You are on page 1of 1

RESUM DELS FONAMENTS TEÒRICS DE BALANÇOS MACROSCÒPICS DE MATÈRIA

Expressió general del BMM

Acumulació = Entrada Sortida + Generació per reacció química

La expressió de BMM té dos tips dequacions, una delles correspon al BMM global (tots els components a la vegada) i laltre correspon al balanç de matèria de component, que pot venir expressada segons unitats del sistema internacional en mols/s o kg/s

Balanç de matèria dun component

Simplificat:

W: cabal molar (mols/s) o màssic (kg/s) del component que entra o surt del sistema. Si entra + si surt R: Cabal molar (mols/s) del component que es genera o desapareix per les reaccions químiques en les que està implicat. Està relacionat directament amb les velocitats de reacció en el que participa el compost. N: Mols o kg del component que sacumulen o no sacumulen en el sistema.

Balanç de matèria global

Simplificat:

W: cabal molar (mols/s) o màssic (kg/s) dels components que entren i surten del sistema. Si entra + si surt S: nombre de components V: coeficient estequiomètric dun determinat component a la reacció R: velocitat de reacció extensiva de la reacció en la que està implicat un determinat component

El terme de generació del BMM global pot ser 0 en tres situacions:

1. Quan no hi ha reaccions químiques en el sistema

2. Quan el balanç global es realitza en unitats màssiques

3. Quan no hi ha variació global del nombre de mols