You are on page 1of 1

a t nh cao d a va o tri th c

a t nh cao d a va o tri th c
N
am 20!! di qua vi nhiu kho khan, lhach lhc nhung cng la nam DHQCHN dl duc nhng lhanh lu
dang l hao, phal lrin lren mi phuong din. Co nhiu cong lrinh khoa hc cong ngh xul sc vi gia lr
hc lhul cao, Khi dng va lhanh cong buc du mo hinh !+a ca Nhim v chin luc, 8an hanh quy
ch dao lo sau di hc, Quy dnh v Nhim v chin luc, Tip lc hoan lhin co cu da nganh, da lnh vc bng
vic lhanh lp ml s don v lrc lhuc mi, Ln du lien ap dng lhanh cong phuong phap danh gia lheo nang
lc d luyn sinh sau di hc, Va dc bil, ln du lien 4 lnh vc khoa hc - cong ngh ca DHQCHN duc xp
vao lop 200 lrung di hc lien lin chau A.
8en cnh do, vi lruyn lhng ca ml Dang b mnh v chl lung, doan kl, lhng nhl lrong y chi, nang dng,
sang lo lrong hol dng, nam qua, Dang b DHQCHN da lo ra sc mnh lng hp, phal huy mi ngun lc,
ch dng vuon len lm quc l, lhc hin s mnh v vang, vi khu hiu hanh dng. Sang lo lien phong
chl lung cao.
D dl duc nhng lhanh lu lo ln do, ben cnh s c gng, n lc vul bc ca mi can b, nha khoa hc, lhy
co giao, sinh vien va hc vien DHQCHN, con co s dong gop lo ln, s ch do sal sao va quan lam, dng vien ca
Dang, Nha nuc va Chinh ph, cac da phuong.
8uc sang giai don phal lrin mi vi nhiu lhi co va lhach lhc mi dang ch don, d vul qua va gianh lhng
li, DHQCHN luon xac dnh phuong cham hanh dng la "DT DNH CAO DA VAO TPl THC", dng lhi phal
huy nhng gia lr cl loi. Chl lung cao, Tien phong, Sang lo, Tich hp, Trach nhim cao, Phal lrin bn vng.
Vi hon !00 nam hinh lhanh va phal lrin, la ml lrong nhng dim la cho lri lu Vil Nam, loi lin lung rng,
chung la s dng lam, dng long, ch dng vul qua nhng lhach lhc, lhc hin ll cac nhim v ca nam
20!2, kin lo DHQCHN lr lhanh ml l chc lechno-polis lrong ml lh gii "nong - phng - chl", dua
DHQCHN phal lrin nhanh, bn vng lheo mu hinh di hc linh hoa mi. DHQCHN phai lr lhanh da ch dao
lo va nghien cu khoa hc chl lung cao va lin cy ca Dang, Nha nuc, Chinh ph va loan xa hi, cung cp
ngun nhan lc chl lung cao dap ng cao cac yeu cu phal lrin ca dl nuc, lo ra duc cac gia lr gia lang va
san phm dc dao, co nhng dong gop quan lrng cho s phn lhnh ca Vil Nam cng nhu khu vc va lh gii.
Dc bil, DHQCHN s lip lc vuon len mnh m, khng dnh v lh dn du, co nhng cng hin quan lrng cho
giao dc di hc va khoa hc nuc nha, xng dang vi vai lro nong cl lrong h lhng giao dc di hc Vil Nam.
Vi khi lh do, chung la co d co s hi vng vao ml nam mi lhng li rc r hon.
Nhan dp nam mi, lrong khong khi vui luoi dy sc sng ca xuan Nham Thin 20!2, loi lhan ai gi dn loan lh
cac lhy co giao, can b, nha khoa hc, cung loan lh hc vien, sinh vien, hc sinh lrong loan DHQCHN nhng
linh cam lhan lhuong, quy lrng cung li chuc mnh khe, hnh phuc va lhanh cong.
CS.TS Mai Trng Nhun
Ciam dc DHQCHN
7KFKFPQJQPPL
!