You are on page 1of 3

Walor w malarstwie jasno barwy, nat enie wiat a wzgl dnie cienia (ilo jasno ci i ciemno ci), jaka

a zawarta jest w tonie kolorystycznym. Walor wi e si z poczuciem ci aru koloru, poniewa barwy i odcienie jasne s lekkie i ulotne, a ciemne sprawiaj wra enie ci ko ci i masywno ci. wiat ocie roz o enie wiat a i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, maj ce odzwierciedli przestrzenno form. Kontrast uwydatniona r nica, przeciwie stwo lub przeciwstawienie elementw obrazu b d rze by. Kontrast s u y do podkre lenia i zaakcentowania wybranych elementw dzie a. Mo e te s u y do podkre lenia nastroju pracy, na przyk ad przydawa niepokoju i niepewno ci. R nica mi dzy dwoma zestawianymi ze sob przedmiotami lub zjawiskami dotycz ca na przyk ad barwy, kszta tu lub faktury. Forma w dziedzinie sztuki oznacza te jej w a ciwo ci, ktre zwi zane s z kszta tem (np. rze ba, architektura), konstrukcj (uk adem) zapisu (np. poezja, powie , muzyka). Nie maj c bezpo rednio wp ywu na tre dzie a sztuki, decyduje jednak o wyborze sposobu w jaki dzie o sztuki jest rejestrowane i przekazywane odbiorcy. Punkt - najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny. Jest to jedno z podstawowych poj geometrii. Linia jedno z podstawowych poj geometrii, szczeglny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o niesko czonym promieniu krzywizny w ka dym punkcie. Dzieli si na: prost , krzyw i aman . Plama kleks, cokolwiek kurwa.;/ Metameryzm zjawisko polegaj ce na r nym odbiorze barwy tej samej substancji barwi cej (np. zawartej w farbie) uzale nionym od rodzaju wiat a, w ktrym substancja barwi ca jest ogl dana. Substancja barwi ca o silnym metameryzmie to substancja silnie zmieniaj ca barw pod wp ywem zmian widma wiat a o wietlenia. Zjawisko metameryzmu spektakularnie ujawnia si wwczas, gdy dwie substancje barwi ce ogl dane w tym samym o wietleniu (np. dziennym) odczytywane s jako zbli one barw do siebie, natomiast w innym o wietleniu (np. arwki), z powodu ich r nego metameryzmu, jako r ni ce si mi dzy sob . Irradiacja - jedno ze z udze optycznych, sprawiaj ce, e jasne lub b yszcz ce przedmioty ogl dane na ciemnym tle wydaj si wi ksze. CMYK zestaw czterech podstawowych kolorw farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych.

RGB jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej wsp rz dnymi RGB. Jego nazwa powsta a ze z o enia pierwszych liter angielskich nazw barw: R red (czerwonej), G green (zielonej) i B blue (niebieskiej), z ktrych model ten si sk ada. Jest to model wynikaj cy z w a ciwo ci odbiorczych ludzkiego oka, w ktrym wra enie widzenia dowolnej barwy mo na wywo a przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wi zek wiat a o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej (zob. promieniowanie elektromagnetyczne).

SMYK vs. RGB

Ko o barw - graficzny model pogl dowy s u cy do obja niania zasad mieszania si i powstawania barw, maj cy posta ko a, w ktrym wok jego rodka zgodnie z kierunkiem ruchu wskazwek zegara wrysowano widmo ci g e wiat a bia ego w ten sposb, e barwa fioletowa (najkrtsze promieniowanie widzialne) p ynnie przechodzi w barw czerwon (najd u sze promieniowanie widzialne) a wi c widmo zostaje po czone w zamkni ty cykl zmian barw.

Barwy dope niaj ce - pary barw, ktre po czone ze sob w rwnych proporcjach daj (w zale no ci od metody czenia) - czer , biel lub szaro . Barwy dope niaj ce to pary barw dope niaj ce si do achromatyczno ci. Najcz ciej s przedstawiane jako barwy le ce naprzeciwko siebie w kole barw.

Barwy czyste - barwy z o one nie posiadaj ce domieszki szaro ci (z o one tylko z dwch kolorw podstawowych). Barwy pastelowe - barwy jasne, agodne, spokojne, niekrzykliwe, niejaskrawe, nieintensywne, cz sto zawieraj ce du domieszk bieli. W sk ad barw pastelowych wchodz zarwno barwy czyste, jak i zmieszane. (fioletowy, jasny r owy, b kitny, be owy) Barwy ziemi wszystkie kolory w naturze czyli wszystkie odmiany br zu i zieleni. Barwy chromatyczne (barwy kolorowe) - wszystkie kolory, w ktrych mo na wyr ni dominant , cho by niewielk , jakiej barwy - a wi c s to wszystkie kolory prcz czerni, bieli i wszystkich szaro ci Barwy achromatyczne (barwy niekolorowe) wszystkie barwy nieposiadaj ce dominanty barwnej, a wi c: bia y, czarny oraz wszystkie stopnie szaro ci. Synestezja wyst puje wtedy gdy odczuwamy co jednym ze zmys w i wp ywa on na inny zmys , np. widzimy kolor niebieski (wzrok) a czujemy zimno (dotyk). Manipulacja kolorem kolory jasne(np. zielony, niebieski) : 1)wydaj si wi ksze, przez co opakowanie produktu sprawa wra enie du ego. 2) s lekkie wszelkie produkty fit. 3) pokj w tych kolorach wydaje si by zimniejszy, wi ksza przestrze . kolory ciep e (np. czerwie , pomara cz, ): 1) reklamy-cz sto czerwony, ty, przyci ga uwag (podkre lanie b dw na czerwono, znaki i zakazy drogowe). 2) czerwony nacechowany emocjami mi o , ciep o rodzinne, tak e krew. Aby co uwydatni , u ywamy kolorw uzupe niaj cych, np. z oto i granat sklep jubilerski, pomara cz i ziele pomara cze w markecie na zielonych p kach