You are on page 1of 1

DOA SELESAI SHOLAT

Bismillaahirramanirrahim Allhamdulillahi Robbil aalamiin hamdan yuwaafii ni amahu wa yukafi maziidah Yaa robbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa azhimi sulthaanika. Allahumma shali alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allaahuma rabbanaa taqabbal minnaa shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu anaa wa sujuudanaa wa qu uudanaa wa tadharru anaa wa takhasysyu anaa wa ta abbudanaa wa tammin taqshiiranaa ya Allahu yaa Rabbal alaamin. Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunannaa minal khaasiriina. Rabbanaa wa laa tahmil alaina ishran kamaa hamaltahu alalladziina min qablinaa. Rabbanaa la tauzigh quluubanaa ba da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Rabbanaghfir lanaa wali waalidiina wa lijamii il muslimiina wal muslimaati wal mu miniina wal mu minaati al ahya-i minhum wal amwaati innaka alaa kulli syai-in qadiirun. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir annaa sayyi-aaatinaa wa tawaffanaa ma-al abraari. Subhana Rabbika Rabbil izzati amma yashifuuna wa salaamun alal mursalin walhamdu lillahi Rabbil aalamin.