You are on page 1of 2

commencement rozpoczcie, promowanie graduate from absolwent graduation ukoczenie studiw wyszych, absolutorium dot kropka, punkt drop

drop out odpadaj, rezygnacja drop in przyczy si, wpada, zachodzi quit uci zakoczy, odej unwed woman niezamna kobieta pop out wyskoczy relent zmieknc zagodnie savings oszczdnoci college tuition czesne value warto figure something out required classes dorm akademik, internat stumble intro wpadnie do priceless bezcenny curiosity ciekawo label etykieta vary rni si subtle subtelny, wyrafinowany capture zdoby, zawadn fowars vs. backwards employee - pracownik release - uwolnienie get fired by zwolnionym run the company prowadzenie firmy hire - wynajem entrepreneurs - przedsibiorcw baton - paka turn out okaza si lightness - lekko heaviness - ciko remarkable - niezwyke brick - cega faith - wiara convince - przekona quote - cytatem many days in a row - wiele dni z rzdu tumor guz pancreas trzustka incurable nieuleczalny naked nagi avoid unikn trap papka cells komurek surgery operacja inner voice wewntrzny gos overflow przelewa si ? neat tools czyste narzedzia hitchhiking autostopem

farewell poegnanie anew na nowo tribute hod fecture opcja dodatkowa tough twardy, silny dounting ponury prepere przygotowania suffer from ciepie na co compete rywalizowa challange wyzwanie to bo capable of by w stanie co zrobi go beyound wychodzic poza (limity) ozzy australijczyk citizen obywatel inhabitant mieszkaniec miasta resident mieszkaniec np. bloku

53. Despite years of research, it is still onclear what causes the disease. [clear - jasny] Pomino wielu lat bada, nadal nie jest jasne co powoduje t chorob. 53 Prices have increased sharply in relate to rising production costs. [relate odnosi si] Cena wzrosa gwatownie w odniesieniu do wzrostw kosztw produkcji. 54 There are countlees books written about diet and exercise. [count liczy] S niezliczone iloci ksiek napisanych na temat diety oraz wicze. 56 Sunscreen offers protection against tha harmfull effects of the sun's rays. [harm szkoda]