You are on page 1of 1

AKADEMIJA ZA GLASBO Stari trg 34 1000 LJUBLJANA DEKAN red. prof.

ANDREJ GRAFENAUER MIRKO JEVTOVI Celov ka cesta 264, 1000 Ljubljana Telefon : 030 693093 e-mail : mirko.jevtovic@hotmail.com

22.09.2011.

PRO NJA

Zadeva : Pro nja za ureditev olnine tudenta Mirka Jevtovi a iz Kragujevca, Srbija. Spodaj podpisani Mirko Jevtovi ( t. Indexa 43090082 ) se Vam obra am s pro njo za ureditev olnine na AG Ljubljana kjer sem redni tudent II. letnika dodiplomskega tudija harmonike ( olnina, ki vklju uje prvi obrok, 920 evra, ki se pla a pri vpisu v naslednji letnik). Na preizkusu glasbene umetni ke nadarjenosti sem bil ocenjen kot izredno talentiran kandidat za sprejem na tudijski program harmonike. Kot dr avljanu Srbije mi je bilo potrebno pla ati olnino za tudij. Prosim da bi olnino kompenziral z delom pri de urstvu na Akademiji za glasbo. Spominjam da sem del olnine za prej nja tudijska leta e nadomestil na ta na in. Namre pri financiranju mojega tudija mi pomaga samo mama ki je moj edini skrbnik in katera prejema invalidsko pokojnino. Poudaril bi e to sem v leto nji Koncertni sezoni Glasbene mladine ljubljanske kot predstavnik Oddelka harmonike nastopil v dvorani Slavka Osterca, Slovenska filharmonija. Prejel sem 5. mesto na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev Coupe Mondial IMC-UNESCO , skupina - Senior, brez starostne omejitve, 2. Mesto na Mednarodnem tekmovanju Val Tidone (Italija), v isti skupini. e sem za el z tudentskim delom ki ga nameravam opravljat ez leto kakor bi zbral im ve finan nih sredstev za nadaljevanja tudija v naslednjem akademskem letu.

Za ugodno re itev moje pro nje se Vam e v naprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

Mirko Jevtovi , tudent