P. 1
lavanda ili lavande

lavanda ili lavande

|Views: 25|Likes:
Published by Mandalaman

More info:

Published by: Mandalaman on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

1

Lavanda ili lavande? - malo znane stvari o svima poznatoj biljci Jeste li kupovali sveænjiÊe “lavandinih” listova na trænicama kako biste istjerali dosadne moljce iz garderobnih ormara? Sugurno ste barem jednom vidjeli ili kupili boËicu eteriËnog ulja “lavande”, moæda baπ na placu, u prozirnim boËicama koje stoje na æarkom suncu i sadræe gustu i masnu tekuÊinu!? A moæda ste bili i masirani uljem u koje je dodano eteriËno ulje “lavande”!? No, jeste li doista upoznali pravu lavandu? Pod imenom “lavanda”, kriju se brojne biljke. U biti, postoji cijeli rod lavandi (latinski: Lavandula) kojem pripada Ëetrdesetak razliËitih vrsta, brojnih kriæanaca te uzgojenih klonova lavandi. Premda moæda pomiπljate da takva Ëinjenica zanima iskljuËivo botaniËare Ëiji je posao klasifikacija biljaka, imajte na umu kako razne vrste, te njihova eteriËna ulja, imaju sasvim razliËito djelovanje, a neke lavande su poznate i po neæeljenim, toksiËnim uËincima na organizam. U nastavku Êemo opisati kako prepoznati pravu lavandu i njeno eteriËno ulje, te kako pravilno upotrebljavati eteriËna ulja razliËitih vrsta lavandi. NajËeπÊe vrste lavandi Ëija eteriËna ulja nalazimo na træiπtu su: • • • • prava lavanda (Lavandula officinalis, sinonimi: L. vera, L. angustifolia) πirokolisna lavanda (Lavandula spica, sinonim: L. latifolia) πpanjolska lavanda (Lavandula stoechas, Ëita se “stehas”) lavandini (Lavandula x hybrida)

Staniπte prave lavande je u juænoj Francuskoj, gdje raste u brdima Provanse, Ëak do 1500 metara nadmorske visine. Ona u prirodnom staniπtu nikada ne raste uz more. Bliæe moru raste πirokolisna lavanda. U Hrvatskoj je svima poznata “hvarska lavanda”. No, to nije prava lavanda. Radi se o lavandinu, kriæancu prave lavande i πirokolisne lavande. Nemojte stoga govoriti o hvarskoj lavandi veÊ o hvarskom lavandinu. »ak i u Istri na obradivim povrπinama uglavnom ne raste lavanda, veÊ tako er lavandin. Zaπto je tako? Prava lavanda sadræi relativno male koliËine eteriËnog ulja, stoga je njeno ulje relativno skupo. Nasuprot tome, lavandini daju izdaπnije koliËine eteriËnog ulja i isplativiji su za proizvodnju. EteriËno ulje lavandina po mirisu daleko zaostaje u kvaliteti, a ima i posve drugaËije djelovanje od eteriËnog ulja prave lavande.

Centar Cedrus, Josipa LonËara 1, 10090 Zagreb MB 1943502 • broj transakcijskog raËuna u RBA: 2484008-1103024987 tel. 01 / 346 02 02 • faks 01 / 346 02 03 www.centarcedrus.hr • info@centarcedrus.hr

Nakon sunËanja.uæivajte! ©irokolisna lavanda EteriËno ulje πirokolisne lavande (L. Pazite. suhu i oπteÊenu. nemojte ovakvo ulje koristiti kao sredstvo za sunËanje. te opuπta miπiÊe napete od radnog dana. i .hr • info@centarcedrus. prodavaË vam mora dati na uvid. »esto se za ulje “lavande” kaæe kako je izvrsno protiv opekotina.hr . stresa i fiziËke aktivnosti. Nakon 15 minuta nakapajte ponovo istu koliËinu. veÊ iskljuËivo nakon sunËanja! ©panjolska lavanda ©panjolska lavanda (L. prepustite njegovu upotrebu fitoaromaterapeutima koji su se πkolovali u duhu francuske πkole aromaterapije. Pa kako prepoznati eteriËno ulje prave lavande? Osim napisanog latinskog naziva. OsjeÊaj peckanja Êe se smanjiti.centarcedrus. Ukoliko imate suhu koæu. kemijski certifikat. No. upravo je πirokolisna lavanda najdjelotvornija. Premda je ovo vrlo ljekovito eteriËno ulje koje se koristi u terapiji koænih oπteÊenja poput strija.2 Prava lavanda EteriËno ulje prave lavande ima slatkast. snaæno mijeπajte 5-10 minuta dok se ulje ne rasprπi u sojinom vrhnju. Pomaæe kod nervoza i nesanica. Koliko je njegova upotreba ozbiljna govori Ëinjenica kako u Francuskoj ovo eteriËno ulje smiju prodavati iskljuËivo ljekarnici. L. upravo je ovo eteriËno ulje najblagotvornijeg djelovanja na koæu. jedino ono. masnu. Ukoliko ste se opekli. umjesto badema upotrijebite hladno preπano ulje ljeπnjaka i koristite na isti naËin. Za masnu koæu. 10090 Zagreb MB 1943502 • broj transakcijskog raËuna u RBA: 2484008-1103024987 tel. 01 / 346 02 02 • faks 01 / 346 02 03 www. djeluje jako smirujuÊe. ulijte u kadu s toplom vodom prije nego u ete. osvjeæavajuÊu notu i u usporedbi s eteriËnim uljem prave lavande ima manje sladak miris. dodajte u 30 mL hladno preπanog biljnog ulja badema 15-20 kapi eteriËnog ulja πirokolisne lavande i njeæno utrljajte u koæu neposredno nakon tuπiranja. Na boËici mora precizno pisati latinsko ime Lavandula officinalis ili sinonimi Lavandula angustifolia ili Lavandula vera. Izvrsno regenerira koæu. EteriËno ulje ove vrste je daleko toksiËnije od drugih vrsta lavande i vrlo se lako prije e granica kada ulje poËinje πtetiti ljudskom organizmu. Centar Cedrus. ne na suncu veÊ naveËer. Premda se doiste mnoge vrste lavandi koriste kod blaæih opekotina. ako razmiπljate o upotrebi eteriËnih ulja raznih vrsta lavandi u kozmetici. spica. Na æalost. odmah kapnite na opeËeno mjesto jednu do dvije kapi Ëistog eteriËnog ulja πirokolisne lavande. medno-cvjetni miris i ne smije imati bockavi miris. stoechas) dobar je primjer kako treba iznimno paziti na kvalitetu eteriËnih ulja koje kupujete. Josipa LonËara 1. ne iritira koæu i πto je najvaænije. neki proizvo aËi prodaju patvorena ulja lavande pod tim latinskim nazivom. podrobna kemijska analiza (nazvana plinska kromatografija) mora biti napravljena za svako kvalitetno eteriËno ulje na træiπtu. od svih vrsta lavande. sigurno je da neÊe doÊi do nastajanja bolnih plikova na koæi. Naime. a sutradan koæa neÊe biti crvena i bolna. Takva analiza lako razotkriva prodavaËe i distributere koji pod imenom prave lavande prodaju patvorine (pogledajte tablicu na strani 4) Za eteriËno ulje prave lavande kaæemo da je “majka me u uljima”: blagog je djelovanja. Kod manjih opekotina. ako zatraæite. Moæete napraviti i kupku: u 100 mL sojinog vrhnja dodajte 40 kapi eteriËnog ulja prave lavande. Koristi se u masaæi: cijelo tijelo se masira smjesom od 40 mL bademovog ulja u koje ste dodali 40 kapi eteriËnog ulja prave lavande. u 50 mL macerata nevena spravljenog u bademovom ulju nakapajte 25-30 kapi eteriËnog ulja πirokolisne lavande i namaæite na opeËenu koæu. latifolia) ima blago bockavi miris.

Lavandin abrial ima najjaËi antibakterijski i protugljiviËni uËinak od svih vrsta lavandi.pharm. 10090 Zagreb MB 1943502 • broj transakcijskog raËuna u RBA: 2484008-1103024987 tel. fitoaromaterapeut Centar Cedrus. tekst napisao: dr. upravo zbog razlike u kemijskom sastavu. jer oni imaju drugaËije djelovanje. Ipak. nemojte sebi propisivati terapiju takvih tegoba bez konzultacije sa struËnjakom. 01 / 346 02 02 • faks 01 / 346 02 03 www. a na træiπtu su prisutni: • • • • abrial super Grosso hvarski lavandin (budrovka) Lavandini imaju niæu cijenu od prave lavande.hr . pa se koriste u masaæi i u kupkama. No. Hvarski lavandin ne djeluje smirujuÊe kao prava lavanda.3 Lavandini Postoje mnogi klonovi lavandina (Lavandula x hybrida). Stribor MarkoviÊ. a imaju i smirujuÊe djelovanje poput prave lavande. dva puta dnevno.centarcedrus. Lavandin super i lavandin Grosso mogu se koristiti u kozmetici za opÊu njegu koæe. Kod manjih koænih gljiviËnih infekcija. ali neπto slabije. Lavandin s otoka Hvara uglavnom je dobar analgetik. Josipa LonËara 1. imajte na umu da potpunu terapiju takvih bolesti ne radite bez konzultacije s lijeËnikom ili kvalitetno πkolovanim fitoaromaterapeutom.sc. moæe se nakapati nekoliko kapi lavandina abriala direktno na zahvaÊeno podruËje. mr.. primjerice kod bolnih miπiÊa nakon vjeæbanja ili bolnih zglobova. To nije toËno.hr • info@centarcedrus. pa se pogreπno smatra kako su oni slabijeg djelovanja.

Analiza mora biti potpisana imenom od strane laboratorija: ne vjerujte ispisanim vrijednostima bez potpisa.hr • info@centarcedrus. nekoliko tipova prave lavande i razliËite klonove lavandina: www.oshadhi.hr.hr . Kemijski sastav najbolji je detektiv koji vam nepogreπivo otkriva patvorena ulja. Ipak. baπ kao πto i svaki lijek mora imati napisan sastav. Klonite se kupnje ulja ako vidite da sadræi koliËine tih spojeva veÊe od navedenih jer se vjerojatno radi o patvorini. Centar Cedrus. moæete saznati odakle ulje prave lavande dolazi: prava visokogorska lavanda sadræi od 4 do 10 % Z-b-ocimena.centarcedrus. to je i dalje kvalitetna lavanda. U suprotnom. Ako vam se svi a ovakva detektivska igra. 10090 Zagreb MB 1943502 • broj transakcijskog raËuna u RBA: 2484008-1103024987 tel.8-cineola.5%). vjerojatno se radi o nekom klonu prave lavande. 01 / 346 02 02 • faks 01 / 346 02 03 www. te 1.4 Slika: kemijska “anatomija” eteriËnog ulja lavande (izvor: Oshadhi) Ovako izgleda kemijska analiza koju vam prodavaË ili ljekarnik mora dati na uvid.2%) i 1. Josipa LonËara 1.5 do 6 % E-b-ocimena (na tabeli oznaËeno plavom bojom). Oshadhi je jedan od rijetkih distributera koji u svojoj ponudi ima viπe vrsta lavandi. Kod lavande radi se o dva spoja (na tabeli oznaËena crvenom bojom): kamfor (mora ga biti manje od 1. koju smijete kupiti ako ne sadræi previπe kamfora i 1.8-cineol (mora ga biti manje od 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->