You are on page 1of 2

PRIMENA METODE GEO-EMR U CILJU DEFINISANJA HIDROGEOLOKIH KARAKTERISTIKA TERENA NOVITOVI ALEKSANDAR1, ESTAK ALEKSANDAR1 U radu su prikazani neki

rezultati primene GEOEMR metode u cilju definisanja litolokog sastava terena i izdvajanja hidrogeolokih kolektora po dubini. Pored toga su izloeni i osnovi metode i postupak praktine primene. UVOD Obzirom na sve veu primenu ne naunih metoda u razliitim naunim disciplinama, u medicini je usvojena i zakonska regulativa o njihovoj primeni, ovaj rad ima za cilj prezentaciju podatak dobijenih primenom metode GEO-EMR u oblasti geofizikih ispitivanja, a za potrebe hidrogeolokih istraivanja. Podruje istraivanja nalazi se na podruju Velike Plane, koja ima izuzetno povoljan geografski poloaj jer se nalazi u centralnom podruju Republike Srbije, neposredno uz auto-put E-75, slika 1. Klima Velike Plane pripada prelazu iz kontinentalne u umereno kontinentalnu klimu. Zimske temperature vazduha se najee kreu izmeu -5C i +2C, dok su leta veoma topla, sa temperaturom preko 400C. Slika 1. Geografski poloaj podruja istraivanja

GEOLOKE KARAKTERISTIKE PODRUJA ISTRAIVANJA Podruje istraivanja izgraeno je naslaga Velike Morave koje su peskovito-ljunkovito-glinovitim Njihova srednja debljina vea je OGK SFRJ list Lapovo). od aluvijalnih predstavljene sedimentima. od 20 m (po

Na irem prostoru istraivanja po obodu Junomoravskog rova uoava se razvie neogena koji se verovatno nalazi u podini kvartarnih tvorevina. Neogen je predstavljen slojevima 2M32 (peskovi, glinoviti peskovi i peari), 1M32 (peskovite gline, glinoviti peskovi i gline) i 2M31 (peskovi; slojevi i banci krenjaka). Njihova srednja debljina je oko 500 m (po OGK SFRJ list Lapovo). METODE ISTRAIVANJA I TEHNIKI PODACI Hidrogeoloka istraivanja na unapred odreenim lokacijama (Staro Selo), izvedena su primenom metode GEO-EMR. GEO-EMR metoda, predstavlja elektromagnetnu metodu za geoloku i hidrogeoloku prospekciju terena proizvoaa Eko Solar d.o.o. Beograd, slika 2. Slika. 2 GEO-EMR instrumenti Aparatura se sastoji od predajnika i prijemnika. Predajnik je portabilan sa mogunou zadavanja frekvencija (u opsegu 2 do 20 kHz) hemijskih elemenata ili jedinjenja, to zavisi od vrste jedinjenja. Prijemnici su senzorske strele koje rotiraju oko svoje ose za 180. Da bi se odredila dubina do vode, nafte, rude i minerala, predajna antena se usmerava u zemlju, a nakon toga se pomou senzorske strele trai reflektovani zrak koji je rezultat interferencije emisionog snopa od traenog elementa pod odreenim uglom. Rad ureaja se zasniva na strogoj diskriminaciji elemenata periodnog sistema. Izvedena su

Izvedena istraivanja imala su za cilj definisanje litolokog profila i izdvajanje perspektivnih vodonosnih horizonata do dubine od 200 m, a za obezbeenja dodatnih koliina podzemnih voda za pie. Cilj istraivanja je takoe bio i detektovanje prisustva zagaujuih materija (Fe, Mn, Cl, As, NH3, ukupni nitrati i nitriti, As) u dubljim vodonosnim horizontima.
1

Eko Solar d.o.o. Beograd

prethodna istraivanja na mestu tri merne take dubinskog zahvata do oko 215 m. REZULTATI ISTRAIVANJA I INTERPRETACIJA Povod za ova istraivanja bilo je odsustvo podataka o prisustvu dubljih vodonosnih horizonata i potencijalnih zagaujuih materija na navedenoj lokaciji. Interpretacijom rezultata ovih istraivanja na mestu MT-1, izdvojene su sledee geoloko-geohemijske sredine, slika 3, i to: MT-1 od 0.0 do 2.5 m humus od 2.5 do 8,5 m zaglinjeni peskovi od 8,5 do 17,2 m peskovi i ljunkovi ovodnjeni od 17.2 do 38 m peskovite gline delom ovodnjene od 38.8 do 54.1 m gline od 54.1 do 98.5 m gline delom peskovite od 98.5 do 151.3 m glina sa proslojcima peskova od 151.3 do 156.2 m ovodnjeni peskovi i ili ljunkovi od 156 do 178 m gline sa manjim soivima peskova od 178.2 do 187.6 m ovodnjeni peskovi i verovatno ljunkovi od 187.6 do 215.0 m gline homogene Slika 3. Prognozni litoloki stub na mestu MT-1 dobijen metodom GEOEMR Sa

horizontu (od oko 151.0 m do oko 156.0 m) indicirano je prisustvo gvoa u srednjem sadraju. U najdubljem izdvojenom vodonosnom horizontu (od oko178.0 m do oko 187.0 m) nije izmeren povien sadraj gvoa i sumpora niti ostalih merenih parametara. Od merenih parametara jedino je konstatovano prisustvo arsena u niskom sadraju. ZAKLJUAK Kao to se moe videti na prikazanim litolokim stubovima prvi uvid u hidrogeoloka ispitivanja primenom GEO-EMR metode na podruju Velike Plane je pokazao interesantne geoloke i hidrogeoloke situacije: 1. Na osnovu rezultata merenja na mernoj taki MT-1 kao perspektivni sa aspekta obezbeenja potrebnih koliina podzemnih voda, mogu se izdvojiti dva intervala. Prvi, od oko 151.0 m do oko 156.0 m i drugi od oko 178.0 m do oko 187.0 m dubine. Oteavajua okolnost za kaptiranje najdubljeg kolektora na ovoj mikrolokaciji, predstavlja indicirano prisustvo sumpora u srednjem sadraju, u njegovim podinskim i povlatnin glinovitim slojevima. U intervalu od 151.0 do oko 156 m indicirano je prisustvo gvoa u niem do srednjem sadraju. 2. Koliine svih materija prikazanih u ovom radu date su u relativnim jedinicama., dok bi za iskazivanje rezultata u mg/l trebalo da se urade hemijske analize uzoraka vode. NAPOMENA elim da se zahvalim prof. dr Slobodanu Staniu za korisne konsultacije i podrku u toku pripeme ovog rada: LITERATURA:

1. Vujisi, T., Kaleni, i dr., (1981) Tuma za


Osnovnu geoloku kartu - list Lapovo. Beograd: Savezni geoloki zavod 2. Grupa autora (1976) Hidrogeoloki istrani radovi za meukomunalni vodovod Velika Plana-Smederevska Palanka-Mladenovac. Beograd: Geozavod 'Gemini' 3. Grupa autora (1994) Elaborat o dopunskim hidrogeolokim istraivanjima na lokalitetu Trnove na V. Moravi radi definisanja izvorita podzemnih voda za vodosnabdevanje Smederevske Palanke. Beograd: Geozavod 'Gemini' 4. Proti D., 1995: Mineralne i termalne vode Srbije, Geoinstitut, Beograd;

hidrogeolokog aspekta kao perspektivna zona za obezbeenje dodatnih koliina podzemnih voda izdvojeni su intervali od oko 151.0 m do oko 156.0 m na MT-1, odnosno od oko 178.0 m do oko 187.0 m. Od merenih parametara u povienom sadraju registrovano je prisustvo gvoa, mangana, amonijaka i ukupnih NO3 i NO2 u pliim vodonosnih horizontima. U dubljem vodonosnom