ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213215 7695 - fax 2107407898
Aριθμ. Πρωτ. 3708 οικ. Φ. 300.2
ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2012

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΦΕΚ τΓ΄ 26/ 23-01-2012

«Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000)
υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα ».

Πυροσβεστών

πενταετούς

Ο
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234/28-12-2009).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
α.- Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12077/15-7-2011 «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης
Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β’ 1618).
β.- Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 12/33οικ. 13901/14-7-2011 απόφαση της Επιτροπής της
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 Π.Υ.Σ. σχετικά με την έγκριση για την κίνηση των
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
γ.- Την υπ’ αριθμ. 34671 Φ. 300.2/28-7-2011 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού
για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης».
δ.- Το υπ’αριθμ.2/92795/10-1-2012 έγγραφο Γ.Λ.Κ. περί εγγραφής τεσσάρων χιλιάδων (4000)
αριθμητικών προβλέψεων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού πενταετούς υποχρέωσης.
ε.- Το υπ’ αριθμ. 3702 Φ.300.2/20-01-2012 έγγραφο του Προϊστάμενου Β’ Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης Α.Π.Σ. «Υποβολή Πινάκων τεσσάρων χιλιάδων (4000) επιτυχόντων Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

αποφασίζουμε
1.- Προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς
Υποχρέωσης, οι παρακάτω επιτυχόντες της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011
(ιδιώτες), για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κατά σειρά επιτυχίας, ως εξής:
ΙΔΙΩΤΕΣ –Γ.Ε.Λ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΕΜΨΕΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ
ΜΠΕΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΑΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΣΑΒΒΑ
ΧΡΗΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΑΘΑΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΣΤΑΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΟΔΗΓΟΣ
4400.000
ΔΗΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
4250.000
ΚΩΝΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
4200.000
ΙΩΑΝΝ
ΜΑΧΙΜΟΣ 4050.000
ΙΩΑΝΝ
ΜΑΧΙΜΟΣ 3780.000
ΜΕΝΕΛ
ΟΔΗΓΟΣ
3681.818
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
3590.000
ΚΩΝΣΤ
ΜΑΧΙΜΟΣ 3540.000
ΑΠΟΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
3500.000
ΝΙΚΟΛ
ΟΔΗΓΟΣ
3360.000
ΜΙΧΑΗ
ΜΑΧΙΜΟΣ 3340.000
ΑΘΑΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ
3290.909
1

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ΚΟΚΟΤΑΣ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΚΟΛΙΑΚΗΣ
ΤΕΦΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΝΤΟΣ
ΧΑΝΤΑΒΑΣ
ΚΗΛΙΚΙΔΗΣ
ΡΟΥΦΑΝΗΣ
ΠΙΑΧΑΣ
ΚΑΡΑΦΙΛΟΓΛΟΥ
ΖΙΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΟΚΟΣ
ΤΣΑΛΛΑΣ
ΤΑΪΡΙΔΗΣ
ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ
ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΖΗΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΣΙΑΜΠΑΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ
ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΡΑΚΟΣ
ΠΛΙΚΑΣ

ΑΘΑΝΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΑΝΑΓ
ΝΙΚΟΛ
ΧΡΗΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΣΤΕΡΓ
ΣΩΤΗΡ
ΚΩΝΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΗΣΤ
ΕΥΑΓΓ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΡΙΠ
ΑΘΑΝΑ
ΜΑΡΙΟ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΑΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕΤΡΟ
ΘΕΟΔΩ
ΑΓΓΕΛ
ΣΤΥΛΙ
ΣΤΥΛΙ
ΧΡΗΣΤ
ΛΑΜΠΡ
ΘΕΟΔΩ
ΓΕΩΡΓ
ΣΤΑΥΡ
ΕΛΕΥΘ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΝΑΓ
ΣΩΚΡΑ
ΧΡΙΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΕΛΕΥΘ
ΑΠΟΣΤ
ΓΡΗΓΟ
ΧΡΗΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΕΥΣΤΡ
ΘΕΟΦΙ

ΑΘΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΑΡΙΣΤ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΒΑΣΙΛ
ΣΤΑΜΑ
ΓΕΩΡΓ
ΑΣΤΕΡ
ΔΗΜΗΤ
ΑΘΑΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΑΠΟΣΤ
ΑΠΟΣΤ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕΤΡΟ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΕΞΑ
ΙΩΑΝΝ
ΜΙΧΑΗ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΤΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΗΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΝΑΓ
ΣΤΕΦΑ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΕΥΘΥΜ
ΕΜΜΑΝ
ΠΑΝΑΓ
ΙΩΑΝΝ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΑΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ

ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

3290.000
3280.000
3260.000
3160.000
3120.000
3110.000
3070.000
3070.000
3066.667
3060.000
3040.000
3040.000
3020.000
2990.000
2970.000
2960.000
2950.000
2940.000
2930.000
2930.000
2930.000
2920.000
2910.000
2900.000
2890.000
2880.000
2880.000
2860.000
2860.000
2850.000
2850.000
2840.000
2830.000
2830.000
2830.000
2830.000
2820.000
2820.000
2820.000
2820.000
2810.000
2810.000
2800.000
2800.000
2800.000
2800.000
2790.000
2790.000
2790.000
2790.000
2790.000
2

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ΓΑΡΓΑΛΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΚΡΕΜΥΔΑΣ
ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ
ΞΑΦΑΡΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ
ΣΟΡΟΒΟΣ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
ΛΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΕΟΝΑΚΗΣ
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΓΓΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ
ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΜΙΑΡΗΣ
ΝΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
ΖΑΒΟΥΝΗΣ
ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΚΤΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΣΓΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΗΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ
ΦΑΤΣΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΡΔΟΣ
ΝΑΚΟΣ
ΛΑΦΤΣΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ
ΣΥΡΟΠΛΗΣ
ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ
ΒΟΛΤΣΟΣ

ΛΕΩΝΙ
ΑΝΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΔΡΕ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΣΤΑΥΡ
ΑΓΓΕΛ
ΕΜΜΑΝ
ΕΥΑΓΓ
ΕΥΑΓΓ
ΑΘΑΝΑ
ΑΔΑΜ
ΘΕΜΙΣ
ΑΘΑΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΕΥΣΤΑ
ΛΕΩΝΙ
ΣΤΕΛΙ
ΚΩΝΣΤ
ΑΓΓΕΛ
ΑΛΕΞΑ
ΑΘΑΝΑ
ΗΡΑΚΛ
ΒΑΣΙΛ
ΒΑΣΙΛ
ΣΤΥΛΙ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΒΑΣΙΛ
ΣΤΕΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΑΛΕΞΑ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΕΦΑ
ΑΛΕΞΑ
ΘΕΟΔΟ
ΓΕΩΡΓ
ΛΕΩΝΙ
ΣΩΤΗΡ
ΖΑΧΑΡ
ΕΛΕΥΘ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΑΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΔΗΜΗΤ
ΝΙΚΟΛ

ΑΠΟΣΤ
ΣΠΥΡΙ
ΖΑΧΑΡ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΧΡΗΣΤ
ΑΧΙΛΛ
ΚΩΝΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΙΝ
ΣΠΥΡΙ
ΧΡΗΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΣΤΥΛΙ
ΖΑΧΑΡ
ΠΑΝΑΓ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΝΑΓ
ΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΙΟΝΥ
ΓΕΩΡΓ
ΜΙΧΑΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛ
ΚΩΝΣΤ
ΧΑΡΑΛ
ΑΝΔΡΕ
ΘΕΟΦΑ
ΛΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΒΑΣΙΛ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕΤΡΟ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΝΑΓ
ΕΥΣΤΑ
ΓΕΩΡΓ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2780.000
2780.000
2780.000
2780.000
2780.000
2770.000
2766.667
2760.000
2760.000
2750.000
2750.000
2750.000
2750.000
2740.000
2740.000
2740.000
2740.000
2730.000
2720.000
2720.000
2710.000
2710.000
2710.000
2700.000
2700.000
2700.000
2700.000
2700.000
2700.000
2700.000
2691.667
2690.000
2690.000
2690.000
2690.000
2690.000
2690.000
2687.000
2680.000
2680.000
2680.000
2680.000
2680.000
2670.000
2670.000
2670.000
2670.000
2670.000
2670.000
2670.000
2660.000
3

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ΤΣΙΟΝΚΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΦΑΛΤΑΚΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΤΣΙΤΕΡΗΣ
ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΟΡΑΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΝΟΓΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ
ΠΙΤΣΑΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΚΡΙΑΡΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΩΤΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΡΟΥΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΪΠΑΝΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΜΕΛΙΓΓΗΣ
ΑΛΑΙΣΚΑΣ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΤΑΤΣΗΣ
ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΛΕΞΑ
ΑΧΙΛΛ
ΘΕΟΔΟ
ΧΡΗΣΤ
ΑΡΓΥΡ
ΧΡΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΧΡΗΣΤ
ΕΥΑΓΓ
ΝΕΚΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΤΡΑΪΑ
ΔΗΜΗΤ
ΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΑΧΙΛΛ
ΣΤΥΛΙ
ΠΑΝΑΓ
ΜΙΧΑΗ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΑΡΙΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΣΩΤΗΡ
ΣΠΥΡΙ
ΚΟΣΜΑ
ΠΑΝΑΓ
ΜΕΝΕΛ
ΕΥΣΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΧΡΗΣΤ
ΑΠΟΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΣΤΕΦΑ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΡΑΦΑΗ
ΚΩΝΣΤ
ΣΠΥΡΙ
ΘΕΟΦΑ

ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΔΡΟΣΟ
ΑΘΑΝΑ
ΕΥΣΤΡ
ΧΡΗΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΒΑΣΙΛ
ΘΕΟΔΩ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΔΡΕ
ΑΠΟΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΕΜΜΑΝ
ΒΑΣΙΛ
ΣΤΕΡΓ
ΑΝΔΡΕ
ΕΥΑΓΓ
ΠΑΝΑΓ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕΤΡΟ
ΑΛΕΞΑ
ΒΑΣΙΛ
ΑΛΕΞΙ
ΧΡΗΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΓΑ
ΑΛΕΞΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΝΑΓ
ΝΙΚΟΛ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΝΑΓ
ΔΗΜΗΤ
ΣΠΥΡΙ
ΚΩΝΣΤ
ΧΑΡΑΛ
ΙΩΑΝΝ
ΙΩΑΝΝ
ΒΑΣΙΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΑΝΑΓ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΤΩΝ
ΣΤΑΥΡ
ΑΝΤΩΝ
ΑΝΑΣΤ

ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2660.000
2660.000
2660.000
2660.000
2650.000
2645.455
2640.000
2640.000
2640.000
2640.000
2640.000
2630.000
2630.000
2630.000
2630.000
2620.000
2620.000
2620.000
2620.000
2620.000
2620.000
2620.000
2610.000
2610.000
2610.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2590.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
2580.000
4

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΓΚΑΣ
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΣΑΚΑΒΕΛΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΙΛΕΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΒΡΑΧΝΟΣ
ΣΤΡΕΛ
ΧΑΤΖΗΜΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΤΟΚΑΣ
ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ-ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΛΕΣΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΜΠΙΤΗΣ
ΣΙΑΦΤΟΥΛΗΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ
ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ
ΝΤΑΗΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤ
ΑΡΓΥΡ
ΑΝΑΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΕΛΕΥΘ
ΕΠΑΜΕ
ΓΕΩΡΓ
ΝΕΟΠΤ
ΑΝΤΩΝ
ΘΕΟΔΩ
ΑΘΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΥΛΟ
ΓΕΒΡΓ
ΑΝΑΣΤ
ΑΛΕΞΑ
ΠΑΥΛΟ
ΙΩΑΝΝ
ΙΩΑΝΝ
ΤΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΑΝΑΓ
ΕΥΑΓΓ
ΕΥΤΥΧ
ΑΛΕΞΑ
ΗΡΑΚΛ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΙΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΧΡΗΣΤ
ΚΟΣΜΑ
ΝΙΚΟΛ
ΑΡΣΕΝ
ΘΕΟΦΙ
ΓΕΩΡΓ
ΤΗΛΕΜ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΕΡΓ
ΠΑΝΑΓ
ΧΡΗΣΤ
ΣΤΥΛΙ
ΠΑΝΑΓ
ΒΑΣΙΛ
ΑΛΕΞΑ
ΕΜΜΑΝ

ΧΡΗΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΝΕΟΦΩ
ΧΡΗΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΜΙΧΑΗ
ΚΥΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΕΥΑΓΓ
ΕΜΜΑΝ
ΚΩΝΣΤ
ΦΩΤΙΟ
ΙΩΑΝΝ
ΜΙΧΑΗ
ΑΡΙΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΕΜΜΑΝ
ΔΗΜΗΤ
ΧΡΗΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΣΤΥΛΙ
ΒΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΔΩ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΝΑΓ
ΚΟΝΡΑ
ΧΑΡΙΛ
ΝΙΚΗΦ
ΕΜΜΑΝ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΡΟΚΟ
ΣΑΒΒΑ
ΑΓΓΕΛ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕΤΡΟ
ΚΩΝΣΤ
ΠΑΝΑΓ
ΕΛΕΥΘ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2570.000
2570.000
2570.000
2570.000
2570.000
2570.000
2570.000
2560.000
2560.000
2560.000
2560.000
2560.000
2560.000
2560.000
2550.000
2550.000
2550.000
2550.000
2545.455
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2540.000
2530.000
2530.000
2530.000
2530.000
2530.000
2530.000
2530.000
2530.000
2525.000
2520.000
2520.000
2520.000
2520.000
2520.000
2520.000
2520.000
2510.000
2510.000
2510.000
5

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ
ΚΟΣΣΟΒΑΣ
ΜΗΤΡΕΒΟΛΗΣ
ΓΑΖΩΝΑΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΡΟΥΣΙΑΝΟΣ
ΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΝΑΡΗΣ
ΡΑΔΑΙΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ
ΒΥΡΛΑΣ
ΒΟΪΔΗΛΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΔΟΜΟΥΖΗΣ
ΒΑΝΑΣΑΣ
ΝΙΚΑΣ
ΠΥΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΚΑΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΛΙΑΚΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ-ΓΥΑΛΙΑΣ
ΛΟΤΣΙΟΣΉΣΙΔΕΡΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΧΟΥΡΛΙΑΣ
ΔΗΜΚΟΣ
ΤΑΜΟΣ
ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ
ΚΑΪΑΦΑΣ
ΣΚΟΥΦΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΤΑΜΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΤΣΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΒΑΣΟΥΡΗΣ
ΜΟΝΤΖΟΛΗΣ
ΣΥΡΟΥΚΗΣ
ΓΙΟΥΒΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΑΠΟΣΤ
ΣΤΑΥΡ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΖΗΣΗΣ
ΔΙΟΝΥ
ΔΗΜΗΤ
ΛΑΖΑΡ
ΕΥΣΤΑ
ΘΕΟΔΩ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΔΩ
ΧΡΗΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΧΑΡΑΛ
ΝΙΚΟΛ
ΧΡΗΣΤ
ΒΑΣΙΛ
ΙΩΑΝΝ
ΧΡΗΣΤ
ΠΑΝΑΓ
ΑΛΕΞΑ
ΠΑΝΓΙ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΒΑΣΙΛ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΑΘΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΒΑΣΙΛ
ΒΑΣΙΛ
ΑΣΤΕΡ
ΑΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΝΙΚΟΛ
ΑΛΕΞΑ
ΠΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΕΥΑΓΓ
ΚΩΝΣΤ

ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΑΝΤΩΝ
ΠΑΥΛΟ
ΣΑΒΒΑ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΦΙ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΤΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΝΙΚΟΛ
ΜΙΧΑΗ
ΒΛΆΣΙ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΔΡΕ
ΠΑΝΑΓ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΑΓΓ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΑΥΡ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩΡΓ
ΧΡΗΣΤ
ΘΟΕΔΩ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΧΡΗΣΤ
ΛΕΩΝΙ
ΣΩΤΗΡ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΜΙΧΑΗ
ΑΘΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΒΑΣΙΛ
ΣΠΑΡΤ
ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤ

ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ

2510.000
2510.000
2510.000
2510.000
2510.000
2510.000
2510.000
2509.091
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2500.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2490.000
2480.000
2480.000
2480.000
2480.000
2480.000
2472.727
2470.000
2470.000
2470.000
2470.000
2470.000
2470.000
2470.000
2470.000
2460.000
2460.000
2460.000
2460.000
2460.000
2460.000
2460.000
2460.000
2454.545
6

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΛΑΚΟΤΑΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΝΑΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΙΩΛΑΣ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΗΣ
ΣΟΥΡΜΠΑΣ
ΜΗΛΑΚΗΣ
ΒΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΡΗΣ
ΠΑΪΤΑΡΙΔΗΣ
ΦΛΟΓΕΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΤΕΚΕΛΗΣ
ΒΟΛΑΝΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΤΣΙΜΑΣ
ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ
ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ
ΒΙΔΡΑΣ
ΚΑΡΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΜΙΚΡΩΝΗΣ
ΦΟΥΡΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
ΒΑΛΕΡΓΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΚΕΛΑΚΗΣ
ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤ
ΣΤΥΛΙ
ΛΕΟ-Γ
ΧΡΗΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΑΥΡ
ΕΜΜΑΝ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΧΡΗΣΤ
ΕΜΜΑΝ
ΚΛΕΑΝ
ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΑΘΑΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΑΓΓΕΛ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΡΙΟ
ΔΡΑΚΟ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΧΑ
ΔΙΟΝΥ
ΧΡΗΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΕΛΕΥΘ
ΑΓΓΕΛ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΚΙΒ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΕΞΑ
ΝΙΚΟΛ
ΦΩΤΙΟ
ΝΙΚΗΤ
ΣΤΕΦΑ
ΓΕΩΡΓ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕ
ΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝ
ΣΠΥΡΙ
ΑΔΑΜΑ
ΓΑΒΡΙ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΒΑΣΙΛ

ΑΘΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΥΛΟ
ΜΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩΡΓ
ΣΤΥΛΙ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΕΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΔΩ
ΦΙΛΙΠ
ΕΥΑΓΓ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΧΑΡΑΛ
ΒΑΣΙΛ
ΜΙΧΑΗ
ΕΜΜΑΝ
ΜΙΧΑΗ
ΜΙΧΑΗ
ΚΩΝΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΣΤΕΡΓ
ΚΥΡΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΧΡΗΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΑΠΟΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΕΥΣΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΔΗΜΟΣ
ΧΡΥΣΟ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΥΛΟ
ΦΩΤΙΟ
ΣΤΑΥΡ
ΣΤΥΛΙ
ΓΕΩΡΓ
ΣΠΥΡΙ
ΜΙΧΑΗ

ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2450.000
2440.000
2440.000
2440.000
2440.000
2440.000
2440.000
2440.000
2440.000
2433.333
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2430.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2420.000
2418.182
2418.182
2410.000
2410.000
2410.000
2410.000
2410.000
7

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΓΗΣ
ΤΣΙΑΒΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΣΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΣΚΙΝΔΕΡΗΣ
ΜΠΙΖΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΚΟΚΛΑΣ
ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ
ΜΑΝΑΝΑΣ
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΜΗΚΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΗΣΑΪΟΓΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΛΚΑΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΗΓΟΣ

ΛΕΩΝΙ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΦΩΤΙΟ
ΘΕΜΙΣ
ΣΤΕΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΑΛΕΞΑ
ΑΠΟΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΕΥΑΓΓ
ΠΑΝΑΓ
ΑΝΑΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΣΩΚΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΙΩΑΝΝ
ΜΙΧΑΗ
ΕΛΕΥΘ
ΕΜΜΑΝ
ΑΡΙΣΤ
ΣΤΑΥΡ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΝΑΓ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΧΡΥΣΑ
ΕΜΜΑΝ
ΙΩΑΝΝ
ΕΥΑΓΓ
ΒΑΣΙΛ
ΔΗΜΗΤ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΜΙΧΑΗ
ΕΥΣΤΡ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΡΙΟ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΠΑΝΑΓ
ΜΙΛΤΙ
ΔΗΜΗΤ
ΣΤΑΥΡ
ΑΡΙΣΤ
ΕΥΣΤΑ
ΣΤΑΥΡ

ΑΝΔΡΕ
ΓΕΩΡΓ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕΤΡΟ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΤΕ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΤΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΑΘΑΝΑ
ΛΑΖΑΡ
ΝΕΚΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΕΜΜΑΝ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΛΕΩΝΙ
ΧΑΡΑΛ
ΔΗΜΗΤ
ΧΑΡΙΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΑΣΧΑ
ΠΑΥΛΟ
ΓΕΩΡΓ
ΧΡΗΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΔΟ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΧΡΙΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΕΜΜΑΝ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΤΩΝ
ΔΑΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΑΝΤΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΚΟΣΜΑ
ΓΕΩΡΓ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ

2410.000
2410.000
2410.000
2410.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2400.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2390.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2380.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
8

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

ΧΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΛΑΝΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
ΚΑΥΚΑΣ
ΖΑΒΡΑΣ
ΜΠΑΤΙΚΗΣ
ΤΟΣΚΑΣ
ΚΑΨΙΟΧΑΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΚΟΝΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ
ΚΕΡΚΕΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ
ΖΙΑΚΑΣ
ΜΗΛΛΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΜΗΛΑΚΗΣ
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
ΚΕΜΟΣ
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ
ΤΟΥΝΤΑΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΕΣΤΡΟΣ
ΣΩΠΑΣΗΣ
ΦΡΕΣΤΑΣ
ΒΕΛΙΔΗΣ
ΝΥΚΤΑΡΗΣ
ΛΑΦΑΡΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΜΠΕΤΟΣ

ΔΗΜΗΤ
ΑΘΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤ
ΕΥΣΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩΡΓ
ΓΡΗΓΟ
ΧΡΗΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΦΑ
ΠΑΝΑΓ
ΑΝΤΡΕ
ΑΝΤΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΧΑΡΑΛ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΕΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΖΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΑΛΕΞΑ
ΕΜΜΑΝ
ΣΤΑΥΡ
ΒΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΑΙΝΕΙ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛ
ΕΥΣΤΡ
ΜΙΧΑΗ
ΧΑΡΑΛ
ΜΙΧΑΗ
ΣΠΥΡΟ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΗΤ

ΙΩΑΝΝ
ΜΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΕΥΣΤΡ
ΑΡΙΣΤ
ΠΑΝΑΓ
ΓΡΗΓΟ
ΕΥΑΓΓ
ΑΠΟΣΤ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΣΧΑ
ΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΘΥΜΙΟ
ΒΑΣΙΛ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΑΝΤΩΝ
ΑΝΑΣΤ
ΧΑΡΑΛ
ΑΝΔΡΕ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΑΘΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΣΩΤΗΡ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΗΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΑΛΕΞΑ
ΓΕΩΡΓ
ΕΜΜΑΝ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΧΡΗΣΤ
ΒΑΣΙΛ
ΝΙΚΟΛ

ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2370.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2360.000
2355.556
2354.545
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2350.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
2340.000
9

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
ΙΔΙΩΤΕΣ –Τ.Ε.Λ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΤΡΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ
ΚΟΥΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΔΡΑΒΙΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΕΝΤΑΦΡΟΝΙΜΟΣ
ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΝΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ
ΜΠΟΣΚΟΥΨΙΟΥ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΜΟΥΛΑΣ
ΒΑΛΑΤΣΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΠΩΠΤΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΙΓΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΝΤΖΙΡΟΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΠΟΖΙΝΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΤΑΠΕΙΝΟΣ
ΧΑΡΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΒΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΧΟΛΙΔΗΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΖΩΝΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕΤΡΟ
ΣΩΤΗΡ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΕΣΤ
ΣΠΥΡΙ
ΠΑΝΑΓ
ΛΑΖΑΡ
ΧΡΗΣΤ
ΠΑΥΛΟ
ΕΠΑΜΕ
ΝΙΚΟΛ
ΦΩΤΙΟ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΙΝ
ΓΕΩΡΓ
ΝΙΚΟΛ
ΚΑΝΤΑ
ΠΕΤΡΟ
ΙΑΣΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΕΥΑΓΓ
ΔΗΜΗΤ
ΕΜΜΑΝ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΑΓΓΕΛ
ΑΝΤΩΝ
ΚΥΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΝΙΚΟΛ
ΑΛΕΞΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΑΝΤΕ
ΑΝΔΡΕ
ΒΑΣΙΛ
ΜΙΧΑΗ
ΙΟΡΔΑ
ΝΙΚΟΛ
ΕΥΑΓΓ
ΧΡΗΣΤ
ΣΠΥΡΙ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΝΕΟΚΛ
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΟΔΗΓΟΣ
ΝΕΩΦΥ
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΟΔΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΟΔΗΓΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΩΥΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΟΔΗΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΙΟΡΔΑ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΟΔΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΟΔΗΓΟΣ

ΜΟΡΙΑ
4300.000
4060.000
3840.000
3725.000
3670.000
3555.556
3481.818
3366.667
3364.286
3260.000
3254.545
3254.545
3172.727
3122.222
3090.909
3063.636
3000.000
2991.667
2981.818
2980.000
2975.000
2969.231
2966.667
2960.000
2945.455
2940.000
2933.333
2930.000
2920.000
2918.182
2918.182
2908.333
2900.000
2900.000
2900.000
2900.000
2900.000
2890.909
2890.909
2881.818
2872.727
2860.000
2854.545
2850.000
2850.000
2850.000
10

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΡΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΜΙΚΕΣ
ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ
ΧΛΗΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΟΥΣΗΣ
ΚΡΕΣΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΡΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ
ΣΤΩΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΙΣΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ
ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΚΕΡΕΚΟΣ
ΝΙΒΑΤΣΗΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ
ΜΗΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΤΕ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΜΑΡΙΟ
ΒΑΣΙΛ
ΜΙΧΑΗ
ΑΝΑΡΓ
ΠΑΝΑΓ
ΑΓΓΕΛ
ΠΑΝΑΓ
ΠΑΥΛΟ
ΛΑΜΠΡ
ΑΝΑΣΤ
ΕΛΕΥΘ
ΑΝΑΣΤ
ΙΑΚΩΒ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕΤΡΟ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΘΕΟΔΩ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΙΟΡΔΑ
ΙΩΑΝΝ
ΝΙΚΟΛ
ΣΩΤΗΡ
ΧΑΡΙΛ
ΔΙΟΝΥ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΗΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΔΗΜΗΤ
ΙΟΡΔΑ
ΠΑΝΑΓ
ΔΗΜΗΤ
ΑΛΕΞΑ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΑΛΕΞΑ
ΔΙΟΝΥ
ΚΩΝΣΤ
ΕΛΕΥΘ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ

ΓΕΩΡΓ
ΑΝΑΣΤ
ΚΩΝΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΔΡΕ
ΒΑΣΙΛ
ΧΑΡΑΛ
ΑΝΔΡΕ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΝΤΕ
ΚΩΝΣΤ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΗΜΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΑΝΔΡΕ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΑΣΤ
ΠΑΥΛΟ
ΑΠΟΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΣΠΥΡΙ
ΔΗΜΗΤ
ΘΩΜΑΣ
ΧΑΡΑΛ
ΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝ
ΘΕΟΦΑ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΓΡΗΓΟ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΙΩΑΝΝ
ΑΛΕΞΑ
ΓΡΗΓΟ
ΓΕΩΡΓ
ΙΟΡΔΑ
ΧΡΗΣΤ
ΑΝΤΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΝΙΚΟΛ
ΑΝΑΣΤ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2850.000
2850.000
2845.455
2840.000
2836.364
2833.333
2827.273
2827.273
2822.222
2820.000
2811.111
2808.333
2800.000
2800.000
2791.667
2791.667
2790.909
2790.909
2790.000
2790.000
2790.000
2781.818
2780.000
2775.000
2772.727
2772.727
2772.727
2772.727
2766.667
2766.667
2766.667
2763.636
2763.636
2754.545
2750.000
2750.000
2746.154
2745.455
2745.455
2744.444
2740.000
2740.000
2736.364
2736.364
2733.333
2733.333
2733.333
2733.333
11

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

ΜΠΙΖΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ
ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΥΜΠΡΙΚΤΣΗΣ
ΞΕΝΟΣ
ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ
ΚΑΝΙΟΣ
ΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΛΑΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΓΙΔΙΑΡΗΣ
ΤΣΟΧΛΙΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ
ΝΑΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ
ΚΑΣΚΑΝΕΤΑΣ
ΓΙΑΧΝΗΣ
ΝΤΑΝΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΑΙΤΣΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΣΑΦΑΚΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΙΑΦΑΣ

ΔΗΜΗΤ
ΑΛΕΞΑ
ΚΩΝΣΤ
ΧΡΗΣΤ
ΑΡΣΕΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΑΝΑΓ
ΔΙΟΝΥ
ΑΝΔΡΕ
ΚΟΣΜΑ
ΦΩΤΙΟ
ΤΗΛΕΜ
ΧΡΗΣΤ
ΣΤΕΦΑ
ΘΕΟΔΩ
ΑΓΓΕΛ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΜΙΧΑΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕΤΡΟ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕΤΡΟ
ΣΤΑΥΡ
ΣΠΥΡΙ
ΘΕΟΧΑ
ΓΕΩΡΓ
ΕΥΑΓΓ
ΙΩΣΗΦ
ΝΙΚΟΛ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΘΕΟΦΑ
ΚΩΝΣΤ
ΑΝΔΡΕ
ΘΕΟΧΑ
ΙΩΑΝΝ
ΚΩΝΣΤ
ΝΙΚΟΛ
ΜΑΡΙΟ
ΧΡΗΣΤ
ΠΑΥΛΟ
ΧΡΗΣΤ
ΑΝΤΩΝ

ΑΝΤΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΛΑΜΠΡ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΑΥΛΟ
ΝΙΚΟΛ
ΙΩΑΝΝ
ΧΡΙΣΤ
ΕΥΣΤΡ
ΙΣΙΔΩ
ΣΤΥΛΙ
ΣΠΥΡΙ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕΤΡΟ
ΓΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΙΑΚΩΒ
ΧΡΗΣΤ
ΑΓΓΕΛ
ΒΑΣΙΛ
ΚΩΝΣΤ
ΘΕΟΔΩ
ΓΙΟΧΑ
ΣΠΥΡΙ
ΔΗΜΗΤ
ΘΕΟΔΩ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΜΑΡΚΟ
ΒΑΣΙΛ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΔΡΕ
ΚΩΝΣΤ
ΛΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΑΘΑΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2727.273
2720.000
2718.182
2711.111
2710.000
2710.000
2709.091
2709.091
2700.000
2700.000
2700.000
2700.000
2690.000
2688.889
2684.615
2681.818
2680.000
2677.778
2677.778
2675.000
2672.727
2672.727
2670.000
2670.000
2670.000
2670.000
2663.636
2663.636
2658.333
2658.333
2654.545
2654.545
2654.545
2654.545
2654.545
2650.000
2650.000
2645.455
2645.455
2645.455
2644.444
2640.000
2640.000
2636.364
2636.364
2636.364
2633.333
2633.333
12

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΔΗΣ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ
ΖΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΚΟΣ
ΜΠΕΚΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΘΩΜΙΔΗΣ
ΞΥΡΑΦΙΔΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΧΑΒΙΑΡΑΣ
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΙΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ
ΖΩΡΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΛΗΝΟΣ

ΠΑΝΑΓ
ΛΑΥΡΕ
ΙΩΣΗΦ
ΠΑΣΧΑ
ΘΕΟΦΑ
ΘΡΑΣΥ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤ
ΑΝΑΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΕΥΑΓΓ
ΠΑΥΛΟ
ΒΛΑΔΙ
ΕΥΘΥΜ
ΟΔΥΣΣ
ΘΕΟΔΩ
ΕΥΣΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΚΩΝΣΤ
ΓΕΩΡΓ
ΚΩΝΣΤ
ΣΤΑΥΡ
ΒΑΣΙΛ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΜΑΥΡΟ
ΘΕΟΔΩ
ΔΗΜΗΤ
ΒΑΣΙΛ
ΘΕΜΙΣ
ΝΙΚΟΛ
ΓΕΩΡΓ
ΑΡΓΥΡ
ΧΡΗΣΤ
ΙΩΑΝΝ
ΧΡΗΣΤ
ΠΑΝΑΓ
ΑΠΟΣΤ

ΗΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑ
ΙΩΣΗΦ
ΧΑΡΑΛ
ΓΕΩΡΓ
ΙΩΑΝΝ
ΝΙΚΟΛ
ΒΑΣΙΛ
ΓΕΩΡΓ
ΑΝΤΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΧΡΗΣΤ
ΒΥΡΩΝ
ΕΜΜΑΝ
ΙΟΡΔΑ
ΠΑΝΤΕ
ΓΕΡΑΣ
ΕΜΜΑΝ
ΓΕΩΡΓ
ΘΕΟΦΑ
ΧΡΗΣΤ
ΕΥΑΓΓ
ΛΕΩΝΙ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΑΝΑΣΤ
ΟΛΕΓΚ
ΑΘΑΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕΤΡΟ
ΝΙΚΟΛ
ΠΑΥΛΟ
ΙΩΑΝΝ
ΔΗΜΗΤ
ΧΑΡΑΛ

ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΧΙΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ

2630.000
2630.000
2630.000
2627.273
2625.000
2625.000
2623.077
2622.222
2620.000
2620.000
2620.000
2620.000
2618.182
2618.182
2618.182
2618.182
2618.182
2618.182
2616.667
2616.667
2611.111
2610.000
2610.000
2609.091
2609.091
2609.091
2609.091
2609.091
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000
2600.000

2.- Προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης,
οι παρακάτω επιτυχόντες της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (εποχικοί
Πυροσβέστες) για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κατά σειρά επιτυχίας, ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΖΗΜΟΥΡΤΑΣ
ΚΥΤΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΟΡΙΑ
6700
6500
6300
6300
6300
13

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΖΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΛΗΝΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΟΤΤΑΚΗΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΑΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΩΓΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΥΣ
ΜΕΓΚΛΗΣ
ΛΟΓΑΡΑ
ΣΚΛΑΒΟΣ
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΡΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ
ΤΣΟΚΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΣΟΥΡΟΥΚΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΧΙΟΝΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΩΣ

ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6300
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6200
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6100
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
14

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΜΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΤΡΑΣ
ΘΑΜΝΙΔΗΣ
ΔΙΒΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ
ΛΕΝΤΑΚΗΣ
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΣΑΓΚΑΣ
ΜΕΣΣΙΟΣ
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΓΙΩΝΗΣ
ΜΠΕΝΕΚΗΣ
ΔΑΡΔΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΔΕΔΕΣ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΛΑΛΙΟΣΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΣΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ
ΤΣΙΑΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5900
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
5800
15

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΟΔΑΚΗΣ
ΚΟΥΒΑΛΗΣ
ΡΑΣΣΙΑ
ΤΟΤΣΚΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΝΑΓΙΟΣ
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΛΗΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΤΑΜΠΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΚΙΡΤΣΙΔΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΥΛΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΓΛΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ
ΠΟΥΦΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΚΥΡΟΥ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΛΙΑΚΑΚΗΣ
ΚΟΛΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΕΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

5800
5800
5800
5800
5800
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
5700
16

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ΚΟΣΜΑΣ-ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΦΕΛΙΜΕΓΚΑΣ
ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΝΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ
ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΡΕΛΙΔΗΣ
ΣΥΡΡΗΣ
ΝΙΤΑΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΚΟΝΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΗΣ
ΤΖΙΒΑΝΗΣ
ΚΑΒΟΥΚΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΗΝΙΑΣ
ΨΙΑΝΟΣ
ΖΕΥΓΙΤΗΣ
ΑΝΩΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΤΟΥΣΙΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΝΤΟΒΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΟΥΝΑΤΙΔΗΣ
ΣΙΚΟΤΑΚΗΣ
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
ΚΛΕΙΔΗΣ
ΜΙΚΡΩΝΗΣ
ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΝΑΡΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΣΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΑΥΙΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΝΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5700
5700
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
17

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ
ΓΛΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΚΟΥΡΑΡΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΛΗΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΣΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΡΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΟΚΩΝΑΣ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ
ΚΑΣΙΔΑΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΣΙΓΑΝΟΣ
ΤΣΩΛΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ΤΖΑΚΗ
ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΡΑ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ
ΔΑΒΗΣ
ΦΟΥΡΚΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5600
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
18

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ
ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΡΚΕΤΖΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΜΑΔΕΝΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΙΝΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΜΜΑΤΗΣ
ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΠΑΤΟΣ
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ
ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ
ΦΑΡΑΓΓΑΣ
ΛΑΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΑΣ
ΝΗΣΙΩΤΗ
ΚΑΖΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ

ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ -ΕΥΑΓΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
19

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΥΡΒΑΛΗΣ
ΤΖΕΓΚΑ
ΛΑΜΑΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΦΛΕΓΓΑΣ
ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΙΑΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ
ΠΑΘΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΔΡΟΣΑΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ
ΒΑΒΔΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΝΤΕΛΗΣ
ΛΙΟΡΔΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΔΟΥΔΟΥΞΗΣ
ΧΑΤΖΙΡΗΣ
ΖΩΓΑΛΗΣ
ΠΑΧΟΥΛΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΟΥΒΙΚΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΔΑΥΙΔ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
20

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΟΥΖΗΣ
ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΙΝΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ
ΜΩΙΣΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΝΤΟΒΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ
ΚΡΙΚΩΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΡΕΝΤΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΑΡΑΠΤΖΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΝΤΡΙΤΣΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
ΧΗΡΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΖΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ
ΓΙΑΓΛΗΣ
ΚΑΡΔΑΣΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΛΟΓΑΡΑΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
21

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΖΑΙΜΗΣ
ΒΑΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΨΥΡΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΤΑΛΗΣ
ΚΟΛΟΜΤΟΥΡΗΣ
ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ΒΙΔΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΗΣ
ΖΑΝΙΔΗΣ
ΛΕΠΙΤΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ-ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΠΙΤΤΑΣ
ΦΛΩΚΟΣ
ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ
ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΑΜΑΗΣ
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ
ΤΖΑΝΟΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΖΙΝΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΠΟΥΝΑΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
22

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΚΕΚΗΣ
ΚΑΙΤΣΑΣ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ
ΚΕΠΕΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ
ΝΑΚΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΑΣ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΦΩΚΑΣ
ΣΑΦΑΚΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ
ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΟΥΤΑΣ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΡΗΓΑΣ
ΠΛΑΙΤΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΗΣ
ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΚΟΣ
ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΚΕΥΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
23

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

ΠΑΠΠΑΣ
ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΟΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΡΑΚΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ
ΝΤΕΚΑΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΡΑΣΣΑΣ
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΕΡΡΙΝΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ
ΖΑΜΑΝΗΣ
ΜΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ
ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΠΕΠΠΑΣ
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΑΡΔΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΡΗΓΟΣ
ΜΠΗΓΙΝΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΚΟΚΚΟΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΝΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΙΩΣΗΦ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΩΗΣ
ΛΥΠΡΑΝΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
24

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΜΠΟΖΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ
ΠΛΑΤΗΣ
ΤΣΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΥ
ΠΑΒΙΤΣΟΣ
ΜΑΛΙΜΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΑΖΗΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ
ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ
ΖΑΚΙΛΑ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ
ΚΑΠΑΚΗΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΕΛΙΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΤΙΑΝΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ
ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ
ΜΗΛΙΩΤΟΥ
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΜΒΟΥΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5300
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
25

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΜΑΛΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΛΑΖΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΓΑΡΟΥΦΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΥΡΑΣ
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ
ΤΖΟΒΑΝΑΣ
ΤΖΙΒΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΔΟΚΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΜΕΡΤΙΚΑΣ
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΑΛΠΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΚΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΔΑΥΙΔ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΣΑΑΚ

5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
26

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ
ΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ
ΛΙΑΣΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΚΡΙΤΣΙΑΝΙΔΑΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ
ΜΑΛΤΣΑΚΗΣ
ΔΕΛΙΚΟΥΡΑΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΚΙΔΗΣ
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΔΡΑΪΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΜΑΓΑΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗΣ
ΖΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΔΑΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΤΑΚΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΘΩΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΘΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
27

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770

ΠΛΑΙΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΣΧΟΡΗΣ
ΜΑΖΗΣ
ΚΑΡΑΚΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ
ΒΑΡΑΝΟΣ
ΜΠΡΕΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ
ΔΗΚΟΥΣΗΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΤΜΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΖΑΓΚΑΝΑΣ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ΨΩΙΝΟΣ
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΩΤΑΣ
ΣΚΑΠΕΝΤΖΗ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΡΟΣ
ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΠΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΓΓΙΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΧΑΡΤΕΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΕΝΑΣ
ΣΙΣΚΟΣ
ΝΟΥΛΑΣ
ΛΙΛΗΣ
ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ
ΜΟΥΓΙΟΣ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΒΕΛΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΙΑΣΙΟΣ-ΣΙΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΑΥΙΔ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
28

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
771 ΠΑΝΚΟΣ
772 ΝΤΟΒΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΤΙΤΣΟΣ
ΤΣΙΩΠΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΣ
ΜΠΕΖΑΙΝΤΕΣ
ΓΚΑΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΠΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΟΣ
ΒΑΙΔΑΝΗΣ
ΓΚΛΕΤΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΛΚΕΤΣΗΣ
ΔΟΙΡΑΝΛΗΣ
ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΓΡΕΛΗΣ
ΤΣΙΟΤΡΑΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΡΟΥΛΙΑΣ
ΤΖΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΚΙΖΑΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΛΑΦΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΛΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
29

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
ΠΟΖΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΡΗΓΑΣ
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ
ΠΗΤΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΜΠΟΥΦΤΑΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ
ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΖΛΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΤΕΛΛΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ
ΜΠΑΖΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΡΑΚΗΣ
ΠΛΕΓΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΟΝΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΛΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΛΑΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΟΚΟΛΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΧΑΙΡΕΤΗΣ
ΛΥΓΔΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΣΙΩΖΙΟΣ
ΚΑΨΙΑΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
30

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922

ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΕΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΤΖΑΦΑΡΗΣ
ΤΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΒΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ
ΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΤΣΑΔΗΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΠΕΡΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΜΥΡΩΔΕΛΛΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΜΗΝΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ
ΤΟΥΡΛΗΣ
ΚΑΙΑΦΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΜΠΟΥΚΛΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΦΥΛΑΚΤΕΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΝΙΑΚΗΣ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΤΖΙΒΙΕΡΗΣ
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΠΛΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΟΦΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΑΟΥΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
31

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΜΗΤΣΟΣ
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ
ΚΟΒΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΣΕΛΒΙΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΟΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΦΩΤΕΛΛΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ
ΜΠΟΡΑΣ
ΖΟΥΜΗΣ
ΓΛΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΠΛΑΙΤΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΚΑΣΙΔΗΣ
ΠΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΤΟΣ
ΜΠΛΑΝΤΟΣ
ΤΟΨΗΣ
ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
32

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

ΠΕΙΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΒΑΡΣΑΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ-ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
ΣΕΛΒΗΣ
ΚΕΣΣΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΡΟΥΣΕΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΝΤΑΧΡΗΣ
ΝΤΟΜΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΜΑΖΗΣ
ΕΙΚΟΣΠΕΝΤΑΚΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΖΟΥΓΡΑΣ
ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΠΛΟΣΚΑΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΤΟΙΤΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΧΟΥΣΑΚΟΣ
ΔΟΣΟΥΛΑΣ
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΣΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
33

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΡΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΤΣΗΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ
ΡΑΚΟΥ
ΤΑΡΑΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΚΡΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΟΘΩΝΑΣ
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΚΟΚΟΝΑΣ
ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΜΠΕΚΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΗΣ
ΒΙΤΛΗΣ
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ
ΛΑΚΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΤΣΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΨΩΜΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΚΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
34

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126

ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΛΩΤΑΣ
ΝΑΣΤΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΦΛΩΡΟΣ
ΤΖΑΙΛΑΚΗΣ
ΤΖΙΝΑΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΡΟΥΜΟΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΤΑΣ
ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ
ΚΑΠΕΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΣΒΩΡΟΣ
ΦΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ
ΚΟΥΜΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΑΣ
ΚΥΒΕΤΟΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
ΓΚΟΝΤΑΣ
ΚΑΙΝΤΑΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΜΠΛΑΘΡΑΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΨΥΛΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΗΜΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΛΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΒΑΙΤΣΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΝΩΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

ΚΙΠΛΑΚΙΔΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
ΤΖΕΛΛΟΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΟΨΥΜΟΥΛΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ
ΜΗΤΣΟΣ
ΔΕΛΗΣ
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΑΛΜΑΤΣΟΣ
ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΟΚΕΝΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΜΙΖΙΑΣ
ΚΑΝΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ
ΧΑΛΙΟΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΛΗΡΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
ΓΟΥΤΣΑΣ
ΣΑΡΛΑΝΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΔΑΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
36

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228

ΧΙΟΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΚΟΥΖΟΥΧΑΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ
ΤΖΙΑΜΠΑΖΙΔΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΑΒΟΥΔΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ
ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΣΑΡΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΚΙΤΣΑΡΑΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΠΑΚΟΥΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΡΟΣΟΣ
ΛΑΛΑΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΒΑΡΔΑΡΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΑΛΕΜΗΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ
ΒΕΛΙΩΤΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑ
ΚΟΣΣΕΝΑΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΑΣ
ΤΑΛΙΩΝΑΣ
ΚΡΑΝΑΣ
ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΤΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΥΔΕΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΡΜΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΣΣΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
37

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279

ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ
ΡΑΠΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΜΠΟΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ
ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΖΑΚΛΗΣ
ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ
ΧΩΡΙΑΤΗΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΛΥΧΑΝΙΔΗΣ
ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΝΤΟΥΣΗΣ
ΒΟΥΛΑΝΑΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΥΛΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ
ΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ
ΞΕΝΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΡΡΙΑΣ
ΜΟΥΡΤΟΣ
ΚΑΤΗΣ
ΤΑΡΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΟΣ
ΤΖΗΛΟΣ
ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ
ΨΩΜΑΣ
ΠΕΤΣΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΣΠΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
38

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΓΚΟΛΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ
ΘΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΨΑΛΤΑΚΗΣ
ΚΟΜΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΣ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΚΚΑΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΡΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΣΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΔΕΒΕΤΖΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΛΙΑΝΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΦΡΑΓΓΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ
ΖΗΚΟΣ
ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ
ΣΤΙΓΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΕΓΚΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΦΙΛΟΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
39

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

ΣΠΑΝΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΑΤΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ-ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΟΥΔΑΡΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ
ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΤΟΥΣΚΑΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ
ΠΑΡΟΥΤΗΣ
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ
ΝΟΥΤΣΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ
ΒΛΑΜΗΣ
ΤΣΙΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ
ΡΩΣΣΙΟΣ
ΠΕΓΙΟΣ
ΦΥΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΜΑΛΑΔΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΜΠΙΡΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΔΙΒΡΑΜΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ
ΚΑΡΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
40

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432

ΜΑΡΟΚΟΣ
ΣΕΡΤΗΣ
ΛΥΧΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΡΚΑΤΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΙΟΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ
ΜΠΛΑΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ
ΑΡΛΕΤΟΣ
ΔΟΥΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΣΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΛΕΑΚΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΒΟΥΛΙΝΑΣ
ΚΑΡΩΝΗ
ΔΑΛΗΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΚΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ
ΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΥΣΤ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΛΕΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΛΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
41

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΒΩΡΟΣ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ
ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΚΑΧΙΛΕΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΟΒΑΣ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΑΚΗΣ
ΣΑΛΙΑΓΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ
ΦΟΥΤΡΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ
ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΑΚΙΑΣ
ΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΕΖΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΤΣΟΥΡΗΣ
ΦΑΡΔΙΑΣ
ΙΣΚΑΣ
ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΙΑ
ΜΠΕΣΛΕΜΗΣ
ΝΤΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΘΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
42

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534

ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΓΟΥΛΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΥΚΤΑΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ
ΤΗΓΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΖΟΣ
ΒΟΡΡΕΑΚΟΣ
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ
ΤΣΕΚΟΣ
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΖΑΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΙΝΟΓΛΟΥ
ΜΠΕΛΙΑΣ
ΖΑΡΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΟΣ
ΠΕΡΣΙΔΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΒΟΥΡΑΣ
ΜΠΟΖΑΣ
ΤΣΟΥΡΑΣ
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΣΤΕΦΟΣ
ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΣΗΦ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
43

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585

ΒΑΛΒΗΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΜΟΔΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΣΚΛΙΑΣ
ΜΙΧΟΛΙΑΣ
ΜΟΛΕΣ
ΡΙΚΑΣ
ΤΣΙΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ
ΜΠΑΦΕΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΜΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΚΙΑΛΑΣ
ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΣΙΔΕΡΗ
ΝΤΟΣΚΕΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΛΙΔΗΣ
ΑΡΔΑΜΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΡΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
44

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636

ΓΚΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΒΑΡΤΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΤΑΚΗΣ
ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΧΛΙΒΕΡΟΣ
ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
ΓΚΑΛΙΜΑΡΙΔΗΣ
ΠΕΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΤΣΙΤΣΕΚΙΔΗΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ
ΜΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ
ΠΑΝΤΑΛΗΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΖΗΝΟΒΙΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΠΙΠΕΡΗΣ
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΟΥΔΑΝΤΑ
ΜΗΝΙΔΗΣ
ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ
ΚΑΡΚΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΛΑΘΟΥΡΗΣ
ΝΤΕΡΒΙΣΗ
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ
ΝΑΝΟΣ
ΠΕΓΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ
ΜΠΙΤΑΚΟΣ
ΜΠΕΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΑΥΙΔ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
45

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687

ΣΜΑΓΑΔΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΡΕΒΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ
ΜΗΛΕΣΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΝΤΕΜΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΚΑΠΝΙΔΗΣ
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ
ΝΤΟΥΠΗΣ
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ
ΣΙΟΡΙΚΗΣ
ΧΙΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ
ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΕΙΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΟΡΔΩΝΗΣ
ΚΟΥΤΑΚΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
46

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ
ΔΕΣΤΕΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΓΚΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΓΚΙΡΓΚΕΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΕΔΕΣ
ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΣ
ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ
ΝΤΟΥΝΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΜΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΡΦΕΣΗΣ
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ
ΖΑΓΛΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΜΠΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ
ΚΟΛΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
47

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΤΖΗΣ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΕΞΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ
ΛΕΖΕΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΠΙΕΡΑΚΗ
ΚΑΜΤΣΟΓΛΟΥ
ΒΕΡΡΑΣ
ΚΟΛΩΝΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΝΑΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΗΣ
ΤΑΝΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΙΚΟΥ
ΛΑΡΔΑΣ
ΖΑΒΛΑΝΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΖΥΜΑΡΑΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΛΑΓΟΠΟΔΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΜΕΡ
ΣΟΥΡΤΖΗΣ
ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ
ΚΥΡΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΩΤΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΜΗ
ΖΗΜΟΣ
ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΕΜΙΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΗΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
48

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840

ΣΟΥΦΛΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΤΣΕΡΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΛΕΣΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΧΑΨΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ
ΛΕΜΟΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΤΡΑΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΚΑΠΠΟΣ
ΚΟΛΗΜΗΤΡΑΣ
ΚΑΠΑΤΑΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΛΑΒΗΡΑΣ
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ
ΣΒΕΡΩΝΗΣ
ΚΑΛΤΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΒΑΓΓΟΣ
ΚΑΓΚΑΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ
ΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΛΑΔΑΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΒΙΤΣΑΣ
ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ
ΜΕΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΧΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΜΟΣΧΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
ΜΠΕΚΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
49

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

ΒΑΡΕΛΗΣ
ΚΑΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ
ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑΣ
ΖΑΡΖΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΛΟΓΓΡΟΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΧΑΡΠΟΣ
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΚΑΜΑΡΑΣ
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ
ΚΟΥΝΑΒΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΠΕΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ
ΤΣΙΣΜΕΤΖΗΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΓΚΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΣ
ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΡΑΓΚΙΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΛΙΑΠΗΣ
ΣΑΝΑΚΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
50

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

ΜΠΑΤΡΗΣ
ΔΟΥΖΕΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΡΟΥΝΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ
ΓΑΜΠΑΡΟΣ
ΣΠΑΤΑΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΙΝΕΣΗΣ
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΥΡΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΤΖΙΟΥΦΑΣ
ΚΡΙΖΑΣ
ΓΑΡΓΑΝΗΣ
ΣΚΡΕΤΑΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΥΠΙΔΗΣ
ΝΤΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ
ΣΙΜΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΘΩΝΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
51

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΕΠΑΣ
ΝΤΟΥΦΑΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΒΑΡΒΟΥΖΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΤΣΑΛΟΥΦΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΧΟΡΤΗΣ
ΧΑΣΑΚΗΣ
ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ
ΧΑΜΟΞΑΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΔΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΛΟΣΚΑΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΟΡΝΙΘΑΣ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΓΑΝΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ
ΤΟΛΙΑΚΗΣ
ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΕΝΕΣΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΟΝΤΑΡΙ
ΘΩΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
52

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗΣ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΣΣΙΑΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΔΙΜΕΛΛΗΣ
ΤΖΕΜΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΤΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΤΣΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΜΠΙΝΤΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΡΑΖΑΣ
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΛΑΣ
ΚΑΔΑΣ
ΠΡΑΦΤΣΙΑΣ
ΣΚΑΡΠΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΖΩΡΑΣ
ΓΚΙΖΑΣ
ΓΙΑΤΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ
ΣΙΩΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ

4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
53

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΑΛΑΣΚΑΝΗΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΩΔΗΣ
ΚΑΡΥΨΙΑΔΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΛΥΚΟΣ
ΓΙΩΒΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΠΥΛΛΙΑΣ
ΜΗΛΗΣ
ΞΕΝΟΣ
ΑΔΡΑΧΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΣ
ΞΥΘΑΛΗΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗΣ
ΜΠΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ-ΜΠΙΛΑΧΑΣ
ΤΣΙΖΜΑΣ
ΔΕΛΩΤΑΣ
ΓΚΙΝΑΣ
ΑΗΔΩΝΗΣ
ΡΑΠΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΡΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ
ΚΑΜΟΥΤΣΑ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΑΝΤΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗΣ
ΣΤΕΦΟΥ
ΜΠΑΡΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
54

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146

ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΙΜΠΡΙΞΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ
ΓΛΗΝΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΛΗΡΕΑΣ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗΣ
ΚΟΤΡΟΥΣΗΣ
ΜΠΛΟΝΤΖΟΥ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ
ΓΙΑΣΛΑ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΣΤΗΘΑΣ
ΤΣΙΛΚΑΣ
ΣΑΛΑΚΕΝΟΣ
ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ
ΣΚΛΑΒΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΖΙΑΓΚΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
ΑΡΜΕΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΕΡΛΕΤΗΣ
ΣΑΞΙΩΝΗΣ
ΤΖΗΜΗΤΡΕΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΔΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΥ
ΛΟΥΡΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ
ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ
ΠΑΥΛΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ
ΚΩΣΤΕΡΕΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
MΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
55

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197

ΚΑΛΔΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΦΡΟΥΜΗΣ
ΛΙΑΠΗΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΠΑΤΣΗΣ
ΦΡΑΤΖΗΣ
ΜΑΡΤΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΚΟΥΡΛΟΣ
ΣΦΑΛΥΡΑΣ
ΨΑΡΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΚΟΥΜΑΔΙΤΗΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΩΝΑΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ
ΚΕΝΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ
ΤΖΟΜΠΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΗΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΦΑΣ
ΒΡΟΧΙΔΗΣ
ΣΠΑΝΕΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΤΖΕΒΡΕΝΗΣ
ΣΙΣΚΟΣ
ΣΟΥΧΛΑΣ
ΚΟΛΙΝΤΖΙΚΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
56

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΓΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΩΗΣ
ΣΤΥΠΑ
ΣΙΟΥΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΑΝΑΣ
ΒΕΝΟΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΑΡΓΕΤΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΠΤΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ
ΔΕΔΟΥΣΗΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΩΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΔΗΣ
ΣΕΛΙΜΑΣ
ΔΡΟΥΛΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΠΑΝΙΚΑΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΑΛΟΚΕΝΤΗΣ
ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΩΗ
ΕΛΕΑΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
57

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262

ΒΑΡΕΛΑΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ
ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΛΚΑΝΗΣ
ΤΖΙΒΑΚΗΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298

ΓΚΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΛΑΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΗΣ
ΔΕΛΑΦΕΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ
ΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΛΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΡΙΛΛΑΣ
ΚΑΡΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΦΩΚΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣΘΕΟΦΙΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
58

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349

ΤΣΙΡΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΡΑΧΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΛΕΚΚΑΣ
ΤΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΗΡΑ
ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΦΕΛΕΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΕΛΕΝΙΔΗΣ
ΙΜΠΡΙΞΗΣ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΛΑΛΟΣ
ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΛΙΟΝΤΑΣ
ΠΑΥΛΗΣ
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ
ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΚΑΣ
ΚΙΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΡΑΜΠΟΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ

ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΜΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
59

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400

ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΜΟΓΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΣΣΑΡΗΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΖΙΑΛΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΕΑΖΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ
ΜΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΑΝΟΣ
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΚΑΣ
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
ΜΠΑΤΙΚΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΣ-ΤΟΓΙΑΣ
ΔΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΝΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΗΣ
ΨΕΥΤΗΣ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΚΙΚΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΘΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4500
60

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451

ΚΕΡΑΣΟΥΝΛΙΔΗΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ
ΓΡΟΥΣΚΟΣ
ΣΙΝΑΠΗΣ
ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΤΣΑΔΗΜΑΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΤΟΣΚΑΣ
ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΕΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ
ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΧΗΡΟΣ
ΚΑΚΑΛΕΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΜΠΟΝΙΑΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ
ΛΙΟΝΑΚΗΣ
ΣΑΧΙΝΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΤΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΚΑΣΒΙΚΗΣ
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ
ΨΩΜΑΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΣΙΜΩΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΣ
ΜΠΕΖΑΣ
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΚΑΝΑΚΑΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΣΑΦΟΣ-ΣΑΧΟΣ
ΣΑΡΛΑΜΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΦΩΚΙΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΚΡΕΩΝ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
61

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΡΤΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΒΑΡΧΑΛΑΜΑΣ
ΜΟΛΛΑΣ
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΛΑΓΟΝΤΖΟΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΤΣΑΠΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΛΑΚΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΖΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΡΑΙΚΟΣ
ΜΠΟΖΙΝΗΣ
ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΜΟΥΖΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΣΙΩΡΗΣ
ΣΕΛΙΜΟΣ
ΤΣΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
62

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣ
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΡΥΠΑΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΤΑΡΣΙΝΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΚΑΤΙΝΟΓΛΟΥ
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ
ΓΚΑΓΚΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΘΗΣ
ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΠΟΝΗΡΟΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΟΤΙΝΗ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΖΗΚΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΑ
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΑΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΣΑΓΑΝΗ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΣΣΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΣΑΑΚ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
63

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604

ΒΑΡΑΤΣΟΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ
ΔΡΑΜΑΛΗΣ
ΚΟΥΤΑΝΤΖΗΣ
ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ
ΚΑΡΥΠΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΡΟΔΙΟΥ
ΠΑΝΔΗΣ
ΛΩΛΗΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΤΕΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΛΟΙΖΟΣ
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΥΠΑΛΔΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΡΟΥΠΑΣ
ΠΙΣΧΙΝΑΣ
ΛΥΓΕΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΓΟΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΜΠΑΦΑΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΙΣΣΑΡΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
ΣΙΔΕΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
64

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655

ΣΠΑΘΑΣ
ΝΤΩΝΑΣ
ΣΟΥΡΜΠΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ΣΚΟΤΙΔΑΣ
ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΙΑΡΗ
ΔΕΔΕΣ
ΖΑΓΑΝΑΚΟΣ
ΡΟΚΚΑΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΑΚΟΥ
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ
ΚΟΚΟΤΟΣ
ΜΠΟΥΖΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΙΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
ΜΑΚΑΜΤΖΗ
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ
ΣΟΥΛΕΛΕΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΟΥΛΑΣ
ΝΤΕΜΟΣ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ
ΤΖΕΛΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΑΣ
ΤΣΕΛΟΣ
ΣΚΛΗΡΟΣ
ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΧΡYΣΟΣΤΟΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
65

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706

ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
ΒΙΤΣΑΣ
ΤΣΕΛΟΣ
ΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ-ΚΟΤΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ
ΓΡΑΦΑΚΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΙΖΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΛΙΖΕΚΑ
ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΚΑΡΕΑΣ
ΚΟΠΑΝΟΣ
ΜΕΛΛΙΟΣ
ΚΟΡΔΙΣΤΑΣ
ΖΕΡΒΑΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΦΛΩΡΟΥΣ
ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΙΣΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΦΙΟΥΝΗΣ
ΤΣΟΚΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ
ΒΑΛΙΑΤΖΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΙΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΣΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΦΡΑΛΗΣ
ΣΟΥΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ
ΖΕΡΔΕΛΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
66

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757

ΤΑΝΝΗΣ
ΓΥΛΤΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ
ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ
ΠΛΑΓΕΡΑΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΑΖΟΚΟΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΠΙΖΙΝΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΝΗ
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΙΝ
ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΙΑΜΗΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
67

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808

ΚΟΡΚΙΔΑΣ
ΛΗΦΟΥΣΗΣ
ΚΛΕΤΣΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΡΟΥΝΤΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΙΣΣΩΝΗΣ
ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΚΟΡΙΝΗΣ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ
ΡΕΓΚΛΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΛΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΙΠΙΝΙΑΣ
ΤΣΙΑΤΗΡΗΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΡΙΖΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΚΡΕΜΕΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
ΚΛΑΔΗΣ
ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΣ
ΣΕΙΝΤΗΣ
ΣΟΥΧΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΡΙΑΝΟΣ
ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΩΝΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
68

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΑΠΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΧΤΑΡΗΣ
ΓΡΑΜΠΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΜΠΑΛΑΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΤΙΔΗΣ
ΚΑΛΒΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΒΡΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΤΕΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΕΜΕΤΗΣ
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΦΡΑΤΖΗΣ
ΜΑΤΡΟΖΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΣΙΑΜΙΔΗΣ
ΦΑΜΠΙΑΤΟΣ
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΡΙΖΑΚΗΣ
ΜΑΡΡΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΑΣ
ΚΟΙΛΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΗ
ΠΑΡΝΑΡΑΣ
ΠΥΡΕΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΤΣΩΚΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΧΡΥΣΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΛΗ
ΦΛΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
69

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΓΙΟΚΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΥΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΛΕΓΚΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΣ
ΚΑΜΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ
ΣΙΑΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΕΜΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ
ΑΖΕΛΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΖΙΩΓΑΣ
ΜΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ
ΦΩΛΙΝΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
ΤΕΡΜΙΤΖΙΔΗΣ
ΤΟΥΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΤΣΑΛΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ-ΑΡΙΣΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΕΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ

4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4400
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
70

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961

ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΑΣ
ΖΙΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΧΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΣΑΠΗΣ
ΔΟΥΛΟΣ
ΓΡΟΥΝΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΑΨΑΛΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΠΡΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ
ΧΑΝΝΑ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΡΙΖΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΑΛΕΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΜΕΝΤΖΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΡΤΕΛΑΣ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΑΠΟΥΚΗΣ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
ΤΣΙΑΡΙΓΚΛΗΣ
ΠΡΕΖΑΣ
ΚΡΙΠΟΥΡΗΣ
ΓΟΥΡΔΟΥΡΑΚΟΣ
ΖΩΤΟΣ
ΠΕΤΡΑΤΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΔΑΒΑΡΙΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΗ
ΜΠΕΡΔΗΣ
ΣΙΜΟΓΛΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΕΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΙΚΑ-ΝΤΑΓΚΜΑΡ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΚΕΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
71

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012

ΛΑΧΑΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ
ΤΥΛΛΙΟΣ
ΦΛΩΤΣΙΟΣ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΑΝΑΣ
ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ
ΣΠΕΝΤΖΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΡΜΟΥΤΙΔΗΣ
ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ
ΚΑΚΙΑΣ
ΧΙΝΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΦΕΡΓΑΔΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΣ
ΦΙΛΗΣ
ΚΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΛΥΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΒΑΙΤΣΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ
ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ
ΠΕΠΛΗΣ
ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΣ
ΤΕΣΣΗΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΚΑΡΑΝΕΣ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΤΖΙΟΥΦΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΥΑΝΑΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΜΟΣΧΟΣ
ΤΣΑΝΠΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
72

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
ΒΑΔΑΣΗΣ
ΖΑΓΛΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΡΛΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΝΑΚΙΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΑΣ
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΗΛΙΧΟΣ
ΤΣΙΜΑΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ
ΜΑΤΖΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΔΙΡΗΣ
ΣΚΙΝΤΖΗΣ
ΔΑΛΛΑΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ
ΔΕΡΕΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ
ΤΟΥΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΤΖΑ
ΠΕΤΡΟΥ
ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΕΝΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-ΟΡΕΣΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΝΑΟΥΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΧΜΕΤ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
73

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ
ΣΙΣΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΦΕΡΔΗ
ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΛΙΟΣ
ΜΗΤΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΣΚΙΝΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΠΕΖΟΥΒΑΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ
ΓΟΥΛΑΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΛΑΒΑΝΟΣ
ΠΑΣΔΕΡΗΣ
ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ
ΞΙΦΑΡΑΣ
ΒΟΛΙΚΑ
ΝΤΑΛΑΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΥΒΕΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΗ
ΝΕΣΤΩΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΣΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4200
74

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΓΟΓΟΛΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΜΑΡΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΣ
ΚΕΛΤΣΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ
ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ
ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΗΣ
ΞΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΣΑΣ
ΑΛΑΦΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΣΣΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΓΙΑΛΚΕΤΣΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΜΕΤ
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΜΑΓΓΑΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
ΦΙΛΤΣΟΣ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ
ΠΡΙΜΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΖΩΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΙΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΝΩΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΘΩΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΧΜΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
75

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΤΣΩΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ
ΝΤΑΗΣ
ΡΙΓΛΗΣ
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ
ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΣΠΑΗΣ
ΠΑΝΤΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΚΟΛΕΥΡΗΣ
ΜΠΑΛΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΚΥΡΗΣ
ΝΙΤΣΟΛΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
ΓΚΟΥΤΑΚΗΣ
ΛΥΔΙΑΝΟΣ
ΧΡΟΥΣΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΙΔΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΣΟΥΡΛΑΣ
ΤΖΑΡΙΜΑΣ
ΠΕΤΛΑΚΗΣ
ΡΟΥΧΩΤΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΑΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
76

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267

ΚΟΥΤΡΑΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΟΥΦΗΣ
ΠΟΥΛΕΚΑΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ
ΝΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΟΥΔΗΣ
ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΡΕΠΠΑΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΚΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΜΠΗΣ
ΖΕΡΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣ
ΚΟΥΡΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΡΑΚΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΠΑΣΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ
ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΧΟΧΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΛΑΓΟΠΟΔΗΣ
ΚΟΥΣΤΙΜΠΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΑΣΩΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΜΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
77

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318

ΓΙΑΝΟΥΛΙΔΗΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΧΥΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΑΣ
ΨΙΛΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΖΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΝΤΑΛΑΚΟΣ
ΠΟΛΕΝΑΚΗ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΝΤΑΛΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΜΗΤΣΗΣ
ΡΙΚΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΑΣ
ΤΣΑΓΔΗΣ
ΖΕΡΒΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΑΣ
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΚΑΣΦΙΚΗΣ
ΙΠΠΕΚΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΤΖΙΤΖΗΣ
ΤΣΙΟΥΡΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΛΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4100
4100
4100
4100
4100
78

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369

ΠΑΛΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΕΛΛΑΣ
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ
ΛΑΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΙΝΔΟΥΡΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΝΟΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ
ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ
ΒΟΥΡΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
ΖΟΥΜΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΣ
ΚΟΥΡΕΛΙΑΣ
ΓΑΪΤΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΕΤΑΛΑ
ΤΑΤΣΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΕΧΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΣΠΙΝΟΣ
ΛΥΜΕΡΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΙΤΣΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ
ΛΙΑΝΟΣ
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΟΥΝΗΣ
ΣΒΙΓΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ
ΤΣΟΥΠΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΠΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
79

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400

ΜΕΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ
ΤΟΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ
ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΑΔΑΛΗΣ
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΝΙΑΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΣΠΑΡΟΣ
ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΙΩΡΗΣ
ΝΤΟΣΙΜΕΝΤΖΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ

4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100

3.- Η Απόφασή μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αριθμ. Βεβ. Υπηρ. Δημοσιονομικού Ελέγχου: 2386/2012
Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ

80