[General Information] 书名=金刚经 作者=null 页数=135 出版社=中州古籍出版社 出版日期=2007.4 SS号=11903571 DX号=000006190055

url=http://book1.duxiu.com/b ookDetail.jsp?dxNumber=00000 6190055&d=DA52AEB70BDAE4045B 3D12F21C58B9CA&fenlei=021504 &sw=%BD%F0%B8%D5%BE%AD

封面 书名 版权 前言 金刚般若波罗蜜经  姚秦三藏法师鸠摩罗什  译 附录1  金刚般若波罗蜜经 附录2  般若波罗蜜多心经 主要参考书目 后记

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful