You are on page 1of 30

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

ΓΛΩΣΣΑ Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’   ΣΕΛΙ ∆Α   Εισαγωγή
 

ΣΕΛΙ∆Α

 

Εισαγωγή……………………………………………………………… Η πρώτη θρησκεία………………………………………………………

2

4

Ο

Θεός…………………………………………………………………

5

Συµβολισµός των εικόνων του Ιησού………………………………… Το εξελληνισµένο όνοµα «Ιησούς»……………………………… Αντίχριστος και 666………………………………………………

8

10

11

Ο

πρώτος άνθρωπος………………………………………………

12

Έλλην…………………………………………………………………… Ελλάς και Ελληνική γλώσσα……………………………………………

16

17

.

Οι Τιτάνες…………………………………………………………

19

.

∆ικαιοσύνη……………………………………………………………

19

.

Εγκέφαλος……………………………………………………………….

20

.

Περί σίτου……………………………………………………………….

21

.

Τετραγωνισµός του κύκλου……………………………………………

21

 

Η

ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

-

1 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ας πάρουµε τα θέµατα µε την σειρά:

Η Ελληνική γλώσσα είναι τέλεια, είναι η δηµιουργία του θείου λόγου,

πρόκειται για το θαύµα των θαυµάτων, είναι γλώσσα Αρµονίας και έχει Μαθηµατική δοµή. Αυτά δεν µπορεί κανείς να τα αµφισβητήσει.

Η γλώσσα µας είναι ιερή, δεδοµένου ότι ξεπέρασε το φράγµα του χρόνου.

Είναι Αγία διότι αν οι άνθρωποι θεωρούν άγιους όσους υπηρέτησαν τον ∆ηµιουργό, η Γλώσσα µας υπηρέτησε την ανθρωπότητα στα βάθη των αιώνων. Είναι το κλειδί στο

βιβλίο της γνώσης χωρίς το κλειδί αυτό δεν θα µπορούσαµε να διδαχθούµε πολιτισµό ακόµη και την ύπαρξη του ίδιου Μεγαλοδύναµου Θεού µας.

Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα ζωντανό δηµιούργηµα και οπωσδήποτε

υπόκειται εξέλιξη. Οι Έλληνες µεταχειριζόταν διάφορες γραφές, ανάλογα µε τις χρονικές περιόδους. Πάντοτε όµως η γλώσσα µας ήταν µία και ενιαία σ’ ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο. Μόνο η γραπτή παράσταση, τα σύµβολα, τα σηµεία και τα γράµµατα είχαν µία µεταβολή. Ας σηµειώσουµε ότι, η βάση της γραφής ότι είναι το αλφάβητο

και πρώτοι οι Έλληνες από τους άλλους λαούς εφεύραν και µεταχειρίσθηκαν, και µάλιστα όχι ένα, αλλά πολλά. Αλλά πριν προχωρήσουµε σε αυτή την αναζήτηση, είναι απαραίτητο να επεξηγηθούν συγκεκριµένα σηµεία, για να µην δηµιουργηθούν απορίες και αµφισβητήσεις.

Η παγκόσµια ιστορία των αριθµών αναγνωρίζει τον 4 ο αιώνα π.Χ. σαν

χρονολογία που πρωτοπαρουσιάζεται η µέθοδος των αριθµογραµµάτων στον Ελλαδικό χώρο, αν και είναι ιστορικά γνωστό ότι ο Πυθαγόρας χρησιµοποιούσε αυτόν τον τρόπο από τον 6 ο π.Χ. αιώνα.

Τα ελληνικά γράµµατα αντιστοιχούν µε τους εξής αριθµούς:

Α=1

Ι=10

Ρ=100

Β=2

Κ=20

Σ=200

Γ=3

Λ=30

Τ=300

∆=4

Μ=40

Υ=400

Ε=5

Ν=50

Φ=500

Ξ=60

Χ=600

Ζ=7

Ο=70

Ψ=700

Η=8

Π=80

Ω=800

Θ=9

*Για το 6 χρησιµοποιούσαν το δίδαγµα F ή το Στίγµα ς’. *∆εν υπήρχαν αντίστοιχα γράµµατα για τους αριθµούς 90 & 900 αλλά τα αντικαταστούσαν από τα σύµβολα Κόπα και Σαµπί.

Για να υπολογίσουµε τον λεξάριθµο µίας λέξης (ή φράσης) πρέπει να

αθροίσουµε τους αριθµούς της λέξης (ή της πρότασης) και το σύνολο αποτελεί τον λεξάριθµο. Παράδειγµα:

Ο λεξάριθµος της λέξης ΘΕΑ είναι 15

∆ιότι (Θ=9 + Ε=5 + Α=1)=15

Ο λεξάριθµος της φράσης Η ΘΕΑ είναι 23

∆ιότι (Η=8 + Θ=9 + Ε=5 + Α=1)=23

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 2 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Οι περισσότερες λέξεις (λεξάριθµοι) κυµαίνονται ανάµεσα στο 100 και το 1000 αλλά υπάρχουν και αρκετοί λεξάριθµοι που βρίσκονται πέρα από τα όρια αυτά. Όπως η λέξη ΓΗ ισοδυναµεί µε τον λεξάριθµο (Γ=3 + Η=8)=11. Ενώ η λέξη ΣΩΦΡΩΝ µε τον λεξάριθµο 2450 (Σ=200 + =800 + Φ=500 + Ρ=100 + =800 + Ν=50)=2450

Ω =800 + Φ =500 + Ρ =100 + Ω =800 + Ν =50)=2450 Υπάρχουν περίπου

Υπάρχουν περίπου 2500 λεξάριθµοι που µπορούν να αντιστοιχούν σε µεγάλο αριθµό λέξεων.

Ο λεξάριθµος της λέξης ΘΕΟΣ είναι =284 (Θ=9 + Ε=5 + Ο=70 + Σ=200)=284

Επίσης οι λέξεις ΑΓΙΟΣ και ΑΓΑΘΟΣ έχουν τον ίδιο λεξάριθµο. (Α=1 + Γ=3 + Ι=10 + Ο=70 + Σ=200)=284 (Α=1 + Γ=3 + Α=1 + Θ=9 + Ο=70 + Σ=200)=284

*Μήπως η Ελληνική γλώσσα, µας αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι Άγιος και Αγαθός;

Ο λεξάριθµος 430 είναι συνάθροιση των λέξεων:ο Θεός είναι Άγιο ς και Αγαθός; Α=1 Μ=40 Ε=5 Ν=50 Ρ=100 Α=1 Υ=400

Α=1

Μ=40

Ε=5

Ν=50

Ρ=100

Α=1

Υ=400

Ο=70

Ι=10

Θ=9

Θ=9

Μ=40

Θ=9

Η=8

Ε=5

Ο=70

Μ=40

Μ=40

Ι=10

Σ=200

Ο=70

Α=1

Α=1

430

Σ=200

Τ=300

430

430

Ι=10

Κ=20

Α=1

430

*Είναι άραγε σύµπτωση ή κάτι άλλο πιο βαθύ κρύβεται κάτω από την έννοια των λεξαρίθµων αυτών;

ν έννοια των λεξαρίθµων αυτών; Στα µαθηµατικά των πρώτων τάξεων

Στα µαθηµατικά των πρώτων τάξεων του σχολείου, µας έµαθαν ότι η ∆ιάµετρος του κύκλου ισούται µε την ακτίνα του δύο φορές. Ας δούµε τα εξισώσεις:

Η ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙ (Η=8 + ∆ιάµετρος=730 + Ει=15)= 753

∆ΙΣ Η ΑΚΤΙΣ

Εδώ η Ελληνικά γλώσσα οπωσδήποτε επιβεβαιώνει τον µαθηµατικό νόµο.

(∆ις=214 + Η=8 +Ακτίς=531)= 753

νό µο. (∆ις=214 + Η=8 +Ακτίς=531)= 753 Το µήκος της Περιφέρειας του

Το µήκος της Περιφέρειας του κύκλου ισούται µε την διάµετρο του κύκλου πολλαπλασιαζόµενου µε το 3,14

Π= ΜΗΚΟΣ(338) + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ(1016) + ΚΥΚΛΟΥ(940) =2294 διαιρούµενο δια της διαµέτρου ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (730) έχουµε το =3,14

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 3 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Να λοιπών ένα ακόµα στοιχείο που ενισχύει το συµπέρασµα της σχέσης Μαθηµατικών και Ελληνικής Γλώσσας.

και Ελληνικής Γλώσσας. Σύµφωνα µε την λεξαριθµηκή

Σύµφωνα µε την λεξαριθµηκή θεωρία δύο λέξεις ή δύο προτάσεις που έχουν τον ίδιο λεξάριθµο σχετίζονται µεταξύ τους, έχουν κοινά σηµεία ή ταυτίζονται σηµασιολογικά.

ή ταυτίζονται σηµασιολογικά. Η Ελληνική Γλώσσα µπορεί να

Η Ελληνική Γλώσσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να αποδείξει, µε εξισώσεις,

περιπτώσεις που οι λέξεις συνδέονται εννοιολογικά ή µε διάφορες άλλες σχέσεις,

π.χ.:

ΚΑΥΚΑΣΟΣ=912 αλλά και ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ=912

Ή ΚΟΡΙΝΘΟΣ=529, ΙΣΘΜΌΣ=529 αλλά και ΜΥΚΗΝΑΙ=529

Καθώς επίσης περιπτώσεις που οι έννοιες δύο λέξεων µε διαφορά µίας µονάδας, δείχνουν πώς από την πρώτη (µικρότερη) γεννιέται η δεύτερη. Π.χ. ΟΦΙΣ=780---ΣΟΦΙΑ=781 Ή ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ=773---ΚΑΘΑΡΌΣ ΛΟΓΟΣ=774

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ=773---ΚΑΘΑΡΌΣ ΛΟΓΟΣ=774 Η σοφία συµβολίζεται µε το φίδι

Η σοφία συµβολίζεται µε το φίδι και λατρευόταν ανέκαθεν κατά την

αρχαιότητα. Αλλά και στις µέρες µας το φίδι είναι το σύµβολο των γιατρών σ’ ολόκληρο τον κόσµο.

«Ο δε όφις ην ο φρονιµώτατος πάντων των θηρίων επί της γης, ων εποίησε Κύριος ο Θεός» (Γένεσις Γ.1)

Κύριος ο Θεός» (Γένεσις Γ.1) Η Ελληνική γνώση είναι το φώς του

Η Ελληνική γνώση είναι το φώς του κόσµου.

Ας δούµε τις εξισώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (161) + ΓΝΩΣΗΣ (1263) + ΕΙΝΑΙ (76)= 1500 ΦΩΣ ΦΩΣ(Φ=500 + Ω=800 + Σ=200)= 1500

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην σωστή γραφή των λέξεων, ορισµένες αφηρηµένες σ’ έννοια λέξεις, χρειάζεται προσοχή διότι η σηµερινή τους σηµασία είναι διαφορετική από την αρχική σηµασία.

Π.χ. η λέξη Θεός είναι πανάρχαια λέξη, της εποχής προ του Οµήρου και του Ησιόδου και σηµαίνει τον δηµιουργό. Αλλά και η λέξη ∆ΑΙΜΩΝ=905 έχει τον ίδιο λεξάριθµο µε την λέξη ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ=905 και δεν έχει καµία σχέση µε τις διάφορες λανθασµένες ερµηνείες που επέβαλε η εκκλησία.

∆ΑΙΜΟΝ=950

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ=905

Η ΠΡΏΤΗ ΘΡΗΣΚΕΊΑ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ=905 Η ΠΡΏΤΗ ΘΡΗΣΚΕΊΑ Ο λεξάριθµος τις λέξης Ερµής και

Ο λεξάριθµος τις λέξης Ερµής και ο λεξάριθµος της λέξης Θρησκεία έχουν την ίδια αριθµητική ισοψηφία.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 4 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΡΜΗΣ=353

ΘΡΗΣΚΕΙΑ=353

∆ικαίως ο Ερµής θεωρείται ο ιδρυτής της πρώτης µονοθεϊστικής Θρησκείας.

Ο ΘΕΟΣ

µονοθεϊστικής Θ ρησκείας. Ο ΘΕΟΣ « Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ή

«Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος. Όύτος ήν εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι αυτού εγένετο ουδέ έν γέγονεν. Εν αυτώ ζωή ήν και η ζωή ήν το φώς των ανθρώπων και το φώς έν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ού κατέλαβεν» (Ιωάννου 1 1-5)

ΛΟΓΟΣ=373

ΙΩΑΝΝΗΣ=1119

ΛΟΓΙΚΟΝ ΟΝ=373 ΛΟΓΟΣ 3 φορές (373Χ3=1119)

Κατά τον Ιωάννη στην αρχή υπήρχε κάποιο Λογικό Ον, που ήταν ο Θεός και δηµιούργησε τα πάντα. (Αυτό µόνο από φιλοσοφικής πλευράς). Θεός και δηµιούργησε τα πάντα. (Αυτό µόνο από φιλοσοφικής πλευράς). Σύµφωνα µε τον Ιωάννη ο λόγος είναι η αρχή των πραγµάτων το Α’ της δηµιουργίας και έχει άµεση σχέση µε το φώς.

και έχει άµεση σχέση µε το φώς. « Ο θεός αγάπη εστί » (Ιωάννου δ 8

«Ο θεός αγάπη εστί» (Ιωάννου δ 8 & 16).

Η αιτία της γέννησης των πραγµάτων είναι η ενέργεια που δηµιουργείται από την συνύπαρξη δύο ίσων και αντίθετων δυνάµεων, του Λόγου και της αγάπης. Ο Λόγος και η αγάπη δηµιουργούν το Άπειρον. ΛΟΓΟΣ (373) + ΑΓΑΠΗ (93) = 466 ΑΠΕΙΡΟΣ (466)

(373) + ΑΓΑΠΗ (93) = 466 ΑΠΕΙΡΟΣ (466) Ο χρόνος είναι σχετικός. ∆εν

Ο χρόνος είναι σχετικός. ∆εν υπήρξε ποτέ καµία αρχή και δεν θα υπάρξει ποτέ

κανένα τέλος.

δεν θα υπάρξει ποτέ κανένα τέλος. 1090=ΧΡΟΝΟΣ 1090=ΕΤΟΣ ΕΣΤΙ 1090=Η ΑΓΑΠΗ

1090=ΧΡΟΝΟΣ

1090=ΕΤΟΣ ΕΣΤΙ 1090=Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙ

Ο Λόγος εκπροσωπείται συµβολικά από τον άνδρα και η Αγάπη από την

γυναίκα. (Από φιλοσοφικής πλευράς) ο Ιωάννης είναι απόλυτα σωστός, διότι

υποτίθεται ότι ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάµ και µετά την Εύα. Η λέξη γυνή παράγεται από την λέξη «γεννώ».

«Και είπε Αδάµ τούτον νυν οστούν εκ των οστέων µου και σάρξ εκ της σαρκός µου αυτή κληθήσεται γυνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη.» (Γεν. Β 23)

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 5 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ « Ότι τρείς εισίν οι µαρτυρούντες εν τον ουρανώ. Ο

«Ότι τρείς εισίν οι µαρτυρούντες εν τον ουρανώ. Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύµα. Και ούτοι οι τρείς έν εισί και τρείς εισίν οι µαρτυρούντες εν τη γή, το Πνεύµα, το ύδωρ και το Αίµα, και οι τρείς εις το έν εισίν» (Ιωάννου Α 5-7-8) 1572= ΠΑΤΗΡ + ΛΟΓΟΣ + ΑΓΙΟ ΠΝΥΜΑ 1572= ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω

4443=Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ 4443=Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Υ∆ΩΡ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

«Απεκρίθει ο Ιησούς αµήν λέγω σοι, εάν µη τις γεννηθεί εξ ύδατος και Απεκρίθει ο Ιησούς αµήν λέγω σοι, εάν µη τις γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύµατος ού δυναται εισέλθειν εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάννου

3-5)

1878= ΘΕΟΣ + ΑΝΘΡΩΠΟΣ + ΘΕΟΣ 1879= ΠΑΤΗΡ + ΥΙΟΣ + ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 1880= Υ∆ΩΡ + ΠΝΕΥΜΑ

Μήπως η Ελληνική γλώσσα προσπαθεί να µας αποδείξει ότι ο Πατέρας και το Άγιο πνεύµα είναι Θεοί ενώ ο Υιός είναι άνθρωπος;

Θεοί ενώ ο Υιός είναι άνθρωπος; « Ούτος εστίν ο ελθών δι ύδατος

«Ούτος εστίν ο ελθών δι ύδατος και αίµατος, Ιησούς Χριστός ούκ εκ

τω ύδατι µόνο, αλλά εν τω ύδατι και το αίµατι» 1356= Υ∆ΩΡ + ΑΙΜΑ 1356=ΓΝΩΣΙΣ + ΑΓΑΠΗ

(Ιωάννου Α 5:6)

1356=ΓΝΩΣΙΣ + ΑΓΑΠΗ (Ιωάννου Α 5:6) « Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γήν» (Γεν. Α 1)

902= ΟΥΡΑΝΟΣ + ΓΗ 902=ΤΟ ΑΛΦΑ

1219=ΙΧΘΥΣ

1219=ΤΟ ΩΜΕΓΑ ∆ηλαδή το Ωµέγα χωρίς αµφιβολία ο Ιησούς Χριστός.

1804=Ο ΙΧΘΥΣ ΕΣΤΙ 1804=ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ 1804=Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΜΠΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Εγώ ειµί η άµπελος η αληθινή» λέει ο Ιησούς

(Ιωάννου 15:1)

» λέει ο Ιησούς (Ιωάννου 15:1) « Και εποίησεν ο θεός τον

«Και εποίησεν ο θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν»

(Γεν Α,27)

Η

ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 6 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο προϊόν της εξέλιξης του

Ο άνθρωπος είναι το ανώτερο προϊόν της εξέλιξης του σύµπαντος το Α και το Ω της ∆ηµιουργίας

1380=ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1381=ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΩΜΕΓΑ

Το 560 π.Χ. περίπου ο Αναξίµανδρος ο Μιλήσιος, γιος του Πραξιάδη, µαθητής του Θαλή, ισχυρίζεται ότι «αρχήν είρηκε των όντων το η, µαθητής του Θαλή, ισχυρίζεται ότι «αρχήν είρηκε των όντων το άπειρον» Εν αρχή και στοιχείο των όντων είναι το άπειρον. Πρώτος ο Αναξίµανδρος χρησιµοποίησε τον όρο «αρχή». Λέγει δε ότι δεν είναι το νερό ούτε κανένα από τα καλούµενα στοιχεία (γη, αέρας, φωτιά) αλλά ότι είναι µία άλλη φυσική οντότητα, που ονοµάζεται άπειρο και απ’ αυτή γίνονται όλοι οι ουρανοί και οι κόσµοι τους.

587=ΑΝΑΞΙΜΑΝ∆ΡΟΣ

587=Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙ

Η σύγχρονη φυσική κατάφερε να αποδείξει αυτά που δίδασκε ο Αναξίµανδρος πριν

2500 χρόνια. Ότι το άπειρον Σύµπαν είναι στην πραγµατικότητα µία άπειρη ενέργεια (η ύλη είναι ενέργεια) άφθαρτη και κατά συνέπεια χωρίς αρχή και τέλος. Ο Αριστοτέλης δίδασκε ότι

«Όλα τα πράγµατα ή είναι κάποια αρχή ή προέρχονται από κάποια αρχή, του δε απείρου δεν υπάρχει αρχή διότι θα υπήρχε και το τέλος αυτού… διότι το άπειρον είναι αθάνατο και ανώλεθρο, όπως λέγει και Αναξίµανδρος»…

Η Αγία Ελληνική γλώσσα µε εξισώσεις αποδεικνύει την φιλοσοφία των Ελλήνων

σοφών.

την φιλοσοφία τ ων Ελλήνων σοφών. Είναι γεγονός ότι ο Θεός είναι έ

Είναι γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας µαθηµατικός παντογνώστης. Οµιλούµε

διαρκώς για την έννοια του Θεού χωρίς, µέχρι τώρα, να εξετάζουµε σε βάθος τον λεξάριθµο της λέξης Θεός…

Ας προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την σηµασία του.

Έχουµε:

ΘΕΟΣ (9+5+70+200) =284 αλλά και οι λεξάριθµοι των λέξεων ΑΓΑΘΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ έχουν το ίδιο άθροισµα.

ΑΓΑΘΟΣ(1+3+1+9+70+200)=284

ΑΓΙΟΣ(1+3+10+70+200)=284

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ (10+5+100+1=116)+(40+70+50+8=168)=284

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η Ελληνική Γλώσσα αποδεικνύει ότι ο Θεός Άγιος και Αγαθός είναι καθώς επίσης ότι η Ιερά Μονή είναι ο τόπος λατρείας του Θεού.

είναι ο τόπος λατρεία ς του Θεού. Γνωρίζουµε ότι η εκκλησία είναι

Γνωρίζουµε ότι η εκκλησία είναι ένα µέσον διαδόσεως του Θείου λόγου. Ο λεξάριθµος της λέξης Εκκλησία είναι αυτός µε τον λεξάριθµο της λέξης Θείος. ΕΚΚΛΗΣΙΑ (5+20+20+308+200+10+1)=294 ΘΕΙΟΣ (9+5+10+70+200)=294

(5+20+20+308+200+10+1)=294 ΘΕΙΟΣ (9+5+10+70+200)=294 Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω την εξής

Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω την εξής αλήθεια:

Οι δώδεκα «Ολύµπιοι θεοί» δεν ήταν θεοί. Ο Θεός είναι Ένας και είναι πνεύµα. Αλλά ήταν Μύστες και κάτοχοι της αρχαίας µυστικής γλώσσας.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 7 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η λέξη Θεός προέρχεται από το ρήµα θέω και σηµαίνει κινούµαι αενάως µε µεγάλη ταχύτητα. Οι Ολύµπιοι θεοί είχαν την δυνατότητα να κινούνται µε ταχύτητες που προσέγγιζαν αυτές του φωτός ή ακόµη ποιο µεγάλη, και έτσι σύµφωνα µε τον µετασχηµατισµό του Lorentz προκαλούσαν διαδοχικές χρονοδιαστολές και µπορούσαν να γερνάνε µε πολύ πιο αργό ρυθµό από τους κοινούς θνητούς.

ρυθµό από τους κοινούς θν ητούς. Όταν ρωτήθηκε ο Πυθαγόρας από

Όταν ρωτήθηκε ο Πυθαγόρας από τους µαθητές του «Τι εστί Θεός» αυτός απάντησε «Η ΜΟΝΑΣ» Ο ΘΕΟΣ ΕΙ(70+284+15)=369 Η ΜΟΝΑΣ (8+361)=369

Γνωρίζουµε ότι ο Πατέρας των Αρχαίων «θεών» ήταν ο Ζευς που ο λεξάριθµος της λέξης ισοδυναµεί µε την λέξη ΓΡΑΦΗ. εξάριθµος της λέξης ισοδυναµεί µε την λέξη ΓΡΑΦΗ.

ΖΕΥΣ(7+5+400+200)=612

ΓΡΑΦΗ(3+100+1+500+8)=612

Μήπως η Ελληνική γλώσσα θέλει να αποδείξει ότι ο Ζευς παρέλαβε την Γραφή από τον ∆ηµιουργό Πατέρα και στην συνέχεια… την παρέδωσε στον Ερµή, τον Τρισµέγιστο) που την έφερε στους Έλληνες; Λέω µήπως;…

έφερε στους Έλληνες; Λέω µήπως;… Ο Ζευς στην γενική του πτώση (∆Ι

Ο Ζευς στην γενική του πτώση (∆ΙΟΣ) έχει τον ίδιο λεξάριθµο µε την λέξη ΘΕΟΣ.

∆ΙΟΣ(4+10+70+200)=284

Και ΘΕΟΣ=284 Το γεγονός αυτό δικαιολογεί ότι ο Ζευς θεωρείτο ο επικεφαλείς των «θεών». Θα πρέπει να τονίσουµε, όµως, ότι οι αρχαίοι θεοί, δεν έχουν την έννοια του δηµιουργού, άλλα είναι Μύστες και κάτοχοι της αρχαίας και µυστικής γνώσης. Ήταν σαν να λέγαµε επιτελείς του αληθινού Θεού, του ∆ηµιουργού του σύµπαντος.

του ∆ηµιουργού του σύµπαντο ς. Εξετάζοντας τους λεξάριθµους

Εξετάζοντας τους λεξάριθµους ΙΕΡΈΑΣ και ΝΑΟΣ έχουµε ταύτιση.

ΙΕΡΕΑΣ(10+5+100+5+1+200)=321

ΝΑΟΣ (50+1+70+200)=321 Αυτή η λεξαριθµική ισότητα δικαιολογείται απολύτως αφού γνωρίζουµε ότι ο Ιερέας βρίσκεται στον Ναό, στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Έχουµε παρατηρήσει πολλές φορές

Έχουµε παρατηρήσει πολλές φορές τα γράµµατα Α και Ω µέσα στο φωτοστέφανο του Ιησού. Τώρα ας υπολογίσουµε το άθροισµα Α(1)+Ω(800) παίρνουµε τον αριθµό 801. Αν όµως υπολογίσουµε τον λεξάριθµο της λέξης περιστερά (από το περιστέρι που βλέπουµε στο φωτοστέφανο του Ιησού) διαπιστώνουµε ότι ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (80+5+100+10+200+300+5+100+1)=801 Α + Ω (1+800)= 801 Έτσι λύνεται η απορία του συµβολισµού της περιστεράς µε το Άγιο Πνεύµα.

περιστεράς µε το Άγιο Πνεύµα. Στο φωτοστέφανο του Ιησού, µαζί

Στο φωτοστέφανο του Ιησού, µαζί µε τα γράµµατα Α και Ω, τα οποία συµβολίζουν την αρχή και το τέλος, παρατηρείστε και τις ακόλουθες εξισώσεις:

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 8 -

 

Η

ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΜΗΝ

99

ΑΓΙΟΝ

134

ΠΝΕΥΜΑ

576

809

ΑΜΗΝ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ= 809

Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (8+801)=809

Να λοιπόν γιατί συµβολίζεται µε περιστερά το Άγιο Πνεύµα. Εδώ διακρίνουµε την

δύναµη της Ελληνικής γλώσσας να αποδείξει του λόγου το αληθές.

να αποδείξει του λόγου το αληθές. Ένας άλλος συµβολισµός στο

Ένας άλλος συµβολισµός στο φωτοστέφανο των εικόνων που παριστάνουν τον Ιησού είναι η µετοχή του ρήµατος ειµί, δηλαδή Ο ΩΝ, που σηµαίνει ο υπάρχων.

Ο ΩΝ (70+800+50)=920 ΟΦΘΑΛΜΟΣ (70+500+9+1+30+40+70+200)=920

Άρα ο οφθαλµός που βλέπουµε στο τρίγωνο που βρίσκεται στο φωτοστέφανο του Ιησού είναι ο Ων , ,ο υπάρχων Θεός ο ∆ηµιουργός των πάντων. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει η φράση «ΕΣΤΙ ∆ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤ’ ΟΡΑ»

Ας δούµε τώρα τους λεξάριθµους των λέξεων:∆ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤ’ ΟΡΑ» Η Υπέρτατη Βίβλος, Εντολοφύλαξ,

Η Υπέρτατη Βίβλος, Εντολοφύλαξ, Πανυπερούσιος, Αεί Φώς…

Η Υπέρτατη Βίβλος=(1516)

Περιέχει τα υπέρτατα και Απόκρυφα µυστικά της γνώσεως και είναι ο

ΕΝΤΟΛΟΦΥΛΑΞ=(1516)

και ο ΕΝΤΟΛΟΦΥΛΑΞ=(1516) επίσης ΑΕΙ ΦΩΣ=(1516)

επίσης ΑΕΙ ΦΩΣ=(1516) Ο λεξάριθµος της λέξης

Ο λεξάριθµος της λέξης Φωτοστέφανον φέρει το άθροισµα 2846 που είναι η λέξη Θεός (284 Χ 10)+6 όπου επισηµαίνει µία άλλη σχέση της λέξης Φωτοστέφανον και Θεός. Φωτοστέφανον

(500+800+300+70+200+300+5+500+1+50+70+50)=2846

Καθώς είναι γνωστό το φωτοστέφανον παριστάνει την αύρα ενός ατόµου το οποίο έχει συγκεντρώσει τεράστια ποσά βιοενέργειας και ίσως µπορεί να θεραπεύει ακόµη και ασθενείς

να θεραπεύει ακόµη και ασθενείς Πράγµατι η πρόταση «βέβαιον εστί

Πράγµατι η πρόταση «βέβαιον εστί ένδειξης υψηλής βιοενέργειας» έχει τον ίδιο λεξάριθµο:

ΒΕΒΑΙΟΝ

= 140

 

ΕΣΤΙΝ

= 565

ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ

= 344

ΥΨΗΛΗΣ

= 1346

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

= 461

=2856

ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΙΩΝ

=2856

Άρα το φωτοστέφανιον είναι ένδειξη υψηλής βιοενέργειας.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 9 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΟ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ “ΙΗΣΟΥΣ”

ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ “ΙΗΣΟΥΣ” Αν εξετάσουµε το εξελληνισµένο

Αν εξετάσουµε το εξελληνισµένο όνοµα ΙΗΣΟΥΣ και την λεξαριθµική σηµασία βλέπουµε ότι έχει σχέση µε τον αριθµό 8 και εκτός του ονόµατος Εµµανουήλ όλα τα ονόµατα που δίδονται για τον Ιησού Χριστό είναι πολαπλάσια του 8.

ΙΗΣΟΥΣ(10+8+200+70+400+200) =888

ΧΡΙΣΤΟΣ(=1480)=

=(185Χ8)

ΚΥΡΙΟΣ(=800)=

=(100Χ8)

ΣΩΤΗΡ(=1408)=

=(176Χ8)

ΜΕΣΣΙΑΣ(=656)=

=(82Χ8)

ΥΙΟΣ(=680)=

=(85Χ8)

ΥΨΙΣΤΟΣ(=1880)=

=(235Χ8)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΜΩΝ(=1768)=

=(221Χ8)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(=644)=

=(80Χ8+8/2)

Ας δούµε όµως και άλλες εξισώσεις ΙΗΣΟΥΣ =888 ΕΙΣΑΙ (226) + ΑΛΗΘΙΝΟΣ (378) + ΘΕΟΣ (284) =888 ΝΙΚΗ (88) + ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ =888 ΕΙΣΑΙ(226) + ΑΛΗΘΙΝΟΣ(378) + ΘΕΟΣ(284) =888 ΝΙΚΗ(88) + ΚΥΡΙΟΣ(800) =800

(284) =888 ΝΙΚΗ (88) + ΚΥΡΙΟΣ (800) =800 Ο Ιησούς ο Κύριος, Νίκησε τον

Ο Ιησούς ο Κύριος, Νίκησε τον θάνατο επάνω στον σταυρό και είναι λόγος

αλήθειας. ΛΟΓΟΣ(373) + ΕΣΤΙ(515) =888 ΘΕΙΑ(25) + ΑΛΗΘΕΙΑ(64) + ΘΕΟΣ(234) + ΕΣΤΙ(515 )=888 Τον ίδιο λεξάριθµο έχουν και οι λέξεις:

ΘΕΟΤΟΚΟΣ(744) + ΘΕΙΟΝ(144) =888 ΠΑΡΘΕΝΟΣ(515) + ΛΟΓΟΣ(373) =888 Μήπως εδώ η Ελληνική γλώσσα προσπαθεί να µας πείσει για την Παρθενογέννηση και τον Ευαγγελισµό της Μητέρας του Ιησού;

της Μητέρας του Ιησού; Ο λαός µας λέει ότι τα χρήµατα

Ο λαός µας λέει ότι τα χρήµατα είναι του διαβόλου και όχι του θεού, διότι µ’

αυτά εξαγοράζεις τα πάντα. Ας δούµε όµως τους λεξάριθµους:

ΣΑΤΑΝΑΣ (200+1+300+1+50+1+200) = 753 ∆ΡΑΧΜΗ (4+100+1+600+40+8) = 753

…Ακόµη µία σύµπτωση της Ελληνικής γλώσσας;

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ

Αν αγαπάς την πατρίδα σου, τότε µόνο µπορείς εκτιµήσεις όλες τις πατρίδες και όλους τους λαούς.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 10 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ψξς’ (666)

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ψξς’ (666) Ο Αγαπηµένος µαθητής του Χριστο

Ο Αγαπηµένος µαθητής του Χριστού, µετά τις περιπέτειες του, κατέληξε στην Πάτµο, όπου µετά από κάποια οράµατα έγραψε την αποκάλυψη. Πρόκειται για ένα προφητικό βιβλίο σχετικά µε το τέλος του κόσµου, την εµφάνιση κάποιου Αντίχριστου και την ∆ευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού. Μέχρι σήµερα, υπήρξαν πολλοί που επιχείρησαν να ερµηνεύσουν το βιβλίο, αλλά κανείς δεν πλησίασε στο παραµικρό την αλήθεια. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ιωάννης δεν ήξερε τι έγραφε. Έγραφε απλώς κάποια συµβολικά και µπερδεµένα όνειρα διότι έτσι ήταν γραφτό να γίνει και να µην µπορεί κανείς να καταλάβει µέχρι το τέλος. Μετά από όλα που αναφέρονται στα διάφορα βιβλία καταλαβαίνει κανείς τι περίπου σηµαίνει Αντίχριστος.

Αντίχριστος σηµαίνει λογική, επιστήµη, Γνώση, Σοφία, Ύλη, Γη, Πλούτος κτλ.

Αντίχριστος θα µπορούσε να είναι όχι ένα µόνο άτοµο αλλά ένας ολόκληρος λαός, ένα κράτος. Στην αποκάλυψη παρουσιάζεται σαν ένα θηρίο (ο ∆ράκος ο µέγας).

Στην µυθολογία ο ΙΑΠΕΤΟΣ και η γυναίκα του ΚΛΥΜΕΝΗ, δηµιούργησαν τον άθνρωπο από «πηλό», όπως δηλαδή και ο Κύριος ο Θεός του Μωυ σή ν τον άθνρωπο από «πηλό», όπως δηλαδή και ο Κύριος ο Θεός του Μωυσή και των Εβραίων. Αν και ο Ιάπετος είναι συµβολικά (και µόνο συµβολικά) ο πατέρας του Προµηθέα και απ’ αυτόν κατάγονται οι Έλληνες, στην ουσία είναι ο δηµιουργός, όλων των ανθρώπων της Γης, και γιατί όχι του σύµπαντος. ΙΑΠΕΤΟΣ (10+1+80+5+300+70+200) =666

ΙΑΠΕΤΟΣ (10+1+80+5+300+70+200) =666 Ο αριθµός του είναι χξς’ δηλαδή

Ο αριθµός του είναι χξς’ δηλαδή 666.

(Ιωάννου Αποκάλυψη 13¨18)

Όπως προανέφερα ο Ιωάννης στην αποκάλυψή του αναφέρεται στο ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ και το ταυτίζει µε τον λεξάριθµο 666

ΤΟ (370) + ΜΕΓΑ (49) + ΘΗΡΙΟΝ (247) = 666

ΤΟ (370) + ΜΕΓΑ (49) + ΘΗΡΙΟΝ (247) = 666 Στα µαθηµατικά το τετράγωνο του

Στα µαθηµατικά το τετράγωνο του Ιερού Ελληνικού αριθµού 6 είναι 36 (6 Χ 6). Τώρα αν πάρουµε τα 36 πρώτα ψηφία των αριθµών έχουµε:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+

21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36=666

21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 =666 Γνωρίζουµε τον µύθο της

Γνωρίζουµε τον µύθο της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης (της κόρης) ας δούµε όµως την εξίσωση:

∆ΗΜΗΤΗΡ (4+8+40+8+300+8+100=)

468+

+ΚΟΡΗ (20+70+80+8=)

198=666

Ας δούµε όµως και άλλους λεξάριθµους:

ΑΕΙ(1+5+10)=16 ΕΚΛΕΚΤΟΣ(5+20+30+5+20+300+70+200)=650 ΑΕΙ(16) + ΕΚΛΕΚΤΟΣ(650) =666

Η (8)

Ι∆ΕΑ(10+4+5+1)=20

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 11 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝ(5+30+30+50)=123

ΕΣΤΙ(5+200+300+10)=515

Η(8) + Ι∆ΕΑ(20) + ΕΛΛΗΝ(123) + ΕΣΤΙ(515) = 666

ΠΑΝΑΞΙΟΝ(80+1+50+1+60+10+50)=322

ΟΡΓΑΝΟΝ(70+100+3+1+50+70+50)=344

ΠΑΝΑΞΙΟΝ(322) + ΟΡΓΑΝΟΝ(344)=666

ΑΓΑΘΟ∆ΟΤΗΣ (1+3+1+9+70+4+70+300+8+200) = 666 ΓΕΝΙΚΟΤΗΣ (3+5+50+10+20+70+300+8+200) =666 ΟΜΙΛΗΤΗΣ (70+40+1030+8+300+8+200) =666 ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗΣ (5+30+30+8+50+70+80+100+5+80+8+200) =666

Η γλώσσα µας θέλει να µας υποδείξει ότι ο Έλληνας είναι εκ φύσεως προικισµένος µε φιλότιµο και για αυτόν τον λόγο είναι Αγαθοδότης καθώς επίσης και ρήτωρ (άριστος οµιλητής) και υπερέχει σε όλους τους τοµείς (γενικότης).

Η(8) + ΜΕΓΑΛΗ(87) + ΣΤΟΑ(571) =666 Ο(70) + ΝΤΑΒΕΛΗΣ(596) =666

Η λέξη Νταβέλης προέρχεται από την λέξη ∆ιάβολος.

από την λέξη ∆ιάβολος. 667 = ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 667 = ΠΑΡΘΕΝΟΣ

667

= ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

667

= ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ

667

= ΕΜΒΡΥΟΝ

Τι να σηµαίνουν άραγε οι εξισώσεις αυτές;

Αϊ ντε λοιπόν Έλληνά µου, να ταξιδέψουµε στους δρόµους που φέρνουν στην θύµιση και την συντροφιά των προγόνων σου, στους δρόµους που σε φέρνουνστην γνώση της καταγωγής σου και στην γνώση του εαυτού σου. Από το βιβλίο του Γεωργίου Γαβριέλου «Των Ελλήνων τα ιερά»

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ:

Ο πρώτος άνθρωπος έχει τον λεξάριθµο 1.311 Α’ (1) + ΑΝΘΡΩΠΟΣ (1310) =1.311 Αλλά και ο λεξάριθµος της φράσης «το Α’(1) + ΑΝΘΡΩΠΟΣ(1310) =1.311 Αλλά και ο λεξάριθµος της φράσης «το σπέρµα εστί» έχει τον ίδιο λεξάριθµο:

ΤΟ(370) + ΣΠΕΡΜΑ(426) + ΕΣΤΙ(515) =1.311

Είναι άραγε σύµπτωση ή η Ελληνική γλώσσα προσπαθεί να µας διδάξει κάτι;

προσπαθεί να µας διδάξει κάτι; Οι ακόλουθοι λεξάριθµοι έχουν

Οι ακόλουθοι λεξάριθµοι έχουν την ίδια δύναµη:

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1.310

ΧΥΜΟΣ

1.310

ΦΥΣΙΣ

1.310

ΕΞΕΛΙΣΣΩ

1.310

ΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ

1.310

ΕΥ∆ΑΙΜΩΝ

1.310

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 12 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Ο ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ

1.310

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ

1.310

ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

1.310

ΑΘΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ

1.310

ΑΡΕΤΗ + ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

1.310

ΣΥΖΥΓΙΚΟΣ

1.310

ΣΤΥΣΙΣ

1.310

ΣΥΖΥΓΙΚΟΣ 1.310 ΣΤΥΣΙΣ 1.310 Η στύση και η χρήση του γενετικού

Η στύση και η χρήση του γενετικού οργάνου είναι απαραίτητη για την δηµιουργία του Ανθρώπου. Ας δούµε όµως µία εκπληκτική λεξαριθµική ισοψηφία µε τον αριθµό 1.310 που προέρχεται από την πρόταση: “Γεννητικόν όργανον ποιεί παιδίον”

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ (3+5+50+50+8+300+10+20+70+50)

=566

ΟΡΓΑΝΟΝ (70+100+3+1+50+70+50)

=344

ΠΟΙΕΙ (80+70+50+5+10)

=175

ΠΑΙ∆ΙΟΝ (80+1+10+4+10+70+50) ΣΥΝΟΛΟ 1.310

=225

Το γεννητικόν όργανον όπως ξέρουµε βρίσκεται στο µέσον του ανθρώπινου σώµατος. Αυτό το αναγνωρίζει και η γλώσσα µας… “ Αεί ώπινου σώµατος. Αυτό το αναγνωρίζει και η γλώσσα µας… “Αεί γεννητικόν όργανον άγει µέσον

ΑΕΙ (16) + ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ (566) + ΟΡΓΑΝΟΝ (344) + ΑΓΕΙ (19) + ΜΕΣΟΝ(365) =1.310

(344) + ΑΓΕΙ (19) + ΜΕΣΟΝ (365) =1.310 Η λέξη Αναπαραγωγός έχει τον

Η λέξη Αναπαραγωγός έχει τον ίδιο λεξάριθµο µε την λέξη Άνθρωπος:

Α(1) + Ν(50) + Α(1) + Π(80) + Α(1) + Ρ(100) + Α(1) + Γ(3) + Ω(800) + Γ(3) +

Ο(70) + Σ(200) =1.310

Γ (3) + Ω (800) + Γ (3) + Ο (70) + Σ (200) =1.310 Η

Η γυναίκα είναι το υποσύνολο της έννοιας Άνθρωπος, και είναι προορισµένη

να αναπτύξει µέσα της νέους ανθρώπους, πράγµα που σηµαίνει κυοφορικά όντα.

Όµως η λέξη κυοφορικόν (όν) έχει και αυτή λεξάριθµο 1.310. Κ(20) + Υ(400) + Ο(70) + Φ(500) + Ο(70) + Ρ(100) + Ι(10)+ Κ(20) + Ο(70) + Ν(50) = 1.310

+ Ρ(100) + Ι(10)+ Κ(20) + Ο(70) + Ν(50) = 1.310 Πριν τον γάµο, ο άνθρωπος,

Πριν τον γάµο, ο άνθρωπος, αρραβωνιάζεται. Το αρραβώνιασµα οδηγεί στον γάµο, και ο γάµος στην δηµιουργία νέου ανθρώπου εξετάζοντας τον λεξάριθµο της λέξης αρραβώνιασµα, διαπιστώνουµε ότι και αυτός είναι ίσος µε τον αριθµό 1.310. Α(1) + Ρ(100) + Ρ(100) + Ε(5) + Β(2) + Ω(800) + Ν(50) + Ι(10) + Α(1) + Σ(200) + Μ(400) + Α(1)=1.310

+ Ν(50) + Ι(10) + Α(1) + Σ(200) + Μ(400) + Α(1)=1.310 Ο γάµος ενώνει τον

Ο γάµος ενώνει τον άνδρα και την γυναίκα µε σκοπό την δηµιουργία απογόνων. Αυτό µας το τονίζει και η µαθηµατική Αγία γλώσσα των Ελλήνων, µε την πρόταση “Αεί εστίν ο ανήρ και η γυνή”

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 13 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΕΙ(16) + ΕΣΤΙΝ(565) + Ο(70) + ΑΝΗΡ(159) + ΚΑΙ(31) + Η(8) + ΓΥΝΗ(461) =

1310=

ΑΕΙ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΗΡ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ=1310

1310 = ΑΕΙ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΗΡ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ=1310 Είναι γνωστό ότι για την

Είναι γνωστό ότι για την δηµιουργία του ανθρώπου απαιτείται η χρήση του ανδρικού και του γυναικείου οργάνου. Ο άνθρωπος λοιπών δηµιουργείται από το Πέος και το Αιδοίον. Ας δούµαι όµως τι µας δίνουν οι λεξάριθµοι:

ΤΟ(370) + ΠΕΟΣ(355) + ΤΟ(370) + ΑΙ∆ΟΙΟΝ(215)= 1310

Αλλά και ΑΙ∆ΟΙΙΚΟΣ(395) + ΩΟΘΗΚΗ(915)= 1310

Αν πάρουµε τον λεξάριθµο των λέξεων ΠΑΝ και ΕΝ ΕΙΝΑΙ × 10 (α’ Πυθαγόρεια τετρακτύς), έχουµε : Πυθαγόρεια τετρακτύς), έχουµε :

ΠΑΝ(131) × 10= 1310 ΕΝ(55) + ΕΙΝΑΙ(76) = (131) × 10 = 1310

Αν πάρουµε την πρόταση Η ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ βρίσκουµε ότι έχει τον ακόλουθο λεξάριθµο:

Η(8) + ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ(1111) + ΘΕΙΑ(25) + ΑΝΑΛΟΓΙΑ(166)= 1310

Άρα η Ελληνική γλώσσα µας αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι πράγµατι η θεµελιώδης θεια αναλογία.

µατι η θεµελιώδης θεια αναλογία. Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή Πρώτος

Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή Πρώτος άνθρωπος ήταν ο Α∆ΑΜ, και πρώτη γυναίκα η ΕΥΑ που έγινε από το πλευρό του Α∆ΑΜ, για αυτό και το 406 προήλθε οπτικά από το 46µε την µετάθεση του 4 ενός δεκαδικού ψηφίου αριστερά… Α∆ΑΜ = 46 ΕΥΑ = 406

Ο Α∆ΑΜ και η ΕΥΑ δηµιουργούν αµαρτία για να δηµιουργηθεί το µηδέν και το άπειρον στην ζωή τους και στην ζωή των απόγονων τους.

452= Α∆ΑΜ(46) + ΕΥΑ(406) 453= ΑΜΑΡΤΙΑ 454= ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΝ

453= ΑΜΑΡΤΙΑ 454= ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΝ Όπως είναι γνωστό από τα παιδικά

Όπως είναι γνωστό από τα παιδικά µας χρόνια… Ο άνθρωπος παράκουσε την θεία εντολή και εξαπατήθηκε από το φίδι (δηλαδή την λογική του) δοκιµάζοντας τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Η ανακάλυψη της φωτιάς (το «πυρ» του Προµηθέα) τον οδήγησε στον δρόµο της λογικής (του ∆ιαβόλου), ξεφεύγοντας πλέον από τα άλλα ζώα. Έγινε ξαφνικά ένας µικρός θεός. Ενεργοποίησε όλον τον εγκέφαλό του και άρχισε να δηµιουργεί πολιτισµούς (αλλά και καταστροφές). Τώρα το κατά πόσον έκανε καλά αυτό είναι στην κρίση του καθενός µας. Ένα είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος θα έκανε την ίδια Προπατορική Αµαρτία αφού θα ακολουθούσε τον δρόµο της λογικής.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 14 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Οι πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο που

Οι πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο που ζούσαν εκεί κήπο της Ε∆ΕΜ Πόσο σωστές είναι οι µεταφράσεις από την Παλαιά ∆ιαθήκη δεν είναι γνωστό, αλλά δείτε τις εξισώσεις αυτές:

στον

671= ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 672= ΘΕΙΟΣ(294) + ΚΗΠΟΣ(378)

Φιλοσοφικά ο Παράδεισος ήταν παντού σε κάθε γωνιά της Γης. Στην πραγµατικότητα όµως, βρισκόταν στην Ελλάδα. Εκεί που έπρεπε να βρίσκεται, διότι από την Ελλάδα ξεκινούν όλα. 432= ΚΗΠΟΣ(378) + Ε∆ΕΜ(54) 433= ΤΕΜΠΗ(300+5+40+80+8)

Στην Παλαιά ∆ιαθήκη στο κεφάλαιο 19 της Γένεσης, περιγράφεται η παρέµβαση του Θεού και των «Υιών» ο 19 της Γένεσης, περιγράφεται η παρέµβαση του Θεού και των «Υιών» του στις γήινες υποθέσεις και η καταστροφή των δύο πόλεων, Σοδόµων και Γοµόρων. Συµπτωµατικά οι δύο αυτές πόλεις της Παλαιστίνης της αρχαιότητας έχουν λεξάριθµο παράγωγον ενός του άλλου, που αποδεικνύει ακόµη µια φορά ότι

Η Αγία Ελληνική µας γλώσσα δεν είναι τυχαία.

384= ΓΟΜΟΡΑ 385= ΣΟ∆ΟΜΑ

Στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν ΟΛΒΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕΝ

ΜΑΘΗΣΙΝ (είναι ευτυχής όποιος γνωρίζει ιστορία). Οι ανιστόριτοι είχαν κακή

µεταχείριση από τους συµπολίτες τους Σπάρτη τους ράβδηζαν

Στην Αθήνα τους εξόριζαν και στην

Αθήνα τους εξόριζα ν και στην Κατά τον Αθηναίο (∆ειπνοσοφιστ

Κατά τον Αθηναίο (∆ειπνοσοφιστες 14-639) αναφέρεται ότι µετά από µεγάλους σεισµούς διερράγησαν τα βουνά που καλούνται Τέµπη και τα νερά της λίµνης βγήκαν ορµώντας στην θάλασσα. Το γεγονός αυτό ο είχε αναγγείλει στον Πέλασγο κάποιος µε το όνοµα Πελώριος, που σηµαίνει ότι οι Πελάσγοι ήταν κάτοικοι της Ελλαδικής Μητρόπολης πριν εκατοντάδες χιλιάδες (ίσως και εκατοµµύρια) χρόνια.

588= ΚΗΡΥΞ 589= ΠΕΛΑΣΓΟΣ 590= ΤΕΛΕΙΟΝ ΟΝ

Τι ήταν ο Πέλασγος; Πέλασγος ήταν ο Άπειρος Έλληνας. ΆΠΕΙΡΟΣ(466) + ΈΛΛΗΝ(123)= 589 Τι σχέση µπορεί να έχει ο κήρυκας µε τους Πελάσγους και τους Έλληνες; Η λέξη Κήρυξ στ’ αρχαία Ελληνικά σηµαίνει τον άγγελο, τον αγγελιοφόρο καθώς επίσης και τον δάσκαλο. Οι Έλληνες ήταν πάντα οι δάσκαλοι των άλλων λαών, ήταν πράγµατι το Φως του κόσµου. Ήταν αυτοί που σε κάθε περίσταση µεσολαβούσαν, για να βγει η

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 15 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ανθρωπότητα από κάποιο αδιέξοδο. Κι αυτό διότι στην πραγµατικότητα ήταν τα

πραγµατικά παιδία της Σοφίας, του Λόγου

του Ιαπετού και της Αθηνάς.

Λέει κάποιος Αιγύπτιος Ιερέας στον Σόλωνα:

« και ακόµη δε γνωρίζετε εσείς οι Έλληνες ότι στην χώρα σας γεννήθηκε το ωραιότερο και το

άριστ, µεταξύ των ανθρώπων, γένος απ’ το οποίο κατάγονται και εσύ και όλοι οι σηµερινοί συµπολίτες σου, διότι διασώθηκε λίγο σπέρµα. Το αγνοείτε δε διότι για πολλές γενιές, οι εκάστοτε διασωζόµενοι προγονοί σας πέθαναν χωρίς να µπορέσουν να εκφραστούν γραπτώς

Από την γη και τον Ήφαιστο παρέλαβε η θεά Αθηνά το σπέρµα σας

Σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη προϊστορικών πολιτισµών στον Ελλαδικό χώρο βρίσκουµε στο βιβλίο Ι. Πασσά «Τα Ορφικά» αλλά όχι µόνο.

»

(Τίµαιος, 23)

Τα τελευταία χρόνια έχει εξακριβωθεί από τις αρχαιολογικές ανασκαφές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως στο σπήλαιο των καφές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως στο σπήλαιο των Πετραλώνων Χαλκιδικής, όπου τον Μάιο του 1981 ο ανθρωπολόγος Αρ. Πουλιανός ανακοίνωσε ότι ανεύρε σκελετούς ανθρώπων ηλικίας πέραν των 700.000 ετών. Από το σπήλαιο στο Φράχθι της Ερµοιονήδας ανεκαλύφθει πολιτισµός πέραν το 25.000 ετών. Αλλά και από την περιοχή Ασπροχάλικο της Ηπείρου, στον Λούρο, όπως και αλλαχού αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα κατοικούσαν άνθρωποι προ 100.000 και προ 800.000 ετών και µάλιστα άνθρωποι της ίδιας φυλής µε την απαράµιλλο πνευµατική εκδήλωση που γνωρίζουµε, αφού η περιοχή αυτή του Αιγαίου, παρέµεινε ανενόχλητη από εισβολές ανθρώπων του βορρά, λόγω των παγετώνων που υπήρχαν προς βορράν της Θράκης και της Μακεδωνίας µέχρι και το 15.000 π.Χ.

Μακεδωνίας µέχρι και το 15.000 π.Χ. Στην Ελβετία βρέθηκε αρχαίος

Στην Ελβετία βρέθηκε αρχαίος κατάλογος 368.000 λέξεων, γραµµένων στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΛΛΗΝ

Ο λεξάριθµος της λέξης Έλλην είναι 123. Ε(5) + Λ(30) + Λ(30) + Η(8) + Ν(50) = 123 Ε(5) + Λ(30) + Λ(30) + Η(8) + Ν(50) = 123

Κατά την παράδοση, όταν ο ∆ίας κάποτε θέλησε να βρει το κέντρο της γης έστειλε δύο αετούς, που πετώντας σε αντίθετες κατευθύνσεις συναντήθηκαν στους ∆ελφούς. Οι ∆ελφοί και γενικότερα ο Ελληνικός χώρος, είναι ο Οµφαλός της Γης, το κέντρο του κόσµου. Ο Έλληνας βρίσκεται ανάµεσα στο ζενίθ του Ουρανού και στο Ναδίρ της Αβύσσου στο κέντρο, δηλαδή, του σύµπαντος. Πέραν από όλα αυτά και εκτός, επίσης από το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα σύνορα τριών Ηπείρων, Η γεωγραφική της θέση, από πλευράς κλίµατος, είναι η ιδανικότερη στον κόσµο και το κλίµα είναι εκείνο που είναι υπεύθυνο για την ποιοτική εξέλιξη των κυττάρων, που είναι η βάση της ζωής.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 16 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΑΣ, ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο λεξάριθµος της λέξης Ελλάς είναι 266 Ε(5) + Λ(30) + Λ(30) + Α(1) +

Ο λεξάριθµος της λέξης Ελλάς είναι 266 Ε(5) + Λ(30) + Λ(30) + Α(1) + Σ(200) = 266

Η λέξη Ελλάς* είναι ένας κώδικας και σηµαίνει:

Η

λέξη Ελλάς* είναι ένας κώδικας και σηµαίνει:

Ε

ΕΛΕΥΣΙΣ

Λ

ΛΑΟΥ

* Κατά τον Λευτέρη

Λ

ΛΑΓΟΥ

Αργυρόπουλο

Α

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ

Σ

ΣΕΙΡΙΟΥ

Οι λεξάριθµοι των λέξεων ΠΑΝ(131) και ∆ΟΞΑ(135) συνθέτουν τον λεξάριθµο της λέξης ΕΛΛΑΣ(266): λεξάριθµο της λέξης ΕΛΛΑΣ(266):

λεξάριθµο της λέξης ΕΛΛΑΣ(266): =131 +∆(4) + Ο(70) + Ξ(60) + Α(1) =135 =266 Π(80) +

=131

+∆(4) + Ο(70) + Ξ(60) + Α(1) =135

=266

Π(80) + Α(1) + Ν(50)

ΕΛΛΑΣ

Η (Ελληνική) γλώσσα έχει λεξάριθµο 1234.

Γ(3) + Λ(30) + Ω(800) + Σ(200) + Σ(200) + Α(1) =1234

Οι αριθµοί 1,2,3,4 είναι οι αριθµοί που συνθέτουν την πρώτη Πυθ αγόρειο τετρακτύ και αντιστοιχούν τα γράµµατα α, β, γ, δ, τα Πυθαγόρειο τετρακτύ και αντιστοιχούν τα γράµµατα α, β, γ, δ, τα οποία είναι τα τέσσερα πρώτα γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου που συνθέτει την γλώσσα µας ως την γλώσσα και µητέρα των γλωσσών.

Τώρα αν πάρουµε και προσθέσουµε τους λεξάριθµους των λέξεων Ελλάς και Γλώσσα έχουµε άθροισµα: άς και Γλώσσα έχουµε άθροισµα:

ΕΛΛΑΣ (266) + ΓΛΩΣΣΑ (1234) = 1500

Αλλά και ο λεξάριθµος της λέξης ΦΩΣ είναι ο ίδιος Φ(500) + Ω(800) + Σ(200)= 1500

Μήπως αυτό σηµαίνει ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι το φως του σύµπαντος;

Ας προχωρήσουµε όµως και να δούµε και άλλες εξισώσεις για την Αγία Ελληνική γλώσσα. Το λεξαριθµηκό άθροισµα των προτάσεων είναι γία Ελληνική γλώσσα. Το λεξαριθµηκό άθροισµα των προτάσεων είναι καταπληκτικό.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 17 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Η Μαθηµατική κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας είναι

Η Μαθηµατική κατασκευή της Ελληνικής γλώσσας είναι Θεογέννητος.

γλώσσας είναι Θεογέννητος. Το µυστικό της Ελληνικής
Το µυστικό της Ελληνικής γλώσσας και η κατασκευή της είναι

Το µυστικό της Ελληνικής γλώσσας και η κατασκευή της είναι µυστικό των µυστικών

 

Η

8

ΜΗΤΗΡ

456

ΤΝ

1.150

ΓΛΩΣΣΩΝ

2.083

ΕΣΤΙ

515

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

783

4.995

Η

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ

ΕΣΤΙ

ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΣ

ΤΟ

ΜΥΣΤΙΚΟΝ

ΤΝ

ΜΥΣΤΙΚΩΝ

ΕΣΤΙΝ

4

437

955

508

361

1.441

515

770

4.995

370

1.090

1.150

1.820

565

4.995

370 1.090 1.150 1.820 565 4.995 Η µητέρα των γλωσσών, δηλαδή η

Η µητέρα των γλωσσών, δηλαδή η Ελληνική, είναι Τεκτονική.

«Και αν ποτέ συµβεί η συντέλεια του κόσµου και η γη θα χάνεται στο άπειρο, την ώρα που θα σβήνει, θα µιλά Ελληνικά»

Ζαν Ρισπέν.

Ας δούµε και άλλες εξισώσεις.

Ας δούµε και άλλες εξισώσεις. Το λεξαριθµικό άθροισµα των

Το λεξαριθµικό άθροισµα των γραµµάτων της Ελληνικής Αλφαβήτου + το Στίγµα (6) ισούνται µε τον αριθµό 3.999

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+200+300+400

+500+600+700+800 = 3.999

αλλά

και η φράση «Η ισχύς δια της γνώσεως» έχει τον ίδιο λεξάριθµο, διότι:

έχει τον ίδιο λεξ άριθµο, διότι: Η 8 ΙΣΧΥΣ 1.410 ∆ΙΑ 15 ΤΗΣ 508
Η 8 ΙΣΧΥΣ 1.410 ∆ΙΑ 15 ΤΗΣ 508 ΓΝΩΣΕΩΣ 2.058
Η
8
ΙΣΧΥΣ
1.410
∆ΙΑ
15
ΤΗΣ
508
ΓΝΩΣΕΩΣ
2.058

=3.999

Τι είναι όµως η γνώση; Η(8) + ΓΝΏΣΙΣ(1263) = 1271 ΕΣΤΙΝ(565) + Α’(1) + ∆ΥΝΑΜΙΣ(705)= 1.271 Η γνώση είναι η πρώτη δύναµη.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 18 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Ιησούς δίδασκε «µακάριοι οι φτωχοί τω πνεύµατι

διότι σ’ αυτούς ανήκει η

βασιλεία των ουρανών». Αν και η γνώση είναι πραγµατικά το φως των ανθρώπων, δε παύει συγχρόνως να είναι και η καταστροφή τους. Η γνώση είναι δυστυχία; Όσο πιο µορφωµένος είναι κάποιος τόσο πιο µόνος νοιώθει και τόσο πιο δυστυχισµένος είναι;

1.500= ΦΩΣ 1.500= ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1.500= ΕΛΛΑΣ (266) + ΓΛΩΣΣΑ (1234)

ΤΙΤΑΝΕΣ

ΕΛΛΑΣ (266) + ΓΛΩΣΣΑ (1234) ΤΙΤΑΝΕΣ Σύµφωνα µε την Ελληνική Μυθολογ

Σύµφωνα µε την Ελληνική Μυθολογία, ο Ουρανός και η Γη γέννησαν τους 12 Τιτάνες, που ήταν 6 αρσενικοί θεοί (δηλ. διάφορα δηµιουργικά στοιχεία), και 6 θηλυκές θεές.

ΤΙΤΑΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙ∆ΕΣ

Ο ΩΚΕΑΝΟΣ

Η ΤΗΘΊΣ

Ο ΚΟΊΟΣ

Η ΡΈΑ

Ο Η ΘΈΜΙΣ

ΥΠΕΡΊΩΝ

Ο Η ΜΝΗΜΟΣΎΝΗ

ΚΡΊΟΣ

Ο Η ΦΟΊΒΗ

ΙΑΠΕΤΌΣ

Ο Η ∆ΙΏΝΗ / ΘΕΊΑ

ΚΡΌΝΟΣ

Ο Ιάπετος όπως προείπαµε συµβολικά (και µόνο συµβολικά), είναι ο πατέρας του Προµηθέα και απ’ αυτόν κατάγ ονται οι Έλληνες, στην ο πατέρας του Προµηθέα και απ’ αυτόν κατάγονται οι Έλληνες, στην ουσία είναι ο ∆ηµιουργός των πάντων.

666= ΙΑΠΕΤΌΣ

Η Τιτάνιδα Θέµις προσωποποιούσε τον ΝΟΜΟ και την παραδεγµένη ΤΑΞΗ των

πραγµάτων. Στον Όµηρο εµφανίζεται να συγκαλεί συνελεύσεις των θεών κατ’ εντολή

του ∆ία. Ανήκει στο γένος των Τιτάνων (Αισχύλος) και πρώτη αυτή παρέλαβε το µαντείο των ∆ελφών από την µητέρα της την Γη.

699= ΟΙ ∆ΕΛΦΟΙ 699= Ο ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ 699= ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Η Θέµις εθεωρείτο σαν εκπρόσωπος του θείου δικαίου και ήταν σύµβουλος του ∆ία.

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

σύµ βουλος του ∆ία. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Γνωρίζουµε ότι η δικαιοσύνη (θεω

Γνωρίζουµε ότι η δικαιοσύνη (θεωρητικά τουλάχιστον) αποδίδεται στο δικαστήριο. Μελετώντας τους λεξαρίθµους των λέξεων ∆ικαιοσύνη, ∆ικαστήριον και Παντοθεής διαπιστώνουµε ότι συµφωνούν δίνοντας µια θεµελιώδη ισοψηφία.

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (4+10+20+1+10+70+200+400+50+8) = 773 ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ (4+10+20+1+200+300+8+100+10+70+50) = 773 ΠΑΝΤΟΘΕΗΣ (80+1+50+300+70+5+9+50+8+200) =773

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 19 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Επίσης οι εξισώσεις: Ο ∆ΙΚΑΙΟΣ (70+4+10+20+1+10+70+200) = 385

Επίσης οι εξισώσεις:

Ο ∆ΙΚΑΙΟΣ (70+4+10+20+1+10+70+200) = 385

Είναι

ΙΕΡΟΣ (10+5+100+7+200) = 385

Έχουν τον ίδιο λεξάριθµο.

Είναι άραγε σύµπτωση;

λεξάριθµο. Είναι άραγε σύµπτωση; Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Αν µελετήσουµε τον

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ Αν µελετήσουµε τον λεξάριθµο «εγκέφαλος» και τον συγκρίνουµε µε κάποιους λεξάριθµους ορισµένων, οι οποίες είναι αρκετά σηµαντικές θα εκπλαγούµε για τα αποτελέσµατα:

Οι λεξάριθµοι:

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

=834

ΥΠΕΡΜΕΓΑΣ

=834

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΥΣ

=834

ΠΑΣΙΤΕΛΗΣ

=834

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

=834

ΑΜΦΙΜΕΡΙΖΟΜΑΙ

=834

Ο Εγκέφαλος είναι το ανώτατο όργανο του ανθρώπου, ΥΠΕΡΜΕΓΑΣ, είναι τέλειος, ΠΑΣΙΤΕΛΗΣ, και είναι ένας ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΥΣ σκέψεων και λογικών λειτουργιών. Η λεξαριθµηκή συµφωνία µε τον λεξάριθµο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ µε τις λέξεις Εγκέφαλος, Υπερµέγας, Πασιτελής, ∆ια-δροµεύς θέλει να δηλώσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να απελευθερωθεί από τα πάθη το, να γίνει ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει µεγάλο ποσοστό του Εγκέφαλου του και να υψωθεί πνευµατικά, να γίνει δηλαδή πνευµατικός ∆ια-δροµέας και κατά συνέπεια Υπερµέγας. Είναι γεγονός ότι ο Εγκέφαλος χωρίζεται σε δύο µέρη (ηµισφαίρια) το δεξί και το αριστερό, για αυτό τον λόγο το ρήµα ΑΜΦΙΜΕΡΙΖΟΜΑΙ συµφωνεί λεξαριθµηκώς µε την λέξη Εγκέφαλος.

µε την λέξη Εγκέφαλος. Το αριστερό τµήµα του Εγκεφάλου

Το αριστερό τµήµα του Εγκεφάλου είναι το Λογικό, ενώ το αριστερό είναι το Συναισθηµατικό, δηλαδή της Αγάπης.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 20 -

ΠΕΡΙ ΣΙΤΟΥ

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν κωδικοί αριθµοί. Το άθροισµα της πρώτης δωδεκάδας των αριθµών, ισούται µε το 78 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1+12=78) Αν πρώτης δωδεκάδας των αριθµών, ισούται µε το 78 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78) Αν πάρουµε το γινόµενο του 78, πολλαπλασιαζόµενο µε το 10 (α’ Πυθαγόρειος τετρακτύς) έχουµε 78 × 10 = 780.

Η βροχή που ρίχνουν οι ουρανοί έχει λεξάριθµο 780

ΒΡΟΧΗ=(2+100+70+600+8)=780

Το έδαφος που τρέφει τον άνθρωπο µε το σιτάρι έχει λεξάριθµο 780

Ε∆ΑΦΟΣ=(5+4+1+500+70+200)=780

Και ο σίτος που παράγει τον άρτο

ηµών

έχει λεξάριθµο 780

ΣΙΤΟΣ=(200+10+300+70+200)=780

Ο σίτος, όµως, πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς το ζιζάνιο ΗΡΑ, που δηλητηριάζει τον άνθρωπο.

Εδώ η Ελληνική γλώσσα θα µας αποδείξει µία ακόµη αλήθεια

ΣΙΤΟΣ(780) µείων ΗΡΑ(8+100+1)=109 ισούται µε τον λεξάριθµο της λέξης

ΑΡΤΟΣ(671).

ΑΡΤΟΣ = (1+100+300+70+200) = 761

Παρατήρηση Το ολικό άθροισµα του 78 ή 780 είναι το 6 (7+8)=15 (1+5)=6 που είναι ο αριθµός των Ελλήνων.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΌΥ

Πολλοί θα θυµούνται την περίφηµη φράση που αναφώνησε ο Αρχιµήδη ς λίγο πριν δολοφονηθεί από έναν φράση που αναφώνησε ο Αρχιµήδης λίγο πριν δολοφονηθεί από έναν Ρωµαίο στρατιώτη κατά την άλωση των Συρακουσών το 212π.Χ. Η φράση αυτή ήταν «Μη µου τους κύκλους τάραττε» και υπολογίζοντας τον λεξάριθµο αυτής της προτάσεως παίρνουµε:

ΜΗ

=

48

(40+8)

ΜΟΥ

=

510

(40+70+400)

ΤΟΥΣ

=

970

(300+70+400+200)

ΚΥΚΛΟΥΣ

=1.140

(20+400+20+30+70+400+200)

ΤΑΡΑΤΤΕ

=1.007

(300+1+100+1+300+300+5)

=3.675

Εάν τώρα υπολογίσουµε τον λεξάριθµο της πρότασης «Αβέβαιον εστί κύκλου τετραγωνισµός» παίρνουµε:

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 21 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΒΕΒΑΙΟΝ

=

141

(1+2+5+2+1+1070+50)

ΕΣΤΙ

=

515

(5+200+300+10)

= ΤΕΤΡΑΓΝΙΣΜΟΣ =2.079

ΚΥΚΛΟΥ

940

(20+400+20+30+70+400)

(300+5+300+100+1+3+800+50+10+200+40+70+200)

=3.675

Άρα ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ = 3675 ΑΒΕΒΑΙΟΝ ΕΣΤΙ ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ = 3675

Σύµφωνα µε την προβλεπτικότητα που έχει η Ελληνική γλώσσα πρέπει εκείνη την στιγµή (πριν δολοφονηθεί) να αναρωτιόταν ο Αρχιµήδης αν ήταν δυνατόν να τετραγωνιστεί ο κύκλος µελετώντας τα γεωµετρικά σχήµατα που είχε σχεδιάσει στο έδαφος. Ίσως για αυτόν τον λόγο αναφώνησε «Μη µου τους κύκλους τάραττε» διότι είναι αρκετά πιθανόν να είχε προσχωρήσει µε την µέθοδο των µηνίσκων περισσότερο από τον Ιπποκράτη στην Χίο προς τον τετραγωνισµό του κύκλου, ή σε µία καλύτερη προσέγγιση του αριθµού Π. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι αποδείχθηκε από τον Γερµανό µαθηµατικό Lindemann το 1882 ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται µε διαβήτη και κανόνα διότι ο αριθµός Π είναι άρρητος, ασύµµετρος και υπερβατικός και εποµένως δεν µπορεί να εξαχθεί σαν ρίζα καµίας αλγεβρικής εξισώσεως µε ακέραιους αριθµούς.

µε ακέραιους αριθµ ούς. ( Κ ΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ) Ο

(ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ)

Ο Λατίνος ιστορικός Σουετόνιος (69-125 µ.Χ.) σε, βεβαιωµένη ιστορία, αναφορά χρησιµοποίησε τις Ελληνικές φράσεις.

“ΝΕΡΩΝ Ι∆ΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ”

Ας δούµε όµως τους λεξάριθµους.

ΝΕΡΩΝ=1005

Ι∆ΙΑΝ(75) + ΜΗΤΕΡΑ(454) + ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ(476) = 1005

Έτσι ο Σουετόνιος ήθελε να αποδείξει ότι ήταν της µοίρας του γραφτό ο Νέρων να σκοτώνει την µητέρα του Αγριππινα.

Μια ακόµη απόδειξη ότι η Ελληνική Γλώσσα µπορεί να αποδείξει όλες τις ιστορικές Αλήθειες. Ποια άλλη γλώσσα θα µπορούσε να κάνει το ίδιο;

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 22 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β’   ΣΕ ΛΙ∆Α 1. Ολικό άθροισµα
 

ΣΕΛΙ∆Α

1. Ολικό άθροισµα…………………………………………………………

 

24

 

Το Εν και το Άλφα………………………………………………

24

Ο Αριθµός 6…………………………………………………

24

2. Ο ∆ίσκος της Φαιστού…………………………………

25

3. Γνώθι σ’ αυτόν / Μηδέν Αγάν………………………………

28

Επινόηση συµβόλων……………………………………………

28

4. Πίνακας Ελληνικών Αλφαβήτων……………………………………

5. Πίνακας Αρχαιοελληνικών γραµµάτων του νεοτέρου αλφαβήτου……

Το λατινικό αλφάβητο………………………………………

6. Η ενότητα της Ελληνικής γλώσσας……………………………………

26

Η Ελληνική γλώσσα και ο τονισµός……………………………

7. Και στις Η.Π.Α.…………………………………………………………

 

Η

ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 23 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΦΑ

Πολλές ειδικές λέξεις πλάσθηκαν κατά την αρχαιότητα έτσι ώστε ο γνωστός και ισχύων νόµος ή κανόνας της προ σθετικής αριθµητικής γνωστός και ισχύων νόµος ή κανόνας της προσθετικής αριθµητικής αξίας των αριθµοµονάδων (λεξαρίθµων) της κάθε µία λέξης να µας δίδει το αθροιστικό όριο ακριβώς που θέλει να δηλώσει η λέξη.

Ο «Νόµος της ταυτότητας» της έννοιας της λέξης µε την έννοια που προκύπτει

από το ολικό αθροιστικό όριο των ψηφίων / γραµµάτων σύµφωνα µε τους Πυθαγόρειους , πλάσθηκαν σύµφωνα µε τον ως άνω κανόνα:

Ο λεξάριθµος των λέξεων:

ΕΝ=55 >(5+5)= 10>(1+0)=1 Η λέξη ΕΝ πράγµατι δηλώνει τον αριθµό 1. ΑΛΦΑ=532 > (5+3+2)=10 >(1+0)=1 Πράγµατι η λέξη ΑΛΦΑ δηλώνει τον αριθµό 1. ΠΡΩΤΗ=1288 > (1+2+8+8) =19 > (1+9)=10 > (1+0)=1 Άρα και η λέξη ΠΡΩΤΗ ταυτίζεται µε τον αριθµό 1.

Οι αρχαίοι Έλληνες µόλις γεννιόταν ένα παιδί, αν ήταν αγόρι έβαζαν πάνω από την πόρτα του σπιτιού ένα κλαδί ελιάς, αν ήταν κορίτσι κρεµούσαν µία µάλλινη γαλάζια κορδέλα. Ήταν σηµασία χαράς που συγχρόνως πληροφορούσαν τους φίλους και ρους γείτονες για την γέννηση και το φύλλο του παιδιού.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6

Το ∆ωδεκάθεό των Ελλήνων απαρτίζεται από: ∆ωδεκάθεό των Ελλήνων απαρτίζεται από:

6 Θεούς (Ζευς, Ποσειδών, Άρης, Απ6λλων, Ερµής και Ήφαιστος) και 6Θεές (Ήρα, Αθηνά, Αφροδίτη, Άρτεµις. ∆ήµητρα και Εστία).

Οι Απόστολοι Χριστιανοσύνης είναι 12, δηλαδή δύο 6άδες (όπως και οι Τιτάνες).

6 είναι οι µέρες της ∆ηµιουργίας (κατά την Γένεση)

Τα τελικά αθροίσµατα πολλών λεξαρίθµων:

Εδώ θα αναφέρω µερικούς:

Το άθροίσµα της πρώτης δωδεκάδας των αριθµών (78) (7+8)= 15= (1+5) =6 ΕΛΛΗΝ= (123) 1+2+3=6 ΛΟΓΙΚΗ=(141) 1+4+1 = 6 ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ (2121) 2+1+2+1= 6 ΤΟ ΑΛΦΑ + ΤΟ ΩΜΕΓΑ (2121) 2+1+2+1-6 ΦΩΣ (1500) 1+5+0+0 = 6 Α∆ΗΣ (213) 2+1+3 = 6 ΚΟΣΜΟΣ (600) 6+0+0 = 6 ΑΓΙΑ (15) 1 +5 = 6 ∆ΙΑΘΗΚΗ (60) 6+0 =6

Το 6 δεν έχει αντίστοιχο γράµµα αλλά παραστάται µε το Στίγµα (Στ)

Το 24ωρο απαρτίζεται (τυπικά) από 6 πρωινές ώρες, 6 απογευµατινές, 6

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 24 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

εσπερινές και 6 νυχτερινές ώρες.

Ο ∆ΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ**

Ο δίσκος της Φαιστού ο οποίος βρέθηκε στα ανάκτορα της Αρχαίας Φαιστού το έτος 1908 από τον Ιταλό αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέ, Φαιστού το έτος 1908 από τον Ιταλό αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέ, χρονολογείται στο 17 ο αι. π.Χ. ΦΑΙΣΤΟΣ = 1281 ΕΛΛΑΣ Α' ΣΦΡΑΓΙΣ =1281 Στο κέντρο του ∆ίσκου υπάρχει το σύµβολο του Σειρίου (το οκταπέταλον) που δικαιολογεί την λεξαριθµηκή ισοψηφία.

την λεξαριθµηκή ισοψηφία. ΚΕΝΤΡΟΝ=595 ΣΕΙΡΙΟΣ =595 Ο ∆ίσκος

ΚΕΝΤΡΟΝ=595

ΣΕΙΡΙΟΣ =595

Ο ∆ίσκος περιέχει ιδεογράµµατα της γραµµικής γραφής Β' και δεν έχει ακόµη αποκωδικοποιηθεί πλήρως, παρά τις προσπάθειες αρκετών επιστηµόνων.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο δίσκος. µας λέει την ιστορία των Πρώτο-Ελλήνων οι οποίοι σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ήρθαν από τον Σείριο και προσεδαφίστηκαν στην Φαιστό (πιθανόν µε πύραυλο ή µε ανεπτυγµένη τεχνολογία που δεν είναι γνωστή σε µάς ακόµη).

ΦΑΙΣΤΟΣ (500 + 1 + 200 + 300 + 70 + 200)= 1281 ΠΥΡΑΥΛΟΣ (80+400+100+1+400+30+70+200) = 1281 Ο πύραυλος είναι σύνθετη λέξη και παράγεται από τις λέξεις ΠΥΡ και ΑΥΛΟΣ, δηλ. Πυρ διαµέσου σωλήνος.

Ο ∆ίσκος της Φαιστού είναι ένας ακριβής κώδικας ∆ΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΣ(504) + ΦΑΙΣΤΟΥ(1481)= 1985 ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΣ ΚΩ∆ΙΞ ΕΣΤΙ ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΟΣ(576) + ΚΩ∆ΙΞ(894) + ΕΣΤΙ(515) = 1985

Πολλοί αποδίδουν στον δίσκο ότι είναι η ιστορία της Πρώτο-Γένεσης (πιθανόν των Ελλήνων µε την τεχνολογία των Ε).

**Μια ερµηνεία του δίσκου αναφέρεται στο βιβλίο του Γεράσιµου Καλογεράκη (Εκδόσεις ∆ΙΟΝ) «Ιερές Ελληνικές Γραφές ∆ΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤ Καλογεράκη (Εκδόσεις ∆ΙΟΝ) «Ιερές Ελληνικές Γραφές ∆ΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, Κώδικας αποκρυπτογράφησης ζωής»

ΟΥ, Κώδικας αποκρυπτογράφησης ζωής» Όψις Α’ Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ - 25 -

Όψις Α’

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 25 -

Όψη Α’ Σε ελεύθερη απόδοση Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Όψις Β’ Η Ανώτατη αρχή

Όψη Α’ Σε ελεύθερη απόδοση

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Όψις Β’

Η Ανώτατη αρχή του σύµπαντος έδωσε εντολή στο άστρο του Σείριου να

µεταφέρει την ευφυή µορφή του ανθρώπου κατ’ εικόνα και οµοίωση των Θεών στη

Γη, αφού εξαλειφθούν όλες οι δυσκολίες για την οµαλή πορεία της ζωής του.

Η απόλυτη Θεότητα του Σειρίου µεταβίβασε την εντολή στον ∆ΙΑ, που

ξεκίνησε παίρνοντας µαζί του τους βοηθούς θεούς και ακολούθους από τον λαό του Ήλιου, τους Έλληνες. Έτσι βρέθηκε στο ηλιακό σύστηµα και στην Γη το ουράνιο σπέρµα των Θεών, για την δηµιουργία ευφυούς ανθρώπου. Ακολούθησαν και άλλες αστρικές αποστολές µε Θεούς και Θεές για την εξέλιξη του ανθρώπου στη Γη, ενώ ο Ζευς αναχώρησε στους ουρανούς, αναθέτοντας το έργο στους Θεούς.

Ο ∆ίας κατέβηκε από τους ουρανούς στο έλος του αστερισµού των ιχθύων και

στην αρχή του υδροχόου (23.960 π.Χ.).

Ο Ζευς επανήλθε στη γη µε νέα αποστολή Ελλήνων και αφού κυριάρχησε στο

ηλιακό σύστηµα εξαφάνισε το έργο του Κρόνου, που το κατήργησε οριστικά στο τέλος του Υδροχόου. Αφού ο άνθρωπος που γεννιόταν από γυναικεία µήτρα στην γη επιβίωνε

κανονικά, η αποστολή κρίθηκε επιτυχής για τον πολλαπλασιασµό του ανθρώπου. Κατέφθασε και πάλι στη γη µία τεράστια αστροπολιτεία µε Θεούς για την ολοκλήρωση του έργου του ∆ία.

Ο Ζευς και τα φωτεινά Όντα αποκατάστησαν τον νέο κύκλο ζωής του

ανθρώπου, και κατόπιν αναχώρησαν στους ουρανούς.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έχει αποδεχθεί ότι η Ελληνική γ

Έχει αποδεχθεί ότι η Ελληνική γλώσσα είναι ενιαία κα κατά συνέπεια όποιος γνωρίζει τις έννοιες των λέξεων που χρησιµοποιούµε τώρα, γνωρίζει και τις έννοιες των λέξεων που χρησιµοποιούσαν οι πρόγονοί µας. ∆εν υπάρχουν αρχαία ή νέα Ελληνικά, υπάρχουν µόνο Ελληνικά µε µορφές γλωσσικής έκφρασης π.χ Ιωνικά, ∆ωρικά, Αιολικά, Αττική, κοινή Βυζαντινή, Καθαρεύουσα, ∆ηµοτική κ.λ.π. Όλες οι ενδείξεις µας πείθουν ότι δεν έχουµε αρχαίες

ή νέες Ελληνικές λέξεις, αλλά µόνο

Η γλώσσα µας είναι ενιαία και αδιαίρετη χρονικά ενώ πανάρχαιες λέξεις, «ζουν» είτε πρωταρχικά είτε σε σύνθεση. Η γνώση των εννοιών των λέξεων µας

Ελληνικές.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 26 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µιλούµε ακόµη και σήµερα µε την γλώσσα της Οµηρικής ποίησης. Μια γλώσσα που χωρίς αµφιβολία, δεν ανακάλυψε ο Όµηρος, αλλά προϋπήρχε του Οµήρου κατά πολλές χιλιετερίδες. Παρ’ όλο που είναι αποδεκτό ότι στην γλώσσα µας προστέθηκαν πολύ λίγες ξένες λέξεις. Οµηρικές λέξεις βρίσκονται απλές ή σε σύνθεση και όταν έχουµε κατά νου µία οµηρική λέξη, µας φαίνεται δύσκολη και ίσως ακατάληπτη. Μόλις όµως προχωρήσουµε στην σύνθεσή της, η ακαταλαβίστικη λέξη λέγεται και τώρα

Ας πάρουµε όµως µερικά παραδείγµατα.

Λώπος, Λώπη (Οδ. Ν 224) = Λώπος ήταν στην αρχαιότητα το ένδυµα, τώρα όµως δε λέµε το ένδυµα λώπος, άλλα λέγουµε την λέξη λωποδύτης που σηµαίνει τον εισερχόµενο στο ένδυµα. Λαάς ή Λας (Ιλ. Γ 12) = Πέτρα, βράχος. Τώρα δεν αποκαλούµε τον βράχο Λά λέµε όµως Λατοµείο, λαξεύω, πράγµα που αποδεικνύει την επιβίωση του Οµηρικού Λά. Αλέξω (Οδ. Γ 346) = Εµποδίζω, αποτρέπω, τώρα χρησιµοποιείται σε πάµπολλες συνθέσεις όπως: Αλεξίπτωτο, αλεξικέραυνο, αλεξίσφαιρο Τηλέ (Ιλ. Α 314) = Το επίρρηµα στον Όµηρο σηµαίνει Μακράν. Στην εποχή µας χρησιµοποιείται, όχι µόνο στην γλώσσα µας, αλλά και από ξένες γλώσσες. Τηλέφωνο, τηλέτυπο, τηλεόραση, τηλεγράφηµα, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλο, τηλεπάθεια, ως και τηλεκοντρόλ κλπ. Έρανος (Οδ. Α 227) = Ο έρανος ήταν συµπόσιο µε συνεισφορά, που ο παρακαθήµενος έφερε µαζί του το φαγητό του. Η λέξη παρέµεινε, µόνο που τώρα ο έρανος περιορίζεται στην χρηµατική συνεισφορά. Σιτώ (Οδ. Ω 209) = Σηµαίνει τρώγω. Στην αρχαιότητα υπήρχε η συνήθεια ο κάθε καλεσµένος να µπορεί να φέρνει στο γεύµα κάποιον απροσκάλεστο φίλο του, ο οποίος γινόταν οµοτράπεζος. Συνέτρωγε δηλαδή µε τους άλλους και ονοµάζεται Παράσιτος. Η λέξη αυτή η οποία σηµαίνει τον συντρώγοντα (δηλ. τον απρόσκλητο στο γεύµα) εισήλθε στην διεθνή ιατρική. Εκ του οποίου παράγεται η λέξη Παράσιτο. Πόρος (Ιλ. Β 592) = Το πέρασµα. Έτσι έλεγαν στην αρχαιότητα και εξακολουθεί και στις µέρες µας. Επειδή έχει παρατηρηθεί, ότι όποιος είχε την οικονοµική δυνατότητα, µπορούσε να έχει εύκολες διαβάσεις, περάσµατα. Από κει προήλθαν οι συνθέσεις:

Εύπορος, που σηµαίνει ο πλούσιος και Άπορος, που σηµαίνει φτωχός, δηλαδή αυτός που δεν έχει πόρους. Χείρ (Οδ. Α 146) = Το χέρι. Που έγινε από αναγραµµατισµό της λέξης αλλά οι σύνθετες λέξεις παρέµειναν στην αρχική τους οµηρική προέλευση. Έχουµε:

Χειρούργος, χειροτονώ, χειραγωγώ, χειραυετώ. Ύδωρ (Ιλ. Β 825) = Το Νερό. Οι σύνθετες λέξεις έµειναν µε τις οµηρικές ρίζες:

Υδραυλικός, Υδραγωγείο, Αφυδάτωση, Ενυδρείο, Ύδρευση, Υδρόψυκτος, Υδρογόνο, και «Εταιρία Υδάτων». Ναυς (Ιλ. Β 92) = Το πλοίον. Οι σύνθετες λέξεις: Ναυτικός, Ναυπηγός, Ναυµαχία, Ναυλώνω, Ναυαγοσώστης, Ναύσταθµος, Ναυτία, Ναυτοπαίς. Πατήρ = Ο πατέρας. Στην σύνθεσή τους οι λέξεις παρέµειναν µε την οµηρική ρίζα:

Πατροκτόνος (και όχι πατεροκτόνος), Πατρίς (και όχι πατερίς), Πατροπαράδοτον (και όχι πατεροπαράδοτον), Πατρικώς (και όχι πατερικώς). Βρύχιος = Βρύχεια στην αρχαιότητα ήταν τα βαθιά νερά, από το οποίο προήλθε το υποβρύχιο (δηλαδή κάτω από τα βαθιά νερά). Τέλη = ∆απάνες. Λέµε στην εποχή µας «ζεί πολυτελώς», δηλαδή είναι πολυδάπανος.

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 27 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

Ορισµένες λέξεις του Οµήρου δεν χρησιµοποιούνται τώρα, διότι, πρώτον δεν έχουµε πλούτο λεξιλογίου και δεύτερον, κάποιο αριθµό λέξεων τον αγνοούµε λόγω αχρηστίας ή εκλείψεως του αντικειµένου που εκφράζουν.

Παράδειγµα οι λέξεις:

Πόρπαξ = είναι η λαβή της ασπίδας. Μόνο λίγοι άνθρωποι ξέρουν την σηµασία της λέξης πόρπαξ.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

πόρπαξ. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Το Α (Άλφα) ορίστηκε πρώτο, γιατί

Το Α (Άλφα) ορίστηκε πρώτο, γιατί Αλφή σηµαίνει «απόδοση τιµής». Η αδελφή του Φορωνέα, ιέρεια των Πελασγικών ναών, επινόησε τα σύµβολα Β και Γ. Ο Παλαµήδης, γιος του Ναυπλίου, ιερέας των Αρχαίων Ναών επινόησε τα υπόλοιπα σύµβολα. Τα πέντε πρώτα σύµβολα Α, Ε, Η, Ι και Ο οφείλονται στις τρεις µοίρες, την Κλωθώ, την Λάχεση, και την Άτροπο. Ενώ οι ιερείς του Θεού Απόλλωνα πρόσθεσαν δύο ακόµη φωνήεντα.

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΡΑΣΕΩΝ

Ο Λευτέρης Αργυρόπουλος µας λέει, στο βιβλίο του «Αποδείξεις για την µαθηµατική κατασκευή της Ελληνικής Γλώσσας», ότι α την µαθηµατική κατασκευή της Ελληνικής Γλώσσας», ότι αποκωδικοποίησε το 1998 τις δύο φράσεις ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ και ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ.

Γ

Γνώθι

Μ

Μέσον

Ν

Νέφους

Η

Η

Ώσιν

∆ευτερίου

Θ

Θεού

Ε

Ενέργεια

Ι

Ιερά

Ν

Νέφους

Σ’

Συµπαντική

Α

Απέστειλεν

Α

Αρχή

Γ

Γάν

Υ

Υπέρτατη

Α

Άποικον

Τ

Των

Ν

Νέον

Ο

Όλων

Ν

Ναών

ΚΑΙ

Τα συµπεράσµατα δικά σας. ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

σας. ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Στην Αµερική, και ποιο

Στην Αµερική, και ποιο συγκεκριµένα στην Πολιτεία του Τέξας των Η.Π.Α., έχει δηµιουργηθεί παράλληλο σύστηµα αριθµήσεως πάνω στην Αγγλική γλώσσα Με βάση τον Ιερό αριθµό των Ελλήνων (το 6) έχει δοθεί στα γράµµατα της Αγγλικής γλώσσας η ακόλουθη αξία

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 28 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

A=

6

H=

48

O=

90

V=

132

B=

12

I=

54

P=

96

W=

138

C=

18

J=

60

Q=

102

X=

144

D=

24

K=

66

R=

108

Y=

150

E=

30

L=

72

S=

114

Z=

156

F=

36

M=

78

T=

120

G=

42

N=

84

U=

126

Ας δούµε όµως µερικές εξισώσεις:

COMPUTER (18+90+78+96+126+120+30+108) = 666

Ο υπολογιστής µπορεί να συγκεντρώσει την παγκόσµια εξουσία, και τον παγκόσµιο έλεγχο σε λίγα µόνο ‘χέρια’ που θα µπορούν να ελέγχουν όλη την ανθρωπότητα.

HUMANITY (48+126+78+6+84+54+120+150) = 666

Η ανθρωπότητα επιβεβαιώνει το γεγονός του Ηλεκτρονικού Υπολογιστού

και του ‘∆ικτάτορα’ που θα τον ελέγχει

NEW YORK (84+30+138+150+90+108+66) = 666 Νέα Υόρκη (Νέα Βαβυλώνα) ίσως παίξει σηµαντικό ρόλο στην παγκοσµιοποίηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Πληροφορίες από το διαδίκτυο)

Στα τέλη του 2003 διαβάσαµε ένα κείµενο πού πραγµατικά αξίζει τον κόπο να αναφερθεί… Βασικότερα σηµεία:

Α) Hellenic Quest τιτλοφορείται ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας που το CNN άρχισε να το διανέµει παγκοσµίως. Ο πρόεδρος Τζών Σκάλι λέει σχετικά ότι «Αποφασίσαµε να προωθήσουµε το πρόγραµµα εκµάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, επειδή η κοινωνία µας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει να αναπτύξει την δηµιουργικότητα της και να εισάγει καινούργιες ιδέες…» Β) Οι βρετανοί επιχειρηµατίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να µάθουν αρχαία Ελληνικά, επειδή αυτά περιέχουν ξεχωριστή µία σηµασία για τους τοµής της οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων… Γ) Η Ελληνική Γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι’ αυτό έχει µεγάλη άξια, όχι µόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τοµέα οργάνωσης και διοίκησης. ∆) Η Ελληνική Γλώσσα είναι ‘Νοηµατική’ γλώσσα, δηλαδή η λέξη και το σηµαινόµενο, δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγµα, ιδέα, κατάσταση), έχουν µεταξύ τους πρωτογενή σχέση, σε αντίθεση µε τις άλλες γλώσσες που είναι ‘Σηµασιολογικές’ Ε) Η Ελληνική γλώσσα είναι η µόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια (Π.χ. Γη + Μετρώ). Ενώ οι άλλες λέξεις είναι συµβατικές, δηλαδή σηµαίνουν κάτι, επειδή απλά έτσι συµφωνήθηκε µεταξύ εκείνων που την χρησιµοποιούν…

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 29 -

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ς) …Και αυτό επειδή η Ελληνική Γλώσσα, έχει µαθηµατική δοµή, που επιτρέπει την αρµονική γεωµετρική τους απεικόνιση… Ζ) Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα ως ‘µη οριακή’, δηλαδή ότι µόνο σε αυτή δεν υπάρχουν όρια. Έτσι είναι αναγκαία στις νέες επιστήµες όπως η πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική κ.α.

ΠΗΓΗ:

Το κείµενο αυτό αποτελεί είδηση, που το βράδυ της 21 ης Σεπτεµβρίου 2003 έκανε τον γύρο του κόσµου µέσω e-mail. Ευχαριστώ τον φίλο κ. Κώστα Ησαΐα που µου το επισήµανε.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

«Είναι το τελειότερο πνευµατικό εργαλείο που σφυρηλάτησε ποτέ ο ανθρώπινος νους…» Μ. Βεντρίς / Αρχιτέκτονας αποκρυπτογράφησε την Γραµµική Β’

«Άκουσα τους Έλληνες να συζητούν

(σελ50)

Η ΑΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

- 30 -