You are on page 1of 1
Tämä juttu löytyy Scrid.-palvelusta osoitteesta scribd.com/ABBSuomi Figure

Tämä juttu löytyy Scrid.-palvelusta osoitteesta scribd.com/ABBSuomi

Figure

Teksti Dakota Lavento Kuva Ari Nakari

11 000 eurolla säästöä

35 000 euroa

E nergiavaltaisen teollisuuden valtakunnallisessa energiatehok- kuussopimuksessa mukana oleva Ovako Bar Oy Ab on si- toutunut tehostamaan energiankäyttöään.

”Tuotantoprosessimme on hiottu mahdollisimman energia- tehokkaaksi. Viime vuosien aikana olemme käyneet läpi myös apuprosessejamme”, kertoo Ovako Imatran terästehtaan johta- ja Heikki Nyholm. Apuna peruskartoituksen tekemisessä on ollut ABB:n kans- sa solmittu Energiatehokkuussopimus. ABB:n tarjoamassa pal- velussa paitsi kartoitetaan taloudellisesti kannattavat energiate- hokkuushankkeet myös toteutetaan ne. Energiatehokkuutta parannetaan nimenomaan siellä, missä se on taloudellisesti kannattavaa. ”Tarkoituksena ei ole tehdä investointeja vain investointien vuoksi”, painottaa projektipäällikkö Erja Saarivirta ABB:ltä. ”Energiatehokkuustoimenpiteiden tarkoituksena on parantaa kilpailukykyämme. Pääbisneksemme ei ole energiansäästö, vaan teräksen tuottaminen mahdollisimman kustannus- ja energiate- hokkaasti”, Nyholm sanoo.

Viilauksilla säästöjä ABB:n avulla tehtaan energiansäästömahdollisuudet kar- toitetaan systemaattisesti. Sopimuskauden aikana toteutetut energiansäästöinvestoinnit ovat olleet kustannuksiltaan varsin edullisia, mutta tuoneet nopeasti suuria säästöjä. Esimerkiksi bloomiuunin savukaasupuhaltimen suoran sähkömoottorikäy- tön uusiminen taajuusmuuttajakäytöksi maksoi 5 000 euroa ja säästää 4 400 euroa vuodessa. Jäähdytysvesipumppaamon ajo- tapamuutokset säästävät 35 000 euroa vuodessa noin 11 000 euron investointikustannuksilla. Vuodenvaihteen jälkeen käyttöönotetulla energiamittausjär- jestelmällä puolestaan sähkön ja maakaasun kulutuslukemat tal- lennetaan automaattisesti tietokantaan. Näin kulutusta ja kus- tannuksia voidaan seurata entistä tarkemmin. Nyholm kiittää ABB:n energiaosaamista. ”Sopimuksen avulla olemme saaneet käyttöömme resursse- ja viemään uudistuksia eteenpäin kurinalaisesti ja aikataulussa.” Saman vahvistaa sähköosaston päällikkö, tehtaan energiavas- taava Jukka Kyllönen. ”Kaikkea emme mitenkään pysty tekemään itse.” Tulokset puhuvat puolestaan, mutta Saarivirta painottaa, että niiden saavuttamisessa johdon sitoutuminen on yksi tärkeimmis- tä tekijöistä. ”Ovako Imatran tehtaan johdolle ja henkilökunnalle on annet- tava monta plussaa”, huomauttaa Saarivirta.

ABB power 1 | 12

5