ဒီဗီဘီမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈအေပၚ မ်ဳိးမင္းႏုိင္၊ ကိုနႏၵ ေခၚ

ကိုေနထြန္းမွ တုန္႔ျပန္ခ်က္

ဗမာအစိုးရသတင္းစာက ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကို တရားရံုးမတင္ခင္မွာတင္ တရားခံတစ္ေယာက္လို
သံုးႏႈန္း စြပ္စြဲေရးသလုိမ်ဳိး ဒီဗီဘီလို သတင္းဌာနက အႀကိမ္ႀကိမ္ စြပ္စြဲ ေရးသားေနတဲ့အျပင္
ေနာက္ဆံုး နာမည္တပ္ၿပီး ေရးသား စြပ္စြဲလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းသင့္ၿပီလို႔
ယံုၾကည္တ့အ
ဲ တြက္ အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီး အခုစာကို ေရးပါတယ္။ စာေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္
အက်ိဳးဆက္အေပၚ အဆိုး အေကာင္းကို အေလးအနက္ ခ်င့္ခ်ိန္ေရးသည့္ တုိင္ေအာင္ အခုစာရဲ႕
အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ တကိုယ္ခ်င္းေကာ အဖြဲ႕အစည္းအရပါ ထိခိုက္ဖုိ႔ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့ရင္
ေတာင္မွ

ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္

အေျခအေနကို

တြန္းပိုတ့ဲ

အစြမ္းကုန္

ဒီဗီဘီက

ေရွာင္လဲႊဖုိ႔

ႀကဳိးစားလွ်က္ႏွင့္

တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္လုိ႔

မလြႊဲမေရွာင္ႏုိင္တဲ့

သက္ဆိုင္တဲ့

လူပုဂိၢဳလ္

အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနႏွင့္ နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။
အႏွစ္သာရအရေကာ အယူအဆအရပါ သိသိသာသာ နက္နက္ရွိဳင္းရွိင္း ကြဲလြဲသြားတဲ့ အတြက္
ေၾကာင့္ လမ္းခြဲလိုက္ၾကတဲ့ကိစၥကို ဒီဗီဘီမွာ ရာထူးအႀကီးဆံုးယူထားတဲ့ ဒါရိုကတ
္ ာ ေအးခ်မ္းႏုိင္နဲ႔
ဒုတိယ ဒါရိုက္တာ ခင္ေမာင္၀င္းတို႔က ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈအျဖစ္ စနစ္တက် ေငြပံုသံုးၿပီး
ပံုေဖၚလာခ့ဲတ့အ
ဲ ျပင္ ဒီဗီဘီနဲ႔ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ မ်ဳိးမင္းႏုိင္ အုပ္စုကြဲလြဲမႈအျဖစ္ ပံုေဖာ္လာခဲ့ပါ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အေနႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္တာက ဒီဗီဘီႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ
မဟုတ္ပါ။ ဒီဗီဘီက ထိပ္တန္းပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီဗီဘီဟာ ေအးခ်မ္းႏုိင္၊
ခင္ေမာင္၀င္းပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟုတ္သလို ဗီေဂ်ေတြရဲ႕ နက္၀ပ္ဟာလည္း မ်ဳိးမင္းႏုိင္
နက္ဝပ္၊ ကိုနႏၵပိုင္ နက္ဝပ္ မဟုတ္ပါ။ အဲသည္ေတာ့ အခု ျပႆနာေတြကို ဒီဗီဘီရဲ႕ ျပႆနာ
အျဖစ္ ပံုမသြင္းသင့္သလို၊ ဗီေဂ်နက္ဝပ္ႏွင့္ ဒီဗီဘီရဲ႕ ျပႆနာအျဖစ္လည္း ပံုမေဖာ္သင့္ပါ။
မီဒီယာတစ္ခုလံုးကို
တစ္ခုအေနႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ

ပိုင္ထားတယ္လို႔

အလြဲသံုးစား
လူပုဂၢဳိလ္ေတြႏွင့္

သေဘာထားၿပီး

မလုပ္သင့္ပါ။

ကိုယ္ပိုင္

ျပႆနာေတြကို

တည့္တည့္ရွင္းၾကတဲ့

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး

တရားမ်ွတတဲ့

ေလာကဓမၼ

ခံုရံုး

ယႏၱရား

တရားရံုးမွာ၊
မွာ

ျဖစ္ျဖစ္

ေျဖရွင္းသင့္တယ္၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔လည္း အသင့္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီဗီဘီမွာလည္း
သတင္းမီဒီယာ အလုပ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကုိ ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏုိင္တယ္လို႔ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ၿပီး
ဘ၀ပံု လုပ္ကုိင္ေနသူေတြ ရွိေနသလို၊ ဗီေဂ်ေတြရဲ႕ နက္ဝပ္မွာလည္း အသက္ႏွင့္ ဘဝႏွင့္ ရင္းၿပီး
ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေတြ ျဖစ္လုိ႔ ဒီဗီဘီႏွင့္ ဗီေဂ်နက္ဝပ္ရဲ႕ ျပႆနာအျဖစ္ ပံုမေဖာ္ပါနဲ႔။

တိုက္ရိုက္ သက္ဆုိင္ၾကသူေတြ အေနႏွင့္ ဘယ္လုိ တရားမွ်တတဲ့ နည္းလမး္ႏွင့္မဆို ရင္ဆုိင္
ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္။ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ႏွင့္ သတၱိရွိရွိ ရင္ဆုိင္ၾကယံုပါ။
ကုိယ္ပုိင္မီဒီယာကို အသံုးျပဳၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္၊ ေငြပံုသံုး၊ ေနာ္ေဝ
ရဲဌာနက အမႈလက္မခံလို႔ စံုေထာက္အဖြဲ႕ေတြ ငွားရမ္းၿပီး ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အကုန္က်ခံ
အမႈျဖစ္ေအာင္ မ်ိဳးစံု အကြက္ဆင္ခဲ့ေပမဲ့ အဓိက ေထာက္ထားရမယ့္ ကိစၥ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ လူသိ
ထင္ရွား

ထုတ္မေျပာခဲ့ပါ။

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့

လက္တြဲ

လုပ္ကိုင္ခဲ့သူေတြ၊

အဆင့္ဆင့္

တာ၀န္ခံခဲ့သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြကိုပါ ကာကြယ္ဖုိ႔ လိုအပ္လာၿပီလို႔ ယူဆလို႔ အခုစာကို
အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီး ေရးပါတယ္။ ပထမ ေထာက္ထားရမယ့္ကိစၥက ဒီဗီဘီ အတြက္ပါ။
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္တဲ့

ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို

ဒိုနာ

လုိအပ္ခ်က္နဲ႔

ျပည္တြင္းသံုး

ေငြစာရင္းဟာ စံခ်ိန္စံညႊန္း မကိုက္ႏုိင္တာ အဖြဲ႕အစည္း ဦးေဆာင္မႈမွာ ရွိတဲ့လူတိုင္း ပါ၀င္
ပတ္သက္သူတိုင္း သိတ့က
ဲ ိစၥပါ။ ဒါ့အျပင္ မီဒီယာ က်င့္၀တ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီ မသင့္
ေတာ္တ့ဲ ကိစၥေတြကို သေဘာတူလုပ္ခဲ့တ့ဲ ကိစၥေတြကုပ
ိ ါ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္ပံုခ်ရင္းႏွင့္
ထုတ္ေျပာလို႔ ေညာင္ျမစ္တူးရင္း ေပၚလာမယ့္ ပုတ္သင္ဥေတြေၾကာင့္ ဒီဗီဘီ ပထမဆံုး နစ္နာ
ပါလိမ့္မယ္။ ဒီဗီဒီ အခုလုိ အေျခအေနအထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္လာခဲ့တဲ့ ဗီေဂ်ေတြရဲ႕ နက္ဝပ္ကို
ထူေထာင္ခဲ့သူ

တစ္ဦး

အေနႏွင့္

ကုိယ္တိုင္

ႀကဳိးစားလာခဲ့တ့ဲ

ေအာင္ျမင္မႈကို

ကိုယ္တိုင္

မထိခိုက္ေစလိုပါ။
ဒုတိယအခ်က္ ဆိုေပမယ့္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က ျပည္တြင္းက လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ
အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီေဂ်နက္ဝပ္ဟာ သတင္းမီဒီယာသက္သက္ ကိစၥသာ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။
ေထာင္ထြက္ေဟာင္းေတြႏွင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ နက္ဝပ္ဟာ အျခား ေထာင္ထြက္ ႏုိင္ငံေရး
လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြႏွင့္ ခြဲျခားလို႔ မရႏုိင္တ့ဲ ကိစၥမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဗီဘီ
ထိပ္ပိုင္းပုဂၢဳိလ္ေတြ
ေထာက္ပံ့ၾကဖုိ႔

ကိုယ္တုိင္

အားေပးခဲ့၊

ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြႏွင့္

သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္

ပါ၀င္ၿပီး

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊

တက္တက္ၾကြၾကြ

ကူညီ

လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္းေတြ၊ အင္အားစုေတြကို မီဒီယာႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဖူးလုိ႔ ေျပာလို႔ ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့တ့ဲ
ကိစၥေတြက ကြ်န္ေတာ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ဒီဗီဘီ ဒါရိုက္တာေတြ မပါရင္ ဒါေတြ
မလုပ္ႏုိင္ပါ။
အခုအခ်ိန္မ်ဳိး ေရာက္မွ အျပန္အလွန္ ဒီလို အထိခိုက္ မခံတဲ့ကိစၥေတြကို ထုတ္ေျပာဖုိ႔ရာမွာ
အေရးေတာ္ပံု ကိုယ္က်င့္ တရားအရ မျဖစ္ႏုိင္ပါ၊ မျဖစ္သင့္ပါ။ ထုတ္ေျပာဖုိ႔ လြယ္သေလာက္
ထိခိုက္သူေတြ

အေနႏွင့္

ေထာင္တန္တဲ့၊

အခန္႔မသင့္ရင္

တသက္တာ

ေပးဆပ္ရႏုိင္တဲ့

ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခု မလြဲမေသြ အခ်ိန္ကို ေရာက္လို႔
ဒီစာကို ေရးရသည့္တိုင္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး လူပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အမည္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
အခ်ဳိ႕ကို အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး ခ်န္လွပ္သြားရပါလိမ့္မယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တ့ဲ
ျပည္တြင္းျပည္ပက လူေတြ တစ္ဦးမွ မေသေသးပါ။ အရာအားလံုးဟာ သက္ေသမဲ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဒီစာမွာ အေသးစိတ္ ေျပာဆို ျငင္းခုန္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါ။ ေျပာဖို႔ လိုအပ္တ့ဲ က်န္ကိစၥ
အေသးစိတ္ကို တရားရံုးမွာ ဆက္ေျပာၾကပါမယ္။
၁။ ဒီဗီဘီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ဖုိ႔ ၂၀၀၅ ဧပရယ္မွာ ေနာ္ေ၀ကို ေရာက္လာၿပီး ၾသဂုတ္လမွာ
လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာ ကိုခင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရၿပီး ကင္မရာ သံုးလံုး၊ ေဒၚလာ
သံုးေထာင္နဲ႔ နက္ဝပ္ကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ သေဘာတူခ်က္က တစ္လကို ေဒၚလာ
သံုးေထာင္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ဘတ္ဂ်က္တင္စရာ မလို၊ လက္ေတြ႕ လိုအပ္သလို စီမံ ဆိုတ့ဲ
ပုတ္ျဖတ္ သေဘာ သေဘာတူခ်က္နဲ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေနာက္ဆံုး
လမ္းခြဲၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခ်ိန္အထိ အေျပာင္းအလဲ ဘာမွ လုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါ။ ဆိုလိုတာက
ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ရဲ႕ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ ဒီဗီဘီရဲ႕ ပံုမွန္လည္ပတ္မႈနဲ႔ သီးျခားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုရဲ႕

သီးျခား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

အျဖစ္

တေလွ်ာက္လံုး

က်င့္သံုးလာခဲ့ပါတယ္။

အဲသည့္

အခ်က္ကိုလည္း ဒါရိုက္တာ ႏွစ္ဦးက အႀကိမ္ႀကိမ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္ ျပင္ပက ဒီဗီဘီ
သတင္းေထာက္ေတြက

စလို႔

တာ၀န္ႀကီးႀကီး

ယူထားသူေတြ

အဆံုး

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ႏွင့္

ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ထားလုိ႔ ရံုးဘယ္မွာ ရွိမွန္းကိုေတာင္ သိခြင့္မေပးခဲ့၊ တရား၀င္ လည္ပတ္ခြင့္
မေပးခဲ့ပါ။ အဲဒါဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာကိုေကာ ဒိုနာ အသီးသီးကိုပါ ဒီဗီဘီက
ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ။ စတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့တ့ဲ လူေဟာင္းေတြ မေသေသးပါ။ အခ်ိန္မေရြး
လူသိထင္ရွား ထုတ္ေျပာဖို႔ေကာ တရားရံုးမွာ ေျပာဆိုဖုိ႔ကိုပါ အဆင္သင့္ရွိၾကပါတယ္။
၂။ စလုပ္စဥ္မွာ ကတည္းက ဗီေဂ်နက္ဝပ္ ျဖစ္လာမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ

စခဲ့တ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပည္တြင္းကို တစ္ခုခု လုပ္ေပး

ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကို တစ္ခုခုလုပ္ေပးဖုိ႔ (ျပည္တြင္းက အေျခအေန
ေတြကို အခ်က္အလက္ေတြ အရ သိေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာလုပ္ငန္း အပါအ၀င္)
ျပည္တြင္းကို ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ဗီေဂ်ေတြဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ၿပီး လခစား
သတင္းေထာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ၀န္ထမ္းျဖစ္ဖုိ႔ ေငြေၾကးရယူဖုိ႔ အလုပ္ လုပ္ခဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါ။ ပထမဆံုး
ရခဲ့တ့ဲ တလစာ ဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာ သံုးေထာင္နဲ႔ပဲ အားလံုးက လစာမရွိ ကုန္က်စားရိတ္ကိုသာ
အသုံးျပဳၿပီး ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္ရွာစားၿပီး လုပ္ခဲ့သူေတြပါ။ ဗီေဂ်နက္ဝပ္ဟာ မီဒီယာလုပ္ငန္း
လုပ္ၿပီး ရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ကိုင္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ခဲ့တာပါ။
အတုိဆံုး

ေျပာရရင္

ႏုိင္ငံေရး

အတြက္

မီဒီယာကို

အလြဲသံုးစား

လုပ္တယ္လို႔

မီဒီယာ

သက္သက္ကို ယံုႀကည္သူ တခ်ဳိ႕က စြပ္စြဲခဲ့ၾကတာ မွန္ရင္လည္း ဒါရိုက္တာ ႏွစ္ေယာက္ဟာ
ႏုိင္ငံေရးကို မွီၿပီး ဒီဗီဘီ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ မီဒီယာ နည္းလမ္းနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေလာကရဲ႕အားကို
ယူတက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ႀကံရာပါသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခု
ေျပာေနတာေတြဟာ အေထာက္အထားမဲ့ သက္ေသမဲ့ မဟုတ္ဖူး ဆိုတာေတာ့ သက္ဆုိင္သူေတြ
သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ ပတ္သတ္ခဲ့သူေတြ မနည္းသလို ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ
ဒီေန႔အထိ

ရွိေနၿပီး

ထုတ္ေျပာဖို႔

သင့္ေတာ္တ့တ
ဲ ခ်ိန္မွာ

သိကၡာရွိရွိ

ထုတ္ေျပာျဖစ္ၾကမွာပါ။

ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနတာ မွန္သလား မွားသလား သိသူ အေရအတြက္က မနည္းလွပါဖူး။ ႏုိင္ငံေရး
ေလာကကို ေထာက္ပံ့မႈဟာ တာ၀န္ အႀကီးဆံုးသူေတြ မသိဘဲ သေဘာမတူဘဲ ကြ်န္ေတာ္
တဦးတည္း လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ တကယ္ အဲသည္လို မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕
ဘတ္ဂ်က္မွာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အက်ဳံးမ၀င္ႏိုင္တဲ့ ေငြစာရင္းေတြ ရွိခဲ့ရင္ သက္ဆုိင္သူ တာ၀န္ခံေတြ
သေဘာတူလို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြဟာ လက္လြတ္စပယ္ မဟုတ္ပါ။ တဖက္က ၾကည့္ရင္လည္း
ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက ဒီဗီဘီ ဒီအေျခအေန ေရာက္လာဖုိ႔ အမ်ားႀကီး
အေရးပါတဲ့ ေနရာက ပါခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္မႈ မရွိဘဲ ဗီေဂ်ေတြရဲ႕ နက္ဝပ္ဟာ ဒီေအာင္ျမင္မႈေတြ ရလာမွာ မဟုတ္ခဲ့သလို ဗီေဂ်
နက္ဝပ္က ဒီေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေအာင္ ဒီနည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ ဒီဗီဘီ တီဗီတခု
ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္တာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပါ။ အခုမွ ေအာင္ျမင္ၿပီဆိုၿပီး ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ခပ္ေ၀းေ၀း
ေနခ်င္လုိ႔ ဒီဇာတ္ကို ဆင္တယ္ဆုိရင္ ကံႀကီးထိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရး အရိပ္အေယာင္ေတြ
ကင္းလြတ္တ့ဲ မီဒီယာ တရာ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တယ္လို႔ အသံေကာင္း ဟစ္ခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔
အစကတည္းက မပတ္သတ္ပါနဲ႔လို႔ ေမွာက္ခ်ီလွန္ခ်ီ လုပ္တ့ဲ ဒီဗီဘီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို
ေျပာခ်င္တယ္။
၃။

ေရႊ၀ါေရာင္

မတုိင္ခင္ထဲက

ဗီေဂ်နက္ဝပ္ဟာ

အရွိန္ရေနပါၿပီ။

အျပင္းအထန္

အလုပ္

လုပ္ခဲ့တယ္။ လိုအပ္တဲ့ နက္ဝပ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အငတ္ခံၿပီး ရတဲ့ အလြန္နည္းပါးတဲ့
ေငြေၾကးႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အရငး္ျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တြဲခ့တ
ဲ ့ဲ
ႏုိင္ငံေရး ရဲေဘာ္္ရဲဘက္ေတြန႔ဲ ေလးနက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို လုပ္ခဲ့ၿပီး ရွိသမွ် ေငြေၾကးနဲ႔ အျပန္
အလွန္

ေထာက္ပံ့ၿပီး

အင္အားစုအားလံုးကို

တည္ေဆာက္ေရး

လုပ္ခဲ့တယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ

အက်ဥ္းေထာင္မာွ အတူေနခဲ့တဲ့ ရဟန္းေတြမက်န္ တိုင္ပင္ကိုက္ေအာင္ အတူ လက္တြဲ လုပ္ခဲ့ၾက
လုိ႔

လိုအပ္သလို

ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး

လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။
တိုက္ပြဲရလဒ္

အက်ဳိးဆက္က

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ေရႊ၀ါေရာင္
အႏုိင္မရသည့္

တိုင္ေအာင္ ကမၻာသိေအာင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီဗီဘီအေနနဲ႔ နာမည္ေကာင္း
ရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရခဲ့ (ငါးဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါမယ္) ဂုဏ္တက္ခဲ့၊ ေနာက္ဆံုး

ဘားမားဗီေဂ် ရုပ္ရွင္ဟာ ေအာ္စကာဖိုင္နယ္အထိ ပါခဲ့၊ ဒီဗီဘီကို ႏုိဘယ္ဆု ေပးဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့
အဆင့္အထိ ေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲသည္လို ကာလမွာ ေရႊ၀ါေရာင္အၿပီး ကိုနႏၵ ဆိုတ့သ
ဲ ူက
ျပည္တြင္း

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို

လႈပ္ရာွ းႏုိင္ေအာင္

ေထာက္ပံ့ခဲ့၊

ဘယ္လို

ျပႆနာေတြ

ေငြေၾကးေပးၿပီး

ႏုိင္ငံေရး

အင္အားစုေတြ

ဖန္တီးခဲ့တယ္လို႔

ဒီဗီဘီဟာ

မီဒီယာေတြမွာ

အဆုိးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ နာမည္ထုတ္ေျပာ၊ ျမတ္ခိုင္က
ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေထာက္လွမ္းေရးက အဖမ္းခံရသူ ေတြဆီက စာကို ေငြစာရင္းနဲ႔တကြ ႏုိင္ငံသိ
ထုတ္ေျပာတာေတြ လုပ္ခဲ့စဥ္မွာ မီဒီယာကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးသံုးတာ မဟုတ္ဘဲ၊ တျခား ႏုိင္ငံေရး
ကိစၥေတြ အတြက္ ေငြေၾကးသံုးေနတာေတြ အလြဲသံုးစားမႈေတြလုိ႔ ဒီဗီဘီက ေခါငး္ေဆာင္မ်ားက
စြပ္စြဲ အေရးယူဖုိ႔ ေနေနသာသာ အလြန္ကို သူရဲေကာင္းသဖြယ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ေျမွာက္စားခဲ့
ယံုတင္မက ဒိုနာမ်ားကိုပါ လူလံုးထြက္ျပ၊ အႀကိမႀ္ ကိမ္ ပါ၀ါပြိဳင့္ေတြ လုပ္ၿပီး ေငြပိုရဖုိ႔ ၾကြားလုံုးေတြ
ထုတ္ခဲ့ၾကတာပါ။
၄။ ျပည္တြင္းမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ထား၊ ကားေတြ ၀ယ္ထားပါတယ္ ဒါဟာ
အလြဲသံုးစားလုိ႔ ေျပာရေအာင္ ေရႊ၀ါေရာင္ အၿပီးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးက ၀င္စီးသြားတဲ့ ေရေက်ာ္
က ကိုေအာင္ႀကီး (အခု အဂၤလန္) ဦးေဆာင္တဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရံုးဟာ (ကာဗာစတိုရီ) ဟန္ျပ လုပ္ငန္း
အျဖစ္ ဗီဒီယိုနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ထူေထာင္ထားတာပါ။ ဒါ ဘယ္သူ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ
မဟုတ္ပါ။ ေငြေႀကးအက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း ရည္ရြယ္ခ့တ
ဲ ာ မဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကး သိန္းႏွစ္ရာ
နီးပါးေလာက္ ဆံုးရႈံးသြားရတဲ့ အဲသည္လုပ္ငန္း ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က လူေဟာင္းေတြ အားလံုး လစာ
မယူဘဲ ရတဲ့ နည္းပါးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ထဲက အင္တာနက္ အပါအ၀င္ အားလံုးကို တစစနဲ႔ ရင္းႏွီး
စိုက္ထည့္ၿပီး ထူေထာင္ထားခဲ့တာပါ။ အဲသည္တုန္းက လစာေတြ ေလွ်ာ့ယၾူ ကၿပီး အားလံုး ေငြနဲ႔
ထူေထာင္ထားခဲ့စဥ္က လူသိထင္ရွားျဖစ္ပါလွ်က္ လစာ အလြဲသံုးစား၊ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားလို႔
ေခါင္းစဥ္ မတပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဒီဗီဘီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးခဲ့၊ ဂုဏ္ျပဳမူေတြ
လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး သည္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ျပည္တြင္းရံုးေတြ ဖြင့္ဖုိ ့ ဟန္ျပလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့ၾက
တာကို အခုမွ ရံုးစရိတ္ေတြ ပိုျပတယ္၊ လစာေတြ အျပည့္မေပးဘဲ အလြဲသံုးစား လုပ္တယ္၊ ဟန္ျပ
လုပ္ငန္းလုိ႔

မသံုးႏႈန္းေတာ့ဘဲ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ

ထူေထာင္ထားရတယ္လို႔

ဘာလို႔

စြပ္စြဲလာပါသလဲ၊ နည္းနည္းမွ ရိုးသားမႈ မရွိေတာ့တာပါ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း ဆိုတာ သစၥာမဲ့ၾကၿပီ
ဆိုရင္ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္ ဆိုတ့ဲ သင္ခန္းစာပါ။ သံုးဦးတုိင္ပင္ သေဘာတူ လုပ္တဲ့
ကိစၥေတြကုေ
ိ တာင္

က်န္ႏွစ္ဦးက

သူတို႔

မသိပါဘူး၊

ရီပိုဒ့္မတင္

မသိရွိပါလို႔

ျငင္းလာရင္

ယူဂ်ီလုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀အရ ျပႆနာ အလြန္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာယကံရွင္ေတြက
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း မွန္သမွ်ဟာ လူတေယာက္အတြက္ ဟုတ္ မဟုတ္ကို သက္ေသခံၾကမွာပါ။

၅။ ဗီေဂ်ေတြရဲ႕ နက္ဝပ္ဟာ မီဒီယာနက္ဝပ္ သက္သက္ မဟုတ္ယံု၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္တ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိယံုမကဘဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ နက္နဲတ့ဲ တည္ေဆာက္မႈေတြ
ရွိတဲ့ နက္ဝပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတဲ့ ဥပမာကို ျပရရင္ ဘယ္တုန္းကမွ စစ္အစိုးရရဲ႕ နက္နဲ
လွ်ဳိ႕ဝွက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အေထာက္အထားနဲ႔ မေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့တ့ဲ ကိစၥေတြကို ထဲထဲ၀င္၀င္
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ အေထာက္အထားရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စနစ္က်တဲ့ နက္ဝပ္ပါ။ အတြင္းက်က်
နက္နဲတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြပါ
ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ယံုၾကည္ေနေအာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့ နက္ဝပ္ပါ။ အဲသည္ ကိစၥေတြ အတြက္
သံုးရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးေတြဟာ စပိုင္ေတြအတြက္ သံုးရတဲ့ ေငြေၾကးေတြလုိ ဘာအေထာက္
အထားမွ ရယူႏုိင္တာ မဟုတ္ပါ။ အစုိးရရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ေျမေအာက္ ဥမွင္လုိဏ္ေခါင္း
စီမံကိန္းေတြကို

သတင္းရုပ္ရွင္အျဖစ္နဲ႔

ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး

အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား

ရုပ္သံက

လႊင့္လို႔

ကမၻာသိ ျဖစ္ေအာင္ ဒီဗီဘီ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ ဗီေဂ်နက္ဝပ္နဲ႔ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းသိန္း၀င္းေၾကာင့္
ရလာတာေတြေၾကာင့္ ဒီလို ကိစၥေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကို ဒီဗီဘီေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက အလြန္ကို
အားေပးခဲ့ ေငြပံုသံုးေစခဲ့ေပမယ့္ အခုလို သူတို႔နဲ႔ သေဘာမတိုကဆ
္ ိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲသည္လို
ကိစၥေတြအတြက္
တစ္ခုအျဖစ္

သံုးစြဲတ့ဲ

အသံုးခ်ဖုိ႔

ေငြေၾကးရဲ႕

အေထာက္အထား

ႀကံလာတာဟာ

သစၥာမဲ့လြန္းတဲ့

ကင္းမဲ့မႈကိုပဲ

အားနည္းခ်က္

လုပ္ရပ္ပါ။

အက်ိဳးလိုလို႔

ေညာင္ေရေလာင္းၿပီး အဲသည့္ ေညာင္ေရနဲ႔ အရိပ္ခို အသီးစားခဲ့တ့ဲ ေညာင္ပင္ကို အဆိပ္
ခပ္သတ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတာပါ။ အဲသည့္ကံက အက်ိဳးေပးမွာပါ။
၆။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနႏွင့္က ဒီဗီဘီမွာ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ကို သတ္မွတ္ အတည္ျပဳသူ
(Budget Allocation) လုပ္သူ မဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကးကို လက္ခံရရွိၿပီး ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳသူ
မဟုတ္ပါ။

အဲသည္လုိပဲ

ေငြေၾကးစာရင္းလုပ္တဲ့

ေဘာက္ခ်ာေတြ

အပါအ၀င္

တင္ျပတဲ့

ေငြစာရင္းကိုင္ (Accountant) မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ကို လဲႊသမွ်
ေငြလႊဲမႈ အကုန္လံုးကို ဒီဗီဘီ တစ္ခုလံုး ေငြေၾကးကိစၥ တာ၀န္ခံတဲ့ ဒီဗီဘီ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ
ကိုခင္ေမာင္၀င္းက

ဒါရိုက္တာ

ကိုေအးခ်မ္းႏုိင္ရဲ႕

သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးၿပီး

ေအာ္စလုိက ေငြစာရင္းကိုင္က ထိုင္းမွာရွိတဲ့ ဒီဗီဘီရဲ႕ ေငြကိုင္ (ထားထား) ကို လဲႊပါတယ္။
အဲသည္ကမွ

ျပည္တြင္းဗီေဂ်နက္ဝပ္ရဲ႕

မန္ေနဂ်ာကို

ေငြလႊဲၿပီး

မန္ေနဂ်ာက

ေငြလက္ကိုင္

သံုးစြဲပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာ လက္ထဲကမွ အဆင့္ဆင့္ ျပည္တြင္းက မန္ေနဂ်ာေတြကို လဲႊၿပီး ေငြေၾကး
သံုးစြဲပါတယ္။ ဗီေဂ်နက္ဝပ္ဟာ စည္းစနစ္မဲ့ ေငြေၾကးသံုးစြဲလို႔ မရပါဘူး။ အဲသည္လုိ သံုးစြဲတ့ဲ
ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကို ျပည္တြင္းေငြစာရင္းကိုင္နဲ႔ မန္ေနဂ်ာက ျပန္ျပဳစုၿပီး ေအာ္စလို စာရင္းကုိင္ဆီကို
လစဥ္တုိက္ရိုက္

စာရင္းတင္ေနရတာပါ။

ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို

မဟုတ္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္က

ဒီဗီဘီ

ဒုတိယဒါရိုက္တာ ခင္ေမာင္၀င္း အပါအ၀င္ သံုးစြဲထားတဲ့ ေငြစာရင္းေတြကို မွန္ကန္ေၾကာင္း

အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ရသူ သံုးဦး အနက္က တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကို လက္နဲ႔
ကိုင္တြယ္ခြင့္ေတာင္ ရသူ မဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကး ေဘာက္ခ်ာတခုကို လူသုံးေယာက္ လက္မွတ္ထုိး
အတည္ျပဳရတဲ့

လူသံုးေယာက္ထဲက

တစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီး

ဘာေၾကာင့္

တာ၀န္ယူ

လက္မွတ္

ထုိးရတဲ့သူေတြ သံုးဦးထဲမွာ အႀကီးဆံုး တာ၀န္ယူထားသူလည္း ျဖစ္၊ လစဥ္ဘတ္ဂ်က္ကို သတ္
မွတ္ေပးသူလည္း

ျဖစ္တဲ့

ဒီဗီဘီ

ဒုတိယ

ဒါရိုက္တာ

ခင္ေမာင္၀င္းက

တာ၀န္မရွိဘဲ

ကြ်န္ေတာ္ကသာ တာ၀န္ရွိသူလို႔ စြပ္စြဲေနတာ အဓိပၸါယ္မဲ့ပါတယ္။
၇။

ျပႆနာ

အစျပဳတာက

ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ

ေရြးေကာက္ပြဲကာလပါ။

ဒီဗီဘီအေနနဲ႔

ရုပ္သထ
ံ ုတ္လႊင့္မႈ

သတိထားသူေတြ
အစီအစဥ္မွာ

သိႏုိင္တာက

အမွားအယြင္းေတြ

ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာပါ။ အဓိကက ေအာ္စလိုမွာ စက္ပိုင္းေကာ လူပိုင္းေကာ
ျပႆနာ

တက္ေနၿပီး

မလႊင့္ႏုိင္ေအာင္

အတြင္းနက္ဝပ္က

ျပႆနာတက္ေနတာပါ။

လုပ္ႏုိင္တဲ့
အဲသည္ညမွာ

အရုပ္ေတြ

သတင္းေတြ

ႀကီးႀကီးမားမား

တစ္ခုမွ

ကိုေအးခ်မ္းႏုိင္နဲ႔

ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ မိုးလင္းေပါက္ေလာက္အထိ စကားမ်ားၾကပါတယ္။ ဒါလည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲသည္ ကာလ၀န္းက်င္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္မွာ လူမႈေရးကို
အေျခခံတဲ့ ျပႆနာ တခ်ဳိ႕ တက္ပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ မလဲႊမေရွာင္သာ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္
သေဘာတူတ့ဲ အေရးယူမႈကုိ ျပည္တြင္းနက္၀ပ္အတြင္း လုပ္ရပါတယ္။ အဲသည္ အေျခအေနကို
အေကာင္းဆံုး

အသံုးခ်ၿပီး

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ကို

ခြဲထုတ္ဖို႔

စႀကဳိးစားသူက

ဒါရိုက္တာ

ကိုေအးခ်မ္းႏုိင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္ ေျပာရပါမယ္။ ျပည္တြင္းနက္၀ပ္က ယံုၾကည္
အားထားတဲ့သူ တခ်ဳိ႕ကို သူက တိုက္ရိုက္ စကြပ္ကဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့
ပါတယ္။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

မွားတယ္။

ဒါရိုက္တာ

တစ္ေယာက္လံုးက

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာက္ၿပီး တုိက္ရိုက္ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာကို။ ဒါေပမဲ့ ထိပ္ဆံုးရာထူးယူထားၿပီး
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူပီပီ နားမေထာင္ဘဲ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္က လူေတြကို တစစ ခြဲထုတ္၊ ဖဲ့ထုတ္
သူ႔ၾသဇာခံ တလက္ကုိင္လူေတြနဲ႔ သဲလြန္စေတြ တဖက္သတ္ တိတ္တဆိတ္ စုယူတာ၊ ျပည္တြင္း
နက္ဝပ္ ေခါင္းေဆာင္သူေတြကို အေရးယူဖုိ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ ဆင္လာပါတယ္။
၈။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိင္ငံေရးအရ မယံုၾကည္ေပမယ့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းအရ တရား
မမွ်တတာေတြကိုလည္း

သက္ေသနဲ႔တကြ

ေဖာ္ျပေပးဖုိ႔

လိုတယ္လို႔

ယံုၾကည္တ့အ
ဲ တြက္

ျပည္တြင္းသတင္းနက္ဝပ္က အထူးအစီအစဥ္ေတြ ဆြဲခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒါရုိက္တာ ေအးခ်မ္းႏုိင္ကလည္း
Live TV လႊင့္ဖုိ႔ ရူးသြပ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ကို ဖိအားေပးေနတဲ့ ကာလျဖစ္လုိ႔ အနီးကပ္
အဲဒါကို

စီမံဖို႔

(တကယ္ေတာ့

ျပည္တြင္းကလူေတြ

တီဗီကို

လိုက္ဖ္လႊင့္ဖုိ႔

ဆိုတာ

စြန္႔စားမႈႀကီးလြန္းလုိ႔ သေဘာမတူဘူး ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ) ထိုင္းကို ေျခာက္လေလာက္ သြားလုပ္ခဲ့ပါ
တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ မျပန္ခင္မွာတင္ ေအာ္စလိုဖက္က ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ သတင္းေတြ

ၾကားပါတယ္။ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္တုိ႔ သံုးဦးကို အလုပ္က ထုတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္မႈ သတင္းေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
သံုးၿပီး အလုပ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတ့ဲ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုမိုးေအးကို အယ္ဒီတာအျဖစ္က
ျဖဳတ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြက အေႏွးနဲ႔အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္
စီမံခ်က္ေတြဆိုတာ ဘက္တခုထဲမွာ ရွိေနစဥ္ (တည့္ေနစဥ္က) ဒါရိုက္တာနဲ႔ ဒုတိယ ဒါရိုက္တာတို႔
တုိင္ပင္ေနၾကတာေတြကို သိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ သေဘာမက်သူေတြကို ျဖဳတ္ထုတ္
သတ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းကို သိေနၿပီးျဖစ္လို႔ မအံ့ၾသပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အံ့ၾသစရာက ထိုင္းက ျပန္ခါနီးမွာ
(ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ

ထဲထဲ၀င္၀င္

အေရးပါတဲ့

သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ႕က

ဒီတခါ

မင္းတို႔အလွည့္၊ မင္းျပန္ရင္ ရံုးတင္ စစ္ေဆးခံရမယ္) ဆိုတ့ဲ သတင္းစကားပါ။ နည္းနည္းမွ
မယံုခဲ့လို႔ ရီေမာ ေနာက္ေျပာင္ခဲ့မိပါတယ္။ ေအာ္စလုိ ျပန္ေရာက္ခ်င္း ဒီကိစၥကို ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦးကုိ
စကားစပ္လို႔ အဲသည္လို ၾကားတယ္လို႔ ျပန္ေျပာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔မ်က္နွာပ်က္ၾကၿပီး (မဟုတ္ပါဘူး၊
ဒါ ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္တုိ႔ဘက္က သတင္းလႊင့္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္) လုိ႔ ကိုခင္ေမာင္၀င္းက
ျပန္ေျပာ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဲသည္ကိစၥက ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ခ့ဲပါ
တယ္။

ေထာင္ထြက္မို႔လို႔

ေထာင္စကားေျပာရရင္

သတ္ခံရမယ့္

သူကလြဲလုိ႔

သူအသတ္ခံ

ရေတာ့မယ္ ဆိုတာ တေထာင္လံုး သိၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပိုေတာင္ ခိုင္မာလာပါ
တယ္။
၉။ အတြင္းျပႆနာကို အစျပဳတာက နက္ဝပ္အတြင္းက လူတေယာက္က သူရသင့္ရထိုက္တ့ဲ
ေငြေၾကး မရဘူး ဆိုတ့ဲ အီးေမးလ္တခုက စတာပါ။ အဲသည္ကိစၥကို သိသိခ်င္း ေငြေပးသူကိုေကာ
လက္ခံသူ

ႏွစ္ဦးလံုးကိုပါ

ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာနဲ႔

ေမးျမန္းခဲ့သလို

လက္ခံမရဘူးလို႔

ဒါရိုက္တာ

ဆိုသူ

ႏွစ္ဦးလံုးကိုလည္း

သတင္းေထာက္ကို

ေငြထုတ္ေပးသူ

ႏွစ္ဦးလံုး

ထိပ္တိုက္

ေမးေျဖရွင္းခိုင္းဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စထူးဆန္းလာတာက အဲသည္ကစ
ိ ၥကို အေထာက္
အထား တစ္ခုအျဖစ္သာ သံုးလာၿပီး ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဦးကို တုိက္ရိုက္ ေမးျမန္းဖုိ႔၊ ေတ့ေတ့
ဆိုင္ဆုိင္ ရွင္းခြင့္ေပးဖုိ႔ကို လက္မခံတာပါပဲ။ ဘယ္ကိစၥမွာမဆို ႏွစ္ဖက္စကားကို နားေထာင္ဖုိ႔
လုိတယ္ ဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။ ျပည္တြင္းကို ေငြပိုၿ႔ ပီး မေရာက္ဘူးဆိုတာ ျပည္ပအေျခစိုက္
အဖြဲ႕အစည္းေတြ

ႀကဳံေနၾက

ျပႆနာပါ။

ဒါေပမယ့္

နည္းပညာနဲ႔

ဆက္သြယ္ေရး

ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ဗီေဂ်နက္ဝပ္တြင္းမွာ ဒါက လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္လုိ႔
ကၽြန္ေတာ္က ေခါင္းမာမာ ယံုၾကည္တ့သ
ဲ ူပါ။ ရွင္းလုိ႔ ရကို ရရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဗီဘီ
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေငြေပးသူ ျပည္တြင္းမွာရွိတ့ဲ မန္ေနဂ်ာနဲ႔
ယူသူကို ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ အထက္က တာ၀န္ခံတ့ဲ ကုိပြႀကီး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ျဖစ္ေစ မရဘူး
ဆုိတဲ့သူကို တိုက္ရိုက္ေျပာဖုိ႔၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔ကို လက္မခံဘဲ ျပည္တြင္းက လူေတြကို တိတ္တဆိတ္ ခိုး

ဆက္သြယ္၊ အေထာက္အထား လုိက္စု၊ တဖက္လွည့္ စကားေတြန႔ဲ ေလွ်ာက္ေမးလာတာပါ။
အဲဒါကိုလည္း ျပည္တြင္းမန္ေနဂ်ာေတြ အပါအ၀င္၊ နတ္ဝပ္က ျပန္သိလာေတာ့ ျပႆနာက
ပိုႀကီးက်ယ္လာပါတယ္။ ရိုးသားမႈ မရွိေတာ့ဘူး တစ္ခုခုကို အႏၱရာယ္ေပးဖုိ႔ ႀကိတ္ႀကံစည္ေနၿပီလုိ႔
ျပည္တြင္းနက္ဝပ္က

တစစ ယံုၾကည္လာပါေတာ့တယ္။ ေငြမရဘူး

ေျပာသူန႔ဲ

ေငြေပးသူကို

မွ်မွ်တတ ထိပ္တိုက္ ရွင္းခြင့္မေပးဘဲ မရဘူး ဆိုသူရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ကိုပဲ အတည္ယူၿပီး စြဲခ်က္
အထပ္ထပ္ တက္လာတာက ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ခံရသူေတြက ဒီဗီဘီ
ထိပ္ပိုင္းကို သံသယျဖစ္စရာ အတိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔မွာ (Hidden
Agenda) ဘာရွိေနလဲ၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖယ္ပစ္ခ်င္သလား၊ နက္ဝပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လူေတြကို
ဖယ္ၿပီး

ခင္ဗ်ားတို႔ နက္ဝပ္ကို အပိုင္လိုခ်င္သလား၊ အႀကိမ္ႀကိမ္

ေမးခဲ့ေပမယ့္ မရွိဘူးလို႔

အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဗ်ာင္ျငင္းခဲ့ေပမယ့္ နည္းနည္းမွ ယံၾံု ကည္ဖုိ႔ မေကာင္းတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာ
ခဲ့ပါတယ္။
၁၀။

ျပည္တြင္းက

လူက

ေငြေၾကးကို

မရဘူး

ဆိုတ့က
ဲ ိစၥကို

အေၾကာင္းျပဳၿပီး

ဒီဗီဘီ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ စာရင္းအင္းပိုင္းက ေတာင္းဆုိလာတဲ့ အခ်က္ေတြက အေျခအေနကို ပိုဆုိး၀ါး
လာေစပါတယ္။ ျပည္တြင္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္ရံုးေတြ အားလံုးရဲ႕ စာခ်ဳပ္ေတြ ေပးရမယ္၊ (စာခ်ဳပ္ဆုိတာ
အဲသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္တ့ရ
ဲ ံုးေတြရဲ႕ အိမ္လိပ္စာ၊ ငွားသူ မွတ္ပံုတင္၊ အမည္ရင္း အားလံုးပါတာပါ)
ဖုန္းေတြ

အားလံုးရဲ႕

ေတာင္းဆိုလာပါတယ္။

စာရြက္စာတမ္း
ယံုၾကည္

စသည္ျဖင့္

စိတ္ခ်ရတဲ့

အခ်က္အလက္

အေျခအေနမွာ

အေသးစိတ္ကို

ယူဂ်ီ

ေပးဖုိ႔

ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္

မေပးႏုိင္စရာ မရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ဖုိ႔ ခက္ခဲလာတာက ဒါရိုက္တာ ႏွစ္ဦး လိုအပ္ခ်က္
အရ ဆိုၿပီး ေအာ္စလိုကို ေခၚခန္႔လိုက္တ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္လို႔ (Admin Chief) ရာထူး
ေပးလိုက္တဲ့ အရင္ ခ်င္းမိုင္ ဒီဗီဘီရုံးမွာ စာရင္းကိုင္ျဖစ္သူ လာပိုးဟာ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္နဲ႔ အဖြဲ႕
ေနျပည္ေတာ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္စဥ္မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့တ့သ
ဲ ူႏွင့္ ေမာင္ႏွမ
ေတာ္စပ္ေနၿပီး အဲသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာင္ ေနာ္ေ၀မွာ ရွိတ့ဲ သူေတြက ျပန္လာခ်င္တယ္လို႔
သူတုိ႔ရဲ႕

ကရင္မိသားစုေတြကို

ရည္ညႊန္းၿပီး

အေလးအနက္ထား

ေဆြးေႏြးတဲ့

ဗီဒီယိုကို

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္က သိေနတာပါပဲ။ သည္လို အေျခအေနမွာ ရွိသမွ် ျပည္တြင္းနက္၀ပ္ ယူဂ်ီ
လုပ္ေနရသူေတြေကာ၊ သည့္ထက္ပို အေရးႀကီးတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေနရာ၊ လူပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ အခ်က္
အလက္ေတြကိုေကာ အဲသည္လုိ လူလက္ကို ယံုၾကည္စြာ ေပးအပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ ျပည္တြင္းဗီေဂ်
နက္ဝပ္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ သေဘာမတူႏုိင္ပါ။ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေငြစာရင္းအရ ပါလုိ႔ အေၾကာင္းျပ
ေတာင္းဆုိသည့္တုိင္ေအာင္

အဲသည္လုိ

မိသားစုေနာက္ခံ

ရွိတ့ဲ

ယံုၾကည္ဖုိ႔

ခက္ခဲတ့သ
ဲ ူ

လက္ထဲကို ျပည္တြင္း ယူဂ်ီစာရင္းကို မအပ္ႏုိင္ပါ။ ဒီအေပၚမွာ ဒီဗီဘီရဲ႕ ေငြစာရင္းဌာနက လူအား
လံုးနဲ႔ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ စာရင္းကိုင္၊ မန္ေနဂ်ာေတြ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာ ေပၚခဲ့ပါတယ္။

အဲသည္

ျပႆနာေပၚမွာ

စတင္လာပါတယ္။

လူခ်င္း

အဲသည္

အေျခအေနကိုလည္း

ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းလည္း
မုန္းတီးမႈေတြက

ဒါရိုက္တာ

ႏွစ္ဦးက

ထိပ္တိုက္တိုးၿပီး

ေနာက္ထပ္

မုနး္တီးမႈေတြ

ျပႆနာေတြ

ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။

တျခား

ေပၚဖုိ႔

ဆက္စပ္တ့ဲ

အေၾကာင္းအရာေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္မွာတင္ ဦးဟန္ေညာင္ေဝက ေခၚေတြ႕ေပးလို႔
ဆုိၿပီး ဘန္ေကာက္မွာ အခု ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ တုိ႔နဲ႔
သြားေတြ႕ရတာပါ ဆိုၿပီး

ကိုေအးခ်မ္းႏုိင္က ေျပာခဲ့တာ။ ေနာက္ကြယ္ ဇာတ္လမ္းေတြက ယံုဖုိ႔

ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြက ေနာက္ဆံုး ျပည္တြင္း မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ စက္တင္ဘာလတြင္း
ကိုေအးခ်မ္းႏုိင္ ကၽြနေ
္ တာ့္ကို ဖယ္ထားၿပီး တုိက္ရိုက္သြား ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ႏွစ္ဖြဲ႕
ကြဲၾကေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

တရား၀င္ခ်အၿပီးမွာ

ပိုၿပီး

ရွင္းလင္း

ေသခ်ာလာပါတယ္။

ျမတ္ခိုင္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ေအာ္စလိုကို ေခၚယူထားတဲ့ သတင္းေထာက္ အံ့ဘုန္းျမတ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
က႑မွာ အားလံုးကို မကြယ္မ၀ွက္ ျမတ္ခုိင္က ဂ်ာနယ္မွာ ေရးခ်လိုက္တ့အ
ဲ ခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲက
ဖမ္းခံရတဲ့ လူစာရင္းေတြကို ျမတ္ခိုင္လို လူ လက္ထဲကို ထည့္မယ္ဆိုတာ ျငင္းမရေအာင္ ေပၚလာ
ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက လူစာရင္းကို သတင္းေပးလုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္
ျပည္တြင္းနက္တ္၀က္နဲ႔ သေဘာတူခဲ့တဲ့ လံုၿခဳံေရးစည္းကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာပါ။
စာခ်ဳပ္စာတမ္း မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တရားရံုး မတင္ႏုိင္ေပမယ့္ ယံုၾကည္ခ်က္ တရားရံုးကေတာ့
သမိုင္းမွာ ေရွာင္လႊဲရႏုိင္မယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါ။
၁၁။ ဒိုနာေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနအရ ေငြစာရင္း သက္ေသျပမႈကို ေတာင္းဆိုလာရတာပါ
ဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ အေနနဲ႔ အေျခအေနကို သံုးသပ္ရင္ ယံုၾကည္ဖုိ႔ မေကာင္းတဲ့
အေျခအေန ျဖစ္လာတာက ဒီဗီဘီတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ အေျခအေနပါ။ အားနည္းခ်က္ေတြကို
သိေနတဲ့

လူေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့

အျခားလူေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့
ကိုထက္ေအာင္ေက်ာ္၊

ကိုမိုးေအးကို

အေတြ႕အႀကဳံရွိ

မခင္ႏွင္းထက္၊

အယ္ဒီတာအျဖစ္က

ျဖဳတ္၊

ေဘးခ်ိတ္ၿပီး

လူေဟာင္းသတင္းေထာက္ေတြ

နန္းခမ္းကေယာက္

တို႔ကို

ျဖစ္တဲ့

ျပည္တြင္းနက္၀ပ္နဲ႔

အဆင္မေျပဘူး ဆိုတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ရွင္းလင္းခဲ့တ့ဲ ေနရာမွာလည္း သိတ့ဲ
အတိုင္း

ေျပာရရင္

သူတို႔ဟာ

ဒီဗီဘီအတြက္

အေရးပါတဲ့

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္နဲ႔

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ေနလို႔ ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ျပည္တြင္း
နက္တ္၀က္ကို ေပးသိခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ကို ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါရိုက္တာ ေအးခ်မ္းႏုိင္က
အဖြဲ႕အစည္း ပံုေဖာ္ေရး (institutionalize) လုပ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္
ေနာက္ဆံုး

ပစ္မွတ္ဟာ

ဒါရိုက္တာေတြ

ၾသဇာကို

ဆန္႔က်င္ႏုိင္တဲ့

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ကုိ

ဦးတည္လာၿပီလို႔ သိရတဲ့အခါ ဒါဟာ အဖြဲ႕အစည္းကုိ (personalize) လုပ္လာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေရး
ၾသဇာအာဏာ တည္ေဆာက္တ့လ
ဲ ုပ္ရပ္လို႔ပဲ ထင္းထင္း ေပၚလာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သီးျခား

အဖြဲ႕သဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့
အၿပီးပိုင္သိမ္းဖို႔

သူတို႔

တိုက္ရိုက္

စီမံခ်က္ျဖစ္သလို

ကိုင္တြယ္ခြင့္မရတဲ့

ဒီဗီဘီတြင္း

ဗီေဂ်နက္၀ပ္

အာဏာတည္ေဆာက္ေရးကို

တစ္ခုလံုးကို
အေျခအေနကို

အေသးစိတ္ မသိႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ မ်ားတဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕ကိုပါ အယံုသြင္းၿပီး ပံုေဖၚလာခဲ့
တာပါ။
၁၂။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ျပည္တြင္းဗီေဂ်နက္၀ပ္ကို စထူေထာင္စဥ္က စလုိ႔ ဒါရိုက္တာ
ႏွစ္ဦးဟာ

သူတို႔ လက္ကိုင္လွ်ဳိ႕၀ွက္အင္အားစု အျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္

ျပည္တြင္းနက္၀ပ္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးက ဒီဗီဘီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိမ္းပါ။ ဘာမွ အတြင္းေရး
သိသူေတြ မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္သာ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ယံုတာကို ေထာက္ခံတဲ့
အဖြဲ႕အစည္း ရွိလာလုိ႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးဘီေရွ႕ေနာက္ လွည့္ၾကည့္ခဲ့သူေတြ
မဟုတ္ပါ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အခုလို ေတ့ျဖဳတ္တဲ့ လုပ္ႀကံမယ့္ ျပႆနာမ်ိဳးကိုလည္း ႀကဳိသတိနဲ႔
ေတြးထားခဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါ။ ျပည္တြင္းနက္၀ပ္ တျဖည္းျဖည္း ေအာင္ျမင္လာခ်ိန္မွာ ဒီဗီဘီ လူ
ေဟာင္းေတြနဲ႔

လုပ္ငန္းသေဘာအရ

လက္တြဲ

မလုပ္ကိုင္လုိ႔

မျဖစ္တ့ဲ

အေျခအေနေၾကာင့္

ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုရင္ေတာင္မွ ဒါရိုက္တာ ႏွစ္ဦးက သူတို႔ ႏွစ္ဦးနဲ႔သာ အလုပ္သေဘာ
ေျပာဆိုဖုိ႔

ေျပာၿပီး

က်န္ဒီဗီဘီ

ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ပါတယ္။

လူေဟာင္းမ်ားနဲ႔

ဆိုလိုတာက

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္ၾကား

အဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခုထဲမွာ

ဆက္ဆံေရးကုိ
စည္းျခားထားၿပီး

ႏွစ္ဖက္အားနဲ႔ အျပန္အလွန္ ရန္တိုက္ေပးၿပီး လက္ကိုင္ကစားခဲ့ႀကတာပါ။ ဆုိးက်ဳိးကို လက္ေတြ႕
ခံစားရတာက အခုလို အေျခအေနမွာ ဒီဗီဘီအဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွာ ျပည္တြင္း နက္ဝပ္ကိုလည္း
လူေဟာင္းေတြ အေနနဲ႔ မုနး္တီးသူမ်ားၿပီး အခုလို အေျခအေနမွာ ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ သက္ေသ
မရွိေတာ့တာပါ။ သူတို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ေအာင္ျမင္တယ္ ဆိုရပါမယ္။
တဖက္မွာလည္း

ျပည္တြင္းနက္ဝပ္

လူေဟာင္းေတြကို
ျပည္တြင္းနက္၀ပ္ကုိ

ျဖဳတ္ထုတ္သတ္၊
ၿဖိဳဖို႔

အင္အားကို

သံုးၿပီး

လူေဟာင္းေတြ

ႀကဳိးစားခဲ့တာပါ။

ၾသဇာ

မေညာင္းႏုိင္ေတာ့မယ့္

မလွန္ႏုိင္ေတာ့မွ

အားရွိေနေသးမယ့္

မျဖစ္ခင္အထိ

ကြ်န္ေတာ့ေရွ႕တင္

ျပႆနာ

ယံုၾကည္စြာ ဒါရိုက္တာ ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ စီမံခ်က္ထဲမွာ အခုထိ မပါေသးဘဲ
စာရင္းထဲရွိသူ တခ်ဳိ႕လည္း က်န္ေသးေပမယ့္ မသင့္ေတာ္၊ သက္ေသ မရွိလို႔ ထုတ္မေျပာေတာ့ပါ။
ေသခ်ာတာက က်န္ရွိသူေတြထဲမွာလည္း သူတုိ႔သေဘာနဲ႔ မကိုက္၊ အာခံႏုိင္သူလုိ႔ ယူဆသူ
တခ်ဳိ႕ကိုလည္း

ဆက္လက္

ရွင္းလင္းသြားဦးမွာပါ။

အထူးသျဖင့္

လူေတာ္ေတြ

သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ အဓိကက အဖဲြ႕အစည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးထက္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း
အာခံသူ မရွိေအာင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ၊ အာဏာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္တာပါ။ ေအာင္ျမင္ သင့္
သေလာက္လည္း ေအာင္ျမင္တယ္ ေျပာရပါမယ္။

၁၃။ မီဒီယာကေနၿပီး အခု ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာဟာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ မဟုတ္၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ
ျပႆနာ မဟုတ္ပါလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၀ါဒျဖန္႔ ရုပ္သံေတာင္ လႊင့္ေနတာကို ေျပာဖို႔ လိုလာပါတယ္။
ေငြေၾကး

အလြဲသံုးစားမႈ

တကယ္

စစ္မွန္ခဲ့တယ္လို႔

ယံုၾကည္တယ္၊

အေထာက္အထား

ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိခဲတ
့ ယ္လို႔ ဆိုရင္ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ယံုတင္
မလံုေလာက္ဘဲ ဘာေႀကာင့္ တီဗီကေန ကိုယ့္လူနဲ႔ကိုယ္ စည္း၀ါးရိုက္ထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြ
အႀကိမ္ႀကိမ္ လႊင့္လာပါသလဲ။ ေသခ်ာတာက ဒီကိစၥဟာ ဒီဗီဘီအေနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဂုဏ္ယူ
ေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး မဟုတ္သလုိ႔ ပရိတ္သတ္အတြက္လည္း ဘာမွ် အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့
သတင္း မဟုတ္တာ လူတိုင္း သိႏုိင္တ့က
ဲ ိစၥပါ။ တကယ္ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈ စစ္မွန္ခ့ရ
ဲ င္
အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ အရွက္ရဖုိ႔ေတာင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥကို ဘာေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္
အထပ္ထပ္

ထုတ္လႊင့္ေနရပါသလဲ။

ရည္ရြယ္ခ်က္က

ဘာပါလဲ။

ရွင္းပါတယ္။

ပုဂိၢဳလ္ေရး

အမုန္းတရားနဲ႔ မီဒီယာကို အသံုးခ်ၿပီး သိကၡာခ်ခ်င္တာ၊ မၾကာခင္ကမွ ျပည္တြင္းမွာ ေထာင္က
လြတ္လာၾကတဲ့

ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေဟာင္းေတြနဲ႔

ၾကားမွာ

ယံုၾကည္မူပ်က္သြားေစဖုို႔နဲ႔

ရွင္းရွင္း

ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိကၡာခ်ဖုိ႔နဲ႔ ဒီဗီဘီဘက္ကို ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးဖုိ႔ပါ။ တကယ္ေတာ့
အေထာက္အထား

ခိုင္လံုတယ္၊

ေငြေၾကး

အလြဲသံုးစား

လုပ္တာမွန္တယ္လို႔

ယံုၾကည္ရင္

အႀကိမ္ႀကိမ္ မီဒီယာကေန ေၾကာ္ျငာထိုးေနစရာ မလိုပါ။ အမႈဖြင့္ဖုိ႔နဲ႔ တရားရံုးမွာကို တင္ဖုိ႔သာ
ရွိပါတယ္။ သတၱိရွိရွိ ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ တရားရံုးမွာ ရွင္းၾကဖို႔သာ ရွိပါတယ္။
၁၄။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔

အေသးစိတ္ကို

ေျပာရရင္

ေဖာ္ျပၿပီး

တရားရံုးတခုရဲ႕

ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အျပစ္ရွိပါတယ္လုိ႔

မတိုင္ခင္

တဖက္သတ္

လူနာမည္

စြပ္စြဲယံုတင္မက

မီဒီယာကို သံုးၿပီး မီဒီယာတစ္ခုရဲ႕ က်င့္၀တ္နဲ႔မညီတာ ဂ်ာနယ္လစ္အားလံုး အေျခခံအားျဖင့္
နားလည္ရတဲ့ ကိစၥပါ။ မီဒီယာရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔တင္မက တရားဥပေဒအရလည္း မကိုက္ညီပါ။
မေလ်ာ္ကန္ပါ။ အဲသည္လို ကိစၥကို လူပုဂၢဳိလ္ အမုန္းတရား၊ အယူအဆ မတူ ကြဲျပားတာနဲ႔
အဖြဲ႕အစည္းကို အသံုးခ် ထုတ္လႊင့္တာဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားမူနဲ႔ လူ ပုဂိၢဳလ္ ဂုဏ္သိကၡာကို
အႀကီးအက်ယ္

ထိခိုက္

ေစာ္ကားမႈတရပ္ပါ။

ဒီအတြက္

မျဖစ္မေန

ကၽြန္ေတာ့္

အေနနဲ႔

တရားစြဲရပါမယ္။ ဦးဆာင္သူေတြ အဖြဲ႕အစည္းကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းက
ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရၿပီဆိုရင္ ေပးဆပ္မႈက ႀကီးမားပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားၿပဳိင္ေတြ
အေနနဲ႔ တရားမွ်တတဲ့ တရားရံုးတစ္ခုမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကပါမယ္။ အဲသည္လိုပဲ
မီဒီယာကို

ဆက္အသံုးခ်ၿပီး

နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔လည္း

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိ

ေနဦးမယ္ဆိုရင္

ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကပါမယ္။

ကၽြန္ေတာ္

တျခားေသာ
အပါအ၀င္

တရားမွ်တမႈ

ရွိမယ့္

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိခဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဒီဖက္မွာလည္း ေျပာစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ရွိေနဦးမယ္
ဆိုတာလည္း သတိျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တာ မဟုတ္ပါ။ တရားရံုးမွာလည္း ေျပာစရာ

မ်ားစြာ ရွိေနဦးမွာမို႔ ဒီမွာ အေသးစိတ္ေတာ့ ေျပာမွာ မဟုတ္ပါ။
ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္

ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့

ကိုယ္လံုသူတစ္ေယာက္

အေနနဲ႔

သမိုင္းရွိခဲ့သူ
နည္းနည္းမွ

အစိုးရတစ္ခုလံုးကို ႏွစ္

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔
မေၾကာက္ပါ။

မက

ကိုယ့္လိပ္ျပာ

တရားရံုးမွာ

အေျဖေပးမွာ

ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခ်ိနန
္ ဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကလည္း အဆံုးသတ္အေျဖကို ေပးလာပါလိမ့္မယ္။
သစၥာရွိစြာျဖင့္
မ်ဳိးမင္းႏုိင္ (ေခၚ) ကိုနႏၵ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း +47 92888324

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful