You are on page 1of 12

ORNAMENTI:

Harpija Gargouille Kartu a Putto Stucco

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

ORNAMENT
Ornament je u likovnoj umjetnosti ukras ili dekoracija od biljnih, ivotinjskih,geometrijskih ili antropomorfnih motiva. Ornamentikon je skup ornamenata koji pripadaju odre enom kulturnom krugu. Svaka civilizacija je imala unutar svoje kulture svoj stil ornamentalnih ukrasa.
Zlatka Emer i Osnove Arhitekture 2

KARTU A
Kartu a je ornament koji se koristio u egipatskoj arhitekturi. Na krajevima ovalni oblik koji prikazuje u e i okru uje faraonska imena. Vjerovalo se da ovaj oblik ima posebnu mo i zbog toga niko osim faraona nije mogao svoje ime zapisati u kartu u.

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

KARTU A

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

HARPIJE
Harpije su po gr koj mitologiji ptice s licima ena. Jo su ih zvali boginje oluja,plja ka ice i otima ice. Harpije su odnosile du e umrlih u had. Prikazivane su u sklopu mitolo kih pri a na freskama i vazama u anti koj gr koj arhitekturi.
Zlatka Emer i Osnove Arhitekture 5

HARPIJE

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

GARGOUILLE
Gargouille/ Garguji predstavljaju oluk ili odvodna cijev OLUK/SIMA nalazi se iznad zavr nog vijenca na anti kim gra evinama, skuplja vodu s krova i odvodi je na predvi enim mjestima preko ispusta. Na arhajskih hramova je dekorirana u pe enoj glini, a kasnije je od kamena.

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

GARGOUILLE
STREHA najjednostavnije je rje enje u to ve em krovnom nagibu s kojeg voda slobodno otje e. U srednjem vijeku, posebno u gotici, garguji se izra uju u obliku ivotinja, demona, fantasti nih bi a, koji popunjavaju krovne zone mnogih velikih crkava. Garguji su znatno odmaknuti od zida kako bi se voda izlijevala to dalje (zbog velike visine crkvi) Vodorige.

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

PUTTO
Putto je prikaz (figura) novoro en eta, prikazanog u obliku malog dje a i a obna enog sa krilima ili bez krila. Putto se esto povezuje sa Cherubnom Cherubini su biblijski an eli koji predstavljaju drugi red bo jih an ela Putto se esto predstavlja kao Cupido
Zlatka Emer i Osnove Arhitekture 9

PUTTO
U renesansi se pojavljuje u dva oblika: Eros i Cupid kao pratilac Afrodite est je motiv na freskama i sarkofazima
Zlatka Emer i Osnove Arhitekture 10

STUCCO
Stucco je gra evinski materijal koji se dobiva od agregata,veziva i vode. Nanosi se dok je jo mokar jer kad se osu i prelazi u vrlo vrsto agregatno stanje. Stucco slu i za dekorativno oblaganje zidova i soba,a koristi se kao skulptorski,slikarski i arhitektonski materijal.

Zlatka Emer i Osnove Arhitekture

11

STUCCO
Kao gradivni materijal,stucco je dugotrajniji i atraktivniji i nanosi se kao fini u obliku jednog ili dva sloja na kamen. U historiji kori ten je i za ineterior i eksterior.
Zlatka Emer i Osnove Arhitekture 12