You are on page 1of 218
ABSOLUTE SCHOOL - cursuri acreditate Ia nivel national woww.pregatiro.not | Cosgcarrs fara, ABSOLUTE SCHOOL CURS CONTABILITATE FINANCIARA ‘v8. 03-07-2009 “Absolute School - Tel. 021.31.41.444 / 07 27 387 623 | 07 44 47 17 86/ 07 65 4873 48 ABSOLUTE SCHOOL - cursuri acreditate la nivel national CUPRINS Tipuri de societati Tipuri de informatie contabila Profesia de contabil Reglementarea contabilitatii Metoda contabilitatii 1 Bilantul contabil 2 Contul 3 Planul de conturi 4 Balanta de verificare Analiza Contabila Contul de profit si pierdere Clasa 1 - Conturi de capitaluri Clasa 2 - Conturi de imobilizari Clasa 3 - Conturi de stocuri $i productie in cuts de executie Clasa 4 — Conturi de terti 4.4 Creante comerciale 4.2 datoril comerciale 4.3 Conturi de actionari si asociati 4.4 Debitori si creditori diversi 4.5 Conturi de regularizare si asimilate 4.6 Impozite si taxe 4.6.1 Taxa pe valoarea adaugata 4.6.2Impozitul pe veniturile microintreprinderilor 4.8.3 impozite si taxe locale 4.8.4 Impozitul pe profit 4.8.5 Impozit minim 4.6.6 Impozitul pe di 47 Salarii 4.7.4 Venituri din salarii 4.7.2 Impozite taxe si contrib 4.7.3 Contabilitatea salariilor Clasa 5 - Conturi de trezorerie Clasa 6 - Conturl de cheltuieli Clasa 7 ~ Conturi de venituri Registre obligatorll pentru societatile comerciale Lucrari de contabilitate importante de efectuat la sfarsit de an Situatii financiare anuale Planul de conturi general Exercitii si probleme idende Absolute School - Tel. 021.31.41.444 / 07 27 957 623 / O7 44 47 17 86/ 07 66 4873 48 Cow ane marti fee ABSOLUTE SCHOOL - cursuri acreditate [a nivel national yoww.prenatire, Tio ocietati FP Tcslele tipuri Ge socletati comerciale reglementate de Legea rr. 31/7980 privind societétile comerciale sunt Sototetea in nume colectiy (S.N.C.) are drept caractersticd obligatia soliier® (0 eget masur’) Si nemarginté (cu intregul patrimoriu) a esociatior peri operatunie desfagurate in numele Se aeiatl Hlotararea judeoStoreasc’ obtinuté impotriva societati este opozabld fees) asociat. Soe ao gm comandita simpld are coua tipurl de asocial. comencttat si comandltar Fata de Soo ates ander, csociati comancitai au In olus dreptul de administrare a societéli- Din pene seo ralere al obligatiel pentru operatiunile socetati, comancitai rspund solider S| nemérgint, th timp ce riscul comancitanlor se limitesza la capital subscrs ‘Comanditarul are dreptul de a cere eee 2 ilanjului contabil si a contulul de profit si pierdere, Precum gi dreptul cee cerceta autenticltates acestora pe baza documentelor justificative. ate ot comandita pe acfiunl pAstreazs caracterstcle societal Tn comancit& simpla, ol meniiunea divizéril capitalului social 19 actiuni. Ser nestori pot f revocafi de catre sdunarea generala a asociatior, jar un asociat ales administrator devine automat esociat comanditat eee Gu raspundore limitaté (SRL) are crept principal caracteristica itarea SRouncerl scfiorartor pentru obligalile societal la cepitalul social subscris de fiecare actionar Cepitelul este Imparfit in parti sociale care sunt liber transterablle numai inte asociat aremiterea odie persoane cin afara societal trebule aprobati de asociati care eprezinta cel putin trel patrimi din capitalul social Been slates pe acflunl (S.A,) pastreazé limiterea rspunderi ls capitalul subscris, de fiecare Sctionar. Dreplul de proprietate asupra actiuniler nominative sau la putter se transmite Iiber, fare consimtamantul celoriat{i actioneri Tipuri de informatie il Informatia contabilé cint-o Intreprindere se poate clasifica in dous man categor = informatie contabila financiara informatie contabila de gostiune. Informatia contabild financiara este destinata utilizatorlor externl, cum Sunt investitoril, SBleriati creditor, quvernul seu publica larg si este desemnaté prin situatiio financlare de sintez® sau, pe Scurt, situatille financiare. informatia contabila de gestiune oste destinata utilizatorilor Intern) respectiv conduceti Inreprndert Aceesta informatie este nestanderdizata, adesea nemonetard,