รถถัง

รถถัง ปลดปลอย หรือ ปราบปราม ความเชื่อทีว่ ารูปสื่อสารไดอยางเปนสากล เพราะไมมพี รมแดนทางดาน ภาษา อีกทั้งยังมีความหมายในตัวเองและสะทอนความจริงอยาง ตรงไปตรงมานั้น อาจจะไมจริงเพราะการตีความภาพแตละภาพนั้นขึ้นอยู กับประสบการณ สังคม วัฒนธรรมของผูดูกอนที่จะตีความและอานรูปๆนั้น ทําใหแตละรูปอาจถูกตีความแตกตางกันออกไปเปนรอยๆพันๆเรื่องก็เปนได .

ศ.1989 มีรปู ภาพเหตุการณการ ชุมนุมประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุง ปกกิ่งที่โดงดังมาก เปนภาพของนักศึกษาหนุม ยืนทื่ออยูหนารถถัง 4 คัน โดยทีร่ ถถังพยายาม ขับออมนักศึกษาคนนี้ไป เมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร ประชาชนที่เห็นดวยกับการประทวงตางก็ สรรเสริญในความกลาหาญ และความเชื่อมั่น ในประชาธิปไตยของเด็กหนุมคนนี้ ซึ่งในเวลา ตอมาภาพนี้ก็กลายเปนไอคอนของการประทวง ตอสูเพื่อประชาธิปไตยของคนทัว่ โลก แตเมื่อรูป นี้ไปถึงมือรัฐบาลจีนก็ถูกตีความใหกลายเปน ความโอบออมอารีของรัฐบาลที่ไมโจมตี ประชาชน .เมื่อป ค.

อยางในไทยไมมีรูป ไหนเดนไปกวารูปที่ ผูคนมอบดอกไมให รถถัง ในเหตุการณ รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รูปชุดนี้สรางความตื่น ตาตื่นใจทั้งสําหรับผูคน ไมวาจะเปนฝายเห็น ดวยหรือไมกับการ รัฐประหารก็ตาม .

เพราะดอกไมเปนสัญลักษณของเสรีนิยมหรือสิทธิ เสรีภาพการที่นํามาบรรจุไวในรูปเดียวกับรถถังซึ่งมี ความหมายตรงกันขามในเชิงสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงเปนเรื่องเหนือจริงและสงผลไปในทางตลกขบขัน สําหรับผูมี่ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารจึงตอตาน รถถังอยางไมมเี งือ่ นไขเพราะมองวารถถังเปนไอคอน ของความรุนแรงและทําลาย สวนคนที่เห็นดวยกับการ รัฐประหารครั้งนี้ก็คงไมนาแปลกใจเทาไหรทจี่ ะเห็น ภาพพวกเขายืนถือดอกไมถายรูปคูกับรถถังเพราะ พวกเขามองรถถึงเปนไอคอนแหงการปลดปลอยสู อิสรภาพ ซึ่งความหมายของรถถังจะยังไมหยุดนิ่ง ตราบใดที่ ยังมีการอานและตีความที่หลากหลาย รถถังจะถูกสราง ความหมายและคุณคาใหมๆเรื่อยไป .

กําปน .

กําปน สัญลักษณและอุดมการณ กํ าป น คื อ เครื อ่ งหมายของการ ต อ ต า นและการประท ว ง กํา ป น หรื อ รู ป มื อ ที่ กํา แน น ชู ขึ้ น สู ง ทํา ให รู สึ ก ถึ ง ความ มุ ง มั น่ สดใหม มี เ สน ห แ ละทรงพลั ง ใช มื อ ซ า ยเป น สั ญ ลั ก ษณ หรื อ เรี ย ก สั ญ ลั ก ษณ นี ้ว า ขบวนการซ า ยใหม คื อ ผู นํา มาซึ่ ง วิ ถี แ นวคิ ด แบบใหม .

ในประวัติศาสตร กําปน กําเนิดขึน้ ในฐานะตัวแทน ของการชุมนุมประทวงของ กรรมกรใน ป 1917 ในยุคนี้กําปนจึงเปน เครื่องหมายสังคมนิยม หรือการตอสูของคนชั้น ลาง จึงเรียกไดวา “กําปน” ตัวแทน แหงอุดมการณ .

กําปน งานกราฟกดีไซนที่สรางผลสะเทือนตอสังคม กอนทศวรรษ 1960 “กําปน” มักจะมี สวนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การกําคอน หรือ การแสดงทาทางทุบทําลายอะไรสักอยาง นอกจากนี้จุดเดนอีกอยางของงาน ดีไซน กําปนแบบซายใหม สามารถ นําเสนอไดทั้งในรูปแบบภาพวาด รูปถาย หรือรูปแบบภาพวาด 2มิติ ซึ่งการ นําเสนอกําปนผานงานดีไซนแบบ2มิติ เรียกไดวาเปนที่นิยมและสงผลตอสังคมใน ยุคนั้นมาก .

กําปน แรกทีเ่ ปนงานแบบ 2 มิติ คืองานดีไซนของ แฟรงค เชียซีออรกา ศิลปนเจาของงานโปสเตอร ประทวงชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ในป 1968 ทามกลาง การประทวงสงครามเวียดนามและการตอตานทหาร ในซานฟรานซิสโก .

งานของฮารวีย แฮกเกอร กัลโปสเตอร การชุมนุมของนักศึกษาเพื่อประทวงสงคราม เวียดนามป 1969 กําปนปลองไฟ ตัวแทนของกรรมกรกับนักศีกษาในฝรั่งเศษ โลโกขององรกร students fot a Democratic Society (SDS) หรือสมาพันธนักศีกษาของสหรัฐฯ ที่มีบทบาทการเมืองในชวง ป19609 ออกแบบโดยฮารวีย แฮกเกอร ขณะเปนนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยฮารวารด กําปนสไตลนี้ไดรบั ความนิยมอยางสูง และปรากฎใน สื่อตางๆมากมาย .

แตหลังป 1970 เปนตนมา งานกําปนของฝายซายก็คอยๆ เลือน หายไปจนกระทั่งโลกกาวเขาสู ศตวรรษที่ 21 คือ ชวงที่ การเมืองบนทอง ถนนเฟองฟูอีกครั้ง จึงทําใหในยุคนี้ “กําปน”ไมได เปนเพียงเครื่องหมาย ของสังคมนิยม แบนเนอรของ Earth First องคกรเพื่อ สิ่งแวดลอมในสหรัฐฯ ป2004 เพราะการประทวงไมไดหมายถึงเพียงการตอสูของ คนชั้น ลางแตเปนการตอสูของคนหลายเชื้อชาติ อุดมการณและชาติ พันธุ อันไดแก การตอตานสงคราม การตอตานอาณนิคม การ ตอตานการทําลายสิ่งแวดลอม หรือรวมไปถึงงานโฆษณาและ งานเชิงพาณิชย เชน โปสเตอรของ Earth First ที่เกี่ยวกับการตอตานการทําลาย สิ่งแวดลอม หรือ ปกซีดีของ Axis of Justice ที่เปนงานกําปนในเชิงพาณิชย ปกซีดีของ Axis of Justice .

กําปน กับผลงานตางๆในประเทศไทย กรณีที่นาสนใจไมนอยคือ กรณีที่ กําปนของฮารวียแฮกเกอร หรือ ตัวแทนของความคิดซายใหมใน สมัยนัน้ ไดมาการปรากฎตัวครัง้ แรก บนเวทีไฮดปารก ของคุณเสกสรรค ประเสริฐกุล ในการประทวงที่ลาน โพธิ์ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2516 ในเหตุการณ 14 ตุลาสงคราม ประชาชน .

รูปโปสเตอรโลโกของกลุมพันธมิตร รูปกําปนถูกแปรใหคลายกับการจับมือ กัน เรียกวาการมัดหวาย หมายถึง รวมมือรวมใจของผูม อี ดุ มการณ เดียวกัน อยางไรก็ตามดีไซนกําปนในประเทศไทยนั้นมักมี ผลงานที่เกี่ยวของกับการชุมนุมประทวงเปนเสียสวนใหญ ในเชิงอื่นๆยังไมพอเห็นมากนัก .

สมาชิกในกลุม 1) นางสาวปยะนุช ศรีพงษขจรกุล 2) นางสาวพีรยา บุญยิ่ง 3) นางสาวคณิตา มากศิริ 4) นายณัฐวุฒิ โพธิ์อุบล 5) นางสาววรินธร สัมมาวิภาวีกุล 53130010237 53130010242 53130010285 53130010286 53130010287 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful