluženja vojnog roka. ovog člana ima i civilno lice u Vojsci čiji je bračni drug upućen na rad u inostranstvo u smislu stava 1. prestanka rada u inostranstvu. 4) izdržavanja kazne zatvora u trajanju do šest meseci. nastavnonaučnom ili drugom zvanju i ostvarenim rezultatima rada (u daljem tekstu: osnovna plata). upućivanje u diplomatska. 4. naknade i druga primanja Član 132 Za dane. prestanka funkcije i povratka sa izdržavanja kazne zatvora vrati na službu u Vojsci na isto ili drugo radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i zanimanju. Odmori i odsustva Član 130 Civilno lice u Vojsci ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18. Civilno lice u Vojsci kome miruju prava i obaveze u smislu stava 1. a u službi je najmanje mesec dana.2) upućivanja na rad u inostranstvo u okviru međunarodne tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje. 3.

Član 137 Ukupan iznos sredstava za plate civilnih lica u Vojsci utvrđuje se tako da prosečna osnovna plata ne može biti manja od jednog niti veća od četiri iznosa neto-zarade koja služi kao osnov za utvrđivanje zarada zaposlenih u republici članici na čijoj se teritoriji nalazi sedište Saveznog ministarstva za odbranu . rada u dane praznika koji su zakonom određeni kao neradni dani i rada dužeg od punog radnog vremena. osim rada dužeg od punog radnog vremena iz člana 96. odnosno plaćenog odmora za dane praznika koji su zakonom određeni kao neradni dani. pored plate.Član 133 Vrednost posla koji se obavlja na radnom mestu predviđenom za civilno lice u Vojsci utvrđuje se u postupku analitičke procene na osnovu jedinstvenih merila (vrsta posla. ovog člana. samostalnost u radu. ovog zakona.prema zvaničnom podatku objavljenom u službenom glasilu te republike. Član 135 Vojni dodatak pripada civilnom licu u Vojsci zbog posebnih uslova pod kojima vrši službu u Vojsci. Nazive radnih mesta predviđenih za civilna lica u Vojsci. Odredbe stava 1. vršenja službe u svim uslovima. a savezni ministar za odbranu . Savezna vlada može umanjiti do 20% iznose sredstava za plate utvrđene prema odredbi stava 1. potrebna vrsta i stepen stručne spreme i potrebno radno iskustvo). Ako su ukupna sredstva za plate iz stava 1. Član 136 Za časove noćnog rada. kao i zbog drugih vanrednih situacija prouzrokovanih potrebama borbene gotovosti. civilnom licu u Vojsci. ovog člana veće od sredstava koja bi se utvrdila primenom propisa koji se odnose na utvrđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji se nalazi sedište Saveznog ministarstva za odbranu. manevrima i uzbunama. njihovo razvrstavanje i grupe radnih mesta. logorovanjima. pripada i uvećanje plate. zavisno od vrednosti posla koji se obavlja na radnom mestu utvrđuje načelnik Generalštaba u Vojsci. Član 138 Civilnom licu u Vojsci pripada naknada plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora. složenost posla. Član 134 Plata prema stažu određuje se civilnim licima u Vojsci kao i radnicima u saveznim organima uprave. za vreme odobrenog plaćenog odsustva. stručnog obrazovanja i usavršavanja na koje je upućeno po odluci nadležnog . na način koji propiše savezni ministar za odbranu. ovog člana ne primenjuju se za vreme ratnog stanja. rada dužeg od punog radnog vremena (član 96). Vojni dodatak ne može biti veći od 20% od osnovne plate. vršenja službe dežurstva i drugih oblika unutrašnje službe. a naročito zbog učešća na vojnim vežbama.u vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama Saveznog ministarstva za odbranu.

Civilnom licu koje je udaljeno od dužnosti. čiju visinu i uslove propisuje savezni ministar za odbranu. ovog zakona zbog kojih se smatra da civilno lice u Vojsci nije bilo udaljeno od dužnosti. pripada mu razlika do punog iznosa plate za poslove radnog mesta sa koga je udaljeno. Član 140 Civilnom licu u Vojsci koje je udaljeno od dužnosti. Član 141 Civilno lice u Vojsci prava po osnovu zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje po propisu republike članice na čijoj se teritoriji nalazi jedinica. naknada plate se određuje prema poslovima radnog mesta sa koga je udaljeno. Zaštita civilnog lica u Vojsci (žena. ako nije uređena saveznim zakonom. odnosno ustanova u kojoj radi. Za vreme izdržavanja kazne zatvora do šest meseci civilnom licu u Vojsci pripada naknada plate u iznosu jedne trećine. ostvaruje za to vreme pravo na naknadu plate pod uslovima i na način utvrđenim tim propisima. Član 143 . Član 139 Civilnom licu u Vojsci pripada naknada putnih i drugih troškova. ovog zakona. 5.polovine plate koja bi mu pripadala da nije osuđeno. ovog zakona. Civilno lice u Vojsci koje je privremeno sprečeno za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju koji važe za osiguranike .radnike u mestu u kome radi. ako za to vreme nije raspoređeno na rad po članu 64. ovog člana regulisano da se za određeni period privremene sprečenosti za rad naknada plate obezbeđuje iz sredstava kojima raspolaže Vojska. ostvaruje se saglasno zakonu republike članice na čijoj se teritoriji nalazi jedinica. a ako izdržava porodicu . omladine i invalida). visina te naknade određuje se kao i za zaposlene u saveznim organima uprave . ako je za to vreme raspoređeno na rad po članu 64.vojnog starešine i zbog drugih slučajeva odsustvovanja sa rada uz pravo na naknadu plate utvrđenih zakonom i drugim propisima. Prestanak službe civilnih lica u Vojsci Član 142 Civilnom licu u Vojsci služba prestaje ako pismeno izjavi da želi da raskine radni odnos.polovine plate koja bi mu pripadala da nije udaljeno od dužnosti. odnosno ustanova u kojoj radi. isplaćuje se naknada plate u iznosu jedne trećine. Naknada se određuje u visini plate koja bi mu pripadala na radnom mestu na koje je raspoređeno. stav 3. Ako je propisom iz stava 3. stav 3. Ako nastupe razlozi iz člana 66. a ako izdržava porodicu .

2) ako odbije da radi na radnom mestu na koje je raspoređeno. koju je lice ostvarilo za mesec koji prethodi mesecu u kome mu prestaje služba. ovog zakona. Civilno lice u Vojsci kome se nije moglo obezbediti jedno od prava iz stava 1. 6) ako je utvrđeno da nema sposobnosti za obavljanje poslova radnog mesta na koje je raspoređeno. 5) ako je pri zasnivanju radnog odnosa prećutalo ili dalo neistinite podatke značajne za obavljanje poslova radi kojih je primljeno u službu. stav 3. a ne prihvati raspoređivanje na drugo radno mesto ili ako takvog radnog mesta nema. ovog člana ima pravo na: 1) jednokratnu otpremninu u visini dvanaestostrukog iznosa bruto plate sa danom prestanka službe. Civilnom licu u Vojsci ne može prestati služba po odredbi člana 143. odsustva sa rada radi nege deteta. 7) ako je neopravdano izostalo sa posla pet radnih dana uzastopno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci. 9) ako se ukida radno mesto na koje je raspoređeno ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu. ovog zakona. 2) sticanje stručne osposoljenosti. ustanovi ili državnom organu na radnom mestu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi. 3) (brisana). tačka 9) ovog zakona za vreme trudnoće. 3) ako ne pristane na raspoređivanje u drugo mesto u slučajevima propisanim članom 125. kao i odsustva sa rada .Civilnom licu u Vojsci prestaje služba bez njegove saglasnosti: 1) ako na probnom radu ne postigne odgovarajuće rezultate. porodiljskog odsustva. 4) ako se u roku od godinu dana od dana stupanja u službu u Vojsci utvrdi da je zasnovalo službu protivno odredbama ovog zakona. ustanovi. 2) novčanu naknadu i druga prava po propisima o zapošljavanju države članice na čijoj teritoriji je bilo u službi. Član 144 Civilnom licu u Vojsci čije se radno mesto ukida ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu prestaje služba ako mu se prethodno nije moglo obezbediti jedno od sledećih prava: 1) zasnivanje radnog odnosa u drugom preduzeću. 8) ako mu je izrečena disciplinska kazna otpuštanja iz službe u Vojsci. odnosno državnom organu. dokvalifikacije ili prekvalifikacije za rad u Vojsci ili zasnivanje radnog odnosa u preduzeću. odnosno privremeno upućeno u smislu člana 127.

stav 1. odnosno 60 (žena) godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. 3) ako mu je po pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja poslove svog radnog mesta.za lice u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Saveznog ministarstva za odbranu. osim ako je radni odnos zasnovan na određeno vreme ili su se stekli uslovi iz tač. bez njegove saglasnosti ili po potrebi službe.istaknuti stručnjak kome treba da prestane služba po stavu 1. 4) ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutno sa posla u trajanju dužem od šest meseci danom stupanja na izdržavanje kazne. 3).danom početka primene te mere. Član 145 Civilnom licu u Vojsci služba prestaje po sili zakona: 1) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je izgubilo radnu sposobnost . vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutno sa rada .danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti. Član 147 (Brisan) Član 148 Civilno lice u Vojsci kome služba prestaje na zahtev. tačka 2) ovog člana može se.danom dostavljanja pravnosnažne odluke. ako pristane. Član 146 Civilnom licu u Vojsci služba može prestati po potrebi službe ako je ispunilo uslove za starosnu penziju u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju republike članice na čijoj teritoriji radi. a ne može mu se obezbediti drugo radno mesto . O dužini otkaznog roka odlučuje nadležni starešina. 4) i 5) ovog zakona. Civilnom licu u Vojsci koje je invalid rada ne može prestati služba po odredbi člana 143. ima dužnost i pravo da ostane na radu od 30 dana do tri meseca (otkazni rok). tačka 9) ovog zakona dok mu se ne obezbedi obavljanje poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti ili ne ostvari pravo na penziju. .radi posebne nege deteta. odnosno 35 (žena) godina staža osiguranja i minimum godina života propisanih zakonom ili 65 (muškarac). tač. izuzev lica koje ostvaruje pravo na penziju i lica iz člana 145. stav 1. 2) kad navrši 40 (muškarac). izuzetno zadržati u službi do navršenih 65 godina života ako u svom radu postiže rezultate od izuzetnog značaja za odbranu zemlje. a savezni ministar za odbranu . 1). Odluku o zadržavanju u službi donosi načelnik Generalštaba za lice u Vojsci. 2) do 5) i tačke 8) tog člana. 5) ako mu je izrečena mera bezbednosti. Civilno lice u Vojsci .

101. 94. 13) o odmorima i odsustvima (član 99. 9) o dodeljivanju priznanja u vidu novčane nagrade (član 82). 33. 7) o posebnom delu plate (član 71. tačka 3) i st. 14) o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica (čl. 10) o regresu za godišnji odmor i otpremnini (član 83). Posebne odredbe Član 149 Na civilna lica u Vojsci primenjuju se sledeće odredbe ovog zakona koje se odnose na vojna lica: 1) o putovanju u inostranstvo. 8) o plati za vreme rada i stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu (čl. do 106). i 59a). čl. raspored na drugo radno mesto koje odgovara stručnoj spremi civilnog lica. do 203). 11) o nepripadanju naknada plate za časove. i čl. stav 1. i 34). i 175. 79. 170. do 184). 166. smanjenje mesečne plate za 10% do 20% u trajanju od jednog meseca do 12 meseci ili otpuštanje iz službe u Vojsci i što se odredbe člana 169. stav 3. do 197). 177. i 38). i čl. stav 4). 80. 159. . 15) o odgovornosti za privredne prestupe (član 191). 16) o materijalnoj odgovornosti (čl. 4) o odlikovanjima (čl. ovog zakona shodno primenjuju i na civilno lice kome je prestala služba zbog kazne otpuštanja iz službe u Vojsci. 50. s tim što se civilnim licima u Vojsci za disciplinske prestupe mogu izricati sledeće disciplinske kazne: ukor. 2) o zabrani stranačkog i sindikalnog organizovanja i prava na štrajk (član 36). 17) o zaštitnim merama (čl. do 4. strogi ukor. 3) o izvršavanju naređenja i obavezi čuvanja tajne (čl. rešenje o prestanku službe dostavlja se tako da mu služba prestaje danom ispunjenja uslova za sticanje prava na penziju. i 171. do 66). 37. odnosno dane u kojima je neopravdano izostalo sa službe (član 88). čl. 198. do 98). 59. 192. do 168. 174. do 163. i 51). o primanju stranog odlikovanja i učlanjenju u strano udruženje (čl. 2. i 81). čl. 6. čl.Civilnom licu u Vojsci kome služba prestaje zbog ispunjenja uslova za penziju. 64. 6) o udaljenju od dužnosti (čl. 5) o produženom osiguranju i naknade zbog prestanka zaposlenja (čl. 12) o radnom vremenu (čl.

5) rešavaju o raspoređivanju profesionalnih pripadnika Vojske na dužnost van Vojske. odmorima i odsustvima. postavljenju. prijemu u profesionalnu vojnu službu i prestanku službe generala. ocenjivanju rezultata rada. 2) unapređuju profesionalne i rezervne podoficire i oficire zaključno sa činom pukovnika. određivanju plate. i to o: popuni. 4) postavlja oficire čina pukovnika na dužnost za koju je formacijom utvrđen čin generala. Glava XII NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE O ODNOSIMA U SLUŽBI I ZA DONOŠENJE DRUGIH AKATA Član 151 Predsednik Republike: 1) unapređuje u početne činove profesionalne i rezervne oficire. 3) rešava o premeštajima. 2) unapređuje oficire u čin general-majora i viši čin. .18) o jednokratnoj novčanoj pomoći i drugim pravima u vezi sa oštećenjem organizma ili smrću vojnog lica (čl. prestanku službe u Vojsci i drugim odnosima u službi civilnih lica u Vojsci. stanjima u službi. 6) rešavaju o prestanku službe u Vojsci profesionalnih podoficira i oficira zaključno sa činom pukovnika. 231. raspoređivanju. Član 152 Načelnik Generalštaba i starešine jedinica. s tim što se raspoređivanje u Savezno ministarstvo za odbranu vrši po zahtevu ili uz saglasnost saveznog ministra za odbranu. zaštiti na radu i prestanku službe. 7) rešavaju o prijemu u službu. stručnom usavršavanju i obrazovanju. odnosno ustanova koje on odredi: 1) unapređuju u početni čin profesionalnog podoficira. sticanju zvanja. do 236). 4) postavljaju i premeštaju profesionalne podoficire i oficire zaključno sa činom pukovnika i rešavaju o službi tih lica. odnosno starešine koga on ovlasti. Član 150 Savezna vlada donosi propise o sprovođenju odredaba ovog zakona koje se odnose na civilna lica u Vojsci. plati. prijemu u službu. 3) rešavaju o prijemu u službu u Vojsci rezervnih podoficira i rezervnih oficira zaključno sa činom pukovnika.

ovog člana rešava starešina jedinice. odnosno obavezi rešava nalazi u službi. 156. odnosno ustanove neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepeno rešenje. Član 156 Ako zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog organa. Dan saopštenja smatra se danom dostavljanja u smislu propisa kojima se uređuje upravni postupak. . odnosno ustanove iz stava 1.Član 153 Akt o razrešenju od službe u Vojsci lica za koje je donesen akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta puka ili na višem položaju. za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina jedinice. premeštaju i postavljenju profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira ne obrazlažu se. tač. ovog zakona za rešavanje o odnosima u službi profesionalnih vojnika i civilnih lica raspoređenih u Savezno ministarstvo za odbranu i jedinice i ustanove koje su njemu potčinjene vrši savezni ministar za odbranu. ovog člana ili ako taj starešina po zakonu treba da bude izuzet od rešavanja iz drugih razloga. 4). stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje. Razlozi se moraju navesti samo ako se odbija zahtev za redovno unapređenje. 6) i 7) i člana 153. Član 157 Za donošenje rešenja u upravnom postupku mesno je nadležan starešina jedinice. Član 155 Akti o odnosima u službi vojnih lica i civilnih lica u Vojsci koji sadrže poverljive podatke saopštavaju se tim licima uz potpis. Član 158 Ovlašćenja iz člana 152. O žalbi protiv rešenja starešine iz stava 1. Žalba profesionalnog pripadnika Vojske protiv akata o postavljenju i premeštaju. odnosno ustanove koji mu je neposredno pretpostavljen. odnosno ustanove na položaju komandanta samostalnog bataljona (diviziona) i komandanta puka . Odredbe čl. i 157. stav 1. odnosno ustanove njima ravnog ili višeg položaja za koji je formacijom predviđen čin potpukovnika ili viši čin. Ako se rešava o pravu. za donošenje rešenja mesno je nadležan starešina jedinice. Protiv akata o postavljenju i premeštaju profesionalnih vojnika i akata o vanrednom unapređenju ne može se voditi upravni spor. odnosno obavezi starešine jedinice. odnosno starešine koje on ovlasti. 2). Član 154 Akti o unapređenju. odnosno ustanove u kojoj se lice o čijem se pravu. ovog zakona odnose se i na starešine organizacijskih jedinica Saveznog ministarstva za odbranu i na jedinice i ustanove koje su njemu potčinjene.brigade ili starešina jedinice.

službene ili poslovne tajne i nedovoljna budnost u čuvanju vojnih spisa ili podataka. za osiguranje ili održavanje u ispravnom stanju objekata. 3) povreda državne. vojne. pravilima službe i drugim propisima. 10) postupak u službi koji je protivan vojnom redu ili predstavlja povredu propisa. a naročito: 1) neizvršenje ili odbijanje izvršenja naređenja. knjige ili spisa. 4) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje službenog ovlašćenja. Disciplinska greška je lakša povreda vojne discipline. 9) postupak kojim se vređa dostojanstvo potčinjenih ili mlađih ili krše prava koja im po zakonu pripadaju. . Član 160 Povredom vojne discipline smatra se postupanje vojnog lica koje je protivno obavezi vršenja vojne dužnosti ustanovljenoj zakonom. 5) podnošenje netačnih izveštaja. 6) nepreduzimanje potrebnih mera za čuvanje života i zdravlja poverenih ljudi. 7) nemaran odnos prema poverenoj imovini i prisvajanje ili nanošenje štete vojnoj ili drugoj imovini. odnosno ustanove. Disciplinska odgovornost 1) Osnovne odredbe Član 159 Vojno lice koje u vršenju službe ili u vezi sa vršenjem službe povredi vojnu disciplinu odgovara za disciplinsku grešku ili disciplinski prestup. odnosno sa službe. kao i nesavesno i nemarno vršenje službe ili obaveze u službi. predmeta i sredstava koji služe borbenoj gotovosti i za uredno snabdevanje jedinice.Glava XIII ODGOVORNOST VOJNIH LICA 1. 2) neopravdano izostajanje ili samovoljno udaljavanje iz jedinice ili ustanove. falsifikovanje službenih isprava ili upotreba falsifikovanih isprava. 11) svaka druga radnja ili propuštanje radnje koja ometa ili onemogućava pravilno i brzo funkcionisanje službe. povreda autoriteta pretpostavljenog i starijeg. Disciplinski prestup je teža povreda vojne discipline. naređenjima i drugim aktima nadležnih starešina koja se tiču službe. 8) davanje netačnih podataka ili dokumenata koji su od uticaja na prijem u službu ili napredovanje. prikrivanje ili uništenje službene isprave.

odnosno ustanovu. ovog člana ne izriču se učenicima srednjih vojnih škola. student vojne akademije i slušalac škole za rezervne oficire.za vreme služenja vojnog roka.od dana stupanja u vojnu školu. Član 162 Disciplinskoj odgovornosti podležu: 1) profesionalni vojnici . a naročito: 1) izvršenje krivičnog dela za koje je propisana bezuslovna kazna zatvora od najmanje šest meseci.do razrešenja od službe. Vaspitno-popravna mera isključenja iz škole. u smislu ovog zakona. 2) strogi ukor.Član 161 Povredom vojne discipline. 5) lica u rezervnom sastavu . 5) svako drugo postupanje protivno propisima kojima se šteti ugledu Vojske. koja bude primenjena prema učeniku srednje vojne škole. odnosno od trenutka javljanja u mestu prikupljanja (na zbornom mestu) označenom u opštem ili pojedinačnom pozivu ili ratnom rasporedu do otpuštanja iz jedinice. Disciplinske mere iz stava 1. .od trenutka stupanja u jedinicu. Član 163 Za disciplinske greške mogu se izreći sledeće disciplinske mere: 1) ukor. povlači gubitak čina koji je stekao taj učenik. 2) studenti vojnih akademija.od trenutka javljanja u mestu prikupljanja (na zbornom mestu) označenom u opštem ili pojedinačnom pozivu ili ratnom rasporedu. Prema njima se primenjuju vaspitno-popravne mere propisane saveznim zakonom kojim se uređuje vojno školstvo. 4) regruti . odnosno ustanove. 5) smanjenje plate od 5% do 10% u trajanju do dva meseca. učenici srednjih vojnih škola i slušaoci škola za rezervne oficire . 4) gubitak čina koji je stekao vojnik. ako se javljaju neposredno. 3) vojnički pritvor do 20 dana. 3) vojnici . 3) teža povreda javnog morala. smatra se i svako postupanje vojnog lica van službe koje je nespojivo sa dužnošću vojnog lica. 2) ispoljavanje nacionalne. 4) izvršenje prekršaja o kome po ovom zakonu rešava nadležni vojni organ. rasne ili verske netrpeljivosti i istupanje protiv Ustavom SRJ utvrđenog poretka ili protiv mera odbrane i bezbednosti zemlje.

može raspraviti u disciplinskom postupku. kad se u prekršajnom postupku predmet ustupi vojnom starešini. Član 164 Za disciplinske prestupe mogu se izreći sledeće disciplinske kazne: 1) zaustavljanje u napredovanju u trajanju od šest meseci do tri godine. Pri raspravljanju o odgovornosti profesionalnih vojnika zbog dela koje se. Disciplinska mera vojnički pritvor ne može se izreći licu koje u vreme izvršenja disciplinske povrede nije navršilo 18 godina života. učiniocu. 5) gubitak službe profesionalnog vojnika.Disciplinska mera vojnički pritvor može se izreći samo vojnicima. . Član 165 Pri raspravljanju o odgovornosti vojnika. može raspraviti u disciplinskom postupku. prema odredbama krivičnog zakona. prema odredbama krivičnog zakona. Zaustavljanje u napredovanju računa se od dana kad je presuda postala pravnosnažna. 6) gubitak čina. 4) smenjivanje sa dužnosti vojnog starešine sa zabranom ponovnog postavljenja na tu dužnost u trajanju od jedne do tri godine. kao i pri raspravljanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kad se u prekršajnom postupku predmet ustupi vojnom starešini. Gubitak čina povlači i gubitak službe profesionalnog vojnika. To vreme se kažnjenom ne računa za napredovanje u činu. studentima vojnih akademija i slušaocima škola za rezervne oficire. učenika srednje vojne škole ili slušaoca škole za rezervne oficire zbog dela koje se. 2) smanjenje plate za 10% do 20% u trajanju od jednog meseca do 12 meseci. odnosno prekršaja nije navršilo 18 godina života. učiniocu se može izreći disciplinska kazna zatvora do 60 dana ako nijedna od disciplinskih mera koja bi mu se mogla izreći po članu 163 ovog zakona ili nijedna od disciplinskih kazni koja bi mu se mogla izreći po članu 164. Član 166 Pokretanje i vođenje postupka zbog disciplinske greške zastareva za tri meseca od dana kad je greška učinjena. vojnika u rezervi. vojnicima u rezervi za vreme službe u Vojsci. studenta vojne akademije. 3) zatvor do 20 dana. kao i pri raspravljanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti. može se izreći disciplinska kazna zatvora do 60 dana ako nijedna od disciplinskih mera koja bi mu se mogla izreći po članu 163. osim lica koje u vreme izvršenja dela.

ublažiti ili oprostiti svaku disciplinsku meru i kaznu. zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa nastupa za jednu godinu od dana kada je krivični postupak pravnosnažnom odlukom okončan. u profesionalnu vojnu službu i u čin koji je imalo. na njegov zahtev. ali se postupak ne može pokrenuti ni voditi ako je od dana kad je disciplinski prestup učinjen protekao rok od dve godine. ali se postupak zbog disciplinskog prestupa ne može pokrenuti i voditi posle nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja. na predlog načelnika Generalštaba.kad protekne tri meseca od dana kad je odluka o disciplinskoj kazni postala pravnosnažna. Ako je krivični postupak okončan zbog toga što delo predstavlja neznatnu društvenu opasnost zbog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posledica dela. ovog člana. Smatraće se da je lice iz stava 1. ublaženje ili oproštaj kazne ima sledeće posledice: 1) licu kome je kazna gubitka čina ublažena na kaznu gubitka službe vraća se raniji čin. . Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa koji predstavlja i krivično delo nastupa kad i zastarelost gonjenja zbog krivičnog dela. Zastarelost izvršenja disciplinske kazne prekida se svakom radnjom nadležnog organa upravljenom na izvršenje disciplinske kazne. a zastarelost izvršenja disciplinske kazne . smanjiti. ovog člana vraćeno u profesionalnu vojnu službu od dana kad ponovo stupi u službu. ovog člana može se podneti u roku od tri meseca od dana saopšenja akta o ublaženju. vraća se. Član 168 Predsednik Republike može.Pokretanje postupka zbog disciplinskog prestupa zastareva za šest meseci od dana kad je pretpostavljeni starešina saznao da je disciplinski prestup učinjen. Zahtev za vraćanje u profesionalnu vojnu službu iz stava 1. a lice kome je kazna gubitka čina ublažena na kaznu blažu od kazne gubitka službe ili mu je kazna gubitka čina oproštena. Zastarelost izvršenja disciplinske kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u stavu 1. na njegov zahtev. Član 170 Licu kome je izrečena disciplinska mera a koje u roku od godinu dana od dana izdržane ili zastarele disciplinske mere ne učini nikakvu disciplinsku povredu ili teže delo i licu kome je disciplinska mera oproštena. Član 167 Zastarelost izvršenja disciplinske mere nastupa po isteku 30 dana od dana kada je disciplinska mera izrečena. odnosno oproštaju kazne. Član 169 Za lice kojem je prestala profesionalna vojna služba zbog kazne gubitka čina ili gubitka službe. u profesionalnu vojnu službu. briše se disciplinska mera iz evidencije i smatra se da mu nije izrečena. 2) lice kome je kazna gubitka službe ublažena ili oproštena vraća se.

učenika srednjih vojnih škola. slušalaca škola za rezervne oficire. odnosno kazna. Ako je disciplinski prestup učinje istom radnjom kojom je izvršeno i krivično delo. regruta i vojnika u rezervi. O prestupima van vojne službe za rezervne oficire i rezervne podoficire raspravljaju sudovi časti. briše se kazna iz evidencije i smatra se da nije kažnjeno. odnosno kazne po st. Disciplinske mere se izriču u postupku koji se vodi po odredbama saveznog zakona kojim se uređuje upravni postupak. Ako se u postupku raspravljanja disciplinskog prestupa utvrdi da radnja okrivljenog predstavlja disciplinsku grešku. raspravljaju se po propisima koji važe za disciplinske greške. starešina nadležan za stavljanje pod vojni disciplinski sud odlučuje o tome da li interesi službe zahtevaju da učinilac odgovara i pred vojnim disciplinskim sudom za disciplinski prestup.Licu koje je kažnjeno za disciplinski prestup. stav 1. Vojnom licu ne može za istu disciplinsku povredu biti izrečena disciplinska mera za disciplinsku grešku i disciplinska kazna za disciplinski prestup. Brisanje disciplinske mere. koje u roku od dve godine od dana izdržane ili zastarele kazne ne učini nikakvu disciplinsku povredu ili teže delo i licu kome je disciplinska kazna oproštena. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. i 2. tač. osim kaznama iz člana 164. izriče se samo jedna disciplinska mera. Član 173 Pravilom o vojnoj disciplini. Organizaciju i način rada sudova časti propisuje predsednik Republike. koje donosi predsednik Republike. 1. odnosno kazne ne dira se u posledice koje je ta mera. sastav i rad vojnih disciplinskih sudova. kad su na vojnoj vežbi. izrećiće mu se disciplinska mera. odnosno kazna izazvala do dana ispunjenja uslova za brisanje. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. . Član 172 Disciplinski prestupi studenata vojnih akademija. ovog člana vrši se po službenoj dužnosti. propisuje se postupak i nadležnost za raspravljanje i odlučivanje o povredama vojne discipline i za izvršenje disciplinskih mera i kazni. 2) Nadležnost i postupak za raspravljanje odgovornosti za disciplinske greške Član 174 Disciplinska mera može se izreći pošto se učinilac sasluša i pribave drugi dokazi za utvrđivanje disciplinske povrede i odgovornosti učinioca. Brisanjem disciplinske mere. kao i organizacija. ovog zakona. 5) i 6) ovog zakona. kao i licu kome je izrečena disciplinska kazna iz člana 165. stav 2. vojnika. Član 171 Za jednu ili više disciplinskih povreda koje se raspravljaju istovremeno.

Sekretar suda mora biti diplomirani pravnik. odnosno predsedniku veća u pripremanju i vođenju pretresa i vrši druge stručne poslove koje mu odredi predsednik suda. odnosno vojnik u rezervi kome je izrečena disciplinska mera vojničkog pritvora i koji teže narušava red u jedinici. učenik srednje vojne škole ili slušalac škole za rezervne oficire. ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i ratne mornarice. Po žalbi rešava starešina neposredno pretpostavljen starešini koji je izrekao disciplinsku meru. Član 176 Izuzetno od odredbe člana 175. stav 1. stav 2. Član 179 Vojni disciplinski sudovi sastoje se od predsednika. student vojne akademije. Viši vojni disciplinski sud je pri Generalštabu. 3) Nadležnost i postupak za raspravljanje o odgovornosti za disciplinske prestupe Član 177 Za suđenje zbog disciplinskih prestupa nadležni su vojni disciplinski sudovi. Član 178 Prvostepeni vojni disciplinski sudovi osnivaju se pri Generalštabu i komandama armija. ovog zakona. starešina na položaju komandira čete ili na višem položaju može narediti da vojnik. odnosno kazna zatvora izrečena može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana saopštenja odluke. lice kome je mera. Sekretar suda pomaže predsedniku suda. 2) Viši vojni disciplinski sud. Vojni disciplinski sudovi su: 1) prvostepeni vojni disciplinski sudovi. odnosno kaznu zatvora. ovog zakona. Žalba ne zadržava izvršenje disciplinske mere. odnosno kazni zatvora po odredbi člana 165. osim ako je izjavljena protiv odluke kojom je izrečena disciplinska mera vojničkog pritvora i gubitka čina koji je stekao vojnik.Član 175 Protiv odluke o izrečenoj disciplinskoj meri. kao i protiv prvostepene odluke protiv koje se ne može izjaviti žalba ne može se voditi upravni spor. . odnosno ustanovi počne da izdržava tu meru pre nego što nadležni starešina odluči o žalbi protiv izrečene mere. Protiv drugostepene odluke starešine. Pri vojnom disciplinskom sudu postoji vojni disciplinski tužilac i potreban broj njegovih zamenika. potrebnog broja sudija i sekretara.

Predsednike, sudije, vojne disciplinske tužioce i njihove zamenike i sekretare vojnih disciplinskih sudova imenuje načelnik Generalštaba, na dve godine. Član 180 Postupak za raspravljanje o disciplinskom prestupu pokreće rešenjem o izviđaju starešina na položaju komandanta puka, ravnom ili višem položaju. Po završenom izviđaju, starešina koji je pokrenuo postupak može, zavisno od rezultata izviđaja, obustavi postupak, učiniocu izreći disciplinsku meru ili predmet dostaviti starešini nadležnom za stavljanje učinioca disciplinskog prestupa pod vojni disciplinski sud. Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana ima i svaki pretpostavljeni starešina onog starešine koji je pokrenuo postupak. Član 181 Za stavljanje učinioca disciplinskog prestupa pod vojni disciplinski sud nadležni su: 1) u Saveznom ministarstvu za odbranu - savezni ministar za odbranu i starešine organizacijskih jedinica koje su njemu neposredno potčinjene; 2) u Vojsci - komandant armije, odnosno starešina njemu ravnog ili višeg položaja. Ako starešina nadležan za stavljanje pod vojni disciplinski sud nađe da je izvršen disciplinski prestup, donosi rešenje kojim izvršioca stavlja pod vojni disciplinski sud i to rešenje, sa spisima, dostavlja nadležnom vojnom disciplinskom tužiocu radi podnošenja optužbe. Član 182 Vojni disciplinski sudovi sude u veću od tri sudije, od kojih je jedan predsednik veća. Vojni disciplinski sudovi donose odluke u obliku presude ili rešenja. U postupku pred vojnim disciplinskim sudom okrivljeni ima pravo da uzme branioca. Branilac okrivljenog može biti advokat ili profesionalni vojnik koji je diplomirani pravnik. Član 183 Protiv odluke vojnog disciplinskog suda može se izjaviti žalba Višem vojnom disciplinskom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. Žalbu mogu izjaviti vojni disciplinski tužilac, okrivljeni i njegov branilac, osim ako se tome okrivljeni izričito protivi. Žalba odlaže izvršenje presude. Odluku o žalbi Viši vojni disciplinski sud donosi u sednici veća. Viši vojni disciplinski sud ne može održati pretres. Član 184

Izvršenje kazni zbog disciplinskih prestupa naređuje nadležni vojni starešina određen propisom iz člana 173. ovog zakona. Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, postupak zbog disciplinskog prestupa sprovodi se prema odredbama saveznog zakona kojim se uređuje krivični postupak. 4) Odgovornost rezervnih oficira i rezervnih podoficira Član 185 Odgovornost rezervnih oficira i rezervnih podoficira za prestupe van Vojske kojima se šteti ugledu ili grubo zanemaruje dužnost rezervnog oficira, odnosno rezervnog podoficira, raspravlja sud časti. Sudovi časti nadležni su i za suđenje rezervnim oficirima i rezervnim podoficirima za učinjene disciplinske prestupe iz čl. 160. i 161. ovog zakona koji nisu raspravljeni pred vojnim disciplinskim sudom zbog prestanka vršenja vojne službe. Član 186 Prestupima iz člana 185. ovog zakona smatraju se naročito: 1) izvršenje krivičnog dela za koje je propisana bezuslovna kazna zatvora od najmanje šest meseci; 2) ispoljavanje nacionalne, rasne ili verske netrpeljivosti; 3) teža povreda javnog morala; 4) bekstvo iz zemlje ili ostanak u inostranstvu bez dozvole nadležnih organa; 5) grubo zanemarivanje dužnosti i obaveza rezervnih oficira ili rezervnih podoficira; 6) izvršenje prekršaja o kojem po ovom zakonu rešava nadležni vojni organ; 7) svako drugo postupanje protivno propisima kojima se šteti ugledu vojnog starešine. Član 186a Sudovi časti mogu izreći kaznu zaustavljanja u napredovanju u trajanju od jedne do pet godina i kaznu gubitka čina rezervnog oficira, odnosno rezervnog podoficira. Član 186b Sudovi časti su: 1) Sud časti pri Generalštabu Vojske - za suđenje u prvom stepenu rezervnim generalima i admiralima; 2) prvostepeni sudovi časti pri komandama vojnih okruga - za suđenje ostalim rezervnim oficirima i rezervnim podoficirima; 3) Viši sud časti pri Generalštabu Vojske, kao drugostepni sud.

Član 186v Odredbe ovog zakona kojima su propisani sastav suda i postupak za raspravljanje o odgovornosti za disciplinske prestupe shodno se primenjuju u postupku pred sudovima časti. Član 186g Postupak za raspravljanje o prestupu iz člana 185. stav 1. ovog zakona, pokreće rešenjem o izviđaju komandant vojnog odseka u kome se učinilac prestupa vodi u vojnoj evidenciji, a za prestupe iz člana 185. stav 2. ovog zakona - na predlog nadležnog vojnog starešine. Po završenom izviđaju starešina koji je pokrenuo postupak može, zavisno do rezultata izviđaja, obustaviti postupak ili predmet dostaviti starešini nadležnom za stavljanje učinioca prestupa pod sud časti. Za stavljanje učinioca prestupa iz član 185. ovog zakona pod sud časti nadležni su: 1) načelnik Generalštaba Vojske - za rezervne generale i admirale; 2) komandant vojnog okruga - za ostale rezervne oficire i rezervne podoficire. Član 186d Protiv odluke prvostepenog suda časti može se izjaviti žalba Višem sudu časti u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. Protiv odluke Višeg suda časti kojom je izrečena kazna zaustavljanja u napredovanju ne može se voditi upravni spor. Član 186đ Izvršenje kazne zbog prestupa naređuje nadležni vojni starešina određen propisom iz člana 183. ovog zakona. 2. Odgovornost za prekršaje Član 187 Vojno lice koje učini prekršaj na mestu koje je pod kontrolom vojnih organa odgovara po odredbama ovog zakona o disciplinskoj odgovornosti. Član 188 Ako postoje uslovi za zadržavanje i privođenje vojnog lica propisani zakonom, zadržavanje, odnosno privođenje tog lica izvršiće najbliža vojna komanda. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u hitnim slučajevima, ako je vojna komanda udaljena, zadržavanje, odnosno privođenje vojnog lica može izvršiti i drugi ovlašćeni organ, koji će vojno lice odmah uputiti najbližoj jedinici, odnosno ustanovi. Član 189

student vojne akademije. ovog člana po propisima o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica. odnosno kazne koju je izrekao nadležni organ u Vojsci. Za privredni prestup iz stava 1. učenik srednje vojne škole ili slušalac škole za rezervne oficire.O pokretanju prekršajnog postupka protiv vojnog lica organ nadležan za vođenje postupka obavestiće jedinicu. Ako organ nadležan za vođenje prekršajnog postupka nađe da bi vojnom licu za prekršaj učinjen u tom svojstvu trebalo izreći kaznu zatvora. vojnik u rezervi. Član 190 Kazna zatvora izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio pre stupanja u Vojsku neće se izvršiti za vreme dok je na služenju vojnog roka ili na vojnoj vežbi. Ako je u slučaju iz stava 2. ovog člana vojni disciplinski sud može profesionalnom vojniku izreći neku od disciplinskih kazni propisanih ovim zakonom za disciplinske prestupe ili novčanu kaznu propisanu za privredni prestup koji je to lice učinilo. 4. Novčana kazna izrečena za prekršaj profesionalnom vojniku ne zamenjuje se kaznom zatvora nego se naplaćuje prinudnim putem. ovog člana prekršaj učinio vojnik. Ako je prekršaj učinio podoficir ili oficir. Pretpostavljeni starešina i vojni disciplinski sud rešavaju o prekršaju iz stava 2. ako profesionalni vojnik ne plati novčanu kaznu u roku koji je određen pravnosnažnim rešenjem o prekršaju. Materijalna odgovornost Član 192 . osim disciplinske mere. Novčana kazna izrečena za prekršaj koji je kažnjeni učinio pre stupanja u Vojsku ne zamenjuje se kaznom zatvora i ne izvršava se za vreme dok se kažnjeni nalazi na služenju vojnog roka ili na vojnoj vežbi. Ako je kažnjeni u profesionalnoj vojnoj službi. Odgovornost za privredne prestupe Član 191 Profesionalni vojnik koji je u svojstvu odgovornog lica u jedinici. 3. o prekršaju rešava pretpostavljeni starešina koji je propisima o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica ovlašćen da izrekne svaku disciplinsku meru. ustupiće predmet starešini jedinice. odnosno ustanovu kojoj ono pripada. kaznu zatvora izrečenu za prekršaj koji je učinio pre stupanja u tu službu izvršiće vojni organ nadležan za izvršenje disciplinske kazne zatvora. Kazne koje su pravnosnažno izrečene vojnicima i licima u rezervnom sastavu zbog prekršaja koje učine za vreme službe u Vojsci ne mogu se izvršiti dok se oni nalaze na službi u Vojsci. o prekršaju rešava vojni disciplinski sud. odnosno ustanovi učinio privredni prestup odgovara za taj prestup po odredbama ovog zakona o odgovornosti za disciplinske prestupe. odnosno ustanove kojoj to lice pripada.

Pod uslovima iz stava 2. dužan je da nadležnom vojnom pravobranilaštvu postavi zahtev za obeštećenje van spora. Država ima pravo da od vojnog lica traži naknadu iznosa isplaćenog trećim licima za štetu koju u vezi sa vršenjem službe učini tim licima samo ako je štetu učinilo namerno ili iz krajnje nepažnje.SRJ i odgovornost države za štete koje vojna lica učine u vezi sa vršenjem službe utvrđuju se po opštim propisima o naknadi štete. . Oštećeni. pre nego što protiv države podnese tužbu. ovog člana. može se odustati od dalje naplate. odlučiće o tome svojim zaključkom. Ako zahtev ne bude usvojen u celini ili se o njemu ne donese odluka u roku od tri meseca od dana podnošenja. oštećeni može podići tužbu kod nadležnog suda. Ako na osnovu izveštaja komisije nadležni starešina utvrdi da šteta nije učinjena namerno i da postoje opravdani razlozi zbog kojih bi učinioca štete trebalo delimično ili u celini osloboditi obaveze naknade štete. Član 196 Savezni ministar za odbranu određuje koje će starešine i do kog iznosa biti ovlašćene da odlučuju o naknadi štete i o oslobađanju od obaveze naknade štete. Član 194 O zahtevu oštećenog da mu država naknadi štetu odlučuje po tužbi nadležni sud. pokreće se i vodi pred nadležnim vojnim sudom. Član 195 O podnošenju zahteva i o pokretanju spora protiv države od strane oštećenog radi naknade štete. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. U tom slučaju učinioca će pozvati da naknadi samo preostali deo štete. ako vojno lice ne pristane da štetu naknadi u iznosu i na način koji su utvrđeni u pozivu i predlogu nadležnog starešine datom na osnovu izveštaja i predloga komisije koju odredi taj starešina.Obaveza vojnog lica da naknadi štetu koju je u vezi sa vršenjem službe učinilo državi . Rešenje o odustajanju od naplate štete donosi savezni ministar za odbranu ili starešina koga on ovlasti. Član 197 Ako šteta nije naplaćena za vreme od pet godina od dana kad je naplata počela. Član 193 Postupak za naknadu štete koju učini vojno lice (direktna šteta). država ima pravo da od vojnog lica traži da naknađuje buduće iznose koje je ona dužna da periodično isplaćuje na osnovu pravnosnažne sudske odluke. Zahtev države da od vojnog lica traži tu naknadu zastareva u roku od šest meseci od dana isplate. vojni pravobranilac dužan je da obavesti lice kome se pripisuje odgovornost za štetu.

vazduhoplovnotehničkom osoblju koje radi na vazduhoplovima. Za vreme trajanja zaštitne mere. raspored na drugo radno mesto na kome se služba ne vrši pod uslovima iz člana 198 ovog zakona i sl. koje povredi pravila službe koju vrši i na taj način ugrozi bezbednost ljudi ili imovine. 2. ovog zakona po pravnosnažnoj odluci nadležnog vojnog suda. kao i drugom vojnom licu koje radi na poslovima opasnim po život ili imovinu ili štetnim za zdravlje. mogu se izreći zaštitne mere određene ovim zakonom. Zaštitne mere Član 198 Vojnom letaču. Član 201 Vojnom licu kome je izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određene dužnosti ili rasporeda na drugu dužnost pripadaju prava koja su vezana za poslove. vojnom roniocu. privremeno oduzima . 5. st. 4) privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Član 200 Za vreme trajanja zaštitne mere zabrane samostalnog vršenja određene dužnosti. 3) raspored na drugu dužnost u trajanju do jedne godine (prevođenje na nižu kategoriju vazduhoplova.). vojno lice vrši dužnost na koju je raspoređeno. ovog člana odnose se i na naplatu iznosa isplaćenog trećim licima u smislu člana 195. prema zakonu kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.Odredbe st. 2) zabrana vršenja određene dužnosti u trajanju do šest meseci. vozaču vojnog motornog vozila. vojno lice može vršiti dužnost na koju je postavljeno samo pod neposrednom kontrolom nadležnog starešine. vojno lice se stručno osposobljava za dužnost na kojoj se nalazilo do izricanja zaštitne mere. Za vreme trajanja zaštitne mere rasporeda na drugu dužnost. Za vreme trajanja zaštitne mere zabrane vršenja određene dužnosti. odnosno dužnost koju vrši. prevođenje na nižu kategoriju poslova. vojnom osoblju pomorstva i mornaričkotehničkom osoblju koje vrši dužnosti na brodu i drugom plovnom sredstvu. iskrcavanje sa broda. vojno lice vrši poslove koje mu odredi pretpostavljeni starešina. Član 199 Zaštitne mere su: 1) zabrana samostalnog vršenja određene dužnosti u trajanju do šest meseci. vojnom padobrancu. 1. i 3. Član 202 Zaštitna mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole izreći će se vojnom licu pod uslovima pod kojima se. i 2.

Član 203 U postupku za izricanje zaštitnih mera. tač. po pravilu. može pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim vojnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. Odgovornost vojnih lica za štetu koju ona u vezi sa vršenjem službe učine namerno za vreme ratnog stanja raspravlja se kao povreda vojne discipline. drukčiji postupak i nadležnost za raspravljanje odgovornosti vojnih lica zbog povreda vojne discipline i drukčiju organizaciju i rad vojnih disciplinskih sudova. Predsednik Republike može propisati druge disciplinske mere. odnosno disciplinske kazne koje će se za vreme ratnog stanja izricati vojnim licima ili da se ne primenjuju pojedine od disciplinskih mera. 6. za njihovo ublaženje i smanjenje. Ako nađe da su prestali razlozi zbog kojih je izrečena zaštitna mera iz člana 199. a kojom je izrečena zaštitna mera. a u Saveznom ministarstvu za odbranu savezni ministar za odbranu. do 197) ne primenjuju se za vreme ratnog stanja. s tim što se protiv drugostepene odluke. odnosno privredni prestupi koje vojna lica učine za vreme ratnog stanja raspravljaju se po propisima kojima je uređena disciplinska odgovornost vojnih lica za vreme ratnog stanja.vozačka dozvola i isključuje vozač iz saobraćaja. do 190) i za privredne prestupe (član 191) ne primenjuju se za vreme ratnog stanja. . za zastarelost preduzimanja tih mera. Odgovornost za vreme ratnog stanja Član 204 Odgovornost vojnih lica za povrede vojne discipline za vreme ratnog stanja raspravlja se na najhitniji mogući način bez obzira na rokove propisane odredbama ovog zakona. 192. U disciplinskom postupku vojno lice može biti obavezano i da naknadi tu štetu. ako kontrolu saobraćaja vrše nadležni vojni organi. Član 205 Odredbe ovog zakona o odgovornosti vojnih lica za prekršaje (čl. Prekršaji. Član 206 Odredbe ovog zakona o materijalnoj odgovornosti vojnih lica (čl. odnosno prvostepene odluke protiv koje se ne može izjaviti žalba. 1) do 3) ovog zakona. shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o odgovornosti za disciplinske greške. ne izriču disciplinske mere. kao i u postupku po žalbi. Za vreme ratnog stanja se. 187. odnosno disciplinske kazne čije izvršenje. Zaštitne mere koje se po ovom zakonu mogu izreći vojnom licu izriču starešine jedinica. s obzirom na uslove i okolnosti pod kojima treba da budu sprovedene nije celishodno ili nije moguće. po propisima kojima je uređena disciplinska odgovornost vojnih lica za vreme ratnog stanja. odnosno ustanova koje odredi u Vojsci načelnik Generalštaba. nadležni starešina će obustaviti dalje izvršenje zaštitne mere. odnosno disciplinskih kazni propisanih ovim zakonom.

stav 1. tač.o vraćanju čina oficira. stav 1. ovog člana. visina nastale štete ili lična svojstva učinioca zahtevaju da se odgovornost učinioca raspravi u disciplinskom postupku.o vraćanju čina podoficira. mogu za vreme ratnog stanja učinioca štete u potpunosti ili delimično osloboditi od obaveze naknade štete ili mu oprostiti štetu koju je obavezan da naknadi po odredbama stava 2. 3) ako je pravnosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora dužu od dve godine. Lice koje izgubi čin gubi sva prava koja su vezana za čin. 2) načelnik Generalštaba . Glava XIV GUBITAK ČINA Član 207 Profesionalni vojnik i lice u rezervnom sastavu Vojske gubi čin: 1) ako mu prestane jugoslovensko državljanstvo. Za štetu nastalu za vreme ratnog stanja na imovini koja im je poverena na čuvanje. O vraćanju čina po odredbi stava 1. ako optužba bude odbijena. vrsta i namena stvari na kojoj je šteta pričinjena. ali ne zbog nenadležnosti suda. na osnovu člana 207. Član 208 Licu koje je izgubilo čin na osnovu odredaba člana 207. računopolagači i rukovaoci materijalnih sredstava odgovaraju po odredbama stava 2. 2) i 3) ovog zakona u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen ili bude donesena oslobađajuća presuda. stav 1. ovog člana rešavaju: 1) predsednik Republike . Starešine koje su po propisima kojima je uređena disciplinska odgovornost vojnih lica za vreme ratnog stanja ovlašćene da smanje. Za vreme ratnog stanja. ili ako bude izrečena kazna blaža od kazne iz člana 207. 2) i 3) ovog zakona.Za štetu učinjenu iz krajnje nepažnje za vreme ratnog stanja vojna lica mogu odgovarati samo ako okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana. smatraće se da čin nije ni bio izgubljen. Član 209 Ako u slučaju gubitka čina. . ovog člana. odnosno stava 4. starešina nadležan za unapređenje može licu koje je izgubilo čin vratiti čin za pokazanu hrabrost ili za druge ratne zasluge. ublaže ili oproste disciplinsku kaznu. tač. 2) ako je disciplinskom kaznom kažnjeno gubitkom čina. 2) i 3) ovog zakona može se vratiti čin ako naročitim zalaganjem pokaže da to zaslužuje. tač.

stav 2. na njegov zahtev. 4) davanje lekova. Zahtev iz stava 2. slušaoci škola za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu za vreme službe u Vojsci imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu na teret sredstava kojima raspolaže Vojska. 7) ortopedska pomagala. ovog člana može se podneti u roku od tri meseca od dana dostavljanja odluke o vanrednom ublažavanju kazne. 3) lekarske preglede i druge vrste medicinske pomoći radi praćenja i proveravanja zdravstvenog stanja. 6) zubnotehničku pomoć i zubnoprotetička sredstva. i članu 209. 2) i 3) ovog zakona rešenjem o vanrednom ublaženju kazne kazna bude ublažena na kaznu manju od kazni navedenih u tim odredbama. stav 1. studenata vojnih akademija. lečenje i druge vrste medicinske pomoći. u obimu utvrđenom ovim zakonom. 21. Član 212 Lica iz člana 211. Zdravstveno osiguranje vojnika. do 24. Deo treći SOCIJALNO OSIGURANJE Glava XV ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1. studenti vojnih akademija. pomoćnog materijala koji služi za upotrebu leka i sanitetskog materijala potrebnog za lečenje. . učenika srednjih vojnih škola. Član 210 Lice kome je vraćen čin po članu 208.Ako licu koje je izgubilo čin po članu 207. i to: 1) sve oblike preventivne medicinske zaštite. ovog zakona ostvaruju zdravstvenu zaštitu u vojnim zdravstvenim ustanovama. ovog zakona. ovog zakona može biti primljeno u profesionalnu vojnu službu po odredbama čl. vratiće mu se čin. učenici srednjih vojnih škola. negu i lečenje oboljenja zuba i usta. 5) prevenciju. a mogu je ostvarivati i u drugim zdravstvenim ustanovama: 1) ako u mestu službovanja nema vojne zdravstvene ustanove. tač. slušalaca škola za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu Član 211 Vojnici na odsluženju vojnog roka. 2) lekarske preglede.

osim u hitnim slučajevima. ostvaruje se po uputu nadležnog lekara. Zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika Član 216 Zdravstvenim osiguranjem obezbeđuje se vojnim osiguranicima i članovima njihovih porodica pravo na korišćenje zdravstvene zaštite i pravo na novčanu naknadu i pomoć. 3) u hitnim slučajevima. zdravstvenu zaštitu ostvaruju na način na koji se vrši zbrinjavanje povređenih i obolelih pripadnika Vojske za to vreme. Član 215 Student vojne akademije. koji zbog pogoršanja oboljenja koje su imali pre stupanja u Vojsku budu otpušteni iz Vojske. ovog zakona. učenici srednjih vojnih škola. Lica iz stava 1. studenti vojnih akademija. ovog člana utvrđuje se zavisno od imovnog stanja lica iz stava 1.2) ako vojna zdravstvena ustanova ne može da pruži odgovarajuće oblike zdravstvene zaštite. 1) i 2) stava 1. . Član 213 Vojnici na odsluženju vojnog roka. Zdravstvena zaštita iz tač. učenici srednjih vojnih škola. jesu lica koja imaju svojstvo profesionalnih vojnika. Vojni osiguranici. za vreme ratnog stanja. a ako u mestu službovanja nema zdravstvene ustanove . ovog člana. a najduže dve godine od dana otpuštanja iz Vojske. invalidsku i porodičnu penziju. slušaoci škola za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu. ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne ostvaruju po drugom osnovu. slušaoci škola za rezervne oficire i lica u rezervnom sastavu. po otpuštanju iz Vojske imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za povrede ili oboljenja koja su dobili za vreme službe u Vojsci. ovog člana i članova njegove porodice. ako to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. Član 214 Vojnici. Iznos novčane pomoći iz stava 1. Lica iz člana 211. ovog člana kod kojih se pojavi oboljenje po otpuštanju iz Vojske imaju pravo na zdravstvenu zaštitu ako u roku od dva meseca od dana otpuštanja iz Vojske prijave to oboljenje nadležnom organu u republici članici i ako vojna lekarska komisija utvrdi da je odnosno oboljenje nastalo za vreme službe u Vojsci. studenti vojnih akademija. imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za to oboljenje do izlečenja. odnosno do stabilizacije oboljenja. 2. u smislu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja po ovom zakonu. učenik srednje vojne škole i slušalac škole za rezervne oficire koji zbog zdravstvene nesposobnosti za profesionalnu vojnu službu bude otpušten sa školovanja ima pravo na novčanu pomoć za nastavak školovanja u drugoj školi istog stepena.po uputu nadležnog starešine. lica koja po ovom zakonu ostvare pravo na starosnu. kao i članovi njihovih porodica ukoliko osiguranje ne ostvaruju po drugom osnovu.

6) prevenciju. 9) davanje proteza. . hemioprofilaksa.).). 5) medicinsku rehabilitaciju u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi i u drugoj specijalizovanoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju. ovog člana smatraju se članovi porodice utvrđeni propisima republika članica kojima se uređuje zdravstvena zaštita. 8) zubnotehničku pomoć i zubnoprotetička sredstva. 2) preduzimanje stručnih medicinskih mera za unapređivanje zdravstvenog stanja. ovog člana obezbeđuje se i članovima uže porodice vojnog osiguranika dok borave s njim u inostranstvu: 1) ako je vojni osiguranik na službi u inostranstvu duže od šest meseci. 4) sprovođenje mera radi otkrivanja i sprečavanja oboljenja od profesionalnih bolesti i sprečavanja nesreća na poslu. Član 217 Zdravstvena zaštita vojnih osiguranika koja se ovim zakonom obezbeđuje obuhvata: 1) lekarske preglede i druge vrste medicinske pomoći radi praćenja i proveravanja zdravstvenog stanja i utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na određenom radnom mestu. Zdravstvena zaštita iz stava 1. Član 219 Vojnom osiguraniku profesionalnom vojniku koji se nalazi na službi u inostranstvu obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja se po ovom zakonu obezbeđuje vojnom osiguraniku u SRJ. 3) lekarske preglede.Članovima porodice lica iz stava 2. odnosno sprečavanja oboljenja (vakcinacije i druge imunizacije. lečenje bolesnika i druge vrste medicinske pomoći (u zdravstvenim i drugim specijalizovanim ustanovama i u stanu bolesnika i dr. 7) davanje lekova. negu i lečenje bolesti zuba i usta. zdravstvena zaštita obezbeđuje se u obimu u kome se obezbeđuje i vojnom osiguraniku od koga oni izvode svoje pravo na zdravstveno osiguranje i za sve vreme za koje se zdravstvena zaštita obezbeđuje vojnom osiguraniku. pomoćnih i sanitarnih sprava. kad su medicinski indicirane usled pojave zaraznih bolesti i dr. pomoćnog materijala koji služi za upotrebu leka i sanitetskog materijala potrebnog za lečenje. saniranje kliconoštva. dezinfekcija i druge zaštitne mere u stanu. ortopedskih i drugih pomagala. Član 218 Povredom na radu i profesionalnom bolešću smatraju se povrede i bolesti utvrđene saveznim propisom o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i ovim zakonom.

2) sprečen da radi usled određenog lečenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može vršiti van osiguranikovog radnog vremena. Ovakav rad može trajati najduže jednu godinu. Vojnom osiguraniku iz stava 1. odnosno vojna lekarska komisija ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost ili dok se rešenjem nadležnog organa ne utvrdi da postoji invalidnost u smislu ovog zakona.profesionalnog vojnika koji prima naknadu plate utvrdi da je njegovo zdravstveno stanje poboljšano i da bi rad bio koristan za brže uspostavljanje pune radne sposobnosti. 5) određen da neguje obolelog člana uže porodice ili člana uže porodice porodilju ako nema drugog člana porodice da je neguje. Član 221 Vojnom osiguraniku profesionalnom vojniku pripada naknada plate za vreme privremene sprečenosti za rad ako je: 1) usled bolesti ili povrede privremeno nesposoban za rad. Sprečenost za rad zbog privremene nesposobnosti za rad traje dok nadležni vojni lekar. ovog člana propisuje savezni ministar za odbranu. . može odrediti da za određeno vreme radi sa skraćenim radnim vremenom na odgovarajućem radnom mestu. odnosno ako je radi lečenja ili medicinskih ispitivanja smešten u stacionarnu zdravstvenu ili drugu specijalizovanu ustanovu. 7) sprečen da radi zbog dobrovoljnog davanja krvi i organa. u slučaju potrebe. odnosno medicinskog ispitivanja i utvrđivanja takve bolesti.2) ako je vojni osiguranik na službi u inostranstvu do šest meseci. 6) određen za pratioca bolesnika upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto. Član 220 Vojni osiguranici i članovi njihovih porodica mogu se. Član 223 Kad nadležna vojna lekarska komisija u toku lečenja vojnog osiguranika . Član 222 Naknada plate za vreme privremene sprečenosti za rad u slučajevima iz člana 221. 3) upućen na lečenje po propisima o vojnim invalidima. uputiti na lečenje u inostranstvo ako su oboleli od bolesti koja se ne može lečiti u SRJ. ovog člana koji za vreme privremene sprečenosti za rad radi sa skraćenim radnim vremenom. pored dela plate ostvarene za rad sa skraćenim radnim vremenom. Visinu naknade iz stava 1. 4) izolovan kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. ovog zakona pripada od prvog dana sprečenosti za rad pa sve dok ta sprečenost traje. zdravstvena zaštita obezbeđuje se samo u slučaju neophodne lekarske pomoći. a u zemlji u koju se upućuju postoji mogućnost lečenja. pod uslovima određenim ovim zakonom.

vojne lekarske komisije. 2) naknadu za troškove ishrane i smeštaja za vreme putovanja i boravka u drugom mestu. Naknada putnih troškova iz stava 1. odnosno obustavlja mu se isplata naknade plate za vreme privremene sprečenosti za rad: 1) ako je svesno prouzrokovao nesposobnost za rad. odnosno komisijski pregled. ovog člana propisuje savezni ministar za odbranu. odnosno osposobljavanje.pojedinca. 2) iz mesta u kome je na službi. vojne lekarske komisije.pojedinca. 4) ako se bez opravdanog razloga ne podvrgne određenom lečenju. Deo plate i deo naknade plate iz stava 2. Član 224 Vojnom osiguraniku . vojne zdravstvene ustanove ili druge zdravstvene ustanove pozvan ili upućen u drugo mesto u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja određenih ovim zakonom. vojnom osiguraniku pripada naknada pogrebnih troškova. ovog člana pripada licu iz tog stava ako je: 1) od vojnog lekara . Član 226 Naknada putnih troškova pripada licu iz člana 225. vojne zdravstvene ustanove ili druge zdravstvene ustanove tom licu potreban pratilac za vreme putovanja i boravka u tom mestu. odnosno iz mesta boravka u kome nema lekara morao da putuje do najbližeg lekara ili zdravstvene ustanove u drugom mestu radi lekarskog pregleda ili lečenja. 5) ako se za vreme bolovanja bavi određenom delatnošću radi sticanja dobiti. 2) ako je namerno sprečavao ozdravljenje. koja obuhvata: 1) naknadu za troškove prevoza.pripada i deo naknade plate koji odgovara srazmeri vremena provedenog van rada prema punom radnom vremenu. Visinu naknade iz stava 1. . ovog člana pripada vojnom osiguraniku i za vreme godišnjeg odmora koji koristi u periodu rada sa skraćenim radnim vremenom. osim ako za to nije potreban pristanak predviđen posebnim propisima. 3) ako bez opravdanog razloga ne odazove na određeni lekarski. Član 225 Vojnom osiguraniku pripada naknada putnih troškova. ovog zakona i za pratioca ako je po oceni vojnog lekara .profesionalnom vojniku ne pripada naknada plate. Član 227 U slučaju smrti člana uže porodice.

Član 228 Pri korišćenju određenih vidova zdravstvene zaštite može se predvideti učešće vojnih osiguranika i članova njihovih porodica u troškovima zdravstvene zaštite. pa zbog toga nastupi oštećenje njegovog organizma od najmanje 20%.ako ih je vojni osiguranik do svoje smrti izdržavao. članovima njegove porodice. povredu ili ozledu. iznos iz stava 4. odnosno stanovanje nema vojne zdravstvene ustanove.Naknada iz stava 1. a mogu je ostvarivati i u drugim zdravstvenim ustanovama: 1) ako u mestu službovanja. 3. 2) ako vojna zdravstvena ustanova ne može da pruži odgovarajuće oblike zdravstvene zaštite. . Ako ima više članova porodice koji imaju pravo na posmrtnu pomoć. Član 230 Propise o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite koja se po ovom zakonu obezbeđuje na teret sredstava zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika donosi Savezna vlada. i to: bračnom drugu.profesionalnog vojnika i lica koje je po ovom zakonu ostvarilo pravo na penziju. Pod uslovima iz stava 1. Jednokratna novčana pomoć i druga prava u vezi sa oštećenjem organizma ili smrću vojnog lica Član 231 Vojno lice koje za vreme službe ili u vezi sa službom u Vojsci. Naknada pogrebnih troškova pripada i svakome ko sahrani umrlog vojnog osiguranika. odnosno penzije koja mu je pripadala za poslednji mesec pre njegove smrti. ovog člana deli se na jednake delove između tih članova porodice. ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć čija se visina određuje prema stepenu telesnog oštećenja. ovog člana pripada i članovima porodice vojnog osiguranika u slučaju smrti vojnog osiguranika ako su sahranili umrlog vojnog osiguranika. a ostalim članovima . bez svoje krivice. Vidove i iznose učešća u troškovima zdravstvene zaštite i oslobađanje od učešća propisuje Savezna vlada. ovog člana. zadobije ranu. Stepen telesnog oštećenja utvrđuje se prema saveznim propisima kojima se uređuju prava vojnih invalida. 3) u hitnim slučajevima. Član 229 Vojni osiguranici ostvaruju zdravstvenu zaštitu u vojnim zdravstvenim ustanovama. U slučaju smrti vojnog osiguranika . pripada posmrtna pomoć u jednokratnom iznosu dvostruke plate. Naknada pogrebnih troškova pripada u visini koju propiše savezni ministar za odbranu. jednokratna novčana pomoć pripada i vojnom licu kad nastupi oštećenje njegovog organizma od najmanje 20% usled bolesti koja je nastala ili se pogoršala kao neposredna posledica službe u Vojsci.

učenika srednje vojne škole i slušaoca škole za rezervne oficire koji usled bolesti umre za vreme služenja vojnog roka. Pod vršenjem dužnosti u vezi sa službom. odnosno odobrenju nadležnog starešine. poligonu. 2) odlazak vojnika. 3) roditelji. 4) očuh i maćeha. i 5. ovog člana.ako su trajno i potpuno nesposobni za rad. kao i drugog posla koji se obavlja po naređenju nadležnog starešine. kao i na odobrenom izlasku iz jedinice. osim dece koja su u radnom odnosu.ako nisu stariji od 18 godina. ovog člana. ovog zakona. odnosno porodici lica kad nastupi oštećenje njegovog organizma. 4. odnosno usvojilac i njegov bračni drug. 1. a bez obzira na godine života . Jednokratna novčana pomoć pripada i porodici vojnika. 2) deca rođena u braku. brodu ili drugom plovnom sredstvu ratne mornarice ili na drugom mestu na kome je bio po pravilima službe ili po naređenju. odnosno vojnika u rezervi. van braka ili usvojena.Nehat se neće smatrati krivicom u smislu stava 1. odnosno 26 godina ako se nalaze na školovanju. Član 232 Pod službom u Vojsci. 5) braća i sestre . učenika srednje vojne škole i slušaoca škole za rezervne oficire na odsustvo i povratak sa odsustva. podrazumeva se: 1) odlazak na službenu dužnost. ako nisu starija od 18 godina. osim braće i sestara koji su u radnom odnosu. odnosno 26 godina ako se nalaze na redovnom školovanju. studenta vojne akademije. 3) boravak vojnika. povrede ili ozlede pod uslovima iz st. u smislu člana 231. jednokratna novčana pomoć pripada njegovoj porodici. Član 233 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju članovi porodice vojnog lica. Ako vojno lice pogine ili umre od zadobijene rane. 1. krugu kasarne. 6) ded i baba. studenta vojne akademije. odnosno povratak sa službene dužnosti. u smislu člana 231. aerodromu. odnosno ustanove u slobodno vreme. odnosno kad izgubi život za vreme odlaska na službu u Vojsku ili za vreme povratka sa te službe. . i to: 1) bračni drug. a bez obzira na godine života ako su trajno i potpuno nesposobna za rad. odnosno školovanja. jednokratna novčana pomoć pripada i licu. podrazumeva se vršenje redovnog ili vanrednog službenog posla. logoru. ovog zakona. studenta vojne akademije. i 2. osim na odsustvu. ovog člana. Pod uslovima iz st. učenika srednje vojne škole ili slušaoca škole za rezervne oficire u vojnoj zgradi.

Član 235 Bračni drug vojnog lica koje pogine ili umre od zadobijene rane. ako ispunjavaju uslove u pogledu godine života dece određene u toj tački. koja su na redovnom školovanju. povrde ili ozlede. Deca vojnog lica iz člana 233. postupak za dodeljivanje jednokratne novčane pomoći pokreće se po službenoj dužnosti. Roditelji. Rešenje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć donosi starešina na položaju komandanta puka i višem položaju. ukupan iznos pomoći koji im pripada deli se na jednake delove. povrede ili ozlede. stav 1. odnosno umrlo vojno lice nema bračnog druga ni dece ili ako bračni drug i deca nemaju pravo na tu pomoć. Zahtev iz stava 1. koju je vojno lice izdržavalo. Ded i baba imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako poginulo. koji nema pravo na porodičnu penziju. očuh i maćeha i braća i sestre imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako poginulo. Izuzetno. imaju pravo na mesečnu novčanu naknadu za vreme školovanja i druge naknade u vezi sa školovanjem. ovog zakona dokazuje se pravnosnažnim rešenjem o priznanju svojstva mirnodopskog vojnog invalida ili nalazom vojne lekarske komisije. Kad se postupak za dodeljivanje jednokratne novčane pomoći pokreće na zahtev. st. ako ne ostvaruju stipendiju po drugom osnovu. Decom.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć nema bračni drug koji je neopravdano napustio bračnu zajednicu. odnosno bolesti pod uslovima iz člana 231. na osposobljavanje radi sticanja stručne spreme ako u času smrti vojnog lica nije imao nikakvu stručnu spremu i nije u radnom odnosu. Činjenicu da je bračni drug neopravdano napustio bračnu zajednicu utvrđuje sud opšte nadležnosti u vanparničnom postupku. U slučaju smrti vojnog lica. ovog zakona. i 2. ta pomoć može se ostvariti ako se zahtev podnese u roku od tri godine od dana zadobijanja rane. ovog člana ili ako ti srodnici nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Osposobljavanje može trajati najduže četiri godine. 1. u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana. na svoj zahtev. a koju je vojno lice do svoje smrti izdržavalo. povrede ili ozlede. odnosno nastupanja oboljenja ili pogoršanja oboljenja koje je izazvalo oštećenje organizma. odnosno bolesti pod uslovima iz člana 231. ovog člana može se podneti u roku od dve godine od dana smrti vojnog lica. st. odnosno umrlo vojno lice nema srodnika iz stava 4. unučad i deca bez roditelja. 1. . upućuje se. odnosno umrlo vojno lice izdržavalo imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć kad to lice ima samo bračnog druga. koje pogine ili umre od zadobijene rane. Ako više lica imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć. roditelji koje je poginulo. ovog zakona. osim dece koja su u radnom odnosu. i 2. tačka 2) ovog zakona. Član 234 Stepen telesnog oštećenja na osnovu kog se ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz člana 231. smatraju se i pastorčad. usvojilac i njegov bračni drug.

Naknada pogrebnih troškova iz stava 1. Član 239 Porodici vojnika. 3) putne troškove za dva pratioca posmrtnih ostataka. Ako je sahranu vojnika. Glava XVI PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 1. od stanice do mesta gde se sahranjuju posmrtni ostaci. slušaoca škole za rezervne oficire ili lica u rezervnom sastavu izvršilo drugo lice. 4) druge troškove prevoza učinjene u smislu opštih propisa o uslovima i načinu iskopavanja i prenosa mrtvaca. u mestu sahrane. ovog člana pripada u iznosu koji utvrdi savezni ministar za odbranu. Član 237 Porodici vojnika. naknada pogrebnih troškova pripada tom licu. učenika srednje vojne škole slušaoca škole za rezervne oficire ili lica u rezervnom sastavu koje pogine ili umre za vreme službe u Vojsci ili umre u zdravstvenoj ustanovi u koju je za vreme službe u Vojsci upućeno i zadržano na lečenju. studenta vojne akademije. kao i porodici lica iz čl. slušaoca škole za rezervne oficire ili lica u rezervnom sastavu koji pogine ili umre za vreme službe u Vojsci ili umre u zdravstvenoj ustanovi u koju je za vreme službe u Vojsci upućen i zadržan na lečenju i po prestanku te službe. studenta vojne akademije.stvarne troškove prevoza drugim saobraćajnim sredstvima. učenika srednje vojne škole. ovog zakona ako to lice umre u zdravstvenoj ustanovi. Član 238 Naknada troškova iz člana 237.Član 236 Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć kao i određivanje iznosa za lica koja u smislu ovog zakona imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć i osposobljavanje bračnog druga i novčanu naknadu za vreme školovanja i druge naknade u vezi sa školovanjem propisuje Savezna vlada. naknada stvarnih troškova prevoza posmrtnih ostataka pripada tom licu. 2) troškove prevoza posmrtnih ostataka do stanice i. a ako na toj relaciji ne postoji železnički saobraćaj . pripada naknada pogrebnih troškova. i 214. Osnovne odredbe Član 240 . učeniku srednje vojne škole. 213. pripada naknada stvarnih troškova prevoza posmrtnih ostataka do mesta sahrane. studenta vojne akademije. Ako je prevoz posmrtnih ostataka izvršilo drugo lice. ovog zakona obuhvata: 1) troškove prevoza posmrtnih ostataka vozom do mesta sahrane.

odnosno vojni osiguranik . Prevremena starosna penzija određena prema dužini penzijskog staža umanjuje se za 0.žena kad navrši 55 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža.žena kad navrši 35 godina penzijskog staža. Član 243 Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče vojni osiguranik . ovog zakona. odnosno vojni osiguranik . Član 244 Starosna penzija se utvrđuje u određenom procentu od penzijskog osnova. jesu lica koja imaju svojstvo profesionalnog vojnika. propisana u čl.muškarac kad navrši 60 godina života. pre prestanka svojstva profesionalnog vojnika prema elementima plate koju profesionalni vojnik ima u času prestanka profesionalne vojne službe. srazmerno se smanjuje prema odredbama ovog zakona. i 243. Pravo na starosnu penziju stiče i vojni osiguranik .Penzijskim osiguranjem vojnom osiguraniku obezbeđuje se pravo na starosnu penziju posle određenog vremena provedenog na radu i navršenja određenih godina života. u smislu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po ovom zakonu.muškarac kad navrši 40 godina penzijskog staža. Član 245 . bez obzira na godine života. odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije ostvarene po ovom zakonu. Penzijskim osiguranjem obezbeđuje se pravo određenim članovima porodice na porodičnu penziju posle smrti vojnog osiguranika. odnosno vojni osiguranik . Invalidskim osiguranjem vojnom osiguraniku obezbeđuju se za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prava utvrđena ovim zakonom. starosna granica za sticanje prava na penziju.muškarac kad navrši najmanje 35 godina penzijskog staža i 55 godina života. Starosna penzija Član 242 Pravo na starosnu penziju stiče vojni osiguranik .6% za svaku godinu prevremenog odlaska u penziju pre navršenja godina života propisanih u članu 242.žena kad navrši najmanje 30 godina penzijskog staža i 50 godina života. u poslednjem mesecu. Vojnom osiguraniku koji je za vreme profesionalne vojne službe vršio određene dužnosti na kojima se vreme provedeno na radu računa u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. ovog zakona. Član 241 Vojni osiguranici. 2. 242. Penzijski osnov čini plata koja pripada profesionalnom vojniku po članu 71. ovog zakona.

ta prava stiču se posle navršenog određenog penzijskog staža. Invalidnost i telesno oštećenje Član 246 Osnovi za sticanje prava iz invalidskog osiguranja su invalidnost i telesno oštećenje. bez obzira na to da li prouzrokuju invalidnost. Najviša starosna penzija iznosi 85% od penzijskog osnova. Član 248 Telesna oštećenja razvrstavaju se prema odredbama saveznog zakona kojim su uređena osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. a koja se odnose na vrste telesnih oštećenja. Invalidnost po ovom zakonu nastupa kad profesionalnom vojniku prestane služba zbog utvrđene trajne nesposobnosti za profesionalnu vojnu službu usled bolesti. koji ograničavaju pokretljivost.za vojne osiguranike koji su u profesionalnu vojnu službu primljeni neposredno po završenoj vojnoj akademiji ili drugoj vojnoj školi za oficire i podoficire. povrede van rada.5% od penzijskog osnova za svaku dalju navršenu godinu do navršenih 30 godina penzijskog staža. Prava po osnovu invalidnosti vojni osiguranici stiču pod uslovima i u visini utvrđenim propisima o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i ovim zakonom.5% od penzijskog osnova i povećava se za po 2. Član 249 Ako je osnov za sticanje prava iz invalidskog osiguranja nastupio usled bolesti ili povrede van rada.muškarcu 55%. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 3. odnosno profesionalnog podoficira. Za svaku navršenu godinu penzijskog staža preko 30 godina penzija se povećava za po 0. otežavaju normalnu aktivnost organizma i uslovljavaju veće napore u ostvarivanju životnih potreba. odnosno 23 godine života ako je redovnim školovanjem stekao višu stručnu spremu. Kao mogući radni vek uzima se: 1) period od dana proizvođenja u čin do nastupanja osnova za sticanje prava . zavisno od srazmere između staža koji je vojni osiguranik navršio do dana nastupanja osnova za sticanje prava iz invalidskog osiguranja i staža koji je mogao navršiti do tog dana (u daljem tekstu: mogući radni vek). a vojnom osiguraniku .ženi 57. povrede na radu ili profesionalne bolesti. odnosno 26 godina .Za određivanje visine penzije po ovom zakonu uzimaju se u obzir samo godine penzijskog staža navršene do prestanka svojstva profesionalnog oficira.5% od penzijskog osnova. oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela od najmanje 30% ako su prouzrokovani povredom na radu ili profesionalnom bolešću. 2) broj punih godina u periodu od kada je profesionalni vojnik navršio 20 godina života. Visina starosne penzije iznosi: za 20 godina penzijskog staža vojnom osiguraniku . Član 247 Telesno oštećenje je gubitak.

3) kad jedna trećina mogućeg radnog veka iznosi manje od tri godine. Profesionalnom vojniku koji je posle navršenih 20 godina života bio na odsluženju vojnog roka skraćuje se mogući radni vek za onoliko vremena koliko je proveo na odsluženju vojnog roka. . a ukupan penzijski staž je manji od tri godine. Član 251 Povredom na radu. smatra se svaka povreda profesionalnog vojnika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim. do nastupanja osnova za sticanje prava .za vojne osiguranike koji nisu obuhvaćeni odredbom tačke 1 ovog stava. Povredom na radu smatra se i oboljenje profesionalnog vojnika koje je nastupilo neposredno i kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme vršenja vojne dužnosti. Povredom na radu smatra se i povreda prouzrokovana na način predviđen u stavu 1. ovog člana profesionalni vojnik kod koga osnov za sticanje prava iz invalidskog osiguranja nastupi do navršenih 30 godina života. Vojnom osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem skraćuje se mogući radni vek za onoliko godina za koliko bi se. snizila starosna granica za sticanje prava na penziju. stiče prava iz invalidskog osiguranja: 1) kad osnov za sticanje prava nastupi do navršenih 20 godina života. Član 250 Profesionalni vojnik kod koga osnov za sticanje prava iz invalidskog osiguranja nastupi usled bolesti ili povrede van rada stiče ta prava ako mu ukupan penzijski staž iznosi najmanje jednu trećinu mogućeg radnog veka. fizičkim ili hemijskim dejstvom i povreda prouzrokovana naglim promenama položaja tela. a kome ukupan penzijski staž iznosi manje od jedne trećine mogućeg radnog veka. Izuzetno od odredbe stava 1. iznenadnim opterećenjem tela i drugim iznenadnim promenama fiziološkog stanja organizma. po odredbama ovog zakona. ako je na dan nastupanja tog osnova bio u profesionalnoj vojnoj službi. Profesionalni vojnik kod koga je osnov za sticanje prava iz invalidskog osiguranja nastao usled povrede na radu ili profesionalne bolesti. 2) kad osnov za sticanje prava nastupi do navršenih 30 godina života. ako do nastupanja osnova ima najmanje jednu godinu staža osiguranja. koju profesionalni vojnik pretrpi: 1) na redovnom putu od stana do mesta službovanja ili od mesta službovanja do stana. stiče ta prava bez obzira na dužinu penzijskog staža. ako do nastupanja osnova ima najmanje šest meseci staža osiguranja. ovog člana. ako je takva povreda uzročno vezana za vršenje službe vojnog osiguranika.života ako je redovnim školovanjem stekao visoku stručnu spremu. profesionalni vojnik stiče prava iz invalidskog osiguranja ako ima najmanje jednu godinu staža osiguranja i ako je na dan nastupanja osnova za sticanje prava bio u profesionalnoj vojnoj službi. u smislu ovog zakona. odnosno staža osiguranja navršenog pre nastupanja tog osnova.

Član 255 Invalidska penzija utvrđuje se od penzijskog osnova. Invalidska penzija Član 254 Vojni osiguranik kod koga nastupi invalidnost po ovom zakonu stiče pravo na invalidsku penziju. za vreme bavljenja u tim ustanovama. 3) na putu radi izvršenja službenih zadataka. poslova. 4. odnosno uputa koristi neophodnu hitnu lekarsku pomoć ili ako ga je nadležni organ odredio da prati bolesnika upućenog na pregled ili lečenje u drugo mesto. u smislu ovog zakona. smatra se i povreda prouzrokovana na način predviđen u članu 251. koji se određuje kao i penzijski osnov za utvrđivanje starosne penzije. Izuzetno od odredbe stava 2. odnosno organizacijama ili pri povratku. 2) na redovnom putu od stana. odnosno radova na kojima se one pojavljuju i uslova pod kojima se pojedine bolesti smatraju profesionalnim bolestima primenjuju se odredbe saveznog zakona kojim su uređena osnovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje se odnose na liste profesionalnih bolesti. i to: 1) na redovnom putu od stana.2) na putu radi stupanja u službu. podrazumevajući i medicinsku rehabilitaciju. Član 253 Profesionalne bolesti. ovog člana. Član 252 Povredom na radu. ako je pozvan ili upućen na pregled. odnosno koje obavlja. u smislu ovog zakona. 3) vršeći praktične radove ili vežbe za vreme medicinske rehabilitacije. stav 1 ovog zakona. . odnosno lečenje ili ako bez poziva. mesta službovanja ili mesta pregleda ili lečenja do vojne ustanove. preduzeća ili druge organizacije u kojoj nabavlja propisane proteze ili druge ortopedske pomoćne sprave. U pogledu utvrđivanja profesionalnih bolesti. odnosno lečenja. jesu određene bolesti prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnim zadacima koje je profesionalni vojnik obavljao. za vreme bavljenja na tom mestu ili pri povratku. Ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću. odnosno mesta službovanja do mesta lekarskog pregleda. invalidska penzija iznosi 85% od penzijskog osnova i ako priznati penzijski staž pokriva mogući radni vek a invalidnost je prouzrokovana bolešću. invalidska penzija utvrđuje se u visini od 85% od penzijskog osnova. koju profesionalni vojnik pretrpi u vezi sa korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu koja mu pripada po propisima o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.

radnike. ovog člana može zahtevati uspostavljanje prava na invalidsku penziju koja mu po ovom zakonu pripadala u času prestanka profesionalne vojne službe.za penzijski staž do 20 godina u visini od 60% penzijskog osnova osiguraniku . a za svaku navršenu godinu staža iznad 30 godina staža za po 1% od penzijskog osnova. a za osiguranike koji nisu navršili 60 (muškarac). kao i pravo na odgovarajuće novčane naknade u vezi sa korišćenjem tih prava koristi po tim propisima. i to u sledećim slučajevima: 1) za vreme čekanja na početak sprovođenja prekvalifikacije ili dokvalifikacije.ženi. odnosno od 60% penzijskog osnova osiguraniku . 2) ako u toku korišćenja prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju nastupi promena (pogoršanje ili novi slučaj) invalidnosti utvrđena u smislu stava 2. Ako na osnovu utvrđene invalidnosti profesionalni vojnik ispunjava uslove za sticanje prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju po propisima koji se na području nadležnog fonda primenjuju za osiguranike .za penzijski staž do 20 godina u visini od 65% penzijskog osnova osiguraniku .muškarcu. odnosno 55 (žena) godina života. invalidska penzija utvrđuje se. U tom slučaju.za penzijski staž do 20 godina u visini od 55% penzijskog osnova osiguraniku .za po 1% penzijskog osnova. odnosno pravo na odgovarajuće zaposlenje. 3) ako ukupan penzijski staž pokriva manje od polovine mogućeg radnog veka .za po 2%. Osiguraniku kod koga je invalidnost nastala pre navršenih 60 (muškarac). 2) ako ukupan penzijski staž pokriva polovinu ili više a manje od tri četvrtine mogućeg radnog veka . Član 256 Profesionalni vojnik koji stekne pravo na invalidsku penziju može zahtevati da mu se utvrdi invalidnost po propisima o invalidskom osiguranju koji važe za osiguranike .radnike na području na kome vojni osiguranik ima prebivalište (u daljem tekstu: nadležni fond).muškarcu. a za svaku navršenu godinu staža iznad 30 godina staža . tako da se za svaku dalju navršenu godinu penzijskog staža do navršenih 30 godina staža povećava za 2%. odnosno 70% penzijskog osnova osiguraniku . Pravo iz stava 2.muškarcu. . odnosno 55 (žena) godina života .ženi. odnosno od 65% penzijskog osnova osiguraniku . vojni osiguranik stiče svojstvo invalida rada. profesionalni vojnik može zahtevati da umesto invalidske penzije po ovom zakonu pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. ovog člana ili ako prekvalifikacija ili dokvalifikacija ne bude uspešno završena. zavisno od pola osiguranika i godina života navršenih u trenutku nastanka invalidnosti.Ako je invalidnost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada. i to: 1) ako ukupan penzijski staž pokriva tri četvrtine ili više od mogućeg radnog veka . Invalid rada iz stava 2. tako da se za svaku dalju navršenu godinu penzijskog staža do navršenih 30 godina staža povećava . 3) za vreme čekanja na zaposlenje. a refundacija troškova vrši se iz sredstava penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika. invalidska penzija utvrđuje se u procentu od penzijskog osnova.ženi.i od odnosa između mogućeg radnog veka i penzijskog staža osiguranika. ovog člana profesionalni vojnik ostvaruje u nadležnom fondu.

zavisno od stepena telesnog oštećenja. Visina novčane naknade za telesno oštećenje. Novčana naknada za telesno oštećenje Član 257 Profesionalni vojnik kod koga nastupi telesno oštećenje stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje bez obzira na to da li to oštećenje prouzrokuje invalidnost. Iznos novčane naknade za telesno oštećenje stečene po osnovu telesnog oštećenja prouzrokovanog bolešću ili povredom van rada određuje se u visini od 50% od iznosa koji pripada za isti stepen telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću. 5) ako stekne pravo na starosnu penziju ili ostvari tu penziju po propisima koji važe na području nadležnog fonda. 6. Ako postoje dva telesna oštećenja ili više telesnih oštećenja različitih uzroka. Pravo iz stava 1. na teret sredstava penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika. II stepen . prevremene starosne.4) ako u toku novog zaposlenja nastupi promena (pogoršanje ili novi slučaj) invalidnosti utvrđena u smislu stava 2. i to: I stepen . III stepen . Član 258 Osnov za određivanje visine novčane naknade za telesno oštećenje čini najniža plata čina koja. na teret sredstava penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika. i 3. po propisima o platama profesionalnih vojnika. određuje se u procentu od osnova. invalidske i porodične vojne penzije. VII stepen . ovog člana. IV stepen . V stepen 6%. Pravo na novčanu naknadu za telesno oštešćenje ostvaruje se prema zakonu republike članice kojim se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje. pripada za čin starijeg vodnika u januaru u godini u kojoj se ostvaruje pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.3%. ukupan procent telesnog oštećenja utvrđuje se prema listi telesnih oštećenja. a visina novčane naknade određuje se po propisu republike članice kojim se uređuje naknada za telesno oštećenje. 2. 5. i VIII stepen . ovog člana.4%. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ili sticanje invalidske penzije po propisima koji važe na području nadležnog fonda i u slučaju prestanka novog zaposlenja. koja povlači promenu radnog mesta. Na korisnika invalidske penzije ponovo uspostavljene po stavu 4.10%.7%. VI stepen . ovog člana ostvaruje se i usklađuje u iznosu i pod uslovima predviđenim propisima republike članice kojima se uređuje ova naknada. ovog člana ne primenjuju se odredbe st.8%. Pravo na dodatak za pomoć i negu Član 259 Pravo na dodatak za pomoć i negu pripada po ovom zakonu korisnicima starosne.9%.5%. . stečena po osnovu telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću.

7. Izuzetno od stava 5. Ako je struktura plate prema kojoj se. Penzije se usklađuju tako što se kao penzijski osnov za ranije ostvarene penzije uzima plata koja pripada za odgovarajući čin od koga se određuju penzije ostvarene u prethodnoj godini. i 4. odnosno korisnika prava i unučadi bez roditelja koju je on izdržavao. ovog člana. Porodična penzija Član 260 Članovi porodice umrlog vojnog osiguranika stiču pravo na porodičnu penziju: 1) ako je vojni osiguranik navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina penzijskog staža. iz člana 260. usklađuju sa kretanjem nominalnih plata profesionalnih vojnika odgovarajućeg čina. porodična penzija određuje se u iznosu od 100% od osnova. 3. Usklađivanje penzija i drugih primanja Član 261 Penzije određene po ovom zakonu usklađuju se početkom svake kalendarske godine sa penzijama određenim u prethodnoj godini. pripada pravo na porodičnu penziju ako nema članova uže porodice. Roditeljima vojnog osiguranika. utvrđuje penzijski osnov izmenjena u odnosu na ranije propise o platama tih lica. 3) ako je vojni osiguranik ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju. a ako ih ima samo ako penzija koja pripada članovima uže porodice ne dostiže pun iznos osnova za porodičnu penziju. članovima porodice vojnog lica poginulog u izvršavanju borbenih zadataka. Pravo na porodičnu penziju pripada prvenstveno bračnom drugu. 2) ako je smrt vojnog osiguranika nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti. izmenjeni iznosi plata uzimaju se za utvrđivanje novog penzijskog osnova. na osnovu propisa o platama profesionalnih vojnika. deci vojnog osiguranika. odnosno članovi porodice umrlog korisnika prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ostvarenih u smislu ovog zakona (u daljem tekstu: korisnik prava) stiču pravo na porodičnu penziju. Pravo na porodičnu penziju stiče se i utvrđuje prema propisima republike članice kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije se usklađuju i pre isteka roka od šest meseci ako nominalni rast. st. jula tekuće godine. odnosno korisnika prava i deci bez roditelja. osim unučadi koju je on izdržavao. 8. . odnosno pad plata profesionalnih vojnika bude veći od 5%. Penzije usklađene po ovom članu se od 1. bez obzira na dužinu penzijskog staža. ovog zakona. na osnovu podataka iz propisa o platama profesionalnih vojnika. Članovi porodice umrlog korisnika prava na starosnu ili invalidsku penziju po ovom zakonu.

pre sticanja svojstva aktivnog vojnog lica.Propise o usklađivanju penzija na osnovu ovog člana donosi savezni ministar za odbranu. decembra 1972. 10. avgusta 1990. Član 265 U staž osiguranja računa se vreme za koje je vojni osiguranik bio osiguran po ovom zakonu. U staž osiguranja računa se i vreme za koje je vojni osiguranik pre sticanja svojstva profesionalnog vojnika po ovom zakonu bio osiguran u penzijskom i invalidskom osiguranju. 2) vreme koje je posle 1. nadležnost za odlučivanje o pravu i način korišćenja i prestanka prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po ovom zakonu uređuju se propisom Savezne vlade. odnosno profesionalnog vojnika proveo u radnom odnosu. koje se računa u staž osiguranja. Penzijski staž Član 264 Penzijski staž. po propisima po kojima se to vreme priznaje u staž osiguranja. na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja profesionalnih vojnika obuhvata: 1) vreme provedeno u svojstvu aktivnog vojnog lica. godine. godine. vreme provedeno u tim akcijama i u zarobljeništvu. ovog člana usklađuje se u toku godine na način i po postupku koji su predviđeni za usklađivanje penzija. godine računa se na način predviđen propisima koji su važili do tog dana. Ostvarivanje. kao i vreme provedeno na lečenju i medicinskoj rehabilitaciji usled bolesti ili povreda zadobijenih u oružanim akcijama i zarobljeništvu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju. Član 262 Novčana naknada za telesno oštećenje usklađuje se početkom svake kalendarske godine prema iznosu plata koji u toj godini služi kao osnov za određivanje visine novčane naknade za telesno oštećenje. januara 1973. Vojnom osiguraniku. 9. godine profesionalni vojnik. Novčana naknada za telesno oštećenje usklađena prema stavu 1. u smislu ovog zakona. korišćenje i prestanak prava Član 263 Način ostvarivanja. po osnovu koga je bio obavezno osiguran. Penzijski staž navršen do 31. januara 1973. U staž osiguranja ne računa se vreme koje je u toku trajanja osiguranja po ovom zakonu vojni osiguranik proveo: . koje se računa u staž osiguranja. odnosno korisniku vojne penzije koji je kao pripadnik oružanih snaga Jugoslavije učestvovao u odružanim akcijama posle 17. odnosno profesionalnog vojnika od 1.

na dužnostima pilota. izviđača. 2) u letačkoj službi . Uvećanje staža osiguranja zavisi od težine i štetnosti rada. ako su pri takvom ispitivanju i treniranju leteli najmanje 90 časova godišnje.licima koja rade na ispitivanju i treniranju lica za odgovarajuće dužnosti u podvodnoj službi. Profesionalnim vojnicima računa se svakih 12 meseci efektivno provedenih na određenim dužnostima kao 18 meseci staža osiguranja.na dužnosti profesionalnog padobranca. 3) u pritvoru koji je trajao duže od 30 dana. odnosno na poslovima i zadacima na kojima posle navršenja određenih godina života ne može uspešno da obavlja svoju dužnost. odnosno barokomori . odnosno delatnost . aerofotografa ili na drugim dužnostima na kojima su vršili letačku službu ili kao pripadnici organa sanitetske službe na ispitivanju i treniranju letača ili ispitivanju zaštitne opreme u barokomorama. odnosno u avionima.na svim dužnostima na podmornicama u opremi. osim ako je krivični postupak pravnosnažnom odlukom bio obustavljen ili ako je profesionalni vojnik bio oslobođen od optužbe ili je optužba bila odbijena. i to: . protivteroriste. 6) na dužnostima ronioca. 5) na dužnosti diverzanta u kopnenoj vojsci. radiste. 2) na udaljenju od dužnosti koje je trajalo duže od 30 dana a za to vreme nije raspoređen na službu u Vojsci. 7) na dužnostima u rekompresionoj komori. ali ne zbog nenadležnosti suda. ako mu je služba prestala iz razloga zbog kojih je profesionalni vojnik bio udaljen od dužnosti. 4) na dužnostima pomorskog diverzanta. ako na takvom ispitivanju i treniranju provedu najmanje 90 časova godišnje. Član 267 Profesionalnim vojnicima računa se svakih 12 meseci efektivno provedenih na određenim poslovima kao 16 meseci staža osiguranja. odnosno od prirode posla. aviomehaničara. 4) na izdržavanju kazne zatvora ako je zbog krivičnog dela osuđen na kaznu zatvora dužu od 30 dana. Član 266 Profesionalnom vojniku koji obavlja dužnost na naročito teškim i za zdravlje štetnim poslovima i zadacima.staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem. i to: 1) u podmorničkoj službi . vazduhoplovnog strelca. 3) u padobranskoj službi .1) na neplaćenom odsustvu dužem od 30 dana u pojedinoj kalenadarskoj godini. policajca u vojnoj policiji specijalne namene i na dužnosti u jedinici za prepadna dejstva.

Ostalim profesionalnim vojnicima računa se svakih 12 meseci efektivno provedenih na dužnosti kao 14 meseci staža osiguranja. a u profesionalnoj vojnoj službi radi sa punim radnim vremenom. . 2.1) u vršenju poslova člana specijalne opitne posade za ispitivanje naoružanja u fazi osvajanja proizvodnje i završenih opita i ispitivanja. propisana starosna granica za sticanje penzije po ovom zakonu smanjuje se: 1) po jednu godinu za svake dve godine provedene u vršenju dužnosti. 2) po jednu godinu za svake tri godine provedene u vršenju dužnosti. i 3. na način i u obimu kako se to vreme računa drugim zaposlenim koji obavljaju takve poslove i zadatke. složenije podešavanje i ispitivanje ili rade kao instruktori nastavnici za opravku radarskih uređaja. 3) u vršenju poslova elektronskog izviđanja i poslova kriptografije. 1. Pod dužnostima u smislu člana 266. Član 268 Profesionalnom vojniku kome je u penzijski staž priznat staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. Profesionalnim vojnicima računa se kao 15 meseci staža osiguranja svakih 12 meseci efektivno provedenih u vršenju poslova i zadataka na radarskim uređajima na kojima su izloženi radarskim zračenjima. i to onima koji vrše opravku. biološke i hemijske zaštite u laboratorijskim i poligonskim uslovima. Vojnom osiguraniku koji prima novčanu naknadu za telesno oštećenje od I do IV stepena ili je vojni invalid I do IV grupe. odnosno poslova i zadataka na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci. 4) u vršenju poslova granične službe i zadataka ovlašćenih organa bezbednosti u Vojsci i vojne policije. ako na opitima i ispitivanjima provedu najmanje polovinu ukupnog godišnjeg radnog vremena. ovog zakona i st. Vojnom osiguraniku koji je raspoređen van Vojske na poslove i zadatke na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem vreme provedeno u vršenju tih poslova i zadataka računa se u staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. 3) po jednu godinu za svake četiri godine provedene u vršenju dužnosti.u Saveznom ministarstvu za odbranu i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Saveznog ministarstva za odbranu. Profesionalnim vojnicima računa se svakih 12 meseci efektivno provedenih na dužnostima u trupi kao 15 meseci staža osiguranja. a savezni ministar za odbranu . ovog člana podrazumevaju se dužnosti koje utvrdi načelnik Generalštaba za zaposlene u Vojsci. svakih 12 meseci takvog rada računa se kao 15 meseci staža osiguranja. odnosno poslova i zadataka na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci. ako na tim poslovima provedu najmanje tri četvrtine ukupnog godišnjeg radnog vremena. odnosno poslova i zadataka na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci. 2) u vršenju poslova radiološke.

Član 270 Kad je za rešavanje o pravu po ovom zakonu potrebno utvrditi zdravstvenu nepsosobnost zbog koje nastupa invalidnost profesionalnog vojnika. u prvostepenom postupku. Propise o obrazovanju. ovog člana donosi Savezna vlada. ocenu i mišljenje o postojanju nesposobnosti za rad. odnosno dete korisnika vojne penzije ako mu je rehabilitacija potrebna radi osposobljavanja za samostalan život i rad i ako postoji verovatnoća da se rehabilitacijom može osposobiti za samostalan život i rad. Član 271 Pravo na profesionalnu rehabilitaciju ima dete profesionalnog vojnika. odnosno privređivanje članova porodice uživaoca prava od kojih zavisi pravo na porodičnu penziju. način obezbeđivanja. ocenu i mišljenje za utvrđivanje tih činjenica daje. i 2. 1. ovog člana ostvaruje se prema propisima republike članice kojima se uređuje pravo na profesionalnu rehabilitaciju. Propisom iz stava 1. . nadležna viša vojna lekarska komisija. Finansiranje Član 273 Sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja po ovom zakonu obezbeđuju se doprinosom za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika. ovog člana ostvaruje se pod uslovima i u visini propisanim zakonima republika članica. Vojna lekarska komisija iz stava 1. ustrojavanje i vođenje matične evidencije. sastavu i radu vojne lekarske komisije u vršenju poslova iz st. 11. Član 272 Pravo na dodatak na decu i druge oblike dečije zaštite po ovom zakonu imaju profesionalni vojnici i korisnici vojne penzije. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. nalaz.Član 269 Organizovanje. prijavljivanja i dostavljanja podataka za matičnu evidenciju i rokovi za njeno ustrojavanje i podnošenje propisanih prijava uređuju se propisom Savezne vlade. na teret sredstava socijalnog osiguranja vojnih osiguranika. a na način koji propiše savezni ministar za odbranu. telesno oštećenje ili postojanje potrebe za stalnu pomoć i negu od strane drugog lica. U postupku rešavanja o pravima po ovom zakonu primenjuju se propisi o opštem upravnom postupku. podaci koji se registruju u matičnoj evidenciji. ovog člana daje nalaz. ovog člana određuju se način i postupak za utvrđivanje penzijskog staža i plate koje je vojni osiguranik ostvario do dana početka primenjivanja ovog zakona. a u drugostepenom postupku glavna vojna lekarska komisija. Pravo iz stava 1. kao i iz drugih prihoda. Pravo iz stava 1.

Osnovne odredbe Član 279 .).Doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika . obezbeđivanje stanova i dr. kao i ostalih prava iz socijalnog osiguranja vojnih osiguranika (oporavak. Član 277 Stope doprinosa za zdravstveno. nadležnost. čine sredstva Fonda socijalnog osiguranja vojnih osiguranika. Dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje služi za pokrivanje povećanih obaveza tog osiguranja koje nastaju usled računanja staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i smanjivanja starosne granice za profesionalne vojnike na određenim dužnostima. a za zdravstveno osiguranje uživalaca penzije doprinos se obračunava po stopi na neto penzije. Član 275 Osnovni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika određuje se kao jedan doprinos. delokrug i način poslovanja Fonda socijalnog osiguranja vojnih osiguranika propisuje Savezna vlada. Član 278 Organizaciju. penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika utvrđuje Savezna vlada. Deo četvrti Glava XVII VOJNA OBAVEZA 1. penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika. Član 274 Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika obezbeđuju se doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje i iz dopunskih sredstava za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika obezbeđenih u saveznom budžetu. odnosno radnim mestima i za pokrivanje povećanih obaveza koje nastaju usled povreda na radu i profesionalnih bolesti. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika obračunavaju se po utvrđenim stopama od plata i drugih primanja koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova. Član 276 Sredstva za finansiranje zdravstvenog.profesionalnih vojnika obračunava se po stopi na osnovicu koja služi za obračunavanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika.

Član 284 Vojni obveznik je lice za vreme regrutne obaveze.Vojnu obavezu u miru i ratu imaju svi građani Jugoslavije pod uslovima propisanim ovim zakonom.vojni obveznici) mogu se pozivati na vojne vežbe radi sticanja neophodnih vojnih znanja i obučavanja za dužnosti u ratu. Član 282 Vojna obaveza se sastoji iz regrutne obaveze. Član 285 Vojnom obvezniku prestaje vojna obaveza: 1) kad navrši godine života iz člana 316. . žene koje po odredbama ovog zakona podležu vojnoj obavezi (u daljem tekstu: žene . dužni su da daju potrebne podatke za vođenje vojne evidencije. lice za vreme služenja vojnog roka i lice u rezervnom sastavu.jugoslovenski državljani sposobni za vojnu službu. a vojni okruzi . a obavezi služenja vojnog roka i obavezama lica u rezervnom sastavu . u vezi s tim. Za ostvarivanje vojne obaveze odgovorni su i staraju se vojnoteritorijalni organi koje odredi načelnik Generalštaba (u daljem tekstu: vojnoteritorijalni organi). usklađuju njeno izvršavanje sa izvršavanjem drugih prava i dužnosti u oblasti odbrane na toj teritoriji i. vojnoteritorijalni organi. aktom načelnika Generalštaba. ostvaruju planove i izvršavaju druge poslove i zadatke u sprovođenju vojne obaveze. Regrutnoj obavezi podležu svi jugoslovenski državljani pod uslovima propisanim zakonom. državnim organima i organima lokalne samouprave donose planove regrutovanja i popune Vojske.za teritoriju određenog broja vojnih odseka. Vojni odseci se formiraju na teritoriji određenog broja opština. Vojnoteritorijalnim organima smatraju se vojni odseci i vojni okruzi. Državni organi. preduzeća i druga pravna lica. na zahtev vojnoteritorijalnog organa. Član 280 Vojnoteritorijalni organi obezbeđuju sprovođenje vojne obaveze na teritoriji za koju su obrazovani. preduzeća i drugih pravnih lica pribavljaju potrebne podatke za vođenje te evidencije. Za vreme mira. vode evidenciju vojnih obveznika i od nadležnih državnih organa. u saradnji sa nadležnim vojnim. Član 281 U izvršavanju planova popune Vojske. Član 283 Žene ne podležu regrutnoj obavezi niti obavezi služenja vojnog roka. ovog zakona. obaveze služenja vojnog roka i obaveza lica u rezervnom sastavu.

4) drugim obavezama propisanim ovim zakonom. 2. osim vojnih. Odluku o revizionim pregledima lica istog ili različitog godišta može doneti Savezna vlada. ovog zakona. Član 290 Preglede i ispitivanje iz člana 289. tač. Član 289 U toku regrutne obaveze vojni obveznik podleže: 1) lekarskim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu: 2) regrutovanju. regrutovanjem i stupanjem na služenje vojnog roka. Član 287 Vojni obveznik postaje vojno lice stupanjem u jedinicu. odnosno do prevođenja u rezervni sastav ako je obaveza služenja vojnog roka regulisana na drugi način. u kojima se ti pregledi vrše. . a za pojedina lica načelnik Generalštaba. odnosno lice koje on ovlasti.2) ako mu prestane jugoslovensko državljanstvo. vrše vojne zdravstvene ustanove. a prestaje biti vojno lice otpuštanjem iz jedinice. Član 291 Regrutovanje se vrši u kalendarskoj godini u kojoj vojni obveznik navršava 18 godina života. Regrutna obaveza nastaje početkom kalendarske godine u kojoj jugoslovenski državljanin navršava 17 godina života i traje do stupanja na služenje vojnog roka. na zahtev nadležnog vojnoteritorijalnog organa. 3) stupanju na služenje vojnog roka. Uzajamna prava i obaveze vojnoteritorijalnog organa na čiji zahtev se vrše pregledi i ispitivanja i zdravstvenih ustanova. tačka 1. Član 286 Vojni obveznik koji je ocenjen nesposobnom za vojnu službu podleže reviznom pregledu radi provere njegove sposobnosti za vojnu službu. uređuju se ugovorom. odnosno ustanove. 2) i 3) ovog zakona. odnosno do prestanka vojne obaveze po odredbama člana 285. Regrutna obaveza Član 288 Regrutna obaveza je obaveza vojnog obveznika da izvršava propisane obaveze i naređenja nadležnih vojnoteritorijalnih organa u vezi sa uvođenjem u vojnu evidenciju. lekarskim i drugim pregledima i ispitivanjima. odnosno druge zdravstvene ustanove. odnosno ustanovu.

Prilikom svakog regrutovanja. odnosno službu određenu na regrutovanju. izuzetno. predsednik Republike može narediti da se regrutuju i vojni obveznici koji su navršili 17 godina života. Predsednik regrutne komisije je vojno lice. Za vreme ratnog stanja. regrutna komisija može. Član 295 . na svoj zahtev. kao i lekarskog pregleda prilikom regrutovanja. Regrutnu komisiju sačinjavaju određena vojna i civilna lica. privremena nesposobnost se može odrediti u trajanju do dve godine. Ocena regrutne komisije može biti: 1) sposoban za vojnu službu. Član 293 Regrutna komisija ocenjuje sposobnost i određuje rok. Član 292 Regrutovanje vrše regrutne komisije koje obrazuje nadležni vojnoteritorijalni organ. izmeniti ako je to potrebno zbog popune Vojske. 2) ograničeno sposoban za vojnu službu. 3) privremeno nesposoban za vojnu službu. odnosno službu na osnovu nalaza prethodno izvršenih lekarskih i drugih pregleda. Član 294 Vojni obveznik koji je ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu podleže ponovnim regrutovanjima do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. biti regrutovan u kalendarskoj godini u kojoj navršava 17 godina života. Rod. a najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 35 godina života. na služenje vojnog roka upućuje se istekom vremena trajanja privremene nesposobnosti. 4) nesposoban za vojnu službu. naknadno stečenih kvalifikacija ili promene zanimanja i sticanja znanja važnih za Vojsku. promene zdravstvene sposobnosti regruta. Vojni obveznik kome je vreme trajanja privremene nesposobnosti za vojnu službu određeno duže od kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. od kojih jedan član mora biti lekar.Vojni obveznik može. Ocena neposoban i privremeno nesposoban za vojnu službu može se dati samo na osnovu lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja u vojnoj zdravstvenoj ustanovi. s tim što se vreme trajanja privremene nesposobnosti ne može odrediti duže od kraja kalendarske godine u kojoj vojni obveznik navršava 27 godina života.

predsednik Republike može odlučiti da se vojnici otpuste sa služenja vojnog roka do 60 dana ranije. u roku od 15 dana od dana prijema poziva za regrutaciju. predstavnike verskih zajednica i dr.Propise o merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu i o lekarskim i drugim pregledima i ispitivanjima vojnih obveznika radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu. Regrutu koji zbog verskih ili drugih razloga savesti želi da služi u civilnoj službi. vojni rok nastavlja da služi po programu za vojnike koji nose oružje. do 3. kao i na kojim poslovima u Vojsci ili civilnoj službi želi da služi vojni rok. Član 297 Vojni rok u civilnoj službi služi se u zdravstvenim i opštespasilačkim organizacijama. Član 300 . Vojnik koji vojni rok služi bez oružja i vojnik koji vojni rok služi u civilnoj službi. po pravilu. Član 299 Nadležna regrutna komisija je dužna da odluku na zahtev iz člana 298. organizacijama za rehabilitaciju invalida i u drugim organizacijama i ustanovama koje se bave delatnošću od opšteg interesa i koje se finansiraju iz budžeta. Za vreme služenja vojnog roka u civilnoj službi vojnik je izjednačen u pogledu prava i obaveza sa vojnikom na služenju vojnog roka u Vojsci. kao i vojniku koji zbog verskih ili drugih razloga savesti vojni rok služi bez oružja u jedinici ili ustanovi Vojske ili Ministarstva odbrane. kao i propise o načinu rada regrutnih komisija i o uslovima za određivanje rodova i službi u kojima će regrut služiti vojni rok donosi Savezna vlada. Obaveza služenja vojnog roka Član 296 Vojniku koji vojni rok služi pod oružjem. ako u toku služenja vojnog roka odluči da primi oružje. ovog člana. Izuzetno od odredaba st. čije trajanje ne može biti kraće od šest meseci. 3. služenje vojnog roka traje šest meseci. psimeni zahtev nadležnom vojnoteritorijalnom organu. regrutna komisija može konsultovati socijalne radnike. vojni rok traje 9 meseci. pedagoge. Član 298 Regrut koji ne želi da služi vojni rok pod oružjem podnosi. u kome navodi razloge zbog kojih ne želi da služi vojni rok pod oružjem. 1. u mestu prebivališta regruta. Pri rešavanju zahteva. ovog zakona donese u roku od 60 dana. a koje odredi ministar odbrane. ako potrebe popune i borbena gotovost Vojske to omogućavaju.

ovog zakona. Član 303 Regrut može biti upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. može služiti vojni rok u školi za rezervne oficire ako je ocenjen sposobnim za vojnu službu. ovog člana dužan je da do kraja novembra tekuće godine nadležnom vojnoteritorijalnom organu dostavi dokaz da je upisan na fakultet. o čemu rešenje donosi nadležni vojnoteritorijalni organ. ako u toj godini navršava 18 godina života. Član 304 Regrut koji ima odgovarajuću školsku spremu i ispunjava druge uslove propisane za izbor slušalaca škole za rezervne oficire. upućuje se na služenje vojnog roka najdocnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 35 godina života. koji traje duže od jedne godine. stav 3. Regrut koji se sa odobrenog privremenog boravka u inostranstvu. Regrute za slušaoce škole za rezervne oficire bira komisija koju obrazuje nadležni vojnoteritorijalni organ. Član 301 Na služenje vojnog roka upućuju se regruti koji su ocenjeni sposobnim ili ograničeno sposobnim za vojnu službu kad navrše 21 godinu života. upućuje se u prvom uputnom roku. Po prigovoru iz stava 1. vrati u zemlju i zatraži da bude upućen na služenje vojnog roka. Odluka organa iz stava 2. regrut za koga se utvrdi da nije izvršio obaveze propisane ovim zakonom. ali najdocnije do kraja novembra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. člana 331. odnosno drugu visoku ili višu školu upućuje se na služenje vojnog roka kad završi fakultet.Protiv odluke komisije iz člana 299. Regrut iz stava 2. ako u toj godini navršava 18 godina života. Izuzetno od odredbe stava 1. stav 1. i člana 322. ovog člana je konačna i protiv nje se ne može voditi upravni spor. odnosno dosluženje vojnog roka biće upućen u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva. Regrut koji je upisan na fakultet. kao i vojni obveznici iz člana 294. ovog člana. Član 302 Regrut koji zahteva da bude upućen na služenje. stav 1. ovog člana rešava vojnoteritorijalni organ koji je drugostepeni organ vojnoteritorijalnom organu čija je komisija donela prvostepenu odluku. pa zbog toga nije bio upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Član 305 . odnosno drugu visoku ili višu školu. odnosno drugu visoku ili višu školu. ovog zakona podnosilac zahteva može podneti prigovor u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

ako se jedan ili više članova tog domaćinstva upućuje ili se već nalazi na služenju . Član 307 Od obaveze služenja vojnog roka oslobađa se: 1) lice ocenjeno nesposobnim za vojnu službu. 3) lice koje je steklo svojstvo profesionalnog vojnika. 4) lice koje je završilo policijsku akademiju. ili školu unutrašnjih poslova u trajanju od najmanje godinu dana i koje je na dužnosti oficira policije. ovog člana može se uputiti na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 35 godina života. Član 308 Služenje vojnog roka na zahtev regruta odlaže se: 1) regrutu koji po propisima kojima se uređuje zaštita porodice lica na obaveznoj vojnoj službi stiče svojstvo hranioca porodice ako bi upućivanjem na služenje vojnog roka njegova porodica bila dovedena u težak materijalni položaj . o čemu odluku donosi načelnik Generalštaba. policajca. a nije služio vojni rok i stalno živi u inostranstvu. 2) regrut prema kome je primenjena vaspitna mera ili mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi . osim jugoslovenskog državljanstva ima i strano državljanstvo. odnosno većem broju regruta ako je njihov broj neparan.dok te okolnosti traju. 3) regrut protiv koga je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti . upućuje se na služenje vojnog roka ako lično zahteva. 2) lice koje stekne državljanstvo SRJ prirođenjem ili na osnovu međunarodnih ugovora. a koji stalno živi u SRJ upućuje se na služenje vojnog roka u skladu sa odredbama ovog zakona. ako je u zemlji čije je bilo državljanin odslužilo vojni rok. odnosno ako je navršilo 27 godina života. a najdocnije do kraja novembra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. 2) polovini.dok traje mera koja je primenjena. a služio je vojni rok u inostranstvu. odnosno milicionara ili stražara u kazneno-popravnoj ustanovi.dok postupak ne bude pravnosnažno okončan. koji su članovi jednog domaćinstva. višu ili srednju školu unutrašnjih poslova.Regrut kome je odobren stalni boravak u inostranstvu i regrut koji pored jugoslovenskog ima i strano državljanstvo.dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust. osim jugoslovenskog državljanstva ima i strano državljanstvo. Regrut koji. kao i regrut koji. Regrut iz stava 1. Član 306 Na služenje vojnog roka ne upućuje se: 1) regrut koji je pravnosnažno osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela . provelo najmanje četiri godine. po odredbama ovog zakona.

Regrutu iz stava 1. a najdocnije do kraja novembra kalendarske godine u kojoj navršavaju 27 godina života. regrutu . 2) vojniku koga je u toku služenja vojnog roka pravnosnažnom presudom sud osudio na kaznu maloletničkog zatvora ili na bezuslovnu kaznu zatvora .vrhunskom naučnom istraživaču može se na zahtev nadležnog saveznog ministra odložiti služenje vojnog roka najdocnije do kraja novembra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.za vreme dok ti razlozi postoje. 3) ako bi usled smrti ili teške bolesti u porodici ili usled elementarne nepogode porodica regruta bila dovedena u težak položaj njegovim upućivanjem na služenje vojnog roka . ovog člana služe vojni rok po posebnom programu i dinamici koje utvrdi savezni ministar za odbranu.vrhunskom sportisti ili članu državne reprezentacije. i 2. regrutu . 3) vojniku protiv koga je u toku služenja vojnog roka pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog pre stupanja na služenje vojnog roka. Regrut koji po odredbama ovog člana koristi pravo na odlaganje služenja vojnog roka dužan je da obavesti nadležni vojnoteritorijalni organ o nastaloj promeni zbog koje mu to pravo prestaje.ako je za to delo predviđena kazna zatvora preko tri godine. ovog člana služenje vojnog roka odlaže se za narednu godinu ako uz zahtev za odlaganje služenja vojnog roka pruži potrebne dokaze u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja ili poziva za upućivanje na služenje vojnog roka.za vreme dok taj član. ovog člana. 1. odnosno druga polovina članova tog domaćinstva ne odsluži vojni rok ili ne bude iz drugih razloga otpušten iz Vojske. Regruti iz stava 5. 4) vojniku koji je primljen na školovanje u vojnu akademiju.dok kaznu ne izdrži ili dok ne bude pušten na uslovni otpust. može odložiti najduže za godinu dana. Izuzetno od odredbe stava 1. Član 309 Služenje vojnog roka prekida se: 1) vojniku koji je u toku služenja vojnog roka ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu. policijsku akademiju. u roku od osam dana od dana nastanka takve promene.vrhunskom umetniku ili regrutu . iz opravdanih porodičnih ili drugih razloga. višu i srednju školu unutrašnjih poslova ili školu unutrašnjih poslova u trajanju od najmanje godinu dana. Na zahtev regruta. Izuzetno od odredbe stava 4. tač. a najduže za godinu dana. Član 310 . a kome do završetka služenja vojnog roka ne ostaje više od šest meseci. vojnu školu. služenje vojnog roka se.vojnog roka . služenje vojnog roka se ne prekida vojniku koji je pravnosnažnom presudom osuđen na kaznu maloletničkog zatvora do dve godine ili na bezuslovnu kaznu zatvora do dve godine. tačka 2) ovog člana. za koje se goni po službenoj dužnosti . danom kada je jedinica primila odluku o njegovom prijemu na školovanje.

i 2. 3) samovoljnog napuštanja Vojske koje je neprekidno trajalo najmanje 24 časa. a taj prekid može da traje najduže godinu dana. vojniku . vojniku . stav 1. Član 313 U služenje vojnog roka ne računa se vreme: 1) na izdržavanju disciplinskih mera vojničkog pritvora. Član 312 Vreme koje student vojne akademije i učenik srednje vojne škole provede u vojnoj školi računa se kao služenje vojnog roka. a pod uslovima propisanim zakonom postaje rezervni podoficir. Član 311 Lice kome je prekinuto služenje vojnog roka po odredbama člana 309. . 2) na lečenju i bolovanju zbog onesposobljenja izazvanog u nameri da izbegne služenje vojnog roka ili da bude raspoređen na lakšu dužnost . izriče u ukupnom trajanju preko dva dana. st. 4) u pritvoru koji je protiv njega određen u krivičnom postupku . uputiće se na dosluženje vojnog roka po prestanku razloga zbog kojih mu je prekinuto služenje vojnog roka.radi stručnog i istraživačkog rada od izuzetnog značaja. tačka 1) i člana 310.vrhunskom umetniku . može prekinuti zbog smrti ili teške bolesti u porodici ili zbog elementarne nepogode. To lice se rešenjem prevodi u rezervni sastav danom kada mu je prekinuto služenje vojnog roka.ako je to vreme pravnosnažnom presudom uračunato u kaznu zbog izvršenog krivičnog dela.ako je to utvrđeno pravnosnažnom presudom vojnog suda. odnosno na izdržavanju kazne zatvora koju nadležni vojni starešina. na njegov zahtev. a najduže za godinu dana. ovog člana. a najdocnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 35 godina života. Služenje vojnog roka može se prekinuti vojniku sportisti radi priprema i njegovog učešća u sastavu reprezentacije Jugoslavije na svetskom ili evropskom takmičenju ili na olimpijskim igrama. lice kome je prekinuto služenje vojnog roka neće se uputiti na dosluženje vojnog roka ako mu je do kraja služenja vojnog roka ostalo manje od 60 dana. ovog člana podnosi nadležni savezni ministar. Član 314 Lice koje odsluži vojni rok otpušta se iz Vojske i postaje vojnik u rezervi. Zahtev za prekid služenja vojnog roka iz stava 2. Izuzetno od odredbe stava 1.Vojniku se služenje vojnog roka. 1. ovog zakona.radi priprema i učešća na evropskim ili svetskim umetničkim manifestacijama. ako bi njegova porodica bila dovedena u težak položaj zbog njegove odsutnosti za vreme dok postoje ti razlozi. odnosno rezervni oficir. Studentu vojne akademije i učeniku srednje vojne škole kome je po bilo kom osnovu prekinuto školovanje ne računa se u služenje vojnog roka prva godina školovanja u vojnoj školi.naučnom istraživaču . prema propisima o vojnoj disciplini.

muškarci mogu biti pozivani na vojnu vežbu do navršenih 60 godina života. rešava o njihovim zahtevima za odlaganje vojne vežbe i o drugim pitanjima u vezi sa izvršenjem te vežbe.vojni obveznici. ako su ocenjeni sposobnim ili ograničeno sposobnim za vojnu službu. Predsednik Republike može. predsednik Republike može produžiti trajanje obaveza lica u rezervnom sastavu za rezervne podoficire i rezervne oficire i posle isteka roka iz st.Vojnik koji na kraju služenja vojnog roka koristi odsustvo koje mu pripada ili odsustvo koje mu je odobreno otpušta se iz Vojske ranije za onoliko dana koliko traje odsustvo koje mu pripada. u slučaju neposredne ratne opasnosti i za vreme ratnog stanja. ovog člana. 2) koji su. i 2. 4. regulisali obavezu služenja vojnog roka na drugi način. narediti da se vojnici kojima je istekao vojni rok po ovom zakonu neposredno po odsluženju vojnog roka zadrže u Vojsci kao lica u rezervnom sastavu.do navršenih 50 godina života. odnosno vojnim ustanovama. poziva vojne obveznike iz stava 1. Rezervni sastav Vojske Član 315 Rezervni sastav Vojske čine vojni obveznici: 1) koji su odslužili vojni rok. ovog člana na vojnu vežbu u jedinicama milicije. odnosno koje mu je odobreno. Član 317 Vojni obveznici koji su odslužili vojni rok. mogu biti pozvani na vojnu vežbu u jednice milicije. odnosno od dana kad je obaveza služenja vojnog roka regulisana na drugi način i traju do kraja kalendarske godine u kojoj vojni obveznik . Obaveze lica u rezervnom sastavu nastaju za žene početkom kalendarske godine u kojoj navršavaju 19 godina života i traju do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 50 godina života. Član 316 Obaveze lica u rezervnom sastavu Vojske (u daljem tekstu: rezervni sastav) nastaju od dana otpuštanja sa služenja vojnog roka. odnosno republičkim organom nadležnim za unutrašnje poslove. U slučaju neposredne ratne opasnosti i za vreme ratnog stanja. Vojna vežba u jedinicama milicije izjednačava se sa vojnom vežbom u vojnim jedinicama. Funkcioner koji rukovodi saveznim. 3) žene . Član 318 Lica u rezervnom sastavu . . a žene .muškarac navršava 60 godina života. po odredbama ovog zakona. a imaju ratni raspored u miliciji. 1.

odložiti zbog neodložnih potreba službe ako to zatraži nadležni državni organ.dok takva potreba postoji. 6) ako je neposredno pred odlazak ili u vreme odlaska na vojnu vežbu nastupila smrt u domaćinstvu ili u porodici .do narednog pozivanja po njegovom ozdravljenju.ako ima dete mlađe od 15 godina. Vojna vežba koja traje duže od tri dana može se zemljoradniku i drugom licu koje samostalno obavlja privrednu delatnost. osim ako podnese pismeni zahtev za pozivanje ili zadržavanje na vojnoj vežbi i ako to potrebe Vojske zahtevaju.ako ima dete mlađe od deset godina. preduzeće ili organizacija kod koje je to lice zaposleno .Izuzetno od odredbe stava 1. 3) ako u vreme vojne vežbe polaže ispite i ako bi odlaskom na vojnu vežbu bilo sprečeno da završi školsku godinu . 2) ako se iz njegovog domaćinstva u isto vreme pozivaju na vojnu vežbu dva člana. 2) lica u rezervnom sastavu koja su navršila godine života iz stava 1. u slučaju neposredne ratne opasnosti i za vreme ratnog stanja. Predsednik Republike može. odnosno prekida: 1) ako je bolesno . odnosno sa služenja vojnog roka. ovog člana. a najduže jednu godinu. izuzetno. na vojnu vežbu se ne poziva trudna žena. narediti da se pozovu na vojnu vežbu: 1) lica u rezervnom sastavu koja su završila vojnu vežbu u trajanju propisanom odredbom stava 3. vojni obveznik čiji je bračni drug pozvan na vojnu službu ili koji nema bračnog druga . a najduže tri meseca. Ako u mestu u kome boravi lice u rezervnom sastavu vlada zarazna bolest. Lice u rezervnom sastavu može biti pozvano na vojnu vežbu najviše do 90 dana u toku jedne godine. a najduže godinu dana.dok takav razlog postoji. ovog člana. vojna vežba se tom licu odlaže dok zarazna bolest traje. ovog člana.do narednog pozivanja na vojnu vežbu. Član 319 Na zahtev lica u rezervnom sastavu vojna vežba mu se odlaže.dok se jedan član. izuzetno odložiti zbog neodloživih radova. kao ni žena čiji bračni drug nije pozvan na vojnu službu . ili više članova ili se neki od njih već nalaze na vojnoj vežbi ili na služenju vojnog roka . odnosno druga polovina članova domaćinstva ne vrati sa vojne vežbe. odnosno usled elementarne nepogode domaćinstvo bilo dovedeno u težak položaj njegovim odlaskom na vojnu vežbu . 5) ako bi usled smrti ili teške bolesti u domaćinstvu. Licu u rezervnom sastavu vojna vežba se može.dok takvo stanje u domaćinstvu traje. . 4) ako se u vreme vojne vežbe nalazi na pripremama radi učešća na saveznim i međunarodnim sportskim takmičenjima. ako u njegovom domaćinstvu nema drugog člana sposobnog za privređivanje.

do dve godine. 3) radi obavljanja službenog posla. 2) radi učešća u đačkim ekskurzijama. o organizovanju stručne obuke lica u rezervnom sastavu. Član 320 Savezna vlada donosi propise: o pozivanju vojnih obveznika radi vršenja vojne obaveze. turističkog putovanja i sl. Odobrenje za putovanje i privremeni boravak u inostranstvu može se izdati vojnom obvezniku iz stava 1. 1) i 5) ovog člana. i to: 1) radi lečenja . porodičnih i sličnih odnosa u inostranstvu ili u slučaju teške bolesti ili smrti člana uže porodice u inostranstvu . i 5. o čemu rešenje donosi starešina iz člana 335. o odlaganju i prekidu služenja vojnog roka i o otpuštanju vojnika iz Vojske. . održavanju i vraćanju te opreme. ovog zakona. Putovanje i boravak vojnih obveznika u inostranstvu Član 321 Vojni obveznik za vreme regrutne obaveze koji namerava da putuje u inostranstvo na privremeni ili stalni boravak dužan je da pribavi odobrenje nadležnog vojnoteritorijalnog organa.do isteka vremena za koje je ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu.dok traje lečenje. stav 2. 5.Zahtev za odlaganje vršenja vojne vežbe podnosi se nadležnom vojnoteritorijalnom organu u roku od osam dana od dana prijema poziva za vojnu vežbu. stava 1. ovog člana zahtev se može podneti i kad nastane razlog zbog koga se traži odlaganje vršenja vojne vežbe.do 60 dana.do 40 dana. rešavanja imovinskih. 7) radi obavljanja privatnih ili službenih poslova. o uslovima i postupku za izbor regruta za slušaoce škola za rezervne oficire. ovog člana ako u inostranstvo putuje. tač. o mestu i načinu služenja vojnog roka bez oružja i u civilnoj službi. 1. ako njegovo upućivanje na služenje vojnog roka nije predviđeno u roku od jedne godine od dana podnošenja zahteva za odobrenje . ako nastupe neki od razloga iz stava 1. koji u inostranstvo odlaze službeno ili na rad. . 4. o načinu određivanja ratnog rasporeda vojnim obveznicima.do četiri godine. ako je na regrutovanju ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu . korišćenja godišnjeg odmora. 4) radi obavljanja plovidbenog staža po programu škole za obrazovanje učenika pomorskog smera do završetka tog staža. o izdavanju vojnim obveznicima lične vojne opreme i o čuvanju. učestvovanja na sportskim takmičenjima ili kulturnoumetničkim priredbama. 5) radi izvršavanja obaveza iz radnog odnosa na brodu ili vazduhoplovu SRJ koji saobraćaju na međunarodnim linijama . o pozivanju lica u rezervnom sastavu na vojne vežbe i odlaganju vojne vežbe. o vremenu i načinu upućivanja regruta na služenje vojnog roka. a najduže dve godine. Ako se odlaganje zatraži zbog razloga navedenih u tač. 6) radi odlaska u inostranstvo sa roditeljima ili bračnim drugom. Licu u rezervnom sastavu i mobilisanom licu može se prekinuti vojna vežba.

odnosno konzularno predstavništvo SRJ (u daljem tekstu: diplomatsko predstavništvo) kod koga se vodi u evidenciji. ovog člana neće se izdati odobrenje za putovanje u inostranstvo ako postoji neka od smetnji iz člana 323. Član 323 Lice u rezervnom sastavu ne može putovati u inostranstvo i privremeno ili stalno boraviti u inostranstvu: 1) ako mu je dostavljen poziv za vojnu službu ili ako izbegava da primi takav poziv. i 4. 4. Vojnom obvezniku iz stava 1. Vojnom obvezniku iz stava 1. lečenje. i 5. odnosno za produženje boravka u inostranstvu izdaje diplomatsko. .8) radi školovanja na fakultetu. Diplomatsko predstavništvo je dužno da u roku od dva meseca od dana izdavanja odobrenja iz stava 1.do završetka školovanja. Odobrenje za boravak u inostranstvu. 2) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela neodazivanja pozivu i izbegavanja vojne službe ili zbog krivičnog dela izbegavanja vojne službe onesposobljenjem ili obmanom. Član 324 Regrut i lice u rezervnom sastavu koji su otputovali u inostranstvo na boravak duži od jedne godine dužni su da se prijave nadležnom diplomatskom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju. ovog člana. rešavanje neodložnih porodičnih potreba i drugi slični razlozi). u roku određenom propisima o putnim ispravama državljana SRJ. ako bi taj vojni obveznik ili članovi njegove porodice zbog uskraćivanja odobrenja bili dovedeni u težak materijalni ili drugi položaj. a najkasnije do kraja novembra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. ovog člana mogu trajati najduže do kraja novembra kalendarske godine u kojoj regrut navršava 27 godina života. Savezna vlada može propisati uslove pod kojima se privremeno ograničava putovanje u inostranstvo vojnih obveznika određenih godišta ili određenih specijalnosti koje su od posebnog značaja za popunu Vojske. odnosno za produženje boravka u inostranstvu pod uslovima iz st. Vojnom obvezniku iz st. ovog člana koji boravi u inostranstvu može se izdati odobrenje za privremeni ili stalni boravak u inostranstvu. kao i iz drugih opravdanih razloga (zaposlenje. 2. školovanje. ovog zakona. ovog člana koji putuje u inostranstvo na stalni boravak izdaće se odobrenje. odnosno drugoj visokoj ili višoj školi u inostranstvu . ovog člana obavesti nadležni vojnoteritorijalni organ. Član 322 Vojnom obvezniku koji boravi u inostranstvu za vreme regrutne obaveze odobrenje za boravak. 2. Putovanje i privremeni boravak u inostranstvu odobren vojnom obvezniku iz stava 1. odnosno za produženje boravka u inostranstvu u roku dužem od kraja kalendarske godine u kojoj taj vojni obveznik navršava 27 godina života diplomatsko predstavništvo može dati samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti načelnika Generalštaba.

Pozivanje i evidencija vojnih obveznika Član 326 Vojni obveznik koga nadležni organ pozove u vezi sa vršenjem vojne obaveze dužan je da se javi određenom organu u mestu i u vreme koji su označeni u pojedinačnom ili opštem pozivu i da sa sobom ponese stvari i isprave koje su određene u pozivu. Član 328 Regrutu i licu u rezervnom sastavu koji su u radnom odnosu. ovog člana. Regrutu i licu u rezervnom sastavu koji primaju penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti za vreme vršenja vojne obaveze radi koje su pozvani pripada naknada u visini pripadajuće penzije. ne upućuje se na služenje vojnog roka za vreme dok im školovanje traje. Pojedinačni poziv. za vreme vršenja vojne obaveze pripada naknada u visini osnovice od koje plaćaju doprinose za obavezno sopstveno socijalno osiguranje. odnosno zarade koju su ostvarili za poslednji mesec pre pozivanja. Diplomatsko predstavništvo je dužno da u roku od mesec dana od dana uvođenja u vojnu evidenciju regruta iz stava 2. odnosno ovlašćeni vojni organi. Regrutu i licu u rezervnom sastavu koji samostalno obavljaju registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost. ovog člana o tome obavesti nadležni vojnoteritorijalni organ. Izuzetno od odredbe stava 2. uvećane za prosečan porast zarada radnika u privredi Jugoslavije. za vreme te obaveze pripada naknada u visini mesečne plate. Nalog za prinudno privođenje izvršavaju ovlašćeni organi unutrašnjih poslova. kao i regrutu i licu u rezervnom sastavu koji ne primaju . Član 325 Lice u rezervnom sastavu ne može stupiti u službu stranih oružanih snaga ili zasnivati bilo kakav odnos sa tim snagama bez prethodnog odobrenja nadležnog vojnoteritorijalnog organa. odnosno bruto novčane naknade zbog privremene nezaposlenosti. 6. Ako se vojni obveznik ne odazove pozivu i ne opravda svoj izostanak. osim poziva za mobilizaciju ili za probnu mobilizaciju. Član 327 Lice koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze ima pravo na naknadu troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja. a pozvani su u vezi sa vršenjem vojne obaveze. Regrutu i licu u rezervnom sastavu koji nisu zaposleni ili koji samostalno ne obavljaju registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost. dostavlja se vojnom obvezniku najdocnije 30 dana pre dana određenog za početak obaveze radi koje je pozvan. organ koji ga je pozvao može izdati nalog za njegovo prinudno privođenje. regrut koji osim jugoslovenskog ima i strano državljanstvo i regrut koji se sa odobrenog stalnog boravka u inostranstvu vrati na boravak u SRJ radi školovanja. smeštaj i ishranu.Regrut koji boravi u inostranstvu u kalendarskoj godini u kojoj navršava 17 godina života dužan je da se u toj kalendarskoj godini prijavi diplomatskom predstavništvu radi regulisanja vojne obaveze.

. radi ocenjivanja sposobnosti za vojnu službu i određivanja roda. Član 331 Vojnim obveznicima koji se vode u evidenciji izdaje se vojna knjižica. Evidenciju svih vojnih obveznika vodi nadležni vojnoteritorijalni organ. Za to vreme pripadaju mu besplatna ishrana i smeštaj. preduzeće i drugo pravno lice i lice koje samostalno obavlja registrovanu ili drugu profesionalnu delatnost kod kojih je lice pozvano na vojnu vežbu zaposleno dužni su da preraspodelom radnog vremena ili na drugi način obezbede da to lice za vreme angažovanja na vojnoj vežbi koja traje do 48 časova ostvari platu. do 3. Rezervnom oficiru. za vreme vojne službe isplaćuje se naknada prema odredbama st. Član 330 Državni organi. a vojni obveznici koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme na teritoriji drugog vojnoteritorijalnog organa na kojoj nemaju prebivalište . ako vojna vežba traje duže od osam časova. ovog člana. Regrutu i licu u rezervnom sastavu iz st.prema mestu u kome se nalaze u radnom odnosu na neodređeno vreme. Državni organ. službe ili pojedinačnih dužnosti u Vojsci. pripada naknada u iznosu utvrđenom prema odredbi stava 4. pruže potrebne podatke o vojnim obveznicima. ovog člana. ovog člana kojima je naknada utvrđena prema tim odredbama manja od naknade iz stava 4. 1. Rezervnom oficiru. do 3. Naknade predviđene odredbama ovog člana ne pripadaju licu u rezervnom sastavu pozvanom na vojnu vežbu koja traje do 48 časova. ako su u tom mestu prijavili boravak. Vojnu evidenciju obveznika koji borave u inostranstvu duže od jedne godine vode i diplomatska predstavništva. Vojni obveznici vode se u evidenciji prema svom prebivalištu. odnosno zaradu u punom iznosu. 1. odnosno rezervnom podoficiru za vreme vojne službe pripadaju plata i posebne naknade koje su prema odredbama ovog zakona utvrđene za profesionalnog oficira. odnosno rezervnom podoficiru kome su plata odnosno zarada. odnosno profesionalnog podoficira istog čina na istoj dužnosti. za vreme vršenja vojne obaveze radi koje su pozvani pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Savezna vlada. na njegov zahtev. ovog člana. ovog člana. Vojna knjižica je lična javna isprava kojom vojni obveznik dokazuje izvršenje vojne obaveze i svoj identitet dok je na vojnoj službi. penzija i slično veći od iznosa iz stava 6. Naknade predviđene odredbama ovog člana isplaćuju se licima pozvanim radi vršenja vojne obaveze na teret sredstava kojima raspolaže Vojska. Član 329 O vojnim obveznicima vodi se evidencija. Vojni obveznici se uvode u evidenciju početkom godine u kojoj nastaje regrutna obaveza. preduzeća i druga pravna lica dužni su da nadležnom vojnoteritorijalnom organu.penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti.

vojni obveznici. Lica iz stava 1. ovog člana dužne su da prijave i promene u porodičnom životu koje utiču na vršenje vojne obaveze (udaju. ovog člana dužna je da dostavi organizacija čijim je posredstvom vojni obveznik zaposlen u inostranstvu. i to: 1) o promeni ličnog imena i o prestanku jugoslovenskog državljanstva . obustavi ili prekidu krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. 3) o kazni zatvora izrečenoj zbog prekršaja .organ koji je o tome doneo pravnosnažno rešenje. dužan je da dostavi nadležni matičar. odnosno licu. ovog člana dužna su da prijave boravak u inostranstvu duži od 40 dana i privremenu odsutnost iz prebivališta dužu od 40 dana . zasnivanje i prestanak radnog odnosa. 1.nadležni sud. trudnoću. 1. odnosno ustanova koja je vojnog obveznika otpustila sa izdržavanja kazne. rođenje deteta. promenu stana (novu adresu). o pravnosnažno izrečenoj zavodskoj vaspitnoj meri ili merama bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj organizaciji i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj organizaciji i o upućivanju na izdržavanje kazne maloletničkog zatvora ili zatvora . vrstu i mesto obavljanja samostalne delatnosti. .Zabranjeno je iznošenje vojne knjižice iz SRJ. Ova služba. razvod braka. sticanje školskih i stručnih kvalifikacija.). i 2. izveštava o tome vojnoteritorijalni organ koji regruta ili lice u rezervnom sastavu vodi u vojnoj evidenciji. povratak sa služenja vojnog roka i gubljenje vojne knjižice. odnosno druge profesionalne delatnosti. o pravnosnažnoj osudi zbog krivičnog dela na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovnu kaznu zatvora. 4) o otpuštanju sa izdržavanja kazne zatvora ili maloletničkog zatvora . a povratak iz inostranstva.u roku od osam dana od dana dolaska u prebivalište. Član 332 Regrut i lice u rezervnom sastavu dužni su da u roku od osam dana od dana nastale promene nadležnom vojnoteritorijalnom organu kod koga su uvedeni u vojnu evidenciju prijave: očiglednu promenu zdravstvenog stanja značajnu za sposobnost za vojnu službu. odnosno lice. 2) o pokretanju. Promene iz st. prijavljuju toj službi. ovog člana vojni obveznici koji su zaposleni u drugim državnim organima. odnosno u prebivalište . O odlasku vojnog obveznika na rad u inostranstvo obaveštenje iz stava 1. pored promena iz st.organ koji je kaznu izrekao. promenu prebivališta.u roku od osam dana pre odlaska. taj organ je dužan da u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti vojnoteritorijalni organ kod koga se vojni obveznik vodi u evidenciji.organ. smrt u porodici i dr. u roku od osam dana od dana prijavljene promene. preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama u kojima postoji služba ili lice koje vrši poslove odbrane. Obaveštenje o smrti ili proglašenju nestalog vojnog obveznika za umrlog. Žene . do 3. Član 333 O promenama kod vojnog obveznika do kojih je došlo odlukom nadležnog državnog organa.

preduzeću i drugom pravnom licu koje vode evidenciju zaposlenih lica. s tim što je dužan da rešenje o tome dostavi nadležnom vojnoteritorijalnom organu koji ga vodi u evidenciji. donosi rešenje u vezi sa regulisanjem obaveze služenja vojnog roka vojnika iz jedinice. komandanta puka. Protiv rešenja o žalbi na odluku regrutne komisije ne može se voditi upravni spor. Starešina na položaju komandanta samostalnog bataljona.Odsutnost vojnog obveznika iz prebivališta. Žalba protiv rešenja koje je doneseno u vezi sa izvršenjem vojne obaveze ne zadržava izvršenje tog rešenja. prijavljuje član porodice sa kojim je živeo u zajedničkom domaćinstvu. njemu ravnom ili višem položaju. O žalbi na odluku diplomatskog predstavništva u vezi sa izvršenjem vojne obaveze vojnog obveznika na privremenom ili stalnom boravku u inostranstvu rešava načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti. Član 336 Na podneske u vezi sa izvršenjem vojne obaveze plaća se taksa.odgovorno lice u državnom organu. Član 334 Propise o načinu na koji će se isplaćivati naknade vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze u Vojsci i o vođenju evidencije vojnih obveznika donosi savezni ministar za odbranu. Deo peti Glava XVIII RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE SREDSTVIMA I MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE Član 337 . Prijavu o odsutnosti vojnog obveznika iz nepoznatih razloga ta lica su dužna da podnesu u roku od osam dana po isteku 15 dana od dana njegove odsutnosti. 7. a ako je živeo odvojeno od porodice i bio zaposlen . Taj starešina rešenjem utvrđuje i trajanje vojnog roka vojnika koji služi vojni rok bez oružja. odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost kod koga je odsutni vojni obveznik zaposlen. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. O žalbi na odluku regrutne komisije rešava vojnoteritorijalni organ koji je obrazovao tu komisiju. odnosno ustanove kojom komanduje. Postupak Član 335 Rešenje u vezi sa izvršenjem vojne obaveze donosi nadležni vojnoteritorijalni organ. odnosno boravišta iz nepoznatih razloga duže od 15 dana.

i član 289). Član 339 Odredbe člana 337. Način rada. odnosno opštem pozivu . Sredstvima iz stava 1.za uvođenje u vojnu evidenciju. drugim saveznim zakonima i propisima Savezne vlade. 2. kao i lekarske i druge preglede i ispitivanja (član 288. Član 338 Savezni ministar za odbranu može odrediti da pojedine vojne ustanove čija delatnost ima proizvodni ili uslužni karakter. neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja. stav 3). Ako se u uslovima iz stava 1. poslovanja i upravljanja ustanovama iz stava 1. 2) ako u propisanom roku ne prijavi nadležnom vojnoteritorijalnom organu kod koga se vodi u vojnoj evidenciji nastale promene iz člana 332. 1. za vojnu vežbu ili drugu obuku u rezervnom sastavu koja se priznaje kao izvršenje vojne vežbe (čl. Deo šesti Glava XIX KAZNENE ODREDBE Član 340 Novčanom kaznom od 900 do 9. Član 342 . regrutovanje. stav 1. ovog člana uređuju se propisom koji. posluju na način da stiču sredstva i ostvaruju dobit. odluke ili propise u vezi sa raspolaganjem i upravljanjem sredstvima donosi savezni ministar za odbranu. u skladu sa zakonom. ovog člana Savezna vlada ne može sastati. koja se u Saveznom ministarstvu za odbranu i Vojsci koriste za izvršavanje Ustavom SRJ i saveznim zakonom određenih vojnih zadataka. jesu novčana sredstva. odnosno prihod. ovog člana raspolaže se i upravlja u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje finansiranje SRJ. ovog zakona. st. u smislu ovog zakona. ovog zakona primenjuju se i za vreme ratnog stanja.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj regrut ili lice u rezervnom sastavu: 1) ako iznese vojnu knjižicu iz SRJ (član 331. i 318). uz obavezu da ih podnese Saveznoj vladi na verifikaciju čim to bude moguće. Član 341 Novčanom kaznom od 900 do 9. i 3. donosi savezni ministar za odbranu. saveznim zakonom kojim se uređuje imovina SRJ.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj vojni obveznik ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog vojnoteritorijalnog organa u vreme i mesto koji su naznačeni u pojedinačnom. služenje vojnog roka. nepokretne i pokretne stvari i imovinska prava u svojini SRJ.Sredstva. 317.

st. odnosno profesionalne podoficire Vojske u činu u kome su se zatekli na dan stupanja na snagu ovog zakona. odnosno profesionalne oficire Vojske. Član 343 Novčanom kaznom od 900 do 9. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji iz tog stava novčanom kaznom od 900 do 9. Za prekršaj iz stava 1.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. Član 347 Danom stupanja na snagu ovog zakona aktivni vojni službenici Jugoslovenske narodne armije prevode se u profesionalne podoficire. Član 345 Novčanom kaznom od 900 do 9.000 dinara.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija čijim se posredovanjem vojni obveznik zaposli u inostranstvu ako ne obavesti ili blagovremeno ne obavesti nadležni vojnoteritorijalni organ o odlasku vojnog obveznika na rad u inostranstvo (član 333. Deo sedmi Glava XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 346 Danom stupanja na snagu ovog zakona aktivni oficiri i aktivni mlađi oficiri Jugoslovenske narodne armije prevode se u profesionalne oficire. i to: . službe i pojedinačnih dužnosti u Vojsci (član 330).000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće. koji je bio zaposlen kod njega (član 333. i 3 ovog zakona. stav 2).000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu i drugom pravnom licu ako ne obavesti ili blagovremeno ne obavesti nadležni vojnoteritorijalni organ o promenama kod vojnog obveznika iz člana 333. Član 344 Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 do 100. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću i drugom pravnom licu novčanom kaznom od 900 do 9.Novčanom kaznom od 10. 1. stav 4). 2) ako u propisanom roku ne prijavi nadležnom vojnoteritorijalnom organu odsutnost vojnog obveznika iz nepoznatih razloga. stav 4). drugo pravno lice i lice koje samostalno obavlja delatnost kod koga je vojni obveznik zaposlen: 1) ako na zahtev nadležnog vojnoteritorijalnog organa ne pruži potrebne podatke o vojnim obveznicima radi ocenjivanja sposobnosti za vojnu službu i određivanja roda.000 dinara kazniće se za prekršaj član porodice vojnog obveznika sa kojim vojni obveznik živi u zajedničkom domaćinstvu ako u propisanom roku ne prijavi nadležnom vojnoteritorijalnom organu odsutnost vojnog obveznika iz nepoznatih razloga (član 333.

2) vojni službenik VIII klase . to pravo ostvaruju prema činu u koji su prevedeni od dana stupanja na snagu ovog zakona. danom stupanja na snagu ovog zakona postaju lica zaposlena u saveznim organima uprave. 3) vojni službenik VII klase .u čin starijeg vodnika. Član 350 . zadržava dostignuti iznos ako je to za njega povoljnije. osim građanskih lica na službi u Saveznom ministarstvu za odbranu. ovog zakona izvršiće se i prevođenje rezervnih oficira. danom stupanja na snagu ovog zakona prevode se u civilna lica na službi u Vojsci. bila manja od plate koju je ostvarilo do dana stupanja na snagu ovog zakona.u čin kapetana. Penzionisani vojni službenici. 6) vojni službenik IV klase .u čin kapetana I klase.u čin pukovnika. kao i rezervnih vojnih službenika. mlađih oficira i vojnih službenika Jugoslovenske narodne armije. 2) vojni službenik XI klase . 7) vojni službenik III klase . 346. Licu iz stava 2. po propisima o položaju zaposlenih u saveznim organima uprave. 3) vojni službenik X klase . koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarivali pravo na penziju. ovog člana čija bi plata.u čin starijeg vodnika I klase.u čin vodnika.u čin potpukovnika. 5) vojni službenik V klase .u čin majora.u čin zastavnika.u čin poručnika. Član 349 Po odredbama čl.u čin vodnika I klase. dok se razlika ne dostigne povećanjem plate po bilo kom osnovu. Licu koje ne prihvati prevođenje po odredbi stava 2. 8) vojni službenik II klase . Član 348 Građanska lica na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. ovog člana prestaje služba u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 4) vojni službenik VI klase . i to: 1) vojni službenik XII klase .1) vojni službenik IX klase . 9) vojni službenik I klase . i 347. Građanska lica na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u Saveznom ministarstvu za odbranu.u čin potporučnika.

ako te uslove ispuni najdocnije do 31. Obaveza služenja u Vojsci lica koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateklo u svojstvu pitomca ili slušaoca vojne škole. a nemaju jugoslovensko državljanstvo. profesionalnog podoficira Vojske. unaprediće se u čin majora prema uslovima iz člana 73. decembra 1995. godine. utvrđuje se u skladu sa odredbom stava 1. Član 354 Pravo na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja u smislu člana 59.Aktivnim oficirima. ovog člana. Profesionalni oficir u činu majora koji nema završenu vojnu akademiju. tačka 2) Zakona o službi u oružanim snagama. Lica iz stava 1. ako te uslove ispuni najkasnije do 31. Član 355 . unaprediće se u čin potpukovnika prema uslovima iz člana 75. odnosno stipendiste Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu. odnosno u civilno lice u Vojsci. ovog člana koja prihvate prevođenje u profesionalnog oficira i profesionalnog podoficira Vojske. odnosno profesionalnog podoficira. odnosno odgovarajuću visoku stručnu spremu. odnosno civilno lice na službi u Vojsci. a nema mogućnost da se zaposli u novom mestu službovanja profesionalnog oficira. Član 352 Profesionalni oficir u činu kapetana I klase koji nema završenu vojnu akademiju. Zakona o službi u oružanim snagama služi za dokazivanje identiteta profesionalnog vojnika do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. godine. ovog člana koja ne steknu jugoslovensko državljanstvo prestaje služba u Vojsci u roku od 30 dana od dana isteka roka koji im je ostavljen za sticanje jugoslovenskog državljanstva. odnosno profesionalnog podoficira koji je prinudno prekinuo radni odnos zbog predislokacije jedinice. Član 351 Vojna legitimacija izdata po odredbama člana 65. a postavljen je na formacijsko mesto višeg čina pre dana stupanja na snagu ovog zakona. odnosno ustanove sa teritorije bivših jugoslovenskih republika na teritoriju SRJ. i člana 59a ovog zakona ima bračni drug profesionalnog oficira. dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona steknu jugoslovensko državljanstvo. odnosno odgovarajuću visoku stručnu spremu. odnosno profesionalnom podoficiru koji je školovanje ili specijalizaciju završio pre stupanja na snagu ovog zakona obaveza služenja u Vojsci utvrđuje se prema odredbama Zakona o službi u oružanim snagama. a položio je ispit za čin majora. Član 353 Profesionalnom oficiru. decembra 1995. tačka 2) Zakona o službi u oružanim snagama. odnosno u drugim slučajevima promene lokacije jedinica i ustanova. prestaje služba u Vojsci u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 1. Licima iz stava 2. mlađim oficirima i vojnim službenicima Jugoslovenske narodne armije i građanskim licima na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji koji ne prihvate prevođenje u profesionalnog oficira.

ovog zakona. Član 359 U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Zajednica socijalnog osiguranja vojnih osiguranika transformisaće se u Fond socijalnog osiguranja vojnih osiguranika. odnosno posluju po principu sticanja i raspodele dohotka.(Brisan) Član 356 Vojne ustanove koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost. ili jedinice i ustanove Vojske. ovog člana koji nije završio fakultet opštenarodne odbrane ili fakultet bezbednosti i društvene samozaštite do kraja oktobra kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života i ako je sa uspehom završio stažiranje u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u trajanju od četiri meseca i 15 dana. Ako se regrut na dan stupanja na snagu ovog zakona zatekao kao student fakulteta opštenarodne odbrane ili fakulteta bezbednosti i društvene samozaštite. u skladu sa zakonom. smatra se da je odslužio vojni rok. transformisaće se u ustanove iz člana 338. smatra se da je odslužio vojni rok. Član 357 Na lica koja su ostvarila pravo na mesečnu novčanu naknadu zbog prestanka službe po potrebi službe do dana stupanja na snagu ovog zakona primeniće se odredbe člana 115. ovog zakona. ako je to za osiguranika povoljnije. Član 358 Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarena po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona usklađuju se po odredbama ovog zakona.radnike u republici članici. Građanska lica na službi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u ustanovama iz stava 1. prema nastavnom planu i programu tog fakulteta. Regrut iz stava 2. Član 360 Ako je vojni obveznik do dana stupanja na snagu ovog zakona završio fakultet opštenarodne odbrane i. ili u preduzeća. ovog člana prevode se u skladu sa odredbama ovog zakona. Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se pod uslovima i na način koji su uređeni propisima koji su bili na snazi u vreme pokretanja postupka. Lice koje zbog prestanka službe u Vojsci izgubi status vojnog osiguranika stiče pravo na penziju kod Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika ako to pravo ne može ostvariti po propisima republike članice. proveo na dužnosti četiri meseca i 15 dana. s tim da se u pogledu uslova za sticanje i načina određivanja i usklađivanja penzija primenjuju propisi koji važe za osiguranike . upućuje se na dosluženje vojnog roka u trajanju od pet meseci i 15 dana. najdocnije do prvog dana narednog meseca od njegovog stupanja na snagu. ako je prema nastavnom planu i programu fakulteta na kome studira proveo na dužnosti (stažiranju) u Jugoslovenskoj narodnoj armiji četiri meseca i 15 dana i ako je taj fakultet završio do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. . zavisno od potreba Vojske.

avgusta 1991. br. Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Sl. 58/76 i 63/90) i Zakon o dodatku na decu i drugim oblicima dečje zaštite dece vojnih osiguranika ("Službeni list SFRJ". 74/87 i 20/89). Član 5 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG". Zakon o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika ("Službeni list SFRJ". godine i kasnije. br. godine. br. Samostalni članovi Zakona o izmenama Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Sl. 26/90 i "Službeni list SRJ". 7/85. Član 362 Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 40/89. br. 7/85. . list SCG". Član 361a Vojnici koji su stupili na služenje vojnog roka u mesecu septembru 2001. br. maja 1992. 7/2005) Član 7 Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Srbije i Crne Gore". 13/72. na način koji propiše Savezna vlada. 26/89 i 30/91). 67/73.Vreme koje je regrut proveo kao dobrovoljac u jedinicama i ustanovama Jugoslovenske narodne armije ili u sastavima pod njenom komandom. br. list SCG". Zakon o zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika ("Službeni list SFRJ". računa se kao služenje vojnog roka u dvostrukom trajanju. od 17. Zakon o vojnoj obavezi ("Službeni list SFRJ". vojni rok služe po odredbama ovog zakona. br. Član 361 Upućivanje regruta po odredbama člana 301. u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. do 19. Član 363 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: Zakon o službi u oružanim snagama ("Službeni list SFRJ". 44/2005) Član 4 Ovaj zakon se odnosi i na vojnike koji već služe vojni rok. 64/85. br. ovog zakona vršiće se postupno. 58/76 i 7/85). 31/93 i 50/93). 20/89.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful