You are on page 1of 16

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
Srijeda, 30. jul 2008. godine BAWA LUKA Broj 70 God. XVII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

1430
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

I Odobravaju se sredstva sa pozicije 614700 - sufinansirawe projekata - JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648), u iznosu od 1.100.000,00 KM (slovima: jedan milion stotinu hiqada konvertibilnih maraka), za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe lokalnih puteva na teritoriji op{tine Gradi{ka. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un Javnog preduze}a Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine Gradi{ka, na `iro-ra~un broj 552-014-00011614-37, kod Hipo-Alpe-Adria Banke. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza i Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1841/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

I Odobravaju se sredstva za sufinansirawe izgradwe lokalnih puteva u Republici Srpskoj u iznosu od 100.000,00 KM (slovima: stotinu hiqada konvertibilnih maraka), sa pozicije 614700 - sufinansirawe projekata JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648001), za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe izgradwe pje{a~kih staza u Trnovu, op{tina Trnovo. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un JP Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se JP Putevi Republike Srpske da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine Trnovo, na `iro-ra~un broj 555-002-00003701-69, kod Nove banke Bijeqina - Filijala Isto~no Sarajevo. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske i JP Putevi Republike Srpske Bawa Luka. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1840/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1432
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

1431
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

I Odobravaju se sredstva za sufinansirawe izgradwe lokalnih puteva u Republici Srpskoj, u iznosu od 80.000,00 KM (slovima: osamdeset hiqada konvertibilnih maraka), sa pozicije 614700 - sufinansirawe projeka-

Strana 2 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

ta - JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648), za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe lokalnog puta u MZ Jezero, op{tina Vukosavqe. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un JP Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se JP Putevi Republike Srpske da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine Vukosavqe, na `iro-ra~un broj 562-011-00000004-41, kod NLB Razvojne banke. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske i JP Putevi Republike Srpske Bawa Luka. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1842/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

I Odobravaju se sredstva sa pozicije 614700 - sufinansirawe projekata - JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648), u iznosu od 620.000,00 KM (slovima: {est stotina i dvadeset hiqada konvertibilnih maraka) za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe izgradwe lokalnih puteva na teritoriji op{tine Lakta{i. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un Javnog preduze}a Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine Lakta{i, na `iro-ra~un broj 562-099-80359882-89, kod NLB Razvojne banke. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza i Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1844/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1433
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

I Odobravaju se sredstva sa pozicije 614700 - sufinansirawe projekata - JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648), u iznosu od 1.100.000,00 KM (slovima: jedan milion stotinu hiqada konvertibilnih maraka), za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe lokalnih puteva na teritoriji op{tine ^elinac. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un Javnog preduze}a Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine ^elinac, na `iro-ra~un broj 562-099-80616946-47, kod NLB Razvojne banke. III Za realizaciju ove odluku zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza i Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1843/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1435
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 24. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRAWE SAOBRA]AJNE INFRASTRUKTURE

I Odobravaju se sredstva sa pozicije 614700 - sufinansirawe projekata - JP Putevi Republike Srpske, u okviru Ministarstva saobra}aja i veza (organizacioni kod 1648), u iznosu od 100.000,00 KM (slovima: stotinu hiqada konvertibilnih maraka), za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, za sufinansirawe izgradwe puteva na teritoriji op{tine Osmaci. II Ministarstvo saobra}aja i veza Republike Srpske izvr{i}e prenos sredstava na `iro-ra~un Javnog preduze}a Putevi Republike Srpske Bawa Luka. Zadu`uje se Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka da izvr{i isplatu sredstava iz ta~ke I ove odluke u korist op{tine Osmaci, na `iro-ra~un broj 555-006-00003453-35, kod Nove banke - Filijala Zvornik. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo saobra}aja i veza i Javno preduze}e Putevi Republike Srpske Bawa Luka.

1434
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 3

IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1845/08 24. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA KORI[]EWE POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE PREDUZE]U DOO VO]AR KOMERC GRADI[KA

1436
Na osnovu ~lana 6. stav 2. Zakona o eksproprijaciji (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 112/06 i 37/07) i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
I Daje se saglasnost na zakqu~ivawe ugovora izme|u Vlade Republike Srpske i AD za gra|evinarstvo @GP Doboj Doboj o prenosu prava svojine na eksproprisanim nepokretnostima za izgradwu Tvornice monta`nobetonskih konstrukcija u Podnovqu, op{tina Doboj, u korist investitora AD za gra|evinarstvo @GP Doboj Doboj. II Ovla{}uje se Slobodan Puhalac, ministar privrede, energetike i razvoja, da u ime Vlade Republike Srpske potpi{e ugovor iz ta~ke I ove odluke. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1737/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

I Na osnovu ~lana 27. Zakona o koncesijama, prihvata se ponuda preduze}a Vo}ar komerc d.o.o. Gradi{ka za dodjelu koncesije za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske za vo}arsku proizvodwu, koje se nalazi na teritoriji op{tine Kozarska Dubica. II U skladu sa ta~kom I ove odluke, preduze}u Vo}ar komerc d.o.o. Gradi{ka (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske, u op{tini Kozarska Dubica, u povr{ini od 872,4030 ha, radi ostvarivawa prava obavqawa vo}arske proizvodwe. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period od 25 godina, ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke, Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade, koja se sastoji od jednokratne naknade za koncesiono pravo i koncesione naknade za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta. Jednokratna naknada za koncesiono pravo utvr|uje se u iznosu od 36.703,13 KM i bi}e upla}ena u korist buxeta Republike Srpske prilikom potpisivawa ugovora o koncesiji. Naknada za pravo kori{}ewa utvr|uje se u visini od 2,5% od ostvarenog godi{weg bruto prihoda i pla}a}e se na na~in definisan ugovorom o koncesiji. IV Ovla{}uje se Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji, kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. Zakona o koncesijama. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1795/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1437
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), a u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 16/02, 62/02, 38/03, 49/06 i 20/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRA[WOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU RADA I BORA^KOINVALIDSKE ZA[TITE

I Daje se saglasnost na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite. II Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1794/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1439
Na osnovu ~lana 6. Zakona o koncesijama (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 25/02 i 91/06) i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

1438
Na osnovu ~lana 6. Zakona o koncesijama (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 25/02 i 91/06) i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), na

Strana 4 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA KORI[]EWE POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE PREDUZE]U DOO MIVAS-MILK BERKOVI]I

ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADWU MHE KRUPAC NA RIJECI @EQEZNICI KOMPANIJI BOBAR DOO BIJEQINA

I Na osnovu ~lana 27. Zakona o koncesijama, prihvata se ponuda preduze}a Mivas-milk d.o.o. Berkovi}i za dodjelu koncesije za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske za biqnu i sto~arsku proizvodwu, koje se nalazi na teritoriji op{tine Berkovi}i. II U skladu sa ta~kom I ove odluke, preduze}u Mivasmilk d.o.o. Berkovi}i (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske, u op{tini Berkovi}i u povr{ini od 27,5760 ha, radi ostvarivawa prava obavqawa biqne proizvodwe. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period od 15 godina, ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. III Za kori{}ewe koncesije, iz ta~ke II ove odluke, Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade, koja se sastoji od jednokratne naknade za koncesiono pravo i koncesione naknade za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta. Jednokratna naknada za koncesiono pravo utvr|uje se u iznosu od 1.440,00 KM i bi}e upla}ena u korist buxeta Republike Srpske prilikom potpisivawa ugovora o koncesiji. Naknada za pravo kori{}ewa utvr|uje se u visini od 2% od ostvarenog godi{weg bruto prihoda i pla}a}e se na na~in definisan ugovorom o koncesiji. IV Ovla{}uje se Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji, kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. Zakona o koncesijama. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1796/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

I Na osnovu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije za izgradwu male hidroelektrane, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o koncesijama, prihvata se ponuda kompanije Bobar d.o.o. Bijeqina za izgradwu MHE Krupac na rijeci @eqeznici, instalisane snage 5 MW. II U skladu sa ta~kom I ove odluke, kompaniji Bobar d.o.o Bijeqina (u daqem tekstu: Koncesionar) Vlada Republike Srpske (u daqem tekstu: Koncedent) dodjequje koncesiju za izgradwu MHE Krupac na rijeci @eqeznici. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period od 30 godina, ra~unaju}i od dana zakqu~ewa ugovora o koncesiji. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade, koja se sastoji od jednokratne naknade za koncesiono pravo i naknade za koncesiju. Koncesionar je du`an prije zakqu~ewa ugovora o koncesiji uplatiti, u korist buxeta Republike Srpske, jednokratnu naknadu za koncesiono pravo za izgradwu MHE Krupac, u iznosu od 11.692 KM. Koncesionar }e, za kori{}ewe hidroenergetskog potencijala rijeke @eqeznice, na na~in definisan ugovorom o koncesiji, pla}ati Koncedentu koncesionu naknadu u visini od 2,6% od prihoda ostvarenog proizvodwom elektri~ne energije. IV Ovla{}uje se Ministarstvo privrede, energetike i razvoja da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji, kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje pretpostavke iz ~lana 29. Zakona o koncesijama. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1797/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1441
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), a u skladu sa Odlukom o kori{}ewu sredstava sa ra~una posebnih namjena, broj: 04/1-0121129/08, od 15. maja 2008. godine (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 48/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

1440
Na osnovu ~lana 6. Zakona o koncesijama (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 25/02 i 91/06) i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA SREDSTAVA

I Daje se saglasnost Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utro{ka sredstava, za period 1. januar - 30. jun 2008. godine, u ukupnom iznosu od 549.900,00 KM, za ot-

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 5

kup tr`i{nih vi{kova merkantilne p{enice od individualnih poqoprivrednih proizvo|a~a sa podru~ja Republike Srpske, preko Republi~ke direkcije za robne rezerve. II Otkup }e se izvr{iti na teret sredstava ostvarenih prodajom rashodovanih materijalno-tehni~kih sredstava i vojne opreme Republi~ke direkcije za promet i kontrolu proizvodwe naoru`awa i vojne opreme, koja se nalaze na ra~unu posebnih namjena, broj 562-099-00011575-10, kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka. III Otkup }e sprovesti Republi~ka direkcija za robne rezerve u skladu sa Odlukom broj: 04/1-012-1587/08, od 26. juna 2008. godine. IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se: Ministarstvo trgovine i turizma, Republi~ka direkcija za robne rezerve i Ministarstvo finansija. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1816/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1443
Na osnovu ~lana 6. Zakona o {umama (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 66/03, 53/05 i 91/06), ~lana 3. stav 2. i ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O PRENOSU PRAVA UPRAVQAWA [UMSKIM ZEMQI[TEM

I Prenosi se pravo upravqawa na dijelu {umskog zemqi{ta sa JP[ [ume Republike Srpske a.d. Sokolac, [umsko gazdinstvo Gorica [ipovo, na Srpsku pravoslavnu crkvenu op{tinu Strojice, koje je ozna~eno kao k.~. broj 24/75/4, upisana u PL broj 346, KO Strojice, ukupne povr{ine 9.440 m2, zbog op{teg interesa, a u svrhu izgradwe crkve. II Prenos prava upravqawa izvr{i}e se bez naknade s obzirom da sada{wi upravqa~ {uma nije imao ulagawa na navedenom zemqi{tu. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1798/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1442
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Repaublike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 5. stav 2. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

1444
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PLAN UTRO[KA SREDSTAVA

I Daje se saglasnost Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite (organizacioni kod 1344001) na Plan utro{ka sredstava, za period 1. januar - 30. septembar 2008. godine, u iznosu od 360.000,00 KM, za izmirewe obaveza PDV i carinskih tro{kova u okviru Programa nabavke i distribucije lijekova, medicinske opreme i medicinskih materijala (Vaccine Hepatitis B), doniranih od Project Hope. II Isplata sredstava iz ta~ke I ove odluke izvr{i}e se sa pozicije 614600 - sredstva za unapre|ewe uslova rada u zdravstvenim ustanovama ~iji je osniva~ Vlada Republike Srpske, u okviru Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite (organizacioni kod 1344001) III Povrat ispla}enih sredstava za PDV zatra`i}e se od Uprave za indirektno oporezivawe BiH radi kori{}ewa povlastice iz ~lana 176. stav 3. Zakona o carinskoj politici BiH (Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 57/04). IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se: Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite, Ministarstvo finansija i Uprava za indirektno oporezivawe. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1813/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

ODLUKU
O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA

I Prenosi se pravo vlasni{tva nad putni~kim automobilom, registarski broj: 126-M-619, marke VW golf, tip vozila: 1,6 TDI, boja: siva metalik, broj {asije: WVWZZZ19ZHB 575471, broj motora: JR 308665, godina proizvodwe: 1987. (inventurni broj: 060-01/0226) sa Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske na Udru`ewe izbjeglih, raseqenih i drugih lica Republike Srpske Ostanak Bawa Luka. II Kwigovodstvena vrijednost putni~kog automobila iznosi 748,00 KM. III Prenos sredstava iz prethodne ta~ke vr{i se bez nadoknade. IV Za izvr{ewe Odluke zadu`uje se Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1799/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

Strana 6 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

1445
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O ODOBREWU RASPODJELE SREDSTAVA

ODLUKU
O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA

I Prenosi se pravo vlasni{tva nad putni~kim automobilom, registarski broj: 911-K-705, marke VW, tip vozila: golf, boja: bijela 01, broj {asije: WVWZZZ1GZNW200405, broj motora: JP 883629, godina proizvodwe: 1992. (inventurni broj: 060-02/0169) sa Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske na op{tinu Rudo. II Kwigovodstvena vrijednost putni~kog automobila iznosi 511,08 KM. III Prenos sredstava iz prethodne ta~ke vr{i se bez nadoknade. IV Za izvr{ewe Odluke zadu`uje se Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1800/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

I Odobrava se raspodjela sredstava, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM, od igara na sre}u namijewenih za razvoj fizi~ke kulture, sporta i organizovawa mladih, kako slijedi: - op{tina Ribnik - u~e{}e u izgradwi sportske dvorane O[ Nikola Ma~ki} Previja - 50.000,00 KM, - op{tina Pelagi}evo - u~e{}e u izgradwi sportske dvorane u O[ Vaso Pelagi} - 150.000,00 KM. II Sredstva iz ta~ke I ove odluke dozna~i}e se na `irora~une korisnika sa pozicije 614100 - sredstva Lutrije za finansirawe sportskih organizacija, sportskih objekata i terena, u okviru Ministarstva za porodicu, omladinu i sport (organizacioni kod 3710). III Korisnici sredstava iz ta~ke I ove odluke du`ni su dostaviti izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport. IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1814/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1446
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

1448
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 12. stav 1. Zakona o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2008. godinu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 117/07), Vlada Repubike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU
O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA

I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad vozilom pollo classic 1,9 SDI, registarske oznake 043-A-525, godina proizvodwe 1997, broj {asije WVWZZZ6KZWR513944, broj motora AEY053204, sa Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske na Bora~ku organizaciju Republike Srpske. II Pravo vlasni{tva, iz ta~ke I ove odluke, prenosi se bez naknade. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1801/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

ODLUKU
O ODOBREWU SREDSTAVA BUXETSKE REZERVE

I Odobravaju se sredstva buxetske rezerve (organizacioni kod 0405002), sa pozicije 614100 - buxetska rezerva, u iznosu od 30.000,00 KM, korisniku: Udru`ewe pravnika Republike Srpske, za organizovawe savjetovawa pravnika Republike Srpske. II Sredstva iz ta~ke I ove odluke dozna~i}e se na `irora~un Udru`ewa pravnika Republike Srpske, broj 562099-00016144-77, kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske i Ministarstvo finansija. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 04/1-012-1835/08 17. jula 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

1447
Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 3/97 i 3/98) i ~lana 4. Odluke o na~inu raspodjele sredstava za humanitarne i socijalne svrhe (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 15/00), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 17. jula 2008. godine, d o n i j e l a j e

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 7

1449
Na osnovu ~lana 18. st. 5. i 6. Zakona o za{titi na radu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 1/08), ~l. 16. i 18. Zakona o preduze}ima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 24/98, 38/03 i 97/04) i ~lana 58. Zakona o ministarstvima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06), ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske d o n o s i

PRAVILNIK
O POSTUPKU UTVR\IVAWA ISPUWENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI ZA[TITE I ZDRAVQA NA RADU

^lan 1. Ovim pravilnikom propisuje se postupak utvr|ivawa ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu, prije po~etka obavqawa djelatnosti poslodavca. ^lan 2. (1) Zahtjev za utvr|ivawe ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu (u daqem tekstu: zahtjev) podnosi poslodavac. (2) Zahtjev se podnosi Ministarstvu rada i bora~koinvalidske za{tite (u daqem tekstu: Ministarstvo), direktno ili putem nadle`nog op{tinskog organa uprave, najmawe 15 dana prije po~etka obavqawa djelatnosti poslodavca. (3) Zahtjev iz stava 1. ovog ~lana sadr`i: a) naziv i sjedi{te poslodavca, b) naziv djelatnosti koje }e se obavqati, v) {ematski prikaz i povr{ine radnih i pomo}nih prostorija i radnog prostora u kome }e se navedene djelatnosti obavqati, g) {ematski prikaz instalacija (elektri~ne instalacije, instalacije fluida, grijawa), d) dokaz da su prostorije izgra|ene sa urbanisti~kogra|evinskim propisima (upotrebna dozvola), |) spisak opreme za rad (ma{ine, ure|aji, postrojewa, alati) koja se koristi u procesu rada, e) {ematski prikaz opreme za rad i `) kratak opis tehnolo{kog procesa. (4) Uz zahtjev se prila`e dokaz o izvr{enoj uplati tro{kova utvr|ivawa ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu (uplatnice, izvod). ^lan 3. (1) Provjeru ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu kod poslodavca vr{i Komisija Ministarstva (u daqem tekstu: Komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana prijema pisanog zahtjeva. (2) Ministar rje{ewem imenuje Komisiju za provjeru ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu kod poslodavca. ^lan 4. Pregled u vezi sa provjerom ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu obuhvata provjeru podataka iz zahtjeva, a odnosi se na: a) projektovawe, izgradwu, kori{}ewe i odr`avawe objekata namijewenih za radne i pomo}ne prostorije i radne prostore (lokacija gra|evinskih objekata, stabilnost i ~vrstina, elektri~ne, vodovodne i druge instalacije, putevi i izlazi za slu~aj opasnosti, stepeni{ta, za{titne ograde i rukohvati, provjetravawe prostorija, zagrijavawe prostorija, prirodno i vje{ta~ko osjetqewe prostorija, veli~ina i visina prostorija, podovi, zidovi, stropovi i krovovi prostorija, prozori, vrata i

otvori na prostorijama, saobra}ajnice, utovarne stanice i rampe, pomo}ne prostorije, oprema za prvu pomo}, bezbjednost kretawa radnika i transportnih sredstava), b) projektovawe, izgradwu, kori{}ewe i odr`avawe tehnolo{kih procesa rada sa svom pripadaju}om opremom za rad (smje{taj opreme za rad, natpisi i upozorewa, pogonska energija, ure|aji za upravqawe, za{titne naprave, za{titni ure|aji, za{titne blokade, kontrolni instrumenti i signalni ure|aji, ma{ine kod kojih se pojavquje stati~ki elektricitet, ma{ine kod kojih se stvara i izdvaja pra{ina, postrojewa sa opasnim materijama, postrojewa kod kojih nastaju visoke ili niske temperature, ura|aji koji stvaraju buku i vibracije, ure|aji s opasnim zra~ewima, ru~ni mehanizovani alat, otklawawe smetwi, odr`avawe i transport ma{ina i ure|aja, uputstva za otklawawe smetwi), v) projektovawa, izrade, kori{}ewa i odr`avawa konstrukcija i objekata u svrhu uputstva za otklawawe smetwi, kolektivne za{tite i zdravqa na radu, pomo}nih konstrukcija i objekata i drugih sredstava koja se koriste u procesu rada (ugradwa izolacionih materijala, ugradwa odgovaraju}e mehani~ke i elektri~ne opreme i instalacija, hermetizacija tehnolo{kih procesa, automatizacija i daqinsko vo|ewe procesa, ure|ivawe mjesta rada, uputstva za bezbjedan rad, sredstva i oprema za li~nu za{titu na radu, prostorije za prvu pomo}, obaveze rukovaoca i poslu`ioca ma{ina i ure|aja). ^lan 5. Nakon izvr{enog komisijskog pregleda Ministarstvo }e u roku od 30 dana od dana sa~iwenog zapisnika kojim se konstatuje da su ispuweni propisani uslovi iz oblasti za{tite i zdravqa na radu donijeti rje{ewe. ^lan 6. Ministarstvo }e podnosiocima zahtjeva za utvr|ivawe ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu, a koji obavqaju djelatnosti trgovine, ugostiteqstva i turizma, zanatskih i li~nih usluga, finansijsko-tehni~kih i poslovnih usluga, obrazovawa, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne za{tite i stambeno-komunalnih djelatnosti, ako imaju do deset zaposlenih radnika, izdati rje{ewe o ispuwenosti uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu na osnovu ovjerene izjave poslodavca. ^lan 7. (1) Ukoliko je zapisnikom Komisije poslodavcu nalo`eno izvr{avawe mjera i radwi ~ijom primjenom se obezbje|uje za{tita i zdravqe na radu radnika, rok za izdavawe rje{ewa o ispuwenosti uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu produ`ava se do otklawawa nepravilnosti i usagla{avawa stawa sa propisanim mjerama za{tite i zdravqa na radu. (2) Ako je zapisnik Komisije o ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu negativan za dio radnih i pomo}nih prostorija poslodavca, za obavqawe odre|enih djelatnosti ili za odre|ena radna mjesta, Ministarstvo mo`e odlu~iti da podnosiocu zahtjeva izda privremeno rje{ewe ili rje{ewe o djelimi~noj ispuwenosti propisanih uslova u pogledu za{tite i zdravqa na radu. (3) Privremeno rje{ewe ili rje{ewe o djelimi~noj ispuwenosti propisanih uslova u pogledu za{tite i zdravqa na radu mo`e se izdati najdu`e na period od jedne godine. ^lan 8. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 16-04-127-3/08 9. jula 2008. godine Bawa Luka Ministar, Bo{ko Tomi}, s.r.

Strana 8 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE na.

Srijeda, 30. jul 2008.

1450
Na osnovu ~lana 48. stav 1. Zakona o za{titi na radu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 1/08) i ~lana 58. Zakona o ministarstvima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06), ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite d o n o s i

(2) Komisija se sastoji od predsjednika i ~etiri ~la-

(3) Administrativne poslove za Komisiju vr{i Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite (u daqem tekstu: Ministarstvo). ^lan 9. (1) Predsjednik i ~lanovi Komisije imenuju se iz reda diplomiranih in`ewera ma{instva, diplomiranih in`ewera elektrotehnike, diplomiranih in`ewera tehnologije, diplomiranih in`ewera za{tite na radu, specijalista medicine rada, diplomiranih in`ewera rudarstva i diplomiranih pravnika. (2) Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada naknada za rad. (3) Visinu naknade odre|uje ministar. ^lan 10. (1) Kandidat dobija po jedno pitawe iz svake oblasti, u zatvorenoj koverti koju je odabrao. (2) Ispit je javan, a kandidat koji nije polo`io ispit ispitu mo`e pristupiti istekom vremena od 60 dana i tad kandidat pla}a jednu ~etvrtinu od pune cijene koju je platio prilikom prvog polagawa ispita. ^lan 11. Uspjeh kandidata na ispitu ocjewuje se ocjenom polo`io ili nije polo`io. ^lan 12. (1) Ako kandidat ne pristupi polagawu ispita u zakazanom roku, du`an je da obnovi prijavu za polagawe. (2) Ako kandidat odustane od polagawa ispita i to najavi Komisiji, odre|uje mu se novi termin na osnovu prethodno podnesene prijave. ^lan 13. (1) Zapo~eti ispit mo`e se prekinuti i odgoditi ako je kandidat iz opravdanog razloga bio sprije~en da ispit nastavi. (2) Komisija odlu~uje o opravdanosti prekidawa i o odlagawu ispita. (3) Polagawe ispita se nastavqa najkasnije u narednom redovnom ispitnom roku. (4) Kandidat ne pola`e dio ispita koji je polo`io do odga|awa. (5) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polagawu odgo|enog ispita u roku odre|enom u stavu 3. ovog ~lana, smatra se da ispit nije polo`io. ^lan 14. Nakon zavr{etka polagawa ispita sekretar Komisije saop{tava kandidatima rezultate. ^lan 15. (1) Kandidatu koji je polo`io stru~ni ispit u roku od 30 dana od dana polo`enog ispita izdaje se uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. (2) Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu potpisuje ministar. ^lan 16. Evidenciju o izdatim uvjerewima vodi Ministarstvo. ^lan 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 16-04-127-5/08 9. jula 2008. godine Bawa Luka Ministar, Bo{ko Tomi}, s.r.

PRAVILNIK
O STRU^NOM ISPITU IZ OBLASTI ZA[TITE NA RADU

^lan 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, na~in, ispitna komisija i visina tro{kova polagawa stru~nog ispita iz oblasti za{tite i zdravqa na radu (u daqem tekstu: stru~ni ispit). ^lan 2. Stru~ni ispit pola`u diplomirani ma{inski in`ewer, diplomirani in`ewer elektrotehnike, diplomirani in`ewer rudarstva, diplomirani in`ewer tehnologije, diplomirani in`ewer za{tite na radu, diplomirani in`eweri drugih tehni~kih struka, in`eweri sa vi{om stru~nom spremom za{tite na radu ili tehni~ke struke. ^lan 3. (1) Prijave za polagawe stru~nog ispita podnose se na obrascima br. 1, 2. i 3., koji se nalaze u Prilogu broj 1., koji ~ini sastavni dio ovog pravilnika. (2) Polagawe ispita vr{i se po programima koji se nalaze u Prilogu broj 2. i ~ine sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 4. (1) Uz prijavu se prila`u dokazi da kandidat ispuwava uslove za polagawe ispita. (2) Dakazi iz stava 1. ovog ~lana su: a) ovjerena fotokopija diplome, b) potvrda kojom se dokazuje da je kandidat proveo odre|eno vrijeme na radu u struci, v) potvrda koja sadr`i opis poslova koje kandidat obavqa na radu i g) dokaz o uplati tro{kova za polagawe ispita. ^lan 5. (1) Na osnovu prijave i dokaza iz ~lana 4. ovog pravilnika ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite (u daqem tekstu: ministar) donosi rje{ewe o polagawu ispita. (2) Rje{ewem se odre|uje vrijeme, mjesto i visina tro{kova polagawa ispita. ^lan 6. Na ispitu se provjerava sposobnost fizi~kog lica za obavqawe poslova za{tite i zdravqa na radu da samostalno obavqa poslove za{tite na radu kod poslodavca i sposobnost odgovornog lica u pravnom licu za potpisivawe stru~nih nalaza za koju je poslodavac registrovan i posjeduje licencu (u daqem tekstu: kandidat). ^lan 7. (1) Ispit se pola`e usmeno. (2) Program ispita utvr|uje se zavisno od stepena stru~ne spreme, a za odgovorna lica iz ~lana 6. ovog pravilnika i od vrste stru~nih nalaza. ^lan 8. (1) Ispit se pola`e pred Komisijom za polagawe ispita (u daqem tekstu: Komisija), koju imenuje ministar.

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 9 Prilog broj 1. Obrazac broj 1.

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite - Odjeqewe za{tite na radu Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 100 Bawa Luka PRIJAVA za polagawe stru~nog ispita lica za obavqawe poslova za{tite i zdravqa na radu 1. IME (IME JEDNOG RADITEQA) I PREZIME KANDIDATA __________________________________________________________________________ 2. DATUM I MJESTO RO\EWA ___________________________________________________________________________ 3. JMBG

4. MJESTO PREBIVALI[TA, BORAVI[TA I ADRESA KANDIDATA __________________________________________________________________________ 5. STE^ENO OBRAZOVAWE VRSTA I STEPEN STRU^NE SPREME __________________________________________________________________________ 6. NAZIV, SJEDI[TE I ADRESA POSLODAVCA __________________________________________________________________________ 7. RADNO MJESTO POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVQA __________________________________________________________________________ 8. UKUPAN RADNI STA@ ______ (god.), od ~ega na poslovima za{tite i zdravqa na radu ______(god.) 9. NAPOMENE 10. telefon ______________ telefaks ________________ e-po{ta __________________

Mjesto i datum: ________________________ Prilog: 1. diploma o vrsti i stepenu obrazovawa (ovjeren prepis ili kopija diplome), 2. fotokopija li~ne karte i 3. dokaz o uplati tro{kova polagawa stru~nog ispita.

PODNOSILAC PRIJAVE: ____________________________ (potpis odgovornog lica i pe~at poslodavca ili potpis kandidata)

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite - Odjeqewe za{tite na radu Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 100 Bawa Luka

Obrazac broj 2.

PRIJAVA za polagawe stru~nog ispita lica za obavqawe poslova odgovornog lica za ispitivawa uslova radne sredine i potpisivawe stru~nih nalaza 1. IME (IME JEDNOG RADITEQA) I PREZIME KANDIDATA ___________________________________________________________________________

Strana 10 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

2. DATUM I MJESTO RO\EWA ___________________________________________________________________________ 3. JMBG

4. MJESTO PREBIVALI[TA, BORAVI[TA I ADRESA KANDIDATA ___________________________________________________________________________ 5. STE^ENO OBRAZOVAWE VRSTA I STEPEN STRU^NE SPREME ___________________________________________________________________________ 6. NAZIV, SJEDI[TE I ADRESA POSLODAVCA ___________________________________________________________________________ 7. RADNO MJESTO POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVQA ___________________________________________________________________________ 8. UKUPAN RADNI STA@ ______ (god.), od ~ega na poslovima za{tite i zdravqa na radu ______ (god.) 9. NAPOMENE 10. telefon ______________ Mjesto i datum: ________________________ telefaks ________________ e-po{ta __________________

Prilog: 1. diploma o vrsti i stepenu obrazovawa (ovjeren prepis ili kopija diplome), 2. fotokopija li~ne karte i 3. dokaz o uplati tro{kova polagawa stru~nog ispita.

PODNOSILAC PRIJAVE ___________________________ (potpis odgovornog lica i pe~at poslodavca ili potpis kandidata)

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite - Odjeqewe za{tite na radu Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 100 Bawa Luka

Obrazac broj 3.

PRIJAVA za polagawe stru~nog ispita lica za obavqawe poslova odgovornog lica za vr{ewe pregleda i ispitivawa opreme za rad i potpisivawe stru~nih nalaza 1. IME (IME JEDNOG RADITEQA) I PREZIME KANDIDATA __________________________________________________________________________ 2. DATUM I MJESTO RO\EWA __________________________________________________________________________ 3. JMBG

4. MJESTO PREBIVALI[TA, BORAVI[TA I ADRESA KANDIDATA __________________________________________________________________________ 5. STE^ENO OBRAZOVAWE VRSTA I STEPEN STRU^NE SPREME __________________________________________________________________________

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 11

6. NAZIV, SJEDI[TE I ADRESA POSLODAVCA __________________________________________________________________________ 7. RADNO MJESTO - POSLOVI KOJE KANDIDAT OBAVQA __________________________________________________________________________ 8. UKUPAN RADNI STA@ ______ (god.), od ~ega na poslovima za{tite i zdravqa na radu ______ (god.) 9. NAPOMENE telefon ______________ Mjesto i datum: ________________________ 10. telefaks ________________ e-po{ta __________________

Prilog: 1. diploma o vrsti i stepenu obrazovawa (ovjeren prepis ili kopija diplome), 2. fotokopija li~ne karte i 3. dokaz o uplati tro{kova polagawa stru~nog ispita.

PODNOSILAC PRIJAVE ____________________________ (potpis odgovornog lica i pe~at poslodavca ili potpis kandidata)

Prilog broj 2. PROGRAM ZA POLAGAWE STRU^NOG ISPITA RADNIKA ZA ZA[TITU I ZDRAVQE NA RADU Program stru~nog ispita sadr`i gradivo: 1. Oblast rada: 1.1. zasnivawe radnog odnosa, 1.2. obrazovawe, stru~no osposobqavawe i usavr{avawe, 1.3. provjeravawe osposobqenosti radnika za rukovawa sredstvima rada i sredstvima za{tite na radu, 1.4. dopunsko osposobqavawe, stru~no obrazovawe i usavr{avawe, 1.5. radno vrijeme, 1.6. odmor i odsustva, 1.7. za{tita zaposlenih, 1.8. posebna za{tita maloqetnih radnika, 1.9. posebna za{tita `ena i materinstva, 1.10. posebna za{tita bolesnih i invalidnih radnika i 1.11. odgovornost za povredu obaveza iz ugovora o radu i materijalna odgovornost. - Pravni izvori: Zakon o radu - Pre~i{}eni tekst (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 55/07) i Op{ti kolektivni ugovor (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 27/06). 2. Oblast za{tite na radu: 2.1. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu kod poslodavca, 2.2. du`nost i odgovornost poslodavca, 2.3. prava i du`nosti radnika, 2.4. sredstva za rad, 2.5. oprema za rad, 2.6. sredstva i oprema za li~nu za{titu na radu, 2.7. rizik, 2.8. procjena rizika, 2.9. stru~ni nalaz, 2.10. op{te du`nosti poslodavca, 2.11. posebne du`nosti poslodavca, 2.12. osposobqavawe radnika,

2.13. prava i du`nost radnika, 2.14. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu i 2.15. predstavnik radnika za za{titu i zdravqe na radu. - Pravni izvori: Zakon o za{titi na radu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 1/08) i podzakonski akti iz oblasti za{tite na radu. 3. Oblast penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osigurawa: 3.1. prava za slu~aj invalidnosti, tjelesnog o{te}ewa ili profesionalne bolesti, 3.2. ocjewivawe radne sposobnosti, 3.3. uslovi za sticawa prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa, 3.4. sta` osigurawa koji se ra~una sa uve}anim trajawem, 3.5. prava po osnovu preostale sposobnosti za rad, 3.6. raspore|ivawe na radna mjesta i 3.7. sprovo|ewe prekvalifikacije ili dokvalifikacije. - Pravni izvori: Zakon o penzijskom i invalidskom osigurawu Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 106/05), Zakon o zdravstvenom osigurawu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 18/99, 50/01, 70/01 i 51/03), Pravilnik o listi tjelesnih o{te}ewa (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 6/94) i Pravilnik o listi profesionalnih bolesti (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 6/94). PROGRAM ZA POLAGAWE STRU^NOG ISPITA LICA ZA OBAVQAWE POSLOVA PREGLEDA I ISPITIVAWA OPREME ZA RAD I POTPISIVAWE STRU^NIH NALAZA Program stru~nog ispita sadr`i gradivo: 1. Konvencije MOR-a: 1.1. Konvencija o za{titi na radu 155, 1.2. Konvencija o slu`bama medicine rada i

Strana 12 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

1.3. Direktiva EU - 89/391/EEC (1989) o uvo|ewu mjera za podsticawe poboq{awa bezbjednosti i zdravqa na radu. 2. Oblast rada: 2.1. zasnisawe radnog odnosa, 2.2. obrazovawe, stru~no osposobqavawe i usavr{avawe, 2.3. provjeravawe osposobqenosti radnika za rukovawa sredstvima rada i sredstvima za{tite na radu, 2.4. dopunsko osposobqavawe, stru~no obrazovawe i usavr{avawe, 2.5. radno vrijeme, 2.6. odmor i odsustva, 2.7. za{tita zaposlenih, 2.8. posebna za{tita maloqetnih radnika, 2.9. posebna za{tita `ena i materinstva, 2.10. posebna za{tita bolesnih i invalidnih radnika i 2.11. odgovornost za povredu obaveza iz ugovora o radu i materijalna odgovornost. - Pravni izvori: Zakon o radu - Pre~i{}eni tekst (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 55/07) i Op{ti kolektivni ugovor (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 27/06). 3. Oblast za{tite na radu: 3.1. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu kod poslodavca, 3.2. du`nost i odgovornost poslodavca, 3.3. prava i du`nosti radnika, 3.4. sredstva za rad, 3.5. oprema za rad, 3.6. sredstva i oprema za li~nu za{titu na radu, 3.7. rizik, 3.8. na~in i postupak procjene rizika na radnom mjestu i radnoj sredini, otklawawe rizika (sadr`aj akta o procjeni rizika koji donosi poslodavac), 3.9. stru~ni nalaz o pregledima i ispitivawima propisane opreme za rad, 3.10. op{te du`nosti poslodavca, 3.11. posebne du`nosti poslodavca, 3.12. osposobqavawe radnika, 3.13. prava i du`nost radnika, 3.14. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu, 3.15. predstavnik radnika za za{titu i zdravqe na radu, 3.16. obaveze i odgovornosti odgovornog lica sa licencom za obavqawe pregleda i ispitivawa opreme za rad i 3.17. sastavqawe zapisnika o stru~nom nalazu sa zakqu~kom o obavqenom pregledu i ispitivawu opreme za rad i konstatacijom da li je oprema bezbjedna za rad. 3.1. Oprema za rad (ma{ine, ure|aji, postrojewa, instalacije i alat): 3.1.1. obaveze poslodavca, 3.1.2. obaveze zaposlenih, 3.1.3. postavqawe opreme za rad, 3.1.4. natpisi i uputstva, 3.1.5. zahtjevi u vezi sa pogonskom energijom, 3.1.6. rukovawe opremom za rad, 3.1.7. za{titni ure|aji i naprave, 3.1.8. kontrolni instrumenti i naprave,

3.1.9. oprema za rad pri kome nastaje stati~ki elektricitet, 3.1.10. oprema za rad pri kome se osloba|a pra{ina, 3.1.11. oprema za rad s opasnim radnim materijama, 3.1.12. oprema za rad pri kome nastaju visoke ili niske temeperature, 3.1.13. oprema za rad pri kome nastaje buka ili vibracija, 3.1.14. otklawawe kvarova, odr`avawe i transport opreme za rad, 3.1.15. prenosni ure|aji sa ili bez sopstvenog pogona, 3.1.16. upotreba prenosnih ure|aja, 3.1.17. oprema za rad za dizawe tereta, 3.1.18. upotreba sredstava za rad za dizawe tereta i 3.1.19. oprema za rad i odr`avawe sredstava za rad. 3.2. Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu: 3.2.1. obaveze poslodavca, 3.2.2. obaveze zaposlenih, 3.2.3. procjena rizika i izbor sredstava i opreme li~ne za{tite, 3.2.4. za{tita glave, 3.2.5. za{tita sluha, 3.2.6. za{tita o~iju i lica, 3.2.7. za{tita organa za disawe, 3.2.8. za{tita ruku, 3.2.9. za{tita nogu, 3.2.10. za{tita ko`e i 3.2.11. za{tita cijelog tijela. - Pravni izvori: Zakon o za{titi na radu (Slu`beni glasnik Repulike Srpske, broj 1/08), Pravilnik o sredstvima li~ne za{tite na radu i li~noj za{titnoj opremi (Slu`beni list FNRJ, broj 35/69) i Pravilnik o opremi i pru`awu prve pomo}i i organizovawu slu`bi spasavawa u slu~aju nezgode na radu (Slu`beni list SFRJ, broj 21/71). 3.3. Rad sa opasnim materijama: 3.3.1. ozna~avawe opasnih materija, 3.3.2. obaveze proizvo|a~a, isporu~ioca i korisnika opasnih materija, 3.3.3. osposobqavawe radnika za rad sa opasnim matrerijama. - Pravni izvori: Zakon o otrovima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 70/06), Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaqivih te~nosti i gasova (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 16/96, 110/03 i 67/05), Op{ti pravilnik o higijensko-tehni~kim za{titnim mjerama pri radu (Slu`beni list SFRJ, broj 35/69) i Pravilnik o tehni~kim i zdravstveno tehni~kim za{titnim mjerama pri radu hemijsko-tehnolo{kim procesima (Slu`beni list SNRJ, broj 55/50). 3.4. Rad pri kori{}ewu elektri~ne energije: 3.4.1. opasno dejstvo elektri~ne energije na ~ovjeka, 3.4.2. za{tita od udara elektri~ne struje i 3.4.3. sredstva i oprema li~ne za{tite na radu za rad na elektri~nim ure|ajima. - Pravni izvor: Zakon o za{titi na radu pri kori{}ewu elektri~ne struje (Slu`beni list SRBiH, broj 34/88).

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 13

PROGRAM ZA POLAGAWE STRU^NOG ISPITA LICA ZA OBAVQAWE POSLOVA ISPITIVAWA USLOVA RADNE SREDINE I POTPISIVAWA STRU^NIH NALAZA Program stru~nog ispita sadr`i gradivo: 1. Konvencije MOR-a: 1.1. Konvencija o za{titi na radu 155, 1.2. Konvencija o slu`bama medicine rada, 1.3. Direktiva EU - 89/391/EEC (1989) o uvo|ewu mjera za podsticawe poboq{awa bezbjednosti i zdravqa na radu. 2. Oblast rada: 2.1. zasnisawe radnog odnosa, 2.2. obrazovawe, stru~no osposobqavawe i usavr{avawe, 2.3. provjeravawe osposobqenosti radnika za rukovawa sredstvima rada i sredstvima za{tite na radu, 2.4. dopunsko osposobqavawe, stru~no obrazovawe i usavr{avawe, 2.5. radno vrijeme, 2.6. odmor i odsustva, 2.7. za{tita zaposlenih, 2.8. posebna za{tita maloqetnih radnika, 2.9. posebna za{tita `ena i materinstva, 2.10. posebna za{tita bolesnih i invalidnih radnika i 2.11. odgovornost za povredu obaveza iz ugovora o radu i materijalna odgovornost. - Pravni izvori: Zakon o radu - Pre~i{}eni tekst (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 55/07) i Op{ti kolektivni ugovor (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 27/06). 3. Oblast za{tite na radu: 3.1. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu kod poslodavca, 3.2. du`nost i odgovornost poslodavca, 3.3. prava i du`nosti radnika, 3.4. sredstva za rad, 3.5. oprema za rad, 3.6. sredstva i oprema za li~nu za{titu na radu, 3.7. rizik, 3.8. na~in i postupak procjene rizika na radnom mjestu i radnoj sredini, otklawawe rizika (sadr`aj akta o procjeni rizika koji donosi poslodavac, 3.9. stru~ni nalaz o pregledima i ispitivawima propisane opreme za rad, 3.10. op{te du`nosti poslodavca, 3.11. posebne du`nosti poslodavca, 3.12. osposobqavawe radnika, 3.13. prava i du`nost radnika, 3.14. organizovawe poslova za{tite i zdravqa na radu, 3.15. predstavnik radnika za za{titu i zdravqe na radu, 3.16. obaveze i odgovornosti odgovornog lica sa licencom za obavqawe pregleda i ispitivawa opreme za rad i 3.17. sastavqawe zapisnika o stru~nom nalazu sa zakqu~kom o obavqenom pregledu i ispitivawu opreme za rad i konstatacijom da li je oprema bezbjedna za rad.

3.1. Oprema za rad (ma{ine, ure|aji, postrojewa, instalacije i alat): 3.1.1. obaveze poslodavca, 3.1.2. obaveze zaposlenih, 3.1.3. postavqawe opreme za rad, 3.1.4. natpisi i uputstva, 3.1.5. zahtjevi u vezi sa pogonskom energijom, 3.1.6. rukovawe opremom za rad, 3.1.7. za{titni ure|aji i naprave, 3.1.8. kontrolni instrumenti i naprave, 3.1.9. oprema za rad pri kome nastaje stati~ki elektricitet, 3.1.10. oprema za rad pri kome se osloba|a pra{ina, 3.1.11. oprema za rad s opasnim radnim materijama, 3.1.12. oprema za rad pri kome nastaju visoke ili niske temperature, 3.1.13. oprema za rad pri kome nastaje buka ili vibracija, 3.1.14. otklawawe kvarova, odr`avawe i transport opreme za rad, 3.1.15. prenosni ure|aji sa sopstvenim pogonom ili bez wega, 3.1.16. upotreba prenosnih ure|aja, 3.1.17. oprema za rad za dizawe tereta, 3.1.18. upotreba sredstava za rad za dizawe tereta i 3.1.19. oprema za rad i odr`avawe sredstava za rad. 3.2. Sredstva i oprema li~ne za{tite na radu: 3.2.1 obaveze poslodavca, 3.2.2. obaveze zaposlenih, 3.2.3. procjena rizika i izbor sredstava i opreme li~ne za{tite, 3.2.4. za{tita glave, 3.2.5. za{tita sluha, 3.2.6. za{tita o~iju i lica, 3.2.7. za{tita organa za disawe, 3.2.8. za{tita ruku, 3.2.9. za{tita nogu, 3.2.10. za{tita ko`e i 3.2.11. za{tita cijelog tijela. - Pravni izvori: Zakon o za{titi na radu (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 1/08), Pravilnik o sredstvima li~ne za{tite na radu i li~noj za{titnoj opremi (Slu`beni list FNRJ, broj 35/69) i Pravilnik o opremi i pru`awu prve pomo}i i organizovawu slu`bi spasavawa u slu~aju nezgode na radu (Slu`beni list SFRJ, broj 21/71). 3.3. Rad sa opasnim materijama: 3.3.1. ozna~avawe opasnih materija, 3.3.2. obaveze proizvo|a~a, isporu~ioca i korisnika opasnih materija, 3.3.3. osposobqavawe radnika za rad sa opasnim matrerijama. - Pravni izvori: Zakon o otrovima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 70/06), Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaqivih te~nosti i gasova (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 16/96, 110/03 i 67/05), Op{ti pravilnik o higijensko-tehni~kim za{titnim mjerama pri radu (Slu`beni list SFRJ, broj 35/69) i

Strana 14 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

Pravilnik o tehni~kim i zdravstveno tehni~kim za{titnim mjerama pri radu hemijsko-tehnolo{kim procesima (Slu`beni list SNRJ, broj 55/50). 3.4. Rad pri kori{}ewu elektri~ne energije: 3.4.1. opasno dejstvo elektri~ne energije na ~ovjeka, 3.4.2. za{tita od udara elektri~ne struje i 3.4.3. sredstva i oprema li~ne za{tite na radu za rad na elektri~nim ure|ajima. - Pravni izvor: Zakon o za{titi na radu pri kori{}ewu elektri~ne struje (Slu`beni list SRBiH, broj 34/88). 3.5. Uslovi radne sredine: 3.5.1. svrha i sprovo|ewe ispitivawa uslova radne sredine, 3.5.2. mikroklima, 3.5.3. buka i vibracije, 3.5.4. hemijske {tetnosti, 3.5.5. pra{ina, 3.5.6. osvijetqenost, 3.5.7. biolo{ke {tetnosti, 3.5.8. nejonizuju}a zra~ewa, 3.5.9. jonizuju}a zra~ewa i 3.5.10. barometarski pritisak.

^lan 4. U ~lanu 16. stav 2. mijewa se i glasi: Podnosilac zahtjeva mora dostaviti rezime karakteristika proizvoda u pisanoj i elektronskoj formi, na jednom od jezika koji su u slu`benoj upotrebi u Republici Srpskoj, u skladu sa priznatom nau~nom terminologijom, potpisan od strane autora farmakolo{ko-toksikolo{ko-klini~kog ekspertskog izvje{taja.. ^lan 5. U ~lanu 18. stav 2. mijewa se i glasi: Uputstvo za upotebu lijeka mora biti napisno u formi uputstva za upotrebu za pacijenta (patient information laeflet - PIL), na jasan i razumqiv na~in za korisnika uputstva, na jednom od jezika koji su u slu`benoj upotrebi u Republici Srpskoj, potpisano od strane autora farmakolo{ko-toksikolo{ko-klini~kog ekspertskog izvje{taja i dostavqeno u pisanoj i elektronskoj formi.. ^lan 6. U ~lanu 22. t. II G i II Q bri{u se. ^lan 7. U ~lanu 27. dodaje se novi stav 3., koji glasi: Za lijekove koji su registrovani centralizovanom procedurom u Evropskoj uniji dovoqno je prilo`iti va`e}i EMEA certifikat, umjesto certifikata analize gotovog lijeka izdatog od referentne laboratorije.. ^lan 8. ^lan 29. bri{e se, a ostali ~lanovi pomjeraju se. ^lan 9. ^lan 31. bri{e se, a ostali ~lanovi pomjeraju se. ^lan 10. U ~lanu 34. ta~ka III Q bri{e se. ^lan 11. ^lan 43. bri{e se, a ostali ~lanovi pomjeraju se. ^lan 12. U ~lanu 46. u ta~ki IV C rije~i: Ostale informacije zamjewuju se rije~ima: Bioekvivalenciju i bioraspolo`ivost. ^lan 13. U ~lanu 48. u stavu 3. ta~ka 3.2. bri{e se. ^lan 14. ^lan 49. bri{e se, a ostali ~lanovi pomjeraju se. ^lan 15. U ~l. 50, 60, 67, 70. i 75. u stavu 2. rije~i: dopunsku dokumentaciju, podatke ili odgovaraju}e obja{wewe zamjewuju se rije~ima: dopunu formalno nepotpunog zahtjeva. ^lan 16. ^l. 52. i 53. bri{u se, a ostali ~l. pomjeraju se. ^lan 17. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 11/07-020-19/08 18. juna 2008. godine Bawa Luka Ministar, Dr Ranko [krbi}, s.r.

1451
Na osnovu ~lana 55. Zakona o lijekovima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 19/01 i 34/08), ~lana 18. Zakona o zdravstvenoj za{titi (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 18/99, 58/01 i 62/02) i ~lana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07), ministar zdravqa i socijalne za{tite d o n o s i

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA IZDAVAWA ODOBREWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA TR@I[TE

^lan 1. U Pravilniku o postupku i uslovima izdavawa odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 17/02 i 116/06) u ~lanu 10. u stavu 1. rije~i: srpskom jeziku zamjewuju se rije~ima: jednom od slu`benih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj. U tekstu ovog pravilnika rije~i: srpskog jezika u odgovaraju}em pade`u zamjewuju se rije~ima: jednom od slu`benih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj. ^lan 2. U ~lanu 14. ta~ka I B 3 mijewa se i glasi: I B 3 - prijedlog teksta uputstva za upotrebu za pacijenta (patient information laeflet - PIL).. ^lan 3. U ~lanu 15. ta~ka 4. mijewa se i glasi: 4. certifikat farmaceutskog proizvoda (CPP).. U istom ~lanu t. 5. i 9. bri{u se, a ostale ta~ke se pomjeraju. Poslije ta~ke 11. koja postaje ta~ka 9. dodaju se nove t. 10. i 11., koje glase: 10. izjavu o porijeklu aktivne supstance, Drug Master File ili certifikat evropske farmakopeje (CEP). 11. detaqan organogram toka proizvodwe sa navedenim svim mjestima proizvodwe..

1452
Na osnovu ~lana 85. stav 3. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}eni tekst (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 28/07 i 41/08) i ~lana 58. Zakona o ministarstvima (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 70/02, 33/04, 118/05 i 33/06), ministar za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju d o n o s i

Srijeda, 30. jul 2008.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 70 - Strana 15

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ROKOVIMA ZA PODNO[EWE ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE ZA POGONE I POSTROJEWA KOJA IMAJU IZDATE DOZVOLE PRIJE STUPAWA NA SNAGU ZAKONA O ZA[TITI @IVOTNE SREDINE

3. Prosje~na mjese~na bruto plata zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}ena u periodu januar - jun 2008. godine iznosi 1.081 KM. 4. Prosje~na mjese~na neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}ena u periodu januar - jun 2008. godine iznosi 721 KM. Broj: 225-06/08 28. jula 2008. godine Bawa Luka V.d. direktora, Radmila ^i~kovi}, s.r.

^lan 1. U Pravilniku o rokovima za podno{ewe zahtjeva za izdavawe ekolo{ke dozvole za pogone i postrojewa koja imaju izdate dozvole prije stupawa na snagu Zakona o za{titi `ivotne sredine (Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 24/06) u ~lanu 1. u stavu 1. rije~i: za koja su izdate dozvole prije stupawa na snagu Zakona o za{titi `ivotne sredine Republike Srpske zamjewuju se rije~ima: koja rade, odnosno za postrojewa koja su dobila odobrewe za gra|ewe i dozvolu za rad, odnosno upotrebu bez ekolo{ke dozvole. U istom ~lanu stav 2. bri{e se. ^lan 2. U ~lanu 3. u ta~ki a) broj: 2006. zamjewuje se brojem: 2008.. U ta~ki b) broj: 2007. zamjewuje se brojem: 2009.. U istom ~lanu u ta~ki v) rije~ i broj: avgusta 2007. zamjewuju se rije~ju i brojem: jula 2009.. ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku Republike Srpske. Broj: 16-020-4/06 16. jula 2008. godine Bawa Luka Ministar, Fatima Fetibegovi}, s.r.

Republi~ki zavod za statistiku Republike Srpske objavquje

PROSJE^NE
BRUTO PLATE PO ZAPOSLENOM ISPLA]ENE U REPUBLICI SRPSKOJ U JUNU 2008. GODINE

Republi~ki zavod za statistiku Republike Srpske


Republi~ki zavod za statistiku i z d a j e

SAOP[TEWE
1. Prosje~na mjese~na bruto plata zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}ena u junu 2008. godine iznosi 1.152 KM. 2. Prosje~na mjese~na neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}ena u junu 2008. godine iznosi 768 KM.

UKUPNO A Poqoprivreda, lov i {umarstvo B Ribarstvo C Va|ewe rude i kamena D Prera|iva~ka industrija E Proizvodwa i snabdijevawe elektri~nom energijom, gasom i vodom F Gra|evinarstvo G Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo H Hoteli i restorani I Saobra}aj, skladi{tewe i veze J Finansijsko posredovawe K Aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmqivawe i poslovne aktivnosti L Dr`avna uprava i odbrana, obavezno socijalno osigurawe M Obrazovawe N Zdravstveni i socijalni rad O Ostale komunalne, dru{tvene i li~ne uslu`ne aktivnosti Broj: 225-06/08 28. jula 2008. godine Bawa Luka

1152 934 1054 1366 741 1288 786 744 682 1155 1837 937 1579 1186 1712 871

V.d. direktora, Radmila ^i~kovi}, s.r.

Strana 16 - Broj 70

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 30. jul 2008.

SADR@AJ
VLADA REPUBLIKE SRPSKE 1430 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1840/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1431 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1841/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1432 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1842/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1433 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1843/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1434 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1844/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1435 Odluka o odobrewu sredstava za sufinansirawe saobra}ajne infrastrukture, broj: 04/1-012-1845/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1436 Odluka broj: 04/1-012-1737/08 . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1437 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu rada i bora~koinvalidske za{tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1438 Odluka o dodjeli koncesije za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Vo}ar komerc Gradi{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1439 Odluka o dodjeli koncesije za kori{}ewe poqoprivrednog zemqi{ta u svojini Republike Srpske preduze}u DOO Mivasmilk Berkovi}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1440 Odluka o dodjeli koncesije za izgradwu MHE Krupac na rijeci @eqeznici kompaniji Bobar DOO Bijeqina . . . . . . . . . . . .4 1441 Odluka o davawu saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-1816/08 . . . . . .4 1442 Odluka o davawu saglasnosti na Plan utro{ka sredstava, broj: 04/1-012-1813/08 . . . . . .5 1443 Odluka o prenosu prava upravqawa {umskim zemqi{tem, broj: 04/1-012-1798/08 . . . .5 1444 Odluka o prenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-1799/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1445 Odluka o prenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-1800/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1446 Odluka o prenosu prava vlasni{tva, broj: 04/1-012-1801/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1447 Odluka o odobrewu raspodjele sredstava, broj: 04/1-012-1814/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1448 Odluka o odobrewu sredstava buxetske rezerve, broj: 04/1-012-1835/08 . . . . . . . . . . . . . . . .6 MINISTARSTVO RADA I BORA^KOINVALIDSKE ZA[TITE 1449 Pravilnik o postupku utvr|ivawa ispuwenosti propisanih uslova u oblasti za{tite i zdravqa na radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1450 Pravilnik o stru~nom ispitu iz oblasti za{tite na radu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 MINISTARSTVO ZDRAVQA I SOCIJALNE ZA[TITE 1451 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izdavawa odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te . . . .14 MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\EWE, GRA\EVINARSTVO I EKOLOGIJU 1452 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rokovima za podno{ewe zahtjeva za izdavawe ekolo{ke dozvole za pogone i postrojewa koja imaju izdate dozvole prije stupawa na snagu Zakona o za{titi `ivotne sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRPSKE Saop{tewe o prosje~noj mjese~noj bruto i neto plati zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enim u junu 2008. i u periodu januar - jun 2008. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Prosje~ne bruto plate po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u junu 2008. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 strana

Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88. @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Volksbank a.d. Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 456-330, faks (051) 456-331, 456-341 i 456-349, redakcija: (051) 456-357, ra~unovodstvo: (051) 456-337, pretplata: (051) 456-339. Internet: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka.