You are on page 1of 1
18 Hobby www. sme.sk Sobota 28. januára 2012 E-MAIL v i k e n d
18
18

Hobby

www. sme.sk

Sobota 28. januára 2012

Hobby www. sme.sk Sobota 28. januára 2012

E-MAIL

vikend@sme.sk

FOTO -FOTOLIA
FOTO -FOTOLIA

Šesť tipov pre chovateľov králikov

Či už chováte králiky pre potešenie, šport alebo úžitok, mali by ste mať úplne jasno v tom, čo potrebujú. Dobre chovaný králik je zvedavý a aktívny vždy, keď sa objaví jeho chovateľ. Ako nepochybiť a mať všetko pod kontrolou? Pripravili sme pre vás krátkeho sprievodcu, ktorý vás nenechá nepripravených

1. Neubližujte im dobrotami

Králik si v prírode vystačí so zele- nou pastvou, mladou kôrou drevín a

suchými steblami tráv, ktoré vyhrabe spod snehu. Nie je preto žiadny dôvod vyrábať mu pestrý jedálny lístok z ovocia, zeleniny a iných maškŕt. Jeho trávenie je nastavené na rastlinnú stravu s veľkým množstvom vlákniny

a malým podielom živín. Základom kŕmenia je kvalitné

lúčne seno, voňavá slama z obilnín

a dostatok čerstvej vody. Športové a

úžitkové plemená zo šľachtiteľských chovov rastú rýchlejšie ako králik poľný. Keďže v zajatí nemajú prístup

k lúke, na ktorej by si vyberali najvý-

živnejšie z bylín, výhodné je prikŕmiť ich obilím. Ovos a jačmeň sú tým naj-

lepším, čo im môžete ponúknuť. Od- meranou 70-gramovou dávkou ráno a večer pre veľké plemená a polovičnou

pre zdrobnené nič nepokazíte. Časť dávky možno nahradiť suchým pe- čivom, ak zaň zaplatíte menej ako za obilie. Po pestrofarebných obilných po- chúťkach či granulovaných zmesiach sa neobzerajte. Chovateľské predajne

z vás chcú iba vytiahnuť peniaze a

granule sú určené pre veľkovýkrmne, kde sú jedinou kŕmnou zložkou. Vre- ce kŕmneho obilia s hmotnosťou 50 kilogramov stojí od 7,5 do desať eur, okrúhly 250-kilogramový balík sena zoženiete za desať až štrnásť eur. Za slamu na podstieľanie zaplatíte ešte menej.

2.

Králikom svedčí suchá, dobre vet- raná klietka chránená pred horúcou páľavou. Kým mrazivých dvadsať stupňov pod nulou neprekvapí žiad- neho ušiaka nepripraveného, letné horúčavy im môžu uškodiť. Poľný

Hygiena

je dôležitá

králik to rieši úkrytom v nore. Na podstieľanie je najvhodnejšia slama, ktorá prijíma vodu s omnoho väčšou neochotou akou seno či hobli- ny. Aj napriek snahe o dodržanie hy-

gieny sa vo vlhkom a daždivom počasí stáva, že je podstielka neustále vlhká. To môže spôsobiť premnoženie mik- roskopického parazita - kokcídií - kto- ré dokážu prevrátiť trávenie králika naruby. Zápchy striedajúce sa s hnač-

kou sa končia po vychudnutí králika jeho úhynom. Aby kokcídie nedosiahli prevahu

nad prirodzenou črevnou flórou krá- likov, siahnuť možno po dvoch rie- šeniach. Prvým je zmena pH. Šťava

z

dokáže premnoženie kokcídií včas zvrátiť, ak obmedzíte kŕmenie vý- hradne na seno. Preventívne možno vo vlhkom počasí okysľovať vodu jablčným octom či inými potravinár- skymi kyselinami. Druhým pomoc- níkom sú probiotické baktérie, ktoré

citróna podávaná namiesto vody

možno pridávať do vody alebo kŕme- nia. Ak siahnete po prípravku propo-

ul či prorabbit, ste na správnej ceste.

Každej klietke osoží pravidelná dezinfekcia chlórovým vápnom rov- nako ako miskám a napájačkám.

3. Očkovania

môžu zachrániť

život

Existujú tri zákerné ochorenia, ktorým môžu králiky podľahnúť aj pri tej najdôslednejšej starostlivosti. Prevenciou je očkovanie, ktoré treba opakovať v predpísaných intervaloch rovnako ako človek u svojho obvodné- ho lekára. Králičí mor a myxomatóza sú smrteľné a bez upozornenia dokážu zmeniť úspešný chov na krutú tragé- diu. Prenášajú sa z poľných králikov a zajacov v obdobiach šírenia epidémií hmyzom a vzduchom. Keďže trvá nie- koľko týždňov, kým sa v organizme

4. Keď prestanú rásť, tučnejú

Každý králik rastie dovtedy, kým nepresiahne hranicu dospelosti. Pri zdrobnených plemenách je to vo veku šesť mesiacov, pri stredných a veľkých osem. Nie je pravda, že z tr-

paslíka narastie obor iba preto, že ho prekrmujete. Pre každé plemeno je typický iba malý rozptyl veľkosti a hmotnosti, ktorý je opísaný vo vzor- níku plemien králikov Slovenské- ho zväzu chovateľov. Tie najmenšie majú v dospelosti iba 1,2 kilogramu, najväčšie presiahnu hranicu sedem kilogramov. Tetovanie v oboch ušniciach a rodokmeň s menom chovateľa, vý- pisom predkov a pečiatkou SZCH je zárukou toho, že dopredu viete, čo

králika vyrastie. Mnohí nadšenci

sú sklamaní, ak ich domáci miláčik narastie väčší ako očakávali, alebo

Po farebných obilných pochúťkach či granulovaných zmesiach sa neobzerajte. Chovateľské predajne z vás chcú iba vytiahnuť peniaze.

Chovateľské predajne z vás chcú iba vytiahnuť peniaze. z a vytvoria potrebné protilátky, v čase ohrozenia
z a
z
a

vytvoria potrebné protilátky, v čase ohrozenia chovu je na očkovanie ne- skoro. Každého králika treba po prvý- krát očkovať už vo veku osem týždňov a zaistiť jeho opakovanú vakcináciu. Pasteurelóza je neliečiteľné one- mocnenie, pri ktorom možno anti- biotiká použiť iba na stabilizovanie stavu. Prejavuje sa úbytkom hmot- nosti, zápalmi dýchacích ciest a oč- ných spojiviek. Často sa na tele tvoria hnisavé ložiská, ktoré sa pri liečbe opakovane objavujú. Králiky treba očkovať už vo veku sedem týždňov s následnými revakcináciami.

ich úžitkový chov nechce priberať na váhe. Chovateľský spolok je otvore- ný pre všetkých záujemcov a tak má každý chovateľ možnosť registrovať

tetovať svoje odchovy. Pre poteše-

nie seba aj iných. A odtiaľ je už iba krôčik k výstavám, kde králiky do-

stávajú body za svoje kvality.

5. Za zlozvyky môže chovateľ

Králiky, ktoré neustále ohrýzajú klietku, hľadajú zúfalo pre svoj orga- nizmus látky, ktoré im chýbajú. Naj- častejšie ide o soľ. Tú možno primie- šavať v malom množstve do krmiva, podávať ju raz týždenne rozpustenú vo vode alebo králikom dopriať ka- mennú soľ na lízanie. Ak nekvalitné- mu senu chýbajú iné dôležité prvky, dohnať to možno vitamínovým prí- pravkom. Najčastejšie sú dostupné vo forme prášku pre dávkovanie do krmiva, zriedkavejšie ako tekutý kon- centrát do vody. Králiky, ktoré oblizu-

jú pletivo, zvyčajne oznamujú nedo- statok vody. Králik, ktorý je ustajnený v príliš malej alebo nie čistej klietke, snaží sa udržať si poriadok. Najčastej- šie siahne po miske na kŕmenie ale- bo vodu, aby si z nej vyrobil WC. Nie je nezvyčajné, že sa z príležitostného signálu stane trvalý zlozvyk. Od neho králika odučíte iba s ťažkosťami. Ušiaci sú obozretní a v nezvyčaj- ných situáciách prepadajú strachu. Búchanie miskami pri kŕmení, há- dzanie podstielky do klietky, či odha- dzovanie králika od misky pri kŕmení môže po čase premeniť jeho obranné postavenie na útočné. Ak králik už vopred tuší, že ho opäť čaká čosi ne- príjemné, reagovať môže pri každom príchode chovateľa hryzením, vrča- ním, škrabaním či dokonca močením cez pletivo. Stresom preňho môže byť

aj príliš aromatická kozmetika.

6. O mláďatá

sa postarajú

bez pomoci

Dobrá králičia matka sa po pripus- tení postará o svoje mláďatá bez akej- koľvek pomoci človeka. Po uplynutí 31 dní pripraví z podstielky, sena a srsti hniezdo, uloží doň holé a slepé mlá- ďatá, ktoré niekoľkokrát denne napá- ja mliekom. Po piatich dňoch sa im začnú vzpriamovať ušká, po desiatich sa im otvoria očká a drobná jemná srsť naberá na hustote.Trvá osem týž- dňov, kým sa mláďatá stanú úplne sa- mostatnými a nezávislými od matky. Aj keď sú králiky spoločenské tvo- ry, ktoré žijú v prírode v skupinovej hierarchii, doma ich chováme odde- lene. Možno tak predísť vzájomným poraneniam pri súbojoch, plánovať ich rodičovstvo a zamedziť príbuzen- skej plemenitbe. Na malom život- nom priestore v umelom prostredí niet inej možnosti, ako im dopriať pokoj.

Milan Gigel ©SME