¡n BucureçLI, Iu DumILrucIe

1. ACTLL I
(O oduIe de muIuIu. Uçù în Iund dund în suIu de InLrure; de
umundouù pùr(IIe uçII dIn Iund, cuLe o IereusLrù. MobIIe de
Iemn çI puIe. ¡u sLungu, în pIunuI înLuI çI-n pIunuI dIn Iund
cuLe o uçù; în dreupLu, pe pIunuI uI doIIeu uILù uçù. ¡n
dreupLu în Iund, rùzemuLù de IereusLrù, o puçcù de gurdIsL
cu spungu uLurnuLù Iungù eu.)
1.1. SCINA I
JUPÂN DRUM¡TRACHE, în IuIne de cùpILun de gurdù
Iùrù subIe, çI NAE ¡P¡NGESCU
1UPAN DUMITRACHE
(urmund o vorbù începuLù)
¡ucu, nIçLe pupugII... nIçLe scur(u-scur(u pe IurLIe! '¡ çLIm
noI! Mùnuncù pe duLorIe, beu pe veresIe, Lrug Iumeu pe
sIourù cu pIçIcIerIIcurI... çI seuru... se gùLesc Irumos çI
umbIù dupù nevesLeIe oumenIIor sù Ie Iucù cu ocIIuI. N-
uI sù muI IeçI cu o IemeIe pe uII(ù, cù se Iu bugubon(II IuIe
dupù dumneuLu. Un ùIu... un prùpùdIL de umpIoIuL, n-ure
cIIurù în pungù çI se (Ine dupù nevesLeIe negusLorIIor, sù
Ie spurgù cuseIe, domnuIe!
IPINGESCU Nu se Iu dupù LouLe, jupun DumILrucIe; dupù
cum e çI IemeIu: ducù Lruge Iu eI cu coudu ocIIuIuI çI Iuce
Iusoune, vezI bIne! bugubon(II uLuL uçLeupLù.
1UPAN DUMITRACHE Bu sù um purdon! $LIu eu ce vreI
dumneuLu sù zIcI... Dur nevusLù-meu nu-I d-uIeu, dom-
nuIe.
IPINGESCU VuI de mIne! jupun DumILrucIe, udIcù,
gundeçLI cù um vruL penLru cu sù-(I Iuc un uLuc? ¡mI pure
rùu!
1UPAN DUMITRACHE Nu, nene Nue; dur vreuu sù zIc
udIcù cù nevusLu meu nu-I d-uIeu cum zIseçI, çI Iucu, dupù
mIne de ce s-u IuuL?
IPINGESCU S-u IuuL bugubon(II çI dupù dumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE S-u IuuL çI se Iu...
IPINGESCU $I cum eçLI dumneuLu!...
1UPAN DUMITRACHE Eu um umbI(, domnuIe, cund e
vorbu Iu o udIcù de onoureu meu de IumIIIsL...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE ApoI sù çLIu de bIne cù InLru în
cremenuI! Sù muI vùz eu numuI cù se (Ine bugubonLuI
dupù mIne, Iusù-I...
IPINGESCU Curu bugubonL?
1UPAN DUMITRACHE EI! Iucu... un bugubonL! de unde-I
cunosc eu?
IPINGESCU ApoI, ducù nu-I cunoçLI, de unde çLII cù-I
bugubonL?
1UPAN DUMITRACHE AsLu-I Unu vorbIm çI buçcu ne-
n(eIegem. Dur de! uI drepLuI; nu çLII ce mI s-u înLumpIuL,
nu çLII cum mù IIerbe eI pe mIne de douù sùpLùmunI de
zIIe... Nu cù mI-e IrIcù de cevu, udIcù de nevusLù-meu...
sù nu...
IPINGESCU 'AIdu de! Counu VeLu! MIe-mI spuI? n-o çLIu
eu?...
1UPAN DUMITRACHE Nu cù mI-e IrIcù... dur um umbI(,
domnuIe; cund e vorbu Iu o udIcù de onoureu meu de Iu-
mIIIsL...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE BugubonLuI...
IPINGESCU Cù bIne zIcI! începuseçI sù-mI spuI IsLorIu.
1UPAN DUMITRACHE SLuI s-o Iuu de Iu cup.
IPINGESCU SLuu.
1UPAN DUMITRACHE $LII dumneuLu cù Iu IùsuLu secuIuI
um mers Iu grùdInù Iu "¡unIon"; eruu eu, consourLu meu
çI cumnuLù-meu ZI(u. Ne punem Iu o musù, cu sù vedem
çI noI comedIIIe uIeu de Ie joucù ¡onescu. Trece uçu pre(
cu Iu un sIerL de ceus, çI numuI ce mù pomenesc cu un
ùIu, cu un bugubonL de umpIoIuL...
IPINGESCU De unde çLII cù eru umpIoIuL?
1UPAN DUMITRACHE Dupù porL nu semùnu u II negus-
Lor. Mù pomenesc cù vIne çI se pune Iu uILù musù uIùLurI,
cu Iu(u spre musu nousLrù çI cu spuLeIe Iu comedIe. $ude
rezemuL înLr-un peç, çude, çude, çude, çI se uILù Iung çI
guIIç Iu cocoune, se uILù, se... Eu, cum m-u IùcuL Dum-
nezeu cu umbI(, mù scoI cu sù pIecùm; cocouneIe nu! cù
sù muI çedem, cù încù nu s-u IsprùvIL comedIu. ¡ncep sù
mù-ncrunLez Iu bugubonLuI çI muI cù-mI veneu sù-I
curpesc, dur mI-eru ruçIne de Iume; eu de! negusLor, sù
mù puI în pobIIc cu un couLe-gouIe nu vIne bIne... MuI
mù uIL eu încoIo, muI mù Iuc cù nu mù sIncIIsesc de eI...
bugubonLuI cu ocIII zguI(I Iu cocoune; bu încù-çI pune çI
ocIIIurII pe nus. TII! IruLu Nue, sù II IosL eI uIcI sù mù
IIurbù uçu, cù-I sùreu ocIIIurII dIn ocII çI gIubenuI dIn
cup, de uuzeu cuInII dIn GIurgIu.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE ¡n sIurçIL, se IsprùveçLe comedIu.
Ne scuIùm sù pIecùm; couLe-gouIe se scouIù çI dum-
neuIuI. PIecùm noI, pIeucù çI dumneuIuI dupù noI. Eu îI
vedeum cu coudu ocIIuIuI; dur nu vreum sù Ie spuI co-
couneIor, cu sù nu Ie ruçInez. $LII cum e VeLu meu,...
ruçInousù.
IPINGESCU MIe-mI spuI? n-o çLIu eu?... EI?
1UPAN DUMITRACHE EI! Apucùm pe Iu SIunLuI ¡onIcù cu
sù IeçIm pe PoduI-de-pùmunL, - pupugIuI cuL coIeu dupù
noI; IeçIm în dosuI AgIeI, - couLe-gouIe dupù noI; ujun-
gem Iu SIunLuI ¡IIe în GorgunI, - moILungIuI dupù noI;
mergem pe Iu MIIuI-Vodù cu sù upucùm spre SLubIIu-
menL, - mu(e-IrIpLe dupù noI... Eu Lrùgeum cu coudu
ocIIuIuI... IIerbeum în mIne, dur nu vreum sù spuI co-
couneIor...
IPINGESCU Rezon! cu sù nu Ie ruçInezI.
1UPAN DUMITRACHE $LII cum e VeLu meu...
IPINGESCU RuçInousù, mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE Cund upucùm de Iu SLubIIumenL în
sus, mù uIL înupoI cu coudu ocIIuIuI çI nu muI vùd pe
couLe-gouIe. MuI mergem ce muI mergem, mù uIL Iur...
mù IerLuse bugubonLuI.
IPINGESCU Jupun DumILrucIe, udIcù sù um purdon de
ImpresIe, eu gundesc cù numu' (I-uI IùcuL spuImù de-
geubu. PouLe cù omuI o II çezund prIn purLeu IocuIuI, pe
DeuIuI SpIrII. EI! u venIL çI eI Iu grùdInù cu çI
dumneuvousLrù, u sLuL çI eI punù Iu IsprùvILuI comedIeI,
çI s-u nemerIL sù upucu(I LoL pe-un drum cu sù vù
înLurnu(I Iu domIcIIIu. EI u rùmus Iu uI IuI çI
dumneuvousLrù u(I mers înuInLe.
1UPAN DUMITRACHE Açu um crezuL çI eu înLuI, dur sLuI
sù vezI!... A LrecuL dupù uIu o sùpLùmunù Iu mIjIoc. ¡mI cu
çI uILusem eu de IsLorIu bugubonduIuI; gundeum çI eu:
pouLe c-o II sLung couLe-gouIe prIn purLeu IocuIuI, -
bunIourù vorbu dumILuIe. Açu, zIce cumnuLù-meu IerI:
"Nene, IuI deseurù Iu «¡unIon» Iu ¡onescu!" Cum uuzII
eu de "¡unIon", mù IùcuI verde Iu Iu(ù. "Ce sù muI cùuLùm
Iu comedIIIe uIeu nem(eçLI, nIçLe moILurI; dùm puruIe çI
nu în(eIegem nImIcu; muI bIne punem bunII în buzun-
uruI ùIùIuIL çI zIcem cù ne-um dus." - "'AIde, nene, zùu!
puroI! sù n-uI purLe de mIne çI de VeLu!" EI! cund um
uuzIL uçu vorbù mure, n-um puLuL penLru cu s-o LruLez cu
reIuz.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE EI! IuIde!... dur unde mù gundeum
eu cù o sù mI se înLumpIe un uçu cevu. Ne ducem. $edem
Iu o musù muI Iu o purLe; çedem cuL çedem, çI începe
comedIu. Nu çLIu cum mù-nLorc cu ocIII înupoI, çI pe
cIne gundeçLI cù vùz Iu musu de Iu spuLe?...
IPINGESCU Pe bugubonLuI...
1UPAN DUMITRACHE Pe couLe-gouIe, domnuIe, pe
moILungIuI, pe mu(e-IrIpLe, domnuIe! ¡Ir-uI uI drucuIuI
de punguç!... BugubonLuI, nene, cu sLIcIeIe-n ocII, cu gI-
ubenuI în cup çI cu busmuuu Iuc-uçu scousù. Cum m-u
vùzuL, - cù LrebuIe sù II IosL scIImbuL Iu Iu(ù, cum sunL
eu cund mù necùjesc (îçI munguIe IuvorILeIe) - cum m-u
vùzuL, u sIecIIL-o... A înLorsc cupu-ncoIo çI u începuL sù
beu dIn (Igurù çLII uçu, nIznuI. Dur mù Lrùgeu cu coudu
ocIIuIuI. Mù-nLorc eu Iur Iu Ioc çI mù Iuc cù mù uIL Iu
comedII, se-nLource çI bugubonLuI Iur cu ocIII Iu co-
coune!... mù uIL Iur Iu eI, Iur se-nLource-ncoIo;... mù-
nLorc Iur Iu comedII, Iur se uILù Iu cocoune;... mù uIL Iur Iu
eI, Iur se-nLource-ncoIo; mù-nLorc Iur comedII...
IPINGESCU ¡ur se uILù Iu cocoune...
1UPAN DUMITRACHE EI! Iuc-uçu m-u IIerL Iùrù upù LouLù
seuru...
IPINGESCU ¡n sIurçIL?
1UPAN DUMITRACHE ¡n sIurçIL... pIecùm; couLe-gouIe
dupù noI. Eru sù mù-nLorc în pourLu "¡unIonuIuI", sù-I
zIc numu': "Ce poILeçLI, mù musIu?" çI sù-I çI umIIu; dur
çLII, um umbI(; m-um gundIL: eu negusLor... sù mù puI în
pobIIc cu un bugubonL cu ùIu, nu Iuce...
IPINGESCU Rezon!... EI! pe urmù?
1UPAN DUMITRACHE Pe urmù s-u (InuL Iur guIe dupù
mIne.
IPINGESCU Punù Iu SLubIIumenL...
1UPAN DUMITRACHE Du, punù Iu SLubIIumenL! S-u (InuL
dupù mIne punù Iu rùscrucI, çLII, unde vreI s-upucI spre
cuzurmù. Ce zIceum eu? "HuIde, druce, IuIde! sù InLrI Lu
pe sLrudu IuI Murcu AoIerIu orI CuLIIInu çI Iusù!" Aveum
de gund sù InLru cu cocouneIe în cusù, sù LrImIL repede pe
CIIrIuc pe pourLu de dIn dos pe muIdun sù-I Iusù înuInLe,
çI eu sù-I Iuu pe Iu spuLe,... sù-I upucùm Iu mIjIoc penLru
cu sù-I înLreb: "Ce poILeçLI, mù musIu?" çI sù-I çI umIIu!...
$I ducù nu-I ujungeu, sù-mI LuI mIe IuvurIdeIe! (îçI
munguIe IuvorILeIe)
IPINGESCU EI! ducù nu-I ujungeu, despùr(Ireu e uproupe;
sù II poILIL Iu mIne Iu despùr(Ire cu Iùcrùmu(Ie, cù-I
împIIneum eu cuL I muI IIpseu.
1UPAN DUMITRACHE A uvuL noroc! mure noroc u uvuL
bugubonLuI; u scùpuL!
IPINGESCU ¡II! pùcuL... Cum?
1UPAN DUMITRACHE Cund um LrecuL eu de rùscrucI cu
couoene, çI bugubonLuI eru sù InLre dupù noI în uII(ù, u
IeçIL IuILu de cuInI de Iu muIoruI dIn coI(, çI I-u LùIuL dru-
muI IuI couLe-gouIe. Am IùsuL pe ZI(u ucusù, m-um suIL
degrub cu VeLu sus, um LrImIs pe CIIrIuc repede pe
muIdun, eu I-um IeçIL înuInLe pesLe uIucI LocmuI pe Iu
prùvùIIu IuI Bursuc; dur... geubu! punù sù IeçIm noI, Iu-
gIse bugubonLuI!
(Se uude gIusuI IuI CIIrIuc, sLrIgund uIurù: "SpIrIdoune!
SpIrIdoune!")
IPINGESCU ¡ucùLù vIne CIIrIuc. Sù n-uuzù.
1UPAN DUMITRACHE Aç! de eI nu mù sIIesc. ¡u dIn con-
Lru, eI çLIe LouLù IsLorIu, I-um spus-o de Iu începuL... ALuLu
om de încredere um... BùIuL bun!... (Ine Iu onoureu meu
de IumIIIsL. Ducù nu I-uç II uvuL pe eI, mI-ur II mers
Lreubu greu. Eu, çLII, cu negusLorIu, muI mergI coIo, muI
du-Le dIncoIo, mù rog, cu omuI cu duruverI, LouLù zIuu
LrebuIe sù IIpsesc de-ucusù. Pe de uILù purLe, ce sù-(I spuI!
um umbI(, (Iu cund e vorbu Iu o udIcù Iu onoureu meu de
IumIIIsL. De! cund IIpsesc eu de-ucusù, cIne sù-mI
pùzeuscù onoureu? CIIrIuc sùrucuI! N-um ce zIce! onor-
ubII bùIuL! De-uIu m-um IoLùruL çI eu, cum m-oI vedeu Iu
un IeI cu meremeLuI cuseIor, îI Iuc Lovurùç Iu purLe çI-I çI
însor!
IPINGESCU Du'... counu VeLu ce zIce?
1UPAN DUMITRACHE ConsourLu meu?... Ce sù zIcù?...
De! cu muIereu... muI ursuzù. Am cum bùguL eu de seumù
cù nu-I preu ure eu Iu ocII bunI pe CIIrIuc; dur - çLII
cum m-u IùcuL Dumnezeu pe mIne, nu-I Lrec muIerII nIcI
uLILIcu dIn uI meu, - I-um zIs pe çIeuu: "NevusLù, e bùIuL
onorubII çI credIncIos; n-uI ce-I Iuce: ce-I uI omuIuI e uI
omuIuI!"
IPINGESCU Rezon!
ACE¡A$¡ - CH¡R¡AC
1.±. SCINA II
ACE¡A$¡ - CH¡R¡AC
CHIRIAC
(InLrund prIn Iund)
Jupune, LrebuIe sù Iucem munduL de uresLure penLru TucIe
punLoIuruI de Iu SI. ¡eILerI; nu vreu sù Iusù muIne Iu
IzIrcI( cu nIcI un pre(.
1UPAN DUMITRACHE Dur penLru ce nu vreu?
CHIRIAC ZIce cù-I boInuv. Am LrImIs gornIsLuI de LreI orI
Iu eI cu bIIeLuI, çI I-u prImIL cu reIuz. ZIce mù-su cù nu
pouLe umbIu, cù de-ubIu s-u scuIuL dupù IIngoure.
IPINGESCU Sù deu ceIerLIcuL medIcuI.
CHIRIAC M-um dus eu Iu eI cIIur în persounù; zIc: pe ce
buzù nu vreI sù vII muIne Iu ezIrcI(, domnuIe? zIce: sunL
boInuv, domnuIe sergenL, zIce, de-ubIu mù (Iu pe pI-
cIoure, nu poL sù merg nIcI pun' Iu prùvùIIe, zIce; zIc: nu
cunosc Iu un uçu rezon Iùrù moLIv; zIce: uduc murLorI,
domnuIe sergenL, cù um zùcuL o Iunù de zIIe, zIce,
înLreubù çI pe popu Zùbuvù de Iu SIunLuI ¡eILerIe, zIce,
uIuILùIerI m-u grIjIL, m-u spovedIL; zIc: n-um eu de-u Iuce
cu popu Zùbuvù, nu-I um pe IIsLù, zIc, eu pe dumneuLu Le
um pe IIsLù; sù Le prezun(I muInI Iu compunIe. - Acu,
LrebuIe sù-I dùm munduL, penLru cu sù-I Iuu muIne
dImIneu(ù.
1UPAN DUMITRACHE Sù-I dùm, sù-I IeI! AIu-I de-uI
cIocoIIor, îI çLIu eu; cuL u umbIuL dunsuI IeI çI cIIp sù
scupe de gurdù...
IPINGESCU $I eu îI um însemnuL pe musIu TucIe Iu cuLu-
sLIIuI meu; e IInuI IuI Popu TucIe.
1UPAN DUMITRACHE EI! vezI!
CHIRIAC ¡usù-I cù nu se sIIn(eçLe eI cu mIne, jupune, îI
pocùIesc eu... EI! dupù uIu pe neu GII(ù |Ircùdùu nu I-u
puLuL gùsI gornIsLuI deIoc. A IosL Iu eI çI IerI çI usLùzI cu
bIIeLuI; cIcù n-u duL pe-ucusù de LreI zIIe!
1UPAN DUMITRACHE PrIcopsILuI de cumnuLu-meu, n-uç
II muI uvuL purLe de eI! CIne çLIe în ce curcIumù s-
u-nIunduL!...
IPINGESCU ¡-um vùzuL eu uzI dImIneu(ù, Lrece pe Iu
despùr(Ire.
CHIRIAC Mù duc sù-I LrIme( gornIsLuI cu bIIeLuI penLru
muIne. (Iese repede)
IPINGESCU Eru uIumuL rùu neneu GII(ù.
1UPAN DUMITRACHE EI! bruvos! usLu e unu Iu munù.
Om sLrIcuL, domnuIe! PùI de ce um dezvor(uL-o pe ZI(u
de eI, gundeçLI? Nu muI puLeu LrùI cu mILocunuI, dom-
nuIe...
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE ¡uLù Irumousù, modIsLù çI învù(uLù
çI LreI unI Iu pusIon, sù-çI mùnunce eu LInere(eIe cu un
ùIu... ToL gundeum Iu începuL, cù de! e Lunùr, o sù-I Lreucù
muI încoIo, o sù-çI vIe Iu pocùIn(ù. Aç, (I-uI gùsIL!
|Ircùdùu çI om de Lreubù! Eu, cu ùIu, cumnuL muI mure,
cum um zIce cu çI un IruLe, LoL I dum pove(e IeLII sù muI
rubde, sù nu sLrIce cusu. Cu uzI, cu muIne, u rùbduL bIuLu
IuLù - bIuLù sù nu IIe! - u rùbduL cuL u rùbduL, punù m-
um pomenIL înLr-o zI cù vIne (Ipund Iu mIne, pe cum cù:
"Nene, mourLù, LùIuLù, nu muI sLuu cu mILocunuI, scupù-
mù de pusLrumugIuI! sù çLIu de bIne cù mù duc Iu
mùnùsLIre, puIne çI sure nu muI mùnunc cu eI!" EI! ducù
um vùzuL ç-um vùzuL, zIc: "¡usù, ZI(o, zIc, î(I gùseçLI Lu
norocuI, n-u InLruL zIIeIe-n suc! ucu e vremeu Lu! ¡uc sù
IIe, cù brouçLe desLuI!" - ç-um çI dezvor(uL-o. ApoI nu
muI eru de suIerIL uçu LruI. N-o muI muILruLu, domnuIe,
mùcur cu o vorbù bunù. Mù rog, o duLù ce nu e bùrbuLuI
IevenL, ce IeI de cusù sù muI IIe ç-uIu?
IPINGESCU MIe-mI spus? Nu I-um încIeIuL eu procesLuI-
verbuI uLunceu noupLeu, cund u LruLuL-o cu InsuILe çI cu
bùLuIe?
(CIIrIuc reInLrù)
1UPAN DUMITRACHE ApoI de ! n-u uvuL drepLuI muIereu
sù-I? Om Iùrù umbI(, domnuIe, nu (Ineu Iu onoureu IuI de
IumIIIsL! Un mILocun, mù rog; zIce cù-I negusLor, uIege-
s-ur pruIuI!
CHIRIAC Jupune, du' deseurù cù eçLI de rond... mergI?
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorbù? cum sù nu merg? De
ce m-um îmbrùcuL? nu vezI?
CHIRIAC Jupune, du' Iuce LouLe posLurIIe? nu-I uçu? Nu
sunL muILe... punù pe douù dupù douùspce Ie IsprùveçLI.
1UPAN DUMITRACHE Açu, cum pe Iu douù dupù
douùspce, cu LoLdeuunu... CIIrIuc bùIeLe (îI Lruge Iu o
purLe) Iu vezI Lu... mù çLII cù um umbI(, cund e vorbu Iu o
udIcù, (Iu Iu...
CHIRIAC ¡usù, jupune, cù dour nu mù cunoçLI de IerI de-
uIuILùIerI.
ACE¡A$¡ - SP¡R¡ON (uducund o guzeLù)
1.¿. SCINA III
ACE¡A$¡ - SP¡R¡ON (uducund o guzeLù)
1UPAN DUMITRACHE
(IuI SpIrIdon)
Dur muI muIL nu puLeuI sù çezI, mù?
SPIRIDDN VezI cù eru muI(I muçLIrII, jupune, punù sù-mI
deu mudumu guzeLu. (¡pIngescu Iu guzeLu)
1UPAN DUMITRACHE Mù SpIrIdoune, III bùIuL de Lreubù,
mù, cù Iuu pe sIunLuI NIcuIue dIn cuI; çLII cù I-um pus
sIurcuI nou de IbrIçIm sù nu-I Iuc suILeu pe spInureu Lu!
SPIRIDDN Du' de ce, jupune?
1UPAN DUMITRACHE ALuLu-(I spuI eu (Ie: 'uIdu! du-Le
IuLe çI cere cocounII sù-mI deu subIu çI cInLIronuI.
(SpIrIdon pIeucù.) CIIrIuc bùIeLe, (îI Iu Iu o purLe) Iu vezI,
çLII cù um umbI(, (Iu cund e Iu o udIcù...
CHIRIAC ¡usù, jupune, mù çLII cù consIm( Iu onoureu du-
mILuIe de IumIIIsL.
1UPAN DUMITRACHE EI! Iu vezI...
CHIRIAC N-uI grIje, jupune... Eu mù duc sù încIIz cunLoruI
çI muguzIu. (cùLrù ¡pIngescu, cure, de cund u udus
SpIrIdon guzeLu, u sorbIL-o cu ocIII pe LouLe Ie(eIe.) Bon-
sour, nene Nue.
IPINGESCU SuIuLure, onorubIIe! (CIIrIuc Iese, prIn Iund,
dupù ce u scIImbuL gesLurI de în(eIegere, despre onoureu
de IumIIIsL, cu jupun DumILrucIe.
SPIRIDDN
(vIne dIn dreupLu cu subIu çI cInLIronuI)
¡ucu, nu, jupune, poILIm.
1UPAN DUMITRACHE Ce Iùceu cocounu, mù?
SPIRIDDN Coseu guIouneIe Iu mondIruI IuI neu CIIrIuc.
1UPAN DUMITRACHE Ce u zIs?
SPIRIDDN ZIceu cù sù vII muI devreme Iu noupLe, cù-I e
uruL sIngurù-n cusù.
1UPAN DUMITRACHE UILù mù! Ce (I-e cu muIereu
IrIcousù! (sLrujnIc) Du' CIIrIuc nu-I uIceu?
SPIRIDDN Jupune, neu CIIrIuc mI-u zIc sù-ncIIdem muI
degrubù, cù uI sù pIecI de rond.
1UPAN DUMITRACHE Du-L' de udo cIeIIe çI Ie du IuI
CIIrIuc jos. (SpIrIdon Iese.) Nene Nue, uuzIçI cum îmI
pourLù CIIrIuc de grIju ronduIuI? EI! I-e LoL IrIcù sù nu
uIL regIemenLuI. Are umbI( bùIuLuI, cu sù IIe compunIu
nousLrù cevu muI ubILIr dIn LouLe. GundeçLI dumneuLu cù
muI prImeum eu sù IIu cùpILun ducù nu-I uIegeu pe eI ser-
genL? $LII cum u reguIuL compunIu? E prImu domnuIe,
pocI sù zIc...
IPINGESCU Bruvos!
1UPAN DUMITRACHE ¡uce sù-I deu çI dIcoru(Ie!
IPINGESCU Sù-I deu! de ce sù nu-I deu? $I eI e d-uI noçLrI,
bùIuL dIn popor...
1UPAN DUMITRACHE ¡IreçLe, dIcorù(IIIe nu sunL IùcuLe
LoL dIn sudoureu poporuIuI?
IPINGESCU RezonL!
SPIRIDDN
(venInd dIn Iund)
S-u încIIs, jupune; ucumu eu... mù duc sù mù cuIc?
1UPAN DUMITRACHE Du, dur LuLun çI cùrLIcIcù (I-uI Iu-
uL? CIIbrILurI uI?
SPIRIDDN Ce LuLun, jupune?
1UPAN DUMITRACHE Te Iuce cù nu în(eIegI, uI? Nu çLII
ce LuLun? Eu n-um uIIuL cù LrugI (Igurù? AoIeo,
SpIrIdoune, nu Le-oI prInde oduLù!... SùrucuI sI. NIcuIue!
I çLII Lu pùpuru IuI...
SPIRIDDN Zùu, jupune.
1UPAN DUMITRACHE HuIdu pIeucù. (SpIrIdon pIeucù.)
Mù! spune IuI nen-Lu CIIrIuc sù nu uILe de ce ne-u IosL
vorbu... sù IIe cu ocIII-n puLru.
SPIRIDDN
(IeçInd)
BIne, jupune.
¡P¡NGESCU, JUPÂN DUM¡TRACHE
1.q. SCINA IV
¡P¡NGESCU, JUPÂN DUM¡TRACHE
1UPAN DUMITRACHE
(çezund pe scuun)
HeI! Iu sù vedem ucu ce muI zIce poIILIcu. CILIçI cevu?
IPINGESCU Bruvos zIur, domnuIe! ÁsLu çLIu cù combuLe
bIne.
1UPAN DUMITRACHE ApoI nu-I zIce IuI degeubu "Voceu
PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"!...
IPINGESCU
(cILeçLe greoI çI Iùrù InLerpuncLu(Ie)
"BucureçLI 1¸Jz; RùpcIune.-AmIcuI çI coIuboruLoreIe nos-
Lru R. VenL. ..., un june scrIILor democruL, u cùruI usInu-
ILuLe o cunouçLe demuIL pubIIcuI cILILor, ne LrImILe
urmùLoureu preIu(Iune u unuI nou op uI sùu. ¡ dùm usLùzI
IocuI de onoure, recomundund cu cùIdurù poporuIuI
suverun scrIereu umIcuIuI nosLru. RepubIIcu çI
Reuc(Iuneu suu VenILoreIe çI
TrecuLuI.-PreIu(Iune.-Democru(Iuneu romunù, suu
muI bIne zIs (InLu Democru(IunII romune esLe de u per-
suudu pe ceLù(enI, cù nImenI nu LrebuIe u muncu de Iu
duLorIIIe ce ne Impun soIemnumInLe pucLuI nosLru Iun-
dumenLuIe, sIunLu ConsLILu(Iune..."
1UPAN DUMITRACHE
(muI(umIL)
EI, bruvos! AIcI u udus-o bIne.
IPINGESCU
(cùuLund çIruI unde u rùmus)
"... A muncu... sIunLu ConsLILu(Iune..."
1UPAN DUMITRACHE
(cum nedomIrIL)
AdIcù, cum s-o mùnunce?
IPINGESCU SLuI sù veI... cù spune eI... "SIunLu
ConsLILu(Iune, çI muI uIes ceI dIn musu poporuIuI..."
1UPAN DUMITRACHE
(nedomIrIL)
E scrIs udunc.
IPINGESCU Bu nu-I udunc deIoc. Nu prIcepI? VezI cum
vIne vorbu IuI: sù nu muI mùnunce nImenI dIn sudoureu
bunIourù u unuIu cu mIne çI cu dumneuLu, cure sunLem
dIn popor; udIcù sù çuzù numuI poporuI Iu musù, cù eI e
sLùpun.
1UPAN DUMITRACHE
(IùmurIL)
EI! uçu muI vII de-ucusù. Bruvos! ZI-I nuInLe.
IPINGESCU SLuI sù vezI: ucumu vIne un ce çI muI Lure.
1UPAN DUMITRACHE EI?
IPINGESCU
(urmund cILIreu)
"... A muncu poporuI muI uIes, esLe o greçuIù neIerLuLù, bu
puLem zIce cIIur o crImù..."
1UPAN DUMITRACHE
(cu depIInù uprobure)
$LII cù çI uIcI IoveçLe bIne! Du! cIne mùnuncù poporuI sù
meurgù Iu cremenuI!
IPINGESCU
(bùLund cu munu-n guzeLù)
ApoI de ce scrIe eI, sIreucuI!
1UPAN DUMITRACHE Dù-I nuInLe, cù-mI pIuce.
IPINGESCU "... Bu puLem zIce cIIur o crImù. (scIImbund
LonuI çI muI gruv.) Nu! OrIce s-ur zIce çI orIce s-ur Iuce,
cu LouLe zbIereLeIe reuc(IunII, ce se zvurcoIeçLe sub
dIspre(uI sLrIvILor uI opInIunII pubIIce; cu LouLe urIeLeIe
uceIoru ce cu neruçInure se InLILuIeuzù sIsLemuLIcI
opozun(I..."
1UPAN DUMITRACHE
(cure Iu IIece uccenL uI IuI ¡pIngescu u duL mereu dIn cup
în semn de uprobure, îI înLrerupe cu enLuzIusm)
HuIuIuIu! I-u-nIunduL!
IPINGESCU
(urmund cu LùrIe)
"... Nu! în vun! noI um spus-o çI o muI spune: sILuu(Iuneu
RomunIeI nu se vu puLeu cIIurIIIcu; cevu muI muIL, nu
vom puLeu InLru pe cuIeu vIrILubIIeIuI progres, punù ce nu
vom uveu un suIrugIu unIversuIe..." (umundoI rùmun
IourLe încurcu(I.)
1UPAN DUMITRACHE AdIcùLeIe, cum vIne vorbu usLu?
IPINGESCU
(dupù uduncù reIIec(Ie)
A! în(eIeg! buLe în cIocoI, unde mùnuncù sudoureu popor-
uIuI suverun... çLII: musù... suIrugIu...
1UPAN DUMITRACHE EI! ucu în(eIeg eu unde buLe vorbu
IuI! EI! bruvos! bIne vorbeçLe...
IPINGESCU ÁsLu combuLe, domnuIe, nu (I-um spus eu!
1UPAN DUMITRACHE ApoI, nu-I zIce IuI degeubu "Voceu
PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"!
IPINGESCU "... Punù ce nu vom uveu un suIrugIu unIver-
suI. Am zIs çI subsemnez! R. VenL... sLudInLe în drepL çI
pubIIcIsL."
(Cund încù nu sIurçeçLe bIne ¡pIngescu de cILIL, se uude
uIurù, în sLrudù, Iu dreupLu, ceurLù mure.)
UN GLAS DE ßÀRßAT
(de uIurù)
¡usù, cocounù! PouLe cù sù mor çI sù nu (I-o Iuc!
GLASUL ZI)II
(de uIurù)
MILocune! pusLrumugIuIe! Iu poII(Iune! (umundouù gIus-
urIIe vorbesc deoduLù.) Nene DumILrucIe!l(Jupun Du-
mILrucIe çI Nue ¡pIngescu rùmun uImI(I.)
1UPAN DUMITRACHE
(uscuILund)
SùI, nene Nue!
IPINGESCU UrgenL!
(sLrunge repede guzeLu çI scouLe IIuIeruI de Iu cIeoLoureu
mondIruIuI. AmundoI Ies Iugu prIn Iund, ¡pIngescu
çuIerund sIgnuIuI de uIurmù.)
1.g. SCINA V
SPIRIDDN
(sIngur, InLrù dIn dreupLu Iùcundu-çI o (Igurù)
Mùù! uI drucuIuI rumun çI jupunuI nosLru! BIne I-u boLezuL
cIne I-u boLezuL "TILIrcù ¡nImù-Reu". Ce ure eI cu mIne?
Zùu! BIuLu cocounù çI cu neu CIIrIuc! Cu eI muI um
noroc, eI muI mù scupù de uIurIsILuI, cù despre purLeu IuI
jupun TILIrcù ¡nImù-Reu, IuIuI sù IIe de ouseIe meIe! m-
ur coLonogI. ¡erI sùpLùmunu, cund s-u înLors de Iu
grùdInù cu cocouneIe, m-u gùsIL deçLepL: "Bruvos, musIu
SpIrIdoune! zIce, nu Le-uI cuIcuL pun-ucumu; muIne
dImIneu(ù jupunuI sùrucuI sù descIIzù prùvùIIu; uI sLuL
pun-ucumu sù beI Iu LuLun, 'uI? - Nu jupune, zIc, du'
ducù nu mI-e somn. - Nu (I-s somn, 'uI? sLuI cù-(I Iuc eu
(Ie poILù de cuIcuL!"... BIeLuI neu CIIrIuc m-u scùpuL, cù
Iuuse pe sIunLuI NIcuIue dIn cuI... ¡erI seurù m-u gùsIL
dormInd: "Bruvos, musIu SpIrIdoune! zIce; dormI, ce-(I
muI pusù! LuLun uI Lrus desLuI, ucum Le-uI pus sù LrugI Iu
ugIIouse; LruI, neneuco, cu bunII bùbucIII! - Nu, jupune,
du' ducù mI-u IosL somn, zIc. - Somn, 'uI? Te Lruge LruIuI
îI bun Iu somn! (AuzI, cu sIunLuI NIcuIue LruI bun, cùde-
I-ur bunuI pe InImù IuI jupunuI!) TrugI Iu somn? SLuI cù
um eu Ieuc sù-(I LuI de pIroLeuIù." $I mI-u çI pus munu-n
pùr. Ducù nu eru cocounu sù surù penLru mIne LocmuI Iu
upropoL, mù rupeu, cù nu-ç' ce-uveu, eru LurbuL rùu de LoL
(s-uude zgomoL). AuIIu! VIne! (sLInge repede (Iguru cu
degeLeIe çI o bugù în buzunur.)
SP¡R¡DON, Z¡|A (InLrù ugILuLù)
1.6. SCINA VI
SP¡R¡DON, Z¡|A (InLrù ugILuLù)
ZI)A AuzI mIzerubIIuI! sù se-nLInzù punù-nLr-uLuLu cu sù-
mI Iucù un uIronL.
SPIRIDDN DumneuLu eçLI, cocounù ZI(o? BIne cù venIçI.
Eu n-um puLuL sù vIu. MI-eru IrIcù sù nu mù spuIe neu
CIIrIuc IuI jupunuI, cù um umbIuL noupLeu pe drum...
ZI)A
(repede)
EI! ¡-uI gùsIL? ¡-uI vorbIL? ¡-uI duL? ¡-uI spus?
SPIRIDDN Du, cocounù.
ZI)A Ce-u zIs?
SPIRIDDN "MersI!"
ZI)A $I Lu ce I-uI spus?
SPIRIDDN "PenLru pu(In."
ZI)A Nu I-uI spus cum (I-um zIs eu?
SPIRIDDN Bu du, I-um IuuL sù-I urùL cusu.
ZI)A Nu muI LrebuIu sù-I urù(I nImIc, cù-I scrIsesem eu în
bIIeL unde sù vIe.
SPIRIDDN Açu mI-u zIs, sù-I urùL cusu, cu sù meurgù Iu sIg-
ur... Dur cund sù Ies de pù muIdun cu dumneuIuI, LocmuI
Lreceu jupunuI de Iu vuIe; um IùsuL pe persounu în cIesLI-
une sù m-uçLepLe pe muIdun çI eu um sùrIL pesLe uIucI
prIn IunduI cur(II, cù mI-eru IrIcù sù nu deu jupunuI cu
ocIII de mIne, orI sù vIe ucusù çI sù nu mù gùseuscù.
ZI)A ProsLuIe! Nu çLII cù neneu e de rond Iu noupLe? Nu
muI dù pe-ucusù punù Iu zIuù.
SPIRIDDN Dur ducù mù gùseu pe uII(ù, pIùLeuI dumneuLu
pIeIeu meu?
ZI)A EI! $I zI persounu în cIesLIune uçLeupLù pe muIdun?
SPIRIDDN Du, çI mI-u duL çI bIIeLuI ùsLu cu sù (I-I uduc.
ZI)A
(Iuund bIIeLuI)
$I nu mI-I duI muI curund! Adu sù vùz. (merge Iu o purLe çI
cILeçLe.) "AngeI rudIos! De cund Le-um vùzuL înLuIuçI duLù
penLru prImu ourù, mI-um pIerduL uzuI ru(IunII... (îçI
comprImù puIpILu(IIIe.) Te Iubesc Iu nemurIre, Je vous
uIme eL vous udore: que préLendez-vous encore? ¡nImu-
mI puIpILù de umoure. SunL înLr-o pozI(Iune pILoreuscù çI
mIzerIcordIousù çI suIùr pesLe pouLe. O du! Tu eçLI uu-
roru subIImù, cure descIIde boILu uzurIe înLr-o
udoru(Iune poeLIcù InIInILù de suspIne mIsLerIouse, pIIne
de reverIe çI InspIru(Iune, cure m-u IùcuL penLru cu sù-çI
Iuc ucI unexuLu poezIe:l l"EçLI un crIn pIIn de cundoure,
eçLI o IrugIIù zumbIIù,lEçLI o rozù purIumuLù, eçLI o
Lunùrù IuIeu!lUn poeL nebun çI Lundru Le udorù, uI!
copIIù!lDe u IuI pozI(Iune LurmenLuLù IIe-(I mIIù;lTe
Iubesc Iu nemurIre çI î(I dedIc IIru meu!lAI Lùu penLru o
eLernILuLe çI per Loujours."
(¡ourLe uprInsù, îçI Iuce vunL cu scrIsoureu çI se pIImbù
repede.)
SpIrIdoune bùIeLe, du-Le, du-Le IuLe; Le uçLeupLù sIguruI-
menLe... du-Le... spune-I sù uçLepLe, vIu çI eu dupù LIne
numuIdecuL, numuI sù vorbesc cevuçIIeu cu (ù(Icu.
SPIRIDDN Nu poL, cocounù, sù mù duc, punù nu mI-o du
voIe orI neu CIIrIuc, orI cocounu.
ZI)A Unde-I CIIrIuc?
SPIRIDDN Nu çLIu, pun curLe.
ZI)A Dur (u(u?
SPIRIDDN ¡ucreuzù dIncoIo. (ZI(u porneçLe spre uçu dIn
sLungu, cund uçu se descIIde çI VeLu InLrù.) ¡ucùLù-I co-
counu.
ACE¡A$¡ - VETA
1.,. SCINA VII
ACE¡A$¡ - VETA
VETA
(InLrù cu IucruI în munù; couse guIouneIe Iu un mondIr
de sergenL de gurdù cIvIcù; esLe obosILù çI dIsLruLù,
vorbeçLe rur çI înceL)
CIne-I uIcI? (vùzund pe ZI(u.) A! Tu eruI? mù mIrum cIne-I.
(Lrece înceL sù çuzù cu IucruI Iu musu dIn dreupLu.)
ZI)A Eu, (ù(Ico; Le rog Iusù pe SpIrIdon sù se ducù pun' Iu
mIne ucusù, cu sù-mI uducù munLeIuI; buLe vunLuI çI mI-e
IrIcù sù nu rùcesc cund m-o înLource... (Lùcere. VeLu çude
Iu dreupLu çI Iucreuzù uduncILù în gundurI.) ¡I IuçI, (u(o?
(se upropIe de eu.)
VETA 'AI? Ce sù Ius?
ZI)A Sù IuçI pe SpIrIdon sù-mI uducù cevu de ucusù.
VETA Du, îI Ius.
ZI)A Du-Le, SpIrIdoune.
(SpIrIdon, dupù ce scIImbù prIvIre çI semne cu ZI(u,
Iese.)
VETA Dur Lu, ZI(o, Iu ce-uI venIL? (Iucreuzù înuInLe.)
ZI)A SLuI sù-(I spuI... Dur nu mù-nLrebI, (u(o, sù-(I
povesLesc ce um pù(IL cu mILocunuI! Sù vezI, e IuIImu...
AuzI, mIzerubIIuI! sù-ndrùzneuscù sù-mI (Ie drumuI cu
sù-mI Iucù un uLuc... SLuI, (u(o, sù-(I spuI çI sù Le cruceçLI,
nu uILcevu. MuI udIneuorI çedeum ucusù. TuçIcu, cum çLII
c-u IùcuL-o Dumnezeu, se cuIcù o duLù cu gùInIIe. Erum
umbeLuLù ubsoIuL. "DrumeIe PurIsuIuI" cuLe uu IeçIL punù
ucumu Ie-um cILIL de LreI orI. Ce sù Iuc? N-uveum ce cILI.
ZIc: IuI sù mù duc Iu (u(u, ducù nu s-o II cuIcuL, sù muI
sLùm de vorbù. Sco( IvùruI de Iu çuIon çI pIec. Cund sù
Lrec pe muIdun, mù pomenesc cu mILocuuI, cu prIcop-
sILuI de |Ircùdùu, cù-mI LuIe drumuI. "Bonsour-bon-
sour", çI çLII uçu deoduLù, sunIusò: "HeI, cocounù, zIce,
muI bIne (I-e ucumu vùduvù? - Purdon, domnuIe, zIc, n-
um de-u Iuce cu dumneLu, çI muI înLuI cund e Iu o udIcù,
nu sunL vùduvù, sunL IIberù, LrùIesc cum îmI pIuce, cIne
ce ure cu mIne! Acu mI-e LImpuI: junù sunL, de nImInI nu
depund, çI cund oI vreu, îmI gùseçLe neneu DumILrucIe
bùrbuL muI de onoureu cu dumneuLu. - MI cù L-eI cùI! -
ZIc: purdon, domnuIe, nu-(I permIL sù Le-nLInzI muI muIL
Iu un uçu uIronL; mù-n(eIegI? - zIce..."
VETA
(înLrerupund-o scurL)
ZI(o... ce e cund (I se buLe LumpIu u dreupLù?
ZI)A ¡(I vIne o bucurIe.
VETA MIe, bucurIe?... nu crez.
ZI)A Du' de ce nu?
VETA Dur cund (I se buLe u sLungù?
ZI)A Te-mpucI cu o persounù cu cure eçLI cerLuLù.
VETA
(rIdIcund cupuI cu muIL InLeres)
Du? (dund dIn umerI.) Cu cIne sù mù-mpuc?... Nu sunL
cerLuLù cu nImenI.
ZI)A Açu... zIc mILocunuIuI... (u(o, cù eru LrùsnIL... Am uuzIL
cù de Iu o vreme-ncouce înLr-o bùuLurù o duce. UI! (ù(Ico,
muçer, bIne cù m-u scùpuL Dumnezeu de LruIuI cu pus-
LrumugIuI! Sù LrùIesc eu cu un mILocun! Nu eru de mIne;
eu sunL o persounù deIIcuLù; bIne cù m-um vùzuL
IIberù!... Açu - sù nu-mI uIL vorbu - zIc mILocunuIuI:
"Nu-(I permIL, domnuIe, sù Le nuInLezI Iu un uçu uIronL!
Du' eI: "GundeçLI, zIce, cù o sù Le mùrI(I, cocounù? -AsLu
mù-mporLù pe mIne, cIne ce Lreubù ure! - Sù Le mùrI(I,
'uI? CuL o LrùI GII(ù |Ircùdùu, orI sù Le-nIùILezI cu vre-
unuI? SùrcuI! Dur sù çLIu de bIne cù merg cu eI de guL
punù Iu Dumnezeu, LoL n-uI dumneuLu purLe de un uçu
cevu; încuI ducù m-uI IùsuL pe mIne, sù Le ducI Iu
mùnùsLIre, cù uçu Le IùuduI Iu Lrebunur!... -MILocune,
pusLrumugIuI! ¡u poII(Iune! VurdIsL! Nene Du-
mILrucIe!..." Am uvuL (u(o, purLe cù u sùrIL neneu Du-
mILrucIe çI cu Nue IpIsLuLuI! umInLerI, mILocunuI scosese
çIcuI de Iu busLon penLru cu sù mù sInucIdù... EI! Ce zIcI
dumneuLu, (ù(Ico, de nusuI cure çI I-u IuuL mILocunuI?
(VeLu nu rùspunde; ZI(u s-upropIe de eu çI o observù.)
"|u(o! Ce uI? PIungI?
VETA
(çLergundu-se Iu ocII)
Eu? De ce sù pIung? Mù doure cupuI, mI-e cum rùu.
ZI)A ¡(I sunL ocIII LurburI grozuv...
VETA Nu-ç' ce um; purcù mù-nceurcù nIçLe IrIgurI.
ZI)A Neneu e de rond Iu noupLe?
VETA Du. (s-upucù Iur de Iucru.) Tu muI sLuI, ZI(o
ZI)A Nu, (u(o; o sù mù duc çI eu sù mù cuIc; LrebuIe sù IIe
LurzIu.
SPIRIDDN
(InLrù çI Lrece repede Iungù ZI(u)
Cocounù! (înceL.) Punù ucu um uçLepLuL degeubu. ¡-um
cùuLuL pesLe LoL, çI pe muIdun, çI pe uII(ù, nu e nIcùIerI.
ZI)A
(înceL)
BIIeLuI, zIcI cù I I-uI duL.
SPIRIDDN Nu çLII? ¡ I-um duL de cund m-um dus Iu LuLun-
gerIe, cund m-u LrImes jupunuI. (Iese în dreupLu)
ZI)A BIne. (cùLrù VeLu.) EI! (u(o, eu mù duc, bonsour, uIe-
vou. CuIcù-Le çI muLuIe, nu muI Iucru ducù (I-e rùu.
VETA ¡usù sù-mI IIe rùu. (ruzund sIIIL.) MuI bIne ur II sù
mor.
ZI)A VuI de mIne! Ce vorbù-I usLu? Ce, (I-e rùu de LoL? Sù
LrImILem sù cuuLe pe neneu.
VETA Aç! EçLI nebunù! Nu vezI cù gIumesc. Mù doure
cupuI; nu (I-um spus? Am IucruL muIL Iu Iumunure. (ure
un IIor.) M-u Lrus çI IereusLru... Cum m-oI cuIcu, îmI
Lrece.
ZI)A ALuncI, uIevou, bonsoIr, (u(o. (pIeucù çI se înLource.)
A! sù nu uIL; muIne ne vedem, çLII cù-I sùrbùLoure. Sù ne
Iegùm de neneu sù ne ducù Iu "¡unIon".
VETA
(repede)
¡u "¡unIon"? Nu ZI(o, nu muI merg Iu "¡unIon".
ZI)A Du' de ce?
VETA PenLru cù... penLru cù nu-mI Iuce nIcI o pIùcere
ucoIo, nu-n(eIeg comedIIIe uIeu... EI! Ce sù-(I spuI! Nu
voI.
ZI)A EI, Doumne! |uLo, puroI, çLII cù eçLI curIousù! Ce,
penLru comedIIIe uIeu mergem noI? Mergem sù muI
vedem çI noI Iumeu. Ce, udIcù Lo(I cu(I merg ucoIo în(eIeg
cevu, gundeçLI? Merg numuI uçu de un cuprI(, de un
pumpIezIr; de ce sù nu mergem çI noI?
VETA De ce, de ne-ce, nu voI sù merg.
ZI)A 'AIde, zùu, (u(o; I zIc eu IuI neneu,... vreI?
VETA Nu voI, (I-um spus o duLù, çI nIcI dumneuIuI nu muI
vreu sù meurgù; mI-u spus de uzI dImIneu(ù: degeubu-I
zIcI.
ZI)A Zùu! |ù(Ico, puroI! Sù mù-ngropI!
VETA Nu merg, ZI(o, nu. Mù çLII Lu; cund zIc o vorbù e
vorbù.
ZI)A ZI, nu vreI sù mergI, (u(o?
VETA Nu.
ZI)A
(obIdIndu-se LrepLuL)
Nu?
VETA Nu.
ZI)A
(podIdInd-o pIunsuI)
¡Ir-ur u drucuIuI de vIu(ù ç-uIurIsILù! Cù m-u IùcuL mumu
Iùrù noroc! (pIeucù.) N-um uvuL purLe çI eu pe Iume
mùcur de o compùLImIre! (Iese, pIungund çI LrunLInd uçu,
prIn Iund. - SpIrIdon InLrù dIn dreupLu.)
SP¡R¡DON, VETA
1.S. SCINA VIII
SP¡R¡DON, VETA
VETA
(Iusù mondIruI dIn munù)
SpIrIdoune bùIeLe, Lu de ce muI sLuI? MuI uI vreo Lreubù?
SPIRIDDN Nu, cocounù.
VETA ApoI, duL-L' Le cuIcù, ce muI uçLep(I? - DomnuI
CIIrIuc unde esLe?
SPIRIDDN E jos pun curLe; udIneuorI çede pe IuvI(u de Iu
pourLù. Dur... nu çLIu ce o II uvund neu CIIrIuc, cocounù...
purcù nu-I sunL Lo(I boII ucusù...
VETA CIne çLIe ce-o II uvund çI dumneuIuI.
SPIRIDDN E necùjIL Ioc; un ceus s-u LoL pIImbuL pe jos;
cund um LrecuL pun curLe, umbIu de coIo punù coIo,
purcù vorbeu sIngur çI se bùLeu cu pumnII-n pIepL...
VETA O II supùruL, cIne çLIe!... Spune-I sù-ncIIzù pourLu.
GuIouneIe I Ie-um cusuL; uILe mondIruI, sù I-I ducI.
SPIRIDDN BIne, cocounù. (vreu sù pIece cu mondIruI.)
VETA Pe urmù, sù-I spuI... nu; pe urmù, sù Le ducI sù Le
cuIcI, nu muI uI ce cùuLu p-ucI. Sù nu vIe dumneuIuI sù Le
gùseuscù deçLepL, cù Iur o pu(I.
SPIRIDDN
(upurLe)
EI, cù purcù ducù m-o gùsI dormInd nu-I LoL un druc!
VETA 'AIde, du-Le.
SPIRIDDN Mù duc; noupLe bunù, cocounù.
VETA NoupLe bunù, SpIrIdoune. (SpIrIdon Iese.) NoupLe
bunù!... SùrucuI SpIrIdon! Nu çLIe eI ce-I pe suIIeLuI meu,
nu çLIe eI cum rude de mIne! Eu çI noupLe bunù!...
(merge înceL Iu IereusLru dIn dreupLu uçII dIn Iund, se
uILù în curLe, upoI se-nLource LoL uduncILù în gundurI.)
EI! ¡ucù nu vreu omuI, nu vreu! DrugosLe cu sIIu nu se
pouLe. - Nu-I muI pIuce, nu muI vreu!... BIne! N-o sù
mor nIcI eu!... De unde çLII? PouLe muI bIne cù s-u
înLumpIuL uçu... A! De ce muI dù Dumnezeu omuIuI IerI-
cIre, ducù e sù I-o Iu înupoI!? De ce nu moure omuI cund
e IerIcIL!? De ce um muI LrùIL eu s-ujung Iu uçu cevu!?...
(pIunge; se uude zgomoL.) VIne! (se çLerge Iu ocII repede
çI vreu sù pIece.) Nu! Nu muI voI sù IIu prousLù: drugosLe
cu sIIu nu se pouLe! (porneçLe sù Iusù spre sLungu, cund
InLrù CIIrIuc, cure rùmune un momenL Iu uçù. VeLu sLù
IocuIuI. Tùcere.)
CH¡R¡AC, VETA, upoI de uIurù JUPÂN DUM¡TRACHE
çI ¡P¡NGESCU
1.q. SCINA IX
CH¡R¡AC, VETA, upoI de uIurù JUPÂN DUM¡TRACHE çI
¡P¡NGESCU
CHIRIAC DumneuLu m-uI cIemuL?
VETA Eu?... Nu.
CHIRIAC SpIrIdon mI-u spus cù...
VETA Du... um zIs IuI SpIrIdon sù-(I uducù mondIruI; I-um
cusuL.
CHIRIAC MersI!
VETA PenLru pu(In.
(Puuzù)
CHIRIAC PourLu... um încIIs-o.
VETA BIne. (înLource cupuI în Iu(u scenII; e mIçcuLù.)
CHIRIAC AIL nImIc nu muI uI sù-mI porunceçLI?
VETA Ce! Eu sù-(I poruncesc dumILuIe?
CHIRIAC Sù-mI porunceçLI, IIreçLe; nu-mI eçLI sLùpunù?...
Nu sunL sIugù în cusu dumILuIe, cu sImbrIe?
VETA
(înLorcundu-se cu Iu(u spre CIIrIuc)
BIne, domnuIe CIIrIuc, bIne; zI înuInLe, cù n-uI zIs desLuIe.
CHIRIAC
(înuInLeuzù)
EI! De IerI seumu punù ucu cum uI peLrecuL? |I-e muI bIne
uçu?
VETA
(scoborund un pus spre u se depùrLu de eI)
Du.
CHIRIAC ¡(I pure bIne de ce-uI IùcuL?
VETA Nu mù çLIu sù II IùcuL nImIc; dur nu-mI pure rùu cù
s-u-nLumpIuL uçu.
(Puuzù)
CHIRIAC
(muI upropIIndu-se)
MuIne seurù mergI Iur Iu "¡unIon"?
VETA Ducù o vreu dumneuIuI sù mergem, LrebuIe sù merg,
IIreçLe.
CHIRIAC Cu sù Le curLezI cu umpIoIuLuI dumILuIe?
VETA
(LresùrInd çI rIdIcund cupuI spre eI)
DomnuIe, Le-um ruguL sù III bun sù nu-mI muI zIcI vorbu
usLu. Ducù n-uI uvuL desLuI vreme sù mù cunoçLI, pùcuL!
Eu Le credeum pe dumneuLu muI deçLepL.
CHIRIAC
(sLù Iu îndoIuIù, upoI se muI upropIe)
Jurù-Le încù o duLù!
VETA Sù mù muI jur - eu?... Nu m-um juruL? N-um pIuns?
Cu ce m-um uIes? Nu muI mù jur, penLru cù nu mù crezI;
de pIuns uç muI pIunge, dur nu muI poL... Dur... în sIurçIL,
nu sLrIcI dumneuLu... eu sLrIc... nu LrebuIu sù-mI puI
mInLeu cu un copII cu dumneuLu... D-uIu zIc çI eu muI
bIne cù s-u înLumpIuL uçu. ToL LrebuIu sù IsprùvIm
oduLù... Am IsprùvIL...
CHIRIAC Jurù-Le încù o duLù çI...
VETA
(cu emo(Ie dIn ce în ce muI nesLùpunILù)
Ce IoIos! DumneuLu crezI muI muIL în prosLIIIe çI în
bùnuIeIIIe IuI bùrbuLu-meu, decuL în jurùmunLuI meu, çI
gundesc cù LrebuIu sù ne cunoçLI desLuI de bIne çI pe
mIne çI pe dunsuI. Dur... IourLe bIne uI IùcuL sù nu mù
crezI. Açu e. Eu sunL o IemeIe reu; um vruL numuI sù ruz
de dumneuLu. Eu Le Ius pe dumneuLu cu p-o sIugù "cu
sImbrIe" sù pùzeçLI cusu, çI Lurùsc pe dumneuIuI pe Iu
grùdInI cu sù curLez cu uI(II. Eu sunL o IemeIe
mIncInousù; n-um sIm(IL nImIc cund (I-um spus cù nu
çLIu sù muI II LrùIL punù sù nu Le cunosc pe dumneuLu...
TouLe Ie-um IùcuL penLru dumneuLu numuI dIn
preIùcùLorIe... LoLdeuunu uILu (I-um spus çI uILu um
gundIL; Le-um mIn(I, Le-um umùgIL, um rus de dumneuLu
uLuLu vreme... Acumu, bIne cù (I-uI descIIs çI dumneuLu
în sIurçIL ocIII cu sù vezI cIne sunL. De! |I-um IùcuL rùu,
dur... uI scùpuL de mIne. ¡usù! Ce-u IosL u LrecuL... Bon-
sour. (vreu sù pIece spre sLungu.)
CHIRIAC
(IeçIndu-I cu un pus înuInLe)
Te ducI?
VETA ¡u ce sù muI sLuu? Ce muI um eu cu dumneuLu?
CHIRIAC Nu-mI muI zIce "dumneuLu".
VETA Cum poILeçLI sù-(I zIc?
CHIRIAC Cum mI-uI zIs punù IerI.
VETA AzI e uzI, IerI u LrecuL. (porneçLe sù Iusù.)
CHIRIAC
(LùIndu-I drumuI)
$I nu vreI sù se muI înLourcù?
VETA
(scobourù un pus, depùrLundu-se de eI Iu dreupLu)
Nu.
CHIRIAC
(upropIIndu-se)
VeLo!
VETA Nu; Iusù-mù... Ce IoIos cuLù IerIcIre um uvuL un un,
ducù înLr-o zI mI-um pIuns-o LouLù! Nu, nu muI voI; muI
bIne mI-esLe uçu cum sunL...
CHIRIAC Dur eu.. eu ce sù Iuc?
VETA Ce Iuc çI eu... ¡nvù(uI ure çI dezvù(, nu çLII dum-
neuLu?
CHIRIAC Dezvù(! ¡esne dIn gurù. ¡I sco(I rumunuIuI ocIII
çI dupù uIu-I zIcI: "¡usù cù nu e rùu çI Iùrù sù muI vezI...
muI bIne cù s-u înLumpIuL uçu! N-o sù morI Iùrù IumInIIe
ocIIIor!... ¡nvù(uI ure çI dezvù(!..." Dur ducù n-oI vreu eu
sù muI LrùIesc uçu!... cure vu sù zIcù sù mor, 'uI?
VETA EI, bIne ur II sù pouLù murI omuI cund vreu; dur... nu
moure nImenI de usLu!
CHIRIAC Dur ducù eu oI murI? (se repede çI Iu spungu de
Iu puçcù.) VezI dumneuLu spungu usLu?
VETA
(se redepe Iu eI çI vreu sù I-o smuceuscù)
CIIrIuc!
CHIRIAC
(IupLundu-se cu eu)
¡ugI!... ¡usù-mù!...
VETA Nu Le Ius! Te çLIu eu cIne eçLI. Nu Le Ius! Nu voI sù (I
se Lrugù mourLeu de Iu mIne.
CHIRIAC ¡usù-mù! ¡usù-mù!... (se IupLù.)
VETA
(desperuLù)
CIIrIuc! (înecundu-se.) Ducù vreI sù Le omorI, omourù-mù
înLuI pe mIne! (se IupLù dIn puLere.) CIIrIuc!... Nu (I-e
mIIù (Ie de mIne? TouLe, LouLe de un un çI muI bIne Ie-uI
uILuL înLr-o zI?... CIIrIuc!...
CHIRIAC TocmuI penLru cù nu Ie-um uILuL, vreuu muI bIne
sù mor. Ducù nu muI esLe nImIc înLre noI, spune-mI
dumneuLu cum sù muI LrùIesc! Ducù mù IuçI, ducù nu muI
mù vreI, LoL morL sunL eu; muI bIne, Iusù-mù: udIo, vIu(ù!
(se smuceçLe.) ¡usù-mù!
VETA
((Inundu-I sLruns)
CIIrIuc! VreI sù sLrIg? EçLI nebun?
CHIRIAC Du! SunL nebun, IIreçLe cù sunL nebun; m-uI
înnebunIL dumneuLu; dumneuLu sù-mI LrugI pùcuLuI!
CuLe gundurI çI dor m-u urs pe mIne, nu mù-nLrebI?
VETA Dur Lu pe mIne nu mù-nLrebI?
CHIRIAC Nu muI voI sù çLIu de nImIc, nu muI çLIu cIne
sunL! Am vruL sù mù omor udIneorI în curLe, dur (I-um
vùzuL Lrecund umbru pesLe perdeuuu de Iu IereusLrù, ç-
um vruL sù Le muI vùz o duLù. ¡ncuI sù mor Iungù LIne,
cum um LrùIL. (cu vorbeIe ucesLeu CIIrIuc s-u muI do-
moIIL.)
VETA CIIrIuc, uscuILù. Nu mI-uI zIs Lu sù mù jur încù o
duLù? Ducù m-oI juru, mù crezI?
CHIRIAC Te crez.
VETA
(repede)
Drugù CIIrIuc, sù n-um purLe de ocIII meI, sù n-um purLe
de vIu(u Lu, sù nu muI upuc mùcur o zI IerIcILù cu LIne -
nu! Ce muI vreI? - Ducù çLIu eu cevu Iu suIIeLuI meu dIn
cuLe (I Ie-u sporIL dumneuIuI.
CHIRIAC De ce Le-uI dus Iu grùdInù?
VETA M-um dus numuI de guru sorII-mII ZI(II. Eru Iume
muILù, de n-uveum unde sLu; cunLu muzIcu; jucu comedII;
n-um uuzIL nImIc, n-um vùzuL nImIc. TouLeu seuru în
uIeLuI grùdInII m-um gundIL numuI Iu LIne; purcù
dormeum çI vIsum cevu... $LIum eu cù o sù mI se
înLumpIe mIe un necuz mure; mI se Iùcuse semn:
rùsLurnusem de dImIneu(ù cundeIu.. ¡ncù dumneuIuI,
ducù m-u vùzuL cù mù sperIu, zIce: "EI ce e ducù s-u
rùsLurnuL! Nu muI crede în prosLII de-uIeu. Ce! Ce-o sù nI
se-nLumpIe? Sù-mI urzù cIeresLIgIrIu? Arzù sùnùLousù!
Nu m-u IùcuL eu pe mIne! EsLe usIgurIpsILù... ALuLu
pugubù!..." RùsLurnusem cundeIu; pe urmù ocIIuI ùI
drepL mI se bùLeu înLr-unu de vreo LreI zIIe. Pe LIne Le
Iùsusem ucusù çLergundu-(I puçcu: çLII cù rugInIse
încùrcùLuru înùunLru çI Le upucuseçI s-o sco(I cu
vergeuuu. Nu puLeum sù-mI Iuu gunduI de Iu puçcù. Mù
gundeum: ducù s-o descùrcu, Doumne IereçLe! Puçcu în
munu IuI, ce sù mù Iuc eu cund I-oI gùsI morL înLIns
ucusù!... Du' de ce nu I-um spus sù buge de seumù! De ce
nu I-um ruguL sù o Iuse cu gundurIIe LouLù seuru. N-um
vùzuL, zùu! N-um vùzuL nImIc, n-um uuzIL nImIc! Mù jur
pe ce vreI Lu; mù crezI?
CHIRIAC
(bIruIL cu desùvurçILe)
Te crez! (uruncù depurLe spungu çI Iu pe VeLu în bru(e.)
VETA
(sLrungundu-I cu puLere)
CIIrIuc! (rùmun o cIIpù îmbrù(Içu(I în Lùcere.) CIIrIuc, sù
nu muI IucI ce mI-uI IùcuL, cù mor... zùu! mù omorI...
CHIRIAC Nu, nu muI Iuc.
VETA ¡mI IùgùduIeçLI? Te jurI?
CHIRIAC Du.
VETA $I o sù mù crezI cù eu numuI Iu LIne mù gundesc?
CHIRIAC Du.
VETA Cù numuI penLru LIne LrùIesc?
CHIRIAC Du.
VETA $I n-o sù-mI muI zIcI nIcI o vorbù reu?
CHIRIAC Nu.
VETA $I n-o sù muI mù IucI sù pIung?
CHIRIAC Nu! Nu! Nu! Dur mù Ier(I?
VETA Dur Lu pe mIne mù Ier(I?
CHIRIAC Eu Le-um IerLuL de muIL (se sLrung bIne în bru(e).
1UPAN DUMITRACHE
(de uIurù, sub IereusLrù)
CIIrIuc! CIIrIuc!
(CeI îmbrù(Içu(I rùmun încremenI(I uscuILund.)
VETA HII! DumneuIuI...
CHIRIAC
(repede, Iùrù s-o Iuse dIn bru(e, merge spre IereusLrù)
Nu-I nImIc! Trece Iu posLurIIe dInspre MurmIzon... (cùLrù
jupun DumILrucIe, pe IereusLrù.) DumneuLu eçLI,
jupune?
1UPAN DUMITRACHE (de uIurù) Dur ce, CIIrIuc puIuIe,
nu Le-uI muI cuIcuL?
CHIRIAC ¡ncù nu, jupune, ucu mù cuIc.
1UPAN DUMITRACHE
(de uIurù)
Somn uçor!...
IPINGESCU
(usemeneu)
$I vIse pIùcuLe, onorubIIe!
1UPAN DUMITRACHE
(depùrLundu-se LrepLuL)
CIIrIuc, puIuIe, Iu vezI de ce um vorbIL, III cu ocIII-n
puLru, d-uproupe de LoL: mù çLII cù (Iu cund e Iu o udIcù...
CHIRIAC
(sLrungund pe VeLu cu puLere)
¡usù, jupune, mù çLII cù consIm( Iu onoureu dumILuIe de Iu-
mIIIsL!...
(Cortinc)
(AceeuçI oduIe. - O Iumpù cu guz urde pe musù)
VETA, CH¡R¡AC
±. ACTLL II
(AceeuçI oduIe. - O Iumpù cu guz urde pe musù)
±.1. SCINA I
VETA, CH¡R¡AC
VETA Du-Le, puIuIe, du-Le; III cumInLe, sunL uproupe de
unsprezece... CIne çLIe? VIne Iùrù vesLe!
CHIRIAC Aç! MuI ure douù ceusurI bune de uIerguL; nu
pouLe venI uçu degrub'.
VETA De unde çLII ce se-nLumpIù? Puzu bunù Lrece prImej-
dIu reu.
CHIRIAC N-uI grIjù, drugù, cund î(I spuI eu cù nu vIne; ure
sù meurgù punù Iu CoLrocenI, ce Le gundeçLI? Nu-I çLII pe
eI cù umbIù uguIeu?...
VETA BIne, dur uç vreu çI eu sù mù cuIc; zùu, sunL obosILù
grozuv. $LII Lu cù de IerI seurù de cund ne-um cerLuL,
punù ucum n-um încIIs ocIII?
CHIRIAC EI! D-upoI eu I-um încIIs!
VETA TocmuI d-uIu; sùruLù-mù încù o duLù çI du-Le çI Lu de
Le cuIcù. MuIne uI sù IeçI Iu ezIrcI(; uI uILuL cù LrebuIe sù
Le scoII punù-n zIuù?
CHIRIAC BIne zIcI! Cum sù uIL, se pouLe? MuIne LrebuIe sù
mù scoI Iu puLru ceusurI. Are sù vIe gornIsLuI, sù mergem
sù Iuùm doI oumenI dIn compunIe, cu sù rIdIcùm pe
TucIe punLoIuruI de Iu SIunLuI ¡eILerIe.
VETA ApoI mI-u spus IeII(u SuILu, cù-I boInuv de IIngoure.
CHIRIAC Ce Lreubù um eu cu bouIu IuI? Ce, eu sunL boI-
nuv? Nu mù prIveçLe pe mIne. ¡I um pe IIsLù, LrebuIe sù se
prezunLe Iu ezIrcI(.
VETA
(LresùrInd, cu cum ur II uuzIL cevu)
¡u LucI! (uscuILù.) MI s-u pùruL cù umbIù cInevu pe porLI(ù.
'AIde, CIIrIuc, sùruLù-mù çI du-Le.
CHIRIAC
(o sùruLù)
MuIne seurù nu Le muI ducI Iu "¡unIon"?
VETA Nu, nu muI mù duc Iùrù LIne... Dur Lu... nu uI(I ce mI-
uI IùgùduIL, - n-o sù mù muI necùjeçLI nIcIoduLù?
CHIRIAC NIcIoduLù. (o sùruLù, o sLrunge-n bru(e çI pIeucù.)
Bonsour. (se muI înLource spre u repeLu jocuI çI Iese în
sLungu pIunuI dIn Iund.)
VETA
(sIngurù, Iredoneuzù înceL, coborund Iu musù)
"¡nLr-un momenL de IerIcIre,lSLeIeIe s-uu umpIuL de
dorl$I, prInLr-o perIù de IubIre,lMI-uu revùrsuL ruze
Ior."l l(Iredoneuzù dIn ce în ce muI înceL.) TrebuIe sù
IIe LrecuLe de unsprezece... Sù mù cuIc... Ce obosILù sunL!
Nu muI poL... (çude Iungù musù, descIIde uIbumuI çI dù
de porLreLuI IuI CIIrIuc.) AI! AI! CIIrIuc! (Iredoneuzù
înLuIu sLroIù dIn "PorLreLuI" de d. G. SIon.)l l"Cund ore
de-nLrIsLure vor Lurburu vreoduLùl¡rumousu-(I
InImIourù, Lu veI porLreLuI meu,l$I crede cù eu suIer cu
LIne deoduLù,l$I c-umundoI uLunceu compùLImIm
mereu."
(Urmeuzù muI înceL; mIcçoreuzù IumInu IùmpII de LoL çI
începe u se pregùLI de cuIcure. - Uçu dIn Iund se
descIIde înceL în vremeu usLu, çI se uruLù RIcù VenLurI-
uno; oduIu esLe IourLe sIub IumInuLù de IIucùru încIIsù u
IùmpII.)
VETA çI R¡Cù VENTUR¡ANO, upoI JUPÂN DU-
M¡TRACHElçI ¡P¡NGESCU de uIurù
±.±. SCINA II
VETA çI R¡Cù VENTUR¡ANO, upoI JUPÂN DU-
M¡TRACHElçI ¡P¡NGESCU de uIurù
RICÀ
(InLrù, se opreçLe pe prug, vede pe VeLu în spuLe, rùsuIIù
dIn udunc, pune munu Iu InImù çI înuInLeuzù în vurIuI de-
geLeIor punù Iu spuLeIe scuunuIuI eI; cude în genuncII çI
începe cu puLere)
AngeI rudIos!
VETA
(dù un (IpùL, se scouIù çI Iuge în purLeu ceuIIuILù u scenII
Iùcundu-çI cruce çI scuIpundu-çI în sun)
A!
RICÀ
(înLorcundu-se în genuncII spre purLeu unde u IugIL eu)
AngeI rudIos! Precum um uvuL onoureu u vù comunIcu în
precedenLu meu epIsLoIù, de cund Le-um vùzuL înLuIuçI
duLù penLru prImu ourù mI-um pIerduL uzuI ru(IunII; du!
SunL nebun...
VETA Nebun! (sLrIgund.) SùrI(I, CIIrIuc! SpIrIdoune!
RICÀ Nu sLrIgu, mudum, (se LurùçLe un pus în genuncII) III
mIzerIcordIousù! SunL nebun de umor; du, IrunLeu meu
îmI urde, LumpIeIe-mI se buL, suIer pesLe pouLe, purcù
sunL LurbuL.
VETA TurbuL?... DomnuIe, spune-mI degrub', c-umInLerI,
sLrIg: cIne eçLI, ce poILeçLI, ce cuu(I pe vremeu usLu în
cuseIe oumenIIor?
RICÀ
(se rIdIcù çI se upropIe de dunsu LùIndu-I drumuI)
CIne sunL? Mù înLrebI cIne sunL? SunL un june Lunùr çI ne-
IerIc, cure suIere pesLe pouLe çI IubeçLe Iu nemurIre.
VETA EI! $-upoI? Ce-mI pusù mIe! (dupù o mIcù reIIec(Ie.)
VuI de mIne! ÁsLu e vun punguç: u uIIuL cù nu-I dum-
neuIuI ucusù çI umbIù sù ne pungùçeuscù. (Lure sLrIgund.)
CIIrIuc! SpIrIdoune! SùrI(I! Ho(II!
RICÀ
(cu muInIIe rugùLoure)
Nu sLrIgu! Nu sLrIgu! ¡II mIzerIcordIousù; uIbI pIeLuLe! M-uI
înLrebuL sù-(I spuI cIne sunL, (I-um spus. Mù înLrebI sù-(I
spuI ce cuuL... ¡ngruLo! Nu mI-uI scrIs cIIur Lu însu(I în
orIgInuI?
VETA Eu?
RICÀ Du! (se rIdIcù.) Nu mI-uI scrIs sù InLru Iùrù grIjù dupù
zece ceusurI Iu numùruI q, sLrudu CuLIIInu, cund oI vedeu
Iu IereusLr cù se mIcçoreuzù Iumpu? ¡uLù-mù. M-um
LrunsporLuL Iu IocuIILuLe penLru cu sù-(I repeL cù Le Iubesc
precum IubeçLe scIuvuI IumInu çI orbuI IIberLuLeu.
VETA AdevùruL, domnuIe, puroI cù eçLI nebun. VIsezI; (I-
um scrIs eu dumILuIe vreo scrIsoure? AuzI obrùznIcIe!
$LII dumneuLu cu cIne vorbeçLI?
RICÀ Cum sù nu çLIu? ¡n vun Le uperI. $I Lu mù IubeçLI pe
mIne, nu muI umbIu cu moILurI. Te-um vùzuL d-uLuncI
seuru de Iu "¡unIon"...
VETA De Iu "¡unIon"? (cuuLù cu gunduI.)
RICÀ Du; cIIur de uLuncI seuru, cund prIvIrIIe nousLre s-uu
înLuInIL, um cILIL în ocIII LùI ceI subIImI cù çI Lu
corespunzI Iu umoureu meu. M-um IuuL dupù LIne cIIur
în seuru uceeu punù Iu SLubIIImenL. SIm(Isem cù mI-
LocunuI de cumnuLu-Lùu mù mIrosIse, çLIu cù mù (Iu dupù
voI; çI, ubundonundu-mù curujuI de u muI InLru înLr-o
sLrudù Iùrù Iumpe guzouse, m-um înLors îndùrùL, penLru
cù-mI eru IrIcù sù nu pu( vun conIIIcL cu mILocunuI.
AIuILùIerI seurù, umoureu mI-u InspIruL curuj; m-um (InuL
dupù voI punù în uceusLù suburbIe, în coI(uI sLrudeI; dur
cund sù-(I vùz jusLumInLe udresu, mI-u LùIuL drumuI nIçLe
cuInI. Cund um uIIuL cù çezI pe ucI, Le-um curLuL Iu
nemurIre çI m-um InIormuL prIn bùIuLuI de Iu cIer-
esLegerIu IuI cumnuLu-Lùu cum sLuI cu IumIIIu Lu. Am
uIIuL cù ucum eçLI IIberù, (I-um scrIs prImu meu epIsLoIù
înLr-un momenL de InspIru(Iune, uI prImIL-o, mI-uI
rùspuns sù vIu, çI um venIL... penLru cu sù-(I repeL cù: (cu-
de Iur în genuncII) nu, orIce s-ur zIce çI orIce s-ur Iuce,
eu voI sus(Ineu, sus çI Lure, cù Lu eçLI uuroru, cure
descIIde boILu însLeIuLù înLr-o udoru(Ie poeLIcù, pIInù
de... (urmeuzù decIuru(Iu IourLe IuLe punù ce-I înLrerupe
VeLu.)
VETA
(u uscuILuL cu muIL InLeres LouLù LIrudu IuI RIcù çI-I
înLrerupe IzbucnInd de rus)
Hu! Hu! Hu! Acu în(eIeg eu LoL! Hu! Hu! Hu!
RICÀ RuzI, ruzI, IngruLo, de umoureu meu?
VETA Du' cum, Doumne IurLù-mù! Sù nu ruz?... VezI bIne
cù ruz. ApoI çLII dumneuLu cu cIne vorbeçLI?... Mù
cunoçLI?... $LII bIne cIne sunL?
RICÀ Cum sù nu çLIu! Tu eçLI ungeIuI vIsurIIor meIe, Lu eçLI
sLeuuu, poL penLru cu sù zIc cIIur IuceuIùruI, cure
sLrùIuceçLe subIIm în noupLeu Lenebrousù u exIsLen(II
meIe, Lu eçLI...
VETA
(cure Lrece Iu Iumpù, I mùreçLe IocuI çI se pune cu cIIpuI
în bùLuIu IumInII)
Zùu? ¡u uILe-Le bIne! (rude.)
RICÀ
(IourLe încurcuL, se scouIù de jos çI se dù înupoI
împIedIcundu-se)
Mudum! Sù um purdon! Scuzu(I! Cocounù! ConsIderund
cù... udIcù, vreuu sù zIc, respecLuI... purdon... sub preLexL
cù çI pe moLIvuI... scuzu(I... purdon...
VETA
(ruzund)
BIne, purdonuI cu purdonuI, dur Le rog, ducù (II Iu pIeIeu
dumILuIe, sù Le ducI muI degrubù, sù IeçI curund dIn cusu
usLu, cù, Doumne IereçLe! De Le-o cùIcu uIcI bùrbuLu-meu
(uccenLuund) mILocunuI... De!...
RICÀ Scuzu(I... purdon...
VETA ApoI zùu nu çLIu ce s-o muI uIege de dumneuLu.
BùrbuLu-meu suIere grozuv de geIozIe çI e în sLure u II
cupubII sù Le omoure.
RICÀ
(sperIuL)
Sù mù omoure!
VETA Deju uIuILùIerI seuru uI uvuL noroc de (I-u LùIuL dru-
muI cuInII çI nu Le-u IùsuL sù InLrI în uII(u nousLrù. AmIn-
LerI, dumneuIuI s-u suIL repede sus, u deçLepLuL pe CIIrI-
uc...
RICÀ CIIrIuc!
VETA Du, LejgIeLuruI nosLru, çI uu IeçIL umundoI, unuI pe
muIdun çI uILuI pe Iu pourLù cu sù Le prInzù în uII(ù. ¡ncù
CIIrIuc Iuuse çI IevorveruI; dur punù sù Iusù eI, dumneuLu
IugIseçI...
RICÀ
(îngrIjuL)
¡evorveruI!... Mudum, vù rog bInevoI(I u-mI du drumuI d-
uIcI de urgen(ù...
VETA EI! $LII cù-mI pIuce! Ce! Te (Iu eu? Du-Le, uçu-I
descIIsù; du-Le repede, çI bugù de seumù Iu pourLù sù nu
duI pIepL în pIepL cu dumneuIuI, cù de-ucum încoIo Lre-
buIe sù se înLourcù ucusù. Apucù pe muIdun çI IeçI devuIe
spre AnLIm. Bugù de seumù sù nu Le înLuIneçLI cu
bùrbuLu-meu, cù Le cunouçLe, çI cum Le-o vedeu, zùu! Te
umIIù.
RICÀ Mù umIIù!... (vreu sù pIece, upoI sLù çI se înLource.)
Cocounù, eçLI o dumù venerubIIù; proIIL de ocuzIune,
spre u vù rugu (cu muILù voIubIIILuLe) sù prImI(I usIgur-
ureu înuILeI sLIme çI proIunduIuI respecL, cu cure um
onoure u II uI domnIeI-vousLre preu supus çI preu pIecuL,
RIcù VenLurIuno, urIIvur Iu judecùLorIu de puce
cIrcumscrIp(Iu de guIben, poeL IIrIc, coIuboruLore Iu
zIuruI "Voceu PuLrIoLuIuI Nu(IonuI", pubIIcIL çI sLudInLe
în drepL...
VETA ¡n drepL, în sLrumb, ce-mI pusù mIe! Du-Le oduLù, orI
(I s-u IùcuL pesemne de vun conIIIcL...
RICÀ Nu, mudum, nu; eu sunL june cu educu(Ie, nu voI sù
pu( nIcI un conIIIcL!
VETA ApoI, uLuncI du-Le! Ce muI sLuI?
RICÀ Mù duc; scuzu(I, purdon, bonsour!
VETA 'AIde! (vreu sù-I conducù punù Iu uçù; cund vreu sù
descIIzù uçu cu sù-I deu drumuI, s-uude gIusuI IuI jupun
DumILrucIe în curLe. - RIcù çI VeLu cobourù
înspùImunLu(I.)
1UPAN DUMITRACHE
(uIurù în curLe)
¡(I spuI cù I-um vùzuL eu cupuI pe IereusLrù. E uIcI în cusù.
CIIrIuc! SpIrIdoune!
VETA
(îngrozILù)
MuzIu! DomnuIe! M-uI nenorocIL, çI dumILuIe uLuLu (I-u
IosL! ¡ugI, IugI, cù Le omourù!
RICÀ AoIeo! (se repede sù Iugù pe uçù.)
VETA
(oprIndu-I)
Nu p-ucoIo!
1UPAN DUMITRACHE
(d-uIurù)
Ducù nu I-o ujunge ce I-oI du eu moILungIuIuI, sù-mI LuI
mIe IuvurIdeIe!
IPINGESCU
(LoL d-uIurù)
Rezon! (se uud puçI repezI suInd scùrIIe.)
RICÀ
(desperuL)
Mudum, cocounù! AI mIzerIcordIe de un june romun în
prImùvuru exIsLen(II suIe! De-ubIu douùzecI çI cInce de
roze çI jumùLuLe înnumùr, douùzecI çI çuse Ie împIInesc
LocmuI Iu sIunLuI AndreI... Scupù-mù!
VETA Du... dur pe unde? A! Pe IereusLru usLu; IeçI curund,
LrecI bInIçor pe scIeIe Iu sLungu, Iusù-Le pe scurù în
cupùLuI bInuIII; jos e o porLI(ù scurLù, cure dù în
muIdun... ¡ugI IuLe!...
RICÀ
(Iese pe IereusLrù, se IoveçLe cu cupuI de zId çI-çI LurLeçLe
pùIùrIu)
Purdon!... Scuzu(I!... Bonsour! (dIspure pe IereusLrù, puçII
se upropIe.)
VETA sIngurù, upoI DUM¡TRACHE çI ¡P¡NGESCU
±.¿. SCINA III
VETA sIngurù, upoI DUM¡TRACHE çI ¡P¡NGESCU
VETA A scùpuL sùrmunuI... Ce comedIe! Doumne sIInLe!
Ducù-I prIndeu CIIrIuc, îI omoru. VezI dumneuLu cIne
mI-u IosL sorù-meu ZI(u! D-uIu se (Ineu dumneueI de
cupuI meu sù LoL buLem grùdInIIe; eru umorezuLù. $I eu,
prousLù, sù nu çLIu nImIc, çI sù-mI Iuc zIIe umure cu
CIIrIuc dIn prIcInu IuI musIu ùsLu... BIne cù u scùpuL, vuI
de eI; ucum LrebuIe sù-I sIuruIe cùIcuIeIe pe muIdunuI IuI
Bursuc. (cobourù Iu musù çI se Iuce cù Iucreuzù. Uçu dIn
Iund se descIIde de pereLe çI InLrù IurIoçI jupun Du-
mILrucIe çI ¡pIngescu cu sùbIIIe scouse.)
1UPAN DUMITRACHE
(înuInLeuzù sLrujnIc)
Cocounù! CIne u IosL ucum uIcI? (¡pIngescu cuuLù cu ocIII
în LouLe pùr(IIe, se uILù pe sub puL, pe sub musù, pesLe
LoL.)
VETA CIne sù IIe?
1UPAN DUMITRACHE
(IIerbund)
CIne sù IIe?... $LIu eu cIne sù IIe? Ducù uç çLI, nu Le-uç
înLrebu.
IPINGESCU Rezon! (cuuLù mereu.)
VETA EI! $LII cù eçLI nu çLIu cum! Ce vII uçu LurbuL? UILe,
cu subIu scousù, cu Iu bùLùIIe.
1UPAN DUMITRACHE Nu rude, cocounù, dupù ce cù pu(
un uIronL LocmuI Iu ce-um (InuL eu, nu rude; du-Le dIn-
coIo, cocounù!... De ce nu Le-uI cuIcuL pun-ucum?
VETA Zùu, cù nu eçLI în LouLù IIreu! AuzI cù de ce nu m-um
cuIcuL; penLru cù nu mI-u IosL somn. Ce! VreI sù mù cuIc
çI sù-mI Ius Iucru? MuIne e sùrbùLoure, LrebuIe sù mù
gùLesc sù merg Iu bIserIcù.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE Cocounù, du-Le dIncoIo, ucI uvem
Lreubù; du-Le curund. (umbIù ugILuL, sLrIgund.)
SpIrIdoune! SpIrIdoune! CIIrIuc! SpIrIdoune! CIIrIuc!
(cùLre VeLu.) Rùu uI IùcuL, cocounù!
VETA Ce rùu? Ce vIsezI? Ce-um IùcuL?
1UPAN DUMITRACHE $LII dumneuLu bIne! DumneuLu sù
LrugI pùcuLuI de ce s-o înLumpIu (sInIsLru), cù ure sù se
înLumpIe Iucru mure, cocounù, mùcur sù çLIu de bIne cù
merg Iu cremenuI!
VETA EçLI nebun! (upurLe.) Acu nu muI mI-e IrIcù.
1UPAN DUMITRACHE
(sLrujnIc Iu cuIme)
Du-Le, cocounù, çI nu rude.
VETA ¡ucu, mù duc. (Iese rùzund în sLungu pIunuI înLuI.)
JUPÂN DUM¡TRACHE, NAE ¡P¡NGESCU, upoI
SP¡R¡DON
±.q. SCINA IV
JUPÂN DUM¡TRACHE, NAE ¡P¡NGESCU, upoI
SP¡R¡DON
1UPAN DUMITRACHE $LII (se îneucù de emo(Ie), mù
sLùpunesc, udIcù-I vorbesc cu perdeu, nu voI sù-I IspIIc
Iucru IormuI, cu sù n-o ruçInez.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE $LII cum e dunsu...
IPINGESCU Counu VeLu? RuçInousù,... mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE
(pIImbundu-se ugILuL)
AdIcù cIIur în cusu meu sù nu poL eu pune munu pe bugu-
bonLuI? Cù n-u uvuL pe unde IeçI; uILù scurù nu muI ure
cusu. (sLrIgù.) SpIrIdoune! CIIrIuc! CIIrIuc! SpIrIdoune!
SPIRIDDN
(vInde dIn dreupLu, cu pùruI vuIvoI, scuIuL zùpùcIL dIn
somn)
Ce-I poruncu, jupune?
1UPAN DUMITRACHE Poruncu? VIno sù-(I duu poruncù.
(îI Iu de pùr.)
IPINGESCU HuIuIuIu! Dù-I, dù-I cù(euuu!
1UPAN DUMITRACHE ApoI purcù ne-u IosL vorbu, musIu
SpIrIdoune bùIeLe, sù nu Le muI gùsesc dormInd cund
mù-nLorc ucusù! Nu poruncù! Nu poruncù! MuI nu
poruncù! Sù-(I muI Lreucù de pIroLeuIù!
SPIRIDDN
(pIungund)
AuIIu, jupune, uuIIu! Ce (I-um IùcuL eu, jupune, ducù um
dormIL?
IPINGESCU
(sLrujnIc cùLrù SpIrIdon)
PenLru ce nu eçLI prezenL Iu upeIuI nomInuI?...
SPIRIDDN AuIIu! (se jeIeçLe.)
1UPAN DUMITRACHE TucI! Unde-I CIIrIuc?
SPIRIDDN
(IugInd înLr-un coI()
Nu çLIu...
1UPAN DUMITRACHE
(se repede Iu eI; SpIrIdon Iuge)
Du' sù mùnuncI çI sù dormI çLII?
SPIRIDDN Dourmne în oduIu dumneuIuI, jupune.
1UPAN DUMITRACHE Dourme? To(I dormI(I, dormIreu-(I
somnuI ùI Iung! PuIneu çLI(I sù mI-o muncu(I. CIeumù pe
CIIrIuc degrubù... mergI!
IPINGESCU
(cùLrù SpIrIdon, bùLundu-I dIn pIcIor)
UrgenL! (SpIrIdon Iese degrub' în sLungu.)
1UPAN DUMITRACHE CIIrIuc! CIIrIuc!... Eu urz în Ioc çI
Lo(I Lrug Iu ugIIouse! Eu urz de onoureu meu de IumIIIsL
çI Ior de somn Ie urde... CIIrIuc!
ACE¡Aç¡ - CH¡R¡AC, upoI SP¡R¡DON
±.g. SCINA V
ACE¡Aç¡ - CH¡R¡AC, upoI SP¡R¡DON
CHIRIAC
($Lergundu-se Iu ocII, în cosLum de noupLe, vIne mouIe
de somn, dIn sLungu)
Ce-I jupune? Ce s-u uprIns? Arde? Unde urde?
1UPAN DUMITRACHE
(Iuundu-I de munù çI uducundu-I în Iu(u scenII)
CIIrIuc! (scurL.) M-um nenorocIL!
CHIRIAC PenLru ce?
1UPAN DUMITRACHE S-u dus umbI(uI!
CHIRIAC Cum?
1UPAN DUMITRACHE TocmuI Iu ce um (InuL...
CHIRIAC Ce?
1UPAN DUMITRACHE MI s-u necInsLIL onoureu de IumII-
IsL!
CHIRIAC Aç! nu se pouLe; (I s-u pùruL!
1UPAN DUMITRACHE Am vùzuL cu ocIII.
CHIRIAC Aç! Açu m-uI sperIuL çI uIuILùIerI seuru; uçu (I se
nùzure dumILuIe.
1UPAN DUMITRACHE CIIrIuc, înLreubù çI pe neneu Nue!
IPINGESCU
(gruv)
Aprob pozILIv.
CHIRIAC
(dezmeLIcIL)
Cum? Cund? Unde? CIne?
1UPAN DUMITRACHE BugubonLuI!
CHIRIAC EI?
1UPAN DUMITRACHE Mu(e-IrIpLe, CIIrIuc puIuIe, I-um
vùzuL dIn uII(ù pe IereusLrù uIcI în cusù... cu ocIeIurII pe
nus, cu gIubenu-n cup.
IPINGESCU ¡dem.
(SpIrIdon InLrù dIn dreupLu.)
CHIRIAC AIcI în cusù? Nu mù bùgu-n pùcuLe, jupune!
SPIRIDDN
(upurLe)
Cu ocIeIurI? Cu gIuben? E persounu cocounII ZI(II. (Iese pe
IurIç prIn Iund.)
1UPAN DUMITRACHE ¡-um vùzuL cu ocIII meI, çI nu se
pouLe sù II IeçIL d-uIcI, cù n-uveu pe unde! Pe scurù m-um
suIL eu cu neneu Nue, LrebuIu sù duu pIepL în pIepL cu eI.
TrebuIe sù IIe uIcI în cusù uscuns. - TrebuIe sù-I gùsIm.
(Iese în dreupLu.)
CHIRIAC
(bùLundu-se-n pIepL)
¡us' pe mIne, jupune.
IPINGESCU
(cure se uIIù Iu IereusLru dIn sLungu)
Sù um purdon: IereusLru usLu dù pe scIeIe, scIeIeIe merg
punù-n cupùLuI bInuIII. (Jupun DumILrucIe reInLrù çI Iese
cùuLund în sLungu.)
CHIRIAC Du.
IPINGESCU EI! AcoIo nu-I scurù? Ducù o II IeçIL pe uIcI pe
IereusLrù, s-u dus, u scùpuL pe muIdunuI IuI Bursuc.
CHIRIAC Nu se pouLe sù II gùsIL scuru. ScIeIeIe se-nIundù
în poduI grujduIuI; poduI nu-I podIL punù ucumu, e gruLIe
numu, çI scuru esLe în purLeu uIIuILù, în dosuI bInuIII.
1UPAN DUMITRACHE
(reInLrù în sLungu desperuL)
MI s-u dus umbI(uI, nu muI voI sù çLIu de nImIc! MI s-u ne-
cInsLIL onoureu de IumIIIsL, ucum nu muI îmI pusù mùcur
sù InLru çI-n cremenuI! (cùuLund cu ocIII, gùseçLe bu-
sLonuI IuI RIcù uILuL pe scundurI Iungù scuunuI unde
ucesLu u cùzuL în genuncII Iu InLrure. - CIIrIuc çI
¡pIngescu cuuLù çI eI în LouLe pùr(IIe.) CIIrIuc! CIIrIuc!
puIuIe, uILe! (uruLù busLonuI.) MuI zI cù mI s-u pùruL.
ACE¡A$¡ - VETA (dIn sLungu)
±.6. SCINA VI
ACE¡A$¡ - VETA (dIn sLungu)
VETA Ce e, IruLe, ce e?
CHIRIAC
(cu puLere cùLrù eu)
Nu scupù eI, cocounù, nIcI morL dIn gIeuru meu!
1UPAN DUMITRACHE
(usemeneu)
Du, cocounù, nIcI morL.
IPINGESCU
(usemeneu)
AbsoIuL!
CHIRIAC 'AIde, jupune, 'uIde, nene Nue! (vreu sù se
repeuzù pesLe IereusLrù cu puçcu-n munù.)
VETA
(uIeurgù çI se pune în drepLuI IeresLrII)
SunLe(I nebunI? Vre(I sù se rupù scIeIeIe cu voI? CIIrIuc,
nu çLII cù scIeIeIe sunL pùrùsILe de LreI sùpLùmunI? VreI
sù Le prùpùdeçLI?
CHIRIAC ¡usù-ne cocounù! (vreu s-o deu în IùLurI, eu nu se
Iusù.)
1UPAN DUMITRACHE
(usemeneu)
¡usù-ne cocounù!
IPINGESCU
(usemeneu)
Purdon!
VETA
(IuI CIIrIuc)
¡ur Le IeI dupù vreo bùnuIuIù de-u dumneuIuI, Iur? AI uILuL
ce...
1UPAN DUMITRACHE Du, bùnuIuIù... cu ocIIIurI Iu nus çI
cu gIobenu-n cup!
CHIRIAC
(se IupLù cu VeLu)
¡usù-mù, cocounù! (scupù dIn muInIIe eI çI Iese pe
IereusLrù.)
VETA
(çovùIe çI cude pe scuun)
CIIrIuc!
1UPAN DUMITRACHE ¡nuInLe, CIIrIuc! ¡nuInLe, nene
Nue! (Iese pe IereusLrù, Nue ¡pIngescu îI urmeuzù.)
VETA
(scuIundu-se çovùInd, scouLe cupuI pe IereusLrù)
CIIrIuc! CIIrIuc! BInIçor! Sù nu cuzI!
VETA, Z¡|A
±.,. SCINA VII
VETA, Z¡|A
ZI)A
(InLrù prIn Iund repede)
Ce e, (u(o? Ce s-u înLumpIuL? MI-u spus SpIrIdon...
VETA
(scuIundu-se repede de pe scuun)
ZI(o, ZI(o, Lu mI Ie IucI LouLe, Lu m-uu dus Iu "¡unIon", Lu uI
duL nus umpIoIuLuIuI sù se (Ie dupù noI, de mI-um gùsIL
beIeuuu cu CIIrIuc...
ZI)A Cu CIIrIuc?
VETA
(dregund-o)
Cu dumneuIuI, cu CIIrIuc, cu Lo(I; I-uI cIemuL sù vIe, çI în
Ioc sù vIe Iu LIne u venIL uIcI.
ZI)A $I?...
VETA $I LocmuI cund sù-I duu drumuI înupoI pe uçe,
IucùLù-I dumneuIuI cu Nue IpIsLuLuI se suIu pe scurù
sLrIgund cu nIçLe Lurbu(I...
ZI)A $I pe urmù?
VETA ¡-um IùcuL scùpuL pe IereusLrù, I-um duL drumuI pe
scIeIù, cu sù Iusù pe Iu spuLeIe bInuIII, pe porLI(u dInspre
muIdun.
ZI)A
(cu spuImù)
Pe porLI(u dInspre muIdun!
VETA Du, penLru cù pe scuru u mure s-ur II înLuInIL pIepL în
pIepL cu dumneuIuI.
ZI)A
(zdrobILù)
|u(o! Per I'umour dI DIeu! PorLI(u dInspre muIdun e
încuIuLù; udIneorI um vrusL sù vIu eu p-ucoIo, cu sù nu
muI ocoIesc, çI u LrebuIL sù mù înLorc Iur pe uII(ù cu sù In-
Lru în curLe.
VETA ¡ncuIuLù? $I uIucIIe sunL de doI sLunjenI! ALuncI per-
sounu în cIesLIe n-u puLuL IugI! ZI(o, ZI(o! E prImejdIe!
dumneuIuI e grozuv, CIIrIuc e nebun!
ZI)A VuI de mIne! MonçeruI meu! MI-I omourù!
VETA CIIrIuc u IuuL puçcu cu spungù çI dumneuIuI u scos
subIu...
ZI)A Nu muI spune (u(o, cù mor! (se uude o dùrumure de
scundurI.)
VETA TucI! (uscuILù umundouù.)
1UPAN DUMITRACHE
(de uIurù)
A(In'Le, CIIrIuc!
IPINGESCU
(de uIurù)
SLuI! ¡n numeIe CosLILu(IunII!
VETA
(îngrozILù)
¡-u prIns!
ZI)A
(usemeneu)
AI! Mor!
VETA SunL în curLe, 'uIde sù mergem degrubù. Tu uI IùcuL
încurcùLuru, Lu s-o descurcI! 'AIde repede de scupù omuI
dIn prImejdIe.
ZI)A 'AIde! (Amundouù pornesc sù Iusù prIn Iund; cund eIe
vor sù pùçeuscù pruguI, s-uude uIL zgomoL uIurù çI
sLrIgùLe.)
GLASUL LUI 1UPAN DUMITRACHE Nu Ie Iùsu, CIIrIuc!
(zgomoL, sLrIgùLe çI o deLunùLurù de puçcù.)
VETA CIIrIuc!
ZI)A MonçeruI meu! (Ies umundouù desperuLe.)
R¡CÁ VENTUR¡ANO, upoI SP¡R¡DON
±.S. SCINA VIII
R¡CÁ VENTUR¡ANO, upoI SP¡R¡DON
RICÀ (Cobourù înceL pe IereusLrù pe unde u IeçIL; esLe
prùIuIL de vur, cImenL çI cùrùmIdù; pùruI îI esLe în
neorunduIuIù; pùIùrIu rupLù; e guIben çI Lrus Iu Iu(ù;
Lremurù çI I se încurcù IImbu Iu vorbù; I se nùIuceçLe u
spuImù dIn cund în cund çI îI upucù sIùbIcIune Iu
încIeIeLurI.) Am scùpuL punù ucum! SIInLe AndreI,
scupù-mù çI de ucu încoIo: sunL încù june! GenIu bun uI
venILoruIuI RomunIeI, proLege-mù; çI eu sunL romun!
(rùsuIIù dIn greu çI îçI upusù puIpILu(IIIe.) O ce noupLe
IurLunousù! OrIbIIù LrugedIe! (I se pure cù uude cevu çI
Lresure.) Ce de perIpe(IunI!... ¡es pe IereusLrù çI pornesc
pe dIbuILe pe scIeIe! Mù (Iu bInIçor de zId çI ujung în
cupùLuI bInuIII... DesLInuI mù persecuLù ImpIucubII...
ScIeIeIe se-nIundù; nIcI o scurù... Cocounu perIIdù mù
Indusese în eroure... Vreuu sù mù-nLorc çI d-oduLù uuz pe
InImIcI venInd în Iu(u meu pe scIeIe. O Iuu înupoI Iùrù sù
çLIu unde merg; mù împIedIc de un buLoI cu (ImenL... O
InspIru(Iune,... - eu cu poeL um LoLdeuunu InspIru(IunI!
- m-uscunz în buLoI! PuçII InImIcIIor s-upropIe în Iugu
mure, muI(I InçI Lrec IuLe pe Iungù buLoIuI meu
înjurundu-mù; eu, cu june cu educu(Iune, mù Iuc cù n-
uuz... To(I se depùrLeuzù... Auz un zgomoL, sLrIgùLe,
(IpeLe de IemeI, în IIne o împuçcùLurù. ZgomoLuI upoI cu
înceLuI se sLInge, LoLuI rùmune înLr-un sIIen(Iu Iugubru,
numuI dIn depùrLure se uude oroIogIuI de Iu SLubIIImenL
bùLund unsprezece çI douùzecI... orù IuLuIù penLru mIne!
- ¡es bInIçor dIn buLoIuI meu, mù Lurùsc de-u buçeIe pe
scIeIe çI mù pomenesc înupoI ucI... Ce sù Iuc? Pe unde sù
Ies? ¡mI LrebuIe o InspIru(Iune IngenIousù... (pune munu
Iu IrunLe çI cuuLù în gund.) Du, um gùsIL-o! Sù Ies pe uçe.
(merge repede în vurIuI degeLeIor Iu uçu dIn Iund, o
descIIde; uIurù, în suIù, e beznù.) ObscurILuLe ubsoIuLù!
(merge Iu IereusLrù.) A! Auz puçI; vIne cInevu pe scIeIe.
(se repede Iu uçu dIn dreupLu, u odùII IuI SpIrIdon.) P-
uIcI! (SpIrIdon InLrù în uceIuçI momenL repede, çI se
Iovesc umundoI în pIepL.) AI! Cum m-uI sperIuL! (îI vIne
rùu.)
SPIRIDDN DomnuIe, musIu, LoL uIcI eçLI? E Ioc mure, Lre-
buIe sù IugI! Ducù o pune munu pe dumneuLu, Le
omourù...
RICÀ Mù omourù?... Scupù-mù, bùIeLe, scouLe-mù de uIcI...
Pe unde sù Ies? (pornInd spre uçu dIn dreupLu, pe unde u
InLruL SpIrIdon.) Pe uIcI...
SPIRIDDN Nu se pouLe. (îI LuIe drumuI.) OduIu d-ucoIo
rùspunde LoLo pe scuru u mure; vreI sù Le-nLuIneçLI cu eI
pIepL în pIepL?
RICÀ Nu, nu voI; dur uLuncI ce-I de IùcuL! ExIsLen(u mI-
esLe perIcIILuLù. VoI sù scup. Scupù-mù: î(I duu bucçIç LreI
sIerLurI de rubIù.
SPIRIDDN TreI sIerLurI de rubIù: çuse pucIeLe de LuLun!
Te scup.
RICÀ Cum? Pe unde? Spune-mI IuLe, cù mI-e degrubù, îmI
vIne sLenuIorIe.
SPIRIDDN DumneuLu sLùI uIcI. Eu mù duc coIeu în odùI(ù
(Iu dreupLu), descIIz uçu cure dù în scurù, cum I-oI vedeu
cù se urcù sus, Le cIem în oduIe, încIIdem uçu de Iu mIj-
Ioc, çI cund or InLru cu Lo(II uIcI, î(I duu drumuI pe dIn-
coIo pe scurù, Le coborI çI IeçI repede pe pourLù... ¡usù cù
Le scup, n-uI grIjù.
RICÀ Du, du-Le degrubù!
SPIRIDDN
(cu çIreLenIe)
ApoI, nu-mI duI?
RICÀ Ce?
SPIRIDDN Ce mI-uI IùgùduIL.
RICÀ Bu du, î(I duu. (se cuuLù în LouLe buzunureIe çI
compIeLeuzù sumu dIn mùrun(eIe; SpIrIdon o socoLeçLe
cu scumpùLuLe.) BùIeLe, (soIemn) LunùruIe! $LII Lu în ce
pozI(Iune mù gùsesc? $LII Lu ce perIcoI mù umenIn(ù?
SPIRIDDN Bu bIne cù nu! Ducù n-oI çLI eu pùpuru IuI
jupunuI!... HeIeI! ¡usù; ducù n-ùI puLeu scùpu...
RICÀ 'AI? (çovùIe.)
SPIRIDDN AI sù vezI çI dumneuLu uI drucuIuI ce e... De ce-I
zIce IuI "TILIrcù ¡nImù-Reu"?
RICÀ Nu, nu voI sù vùz, scupù-mù.
SPIRIDDN
(cum rece)
EI! ¡usù, ducù oI puLeu, Le scup eu, IIreçLe.
RICÀ A! (çovùIe.) Auz zgomoL pe scurù; se suIe... (çovùIe.)
AIeurgù; scupù-mù! (SpIrIdon Iese înceL în dreupLu,
numùrund goIogunII; RIcù îI zoreçLe de Iu spuLe.)
R¡CÁ, DUM¡TRACHE, CH¡R¡AC, ¡P¡NGESCU, Z¡|A çI
upoI VETA
±.q. SCINA IX
R¡CÁ, DUM¡TRACHE, CH¡R¡AC, ¡P¡NGESCU, Z¡|A çI
upoI VETA
RICÀ
(o cIIpù sIngur; joc de scenù muLù; deoduLù se uud în
oduIu dIn dreupLu puIme, çI SpIrIdon (Ipund)
A! (puçI pe scurù; RIcù se repede Iu uçu dIn dreupLu.)
1UPAN DUMITRACHE
(înLumpInundu-I cu subIu scousù)
SLùI!
RICÀ
(dundu-se înupoI)
SunL morL, sIInLe AndreI! (se repede Iu IereusLru scIeIeI-
or în sLungu.)
CHIRIAC
(înLumpInundu-I, sure pe IereusLrù în scenù, cu puçcu cu
buIoneLù în munù, cu de usuIL)
SLùI!
RICÀ
(dundu-se înupoI çovùInd)
GenIu bun uI venILoruIuI RomunIeI! (se repede Iu uçu dIn
Iund.)
IPINGESCU
(înLumpInundu-I cu subIu scousù)
SLùI! (recunoscund pe RIcù, îI cude subIu dIn munù.) Nu mù
nebunI, onorubIIe! DumneuLu eçLI?
RICÀ
(Lremurund grozuv)
Eu!
(ZI(u InLrù prIn Iund.)
1UPAN DUMITRACHE Ce poILeçLI, mù musIu? (se repede
sù-I umIIe. ZI(u I sure-n pIepL çI-I opreçLe.)
CHIRIAC
(LrunLeçLe puçcu çI scuIpù în puIme)
¡usù-mI-I mIe, jupune! (se repede çI eI sù-I umIIe.)
IPINGESCU
(sùrInd çI oprInd în pIepL pe CIIrIuc)
Nu du, onorubIIe!... îI cunosc eu.
CHIRIAC
(IuI ¡pIngescu)
Dù-Le Iu o purLe!
ZI)A
(IuI Jupun DumILrucIe)
Nene DumILrucIe, nu-mI ususInu vIILoruI! (se IupLù cu eI.)
1UPAN DUMITRACHE ¡usù-I sù-I înLreb numuI: ce
poILeçLI, mù musIu?
CHIRIAC ¡usù-mù, nene Nue, sù-I învù( eu pe mu(e-IrIpLe
sù muI umbIe dupù nevesLeIe negusLorIIor!
IPINGESCU
(sLrIgund Lure cu sù ucopere LouLe sLrIgùLeIe)
SLu(I! SLu(I! Cù e-ncurcùLurù! Pe dumneuIuI îI cunosc eu!
DumneuIuI nu-I d-eI de cure crede(I dumneuvousLrù; e
ceLù(eun onorubII.
CHIRIAC Du' de onorubII n-ure-ncoLro! (vreu sù se
repeuzù.)
IPINGESCU
(oprIndu-I)
E d-uI noçLrI, e puLrIoL!
1UPAN DUMITRACHE Ducù-I puLrIoL, de ce umbrù sù-mI
sLrIce cusu? De ce mù uLucù Iu onoureu de IumIIIsL? (vreu
sù se repeuzù; VeLu InLrù prIn Iund.)
ZI)A Nene! Nene! ¡urLù-mù! Nu e ce crezI dumneuLu.
1UPAN DUMITRACHE Dur ce e?
CHIRIAC Ce e?
VETA
(Lrecund Iungù CIIrIuc çI Iuundu-I Iu o purLe necùjILù)
Ce e, ce e! OumenI în LouLù IIreu çI nu-n(eIege(I ce e!
UmbIu(I cu nebunII! (çopLIndu-I repede.) ¡ucu ce e!
TunùruI umbù dupù ZI(u, s-u umorezuL cu eu de Iu
"¡unIon", çLII dIn seuru cund s-u IuuL dupù noI, çI-u LrI-
mes unuI Iu uILuI bIIeLe de umor, çI-n Ioc sù meurgù Iu eu
ucusù, u greçIL ç-u venIL uIcI. Nu (I-um spus eu cù e LoL o
bùnuIuIù prousLù de-u dumneuIuI. Mù IucI sù InLru în uILe
uIeu cu nebunIIIe LuIe. ¡ucu ce e; uI vùzuL? (în LImpuI
ucesLu Jupun DumILrucIe, cum încurcuL de poLoIIreu IuI
CIIrIuc, vreu sù uscuILe çI eI expIIcu(Iu.)
CHIRIAC
(domIrIndu-se)
A!
1UPAN DUMITRACHE
(Lrecund Iungù VeLu)
EI! Ce e!
(¡n LImpuI ucesLu, scenù muLù înLre ¡pIngescu, RIcù çI
ZI(u muI în Iund.)
VETA
(cùLrù CIIrIuc)
Spune-I ce e. (Lrece în Iund.)
CHIRIAC
(Iuund Iu o purLe pe Jupun DumILrucIe çI çopLIndu-I)
Ce e, ce e! OumenI în LouLù IIreu çI nu în(eIegem! UmbIùm
cu nebunII! ¡ucu ce e! TunùruI umbIù dupù ZI(u; s-u
umorezuL cu eu de Iu "¡unIon", çLII, dIn seuru uIu cund s-u
IuuL dupù dumneuvousLrù, çI-u LrImes unuI Iu uILuI bIIeLe
de umor, çI în Ioc sù meurgù Iu eu ucusù, u greçIL ç-u venIL
uIcI. Nu (I-um spus eu, jupune, cù uçu î(I cùçuneuzù du-
mILuIe! M-uI IùcuL sù uIerg cu nebunII, sù-mI rup guLuI!
Doumne IereçLe! Ducù Iùceum çI mourLe de om? ¡ucù ce
e; uI vùzuL?
1UPAN DUMITRACHE
(însenInuL çI domIrIL)
A! (cùuLund Iu ZI(u cu coudu ocIIuIuI.) EI! BuLù-Le, ZI(o,
sù Le buLù! (CIIrIuc Lrece Iungù ¡pIngescu.)
ZI)A
(pIecund ocIII cu nevInovù(Ie)
Nene!
1UPAN DUMITRACHE
(cu pùrIn(Ie)
EI! Nu Le ruçInu! AIe LInere(II vuIurI! (cùLrù pubIIc.) ¡uLù
romun(Iousù! D-uIu dumneueI: "'AI, nene, Iu «¡unIon»,
puroI! Sù mù-ngropI!"
(¡n LImpuI ucesLu, ceI ce n-uu vorbIL sunL grupu(I în Iund;
RIcù încù nu-çI pouLe venI bIne în IIre.)
IPINGESCU
(înuInLund Iungù Jupun DumILrucIe)
OnorubIIe! (cu IIos.) $LII cIne-I LunùruI ùsLu? (uruLù pe
RIcù.)
1UPAN DUMITRACHE CIne?
IPINGESCU ÁsLu e ùI cure scrIe Iu "Voceu PuLrIoLuIuI
Nu(IonuI".
1UPAN DUMITRACHE Nu mù nebunI!
IPINGESCU PuroI.
1UPAN DUMITRACHE EI, IugI cù mor!
IPINGESCU D-upoI ce crezI! CIIur eI însuçI în persounù: e
bùIuL bun, d-uI noçLrI, dIn popor. EI combuLe în urLIcoIuI
ùI de usLù-seurù, çLII cu "suIrugIuI".
1UPAN DUMITRACHE
(încunLuL)
EI bruvos! (înceL.) ApoI de! Sù Iucem cunoçLIn(ù. Cum e
umorezuL cu ZI(u, muI çLII? De unde u IosL sù Iusù norocuI
IeLII!
IPINGESCU Rezon! AIu zIceum çI eu. (cùLrù RIcù.) Onor-
ubIIe domn, permILe-mI penLru cu sù-(I prezunL pe
ceLù(eunuI DumILrucIe TILIrcù, comersunL, upropILur çI
cùpILun în gvurdu cIvIcù. (cu ImporLun(ù.) E d-uI noçLrI.
(grupuI dIn Iund înuInLeuzù.)
RICÀ SunL încunLuL. (se conIundù în compIImenLe.) MersI
de cunoçLIn(ù.
IPINGESCU DumneuIuI esLe ceLù(eunuI RIcù VenLurIuno,
umpIoIuL judIcIur, sLudenL Iu AcudemIe - învu(ù IegIIe,
- çI reducLor Iu "Voceu PuLrIoLuIuI Nu(IonuI"... (cu
puLere.) E d-uI noçLrI... ce sù muI sLùm sù muI vorbIm... îI
çLII... (umundoI recomundu(II se compIImenLeuzù çI-çI
duu munu.)
1UPAN DUMITRACHE
(cu respecL umesLecuL cu sIIuIù)
Du, LocmuI usLù-seurù cILeum cu neneu Nue, în guzeLu
dumneuvousLrù, cum scrI(I despre cIocoI cù mùnuncù
sudoureu poporuIuI suverun. EI, bruvos! ¡mI pIuce! BIne
combuLe(I reuc(Iuneu, nu poL sù zIc, çLII coIeu, verde,
romuneçLe. Sù vù ujuLe Dumnezeu cu sù scùpu(I poporuI
de cIocoI!
(prInzund IImbù, dupù ce u zumbIL cu muILù suLIsIuc(Ie
de vorbeIe IuI Jupun DumILrucIe)
DomnuIe, DumnezeuI nosLru esLe poporuI: box popuII, box
deI! NoI n-uvem uILù credIn(ù, uILù sperun(ù, decuL
poporuI. (Jupun DumILrucIe uscuILù uImIL.) NoI n-uvem
uILù poIILIcù decuL suverunILuLeu poporuIuI; de uceeu în
IupLu nousLrù poIILIcù, um spus-o çI o muI spunem çI o
repeLùm neconLenIL LuLuror ceLù(enIIor: "OrI Lo(I sù
murI(I, orI Lo(I sù scùpùm!"
1UPAN DUMITRACHE Bruvos! Sù LrùIeçLI! (buLe-n puIme,
înceL cùLre ¡pIngescu.) VorbeçLe ubILIr, domnuIe. ÁsLu e
bun de dIpoLuL.
IPINGESCU HeI! ¡usù-I cù ujunge eI çI dIpoLuL curund-
curund...
(¡n LImpuI ucesLu RIcù u venIL Iungù ZI(u.)
1UPAN DUMITRACHE Cum combuLe eI, pouLe sù ujungù
çI mInIsLru. (Lure cùLrù RIcù, cure sLù LoL în grup.) Mù
rog, onorubIIe, eu îmI cer IerLure, çLI(I cù pouLe,
udIneuorI, cum (Iu eu Iu... pouLe, v-um udus un uIronL;
dur e çI vInu dumneuvousLrù; nu çLIum cù venIserù(I pen-
Lru ZI(u...
RICÀ Mù rog, purdon, vInu nu esLe nIcI u meu, nIcI u du-
mILuIe, nIcI u mudum ZI(II: esLe u LùbII(II de Iu pourLù...
DumneueI îmI scrIsese cù çude Iu numùruI q... um vùzuL
Iu pourLù numùruI q çI um InLruL. (vorbeçLe înceL cu ZI(u,
VeLu çI CIIrIuc.)
1UPAN DUMITRACHE
(cùLre ¡pIngescu)
Açu e; usLu meçLeruI DIncù bInugIuI mI-u IùcuL-o; u LencuIL
zIduI de Iu pourLù çI mI-u bùLuL numùruI 6 d-
u-ndouseIeu; sù-I puI muIne sù mI-I înLourcù Iu Ioc, sù nu
mI se muI înLumpIe vreun conIIIcL.
CHIRIAC
(cure s-u gùsIL în Iund cu VeLu, ZI(u çI RIcù)
¡usù ce-I spuI eu çI cu cocounu, ducù vù e ruçIne. (cobourù
cu VeLu; RIcù çI ZI(u se (In în Iund.) Jupune.
VETA ¡ruLe.
1UPAN DUMITRACHE Ce-I, CIIrIuc, puIuIe? Ce-I VeLo?
VETA Avem sù Le rugùm cevu.
CHIRIAC Du'... sù nu ne LruLezI cu reIuz.
1UPAN DUMITRACHE OrIce; mù çLII cum (Iu Iu nevusLù çI
Iu LIne.
VETA UILe ce e: musIu RIcù çI cu ZI(u compùLImesc
împreunù.
1UPAN DUMITRACHE
(încunLuL)
EI! Açu e, uIe LInere(II vuIurI!
CHIRIAC $I Ie e ruçIne sù-(I spuIe cù ur vreu sù...
1UPAN DUMITRACHE Sù... ce?
CHIRIAC EI! Nu çLII dumneuLu? Sù puIe pIrosLrIIIe!... VreI
çI DumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE
(rùpIL)
Ducù dumneuIuI cubuIIpseçLe sù ne onoreze cu uLuLu cIn-
sLe... de! ZesLreu nu-I uçu mure, çI dumneuIuI e... çLII,
cevu muI sus... noI sunLem negusLorI.
RICÀ
(coborund)
CeLù(ene, sunLem sub regImuI IIberLù(II, eguIILù(II çI
IruLernILù(II: unuI nu pouLe II muI sus decuL uILuI, nu
permILe ConsLILu(Iu.
IPINGESCU Rezon!
1UPAN DUMITRACHE
(IuI ¡pIngescu)
BIne vorbeçLe, domnuIe, bruvos!
RICÀ Eu, ducù compùLImeçLe çI mudum ZI(u Iu suIerIn(u
meu...
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorbù! Cum sù nu
compùLImeuscù? ZI(o, nene, Iu vIno-ncou. (ZI(u vIne
ruçInousù.) EI! Nu-(I muI IIe ruçIne: uIe LInere(II vuIurI...
VreI?
ZI)A Eu Iuc ce vreI dumneuLu; îmI eçLI cu çI un IruLe muI
mure.
1UPAN DUMITRACHE EI! Sù vù IIe de bIne, çI ceusuI ùI
bun sù-I deu PronIu. (înceL ZI(II.) Sù-(I cInsLeçLI bùrbuLuI:
ùsLu e om, nu gIumù; (I-uI gùsIL norocuI.
ZI)A MersI, nene. (Lrece în Iund.)
1UPAN DUMITRACHE PenLru pu(In. (IuI RIcù.) EI ucum,
cumnuLe, Iu sù vorbIm o vorbù coIeu înLre bùrbu(I, co-
couneIe sù nu uscuILe; çLIIn dumneuLu, nene Nue, cum
sunL cocouneIe...
IPINGESCU RuçInouse... mIe-mI spuI?
1UPAN DUMITRACHE
(IuI RIcù cure u venIL Iungù eI)
TouLe cu LouLe, dur Iu onoureu de IumIIIsL sù (II.
RICÀ Du, IumIIIu e puLrIu ceu mIcù, precum puLrIu e IumIIIu
ceu mure; IumIIIu esLe buzu socIeLù(II.
1UPAN DUMITRACHE Açu e, bruvos! (IuI ¡pIngescu.)
TouLe Ie çLIe, îmI pIuce...
IPINGESCU ApoI ducù-I jurnuIIsL...
VETA
(dIn Iund cùLre Jupun DumILrucIe)
EI! TouLe bune, Irù(Ico, dur noI nu dormIm în noupLeu
usLu? CIIrIuc ure sù se scouIe muIne punù-n zIuù Iu
ezIrcI(.
1UPAN DUMITRACHE MuI e vorbù, soro, cum sù nu?
(To(I se dIspun u se reLruge; RIcù e cu ZI(u, CIIrIuc cu
VeLu, Jupun DumILrucIe suIe cu ¡pIngescu.)l
IPINGESCU
(IuI Jupun DumILrucIe)
OnorubIIe, înduLoreuzù-mù cu o (Igurù de LuLun.
1UPAN DUMITRACHE $I cu douù, nene Nue. (bugù munu
sù scou(ù LubucIeru çI se opreçLe încrunLuL cu munu în
buzunur. Nene Nue! CIIrIuc!
CHIRIAC
(coborund Iungù Jupun DumILrucIe)
Ce-I, jupune?
1UPAN DUMITRACHE
(Iuund pe CIIrIuc çI pe ¡pIngescu de munù çI uducundu-I
drumuLIc în Iu(u scenII)
TouLe Ie-um IùmurIL; bIne, de cumnuLuI RIcù nu muI um ce
sù zIc; dur sù vù urùL ce um gùsIL pe perneIe puLuIuI dum-
neueI,... cù uILusem;... îmI vIne sù InLru Iu bùnuIeII reIe.
CHIRIAC
(înIIoruL)
Ce-uI gùsIL, jupune?
1UPAN DUMITRACHE UILe. (scouLe dIn buzunur o
IegùLurù de guL.)
IPINGESCU ¡rumousù IegùLurù, de çIc!
CHIRIAC Aç! Ado-ncou, jupune; usLu-I IegùLuru meu, n-o
çLII dumneuLu?
1UPAN DUMITRACHE
(IùmurIL)
EI, buLù-Le sù Le buLù! De ce nu spuI uçu, IruLe? (IuI
¡pIngescu, cu IIIozoIIe.) EI! VezI?... UILe uçu se orbeçLe
omuI Iu necuz!
IPINGESCU Rezon!
(Pornesc cu Lo(II veseII spre Iund.)
(CorLInu)

1. ACTUL

I

(0 odaie de mahala. U§a In fund dand In sala de intrare; de amandoua partile usii din fund, cate 0 fereastra. Mobile de lemn si paie. La stanga, In planul intai si-n planul din fund cate 0 u§a; In dreapta, pe planul al doilea alta u§a. In dreapta In fund, razemata de fcreastra, 0 pusca de gardist cu spanga atarnata langa ea.)

1.1.

SCENAI
JUP.AN DRUMITRACHE, In haine de capitan de garda lara sabie, si NAE IPINGESCU JUPAN DUMITRACHE (urmand 0 yorba inceputa) Iaca, niste papugii ... niste scarta-scarta pe hartie! 'I stim noi! Mananca pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoara cu pisicherlicuri.; si seara... se gatesc frumos si umbla dupa nevestele oamenilor sa Ie faca cu ochiul. Nai sa mai iesi cu 0 femeie pe ulita, ca se ia bagabontii laie dupa dumneata. Un ala ... un prapadit de amploiat, n-are chiara In punga si se tine dupa nevestele negustorilor, sa Ie sparga casele, domnule! IPINGESCU Nu se ia dupa toate, jupan Dumitrache; dupa cum e si femeia: daca trage la ei cu coada ochiului si face fasoane, vezi bine! bagabontii atat asteapta. JUPAN DUMITRACHE Ba sa am pardon! Stiu eu ce vrei dumneata sa zici... Dar nevasta-mea nu-i d-alea, domnule. IPINGESCU Vai de mine! jupan Dumitrache, adica,

gandesti ca am vrut pentru ca sa-ti fac un atac? Imi pare raul JUPAN DUMITRACHE Nu, nene Nae; dar vreau sa zic adica ca nevasta mea nu-i d-alea cum zisesi, si iaca, dupa mine de ce s-a luat? IPINGESCU S-a luat bagabontii si dupa dumneata? JUPAN DUMITRACHE S-a luat si se ia ... IPINGESCU Si cum esti dumneatal. .. JUPAN DUMITRACHE Eu am ambit, domnule, cand e yorba la 0 adica de onoarea mea de familist ... IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Apoi sa stiu de bine ca intru In cremenal! Sa mai vaz eu numai ca se tine bagabontul dupa mine, lasa-L. IPINGESCU Cara bagabont? JUPAN DUMITRACHE Ei! iaca ... un bagabont! de unde-l cunosc eu? IPINGESCU Apoi, daca nu-l cunosti, de unde stii ca-i bagabont? JUPAN DUMITRACHE Asta-i Una vorbim si basca nentelegem. Dar de! ai dreptul; nu stii ce mi s-a intamplat, nu stii cum rna fierbe el pe mine de doua saptamani de zile... Nu ca mi-e frica de ceva, adica de nevasta-mea ... sa nu ... IPINGESCU 'Aida de! Coana Veta! Mie-mi spui? n-o stiu eu? .. JUPAN DUMITRACHE Nu ca mi-e frica ... dar am ambit, domnule; cand e yorba la 0 adica de onoarea mea de fa-

Incep sa ma-ncruntez la bagabontul si rnai ca-mi venea sa-l carpesc... IPINGESCU Rezon! . bagabontul cu ochii zgaiti la cocoane. se nita. JUPAN DUMITRACHE Stai s-o iau de la cap. IPINGESCU De unde stii ca era arnploiat? JUPAN DUMITRACHE Dupa port nu semana a fi negustor.. cum rn-a facut Durnnezeu cu ambit. sade. IPINGESCU Stau. si nurnai ce rna pornenesc cu un ala. de auzea cainii din Giurgiu. cocoanele nul ca sa rnai sedem. sa fi fost el aici sa rna fiarba asa... erau eu. Trece asa pret ca la un sfert de ceas. Mai rna uit eu incolo. sade. rnai rna fac ca nu rna sinchisesc de el.. dar rni-era rusine de lurne.rnilist . se .. consoarta mea si cumnata-mea Zita. Sade rezernat intr-un pes.. cu un bagabont de arnploiat . ba inca-§i pune si ochilarii pe nas. ca sa vedern si noi cornediile alea de Ie joaca Ionescu. cu fata spre rnasa noastra si cu spatele la cornedie. Tii! frata Nae. eu de! negustor.. si se uita lung si galis la cocoane. IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Bagabontul. IPINGESCU Ca bine zici! incepusesi sa-mi spui istoria... Ma pornenesc ca vine si se pune la alta masa alaturi. sade. sa rna pui in poblic cu un coate-goale nu vine bine .. ca-i sarea ochilarii din ochi si giubenul din cap. Eu. Ne punern la 0 masa. JUPAN DUMITRACHE Stii durnneata ca la lasara secului am rners la gradina la "Iunion". rna scol ca sa plecam. ca inca nu s-a ispravit cornedia.

dar nu vream sa Ie spui cocoanelor.. Stii cum e Veta mea. Plecam noi. IPINGESCUMie-mi spui? n-o stiu eu? ... rna iertase bagabontul. Eu jJ vedeam cu coada ochiului. IPINGESCU Rezon! ca sa nu Ie rusinezi. IPINGESCU Jupan Dumitrache. IPINGESCURu§inoasa.. . EI a ramas la al lui si . rusinoasa. JUPAN DUMITRACHE Stii cum e Veta mea . pleaca si dumnealui dupa noi. Eu trag earn cu coada ochiului fierbeam In mine. coate-goale se scoala si dumnealui.JUPAN DUMITRACHE In sfarsit.coate-goale dupa noi.moftangiul dupa noi. dar nu vream sa spui cocoanelor . rna uit inapoi cu coada ochiului si nu mai vad pe coate-goale. Ei! a venit si el la gradina ca si dumneavoastra. Mai mergem ce mai mergem. Poate ca omul 0 fi sezand prin partea locului. ... mie-mi spui? JUPAN DUMITRACHE Cand apucam de la Stabilament In sus. rna uit iar . .papugiul cat colea dupa noi. ca sa nu Ie rusinez. si s-a nemerit sa apucati tot pe-un drum ca sa va inturnati la domiciliu.. Ei? JUPAN DUMITRACHE Ei! Apucam pe la Sfantul Ionica ca sa iesim pe Podul-de-pamant. pe Dealul Spirii... ajungem la Sfantul Ilie In Gorgani. iesim In dosul Agiei. se ispraveste comedia. adica sa am pardon de impresie. . .mate-fripte dupa noi . Ne sculam sa plecam. a stat si el pana la ispravitul comediei. eu gandesc ca numa' ti-ai facut spaima degeaba. mergem pe la Mihai-Voda ca sa apucam spre Stabilament.

." . Imi ca si uitasem eu de istoria bagabondului.ca trebuie sa fi fost schimbat la fata. a sfeclit-o .dumneavoastra ati mers inainte. Sedem la 0 masa mai la 0 parte. n-am putut pentru ca s-o tratez cu refuz. . domnule. Cum m-a vazut.cum m-a vazut. si incepe comedia. A intorsc capu-ncolo si a inceput sa bea din tigara stii asa. si pe cine gandesti ca vaz la masa de la spate? .. JUPAN DUMITRACHE Pe coate-goale. . JUPAN DUMITRACHE Asa am crezut si eu intai. dar unde rna gfmdeam eu ca 0 sa mi se intample un asa ceva. Bagabontul. nene. pe mate-fripte. Dar rna tragea cu coada ochiului. domnule! Fir-ai al dracului de pungasl. Asa. gfmdeam si eu: poate c-o fi stang coate-goale prin partea locului."'Aide. hai deseara la «Iunion» la Ionescu!" Cum auzii eu de "Iunion". Nu stiu cum ma-ntorc cu ochii inapoi. zau! parol! sa n-ai parte de mine si de Veta!" Ei! cand am auzit asa yorba mare. niste mofturi.. cu giubenul in cap si cu basmaua iac-asa scoasa. cu sticlele-n ochi. niznai. . dam parale si nu intelegem nimica. bunioara yorba dumitale. zice cumnata-mea ieri: "Nene. nene. IPINGESCU Pe bagabontul. "Ce sa mai cautam la comediile alea nemtesti.. mai bine punem banii in buzunarul alalalt si zicem ca ne-am dus. sedem cat sedem. cum sunt eu cand rna necajesc (l§i mangaie favoritele) . IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Ei! haidel. dar stai sa vezil. Ma-ntorc eu iar la loc si rna fac ca rna uit la .. . Ne ducem.. pe moftangiul. A trecut dupa aia 0 saptamana la mijloc.. rna facui verde la fata..

sa-mi tai mie favuridele! (l§i mangaie favoritele) IPINGESCU Ei! daca nu-i ajungea.. . se-ntoarce si bagabontul iar cu ochii la cocoanel.. Ce ziceam eu? "Haide. stii. haide! sa intri tu pe strada lui Marcu Aoleriu ori Catilina si lasa!" Aveam de gand sa intru cu cocoanele In casa. Ei! pe urma? JUPAN DUMITRACHE mIlle. Era sa ma-ntorc In poarta "Iunionului". IPINGESCU Rezonl. rna musiu?" si sa-l si umflu. IPINGESCU In sfarsit? JUPAN DUMITRACHE In sfarsit . .. IPINGESCU Iar se uita la cocoane ..comedii.. iar se-ntoarce-ncolo. .. iar se-ntoarce-ncolo. ma-ntorc iar comedii . sa trimit repede pe Chiriac pe poarta de din dos pe maidan sa-i iasa inainte. unde vrei s-apuci spre cazarrna.. sa rna pui In poblic cu un bagabont ca ala... rna uit iar la el.. nu face . JUPAN DUMITRACHE Ei! iac-asa m-a fiert lara apa toata seara .. dar stii.. plecam: coate-goale dupa noi. .. Pe urrna s-a tinut iar gaie dupa IPINGESCU Pana la Stabilament . si eu sa-l iau pe la spate.. rna musiu?" si sa-l si umflul.. rna uit iar la el.. iar se uita la cocoane. sa-i zic numa': "Ce poftesti.. drace. rnantorc iar la comedii.. sa fi poftit la mine la despartire cu lacramatie. . Si daca nu-i ajungea. ca-i .... JUPAN DUMITRACHE Da.. . despartirea e aproape. am ambit. pana la Stabilament! S-a tinut dupa mine pana la rascruci. m-am gandit: eu negustor .. sa-l apucam la mijloc pentru ca sa-l intreb: "Ce poftesti.

Atata om de incredere am . Eu.. Ce sa zica? . La din contra. el stie toata istoria. Daca nu l-a§ fi avut pe el. am trimis pe Chiriac repede pe maidan. ce sa-ti spui! am ambit. Baiat bun!. si i-a taiat drumul lui coate-goale. toata ziua trebuie sa lipsesc de-acasa. m-am suit degrab cu Veta sus. si bagabontul era sa intre dupa noi in ulita.. JUPAN DUMITRACHE A avut norac! mare norac a avut bagabontul.. i-am spus-o de la inceput .. fugise bagabontul! (Se aude glasul lui Chiriac.. eu i-am iesit inainte peste uluci tocmai pe la pravalia lui Bursuc. cum m-oi vedea la un fel cu meremetul caselor. cu negustoria. Pe de alta parte. ... Cum? JUPAN DUMITRACHE Cand am trecut eu de rascruci cu coaoene. JUPAN DUMITRACHE A§! de el nu rna sfiesc.. strigand afara: "Spiridoane! Spiridoane! ") IPINGESCU Iacata vine Chiriaco Sa n-auza. dar . 11fac tovaras la parte §i-l si insor! IPINGESCUDa' .. Am lasat pe Zita acasa. mi-ar fi mers treaba greu.. rna rog. tiu cand e yorba la 0 adica la onoarea mea de familist. ca omul cu daraveri.. tine la onoarea mea de familist. mai du-te dincolo. geaba! pana sa iesim noi. mai mergi colo. a scapat! IPINGESCUlii! pacat . stii. cine sa-mi pazeasca onoarea? Chiriac saracul! N-am ce zice! onorabil baiat! De-aia m-am hotarat si eu..implineam eu cat i mai lipsea. coana Veta ce zice? JUPAN DUMITRACHE Consoarta mea? . De! cand lips esc eu de-acasa. a iesit haita de caini de la maiorul din colt. ..

domnule sergent.. ca am zacut 0 luna de zile. IPINGESCU Sa dea ceferticat medical. nu pot sa merg nici pan' la pravalie.stii cum m-a facut Dumnezeu pe mine.CHIRIAC 1. zice. domnule sergent. domnule? zice: sunt bolnav.De! ca muierea .. zice.2. Zice rna-sa ca nu poate umbla. zic. alaltaieri m-a grijit. trebuie sa facem mandat de arestare pentru Tache pantofarul de la Sf. zic: n-am eu de-a face cu pop a Zabava. intreaba si pe pop a Zabava de la Sfantul Lefterie. e baiat onorabil si credincios. ca de-abia s-a sculat dupa lingoare.i-am zis pe sleau: "Nevasta. m-a spovedit. Am trimis gornistul de trei ori la el cu biletul. de-abia rna tiu pe picioare. SCENA II ACEIA~I . zice. dar . CHIRIAC M-am dus eu la el chiar In persoana: zic: pe ce baza nu vrei sa vii maine la ezircit. nu-l am pe lista. si I-a primit cu refuz. zic: nu cunosc la un asa rezon fara motiv. zice. mai ursuza. . JUPAN DUMITRACHE Dar pentru ce nu vrea? CHIRIAC Zice ca-i bolnav. zice: aduc martori. Lefteri. n-ai ce-i face: ce-i al omului e al omului!" IPINGESCU Rezon! ACEIA~I . nu vrea sa iasa maine la izircit cu nici un pret.CHIRIAC CHIRIAC (intrand prin fund) Jupane. eu pe dumneata te . nu-i tree muierii nici atitica din al meu. Am cam bagat eu de seama ca nu-l prea are ea la ochi buni pe Chiriac.

Ei! dupa aia pe nea Ghita Tircadau nu I-a putut gasi gornistul deloc. JUPAN DUMITRACHE Sa-i dam. 0 sa-i treaca ... IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Fata frumoasa. e finuIIui Pop a Tache. IPINGESCU Si eu jJ am insemnat pe musiu Tache Ia catastiful meu. IPINGESCU L-am vazut eu azi dimineata. JUPAN DUMITRACHE Ei! bravos! asta e una Ia mana.. trece pe Ia CHIRIAC Ma due sa-i trimet gornistul cu biletul pentru maine. ca de! e taniir. cica n-a dat pe-acasa de trei zile! JUPAN DUMITRACHE Pricopsitul de cumnatu-meu. domnuIe .. cat a umblat dansul fel si chip sa scape de garda . Om stricat. gandesti? Nu mai putea trai cu mitocanul. JUPAN DUMITRACHE Ei! vezi! CHIRIAC Lasa-l ca nu se sfinteste el cu mine. sa-si manance ea tineretele cu un ala . despartire. trebuie sa-i dam mandat. . pentru ca sa-l iau maine dimineata.am pe lista... jJ pocaiesc eu . sa te prezanti maini Ia companie. .. jJ stiu eu. sa-l iei! Ala-i de-al ciocoilor..Acu. A fost Ia el si ieri si astazi cu biletul. Tot gfmdeam Ia inceput. n-as fi mai avut parte de ell Cine stie in ce carciuma sa-nfundatl. modista si invatata si trei ani Ia pasion. (iese repede) IPINGESCU Era afumat ran nenea Ghita. domnule! Pai de ce am dezvortat-o pe Zita de el. jupane..

sa nu striee easa. JUPAN DUMITRACHE Asa. pana mam pomenit intr-o zi ca vine tipand la mine.a rabdat cat a rabdat.s-am si dezvortat -0.biata sa nu fie! . a rabdat biata fata . N -0 mai maltrata. ti-ai gasitl Tircadau si om de treabal Eu. da' face toate posturile? nu-i asa? Nu sunt multe . scaparna de pastramagiul! sa stiu de bine ca rna due la manastire.. cum am ziee ea si un frate.. ea totdeauna. nu tinea la onoarea lui de familist! Un mitoean. da' deseara ca esti de rond . domnule. ee fel de casa sa mai fie s-aia? IPINGESCU Mie-mi spus? Nu i-am incheiat eu proeestulverbal atuneea noaptea. cand a tratat -0 eu insulte si eu bataie? (Chiriae reintra) JUPAN DUMITRACHE Apoi de! n-a avut dreptul muierea sa-l? Om lara ambit. eu maine. Ma rog.. pe cum ca: "Nene. n-a intrat zilele-n sac! aeu e vremea tal Lac sa fie. ziee ca-i negustor. zie: "Lasa. Zito.. 0 data ee nu e barbatul levent. Chiriae baiete (il trage la 0 . aleges-ar praful! CHIRIAC Jupane. ea ala. ea broaste destul!" . Cu azi. iti gasesti tu noroeul. eumnat mai mare. macar eu 0 yorba buna. A§. taiata.. rna rog. tot i dam povete fetii sa mai rabde. paine si sare nu mai mananc eu el!" Ei! daca am vazut s-am vazut. Apoi nu mai era de suferit asa trai. cam pe la doua dupa douaspce. pana pe doua dupa douaspce Ie ispravesti. moarta. domnule..mai incolo. mergi? JUPAN DUMITRACHE Mai e yorba? cum sa nu merg? De ee m-am imbracat? nu vezi? CHIRIAC Jupane. zie. nu mai stau eu mitoeanul. 0 sa-si vie la pocainta.

jupane. jupane. stii ca am ambit. tiu cand e la 0 adica . onorabile! (Chiriac iese. 0 CHIRIAC Lasa. nene Nae. (Ipingescu ia gazeta) JUPAN DUMITRACHE Ma Spiridoane. (11ia la 0 parte) ia vezi. rna? SPIRIDON Vezi ca era multi mustirii. Eu rna due sa inchiz cantorul si magazia. jupane? JUPAN DUMITRACHE Atftta-ti spui eu tie: 'aida! du-te iute si cere cocoanii sa-mi dea sabia si cintironul. JUPAN DUMITRACHE Ei! ia vezi... care. jupane . ca doar nu rna cunosti de ieri dealaltaieri. prin fund. pana sa-mi dea madama gazeta. cand e yorba la adica.3... rna stii ca consimt la onoarea dumitale de familist. de cand a adus Spiridon gazeta.. SCENA III ACEIA~I . ca iau pe sfantul Niculae din cui. tiu la . IPINGESCU Salutare. (Spiridon pleaca.) Bonsoar. . a sorbit-o cu ochii pe toate fetele.parte) ia vezi tu . rna... CHIRIAC Lasa. (catra Ipingescu.. CHIRIAC N-ai grije.SPIRION (aducand 0 gazeta) 1.. stii ca i-am pus sfarcul nou de ibrisim sa nu-i fac saftea pe spinarea tal SPIRIDON Da' de ce. rna stii ca am ambit.. fii baiat de treaba. ACEIA~I . jupane.SPIRION (aducand 0 gazeta) JUPAN DUMITRACHE (lui Spiridon) Dar mai mult nu puteai sa sezi.) Chiriac baiete.

auzisi cum imi poarta Chiriac de grija rondului? Ei! i-e tot frica sa nu uit reglementul. baiat din popor . nea Chiriac mi-a zic sa-nchidem mai degraba... dicoratiile nu sunt facute tot din sudoarea poporului? nea Chiriaco . na.. IPINGESCU Bravos! JUPAN DUMITRACHE Face sa-i dea si dicoratie! IPINGESCU Sa-i deal de ce sa nu-i dea? Si el e d-ai nostri. Are ambit baiatul. JUPAN DUMITRACHE Ce facea cocoana. poci sa zic. ca-i e urat singura-n casa. JUPAN DUMITRACHE Fireste. JUPAN DUMITRACHE Uita rna! Ce ti-e cu muierea fricoasal (strajnic) Da' Chiriac nu-i aicea? SPIRIDON Jupane.) Nene Nae. des pre onoarea de familist. rna? SPIRIDON Cosea galoanele la mondirullui JUPAN DUMITRACHE Ce a zis? SPIRIDON Zicea ca sa vii mai devreme la noapte.. SPIRIDON (vine din dreapta cu sabia si cintironul) Iaca.dupa ce a schimbat gesturi de intelegere. ca ai sa pleci de rondo JUPAN DUMITRACHE Du-t' de ado cheile si Ie du lui Chiriac jos. jupane. Gandesti dumneata ca mai primeam eu sa fiu capitan daca nu-l alegea pe el sergent? Stii cum a regulat compania? E prima domnule. ca sa fie compania noastra ceva mai abitir din toate. cu jupan Dumitrache. (Spiridon iese. poftim.

sa fie cu ochii -n patru. JUPAN DUMITRACHE Haida pleaca. Saracul sf. nu te-oi prinde odatal. JUPAN DUMITRACHE 1. (Spiridon pleaca. jupane? JUPAN DUMITRACHE Te face ca nu intelegi. jupane. SPIRIDON (iesind) Bine.. JUPAN DUMITRACHE Apoi nu-i zice lui degeaba "Vocea Patriotului National"]. jupane. SCENA IV IPINGESCU.) Ma! spune lui nen-tu Chiriac sa nu uite de ce ne-a fost vorba . JUPAN DUMITRACHE JUPAN DUMITRACHE (sezand pe scaun) Hei! ia sa vedern acu ce rnai zice politica.. acurna eu . Citisi ceva? IPINGESCU Bravos ziar. Niculae! i stii tu papara lui . Spiridoane. . rna due sa rna culc? JUPAN DUMITRACHE Da.IPINGESCU Rezont! SPIRIDON (venind din fund) S-a inchis.. ai? Nu stii ce tutun? Eu n-arn aflat ca tragi tigara? Aoleo. dar tutun si carticica ti-ai luat? Chibrituri ai? SPIRIDON Ce tutun. jupane. ... dornnule! Asta stiu ca cornbate bine. IPINGESCU. SPIRIDON Zau.. ..4..

IPINGESCU (citeste greoi si fara interpunctatie) "Bucuresti 15/27 Rapciune. Vent . a carui asinuitate 0 cunoaste demult publicul cititor... sfanta Constitutiune .... ca nimeni nu trebuie a manca de la datoriile ce ne imp un solemnaminte pactul nostru fundamentale. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui: sa nu mai manance nimeni din sudoarea . .. A manca . recomandand cu caldura poporului suveran scnerea amicului nostru. ne trimite urmatoarea prefatiune a unui nou op al sau.." JUPAN DUMITRACHE (nedomirit) E scris adanc... sau mai bine zis tinta Democratiunii romane este de a persuada pe cetateni." JUPAN DUMITRACHE (multumit) Ei... sfanta Constitutiune ..v-Amicul si colaboratorele nostru R. . .." JUPAN DUMITRACHE (cam nedomirit) Adica. bravos! Aici a adus-o bine. ca spune el.Democratiunea rornana. IPINGESCU Ba nu-i adanc deloc.Prefatiune. un june scriitor democrat.. Republica si Reactiunea sau Venitorele si Trecutul. "Sfanta Constitutiune. I dam astazi locul de onoare... si mai ales cei din masa poporului . cum s-o manance? IPINGESCU Stai sa vei. IPINGESCU (cautand sirul unde a ramas) "..

adica sa saza numai poporulla masa. (schimband tonul si mai grav. sireacul! JUPAN DUMITRACHE Da-i nainte.. ce se zvarcoleste sub dispretul strivitor al opiniunii publice. IPINGESCU ". JUPAN DUMITRACHE (lamurit) Ei! asa mai vii de-acasa. ca el e stapan.. Ba putem zice chiar 0 crima. cu toate urletele acelora ce cu nerusinare se intituleaza sistematici opozanti ..) Nu! Orice s-ar zice si orice s-ar face... este putem zice chiar 0 crima .." JUPAN DUMITRACHE (care la fiece accent allui Ipingescu a dat mereu din cap In semn de aprobare. IPINGESCU Stai sa vezi: acuma vine un ce si mai tare. A manca poporul mai ales.. Bravos! Zi-i nainte. cu toate zbieretele reactiunii.. ca-mi place." 0 gresala neiertata. il intrerupe cu entuziasm) . ba JUPAN DUMITRACHE (cu deplina aprobare) Stii ca si aici loveste bine! Da! cine mananca poporul sa mearga la cremenal! IPINGESCU (batand cu mana-n gazeta) Apoi de ce scrie el.bunioara a unuia ca mine si ca dumneata. care suntem din pop or. JUPAN DUMITRACHE Ei? IPINGESCU (urmand citirea) ".

Nu! in van! noi am spus-o si 0 mai spune: situatiunea Romaniei nu se va putea chiarifica.... ceva mai mult. unde mananca sudoarea pop orului suveran ... studinte in drept si publicist. cum vine yorba asta? IPINGESCU (dupa adanca reflectie) A! inteleg! bate in ciocoi.) JUPAN DUMITRACHE Adicatele. pana ce nu vom avea un sufragiu universale .... l bime vor b este ... domnule. Am zis si subsemnez! R. nu-i zice lui degeaba "Vocea Patriotului National"! IPINGESCU ". nu ti-arn spus eu! JUPAN DUMITRACHE Apoi.Hahahaha! i-a-nfundat! IPINGESCU (urmand cu tarie) ". il 1. se aude afara. la dreapta. stii: masa . " (Cand inca nu sfarseste bine Ipingescu de citit. IPINGESCU Asta combate. nu vom putea intra pe calea viritabilelui progres.) UN GLAS DE BARBAT (de afara) Lasa." (amandoi raman foarte incurcati... in strada. JUPAN DUMITRACHE Ei! acu inteleg eu unde bate yorba 1uu Eil b ravos. cocoanal Poate ca sa mor si sa nu ti-o fac! GLASUL ZITI! (de afara) Mitocane! pastramagiule! la politiune! (amandoua glas- . Pana ce nu vom avea un sufragiu universal.. Vent ... cearta mare.. sufragiu .

ce-ti mai pasal tutun ai tras destul. 'ai? . SCENA V SPIRIDON (singur. halal sa fie de oasele mele! mar eotonogi.. 'ai? Te trage traiul ..urile vorbese deodata. neneaeo. nu te-ai eulcat pan-acuma.Nu jupane. trai. cand s-a intors de la gradina eu eoeoanele. nene Nae! Du- IPINGESCU Urgent! (strange repede gazeta si seoate fluierul de la eheotoarea mondirului. ca despre partea lui jupan Titirca Inima-Rea.Nu.. musiu Spiridoane! ziee. intra din dreapta facandu-si 0 tigara) Maa! al draeului ruman si jupanul nostru! Bine I-a botezat cine I-a botezat "Titirca Inima-Rea''. Amandoi ies fuga prin fund.Somn. . aeum te-ai pus sa tragi la aghioase.Nu ti-s somn.5.) Nene Dumitrachelrit. eu banii babachiil . da' daca nu mi-e somn. Bietul nea Chiriae m-a scapat.Iupan mitraehe si Nae Ipingeseu raman uimiti. Ieri saptamana. Ce are el eu mine? Zau! Biata cocoana si eu nea Chiriac! Cu ei mai am norae. m-a gasit destept: "Bravos. ca luase pe sfantul Nieulae din cui .) 1. musiu Spiridoane! ziee. jupane. ei mai rna scapa de afurisitul. da' daca mi-a fost somn.. . Ieri seara m-a gasit dormind: "Bravos. maine dimineata jupanul saracul sa deschiza pravalia. 'ai? stai ca-ti fae eu tie pofta de eulcat!" . zie. Ipingeseu suierand signalul de alarrna. zie.) JUPAN DUMITRACHE (ascultand) Sai. dormi. ai stat pan-acuma sa bei la tutun.

I-am luat sa-i arat casa. cu sfantul Niculae trai bun. SPIRIDON Asa mi-a zis. SPIRIDON Dumneata esti. era turbat ran de tot (s-aude zgomot).6." Si mi-a si pus mana-n par. ca-i scrisesem eu In bilet unde sa vie. ZITA (intra agitata) ZITA Auzi mizerabilul! sa se-ntinza pana-ntr-atata ca sami faca un afront. ZITA Ce-a zis? SPIRIDON "Mersi!" ZITA Si tu ce i-ai spus? SPIRIDON "Pentru putin. ZITA Nu mai trebuia sa-i arati nimic. Daca nu era cocoana sa sara pentru mine tocmai la apropot. ZITA (repede) Ei! L-ai gasit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus? SPIRIDON Da.jJ bun la somn! (Auzi. sa-i arat casa. ca nu-s' ce-avea. rna rupea. ZITA (intra agitata) 1. Eu n-am putut sa viu. ca sa mearga la sig- . Mi-era frica sa nu rna spuie nea Chiriac lui jupanul. SCENA VI SPIRIDON. cadei-ar bunul pe inima lui jupanull) Tragi la somn? Stai ca am eu leac sa-ti tai de piroteala.. Auliu! Vine! (stinge repede tigara cu degetele si 0 baga In buzunar. cocoana Zito? Bine ca venisi.) SPIRIDON.. cocoana." ZITA Nu i-ai spus cum ti-am zis eu? SPIRIDONBa da. ca am umblat noaptea pe drum .

Sunt intr-o pozitiune pitoreasca si mizericordioasa si sufar peste poate. plateai dumneata pielea mea? ZITA Ei! Si zi persoana In chestiune asteapta pe maidan? SPIRIDONDa. am lasat pe persoana In chestiune sa m-astepte pe maidan si eu am sarit peste uluci prin fundul curtii. ah! copilal oDe a lui pozitiune turmentata fie-ti mila. ca mi-era frica sa nu dea jupanul cu ochii de mine. I§i face vant cu scrisoarea si se plimba . Je vous aime et vous adore: que pretendez-vous encore? Inimami pal pita de amoare. ZITA (luand biletul) Si nu mi-l dai mai curandl Adu sa vaz.. (l§i comprima palpitatiile.nlisti 0 roza parfumata. ZITA Prostule! Nu stii ca nenea e de rond la noapte? Nu mai da pe-acasa pana la ziua. pline de reverie si inspiratiune. mi-am pierdut uzul ratiunii. care deschide bolta azurie intr-o adoratiune poetica infinita de sus pine misterioase. esti 0 tanara lalea!oUn poet nebun si tandru te adora.) "Angel radios! De cand te-am vazut intaiasi data pentru prima oara.. tocmai trecea jupanul de la vale. SPIRIDON Dar daca rna gasea pe ulita. 0 da! Tu esti aurora sublima. esti 0 fragila zambila. care m-a facut pentru ca sa-si fac aci anexata poezie: 0 0 "Esti un crin plin de candoare. ori sa vie acasa si sa nu rna gaseasca. si mi-a dat si biletul asta ca sa ti-l aduc.) Te iubesc la nemurire. oTe iubesc la nemurire si Iti dedic lira mea! oAl tau pentru 0 eternitate si per toujours.ur .." (Foarte aprinsa. Dar cand sa ies de pa maidan cu dumnealui. (merge la 0 parte si citeste.

(Zita porneste spre usa din stanga. SPIRIDON Nu pot. ZITA Unde-i Chiriac? SPIRIDONNu ZITA Dar tata? SPIRIDON Lucreaza dincolo. du-te.) Spiridoane baiete. cand usa se deschide si Veta intra. . viu si eu dupa tine numaidecat. tatico: te rog lasa pe Spiridon sa se duca pan' la mine acasa. pana nu mi-o da voie ori nea Chiriac. te asteapta siguralmente . SCENA VII ACEIA~I . ori cocoana. sa rna due..) A! Tu erai? rna miram cine-i. ca sa-mi aduca mantelul.) Iacata-i cocoana.VETA VETA (intra cu lucrul In mana. (tacere. 1.) Il lasi. numai sa vorbesc cevasilea cu tatica. Veta sade la dreapta si lucreaza adancita In ganduri. cocoana. vorbeste rar si incet) Cine-i aici? (vazand pe Zita.) VETA 'Ai? Ce sa las? ZITA Sa lasi pe Spiridon sa-mi aduca ceva de acasa. du-te iute. ACEIA~I ..7.. du-te ...) ZITA Eu. pan curte. este obosita si distrata. (trece incet sa saza cu lucrulla masa din dreapta. coase galoanele la un mondir de sergent de garda civica. bate vantul si mi-e frica sa nu racesc cand m-o intoarce . spune-i sa astepte.VETA stiu.repede.. tato? (se apropie de ea.

nam de-a face cu dumneta. cu pricopsitul de Tircadau. . Mai adineaori sedeam acasa.) ZITA Stai sa-ti spui.. n las." VETA (intrerupand-o scurt) Zito . imi gaseste nenea Dumitrache barbat mai de onoarea ca dumneata. Zic: hai sa rna due la tata. daca nu s-o fi culcat.. cum stii c-a facut -0 Dumnezeu. mizerabilul! sa-ndrazneasca sa-mi tie drumul ca sa-mi faca un atac . sa-ti povestesc ce am patit cu mitocanul! Sa vezi.zice . ca-mi taie drumul. Tusica. Ce sa fac? N-aveam ce citi. sa-ti spui si sa te crucesti. mai bine ti-e acuma vaduva? . Cand sa tree pe maidan. (Spiridon. Scot ivarul de la salon si plec..Pardon.) VETA Dar tu. nu-ti permit sa te-ntinzi mai mult la un a§a afront. "Dramele Parisului" cate au iesit pana acuma Ie-am citit de trei ori. . e halima . la ce-ai venit? (lucreaza inainte.. de nimini nu depand. Zito. sa mai stam de yorba. domnule. "Bonsoar-bonsoar". si stii asa deodata. nu altceva. Stai. ma-ntelegi? .Mi ca t-ei cai! Zic: pardon. zic. si mai intai cand e la 0 adica. cine ce are cu mine! Acu mi-e timpul: juna sunt. zice. se culca 0 data cu gainile. traiesc cum imi place. cocoana. iese. ZITA Du-te. sunt libera. si cand oi vrea.. tato. Auzi. Spiridoane. tato. ce e cand ti se bate tampla a dreapta? ZITA Iti vine 0 bucurie.... domnule.VETA Da. Dar nu ma-ntrebi. nu sunt vaduva. dupa ce schimba privire si semne cu Zita... sanfaso: "Hei. Eram ambetata absolut. rna pomenesc cu mitocaul.

Sa te mariti. eu sunt 0 persoana delicata.. ....) Cu cine sa ma-mpac? ." Am avut tato. domnule.VETA Mie. nu erez.. ca asa te laudai la trebunarl.. ori sa te-nhaitezi eu vreunul? Sarcul! Dar sa stiu de bine ca merg eu el de gat pana la Dumnezeu. Asa . Nu sunt certata eu nimeni. Uf! tatico. (ridicand eapul eu mult interes) Da? (dand din umeri. tatico. tato.. ZITA Da' de ee nu? VETA Dar cand ti se bate a stanga? ZITA Te-mpaei eu VETA 0 persoana eu care esti certata. Zita s-apropie de ea si 0 observa. ea 0 sa te mariti. Ei! Ce zici dumneata.. ZITA Asa .sa nu-mi uit yorba . pastramagiul! La politiune! Vardist! Nene Dumitrachel. Am auzit ca de la 0 vreme-neoaee intr-o bautura 0 duee. ca era trasnit . incai daca m-ai lasat pe mine. 'ai? Cat 0 trai Ghita Tircadau.) "Tatol Ce ai? Plangi? VETA . tot n-ai dumneata parte de un asa eeva. .. de nasul care si I-a luat mitoeanul? (Veta nu raspunde. bine ca m-a scapat Dumnezeu de traiul eu pastramagiul! Sa traiesc eu eu un mitoean! Nu era de mine. sa te duci la manastire. bueurie? . cine ee treaba are! . ziee. parte ca a sarit nenea Dumitraehe si eu Nae ipistatul! aminteri.zie mitoeanului: "Nu-ti permit.. cocoana? -Asta ma-mporta pe mine. zie mitoeanului . .. mitoeanul seosese sicul de la baston pentru ea sa rna sinucida . maser. bine ea m-am vazut liberal. -Mitoeane... sa te naintezi la un asa afront! Da' el: "Gandesti.

(stergandu-se Ia oehi) Eu? De ee sa plang? Ma doare eapul, mi-e cam rau. ZITA Iti sunt oehii turburi grozav ...
VETA Nu-s' ee am; parca rna-nee area niste friguri.

ZITA Nenea e de rond Ia noapte?
VETA Da. (s-apuca iar de Iueru.) Tu mai stai, Zito

ZITA Nu, tato; tarziu.

0

sa rna due si eu sa rna eulc; trebuie sa fie

SPIRIDON (intra si treee repede Ianga Zita) Cocoanal (incet.) Pana aeu am asteptat degeaba. L-am cautat peste tot, si pe maidan, si pe ulita, nu e nicaieri. ZITA (incet) Biletul, ziei ea i I-ai dat. SPIRIDONNu stii? I I-am dat de cand m-am dus Ia tutungerie, cand m-a trimes jupanul. (iese In dreapta) ZITA Bine. (eatra Veta.) Ei! tato, eu rna due, bonsoar, aIevoa. Culca-te si mataIe, nu mai Iuera daca ti-e rau.
VETA Lasa sa-mi fie rau. (razand silit.) Mai bine ar fi sa

mor. ZITA Vai de mine! Ce vorba-i asta? Ce, ti-e ran de tot? Sa trimitem sa eaute pe nenea.
VETA A§! Esti nebunal

Nu vezi ca glumese. Ma doare eapul; nu ti-am spus? Am Iuerat mult Ia lumanare. (are un fior.) M-a tras si fereastra ... Cum m-oi eulca, imi treee.

ZITA Atunei, aIevoa, bonsoir, tatoo (pleaca si se intoarce.)

A! sa nu uit; maine ne vedem, stii ca-i sarbatoare, Sa ne legam de nenea sa ne duca Ia "Iunion".
VETA

(repede) La "Iunion"? Nu Zito, nu mai merg Ia "Iunion". ZITA Da' de ce?
VETA Pentru
VOL

ca... pentru ca nu-mi face nici 0 placere acolo, nu-nteleg comediile alea ... Ei! Ce sa-ti spui! Nu

ZITA Ei, Doamne! Tato, parol, stii ca esti curioasal Ce, pentru comediile alea mergem noi? Mergem sa mai vedem si noi Iumea. Ce, adica toti cati merg acolo inteleg ceva, gandesti? Merg numai asa de un caprit, de un pamplezir; de ce sa nu mergem si noi?
VETA De ce, de ne-ce, nu voi sa merg.

ZITA 'Aide, zau, tato; i zic eu lui nenea, ... vrei?
VETA Nu voi, ti-am spus
ZICI.

data, si nici dumnealui nu mai vrea sa mearga; mi-a spus de azi dimineata: degeaba-i
0

ZITA Zau! Tatico, parol! Sa ma-ngropi!
VETA Nu merg, Zito, nu. Ma stii tu; cand zic
0

yorba e

yorba. ZITA Zi, nu vrei sa mergi, tato?
VETANu.

ZITA (obidindu-se treptat) Nu?
VETANu.

ZITA (podidind-o plansul) Fir-ar a draeului de viata s-afurisital Ca m-a facut mama lara norae! (pleaca.) N-am avut parte si eu pe lume macar de 0 compatimire! (iese, plangand si trantind usa, prin fund. - Spiridon intra din dreapta.) SPIRIDON, VETA

1.8. SCENA VIII
SPIRIDON, VETA
VETA

(lasa mondirul din mana) Spiridoane baiete, tu de ee mai stai? Mai ai vreo treaba? SPIRIDON Nu, cocoana.
VETA Apoi, dut-t' te culca, ee mai astepti?

- Domnul

Chiriae unde este? SPIRIDON E jos pan eurte; adineaori sede pe lavita de la poarta. Dar ... nu stiu ee 0 fi avand nea Chiriae, cocoana ... parca nu-i sunt toti boii acasa ...
VETA Cine stie ee-o fi avand si dumnealui.

SPIRIDON E necajit foe; un eeas s-a tot plimbat pe jos; cand am treeut pan eurte, umbla de colo pana colo, parca vorbea singur si se batea eu pumnii-n piept ...
VETA 0 fi suparat, cine stiel. .. Spune-i sa-nchiza poarta.

Galoanele i Ie-am eusut; uite mondirul, sa i-I duei. SPIRIDONBine, cocoana. (vrea sa pIece eu mondirul.)
VETA Pe urma, sa-i spui ... nu; pe urma, sa te duci sa te

eulci, nu mai ai ee cauta p-aci. Sa nu vie dumnealui sa te gaseasca destept, ca iar 0 patio

Nu. A! De ce mai da Dumnezeu omului fericire. cand intra Chiriac. VETA Noapte buna. (Spiridon iese. VETA. apoi de afara JUPAN DUMITRACHE si IPINGESCU CHIRIAC Dumneata m-ai chemat? VETA Eu? . Saracul Spiridon! Nu stie el ce-i pe sufletul meu... (plange.SPIRIDON (aparte) Ei.. Bine! N-o sa mor nici eu!. . Spiridoane.) Vine! (se sterge la ochi repede si vrea sa pIece..Nu-i mai place. Veta sta locului. se uita In curte. ca parca daca m-o gasi dormind nu-i tot un drac! VETA 'Aide.) Noapte burial.) Nu! Nu mai voi sa fiu proasta: dragoste cu sila nu se poate! (porneste sa iasa spre stanga...9. . CHIRIAC Spiridon mi-a spus ca. apoi se-ntoarce tot adancita In ganduri. noapte buna. nu mai vrea!. De unde stii? Poate mai bine ca s-a intftmplat asa .) CHIRIAC. nu vrea! Dragoste cu sila nu se poate.. . . cocoana. daca e sa i-a ia inapoil? De ce nu moare omul cand e fericit!? De ce am mai trait eu s-ajung la asa ceva!? . Tacere. SPIRIDON Ma due. se aude zgomot. care ramane un moment la u§a. apoi de afara JUP AN DUMITRACHE si IPINGESCU 1. . (merge incet la fereastra din dreapta usii din fund.. ... SCENA IX CHIRIAC. nu stie el cum rade de mine! Eu si noapte bunal..) Ei! Iaca nu vrea omul. du-te. VETA.

(Panza) CHIRIAC (mai apropiindu-se) Maine seara mergi iar la "Iunion"? . zi inainte.VETA Da. domnule Chiriac. CHIRIAC Iti pare bine de ce-ai facut? VETA Nu rna stiu sa fi facut nimic.. I-am cusut. bine. e miscata.. cu simbrie? VETA (intorcandu-se cu fata spre Chiriac) Bine. CHIRIAC (inainteaza) Ei! De ieri seama pana acu cum ai petrecut? Ti-e mai bine a§a? VETA (scoborand un pas spre a se departa de el) Da.. am inchis-o. am zis lui Spiridon sa-ti aduca mondirul. CHIRIAC Mersi! VETA Pentru putin. dar nu-mi pare ran ca s-a-ntamplat asa. ca n-ai zis destule. VETA Bine.. (Panza) CHIRIAC Poarta . Nu sunt sluga in casa dumitale.) CHIRIAC Alt nimic nu mai ai sa-mi poruncesti? VETA Ce! Eu sa-ti poruncesc dumitale? CHIRIAC Sa-mi poruncesti. (intoarce capulin fata scenii.. fireste: nu-mi esti stapana? .

pacat! Eu te eredeam pe dumneata mai destept.. n-am simtit nimie cand ti-am spus ea nu . Eu sunt 0 femeie rea.. Nu m-amjurat? N-am plans? Cu ee m-am ales? Nu mai ma jur. CHIRIAC (sta la indoiala.. si tarasc pe dumnealui pe la gradini ea sa eurtez eu altii.. (eu emotie din ee In ee mai nestapanita) Ce folos! Dumneata erezi mai mult In prostiile si III banuielile lui barbatu-meu.. foarte bine ai facut sa nu rna erezi. Am ispravit . Dar . trebuie sa merg.. de plans as mai plange..... eu strie .. dar nu mai pot . Eu sunt 0 femeie mincinoasa. te-am rugat sa fii bun sa nu-mi mai ziei yorba asta.VETA Daca 0 vrea dumnealui sa mergem. nu trebuia sa-mi pui mintea eu un eopil ea dumneata. Eu te las pe dumneata ea p-o sluga "eu simbrie" sa pazesti easa.. pentru ca nu rna erezi. In sfarsit. apoi se mai apropie) Jura-re Inca 0 data! VETA Sa rna maijur . si gandesc ca trebuia sa ne cunosti destul de bine si pe mine si pe dansul.. Asa e. nu striei dumneata . 0 CHIRIAC Jura-to Inca VETA data si... Daca n-ai avut destul vreme sa rna cunosti.eu? . D-aia zie si eu mai bine ca s-a intamplat asa.. decat In juramantul meu... fireste. am vrut numai sa raz de dumneata.. Dar . Tot trebuia sa ispravim odata . CHIRIAC Ca sa te eurtezi eu amploiatul dumitale? VETA (tresarind si ridicand eapul spre el) Domnule.

.) CHIRIAC (taindu-i drumul) Si nu vrei sa se mai intoarca? VETA (scoboara un pas. Acuma.. (porneste sa iasa.. Bonsoar.. lasa-ma . te-am amagit. (vrea sa pIece spre stanga.stiu sa mai fi trait pana sa nu te cunosc pe dumneata . am ras de dumneata atftta vreme . VETA Cum poftesti sa-ti zic? CHIRIAC Cum mi-ai zis pana ieri.. daca intr-o zi mi-am plans-o toatal Nu. te-am minti. Lasal Ce-a fost a trecut . bine ca ti-ai deschis si dumneata in sfarsit ochii ca sa vezi cine sunt. ai scapat de mine. totdeauna alta ti-am spus si alta am gandit... ieri a trecut.. CHIRIAC Dar eu . nu mai voi. De! Ti-am facut rau.. mai bine mi-este asa cum sunt . dar ....) CHIRIAC (iesindu-i cu un pas inainte) Te duci? VETA La ce sa mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? CHIRIACNu-mi mai zice "dumneata". Toate Ie-am facut pentru dumneata numai din prefacatorie .... Ce folos cata fericire am avut un an. eu ce sa fac? . departandu-se Nu. CHIRIAC (apropiindu -se) Veto! de ella dreapta) VETA Nu. VETA Azi e azi.

. spune-mi dumneata cum sa mai traiesc! Daca rna lasi. Ii scoti rumanului ochii si dupa aia-i zici: "Lasa ca nu e ran si fara sa mai vezi .) Vezi dumneata spanga asta? VETA (se redepe la el si vrea sa i-a smuceasca) Chiriac! CHIRIAC (luptandu-se cu ea) ...VETA Ce fac si eu .... mai bine ca s-a intamplat asa! N -0 sa mori fara luminile ochilorl. vreau mai bine sa mor. 'ai? VETA Ei.) VETA (desperata) Chiriac! (inecandu-se. (se lupta. Invatul are si dezvat. .... ... F ugl.. care va sa zica sa mor. daca nu mai .) Chiriacl. Nu ti-e mila tie de mine? Toate. nu moare nimeni de asta! CHIRIAC Dar daca eu oi muri? (se repede si ia spanga de la pusca. toate de un an si mai bine le-ai uitat intr-o zi? ..." Dar daca n-oi vrea eu sa mai traiesc asal. Invatul are si dezvatl. dar .. ..) Daca vrei sa te omori. CHIRIAC Tocmai pentru ca nu Ie-am uitat. Daca nu mai este nimic intre noi.. .. nu stii dum- neata? CHIRIAC Dezvat! Lesne din gura. Chiriac! . CHIRIAC Lasa-mal Lasa-mal.. bine ar fi sa poata muri omul cand vrea. omoara-ma intai pe mine! (se lupta din putere. . v VETA Nu te las! Te stiu eu cine esti.. L asa-maVI . Nu te las! Nu voi sa ti se traga moartea de la mine..

sa nu mai apuc macar 0 zi fericita cu tine na! Ce mai vrei? .) Lasa-mal VETA (tinandu-l strans) Chiriac! Vrei sa strig? Esti nebun? CHIRIAC Da! Sunt nebun. rna crezi? CHIRIAC Te crez. mai bine. dar ti-am vazut trecand umbra peste perdeaua de la fcreastra. dumneata sa-mi tragi pacatull Cate ganduri si dor m-a ars pe mine. nu ma-ntrebi? VETA Dar tu pe mine nu ma-ntrebi? CHIRIAC Nu mai voi sa stiu de nimic. sa n-am parte de ochii mei. Nu mi-ai zis tu sa rna jur Inca 0 data? Daca m-oijura. Era lume multa. sa n-am parte de viata ta. n-am auzit nimic. §am vrut sa te mai vaz 0 data. fireste ca sunt nebun. asculta. canta muzica. tot mort sunt eu. VETA (repede) Draga Chiriac. de n-aveam unde sta. CHIRIAC De ce te-ai dus la gradina? VETA M-am dus numai de gura sorii-mii Zitii. viata! (se smuceste. Toatea seara In uietul gradinii m-am gandit numai la tine.) VETA Chiriac. cum am trait.Daca stiu eu ceva la sufletul meu din cate ti le-a sporit dumnealui. parca . n-am vazut nimic. lasa-ma: adio.rna vrei. juca comedii. C cu vorbele acestea Chiriac s-a mai domolit. nu mai stiu cine sunt! Am vrut sa rna omor adineori In curte. m-ai innebunit dumneata. Incai sa mor langa tine.

Ce! Ce-o sa ni se-ntample? Sa-mi arza cherestigiria? Arza sanatoasa! Nu m-a facut ea pe mine! Este asiguripsita . ca mor .. Atata pagubal.. zau! rna omori . VETA Si 0 sa rna crezi ca eu numai la tine rna gandesc? CHIRIACDa. Ma gandeam: daca s-o descarca. Da' de ce nu i-am spus sa bage de seamal De ce nu I-am rugat sa 0 lase cu gandurile toata seara. ce sa rna fac eu cand l-oi gasi mort intins acasal. Pe tine te lasasem acasa stergfindu-ti pusca: stii ca ruginise incarcatura inauntru si te apucasesi s-o scoti cu vergeaua. daca m-a vazut ca rna speriu. rna crezi? CHIRIAC (biruit cu desavarsite) Te crez! (arunca departe spanga si ia pe Veta In brate. N-am vazut. VETA Imi fagaduie§ti? Te juri? CHIRIACDa. Nu puteam sa-mi iau gandul de la pusca. Stiam eu ca 0 sa rm se intample mie un necaz mare. zice: "Ei ce e daca s-a rasturnat! Nu mai crede In prostii de-alea. ." Rasturnasem candela. CHIRIACNu.. . nu mai fac... pe urrna ochiul al drept mi se batea intr-una de vreo trei zile. n-am auzit nimic! Ma jur pe ce vrei tu.. sa nu mai faci ce mi-ai facut.. Inca dumnealui.. ... zau! N-am vazut nimic.dormeam si visam ceva.. Doamne fereste! Pusca In mana lui. mi se facuse semn: rasturnasem de dimineata candela.) Chiriac.) VETA (strangfindu-l cu putere) Chiriac! (raman 0 clipa imbratisati In tacere.

. onorabile! JUPAN DUMITRACHE 0 yorba rea? .. VETA Si n-o sa-mi rnai zici nici CHIRIACNu. jupane? JUPAN DUMITRACHE (de afara) Dar ce. CHIRIAC (repede. JUPAN DUMITRACHE (de afara) Sornn usorl. nu te-ai rnai culcat? CHIRIAC Inca nu. jupane... merge spre fereastra) Nu-i nirnic! Trece la posturile dinspre Marrnizon . JUPAN DUMITRACHE (de afara. IPINGESCU (asernenea) Si vise placute.. (catra jupan Durnitrache.VETA Ca nurnai pentru tine traiesc? CHIRIACDa.) Durnneata esti. .) VETA Hii! Durnnealui . acu rna culc. Chiriac puiule. VETA Si n-o sa rnai rna faci sa plang? CHIRIACNu! Nu! Nu! Dar rna ierti? VETA Dar tu pe mine rna ierti? CHIRIAC Eu te-arn iertat de rnult (se strang bine in brate). fara s-o lase din brate. sub fereastra) Chiriac! Chiriac! (Cei imbratisati raman incremeniti ascultand. pe fereastra.

. .. ia vezi de ee am vorbit.. rna stii ca consimt la onoarea dumitale de familistl. SCENAI VETA. . VETA De unde stii ee se-ntampla? Paza buna treee primej- dia rea. pana aeum n-am inchis oehii? CHIRIACEi! D-apoi eu i-am inchis! ..0 lampa eu gaz arde pe masa) 2. dar as vrea si eu sa rna eulc. d-aproape de tot: rna stii ca tiu cand e la 0 adica . fii eu oehii-n patru. drag a.(departandu-se treptat) Chiriae. puiule.. Cine stie? Vine lara veste! CHIRIAC A§! Mai are doua eeasuri bune de alergat. nu poate veni asa degrab'. cand iti spui eu ca nu vine. sunt aproape de unsprezeee . (Cortina) (Aceeasi odaie. puiule. zau. CHIRIAC N-ai grija. du-te. are sa mearga pana la Cotroeeni.1. CHIRIAC 2.. jupane. fii euminte. CHIRIAC (strfingand pe Veta eu putere) Lasa. ACTULII (Aceeasi odaie. . VETA Bine.0 lampa eu gaz arde pe masa) VETA. sunt obosita grozav. ee te gandesti? Nu-l stii pe el ca umbla agalea? . CHIRIAC VETA Du-te. Stii tu ea de ieri seara de cand ne-am eertat.

ca-i bolnav de lingoare.. Chiriac.VETA Tocmai d-aia. printr-o perla de iubire.. Sa rna culc . ai uitat ca trebuie sa te scoli pana-n ziua? 0 CHIRIAC Bine zici! Cum sa uit. II am pe lista. (se mai intoarce spre a repeta jocul si iese In stanga planul din fund. eu sunt bolnav? Nu rna priveste pe mine.. saruta-ma si du-te.) Bonsoar. nu mai rna due rara tine . sa mergem sa luam doi oameni din companie.) Mi s-a parut ca umbla cineva pe portita. 0 strange-n brate si pleaca.. VETA Apoi mi-a spus lelita Safta.oMi-au revarsat raze lor. ca cum ar fi auzit ceva) Ia taci! (asculta.. coborand la masa) "Intr-un moment de fericire. CHIRIAC Ce treaba am eu cu boala lui? Ce. nu uiti ce mi- ai fagaduit. 'Aide.. se poate? Maine trebuie sa rna scolla patru ceasuri. trebuie sa se prezante la ezircit."o o(fredoneaza din ce In ce mai incet.. VETA (tresarind. Maine ai sa iesi la ezircit. Ce obosita sunt! . .oStelele s-au umplut de dortixi.n-o sa rna mai necajesti niciodata? CHIRIAC Niciodata. ca sa ridicam pe Tache pantofarul de la Sfantul Lefterie. saruta-ma Inca data si du-te si tu de te culca. Dar tu . CHIRIAC (0 saruta) Maine seara nu te mai duci la "Iunion"? VETA Nu. Are sa vie gornistul.) Trebuie sa fie trecute de unsprezece . fredoneaza incet. (0 saruta..) VETA (singura.

. apoi MITRACHEo§i IPINGESCU de afara 2. se scoala si fuge In partea ceailalta a scenii facandu-si cruce si scuipandu-si In san) A! RICA . micsoreaza lumina lampii de tot si incepe a se pregati de culcare. JUPAN DU- SCENA II VETA si RICa VENTURIANO. G.) Ah! Ah! Chiriac! (fredoneaza intaia strom din "Portretul" de d.2. vede pe Veta In spate.Nu mai pot . rasufla din adanc.)o o"Cand ore de-ntristare vor turbura vreodatanf'rumoasa-ti inimioara. pune mana la inima si inainteaza In varful degetelor pana la spatele scaunului ei. tu vei portretul meu.) VETA si RICa VENTURIANO. se opreste pe prag.. Sion." (Urmeaza mai incet. (sade H'inga masa. apoi MITRACHEo§i IPINGESCU de afara JUPAN DU- RICA (intra. deschide albumul si da de portretul lui Chiriac. odaia este foarte slab luminata de flacara inchisa a lampii. . si se arata Rica Venturiano.nxi crede ca eu sufer cu tine deodata.Usa din fund se deschide incet In vremea asta.rixi c-amandoi atuncea compatimim mereu. cade In genunchi si incepe cu putere) Angel radios! VETA (da un tipat.

ce poftesti. parca sunt turbat. c-aminteri.) Vai de mine! Asta e vun pungas: a aflat ca nu-i dumnealui acasa si umbla sa ne pungaseasca. tamplele-mi se bat. sufer peste poate. ti-am spus. VETA Turbat? . VETA Ei! ~-apoi? Ce-mi pasa mie! (dupa mica reflectie. VETA Nebun! (strigand. Chiriac! Spiridoane! RICA Nu striga.. (se taraste un pas In genunchi) fii mizericordioasal Sunt nebun de amor. strig: cine esti.. fruntea mea imi arde. da! Sunt nebun . madam. care sufere peste poate si iubeste la nemurire. da.) Chiriac! Spiridoane! Saritil Hotiil 0 RICA (cu mainile rugatoare) Nu striga! Nu striga! Fii mizericordioasa. de cand te-am vazut inlaiasi data pentru prima oara mi-am pierdut uzul ratiunii.(intorcandu-se In genunchi spre partea unde a fugit ea) Angel radios! Precum am avut onoarea a va comunica In precedenta mea epistola. (tare strigand..) Nu mi-ai scris sa intru lara grija dupa . aibi pietate! M-ai intrebat sa-ti spui cine sunt.. Ma intrebi sa-ti spui ce caut. Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu insuti In original? VETAEu? RICA Da! (se ridica.. Domnule. ce cauti pe vremea asta In casele oamenilor? RICA (se ridica si se apropie de dansa taindu-i drumul) Cine sunt? Ma intrebi cine sunt? Sunt un june tanar si neferic.) Sariti. spune-mi degrab'.

ti- am scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi obrazniciel Stii dumneata cu cine vorbesti? RICA Cum sa nu stiu? In van te aperi. m-am intors indarat. Cand am aflat ca sezi pe aci. mi-ai raspuns sa viu. stia ca rna tiu dupa voi.. ti-am scris prima mea epistola intr-un moment de inspiratiune. am citit In ochii tai cei sublimi ca si tu corespunzi la amoarea mea.. cand oi vedea la fereastr ca se micsoreaza lampa? lata-rna.. Visezi. VETA Adevarat. In coltul stradei. strada Catilina. mi-a taiat drumul niste caini. VETA De la "lunion"? (cauta cu gandul. ai primit-o. Te-am vazut d-atunci seara de la "lunion" . care . eu voi sustinea. M-am luat dupa tine chiar In seara aceea pana la Stabiliment. nu mai umbla cu mofturi.. Alaltaieri seara. si am venit . sus si tare. si. abandonandu-ma curajul de a mai intra intr-o strada fara lampe gazoase. amoarea mi-a inspirat curaj. dar cand sa-ti vaz justaminte adresa. Simtisem ca mitocanul de cumnatu-tau rna mirosise. m-am tinut dupa voi pana In aceasta suburbie. ca tu esti aurora. Si tu rna iubesti pe mine. pentru ca-mi era frica sa nu pat vun conflict cu mitocanul. orice s-ar zice si orice s-ar face. chiar de atunci seara. domnule. cand privirile noastre s-au intalnit. M-am transportat la localitate pentru ca sa-ti repet ca te iubesc precum iubeste sclavullumina si orbullibertatea. te-am curtat la nemurire si m-am informat prin baiatul de la cherestegeria lui cumnatu-tau cum stai cu familia tao Am aflat ca acum esti libera.zece ceasuri la numarul 9. pentru ca sa-ti repet ca: (cade iar In genunchi) nu.) RICA Da. parol ca esti nebun.

sub pretext ca si pe motivul.. adica. pardon ...deschide bolta instelata intr-o adoratie poetica. sa te duci mai degraba. pardonul ca pardonul. scuzati . Vezi bine ca raz. sa iesi curand din casa asta. Ma RICA Cum sa nu stiul Tu esti angelul visurilor mele. de amoarea mea? VETA Da' cum.. ingrato.. tu esti . Doamne iarta-ma! Sa nu raz? . ca. razi. daca tii la pielea dumitale.) RICA (foarte incurcat. Stii bine cine sunt? cu cine vorbesti? . vreau sa zic. pot pentru ca sa zic chiar luceafarul.. VETA (care trece la lampa.. dar te rog. Doamne fereste! De te-o calca aici barbatu-meu . tu esti steaua... se scoala de jos si se da inapoi impiedicandu -se) Madam! Sa am pardon! Scuzati! Cocoanal Considerand ca.) VETA (a ascultat cu mult interes toata tirada lui Rica §i-l intrerupe izbucnind de ras) Ha! Ha! Ha! Acu inteleg eu tot! Ha! Ha! Ha! RICA Razi. respectul. pardon .. VETA (razand) Bine. i mareste focul si se pune cu chipul in bataia luminii) Zau? Ia uite-te bine! (rade. Apoi stii dumneata cunosti? ...... care straluceste sublim in noaptea tenebroasa a existentii mele.. plina de .. (urmeaza declaratia foarte iute pana ce-l intrerupe Veta...

ca te cunoaste.. unul pe maidan si altul pe la poarta ca sa te prinza In ulita. RICA Scuzati . dar pana sa iasa ei... . VETA Ei! Stii ca-mi place! Ce! Te tiu eu? Du-te. dumneata fugisesi . va rog binevoiti a-mi da drumul daici de urgenta . Madam. Aminteri.. Barbatu-meu sufere grozav de gelozie si e In stare a fi capabil sa te omoare... Baga de seama sa nu te intalnesti cu barbatu-meu.. RICA Chiriac! VETA Da. RICA (speriat) Sa rna omoare! VETA Deja alaltaieri seara ai avut norac de ti-a taiat dru- mul cainii si nu te-a lasat sa intri In ulita noastra.. ca de-acum incolo trebuie sa se intoarca acasa. si cum te-o vedea. zaul Te umfla.. .) . si au iesit amandoi.. usa-i deschisa. (vrea sa pIece.. tejghetarul nostru. du-te repede. DeL. Apnea pe maidan si iesi devale spre Antim.(accentuand) mitocanul. RICA (ingrijat) Levorverull. RICA Ma umflal. Inca Chiriac luase si levorverul. dumnealui s-a suit repede sus.. apoi sta si se intoarce. VETA Apoi zau nu stiu ce s-o mai alege de dumneata... si baga de seama la poarta sa nu dai piept In piept cu dumnealui.. a desteptat pe Chiriac. pardon .

cu care am onoare a fi al domniei-voastre prea supus si prea plecat. fugi. publicit si studinte In drept . s-aude glasullui jupan Dumitrache In curte. cand vrea sa deschiza usa ca sa-i dea drumul. nu voi sa pat nici un conflict! VETA Apoi. madam.) VETA (oprindu-l) . Chiriac! Spiridoane! VETA (ingrozita) Muziu! Domnule! M-ai nenorocit. E aici In casa.Cocoana. ori ti s-a facut pesemne de vun conflict . nu. ca te omoaral RICA Aoleo! (se repede sa fuga pe usa. RICA Nu. Rica si Veta coboara inspaimantati. colaboratore la ziarul "Vocea Patriotului National". spre a va ruga (cu multa volubilitate) sa primiti asigurarea inaltei stime si profundului respect. bonsoar! VETA 'Aide! (vrea sa-l conduca pana la usa. ce-mi pasa mie! Du-te odata. atunci du-te! Ce mai stai? RICA Ma due. Rica Venturiano. In stramb. eu sunt june cu educatie. VETA In drept.. scuzati. esti 0 dama venerabila.. profit de ocaziune. arhivar la judecatoria de pace circumscriptia de galben.. si dumitale atata ti-a fost! Fugi. poet liric.. ) JUPAN DUMITRACHE (afara In curte) Iti spui ca i-am vazut eu capul pe fereastra. pardon.

) RICA (desperat) Madam... ugt . Vezi dumneata cine mi-a fost sora-mea Zital D-aia se tinea dumneaei de . care da In mmid an.. jos e 0 portita scurta.. cocoanal Ai mizericordie de un june roman In primavara existentii sale! De-abia douazeci si cince de roze si jumatate innumar.. dar pe unde? A! Pe fereastra asta. iesi curand. pasii se apropie..Nu p-acolo! JUPAN DUMITRACHE (d-afara) Daca nu i-a ajunge ce i-oi da eu moftangiului. Ce comedie! Doamne sfinte! Daca-l prindea Chiriac. 11omora. lasa-te pe scara III capatul binalii.3. .. apoi DUMITRACHE si IPINGESCU VETA A scapat sarmanul. treci binisor pe schele la stanga. F·· iute ... Scuzatil..) VETAsingura. se loveste cu capul de zid si-si turteste palaria) Pardon!. mie favuridele! IPINGESCU (tot d-afara) Rezon! (se aud pasi repezi suind scarile. SCENA III VETAsingura.. apoi DUMITRACHE si IPINGESCU sa-mi tai 2. Scapa-rnal VETA Da . RICA (iese pe fcreastra.. . douazeci si sase Ie implinesc tocmai la sfantul Andrei . Bonsoar! (dispare pe fcreastra.

pe sub masa. du-te dincolo.) VETA Cine sa fie? JUPAN DUMITRACHE (fierband) Cine sa fie? . nu radc: du-te dincolo. aci avem . cocoana. sa nu stiu nimic. cocoanal. JUPAN DUMITRACHE Nu rade. Bine ca a scapat.. peste tot. se uita pe sub pat. acum trebuie sa-i sfarftie calcaiele pe maidanullui Bursuc.) VETA Ei! Stii ca esti nu stiu cum! Ce vii asa turbat? Uite.. Si eu. dupa ce ca pat un afront tocmai la ce-am tinut eu. ca la batalie. pentru ca nu mi-a fost somn. vai de el.) JUPAN DUMITRACHE (inainteaza strajnic) Cocoanal Cine a fost acum aici? (Ipingescu cauta cu ochii In toate partile. cu sabia scoasa. (coboara la masa si se face ca lucreaza. De ce nu te-ai culcat pan-acum? VETA Zau. nu te-a§ intreba. Usa din fund se deschide de perete si intra furiosi jupan Dumitrache si Ipingescu cu sabiile scoase. ca nu esti In toata firea! Auzi ca de ce nu m-am culcat..capul meu sa tot batem gradinile: era amorezata. Ce! Vrei sa rna culc si sa-mi las lucru? Maine e sarbatoare. trebuie sa rna gatesc sa merg la biserica.. . IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Cocoana. si sa-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui musiu asta . proasta. Stiu eu cine sa fie? Daca as sti. IPINGESCURezon! (cauta mereu.

SPIRIDON NAE IPINGESCU. si nu rade. alta scara nu mai are . . ca sa n-o rusinez. strigand. cocoana. SCENA IV JUPAN DUMITRACHE. adica-i vorbesc cu perdea. apoi JUPAN DUMITRACHE Stii (se ineaca de emotie).4. (umbla agitat. rna stapanesc. NAE IPINGESCU. ca are sa se intample lucru mare. VETA Iaca. (iese razand in stanga planul intai. nu voi sa-i isplic lucru formal.. IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE Stii cum e dansa ..) Rau ai facut.) JUPAN DUMITRACHE. cocoanal VETA Ce rau? Ce visezi? Ce-am facut? JUPAN DUMITRACHE Stii dumneata bine! Dumneata sa tragi pacatul de ce s-o intfimpla (sinistru). JUPAN DUMITRACHE (strajnic la culme) Du-te. macar sa stiu de bine ca merg la cremenal! VETA Esti nebun! (aparte. rna due.. du-te curftnd. apoi SPIRIDON 2. mie-mi spui? JUPAN DUMITRACHE (plimbandu-se agitat) Adica chiar in casa mea sa nu pot eu pune mana pe bagabontul? Ca n-a avut pe unde iesi. IPINGESCUCoana Veta? Rusinoasa. cocoana.) Acu nu mai mi-e frica.treaba..) Spiridoane! Spiridoane! Chiriac! Spiridoane! Chiriac! (catre Veta.

jupane.) JUPAN DUMITRACHETaci! SPIRIDON (fugind intr-un colt) Nu stiu . da-l cateaual JUPAN DUMITRACHE Apoi parca ne-a fost yorba. (striga. cu parul valvoi. dormirea-ti Unde-i Chiriac? . sa nu te mai gasesc dormind cand ma-ntorc acasal Na porunca! Na porunca! Mai na porunca! Sa-ti mai treaca de pirotealal SPIRIDON (plangand) Auliu. SPIRIDON Auliu! (se jeleste. JUPAN DUMITRACHE (se repede la el. sculat zapacit din somn) Ce-i porunca.. Spiridon fuge) Da' sa mananci si sa dormi stii? SPIRIDON Doarmne In odaia dumnealui. jupane. jupane... JUPAN DUMITRACHE Doarme? Toti dorrniti. (11 ia de par.) Spiridoane! Chiriac! Chiriac! Spiridoane! SPIRIDON (vinde din dreapta. daca am dormit? IPINGESCU (strajnic catra Spiridon) Pentru ce nu esti prezent la apelul nominal? . jupane? JUPAN DUMITRACHE Porunca? Vino sa-ti dau porunca.casa.) IPINGESCU Hahahaha! Da-l. musiu Spiridoane baiete. auliu! Ce ti-arn facut eu.

Eu arz In foe si toti trag la aghioase! Eu arz de onoarea mea de familist si lor de somn Ie arde . ..5. mergi! IPINGESCU (eatra Spiridon... apoi SPIRIDON 2. din stanga) Ce-i jupane? Ce s-a aprins? Arde? Unde arde? JUPAN DUMITRACHE (luandu-l de mana si aducandu-l in fata seenii) Chiriae! (seurt. . ti s-a parutl JUPAN DUMITRACHE Am vazut eu oehii. CHIRIACCe? JUPAN DUMITRACHE Mi s-a necinstit onoarea de familist! CHIRIAC A§! nu se poate.. Chiriae! ACEIA§I ...CHIRIAC.) M-am nenorocit! CHIRIAC Pentru ee? JUPAN DUMITRACHE S-a dus ambitull CHIRIACCum? JUPAN DUMITRACHE Toemai la ee am tinut . apoi SPIRIDON CHIRIAC (Stergandu-se la oehi. Cheama pe Chiriae degraba . In eostum de noapte.somnul al lung! Painea stiti sa mi-o mancati. batandu-i din pieior) Urgent! (Spiridon iese degrab' In stanga. vine moale de somn.CHIRIAC..) JUPAN DUMITRACHE Chiriae! Chiriacl. SCENA V ACEIA§I .

) CHIRIAC (batandu-se-n piept) Las' pe mine. IPINGESCU Idem. I-am vazut din ulita pe fereastra aici In casa .. Chiriae puiuIe. (iese pe furis prin fund. asa ti se nazare dumitale. trebuia sa dau piept In piept eu el.CHIRIAC A§! Asa m-ai speriat si alaltaieri seara. . intreaba si pe nenea Nae! IPINGESCU (grav) Aprob pozitiv.. jupane. ea n-avea pe unde! Pe scara m-am suit eu eu nenea Nae. eu giubenu-n cap. (iese In dreapta.) CHIRIAC Aici In casa? Nu rna baga-n pacate.Trebuie sa-l gasirn. Trebuie sa fie aici In casa aseuns. eu oehelarii pe nas.) JUPAN DUMITRACHE L-am vazut eu oehii mei. . CHIRIAC (dezmeticit) Cum? Cand? Unde? Cine? JUPAN DUMITRACHE Bagabontul! CHIRIACEi? JUPAN DUMITRACHE Mate-fripte. JUPAN DUMITRACHE Chiriae. jupane! SPIRIDON (aparte) Cu oehelari? Cu giuben? E persoana eoeoanii Zitii. si nu se poate sa fi iesit d-aiei. (Spiridon intra din dreapta.

ce e? CHIRIAC (cu putere catra ea) Nu scapa el. schelele merg pana-n capatul binalii. acum nu mai imi pasa macar sa intru si-n cremenal! (cautand cu ochii. cocoana.IPINGESCU (care se afla la fereastra din stanga) Sa am pardon: fereastra asta da pe schele. si scara este In partea ailalta. gaseste bastonul lui Rica uitat pe scanduri langa scaunul unde acesta a cazut In genunchi la intrare.) Chiriac! Chiriac! puiule. podul nu-i podit pana acuma. (Jupan Dumitrache reintra si iese cautand In stanga. s-a dus. SCENA VI ACEIA~I . ACEIA~I . e gratie numa.VETA (din stanga) 2. In dosul binalii.VETA (din stanga) VETA Ce e. CHIRIAC Nu se poate sa fi gasit scara.Chiriac si Ipingescu cauta si ei In toate partile. .) CHIRIACDa.) Mai zi ca mi s-a parut. IPINGESCU Ei! Acolo nu-i scara? Daca 0 fi iesit pe aici pe fcreastra. Schelele se-nfunda In podul grajdului. JUPAN DUMITRACHE (reintra In stanga desperat) Mi s-a dus ambitul. a scapat pe maidanullui Bursuc. uite! (arata bastonul.6. frate. nici mort din gheara mea! JUPAN DUMITRACHE . nu mai voi sa stiu de nimic! Mi s-a necinstit onoarea de familist.

jupane. cocoana. ea nu se lasa.. nici mort. cocoanal (scapa din mainile ei si lese pe . cu ochilari la nas si cu giobenu-n cap! CHIRIAC (se lupta cu Veta) Lasa-rna. nu stii ca schelele sunt parasite de trei saptamani? Vrei sa te prapadesti? CHIRIAC Lasa-ne cocoanal (vrea s-o dea In laturi.(asemenea) Da.. banuiala . iar? Ai uitat ce. 'aide.) JUPAN DUMITRACHE (asemenea) Lasa-ne cocoanal IPINGESCU (asemenea) Pardon! VETA (lui Chiriac) Iar te iei dupa vreo banuiala de-a dumnealui... nene Nae! (vrea sa se repeaza peste fereastra cu pusca-n mana. IPINGESCU (asemenea) Absolut! CHIRIAC 'Aide. JUPAN DUMITRACHE Da.) VETA (alearga si se pune In dreptul ferestrii) Sunteti nebuni? Vreti sa se rupa schelele cu voi? Chiriac.

l-ai ehemat sa vie. SCENA VII VETA.. ZITA CUChiriae? VETA (dregand -0) Cu dumnealui.) VETA nene (sculandu-se sovaind. de mi-am gasit beleaua eu Chiriae .7. iacata-i dumnealui eu Nae ipistatul se suia pe scara . eu toti. VETA Si toemai cand sa-i dau drumul inapoi pe use. Chiriac! Inainte. ZITA 2.. VETA (sculandu-se repede de pe seaun) Zito. Zito. ZITA Si? . Nae! (iese pe fcreastra. eu Chiriae. seoate eapul pe fereastra) Chiriae! Chiriae! Binisor! Sa nu eazi! VETA. ) VETA (sovaie si eade pe seaun) Chiriae! JUPAN DUMITRACHE Inainte. tu mi Ie faci toate. ZITA ZITA (intra prin fund repede) Ce e. tato? Ce s-a intamplat? Mi-a spus Spiridon . si In loe sa vie la tine a venit aiei.. tu ai dat nas amploiatului sa se tie dupa noi... tu m-au dus la "Iunion".fereastra. Nae Ipingeseu 11urmeaza.

ea sa nu mai oeolese. si a trebuit sa rna intorc iar pe ulita ea sa intru In eurte.) JUPAN DUMITRACHE (de afara) Atin'te. Zito! E primejdie! dumnealui e grozav. ZITA (eu spaima) Pe portita dinspre maidan! VETA Da. ca mor! (se aude scanduri.. VETA Incuiata? Si ulueile sunt de doi stanjeni! Atunei persoana In ehestie n-a putut fugi! Zito.) VETA Taci! (asculta amandoua. ZITA (zdrobita) Tato! Per l'amour di Dieu! Portita dinspre maidan e incuiata.. ZITA Si pe urrna? VETA L-am facut scapat pe fcreastra. pentru ea pe seara a mare s-ar fi intalnit piept In piept eu dumnealui.. pe portita dins pre maidan.strigand ea niste turbati . ea sa iasa pe la spatele binalii. adineori am vrust sa viu eu p-aeolo.. Chiriae! IPINGESCU ° darftrnare de . ZITA Nu mai spune tato. i-am dat drumul pe schela. Chiriae e nebun! ZITA Vai de mine! Monserul meu! Mi-l omoaral VETA Chiriae a luat pusca eu spanga si dumnealui a seos sabia .

Chiriac! (zgomot.) Am scapat pana acum! Sfinte Andrei. parul Ii este In neoranduiala. s-aude alt zgomot afara si strigate. cand ele vor sa paseasca pragul. tu s-o descurci! 'Aide repede de scapa omul din primejdie. apoi SPIRIDON 2. 'aide sa mergem degraba. tremura si i se incurca limba Ia yorba. scapa-ma si de acu incolo: sunt Inca june! Geniu bun al . ciment si caramida.8. SCENA VIII RICA VENTURIANO. ZITA 'Aide! (Amandoua pornesc sa iasa prin fund. e galben si tras Ia fata. i se naluceste a spaima din cand In cand si 11 apuca slabiciune Ia incheieturi.) RICA VENTURIANO. strigate si 0 detunatura de pusca. este prafuit de var. Tu ai facut incurcatura. apoi SPIRIDON RICA (Coboara incet pe fereastra pe unde a iesit. palaria rupta.) VETA Chiriac! ZITA Monserul meu! (ies amandoua desperate.) GLASUL LUI JUPAN DUMITRACHE Nu Ie lasa.(de afara) Stai! In numele Costitutiunii! VETA (ingrozita) L-a prins! ZITA (asemenea) Ah! Mor! VETA Sunt In curte.

0 iau inapoi lara sa stiu unde merg.. vine eineva pe sehele.. Coeoana perfida rna indusese In eroare .) Paici! (Spiridon intra In acelasi moment repede.. musiu.. .. afara. rna fae ca nauz.) SPIRIDON Domnule. si se lovese amandoi In piept. Toti se departeaza.. 0 inspiratiune. Ce sa fae? Pe unde sa ies? Imi trebuie 0 inspiratiune ingenioasa . (se repede la usa din dreapta..) 0 ee noapte furtunoasal Oribila tragedie! (i se pare ca aude eeva si tresare.. Destinul rna persecuta implaeabil.) Ce de peripetiunil.m-aseunz In butoi! Pasii inimieilor s-apropie In fuga mare. eu.. 0 desehide.) Ah! Cum m-ai speriat! (Ii vine rau. Zgomotul apoi eu incetul se stinge.) A! Auz pasi.) Da. Auz un zgomot. ea june eu educatiune. am gasit-ol Sa ies pe use.. e bezna. niei 0 scara . a odaii lui Spiridon. res pe fereastra si pornese pe dibuite pe sehele! Ma tiu binisor de zid si ajung In capatul binalii. ..eu ea poet am totdeauna inspiratiuni! . tipete de femei.. rna impiedic de un butoi eu tirnent .. .res binisor din butoiul meu.) Obseuritate absolutal (merge la fereastra. strigate. rna tarasc de-a busele pe sehele si rna pomenese inapoi aci.. Vreau sa ma-ntorc si d-odata auz pe inimiei venind In fata mea pe sehele. ora fatala pentru mine! . tre- . tot aici esti? E foe mare. protege-rna.venitorului Romaniei. (merge repede In varful degetelor la usa din fund. multi insi tree iute pe langa butoiul meu injurandu-ma..... In sala. Sehelele se-nfunda.. si eu sunt roman! (rasufla din greu si I§i apasa palpitatiile... (pune mana la frunte si cauta In gand.. totul ramane intr-un silentiu lugubru. numai din departare se aude orologiul de la Stabiliment batand unsprezeee si douazeci . In fine 0 impuscatura.

SPIRIDON Trei sferturi de rubla: sase paehete de tutun! Te seap.buie sa fugi! Daca ornoara . Iti dau.) Odaia d-aeolo raspunde toto pe seara a mare. du-te degrabal SPIRIDON (eu siretenie) Apoi. SPIRIDON Nu se poate. te chern In odaie. scoate-ma de aiei. si cand or intra eu totii aici.. (Ii taie drumul. imi vine stenahorie.) Pe aiei. nu voi.. SPIRIDON Dumneata stai aiei.. desehiz usa care da In scara. baiete. ca mi-e degraba. te RICA Ma omoara? . te eobori si iesi repede pe poarta .. Iti dau drumul pe dincolo pe scara. n-ai grija. Voi sa seap... cum i-oi vedea ca se urea sus. (se cauta In to ate buzunarele si completeaza suma din maruntele: Spiridon 0 socoteste . dar atunei ee-i de facutl Existenta mieste periclitata. vrei sa te-ntalnesti eu ei piept In piept? RICA Nu. Scapa-ma: Iti dau bacsis trei sferturi de rubla. inchidem usa de la mijloe. nu-mi dai? RICACe? SPIRIDON Ce mi-ai fagaduit. Scapa-ma.. RICA Cum? Pe unde? Spune-mi iute.. Pe unde sa ies? (pornind spre usa din dreapta. Lasa ca te seap. 0 pune mana pe dumneata.. RICA Ba da. Eu rna due eolea In odaita CIadreapta). RICA Da. pe unde a intrat Spiridon.

. (solemn) tanarule! Stii tu In ee pozitiune rna gasesc? Stii tu ee pericol rna ameninta? SPIRIDON Ba bine ca nul Daca n-oi sti eu papara lui jupanull.) Auz zgomot pe scara: se suie . RICA 'Ai? (sovaie. IPINGESCU. nu voi sa vaz. Rica 11zoreste de la spate.) JUPAN DUMITRACHE (intampinandu-l eu sabia scoasa) Stai! RICA (dandu-se inapoi) . SCENA IX RICA. CHIRIAC. De ee-i ziee lui "Titirca Inima. scapa-ma. Hehei! Lasa.) SPIRIDON Ai sa vezi si dumneata al draeului ee e. ZITA si apoi VETA 2.) Alearga: scapa-mal (Spiridon iese incet In dreapta. DUMITRACHE.eu scumpatate. deodata se aud In odaia din dreapta palme.. te seap eu.. daca n-ai putea scapa .. si Spiridon tipand) A! (pasi pe scara. numarand gologanii. fireste. ZITA si apoi VETA RICA (0 clipa singur.) Baiete. SPIRIDON (cam reee) Ei! Lasa. IPINGESCU... joe de scena muta. daca oi putea..9. (sovaie.Rea"? RICA Nu.. CHIRIAC. Rica se repede la usa din dreapta. RICA A! (sovaie.) RICA. DUMITRACHE.

Ii cade sabia din mana.) CHIRIAC (intampinandu-l. cu pusca cu baioneta In mana. onorabilel. sare pe fereastra In scena.) CHIRIAC (tranteste pusca si scuipa In palme) Lasa-rni-l mie. ll cunosc eu.) Nu rna nebuni.Sunt mort. CHIRIAC (lui Ipingescu) Da-te la 0 parte! .. sfinte Andrei! (se repede la fereastra schelelor In stanga.) IPINGESCU (intampinandu-l cu sabia scoasa) Stai! (recunoscand pe Rica. . Zita i sare-n piept §i-l opreste.) JUPAN DUMITRACHE Ce poftesti. ca de asalt) Stai! RICA (dandu-se inapoi sovaind) Geniu bun al venitorului Romaniei! (se repede la usa din fund. jupane! (se repede si el sa-l umfle. rna musiu? (se repede sa-l umfle. onorabile! Dumneata esti? RICA (tremurand grozav) Eu! (Zita intra prin fund.) IPINGESCU (sarind si oprind In piept pe Chiriac) Nu da.

rna musiu? Lasa-l sa-l intreb numai: ce CHIRIAC Lasa-rna. JUPAN DUMITRACHE Dar ce e? CHIRIACCe e? VETA (trecand langa Chiriac si luandu-l la 0 parte necajita) Ce e.ZITA (lui Jupan Dumitrache) Nene Dumitrache.) JUPAN DUMITRACHE poftesti. e patriot! JUPAN DUMITRACHE Daca-l patriot.) Iaca ce e! Tanarul umba dupa Zita. de ce umbra sa-mi strice casa? De ce rna ataca la onoarea de familist? (vrea sa se repeaza. CHIRIAC Da' de onorabil repeaza. e cetatean onorabil. eu pe mate-fripte sa mai umble dupa nevestele negustorilor! IPINGESCU (strigand tare ca sa acopere toate strigatele) Stati! Stati! Ca e-ncurcatural Pe dumnealui 11cunosc eu! Dumnealui nu-i d-ei de care credeti dumneavoastra.) IPINGESCU (oprindu-l) E d-ai nostri.) ZITA Nene! Nene! Iarta-mal Nu e ce crezi dumneata. s-a amorezat cu ea de la "Iunion". Veta intra prin fund. sa-l inva. §i-a trin-are-ncotro! (vrea sa se . ce e! Oameni in toata firea si nu-ntelegeti ce e! Umblati ca nebunii! (soptindu-i repede. nu-mi asasina viitorul! (se lupta cu el. stii din seara cand s-a luat dupa noi. nene Nae.

Iaea ee e.mes unulla altul bilete de amor. ai vazut? (in timpul aeesta Jupan Dumitraehe. sa-mi rup gatul! Doamne fereste! Daca faceam si moarte de om? Iaca ee e. si In loe sa mearga la ea acasa. s-a amorezat eu ea de la "Iunion". Nu ti-am spus eu ca e tot 0 banuiala proasta de-a dumnealui. a gresit §-a venit aiei.) VETA (eatra Chiriae) Spune-i ee e. scena muta intre Ipingeseu. Ma faci sa intru In alte alea eu nebuniile tale. a gresit §-a venit aiei. (trecc In fund. Nu ti-am spus eu. §i-a trimes unulla altul bilete de amor. cam incurcat de potolirea lui Chiriae. ee e! Oameni In toata firea si nu intelegem! Umblam ea nebunii! Iaea ee e! Tanarul umbla dupa Zita. jupane. stii. vrea sa aseulte si el explicatia. si-n loe sa mearga la ea acasa.) CHIRIAC (luand la 0 parte pe Jupan Dumitraehe si soptindu-i) Ce e.) CHIRIAC (domirindu -se) A! JUPAN DUMITRACHE (trecand langa Veta) Ei! Ce e! (In timpul aeesta. Rica si Zita mai In fund. ai vazut? JUPAN DUMITRACHE (inseninat si domirit) . ca asa Iti casuneaza dumitale! M-ai facut sa alerg ea nebunii. din seara aia cand s-a luat dupa durnneavoastra.

A! (cautand la Zita cu coada ochiului.) JUPAN DUMITRACHE Cine? IPINGESCU Asta e al care scrie la "Vocea Patriotului National". sa te batal (Chiriac trece langa Ipingescu. JUPAN DUMITRACHE (incantat) Ei bravos! (incet. JUPAN DUMITRACHE Nu rna nebuni! IPINGESCU Parol. mai stii? De unde a fost sa iasa norocul asta? (arata pe . JUPAN DUMITRACHE Ei.) Stii cine-i tanarul Rica.) Ei! Bata-te. Rica inca nu-si poate veni bine in fire.) IPINGESCU (inaintand langa Jupan Dumitrache) Onorabile! (cu ifos. stii cu "sufragiul". cei ce n-au vorbit sunt grupati in fund.) ZITA (plecand ochii cu nevinovatie) Nene! JUPAN DUMITRACHE (cu parintie) Ei! Nu te rusinal Ale tineretii valuri! (catra public. fugi ca mor! IPINGESCU D-apoi ce crezi! Chiar el insusi in persoana: e baiat bun. din pop or. la «Iunion». nene.) Fata romantioasal D-aia dumneaei: "'Ai.) Apoi de! Sa facem cunostinta. d-ai nostri. parol! Sa ma-ngropi!" (In timpul acesta. Zito. EI comb ate in articolul al de asta-seara. Cum e amorezat cu Zita.

verde.. IPINGESCU Dumnealui este cetateanul Rica Venturiano. (cu importanta. In gazeta dumneavoastra. romaneste.. cum scriti des pre ciocoi ca mananca sudoarea poporului suveran.) JUPAN DUMITRACHE (cu respect amestecat cu sfiala) Da. (grupul din fund inainteaza. decat poporul. permite-mi pentru ca sa-ti prezant pe cetateanul Dumitrache Titirca. nu pot sa zic. amploiat judiciar. 11 stii. apropitar si capitan In gvarda civica..fetii! IPINGESCU Rezon! Aia ziceam si eu. student la Academie . Ei. Sa va ajute Dumnezeu ca sa scapati poporul de ciocoi! (prinzand limba...) E d-ai nostri . Dumnezeul nostru este poporul: box populi. (amandoi recomandatii se complimenteaza si-si dau mana.. stii colea. (catra Rica.) Mersi de cunostinta. alta speranta.si redactor la "Vocea Patriotului National" . (Jupan Dumitrache asculta uimit.) Noi n-avem alta politica decat suveranitatea poporului.irrvata legile. comers ant. ce sa mai stam sa mai vorbim . (cu putere. dupa ce a zambit cu multa satisfactie de vorbele lui Jupan Dumitrache) Domnule. .) Onorabile domn.) RICA Sunt incantat. bravos! Imi place! Bine combateti reactiunea. (se confunda In complimente. de aceea In lupta noastra politica. box dei! Noi n-avem alta credinta..) E d-ai nostri. am spus-o si 0 mai spunem si 0 repetam necontenit tuturor cetatenilor: "Ori toti sa . tocmai asta-seara citeam cu nenea Nae.

. Zita si Rica) Lasa ce-i spui eu si cu cocoana.. (In timpul acesta Rica a venit langa Zita. Dumneaei imi scrisese ca sade la numarul 9. onorabile. RICA Ma rog. IPINGESCU Hei! Lasa-l ca ajunge el si dipotat curftndcurand ...) Ma rog. v-am adus un afront. nici a dumitale. dar e si vina dumneavoastra. (vorbeste incet cu Zita. am vazut la poarta numarul 9 si am intrat. pardon. (coboara cu Veta. sa-l pui maine sa mi-l intoarca la loc. poate. stiti ca poate. Veta si Chiriac. domnule..) Vorbeste abitir. care sta tot In grup. Asta e bun de dipotat.. adineaori. sa nu mi se mai intample vreun conflict.) JUPAN DUMITRACHE (catre Ipingescu) Asa e. CHIRIAC (care s-a gasit In fund cu Veta.. eu imi cer iertare. nu stiam ca veniserati pentru Zita . nici a madam Zitii: este a tablitii de la poarta . (tare catra Rica. VETA Frate. poate sa ajunga si ministru. .. daca va e rusine.. asta mesterul Dinca binagiul mi-a facut-o: a tencuit zidul de la poarta si mi-a batut numarul 6 da-ndoaselea. ori toti sa scapam!" JUPAN DUMITRACHE Bravos! Sa traiesti! (bate-n palme. cum tiu eu la . incet catre Ipingescu.. Rica si Zita se tin In fund.muriti. vina nu este nici a mea.) Jupane.) JUPAN DUMITRACHE Cum combate el.

VETA Uite ce e: musiu Rica si cu Zita compatimesc impreuna. nu permite Constitutia..JUPAN DUMITRACHE Ce-i. CHIRIAC Da' . JUPAN DUMITRACHE (incantat) Ei! Asa e. egalitatii si fraternitatii: unul nu poate fi mai sus decat altul.. bravos! .. IPINGESCU Rezon! JUPAN DUMITRACHE (lui Ipingescu) Bine vorbeste. sa nu ne tratezi cu refuz.... rna stii cum tiu la nevasta si la tine... puiule? Ce-i Veto? VETA Avem sa te rugam ceva. ce? CHIRIAC Ei! Nu stii dumneata? Sa puie pirostriilel... ceva mai sus .. JUPANDUMITRACHESa . JUPAN DUMITRACHE Orice. RICA (coborand) Cetatene... si dumnealui e. . noi sun tern negustori. ale tineretii valuri! CHIRIAC Si Ie e rusine sa-ti spuie ca ar vrea sa . stii. Vrei si Dumneata? JUPAN DUMITRACHE (rapit) Daca dumnealui cabulipseste sa ne onoreze cu atata cinste . de! Zestrea nu-i a§a mare. domnule. sun tern sub regimul libertatii. Chiriac.

ti-ai gasit norocul. dar noi nu dormim In noaptea asta? Chiriac are sa se scoale maine pana-n ziua la . dar la onoarea de familist sa tii.) Ei acum. cocoanele sa nu asculte. RICA Da. JUPAN DUMITRACHE Ei! Sa va fie de bine. si ceasul al bun sa-l dea Pronia.) Sa-ti cinstesti barbatul: asta e om.) Ei! Nu-ti mai fie rusine: ale tineretii valuri . imi place . imi esti ca si un frate mai mare. daca compatimeste mea .....RICA Eu. familia e patria cea mica. (lui Rica. mie-mi spui? JUPAN DUMITRACHE (lui Rica care a venit H'ingaei) Toate ca toate. JUPAN DUMITRACHE Asa e. (Zita vine rusinoasa.. fratico. stiin dumneata. familia este baza societatii.. cum sunt cocoanele . nene. si madam Zita la suferinta JUPAN DUMITRACHE Mai e verba! Cum sa nu compatimeasca? Zito. ZITA Mersi. Vrei? ZITA Eu fac ce vrei dumneata. precum patria e familia cea mare.. ia sa vorbim 0 vorba colea intre barbati..) Toate Ie stie. ia vino-ncoa. nene. bravos! (lui Ipingescu.. nene Nae.. IPINGESCU Apoi daca-i jurnalist .. nu gluma. IPINGESCURu§inoase . cumnate. VETA (din fund catre Jupan Dumitrache) Ei! Toate bune.. (incet Zitii.) JUPAN DUMITRACHE Pentru putin. (trece In fund.

) Uite. . CHIRIAC (infiorat) Ce-ai gasit.. jupane? JUPAN DUMITRACHE legatura de gat. n-o stii dumneata? JUPAN DUMITRACHE (lamurit) . Chiriac cu Veta..)o IPINGESCU (lui Jupan Dumitrache) Onorabile. de sic! CHIRIAC A§! Ado-ncoa. dar sa va arat ce am gasit pe pernele patului dumneaei. soro. cum sa nu? (Toti se dis pun a se retrage. de cumnatul Rica nu mai am ce sa zic. bine. JUPAN DUMITRACHE Mai e verba. Nene Nae! Chiriac! CHIRIAC (coborand Ianga Jupan Dumitrache) Ce-i.. jupane. indatoreaza-ma cu 0 tigara de tutun. (scoate din buzunar 0 IPINGESCU Frumoasa legatura. imi vine sa intru Ia banuieli rele. Rica e cu Zita. asta-i legatura mea.ezircit. . ca uitasem. Jupan Dumitrache suie cu Ipingescu. jupane? JUPAN DUMITRACHE (luand pe Chiriac si pe Ipingescu de mana si aducandu-i dramatic In fata scenii) Toate Ie-am lamurit.. nene Nae. (baga mana sa scoata tabachera si se opreste incruntat cu mana In buzunar. JUPAN DUMITRACHE Si cu doua.

.Ei. bata-te sa te bata! De ee nu spui asa.) (Cortina) .) Ei! Vezi? . frate? (lui Ipingeseu. eu filozofie. Uite asa se orbeste omulla neeaz! IPINGESCU Rezon! (Pornese eu totii veseli spre fund.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful