|  

ΓέϮΜϟ΍

ω΍ΪΑ·ϭ ϚϴΒθΗ

ΔϛέΎθϣ

˯ΎϤΘϧ· 

| 

˯ΎϤΘϧ·ϭ ΓϮΤλ 

| 

ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ήϴϴϐΘϟ΍ ϰϓ ΔϛέΎθϣ 

| 

ω΍ΪΑ·ϭ ϚϴΒθΗ 

„„ ´„ „ „ 

ϥ΄Α ϦϴϨϣΆϣ ΓέϮΜϠϟ ΎϨΟήΧ Ϧϴϳήμϣ ΏΎΒη ΎϨΣ·
.ΔϠϣΎϛϭ ΔϟΩΎϋϭ ΔϠϣΎη ΔϴϤϨΗ ϰϨόϳ ήϴϴϐΘϟ΍ 
/73 7# 3# 6ΎϨΘϳ΅έ 
8# *9&# !| /# 6ΎϨΘϤϬϣ 
'# )2 &# 0
:# ) # 6ΎϨϓΪϫ 
3;<"5&# 
#!.!"# 9!"# 
!"#  =& >#?8!#! @ 

 !"# 
$% & ' () * 
| 
+ 
# ,-&.!"# /0 1"" 
2 3 45 

„„ 

„„ 

B 6 A 
BC6# 
E7# % D6D!#
% /H0 FG 6 * 
.*
.*I 3 D9 6! 0.*

ΔϠϴγϭ - ϲϓΎϘΜϟ΍ ΰϛήϤϟ΍

!  

(ϯήμϋ - ΕΎϣΪΧ ± ΔϓΎϘΛ) ϞϤόϟ΍ έϭΎΤϣ
ƒϲϓΎϘΜϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ Ϫϴϟ
ςϘϓ έΎΒϜϠϟ βϴϟ Δϳέϭήοϭ ΔϳϮϴΤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϬϟ ΍ϭήϘΘϔϳ ήΑϮΘϛ΃ ϥΎϜγ
Γήϴϐμϟ΍ ϝΎϴΟϸϟ ϢϫϷ΍ ϭ ϞΑ
:ϰϫ ΰϛήϤϟ΍ ΓήϜϓ
:ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϥϮϨϔϠϟ ΰϛήϣ
ήόηϭ ϰϘϴγϮϣϭ Δϴ΋ΎϨϏ ΕϼϔΣ ΔϣΎϗ·
ΔϴϋΎϤΘΟ·ϭ ΔϴϨϳΩϭ ΔϴγΎϴγ Ε΍ϭΪϧ ΔϣΎϗ·
ΓήϴμϘϟ΍ ϡϼϓϷ΍ ϭ ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΎϤϨϴδϠϟ νϭήϋ ΔϣΎϗ·
αϭέΩϭ ϑΰΨϟ΍ Ϟϐηϭ Ϣγήϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ Ε΍έϭΩ ΔϣΎϗ· :ϞϤόϟ΍ εέϮϟ ΰϛήϣ
...˯ΎϘϟϹ΍ ϰϓ

ΪΠΑ ϯέΎπΣ ϰϓΎϘΛ ωΎόη· ΰϛήϣ ϥϮϜΗ έΎμΘΧΈΑ 

V 

ϝϭϷ΍ ΔϴϤϨΗ ϥΎΟήϬϣ 
J 1"# K9 0* 4 * 0 F F.*I 3 D9 :=
L /*73 3;#7# 3# # 

ϥΎΟήϬϤϟ΍ ΕΎϴϠϋΎϓ
(αϮΌϜϟ΍ ϡΎψϨΑ) ΔϴοΎϳέ ΕΎϘΑΎδϣ
SQB*QR*QOPN| M# *. D!# 4 ( :
SQONTM# :;# 
M
) D - : 
U ># ) D 2 %*V*, W# 7# : 

ΔϴϨϓϭ ΔϴϓΎϘΛ ΕΎϴϠϋΎϓ
S,&# # XY !# M * 0N 
\# ]8 M \. 7!7# ^ *\. 8Z[#E M N. 8Z[#E
SLD* *_` 57^ * 
=^| #

a 

| 

Ù

ƒ 
ed 
b-"!# cQ *- 

| 

ϰϤϴψϨΘϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍
,:,` -05& *
g?8# 3 &!# f` *-h. *g =# 5&# f

,i% ´ ´3 ´) 

"# ϰϤϴψϨΘϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍
ϡΎόϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ 
T?# T8M# * Tk# T T!"# * T# "# "# | / 5& E Y j =# 5&# j 
9!:M ; 
l0 
# *U ># 
I *. I l03 

3; 3 ! # # "# .  , -2 =# ) & T =# * 3 &# h \; 
E* 
C n0 5 9#  m* "# .  )
@  90 E 5 5&# ) D 
;0 *) #
:ϰϟΎΘϟΎϛ ΔϛήΤϟ΍ ϥΎΠϟ ϞϜθΘΗϭ 
=# '# &!# 62* 
! @o(# =# 5&# k . ( ;0I *) # *)
@ # "T#pM 
) * 
?8!# 
8# 3 &!# 6 F 

:# - # &#iO 
# # - # &#iP
)2 72 *) !=# &#iq 
# . I *) * 
# , -&#ir 
ϡΎϋ ήϴΗήϜγϭ ϡΎϋ ϖδϨϣ ΔϨΠϟ ϞϜϟ ϥϮϜϳ„ ΔχϮΤϠϣ 

| 

,- @ ΞϣΎϧήΑ
„,-'"%„ „# „
#' %„$#  „(!)*„ !+$"„
$%#„)„& !"„
#„
$%#l
„6%%„ 445„ '„ .%„/!0 12„ !113„ .„ !.„
$%
! „ !1 $ „64 
„ . „9 ' %„( „:$%„ „ ;„(0"%„ !11< „ . „87
„ != „9 $%„9 $„;„>
!445"„ ' „ . „8? 

| 

ƒ!p.
!"„

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful