You are on page 1of 13

†¯¯Ö¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß, ¾Ö¬ÖÖÔ µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ

5/2010

†•ÖÔ¤üÖ¸ü

( ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ : ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ Ö¾ÖŸÖ )

¯ÖÏ ú¸ü Ö Îú.36/VPT-

ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, êúôû—Ö¸ü ŸÖÖ»Öæ úÖ ÃÖê»Öæü, וֻÆüÖ ¾Ö¬ÖÖÔ.

1. ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü × úÃÖ−ÖÖ•Öß ´ÖÖê×ÆüŸÖê, ´Öã.¯ÖÖê. êúôû—Ö¸ü, ŸÖÖ. ÃÖê»Öæ, וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ

2. ¸üÆêü´ÖÖ−Ö ÃÖ¢ÖÖ¸ü ¿Öê Ö ´Öã. ¯ÖÖê. êúôû—Ö¸ü, ŸÖÖ. ÃÖê»Öæ, וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ ( †×³ÖµÖÖꌟÖÖ : ÁÖß. ¯Öß.‹ÃÖ.“ÖÖî²Öê, ‹ÃÖ.¯Öß.ˆ´ÖÖ™êü,

ê.ê.ÃÖ¤üÖ¾ÖŸÖì ¾Ö

‹ÃÖ. êú.³ÖÖêµÖ¸üü )

×¾Ö¹ý¬¤ü

Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü

1. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö, (ÃÖ¤üõÖ) ¸üÖ. êúôû—Ö¸ü, ¾ÖÖ›Ôü Îú.1 ÖÏÖ.¯ÖÓ. êúôû—Ö¸ü, ŸÖÖ.ÃÖê»Öæ, וÖ.

¾Ö¬ÖÖÔ

 

2.

ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü, (ÃÖ¤üõÖ)

¸üÖ. êúôû—Ö¸ü, ¾ÖÖ›Ôü Îú.5 ÖÏÖ.¯ÖÓ. êúôû—Ö¸ü, ŸÖÖ.ÃÖê»Öæ, וÖ.

¾Ö¬ÖÖÔ

( †×³ÖµÖÖꌟÖÖ : ÁÖß. †¿ÖÖê ú ¤üÖê›ü ¾Ö ÁÖß. ÃÖÖ¸Óü Ö ¤üÖê›üüü )

3. Ö™ü ×¾Ö úÖÃÖ †×¬Ö úÖ¸üß, ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ÃÖê»Öæ

4. ÃÖד־Ö, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, êúôû—Ö¸üü, ŸÖÖ. ÃÖê»Öæü, וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ

5. ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü, ÃÖê»Öæ

(´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14 (J-3) †−¾ÖµÖê Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö ¤æü¸ü ú¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü−ÖÖÓ ú 30-04-2010 ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ¤üÖ Ö»Ö ¯ÖÏ ú¸ü Ö)

( †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ ×¤ü−ÖÖÓ ú 27 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 2012 )

¾ÖßÖãÛã֟Öß ¾Ö ×−Ö úÂÖÔ

1. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú. 1 ¾Ö 2 Æêü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, êúôû—Ö¸ü“Öê ×−Ö¾Ö›æü−Ö †Ö»Öê»Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÖÆêüŸÖ.

2. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú. 1 “Öê ¾Ö›üᯙ ÁÖß. ²Ö²Ö−Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö µÖÖÓ−Öß ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ²ÖÖÓ¬Ö úÖ´Ö êú»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ÖÖÓ¾Ö −Ö´Öã−ÖÖ-8, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ“Öê †×³Ö»Öê µÖÖŸÖ ¾ÖÖ›Ôü Îú.1, ‘Ö¸ü Îú´ÖÖÓ ú 969 ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸÖê ŸÖê£Öê ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.

3. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 ÁÖß. ¸ü±úß ú µÖÖÓ“Öê ¾Ö›üᯙ ÁÖß. Ö±ãú¸ü †»Öß ×»ÖµÖÖ úŸÖ †»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ−Öß ÃÖ㬤üÖ ¿ÖÖÃÖ úßµÖ •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ´Ö úÖ−Ö ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ÖÖÓ¾Ö−Ö´Öã−ÖÖ-8 »ÖÖ ¾ÖÖ›Ôü Îú.4, ‘Ö¸ü Îú.1108 ¯ÖÏ´ÖÖ Öê »ÖÖ Ö»Öß †ÃÖæ−Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ŸÖê£Öê ãú™æÓü²ÖÖÃÖÆü ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ“Öê ´Öê−Ö ¸üÖê›ü¾Ö¸ü ÆüÖò™êü»Ö †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¾Ö¸ü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß−Öê ³ÖÖê Ö¾Ö™üÖ ú¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÖÆêü.

4. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö ú»Ö´Ö 14(1) (J-3) ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †−ÖÆÔü ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ú¹ý−Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö ¤æü¸ü ú¸ü Öê²ÖÖ²ÖŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öß ×•Ö»ÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›êü †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ ¤üÖ Ö»Ö ´Ö úÖ−Ö ú¸ü †Ö úÖ¸ü Öß, ÃÖ−Ö 2002-03 ¯ÖÖ−Ö Îú. 129 ¾Ö ¾Ö¸üᯙ ¯ÖéšüÖÓ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÃÖæ−Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ“Öß ¸êü¿Ö−Ö úÖ›üÖÔ“Öß ÃÖ㬤üÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü.

5. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ úÖœü µÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ²ÖÖ•Öæ ´ÖÖÓ›ü µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¬Öß ¤êü µÖÖŸÖ †Ö»Öß.

6. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.3 ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ−Öß ×¤ü−ÖÖÓ ú 22-07-2010 “µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ¾¤üÖ¸êü »Öê Öß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ¯Öæ¸üÖ¾µÖÖ ¤üÖ Ö»Ö ÖÖÓ¾Ö−Ö´Öã−ÖÖ-8,

¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü, †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüß ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö ‡ŸµÖÖפü ¤üßÖÖ‹ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê. 7. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú. 4 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ÃÖê»Öæ µÖÖÓ−Öß ×¤ü−ÖÖÓ ú 20-09-2010 »ÖÖ †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ “ÖÖî ú¿Öß †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ¯Öæœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †ÖÆêü - ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü µÖê£Öê •ÖÖ‰ú−Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß.¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ¾Ö, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ‘Ö¸üÖ“Öß ´ÖÖê úÖ

ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß ¾Ö ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸êü úÖ›Ôü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß êú»Öß. ŸÖÃÖê“Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ¾Ö, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¾Ö ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üõÖ, ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ“Öê »Öê Öß ²ÖµÖÖ−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †ÖÆêü.

7.1 ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö µÖÖÓ−Öß »Öê Öß ²ÖµÖÖ−ÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü

úß, ´ÖÖ—Öê ‘Ö¸üß ¯Ö™üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö ÃÖÖ¾Ö¡Ö †Ö‡Ô †ÃÖ»µÖÖ−Öê ´Öß ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÁÖß. ×−ÖÃÖÖ¸ü Öã»ÖÖ²Ö ²Öê Ö, ¸üÖÆü. êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ú›êü ³ÖÖ›üµÖÖ−Öê ¸üÖÆüŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê»Öê ‘Ö¸ü ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê †ÃÖæ−Ö ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»ÖÖ−Öß ¿ÖÖÃÖ úßµÖ •ÖÖ Öê¾Ö¸ü ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê Æêü ÃÖŸµÖ †ÖÆêü. ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü µÖê£Öê פü. 16-05-2009 ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü Öæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ úßµÖ •ÖÖ Öê¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß, ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê †¯ÖÖ¡ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß, †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸êü úÖ›Ôü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß êú»Öß †ÃÖŸÖÖ 1996 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ ‘Ö¸üÖ“Öß −ÖÖë¤ü ú¸ü †Ö úÖ¸ü Öß ¸üוÖ™ü¸ü −Ö´Öã−ÖÖ-8 ´Ö¬µÖê ‘Ö¸ü Îú´ÖÖÓ ú

856 −ÖãÃÖÖ¸ü ÁÖß. ²Ö²Ö−Ö ¸üÖ´ÖÖ•Öß ×“Ö ú¸üÖ´Ö µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü †Ö× Ö ¾ÖÂÖÔ 2010-11 ´Ö¬µÖê ÃÖ㬤üÖ Æüß −ÖÖë¤ü ÁÖß. ²Ö²Ö−Ö ¸üÖ´ÖÖ•Öß ×“Ö ú¸üÖ´Ö µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê †ÖÆêü.

7.2 ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ−Öß »Öê Öß ²ÖµÖÖ−ÖÖŸÖ ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü

úß, ´Öß ¤üÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê ãú™æÓü²ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ´Öß †Öšü ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá Ö›üדָüÖê»Öß µÖê£Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê †Ö× Ö † ú¸üÖ ´Ö×Æü−Öê ÁÖß.¿Öê Ö ú¸üß´Ö ”û®Öã×´ÖµÖÖò ¿Öê Ö, ¸üÖÆü ÖÖ¸ü êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ“Öê ú›êü ³ÖÖ›üµÖÖ−Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖê. †ÖŸÖÖ ÁÖß. “Ö¸ü Ö¤üÖÃÖ•Öß ÖÖµÖ ú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ“Öê ú›êü ³ÖÖ›üµÖÖ−Öê ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ ÎúÖ¸üßŸÖ ¤üÖ Ö×¾Ö»Öê»Öê †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê»Öê ‘Ö¸üÖ“Öß •ÖÖ ÖÖ ´ÖÖ—Öê ¾Ö›üß»ÖÖ−Öê ÁÖß´ÖŸÖß ŸÖãôûÃÖÖ²ÖÖ‡Ô ¸Óü ÖÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›æü−Ö ×¾Ö úŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸êü úÖ›Ôü»ÖÖ êú»Öß −ÖÖÆüß. ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü µÖê£Öê פü. 16-05- 2009 ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü Öæ−Ö úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêü. ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ —ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö úÖê ÖŸµÖÖÆüß ¿ÖÖÃÖ úßµÖ •ÖÖ Öê¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê»Öê −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ Öî¸ü¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß, ŸµÖÖ´Öãôêû ´Öß ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê †¯ÖÖ¡ÖŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß, †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¸êü úÖ›Ôü“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ Öß êú»Öß †ÃÖŸÖÖ 1996 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö µÖÖ

‘Ö¸üÖ“Öß

−ÖÖë¤ü ú¸ü †Ö úÖ¸ü Öß ¸üוÖ™ü¸ü −Ö´Öã−ÖÖ-8 ´Ö¬µÖê ‘Ö¸ü Îú´ÖÖÓ ú 945 −ÖãÃÖÖ¸ü ÁÖß. Ö±ãú¸ü †»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü †Ö× Ö ¾ÖÂÖÔ 2010- 11 ´Ö¬µÖê ÃÖ㬤üÖ Æüß −ÖÖë¤ü ÁÖß. Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê †ÖÆêü.

8. ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¤üß Îú. 1 ¾Ö 2 µÖÖÓ−Öß ×¤ü−ÖÖÓ ú 22-11-2010 ¸üÖê•Öß †Ö¯Ö»ÖÖ »Öê Öß µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬Öᯙ ´Öã µÖ ´Öã§êü ¯Öæœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †ÖÆêüŸÖ.

8.1

Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê»Öê −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü

Îú.1 ÆüÖ †Ö¯Ö»Öê ¾Ö›üß»ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê ÖôûÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. ŸµÖÖ“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ−Öß †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖÖšüß Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü −ÖÖÆüß. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ÆüÖ ³ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê ŸµÖÖ“Öß ³ÖÖ›êüü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖ㬤üÖ †ÖÆêü.

8.2 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 ÃÖ㬤üÖ ŸµÖÖ“Öê »Ö −Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ Öᯙ ¤üÆüÖ

¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê ÖôûÖ ¸üÖÆüŸÖÖê ŸÖ¿Öß ³ÖÖ›êü ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖ㬤üÖ †ÖÆêü.

8.3 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü 1 ¾Ö 2 Æêü ³ÖÖ›üµÖÖ−Öê ¾Öê ÖôûµÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû

ú»Ö´Ö 14(J-3) ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ŸµÖÖÓ−ÖÖ †−ÖÆÔü ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ú¸ü µÖÖÓŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê.

9. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖ“ÖÖ »Öê Öß µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü פü−ÖÖ Ó ú 1-02-2011 ¸üÖê•Öß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖŸÖᯙ ´Öã µÖ ´Öã§êü ¯Öæœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †ÖÆêüŸÖ.

9.1 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 “Öê ¾Ö›üᯙ ÁÖß.²Ö²Ö−Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖî•ÖÖ

êúôû—Ö¸ü µÖê£Öᯙ ³Öæ´ÖÖ¯Ö−Ö Îú´ÖÖÓ ú 459 ´Ö¬Öᯙ —Öã›ü¯Öß •ÖÓ Ö»ÖÖ“Öê ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖ •ÖÖ ÖêŸÖᯙ 700 “ÖÖî.±ãú™ü •ÖÖ ÖêŸÖ ‘Ö¸ü²ÖÖÓ¬Ö úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü ¾Ö ÃÖªÛã֟ÖßŸÖ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 “Öê ¾Ö›üᯙ ÁÖß. Ö±ãú¸ü†»Öß ×»ÖµÖÖ úŸÖ†»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ−Öß ´ÖÖî•ÖÖ êúôû—Ö¸ü µÖê£Öß»Ö ×¿Ö™ü Îú´ÖÖÓ ú 5 ´Ö¬Öᯙ ÖÖÓ¾ÖšüÖ ÖÖŸÖᯙ ¿ÖÖÃÖ úßµÖ ´ÖÖê úôûµÖÖ •ÖÖ Öê¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ŸµÖÖ •ÖÖ ÖêŸÖᯙ 600 “ÖÖî¸üÃÖ ±ãú™ü •ÖÖ ÖêŸÖ ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü ¾Ö ÃÖªÛã֟ÖßŸÖ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 ŸµÖÖÓ“ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÖÏÖ´Ö †×¬Ö úÖ¸üß, êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê פü−ÖÖÓ ú 29-07-2010 “Öê ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Öé™üß êú»Öß †ÖÆüê. ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ÃÖê»Öæ µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê פü−ÖÖÓ ú 12-08-2010 “Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú. 1 ¾Ö 2 “Öê ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê †×ŸÖ Îú´Ö Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.

וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ úôû×¾Ö»Öê †ÃÖæ−Ö ÖÏÖ´Ö ×¾Ö úÖÃÖ †×¬Ö úÖ¸üß êúôû—Ö¸ü µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ ‘Ö¸üÖ¾Ö¸ü ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß−Öê ³ÖÖê Ö¾Ö™üÖ ú¸ü »ÖÖ¾Ö»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ÃÖ−Ö 2002-03 “Öê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ú¸ü †Ö úÖ¸ü Öß ¸üוÖ™ü¸ü´Ö¬Öᯙ †. Îú.108 ¾Ö 169 ¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê úôû×¾Ö»Öê †ÖÆêü. 9.2 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ¾Ö 2 µÖÖÓ−Öß ŸÖê ¾Ö›üß»ÖÖÓ−Öß ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Ö껵ÖÖ ‘Ö¸üß ¾ÖÖß־µÖÖÃÖ −ÖÖÆüßŸÖ ¾Ö †−µÖ¡Ö × ú¸üÖµÖÖ−Öê ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖÖ µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü êú»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¤üÖ Ö»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ³ÖÖ›êüדÖ÷üß“Öê ÃÖ−Ö 2008 ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê »Öê ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. Æêü ³ÖÖ›êü דÖ÷üß“Öê »Öê Ö ´Öã¦üÖÓ ú †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ−Ö 2008 ¾Ö 2009 ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö ×−Ö²ÖÓ¬Ö úÖ

ú›êü µÖÖê µÖ ŸÖß ´Öã¦üÖÓ ú Ø ú´ÖŸÖ »ÖÖ‰ú−Ö −ÖÖë¤ü Öß êú»Öê»Öê −ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öæ¸üÖ¾ÖÖ ´Æü Öæ−Ö ˆ¯ÖµÖÖê Öß −ÖÖÆüߟÖ. Æêü ³ÖÖ›êüדÖ÷üß“Öê »Öê Ö †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ´Öãôêû µÖê ÖÖ-µÖÖ †¯ÖÖ¡ÖŸÖê¯ÖÖÃÖæ−Ö ²Ö“ÖÖ¾Ö ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ²Ö−Ö×¾Ö µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.

9.3 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú. 1 ¾Ö 2 µÖÖÓ−Öß ŸÖê ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü“µÖÖ ÃÖ¤üõÖ

¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¾Ö›ü Öæ úßÃÖÖšüß ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»ÖÖ“Öê †×ŸÖ Îú´ÖßŸÖ •ÖÖ ÖêŸÖ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ‘Ö¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üß¾Ö¹ý−Ö ÃÖ㬤üÖ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ¾Ö 2 ŸµÖÖ“Ö ‘Ö¸üß ¸üÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê

×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ µÖêŸÖê. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ¾Ö 2 Æêü ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ Æêü ŸµÖÖÓ“Öê ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê úÖî™æÓü×²Ö ú ׿֬ÖÖ¯Ö×¡Ö êú¾Ö¹ý−Ö ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖê.

9.4 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14(1)(•Öê-3) פü. 21-

12-2006 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê †£Ö¾ÖÖ •Ö¾Öôû“Öê −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡Ô úÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ úßµÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Ö ú ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö †ÖÆêü †¿Öß ¾µÖŒŸÖß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆæü ¿Ö úŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ÁÖß.¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö ¾Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü

Îú.2 ÁÖß.¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü, ÃÖ¤üÃµÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆü µÖÖÃÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14(1)(•Öê-3) −ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. 9.5 ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ÖÓ›üׯ֚üÖ−Öê ׸ü™ü µÖÖ×“Ö úÖ Îú´ÖÖÓ ú 5034 ¾Ö 5658 -/2009, 2010 (3) ‹´Ö.‹“Ö.‹»Ö.•Öê.281 ÁÖß éúÂ Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö œü Öê ×¾Ö. ׿־ָ֓ü Ö Ø¡Ö²Ö ú¸üÖ¾Ö úôû Öê ´Ö¬µÖê µÖÖ×“Ö úÖ ¤üÖ Ö»Ö ú¸ ÖÖ- µÖÖ †¯Öß»ÖÖ£Öá“Öê ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö Æêü ÃÖ−Ö 2002-03 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ÃÖªÛã֟ÖßŸÖ †¯Öß»ÖÖ£Öá ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö †×ŸÖ Îú´Ö ú †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¬¤ü — ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû †¯Ö¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß ³ÖÓ›üÖ¸üÖ ¾Ö †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖ Ö,−ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß †¯Öß»ÖÖ£Öá ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14(1)(•Ö-3) −ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö ¤æü¸ü êú»µÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖ Ö,−ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß ¾Æüß.¯Öß.‹. Îéú32/2009-10 ÁÖß´ÖŸÖß ¸êü ÖÖ ¤ãü¾ÖÖÔ ³ÖÖê¯Öê ×¾Ö. ¹ýÂÖß ãú´ÖÖ¸ü ‘Ö¾Ö‘Ö¾Öê ´Ö¬µÖê פü−ÖÖÓ ú 16-01-2010 “Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖë †¯Öß»ÖÖ£Öá •Ö¸üß ÃÖ−Ö 2007 ´Ö¬µÖê ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü Öæ úßŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üß ×−Ö¾Ö›æü−Ö †Ö»Öß †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸÖß ×ŸÖ“µÖÖ ¯ÖŸÖßÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖŸÖß“Öê ÖŸÖ 25 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ‘Ö¸üß ¸üÆüÖŸÖ †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê †¯Ö¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß †¯Öß»ÖÖ£Öá ÃÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖ»ÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14(1)(•Ö-3) −ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö ¤æü¸ü êú»µÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. †¯Ö¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß ²Öß¾Æü߯Öß ¯ÖÏ ú¸ü Ö Îú.44/2008 ÁÖß. × ú¿ÖÖê¸ü †¸ü²ÖÖ»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ×¾Ö. Æêü´Ö¯ÖÏ úÖ¿Ö úÖê¾Öê ´Ö¬µÖê Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê ÖŸÖ 15 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö †ÖÆêü Æêü ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»µÖÖ−Öê פü−ÖÖÓ ú 31-08-2009 “Öê †Ö¤êü¿ÖÖ−¾ÖµÖë Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÃÖ

ú»Ö´Ö 14(1)(•Ö-3) −ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö ¤æü¸ü êú»Öê ŸÖÖê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖ Ö,−ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß ¾Æüß ¯Öß ‹ Îú´ÖÖÓ ú 17/2009- 10 −ÖãÃÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ úÖµÖ´Ö êú»Öê»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ´ÖÖ. ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ÖÓ›üׯ֚üÖ−Öê ׸ü™ü µÖÖ×“Ö úÖ Îú´ÖÖÓ ú 4790/2009 Æêü´Ö¯ÖÏ úÖ¿Ö úÖê¾Öê ×¾Ö. †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö. −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖ Ö.−ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ´Ö¬µÖê úÖµÖ´Ö šêü¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú´ÖÖÓ ú 1 ¾Ö 2 µÖÖÓ−ÖÖ ú»Ö´Ö 14(1) (•Öê-3) −ÖãÃÖÖ¸ü

†¯ÖÖ¡Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤ü ׸üŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü Öê úÖµÖ¤üµÖÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖ ú †ÖÆêü. 9.6 ¾Ö¸üᯙ ²ÖÖ²Öß¾Ö¹ý−Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: †×ŸÖ Îú´Ö Ö êú»Öê −ÖÃÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †×ŸÖ Îú´ÖßŸÖ •ÖÖ ÖêŸÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ÃÖÓµÖãŒŸÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖ ¸üÆüÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê ŸµÖÖÓ“Öê ˆ¢Ö¸üÖ×¬Ö úÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öß †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ»ÖÖ ÃÖÖ£Ö †ÖÆêü Æêü †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖêŸÖê. 9.7 ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ. ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öê −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ÖÓ›üׯ֚ü ¾Ö †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü ×¾Ö³ÖÖ Ö, −ÖÖ Ö¯Öæ¸ü µÖÖÓ−Öß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ×−Ö ÖÔµÖÖ“Öê ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ úÖµÖ¤üÖ 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14(1)(•Öê-3) ÃÖÆü ú»Ö´Ö 16 (1)(²Ö) −ÖãÃÖÖ¸ü Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.1 ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö ¾Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú´ÖÖÓ ú 2 ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü, ÃÖ¤üÃµÖ Æêü ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¸üÖÆü µÖÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖÓ−Öß ¬ÖÖ¸ü Ö êú»Öê»Öê ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ ¯Ö¤üü ׸üŒŸÖ —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ªÖ¾ÖêŸÖ Æüß ¯ÖÏÖ£ÖÔ−ÖÖ.

10. פü−ÖÖÓ ú 15-12-2011 ¸üÖê•Öß ¤üÖê−Æüß ¯Ö ÖÖÓ−Öß ŸÖÖë›üß µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü êú»ÖÖ.

Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö úᯙ ÁÖß. ¤üÖê›ü µÖÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ´Öã µÖÖ−Öê ¯Öæœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ´Öã§êü ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ êú»Öê. 10.1 ÁÖß. ×“Ö ú¸üÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü Öæ úß“µÖÖ †Ö¬Ö߯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Öê ÖôûÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖŸÖᯙ 14(J-3) “Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü 2005 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †Ö»Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö †Ó¤üÖ•Öê 40 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá“Öê †ÖÆêü. ‡ŸÖ¸ü ÖÖÓ¾Ö ú¸üßÆüß ŸÖê£Öê †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû †−ÖÖÆÔüŸÖÖ »ÖÖ Öæ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 10.2 ÁÖß. ¸ü±úß ú ÃÖµµÖ¤ü ×−Ö¾Ö›ü Öæ úß“µÖÖ 3-4 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá †Æêü¸üß µÖê£Öê ¸üÖÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ×−Ö¾Ö›ü Öæ ú פü−ÖÖÓ ú 25-03-2009 ¸üÖê•Öß —ÖÖ»Öß. ¾Ö›üß»ÖÖÓ“Öê †×ŸÖ Îú´Ö Ö †ÖÆêü ŸÖÖê ¾Öê ÖôûÖ ¸üÖÆüŸÖÖê. †×ŸÖ Îú´ÖßŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ 20x20 ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ †Ö‡Ô ¾Ö›üᯙ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, ±úŒŸÖ ¤üÖê−Ö ÖÖ껵ÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ´ÖÖŸÖß ¾Ö ×™ü−ÖÖ“Öê ¿Öê›ü †ÖÆêü. ¾Ö›üᯙ “ÖÆüÖ“Öß òú−™üß−Ö “ÖÖ»Ö×¾ÖŸÖÖŸÖ. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß. “ÖÖî²Öê µÖÖÓ“Öê ÆüÖò™êü»Ö †×¬Ö¸üÖ´Ö ´Ö¬µÖê ¾Öê™ü¸ü ´Æü Öæ−Ö úÖ´Ö ú¸üŸÖÖê, ×´Ö¡ÖÖ“Öê ÆüÖò™êü»Ö †ÖÆêü. †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖ“Öê úÖ¸ü Ö ¾Ö›üᯙ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ´Öã»ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ Öæ ÆüÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¸üÖê›ü“µÖÖ ²ÖÖ•Ö擵ÖÖ −ÖÖ»Öß¾Ö¸ü ‘Ö¸ü †ÖÆêü. ×¾Ö¸üÖê¬Öß ÃÖ¢ÖÖ¬ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû †¯Öᯙ ™üÖ ú»Öß †ÖÆêü.

11. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê ¾Ö úᯙ ÁÖß. ¯Öß.‹ÃÖ.“ÖÖî²Öê µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“ÖÖ µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü êú»ÖÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö

¯ÖÏ´Öã Ö ´Öã§êü ¯Öæœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê †ÖÆêüŸÖ. 11.1 ÁÖß. ×“Ö ú¸üÖ´Ö ¾Ö›üß»ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß ŸµÖÖ´Öãôêû ÆÖ µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü »ÖÖ Öæ −ÖÖÆüß. úÖ¸ü Ö −Öê´Ö êú úÖêšêü ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öß ¯Öæ¸üÖ¾ÖÖ −ÖÖÆüß.

11.2 ׿֬ÖÖ¯Ö×¡Ö úÖŸÖÆüß ‹ ú¡Ö ãú™æÓü²ÖÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê †ÃÖê פüÃÖŸÖê.

11.3 Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Îú.2 ³ÖÖ›üµÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê †ÃÖê ÃÖÖÓ ÖŸÖÖê ¯Ö Ö −ÖÖ´Ö

×−Ö¤ìü¿Ö−Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ ¾Ö›üß»ÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü.

11.4 ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖÓ¤üß 2008 ´Ö¬µÖê ‘Ö¸ü Îú. 379 ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêü.

11.5 ³ÖÖ›êü ¯Ö¼üß“Öê ¯Öæ¸üÖ¾Öê −ÖÓŸÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê.

12. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê ´Æü Ö µÖÖ“Öê ¯Öéšü£ÖÔ ´ÖÖ.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê •Öê −µÖÖµÖ ×−Ö¾ÖÖ›êü ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê ŸµÖÖ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−Öß †ÃÖÖ ¯ÖÏן־ÖÖ¤ü êú»ÖÖ úß, †×ŸÖ Îú´Ö Ö •Ö¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖ“Öê ŸÖ¸üŸÖæ¤üß »ÖÖ Öæ ÆüÖê µÖÖ“Öê ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü †−ÖÖÆÔüŸÖÖ »ÖÖ Öæ ú¸üŸÖÖ µÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖ㬤üÖ úÖÆüß −µÖÖµÖ ×−Ö¾ÖÖ›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ¬Öß ¤êü‰ú−ÖÆüß ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê −ÖÖÆüß.

×−ÖÂ úÂÖÔ

13. ¯ÖÏßÖæŸÖ ¯ÖÏ ú¸ü ÖÖŸÖ ÃÖ¸ü úÖ¸üß •Ö´Öß−Öß¾Ö¸ü †×ŸÖ Îú´Ö Ö ú¹ý−Ö ‘Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö»Öê †ÖÆêü Æêü ¤üÖê−Æüß ¯Ö ÖÖÓ−ÖÖ ú²Öæ»Ö †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †×ŸÖ Îú´ÖßŸÖ ‘Ö¸üÖŸÖ ŸÖê ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüߟÖ. ¾Ö›üß»ÖÖ−Öß êú»Ö껵ÖÖ †×ŸÖ Îú´Ö ÖÖÓ“ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö •ÖÖê›üŸÖÖ µÖê ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß −ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖ Öæ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö †×ŸÖ Îú´Ö Ö ±úÖ¸ü ¯Öæ¾Öá ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Öê †ÖÆêü †ÃÖÖ µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−Öß êú»ÖÖ †ÖÆêü ŸÖÖê ´Ö»ÖÖ ÃÖæÃÖÓ ÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ −ÖÖÆüß. úÖ¸ü Ö - Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü Æêü ‹ ú¡Ö ãú™æÓü²ÖÖŸÖ ¾ÖÖß־µÖ ú¹ý−Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÖÆêüŸÖ †−µÖ¡Ö −ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü ¾Ö

´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üߟÖᯙ ‘Ö¸ü Îú´ÖÖÓ úÖ“ÖÖ ¯Öæ¸üÖ¾ÖÖ ¯Öæ¸êüÃÖÖ †ÖÆêü. Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸Ö“ÖÖü ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö ¸üÆüß¾ÖÖÃÖ †−µÖ¡Ö ³ÖÖ›êü“Öê ‘Ö¸üÖŸÖ †ÃÖŸÖÖ ŸÖ¸ü 2009 “Öß ×¾Ö¬ÖÖ−Ö ÃÖ³ÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üß“Öê ³ÖÖ ÖÖŸÖ ŸÖÃÖê פüÃÖæ−Ö †Ö»Öê †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏßÖæŸÖ ¯ÖÏ ú¸ü ÖÖŸÖᯙ †•ÖÔ¤üÖ¸ü ¾Ö Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß êú»Öê»Öê µÖ㌟Öß¾ÖÖ¤ü ¾Ö ¯Öæ¸üÖ¾µÖÖ ¤üÖ Ö»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê ¤üßÖÖ‹ê¾Ö•Ö ¾Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ—Öê ×−Ö úÂÖÔ µÖÖÓ“Öê ÃÖãÓ ´Ö †¾Ö»ÖÖê ú−Ö êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Öß, ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ×−Ö ÖÔµÖÖ¯ÖÏŸÖ †Ö»ÖÖê †ÖÆêü.

†Ö¤êü¿Ö

1. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß. ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü × úÃÖ−ÖÖ•Öß ´ÖÖê×ÆüŸÖê ¾Ö ÁÖß. ¸üÆêü´ÖÖ−Ö ÃÖ¢ÖÖ¸ü ¿Öê Ö µÖÖÓ−Öß ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1958 “Öê ú»Ö´Ö 14 (J-3) Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö ¾Ö ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ−ÖÖ ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ êúôû—Ö¸ü “Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü Öæ−Ö “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆü µÖÖÃÖ †−ÖÆÔü ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ú¸ü Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †•ÖÔ ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.

2. ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1958 “Öê ú»Ö´Ö 16 (1) ¾Ö (2) −ÖãÃÖÖ¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß ´Æü Öæ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †×¬Ö úÖ¸üÖ¯ÖÏ´ÖÖ Öê Öî¸ü†•ÖÔ¤üÖ¸ü ÁÖß. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×“Ö ú¸üÖ´Ö ¾Ö ÁÖß. ¸ü±úß ú Ö±ãú¸ü†»Öß ÃÖµµÖ¤ü µÖÖÓ−ÖÖ ú»Ö´Ö 14 (J-3) −ÖãÃÖÖ¸ü †−ÖÖÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ — ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ−ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ, êúôû—Ö¸ü“Öê ÃÖ¤üÃµÖ ´Æü Öæ−Ö ¯Öæœêü “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆü µÖÖÃÖ †ÃÖ´Ö£ÖÔ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêü.

3. Ö“ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö −ÖÖÆüߟÖ.

4. ¯ÖÏßÖæŸÖ †Ö¤êü¿Ö †Ö•Ö פü−ÖÖÓ ú 27 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 2012 ¸üÖê•Öß Ö㻵ÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ •ÖÖÆü߸ü ú¸ü µÖÖÓŸÖ †Ö»ÖÖ.

5. ¯ÖÏßÖæŸÖ †Ö¤êü¿Ö ÃÖÓ êúŸÖ ãÖôû www. Scribd.com/adcwardha/docs/

¾Ö¸ü ¯ÖÖÆü µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.

ãÖÖ−Ö : ¾Ö¬ÖÖÔ ×¤ü−ÖÖÓ ú: 27 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß, 2012

¾Ö¬ÖÖÔ

( ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖ Ö¾ÖŸÖ ) †¯¯Ö¸ü וֻÆüÖ×¬Ö úÖ¸üß,