You are on page 1of 5

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie

lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti Tamara Pucovsky

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie


lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti
Cieov skupina 7. ronk Z Vstup o sa od iaka vopred oakva Stavba telies zo stavebnicovch kociek na zklade stanovench podmienok. Pozna niektor spsoby zobrazovania priestoru (von rovnoben premietanie, perspektva). Obrazy kvdra a kocky vo vonom rovnobenom premietan, viditenos hrn. Cie o sa iak nau Na zklade teles zloenho z kociek, znzornenho pomocou modelu alebo obrzka, vedie znzorni jeho pdorys (pohad zhora) a nrys (pohad spredu). Kompetencie o si iak osvoj Vedie priradi priestorovmu telesu jeho priemety, pdorys a nrys. Rozvja sa priestorov predstavivos u iaka. Didaktick problm o budeme riei Ako vyzeraj priemety telesa, ke sa pozerme na jeho spredu a zhora? Prostriedky o pouijeme Softvry Cabri Geometria 3D, Geogebra. Metdy a formy ako to zrealizujeme Riaden skmanie workshopov metda, skupinov forma prce pri potaoch

Motivcia a vodn otzky


Na zaiatku hodiny iakom zadm aby si v rchlosti nakreslili svoj domek. Tmto zskam predstavu o tom koko iaci maj rozvinut priestorov predstavivos, teda mem sledova i iaci kreslia domek iba s jednho pohadu (vinou pohad spredu) alebo sa snaia vytvori priestorov dojem. Zskame takto aj konkrtne vkresy pomocou ktorch meme zaa nasledujcu diskusiu. m sa lia tieto dva vkresy? Jeden bude iba s jednho pohadu a druh bude priestorov. Vieme tento (priestorov) upravi tak aby bol podobn tomu druhmu?

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie


lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti Tamara Pucovsky

Skupinov aktivity
loha 1. Otvorte si sbor Domek v Cabri 3D. Teraz si skste predstavi e stojte rovno pred domekom. Natote obrzok tak aby . ukazoval o vidte, pohad spredu. Potom si , prestavte e mte lietadlo a chcete sa pozrie na v domek zhora. o uvidte? Oakvan vsledky:

Metodick poznmka Pri tejto lohe by iaci mali pochopi pojmom pohad spredu (nrys) a pohad zhora (pdorys). Zrove takto uite zska sptn vzbu o tom i s iaci schopn si vytvra mylienkov modeli a i vedia s nimi narba, ota ich, posva a pod. loha 2. Nakreslite v Cabri 3D 5 kociek veda seba tak, aby mali kad dve spolon stenu. Skste uhdnu ako bude vyzera pohad spredu a pohad zhora. Nakreslite vsledok v Geogebre. Pri tejto lohe by iaci mali prs na to e pdorys a nrys tohto tvaru sa bud rovna.

Metodick poznmka Softvr Geogebru navrhujem hlavne preto lebo je tam mon vytvori mrieku, ktor preto, iakom bude pripomna tvorekov papi a teda ke bud robi podobn lohy aj do papier zoita by nemali ma problm. Zrove je mone nastavi uchopovanie objektov do mrieky o teda urchli a uah prcu iakov.

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie


lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti Tamara Pucovsky

loha 3. Nasledujcim telesm prirate ich pdorysy (pohad zhora) a nrysy (pohad spredu smer je naznaen pkou). Na kadom obrzku je odkaz na sbor v Cabri 3D. Svoje pkou). vkresy vytvrajte v Geogebre. 1) 2)

3)

4)

5)

6)

Metodick poznmka Rieenm tejto lohy iaci, ktor schopnos mylienkovho modelovania nemali alebo nebola dostatone rozvjan, by mali pochopi jej princp a po alom precviovanm by to m u mali bez problmu ovlda. Vhodn je, e iaci si mu pri tchto lohch modely ota a vytvra si celkov obrzok vo svojich mylienkach. Po ase pochopia e pre niektor pochopia, lohy ani celkov obrzok nepotrebuj, ale to u bude na takej rovni ke nzorn modeli nebud potrebova lebo si ich bud vedie vytvra sami.

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie


lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti Tamara Pucovsky

Oakvan rieenie: 1) 2)

3)

4)

5)

6)

Teles zloen z kociek a ich znzorovanie


lohy na rozvoj priestorovej predstavivosti Tamara Pucovsky

loha 4. Skste iba na zklade obrzka uri pdorysy (pohad zhora) a nrysy (pohad spredu smer naznaen pkou) nasledujcich telies. Svoje vkresy vytvrajte v Geogebre. pkou)

Oakvan rieenie:

Metodick poznmka loha 4. je trochu aia ale takmto spsobom uite zisti i iaci u vedia vytvra si ia vlastn modeli, teda i pochopili princpu ich vytvrania. Ak sa vsledky nebud zhodova s oakvanmi znamen to e iaci si dan latku musia ete precvii a teda lohou uitea je poskytn im alie a alie lohy. Na hodine by som u opan postup nepreberala hlavne s toho dvodu aby si toto iaci dostatone precviili a potom si u aj sami vemi ahko odvodia ako pomocou priemetov pomocou dourime priestorov tvar telesa. Na konci by som u iba zadala domcu lohu.

Domce aktivity
Doma si vytvorte zopr modelov, aspo 6, nie vemi jednoduchch a vytvorte ich pdorysy a nrysy. Navye modeli vm mu urobi aj srodenci alebo rodiia. alebo