ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Να κάνετε τις πράξεις
α) +15 − 25 =

β) 4 − (6 − 10) =

γ) −2 − ( − ( −8 ) ) =

δ)

( −3 ) ⋅ ( + 3 ) =

ε) ( −24 ) ÷ ( −2 ) =
2. Να κάνετε τις πράξεις και όλες τις δυνατές απλοποιήσεις :

 5  5
 2  8

α)  −  ÷  +  =

 1   1
⋅ −  =
 10   2 

β) 20 ⋅ 

γ)

1  3
−+  =
2  4

δ) −0,5 +

1
=
2

(

)

ε) ( − 25) ⋅ − 100 =
3. Να υπολογίσετε τις παρακάτω δυνάμεις:
α) ( −1)

2011

=

3

 1
δ)  −  =
 2

β) −82 =

γ)

( −5 + 2 )

0

=

−2

 3
ε)  −  =
 5

4. Να υπολογίσετε την τιμή των παρακάτω παραστάσεων:
α) −18 + 2 ⋅ 3 − 3 ⋅ (−6) =

1

..001 Λ Σ Λ 6. Κυκλώστε το Σ για σωστές και το Λ για λανθασμένες σχέσεις. Να υπολογίσετε τις άγνωστες γωνίες Χ . K . − 42 δ) ( −2)10 .... Z στα παρακάτω σχήματα: 2 . 11.Να βρείτε τον αριθμό . Να υπολογίσετε το x στο παρακάτω σχήμα.... 3 4 β) a ⋅ a ⋅ a = 3a α) 75% = γ) (x + 4) 2 = x 2 + 16 Σ Λ Σ Λ Σ δ) 10−3 = 0.. Το τριπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 5 ισούται με το μισό του αριθμού αυξημένο κατά 10 . 0 β) −4 .. Να λύσετε την εξίσωση x−2 1 = 2x + 7 2 10. 5 6 γ) x 2 + 1 . > α) 4 5 ...β) ( −5 + 2) 2 ⋅ [ −6 − (10 − 6) ] + 302 = 3 5..... 9.. = . Να συγκρίνετε τους παρακάτω αριθμούς τοποθετώντας στα κενά ένα από τα σύμβολα < .. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις: α) −7x = 35 β) 2 ( x − 4 ) = 2 x − 8 ( 10 − x ) 8. ( −2 ) 11 7.

Να βρείτε το εμβαδόν και τη περίμετρο του ορθογωνίου. Α Δ Β Γ 3 . Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΒΔ = 10cm και ΒΓ = 6 cm. Να βρείτε τα αναπτύγματα: α) ( y + 5 ) = 2 β) ( 2x + 3 ) ( 3 − 2x ) = 14.K 0 2 0 X 0 5 2 0 Z 3 3 12. Να παραγοντοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:. α) 3 xy + 3 xω = β) x ( a − β ) + y ( β − a ) = γ) 2 x 2 ( x − 3) − 6 x ( x − 3) = 2 δ) 7 x 3 + 7 x 2 − x − 1 = 15. Να κάνετε τις πράξεις και όλες τις δυνατές απλοποιήσεις : ( ) α) x −2 ⋅ x3 2 ⋅x = ( ) ( ) 2 2 3 3 β) 4x x + 2x − 1 + 2x ⋅ −2x − 7 x = γ) ( 2 x − 1) ⋅ ( x + 5 ) = x2 + 1 = δ) 1 x+ x 13.

18. Να κάνετε τις πράξεις και όλες τις δυνατές απλοποιήσεις :  4 + 2  ÷ 6x = EMBED Equation. 5 x + 10 xy = 5x x3 − 6 x2 + 9 x x2 − 5x + 6 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Να δείξετε ότι ΕΒ=ΖΓ.DSMT4    x − 3 x + 3 x2 − 9  2x − y = 7  x+ y = 8 19. Να λύσετε το σύστημα  20. Να απλοποιήσετε τα παρακάτω κλάσματα: α) β) 17. Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρουμε τη ΜΕ κάθετη στην ΑΒ και τη ΜΖ κάθετη στην ΑΓ. Να λύσετε την εξίσωση x −1 2 2 + = 2 x x −1 x − x 4 .16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful