Tartalom
Bevezetés Fontos tudnivalók Úton az EFT felé - egy kis kirándulás Energiaterápia TFT EFT Mi az EFT? Az EFT alkalmazási területei Testi zavarok Lelki zavarok Gyermekek esetében Egyebek 11 14 15 17 18 20 22 25 26 27 28 28

EFT a gyakorlatban
A meridiánpontok Az„alaprecept" A probléma meghatározása és felbecsülése A setup Megerősítések A „fájó pont" 33 39 40 41 42 44

A kopogtatás-sorozat Emlékeztető mondat A sorozat A9-gamut-sorozat Az ismétlő sorozat Értékelés Ellenőrzés Az„alaprecept"-összefoglalás A sorozatos kezelés Egy praktikus rövidítés Néhány példa Amikor az EFT látszólag nem használ Tényezők Kezdeti hibák 1: Az alkalmazó nem elég pontos Kezdeti hibák 2: Hiányzik a kitartás Segítség, súlyosbodik a tünet! „Film-technika" Lelki irányváltás Energiatoxinok Kettesben gyakran jobb, mint egyedül Két különleges technika Nem tipikus problémák esetén Tudatos rendbetétel

45 46 46 49 50 50 50 51 54 55 57 61 61 62 66 68 70 72 75 78 79 79 80

AZ EFT és a gyermekek Egy alapgyakorlat gyermekekkel Az EFT és a párkapcsolat Egy gyakorlat a partnerrel Az EFT-vel a siker útján Az EFT és a sport Az EFT a vállalkozásokban Alkalmazotti szint Vezetői szint A két szint metszéspontja Az EFT és a nyilvános szereplés Amit még el kell mondani 83 85 88 89 94 95 101 102 104 106 109 112 Függelék Saját EFT-naplóm Az EFT az interneten Az EFT„alapreceptje" (rövid áttekintés) Az EFT általános modellje (rövid áttekintés) A szerzőről 116 120 121 122 123 .

holott ebben az élményben már hosszú ideje nem volt része. Nem csoda hát. amennyiben nem követik a régi. a megszokott mintáktól. még akkor is. még inkább így van ez. Biztos vagyok benne. illetve mi lehetséges benne és mi nem? Előfordulhat. milyen legyen. ha egyenesen a fejük tetejére állítják azokat. és egyre több figyel­ met követelnek maguknak. EFT-nek nevezett módszer (a teljes neve Emotional Freedom Techniques.Bevezetés Mariann évek óta asztmás panaszokkal küzdött. és nem is remélte. meg­ szokott gondolkodási mintákat és tapasztalatokat. kedves olvasóm. ha felvilágosultnak és az új dol­ gokra nyitottnak érzi magát. vagyis az érzelmi szabadság technikája) is megbirkózik majd az újdonságo­ kat elmaradhatatlanul kísérő szkepticizmussal. hogy egyszer még lesz. és figyelemreméltó sikereivel a kételkedőket is meggyőzi. Az EFT segítségével néhány perc múltán képes volt mé­ lyeket lélegezni. Mennyire hajlandó megválni. hogyan működjék a világ. Az emberiség történetében egymást követik az ezt igazoló példák. Ám újdonsá­ gok ennek ellenére folyamatosan születnek. felébresztik a kíváncsiságunkat. érdek­ lődésüket. hogy a visszanyert szabadság örömkönnyeket csalt a szemébe. jóformán lélegzetet sem tudott venni fulladás nélkül. ha nem mindjárt elutasítással. . amelyek megszabják. hogy a kezében tartott könyvben bemutatott módszer átlépi képzeleté­ nek eddigi határait. hogy ez az új. Az újdonságokat mindenki némi bizalmatlansággal fogadja.

mégis hatékony! Csak megkopogtatunk az ujjunkkal néhány pon­ tot a testünkön. Ekkor találkoztam az EFT-vel. a nyakfájás. technikákat találjak és fejlesszek tovább. végtelenül egysze­ rűen a fejfájás.még ha egy vékonyka hang a háttérből azt suttogja is: „Ez akkor is lehetetlen. hogy ilyen egyszerű. ugyanakkor e módszer lenyűgöző egyszerűsége kételyeket ébresztett bennem: „Lehetetlen. a zava­ rok és az egyensúly mechanizmusával foglalkoztam. egyre inkább bevonva a kezelések folyamatába jobb agyféltekénk találékony. eredményesebben és kímélete­ sebben oldhatom meg . a trauma és számos még öszszetettebb. hogyan válik semmivé néhány perc alatt. a viszketés. amelyben felismertem az enyémhez hasonló szemléletmódot." . a félelem. hogy olyan lehetőségeket. amelyeket magamon. hiszen a bioenergiával. a feszültség..12 I Bevezetés A segítő-gyógyító hivatás gyakorlása során rendszeresen ta­ lálkoztam a független. bátor és kreatív gondolkodók által létre­ hozott újdonságokkal .és ez már számtalan esetben bevált?" Ám a kétkedésem csakhamar szertefoszlott: mások sikereinek híre. a rokonaimon. majd a betegeimen is folyamatosan végeztem. ké­ peket teremtő. intuitív képességét. Jó úton haladtam efelé. saját szememmel látva. lelki. az ismerőseimen. amelye­ ket beépíthettem a munkámba. valamint a hatékonyságra és egysze­ rűségre törekvést. a barátaimon. illetve lelki eredetű testi tünet? Ellenállásom kor­ látai mindezek hatására leomlottak . a herpesz okozta fájdalom. egyértelműen bebizonyították: A módszer valóban ilyen egyszerű és hatásos! Hogyan is juthattam volna más következtetésre. a nehéz légzés.közöttük sok értékes eszmével is. Lényeges szempont volt eközben. miközben elsuttogunk néhány szót .vagy legalábbis enyhíthetem . amelyekkel még hatékonyabban..kezeitjeim problémáit. illetve a saját kísérleteim.

a módszer el­ mélyültebb tanulmányozására. mi­ vel azonban az EFT hatóköre széles. . továbbá pszichológiai háttérisme­ retekre és tapasztalatra van szükség. Ez azonban nem jelenti azt. teljes joggal remélhető. Csakis így lehet élni az EFT nyújtotta valamennyi lehetőséggel. és betartani a biztonsági előírásokat. hogy bonyolultabb problémákat is eredményesen kezelhessünk vele. az Az EFT az interneten tájékozódhat bővebben. hogy minden problémáját megoldhatja ily módon. Azt ugyan nem ígérhetem. Ez a könyv könnyen megjegyezhető és alkalmazható technikákat ismertet.Bevezetés [ 13 Ezennel arra biztatom hát a kedves olvasót. Az elekt­ romosság használatához sem szükséges ismernünk annak fiziká­ ját. hiszen ez ellentmondana a könyv eredeti szándékának. hogy ismerkedjék meg ezzel a módszerrel. elegendő csupán néhány fortélyt megtanulni. jólléte és sikeressége feletti uralmat. hasznos anyag is megtalálható. Ezzel a módszerrel jó esélye van a szó legszorosabb értelmében a saját kezébe venni az egészsége. hogy az em­ ber nyomban az EFT mesterévé válik. amelyek egyszerűségük ellenére nagyon komoly ered­ ményeket hozhatnak. hogy az olvasónak is segítségére lesz. amelynek révén egyszerűen. csupán az ujjai és a józan esze segítségével megoldhat egyszerű testi és lelki problémákat. Ahhoz. amely az EFT gyakorlati alkalmazását kívánja előtérbe helyezni. A következőkben először néhány általános információt olvas­ hat az EFT-ről. Aki többet szeretne tudni az EFT-ről. Ugyanitt megadom Gary Craig weboldalának címét is. különösebb el­ méleti ismeretek nélkül. A részletekbe nem bonyolódom bele túlságosan. ahol az EFT eredeti változata mellett számos más.

ahol javallott . ha az EFT-t az orvosi vagy pszichoterápiás kezelés mellett alkalmazzuk . a természet­ gyógyász vagy (pszicho-)terapeuta segítségét. sem a kiadó. Amennyiben másoknak kíván az EFT-vel segíteni.szakszerű orvosi diagnózisnak kell megelőznie! A kezelések megkezdése előtt mindig ki kell kér­ nünk kezelőorvosunk vagy természetgyógyászunk véleményét. EFT-vel dolgozó személy nem vállalhatja a felelősséget. e nélkül semmiképp sem tanácsos elkezdeni az önálló gyakorlást. Ennél a módszernél általában nem kell kellemetlen mellékhatásokra számítani. . Megjegyzés: a könyvben szereplő példákban a betegeim nevét a sze­ mélyi jogok védelme érdekében megváltoztattam.Fontos tudnivalók Mielőtt elkezdené alkalmazni az EFT-t. ha e módszer mellett dönt. életkorukról pedig nem teszek említést. Az önmagunkon végzett kezelést .amennyiben ez utóbbiakra szükség van. sem más. de nem zárható ki. Az is fontos továbbá. hogy az ember testi és lelki értelemben egyaránt teljes felelősséget vállaljon. hogy kivételes esetekben nem kívánt hatás is felléphet. Akkor leszünk a legeredményesebbek. őket is emlé­ keztesse személyes felelősségükre! A könyvben ismertetett EFT-gyakorlatok helytelen alkalmazá­ sából adódó esetleges nem kívánt mellékhatásokért sem a szerző. tudnia kell a következőket: A módszer alkalmazása nem pótolja az orvos.

Úton az EFT felé egy kis kirándulás Az utóbbi évtizedekben a nyugati társadalmak egyre nyitottab­ bakká váltak a hagyományos ázsiai gyógymódokra. Ha a kutatók és a felfedezők arra vártak volna. amelyek ma már a mindennapjainkhoz tartoznak. így ma már az általános szókincs részévé váltak az olyan kifejezések. a meridiánrendszer. Ám tudományos bizonyíték ide vagy oda . E téren tehát még hiányosak az ismereteink. az akupunktúra és az akupresszúra (shiatsu). nem tudjuk. mint a kezelésbe .ezt a több mint 5000 esztendős.végső soron mégis a ta­ pasztalatok és a vitathatatlan hatások számítanak. Az elektromosságnak nevezett energiaformával végzett kísérletek és a belőlük származó alkalmazási módok a jelenség pontos . csupán a hatása alapján mutatható ki. hogyan is működik valójában. mint a csi-energia. hogy a tudomány magyarázatot találjon felfedezéseikre. s kénytelenek lennénk lemondani azokról a technikai cso­ dákról.úgy a diagnosztizálásba. ősi tudást. de már az orvostudomány képviselői is egyre inkább beépítik munkájukba . Ez azért is olyan meg­ lepő. mert ennek az „életenergiának" a létezését tudományos módszerekkel még nem bizonyították. Jó példa erre az elektromos energia: bár nap mint nap él­ vezzük az elektromos energia áldásait. Hosszas ellenállás és vonakodás után ugyan. még ma is nélkülöznünk kellene a technika számos vívmányát.

alig veszünk tudomást arról. Nem tudnánk élni például az idegpályákon végigfutó elektromos impulzusok. ha nem indulna el ezen a nyomon. Nem is lenne ember az ember. a esi (a szanszkrit prána szó megfelelője). „se erőnk. ami ennyire közel áll hoz­ zánk.. a sejtmembránokon keletkező elektromos potenciál vagy az agy (EEG) és a szív (EKG) által generált elektromos áram nélkül. . amelynek létezését nap mint nap megtapasztaljuk? A sok bölcsességet magában hordozó népnyelv egyértelmű­ en felhívja rá a figyelmet. Felfogása szerint az ember akkor egészséges. Ezen az ősi tudáson alapul a közismert akupunktúra és az akupresszúra. akkor van egyensúlyban.megértésének hiányában is folyamatosan elősegítették a tech­ nika fejlődését. erőt­ lenek vagyunk. ez pedig betegséghez vezet. a meridiánrendszerről. szétszórtnak vagy fá­ radtnak érezzük magunkat. se velőnk". azt mondja: „nincs energiánk". tetterővel. Ha levertnek. Ha valami megzavarja az élet­ energia áramlását. Miközben az elektromos energia mindennapjaink részévé vált.. sőt életben tart bennünket? Miért utasítjuk el az életener­ giánkat. és milyen nagymértékben füg­ genek testünk életfolyamatai az elektromosságtól. ha a esi zavartalanul áram­ lik keresztül ezen a rendszeren. A kínaiaknak már 5000 esztendővel ezelőtt tudomásuk volt az emberi test energia-körforgásának komplex rendszeréről. és csak úgy „szikrázunk a feszültségtől" ha heves érzelmek tombolnak bennünk. Mi­ ért hagyjuk hát figyelmen kívül azt. felborul az egyensúly. hogy mennyire „elektromos lények" vagyunk mi magunk is. A kí­ nai gyógyászat ennek a rendszernek és ennek az életenergiának a tanulmányozásából ered. ellenkező esetben pedig: „teli vagyunk energiával". amelyet átjár a láthatatlan „őserő" vagy „életenergia".

A fentiek . . amely az élet közismert alapjává emelte az ener­ getikai egyensúlyt. Ez volt a „Meridian Based Psychoterapies". akiket idejekorán vonzani kezdett ez az ázsiai szemlélet­ mód.érdeklődésre. mégis akadtak a civilizált nyugati világban is olyan kreatív „ko­ ponyák". George Goodheartot emelném ki. és először az Egye­ sült Államokban talált . aki a pszichoterápiát gazdagította ener­ getikai irányultságú „behaviorista kineziológiájával". és roként a kopogtatással dolgozó akupresszúra. továbbá megemlíte­ ném dr. továbbá az egyéni terápiamodellek létrejöttéhez. Az újabbak közül mindenekelőtt dr. amely az elmúlt évszázad 70-es éveinek végétől a pszichoterápiából indult ki. vagyis meridiánterápia vagy energetikai pszichoterápia. valamint a test. John Diamondot. amelyet összefoglalóan „energiaterápiának" neveztek el.azóta egyre növekvő . És itt van persze John Thie „Touch for Health" (érintéssel az egészségért) el­ nevezésű eljárása. előhírnökeivé válva ezzel a nyugati orvoslás egy merőben új áramlatának. a bennük áramló életenergia. E tág fogalom kö­ rébe tartozott az az irányvonal is. a lélek és a szellem közötti kapcsolat felismeréséhez.Úton az EFT felé-egy kis kirándulás 117 Noha Nyugaton a tudományos élet sokáig vajmi kevés figyel­ met szentelt ennek az ősi gyógyászatnak és a „bio energiának". s tanulmányozni kezdték annak tanításait. az energetikai pszichológia.sok más felfedezéssel együtt . aki főként az „alkalmazott kineziológia" területén járult hozzá az ázsiai gyógyászati rendszer terjesztéséhez.vezettek a meridi­ ánok. Energiaterápia Az imént vázolt fejlődés végül egy új irányzatba torkollt. bizonyos meridiánokat rendelve az egyes érzelmi területekhez.

hogy hatesztendős korában egyszer hirtelen kialudt a fény a pin­ cében. Callahan a csiről és a meridiánrendszerekről szóló ősi ázsiai tudást Goodheart és Diamond felismeréseivel és fejlesztéseivel. a meridiánpontok kopogtatását.kide­ ríti. a neurolingvisztikai programozással (NLP) és más ismeretekkel kiegészítve olyan módszerré fejlesztette. mert nem talált ki. Tegyük fel. kiveri a hideg veríték.a félelem tünetegyüttesét megszüntetendő . Dr. Callahan ezzel paradigmaváltást vezetett be.18 I Úton az EFT felé . és önön páni félelem lett úrrá. mi­ szerint a negatív élmények tüneteket váltanak ki. amelyeknek a megszüntetéséhez fel kell kutatni. amely alkalmazza többek között az izomteszteket. Ez pedig a már említett testi kísérő tünetekkel járt. majd (időnként fájdalmas mó­ don) fel kell dolgozni ezeket az élményeket. A traumát tudatosan vagy tudattalanul elraktározó emlékezet . elhagyva azt a pszichoterápiában Freud óta széles körben elterjedt nézetet. hogy önt megmagyarázhatatlan félelem fogja el a sö­ tétben: elkezd szédülni. röviden TFT™ nevű módszere újabb áttörést hozott az energiaterápia területén. egyáltalán a terápiáról: Valamennyi negatív érzelem (és érzelmi alapú testi probléma) oka a test energiarendszerének zavara. akinek „Thought Field Therapy". majd ezt az élményt megpróbálja feldolgozni. Ám Callahan szerint a helyzet a követ­ kező: egy negatív élmény zavart okoz a test energiarendszerében.egy kis kirándulás TFT A meridiánterápia területén úttörőnek számít dr. amely döntően megváltoztatta eddigi tu­ dásunkat a pszichoterápiáról. Dr. Roger Callahan. ami egy bizonyos pszichés és/vagy szomatikus tünetegyüttest vált ki. hogy ez a pince beli élmény a félelem oka. Mindezeken túl egy olyan tézist is felállított. A szokásos pszichoterá­ piai gyakorlat . valamint a szemmozgás megfigyelését. Tegyük fel továbbá.

Tehát először az energiarendszerben kell zavarnak támadnia ahhoz. Ezzel magyarázható. hogy a pincebeli élmény nem köz­ vetlenül vezet a félelemérzethez. illetve pszichológia trauma . hogy míg némelyek szenvednek negatív élményeik emlékétől.Úton az EFT felé-egy kis kirándulás I 1 9 J egy kiváltó inger hatására később is felidézi a test energiarendsze­ rének zavarát. hanem a test energiarendszeré­ nek zavarát váltja ki.kiváltó inger l az energiarendszer zavara 1 negatív érzés .a trauma emléke .tünet Energetikai pszichológia trauma . Az alábbi ábrából egyértelműen kitűnik a hagyományos és az energetikai pszichológia közötti különbség: Hagyományos pszichoterápia. illetve hogy ugyanaz az élmény különböző személyekből különböző reakciókat vált ki: az élmény hatására keletkező energetikai zavar foka eltérő.kiváltó inger negatív érzés . illetve bi­ zonyos körülmények között nem is áll be zavar. ez pedig azt jelenti. és csak e zavar nyomán lép fel a félelem fizi­ kai kísérő tünetként.a trauma emléke . így a tünetegyüttes ismét jelentkezik. hogy ha egy negatív élmény emléke nem okoz zavart az energiarendszerben. Esetünkben ez azt jelenti. hogy negatív tünetegyüttes jelentkezhessen. akkor negatív tünetegyüttes sem jelentkezik. addig mások nem.tünet .

hozzá tudományos igényességgel forduló mérnökember) éveken át keresett egy olyan módszert. Callahan által kifejlesztett TFT-módszer is. szenvedélybetegséget. táplálkozási zavarokat.egyetlen módszerrel. majd meg­ határozza az adott zavar esetén kezelendő meridiánt és a me­ ridiánpontok kopogtatásának sorrendjét. Tudományos igényének azonban a megismert eljárások egyike sem felelt meg.I 20 I Úton az EFT felé-egy kis kirándulás Ha közvetlenül a tünet fellépésekor pozitív hatást gyakorolunk az energiarendszer zavarára. Callahanhez.). Ezen az elven alapul a dr. akinél megis­ merkedett a TFT-vel. fóbiákat.ellentétben a szokásos pszichoterápiai gyakorlattal . bőrproblémákat. akkor anélkül vagyunk gyógyító hatással a tünetek­ re. a meridiánpontok kopogtatásával. allergiát stb. A kezelés lerövidítése érdekében az egyes problémákhoz megállapított bizonyos algo­ ritmusokat (vagyis előre meghatározott sorrendben kopogtatan­ dó meridiánpontok sorozatát). amely képes hatékonyan megszüntetni az ember ér­ zelmi problémáit. légzési panaszokat. hogy . egyik sem hozta a kívánt ered­ ményt. hogy a terhes élményt fel kellene dolgoznunk. A személyiségfejlesztés kimutathatóan hatékony techniká­ jának kutatása végül elvezette őt dr. Kezelési módszerének eredmé­ nyessége lenyűgöző volt. Ebből az követ­ kezik. dühöt. önkényesek és ered­ ménytelenek voltak. Ez a módszer mély benyomást tett rá. ám . és a rendszer újra egyensúlyi hely­ zetbe kerül. kezelni tudjuk a legkülönfélébb tüneteket (fájdalmat. Ő a diagnózist egy izomteszt alapján állítja fel. félelmet. ráadásul túlságosan időigényesek. EFT Gary Craig (a pszichológia iránt érdeklődő.

Kétel­ kedésének köszönhető. vagyis az EFT. .kritikus tudományos szemléletmódja miatt hamarosan kételkedni kezdett a TFT néhány meg nem erősített alapfeltevésében. amelyekkel aztán túlszárnyalta a TFT-t. hogy új elméletekkel állt elő. Az eredmény: az érzelmi szabadság technikája.

miszerint: Valamennyi negatív érzelem (és érzelmi alapú testi probléma) oka a test energiarendszerének zavara. mivel az energiarendszer ismét egyensúlyi állapot­ ba kerül. majd ez az energia megszün­ teti a meridiánrendszerben keletkezett zavart. A tapasztalat azt mutatja. hogy az ujjainkkal sorban megkopogtatunk bizonyos meridiánpontokat. így az eredeti nega­ tív élmény (trauma) nem vált ki többé negatív reakciót a lélekben vagy a testben. hogy a kézzel történő kopogtatás energiát juttat a meridiánpályákra. mégpedig úgy. Micsoda könnyebbség! Ezzel . Gary Craignek sikerült eljárását a TFT-hez képest alaposan le­ egyszerűsíteni: eddig ugyanis diagnosztikai módszerekkel kellett megkeresni minden egyes problémához a megfelelő pontsoro­ zatot (algoritmust). egyetlen algoritmust fejlesztett ki. mint azt valaha feltételeztük) érzelmi és testi probléma ke­ zelésének egyik hatékony módszere. Ő viszont minden zavarra egységesen érvényes. A módszer lényege . hogy az EFT is követi Callahan alapfelte­ vését. hogy az valamennyi főmeridiánt lefedje.akár a TFT-nél -. Látható tehát. már meglévő algo­ ritmust kellett alkalmazni. illetve a problémára illő. miközben az adott problémára vonatkozó mondatokat kimondva erre a problémára hangolódunk.Mi az EFT? Az EFT a számos érzelmi zavaron alapuló (és messze több az ilyen eset.

Gary Craig mindig kihangsúyozza. Az EFT . nem törekszik arra. dinamikus rendszer. hogy akkor is segít. de van esély rá. „Egyszerű" problémák esetén az EFT alkalmazása nem igényel különösebb képzettséget vagy szaktudást. hogy az EFT gyógyír min­ den panaszra. Ám még a fejfájás sem csupán egyszerű fejfájás. máskor. Minden nappal növekszik az EFT-t használók tábora.Craig szerint amúgy is meg­ bízhatatlan . Ez utóbbi esetben a sikeres kezelés érdekében ajánlatos szakszerű segítséget igénybe venni.Mi az EFT? I 23 feleslegessé vált a meridiánok és a pontsorozatok megállapításá­ hoz szükséges izomteszttel történő . általános érvényű al­ goritmusunk van. és a módszerrel kezelhető problémák köre is folyama­ tosan bővül. A sok algoritmus és időigényes vizsgálat helyett most már csupán egyetlen. Az EFT egyaránt használható felnőttek és gyermekek. Az EFT ugyanis folyamatos fejlesztés alatt álló. Nem akarom azt a hitet kelteni. ha összetettebb problémáról van szó.az eddigi tapasztalatok alapján . egyszerűsége miatt könnyen elsajátítható. esetleg több időre és isme­ retre lehet szükség. fogyatékkal élők vagy akár álla­ tok gyógyítására is. Az EFT megalkotója. hogy abszolút igazságokat fogal­ mazzon meg. hogy mindössze néhány perc alatt). sőt csecsemők. hogy míg némely esetekben percek alatt megszüntethetünk egy tartós fájdalmat az EFT-vel.diagnosztizálás is. helyszíntől függetlenül. így aztán előfordul. ha az azt kiváltó tényezőket figyelembe vesszük. ugyanakkor könnyen alkalmazható. egyre hosszabb a kezelések sikereiről szóló beszámolók listája. amikor más módszerek nem. meglepően gyorsan és tartósan képes megszüntetni vagy enyhíteni a tüneteket (előfordul.rengeteg prob­ léma esetében (lásd a következő fejezetet) nagy sikerhányados­ sal. mindenfajta segéd­ eszköz nélkül. hogy bár az EFT-vel történő gyógyítás még kevéssé eltér- .

de fellendülésének kezdetén tartunk. majd a vele való bánásmódban is egyre nagyobb tapasztalatra teszünk szert. hogy alkalmazása széles körben el fog terjedni. amelyet az EFT-s keze­ lések nyomán vitathatatlanul megtapasztalunk. ugyanúgy. nyugatiak annak az „életenergiának" a felfedezésével kezdjük.jedt. ahogyan az az elektromos­ sággal kapcsolatban is történt. ami elkerülhetetlenül hozza magával az EFT és az ezzel rokon kezelési formák további fejlődését. Mi. . és nem kétséges.

A következő. hogy mely területeken ér­ tek már el sikert ezzel a módszerrel. korántsem teljes felsorolás célja. oldalon). a siker azomban száz százalé­ kig mégsem garantálható. Intenzív kutatásokra van szükség ahhoz. hogy képet adjon a lehetséges alkalmazási területek széles skálájáról. ez azt jelenti.Az EFT alkalmazási területei Mivel az EFT alapja az az előfeltevés. . hiszen minden eset egyedi megközelí­ tést igényel. A felsorolást a saját tapasztalataim. lásd a 120. hogy az EFT hatékonyságát tudományosan is igazolják. A lista testi és lelki tünetekre osztása az uralkodó tünet alapján történt. A felsorolás csupán azt mutatja be. hogy gyakorlatilag az energia­ rendszer zavarából eredő valamennyi tünet kezelhető vele. hogy „valamennyi negatív érzelem (és érzelmi alapú testi probléma) oka a test energiarend­ szerének zavara". illetve az EFT-vel történt kezelésekről szóló híradások alapján állítottam össze (a legutób­ biak Gary Craig weboldalán olvashatók. sőt az összetettebb tüneteknek akár testi és lelki össze­ tevői is lehetnek. és csupán az áttekinthetőség kedvéért ennyire leegyszerűsített. hi­ szen a testi tünetek is gyakran vezethetők vissza lelki okokra és fordítva.

Rövid EFT-s kezelés után akár a fogához is dörzsölhette a nyelvét. Most már nincs gondja a fejfájással. pikkelysömör. égési fájdalom stb. -> -> -> -> -> -> -> Péter alsó ajkán fájdalmas herpesz nőtt. migrén. műtét utáni fájdalmak. hanem a nyaki feszültséget vettük célba. tengeri­ betegség stb. hogy ennek az irodai mun­ kából adódó nyaktájéki feszültség az oka. izomfájdalom. Egyebek: izomgörcsök. Az EFT-s kezelés során tehát nem a fejfájást. manuális beavatkozás nélkül.26 [ A z EFT alkalmazási területei Testi zavarok -» Fájdalom (akut és krónikus): fejfájás. akkor sem érzett fájdalmat. rosszullét. Tíz hónap múlva. fekélyes folt) nőtt. amikor rákérdeztem. Degenerációs betegségek Allergiás reakciók Asztma és más légzési panaszok Emésztési problémák Feszültségek Bőrproblémák: viszketegség. hátfájás. ízületi fájdalmak. Szigfridet gyakran kínozta erős fejfájás. hogy fáj a nyelve vége. A tünet percek alatt elmúlt. Ennek következtében a fejfájás is megszűnt. menst­ ruációs panaszok. ekcéma stb. fehéres színű. isiászos fájdalmak. Kiderült. Anna arra panaszkodott. ahová egy afta (kicsi. csuklás. herpesz. elmondta. váll. Az EFT segítségével néhány perc alatt sikerült megszüntetni az égető fájdalmat. A herpesze ugyan még néhány na­ pig megmaradt. hogy amint feszültséget érez.és nyakfájás. ínhüvelygyul­ ladás. . nyomban elütögeti. de már nem fájt.

Az EFT segítségével felszabadultak blok­ kolt energiái. Rossz volt a kedve. tériszony. Az EFT-kezelés után most már általában néhány perc alatt.de sehogyan sem tudott kikapcsolni. katasztrófa és erőszak élménye stb. és azon van. -> Stressz. sérülés után kialaku­ ló terhelési zavarok. az injekciótól stb. Linda nagyon nehezen aludt el. a repüléstől. hogy neki csak az élet árnyékos oldala jut. -> Táplálkozási és súlyproblémák -> Depresszió és egyéb érzelmi problémák -> Alvászavarok és horkolás -> Kényszeresség -> Agresszió.. szexuális zaklatás. így kínlódta végig a napjait. harag stb. félelem a pókoktól. a ku­ tyáktól. a műtétektől. -> Szenvedélybetegségek: dohányzás.. jó hangulatban vegye kézbe életének irányítását. Mára már„látja az alagút végét". a vizsgáktól. ennek következtében visszatalált a helyes kerékvágásba. belső nyugtalanság stb. -> Félelmek és fóbiák: „mikrofonfóbia". víziszony. tépelődött magában. semmi örömet sem találva az életben. pánikroham. és csakforgo­ lódott.és kávéfüggőség stb. alkoholizmus. . minden gond nélkül elalszik. tömegiszony. számolta a birkákat. háború. édesség. hogy újult erővel. az önértékelés stb. Gyakran órákig feküdt az ágyban. zavarai -> Párkapcsolati problémák. szexuális zavarok Valér folyton erőtlennek érezte magát. m Dadogás -> Sclerosis multiplex » Az énkép. düh. . balesetek.Az EFT alkalmazási területei I 27 Lelki zavarok -» Trauma: erőszaktétel. és meg volt róla győ­ ződve.

Ma már . amelynek azóta sikeresen meg is felel.újra örömmel játszik. Egyéb alkalmazási területek A teljesítőképesség javulása. az iskolától. a szabadidős tevékenységekben stb. Flórián képtelen volt a feladataira összpontosítani. A focipályán Tóninak a kapu előtt remegni kezdett minden idegszála. Az EFT se­ gítségével összeszedettebbé vált.lé­ teznek kimondottan a gyermekkorra jellemző zavarok is: -> Félelem: az elválástól. az iskolában. beszédhiba. nem fenyegetést jelent számára az ellenfél kapuja. és az EFT-vel kezelhetők . nyugtalanság. 28 I Az EFT alkalmazási területei Gyermekek esetében Az eddig felsorolt problémákon túl . diszlexia stb. a munkában. Afféle „szórakozott professzor" volt. s már fel­ merült benne a gondolat.amelyek természetesen gyer­ mekek esetében is előfordulhatnak. ezáltal pedig nagyobb siker a sporban. így hát folyton kudarcot vallott. rosszullét az utazáskor stb. s így már nem jelentett problémát.. a szörnyektől és a szellemektől stb. körömrágás stb. hogy abbahagyja a sportolást. hanem inkább kihívást.néhány EFTkezelés után . így aztán az iskolai osztály­ zatai sem adtak okot az örömre. . Ennek következtében a teljesítménye is sokat javult. -> Tanulási zavarok. szédülés környékezte. rogya­ dozott a lába. -> Koncentrációs zavarok. hogy egy dologra fókuszálja a figyelmét. -> Egyebek: bepisilés. tic. a sötétségtől.

Gary Craig mottója: „Just try it on everything" („Próbáljunk meg mindent. Használójaként azon­ ban mindig elcsodálkozom e módszer hatékonyságán. Néhány EFT-kezelést követően ezek a „fekete lyukak" eltűntek. . amikor egy újabb problémához közelítek vele. Ám azért mindig legyünk tudatában saját felelősségünknek és ha­ tárainknak. amit csak lehet. nem jelenti fel­ tétlenül azt.Az EFT alkalmazási területei I 29 Frigyes úgy érezte. hogy nem kezelhető az EFT-vel. Ezáltal a jegyei is sokat javultak. Ha az ön problémája hiányzik a felsorolásból. a tanultak helyén csupán egy fekete lyuk tátong a fejében."). Az EFT hatásköre ugyanis egyrészt folyamatosan bővül. másrészt én sem ismerem a tapasztalatokról szóló összes beszámolót.ennek megfelelően a jegyei sem voltak túl fényesek. amikor vizsga előtt áll . és Frigyes fel tudta idézni az anyagot.

EFT a gyakorlatban .

szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra. Tegyen szert saját tapasztalatokra. oldal). annak azt ajánlom. akkor már semmi sem áll az EFT alkalmazásának útjában. természetgyógyászával vagy terapeutájával. . Amennyiben ezt megtette. Akiben kétségek merülnek fel. és ér­ jen el vele minél nagyob sikereket.I 32 I EFT a gyakorlatban Mielőtt belekezdenénk. illetve diagnosztizáltassa a problémáját (lásd a Fontos tudnivalóknál. hogy mindenkinek teljes felelősséget kell vállalnia a tetteiért ha saját magán vagy másokon alkalmazza ezt a módszert. 14. a kezelések megkezdése előtt beszéljen a kezelőorvosával.

melyik kézzel kopogtatjuk őket. az oldalak akár kopogtatás köz­ ben is felcserélhetek. ahogyan majd ön is végighalad rajtuk az EFT-s kezelés köz­ ben (lásd a 34. fentről lefelé közlöm őket. hogy ezek a test jobb vagy bal oldalán helyezkednek el. zárójelben megadom az akupunktúrás pontok neveit. s a mellkason keresztül haladunk a kéz felé.A meridiánpontok A következőkben sorra vesszük azokat a meridiánpontokat. akiket részletesebben érdekel a téma. A következő pontok a főmeridiánnak fe­ lelnek meg. ame­ lyekre az EFT gyakorlása során szükség lesz. Elhelyezkedésük sorrendjében. A helyzetleírások Gary Craig által bevezetett betűjelei az angol elnevezéseket használom. sőt az is mindegy. . Azok számára. Mindegy. oldaltól): az arcnál kezdjük.

kormányzóedény 27): Ez a pont az orr és a felső ajak között. középen. 3.SE (Side of the Eye.UE (Under the Eye. Az orr alatt . közvetle­ nül a külső szemzug mellett. a szem alatt. 4. középen található.I 34 I EFT a gyakorlatban 1. epehólyag 1): Ez a pont a csontos részen található. A szem külső fele . gyomor 1): Ez a pont a járom­ csonton található. . 2.EB (Eyebrow. közvetlenül az orrgyökér mel­ lett. A szem alatt . A szemöldök belső fele .UN (Under the Nose. hólyag 2): Ez a pont a szemöldök belső végénél találha­ tó.

UA (Under Arm. 7. has­ nyálmirigy 21): Ez a pont a test ol­ dalán található. Az állon-Ch (Chin. ha egy másik személy nyilvánosan végzi a kezelést. Az intimitás okán.BN (Below Nipple. . középen található. központi edény 24): Ez a pont az állcsont és az alsó ajak között.5. nőknél a mellráncban (ezért nekik meg kell emelniük a mellüket). 8.CB (Collar­ bone. A kulcscsont belső fele . 6. ezt a pontot több­ nyire kihagyják. félúton a könyök és a hónalj között. A kar alatt . A mellbimbó alatt . máj 14): Férfiaknál ez a pont 2-3 cm-rel a mellbimbó alatt található. a kulcscsont és az első borda találkozásánál található. vese 27): Ez a pont a szegy­ csont.

9. Középső ujj .Th (Thumb. a körömágy magasságában. 11. Hüvelykujj . vas­ tagbél 1): Ez a pont a mutatóujjnak a hüvelykujj felé eső oldalán találha­ tó. a körömágy magas­ ságában. a körömágy magasságában. a körömágy magasságában.MF (Middle Finger. 12. Mutatóujj .IF (Index Finger. Kisujj . keringés-szexus 9): Ez a pont a kö­ zépső ujjnak a hüvelykujj felé eső ol­ dalán található. szív 9): Ez a pont a kisujjnak a hüvelykujj felé eső részén található. . 10. tüdő 11): Ez a pont a hüvelykujj körmének külső hajlatán található.BF (Baby Finger.

Callahantől szárma­ zik. Az el­ nevezése dr. a kézhajlat magas­ ságában. vékony­ bél 3): Ez a pont a kézélen találha­ tó.A ford. hangterjedelmet jelent. . Gamut-pont .Gamut point (Há­ romszoros melegítő 3): Ez a pont a kézfej közepén található.A meridiánpontok 37 13. Kézél . a 4.KC (Karate Chop. és az 5. a csuklócsont és a kisujj alap­ ízülete között. 14.) A következő oldalon az eddigiek egyetlen pillantással áttekinthetők . ujj alapízülete között húzott képzeletbeli vonal mögött. (Az angol „gamut" szó egyéb­ ként hangskálát. de használják átvitt érte­ lemben is.

.

A kezelés elvégzése rendkívül egyszerű. oldalon áttekinthetően vázolom még egy­ szer a teljes folyamatot. illetve azok helyes sorrendje. Először meg kell határozni. Amint már említettem. És ami a legjobb: használhatjuk mindig ugyanazt a receptet. s a pozitív hatás gyakran már közvetlenül a kezelés után érezhető. a 121. . A setup 2. bármit is akarjunk „ki­ sütni" belőle. Ebben megtalálhatók a szükséges összetevők. és szerzett benne némi gya­ korlatot. e módszerrel a lelki és/vagy testi-érzelmi problémák eredményes megoldásához nincs szükség előzetes ismeretekre vagy speciális tudásra. A kopogtatás-sorozat 3. A kopogtatás-sorozat megismétlése A könyv végén. s azután jöhet az alábbi négy összetevőből álló recept: 1. A 9-gamut-sorozat 4. akkor 1-2 percnél nem is igényel többet.Az„alaprecept" | 39 | Az „alaprecept" Most tehát bemutatom az „alapreceptet". ha az ember megjegyezte a menetét. melyik probléma milyen intenzitású. Az „alaprecepttel" elérhető a probléma mé­ lyén rejlő energiazavar.

és elfog bennünket a félelem. nem érzi a fé­ lelmet. Hiába nem akut a probléma. Amikor ugyanis az ember biztos talajt érez a lába alatt. Ám nyomban fordul a kocka. ez a gondolat mégis előidézi az energiarendszer zavarát. amely kiváltja a félelmet. Ezt a törvényszerűséget használja ki az EFT. amikor arra biztat. miközben az ember a problémára hangolódik. hogy tudatosan érzékeli az aktuális érzelmi vagy testi rosszullétet. Az EFT csak akkor hat. Már a puszta gondolat is képes akkora za­ vart okozni az energiarendszerben. és újságot olvas. hogy a kezelendő problémát a lehető legpontosabban ne­ vezzük meg. általában könynyű felvenni a kapcsolatot ezzel a fájdalommal. Első lépésként ezért hunyja le a szemét. vagyis jelen eset­ ben gondoljunk arra. Más a helyzet az olyan problémák esetén. hiszen az éppen érezhető. és koncentráljon a zavarra oly módon. mert például éppen a fotelben ül. Azután értékelje ezt az érze­ tet: milyen az intenzitása EBBEN A PILLANATBAN? Hadd emeljem ki még egyszer: az EFT az energiarendszer aktuális zavarára hat. vagy egy kellemetlen élményre gondol.I 40 J EFT a gyakorlatban A probléma meghatározása és felbecsülése Az EFT „alapreceptjének" használatakor alapvető jelentősége van annak. mint például a tériszony. hogy valami­ lyen magaslaton áll. s átadja magát a közben keletkező érzelmi zavarnak. ha egy bizonyos problémára vonatko­ zóan valóban zavar keletkezett az energiarendszerben. hogy valahol a magasban állunk. Ha testi problémáról van szó. ugyanis ez a módszer csak a rendszer aktív zavarára gyakorol harmonizáló hatást. . ha elképzeli. hogy gondolatban élénken idézzük fel a problémát. például fejfájásról. így akár a fotelben ülve is elfoghat minket a félelem. és ráhangolódjunk.

-> Ha pedig. hogy cseppet sem fél. Értékelje az 1-től 10-ig terjedő skálán az EKKOR jelentkező szorongást. hogy ennél jobban már nem is félhetne. miután a lehető legegyértel­ műbben definiálta a problémát. amikor otthon van. a tériszony a problémája . ráhangolódott a rosszullétére. Ebben az esetben hunyja be a szemét. ami azt jelenti. hogy sikeresen elvégezhesse a kö­ vetkező lépéseket. természetesen nem fél. Ekkor a nulla azt jelen­ ti: MOST ÉPPEN nem fáj. hogy működjön. hogy az energiarend­ szer zavara tekintetében ez a probléma megoldódott. -> Tegyük fel ismét. s annak pillanatnyi fokát értékelte az 1-től 10-ig terjedő skálán. hogy önnek fáj a feje. Gary Craig ennek a lépésnek a szükségességét a következő hasonlattal hangsúlyozza: az elemet a megfelelő mó­ don kell a készülékbe helyezni. Ugyanígy van ez az ener- . A nulla azt je­ lenti. A setup Helyezkedjen kezdő pozícióba. ha azt akarjuk.Az értékeléshez egy 1-től 10-ig terjedő skálát használunk. Ha felcserélik a pólusait. -> Akkor kezdjen neki az EFT-nek. amellyel az „alaprecept" alkalmazása közben és utána ellenőriz­ hetjük a kezelés eredményességét. Az EFT alkalmazása után ennek a fájdalomnak vagy szorongás­ nak nullára kell csökkennie. és a lehető legélénkebben képzeljen el egy olyan hely­ zetet. a tízes pedig: MOST fáj a legjobban. mondjuk. a tíz pedig azt. nem működik. amikor érezte ezt a fajta félelmet. E határok között kell értékelni a PILLANATNYILAG érzett fájda­ lom fokát.

amely megszünteti ezt az „irányváltást". az az élmény. b) a „fájó pont" vagy a KC-pont dörzsöléséből. A setup két részből áll: a) egy megerősítésből (lásd a 42. Nem fogjuk tudni elérni vele a célunkat. nem számítha­ tunk eredményre az EFT-vel.I 42 I EFT a gyakorlatban giarendszerünkkel is: a helyükön kell lenniük a pólusoknak. mint például: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. olda­ lon olvashatunk. Ha ilyen „lelki irányváltással" van dolgunk. amire törekszünk.. hogy egyre kövérebbek leszünk. a gyakorlatban az „alaprecept" részét is képezheti. Az átpolarizálódás gyakori oka az önpusztító. ha ilyen . a sikertelenség érzése. hogy az EFT hatni tudjon. illetve kopogtatá­ sából (lásd a 44.ezek mind „lelki irányváltáshoz" (átpolarizálódáshoz) vezethetnek. Emiatt térek itt ki a setup-ra. (Erről bővebben a 72. oldalt). akkor az EFT sem lesz hatásos. a negatív gon­ dolkodás. segítségünkre lehet néhány semlegesítő megerősítés (szaknyelven ezt affirmációnak hívják). amellyel egyébként az esetek mintegy 40%-ában találkozhatunk. mint említettem.. noha mindent megteszünk a fogyás ér­ dekében . Megerősítések Mivel a „lelki irányváltás" oka. tudat­ talan negatív gondolkodás.) Mivel 'maga a setup igen gyorsan elvégezhető. sőt szerencsétlen esetben éppen az ellenkezőjét érjük el annak. Lehetőségeink korlátozottsá­ gának nyomasztó terhe. (ez a probléma helye) vagyok" . oldalt). amely a gyógyulást is akadályozza. Ha az energiarendszerben felcserélődnek a pólusok. és semmiféle hátránnyal nem jár.

Számításba kell venni például (de erről még bőveb­ ben szólunk a 36. szúró fájdalmat érzek a halántékomban. ugyanakkor elfogad­ juk magunkat („elfogadom magam teljesnek és egésznek"). hogy a lehető leg­ jellemzőbbek kell lenniük. illetve a problémát pontosan kell meg­ nevezniük. ha es­ ténként ilyen kellemetlen. ha ilyen tériszonyom van. ha a megerősítésnek csak ezt az alapformáját ismer­ jük és használjuk. Aki már gyakorlott EFT-alkalmazó. mikor érezzük. ha ilyen fejfájós vagyok. Az alapgondolatot szem előtt tartva ha­ tártalanul sokféle megerősítést kitalálhatunk. Mindezek alapján a megerősítés szólhat így is: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. Kezdetben azon­ ban az is elég." .. a fejfájásnál és a tériszonynál maradva. milyen típusú. oldalon) a következőket: hol jelentkezik pontosan a fájdalom.Példáinknál. noha valami problémánk van." Az ilyen és hasonló mondatokkal elismerjük a zavart („ilyen fejfá­ jós vagyok". Csakis így növelik az EFT-s kezelés hatékonyságát. mit okoz bennünk?." „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. az a legjobb eredmény elérése érdekében akár „játszhat" is az megerősítésekkel. A „fejfájás" meglehetősen általános fogalom. illetve „ilyen tériszonyom van"). mögötte sok min­ den rejtőzhet. ez a kö­ vetkezőképpen hangzik: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek.. Csupán egyvalamire kell tekintettel lennünk: -> Legyünk minél pontosabbak! Ugyanis az efféle megerősítések fontos ismérve.

Amennyiben ez valamiért nem kivitelezhető. ha a megerősítést hangosan kimondja. Ez a pont a mellkas felső részén." -» Hangolódjon rá a problémára. akár egy kissé túlhangsúlyozva mondja el. és találja meg azt a megerősí­ tést. nyilvános helyeken) az is elég. A legjobb. Érdemesebb a bal oldali pontot dörzsölnünk. mert itt gyűlik fel a nyirok. általában hamar rátalál a helyes megfogalmazás­ ra. Még néhány tudnivaló: Még ha (egyelőre) nincs is meggyőződve a választott meg­ erősítés pontosságáról. Ha már bele­ kezdett. amely a lehető legjellemzőbben írja le ezt a problémát. vagy akár csak magában mondja el. azért mondja csak el. ha így szédülök. a második és a harmadik borda között (nagyjából 8 cm-rel a kulcscsont alatt). választhatjuk a kézélen található KC-pontot . de bizo­ nyos körülmények között (útközben.44 I EFT a gyakorlatban Vagy: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. 8 cm-re található. ha csak elmormolja. Néha még ilyenkor is érdemes kísérletezgetni. -> A „fájó pont" A kiválasztott megerősítés hatékonyságát az úgynevezett „fájó pont" dörzsölésével növelhetjük. Ez a hely érzéke­ nyebb a nyomásra a környezeténél. ha nagyobb át­ éléssel. a szegycsonttól balra vagy jobbra kb. amikor lenézek a tizedik emeletről. A megerősítés hatását azzal is fokozhatja.

A kézélen (KC) és a kar alatt (UA) ta­ lálható pontot érdemes négy ujjal ütö­ getni. mint a kézéli ponté. vagy kopogtassa az ujjhegyével a kézéli pontot (KC). Ezzel sikeresen túljutott a setupon.is (lásd a 37. és könnyebben eltaláljuk a pontokat. bőven elég enyhén kocogtatni őket. amely az EFT-módszer voltaképpeni lényege. -> A setup során dörzsölje az óramutató járásának megfelelően körbe-körbe a bal oldali „fájó pontot". A kopogtatást a mutató. A gyakorlat azonban azt mutatja. hogy a „fájó pont" dörzsölése valamivel hatékonyabb. oldalakon ismertetett pontok ko­ pogtatásának könnyen megjegyezhető sorrendje. miközben háromszor elmond­ ja (hangosan) a kiválasztott megerősítést. . mert így nagyobb területet érintünk. ez mintegy 7 koppintást jelent. Mivel ezek a pontok a bőr fel­ színéhez közel helyezkednek el. oldalon).és a középső ujjal végezzük. A kopogtatás bármelyik kézzel végezhető (érdeme­ sebb a domináns kezet használni). A ko­ pogtatásnak nem szabad kellemetlen érzést vagy fájdalmat okoznia. A kopogtatás-sorozat A kopogtatás-sorozat a 34-38. s belekezdhet az „alaprecept" következő lépésébe. a kopogtatás-sorozatba. a test bármelyik oldalán. A pon­ tokat 2-3 másodpercig kopogtatjuk.

(ez a probléma helye) vagyok". (ez a probléma helye)" A korábbi példáknál maradva: Megerősítő mondat: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek.. az emlékeztető mondatot. hogy a pontok kopog­ tatása közben pontonként egyszer kimondja az megerősítő mon­ dat rövidített változatát. Ezt a kapcsolatot úgy tarthatja fenn a kopogtatás-sorozat folyamán is (és a következő lépések során)... hogy az EFT azt mondja: egy probléma alapja az energiarendszer zavara. akkor az emlékeztető mondat így hangzik: „Ez a . ha ilyen fej fájós vagyok" Emlékeztető mondat: „Ez a fejfájás" Vagy: Megerősítő mondat: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek.. Például: Ha az megerősítő mondat így szólt: „Akkor is (szeretem és) el­ fogadom magam teljesnek és egésznek. majd azt a setup során háromszor (hangosan) elismételtük. oldalakon felsorolt) pontokat: .46 j EFT a gyakorlatban Emlékeztető mondat A setup előtt és közben az EFT-vel kezelendő problémára han­ golódtunk. A problémára ráhangolódva (a setup előtt és alatt) sike­ rült helyreállítania a kapcsolatot a probléma és az energiarendszer zavara között (amennyiben az érzetet nullánál nagyobb fokúnak találta). megfogalmaz­ tunk egy jellemző megerősítő mondatot. ha ilyen . Bizonyára emlékszik. A kopogtatás-sorozat alatt is kapcsolatban kell maradnunk a problémával. ha ilyen tériszonyom van" Emlékeztető mondat: „Ez a tériszony" A sorozat Az emlékeztető mondatot minden pontnál (hangosan) kimond­ va az alábbi sorrendben kopogtassa a (38-34. azután értékeltük a kellemetlen érzetet.

A kulcscsont belső fele -CB 7 . Az állon .UE 4.SE 3.A kar alatt .BN . A szemöldök belső fele -EB 2.Az„alaprecept" i 47 . A szem külső fele . A mellbimbó alatt . 1. A szem alatt . Az orr alatt .UN 5.Ch 6.UA 8.

Th 10.BF -» Miközben a megadott sorrendben ütögeti a pontokat. Mutatóujj _ IF 12. . pon­ tonként egyszer mondja el (hangosan) a megerősítő mondat rövid összefoglalását (emlékeztető mondat). Hüvelykujj .48 I EFT a gyakorlatban 9. Kisujj .

^L'l!^r?£^L_J49 A 9-gamut-sorozat Ez a sorozat a gamut-pont (lásd a 37. pont szerinti dalt. dúdolásból és számolásból áll. ez pedig úgy érhető el.) -> A 9-gamut-sorozat végrehajtása során kopogtassa a gamut-pontot. -> 4. Ez első hallásra elég furcsának. sőt bizarrnak tűnhet. közben végezze a szemgyakorlatokat. Ismét dúdolja el (hangosan) a 7. Végezzen egy szemkörzést az óramutató járásának megfele­ lő irányban. Nézzen balra lefelé. -> 5. hogy bizonyos szemmozgásokkal „meg­ szólítjuk" az agy egyes területeit: a dúdolással a jobb (kreatív és érzelmi hangolású). milyen sorrendben pillant jobbra-balra. a számolással pedig a bal (racionális) agyféltekét. 2-3 másodpercig. hogy a 9-gamut-sorozat elvégzése közben egyenesen tartsuk. . -> 3. pél­ dául a „Boldog szülinapot"). Hunyja be a szemét. Fontos. szem­ mozgatásból. -> 9. és melyik irányban kezdi a szemkörzést. kilenc lépésből álló cselekvéssorozatot: -> 1. -> 7. (Megjegyzés: mindegy. -> 8. Nyissa ki a szemét. de mindez az agy finomhangolását cé­ lozza. Dúdoljon (hangosan) egy dalt (kb. -> 2. -> 6. A gamut-pont folyamatos kopogtatása közben végezze el a követ­ kező. oldalon) ütögetéséből. énekeljen és számoljon. Számoljon (hangosan) egytől ötig. Végezzen egy szemkörzést az óramutató járásával ellentétes irányban. Nézzen jobbra lefelé. és ne mozgassuk a fejünket.

amely kezelésre szorul. azonnal fejezze be a kísérletezést. amelyeket korábban került. és érté­ kelje újból a 10-es skálán az érzett kellemetlenséget. Ha sike­ rül. s végezzen óvatosan olyan mozdulatokat. akik sosem éreztek tériszonyt. illetve visszatér a fizikai tü­ net. hogy nem érzi közben a tériszony tüneteit. úgy. és kezelje a jelentkező prob­ lémát az EFT módszerével. Amint később (a 61. kinéz az erkélyről stb. akik azelőtt féltek a magasban. Ha a probléma megszűnt. mit érez. Ha ismét kellemetlenséget észlel. de meglepő lazasággal állja ki a próbát. érezni fogja. Sőt. . mint azok. azok most sokkal oldottabbnak érzik magukat. Hátfájás esetében: mozgassa meg a törzsét. oldaltól) látni fogja. közben mondja el az emlékeztető mondatot. Ellenőrzés Ha az eredmény nulla. óvatos lépésekben és biztonságos kísérettel még azt is megkockáztathatja. hogy felmászik egy létrára. hogy egészséges óva­ tossággal ugyan. próbálja meg ismét felidézni a kezelt tünetet.Az ismétlő sorozat Rögtön ezután végezze el újra a kopogtatás-sorozatot. egy új tényező bukkant fel. Tériszony esetében: gondolatban menjen fel a magasba. apró. figyelje meg. Értékelés A sorozat befejezése után lazítson.

Ez testi (pl. Válassza ki a megoldandó problé­ mát. .Az Az „alaprecept"-összefoglalás [ 51 Az„alaprecept". amikor érezte. Érezze ezt a tünetet. Értékelje egy 10-es skálán azt a kellemetlenséget.összefoglalás Most már ismeri az EFT „alapreceptjének" valamennyi összetevő­ jét. tériszony) tünet is lehet. így hát elkezdheti a kezelést az EFT alapformájával. A kezdő alkalmazók kedvéért még egyszer ismertetem röviden a szükséges lépéseket: 1. illetve emlé­ kezzen vissza egy olyan helyzetre. fejfájás) vagy lelki (pl. amit ez a tünet PILLANATNYILAG okoz önnek.

közben mondja el háromszor (hangosan) a követke­ zőképpen megfogalmazott meg­ erősítő mondatot: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. illet­ ve négy ujjal. lehetőleg minél pontosabban! : Kopogtassa végig a sorozat­ hoz tartozó pontokat a muta­ tó.és a középső ujjával.52 I EFT a gyakorlatban 3. ha ilyen fejfájós vagyok (tériszonyom van). A problémát a saját szavaival fo­ galmazza meg. majd ismét a dúdo­ lással. a dúdolással. Kopogtassa a gamut-pontot. és csinálja végig a 9-gamut-sorozatot a szemgyakorlattal. a számolással. s közben minden pontnál mondja el (hango­ san) az emlékeztető mondatot: „Ez a fejfájás (tériszony)!' 5. . Dörzsölje a „fájó pontot" vagy kopogtassa a kézélen található pontot (KC).

esetleg hunyja be a sze­ mét is. s közben mondja el az emlékeztető mon­ datot (mint a 4. Ha az eredmény nulla. milyen fokú MOST. Lazítson. . és érezze.153 ! 6. pontot). 7. hogy egy-két mély lélegzetvétel után oldottan élvezze a tünetmentes­ ség okozta szabadságot. szánjon rá még néhány pillanatot. EBBEN A PILLANATBAN az eredeti kellemetlen érzés (lásd a 2. pontnál). Ismét kopogtassa végig a sorozat­ hoz tartozó pontokat. Megint értékelje azt a 10-es skálán.

ha van még egy kis tériszonyom" Emlékeztető mondat: „Még egy kis tériszony" * . mint az EFT-kezelés elején -. hogy a zavar már az „alaprecept" egyszeri alkalmazá­ sával is elmulasztható (vagyis néhány perc alatt). (ez a probléma helye)" Megerősítő mondat: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek. lépéseit.54 J EFT a gyakorlatban A sorozatos kezelés Előfordul..noha kevésbé. Ha a kezelést követő ér­ tékeléskor (lásd az előbbi összefoglalás 7. pontját) nem nulla az eredmény. de ekkor már a megerősítő és az emlékeztető mondatot egy kicsit másképpen kell megfogalmazni: Megerősítő mondat: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek.. ha még egy kicsit. sokszor azon­ ban csak részleges javulás tapasztalható. vagyis még érezhető a fejfájás vagy a tériszony .." Emlékeztető mondat: „Még egy kis . ha még egy kicsit fejfájós vagyok" Emlékeztető mondat: „Még egy kis fejfájás" Vagy: Megerősítő mondat: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek.. akkor meg kell ismételni az iménti összefoglalás 3-7. (ez a probléma helye) vagyok.

mint például a félelem. Erre kb. az EFT „alapreceptjének" elismétlése helyett választhat egy gyorsabb módszert is: a „padló-plafon-technikát". s közben tartsa mindig egyenesen és mozdu­ latlanul a fejét.. míg a fájdalom foka nullára nem csökken (ez csupán néhány percet vesz igénybe). de az is lehet. a düh. Két perc alatt elvégezheti a setuppal együtt. és a pillantását lassan a padlóról a plafonra emeli. a trauma. mint például a fájdalmak vagy a légzési problémák esetében. . Egy praktikus rövidítés Ha a kellemetlen érzést a kezelés befejezése után l-es vagy 2-es fo­ kozatúnak érzékelte. hogy egy. Ha például kezdetben a rossz érzés foka nyol­ cas volt."). vagyok. ha még egy kicsit . Ezt kö­ vetően végezze el újra az értékelést. amelynek menete a következő: Miközben folyamatosan ütögeti a gamut-pontot (lásd a 37. mind a testi panaszok. az előzőnél alacsonyabb értéket állapít meg. Ha már elsajátította az EFT „alapreceptjét". Az ismétlések . Csak a tekintete vándoroljon egyre feljebb..amennyiben szükség van rájuk . Le­ het. hogy most már nulla lesz az eredmény (vagyis tünetmentes­ nek érzi magát). meglátja. milyen egy­ szerű és gyors módszer ez. hogy rendkívül rövid idő alatt érezhető ja­ vulás érhető el mind az érzelmi kellemetlenségek.ugyan­ ilyen gyorsan közelebb viszik problémájának megoldásához. hogy még egyszerkétszer meg kell ismételnie a kezelést. Tapasztalni fogja. oldalon).sorozatos kezelés I 55 I Ezután ismét értékelje a kellemetlen érzés PILLANATNYI fokát. majd az első kezelés után ötösre csökkent. elmondja a megerősítő mondatot („Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. Ez azt jelenti. nyolc má­ sodpercet szánjon. most talán már csak hármas erősségűnek érzi.

Ha a panasz a későbbiekben mégis jelent­ kezne. oldalon kezdődő fejezet témája. . vagyis sikerült megszabadulnia az adott érzelmi vagy testi problémától.A pozitív hatás elérése után az eredmény igen gyakran tartó­ san megmarad. Ez az eset lesz a 61. „lelki irányváltások" és „energetikai toxinok"). hogy léteznek még olyan kezeletlen erők (egyéb „tényezők". akkor valószínű. amelyek ugyancsak képesek kiváltani az adott kellemetlenséget.

a 9-gamut-sorozat és a kopogtatások jöttek. Általában el­ vakarta őket. Felült hát az ágyban. aztán a 9-gamut-sorozat. Először viszketést értékelte . A setup-szakaszt a kopogtatás-sorozat követte az ismétlő mondattal („Ez az erős viszketés"). 10 percnyi alkalmazása után zavartalanul al­ hatott tovább. és az enyhe viszketést 2-esre becsülte. majd ismét a kopogtatások követ­ keztek. Mindezek után ismét a viszketés erősségére figyelt. amit nemrégiben tanult meg. Legnagyobb meglepetésére a viszketés másnap sem jelentke- ." Ezt háromszor elismételte. Aztán dörzsölni kezdte a „fájó pontot"." Ezt követően figyelni kezdte magát. s elmondta az alábbi megerősítést: „Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. aminek következtében a pattanások begyulladtak. Petra tehát az EFT kb. ha ennyire viszket a bőröm a mellemen." Aztán megint a sorozatos kopogtatás.Néhány példa Petrának mellkasán folyton erősen viszkető pattanások nőttek. Újból dörzsölgetni kezdte hát a „fájó pontot" a következő megerősítést mondva közben:„Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. Petrának volt már emiatt néhány álmatlan éjszakája. Egy újabb. ha még viszket egy kicsit a bőröm a mellemen. amikor eszébe jutott az EFT. Örömmel tapasztalta. Az egyik ilyen éjszakán ismét felébredt. és már kezdett volna vakarózni.„alaprecept" szerinti kezelés után a viszketés meg is szűnt. és értékelte azt. és nekilátott az„alapreceptnek". hogy a viszketés foka 6-osra csökkent. és jelentősen gyarapodtak.10-esre. ezúttal az emlékeztetővel: „Még ez a kis viszketés.

A kezében tartotta a cigarettát.a dohányzás iránti vágyát mintha elfújták volna. A harmadszori ismét­ léssel elértük a nullát. A Viktornál tett látogatásomkor észrevettem. mi­ közben dörzsölgette a „fájó pontot". aztán szívjon bele. szagolja is meg. és elmondta a következő megerősítést: „Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. mintha dohányozna. Arra kértem. hogy mennyire szeretne elszív­ ni egy szál cigarettát. tegyen egy kísérletet. hogy ez a bőrprobléma a továbbiakban megkímélte őt." Megint megkértem.és ez így maradt a következő napokon és éjszakákon is. a dohányzás nyújtotta élvezetet. ha vágyom még valamennyire a cigarettára. Ekkor a cigaretta utáni vágyát 9-esre értékelte. Azt javasoltam neki. Viktor letette a ciga- . amikor biztosítottam róla.„szárazon". hogy szívjon bele a meggyújtatlan cigarettába. a 9-gamut-sorozat. hogy szagolja meg. hogy a továbbiakban pihentesse tekintetét a cigarettán. Aztán kopogtatások. Ekkor újrakezdtük az egészet a setuppal („Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. Viktor ezután végigcsinálta a setup-ot. csak így. szívja magá­ ba az illatát. hogy lássa. és a következő értékelés már csak 2-es lett. kopogtatások („Valamennyire még vá­ gyakozom"). 9-gamut-sorozat. De ez sem segített . ha ilyen erősen vágyom a cigarettára.")." Ezt követte a kopogtatás-sorozat. majd ismét a pontok kopogtatása és az emlékeztető:„Ez az erős vágyakozás. A következő értékelés ered­ ménye 5-ös lett. és hangolódjon rá a cigaretta utáni vágyára. hogy néhány perce még milyen szívesen hódolt volna ennek a szenvedélynek. milyen könnyű leszokni a dohányzásról. Két év múlva kérdésemre elmondta. Megkértem. úgyhogy végre leszáradhattak a pattanások.i 58 I EFT a gyakorlatban zett . hogy nem feltétlenül ez volt az utolsó cigarettája . Ekkor megpróbáltam őt azzal provokálni. Csak akkor hagyott fel vonakodva az ellenkezéssel. hogy élvezettel ecseteltem neki a ci­ garetta ízét.tudniillik nem állt szándékában leszokni a dohányzásról. emlékeztettem rá.

Néhány példa

| 59

rettát, amely egész délután ott hevert érintetlenül, pedig ennyi idő alatt máskor egy szálnál többet el szokott szívni.

Tudnivaló: Viktornak ennél a kísérletnél esze ágában sem volt le­ szokni a dohányzásról. Éppen ellenkezőleg. Este aztán elszívott egy cigarettát, és azóta is dohányzik. Annyit azonban megjegyzett, hogy ha le akarna szokni, az EFT módszerét választaná. Ez a történet mindenesetre jól példázza, hogy az EFT hatása még akkor is megmutatkozik rövid távon, ha az ember nem akar vál­ toztatni. A kísérletből az is kitűnik, hogy semmiképpen sem lehet szó placebohatásról, amikor is a kívánt eredmény elérése annak köszönhető, hogy az ember hisz a módszerben. A példánkban szereplő férfi ugyanis nem kívánta elérni az említett eredményt, a módszer hatékonyságában sem hitt, és én sem szuggeráltam azt, hogy ennek a technikának mindenképpen hatnia kell - csupán egy próbáról volt szó.
Anna képtelen volt ismeretleneket felhívni telefonon, mert folyton attól félt, hogy alkalmatlankodik, s ezért rosszat gondolnak róla. Azt mondtam neki, képzelje el, amint felveszi a kagylót, és felhív valakit. Már a gondolat is olyan kellemetlen érzést okozott neki, hogy a skálán 10-esre értékelte azt. Azután vé­ gigcsinálta az EFT „alapreceptjének" köreit, az alábbi megerősítésekkel és em­ lékeztető mondatokkal: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha ennyire fé­ lek, hogy a vonal túloldalán lévő emberek elítélnek."-„Ennyire félek." „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha ennyire nincs önbizalmam."-„Ennyire nincs önbizalmam." „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha ilyen ide­ gességet érzek a gyomromban."-„llyen idegességet érzek a gyomromban."

A probléma valamennyi összetevője nullára esett vissza két-három, az EFT „alapreceptje" szerinti kezelés után, így megkockáztathattunk egy „éles próbát". Elővettem a telefonkönyvet, felütöttem az egyik oldalon, és véletlenszerűen ki­ választottam egy telefonszámot. Annát nem fogta el az idegesség. A dolgot az tette még izgalmasabbá, hogy ekkor már este 9 felé járt az idő. Annának tár­ csáznia kellett a kiválasztott számot, egy képzeletbeli személyt keresve, hogy azután bocsánatot kérjen a téves hívásért. Meg is tette, de aztán bevallotta, hogy közben szakadt róla a víz. így hát még egyszer végigcsináltuk az „alap­ recept" szerinti kezelést, ezúttal ezzel a mondattal: „Akkor is szeretem és elfo­ gadom magam teljesnek és egésznek, ha ilyen idegesen izzadok telefonálás közben."-„Ilyen idegesen izzadok." Ezt egy újabb próbahívás követte - aminek Anna még örült is! Másnap reggel azt mondta, venni akar magának egy mobiltelefont. Amikor néhány héttel ké­ sőbb rákérdeztem, elmesélte, hogy most már gond nélkül telefonál, és tényleg vett magának egy mobilt. Másfél esztendő elteltével már csak nevetve csóválta a fejét, ha a „régi fóbiája" szóba került.

Veronikának, mint már oly sokszor, most is nagyon fájt a hasa. Ez a fájdalom a havi vérzésével volt összefüggésben. Elhatározta, hogy kipróbálja az EFT „alapreceptjét". A fájdalmat 10-esre értékelte. Egy kezelést az „akkor is elfo­ gadom magam teljesnek és egésznek, ha rendszeresen ilyen erős hasfájás gyötör"-„ilyen rendszeres hasfájás" megerősítéssel végzett, további hármat pedig az „akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha még mindig érzem ezt az erős, rendszeres hasfájást" -„ezt a maradék, rendszeresen vissza­ térő hasfájást". Ekkor a fájdalom l-esre csökkent. Veronikának eszébe jutott, hogy ebben az állapotban már megpróbálkozhat a „padló-plafon-techniká­ val" (lásd az 55. oldalon). Ezzel teljesen el is mulasztotta a hasfájását. Havi vér­ zései az elkövetkező hónapokban is szinte teljesen panaszmentesek voltak. A hébe-hóba jelentkező enyhe fájdalmat Veronika minden esetben sikeresen elmulasztotta az „alaprecepttel".

Amikor az EFT látszólag nem használ

Ha ön már elvégzett néhány kezelést az EFT „alapreceptjével", ám a tünet ennek ellenére sem, vagy csak alig enyhült (kirívó esetek­ ben akár erősödhetett is), előfordulhat, hogy különleges helyzettel van dolga - amely szintén kezelhető az EFT-vel.

Tényezők
Az EFT alkalmazása során rendkívül fontos szerepet játszik a probléma különféle összetevőinek figyelembevétele. A tünetek gyakran több részletből állnak össze, amelyek önmagukban is kü­ lön kezelendő problémákat jelentenek. így tehát - különféle meg­ nyilvánulási módokon, összetételben és kölcsönhatásban - min­ dig a) a testi rosszullét, b) érzelmi összetevők, c) rossz emlékek, valamint d) gátló és a problémát tápláló gondolkodási minták elegyével van dolgunk. A sokféle részletből összeálló probléma addig nem szűnik meg, amíg a legfontosabb összetevőit - mindegyiket a maga módján - az EFT-vel meg nem szüntetjük. Hadd szemléltessem ezt egy hasonlattal: Tegyük fel, hogy az összetett probléma egy labirintus, amely egymástól független, hosszú évek során keletkezett falakból áll. Noha bizonyos részeit

s ebből aztán . A „falak" azaz a probléma alkotóelemei pedig a „kövek". és megakadályoz­ za az „új területek" megpillantását és megközelítését. Ha ezt a hibát korrigálják. mégis útját állja a haladásnak. A több-ke­ vesebb „kőből" épült. hogy az EFT az adott problémára nézve hatástalan: nem elég pontosak. a „falat" illetően eleinte alig tapasztalható valami változás . mert „kopogtat" ugyan. az felér egy kisebbfajta megrázkódtatással. oldaltól). Ha megpróbálja az EFT-t a globális problémára (vagyis a teljes falra) alkalmazni. vagy legfeljebb kivés egy-két kisebb követ.azt a következtetést vonják le. és nem elég kitartóak. de csak annyit ér el vele. A kezdők. a megerősítéseknél). apró lyukat ütve a falon. oldalon. Kezdeti hibák 1: Az alkalmazó nem elég pontos Ez az EFT alkalmazása során elkövetett egyik leggyakoribb hiba: túl általánosan fogalmazzák meg a problémát (lásd a 42.az még mindig látszólag érintetlenül magasodik ön előtt.már lebontották. általában elérik a kívánt eredményt.tévesen! . általános érzelmi problémát jelképeznek. változatos méretű és alakú „érzelmi falak" egy-egy adott. ám az átfogó prob­ lémát. hogy nem érek semmit" „Folyton fájdalmaim vannak. Némi látszatja lesz tehát a munkának (lásd a Két kü­ lönleges technika című fejezetet a 79. Hadd szemléltessem néhány példával ezt a jelenséget: „Sosem tudtam kedvére tenni az anyámnak" „Gyakran érzem úgy." „Nem érzem jól magam a bőrömben" „Könnyen megsértődöm" „Gondjaim vannak az iskolával" . ha hasonló problémával találják szembe magukat. hogy helyenként leveri a maltert. általában két hibát szoktak elkövetni.

ha el akarjuk távolítani az érzelmi falból. hogy mégsem teljesen. ha az anyám jót derült rajtam. Hiszen kimerészkedett a 20. semmire sem viszem.például a már említett tériszonyt . amikor megmutattam neki az ötödikes bizonyítványomat" „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. Aki már játszott Jengával. ha az anyám azt hitte. amelyek nem tárhatók fel rögtön. mint például: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. minden egyes „építőkövet" külön-kü­ lön kezelni kell az EFT-vel. összedől az egész torony. amennyiben elegendő „tartókövet" (főbb összetevőt) kezelünk. majd kiderül. Ez azonban nem jelenti azt. Ezért fordulhat elő. pedig ez az- .Amikor az EFT látszólag nem használ I 63 Ezek mögött az általános kijelentések mögött olyan érzelmi falak rejlenek. hogy a probléma valamenynyi összetevőjét egyenként meg kell szüntetni. amikor nyolcéves koromban segíteni akartam neki a konyhában" „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. és sikerült az egész építményt néhány építőelem kihúzásával összedöntenie. mire gondolok: amint néhány tartóelemet eltávolítunk. az tudja. Szerencsére. eme­ leti erkélyre — még élvezte is a szédítő látványt. megoldotta a prob­ lémáját . hirtelen magától összeomlik az egész érzelmi fal. ha az anyám a kilencedik születésnapomon a vendégek előtt megszi­ dott. amelyek konkrét élményekből (különböző „építőkövek­ ből") épülnek fel. hogy úgy érzi.az EFT-vel. jellemzőbb ki­ jelentéseket tenni. Ezért a „sosem tudtam kedvére tenni az anyám­ nak" mondat helyett tanácsos sokkal hatékonyabb. amiért összekoszoltam a ruhámat" Tehát minden problémát. Egy probléma egyértelműen besorolható alkotóelemeit egyé­ ni részösszetevők is kiegészíthetik. el kell távolítani. és az eleinte makacsul fennálló probléma eltűnik.

súlyosbodik a tüneti című fejeze­ tet is. emberek stb. ha maga elé képzelt egy icipici pókocskát: verejtékezni kezdett. hogy lenézett az alant nyüzsgő forgalomra (autók. ha a pókokra gondolok"„. Először viszonylag általános megerősítésekkel próbálkoztunk. hogy a tünetet végképp teljesen megszüntesse. ezeket a részösszetevőket is érdemes kezelni az EFT-vel (amennyiben még éreztetik a hatásukat).„ilyen libabőrös leszek. Mariann évek óta betegesen félt a pókoktól. . Az is előfordulhat továbbá. a 68. a testét stb. „ennyire verejtékezni kezdek.és hosszú lábú állatoktól". Mariannak maga elé kellett képzelnie egy pókot. hogy az összetevők helyes felismerése és az EFT hatékonysága között szoros összefüggés van. Mi történik? Felmerül a probléma egy újabb. illetve a fájdalom feszült érzéssé változik. Látható tehát. libabőrös lett. szédült. Ilyenkor megtörténhet. eddig fel nem dolgozott összetevője: például az. mit lát a pókon: szőrös lábakat. Miután a legjellemzőbb testi kísérő tünetek enyhültek (2-estől nul­ láig). hevesen kalapálni kezdett a szíve. Ekkor ismét szembenéz a tériszonyával. Aki ezt a változást nem veszi észre. és pillantson le az utcára.közelebb a korláthoz. Lépjen hát . Ezeket a változásokat új összetevőkként kell kezelni.64 I EFT a gyakorlatban előtt elképzelhetetlen lett volna -. mint például: „ennyire félek a sok. ha egy pók kerül a köze­ lembe" stb. Már az is vészreakciókat váltott ki belőle. és az EFT-vel „helyre kell kopogtatni" (lásd a Segítség.ennyire szédü­ lök a pók szó hallatán". nagy rágószervet. és nyoma sem volt semmiféle tériszonynak. hogy megváltozik a probléma minősé­ ge és helye. oldaltól). Ahhoz.biztonságot adó kísérettel . ezért az EFT-vel történő kezelés is hatástalan marad. összevisszaságára). hogy a kezelés után a fejfájás nyak­ fájásra vált át. Részletesen elmesélte. az helytelen követ­ keztetéseket von le.

s . hogy „valójában nem is olyan rémesállat". Aztán eljött a nagy pillanat: Mariann készen állt a pókkal való találkozásra. szívdobogás stb. Ennek nevet ad­ tunk. Ezután egyre közelebb hoztam a pókot rejtő üveget. Először pókot ábrázoló képeket mutattam neki. majd az EFT-vel megszüntettük. Lám. mert kevesebb nagy hatású alkotóelemmel állunk szemben. kellemetlen érzés) és a testi kísérője­ lenségeket (izomfeszültség. Ebből a távolságból az állatka elég rosszul kivehető volt. Mariann csak akkor reagált újból. De már a kicsiny teremtmény jelenléte is nyugtalanságot keltett Mariannban. amikor a pók megmozdult. mit érez közben. de további tünetek egyelőre nem jelentkeztek. amikor ezt a viszolygást egyet­ len kezeléssel is minden további nélkül meg lehet szüntetni. izzadás. Ez a kezelés azonban minden­ képpen nagy áttörést jelentett.Az újonnan jelentkező érzelmeket (undor. A fellépő érzelmi és testi kellemetlen­ ségeket nyomban kezeltük az „alaprecepttel". hogy végül teljesen fesztelenné váljon a pókokhoz való viszonya. .odáig vezetett. ő pedig elmondta. vagyis magával a pókkal. Mariann végül még az üveget is kézbe tudta venni .miután a vonakodását kezeltük -. mindaddig folytattuk a kezelést. Mariann most már hajlandó volt szembenézni a „corpus delictivel". és különösebb reakció nélkül szemügyre vette a pókot. Még azt is megjegyezte.amint később beszámolt róla . A pókoktól való félelemnek nincs minden esetben ilyen sok összetevője.) az alaprecepttel sikerült 2 és 0 közé szorítani. hogy már nem rohan ki fejvesztve a szobából. az efféle problémáknál milyen sok apró lépésre van szükség a részösszetevők sokasága miatt! Mariann esetében még néhány további lépésre is szükség volt. A megerősítések ekkor kimondottan a pók mozgásának mikéntjére vonatkoztak. míg ez a zavarforrás is meg nem szűnt. ha pókot talál a sarokban. Egy zárt üvegben lévő apró pókot állítottam Marianntól biztos távolságban a pad­ lóra. Vannak olyan esetek is.

Amikor az EFT látszólag nem használ | 67 | Mónika szinte fájdalom nélkül fel tudta emelni a karját. A kar feltehetően gyógyultnak tekinthető majd. amely a vállfájásért felelt). Ez a példa is rávilágít arra. hogy a tartós siker elérése érdekében még további kezelésekre lesz szükség. hogy az ember meg­ nevez egy tünetet. Az első. mint példánkban a vállfájást. pedig ez az elmúlt hónapokban tel­ jesen elképzelhetetlennek tűnt. vagyis a zavar testi megnyilvánulása is elmúlik. míg végül a foka l-esre vagy nullára csök­ ken. Ekkor addig kell dolgoz­ ni ezen a problémán. a legkülönfélébb moz­ dulatokra. mint példánkban a kétely. tudtuk. aztán hirtelen egy másik problémával találja magát szembe. látszólag eredmény­ telen körök segíthetnek ezt feltárni. hogy a vállfáj ás. Természetesen az is megeshet. majd azt veszi észre. ha ezeket a részproblémákat is feltárjuk. hogy egy testi problémát kezd el kezelni. A fájdalommentes állapot három napig tartott. Megállapíthatjuk tehát: gyakran előfordul. így kell végigkezelni az összes újonnan felmerülő tényezőt. Ha állhatatosan végigkopogtatja mindazt. végül eljut valamelyik fő érzelmi összetevőhöz (mint példánkban a szégyenérzethez. hogy még a látszólag kilátástalan kezdet is vezethet pozitív eredményhez. mondatok vagy gondolatok formájában felbukkan. mennyire összefonódik egymással a test és a lélek. Ha a fő összetevő kopogtatásával sikerül megoldania a prob­ léma érzelmi oldalát. Mivel a fájdalom mögött nagyon összetett problémakör húzódott. előfordulhat. ami képek. . hogy annak elmúltával egy bizonyos érzelmi tünet is megszűnt. amely összefügg az előb­ bi zavarral. Egy ilyen folyamat során érzék­ letesen tapasztalhatja. valószínűleg a probléma további fontos tényezői várnak még felfedezésre. hiszen a fájdalom reagált az EFT-re. Amint az a fájdalom ismételt jelentkezéséből kitűnik. például karkörzésre is képes volt. ha kellő kitartással és találékony­ sággal keressük a probléma magvát.

ha nem érdemlem meg. hogy a saját életemet éljem. Ám ez sem hozott javulást." (A szégyenérzet okát diszkrécióból je­ löltem pontokkal. hogy a probléma (nagyon) összetett. amikor felemelem a karomat". még intenzíveb­ ben hangsúlyozva az megerősítéseket. hogy valaha is egészséges leszek") végigcsináltuk az EFT„alapreceptje" szerinti kezelést-eredménytelenül. s erősebben dörzsölve a „fájó pontot". oldaltól). 64.) „Ez a szégyenérzet" volt tehát a következő kör tárgya. Erősítettünk hát a setupon. Az áttörést az alábbi mondattal értük el: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljes­ nek és egésznek. A fájdalom jelentkezésének és mód­ jának kórtörténetét. A sikertelenségnek azonban más okai is lehetnek.amint láttuk . Ez . Minden esetben fontos. „kétlem. hogy valaha is megszabadulnék ettől a fájdalomtól". ezeket az alábbiak­ ban részletezzük. sok különböző tényezőből áll. és lám. . Tovább kellett hát kutakodnunk.. amikor felemelte a karját. „két­ lem. mindeddig sikertelenül. ezért ele­ gendő összetevőt kell megszüntetni ahhoz. és nem engedem meg magamnak.„kétlem. Már sokféle kezeléssel megpróbálkozott. hogy idestova két éve érez a bal vállában fájdalmat (váll-kar-tünet). Mónika csak nagy fájdal­ mak árán tudta felemelni a karját. míg eljutottunk az első reakcióig. mennyire fontos a kitartás." Ekkor Mónika enyhe javulást érzett. hogy az EFT a kezelt probléma esetében nem hozza meg a kívánt eredményt. Mónika azzal a panasszal keresett fel. hogy eredményt érjünk el (lásd Kezdeti hibák 1: Az alkalmazó nem elég pontos. hogy. hogy az EFT segíteni tudna". a következő mondat hatására: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egész­ nek.[ 66 J EFT a gyakorlatban j Gary Craig mindig kihangsúlyozza. valamint Mónika életkörülményeit megvizsgálva többféle megerősítéssel (például: „így fáj a vállam. és az EFT-vel történő kezelést ne kapkodjuk el. Tehát jó nyomon voltunk. ha szégyellem magam amiatt.abból is fakadhat.. hogy az okokat alaposan megvizsgáljuk.. még ha úgy tűnik is. hogy elmúljon a vállfájásom. Látszólag nem volt segítség.

A következő körben azonban a tünet 9-esre súlyosbodott. Segítség. hogy fájdalma most inkább tompa nyomáshoz . súlyosbodik a tünet! Előfordulnak olyan esetek. 6-osra értékelt javulást értünk el. s a látszólag stagnáló álla­ pot ismét kilendül a holtpontról. amikor az EFT-s kezelés hatására a tü­ net enyhén súlyosbodni kezd. és arra biztat. hogy a fájdalom minősége vagy helye változott-e. Ennek magyaráza­ ta a következő: -> Először egy összetevőt kezelünk. amelynek az orvosi vizsgá­ latok szerint nem volt szervi oka. hogy keressünk és kopogtassunk. újból keressünk. majd újból kopogtassunk: további fizikai és érzel­ mi összetevők fognak felbukkanni.-» Egy probléma összetevőinek felderítése néha valódi „detektívmunkát" igényel. tanácsos szakmai se­ gítséget kérni. A tapasztalat szerint ez a jelenség is a probléma összetevőivel hozható kapcsolatba. amely kezdetben javul. ugyanis a későbbi vizsgálódásokból mindig kiderül. szúró fejfájása miatt keresett fel. Hangsúlyozom: csupán látszik. majd összességében súlyosbodni látszik. Az EFT „alapreceptjének" első körével és az „akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. A fájdalom fokát Péter 8-asra becsülte. mert a probléma túlságosan összetett vagy túl kemény diónak bizonyul. illetve a problémát megoldani. Ő azt felelte. Azt kérdeztem Pétertől. Gary Craig mindig kiemeli a kitartás fon­ tosságát. Péter hosszan tartó. ha ilyen szúró fájdalmat érzek a fejemben" megerősítés­ sel némi. amely képes a továbbjutást a megfelelő intézkedé­ sekkel elősegíteni. Amennyiben mégsem jutna tovább. hogy ilyenkor egy másik összetevő felbukkanásával kell szá­ molnunk.

s a hirtelen jött fejfájás nyomban el is múlik. hogy megtaláltuk a probléma egyik fő forrá­ sát.. Későbbi érdeklődésemre elmondta. A kezelés során egészen sajátságos összetevők is előbukkantak: Péter például úgy gondolta.. Immár az apjához fűződő viszonya sem olyan görcsös. Miután Péter a nyomásszerű fájdalmat 2-esre értékelte. a következő körben a fájdalom hirtelen ismét 7-esre ugrott. Azt felelte. amely nagy energetikai töltésével a tünet ideiglenes súlyosbodását idézi elő. egyszer csak napvilág­ ra kerül a „nagy alapkő". mert folyton nyomás alatt áll. Emiatt a minőségi változás miatt megfogalmaztuk az alábbi meg­ erősítést: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. hogy kezd eluralkodni rajta a nyomás. mi történt. nyomásszerű fájdalmat érzek a fejemben. méltán szá­ míthatunk az előrejutásra." Ezzel sikerült előbb egy 4-es. hogy időnként még érez enyhe fejfájást. úgy­ mond „áram alatt" van. Ezt a tényezőt az alábbi megerősítésekkel pontosítottuk:„ha hegyekben áll előt­ tem a munka"„ha úgy látom. vagyis egy fő összetevő. úgy érzi. felszíni köveket" távolítjuk el. Ha ezt a fő összetevőt is kezeljük az EFT-vel. Ez arra utal. hogy nem tud megfelelni az apja elvárásainak.csak a „kisebb. -> Ha az első EFT-körökkel . hogy mit gondol róla az apja. ha ilyen tompa. Arra kértem ekkor. hogy nélkülem semmi sem működik" stb. . Megkönnyebbült sóhajjal vonta le a következte­ tést: többé nem fájdítja azzal a fejét.a fal hasonlatánál maradva . ez azon­ ban már csak jelzés a számára. azután egy 2-es fokozatot elérnünk. A későbbiekben aztán Pé­ ter fejfájása teljesen elmúlt. Itt tehát egy újabb érzelmi összetevő merült fel. majd 1-0 fokra szorítottuk vissza. de ezt az érzést amúgy is ismeri..Annikor az EFT látszólag nem használ I 69 j hasonlítható. mintha egészében nyomás alatt lenne. hogy próbáljon „ráérezni". Ilyenkor egyszerűen tart egy kis pihenőt. és igyekezett kivívni az elismerését.

E technika alapja az a feltételezés. miszerint automatikusan eljutunk az adott problémához kapcsolódó eseményekhez. -> Ki kell találnia. ak­ kor túl hosszú. Ha ezt a kijelentést „megfilmesítjük".. hogy mérsékelje a film érzelmileg megterhelő hatását. Ha a zavart nem tudjuk film­ ként megjeleníteni. mert a téma továbbra is túl általános. kénytelenek leszünk jellemző ese­ ményeket rendelni hozzá. Ebből aztán a következő lépések adódnak: -> Először meg kell határoznia a film hosszát.„Film-technika" Gary Craig kidolgozott egy olyan technikát is. akkor túl általánosan fogalmaztuk meg a prob­ lémát. oldalon említett pél­ da segítségével: „Sosem tudtam kedvére tenni az anyámnak. Hadd ismertessem ezt a technikát a 63. hogy a kezelés ne legyen túlzottan megterhelő. -> Végig kell csinálnia néhányszor az EFT „alapreceptjét" a film címét tartalmazó megerősítéssel: „ez a . hogy Anya jót derül a konyhában. -> A témát jelző címet kell adnia a filmnek. hogy pontosabbak lehessünk." Mint időközben láthatta. mivel ebben jellemző szereplőknek és eseményeknek kell megjelenniük. Az igénybevétel fokát értékelnie kell a már ismert skálán. A film­ nek csupán 2-3 percesnek kell lennie. hiszen e ki­ jelentés mögött egy számos építőkőből álló érzelmi fal húzódik. hogy „az anyám jót derült rajtam". ez a kijelentés túlságosan általános ah­ hoz. esetünkben tehát „ez az Anya jót derül a konyhában című filmmel". vagyis segít az összetevőket feltárni. ha magát a prob­ lémát filmszerűen képzeljük el. Esetünkben például azt. Fontos.) . Ha egynapos. hogy az EFT-vel gyors eredményt érhessünk el. amely abban segít. (Gary Craig az egyszerű kivitelezhetőség és a gyors eredmény mellett nagy hangsúlyt fektet arra is. Esetünkben például azt. hogy jellemző címet válasszon.. milyen érzelmi igénybevételt jelentene ennek a filmnek a végignézése. (filmcím) című film".

Ezzel eltávolított egy nagy követ az érzelmi falból. akkor a megfelelő részleteknél az ismert módon alkalmazza az EFT-t.méghozzá jó eredménnyel. megszabadítva önt az általános problémától. az általánosító hatás révén a fal akár össze is omolhat. amiért nem tudott se­ gíteni. és ezt a részt a probléma egyik összetevője­ ként kell kezelnie az EFT-vel. Megkértem. Ha ezt a tényezőt sikerült meg­ szüntetni. rossz érzés. Kezdheti lebontani a probléma-labirintus következő falát! Erika egyszerűen képtelen volt megnyugodni. Ráadásul bűntudat kínozta. és végigaludta az éjszakáit. Nagyon oda kell figyelnie. játssza le ismét az elejétől. aki kezeli. és ezzel a technikával minden nyomasztó részletnél megszüntettük az energiarendszer zavarát. Tegye ezt mindaddig. Ilyenkor abba kell hagynia. -> Ha ily módon végignézte az egész filmet. így elértük azt. Ezt a „film-technikával" kezeltük . hogy felmerül-e még valamilyen kel­ lemetlenség. illetve el kell mesélnie annak. Ezek után újra el tudott aludni. . Ha igen. hogy melyik filmkockánál tapasz­ talható érzelmi vagy testi kellemetlenség. míg végül képzeletben zavartalanul végig tudja nézni a filmet. Aztán kiválasztottunk egy másik részletet. ha saját magát kezeli.Amikor az EFT látszólag nem használ j 71 | -» E technika lényege. hogy Erika a balesetről szóló „filmet" végig le tudta játszani. a filmet ismét elölről kell kezdenie. amíg fel nem bukkan egy újabb felkavaró részlet stb. hogy idézze fel a szerencsétlenség „filmjének" valamelyik nagyon nyomasztó részletét. érzel­ mi zavarok nélkül. hogy a filmet részletesen el kell képzelnie. Érezhető volt a megkönnyebbülése. A sokkoló élmény két esztendő távlatából sem hat már rá negatívan. és vizsgálja meg. Ha sikerül még néhányat kivenni a „sosem tudtam kedvére tenni az anyámnak"-falból. Éjjel-nappal kísértették a nem­ régiben átélt baleset képei.

hogy nem jutunk előrébb az életben. hogy önmagunk ellen cselekszünk. „motiváció nélküli". Lelki irányváltás Miután megismerkedett az EFT-s kezelésben központi szerepet játszó összetevők jelentőségével.-» A tényezők (vagy összetevők) olyan elemek. Ékesszóló példái en­ nek a fogyásra.) A lelki irányváltás lehet az alapja annak. félúton megrekedünk stb. ők nem is késlekednek olyan (nem éppen dicsé­ rő) jelzőket aggatni az illetőre. Callahan pedig meg­ honosította. vagy arra késztet. Minthogy ezek előbb-utóbb embertársaink­ nak is feltűnnek. amely szintén meggátolhatja a kezelés során az előrejutást. John Diamond állapította meg. Ilyenkor is fontos. nézzünk egy másik fontos ténye­ zőt. mintha egyedi problémák lennének. „álmodozó" és hasonlók . akár semmissé is teheti a már elért sikert. változtassunk életünkön. tett hiábavaló kísérletek. úgy. folyton elhibázzuk a célt. amely meg­ akadályozza. és a fentebb említett fogalommal társította. sőt. mint „gyenge akaratú". hogy korlátozzuk magunkat. hogy kitartóak és minél pontosabbak legyünk. a dohányzásról való leszokásra. a siker érdekében szükséges lépések megtételére stb. (Ezt az összefüggést elő­ ször dr.nem ismervén a legvalószí- . dr. de ide tartoznak a depressziós állapotok és a degeneratív (elfajulással járó) betegségek is. amelyekből fi­ zikai és lelki tünet egyaránt kialakulhat. Az ilyen összetevők mindegyikét külön kell kezelni az EFT „alapreceptjéve". hogy előrébb jussunk. kudarcot vallunk. Szélsőséges esetben ez akár odáig is fa­ julhat. A lelki irányváltás (psychological reversal) fogalma az önma­ gunkról való tudattalan negatív gondolkodást jelenti.

Amikor az EFT látszólag nem használ | 73

nűbb okot: a lelki irányváltást. Mindenki számára ismert az ener­ giarendszernek ez a tudattalan (krónikus) „póluscseréje", amely helyben járáshoz vezet. Ez a jelenség szélsőséges esetekben akár az egész életet is uralhatja, a legtöbbször azonban csupán az élet egyes területeire vonatkozik. A lelki irányváltást - mint ahogyan arról a 41. oldalon már ol­ vashatott - az EFT „alapreceptjének" setupja hivatott egyensúlyba hozni. Előfordulhat azonban, hogy az irányváltás ismét felszínre tör, lehetetlenné téve az EFT-s kezelés során az előrejutást. Ebben az esetben a következő a teendő: -> Végezze a setupot - és mindenekelőtt a megerősítést - a szo­ kásosnál is nagyobb intenzitással: mély átéléssel, erőteljes tag­ lejtéssel, hangerővel, hangsúllyal. Legyen tehát rendkívül ér­ zelemgazdag és kifejező. -> Találjon ki olyan megerősítéseket, amelyekből kitűnik, hogy saját magát tekinti a továbbjutás gátjának. íme néhány példa (a pontok jelzik a probléma megnevezésének helyét): - „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egész­ nek, ha úgy érzem, hogy ezzel a ...-val sosem boldogulok." - „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egész­ nek, ha kétlem, hogy EFT-vel meg tudom oldani ezt a ...-t." - „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egész­ nek, ha tudattalanul én magam akadályozom meg, hogy megoldjam ezt a ...-t." - „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egész­ nek, ha nem érdemlem meg, hogy elmúljon ez a ..." - „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egész­ nek, ha továbbra is ragaszkodom ehhez a ... -hoz, mert úgy érzem, hogy már véremmé vált."

Legyen ötletes, és találja meg a problémájára leginkább illő meg­ erősítést! Ha még így sem jutna előrébb, gondolja végig a követke­ ző fejezetben taglalt akadályokat, vagy keressen fel egy szakkép­ zett EFT-terapeutát. Példák az irányváltásra: -» tanulási nehézségek; -> degeneratív megbetegedések (rák, sclerosis multiplex, fibro­ myalgia, ízületi gyulladás, cukorbetegség stb.), illetve lassan vagy egyáltalán nem gyógyuló betegségek; -> depresszió; -> szenvedélybetegségek; -> tartósan blokkolt teljesítőképesség a hivatás vagy a sport terén.
A 13 esztendős Alexnek sehogy sem sikerült akár csak kielégítő eredményt el­ érni az iskolában. A tanulás olyan volt számára,„akár egy fal, amelyre hiába ír, mert egy szempillantás alatt eltűnik róla minden". Ez a tény egy lelki irányvál­ tásra utalt. Ezért az EFT „alapreceptjének" első két körét az alábbi megerősítés­ sel kezdtük: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha megakadályozom magam abban, hogy sikert érjek el az iskolában." Ezt egy újabb kör követte, egy újabb megerősítéssel:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek, ha kételkedem a saját képességeimben." Alex­ nek hirtelen kibuggyantak a könnyei. Eszébe jutott, hogy második osztályban a tanító néni megszégyenítette őt a többiek előtt: nevetségessé tette, és azt mondta, olyan buta, hogy még a legegyszerűbb dolgokat sem veszi észre csak azért, mert Alex izgalmában nem tudta megoldani a feladatot a táblánál. Olyan izgatott volt, hogy„nem is látta" a táblát. Magától értetődik, hogy számá­ ra az az esztendő egy ilyen tanító nénivel maga volt a pokol, és ezt az önbizalma is súlyosan megsínylette.

| 75

A„film-technika"(lásd a 70. oldaltól) segítségével jutottunk erre az eredmény­ re, s kezeltük a közben felmerülő tényezőket. Alex teljesítménye azóta szá­ mottevően javult, s a tanuláskor korábban érzett „fáradtság" is könnyedséggé változott.

->

A lelki irányváltás meggátolja a kívánt eredmény elérését - még az EFT alkalmazásakor is. Ezt az irányváltást többek között az EFT „alapreceptjének" setup-szakaszával szüntet­ hetjük meg.

Energiatoxinok
Ha minden fáradozás ellenére, makacsul kitart a probléma - noha rendszeresen és folyamatosan alkalmazta az EFT-t, minden lehet­ séges összetevőt megnevezett, és a probléma mélyén rejlő összes lehetséges élményt kezelte, sőt a lelki irányváltást is figyelem­ be vette -, lehet, hogy az „energiarendszer allergiájával" került szembe, amelyet a dr. Callahan által energiatoxinoknak nevezett környezeti tényezők (mérgek) okoznak. Ezek a toxinok folyama­ tosan irritálják az energiarendszert. Az EFT ilyen körülmények között hatástalan. Energiarendszerünk általában (még) elég jól elboldogul azok­ kal a toxinokkal, amelyekkel a minket körülvevő mesterséges kör­ nyezetben találkozik. Időnként azonban túl erőteljes e toxinok ha­ tása ahhoz, hogy a szervezet regenerálni tudja önmagát. Ennek következtében energiarendszerünk kibillen a normális kerékvá­ gásból, és különféle tüneteket produkál, amelyek az EFT-re nem reagálnak. Ám ezekre is van gyógyír: -> Ilyen esetben próbálja ki a következőt: menjen ki a házból, a lakásból vagy a szobából, és odakint próbálkozzék az EFT-vel. Előfordulhat, hogy meglepve tapasztalja majd, most már ha-

-> Ha ily módon nem jár sikerrel. sugárzások stb.mindenekelőtt azokon a helyeken. Ha például rendszeresen fogyaszt cukrot és kávét. Gondosan mossa meg a haját is. Ha így sikert ér el. majd így próbálkozzon meg az EFT-vel. Most tegyen egy újabb próbát az EFT-vel . jut előrébb.lemosva minden kemikáliát.) Ha toxinok hatására gyanakszik. Emellett súlyosbító körülmény az is. és gyakran nagyon nehéz leszokni róluk. Ezért egy-két napig ne fogyasszon gyanúsnak ítélt élelmisze­ reket. ahol illatszert vagy valamilyen kozmetiku­ mot használt. és ezek mérge­ zően hatnak önre. illetve el is múlt. hogy az efféle „toxikus élelmiszerek" fogyasztása rászokáshoz és „szenvedélybetegséghez" vezethet. hogy a ruhájának. például a következő megerősítésekkel: . hanem olya­ nok.76 J EFT a gyakor[atban tásos a kezelés. negatívan befolyásol­ va az energiarendszerét. a mosószerének vagy a testápolójá­ nak bizonyos vegyi összetevői vannak rossz hatással az ener­ giarendszerére. az EFT eredményességének csekély az esélye. Ha ekkor sikert ér el. és levéve minden ruhát. A toxinok folyamatos adagolása zavart idéz elő az energiarendszer­ ben. az azt jelenti. hogy ezek az élelmiszerek mérgezően hatnak az energiarendszerére. de szappan vagy más mester­ séges szerek nélkül dörzsölje végig a testét . közvetlenül ezekre is alkalmaz­ hatja az EFT-t. Alaposan. Próbálkozzék különféle helyszínekkel! Úgy látni fogja. tegyen próbát egy fürdővel vagy zuhanyozással. sampon nélkül. akkor tudnia kell. (Persze ehhez is használhatja az EFT-t. -> Ha egyik módszerrel sem. hol hatnak a toxinok (kémiai kipárolgások. a zavar enyhült.). akkor valószínű­ leg nem környezeti toxinok befolyásolják. amelyeket a táplálkozása során vesz magához.

annak többnyire vagy a már korábban említett összetevők az okai.és fejfájásban szenvedett. Ma már meglehetősen sok dokumentált esetről tudunk. hogy az energiatoxinok felelősek az EFT hatástalanságáért. a búzát és a cukrot). depresszióban. hogy Gary Craig szerint na­ gyon ritkán (az esetek mintegy 5%-ában) fordul elő. ha viszkető kiütéseim lesznek a tejtől" Ezek a megerősítések az allergia EFT-s kezeléséhez is használha­ tók. Eleinte még az EFT sem segített.I 77 „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. Ehhez azonban tapasztalatra és még alaposabb ismeretekre van szüksége. ha lisztérzékeny vagyok" „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. . hogy élni tudjon a módszer adta összes lehetőséggel. az EFT-kezelések is hatékonynak bizonyultak. ha megfájdul a fejem az illatszerektől" „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. aki folyton álmatlanságban. ami­ kor EFT-vel szüntették meg az allergiás betegségeket. Végezetül hadd jegyezzem meg. szem. Miután azonban átalakította a táplálkozási szo­ kásait (kerülte a kukoricát. Mindenkép­ pen érdemes kipróbálni. hogyan alkalmazhatja még találékonyabban. A „reménytelen" eseteknél tehát ke­ ressen fel egy szakavatott EFT-terapeutát. A toxinok hatását hadd szemléltessem Gary Craig egyik betegének példájával. Ha nem éri el az EFT-vel a kívánt eredményt. vagy pedig önnek kell még gyakorol­ nia. amelyek bemutatása meghaladja e könyv kereteit.

amikor a kezelő és a kezelt az utóbbi javára hat egymásra. Bizonyára ön is tudja. Itt lép közbe az a jelenség. hogy ha valakivel együtt végezzük az EFT-t. mint egyedül Előfordulhat. hogy egyedül még az EFT segítségével sem boldogul egy adott problémával. Noha számos esetben az EFT egyszemélyes alkalmazása is csodát tesz. a megoldhatatlannak tűnő probléma is megoldódik. szeretjük érintetlenül és figyelmen kívül hagyva sutba vágni. nem pusztán mechanikus módszerről lévén szó. pozitívan befolyásolva ezzel a gyógyulás fo­ lyamatát. míg ha rólunk van szó. . je­ lentősen növelheti a hatását egy közreműködő személy jelenléte.78 J EFT a gyakorlatban Kettesben gyakran jobb. hogy másban jobban meglátjuk a hibát. Hogyan juthat mégis eredményre? Néha azt tapasztaljuk.

mint például: „nincs semmi örömöm az életben". étkezésekkor. ha ez a bajom. . amilyen gyakran csak tudja (15-20 alka­ lommal): felkeléskor és lefekvéskor. használjon egy ál­ talános megerősítést. vagy csak általános. a mellék­ helyiségben stb. nem pontos megerősítést talál az „alap­ recepthez". Ehhez persze kitartásra is szükség lesz." Vagy: „Akkor is (szeretem és) elfogadom magam teljesnek és egésznek. tehát vagy nem tudja világosan érté­ kelni. hogy csak általánosságban vagy sehogyan sem tudja megnevezni a problémáját. ha nincs semmi örömöm az életben" -> Az ilyen általános megerősítéssel csinálja végig naponta az EFT „alapreceptjét". amelyek ki­ mondottan jó hatással lehetnek az életére. mint például: „Akkor is (szeretem és) el­ fogadom magam teljesnek és egésznek. akkor használ­ jon ilyen megerősítést: „Akkor is (szeretem és) elfogadom ma­ gam teljesnek és egésznek. De meglátja: megéri! Nem tipikus problémák esetén Előfordulhat. ha ezek a bajaim" -> Ha csak általánosságban tudott nevet adni a problémájának.Két különleges technika Szeretnék bemutatni még két különleges technikát. Ilyenkor a következőket teheti: -> Ha nem tudja megnevezni a problémáját.

A falat minden egyes alkalommal megrendíti a módszer általános használata is. így az EFT néhány havi rendsze­ res használata után megtörténhet. hanem véletlenül „döntött ki". Mivel ez a folyamat jobban elhúzódik (Gary Craig szerint mintegy három hónapig tart). csupán más összefüggésben: ha például egy gyermeket néhány hétig nem látunk. főbb összetevőket. Maga a gyermek vagy a szülei ezt észre sem veszik. Ebben a folyamatban néha fellép a következő jelenség: a ki­ sebb. hogy mások észreveszik önön a változást. míg végül semmi sem állja majd útját az érzelmi szabadságának. Ezeket a nagy energiájú. hogy az ember szisz- . hogy „nem látja a faltól a köveket"). Ezt követően folytathatja a bevált gyakorlatot. Bizonyára talál­ kozott már ilyennel. illetve annak egyik „érzelmi falát" (ezt jellemezhetnénk azzal a mottóval is. különös gondossággal kell az EFT-vel kezelni és megszüntetni. amelyek meglazultak. így folyamatosan lyukakat üt a falon. meglepődünk. nyilván alig fogja észrevenni magán a változásokat. s immár könnyen kiesnek. az EFT-t rendszeresen és hosszabb ideig kell alkalmaznia. Méltán nevez­ hetnénk ezt észrevétlen változási folyamatnak. meglazult kövek tudattalan kitörésével az egyre áttetszőb­ bé váló érzelmi falból egyszer csak nagyobb darabok is kiesnek. hogy mekkorát nőtt. és javulás csak fokozatosan várható. kiütve belőle azokat a kis köveket. hanem a teljes érzelmi la­ birintust. amelyeket nem cél­ zottan.80 j EFT a gyakorlatban A falas hasonlattal élve ez azt jelenti. amikor ismét találkozunk vele. Lényege. hogy miután nem az egyes építőköveket (összetevőket) szólítja meg. Tudatos rendbetétel Gary Craig ezt a folyamatot a „személyes béke felé vezető útnak" (Personal Peace Procedure) nevezi. jóllehet saját maga nem is érzékelte azt.

„Anyám azzal vádolt. Ily módon három hónap alatt 90-270 élményt oldhat fel. s ez egyértelműen pozitív hatással lesz a közérzetére. -> Ezután folytassa a többi negatív emlékkel. Ügyeljen arra. valamint az érzelmi-fizikai tünetek létének alapját. Ehhez többnyi­ re csak néhány percre van szükség. -> Olyan eseményeket is vegyen fel a listára. -> Ha kész a lista. kezelje ezeket is az EFT-vel. ott a „film-technikával". hogy amennyiben új ténye­ zők merülnek fel. amelyek érzelmileg megterhelték. listát készítve éle­ tének azon eseményeiről. Az eljárás a következő: -> Készítsen egy életének minden jelentősebb. hogy emlékszik rájuk. hogy ezen a listán a helyük. Már maga a tény. amelyek jelenleg alig vagy egyáltalán nem váltanak ki önből kellemetlen érzést. a viselkedésére. Ha elég mélyre ás. hogy nem vagyok jó" stb. megszüntetve ezzel az érzelmi. lásd a 70. azokat is külön-külön kezelje az EFT-vel. például: „Másodi­ kos koromban sarokba kellett állnom az osztály szeme láttá­ ra" . a teljesítőképes­ ségére stb. sok­ kal több ilyen eseményt talál. eltávolítva a probléma-labi­ rintusból minden nyomasztó „érzelmi követ". . valamilyen for­ mában megterhelő eseményeit tartalmazó. Eze­ ket az élményeket kezeli az EFT-vel. -> Naponta 1-3 élményt vegyen sorra a listáról. legalább 50 jelleg­ zetes mozzanatot felsorakoztató listát. amíg az adott esemény már nem gyakorol önre semmi­ lyen negatív hatást. először a legnegatívabb (vagyis a legnagyobb energetikai töltésű) emlékein kezdjen dolgozni az EFT-vel (ahol kell.„Rettenetesen lejárattam magam az első vérzésemkor" .Két különleges technika tematikusan tekinti át problémáinak palettáját. elég bizonyíték arra. oldaltól) mind­ addig. -> Adjon minden eseménynek egy címet.

a listát tetszés szerint tovább bővítheti.82 [ EFT a gyakorlatban -> Ha valamelyik negatív élményét nem tudja értékelni a 10-es listán. Ebben az esetben tíz kört végezzen az EFT „alapre­ ceptjével". Itt is észrevétlen gyógyulási folyamatra számíthat. oldalát.ha tudatosan odafigyel rá -. -» Ehhez az eljáráshoz használja a könyv 116-119. mégsem marad rejtve ön előtt. hogy ez az élmény nagyon mélyen bújik meg.Mivel az idő előrehaladtával valószínűleg 50 be­ jegyzésnél többet is összegyűjt. Ide beírhatja a legfontosabb emlékeztetőket. és dokumentálhatja a haladását. és vegye szemügyre az emléket minden lehetséges szempontból. akkor előfordulhat. . amely bár nem érzékelhető közvetlenül .

Sokszor nagy segítséget jelent a gyermek természetes kíván­ csisága. Arra mindenesetre ismételten szeret­ ném felhívni a figyelmet. mindig ve­ gyen igénybe szakszerű (ha kell. Ha játékosan. Itt semmi sem szab határt a találékonyságnak: a figyel­ meztetés palettája a pusztán technikai magyarázattól egészen a mágiáig és a varázslatig terjedhet. ha ön kopogtatja végig gyengé­ den ezeket a pontokat. s elmondani a megfelelő megerősítést. mi a gyermek baja. Ha a gyermek még kicsi. en­ gedje. orvosi) segítséget. Közben sugároz­ zon jótékony energiát a kicsi felé. Gyermekek esetében az EFT technikája életkoronként külön­ böző. s közben vigyáz. jobb. Csecsemők esetében rá kell hangolódnia a baba kellemetlen érzésére. hogy a gyermek találja ki a megfelelő megerősítést is. és beépíti játékába. A lehe­ tőségek skálája igen széles.AZ EFT és a gyermekek Az EFT gyermekek gyógyítására is sikerrel alkalmazható. Ha ön kísérletező kedvű felnőtt. . hogy amennyiben nem biztos a diagnó­ zisában. ötletesen vezeti be a gyermek világába az EFT-t. és nem tudja pontosan. ezt követően pedig saját magán kell végigkopogtatnia a pontokat. hogy a kezelen­ dő problémára ne hívja fel túlságosan a figyelmet. és egyedül vagy a kicsivel együtt mondja el a „varázsigéket". a gyermek lel­ kesen fogadja majd ezt a módszert. Életkorától függően a gyermek maga is megtanulhatja végigko­ pogtatni a meridiánpontjait.

Hangolódjék rá a kicsi helyzetére. s közben maradjon mindvégig szoros kapcsolatban a gyermekkel. hogy megnézze. Ezután fogalmazza meg a megerősítést. de ezt mindenképpen orvosi vizs­ gálatnak kell követnie.Talán éppen a csecsemők esetében a legfontosabb tudni. Nemrégiben volt először részem abban az örömben. Úgy hallottam. a félelem kipottyant. a padlóra esett!" Jolika rögtön megkérdezte: „Hol van. ki kopog!" Innentől már gyorsan ment: a kar alatti kopogtatás inkább kocogtató csiklandozás volt. kukkants ki!" Ugyanígy a következő négy pontnál is. Most tehát az anyukája ölébe ült. . hiszen a gyermek még nem tudja elmonda­ ni. én pedig diadalmasan kijelent­ hettem: „Ó. Mivel ezzel a módszerrel egyszer varázsütésszerűen elmulasztottam a fájdalmát. a fájdalom okozta kellemetlenségre. Érezze meg. hová esett?" (Anyukája a segítségemre sietett. miből ered a kellemetlenség. elkopogtatni a félelmét. A fogzási fájdalmak enyhítésében például nagyon jó segítsé­ get nyújthat az EFT. a négyesztendős Jolikát kezelhettem az EFT-vel. ha most még érzem. ő is megerősítette. hogy egy rokon kislányt. és elkezdtem „varázsolni". vagyis vegye fel a fájdalomtól gyötört gyermek helyzetét. mi baja. Ha a gyermek minden látható ok nélkül nyugtalan és nyűgös. illetve kezelést! Az EFT-vel meg­ nyugtatható ugyan a gyermek. az EFT semmiképpen sem pótolhatja az orvosi diagnózist. mert jön a fogam" Végezze el né­ hányszor az EFT „alapreceptjét". már türelmetlenül várt a következő látogatásomra. Amikor a kulcscsonthoz értem. vagyis nem tudni pontosan. például így: „Akkor is lazítok. kukkants ki! Félelem. és vele együtt mondtam: „Félelem. hol fáj neki. még ki is hajol. én pedig magamra öltöttem a mágus szerepét. amitől Jolika megrázkódott. és elengedem ezt a fájdalmat. hogy egy ideje fél a sötétben. izgatottan odasúgtam neki:„Figyelj csak! Most kukucskál kifelé a félelem. A kezelés így zajlott: megkocogtattam Jolika szemöldökpontját.

Csináltunk tehát még egy kört az EFT alapreceptjével a fentebb leírtak szerint. Ő beleegyezett. Egy alapgyakorlat gyermekekkel Gary Craig rámutat. hogy még fél egy kicsit. Azt javasoltam neki. Mesterien. Tudod.roppant büszke volt. mekkora segítséget nyújthat az EFT a gyer­ mekek esetében. Később (estefelé) Jolika még egyszer odajött hozzám . milyen jó és rossz dolgok történtek veled?" Miközben a gyerekek a gondolataikról és az élményeikről me­ sélnek. megkönynyebbültnek látszott. és bement egy félhomályos szobába. amikor lefektetik: „El tudod mesélni. hogy az EFT. milyen jó és rossz gondolataid voltak ma. enyhíti.ezúttal minden kellemetlenség nélkül. Ily módon jó esély van rá. és ezt az utat Jolikának sötétben kellett megtennie (ugyanis nem volt fel­ kapcsolva a villany). hogy tegyünk egy próbát. és ha leesik a földre." Jolika erre nagyon lelkes lett. Én egy kissé lemaradva utána. amit elmesélnek. és sugározzanak magukból pozitív és erősítő gondolatokat. amelyet most én is bemuta­ tok. Aztán rájöttem: a mellékhelyiség viszonylag messze van. de azt mondta. hogy miért szaladt ki a mellékhelyiségbe. hogy kipottyant belőle a féle­ lem. magabiztosan és büszkén oldotta meg a fel­ adatot. Először nem értettem. illetve . a szülők gyengéden és kedvesen kopogtassák vagy dörzsöl­ gessék a gyermek néhány EFT-pontját. majd tett még egypár kört . és egy eljárást javasol. ha a kicsi valami rossz dologról számol be.Az EFT_é_s_a g y e r m e k e k | 85 I hogy látta kiesni a félelmet. és miért ho­ zott magával vécépapírt. és tényleg elhitte. Az eljárás alapgondolata rendkívül egyszerű: a szülők minden este kérdezzék meg a gyermeküktől.mutatni akart valamit. amelyet feladott magának.) Azt mondtam Jolikának: „Eltűnt. majd ismét tet­ tünk egy kört a félhomályos szobában . A gyermekek nagyon rá szoktak hangolódni arra. világgá szalad. minden félelem nagyon félős. Jolika óvatosan körül­ járt néhány széket.

" „Amikor az iskola előtt elestem a biciklivel. akik mindent el akartak pusz­ títani. a papa rám kiabált: — Figyelj már oda. Az ilyen gyermek felnőttként kevesebb gátló falat hor­ doznak majd magukban. Gary Craig szerint ugyanilyen hasznos." Persze számtalan példát felsorolhatnék. ám ezzel a minden­ napos gyakorlattal könnyen pozitív hatást gyakorolhat gyermeke lelki egészségére.hasznára válik. Ez mindkét félnek . s jobban ki tudják aknázni a lehetősé­ geiket. és pokollá teheti egy gyer­ mek életét. ha pozitív élményekről számol be. és ebben a sze­ retetteljes és oltalmazó légkörben még jobban elmélyülhet a szü­ lő-gyermek kapcsolat. hogy egy­ szer engem is megszid majd" . a leg­ könnyebb labdát is elveszíted!" „A tévében csúnya ufonauták voltak. A gyakorlatnak van még néhány pozitív mellék­ hatása is: a gyerekek szeretik.rombolóan a gyermeki lélekre. ha a mindennapos gyakorlat során akkor is kopogtatjuk vagy dörzsölgetjük a gyer­ mek EFT-pontjait.86 I EFT a gyakorlatban megszünteti a gyermeki lélekben ennek az eseménynek vagy gon­ dolatnak a negatív hatását. A pozitívu­ mok mögött ugyanis gyakran megbúvik a hozzájuk tartozó ne­ gatív elem is. és félek. Például azt mondja a gyermek: „Ma megdicsért a tanító néni az osztály előtt" Emögött azonban egy egészen másféle élmény rejtőzhet: „Néha megszidja a gyerekeket. mi minden hat . mindenki kinevetett. Íme néhány példa. ami „megmérgezi" a lelket.ha ész­ revétlenül is . hogy miről számolnak be a gyerekek: „Amikor fociztunk. nagyon sokat segít. ha megérintik őket. Mivel a gyermekek rendületlenül gyűjtik és raktározzák az információkat. ha kitakarítjuk a rendszerből mindazt.a szülőnek és a gyer­ meknek is .

Ha a nézeteltéréseket és a feszültséget felszá­ molják. sem pedig gyermeke találékonyságának nem szab határt. hogy együtt. negatív párját. Pró­ bálja csak ki! Megjegyzés: a közös „kopogtatás" mellékhatásaként jelentkezhet az esetleg feszült szülő-gyermek viszony oldódása. Azért hangsúlyozom. hogy talán a szülőnek is alaposabban felül kellene vizsgálnia a gyermekéhez. igyekezve elérni ezzel a kijelentés rejtett. amint az a követke­ ző fejezetből kiderül. hogy lerohannánk őket. Adott esetben a „nagyok" gondjait is kezelni lehet az EFT-vel. ahelyett. illetve dörzsölgessünk a pozitív kijelentések hallgatásakor is. Az EFT használata sem az ön. hogy megnyerjük őket e technikának. . javulása és megszilárdulása. ugyanis a gyermek problémája gyakran tükröz családi vagy párkapcsolati problémákat. A felsorolt példákból látható. hogy az EFT a gyerekekkel együtt is végezhető.Az EFT és a gyermekekéi 87 I Ezért kopogtassunk. gyors és tartós javulás áll be a gyermek állapotában is. vagy rájuk erőltetnénk ezt a módszert. mert fontos. illetve a part­ neréhez fűződő viszonyát. Arra is gondolni kell.

s el­ várja a társától. hiszen mindenkinek megvannak a maga elképzelései a boldogság­ ról. hogy „elvakítsa" a romantika és az újdon­ ság varázsa. amelyet a szülei és más. az életről. amikor a két ember elkezdi kirámolni a „batyuját" . s egymást kiegészítenék. hacsak mindketten meg nem tanulják. Ez automatikusan konfliktusokat. vala­ mint életének számtalan élménye töltött meg. Saját „batyujának" tartalmával mindenki szoros kapcsolatban áll. hogy saját értékük nem attól függ. hogy harmonikusan keverednének. a szeretetről. és mindenki a saját vá­ gyait. . ahelyett. mert mindenki a legjobb oldalát mutatja a má­ siknak. illetve semlegesítik egymást. hogy a kezdeti együttélésből a legjobb esetben is csak egy semleges egy­ más mellett élés lesz. elvárásait és álmait dédelgeti. csaló­ dást. Nagy a veszélye annak. Mindenki egy-egy jól megpakolt „batyut" hoz magával a párkapcsolatba. hogy a kirakott holmikkal töltse meg a sajátját. mennyi mindent vesz át a másik az ő „batyujukból". Energetikai szempontból egy ilyen állapotban az energiamezők kölcsönösen taszítják. sőt ebből meríti identitását. az értékekről. az életében fontos szerepet betöltő személyek. Egyszer azonban minden kapcsolatban elérkezik az a pillanat. s közben hagyja.88 j EFT a gyakorlatban Az EFT és a párkapcsolat Egy párkapcsolatban két különböző világ ütközik össze egymással. amely a felek egyikét sem elégíti ki igazán. kívánságait. Egy kapcsolat kezdetén ezek a „batyuk" még csekély szerepet játszanak. frusztrációt és lelki sérüléseket szül. harcot és versengést. közös részeik lennének.

hogy az a saját érzékenységével és negatív gondolatvilágával áll kapcsolatban. és ígérjék meg. Ezek alapján mindenki levonhatja a saját párkapcsolatára vonatkozó következtetéseket.AzJEFTé^a párkapcsolat . ha a felek hajlan­ dók tenni valamit kapcsolatuk harmonizálásáért. Egy gyakorlat a partnerrel -> Üljön le . Ezek a zavarok természetesen megszüntethetők az EFT segítségével. és közösen határozzák el. és az ellensé­ geskedés (a másféleség elutasítása) helyett a kihívás és a másik megismerése mellett döntenek.a partnerével. elégedetlenséget. hogy bizonyos energiák inkább taszítják. az energiaterek közös rezgését megakadá­ lyozza. -> Közösen válasszák ki kapcsolatuk valamely problémás terüle­ tét. és lehetetlenné teszi a valódi kommunikációt. Ha pedig még alaposabban megvizsgálja. hogy sok esetben saját energiarendszerének zavara az. hogy bármely két energiamező egyesülni tud egymással. bizonyára feltűnik. Olykor el kell fogadni. Ha egy kritikus pillantást vet sa­ ját borús hangulataira a párkapcsolatában. 89 Befolyásolhatja ezt pozitívan az EFT? Igen. hogy javítanak a pár­ kapcsolatukon. Ez azon­ ban nem jelenti azt. Kölcsönösen biztosítsák egymást a hajlandó­ ságukról. gyanakvást és gyerekes projekciókat vált ki. Közben kerüljék a partnerükre vonatkozó szemrehányás vagy kritika minden fajtáját. a kölcsönös megértést. ami félelmet. könynyen felismerheti. és negatív feszült­ séget tartanak fenn. hogy nyitottan és konstruktívan kö­ vetik a következő lépéseket. mintsem vonzzák egymást. . és vegyenek szem­ ügyre jellemző eseményeket. elutasító reakciókban nyilvánul meg. amely mindkettőjüknek terhet jelent.esetleg egy üveg bor vagy gyertyafény mellett .

sorra kerülhet az EFT-módszer. csekélységek miatt is hajbakaptak. ennek következtében elidegenedtek egymástól. amelyeket mindket­ ten konfliktusaik tárgyának tartottak. hogy megmenthető-e még a kapcsolatuk. . vagyis terítékre kerülhetnek azok a vágyak és igények. egyet pedig a partnerükön. Mindenki saját magán alkalmazza az „alapreceptet". igennel válaszoltak. Egy másik változat szerint mindketten csináljanak végig egy kört saját magukon. megkockáztathatják a kényes kérdésekkel való foglalkozást is. hogy felvázolják azokat a problémás területeket. Az így készített listáról először egy olyan problémát választottak. Ez utóbbi bensőségesebbé teszi a kapcso­ latot. de kopogtathatja a partnere pontjait is.-> Állítsanak össze egy közös listát. hogy érdekli-e még őket a másik. -> Ha ezzel a módszerrel kezelték a közösen kiválasztott problé­ más területeket. Arra a kérdésemre. és válasszák ki belőle a ke­ zelendő problémát. Mindketten megfogalmazták. hogy e téren is előrébb jussanak. Anna és Miklós azért keresett fel. Ezeket külön is ke­ zelni kell. fedeznek-e fel benne ér­ dekes vonásokat. -> Ha együttesen kiválasztották és megnevezték kapcsolatuk va­ lamelyik zavarát. Mindketten késznek mutatkoztak konstruktívan állni a feladat elébe. ingerültek voltak. amelyeket eddig titokban tartottak a partnerük előtt. és vállalták. Most jó esélyük van arra. és a közös munka bizalmas légkört és bensőségességet teremtett. -> Ha ily módon haladnak. mert állandóak voltak közöttük a veszekedé­ sek. hogy különben már elváltak volna. Nem akartak így tovább együtt élni. tisztázni akar­ ták. Ez a módszer segít elismerni a kölcsönös nehézségeket és megtanulni a konfliktusmentes párbeszédet. mondván. a probléma hátterében meghúzódó személyes kérdések is fel felmerülhetnek. hogyan vélekednek a problémáról. amely folyamatosan feszültséget és viszályt teremtett életükben.

„az érzések értéktelensége"." Anna és Miklós felváltva végigcsináltak egy-egy kört az EFT „alapreceptjével". hogy folyton kritizálsz. mint amilyennek látni szeretnél. túlzásba viszed ezt a rendmániát. amiért folyton kri­ tizálsz"—„Ilyen ideges vagyok miattad" (emlékeztető mondat). és egyszer hangosan elmondta a meg­ erősítést: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. amenynyire szükségem lenne. hogy Miklós nem vesz figyelembe. Fejenként négy kör után mindketten nullára értékelték a probléma fokát. Ám az egyes körök során újabb tényezők merültek fel: Annánál: „az érzések figyelmen kívül hagyása". Anna a csalódottság érzésére hangolódott rá. hogy va­ laki tegyen értem valamit" és „csendes harc a gyámkodás ellen"." . Mérhetetlenül kiábrándí­ tónak és dühítőnek találom a viselkedésedet. Anna: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. ha ilyen idegesnek érzem magam.„igény arra. és to­ vábbra is szeretlek téged. ha az az érzésem. Miklós:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. mert nem vagy rám tekintettel. Megőrjít."-„Ennyire kiábrándít" (emlékeztető mondat).Az EFT és a párkapcsolat | 91 Anna: „Nehezen tudom elnézni a rendetlenségedet. a következő mó­ don: Anna a „fájó pontját" dörzsölgette. ha ennyire kiábrándít a rendetlenséged. félúton a fürdőszoba felé. hogy nem szentel nekem annyi figyelmet. Én nem vagyok olyan kényszeres rendrakó. hogy egyszerűen nem tudok a kedvedre tenni. Miklósnál pedig: „félelem a másikhoz való közeledéstől". Ezeket a szempontokat is kezelésbe vettük az EFT segítségével. Az az érzésem. és to­ vábbra is szeretlek téged. Tegnap is csak ledobáltad a folyosón a zoknidat és az alsónadrágodat. „a rendben a biztonság és a védettség iránti igény nyilvánul meg". Miklós pedig az idegességére. és megbocsátom a férjemnek." Miklós: „Én viszont úgy érzem.

Ezzel készen voltunk a setuppal.92 j EFT a gyakorlatban Miklós is a „fájó pontját" dörzsölgette. miközben Miklós elmondta a saját emlékeztető mondatát („ennyire félek megnyílni"). Ám ők megkönnyebbülten állapították meg. Nem az volt az elvárás. hogy a konfliktushoz nagyban hozzájárult a saját gyengeségük. ha a párok kölcsönösen kopogtatják egymás pontjait. hogy Anna gamut-pontját kopogtassa. egyszerre csupán egy problémás . hogy a rejtett tényezők feltárása és kezelése nyomán Anna lazított valamennyit a „rendmániáján". Ezt a fentiekben leírt kopogtatás-sorozat követte. hogy ellenőrzésképpen még egyszer éljék bele magukat a konfliktusba. és rendszeretővé váljon. Ezután Miklós volt soron. Miklós vé­ gigkopogtatta a felesége pontjait. Majd Anna kopogtatta végig a férje pont­ jait. ha ennyire félek megnyílni Anná­ nak. hogy Miklós teljesen feladja „rendetlen" életstílusát. hogy. Voltaképpen az történt. majd ismét Miklós. -> Amint a példából is láthatta. és egyszer hangosan elmondta a meg­ erősítést: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. utána Anna. Megkértem őket. Ugyanígy kezeltük a többi tényezőt is. hogy úgy tűnik. hogy nem vesz figyelembe"). A kopogtatás-so­ rozathoz is más variációt használtunk: miközben Anna hangosan elmondta az emlékeztető mondatát („úgy érzem. ez pedig nagyon előnyös hatással van a „gyógyulási folyamatra". és megkockáztatom. miközben Miklós végezte a sorozatot." Azután megint Anna következett a mondatával.. Hadd fűzzek még néhány megjegyzést a fenti esethez: -> Szerintem egymás mélyebb megismeréséhez vezet. ez a probléma már nem okoz nekik gondot. aztán megint Miklós. rendet tartson maga körül". Közben mindketten felismerték. Miklós pedig nagyobb hajlandóságot mutatott arra. Ilyenkor ugyanis az energiatereik harmonikusabban keverednek egymással. hogy nyitottabb legyek. miközben Anna a 9-gamut-sorozatot végezte. Aztán fordítva: Anna kopogtatta Miklós gamut-pontját.

-> Egy párkapcsolatban is mindkét félnek megvan a maga „ba­ tyuja". és meghagyják a másik személyiségét olyannak. hogy az energiatereik egyre harmonikusabban hatottak egymásra. hogy az EFTvel felvirágoztathatják a kapcsolatukat. miközben a magukét sem adják fel. ezért nem várható el. hogy mindenben egyetértsenek egymással. még kezeletlen pontokat törölhettek. ugyanis azok már nem okoztak problémát a kapcsolatukban. A listán szereplő többi zavar a következő ülések alkalmával került terítékre. ami megint csak új. amelynek révén a listáról további. amilyen. akkor jó esélyük van rá. En­ nek következtében újra megértés született és bensőséges kap­ csolat szövődött közöttük. ekkor oldottuk meg azo­ kat az EFT-vel. . hogy a partnerüket ezzel megsértsék vagy legyőz­ zék. ha­ nem barátnak tekintik. Ha azonban ezt felismerik. pozitív vonzással gazdagította kapcsolatukat. -> Az egymás iránti újból megerősödött bizalomnak köszönhe­ tően végre tabutémákat (például szexuális igények és vágyak) is megnyugtatóan meg tudtak beszélni egymással. továbbá nem tolják előtérbe szándékosan a „rossz oldalukat". ha tehát a társukat nem ellenfélnek vagy ellenségnek.Az EFT és a párkapcsolat j 93 területet kezeltünk. Anna és Miklós kezeléséből is kitűnt.

hogy babérokat arasson. Ezért aztán nem is csoda. hogy az ilyen ember éppen teljesít­ ményközpontú azokon a területeken vall kudarcot minden igye­ kezete ellenére. némelyek szá­ mára kívánatos lehetőség. hogy értéktelennek. Ezen az EFT úgy tud segíteni. megbízható és önmagunkat elfogadó felnőttekké válunk. fel­ nőttként többé-kevésbé elveszíti az önmagával és a képességeivel való kapcsolatot. vagy érté­ kes. vagyis a körülöttünk élő. s így életét az önmagát övező bizonytalanság és kétségek szülte dogmák fogják irányítani. mert ez dönti el. az nemigen fog arra törekedni. Honnan ez a sokféle meglátás és vélemény? Bizonyára ön is kitalálta: nagyrészt a magunkhoz és az élethez való viszonyulá­ sunkból.a többség hiába fáradozik. hogy egyszerűen és . A viszonyulásunkat pedig az szabja meg. az élethez. hogy mit les­ tünk el. a sikerhez. Ám ha törekedne is erre. Aki ez utóbbi kategóriába tartozik. ráadásul az ered­ mény sem mindig a tehetségen és a szorgalmon múlik. mit szívtunk magunkba fiatalkorunkban az úgynevezett referenciaszemélyektől. E személyek viselkedése azért olyan fontos a felnövekvő emberpalánta számára. Ha a gyermekbe vésődő tapasztalatok inkább negatívak. a többség számára azonban elérhetetlen vágy vagy csupán szerencsés véletlen. a sikert látszólag csak keveseknek sikerül könnyedén elérni .94 j EFT a gyakorlatban Az EFT-vel a siker útján A „siker" kevesek számára magától értetődő dolog. elismert és tisz­ telt felnőttektől: hogyan viszonyultak ők a világhoz. je­ lentéktelennek és kudarcra ítéltnek érzzük-e magunkat. később.

tekintve az egyre összetet­ tebb folyamatokat. Az EFT és a sport Ki ne hallott volna a sportolók megmagyarázhatatlan teljesít­ ményingadozásairól? A csatár valamiért egyszerűen képtelen gólt lőni.Az EFT-vel a siker útján | 95 gyorsan feltárja és megszünteti a sikertelenséget kiváltó tényező­ ket. siker. értékelt sikerrel állnak szoros összefüggésben. Hiszen itt is az energiarendszer zavarával van dolgunk. hogy a siker nemcsak pénzben és hivatalos elismerésekben mérhető. ha elérjük a szakmai célunkat. A sportoló min­ dig ugyanannál a feladatnál vall kudarcot. Csakhogy ez. hogy folyamatosan képes legyen az op­ timális teljesítményre. ha igazi barátaink vannak. A felsorolást vég nélkül foly­ tathatnánk. mintha átok ülne rajta. hiszen ezt a fogalmat mindenki szubjektíven definiálja. A si­ ker. csakúgy. az atléta a mozgáskoordinációját. minden ok nélkül megcsappan. a teljesítményre ható valamennyi tényező za­ vartalan összjátékát követeli meg. a teniszező pedig nem érzi a labdát. a versenyen nem tud úgy teljesíteni. A technikai tudás és a taktikai . s ez a sportolótól megköveteli. amelyek a hivatalos. az úszóból idő előtt kifogy a szusz. vagy nem fejlődik tovább. nem is létezik. mint olyan. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet. vagy leteszünk egy vizsgát stb. A teljesítménycsúcs manapság lassabban nő. mint az úgynevezett reménységek csalódást keltő eredményeit a nagy megmérettetéseken. mint az edzésen. A sikerek különféle for­ máival már találkozott ebben a könyvben. A sik­ lórepülő hirtelen elveszíti oly biztosnak hitt egyensúlyérzékét. A csapat teljesítőképessége egyszer csak vészesen. a teljesítmény­ sportok követelménye és kiszorítósdija egyre nagyobb. Siker lehet egy betegség vagy a félelem legyőzése. Az alábbiakban olyan területeket érintünk.

. A döntő ütés előtt alkalmaztuk az EFT-t. térviszonyok stb.másképpen alakult a játék. folyton a nyíratlan fűben ért földet a labda. eső. ezért mindig további. Erik tehát megkockáz­ tathatta az ütést. Belátható. . ha ilyen bizonytalannak érzem magam az ütéskor. ezzel a megerősítéssel: „Akkor is elfogadom magam teljesnek és egész­ nek. hogy az energiarendszer zavara érzékenyen érinti ezt az összjátékot. felesleges ütésekre volt szükség. Az aláb­ biakban felsorolok néhány problémás területet. amely abból származhat. milyen sokrétűen érintik egymást a bemutatott területek. A szenvedélyesen golfozó Eriknek mindig ugyanaz volt a problémája: a negye­ dik lyuknál. amelyről hátrányos hatást fel­ tételezünk (szélviszonyok. hogy harmoniku­ san egymáshoz kapcsolódhassanak. továbbá célirányosnak kell lenniük és maradniuk ahhoz. Ezeknek a bel­ ső paramétereknek korlátlanul rendelkezésre kell állniuk.I 96 [ EFT a gyakorlatban felkészültség előfeltétel." A bizonytalanság érzése az EFT két köre után belső nyugalomra és oldottságra váltott. így ehhez a lyukhoz három ütéssel kevesebbre volt szüksége. és ho­ gyan hatnak egymásra kölcsönösen: -> Önmagunkkal kapcsolatos kétely. és megbízom a testemben.olyan körülmény merült fel.. Meglepetésére a labda a nyírott fű közepére esett. és akár lehetetlenné is teheti a sikert.valamilyen hanyagság miatt nem köszöntött be a biztos­ nak hitt siker. bármit is csinált. hogy . amely megtanulta a helyes mozdulatot. Hamarosan már a negyedik lyuk gondolatától is elbizonytalanodott. .az edző vagy valaki más kritikával illetett bennünket. A helyzet a későbbiekben is változatlan maradt.). . . a sikerben vagy a kudarcban az emberi teljesítőképesség játszik egyre döntőbb szerepet. Figyelemreméltó.

és a sze­ replők máris az elvárásból származó drukk-kudarc-kétely ördögi körében találják magukat (ennek következménye egyébként maga a kritikus időszak is).. Elkapta őt az örvény: a fokozódó bizonytalanság egyre több hibát szült. . mint amilyen­ nek hiszik: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek.egy kritikus időszakban (például a tabellából való kiesés veszélyekor) roppant nagy a környezet elvárása. miszerint Barbara nem olyan jó játékos. A fordulatot az EFT hozta meg. s ez egyre inkább elbizonytalanította. hogy megfelelő teljesítményt tudok nyújtani a sportban. hogy fel­ hagy a játékkal. A régi csapatában kulcsfontosságú szere­ pet töltött be.felébrednek a hasonlóan kudarcba fulladt helyzetek emlé­ kei (például egy tizenegyes. hajtotta őt. Ám csakha­ mar kiderült. de nem volt vezető játékos. Barbara nagyon jó egyesületből jött. Az ehhez kapcsolódó tényezőket a „film-technikával" oldottuk meg (lásd a 70. oldaltól). ami még nagyobb bizonytalanságot okozott stb. bün­ tetővonal a kézilabdában). és örömömet lelem a játékban. elfojtott aspektus). hogy nem tudok megfelelni az elvárások­ nak. és mindig kritizálta. hogy . hogy Barbara nem képes megfelelni az elvárásoknak. amely abból származhat. és adok még egy esélyt magamnak. A nagy nyomás miatt Barbara már folytogatni kezdte. ezért jelentős összeget fizettek érte." Ekkor kibuggyantak a könnyei (vagyis felmerült egy fontos. ha kétlem. aki sosem volt elégedett Barbara teljesítményével.. mert eszébe jutott egy jelenet az édesapjával. ezek pedig to­ vább növelték a kudarctól való félelmét.Az EFT-vel a siker útján | 97 -> Félelem a kudarctól (többnyire az önmagunkkal kapcsolatos kétellyel együtt). amikor szemügyre vettük Barbara félelmét a kudarctól:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. ha félek. Szokatlan hibákat vétett játék közben. Az új egyesületben nagy reménye­ ket fűztek az új erősítéshez. . egy lőállás a biatlonban." Felmerült a kétely is.

Barbara elismerte. és győzök. és engedélyt adok magamnak az új csúcsok meghódítására. s lassanként elégedettséggel töltötte el. a küzdelmet elveszítette. Ekkor megmagyarázhatat­ lan bizonytalanság lép fel. -> A sikertől való félelem akkor lép fel. és ezennel mégis megadom az engedélyt. hogy a csúcson álljak". Az olyan megerősítésekből.. amelyek miatt az ember „megijed" a végjátéknál. így teljesíteni sem volt képes. ha tudattalan belső stra­ tégiák állnak a siker útjában (emlékszik még a lelki irányvál­ tásra?). hogy én vezessek. mert az apja sem győzött sosem. Péter számára világossá vált (újabb aspektus). teljesítménygörbéje meredeken ívelt felfelé. ahogyan az egyik megerősítésben mondta. úgy. Barbara végül képes lett vál­ lalni a csapatban a felelősséget. most nem szabad hibáznom. az apámnak szentelve ezt a győzelmet. még kerülte is. ha nem szabad megengednem magamnak. ólmos fáradtság és leküzdhetetlen gyengeség jelenkezik. . nem kellett a kritika kereszttüzébe állnia. lehetetlen. hogy valódi képességeit megcsillogtassa. ő pedig nem akart jobb lenni az édesapjánál. Péter sokszor állt már kupagyőzelem előtt. ha jó gyerek akarok lenni. ami­ kor már csak az utolsó lövést kellene berúgni. már csak a saját adogatását kellene megnyerni stb. mert meghúzhatta magát. hogy nem adott engedélyt magának a győzelemre. Ezt a tényezőt is kezeltük („szégyellek a kritika kereszttüzébe állni").. mint például: nem vagyok méltó egy ilyen (nagy) sikerre (győzelemre). hogy az előző csapatában jól érezte magát a „csatlós" sze­ repében. mint „akkor is szeretem és elfogadom magam teljes­ nek és egésznek. sőt. és még nyer­ jek is. és a lelke mélyén az önmaga felett aratott győzelmet is élvezte. Emögött olyan tudattalan gondolatok rejtőzhetnek. Az áttörést végül az „akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egész­ nek. ha én magam vagyok ebben a küzdelemben a legnagyobb ellenségem". illetve „akkor is szeretem és elfogadom magam tel­ jesnek és egésznek. aki az apját többre tartja magánál" megerősítés hozta meg. Péter megnyerte az első kupáját. Ám a döntő összecsapáskor az ere­ je mindig elhagyta. hogy teljesíthet.

és magam döntök a boldogulásomról.a kitűzött cél (és az elvárás) nincs arányban a pillanatnyi teljesítőképességgel. mit jelent lazán. Nikolett már semmi örömet sem lelt a sportban. Nikolett rájött. Miután az általáno­ sabb összetevőket (a frissesség hiánya.Az EFT-vel a siker útján | 99 -> A túlzott követelmények miatt érzett túlterheltség. az edzéstervet csak kelletlenül követte. és én szabom meg az irányt. mert nem fe­ lelek meg az elvárásaiknak". amely ab­ ból származhat. például egy sérülés után. az edzőmnek és a szurkolóimnak. hogy Nikolett fél. mint amennyit valójában szeretne . örömtelenség) végigkezeltük. hogy . és hamarosan megint megtapasztalhatta.. Illetve: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. hogy inkább örömét szeretné lelni a sportban. több időt szánt magára.ráadásul a teljesítményén is alig esett csorba. ha mások já­ tékszerévé tettem magamat". kedv­ telésből sportolni . A felsorolás messze nem teljes. ellenérzés az erőfeszítésekkel szemben. Először az került hát terítékre. aki megpróbál megfelelni ezeknek az elvárá­ soknak. Egyfelől hí­ zelgett neki. eljutottunk a probléma magvához: Nikolettet stresszelte. hogy az elvárt eredményért többet kellene dolgoznia. .. hogy meg kell felelnie környezete túlzott elvárásainak.elveszett tehát a dolog öröme. Ehhez a következő megerősítést használtuk:„Akkor is szeretem és elfoga­ dom magam teljesnek és egésznek. állandóan feszültnek és kimerültnek érezte magát. Amint láthatta. beéri„kisebb falatokkal" is. számos lelki ok képes megtorpedózni a kívánt sporteredmény elérését.a kívülállók túlbecsülik a sportoló tehetségét és teljesítő­ képességét. kevesebbet edzett. hogy csalódást okozok a szüleimnek. hogy sokan ekkora tehettséget látnak benne és „értékesnek" tart­ ják. Elhatározását a környezetével is tudatta. másfelől viszont be kellett vallania magának. . csupán az . és nem akarja„mások álmai szerint élni" az életét. hátha csalódást okoz mások­ nak". ha félek.

Ligában akarok játszani. amelyben kötelezi magát e cél elérésére. Habár az eddig leírtak az egyéni sportolókra vonatkoztak. amelyek a „csapat" energiarendszerét érzékenyen érinthe­ tik. Az ener­ giarendszer zavarához vezető lelki okok az EFT-vel nagyon jól ke­ zelhetők. amely a bizonytalanságát okozza. továbbá milyen személyes erőfeszítéseket kíván ennek ér­ dekében tenni. így fokról fokra fejlődhet. Kössön saját magával egy írásos szerződést.j 100 I EFT a gyakorlatban EFT hatékonyságát hivatott bemutatni a sport területén. illetve súrlódások szü­ letnek. Az egyes ener- . ma­ gasságot.. Például: „A következő évadban a . -» A csapat homeosztatikus energiaállapotának egyik fontos tényezője a közös cél. ezért az edzőmmel napi edzéstervet készítek. a saját maga állította korlátaival.. érdemes megbeszélnie ezeket az edzőjével is. hogy a csapatok bonyolultabb struktúrák. amelyek valóban elérhetők az ön számára." Vagy: „Egy év alatt könnyedén és rendszeresen elérem a . ugyan­ így alkalmazhatók egy-egy csapatra is.. A közös céllal történő azono­ sulás a közös siker nélkülözhetetlen feltétele." -> Ha ezt így kiköti. hiszen ennél a pontnál találkoznak a csapat tagjainak egyéni érdekei. A különbség csupán annyi. amelyekben több kü­ lönböző energiamezőnek kell harmonikus egységként működnie... Ezeket az akadályokat leküzdheti az EFT-vel. és így a közösség teljesítőképességét is veszélyeztetik. órát edzek. csupán az alábbi gyakorlatot kell elvégezni: -> Tűzzön ki maga elé egyértelműen és pozitívan megfogalmazott célokat. és megszabja. ennek érdekében napi. Ebből szükségszerűen további problémák. Eb­ ben a pillanatban szembesül lelki ellenfeleivel: a kétségeivel.. bénító félelmeivel. mikor és hogyan éri el ezt a célt. meghallhatja azt a belső hangot vagy érezhe­ ti azt a nyugtalanságot.

A módszer egyéni sportolók és csapatok ese­ tében egyaránt alkalmazható. taszítanák egymást. Az EFT-vel ezek a félelmek. Ha azonban bármilyen kérdése merül­ ne fel a sporttal és a csapatmunkával kapcsolatban. oldalon). mert bemutatásuk ebben a könyvben túlságosan bonyolult lenne. ha a szer­ vezet mentes a belső blokádoktól és zavaroktól. -> Végezetül figyelembe kell venni a csapat tagjainak egyéni szo­ ciális és magánéleti helyzetét is. hiszen ezek is nagy hatással lehetnek a sikerre. hogy elhatárolódnának egymástól. bátran kérje ki a tanácsomat (lásd az elérhetőségeket a 120. hogy együtt rezegjenek. illetve a kudarcra. egyesülniük kell. A „vállalkozás energiarendszerének" minden figyelmen kívül hagyott blokádja vagy zavara előbb-utóbb a tel- . hogy figyelmünket a rendszer különféle síkjain zajló folyamatok­ ra kell irányítanunk.Az EFT-vel a siker útján j 101 | giatereknek. akik valamennyien magukban hordozzák a sikert sa­ játságosan gátló tényezőiket. -> Ezen túlmenően a csapat tagjait egyéni sportolóknak kell te­ kinteni. Az EFT a vállalkozásokban Ha a gazdasági vállalkozásokat is élő rendszereknek tekintjük. Tapasztala­ tom szerint az EFT ezen a téren is igen gyümölcsözőnek bizonyul. A példáktól most eltekintek. akkor világos. ahelyett. hozzájárulva a teljesítmény növeléséhez és ezáltal a na­ gyobb sikerhez. -> Az EFT a sport területén is hatékony és gyors segítséget nyújt­ hat. Az EFT az egyéni és a közösségi munkában is segíthet megtalálni és megfogalmazni ezt a kapcsot. amelyek csak akkor „egészségesek" és teljesítőképesek. két­ ségek és bizonytalanságok is megszüntethetők. vagy ami még rosszabb.

Ez a fejezet inkább arra hivatott.102 j EFT a gyakorlatban jes szervezet sérüléséhez vezet. ami jelentősen rontja a teljesítőképességet. Ezeket a tényezőket köztudottan főleg a belső állapotok szabják meg. amint azt a követ­ kező példa mutatja. -> a vezetői szintet. Az emberek életük nagy részét a munkahelyükön töltik. Alkalmazotti szint Egy vállalkozás sikere nagymértékben függ az alkalmazottak tel­ jesítőképességétől és a teljesítményre való törekvésük mértékétől. feszült­ ség. Nem szeretném újabbal gyarapítani a sikeres vállalatvezetésről szóló. A személyes problémák. az alkalmazottak személyes lelki problémáinak kezelésével. mert megszünteti az energiablokádokat. ez pedig lelki zavarokat szül. -> a két szint metszéspontját. Az EFT jó szol­ gálatot tehet ekkor is. illetve a kollégák (és részlegek) közötti rivalizálás akadályozzák a zökkenőmentes munkavégzést . amúgy is nagy számú értekezéseket. Ekkor jelenthet segítséget az EFT. és gya­ korta megesik. megoldásával. sőt küzdelmek és félelmek jellemzik. akárcsak az emberi test esetében. .vagy­ is az egyén energiarendszerében bekövetkező zavar a vállalkozás energiarendszerében is zavart okoz. hogy az élet e területét elégedetlenség. Ebben a személyes élethelyzet mellett elsősorban a munka­ helyi légkör és a munkatársi kapcsolatok játszanak döntő szerepet. legrosszabb esetben akár összeomláshoz is vezethet. Ehhez az alábbi síkokat kell szem előtt tartani: -> az alkalmazotti szintet. Egy vállalkozásban ez a gazdasági mérleg romlásához. és segít az általános harmonizálásban. hogy képet adjon az EFT hatékonyságáról ezen a területen.

„a feddhetetlen Péter" mindig a saját gyengesé­ gére emlékeztette. hogy Rudi és követői kevesebb időt töltenek munkával a cigarettaszüneteik miatt." Néhány további. É . Az egyéni kezelések után készen állt a terep kettejük találkozására. Ehhez társult még többek között.. hogy valójában a Péter és Rudi közötti szemé­ lyes konfliktus. hogy Rudi milyen magától értetődően él a szabadságával. mert a jelenlétében mindig alárendeltnek érezte magát. hanem némiképpen az italé is. Ezt a témát is kezelésbe vettük és megoldottuk az EFT-vel. és abban állapodtak meg. hogy ellenvetés nélkül kövessem az ő szabályait. és irigylem Rudit.. hatékonyságuk pe­ dig növekedett. hogy a kollégákkal közösen keresnek kielégítő megoldást. hogy. Rudi ezzel szemben kihívónak ítélte Péter viselkedését. hogy szabadabban viselkedjem.. Pétert dühítette. Hamarosan kiderült. ha az anyám mindig megkövetelte tőlem. Meglepeté­ semre oldottan és barátságosan közelítettek egymáshoz.. végül pedig: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek.. időközben átállt a nem dohányzók táborába... ezért a pártoskodó felekre bízta a megoldást. hatalmi harc az ügy alapja. a csapat hangulata varázsütésszerűen megjavult. a szemében „tekintélyesnek" szá­ mító személlyel kapcsolatos élményeit feldolgozó EFT-s kör után Péter negatív érzései Rudi iránt teljesen elpárologtak. Mellesleg Rudi folytatta az EFT-terápiát. Péter és a kollégái nem akarták elfogadni.ha a gát­ lásaim nem engedik. Minthogy nemcsak a dohányzás rabja volt. és már csak hébe-hóba „iszogat". Ezért most csak a két „harci kakas" egyéni EFT-kezelésének leírására szorítkozom. A kezelést tehát ezzel az megerősítéssel kezdtük:. Miután meg­ találták. így Rudi végre semleges pozícióba kerülhetett Péterrel szemben.ha ilyen dühös vagyok Rudi arcátlan viselkedése miatt". amiért ő megteheti". Az igazságot tenni nem merő részleg­ vezető egyik párttal sem akart összeveszni.. mert a csoport két kiengesztelhetetlen táborra szakadt.Az EFT-vel a si ker útján 1103 Egy információ-technológiai vállalkozás fejlesztési részlegén feszült hangulat uralkodott.

" A sikeres kopogtatás-sorozatok után Vilmos egyre fokozódó nyugalmat érzett szétáradni magában. Ráadásul a fizikuma is egyre roszszabb állapotba került. mint a beosztottaiknak: többek között vezetői. másfelől ismét a voltaképpeni feladatra fordítható az addig szétszórt energia. Vilmos. habár mindez már-már meghaladta az erejét. vagy védősán­ cokat építenek maguk köré. a magas vérnyomása. állandó feszültségben élt. nekik is megvannak a maguk gyengéi. A magánélete. Ezzel minden esetben nyernek a résztvevők és a vállalkozás is. koordinációs és döntéshozói szerepkört kell vállalniuk. hanem a beosztottaiknak és a vállalkozásnak is ártanak. Az EFT-vel először az ál­ talános nyugtalanságát vettük célba:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. legalábbis erre látszottak utalni a szívritmuszavarai. hogy ha kell. mivel egyfelől nő az oldottság és az elégedettség. amivel azonban nemcsak maguknak. a derékfájása és az alvászavarai. s az övék a siker és a dön­ tések felelőssége is. így alig látszott ki a munkából. . ha folyton hajt ez az ismeretlen eredetű nyugtalanság. meg is sínylette ezt. Sokan beleroppannak a feladatba. Az EFTmódszerrel egyszerűen és gyorsan feltárhatók és megszüntethetők ezek a belső zavarok. Egy nagy részleg vezetője. ha maradt még egyáltalán. és még több terhet vál­ lalt magára. Ezen túlmenően az oldott légkör a dolgo­ zók érzelmi és testi közérzetének javulásához és a betegség miatti kiesések csökkenéséhez is hozzájárul (ez utóbbi gyakran csupán menekülés a kilátástalan helyzetből). A feladatokat sen­ kire sem ruházta át. Ám ők is csak emberek. ellenőrizze beosztottjai munkáját. Vezetői szint Egy vállalat vezetőinek másfajta kihívásokkal kell szembenézni­ ük. Folyton ugrásra készen állt.104 j EFT a gyakorlatban Az alkalmazotti szinten történő beavatkozással sok (rejtett) konf­ liktus feltárható és megoldható.

Az EFT-vel a siker útján i 105 . Ő maga főleg a vezetői és szervezői feladatokra koncentrált. és miért „nem engedheti meg magának. mert elha­ tároztam.amikor felkelt a székről. hogy „muszáj megfelelnie főnökeinek. Figyelmüket ezután az erősebben észlelt belső feszültségre irányítottuk: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. ha mindent maga csinál. hogy elbúcsúzzon . és örömmel fogadták. hogy nagy tehertől szabadult meg. A munkahelyi légkör sokat javult.észrevette. és rendeződött a magánélete is."Miközben a kezelés során a feszültsége enyhülni kez­ dett. Elővettünk hát néhány különösen nyomasztó élményt. a munka számos részfelada­ tát és az eredmények ellenőrzését is a munkatársaira bízta. hogy mindig akkor kezd el fájni a dereka. Megkérdeztem tőle. és . s Vilmos már csak azon csodálkozott. és nem en­ gedheti meg magának. hogy helyreállt a vérnyomása. Elmondta. hogy majd'szétrobbanok. már jól alszik. oldaltól) hatástalanítottuk őket. Már lényegesen nyugodtabb­ nak érezte magát. hogy mikor kell hátradőlni és lazítani. és sokszor az a legjobb. hogyan kerülhette el a figyelmét eddig ez az összefüggés. hogy elismerem a saját értékeimet. Ezért kell ellenőriznie a többieket is. akik ezt a bizalom jeleként értékelték. amit velem tett. Ezért végül a következő meg­ erősítést használtuk: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. Fiatalkorában minden este „ellenőrzésre kellett jelentkeznie. és az EFT „film-techni­ káját" alkalmazva (lásd a 70. Eközben kiderült. kinek kell még „megfelelnie". az apja pedig igazi zsarnok volt. A kérdés telibe talált. a teljesítmény pedig számottevően növekedett. Vilmos azzal rukkolt elő. ha már túl nagy rajta a nyomás . hogy Vilmos félt az apai kritikától és büntetéstől. hogy hibázzon". hogy szigorú családban nőtt fel. hogy az állandó derékfájása is elmúlt. hogy hibázzon". . és megbocsátok az apámnak mindazért."Vilmos megkönnyebbülve vette tudomásul.tehát ez híven jelzi. hogy katonásan vigyázzba állva számot adjon a napjáról". Vilmos megfigyelte. A „főnök" energiáinak felszabadítása a részlegét is mozgásba lendítette. El­ mesélte továbbá. Az ezt követő időszakban újjászervezte a részlegét. ha olyan feszült vagyok.

vertikális elhelyezkedésű csoportot alkotnak: az egyik csoport „felül". illetve „néma sztrájkba" kezdtek. A két szint metszéspontja A vezetők és a beosztottak általában sajnos két különálló. Az EFT segíthet elsimítani a vezetői és az alkalmazotti szint metszéspontján keletkező viszályokat. hogy az ügy igencsak megakadt. az információ pedig csupán egy irányban. Márton. hogy dirigálhat. akik közül el kellene bocsátani néhány embert. a részleg vezetője a csak a legfontosabb feladatokat elvégző és a feladatokat el­ hárító alkalmazottak rossz teljesítményére panaszkodott. Margit és a kollégái „lélekben már felmondtak". . Margit kezdettől fogva ott dolgozott. A személyes félelmek és gátlások mindkét szinten megakadályozzák az ésszerű összeolvadást és a gyümöl­ csöző eszmecserét. hogy egy ilyen kis mitugrász mondja meg nekem. mit csináljak. A példából az is kiderül. a má­ sik „alul" helyezkedik el. csak azért. mert azt hiszi. Mindenekelőtt Margitot. „Én itt minden­ ről tudok. Margit és Márton voltak a probléma főszereplői. pedig át sem látja a dol­ gokat. akit Márton különösen en­ gedetlennek tartott. fentről lefelé áramlik. hogy az egész részlegben sokat javult a légkör. A következő fejezet még jobban rávilágít erre az összefüggésre és benne az EFT pozitív szerepére. Elöljárói előtt azzal védekezett. a beosztottak is nyertek Vilmos megváltozásá­ val. hogy nehezen kezelhető kollektívát vett át. ő volt a részleg „mamája".106 j EFT a gyakorlatban Vilmos példájából látható. hogy a vezetőknek és a vállalkozásoknak egyaránt jót tesz a lelki blokádok megszüntetése." Kiderült. és nem hagyom. Ezzel veszendőbe megy a vállalkozásokban amúgy könnyen megteremthető kölcsönösen előnyös együttmű­ ködés minden lehetősége. A vállalat szervizének eredményei nem voltak éppen szívderítők.

" . mint amilyen lenni szeretnék. Az EFT-vel először addig jutot­ tunk. és szeretnék bízni a többiekben. hogy túltegye magát rajta.„be kell bizonyítania. Csak az számított. amit Márton talált ki. ha senki előtt nem vagyok hajlandó csúszni-mászni. Úgy gondolta. hogy csúszni-mászni kellene. hogy nem becsülnek meg eléggé. hogy:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. és nem va­ gyok olyan erős. hogyan esik neki. hogy ő„nem hajlandó csúszni-mászni Márton előtt". hogy ő a főnök.Margittal kezdtem. továbbá ma­ gyarázatként hozzáfűzte. Azzal folytattuk tehát. Őt az bántotta a legjobban. Ezt a következő megerősítéssel kezeltük:„Akkor is szeretem és elfogadom ma­ gam teljesnek és egésznek. és legalább annyit megengedek magamnak. Beosztottai maga­ tartásából azt olvasta ki. Azt válaszolta. és ezt a bizonytalanságot titkolni akarom. időnként kellemetlen. hogy leüljek. hogy a részleg sorsát nagyon a szívén viseli. hogy munkája megbecsülésére vágyik. hogy „erősen kézben tartja a gyeplőt". hogy egye­ lőre bizonytalannak érzi magát. Nem akarta. hogy:„Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. Mártonnak nem voltak vezetői tapasztalatai. hogy Márton még jobban elbízza magát. Megvizsgáltunk néhány emléket. miközben ő értéktelennek érezte magát. hogy nem érezte megbecsülve magát. Megkérdeztem tőle. és a „tisztelet iránti igénnyel" együtt kezeltük őket." Margit hirtelen támadt haraggal és fájdalommal számolt be arról. ha néha kellemetlennek érzem az elutasítást. hogy arról azért szó sincs." Márton hozzátette. hogy ilyen elutasításba ütközik. de ezt a többiek előtt nem lenne képes beismerni." Margit nevetett. Aztán Margit kijelentette. Margit eddig még nem próbált beszélni Mártonnal az ügy tisztázása érdekében. ha bizonytalan vagyok. ha úgy érzem. mert új feladatköre időnként túlnő rajta. amikor elvállalta ezt a munkát. hogy a szülei többnyire a kishúgát dajkálták. Ez már megfelelt kiindulási pontnak: „Akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. Ezért ő akarta megszabni másoknak az irányt. amikor Margit „bevallja" neki. és elismerte. Az összes eddigi tapasztalata hirtelen mit sem ért. különben a fejére nőnek a munkatársai". de a munkájához tartozik.

hogy a hozzáálláson. A jelenlétemben összehívta őket. hogy a vezetésről le lehet mondani. és beismerte. Margit is bevallotta. ha megvizsgálják a legfelső . ha az embereknek vegetálniuk kell benne. de igyekezni fog közelebb kerülni a munkatársaihoz. és közvetet­ ten azzal növelték a vállalkozás sikerét. hogy kezdőként még soktanulnivalója van. Amint az utolsó példa is mutatja. Ez a példa senkiben se keltse azt a benyomást. teljesítménye jelentősen növekedett. hogy ennek olyan diktatórikus és önkényes viselkedéssel kellene együtt járnia. valamint a kétoldalú informá­ cióáramláson és nyitottságon alapuló filozófia az egyén és a teljes vállalkozás szintjén egyaránt több sikert ígér. A választott példák interperszonális síkon mozogtak. hogy tesz egy lépést a csapat felé. Egy csapatban adottak a célok. a tisztelet. hogy a részleg ezek után új lendülettel látott munkához. Nem meglepő tehát. Márton pedig megtanulta megbecsülni Margit és a többiek tudását. Az EFT-vel közvetlen hatás is gyakorolható egy vállalkozás sikerére. ami azonban nem jelenti azt. és az első keserves tapasztalatokból levonta a po­ zitív tanulságot. amelynek a hát­ terében gyakran rejtett. személyes sérelmek húzódnak. s ez­ zel a teljesítőképességen is javítottak. hogy túl sokat követel magától. és megígérte. És a vállalkozás élni fog (a siker szempont­ jából is). hogy sértve érezte magát. és figyelembe fogja venni a tapasztalataikat. A „siker" vélemé­ nyem szerint nem csupán anyagiakban mérhető. s ezekhez bizonyos sajátos feladatokat kell elvégezni. hogy támogatni fogja Mártont. A többi beosztott is hasonlóan cselekedett ezután. Egy vállal­ kozás vegetálni fog (a siker szempontjából is). Ez tekintélyelvű vezetést feltéte­ lez. Úgy döntött tehát.Márton végül ráébredt. fontos szerepet játszik benne a vállalkozás felépítése. belső állapota is. amikor tökéletes ve­ zető igyekszik lenni. ha az emberek jól érzik magukat benne.

jobb kilátások a sikerre.). akik nap mint nap szembenéznek ezzel a helyzettel. és az EFT-vel megszüntethetők. szédüléssel. hogy kiszolgáltatjuk magunkat mások megítélésének. Egy szerencsés kezelés következménye a belső nyugalom és erő átélése. Az EFT és a nyilvános szereplés Életünknek talán egyetlen területén sem kap olyan hangsúlyos szerepet a siker és a sikertelenség. akik csak időnként ke­ rülnek ilyen helyzetbe (egy beszéd elmondása. mind a vállal­ kozás egészének sikerességét. Még idegőrlőbb lehet ez azok számára. mint a nyilvános fellépésekkor. nagyobb teljesítőképesség. E veze­ tői kör korlátai ugyanis automatikusan korlátozzák az eredményes­ séget. egy iskolai szín­ játék során stb. illetve a saját képességeinkbe vetett hit. ezek a negatív testi jelenségek. remegéssel és rosszulléttel. Az EFT igen hathatós módszert kínál a „vállalkozás energiarend­ szerének" javítására. és növelheti mind az egyének. és ezzel a vállalkozás kilátásait a sikerre. Az eredmény: pozitívabb kisugárzás. .Az EFT-vel a siker útján 109 döntéshozók személyes lelki blokádjait a sikerrel szemben. -> Az EFT a gazdasági vállalkozások több szintjére is pozitív ha­ tást gyakorolhat. amit előadok? A lámpaláz „megszokott" jelenség azoknál. A nyilvánosság előtt szerepelni. mint lát­ tuk. megméret­ tetésnek tesszük ki magunkat. Szélsőséges esetben akár bénító félelem foghatja el őket verejtékezéssel. a rivaldafénybe állni azt is jelenti. az energiarendszer zavaraira vezethetők vissza. és a jövőben komoly jelentőségre tehet szert a gazdasági versenyben. Reagálni fog a hallgatóság? Befo­ gadja. Ez a bizonytalanság és félelem.

hogy beszédet mondjon a céges ren­ dezvényen összegyűlt dolgozók és a vezetőség előtt. amikor egy . Tehát erre alkalmaztuk az EFT„alapreceptjét": „Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. Eszé­ be jutott. mi­ től fél. és megkértem. képzelje el. ilyeténképpen: „Akkor is elfogadom magam teljesnek és egésznek. hogy kinevetnek. Megkérdeztem. Minden létező szalmaszálba be­ lekapaszkodott. A kezelést a nyugtalanságával kezdtük. és már semmi sem jutott eszébe. amint éppen beszédet tart. Nyugtalanul azt felelte. hogy elég bátor vagyok ehhez a beszédhez. milyen­ nek képzeli ezt a nevetést. hogy „kinevetik".válaszolta. hogy a nyugtalansága mélyén félelem rejtőzik.110 j EFT a gyakorlatban Norbertet szemelték ki a kollégái arra.) Norbert hamar fel­ ismerte. Felmerült benne egy kép. valami gátolja az előrejutást." Az iménti megerősítéssel végzett első két kör hatására a kezdeti 9-esről 3-asra apadt Norbert félelme. hogy eszembe fognak jutni a megfelelő szavak. Arra kértem Norbertet. Norbert egyre bizonytalanabbnak érezte magát. és elismerem. én pedig félek. később pedig már nem akart szégyent vallani. és bízom benne. Megkérdeztem. Számtalan beszédtervezetet elvetett. ha elfelejti a szöveget. és nyugta­ lanságát. mi a legrosszabb dolog. ha félek. hogy az iskolában egyszer kinevették az osztálytársai. ha mindenki rám mered. Ám ahogy közelgett a beszéd napja. amint épp mindenki rámered." (A bátorságot azért szőttük bele. ami történhet. idegességét egyre jobban megszenvedte az éjszakai nyugalma és a házassága is. Úgy tűnt.ekkor már 9-esre értékelte. Eleinte nem tiltakozott ellene. megpróbálkozott hát az EFT-vel is. hogy valamivel ellensúlyozzuk a belső gyengeséget. A harmadik és a negyedik kör már nem hozott válto­ zást. Az „akkor is szeretem és elfogadom magam teljesnek és egésznek. Nyugtalan­ ságának fokát 5-ösre becsülte.„Ahogyan a gyerekek nevetnek". ő pedig elfelejti a szövegét. hogy elfelejtem a szövegemet. hogy képzelje el önmagát. ha elfelejtem a szövegemet" megerősítéssel végzett újabb kör során még tovább fokozódott a félelme (egy újabb aspektus!) . ha ilyen nyugtalannak érzem magam. mintha teljesen kiürült volna az agya.

Elképzeltünk még egy-két jelenetet. hogy „legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében".pedig előtte nem is használtam az EFT-t"). de az izgalomtól dadogni kezdett. és teljesen elfelejtette a megtanult szöveget. ha idegességet vagy más kelle­ metlenséget tapasztal magán. Ezt az élményt a„film-technikával" kezeltük (lásd a 70. gyakran néznek szembe belső félelmekkel és kétségekkel. meg a gyomrom morgott . illetve a nyugtalansága ezek hatására is 0 és 1 között maradt. a kollégái pedig lelkesen ünnepelték. ő pedig elfelejti a szövegét. Norbert gond nélkül megtartotta a beszédet („csak a szívem kalapált egy kicsit. hogy közvetlenül a sze­ replése előtt is alkalmazhatja ezt a módszert. amikor mindenki rámered. -> Azok. Arra is emlékezett. s Norbert nyug­ talansága végül teljesen megszűnt. Norbert nyugodt maradt. nincs miért aggódnia. akik a nyilvánosság előtt gyakorolják a hivatásukat vagy a hobbijukat. Felhívtam Norbert figyelmét arra. amelyek megakadályozhatják a sikerességet. oldaltól). Az EFT az ehhez hasonló esetekben is a segítségükre lehet. .verset kellett volna elmondania. hiszen a kezében lesz a szöveg. de a félelme. Ekkor ismét felidéztük azt a képet. és azt mondta.

minek következté­ ben egyre jobban kiaknázhatja a módszer nyújtotta lehetőségeket. még akkor is. Ehhez azonban . ha valami nem működik. és mostanra maga mögött tudhatja az első. Számtalan oka lehet annak. Ahogyan Gary Craig fogalmazott: „Az EFT-vel (és általában az energiaterápiával) a gyógyítás magasiskolájának küszöbénél já­ runk. amelynek megoldása meghaladta az erejét. hogy „művészi tö­ kéllyel" végezzük a módszert. Lehet. De akkor se keseredjen el. ha sikerül helyesen megközelíteni a problémát. A siker néha megköveteli." Az EFT ennek az energiaterápiának egyik építőeleme. Csakhogy az EFT mindezek ellenére sem csodaszer. remélhetőleg sikeres próbálkozásokat is. Tehát nem szabad túl hamar feladni. hogy rögtön egy bo­ nyolult problémába ütközött.Amit még el kell mondani Immár kapott némi ízelítőt az olvasó ebből a talán nem is olyan szokatlan módszerből. ha az első kísérlet nem sikerült. ha bonyolultabb. érdemes szakmai segítséget igénybe venni. és ha szükséges. mert több tapasztalatot igényelt volna. Ez alól az EFT sem kivétel. Általában igen nagy az esélye. jó érzékre és találékony­ ságra van szükség. ha ez eddig lehetetlennek tűnt. még ha időnként csodát művel is.tapasztalatra. Mint sok más területen.mint minden egyébhez . ame- . hogy az EFT kifejti a hatá­ sát. Az viszont mindig bebizonyosodik. itt is mindig tanul valami újat az ember a tapasztalataiból. hogy lépésről lépésre megoldható a probléma. rejtett összetevők­ ben és feltáratlan témákban gazdag problémákat is meg akarunk oldani vele.

Jó­ magam a bonyolultabb esetekben szívesen kombinálom az EFT-t mindenekelőtt a hipnózisos technikákkal. lelki és szellemi szinten egyaránt elmélyítsem és integráljam. mégis új módszernek az egyszerűsége és rendkívüli hatékonysága minden bizonnyal egyre több laikust és gyógyítót vonz majd a bűvkörébe. specializált területekre széteső. leegyszerűsített módsze­ rek felé történő nyitás várható. A (pszicho. valamint a pszichoterápia és az orvoslás más területein is. Mégis paradigmaváltást készíthet elő a gyógyászatban: a túl­ dimenzionált. ezzel is hozzájárulva e „magasiskola" meg­ teremtéséhez. ezzel az energiaterápi­ ával még mindig egy viszonylag ismeretlen terepen mozgunk. változáson ment keresztül.Amit még el keli mondani 113 | lyet a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesz­ tünk és finomítunk. az életenergiára építő. valamint mentális és behaviorista elemekkel. AZ EFT-vel előidézett „csodák" még a tapasztalt terapeutákat is meglepik. Ennek az ősi. Bár az EFT folyamatos fejlődésen. agyonmechanizált. Ez utóbbiak elsősorban az egészség . A meridiánokban keringő energiát és a munkánk során tapasztalt jelenségeket még mindig a misztikum köde lengi be. a betegségből élő egészségügyi rendszertől való eltávolodás. Ez a módszer könnyen beépíthető más terápiaformákba és tech­ nikákba is. és legalábbis megingatják a „lehetetlen" fogalmáról alkotott korábbi elképzeléseiket. kemikáliáktól uralt. hogy a kognitív és behaviorista módszerek a pszichoterápián belül elavulttá váltak volna. az eddigiekben ismertetett alapszerkezete megőrizte az aktualitását és hatékonyságát. így még hatékonyabb gyógymódok hozhatók létre. Habár az alapjait már régen megvetették. hogy a gyógyulás folyamatát testi.)terápia energetikai része minden bizonnyal egyre jelentősebb szerepet játszik majd a hagyományos terápiás eljárá­ sokban. Ez persze nem jelenti azt.

I 114 elősegítését és megtartását tartják szem előtt. Kívánom. levélben vagy elektronikus úton érkező beszámolót. kedves ol­ vasóm. melynek során ön. nem pedig az egész­ ség hiányának kezelését. reményeim szerint az ismertetett módszer hatékonysága láttán ösztönzést kapott önnön jóléte megteremtésére. az EFT módszerével kapcsolatos tapasz­ talatokról és gyógyításokról szóló. hogy általa sikerüljön még közelebb kerül­ nie az érzelmi és fizikai szabadsághoz! Hálásan fogadok minden. Sok sikert kívánok az EFT alkalmazásához és a vele végzett kísér­ letezéshez. Mivel felfedezőutunk végére értünk. A közegészségügyben mindenképpen re­ formokra van szükség. annál hamarabb megteremthető a Gary Craig által vázolt magasiskola. . szeretném megköszönni. Az egészségügyről szóló jelenlegi vitában a mi felelősségünk a döntő szó kimondása. Vegyük hát a szó szoros értelmében a saját kezünkbe az egészségünket! Minél több tapasz­ talatra teszünk szert saját „életenergiánkkal" kapcsolatban. hogy ezen az úton én lehettem az „idegenvezetője".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful