You are on page 1of 4

Sedmorica e biti u Allahovom hladu kad drugog hlada sem Njegovog ne bude, me u njima su: pravedni imam, mladi

koji je odrastao u pokornosti Allahu, ovjek ije je srce bilo vezano za d amiju, dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, ovjek koga je pozvala ugledna i lijepa ena, a on joj odgovorio da se boji Allaha, ovjek koji je udijelio sadaku i sakrio je da ljevica ne zna ta je podijelila desnica, i ovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu o i zasuze. 1.Pravedni imam,predvodnik (vladar) ''...Allah voli pravedne.'' (El-Maide, 42, El-Hud urat, 9, i El-Mumtehine, 8.) Rije ''adl'' (pravda) zna i umjerenost u svemu, tj. da se sve stvari stave na svoje mjesto, a rije ''adalet'' (pravednost) je svojstvo koje ovjeka titi od svega to skrnavi njegovu ljudskost. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Zaista su pravedni kod Allaha na osvijetljenim minberima; oni koji provode pravdu u svojim presudama, u svojim porodicama i onima koji su im pot injeni.'' El Alkami za ovaj dio hadisa ka e: Odnosi se na bilo koga ko je bio u ulozi da rje ava neko pitanje vjernika, bilo da se radi o pitanjima zakonodavne, politi ke ili izvr ne vlasti. Hadis po inje ovom kategorijom upravo zbog va nosti ali i zbog iroke primjene na koju se mo e odnositi. Allah s.w.t. nare uje pravdu: Allah zahtijeva da se sva ije pravo po tuje, dobro ini, i da se bli njima udjeljuje, i razvrat i sve to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. (En-Nahl 90.) O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedo ite Allaha radi, pa i na svoju tetu ili na tetu roditelja i ro aka, bio on bogat ili siroma an, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedo ili ili svjedo enje izbjegavali pa, Allah zaista zna ono to radite. (En-Nisa 135.) Allah vam zapovijeda da odgovorne slu be onima koji su ih dostojnipovjeravate i kada ljudima sudite da pravi no sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! A Allah doista sve uje i vidi. (En-Nisa 58.)

Resulullah s.a.w.s. je kazao: "Svi ste vi uvari, i svako je odgovoran za ono to mu se povjeri; vladar je uvar svojih podanika i odgovara za njih; ovjek je uvar svoje porodice i odgovoran je za nju; ena je uvar u ku i svoga mu a i odgovorna ja za njoj povjereno; sluga je uvar imetka svoga vlasnika i odgovara za njega." Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je: ''Tri su vrste sudija, dvojica e u Vatru, a jedan u D ennet: onaj koji je saznao istinu i po njoj sudio, u i e u D ennet, a onaj koji je saznao istinu, a nije po njoj sudio, ve je nepravedan bio, on e u Vatru, kao to e u Vatru i onaj koji nije saznao istinu pa je ljudima iz neznanja sudio.'' (Hadis bilje i imam Ebu Davud, a ejh Albani svrstava ga u sahih hadise.) Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je: ''Tri su vrste sudija, dvojica e u Vatru, a jedan u D ennet: onaj koji je saznao istinu i po njoj sudio, u i e u D ennet, a onaj koji je saznao

istinu, a nije po njoj sudio, ve je nepravedan bio, on e u Vatru, kao to e u Vatru i onaj koji nije saznao istinu pa je ljudima iz neznanja sudio.'' (Hadis bilje i imam Ebu Davud, a ejh Albani svrstava ga u sahih hadise.) 2. Mladi odrastao u pokornosti Allahu s.w.t. To su mladi i puni snage i zdravlja koji se prihvate vjere i imana od najranijih dana. Boje se Allaha i Njega s.w.t uzimaju za Sudiju u svim sporovima. To je mladi koji mo e pobijediti svoju strast, kojeg vodi razum, kojeg je Allah s.w.t. uputio. Mladi koji se napio sa izvora islama (Allahova knjiga i sunnet Allahovog Poslanika s.a.w.s.). Ovdje nije re eno ovjek nego mladi zato to je ibadet mladi a vrijedniji od ibadeta starca, jer se posti e kro enjem strasti koje su kod mla e osobe izra enije i te e ih je savladati. 3. ovjek ije je srce bilo vezano za d amiju

Ovo se odnosi na onoga koji pazi na svoj namaz obavljaju i ga kolektivno u d amiji sa drugim muslimanima u propisano vrijeme. Tako er, onosi se i na onoga koji se puno zadr ava u d amiji ine i i'tikjaf u njemu,ali i i te i ga, obnavljaju i ili prave i ga. Allahovog Poslanika, s.a.v.s, ka e: D amije su ku e bogobojaznih. Kome d amija bude njegova ku a, Allah mu je zagarantirao Svoju milost i prelazak preko Sirat- uprije! 4. Dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali Ovaj dio hadisa zna i da se susretnu dvojica vjernika u nekom Allahu ugodnom ibadetu koji se obavlja iskreno u ime Allaha, i zbog Njegovog zadovoljstva te se kroz tu dobro inu aktivnosti me usobno zavole. Nisu se zavolili radi neke li ne dunjalu ke koristi nego radi Allahovog zadovoljstva. Njihova lubav ne prekida se ni poslije kada odu za svojim dunjalu kim poslovima. Oni su ahbabi kada su zajedno ili kada su rastavljeni, i ta ljubav u ime Allaha ne prestaje. Muhammed, s.a.w.s., je rekao: "Doista e Allah na Sudnjem danu kazati: "Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas u ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema." (Muslim, br. 2566) Prenosi Enes, r.a.: Ko bude posjedovao jednu od ove tri stvari, osjetit e slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu dra i od svega drugog, da voli ovjeka samo u Allahovo ime i da se mrzi vratiti u nevjerstvo kao to mrzi da bude ba en u vatru. (Prenose petorica osim Ebu Davud) Od Ebu Umameh el-Bahilijja, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: Ko bude volio Allaha radi, i mrzio Allaha radi, i davao Allaha radi, i zabranjivao Allaha radi, takav je upotpunio iman! (Ebu Davud, 4681; Ahmed, 3/438, 440; a ejh Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Ljubav u ime Allaha, d . , ima i svoje stepene: 1. Ljubav koja je izra enija i jaca prema svome bratu u vjeri nego prema samom sebi. Takvi su bili ashabi, r.a, pa ih je Allah, d . , opisao rijecima:''I onima koji su Medinu za ivljenje izabrali i domom prave vjere jo prije njih je ucinili, oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato to im se daje, ne osjecaju, i vi e vole njima nego sebi,

mada im je i samima potrebno, a oni koji se sacuvaju uskogrudnosti, oni ce sigurno uspjeti.''(El-Ha r, 9)

2. Da voli svome bratu u islamu ono to voli sebi. Buhari i Muslim bilje e u svojim zbirkama sljedeci hadis Allahova Poslanika, s.a.v.s: ''Niko od vas nece vjerovati(imati potpun iman) sve dok svome bratu (po vjeri) ne bude elio ono to eli sam sebi.'' 3. Da ocisti svoje srce od mr nje, zavisti i drugih bolesti kada se radi o odnosu prema drugim muslimanima. Ako u srcu nema ljubavi onda mora postojati pravda koja ce kanalisati srd bu i mr nju. To nam najbolje pokazuje primjer Umer ibnul-Hattaba, r.a, i odnos koji je imao prema ubici svog brata Darar ibnul-Hattaba. Ubica je to gnusno djelo izvr io kao mu rik, pa je pre ao na islam, a Umer mu je govorio, kada bi ga sreo na putu: ''Ne volim da ti vidim lice, jer kad god te vidim sjetim se kako je ubijen moj brat.'' On mu uzvrati rijecima: ''O vladaru pravovjernih, da li ce to biti razlog da me sprijeci da uzmem pravo koje mi pripada?'' , a Umer mu rece: ''Ne, tako mi Allaha, dat cu ti tvoj hakk!'' Obzirom da je porodica osnovna celija dru tva, vrlo va no je da odnosi u porodici budu izgradeni na medusobnoj ljubavi i obostranom po tovanju. Velika opasnost vreba porodicu u koju se uvuce netrpeljivost, mr nja i neprijateljstvo. Upravo zato je Uzvi eni Allah, d . , naredio lijepo ophodenje medu supru nicima:''I lijepo se ophodite prema enama, pa ako ih vi i ne budete podnosili i voljeli, pa mo da vi ne to i ne volite, a Allah ce u tome dati mnogo dobra.''(En-Nisa, 19) 5. ovjek koga je pozvala ugledna i lijepa ena, a on joj odgovorio da se boji Allaha Centralini dio u ovom dijelu hadisa je bogobojaznost. Ona se manifestuje i preferira nad najve im ovodunjalu kim u ivanjem. Onaj ko se Allaha s.w.t. toliko boji, da zbog Njega kontroli e svoje strasti i sputava ih u strahu od Njegovog obra una, zaslu i e hlad na Sudnjem danu. 6. ovjek koji je udijelio sadaku i sakrio je da ljevica ne zna ta je podijelila desnica Oni koji imanja svoja tro e na Allahovom putu li e na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah e onome kome ho e dati i vi e; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji tro e imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono to potro e ne poprate prigovaranjem i uvredama, eka nagrada u Gospodara njihova ni ega se oni ne e bojati i ni za im oni ne e tugovati. (El-Bekare 261-262.) Tajna sadaka gasi srd bu Gospodara i otklanja lo svr etak (smrt) Sadaka bri e grijehe, kao to voda gasi vatru! Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne do u dva meleka, pa je dan ka e: 'Allahu, daj dare ljivcu imetak!' A drugi ka e: 'Allahu, daj krtici propast!' 7. ovjek koji se iskreno sjeti Allaha, pa mu o i zasuze

Najbogobojazniji ljudi su oni koji najbolje poznaju sebe i svoga Gospodara. Allahov Poslanik s.a.w.s. ka e: Ja se najvi e od vas Allaha bojim i ja sam najbogobojazniji od vas.

Strah je jedan vid sr ene strepnje zbog onoga to neko o ekuje da e se desiti. On se i ne pokazuje osim u i ekivanju ne eg stra nog, kao to je npr. D ehennemska vatra, strah od pitanja u kaburu ili kaburske patnje, strah od stajanja pred Allahom na Sudnjem danu i sl. Takvaluk je ne initi zabranjene stvari. Enes r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: Ko se sjeti Allaha, pa mu se orose o i suzama od straha prema Njemu te kanu na temelju, ne e biti ka njen na Sudnjem danu. Ebu Rejhane pripovjeda da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao: Vatri je zabranjeno oko koje se orosi suzom ili zapla e od bogobojaznosti. Tako er i oko koje ne spava zbog borbe na Allahovom putu. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: Kao to mlijeko ne vra a u vime tako se ni oko koje zapla e od bogobojaznosti ne ka njava vatrom. Ne e se izmje ati pra ina podignuta u borbi na Allahovom putu sa dimom d ehennema.