Hoofdkantoor Jaarbeursplein 22 Postbus 2875 3500 GW UTRECHT

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG

2500BJ16375

Datum Briefnr. Inlichtingen

27-01-2012 585000 WD/HP 030 2989 235

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, Gisteren staakten 20.000 mensen in de Jaarbeurs tegen uw Wet onderwijstijd, die onlangs is aangeboden aan de Eerste Kamer. In het gehele land was sprake van lesuitval of waren scholen zelfs geheel gesloten. Uit alle provincies zijn docenten naar Utrecht gekomen om een helder signaal af te geven aan u en uw politieke partners: de wet die u door de Tweede Kamer hebt geloodst, wordt niet gesteund door het veld. Tijdens zo'n bijeenkomst lopen de emoties soms hoog op en worden zaken te scherp gesteld, ook door vertegenwoordigers van de Algemene Onderwijsbond. Als voorzitter heb ik dan ook afstand genomen van uitspraken van een collega die al 38 jaar voor de klas staat en blijk gaf van zijn gevoelens over het gevoerde beleid. Het hoofdbestuur van de AOb betreurt deze uitspraken en hecht er aan zijn excuses daar voor aan te bieden. In de hoop dat u deze excuses aanvaardt, willen wij graag met u in gesprek over de inhoud van ons meningsverschil. De woede die gisteren is geventileerd door mijn collega komt niet uit de lucht vallen: woordvoerders van coalitiepartijen hebben zich immers het afgelopen jaar herhaaldelijk met veel dedain uitgelaten over de leraar. In zo'n klimaat gaat een debat steeds minder over de feiten, en op de feiten wil de Algemene Onderwijsbond de komende jaren uw beleid beoordelen. Voor nu doe ik een beroep op u om als minister over de uitbarstingen van politici en docenten heen te stappen. Nog niet eens zo lang geleden kon u op de steun van het veld rekenen aangaande de urennorm. Net als u waren leraren, bestuurders en scholieren enthousiast over het plan om 1000 uren kwalitatief goed onderwijs in de wet te verankeren. Doordat u op het allerlaatste moment tegemoet bent gekomen aan de wens van uw gedoogpartner PVV om het beleid terug te draaien en 1040 uur in de wet te verankeren, is dat enthousiasme verdwenen als sneeuw voor de zon. Sterker nog: de mensen met wie de afgelopen jaren in het veld is gepraat en onderhandeld over deze norm voelen zich niet serieus genomen door politiek Den Haag.

1/2

Bovendien is er geen begrip voor uw wens om in te grijpen in arbeidsvoorwaarden. Daarover onderhandelt het onderwijspersoneel met de werkgevers verenigd in de VO-raad. Dergelijke onderhandelingen zijn ook vorig jaar al ernstig bemoeilijkt doordat deze wet - met ingrepen in de vakantiedagen - boven de markt hing toen we tot een cao probeerden te komen. De AOb heeft enige tijd geleden aangetoond dat de 1000 uur onderwijstijd goed te realiseren is binnen het huidige aantal schoolweken. Ook wijs ik er op dat het verankeren van vergader- en bijscholingsdagen in de wet geen bijdrage kan leveren aan het verminderen van de werkdruk. De praktijk is daar te weerbarstig voor. Ik wil daar graag nog eens met u naar kijken. Anders dan is gesuggereerd door enkele politici werkt het onderwijspersoneel in Nederland keihard om er voor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op een vervolgopleiding en een mooie start op de arbeidsmarkt. Dat blijft het onderwijspersoneel ook doen maar ze hebben het gevoel dat de minister deze inzet onvoldoende ondersteunt. Ik verzoek u dan ook uw positie aangaande de Wet onderwijstijd te heroverwegen. Hoogachtend,

Walter Dresscher Voorzitter Algemene Onderwijsbond

2/2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful