IV.

MECANISMELE DE CONTROL INTERN VIZÂND RAPORTĂRILEFINANCIARE ANUALE Controlul intern privind raportarea financiară are următoarele obiective derealizat:a)toate tranzacţiile economice sunt autorizate de conducerea entităţii; b)toate operaţiunile sunt înregistrate corect şi în conturi adecvate, în perioadacontabilă adecvată, astfel încât situaţiile financiare să fie întocmite conform cucadrul de raportare financiară identificat;c)accesul la documente şi înregistrări să fie permis cu acordul conducerii.C o n t r o l u l i n t e r n t r e b u i e s ă a s i g u r e u n s i s t e m a d e c v a t d e ţ i n e r e a e v i d e n ţ e l o r cotabile care să permită întocmirea de situaţii financiare fiabile. Acesta cuprinde cincielemente pe care managementul le defineşte şi le aplică în scopul de a oferi o asigurarerezonabilă privind atingerea obiectivelor manageriale legate de control.Aceste elemente componente sunt:- mediul controlului;- proceduri de evaluare a riscurilor de către entitate;- activităţile de control;- informarea şi comunicarea;- monitorizarea controalelor.Mediul de control este definit de acţiunile, politicile şi procedurile care reflectăa t i t u d i n i l e d e a n s a m b l u a l e c o n d u c e r i i e x e c u t i v e ş i a l e m e m b r i l o r c o n s i l i u l u i d e administraţie faţă de controlul intern şi importanţa lui pentru entitate.8 Mediul de control vizează: integritatea şi valorile etice, angajamentul faţă d e competenţă, structura organizatorică, repartizarea autorităţii şi responsabilităţii, politicilelegate de resursele umane.M e d i u l d e c o n t r o l e s t e t e m e l i a u n u i c o n t r o l i n t e r n e f i c e n t c a r e influenţeazăc o n ş t i i n ţ a o a m e n i l o r e n t i t ă ţ i i p r i v i n d c o n t r o l u l , a s i g u r ă d i s c i p l i n ă ş i s t r u c t u r ă . Implementarea acestuia presupune crearea şi menţinerea unei culturi de onestitate şic o m p o r t a m e n t e t i c ş i p u n e r e a l a p u n c t a u n o r c o n t r o a l e a d e c v a t e p e n t r u a p r e v e n i ş i detecta eventualele fraude şi erori în entitate.Pr oceduri de evaluare a riscurilor de către entitate. I d e n t i f i c a r e a , a n a l i z a ş i r e a c ţ i o n a r e a l a r i s c u r i e s t e u n p r o c e s c o n t i n u u ş i o componentă critică a unui control intern eficace.Managementul trebuie să se concentreze asupra riscurilor de la toate nivelurileentităţii şi să întreprindă măsurile necesare pentru a gestiona aceste riscuri. După ce unrisc a fost identificat, managementul trebuie să estimeze semnificaţia acestui risc, săe v a l u e z e p r o b a b i l i t a t e a a p a r i ţ i e i l u i ş i s ă s t a b i l e a s c ă m ă s u r i s p e c i f i c e c a r e a r t r e b u i aplicate pentru a elimina riscul, dacă nu este posibil, acesta să fie redus până la un nivelacceptabil.A u d i t o r u l a j u n g e s a c u n o a s c a p r o c e s u l d e e v a l u a r e a r i s c u r i l o r a p l i c a t d e management trebuie s ă i n c l u d ă ş i i d e n t i f i c a r e a r i s c u r i l o r r e l e v a n t e p e n t r u r a p o r t a r e a financiară, evaluarea semnificaţiei şi probabilităţii de manifestare a acestor riscuri şiformularea măsurilor necesare pentru a le face faţă.Activit ătile de control se referă la o serie de politici şi proceduri, care asigură căîn realizarea obiectivelor entităţii se iau măsurile necesare pentru a face faţă riscurilor.În ceea ce priveşte situaţiile financiare, activităţile de control privesc politicile şi procedurile referitoare la: întocmirea de documente justificative şi evidenţe contabile adecvate; verificarea acurateţei aritmetice a înregistrărilor; controlul aplicaţiilor şi a sistemelor informatice; verificarea conturilor de control şi a balanţelor contabile; autorizarea adecvată a operaţiunilor şi activităţilor şi controlul efectuării acestora; analiza datelor interne cu surse de informaţie externe;9 controlul fizic al activelor şi evidenţelor contabile; -

cu roluri şi responsabilităţi b i n e definite şi delegarea autorităţii. • o serie de procese de planificare.R a p o r t u l d e c o n t r o l i n t e r n a l m a n a g e m e n t u l u i î n c o n f o r m i t a t e cu SOX va fiinclus în raportul anual al Ericsson pe Form 20-F. c o m p a n i a a c o n t i n u a t s ă l u c r e z e l a î m b u n ă t ă ţ i r e a proiectării şi executării controalelor sale asupra raportărilor financiare. în conformitate cu cadrul de control intern COSO. relevante.Scopul sistemului de informare şi comunicare contabilă al unei entităţi cuprindeidentificarea.Iată un astfel de raport. informarea şi comunicareaşi monitorizarea. fiind în acelaşi timp şi un proces de evaluare a calităţii performanţelor controlului intern.11 .complete şi oportune şi a canalelor de comunicare care să asigure că personalul entităţiicunoaşte procedurile cu implicaţii asupra atribuţiilor şi responsabilităţilor sale şi că oricealte informaţii relevante ajung în timp util la acesta. prin urmare. compania implementând un sistem de management care se bazează peurmătoarele: • organizarea companiei şi modul de operare. analizarea. M o n i t o r i z a r e a d e c ă t r e m a n a g e m e n t a controalelor presupune a se urmări dacă acestea operează aşa cum s-a prevăzut şi dacă elesunt modificate corespunzător în funcţie de noile condiţii.C o m p a n i a a i m p l e m e n t a t c o n t r o a l e d e t a l i a t e . 10. care va fi depus l a S E C î n S t a t e l e Unite. precum politicile şi directivele.care să aibă în vedere toate funcţiile interne ale unei companii este destul de rar întâlnit înRomânia. pentru a asigura conformitateacu SOX.Î n c u r s u l a n u l u i 2 0 0 8 . publicat de compania Ericsson:10 Controlul intern asupra raportării financiare aferente anului 2008 Această secţiune a fost elaborată în conformitate cu Codul de g u v e r n a n ţ ă corporatistă suedez. detecta şi corecta denaturările semnificative din clasele detranzacţii. soldurile de conturi. înregistrarea şi raportarea operaţiunilor entităţii şievidenţa răspunderii privind activele asociate acestor operaţiuni. p r o c e d u r i d e d o c u m e n t a r e ş i testare. precum şi între preşedinte şi directorul general executive. pct. sunt cele prezentate în Legea SarbanesOxley (SOX).D e o a r e c e c o m p a n i a e s t e l i s t a t ă î n S t a t e l e U n i t e . • documente de organizare. operaţionale şi de suport bine definite. c e r i n ţ e l e aplicabile pentrus t a b i l i r e a ş i m e n ţ i n e r e a u n o r c o n t r o a l e i n t e r n e a s u p r a r a p o r t ă r i i f i n a n c i a r e ş i d e management pentru a întocmi un raport privind evaluarea eficacităţii controlului internasupra raportării financiare. şi un Cod de etică deafaceri. Un sistem de control intern integrat. clasificarea.C a l i t a t e a i n f o r m a ţ i i l o r g e n e r a t e d e s i s t e m i n f l u e n ţ e a z ă d i r e c t c a p a c i t a t e a managementului în a lua deciziile potrivite privind gestionarea şi controlul entităţii şi de aîntocmi rapoarte financiare credibile. Excepţia o constituie companiile mari. Controlul intern asupra raportării financiare Ericsson a integrat managementul riscului şi controlul intern în procesele sale deafaceri.Monitorizarea controalelor O r e s p o n s a b i l i t a t e i m p o r t a n t ă a m a n a g e m e n t u l u i este de a menţine un controli n t e r n c o n t i n u u î n e n t i t a t e ş i d e c a l i t a t e .comparaţia valorilor previzionate cu cele efectiv realizate. componente de control intern suntmediul de control. Astfel cum sunt definite în cadrul COSO.Informarea şi comunicareaAceasta presupune existenţa datelor financiare şi operaţionale credibile. şi este. limitată la controlul intern asupraraportării financiare. evaluarea riscurilor.E f i c i e n ţ a ş i e f i c a c i t a t e a a c e s t o r e l e m e n t e d u c l a î n d e p l i n i r e a o b i e c t i v u l u i controlului intern de a preveni. activităţile de control.Mediul de controlStructura controlului intern al companiei se bazează pe diviziunea muncii întreConsiliul de administraţie şi comitetele sale. care au adoptat regulile impuse de ActulSarbanes-Oxley (SOX) privind includerea în rapoartele financiare anuale a uneicertificări din partea conducerii companiei a faptului că în procesul de raportarefinanciară au fost stabilite şi aplicate reguli de control intern. sau prezentările de informaţii.5.Sistemele de control intern au fost recunoscute în ultimii 5-6 ani ca instrumenteimportante în asigurarea performanţei companiilor.

P e n t r u a a s i g u r a p r o c e s e d e c o n t a b i l i t a t e ş i d e r a p o r t a r e e f i c i e n t e ş i standardizate. Alteriscuri materiale de declarare eronată în situaţiile financiare pot apărea în legătură cur e c u n o a ş t e r e a ş i m ă s u r a r e a a c t i v e l o r . inclusiv aplicarea politicilor contabile şi a estimărilor. Împreună cu analiza situaţiilor financiare consolidateefectuate la nivel de grup. care oferă servicii decontabilitate şi de raportare financiară pentru filialele bazate pe o platformă comună IT. Analiza continuă a rezultatelor financiare pentru unităţilel o r a c o p e r ă e l e m e n t e l e s e m n i f i c a t i v e p r e c u m s u n t a c t i v e l e . p a s i v e l e . c o n t r o a l e l e s u p l i m e n t a r e efectuate de către Comitetul de Publicare. privind procesele interne de contabilitate şi raportare financiară.Evaluarea riscurilor Riscurile legate de raportarea financiară includ frauda şi pierderea sau furtulactivelor.necesitând aprobări specifice în cazul tranzacţiilor materiale.Informare şi comunicareC a n a l e l e d e i n f o r m a r e ş i c o m u n i c a r e a l e c o m p a n i e i susţin integritatea şicorectitudinea raportării financiare. Procesele de închidere financiară şi de raportaref i n a n c i a r ă sunt supuse controalelor în ceea ce priveşte recunoaşterea. compania a înfiinţat câteva centre de servicii comune. a implementat controale globale la nivel de entitate în toate filialele legate dem e d i u l d e c o n t r o l ş i d e c o n f o r m i t a t e c u politicile şi directivele legate de raportareaf i n a n c i a r ă . raportării şi publicării. şi prin actualizări continue şi documente de instrucţiuni cu privire la schimbări în politicilecontabile şi în cerinţele de raportare şi publicare. asigurăca toate cerinţele de publicare să fie îndeplinite.12 Compania a pus în aplicare controale pentru a se asigura că rapoartele financiaresunt întocmite în conformitate cu politicile sale interne de contabilitate şi de raportare şic u I F R S . E r i c s s o n . acest element important de control intern oferă asigurarea cărapoartele financiare nu conţin erori materiale. printre altele. modificări ale legilor. p a s i v e l o r . p r e c u m ş i c u r e g l e m e n t ă r i l e r e l e v a n t e d e c o t a ţ i e . cheltuielile şi fluxul de numerar. d e asemenea.Filialele şi unităţile operaţionale fac în mod sistematic rapoarte financiare şi degestiune grupurilor de oragnizare internă şi managementului companiei. precum şi înregistrări privind monitorizarea executării şi rezultatele unor astfel de controale. cum ar fi IFRS şi SOX. v e n i t u r i l e .Cele mai importante părţi din mediul de control referitoare la raportareafinanciară sunt incluse în documentele de organizare şi înprocesele c o n t a b i l e ş i d e raportare financiară.P e n t r u s c o p u r i d e r a p o r t a r e f i n a n c i a r ă e x t e r n ă . a v e n i t u r i l o r ş i a c h e l t u i e l i l o r s a u insuficienţele de publicare.cu un plan de conturi comun. Politicile şi directivelecontabile se referă la domenii de importanţă deosebită pentru a sprijini corectitudineacontabilităţii. inclusiv analizeş i c o m e n t a r i i p r i v i n d p e r f o r m a n ţ a f i n a n c i a r ă ş i r i s c u r i l e . tratamente favorabile nejustificate ale unor terţi în detrimentul companiei. .Activităţi de controlP r o c e s e l e d e a f a c e r i a l e c o m p a n i e i i n c l u d c o n t r o a l e f i n a n c i a r e c u p r i v i r e l a aprobarea şi contabilitatea tranzacţiilor. compania ţine o documentaţie detaliată cu privire lacontroalele interne legate de contabilitate şi raportare financiară. măsurarea ş i publicarea. P e n t r u a s e a s i g u r a c ă directorul general executiv şi directorul financiar pot evalua eficienţa controalelor într-unmod care este compatibil cu SOX. atât pentru fiecarefilială. standardelor de raportare financiarăşi cerinţelor pentru cotaţie. Aceste documente de organizare sunt actualizate în mod sistematic pentru a include. Procesele includ controale specificeefectuate pentru a se asigura rapoarte de înaltă calitate. instituit de managementul companiei. prin instrucţiuni şi p o l i t i c i a c c e s i b i l e t u t u r o r angajaţilor interesaţi. O revizuire anivelelor de materialitate legate de rapoartările financiare a dus la implementarea unor p r o c e s e d e c o n t r o l d e t a l i a t e ş i d o c u m e n t a ţ i a î n a p r o a p e t o a t e f i l i a l e l e . unităţi de afaceriş i unităţi de piaţă. cât şi la nivelul conturilor consolidate. Tipurile de riscuri identificate sunt atenuate prin separareasarcinilor în cadrul proceselor de afaceri ale companiei şi prin delegarea de autoritate. au propriile lor funcţii care participă la planificarea şi e v a l u a r e a performanţei fiecărei entităţi. Toate entităţile Ericsson.

Managementul centrelor de servicii communem o n i t o r i z e a z ă î n m o d c o n t i n u u c a l i t a t e a c o n t a b i l i t ă ţ i i p r i n t r . control intern şi în materie de audit. gestiunea numerarului.C o n s i l i u l d e a d m i n i s t r a ţ i e primeşte lunar rapoarte financiare. cât şi ale unităţilor de piaţă. Comitetulde audit şi Consiliul de directori revizuiesc toate rapoartele financiare intermediare şianuale înainte ca acestea să fie puse pe piaţă. e f e c t u e a z ă a u d i t u r i independente. . Comitetul de audit urmăreşte toate acţiunileîntreprinse pentru a îmbunătăţi sau modifica controalele. Conformitatea cu politicile şi directivele este monitorizat prin intermediulscrisorilor anuale de autoevaluare şi de reprezentare ale conducătorilor şi controlorilor tuturor filialelor.P r o c e s u l raportării financiare al companiei este revizuit annual de c ă t r e management şi formează o bază pentru evaluarea sistemului managerial intern şi adocumentelor de organizare internă pentru a se asigura că ele a c o p e r ă t o a t e z o n e l e importante legate de raportarea financiară.rapoarte periodice de la auditorii externi. atât ale unităţilor de afaceri. investiţiile.MonitorizareaP e r f o r m a n ţ a f i n a n c i a r ă a c o m p a n i e i e s t e r e v i z u i t ă l a f i e c a r e î n t â l n i r e a Consiliului de administraţie. c a r e r a p o r t e a z ă C o m i t e t u l u i d e a u d i t .u n s e t d e i n d i c a t o r i d e performanţă. Funcţia dea u d i t i n t e r n a c o m p a n i e i . raportarea financiară şi controlul intern. Comisiile consiliului de administraţie îndeplinesc funcţiiimportante de monitorizare în ceea ce priveşte remunerarea. împrumuturile. Comitetul de audit primeşte de asemenea.13 plata clienţilor. Comitetul de audit al Consiliului de administraţie as t a b i l i t o p r o c e d u r ă " i n f o r m a t o r " ( w h i s t l e b l o w e r ) p e n t r u r a p o r t a r e a î n c ă l c ă r i l o r d i n contabilitate.