You are on page 1of 4

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Szanowni Pa stwo!
Zwracamy si do Pa stwa z pro b o wype nienie poni szej ankiety, ktrej celem jest poznanie opinii na temat wiadczony us ug przez Uczelniany Bufet na Wydziale WSMiP w odzi. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uwagi Pa stwa b d cennymi wskazwkami, ktre zostan uwzgl dnione przy wprowadzaniu zmian poprawiaj cych jako wiadczonych us ug.

Pe Metryczka Wiek

Kobieta M czyzna 20- 30 lat 31- 40 lat 41 i powy ej Student Doktorant Pracownik naukowodydaktyczny Pracownik administracyjny aden z wymienionych powy ej

Kim jeste ? (ujmijcie to adniej)

Je li jeste studentem, to ktrego roku?

1 2 3 4 5

Z ktrego wydzia u jest Pan(i)?

WSMiP Inny

W jaki sposb trafi Pan(i) do Bufetu?

Znajomi Reklama Internet Prasa

Czy by problem ze znalezieniem Bufetu?

Tak Nie

Preferencje ywieniowe

Jak cz sto jada Pan(i) w wydzia owym bufecie?

Nigdy Raz na kilka miesi cy i rzadziej Raz w miesi cu 1 raz w tygodniu 2-3 razy w tygodniu 4-5 razy w tygodniu 6 i wi cej

W jakich godzinach jada Pan(i) najcz ciej nast puj ce posi ki?

Nie jadam 8.00- 11.00 11.00- 14.00 14.00- 16.00 16.00- 19.00 19.00 lub p niej

Ktre z posi kw najcz ciej jada Pan(i) poza domem?

niadanie Drugie niadanie Obiad Kolacja Przek ski adne z powy szych

Co najcz ciej jada Pan(i) w bufecie?

Pierogi Kanapki Zupy Nale niki Dania typu fast-food S odycze Inne . (jakie?)

Wygl d i atmosfera bufetu

Jakie by o Pana/ Pani pierwsze wra enie zwi zane z wydzia owym bufetem?

Zdecydowanie negatywne Raczej negatywne Ani pozytywne, ani negatywne Raczej pozytywne Zdecydowanie

pozytywne

Czy czysto

bufetu jest dla Pan(i) zadowalaj ca?

Nie Tak Nie mam zdania

Czy menu jest czytelne?

Nie Tak Nie mam zdania Tak Nie Je li nie podaj powd: . .. . .. Bardzo rednio Wcale

Czy podoba si Pani/ Panu wystrj bufetu?

Jak wa na jest dla Pani/ Pana jako

i smak potraw?

Jak wa na jest dla Pani/ Pana cena potraw?

Bardzo rednio Wcale

Czy wielko

asortymentu jest dla Pani/ Pana zadowalaj ca?

Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie zwrci em/am na to uwagi Nie mam zdania

Czy podoba si Pani/ Panu jako

obs ugi?

Czy atmosfera w bufecie jest przyjemna?