42596

DISPOSICIONS

DOGC 5931 – 29.7.2011

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
LLEI
6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en
nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
Catalunya ha començat l’any 2011 amb un pressupost prorrogat, com a conseqüència de la dissolució del Parlament i de les eleccions del 28 de novembre de 2010. Per
mitjà del Decret 109/2011, de l’11 de gener, es van establir els criteris per a aplicar
la pròrroga dels pressupostos del 2010, uns criteris de caràcter molt restrictiu per
tal d’assegurar que durant el període de vigència de la pròrroga no es vulneressin
els indispensables objectius d’estabilitat pressupostària. Posteriorment, per mitjà
de l’ordre anual per la qual es dicten les normes d’elaboració dels pressupostos, es
van definir els criteris per a elaborar els comptes del 2011, que són, d’una banda,
restaurar les finances de la Generalitat per a restablir l’equilibri pressupostari i
garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini i, d’altra banda, impulsar el procés de
reactivació econòmica per a recuperar les taxes d’ocupació i mantenir els nivells
de benestar social i econòmics assolits per Catalunya.
Així mateix, els pressupostos per al 2011 s’han elaborat en el marc del Pla econòmic de reequilibri financer 2011-2013 confegit per la Generalitat, amb el qual
manifesta el seu ferm compromís amb el procés de consolidació pressupostària i
planteja l’objectiu d’estabilitat en l’horitzó d’aquests tres anys.
El context econòmic actual de Catalunya es caracteritza per una caiguda d’ingressos
públics que l’any 2010 es van situar a uns nivells propers als de fa quatre anys. En
aquest sentit, i atès que les perspectives actuals d’evolució de l’activitat econòmica
continuen comprometent d’una manera important les bases fiscals de l’economia
catalana, els pressupostos per al 2011 comporten un exercici de revisió profunda
i estricta de la despesa pública en conjunt, per tal de replantejar-ne la magnitud i
redefinir les opcions per a millorar-ne l’eficiència i l’eficàcia. El resultat d’aquesta
revisió és una reducció de despesa d’un 10% respecte de la despesa liquidada (no
financera i no finalista) el 2010, un pas decisiu en un procés de consolidació fiscal
que ha de culminar el 2013 i que ha de garantir la sostenibilitat de les finances
públiques de Catalunya i generar, d’aquesta manera, la necessària confiança dels
mercats i les institucions internacionals.
Així doncs, l’any 2011 representa un gran repte, ja que aquest esforç de
consolidació fiscal s’ha d’aplicar sobre unes despeses que, atesa la distribució
competencial de l’Estat espanyol, són poc flexibles. Efectivament, aquestes
es destinen principalment a la prestació de serveis fonamentals com són la
sanitat, l’educació i els serveis socials, més necessaris que mai en el context
socioeconòmic actual. Per això, l’ajust pressupostari no afecta d’una manera
lineal la despesa pública, sinó que es protegeix especialment la despesa social
(que cau per sota de la mitjana).
D’altra banda, per a minimitzar l’impacte d’aquesta important reducció de
la despesa pública sobre l’activitat econòmica, que va tancar el 2010 amb una
taxa de creixement del 0,1% davant del -4,2% del 2009, i que darrerament
mostra signes d’una feble recuperació, caldrà que la iniciativa privada prengui

http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5931 – 29.7.2011

42597

el relleu, i per això els pressupostos preveuen una política activa de facilitació
del crèdit.
En un marc de restriccions com l’actual, prioritzar l’assignació dels recursos
pressupostaris esdevé més important que mai. El Govern de la Generalitat ha materialitzat aquesta priorització amb l’aprovació d’un nou pla de govern per al període
2011-2014 i ho concreta ara, pel que fa a l’any 2011, en aquest pressupost.
Finalment, cal fer referència al marc normatiu en el qual s’elaboren aquests pressupostos: l’Estatut d’autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol; el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
del 24 de desembre, i el conjunt de normes dictades a l’empara del pacte d’estabilitat i
creixement europeu: el text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2007, del 28 de desembre, i la Llei orgànica 5/2001, del 13
de desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat pressupostària, modificada
per la Llei 3/2006, del 26 de maig, de reforma de la Llei orgànica 5/2001.
Dins aquest marc legal vigent, la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011
conté les previsions d’ingressos i l’aprovació de les despeses previstes d’executar
durant l’exercici pressupostari del 2011. Formalment, el text articulat es divideix
en set títols i diverses disposicions addicionals, transitòries i finals.
El títol I està dedicat a delimitar l’aprovació i l’àmbit d’aplicació dels pressupostos,
a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l’assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria.
Dins el títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública,
s’ha de destacar, en especial, l’articulació dels mecanismes necessaris per a evitar
l’adopció d’acords i de resolucions que puguin incomplir les normes generals de
limitació de la despesa.
El títol III, sobre despeses de personal, estableix l’àmbit d’aplicació de les normes
en aquesta matèria i preveu, entre altres aspectes, la consolidació de l’ajust efectuat
de les retribucions del personal.
Dins el títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic, s’estableixen les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus
d’entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per
a la gestió dels riscos de tipus d’interès i de canvi. També s’hi fixen les diferents
actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.
Les normes tributàries, establertes en el títol V, fan referència al gravamen de
protecció civil de Catalunya, al cànon de l’aigua i a l’actualització de les taxes amb
tipus de quantia fixa.
Dins el títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i
de la Generalitat, es regula la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya,
d’acord amb uns criteris basats en les especificitats de l’organització territorial i
en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la
legislació de règim local i de les lleis sectorials.
El darrer títol de la Llei, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes (Síndic de Greuges; Consell
de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes de Catalunya; Oficina Antifrau;
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).
Finalment, la Llei es completa amb vint-i-vuit disposicions addicionals, una disposició transitòria i quatre disposicions finals. Aquestes darreres contenen les normes
relatives a la pròrroga de disposicions i també l’habilitació per a les adaptacions
tècniques que siguin conseqüència de reorganitzacions administratives.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

42598

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5931 – 29.7.2011

TÍTOL I
Aprovació i àmbit d’aplicació dels pressupostos i règim de les modiicacions
pressupostàries
CAPÍTOL I
Aprovació dels pressupostos i àmbit d’aplicació
Article 1
Aprovació dels pressupostos de la Generalitat i àmbit d’aplicació
1. S’aproven els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici del 2011, que
estan formats per:
a) El pressupost de l’Administració de la Generalitat –format per l’estat d’ingressos
i pels estats de despeses dels departaments del Govern i els fons no departamentals,
i en el qual s’integren també els estats de despeses del Parlament i dels organismes
estatutaris i consultius que no disposen de pressupost propi–, per un import total, en
els estats d’ingressos i despeses, de 32.630.049.561,16 euros, d’acord amb el detall
de despeses per seccions que figura en la taula següent:
IMPORT (EUROS)

SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES

Parlament i organismes estatutaris i consultius
Parlament de Catalunya
Consell de Garanties Estatutàries
Sindicatura de Comptes
Oficina Antifrau de Catalunya
Comissió Jurídica Assessora
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Departaments
Departament de la Presidència
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Departament d’Economia i Coneixement
Departament d’Ensenyament
Departament de Salut
Departament d’Interior
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament de Cultura
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural
Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Fons no departamentals
Pensions
Deute
Despeses de diversos departaments
Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l’Estat
Fons de contingència
Total pressupost

67.597.986,84
3.646.085,17
12.004.195,17
5.399.876,80
3.498.247,59
2.941.057,30
544.674.276,12
342.669.341,96
1.279.878.602,97
4.894.303.498,40
9.127.907.800,00
1.203.031.898,00
1.389.489.200,00
302.393.800,00
429.731.636,02
2.085.533.867,52
1.126.902.473,99
917.761.800,00
4.085.725,00
5.975.506.388,51
201.872.603,80
2.670.219.200,00
39.000.000,00
32.630.049.561,16

Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

44 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 14.85 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 8.209.866. 5931 – 29.905.946.58 1.924.00 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) 1.212.020.412.26 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 788.107.559.118.49 Consell Català de l’Esport 55.969. l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.82 Institut Català de les Dones (ICD) 9.95 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 4.02 d) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.756.97 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.789.000.148.357.89 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 3.60 2.586.17 13.219.961.345.931.76 Institució de les Lletres Catalanes 2.642.31 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 3.92 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 456.949.033.561.374. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: IMPORT (EUROS) ENTITATS Servei Català de la Salut (CatSalut) Institut Català de la Salut (ICS) Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Total (sense consolidar) 8.436.701.00 Institut d’Estudis de la Salut (IES) 5.7.900.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .463.86 Centre d’Estudis d’Opinió 1.643.643.00 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 11.gencat.970.046.286.026.862.147.50 Servei Català de Trànsit 96.912.860.20 Institut Català de l’Adopció 15. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: IMPORT (EUROS) ENTITATS Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 7.771.991.399.378.34 Total (sense consolidar) 785.564.222.771.672.59 Agència Catalana del Consum 9. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: IMPORT (EUROS) ENTITATS Patronat de la Muntanya de Montserrat 3.34 Biblioteca de Catalunya 9.300.00 Disposicions http://www.2011 42599 b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut.35 c) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter administratiu.045.275.00 Agència de Protecció de la Salut 49.11 Escola d’Administració Pública de Catalunya 10.51 Autoritat Catalana de la Competència 1.66 Museus d’Arqueologia 4.380.285.733.25 Agència Catalana de Seguretat Alimentària 700.875.254.856.000.845.153.528.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.134.881.

993.00 Institut Català de Finances (ICF) 1.453.32 Institut Català del Sòl (INCASOL) 315.942.330.231.874.15 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 42.000.155.08 Servei Meteorològic de Catalunya 6.67 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 22.222.194.436.135. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: ENTITATS IMPORT (EUROS) Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 324.618.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .000.00 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 383.90 131.24 16.280.305.993.320.94 Institut Català de les Indústries Culturals 64.107.089.340.464.834.983.000.342.10 Disposicions http://www.7.41 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 24.183.35 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 18.724.793.859.282.590.2011 IMPORT (EUROS) ENTITATS Agència Catalana de Certificació Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) Entitat Autònoma de Difusió Cultural Total (sense consolidar) 4.462.902.13 Institut Geològic de Catalunya 9.512.337.525.835.150.278.276.198.836.16 Agència Tributària de Catalunya 26.128.297.465.771.192.031.43 Centre de la Propietat Forestal 7.00 Consell de l’Audiovisual de Catalunya 6.04 Agència d’Informació. Avaluació i Qualitat en Salut 7.79 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 9.070.42600 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.60 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) 153.47 Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 91.984.gencat.829.722. 5931 – 29.512.82 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 18.739.546.973.00 2.00 Institut Català Internacional per la Pau 1.18 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 3.41 Institut Català d’Oncologia (ICO) 153.75 Ports de la Generalitat 18.796.21 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 327.626.477.360.15 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 30.763.00 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 19.118.585.39 e) Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.494.423.25 100.000.118.00 Agència de Residus de Catalunya 107.64 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 3.98 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 64.81 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 41.441.07 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 581.100.608.464.672.094.075.10 Agència de l’Habitatge de Catalunya 138.33 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 11.60 Memorial Democràtic 2.64 Banc de Sang i Teixits (BST) 72.517.041.388.827.974.441.

435.266.40 1.00 1.036.466.00 38.00 35.909.00 660.179. SAU Institut Català de Finances Capital. SL Circuit de Motocròs de Catalunya. SA (EISSA) Sistema d’Emergències Mèdiques.100.890.700. Centre Diagnòstic.gencat. SAU ICF Holding. SA TVC Multimèdia.842.50 91. 5931 – 29. SA Instruments Financers per a Empreses Innovadores.07 Disposicions http://www.780.179. SL Editorial UOC.794.693.000. SL Gestió d’Infraestructures.05 2.13 54.174. SL Energètica d’Instal·lacions Sanitàries.03 47.200. SL Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris. SL CCRTV Interactiva.470.51 224.891.839.583.71 773.634.885.917.75 909.820.559.200.288.657.056. SA (SEMSA) UDIAT. AIE Sabadell Gent Gran Centre de Serveis.97 212. SL Eureca Media.200.815.00 10. SA (TVC) Catalunya Ràdio SRG. SA Consorci de Prevenció i Salut Terrassa.34 3.00 34.891. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: IMPORT (EUROS) ENTITATS Televisió de Catalunya. SL Intracatalònia.7. SA Activa Multimèdia Digital.00 8.157.422.64 f) Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil.793.84 26.635. SLU Grup UOC.839.57 8. SA Coordinació Logística Sanitària.928.099.382.838.30 20.97 180.774.934.951. SGECR.169.71 215. SA Circuits de Catalunya.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.273.422.194.569.251. SAU (GISA) Regs de Catalunya. SAU (REGSEGA) ICF Equipaments.97 14.242.293.613.873.878.00 5.00 11.80 356.924.810.50 159. SL For Tissues and Cells Barnaclínic.680.819. SAU (REGSA) Reg Sistema Segarra-Garrigues. SAU Fira 2000. SA TVC Edicions i Publicacions.676.000.811.2011 42601 IMPORT (EUROS) ENTITATS Consell Català de la Producció Integrada Consell Català de la Producció Agrària Ecològica Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Agència Catalana de la Joventut Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) Institut Català d’Energia (ICAEN) Agència de Suport a l’Empresa Catalana Agència Catalana de Turisme Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) Total (sense consolidar) 1.774.958.44 1.70 996.00 4.909.134.00 3.00 1.196.959.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .639.00 1.46 73.955.64 449. SA 388.000.625.00 681.94 547.693.00 49.654.32 3.

344.513. SA 3.29 Túnel del Cadí.gencat.000.680.000.000.77 Logaritme Serveis Logístics AIE 15.668.166.00 1. SA 120.537.503.21 Remodelacions Urbanes.156.266.278.03 1.33 2. 5931 – 29.209.00 373.33 16.08 Ecoparc de Residus Industrials. SLU 4.130.300. SA (CIMALSA) 37.099.80 Aeroports Públics de Catalunya.36 TABASA.00 Total (sense consolidar) 2. Infraestructures i Serveis de Mobilitat.18 Societat d’Estiba dels Ports Catalans.706.090.62 Forestal Catalana.00 Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .92 Cargometro Rail Transport.050.00 FGC Mobilitat.099.209. SA 105.837. SA 2.00 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya.00 2.000.794.555.7.2011 IMPORT (EUROS) Gesclínic.481.42602 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.173.005.553.582.58 ENTITATS g) Els pressupostos dels consorcis.90 Sanejament Energia.00 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques. SA 123.028. SA 15.26 Geocat.286.36 13.173.220.500.060.868.00 1.964.000.94 Promotora d’Exportacions Catalanes. SA (PRODECA) 4.091.690. SA 1.062.866.126.899.610.730. SA 1.88 2. SA 5. SA 1.874. SA 1. Gestió de Projectes.23 18.440.595.495.373.982.70 3.676.913.182.81 Disposicions http://www.84 Societat Catalana d’Inversió en Empreses de Base Tecnològica.624.737.000.983.00 Equacat.00 Teatre Nacional de Catalunya.866. SA (TNC) 12. SL 89.532.70 454. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: ENTITATS IMPORT (EUROS) Consorci del Circuit de Catalunya Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes Consorci Patronat Catalunya-Món Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya Consorci del Montsec Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya Consorci del Museu Memorial de l’Exili Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Consorci Centre de Recerca Matemàtica Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona Consorci Institut de Geomàtica 3.40 Terminal Intermodal de l’Empordà.053. SA 172.582.488.583. SA 3. SA (EPLICSA) 1. SA 1. SLU 19.00 760.452.267.70 Autometro.765.00 Eficiència Energètica. SAC 31.

98 Consorci del Teatre Fortuny de Reus 2.958.722.91 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 449.00 Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample 9.539.94 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 33.58 Consorci Sanitari de Barcelona 18.377.245.00 Consorci per a la Normalització Lingüística 33.847.513.11 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 300.742.860.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 11.19 Consorci Sanitari de Terrassa 135.17 Consorci Port de Mataró 2.353.22 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 4.400.84 Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 1.70 Consorci Sant Gregori.15 Consorci Patronat de la Vall de Núria 91.000.00 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) 14.270.86 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 216.126.303.700.019.450.gencat.750.812.857.168.258.400.52 Consorci de Castelldefels Agents de Salut 5.23 Consorci Casa de les Llengües 756.616.057.016.156.004.773.30 Consorci Institut de Física d’Altes Energies 4.086.7. de Girona 4.124.463.572.102.180.16 Consorci Sanitari del Maresme 108.880.069.00 Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat 1.11 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 2.081.046.749.039.12 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida 3.00 Consorci de l’Observatori del Paisatge 366.92 Consorci Centre d’Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) 2.168.00 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès.854.54 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona 5.952.239.395.30 Consorci Torreblanca 118.000.230.83 Consorci d’Educació de Barcelona 168.000.770.503.529.64 ENTITATS Disposicions http://www.00 Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria 8.2011 42603 IMPORT (EUROS) Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró 576.364.00 Consorci Catalan Films & TV 1.95 Consorci Sanitari Integral 210.452.80 Consorci Centre de Visió per Computador 2.93 Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya 18.732.87 Consorci de l’Habitatge de Barcelona 32.301.450.071.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.43 Consorci Sanitari de l’Anoia 62.952.975.74 Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità 1.825.907.993.014. 5931 – 29.603. Organizations and Votes in Economics (MOVE) 754.00 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 1.175.300.682.51 Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya 841.91 Consorci Hospitalari de Vic 85.014.121.889.714.761.96 Consorci Markets. l’Anoia i el Garraf 14.003.068.290.863.997.03 Consorci Port de Portbou 729.469.86 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 665.

Fundació Privada Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH.949.00 17.049.254.41 39. 5931 – 29.2011 IMPORT (EUROS) ENTITATS Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Consorci de Comerç.750.00 98.426.00 Disposicions http://www.815.00 1.087.853.232.96 3.848.223.42604 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.650.10 342.016.33 1.990.gencat.546.732. Pifarré Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr.648.471.625.784.996.7.643.778.00 403. IR) Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr.952.32 34. amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent: ENTITATS IMPORT (EUROS) Centre de Documentació Política Fundació La Marató de TV3 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès Institut Català de Recerca de l’Aigua.25 8.13 3.00 3.592.255. Fundació Privada (ICRA) Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.110.90 7.111.468.398.09 3.00 82.904.40 4.055.00 1.000.34 11.435.67 13.120.735.71 17.668.99 757.112. Fundació Privada (ICRPC) Institut Català de Paleontologia.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .43 23.429.406.600.375.47 h) Els pressupostos de les fundacions.288.56 2.160.07 1.43 14.032.705.88 6.091.422.628.39 20.821.589.758. Fundació Privada (ICP) Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.810. Artesania i Moda de Catalunya Total (sense consolidar) 43.54 572.467.000.000.803.242. Josep Trueta (IdIBGI) 1.14 3.611.061.21 7.174.833.00 27.

080. Tots els crèdits de despeses dels pressupostos a què fa referència l’apartat 1 s’estructuren en funció de la triple classificació –orgànica.00 Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT). del Servei Català de la Salut.859. Article 3 Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost 1.887.799.031.00 Fundació Privada I2CAT. Mediterrània 1.700. Els crèdits de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2011 de la Generalitat.444.053. segons la classificació econòmica.47 Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. llevat dels crèdits relatius als articles 15 i 17.626.9 milions d’euros.00 Transplant Services Foundation (TSF) 5.962.736. Els estats d’ingressos s’estructuren. programa i capítol.49 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 1.806.670.88 Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya 2. de l’Institut Català de la Salut.33 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 6.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.57 Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) 2.696.2011 42605 IMPORT (EUROS) Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 23. 5931 – 29.gencat. Fundació Privada 3.677. que vinculen per servei.584.102. programa i concepte.388.01 Fundació Privada del Món Rural 580.897. de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives tenen les vinculacions següents: a) Pel que fa al capítol 1. per programes i econòmica– en els estats de despeses corresponents que acompanyen aquesta llei. que vinculen per secció i concepte si són de la Generalitat i per entitat i concepte en la resta de casos. Internet i Innovació Digital a Catalunya 5. i dels relatius a l’article 16.47 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 9.7.00 Total (sense consolidar) 698.339.00 Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya 130.20 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya 969.516.591.16 Fundació Parc Taulí.577. els crèdits autoritzats vinculen per servei. Fundació Privada 4.30 ENTITATS 2.585. Disposicions http://www.00 Fundació Privada Centre TIC i Salut 1.131.37 Fundació Privada de l’Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència 308.178.443.864.363.46 Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 3.300.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .086. dins de cada entitat.093. Article 2 Beneicis iscals Els beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i els tributs estatals el rendiment dels quals se cedeix a la Generalitat s’estimen en 2.43 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 309.932.000.

que vinculen per servei.0001.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . programa i capítol.0003. 4. programa i article. els crèdits autoritzats vinculen per servei. llevat dels conceptes 226. Els crèdits incorporats vinculen entre si amb els criteris establerts per l’apartat 1. programa i concepte. llevat de les aportacions nominatives per inversions. programa i article. “Organització de reunions. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit que es concedeixin durant l’exercici i també els crèdits finançats amb transferències del Fons de contingència vinculen amb el nivell de desagregació amb què es consignin en els estats de despeses. que vincula per servei. els crèdits autoritzats vinculen per servei. Article 5 Modiicació de despeses.2011 b) Pel que fa al capítol 2. Independentment de la vinculació dels crèdits del pressupost. certàmens i altres activitats de promoció”. i del concepte 488.0005. programa i article. programa i aplicació. d’acord amb el que indica l’apartat 1. els crèdits autoritzats vinculen per servei. “Despeses diverses”. “Farmàcia (receptes mèdiques)”. programa i capítol.42606 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. “Publicitat. programa i capítol. programa i concepte. els crèdits autoritzats vinculen per servei. al mateix temps s’ha de tramitar la corresponent modificació dels crèdits d’ingressos pel mateix import.0002. programa i aplicació. e) Pel que fa al capítol 5. “Estudis i dictàmens”. 3. “Despeses de publicacions”. 226. llevat de les aportacions de capital nominatives. els crèdits autoritzats vinculen per servei. 226. 227. que vinculen per servei. i 251. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses autoritzats en els Disposicions http://www. “Concerts educatius”. “Exposicions. f) Pel que fa al capítol 6.0005. llevat de les transferències nominatives.gencat. programa i article. llevat de les transferències nominatives i de l’aplicació 489.7. la classificació funcional per programes i la classificació econòmica per aplicacions s’han d’utilitzar per al registre comptable de les operacions de despesa en el moment de l’execució del pressupost i en els expedients de modificacions pressupostàries de la Generalitat i de les altres entitats esmentades a l’apartat 1. programa i aplicació. CAPÍTOL II Règim de les modiicacions pressupostàries Article 4 Modiicació d’ingressos Sempre que es tramiti una modificació de despeses que comporti una variació de l’import total del pressupost. 5. llevat de les quotes a la Seguretat Social. programa i article. llibres i altres publicacions”. la classificació orgànica per serveis. que vinculen per servei. els crèdits autoritzats vinculen per servei. g) Pel que fa al capítol 7. conferències i cursos”.0001. que vinculen per servei. que vinculen per servei. que vinculen per servei. 5931 – 29. el crèdit de les quals vincula per secció o entitat i concepte. c) Pel que fa al capítol 3. 226. h) Pel que fa al capítol 8. difusió i campanyes institucionals”.0001. “Prestació de serveis amb mitjans aliens”. Els crèdits ampliables que especifica la Llei de pressupostos vinculen amb el nivell de desagregació que figura a l’article 8. i de les aplicacions 220. revistes. 226. Els crèdits generats vinculen entre si amb els criteris establerts per l’apartat 1 i han de mantenir la finalitat que va motivar l’ingrés. 2. els crèdits autoritzats vinculen per servei.0002. i) Pel que fa al capítol 9. programa i aplicació. “Premsa. d) Pel que fa al capítol 4. programa i aplicació. Principis generals 1.a. els crèdits autoritzats vinculen per servei. i 240. “Atencions protocol·làries i representatives”.

dins l’estat de despeses dels pressupostos a què fa referència l’article 5.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . 2. En tots els casos.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. Article 7 Generació de crèdits 1. En el supòsit que en l’execució del pressupost sorgeixin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides.7. és preceptiu l’informe de l’òrgan competent de la Intervenció General. c) No poden minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d’exercicis anteriors. la dotació de les noves partides. amb les limitacions següents: a) No poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit concedits a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos. 7. d) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que tinguin lloc dins el mateix exercici en què s’hagi efectuat el pagament i sempre que aquests s’apliquin als mateixos crèdits pressupostaris i al mateix exercici. amb les limitacions que estableix l’apartat 1. c) Els ingressos efectivament recaptats per les taxes que. els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin al llarg de l’exercici pressupostari que siguin derivats de les operacions següents: a) Les operacions a què fa referència l’article 44 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. dins el mateix exercici. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses a què fa referència l’apartat 1 que impliquin modificacions en els pressupostos d’altres departaments o entitats del mateix àmbit. de l’Institut Català de la Salut. de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives s’han d’ajustar al que disposa aquesta llei i al que estableix sobre aquesta matèria el text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002. llevat de les establertes entre un departament o una entitat i les altres entitats o empreses del sector públic de la Generalitat. 2. si la modificació afecta un contracte programa o un pla econòmic i financer aprovat pel Govern. Disposicions http://www. 3. siguin afectades a determinades despeses. s’han de tramitar preferentment de manera conjunta i. En aquest cas.gencat. llevat que s’apliquin a la mateixa finalitat que va motivar aquests ingressos. i també els programes i les aplicacions que resten afectats per la transferència. per un import igual. e) No poden minorar els crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats. També s’ha d’indicar l’impacte de la transferència sobre els objectius dels programes afectats. en qualsevol cas. 8 i 9 d’aquesta llei. b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives. b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d’altres administracions que s’acordin el 2011. fins a l’import de les transferències de fons acordades per a atendre els serveis traspassats. s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per a compensar. fins al límit de l’import que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost. 5931 – 29. Amb aquesta finalitat. cal tramitar simultàniament la modificació d’aquest contracte o pla. independentment dels nivells de vinculació establerts.2011 42607 pressupostos per al 2011 de la Generalitat. d) No poden minorar crèdits ampliables que hagin estat ampliats prèviament. llevat que es compensin amb augments en altres partides incorporades procedents del mateix exercici. Les transferències de crèdit han d’indicar la secció. el servei o l’entitat. d’acord amb la legislació aplicable. en els punts que no són modificats pels articles 6. del Servei Català de la Salut. Article 6 Transferències de crèdit 1. Es poden autoritzar transferències de crèdit dins un mateix pressupost entre els crèdits de despeses a què fa referència l’article 5. es poden habilitar crèdits mitjançant la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents. Poden generar crèdit.

es poden habilitar crèdits mitjançant la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents. dins els serveis IT 03 i IT 06. amortitzacions. 3. refinançament i substitució autoritzades per l’article 40.d. del 26 de novembre. d’acord amb els preceptes en vigor. els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat que gestiona la Comissió Central de Subministraments. i també l’aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris de la Generalitat. dels quals. En el supòsit que els ingressos pressupostats per a les entitats diferents de la Generalitat a les quals fa referència l’article 5 siguin insuficients per a atendre les obligacions que produeixin aquestes operacions. e) En la secció “Departament de Governació i Relacions Institucionals”.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . d) En la secció “Departament d’Interior”. 2. 4. s’ha de donar compte trimestralment al Parlament: a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. general pressupostària. són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer. el Departament d’Economia i Coneixement ha d’efectuar les modificacions pressupostàries que calgui. sempre que es destinin a l’adquisició d’equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i a l’impuls de projectes tecnològics o al desenvolupament de sistemes d’informació d’abast o interès corporatiu. h) Altres supòsits establerts per normes amb rang de llei. b) Els triennis dels funcionaris derivats del còmput de temps de servei realment prestat a l’Administració.gencat. el crèdit de la partida pressupostària GO 03 D/763.2 de la Llei de l’Estat 47/2003. en tots els casos. Amb aquesta finalitat.0001/713 per a afrontar les desDisposicions http://www. g) En la secció “Despeses de diversos departaments”. En el supòsit que es produeixin ingressos per a atendre necessitats per a les quals no hi hagi una partida adequada. els ingressos derivats de l’alienació i d’altres operacions de cessió de drets sobre immobles de titularitat de la Generalitat fins al límit de l’import que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost. Amb caràcter general. Es poden generar crèdits finançats amb ingressos procedents d’altres administracions o d’entitats públiques de la Generalitat. l’habilitació s’ha de tramitar juntament amb l’expedient de generació de crèdits corresponent. c) Els crèdits corresponents a interessos.7.2011 e) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d’exercicis anteriors que hagin estat gestionades amb ingressos finalistes provinents de l’Administració de l’Estat i a les quals sigui aplicable la regla cinquena de l’article 86. els crèdits següents. 5931 – 29. En el supòsit que es formalitzin les operacions de modificació. Article 8 Crèdits ampliables 1. f) En la secció “Despeses de diversos departaments”. Amb caràcter excepcional. amb el compliment previ de les normes legals pertinents.1. per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions. les despeses extraordinàries autoritzades pel Govern per a afrontar situacions excepcionals declarades “d’emergència 2”.42608 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. també poden generar crèdit en el pressupost de l’exercici els ingressos derivats de les operacions a què fa referència l’apartat 1 que hagin estat efectuats el darrer trimestre de l’exercici anterior. un cop vistos els convenis o altres documents que justifiquin que l’administració que ha de trametre els fons reconeix aquesta obligació. menyscaptes i despeses del deute en operacions de crèdit corresponents a operacions financeres autoritzades. s’han d’ampliar els crèdits que siguin consignats per a aquestes entitats en les seccions corresponents del pressupost de la Generalitat.

0004/121. dels quals. segons el finançament de polítiques pròpies del Consell General d’Aran.0005/333.0010/311.0011/311. El crèdit de la partida pressupostària GO 01 D/227. degudament aprovades pel Govern. 5931 – 29.0003/711.0001/313.0012/311. són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer. en funció del cost que es produeixi en els torns d’ofici d’advocats i de procuradors. amb el compliment previ de les normes legals pertinents. e) En la secció “Pensions”: Primer.0001/811. Si l’ampliació correspon a una entitat del sector públic administratiu. “Prestacions per a l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat”. i per les despeses jurídiques efectuades per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb motiu del compliment d’obligacions legals derivades d’adquisicions hereditàries a favor de la Generalitat i. El crèdit de la partida pressupostària GO 03 D/462. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480. “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. el crèdit de la partida pressupostària IU 08 D/480. Tercer. si mitjançant una sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat. f) Amb caràcter excepcional. per a despeses electorals. s’ha d’ampliar el crèdit de la partida del pressupost de la Generalitat de transferència a l’entitat afectada i es pot generar crèdit a l’entitat de destinació per un import equivalent. de concessió d’amnistia”. Amb caràcter específic. “Fons de contingència”. per a les prestacions econòmiques de la renda mínima d’inserció (RMI). Aquest cost el determinen els mòduls fixats per la Generalitat i el nombre d’assumptes atesos. Els crèdits de les obligacions de classes passives. en general. els crèdits següents. i en les seccions i els capítols amb els quals s’hagin d’afrontar les despeses comptabilitzades el 31 de desembre de 2010 en els comptes financers 409. els crèdits de les partides pressupostàries que correspongui. El crèdit de la partida pressupostària GO 01 D/482.gencat. amb motiu de la gestió dels immobles. g) En el pressupost de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. es pot ampliar crèdit en la partida pressupostària FO 01 D/500.0004/132. El crèdit de la partida pressupostària BE 05 D/480. derivades de danys catastròfics. Segon. El crèdit de la partida pressupostària PE 02 D/480. El crèdit de la partida pressupostària GO 03 D/462. per a finançar les competències transferides al Consell General d’Aran. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480. Quart.0010/132. c) En la secció “Departament d’Empresa i Ocupació”. Tercer. 2. f) En la secció “Despeses de diversos departaments”. durant l’exercici del 2011. per a subvencions als partits polítics en els processos electorals. fins al límit de les necessitats que es derivin de les prestacions de dret subjectiu que es nodreixen dels crèdits següents: Primer. “Indemnitzacions persones incloses supòsits Llei 46/77.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement. i condicionat a la no-afectació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. b) En la secció “Departament de Governació i Relacions Institucionals”: Primer. Aquests crèdits es poden ampliar fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2010 als dits comptes financers 409.0002/711. Segon. “Prestacions per a joves extutelats”. el crèdit de la partida pressupostària DD 01 D/226. fins al límit de les necessitats que es derivin de les prestacions de dret subjectiu que es nodreixen dels crèdits següents: Disposicions http://www. Segon. s’ha de donar compte trimestralment al Parlament: a) En la secció “Departament de Justícia”.2011 42609 peses extraordinàries. “A famílies”.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. en tots els casos.7. d) En la secció “Departament de Benestar Social i Família”.

Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d’ampliables. La necessitat de compensació o finançament a què fa referència l’apartat 4 no és aplicable en els casos d’incorporacions de romanents de crèdits finançats a càrrec de fons finalistes efectivament ingressats. 4. “Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)”.42610 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. h) En el pressupost del Servei Català de la Salut. Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2010 finançats a càrrec de fons finalistes efectivament ingressats i que en la data esmentada no estiguessin vinculats al compliment d’obligacions ja reconegudes. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. “Prestació econòmica d’assistència personal (LAPAD)”. “Prestacions per atendre necessitats bàsiques”. si això no és possible.0010/311. 4. 2. 3.2011 Primer.0015/311. per a complir les finalitats establertes en els acords sindicals aplicables.a.0013/311. Les ampliacions de crèdit a què fa referència l’apartat 2 que no corresponguin a generacions per majors ingressos s’han de tramitar com a transferències de crèdit i s’han de finançar preferentment amb càrrec a baixes d’altres crèdits del pressupost no financer de la mateixa secció o del mateix organisme o entitat o.7. Sisè. 3. Segon.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. En aquests casos n’hi ha prou amb l’acreditació de l’ingrés. Article 9 Incorporació de romanents de crèdit 1. Disposicions http://www. Quart. d’altres seccions o del Fons de contingència. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. 5.0004/311. 5931 – 29. Cinquè.0016/311. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. el crèdit de la partida pressupostària 6160 D/480. Es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos de les entitats a què fa referència l’article 1. b i c els romanents de crèdits que enumera l’article 37. “Ajuts assistencials a la protecció dels cònjuges supervivents”.1. Tercer.gencat. i) En el pressupost de l’Institut Català de l’Adopció.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . S’autoritza el Departament d’Economia i Coneixement a incorporar els romanents de crèdit que no s’hagin utilitzat de les partides de dotació del Fons d’acció social a les partides que correspongui del pressupost per al 2011. no es pot autoritzar la incorporació de romanents de crèdit que ja hagin estat incorporats successivament en els dos darrers exercicis. “Prestacions per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat”. Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s’han de compensar amb retencions de crèdit o bé s’han de finançar amb càrrec a una minoració d’altres crèdits.0002/311. Tanmateix. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. “Prestacions complementàries per a pensionistes de la modalitat no contributiva. “Farmàcia (receptes mèdiques)”. Setè. Amb caràcter excepcional i amb l’autorització prèvia de la Intervenció General.0001/411. també es poden finançar amb càrrec als romanents de tresoreria de l’exercici anterior que no hagin estat aplicats al pressupost de l’exercici. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. “Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD)”. fins al límit de les necessitats que es derivin d’aquesta prestació de dret subjectiu. amb l’autorització prèvia del Govern. “Prestacions per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius”. el crèdit de la partida 5100 D/489. per invalidesa o jubilació”. llevat que el període d’execució establert per a les actuacions que s’han de finançar sigui superior a dos exercicis pressupostaris. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. El crèdit de la partida pressupostària 5000 D/480. es poden incorporar al pressupost del 2011 per a ésser aplicats a les finalitats que van motivar aquests ingressos. en qualsevol cas corresponents a operacions no financeres.0003/311.0017/311.

3. Correspon al conseller o consellera d’Economia i Coneixement autoritzar l’habilitació de crèdits.f. f) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat d’un import inferior a 30. amb les úniques limitacions que estableix l’article 6.b esmenta com a excepcions. en el Servei Català de la Salut.gencat. les incorporacions de crèdit i. autoritzar. g) Generacions de crèdit que compleixin simultàniament les condicions regulades pels articles 7. 4. amb les úniques limitacions que estableix l’article 6. les ampliacions i. Aquestes modificacions pressupostàries no poden augmentar els crèdits que l’article 3.c i e. c) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses no financeres amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses financeres.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. c) Transferències de crèdit que augmentin els crèdits que l’article 3. en l’Institut Català de la Salut.000 euros.b esmenta com a excepcions o minorin els crèdits que l’article 3.3 i 19. b) Transferències de crèdit entre els crèdits consignats en els diversos departaments i la secció “Despeses de diversos departaments”. en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials Disposicions http://www. als directors o als càrrecs assimilats de les entitats autònomes. e) Transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que comportin increments de plantilla. les transferències de crèdit següents: a) Transferències de crèdit entre diversos programes dins una mateixa secció o entitat. de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials autoritzar l’habilitació de partides pressupostàries sense dotació de crèdit específica i les transferències entre diversos crèdits d’un mateix programa.1.1. d) Transferències de crèdit que minorin qualsevol dels articles del capítol 1. la contractació i la gestió centralitzades de béns i serveis i les despeses d’assegurances.2. f) Transferències de crèdit que minorin crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic o entre els pressupostos d’aquestes mateixes entitats.1. les modificacions de crèdit següents: a) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat d’un import igual o superior a 30. h) Ampliacions de crèdit a què fa referència l’article 8.1. sempre que no corresponguin al Govern.1. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement. 2. amb les úniques limitacions que estableix l’article 6.d esmenta com a excepcions. sempre que no corresponguin al Govern o al conseller o consellera d’Economia i Coneixement.000 euros.000 euros.1.1. ni poden afectar els crèdits destinats a despeses de personal. Correspon al Govern. les generacions.000 euros.2011 42611 Article 10 Competències especíiques en matèria de modiicacions pressupostàries 1. b) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital o financeres d’un import igual o superior a 30.1.d esmenta com a excepcions. Correspon als titulars dels departaments i als presidents. del Servei Català de la Salut. servei 03. en els termes que estableix l’article 6. Les intervencions delegades en els departaments. e) Transferències entre crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d’exercicis anteriors i transferències entre crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats.1. d) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses de personal amb càrrec a disminucions de crèdit de qualsevol altre capítol. 5931 – 29. ni poden minorar els crèdits que l’article 3.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . g) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital o financeres d’un import inferior a 30. per a finançar l’adquisició.7.

c) Qualsevol altre aspecte que derivi de la legislació aplicable. Article 13 Comptabilització de les transferències internes 1. transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic no obtingudes en concurrència. Article 12 Crèdits per a transferències o aportacions a favor de les entitats del sector públic 1. llevat de les dotacions per amortitzacions. 5931 – 29. Les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament. deterioraments. amb caràcter general s’han de comptabilitzar per dotzenes parts de llur import pressupostat no Disposicions http://www. contracte programa o per altres acords del Govern s’hagi establert que han de tenir una altra destinació. i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per a complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària. la retenció s’ha de distribuir entre els departaments afectats en proporció a l’import de les transferències i aportacions efectuades el 2010. llevat que per llei. 4. Les transferències corrents a favor de les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys. En aquest sentit. L’import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències i aportacions a favor de les entitats que.2011 i en les entitats autònomes administratives han d’informar. i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses.7. amb l’acord previ del Govern. els departaments a què estan adscrites han d’efectuar una retenció de les aportacions i transferències que tenen previst atorgar-los el 2011 per l’import del romanent de tresoreria. ja sigui directament o per mitjà d’altres entitats que en depenen. es comptabilitzen d’acord amb l’execució real de les despeses finançades que es deriva de l’activitat de cada entitat. es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat d’acord amb el SEC 95. d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). de manera directa o indirecta. o a favor de les entitats que. ha d’acordar la retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits no vinculats a ingressos afectats de les entitats a què fa referència l’article 5. En el cas que el 31 de desembre de 2010 les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 tinguin un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos cedits. variacions d’existències i baixes de l’immobilitzat. Les transferències i altres aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat s’ha d’ajustar de manera que el 31 de desembre la liquidació dels pressupostos no financers d’aquestes entitats sigui equilibrada d’acord amb els criteris d’ajust del SEC 95. abans que s’autoritzin les propostes de modificacions de crèdit.gencat. sense complir aquestes condicions.42612 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 2. provisions. Si les entitats reben transferències i aportacions de diferents departaments. 3. es poden aplicar excepcionalment a la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors. sobre els punts següents: a) El compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit. b) La suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén minorar. en llur finançament o en la designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans de govern. i també entre aquestes entitats –sempre que estiguin integrades en el sistema corporatiu de centralització de tresoreria (cashpooling) i que no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables–. d’acord amb els criteris que aprovi el Govern. Article 11 Retencions de saldos pressupostaris El Govern.

pels ens locals o per les entitats afectades. aquest. L’autorització dels convenis a què fa referència l’apartat 1 requereix la tramitació prèvia o simultània d’una autorització de despeses pluriennals. a més. en la qual s’han de concretar els imports màxims per a cada anualitat que es comprometen amb càrrec als futurs pressupostos de la Generalitat o de les seves entitats.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari. 2. tant en conjunt com respecte dels ingressos i les despeses no financers. Article 14 Fons de contingència 1. Amb l’objectiu de permetre l’execució anticipada d’inversions en infraestructures i equipaments que estiguin inclosos en la programació dels respectius plans sectorials d’inversions vigents aprovats pel Govern. i també entre aquestes entitats. aprovar i executar llurs pressupostos en una situació d’equilibri pressupostari.1. En el cas de les transferències i altres aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les entitats a què fa referència l’article 1. si escau. El romanent de crèdit que hi pugui haver al final de cada exercici anual en el Fons de contingència no es pot incorporar a exercicis posteriors.gencat. El Fons de contingència s’ha de destinar. pot autoritzar la signatura de convenis amb ens locals o amb altres entitats gestores dels serveis interessats en l’execució anticipada de les inversions esmentades. 2. Perquè la dotació inclosa anualment en el Fons de contingència es pugui aplicar. Aquest precepte també és aplicable a les entitats dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC 95. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement. Les inversions a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser finançades i executades. en el termini que Disposicions http://www. L’import d’aquestes inversions. 2. 3. TÍTOL II Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública Article 15 Execució anticipada d’inversions 1. cal que ho aprovi el Govern. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu. amb càrrec a les dotacions que s’aprovin per a cada exercici pressupostari per al departament o l’entitat competent en la matèria. s’ha de comptabilitzar de manera simultània l’obligació en el pressupost amb càrrec al qual es fa la despesa i el reconeixement del dret en el pressupost que rep l’ingrés. a proposta conjunta del Departament d’Economia i Coneixement i del departament competent per raó de la matèria. sota la supervisió de la Generalitat. Article 16 Pressupostos de les universitats públiques 1.7. 5931 – 29. Les universitats públiques han d’elaborar. 2. Tanmateix. ha d’ésser reintegrat totalment o en part per la Generalitat. ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat. amb l’informe favorable previ de la Intervenció Delegada. es poden comptabilitzar d’acord amb aquest calendari.b i c. 3. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria. en el cas que el calendari d’execució real de les despeses finançades de l’entitat requereixi una periodificació diferent a l’esmentada. a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.2011 42613 abans del primer dia laborable de cada mes.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.

3. els recursos addicionals necessaris. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes. a proposta del departament o de l’entitat afectats i amb l’informe previ de la Intervenció Delegada. d’acord amb el que estableix l’article 7. el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada. ho han de fer saber al Departament d’Economia i Coneixement. Durant l’exercici del 2011. 2. 5931 – 29. en exercici de llurs competències. Article 17 Limitació de l’augment de la despesa 1. Article 19 Despeses afectades a ingressos inalistes 1. ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals s’ha d’imputar el pagament de les obligacions a què fa referència l’apartat 1. els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l’especificació pressupostària corresponent. Durant l’exercici del 2011. ha d’incloure les activitats de seguiment de les prescripcions contingudes en l’apartat 1 amb relació a tots els departaments i el sector públic que en depengui o hi estigui vinculat. es poden ordenar pagaments sense que s’hagi produït efectivament l’ingrés. si no es proposen. Amb independència d’això. Les resolucions i els acords que s’adoptin en incompliment d’aquest precepte són nuls de ple dret. 2.42614 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. i sempre que s’acrediti documentalment el compromís de finançament de l’Administració o l’entitat que hagi d’aportar els fons. Article 18 Compromisos de despesa d’exercicis anteriors 1. el qual ha d’exigir responsabilitats als titulars dels centres de despesa que incorrin en l’incompliment. alhora. El pla anual de control a què fa referència l’article 71 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002. Aquest pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric negatiu. si no proposen. Disposicions http://www.3. no es poden ordenar pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l’ingrés en la tresoreria corresponent. La Intervenció General ha d’informar trimestralment sobre les possibles incidències detectades amb relació a les obligacions que estableix aquest article. 4. pel Servei Català de la Salut. d’acord amb l’estructura pressupostària vigent. que és aprovat pel conseller o consellera d’Economia i Coneixement a proposta de la Intervenció General. alhora. el Govern i tots els titulars de centres de despesa estan obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada.gencat.2011 estableixi el departament competent en matèria d’universitats. en els casos següents: a) Si són necessaris per a atendre les despeses de personal.7. els òrgans fiscalitzadors que. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2010 corresponents a despeses efectuades degudament per la Generalitat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . per les entitats autònomes administratives. en qualsevol moment. per l’Institut Català de la Salut o per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que no s’hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2010 es poden aplicar als crèdits del pressupost vigent. tinguin coneixement de l’adopció d’iniciatives que incompleixin el que estableix aquest article. 2. en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques. que han d’ésser els adequats a la naturalesa i la finalitat de la despesa. Excepcionalment. b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social. tant si es tracta d’ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit. El Departament d’Economia i Coneixement.

2011 42615 c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament. del 3 de maig. del 10 de juliol. degudament justificats. Article 20 Recurrència de despeses en exercicis futurs La tramitació de qualsevol disposició que impliqui recurrència de despeses en exercicis futurs. incloses les despeses de personal. d’acord amb les normes del Departament d’Economia i Coneixement. El seguiment de l’execució dels projectes es fa mitjançant la identificació dels codis de projecte en la comptabilització de despeses en el sistema corporatiu d’informació economicofinancera. aprovat pel Decret legislatiu 3/2002. d) Altres supòsits. amb els imports que consten a l’annex d’aquesta llei. i l’article 205. Les entitats que no utilitzen el sistema corporatiu d’informació economicofinancera han d’efectuar un seguiment permanent de l’execució de llurs projectes d’inversió i l’han de trametre al Departament d’Economia i Coneixement amb la mateixa periodicitat que la informació periòdica de seguiment pressupostari i d’acord amb els formats que la Intervenció General determini. s’han d’ajustar als criteris. TÍTOL III Despeses de personal CAPÍTOL I Retribucions del personal Article 24 Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal 1. Tots els compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs resten condicionats a les disponibilitats pressupostàries dels exercicis afectats. ha d’incloure necessàriament un estudi d’impacte pressupostari. d’educació. 5931 – 29. amb la justificació de les despeses efectivament produïdes. Article 21 Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs 1.gencat. Els compromisos de despesa pluriennal que s’adquireixin d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Les disposicions incloses en aquest títol s’apliquen a tot el personal al servei de: Disposicions http://www.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. que autoritzi el Govern amb l’informe previ del Departament d’Economia i Coneixement. d’educació.8 de la Llei 12/2009. 2. s’aproven els mòduls econòmics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal i les despeses de funcionament per a l’any 2011. Article 23 Mòduls econòmics dels centres privats concertats D’acord amb l’article 117 i la disposició addicional vint-i-setena de la Llei orgànica 2/2006. els procediments i els límits establerts pel Govern. La programació i l’execució al llarg de l’exercici de nous projectes no identificats en l’Annex d’inversions reals requereix l’assignació prèvia del codi de projecte corresponent. del 24 de desembre. Article 22 Identiicació i seguiment pressupostari dels projectes d’inversió Els projectes de despesa d’inversió de la Generalitat i de totes les entitats incloses als seus pressupostos s’identifiquen amb els codis de projecte que figuren en l’Annex d’inversions reals.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . El Departament d’Economia i Coneixement pot establir normes i criteris per a elaborar l’estudi esmentat.7. per mitjà d’un reemborsament.

g i h que no percebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de la Generalitat o de les seves entitats dependents. per a assegurar que les retribucions assignades a cada lloc de treball mantenen una relació adequada amb el contingut d’especial dificultat tècnica.2011 a) L’Administració de la Generalitat. 5931 – 29. en l’exercici del 2011 no experimenten cap increment respecte de les fixades el 31 de desembre de 2010. El que estableix l’apartat 1 s’entén sens perjudici de l’adequació de les retribucions complementàries. destinades directament o indirectament a cobrir el dèficit d’explotació. d’acord amb les equivalències establertes per la Llei de l’Estat 7/2007.640. 2.80 161. e) Les entitats de dret públic.80 417.gencat. l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. i) Les universitats públiques. del 12 d’abril. El Govern pot acordar exceptuar l’aplicació d’algunes de les disposicions incloses en aquest títol en el cas de les entitats a què fa referència l’apartat 1.76 10. Les retribucions íntegres del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral. són les següents: a) El sou i els triennis.64 511. de la reducció establerta pel Decret llei 3/2010.24 366. b) El Servei Català de la Salut. amb l’informe favorable del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d’Economia i Coneixement. f) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat. que resulten de l’aplicació.e. en termes anuals.24 7. pels imports següents referits a dotze mensualitats: GRUP (DECRET LEGISLATIU 1/1997 DEL 31 D’OCTUBRE) A B C D E GRUP/SUBGRUP EQUIVALENT (LLEI DE L’ESTAT 7/2007.308. la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta llei. f. si cal. de perillositat o de penositat. Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles.24 8. del 29 de maig.60 11. h) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.059. i no experimenten cap increment respecte de les fixades per a l’exercici del 2010. exclosos els alts càrrecs i altre personal directiu a què fa referència l’article 29. segons el grup o subgrup en què es classifiquen els cossos i les escales a què pertanyen els funcionaris.42616 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. Les retribucions que han de percebre els funcionaris el 2011. Article 26 Retribucions del personal funcionari 1. de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.191. d) Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.507. 2.581.72 214.24 315. Article 25 Retribucions del personal no sotmès a la legislació laboral 1.64 Disposicions http://www. de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. d’acord amb el sistema retributiu que estableix el text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . de dedicació. g) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat. c) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.7. 3. de responsabilitat.00 6. SOU TRIENNIS DEL 12 D’ABRIL) (EUROS) (EUROS) A1 A2 B C1 C2 Agrupacions professionals 13.

corresponent a cadascun dels nivells dels llocs de treball.582. que són dues l’any i s’acrediten els mesos de juny i desembre.16 3.38 22.276.44 2.52 Disposicions http://www.30 593.31 25.79 548.73 17.550.625.16 9.40 7.120.64 2.20 5.433.680.390.00 10.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.467.2011 42617 b) Les pagues extraordinàries.706.660.84 2.118. SOU DEL 12 D’ABRIL) (EUROS) (EUROS) A1 A2 B C1 C2 Agrupacions professionals 684.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .gencat. que té els imports següents.40 5.00 4.52 2.908.36 3. Cada paga extraordinària ha d’estar composta per l’import d’una mensualitat del complement de destinació que es percebi.7.988.47 TRIENNIS c) El complement de destinació.48 1.427.48 4.043.04 6.007.737.199.851.28 3. 5931 – 29.955.92 6.378.08 5. referits a dotze mensualitats: Nivell 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Euros 11.35 26.36 699.00 2.12 3.20 8.28 2.447.929.312.38 724.47 26.178. més les quanties següents en concepte de sou i triennis: GRUP (DECRET LEGISLATIU 1/1997 DEL 31 D’OCTUBRE) A B C D E GRUP/SUBGRUP EQUIVALENT (LLEI DE L’ESTAT 7/2007.64 6.556.24 1.50 622.96 4.73 13.80 9.

42618

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Nivell
3
2
1

Núm. 5931 – 29.7.2011

Euros
1.505,04
1.302,84
1.101,00

d) El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que
es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny
i desembre, l’import mensual del qual no experimenta cap increment respecte del
vigent el 31 de desembre de 2010.
e) El complement de productivitat, que retribueix els conceptes establerts per
l’article 103.1.c del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, d’acord amb els
crèdits pressupostaris que cada departament assigna a aquest efecte, amb l’aplicació,
en termes anuals, de la reducció establerta pel Decret llei 3/2010, i que es regeix
per les normes següents:
Primera. Els complements de productivitat s’han de fer públics als altres funcionaris del departament o de l’entitat afectada, i també s’han de donar a conèixer
als representants sindicals.
Segona. Les quantitats assignades a complement de productivitat durant un
període de temps determinat no poden originar drets individuals respecte de les
valoracions o les apreciacions corresponents a períodes successius.
Tercera. Cada departament ha de donar compte al departament competent en
matèria de funció pública i al Departament d’Economia i Coneixement de la quantia
dels complements i dels criteris de distribució que ha aplicat.
f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que ha de concedir cada departament o organisme autònom, dins els crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes
gratificacions tenen caràcter excepcional. Només poden ésser reconegudes per
serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball i no poden tenir,
en cap cas, una quantia fixa ni ésser de guany periòdic.
g) Els complements personals transitoris, que durant l’any 2011 s’absorbeixen
d’acord amb les normes següents:
Primera. El complement personal transitori absorbeix el 100% de qualsevol altra
millora retributiva, incloses les millores derivades de canvis de llocs de treball.
Segona. En el cas que el canvi de lloc de treball determini una minva de les
retribucions, es manté el complement personal transitori, al qual s’ha d’imputar
qualsevol millora retributiva.
Tercera. Els triennis, les gratificacions per serveis extraordinaris i el complement de productivitat no compten a l’efecte de l’absorció del complement personal
transitori.
2. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació del text refós aprovat pel
Decret legislatiu 1/1997 perceben el 100% de les retribucions bàsiques corresponents
al grup o subgrup de classificació del cos o escala en què hagin estat nomenats i
el 100% de les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball
que ocupen, excloent-ne els complements vinculats a la condició de funcionari o
funcionària de carrera.
3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l’àmbit d’aplicació del Reial
decret llei 3/1987, de l’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de
l’Institut Nacional de la Salut, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 55/2003,
del 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut,
percep les retribucions segons el que estableix l’apartat 1 d’aquest article, a més
dels complements de carrera i d’atenció continuada, els quals no experimentaran
cap increment respecte de l’exercici del 2010, un cop aplicada, en termes anuals, la
reducció establerta pel Decret llei 3/2010.
4. El personal contractat administratiu comprès en la disposició transitòria tercera
del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, fins que no conclogui el procés
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5931 – 29.7.2011

42619

d’extinció que regula el mateix text refós, percep el 100% de les retribucions bàsiques
del cos en el qual ocupa la plaça i el 100% de les retribucions complementàries que
corresponen al lloc de treball que ocupa, excloent-ne els complements vinculats a
la condició de funcionari o funcionària de carrera.
5. Les retribucions de la resta de personal funcionari i estatutari al qual no són
aplicables els règims retributius establerts per aquest article no experimenten cap
increment respecte de les de l’exercici del 2010, un cop aplicada, en termes anuals,
la reducció establerta pel Decret llei 3/2010.
Article 27
Acreditació de retribucions
1. Al personal no laboral al servei de l’Administració de la Generalitat inclòs en
l’àmbit d’aplicació del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 li són aplicables
les normes en matèria retributiva següents:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries que s’acreditin amb caràcter fix i
periodicitat mensual s’han de fer efectives per mensualitats completes, i d’acord amb
la situació dels funcionaris referida al primer dia hàbil del mes que correspongui.
Només s’han de liquidar per dies en els casos següents:
Primer. En el mes de la presa de possessió de la primera destinació en un cos o
escala, en el reingrés al servei actiu i en el d’incorporació per acabament de llicència
sense dret a retribució.
Segon. En el mes d’inici de llicències sense dret a retribució.
Tercer. En el mes en què es produeixi un canvi de lloc de treball que comporti una
adscripció a una administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat,
encara que no impliqui cap canvi de situació administrativa.
Quart. En el mes de cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi de
cos o d’escala. No obstant això, si el motiu del cessament és la mort, la jubilació o
el retir del funcionari o funcionària inclòs en el règim de classes passives de l’Estat
o qualsevol altre règim de pensions públiques que s’acrediten per mensualitats
completes des del primer dia del mes següent del naixement del dret, la liquidació
de les retribucions no s’ha d’efectuar pels dies de servei actiu, sinó comptant el mes
complet en el qual s’ha produït el fet causant del cessament.
b) Les pagues extraordinàries s’han d’acreditar els mesos de juny i desembre i,
d’acord amb la situació i els drets del funcionari o funcionària, els dies 1 de juny i
1 de desembre, excepte en els supòsits següents:
Primer. Si el temps de serveis prestats és inferior a tot el període corresponent
a una paga extraordinària, aquesta paga s’ha d’abonar proporcionalment al temps
de serveis efectivament prestats. Si s’ha fet jornada de treball reduïda durant els sis
mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga
extraordinària ha de tenir la reducció corresponent.
Segon. En el cas de funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució, la paga extraordinària s’ha d’acreditar els mesos de juny i desembre, però
amb la quantia proporcional al temps de serveis prestats en el període corresponent
a cadascuna de les pagues.
Tercer. Si es produeix un canvi de lloc de treball que comporta una adscripció
a una administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat, encara
que no impliqui un canvi de situació administrativa, la paga extraordinària s’ha
d’acreditar el mes en què es fa el canvi.
Quart. Si es produeix cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi
de cos o d’escala, la paga extraordinària s’ha d’acreditar el dia del cessament amb
referència a la situació i els drets del funcionari o funcionària en aquella data, però
proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats.
Cinquè. Si es produeix cessament del servei actiu per jubilació, per mort o per
retir i es compleixen les circumstàncies que especifica l’apartat quart de la lletra
a, pel que fa a la paga extraordinària no s’han de comptar els dies de servei actiu,
sinó el mes complet.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

42620

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5931 – 29.7.2011

c) El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn
els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny i desembre. Si el temps
de serveis efectivament prestats és inferior a sis mesos, els períodes, a l’efecte de
liquidació, resten establerts de la manera següent:
Primer. Paga extraordinària de juny: període des de l’1 de desembre fins al 31 de
maig immediatament anterior.
Segon. Paga extraordinària de desembre: període des de l’1 de juny fins al 30 de
novembre immediatament anterior.
d) Els funcionaris de carrera que canvien de lloc de treball dins el mateix cos o
escala tenen dret, durant el termini de presa de possessió, a totes les retribucions
de caràcter fix o mensual. Aquestes retribucions s’han de fer efectives per mensualitats completes, d’acord amb la situació dels funcionaris, el primer dia del mes
que correspongui, i s’han de seguir les directrius següents:
Primera. Si el termini per a la presa de possessió venç dins el mateix mes del
cessament, la dependència en què el funcionari o funcionària cessa s’ha de fer càrrec
de tota la mensualitat. A partir del primer dia del mes següent, la dependència a què
hagi estat destinat s’ha de fer càrrec de la retribució, d’acord amb la situació i els
drets que té el funcionari o funcionària el primer dia del mes que correspongui.
Segona. Si el termini per a la presa de possessió comprèn dates de dos mesos
diferents, la dependència en què el funcionari o funcionària cessa s’ha de fer càrrec de les retribucions fins al final del mes del cessament. La dependència a què
va destinat s’ha de fer càrrec de la retribució a partir del dia 1 del mes següent,
independentment que el funcionari o funcionària hagi exhaurit o no el termini de
presa de possessió, però d’acord amb la situació i els drets que té el primer dia del
mes que correspongui.
2. El càlcul de les retribucions que s’hagin de liquidar normativament per dies
s’ha d’efectuar tenint en compte el nombre de dies naturals del mes corresponent.
3. Les referències d’aquesta llei relatives a retribucions s’entenen fetes a retribucions íntegres.
4. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d’acord amb les
directrius que el Govern estableix en aquesta matèria, sol·liciti una reducció de la
jornada de treball s’han de reduir en la mateixa proporció del temps de jornada.
Article 28
Retribucions del personal laboral
1. Per a l’exercici del 2011, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre personal laboral amb funcions
directives a què fa referència l’article 29, no experimenta cap increment respecte de
la de l’exercici del 2010, un cop aplicada, en termes anuals, la reducció establerta
pel Decret llei 3/2010, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball,
jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.
2. S’entén per massa salarial, a l’efecte del que estableix l’apartat 1, el conjunt
de crèdits aprovats destinats a retribucions i a despeses d’acció social. La massa
salarial no inclou en cap cas:
a) Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
c) Indemnitzacions per trasllats, suspensions i acomiadaments.
d) Indemnitzacions per despeses efectuades pel treballador o treballadora.
3. Per a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral
dels ens a què fa referència l’article 24, llevat de les universitats públiques, cal l’informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció pública i
del Departament d’Economia i Coneixement, d’acord amb els criteris següents:
a) Es considera determinació o modificació de les condicions retributives la signatura de convenis col·lectius; les revisions, les adhesions o les extensions d’aquests
convenis; l’aplicació dels pactes de millores que modifiquin les condicions del
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

la quantia màxima individual de la retribució variable en funció d’objectius del personal directiu no pot ésser superior a la vigent per a l’exercici del 2010. e. Per a determinar o modificar les condicions retributives del personal a què fa referència aquest article cal l’informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció pública i del Departament d’Economia i Coneixement. 2. del personal laboral d’alta direcció o de qualsevol classe de personal que.e. les retribucions per a l’exercici del 2011 dels alts càrrecs i personal assimilat. ocupi càrrecs amb funcions directives mitjançant un nomenament del Govern o de les persones titulars dels departaments de la Generalitat o càrrecs directius que són susceptibles d’ésser proveïts mitjançant contractes laborals d’alta direcció. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de retribucions del personal laboral amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable. Per a l’exercici del 2011. b. la reducció salarial establerta pel Decret llei 3/2010. i també els pactes que impliquin creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinin les futures lleis de pressupostos. pugui correspondre al personal a què fa referència aquest article per la seva condició prèvia de funcionari o funcionària s’ha d’abonar en els termes i les quanties que siguin aplicables. Article 30 Retribucions variables en funció d’objectius 1.b. d. que resulten de l’aplicació. 5931 – 29. de la reducció establerta pel Decret llei 3/2010. del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració. 4. En l’àmbit del personal amb funcions directives de les entitats del sector públic a què fa referència l’article 24. d) Quan afecti personal al servei de les entitats enumerades per l’article 24. la concreció anual dels objectius i llur avaluació i acreditació han d’ésser aprovats pels departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades. 2.a.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . b) A l’efecte de l’emissió de l’informe corresponent.2011 42621 personal laboral. g i h. d’acord amb la normativa vigent. amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director o directora general. abans que sigui signat. i la fixació de retribucions mitjançant un contracte individual. f.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. c) En el cas de les entitats enumerades per l’article 24. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de totes les seves entitats dependents. si no són regulades amb un conveni col·lectiu. d’acord amb els criteris que pugui acordar el Govern. Les retribucions. no tenen cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2010. en termes anuals. un cop aplicada. l’establiment per contracte de retribucions variables en funció del compliment d’objectius. es poden establir mitjançant un contracte individual. Disposicions http://www. les entitats autònomes i les altres entitats del sector públic han de trametre el projecte de pacte o millora del conveni. d’acord amb els criteris que estableixi el Govern a aquest efecte. en el termini de quinze dies des de la recepció de la proposta o el projecte. acompanyat d’una memòria amb la valoració de tots els aspectes econòmics i de llur incidència en exercicis futurs. Article 29 Retribucions dels alts càrrecs del Govern i altre personal directiu 1. 5. si no són regulades per un conveni col·lectiu. la proposta individual o el projecte de conveni. l’informe a què fa referència aquest apartat ha d’ésser emès d’acord amb el procediment i l’abast que determini la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. i s’han d’ajustar als criteris i als procediments fixats pel Govern. en termes anuals. f. c i d. g i h.7.gencat. 3. l’informe a què fa referència aquest apartat ha d’ésser elaborat pel departament competent en matèria de funció pública i pel Departament d’Economia i Coneixement. d’acord amb la normativa vigent. La retribució per antiguitat que. els departaments.

l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic no faran aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació. 2. de l’estatut dels expresidents de la Generalitat. sobre el personal eventual. en cessar. del 22 d’abril.42622 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior al 1939. Les pensions atorgades a l’empara de la Llei 6/2003. Disposicions http://www. i només es pot percebre la quantitat que no superi aquest límit. i també es redueix en la mateixa proporció qualsevol altra dotació econòmica destinada a ajuts per al personal que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat. del 20 de març.gencat. es regeixen per llur normativa específica i no tenen cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2010. Article 32 Pla de pensions Durant l’any 2011. excés o acumulació de tasques i per a la realització de programes.7. si obté una altra retribució amb càrrec a fons públics. CAPÍTOL II Altres disposicions en matèria de despeses de personal Article 34 Limitació de l’augment de despeses de personal 1. Article 33 Acció social Per a l’exercici del 2011. 5931 – 29. llevat de les derivades del traspàs de serveis o d’un finançament finalista extern a la Generalitat. amb caràcter bàsic. La quantia de les pensions reconegudes pel Decret del 14 de novembre de 1978 i per la Llei 18/1984. per la legislació estatal sobre limitació de l’import de les pensions. i als seus familiars. deixa de percebre-la. amb efectes des del moment que rep la nova retribució. obres o serveis determinats. Les aportacions fetes l’any 2011 abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva s’han de considerar a compte de les que puguin correspondre a exercicis futurs. Si un conseller o consellera de la Generalitat deixa el càrrec durant l’any 2011. té dret a la pensió per un període màxim de divuit mesos. Durant l’exercici del 2011. 2. per la llei de pressupostos generals de l’Estat i s’ha de concentrar a atendre necessitats urgents i inajornables dels serveis públics essencials que determini el Govern. no té cap increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2010. 3. no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa de personal.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . El Govern pot dictar altres mesures relatives als nomenaments i les contractacions laborals temporals en supòsits de substitució. del 26 de febrer.2011 Article 31 Pensions 1. 4. El nomenament de personal interí i laboral temporal per vacant no pot superar el límit establert. Tanmateix. sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament. La percepció de les pensions a què fa referència l’apartat 1 és incompatible amb la d’altres pensions públiques si la suma d’aquestes últimes és superior a l’import màxim establert. i de la Llei 2/1988. 3. les dotacions econòmiques del Fons d’acció social destinades a la concessió d’ajuts per als empleats es redueixen un 50% amb relació a les del 2010. per a cada exercici pressupostari.

Article 38 Despeses de personal de les universitats públiques 1. se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatuDisposicions http://www. En el cas que la universitat en qüestió obtingui ingressos addicionals. el cessament s’ha de produir quan el nou funcionari o funcionària pren possessió de la plaça. i l’ha d’elevar al Govern perquè l’autoritzi. i en cap cas no hi pot haver un increment global del personal del cos o l’escala corresponents. 4. d’integració social de minusvàlids. durant l’exercici del 2011 no es poden aprovar noves ofertes públiques d’ocupació.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . La resolució de les convocatòries selectives d’ofertes públiques en curs comporta el cessament de la persona que ocupa la plaça. Per a complir els principis d’integració en el treball que estableixen la Llei de l’Estat 13/1982. En aquest darrer cas. 2. de la despesa del personal d’administració i serveis i de la previsió agregada de places i contractes de les universitats públiques catalanes. com a mínim. si la despesa total del capítol I del pressupost de la universitat corresponent supera el 90% de l’aportació per a funcionament de l’any 2010.gencat.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. només pot créixer amb relació al pressupost de l’any 2010 a les universitats que no es trobin en el supòsit establert per l’article 16.2. Sens perjudici del que estableix aquesta llei pel que fa a despeses de personal. el departament competent en matèria d’universitats pot autoritzar excepcions a aquesta limitació. el nombre de dotacions del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. el departament competent en matèria d’universitats. si aquesta està ocupada de manera interina. 3. 5931 – 29. El departament competent en matèria d’universitats ha d’elaborar la proposta de la despesa del personal docent i investigador. cal prendre les mesures pertinents per tal que el 2% de la plantilla orgànica de l’Administració de la Generalitat sigui cobert per persones amb discapacitat. en cap cas. efectuada pel departament competent en matèria d’universitats.7. del 7 d’abril. La limitació de dotacions a què fa referència aquest article ha de constituir el marc perquè pugui ésser autoritzada la despesa de personal Article 39 Suspensió d’acords i pactes i inaplicació de convenis col·lectius Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 2. amb aquest efecte.2011 42623 Article 35 Contractació temporal de personal laboral Els departaments i les entitats autònomes poden contractar temporalment personal laboral. Només poden reposar efectius les universitats en situació d’equilibri pressupostari o les que apliquen un pla d’estabilització pressupostària del qual hagi informat favorablement. Aquesta reposició s’ha de produir amb caràcter excepcional i quan sigui necessària per a garantir la qualitat del servei que es presta. en termes d’equivalència a temps complet. El nombre de dotacions a què fa referència aquest article no pot créixer. el 5% de les noves contractacions previstes per a l’exercici pressupostari del 2011 perquè el cobreixin persones amb discapacitat. Article 37 Integració en el treball 1. 5. Les entitats del sector públic de la Generalitat han de reservar. d’acord amb la legislació vigent. per a executar obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el pressupost i a càrrec d’aquest Article 36 Oferta pública d’ocupació A partir de l’aprovació d’aquesta llei. i el text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.

durant el 2011.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .42624 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.409. refinançament o substitució d’operacions de les entitats o les empreses públiques. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement.2011 tari en els termes estrictament necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei i. amb la limitació que el saldo de deute viu el 31 de desembre de 2011 no superi el saldo corresponent autoritzat el 31 de desembre de 2010 en més de 5.00 531.000. per a obtenir un cost menor de la càrrega financera. pel mateix import que s’amortitzi.622.gencat. SA (CIMALSA) Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya. tant en operacions a l’interior com a l’exterior.00 56.000. en qualsevol modalitat.000.000. TÍTOL IV Operacions inanceres i línies d’actuació del crèdit públic Article 40 Operacions d’endeutament a llarg termini 1. per a finançar les respectives operacions de capital.000. s’autoritza el Govern perquè atorgui l’aval de la Generalitat a les operacions resultants de les modificacions. així mateix.000.000. b) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a es pot augmentar amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es classifiquen en el sector d’administracions públiques. esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del personal laboral que contradiguin el que disposa aquesta llei. modifiqui. SA 704. 5931 – 29. d’acord amb les normes del SEC 95. 2. L’import màxim que es pot refinançar o substituir no pot ésser superior al deute viu existent en la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2010.000. refinanci i substitueixi les operacions d’endeutament de la Generalitat i de les seves entitats i empreses públiques. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les altres entitats del sector públic: a) S’autoritza les entitats del sector públic de la Generalitat següents a fer ús. de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any. prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat o dotar el deute en circulació de més liquiditat o d’una estructura millor.00 508.000.132. amb la limitació que el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2011 no superi els límits que indica la taula següent: LÍMIT MÀXIM (EUROS) ENTITAT Aigües Ter-Llobregat (ATLL) Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques. Pel que fa a les operacions d’endeutament de la Generalitat: a) S’autoritza el Govern perquè.03 euros.00 130. per a optimar la càrrega financera global. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement.00 295.7. el refinançament o la substitució que es produeixin. e) En el cas de modificació.000. SA (EPLICSA) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Fira 2000. d) S’autoritza el Govern perquè. c) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a també es pot augmentar amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions d’endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. amb aval de la Generalitat o sense.000. emeti o contregui deute públic o faci ús de l’endeutament amb terminis de reemborsament superiors a un any en qualsevol modalitat.00 Disposicions http://www.

000. L’efectivitat de l’autorització d’endeutament de les entitats a què fa referència l’apartat 2 resta condicionada a l’aprovació del corresponent acord del Govern. SA 1. que pot delegar aquesta facultat en la Direcció General de Política Financera.000. incloses les actuacions que comportin la formació de contragaranties recíproques.000. la Direcció General de Política Financera.000. en el curs de l’exercici del 2011. en els termes que estableixi. pot establir les actuacions que s’han de dur a terme. 7. amb la limitació que el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2011 no superi el saldo de deute autoritzat el 31 de desembre de 2010. de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any.000. la Direcció General de Política Financera. Article 41 Operacions d’endeutament a curt termini 1. Infraestructures i Serveis de Mobilitat. En qualsevol cas.7. durant el 2011.000.00 213.000. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement. encaminades a cobrir el tipus d’interès i el tipus de canvi de les operacions d’endeutament existents abans o concertades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. SA (REGSEGA) TABASA. en qualsevol modalitat. no s’han d’incloure les operacions finançades amb préstecs i bestretes reemborsables provinents d’altres administracions públiques. llevat de les de caràcter financer i llurs entitats participades. Assegurances i Tresor ha de dictar les instruccions pertinents.2011 42625 LÍMIT MÀXIM (EUROS) ENTITAT ICF Equipaments. 6. d’acord amb les normes del SEC 95. 5.00 132. dins aquest marc. llevat del que autoritza explícitament la lletra a. hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat no poden formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2010. a les entitats públiques de la Generalitat que siguin capçalera d’un grup.gencat. Assegurances i Tresor ha d’establir les negociacions de les diverses operacions financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. c) S’autoritza la resta d’entitats de dret públic i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat a fer ús.000..000. 4.00 974.000. les entitats afectades no poden contreure obligacions de despesa amb càrrec a les dites operacions sense l’aprovació de l’esmentat acord del Govern.200. la direcció general esmentada pot encarregar aquestes funcions.000. 5931 – 29. La contractació de les operacions concretes. a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement. per a finançar les respectives operacions de capital.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 b) Les entitats que. El Govern. SAU Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) Institut Català de Finances (ICF) Institut Català del Sòl (INCASOL) Reg Sistema Segarra-Garrigues. correspon al conseller o consellera d’Economia i Coneixement.000.00 106. A aquest efecte. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d’endeutament en els termes de l’apartat 3. Sens perjudici del que determina aquest apartat. 3. Assegurances i Tresor. Per a calcular els límits establerts per aquest article.00 5. mitjançant la utilització dels diversos instruments financers de cobertura de risc que hi ha en els mercats o bé d’instruments similars o accessoris que permetin minimitzar el risc de contrapartida. el qual ha de fixar les característiques de les operacions d’endeutament. El límit màxim d’endeutament viu de la Generalitat per operacions d’endeuDisposicions http://www. Els límits que estableix aquest article resten automàticament revisats pels imports que es derivin dels programes vigents o que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.000. respecte de llurs empreses participades.

4.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . El límit màxim d’endeutament viu de les entitats a què fa referència l’article 1. trimestralment. 3. Article 43 Avals de l’Institut Català de Finances i de l’Institut Català del Crèdit Agrari 1.2011 tament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és el 30% sobre l’estat de despeses del pressupost. i els ha de signar el conseller o consellera d’Economia i Coneixement o l’autoritat en qui delegui expressament. en compliment de la Llei 13/1996. e.000. és de 33.000. El conseller o consellera d’Economia i Coneixement ha de fixar les característiques de les operacions d’endeutament a què fa referència l’apartat 1.00 2.4. Article 42 Avals de la Generalitat 1. f. Finances i Pressupost del Parlament una memòria Disposicions http://www. 2.7. el límit a què fa referència l’article 11. les entitats esmentades han de seguir el procediment establert per l’article 40. Per a l’exercici del 2011.000. 2. g i h per operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és del 20% sobre l’estat de despeses de llur pressupost. del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991. a proposta conjunta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement i del conseller o consellera del departament interessat per raó de la matèria. 4. 5931 – 29.gencat. en els avals que puguin prestar. S’autoritza el Govern perquè concedeixi l’aval de la Generalitat en les operacions de crèdit formalitzades a l’empara de l’autorització concedida per l’article 40 per les entitats de dret públic i les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat. aprovat pel Decret legislatiu 4/2002.4 del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances. Article 44 Informació sobre endeutaments i avals El conseller o consellera d’Economia i Coneixement ha de trametre. del 24 de desembre. d’acord amb el Departament d’Empresa i Ocupació. S’autoritza l’Institut Català del Sòl perquè formalitzi operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any per un import equivalent al 10% del total dels dipòsits líquids de les fiances que administra.000. S’autoritza l’Institut Català de Finances i l’Institut Català del Crèdit Agrari a prestar avals.1. que en cap cas no s’han de fer càrrec dels interessos corrents de les operacions ni dels interessos de demora produïts per l’incompliment d’obligacions dels avalats. Excepcionalment. fins al límit que indica la taula següent: IMPORT MÀXIM (EUROS) ENTITAT Institut Català de Finances Institut Català del Crèdit Agrari 1. Els avals a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser autoritzats pel Govern.c. L’Institut Català de Finances i l’Institut Català del Crèdit Agrari han de tenir en compte. en els termes que estableixen llurs respectives lleis de creació. 3. se’n pot destinar fins a una quantia màxima de 350.00 35.000. durant l’exercici del 2011.000. d.000 d’euros a promoure l’activitat empresarial i l’ocupació.42626 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. de l’habitatge. A aquest efecte.000 d’euros. Per a formalitzar aquestes operacions. el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances han de formalitzar el conveni pertinent per a constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació. De l’import que l’apartat 1 autoritza a l’Institut Català de Finances.650. a la Comissió d’Economia. del 29 de juliol. el Govern pot acordar d’ampliar aquest límit.

Article 46 Fons per a les indústries culturals S’autoritza el Govern a destinar part de la dotació del Fons per a les indústries culturals. 5931 – 29.0662 euros/Kequitox 0. Aquesta memòria ha d’incloure les característiques i el volum de les operacions que s’han fet. són els següents: TIPUS D’EXPLOTACIÓ Engreix d’ànecs Engreix de guatlles Engreix de pollastres EUROS/PLAÇA 0. tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit.2011 42627 explicativa sobre la concessió d’avals i préstecs fets per l’Institut Català de Finances i l’Institut Català del Crèdit Agrari. a l’efecte de determinar el tipus de gravamen específic d’una manera individualitzada.1400 euros/m³ Industrial específica Matèries en suspensió Matèries oxidables 0.gencat. bé siguin de crèdits o d’avals.02800 0.8487 euros/m³ euros/kg euros/kg 6.4179 euros/m³ Domèstic: consum superior a la dotació bàsica 0.4427 euros/m³ Industrial general 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . a la participació de l’Institut Català de les Indústries Culturals en societats que puguin impulsar els sectors culturals o desenvolupar projectes culturals. els valors per a determinar la quota del cànon d’aigua corresponent als establiments ramaders. del 16 de juliol. tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit. al qual fa referència l’article 35 de la Llei 6/2004. Article 45 Operacions de cobertura de risc S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer operacions de cobertura de risc de tipus d’interès i crèdit de les seves operacions actives. TÍTOL V Normes tributàries Article 47 Cànon de l’aigua 1. de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004.7903 euros/Sm³/cm 10.00500 0. la incidència sectorial i territorial que tenen i els resultats de la gestió. i de les seves operacions d’endeutament.02800 Disposicions http://www. Durant l’any 2011. els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua. d’acord amb els requisits legals vigents.4243 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.6443 euros/kg 1. són els següents: CONCEPTE IMPORT UNITAT Domèstic: consum igual o inferior a la dotació bàsica 0.5491 0.7.2889 euros/kg Sals solubles Matèries inhibidores Nitrogen Fòsfor 2. Durant l’any 2011.

La xifra que resulta de l’aplicació de l’increment a què fa referència l’apartat 1 s’arrodoneix de la manera següent: Disposicions http://www.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .7.98360 4. aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.01140 0. llevat que hi hagi contaminació de caràcter especial en naturalesa o en quantitat.01 a la quantia de l’any 2010.53010 7.47410 El tipus de gravamen específic per a usos ramaders s’afecta d’un coeficient 0. 3. els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.36980 1.03280 2. tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit.11010 0.88390 0.2519 euros per metre cúbic.01140 0.29760 0. 5931 – 29. són els següents: RÈGIM DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA Ordinari Especial IMPORT UNITAT 0. Article 49 Taxes amb tipus de quantia ixa 1.69390 6.49500 0. per al 2011 es fixa en 0. del 4 de novembre. 3.2011 EUROS/PLAÇA 0.00033 euros/kWh euros/kWh Article 48 Tarifa d’utilització d’aigua El tipus de la tarifa d’utilització d’aigua.94380 2.15340 0.06100 0. per a l’any 2011.44120 0.85150 0. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base. efectuats per centrals hidroelèctriques. fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1. Durant l’any 2011.00051 0.28850 8. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven. Resten també incloses en l’àmbit de l’actualització les quotes fixes màximes i mínimes que s’estableixen en les taxes.05450 0.gencat. 2. regulada per la disposició addicional novena del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.42628 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya TIPUS D’EXPLOTACIÓ Engreix de galls dindis Engreix de perdius Avicultura de posta Pollets de recria Cria de boví Engreix de vedells Vaques alletants Boví de llet Vedelles de reposició Cabrum de reproducció Cabrum de reposició Cabrum de sacrifici Producció de conills Bestiar equí Oví d’engreix Ovelles de reproducció Ovelles de reposició Porcí d’engreix Producció porcina Porcí de transició Núm. comprovada pels serveis d’inspecció de l’administració competent.55200 1.

b) 34.000 euros. en concepte de participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat. es distribueix de la manera següent: a) Al municipi de Barcelona. amb un import de 7. amb la distribució següent: a) 104.34 euros. que s’han de distribuir d’acord amb els criteris següents: Disposicions http://www. Ajuntaments”.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . 4.405. b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre el 6 i el 9 s’arrodoneixen al 0 amb l’augment d’una unitat en la xifra de les desenes de cèntim d’euro. “Fons de cooperació local de Catalunya.096.34 euros.000 d’euros.62 euros.258. TÍTOL VI Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals Article 50 Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és de 139. Resten exceptuades de l’augment fixat per l’apartat 1: a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort. finança: a) La participació de lliure disposició. consignats en la partida GO 03 D/460. La Tresoreria de la Generalitat ha de dur a terme la gestió de la despesa d’aquesta secció. 2. Consells comarcals”. s’han de distribuir entre les comarques.342. a l’alça o a la baixa.730.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. quant a la quantia definitiva.050. consignats en la partida GO 03 D/460. d’acord amb els criteris continguts en la normativa aplicable. Els crèdits consignats en la secció “Participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l’Estat” s’han d’ajustar.34 euros.2011 42629 a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre l’1 i el 5 s’arrodoneixen al 5. l’import resultant de l’aplicació de l’increment s’arrodoneix.050. amb un import de 97. La partida GO 03 D/460.16 euros. s’han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades. Article 51 Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat 1. 2. 4. consignats en la partida GO 03 D/460. a la xifra múltiple de 25 cèntims d’euro més propera. 5931 – 29.250. b) A la resta de municipis de Catalunya. s’han de distribuir entre els municipis. c) 342.20 euros.gencat. ajuntaments 1.092.342.7.414. envit o atzar. b) La participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis. Article 52 Fons de cooperació local de Catalunya.0004/711. “Fons de cooperació local de Catalunya. La participació de lliure disposició. Entitats municipals descentralitzades”.050. c) En el cas que es tracti de taxes recaptades mitjançant efectes timbrats. 93.0003/711. b) Les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya aquesta llei de pressupostos.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals. amb un import de 97. Les participacions dels ens locals en els ingressos de l’Estat s’han de distribuir d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.342.0002/711.000.050. “Fons de cooperació local de Catalunya. al resultat de la distribució que se’n faci.34 euros.

4.gencat. una quantitat per a cada municipi. sobre l’import efectivament satisfet per aquestes actuacions i sobre l’ens o els ens supramunicipals formalment inscrits en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals als quals l’ajuntament ha de destinar aquesta participació. sobre les actuacions concretes dutes a terme l’anualitat anterior.90) + (H2 x 11. s’ha de distribuir entre els municipis proporcionalment a les quantitats de lliure disposició que resultin d’aplicar els criteris que estableix el mateix apartat. 3.36 euros distribuïts entre els municipis de menys de 50.243. En el cas que l’ajuntament no lliuri el certificat a què fa referència l’apartat 6 o que el certificat no compleixi les condicions establertes pel mateix apartat.000 H2 = nombre d’habitants entre 1. i en proporció a la població en nuclis fora de l’entitat capital de municipi. a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin.254. la Disposicions http://www. 6.000 habitants amb nuclis de població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal.982. Per tal de poder rebre la transferència corresponent a la prestació supramunicipal a què fa referència aquest article. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat. una quantitat fixa d’1. i de la manera següent: en proporció al nombre de nuclis de població habitats. 3.000 H4 = nombre d’habitants entre 20. Quart. La Generalitat ha de transferir als ajuntaments que compleixin els requisits que estableix l’apartat 6 els imports de llur participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis que resultin de la distribució feta d’acord amb l’apartat 4.000 H3 = nombre d’habitants entre 5. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció de la població que tenen.54) + (H3 x 8. dels quals 8. Tercer.602. d’acord amb el que disposa l’apartat 2.42630 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.75) + (H4 x 5.57) + (H5 x 3.063. totalment o en part.865 euros. Atenent la despesa per la gestió del territori.18 euros.18 euros. Aquest certificat ha d’aportar informació sobre la participació de l’ajuntament en l’ens supramunicipal que correspongui.001 i 20.570.7. 2.116. 5.063. del Departament de Governació i Relacions Institucionals. i els ajuntaments la poden destinar. amb un màxim de 1.001 i 5. amb un import de 7.000.2011 Primer. 3. calculada d’acord amb la fórmula següent: P = 28. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al padró d’habitants de l’any 2009.232.08 euros repartits proporcionalment a la superfície de cada municipi. mitjançant un certificat de la Intervenció que s’ha d’emplenar i trametre a la Direcció General d’Administració Local per mitjà de l’extranet de les administracions catalanes (EACAT). sempre que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals i constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya.001 i 50.71) En la qual: P = participació del municipi H1 = nombre d’habitants entre 1 i 1. Atenent la població com a indicador de despesa.000 habitants per nucli.397.37 euros són per a cada capital i 1. 6. llevat dels existents a l’entitat capital de municipi. els ajuntaments han de justificar la destinació de l’import atorgat durant l’anualitat anterior per aquest mateix concepte.000 d’euros.09 + (H1 x 26.116.602.000 H5 = nombre d’habitants pel damunt de 50.20 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la capital.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . 5931 – 29. Aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals. La dotació de la participació per a la prestació supramunicipal de serveis.000 Segon.126. 7.

158 euros en els altres casos.5 els que tenen entre 501 i 2. de la manera següent: a) Una quantitat fixa.096. 3. del 13 de juliol.20 euros. Tercer. agrupada per intervals. i ponderant amb el factor 2 els municipis que tenen fins a 500 habitants. En funció de la població comarcal.204 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de més de 1. Segon.000 habitants.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . dotada amb 342.148 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de 100 habitants o menys.gencat.912. s’estableix un percentatge de participació en els ingressos de la Generalitat a favor de la Vall d’Aran d’un 1. b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial.70 euros. tenint en compte que les dades de població són les corresponents al padró d’habitants de l’any 2009. consells comarcals D’acord amb el que disposa la Llei 16/1990.0004/711.000 habitants o una densitat de població superior a 100 habitants/km² i 648. Disposicions http://www.158 euros per a les comarques amb població superior a 75. les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals.80 euros distribuïts en funció del nombre de municipis de cada comarca. El 98. Tercer. “Fons de cooperació local de Catalunya.939. 683. Article 53 Fons de cooperació local de Catalunya. també.2011 42631 transferència per aquest concepte restarà retinguda fins que es lliuri d’acord amb la normativa vigent.0002/711 del Departament de Governació i Relacions Institucionals. i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.112 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d’entre 501 i 1. Entitats municipals descentralitzades”. El lliurament de les participacions en el Fons de cooperació local de Catalunya resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos. El lliurament de la participació per a la prestació supramunicipal de serveis als ajuntaments resta condicionat.441. Article 54 Fons de cooperació local de Catalunya. 2. es distribueix entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents el dia 1 de gener de 2011. 5.668. 11.86% de la partida pressupostària GO 03 D/460.7.61 euros distribuïts en proporció directa a la superfície de cada comarca i 643. sobre el règim especial de la Vall d’Aran. En funció de la població. d’acord amb els trams de població següents: Primer. 1.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. la resta. amb el factor 1.000 habitants.912. d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Quart. Segon. al fet que els ajuntaments compleixin adequadament l’obligació de trametre a la Direcció General d’Administració Local.668. Article 55 Tramesa de documentació 1. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda comarcal. 2.159 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d’entre 101 i 500 habitants. 8.190. 2.14% restant d’aquesta aplicació pressupostària es distribueix entre la resta de les comarques. 5931 – 29. entitats municipals descentralitzades La partida GO 03 D/460. b) La quantitat restant es distribueix en proporció al nombre d’habitants de cada entitat municipal descentralitzada.70 euros. tenint en compte que les dades de població són les referents al padró d’habitants de l’any 2009.000 habitants i amb el factor 1. d’acord amb els criteris següents: a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca: Primer.

servei pressupostari PA 01.500. 3. Consell de Garanties Estatutàries.42632 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.000 habitants i que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del municipi no superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població. s’han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament. 4. les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals. a mesura que aquest les demani.1 i s’han de comunicar al Departament d’Economia i Coneixement. de l’obligació legal de trametre els pressupostos.7. La Mesa Ampliada del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA. d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. la qual cosa ha de comunicar al Departament d’Economia i Coneixement. Aquestes trameses s’han de referir a l’anualitat del 2009. 2. 2. es poden atribuir fons per un import conjunt màxim de 5.gencat. Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau s’han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun i en la mesura que aquests organismes les sol·licitin. Els romanents de crèdit del pressupost per al 2010 dels organismes a què fa referència l’apartat 1 s’incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2011. servei pressupostari PA 01. 2. en ambdós casos amb relació a l’anualitat del 2009–. per part dels ens beneficiaris.6 i 7. Les dotacions pressupostàries de la secció PA. Disposicions http://www. del pressupost per al 2010 als mateixos capítols del pressupost per al 2011. perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals. d’acord amb el que disposa l’article 52. Article 56 Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments 1. i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes. “A corporacions locals”. Els organismes a què fa referència l’apartat 1 poden autoritzar de fer les transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos. 5931 – 29. Cadascun dels organismes a què fa referència l’apartat 1 és l’ordenador dels seus pagaments. La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el romanent de crèdit de la secció PA. 3. Sindicatura de Comptes i Oicina Antifrau 1.000 euros als ajuntaments que compleixin els requisits que determina el Decret 69/2008. Amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges. sense limitacions. Article 58 Síndic de Greuges. TÍTOL VII Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes Article 57 Parlament de Catalunya 1.2011 per mitjà de la plataforma EACAT. els certificats de la Intervenció. Consell de Garanties Estatutàries.0001/711. servei pressupostari PA 01. de l’1 d’abril –que la població inscrita en el padró del municipi no superi els 2. dins les seccions i els serveis pressupostaris respectius. El lliurament de les compensacions econòmiques a què fa referència l’apartat 1 resta condicionat al compliment. Aquestes transferències no estan afectades per les limitacions a què fa referència l’article 6.

Cinquena Convenis de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials S’autoritza l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a intercanviar prestacions vinculades a l’àmbit sanitari i al de serveis socials. a nom de l’organisme corresponent. 2.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. del 31 d’octubre. de traspàs de serveis. per quartes parts. s’han d’entendre relatives al règim retributiu vigent del personal funcionari.7. de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. el límit d’endeutament autoritzat per l’article 40. amb les limitacions que estableix l’article 6. mitjans i recursos de les diputacions de Girona.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . Fins al 31 de desembre de 2011. els ingressos són propis del Servei Català de la Salut. el qual pot autoritzar transferències de crèdits. Econòmic i Social és l’ordenador dels seus pagaments. En el cas que aquests serveis traspassats siguin gestionats pel Servei Català de la Salut. Econòmic i Social de Catalunya” s’han de lliurar en ferm. mitjançant l’establiment de convenis amb la resta de proveïdors del Servei Català de la Salut i de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. l’interès legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. en els termes que estableix la disposició final quarta de la Llei de l’Estat 7/2007. Fins al 31 de desembre de 2011.1 del Decret 167/1992. ho ha de comunicar al Departament d’Economia i Coneixement. 2. 5931 – 29. Les transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat al pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’han de lliurar en ferm. i Autoritat Catalana de Protecció de Dades 1.1. dins la seva secció pressupostària. pel mateix import. Quarta Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris Els ingressos per a la prestació de serveis sanitaris a què fa referència l’article 7. en el marc de les Disposicions http://www. Econòmic i Social de Catalunya.2011 42633 Article 59 Consell de Treball. s’ha de reduir. són ingressos propis de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut que gestionen els serveis traspassats d’acord amb el decret esmentat. El Consell de Treball. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera Interès legal del diner i interès de demora 1. del 12 d’abril. Segona Fons de competitivitat i límit d’endeutament Si al llarg de l’exercici pressupostari del 2011 l’Administració general de l’Estat transfereix recursos a la Generalitat en concepte del Fons de competitivitat inclòs en el model vigent de finançament. Lleida i Tarragona a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària. del 20 de juliol.gencat. Les dotacions pressupostàries de la secció “Consell de Treball. Si ho fa. l’interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és del 5%. per quartes parts.1. Tercera Règim retributiu dels funcionaris Les referències que aquesta llei fa al text refós dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat pel Decret legislatiu 1/1997. Consell de l’Audiovisual de Catalunya. a nom d’aquest organisme.

CUAP Sant Feliu de Llobregat. abans de finalitzar l’any 2011. D’acord amb l’article 2. respecte de les previsions pressupostàries. Hospital Sociosanitari de Balaguer. de prestacions socials de caràcter econòmic. en el cas que l’Administració general de l’Estat modifiqui l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) acordat per al 2011. ha de presentar un informe que contingui una anàlisi de les necessitats i la programació d’actuacions per a establir les prioritats a l’hora de portar a terme les infraestructures sanitàries següents: Hospital Ernest Lluch. CAP Bordeta-Magòria.4 del Reial decret llei 3/2004. del 9 de juliol. s’ha de destinar a dotar pressupostàriament el manteniment dels serveis sanitaris a les persones prestats per l’Institut Català de la Salut i altres entitats de la xarxa hospitalària d’utilització pública. en el mateix percentatge. Hospital de Vilanova i la Geltrú. fruit de l’eficiència o l’estalvi en la gestió.967.12 euros mensuals i 7. es fixa en 569. la qual cosa pot afectar fins a un 60% de l’estalvi generat en el Fons. CAP Can Costa i Avinguda Barcelona de Terrassa.gencat. nou Josep Trueta.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.2011 regions sanitàries creades per la Llei 15/1990. per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia. nou Hospital Comarcal de la Seu d’Urgell. Vuitena Destinació de l’eventual estalvi del Fons de contingència L’estalvi que. es pugui generar del Fons de contingència durant l’exercici pressupostari del 2011 s’ha de destinar a dotar pressupostàriament els serveis a les persones prestats pel Departament de Salut. CAP al barri de Magraners. nou CAP a Gavà i CAP Montilivi a Girona. S’autoritza el Govern a aplicar.7. Sisena Informe sobre les prioritats a l’hora de portar a terme determinades infraestructures sanitàries El Govern. l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Desena Indicador de renda de suiciència 1.73 euros anuals. del 25 de juny. Hospital de Viladecans. ampliació del CAP Rambla Just Oliveras. i del text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994. l’increment addicional de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). CUAP Nord Horta (Barcelona). Disposicions http://www. 3. 5931 – 29. nou CAP de Castelldefels. respecte de les previsions pressupostàries. CAP Llefià i CAP La Salut de Badalona. Hospital de Tarragona. Novena Cartera de serveis socials La tipologia i la població destinatària de les prestacions garantides a la Cartera de serveis socials per al 2011 és la que determinen els programes pressupostaris del Departament de Benestar Social i Família i de les entitats públiques que hi estan adscrites o vinculades. pugui generar el Departament de Salut durant l’exercici pressupostari del 2011. establert per l’article 15. CAP Gorg. CAP al barri de Pardinyes de Lleida. Hospital Comarcal de Tàrrega.42634 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. nou CAP al barri de Sant Josep. CAP Sant Crist. CAP al barri Gornal i CAP Santa Eulàlia a l’Hospitalet de Llobregat. d’ordenació sanitària de Catalunya. 2. del 27 de juliol. la Generalitat ha d’utilitzar com a índex o referència de renda l’indicador de renda de suficiència fixat per aquesta disposició. Setena Destinació de l’eventual estalvi del Departament de Salut Tot l’estalvi que. CAP de Vilafranca del Penedès i ampliació del CAP de Sant Sadurní d’Anoia. Per a l’exercici del 2011.2 de la Llei 13/2006.

L’abonament de la prestació econòmica de pagament únic. per a les persones beneficiàries que no perceben ingressos de cap tipus que excedeixin l’import del 102% de l’indicador de renda de suficiència. iguals a la suma del 102% de l’indicador de renda de suficiència més l’import anual de la prestació. Tretzena Prestacions i ajuts per a les famílies amb ills a càrrec 1. Per a l’exercici del 2011. per a l’any 2011. es manté el mateix import de la prestació per a les persones que en van ésser beneficiàries durant l’any 2010. L’import anual de la prestació per al 2011.2011 42635 Onzena Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius 1.2. 3. Durant l’exercici del 2011. 5931 – 29. sense que. 5.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. en els supòsits que meritin fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Les sol·licituds per a la prestació econòmica per infant a càrrec pels naixements produïts entre l’1 de gener de 2011 i la data d’entrada en vigor d’aquesta llei es poden presentar fins al cap de tres mesos de la dita entrada en vigor. Es fixa en 45 euros l’import mensual per als mesos sencers de l’any 2011. de suport a les famílies. del 14 de desembre. Les persones beneficiàries de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius no poden superar uns ingressos totals anuals. d’acord amb el que estableix l’article 10 de la dita llei. b) La prestació per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals amb fills a càrrec d’una edat compresa entre zero i sis anys es fixa en 745 euros. establerta pels articles 9. adopció o acolliment preadoptiu de dos. 2.gencat. La prestació econòmica per part.020 euros i 1.a i 10 de la Llei 18/2003. és el següent: a) La prestació per a les famílies amb fills a càrrec d’una edat compresa entre zero i tres anys es fixa en 638 euros. en cap cas.1.960 euros. en còmput anual. Per a les persones que perceben ingressos. 2. es deixa sense efecte la prestació econòmica per infant a càrrec. Per a atendre les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006. iguals a 8. tres o més de tres fills es fixa. pugui ésser inferior a 6 euros mensuals. per a l’any 2011. Disposicions http://www. en 663 euros.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . superiors al 102% de l’indicador de renda de suficiència i fins al valor límit fixat per l’apartat 1. a les partides corresponents de la secció “Departament de Benestar Social i Família” es poden generar els crèdits provinents de les transferències addicionals de fons que efectuï l’Estat en el marc del conveni que se signi entre l’Administració general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. amb efecte des del mes de gener.7. a què fa referència l’apartat 1. En aquest període no es poden meritar drets derivats d’aquesta prestació. del 4 de juliol. fixat en 540 euros. de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 2. sempre que les condicions d’accés no hagin variat i no superin uns ingressos totals anuals. meritada i no percebuda el dia de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’ha de fer per l’import proporcional als mesos meritats i es pot ajornar fins a un termini de cinc anys a comptar de la data de la resolució ferma del reconeixement exprés. inclosa la prestació. a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei. 4. respectivament.224 euros. per a finançar l’aportació que pugui correspondre a la Generalitat es poden ampliar els crèdits esmentats en els termes establerts per l’article 8. Dotzena Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 1. A més del que estableix l’apartat 1. 3. 1. aquest import de 45 euros resta reduït d’una manera proporcional a l’import dels ingressos.

7. Escola de Sidamon. b) 362 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys. Escola Marta Mata.4 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006. d’Olèrdola. fruit de l’eficiència o l’estalvi en la gestió. IES Bruguers. 5931 – 29. de Subirats. i quart IES a Castelldefels. CEIP Montserrat Vayreda i CEIP Bosc de la Pabordia. de Lleida. CEIP Sant Jordi. de Corbera d’Ebre.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . Institut Escola Lola Anglada i Institut Escola Bufalà II. Quinzena Destinació de l’eventual estalvi del Departament de Benestar Social i Família Tot l’estalvi que. IES Pineda de Mar i CEIP Montserrat Vayreda.000. de Badalona. CEIP L’Univers. Divuitena Import màxim de garantia per a obres d’interès cultural rellevant D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 75/2009. de Terrassa. de Calella. CEIP La Sagrera. respecte de les previsions pressupostàries. fins que facin divuit anys. IES Fabra i Coats. IES Angeleta Ferrer. del 27 de juliol. de Canovelles. Escola Quatre Vents. de Mataró. de Sitges. IES La Clota i IES La Sagrera. Disposicions http://www. s’ha de destinar a dotar pressupostàriament el manteniment dels serveis socials i els ajuts prestats i atorgats a persones i famílies per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i el mateix Departament de Benestar Social i Família. de Barberà del Vallès. de Cardedeu.000 d’euros. de la garantia de la Generalitat per a obres d’interès cultural rellevant. IES Ventura i Gassol. el límit acumulat simultani de compromís anual per a aquest concepte és de 250. de prestacions socials de caràcter econòmic. CEIP Sant Martí. IES Cardedeu i CEIP Can Manent. Setzena Informe sobre les prioritats a l’hora de portar a terme determinades infraestructures educatives El Govern. Escola Carles Salicrú. Escola Els Pins de Moja. pugui generar el Departament de Benestar Social i Família durant l’exercici pressupostari del 2011.42636 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. ampliació de l’Escola Vilallonga del Camp. de Girona. per a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat per a l’exercici del 2011. fruit de l’eficiència o l’estalvi en la gestió. IES Can Roca i Escola Can Montllor. Escola Montcau. Dissetena Destinació de l’eventual estalvi del Departament d’Ensenyament Tot l’estalvi que.2011 Catorzena Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat D’acord amb el que estableixen l’article 22. de Sant Julià de Llor i Bonmatí. IES La Seu d’Urgell. s’ha de destinar a dotar pressupostàriament el manteniment dels serveis i la millora dels equipaments educatius i a incrementar els ajuts per beques per a l’estudi. pugui generar el Departament d’Ensenyament durant l’exercici del 2011. del 12 de maig. IES Baldiri i Reixach. escoles Marta Mata i Joan Coromines. IES Vallcarca. IES Sant Martí. de l’Hospitalet de Llobregat. CEIP del barri de la Torrassa i IES Santfeliu. CEIP Agnès. respecte de les previsions pressupostàries. de Barcelona. IES Cappont. ampliació del CEIP Doctor Ferran. IES Viladomat. abans de finalitzar l’any 2011. IES Fluvià. c) 393 euros per als menors d’edat de quinze anys o més.gencat. ha de presentar un informe que contingui una anàlisi de les necessitats i la programació d’actuacions per a establir les prioritats a l’hora de portar a terme les infraestructures educatives següents: CEIP Mediterrània. CEIP del barri de Santfeliu. de Roses. de Gavà. les quanties d’aquestes prestacions no poden ésser inferiors als imports mensuals següents: a) 326 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.

del 29 de desembre. dins les disponibilitats pressupostàries. Resta sense efecte la vinculació d’ús constituït sobre l’immoble cedit per la Generalitat de Catalunya a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió mitjançant la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 25/1987. Els béns desafectats tenen la consideració de patrimonials d’aquest ens públic o de les seves empreses. SA. les entitats del Programa de centres de recerca de Catalunya (CERCA) que siguin reconegudes com a tals pel Departament d’Economia i Coneixement. ha d’acordar. aplicables a les universitats públiques i a les entitats i els organismes que en depenen. dins les disponibilitats pressupostàries. i també la Fundació Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .cat El Govern. el Consell Interuniversitari de Catalunya. queden exceptuats de l’aplicació de les limitacions establertes pels articles 12. l’eficiència. Disposicions http://www. Vint-i-quatrena Millora de la dotació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i del Fons de cooperació local El Govern. segons que correspongui. llevat del domicili social de Televisió de Catalunya. mesures de contenció de la despesa.cat. Vint-i-unena Mesures excepcionals de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques Amb caràcter excepcional. Les mesures han de tenir com a finalitat facilitar el govern. l’acompliment de la missió universitària i la qualitat en la docència. per mitjà de la seva junta permanent.2011 42637 Dinovena Desafecció del domini públic dels béns i drets de titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves empreses públiques i derogació de la càrrega que afecta l’immoble de Catalunya Ràdio 1. dins les disponibilitats pressupostàries. i han de prioritzar els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les funcions docents i de recerca. SA. Resten desafectats del domini públic els béns i drets que quan entri en vigor aquesta llei siguin titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o de les seves empreses públiques. ha de millorar la dotació pressupostària del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i del Fons de cooperació local com a instruments d’ajut i col·laboració amb els ens locals. de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.7. com a òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya. en la recerca i en la prestació de tots els serveis. ha de garantir la implantació de nous mòduls funcionals al sistema e-justícia. de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1988. 5931 – 29.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 28. actualment propietat de Catalunya Ràdio Servei de Radiodifusió de la Generalitat. amb l’objectiu de garantir l’avenç en la recerca d’excel·lència i de contribuir a la consolidació d’un model econòmic basat en el coneixement. 29 i 34 d’aquesta llei. Vint-i-dosena Implantació de nous mòduls funcionals al sistema e-justícia. Vintena Programes de foment de la recerca Per tal de potenciar els programes de foment de la recerca de la Generalitat. ha de renovar l’equipament informàtic i les impressores que calguin per a implantar l’oficina judicial. de reducció del dèficit. d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa.gencat. 2. Vint-i-tresena Renovació de l’equipament informàtic per a la implantació de l’oicina judicial El Govern.

amb relació a la compensació fiscal per deducció en adquisició d’habitatge habitual durant el 2010. tant en les seccions del pressupost de despeses de l’Administració de la Generalitat. entre les línies d’avals previstes per a l’any 2011. els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les modificacions de crèdits corresponents. dins les disponibilitats pressupostàries. dins les disponibilitats pressupostàries.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .2 de l’article 1 de la Llei 31/2002.a. ha d’elaborar un pla d’excellència turística per a les comarques catalanes. del 4 de juliol. com a conseqüència de reorganitzacions administratives.000. 5931 – 29. per a crear les seccions. 2. d’acord amb la normativa vigent el 31 de desembre de 2006.1. de mesures fiscals i administratives. ha de fomentar la promoció del consum i la comercialització dels productes autòctons amb distintius de qualitat i origen certificats.42638 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. DISPOSICIONS FINALS Primera Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives 1. com en els pressupostos de les entitats que esmenta l’article 1. del 30 de desembre. un mínim de 25. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.2011 Vint-i-cinquena Col·laboració entre les entitats representatives i l’Administració amb relació a les activitats comercials de nous emprenedors El Govern. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Compensació iscal per la deducció per inversió en l’habitatge habitual 1. Vint-i-setena Promoció del consum i comercialització dels productes autòctons El Govern. en el territori de Catalunya.gencat.000 d’euros per a avalar els treballadors autònoms. estudi o avaluació de les activitats comercials destinades als nous emprenedors i a les persones que fa temps que van emprendre un negoci. i d’acord amb el que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2011.7. Vint-i-sisena Aval de l’Institut Català de Finances als treballadors autònoms L’Institut Català de Finances ha de reservar. cal entendre que.2 de la Llei 31/2002. ha d’establir la col·laboració entre les entitats representatives i les administracions públiques perquè compleixin funcions d’informació.1. d’acord amb la normativa vigent el 31 de desembre de 2006.b i Disposicions http://www. esmentades per l’article 1. de mesures fiscals i financeres. dins les disponibilitats pressupostàries. Vint-i-vuitena Elaboració d’un pla d’excel·lència turística El Govern.1 i 2. De conformitat amb la disposició transitòria de la Llei 5/2007. per als supòsits que no s’utilitzi finançament aliè. S’autoritza el Departament d’Economia i Coneixement a fer les adaptacions tècniques que calgui. l’import de l’incentiu teòric és el resultat d’aplicar a les quantitats invertides durant el 2010 en l’adquisició de l’habitatge habitual els percentatges de deducció que determina l’article 1. assessorament. el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge no pot ésser inferior al que resultaria d’aplicar el percentatge de deducció corresponent dels que determinen els apartats 2.

a les classificacions econòmiques d’ingressos i de despeses i a la classificació per programes establertes per l’Ordre ECO/10/2011. del 2 de febrer. i s’han de formalitzar les autoritzacions i les modificacions pressupostàries necessàries per tal que els nous òrgans puguin gestionar la despesa. Les modificacions de crèdit autoritzades sobre el pressupost prorrogat que.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Quarta Entrada en vigor Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Palau de la Generalitat. d’acord amb les necessitats que sorgeixin durant l’exercici. 27 de juliol de 2011 ARTUR MAS I GAVARRÓ President de la Generalitat de Catalunya ANDREU MAS-COLELL Conseller d’Economia i Coneixement Disposicions http://www. s’han de mantenir vigents per al 2011. 2. No obstant el que estableix l’apartat 1 i a criteri del Departament d’Economia i Coneixement. les reestructuracions administratives que pugui aprovar el Govern al llarg de l’exercici poden no comportar cap modificació pressupostària de l’estructura orgànica vigent. 2. 5931 – 29. el Departament d’Economia i Coneixement ha de determinar el concepte pressupostari a què s’ha d’imputar la despesa autoritzada. de la qual són competents per raó de la matèria. la gestió i la liquidació del pressupost s’ha de fer amb l’estructura orgànica inclosa al pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya.2011 42639 c. d’acord amb el departament afectat.7. Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s’han d’imputar als crèdits autoritzats per aquesta llei. respectivament. per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. s’han d’aplicar als crèdits autoritzats per aquesta llei. En el supòsit que en el pressupost prorrogat no figuri el mateix concepte que en el pressupost per al 2011 o que els crèdits consignats en aquest siguin inferiors als prorrogats. En aquest cas. Aquestes operacions en cap cas no poden donar lloc a un increment de crèdit dins el pressupost. Tercera Modiicació de les estructures pressupostàries S’autoritza el Departament d’Economia i Coneixement a incloure noves aplicacions pressupostàries i nous programes. La dotació d’aquestes aplicacions o programes està subjecta al règim de les modificacions pressupostàries establert per aquesta llei. Per tant.gencat. fins a l’acabament de l’exercici. Segona Imputació de despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat 1.

55 euros. Plus d’analogia: 375. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i el total anual es calcula multiplicant per 14. Trienni: 33.72 euros.gencat.99 euros. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen entre 12 parts iguals. Subdirector/a: 440. Complement específic: 35. Cap d’estudis: 230. EDUCACIÓ PRIMÀRIA Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1.96 euros. Instructor/a d’educació física Sou: 1.32 euros. Centres amb 5 línies o més Director/a: 705.42 euros. Cap d’estudis: 440. Centres amb 1 o 2 línies Director/a: 483.42640 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.197.98 euros. Complement específic: 35. Plus d’analogia: 375.95 euros. Despeses de funcionament Mòdul per unitat: 6. Subdirector/a: 343.34 euros.076. Cap d’estudis: 343. EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1.32 euros.55 euros.55 euros. Trienni: 33.81 euros.72 euros. a continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2011.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . Despeses de funcionament Mòdul per unitat: 6.29 euros.7.541. Subdirector/a: 417.01 euros.55 euros.99 euros.076.55 euros. Trienni: 30. Centres amb 3 o 4 línies Director/a: 666.2011 ANNEX Mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2011 D’acord amb el que estableix l’article 23.541. Càrrecs directius Centres d’estructura cíclica Director/a: 337.95 euros. Disposicions http://www. Cap d’estudis: 417.66 euros.96 euros.42 euros. 5931 – 29.

33 euros. Plus d’analogia: 253. Plus d’analogia: 375.08.gencat. Disposicions http://www. Fisioterapeuta Sou: 1.24 euros.12 euros. Trienni: 36.541. Complement específic: 35. Trienni: 40. Complement específic: 35.55 euros.95 euros.12 euros. Trienni: 44.541. Despeses de funcionament Mòdul per unitat ordinària: 7. Complement específic: 35. PROGRAMES D’EDUCACIÓ ESPECIAL Despeses de personal Mestre/a tutor/a Sou: 1.96 euros.23 euros.2011 42641 EDUCACIÓ ESPECIAL Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1. Trienni: 36. Tècnic/a de grau mitjà contractat després del 31.95 euros. Càrrecs directius Director/a: 483.541. Cap d’estudis: 343.99 euros.1998 Sou: 1. Logopeda Sou: 1.819.551.99 euros.55 euros. Plus d’analogia: 136.96 euros.7.95 euros. Tècnic/a de grau superior Sou: 1.541. Trienni: 36. Subdirector/a: 343.43 euros.96 euros. Trienni: 36. Complement específic: 35.03 euros.204.83 euros.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .95 euros.96 euros.899.12 euros.95 euros.99 euros.57 euros.08.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.98 euros.95 euros. Plus d’analogia: 347. Complement específic: 35. Plus d’analogia: 375. 5931 – 29. Plus d’analogia: 375.12 euros.08 euros. Trienni: 38. Substitucions de personal Mòdul per unitat ordinària: 730. Trienni: 46. Educador/a Sou: 1.64 euros.43 euros.99 euros.96 euros.84 euros.1998 Sou: 1. Complement específic: 35. Tècnic/a de grau mitjà contractat abans del 31.541.

43 euros. Subdirector/a: 537.23 euros. Plus d’analogia: 253. 3r i 4t curs Mòdul per unitat: 8.76 euros. Trienni: 40. Trienni: 36.819.57 euros.2011 Plus d’analogia: 375.95 euros.204.03 euros. Plus d’analogia: 347.08 euros.42642 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.718.72 euros.233. Plus d’analogia: 375.24 euros. BATXILLERAT Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1. Plus d’analogia: 347.95 euros.52 euros.76 euros. Trienni: 40.32 euros. Substitucions de personal Mòdul per unitat: 730.95 euros.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .32 euros. Trienni: 40. Mestre/a de taller Sou: 1.899.99 euros.7.95 euros. Complement específic: 35.00 euros.12 euros.99 euros. Cap de departament: 74. Disposicions http://www.gencat. Complement específic: 35.541. Educador/a Sou: 1.57 euros. Complement específic: 35.32 euros. Cap de departament: 74. Cap d’estudis: 494.00 euros.64 euros.819. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Despeses de personal Professor/a titular Sou de mòdul: 1. Centres amb 3 o 4 línies Director/a: 704.96 euros.64 euros. 5931 – 29.64 euros. Despeses de funcionament Mòdul per unitat: 9. Despeses de funcionament 1r i 2n curs Mòdul per unitat: 7. Coordinador/a pedagògic/a: 537.08 euros. Càrrecs directius Centres amb 1 o 2 línies Director/a: 651. Complement específic: 35. Cap d’estudis: 537.00 euros.

71 euros. Treballs forestals i de conservació del medi natural (CFPM 0303) Mòdul per unitat de primer curs: 9.471.290.32 euros. Plus d’analogia: 347.63 euros.16 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Producció agropecuària (CFPM AR10) Mòdul per unitat de primer curs: 11.756. Mòdul per unitat de segon curs: 12. Trienni: 40. CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1. 5931 – 29.361. Complement específic: 35.733.91 euros.12 euros.77 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.167.95 euros. Electromecànica de vehicles (CFPM 0501) Mòdul per unitat de primer curs: 13. Professor/a ajudant Sou: 1. Jardineria (CFPM 0305) Mòdul per unitat de primer curs: 9.42 euros. Preimpressió en arts gràfiques (CFPM 0401) Mòdul per unitat de primer curs: 15. Comerç (CFPM 0601) Mòdul per unitat de primer curs: 14.76 euros.57 euros.2011 42643 Càrrecs directius Director/a: 651.91 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 12.91 euros.887.46 euros. Equips electrònics de consum (CFPM 0802) Mòdul per unitat de primer curs: 11.658.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.819. Mòdul per unitat de segon curs: 14. Trienni: 33.95 euros.88 euros.25 euros.90 euros.167.074. Explotacions agràries extensives (CFPM 0302) Mòdul per unitat de primer curs: 11.08 euros. Plus d’analogia: 392.32 euros.421.71 euros.64 euros. Coordinador/a: 494.279.76 euros.887.57 euros. Complement específic: 35.074.647. Mòdul per unitat de segon curs: 12. Despeses de funcionament Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101) Mòdul per unitat de primer curs: 12.290.36 euros.80 euros.13 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 16.290.gencat. Cap d’estudis: 494.7. Cap de departament: 74.71 euros. Disposicions http://www.12 euros. Impressió en arts gràfiques (CFPM 0402) Mòdul per unitat de primer curs: 19.559.25 euros. Despeses de funcionament Mòdul per unitat: 5.887.

25 euros.91 euros.77 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 2.074.887. Gestió administrativa (CFPM AG10) Mòdul per unitat de primer curs: 12. Mecanització (CFPM FM20) Mòdul per unitat de primer curs: 15.167.12 euros.471. Serveis en restauració (CFPM HT30) Mòdul per unitat de primer curs: 9.88 euros.91 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.16 euros. Cuina i gastronomia (CFPM HT10) Mòdul per unitat de primer curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 16. Mòdul per unitat de segon curs: 14. Mòdul per unitat de segon curs: 11.gencat.58 euros.290.733.074. Mòdul per unitat de segon curs: 12.63 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 12.290.71 euros.12 euros.074.12 euros. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred. Mòdul per unitat de segon curs: 11.25 euros.90 euros. Perruqueria (CFPM 1801) Mòdul per unitat de primer curs: 9.63 euros.167. Estètica personal decorativa (CFPM 1802) Mòdul per unitat de primer curs: 12.756.380. Mòdul per unitat de segon curs: 12.376.756.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .25 euros.290.074.12 euros. pastisseria i confiteria (CFPM IA60) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 14. Mòdul per unitat de segon curs: 11.887. Mòdul per unitat de segon curs: 16.25 euros.887. Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies (CFPM 1901) Mòdul per unitat de primer curs: 15. Atenció sociosanitària (CFPM 1701) Mòdul per unitat de primer curs: 9.361. Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10) Mòdul per unitat de primer curs: 11.733.36 euros.421.167.279. 5931 – 29.16 euros.559.91 euros.471.12 euros.167.2011 Fabricació industrial de fusteria i moble (CFPM 0902) Mòdul per unitat de primer curs: 19.361.80 euros. climatització i producció de calor (CFPM 1902) Mòdul per unitat de primer curs: 13. Olis d’oliva i vins (CFPM IA30) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Laboratori d’imatge (CFPM 1201) Mòdul per unitat de primer curs: 14.05 euros.279.90 euros.77 euros. Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) Mòdul per unitat de primer curs: 11.80 euros.074. Disposicions http://www.167.25 euros.71 euros. Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble (CFPM 0903) Mòdul per unitat de primer curs: 13.7. Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601) Mòdul per unitat de primer curs: 14.71 euros.42644 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. Forneria.

90 euros.72 euros.95 euros. Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (CFPS 0752) Mòdul per unitat de primer curs: 5.17 euros.76 euros. Secretariat (CFPS 0251) Mòdul per unitat de primer curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 14.04 euros.468.561.82 euros.04 euros.12 euros.127.55 euros.64 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7. Complement específic: 35.561.17 euros.673.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .819.82 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7. Despeses de funcionament Animació d’activitats físiques i esportives (CFPS 0151) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Mòdul per unitat de segon curs: 11.gencat.32 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics (CFPS 0352) Mòdul per unitat de primer curs: 5. Càrrecs directius Director/a: 651.150.673.08 euros. Coordinador/a: 494.2011 42645 Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20) Mòdul per unitat de primer curs: 9.17 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7.55 euros.468.279.76 euros.46 euros. Trienni: 40. Mòdul per unitat de segon curs: 7.647.04 euros.04 euros.468.127.32 euros.468.80 euros. Carrosseria (CFPM TM20) Mòdul per unitat de primer curs: 13. Disseny i producció editorial (CFPS 0451) Mòdul per unitat de primer curs: 9.167.95 euros.57 euros. Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (CFPS 0751) Mòdul per unitat de primer curs: 5.7.25 euros. Plus d’analogia: 347.57 euros.150. 5931 – 29.733.04 euros. Cap d’estudis: 494.72 euros.074. Trienni: 33. Professor/a ajudant Sou: 1. Cap de departament: 74. Disposicions http://www.561. Gestió comercial i màrqueting (CFPS 0651) Mòdul per unitat de primer curs: 11. Comerç internacional (CFPS 0653) Mòdul per unitat de primer curs: 5.561.17 euros. Administració i finances (CFPS 0252) Mòdul per unitat de primer curs: 5.468.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. Mòdul per unitat de segon curs: 7.561.17 euros. Complement específic: 35. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Plus d’analogia: 392.42 euros. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR Despeses de personal Professor/a titular Sou: 1.

572. Mòdul per unitat de segon curs: 11.83 euros.684. Mòdul per unitat de segon curs: 11.gencat.63 euros.673.7. Mòdul per unitat de segon curs: 11.127.17 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7.82 euros.83 euros. Imatge (CFPS 1252) Mòdul per unitat de primer curs: 9.28 euros.673. Desenvolupament de productes electrònics (CFPS 0852) Mòdul per unitat de primer curs: 7.127.72 euros. Restauració (CFPS 1054) Mòdul per unitat de primer curs: 7.673.72 euros. Desenvolupament de projectes mecànics (CFPS 1452) Mòdul per unitat de primer curs: 9.63 euros.04 euros.127. Disposicions http://www.70 euros.281.953.82 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.82 euros. Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0) Mòdul per unitat de primer curs: 9.281.127. Mòdul per unitat de segon curs: 7.127.63 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 9.72 euros.468.82 euros.72 euros. Instal·lacions electrotècniques (CFPS 0853) Mòdul per unitat de primer curs: 7.673.673.684. Producció per mecanització (CFPS 1453) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0) Mòdul per unitat de primer curs: 9.83 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11. So (CFPS 1253) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Producció d’audiovisuals. 5931 – 29.72 euros.127. Animació turística (CFPS 1055) Mòdul per unitat de primer curs: 8. Mòdul per unitat de segon curs: 9. Mòdul per unitat de segon curs: 9. Mòdul per unitat de segon curs: 243.17 euros. Realització d’audiovisuals i espectacles (CFPS 1251) Mòdul per unitat de primer curs: 9.2011 Realització i plans d’obres (CFPS 0753) Mòdul per unitat de primer curs: 6. Sistemes de regulació i control automàtics (CFPS 0851) Mòdul per unitat de primer curs: 7. ràdio i espectacles (CFPS 1254) Mòdul per unitat de primer curs: 5.281.82 euros.684.127.673.82 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 9.83 euros.561.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .04 euros.684.72 euros.63 euros.127.72 euros.281.59 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.82 euros.82 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.673.561.72 euros. Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFPS 0854) Mòdul per unitat de primer curs: 9.42646 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.468.673. Dietètica (CFPS 1651) Mòdul per unitat de primer curs: 5.

5931 – 29.127.70 euros.561.468. Integració social (CFPS 1753) Mòdul per unitat de primer curs: 6.59 euros.17 euros.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.380.673. Disposicions http://www.17 euros.468.58 euros.17 euros.572. Mòdul per unitat de segon curs: 243.72 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.380.468. Mòdul per unitat de segon curs: 7.468. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 7. Mòdul per unitat de segon curs: 7. Mòdul per unitat de segon curs: 2. Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFPS ICA0) Mòdul per unitat de primer curs: 5. Assessoria d’imatge personal (CFPS 1851) Mòdul per unitat de primer curs: 6.7.673. Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (CFPS HTA0) Mòdul per unitat de primer curs: 8.59 euros.58 euros.08 euros.561.70 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7. Mòdul per unitat de segon curs: 2. Administració de sistemes informàtics (CFPS 2251) Mòdul per unitat de primer curs: 5.17 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7.17 euros. Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (CFPS 2252) Mòdul per unitat de primer curs: 5.04 euros.17 euros.953. Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Mòdul per unitat de segon curs: 7. informació i assistència turístiques (CFPS HTF0) Mòdul per unitat de primer curs: 8.97 euros.72 euros.127.04 euros.769.gencat.69 euros.04 euros.673. Laboratori de diagnòstic clínic (CFPS 1654) Mòdul per unitat de primer curs: 5. Guia.82 euros.561. Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0) Mòdul per unitat de primer curs: 9. Documentació sanitària (CFPS 1658) Mòdul per unitat de primer curs: 11. Mòdul per unitat de segon curs: 7.769.561. Interpretació de la llengua de signes (CFPS 1754) Mòdul per unitat de primer curs: 5.82 euros.127.755.468. Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMB0) Mòdul per unitat de primer curs: 9.97 euros.04 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11.28 euros.468. Mòdul per unitat de segon curs: 243.561.72 euros.82 euros.55 euros.561.17 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 12. Anatomia patològica i citologia (CFPS 1653) Mòdul per unitat de primer curs: 5. Manteniment d’equips industrials (CFPS 1953) Mòdul per unitat de primer curs: 11.2011 42647 Higiene bucodental (CFPS 1652) Mòdul per unitat de primer curs: 8.04 euros.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .04 euros.150.561.04 euros.468.572.865. Estètica (CFPS 1852) Mòdul per unitat de primer curs: 5.

29 euros.72 euros.7.04 euros. Educació infantil (CFPS SCB0) Mòdul per unitat de primer curs: 5.561.42648 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. Automoció (CFPS TMA0) Mòdul per unitat de primer curs: 9.gencat.04 euros. Segon estadi (de gener a agost): 92. Audiologia protètica (CFPS SAG0) Mòdul per unitat de primer curs: 5. Primer estadi (de setembre a desembre): 102.04 euros.17 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 11. Tercer estadi: 122.38 euros. Mòdul per unitat de segon curs: 7.52 euros.127. Mòdul per unitat de segon curs: 7.468.96 euros.468. Cinquè estadi: 116. Quart estadi: 132.82 euros.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .561.78 euros. Estadis Primer estadi (de gener a agost): 87. Segon estadi (de setembre a desembre): 108. Mòdul per unitat de segon curs: 7.468.05 euros.97 euros.17 euros. Disposicions http://www.17 euros.2011 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (CFPS QUD0) Mòdul per unitat de primer curs: 5.561. 5931 – 29.673.

652.460.00 0.00 1.00 0. sense fi lucre i ens corpor.571.000.00 0.00 416.00 161.00 13.520.997.47 47. ICS i ICASS D' entitats autònomes de la Generalitat D' al.074.00 0.00 200.00 980.00 8.538.02 0.074.56 0.680.064.750.00 0.00 12.081.035.117.00 0.510.000.110.39 Disposicions http://www.00 0.845.00 0.00 0.ent.00 210. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS Del sector públic estatal De l' Administració de la Generalitat Del SCS.653.698.00 0.143.96 23.00 0.564.40 117.00 0.090.00 3.00 337.16 10.02 131. De l' exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES Reintegrament de deute Reintegrament de préstecs i bestretes Devolució de dipòsits i fiances Aport.914.000. univers.115.747.00 0.100.00 1.173.582.626. i al.631.06 0.00 0.517.00 1.00 10.00 0.761.00 0.00 639.comp.853. instal.00 0.públ.378.00 69.00 0.35 Codi 10 11 1 20 21 22 29 2 30 31 32 34 36 38 39 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 51 52 53 54 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 80 81 82 83 84 85 86 87 89 8 90 91 92 93 95 9 (Imports en Articles / Subsectors Subsector Generalitat ) Subsector ent.074.00 0.582.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 0.01 83.00 0.275.00 20.entit.00 154.00 47.070. instit.00 192.00 23.330.65 0.000.582. De comunitats autònomes D' ens i corporacions locals D' empreses privades De famílies.960.500.955.366.325.064.00 0.2011 42649 LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 RESUMS DELS ESTATS D’INGRESSOS I DE DESPESES Àmbit: Sector públic Resum d'ingressos per Articles i Subsectors Sobre la renda Sobre el capital IMPOSTOS DIRECTES Transm.00 0.00 0.260.00 0.838.263.500.00 25.00 2.377.533. 5931 – 29.00 0.00 0.partic.939.00 10.00 0.35 0.880.436.00 0.617.000.00 0.00 0.801.00 19.504.00 0.00 0.00 454.00 5.00 0.219.436.00 0.145.00 2.736.00 0.43 13.010.00 0.00 0.00 11.00 0.058.561.82 0.00 0.492.00 0.00 10.739.00 0.000.780.355.00 0.900.ent.900.act.544.00 0.299.510.00 0.660.971.681.750.836.560.00 200.000.00 0.00 0.000.849.00 0.00 400.616.00 2.000.00 0.00 0.33 0.entit.827.194.971.00 0.00 0.350.066.890.460.276.734.836.609.00 0.00 0.173. SP i particip.174.00 65.000.00 Subsector ent.00 0.00 38.00 0.00 181.430.00 339.00 10.00 36.64 8.291.010.013.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.01 0.00 0.701.00 209.115.00 227.880.00 756. autònomes administratives 0.00 0.880.460.00 311.400.010.00 181.250.00 0.00 69.214.140.96 780.00 0.000.00 0.000.00 0. de bestretes. 0.00 744.00 0.00 0.00 0.756.000.00 0.000.00 23.43 222.943.880.patrimonials i actes jurídics documentats Sobre el valor afegit Sobre consums específics Impostos extingits IMPOSTOS INDIRECTES Venda de béns Prestació de serveis Taxes Altres tributs Contribucions especials Reintegraments Altres ingressos TAXES.795.00 0.00 6.836.00 0. i fin.24 2.00 489.00 0.00 497.00 4.00 0.82 0.00 69.240.217.00 0.436.928.47 0.240.555.00 174.00 0.73 454.00 0.954.049.00 8.00 10.286.00 0.000.382.00 1.590.90 0.181.45 TOTAL 32.530.560.04 0.00 0. De comunitats autònomes D' ens i corporacions locals D' empreses privades De famílies.276.000.00 1.043.65 1.630.00 69.624.7.00 2.58 0. instit.00 0.00 20.00 38.00 0.011.00 0.00 0.00 0.100.961.00 222.25 0.000.181.lacions i utillatge Alienació de material de transport Alienació de mobiliari i estris Alienació equips procés dades i telecomunicacions Alienació de béns destinats a l' ús general Alienació d' altre immobilitzat material Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments Aport. de maquinària.00 8.00 0.00 0.00 0.619.16 13.000.240.gencat.00 4.00 39.00 0.00 9.00 45.00 12.00 0.00 0.00 0.públ. del SP.43 13.00 47.99 0.00 0.058. del SP.900.065.00 0.067.00 200.00 1.000.70 9.00 178. sense fi lucre i ens corpor.00 0. préstecs i pòlisses de crèdit Interessos de dipòsit Altres ingressos financers Ingressos patrimonials no financers INGRESSOS PATRIMONIALS OPERACIONS CORRENTS Alienació de terrenys i béns naturals Alienació d' edificis i altres construccions Alienac.00 390.783.00 4.partic.00 0.00 436.00 98.970.358.360.capital i fons propis entit.45 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 288. VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS Del sector públic estatal De l' Administració de la Generalitat Del SCS.00 0.00 0.660.00 24.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .230.00 0.00 813.925.00 10.851.31 8.353.00 0.353.00 200.304.515.421.069.00 0.00 0.00 0.00 0.472.000.00 827.00 3.00 0.00 0.609.00 0.00 0. entitats i altres administ.00 22.000.00 0.000.393. ICS i ICASS 0.00 0.017.00 0.948.00 21.00 0.230.012.00 289.00 0.260. univers.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 4..074.00 0.47 8.00 0.00 601.00 0.000.920.29 0.00 637.Gener.45 0.096.00 22.00 0.939.334.576.00 0.00 0.961.790.210.00 0.00 0.715. autònomes comerc.00 0.842.00 8.567.738.010. i al.00 0.00 0.00 0.630.00 0.556.591.288.356.00 0.00 0.00 0.553.254.57 785.16 Subsector CatSalut.00 5.00 5.16 0.00 8.200.00 0.000.35 7.790.00 314.231.00 0.56 0.00 0.00 0.16 0.942.959.260.311.436. Altres aportacions de capital i altres fons propis Alienació de valors mobiliaris Realització d' altres inversions financeres Romanents de tresoreria d' exercicis anteriors Altres variacions d' actius financers VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Deute públic en euros Préstecs en euros Deute públic i préstecs en divises Fiances i dipòsits rebuts Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES 8.597.524.00 10.00 15.00 23.894.96 0.000.00 0.464.000.00 0.000.997.719.00 8.00 0.826.504.00 465.00 0.00 0.00 174.00 0.000.742.620.00 20. ICS i ICASS D' entitats autònomes de la Generalitat D' al. De l' exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS Inter.916.00 84.00 0.

286.783.01 865.523.415.069.130.24 0.00 0.277.00 0.34 18.18 381.846.88 137.00 8.887.403.187.641.93 44.88 0.941.518.20 273.403.588.00 0.592.289.89 10.019.66 88.44 2.044.20 85.271.95 0.635.00 236.73 3.699.03 30.786.951.99 0.765.141.875.487.553.402.905.00 209.00 257.00 0.23 3.82 337.97 161.788.00 39.961.26 390.00 1.352.758.66 1.61 27.85 2.646.122.00 0.394.000.199.00 1.000.39 12.68 1.10 51.399.00 0.882.75 524.835.64 3.00 0.00 378.529.755.48 16.00 74.230.00 841.00 0.00 0.054.60 216.00 0.613.621.026.00 0.00 0.837.790.796.541.680.00 0.00 130.376.47- 39.00 1.282.70 669.319.077.290.737.039.766.72 662.793.99 397.798.73 11.579.23 0.744.00 0.367.131.381.815.53 115.513.220.956.896.65 64.347.00 849.00 0.00 0.017.794.00 0.171.23 0.914.00 0.340.00 0.661.20 0.57 0.583.00 268.00 37.546.478.356.537.04 0.04 0.78 34.00 243.00 0.49 171.00 5.39 0.097.000.961.38 36.269.520.825.00 0.000.845.00 0.432.495.496.07 4.210.400.649.459.299.00 59.906.68 76.95 0.619.118.39 0.511.511.766.43 0.209.20 273.432.00 54.00 8.00 0.561.44 11.00 74.329.000.110.957.00 68.210.000.993.45 13.883.381.337.727.505.61 4.042.179.985.54 0.394.798.619.734.229.2574.094.00 0.189.692.21 30.462.002.543.00 0.381.717.632.11 82.58 3.766.826.00 42.972.372.00 0.50 3.269.199.451.00 0.985.386.00 0.463.494.00 1.358.00 0.59 9.634.245.801.569.00 447.04 13.766.00 22.212.173.78 301.00 0.309.99 0.56 555.4166.976.00 20.108.00 1.327.011.18 59.139.04 210.277.73 0.00 0.00 0.929.187.647.0074.00 406.630.790.00 8.757.360.51 7.020.03 30.019.00 0.420.00 1.4517.68 1.00 0.00 205.00 0.642.56 67.301.900.000.003.397.813.00 34.210.594.516.00 18.126.615.424.742.357.295.311.45 1.29 251.188.265.817.000.510.000.00 0.200.286.00 0.85 696.85 148.302.00 69.80 24.274.268.00 139.82 12.049.190.30 251.568.431.139.00 0.002.952.70 0.783.00 16.020.534.68 76.00 0.065.00 0.238.84 0.936.00 4.533.659.25 85.518.127.64 15.200.00 224.254.244.11 3.60 1.762.38 324.030.93 5.60 1.268.982.64 15.000.668.395.623.110.000.47 698.431.603.00 15.00 105.00 0.650.785.gencat.02- 8.241.697.893.000.00 846.332.8018.090.00 4.70 19.00 694.765.00 0.846.395.103.00 0.052.800.859.127.825.800.717.00 529.973.852.069.12 1.547.901.183.00 7.15 396.722.810.268.86 2.91 83.404.553.292.86 1.00 2.626.23 0.00 0.368.257.00 462.148.07 0.43 158.194.813.40 262.60 168.243.078.36 19.00 0.659.00 0.00 133.253.751.792.50 62.00 0.91 10.595.424.2011 Àmbit: Sector públic Resum d'ingressos per Articles i Subsectors Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis (Imports en Subsector fundacions Total Ingressos consolidables Total consolidat ) 0.000.00 0.961.00 0.961.219.75 392.678.51 0.30 0.450.71 0.80 3.274.17 27.538.00 0.00 1.632.909.667.900.21 242.993.175.344.00 0.73 12.443.00 0.00 21.962.04 0.216.317.099.16 111.856.488.740.505.538.00 75.454.00 30.751.832.993.00 2.97 679.279.872.224.468.067.00 0.770.000.53 3.00 14.770.00 0.68 3.230.000.182.767.02 869.00 99.278.983.82 12.757.00 0.194.00 0.225.995.431.798.000.305.75 0.00 0.00 0.06 633.911.16 0.311.15 2.00 0.78 1.642.071.765.119.40 4.64 177.000.86 239.17 586.163.17 101.00 533.040.93109.61 0.859.00 95.00 207.000.665.388.16 8.481.680.02 0.00 0.334.00 0.550.21 30.00 0.621.170.847.150.758.984.04 14.012.465.00 0.59 17. 5931 – 29.285.067.61 24.655.686.13 13.00 21.00 0.334.567.717.623.91 19.164.212.646.398.796.646.509.159.34 3.857.357.627.674.223.17 393.190.25 702.031.00 0.00 2.890.44 10.990.154.360.23 0.00 0.973.33 815.187.144.00 0.20 515.184.702.91 2.074.728.00 69.62 27.916.81 13.911.397.833.040.358.163.885.605.466.00 0.00 288.506.20 2.507.866.155.170.356.936.069.00 0.88 97.525.887.66 39.961.00 534.49 112.49 64.000.00 1.122.75 96.830.49 64.00 3.64 381.00 0.919.168.556.492.00 0.36 27.900.00 0.096.00 4.22 29.637.358.00 10.00 5.00 33.00 0.00 5.511.00 8.554.000.845.00 1.000.00 0.900.615.047.00 1.961.58 0.634.43 29.17 101.891.521.00 377.432.00 0.098.96 0.533.00 0.61 72.00 1.43 8.711.785.00 34.852.911.554.00 0.55 0.44 746.928.50 905.005.172.71 411.03 0.00 0.556.66 0.010.21 25.862.667.00 0.271.00 10.00 21.291.650.987.354.00 0.00 455.500.76 0.993.609.385.395.643.916.25 702.976.00 22.00 51.517.00 11.160.229.172.00 12.55 135.567.642.790.160.572.633.00 288.07 19.961.48 725.500.41 0.57 1.80 5.289.835.000.00 237.82 0.00 0.51 0.968.456.84 27.060.252.151.7.473.00 10.164.46 716.837.73 869.997.400.777.36 2.29 478.00 0.888.663.29 78.00 1.554.024.290.00 8.537.552.237.100.403.479.73 12.912.886.424.743.507.635.540.00 410.907.173.42 30.00 60.281.996.035.941.783.793.913.391.95 19.479.21 242.000.00 0.84 1.704.120.710.210.23 177.470.00 0.755.623.329.00516.042.542.329.00 0.47 0.403.888.905.74 7.798.65 0.173.240.76 0.74 300.000.504.074.726.00 0.00 0.00 152.00 3.830.310.800.00 0.042.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42650 Núm.260.82 12.260.862.697.175.037.00 2.00 0.74 3.641.039.61 72.00 0.00 0.873.609.034.200.200.13 26.74 1.38 228.491.00 69.793.727.00 10.0417.00 0.440.087.161.00 0.451.914.893.215.144.023.00 0.03 36.44 573.678.053.885.74 663.80 3.00 0.440.926.858.00 0.00 0.64 2.000.163.790.687.00 0.635.47 0.175.673.00 0.418.457.00 0.751.459.082.516.70 19.425.583.43 1.292.00 2.00 0.00 49.00 71.00 0.00 4.53 20.129.00 0.63 4.153.369.265.657.000.62 96.00 0.626.00 8.84 988.112.022.00 0.15 396.00 0.621.028.30 58.42 30.852.82 1.928.39 419.118.775.532.000.640.90 7.737.000.800.00 0.91 519.826.00 0.00 643.726.00 2.491.62 730.745.00 2.229.00 0.362.00 391.362.983.929.45 436.077.00 12.993.711.155.00 0.25 41.03 25.024.298.635.00 0.866.230.00 178.3775.44 Disposicions http://www.786.10 0.592.66 1.292.266.87 0.540.40 1.430.727.00 0.742.613.281.925.356.813.400.134.12 6.70 112.319.016.645.29633.00 617.43 43.107.59 49.00 701.589.723.680.00 0.920.220.97 59.538.13 24.449.00 0.200.12 21.20 128.817.29 3.508.80 2.862.00 0.00 1.599.728.837.272.123.34 0.475.443.307.42 36.58 9.001.737.284.00 30.00 471.12 145.618.498.00 0.555.00 8.00 236.175.990.57 4.611.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .72 483.680.54 2.00 0.836.937.078.043.675.363.00 0.00 633.926.282.00 500.824.831.207.009.619.37 5.094.402.09 37.653.540.225.385.66 88.638.647.00 0.261.50 1.481.229.734.767.521.012.00 0.432.43 29.00 0.192.924.00 5.00 5.44 3.667.

26 18.559.00 77.00 2.609.064.624.63 83.995.612.054.786.051.89 940.sense fi de lucre i al.08 29.668.00 0.758.00 0.518.000. particip.00 0.28 432.059.176.820.00 0.564.515.52 349.966.053.80 0.00 0.94 61.00 0.ent.776.16 0. inst.687.00 225.110.00 0.978.243.200.000.825.00 0.884.22 0.231.90 39.77 0.00 0.000.630.583.00 0.255.775.78 5. instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Invers.424.00 204.00 10.479.28 282. ens corp.000.473.074. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.46 31.339.979.197.898.13 17.497.39 91.64 785.148.994.23 1.00 0. A l' exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA OPERACIONS CORRENTS Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària.192.00 36.00 6.879.378.00 0.511.00 71.00 3.36 0.00 1.99 14.188.324.00 10.31 0.00 914.328.822.02 131.966.13 4.217.00 0.064.60 669. univers.960.000.254.623.63 27.00 0.00 5.00 0.992.00 0.86 312.56 0.096.62 0.00 0.555.00 0.00 51.88 0.00 10.76 0.00 Subsector ent.00 69.330.000.379.00 4.22 6.02 107.020.124.039.00 209.075.000.00 0.73 215.559.62 1.56 0.13 0.436.00 10. equips de procés dades i telecomunicacions Inversions en béns destinats a l' ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial INVERSIONS REALS Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.54 4.511.66 141.00 371.SP i al.165.839.13 5.00 0.00 0.00 0.000.00 67.651.103.00 931. i fin.913.005.686.12 650.939.00 69.77 914.791.00 2.64 92.00 0. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.301.119.00 39.731.932.051.000.públ.29 56.675.000.25 4.472.75 0.47 106.511.02 0.984.34 20.00 156.00 262.143.41 6.044.000.750.612.28 36.005.00 0.646.00 69.00 1.442.capital i al.00 8.555.795. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.965.183.673.000.510.892.937.294.00 0.00 0.453.00 3.53 16. autònomes administratives 1.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.85 1.662.952.251.000.761.073.176.695.90 0.part.561.00 10.00 0.068.531.81 222.049.00 0.00 2.00 0.125.00 25.689.00 1.384.629.539.145.00 10.00 1. societats amb caràcter temporal Aport.06 24.00 0.304.608.177.880.477.79 1.381.387.436.735.694.entit.395.00 0.85 2.347.545.00 41.399.948.00 67.176.595.728.059.330.068.00 3.00 164.900.00 0.865.349.561.369.00 0.00 0.24 4.partic.408.435.00 5.96 169.00 0.845.630.093.09 13.985.00 6.265.00 7.71 0.438.85 2.65 1.209.000.00 48.98 353.000.62 5.71 11.074.00 23.320.13 0.00 0.00 11.459.24 133.706.229.00 58.45 TOTAL 32.93 5.000.00 1.254.00 688.616.928.048.sense fi de lucre i al.00 38.99 53.153.674.408.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .25 143.34 4.939.950.00 25.47 Subsector CatSalut.000.655.00 81.00 3.216.19 0. i al.15 11.81 0.94 38.000.000.039.564.08 73.982.00 0.200.515.839.906. del SP.966.00 0.95 429.00 278.57 46.66 34.000.125.91 1.974.24 780.450.13 9.96 82.00 0.00 77.170.230.721.00 8.958.00 145.00 0.353. ICS i ICASS 198.49 86.00 12.906.275.000.13 24.206. Altres variacions d' actius financers VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute públic en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES 23.00 0.106.00 10.961.00 0.00 0.953.557.989.472.836.701.115.00 0.648.092.78 0.00 2.578.00 1.07 178.645.00 743.173.400.96 133.698.196.058.000.00 0.45 0.957.436.43 31.366.37 97.00 0.00 0.010.851.750.96 0.581.000.937.00 0.916.28 43.00 314.885.263.45 261.657.00 0.538.00 13.825.00 0.000.ent.170.930.925.867.165.00 915.285.00 1.971.35 Codi Articles / Subsectors 42651 Subsector Generalitat ) Subsector ent. ens corp.230.66 2.091.386.470. inst.000.00 0.00 0.843.500.00 0.87 1.618.510.396.00 13.00 5.12 189.328. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.340.677.930.766.00 0. autònomes comerc.997.212.683.000.620.25 0.230.00 0.490.64 0.00 10.00 0.212.79 12.646.110.39 Disposicions http://www.409.486.056.836.00 0.264.00 4.00 445.00 0.16 13.162.00 0.00 905.00 0.599.872.00 41.43 0.913.91 0.853.00 0.796.28 5.00 0.659.566.353.00 0.534.00 0.787.75 58.30 4.71 145. 5931 – 29.00 0.00 2.00 0.40 0.02 50.675.00 1.738.074.049.076.924.96 10.85 0.201.00 0.897.913. 164.69 0.43 13.00 0.00 4.418.83 5.221.000.00 21.58 0.384.94 0.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Articles i Subsectors 10 11 12 13 15 16 17 1 20 21 22 23 24 25 2 30 31 32 33 34 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 50 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 80 81 82 83 84 85 87 89 8 90 91 92 93 94 95 9 (Imports en Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL Lloguers i cànons Conservació i reparació Material.254.00 0.00 5.199.748.633.240.7.001.330.739.24 641. subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres dels préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.90 295.092.904.272.282.28 1.42 1.515.579. i al.749.00 0.gencat.00 2.826.38 291.85 90.entit.205.00 17.278.328.403.167.824.27 0.45 0.16 0.825.00 0.00 1.partic.316.063.30 12.229.942.31 16.46 750.00 13.00 0.fons propis a ent.969.853.00 4.00 0.00 0.436. univers.098.269.450.90 0.982.00 0.00 4.336.340.00 10.28 0.159.738.59 595.00 359.042.492.72 0.427.83 0. del SP.255. A l' exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquis.00 0.800.00 10.614.840.173.110.públ.176.000.254.606.080.

00 0.94 0.00 10.352.01 1.88 2.192.12 213.493.496.00 0.000.00 740.385.000.460.00 222.478.10 6.270.554.63 0.00 0.444.65 475.13 713.00 12.44 Disposicions http://www.00 12.672.00 475.00 5.938.931.89 26.449.711.23 2.649.09 0.47 Subsector societats mercantils Subsector consorcis (Imports en Subsector fundacions ) Total Despeses consolidables Total consolidat 0.951.83 9.77 0.85 18.00 43.00 0.137.054.222.00 0.000.82 976.110.56 14.00 0.011.89 12.904.85 0.00 0.863.080.00 230.074.197.595.00 374.958.00 0.00 3.128.131.80 585.00 12.408.25 584.130.253.615.356.673.334.900.482.211.00 0.38 0.803.203.00 0.942.918.622.00 134.423.214.10 39.758.00 1.45 5.480.00 54.00 18.17 18.838.55 0.12 292.630.540.00 622.43 31.147.354.869.589.707.000.38 5.42 51.067.00 57.00 22.259.00 2.20 972.053.52 156.953.086.000.78 497.555.131.042.52 0.442.175.010.224.246.884.86 577.128.378.971.17 73.00 3.669.471.000.927.34 309.00 14.956.563.00 10.108.360.00 2.340.649.356.00 5.00 0.074.00 484.407.00 95.689.632.00 0.675.00 0.17 13.828.919.00 5.516.80 56.00 134.45 3.00 0.987.94 39.139.33 1.000.00 0.31 36.008.36 244.90 1.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Articles i Subsectors Subsector entitats dret públic 1.569.00 0.625.505.60 32.458.058.82 644.782.363.00 8.831.105.00 0.410.232.65 114.00 2.836.00 72.670.24 220.203.81 56.542.415.931.88 0.00 200.229.646.176.00 0.623.158.97 19.74 228.00 0.92 853.017.400.00 0.00 1.18 1.00 0.001.783.092.21 98.131.303.60 2.344.998.617.03 172.938.000.19 0.261.581.743.548.70 3.296.261.611.600.00 5.891.30 58.080.00 0.693.00 15.576.807.268.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42652 Núm.090.622.742.397.075.01 518.00 0.110.16 1.812.932.895.15 43.054.35 2.00 95.37 7.00 1.180.00 43.51 4.000.092.724.990.183.24 153.207.00 475.00 48.00 0.00 0.34 1.064.373.284.98 732.43 31.00 0.00 0.84 0.62 0.00 0.000.565.00 0.00 0.726.00 0.062.670.37 22.472.836.40 10.166.85 66.281.00 1.420.441.80 10.236.180.014.00 3.00 0.230.12 902.790.067.012.50 6.815.00 0.00 979.490.89 91.000.gencat.79 12.517.00 0.64 972.951.000.57 32.411.574.011.996.106.000.00 0.297.00 0.784.23 4.505.131.218.000.691.348.974.61 86.000.00 0.00 394.271.108.177.00 410.00 91.572.673.56 14.731.834.139.669.42 50.00 0.255.90 0.00 0.557.169.117.07 125.439.000.00 0.472.00 7.744.498.75 1.271.377.742.97 5.00 0.98 0.791.00 23.685.834.963.81 0.026.767.17 97.640.448.722.091.92 53.49 1.756.886.961.000.80 2.000.354.00 0.00 0. 5931 – 29.00 21.161.161.746.75 287.43 29.22 0.676.00 119.00 0.591.821.446.331.36 18.888.060.56 5.400.597.466.792.956.983.72 0.77 29.373.38 0.170.38 7.190.10 0.00 0.207.62 100.743.300.015.04 3.00 5.00 0.026.93 3.211.09 58.00 0.120.293.758.86 693.81 0.41 119.583.000.621.598.672.316.66 12.92 0.45 1.00 0.21 0.006.00 0.677.207.26 5.000.35 98.67 475.773.744.357.363.05 1.724.349.37 8.669.555.00 15.530.00 0.50 268.00 2.533.880.374.114.684.842.024.509.253.428.459.15 215.00 43.16 11.052.101.041.70 0.001.927.00 0.00 0.461.511.507.887.00 371.271.07 24.91 0.00 356.242.908.000.37 989.507.625.00 26.936.00 0.70 4.05 16.66 12.505.327.792.713.752.449.57 5.00 743.458.810.68 4.490.47 8.221.505.852.00 0.283.64 0.00 46.00 0.455.92 858.081.001.295.701.875.00 12.98 733.942.26 5.147.000.00 0.57 90.00 977.72 686.926.00 39.56 284.06 231.007.023.82 6.48 3.348.11 1.00 0.036.159.026.433.00 21.859.00 9.531.00 1.461.317.00 17.020.90 1.00 1.267.22 0.603.043.00 0.79 9.288.196.173.532.743.720.557.106.16 2.766.010.390.997.113.44 0.49 984.858.88 0.86 2.018.562.609.24 220.156.797.00 108.08 0.009.096.471.080.50 268.00 363.00 0.00 6.338.74 0.947.832.92 0.280.164.600.00 632.29 2.00 545.75 3.93 29.349.85 61.597.833.00 1.00 198.00 1.670.79 0.88 136.975.252.00 0.429.643.516.70 47.00 2.39 16.97 589.178.23 88.153.70 4.518.52 156.00 0.76 39.13 713.31 36.331.557.830.324.744.198.000.580.00 3.40 793.00 1.19 58.93 58.57 5.57 91.242.00 9.442.82 759.00 0.689.98 0.37 14.271.742.824.161.515.00 0.498.00 0.617.87 5.267.19 0.448.331.781.98 26.26 20.248.804.97 86.794.00 1.00 415.43 0.00 0.455.00 26.252.07 14.00 34.979.52 0.317.65 11.001.835.00 28.84 339.459.00 39.82 8.33 0.97 98.00 0.575.02 577.173.370.14 6.227.80 12.704.195.54 0.322.062.65 240.03 0.90 1.275.00 545.481.597.476.975.00 0.10 2.46 28.000.00 749.00 0.20 10.00 0.547.316.003.955.82 644.70 10.738.721.266.887.82 0.27 0.66 0.00 0.891.010.887.218.056.00 0.50 0.198.974.259.586.033.014.00 25.240.976.003.27 424.828.000.553.00 0.480.000.85 0.00 0.732.286.097.615.891.89 0.342.233.83 0.649.739.178.734.00 534.714.107.339.34 49.74 0.25 72.00 58.805.170.00 0.595.00 1.19 111.469.00 0.672.329.761.86 96.12 71.947.00 185.564.180.410.670.829.90 698.640.989.446.223.720.7.63 0.631.74 757.80 2.891.00 0.91 283.145.717.016.951.961.00 660.072.430.561.00 28.169.514.22 34.00 0.833.569.196.91 19.595.806.89 12.448.569.158.239.00 7.00 1.268.286.91 8.00 0.159.98 23.831.304.097.00 152.41 0.050.990.955.488.00 29.619.827.923.91 0.186.435.576.917.00 0.632.000.95 6.556.00 0.00 152.500.69 0.085.171.21 0.482.490.00 1.845.00 144.39 29.769.44 35.520.263.88 136.56 87.78 386.354.00 0.25 600.523.032.173.772.500.10 2.00 56.969.643.85 0.22 46.013.932.000.295.098.507.00 109.00 0.35 5.487.00 217.64 2.00 0.17 73.69 5.670.663.00 45.533.625.00 892.113.00 0.431.00 0.74 0.000.421.49 819.26 20.362.00 35.282.018.849.600.00 0.507.42 16.056.093.151.424.923.424.63 655.085.249.58 3.613.982.06 0.373.060.269.41 0.00 0.924.413.00 0.837.93 29.498.156.562.845.76 0.744.56 180.454.054.56 29.771.617.339.676.886.015.098.974.00 34.38 99.290.668.479.217.56 29.00 115.081.822.00 0.00 0.607.27 25.00 0.772.133.535.000.486.16 330.00 0.00 0.00 453.833.665.000.62 0.982.958.689.408.00 247.420.02 1.364.576.537.329.071.106.653.76 0.67 3.12 155.516.929.00 0.46 1.561.00 59.930.599.601.00 0.007.387.507.060.47 0.311.33 10.39 70.10 10.92 900.00 0.53 4.940.670.00 0.277.075.518.00 0.562.56 395.29 0.776.368.488.48 0.009.000.444.373.000.820.139.00 269.52 0.275.883.103.767.494.335.00 0.936.869.00 0.00 222.815.92 5.090.861.01 0.79 9.00 0.257.822.982.00 0.049.00 0.130.123.157.476.22 231.942.097.33 36.00 371.286.804.910.982.127.531.821.49 105.614.00 523.000.00 0.583.000.79 12.636.759.693.54 26.07 9.749.481.00 593.448.01 43.578.00 0.240.458.360.142.34 1.248.595.535.00 0.627.346.091.47 39.72 3.00 15.19 431.00 0.00 82.73 12.00 0.574.00 0.945.583.00 8.777.59 2.693.87 105.054.918.49 0.834.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .13 713.

00 0.64 54.00 0.925.00 0.517.345.00 0.00 Subsector ent.90 0.00 0.00 0.614.01 297. 0.00 0.00 130.00 0.00 0.935. ICS i ICASS 0.00 0.285.00 0.56 196.97 100.17 2.604.178.564.935.31 17.78 1.720.12 24.869.86 9.09 22.00 9.695.384.00 26.837.327.593.00 0.90 0.00 16.285.00 0.841. i fin.126.447.00 0.00 0.00 79.00 0.228.00 0.561.061.130.00 0.00 0.00 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 0.146.00 0.89 210.29 677.00 0.219.00 0.00 0.683.00 0.00 0.08 66.00 69.00 0.67 461.00 0.565.38 154.00 10.556.20 24.00 7.616.00 0.00 4.055.65 38.00 2.00 0.442.836.146.169.919.00 154.00 558.23 346.257.424.244.54 156.583.00 0.400.270.063.34 0.00 0.142.78 7.32 0.95 67.74 5.245.42 14.00 0.00 51.54 8.00 8.127.59 0.00 0.948.724.122.00 0.363.00 0.168.632.882.75 0.00 389.00 0.970.554.797.659.643.000.000.00 178.858.601.00 2.00 0.441.00 0.00 0.845.288.672.140.635.34 0.20 32.570.800.176.00 0. autònomes comerc.00 0.36 342.00 1.136.00 0.35 88.180.00 0.022.579.350.60 618.000.65 0.517.00 0.858.00 0.00 0.695.714.306.00 0.436.517.00 11.83 23.321.00 0.332.17 0.17 0.672.64 0.00 0.270.00 0.968.398.34 4.261.680.236.00 0.088.00 63.50 0.565.009.00 587.00 0.117.00 0.033.00 0.00 0.711.856.00 9.00 0.00 9.7.00 0.944.00 0.283.438.70 1.401.95 9.919.44 0.00 0.875.16 133.400.613.712.00 0.82 27.00 0.140.123.448.00 0.00 0.03 172.67 5.285.47 98.453.135.166.616.00 0.00 0.00 0.518.300.441.00 0.00 79.00 0.00 0.308.367.00 19.305.00 0.396.00 0.886.687.00 0.307. 5931 – 29.097.71 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .011.449.00 0.011.992.972.43 2.00 0.00 0.023.220.276.270.00 9.152.00 0.299. gestió i seguiment de processos elec PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL Administració de Justícia i Ministeri Fiscal Justícia juvenil Serveis penitenciaris Dret civil i entitats jurídiques Formació del personal de l' àmbit de Justícia JUSTÍCIA Seguretat ciutadana Trànsit i seguretat viària Prevenció.00 0.703.00 0.00 0.259.982.49 117.00 0.00 0.267.00 0.761.55 9.00 Disposicions http://www.878.924.01 0.970.180.89 10.00 0.11 89.262.390.00 130.00 0.000.300.429.00 541.00 9.880.86 2.00 49.82 9.100.117.683.00 0.196.35 13.00 0.47 1.00 0.00 0.00 0.329.311.82 16.29 80.621.638.461.919.429.615.544.52 915.609.00 115.062.771.716.87 32.00 0.54 0.284.337.001.00 0.594.00 0.854.45 7.39 16.836.896. producció.82 Subsector CatSalut. control i informació sobre el consum CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL Disponibilitat i abastament d' aigua Sanejament d' aigua CICLE DE L'AIGUA 42653 (Imports en Subsector Generalitat 98.635.00 0.15 117.00 0.565.21 27.291.82 175.296.772.000.17 0.291.860.300.00 2.81 333.00 0.866.071.196.756.870.00 15.384.803.356.00 0.34 848.646.441.00 0.405.53 38.00 0.00 0.530.00 0.020.49 2.00 0.00 0.659.00 0.990.14 4.00 0.00 14.202.512.54 9.00 0.00 0.00 0.205.00 0.965.709.15 1.370.057.589.068.00 0.00 0.862.85 256.00 0.17 0.00 0.89 231.117.00 2.122.924.327.00 0.61 0.00 0.561.20 0.00 0.190.25 58.00 0.490.654.00 0. condicions de treball i riscos FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL Atenció primària de salut Atenció especialitzada de salut Salut pública Transferències internes per serveis de salut Altres serveis de salut SALUT Educació general Educació universitària Serveis complementaris a l' educació Beques i ajuts a l' estudi Formació del personal docent EDUCACIÓ Habitatge Barris i nuclis antics HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES Equipaments culturals Suport a la creació.850.461.991.00 ) Subsector ent.415.00 24.00 0. extinció d' incendis i salvaments Formació del personal de seguretat Protecció civil SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Relacions exteriors Cooperació al desenvolupament RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS Pensions i prestacions assistencials Serveis socials bàsics Atenció a les famílies i drets de ciutadania Atenció a la immigració Atenció a la gent gran amb dependència Atenció a les persones amb discapacitats Altres serveis de protecció social Atenció a la infància i l' adolescència Personal d' atenció social PROTECCIÓ SOCIAL Serveis a la joventut Desenvolupament de polítiques de dones Serveis a la comunitat Relacions amb les confessions religioses PROMOCIÓ SOCIAL Assessorament i intermediació ocupacional Promoció de l' ocupació Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació Qualificació professional Formació professional agrària i pesquera Relacions laborals.970.32 0.647.00 0.390.774.096.00 0.672.136.854.gencat.615.37 1.699.321.875.424.00 0.122.00 368.00 130.00 96.00 0.397.10 4.720.00 0.037.00 110.00 66.687.190.00 8.057.00 0.00 0.228.605.92 9.955.00 16.99 12.86 414.92 15.483.00 0.441.44 0.43 0.85 0.380.40 34.52 82.00 0.204.00 0.209.00 0.00 4.410.34 0.00 1.635.809.00 0.00 0.00 0.424.00 433.98 0.411.58 291.70 1.25 0.819.709.659.90 0.92 173.00 0.594.00 0.384.295. promoció i difusió Protecció i conservació del patrimoni cultural Esports i educació física CULTURA I ESPORTS Promoció de la llengua catalana LLENGUA CATALANA Ordenació.00 0.00 0.999.90 0.00 0.718.93 266.394.64 0.517.00 11.00 0.56 12.00 0.00 0.263.00 0.87 4.052.00 0.080.00 0.712.71 0.25 865.00 0.517.00 0.00 0.00 0.00 24.760.00 0.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Programes i Subsectors Codi 111 11 121 122 123 124 125 12 131 132 13 1 211 212 213 214 215 21 221 222 223 224 225 22 231 232 23 2 311 312 313 314 315 316 317 318 319 31 321 322 323 324 32 331 332 333 334 335 336 33 3 411 412 414 415 419 41 421 422 424 425 426 42 431 432 43 441 442 443 444 44 451 45 461 46 4 511 512 51 Programes / Subsectors Òrgans superiors Generalitat i control extern ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN Direcció i administració generals Formació del personal d' administració i serveis Prevenció de riscos laborals del personal de l' Adm Control i regulació del joc Administració tributària ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS Participació ciutadana i qualitat democràtica Organització.00 2.00 0.775.583. autònomes administratives 0.

847.052.200.949.672.155.29 18.01 654.593.577.00 22.360.289.806.907.178.952.870.874.521.00 0.991.324.428.90 27.923.88 37.497.40 58.00 512.00 0.535.583.43 0.393.00 0.00 426.604.961.00 66.80 0.130.395.72 260.869.211.904.00 ) Total Despeses consolidables Total consolidat 108.00 0.944.068.38 177.00 0.194.017.43 14.000.653.226.00 530.22 210.00 0.527.585.78 26.759.425.246.858.848.532.00 0.49 5.00 0.71 218.85 40.352.00 0.033.373.618.653.49 2.604.008.980.52 373.54 0.43 2.030.21 0.235.792.798.620.00 0.611.939.25 9.56 16.479.00 10.480.128.547.347.777.059.43 0.00 23.01 0.685.821.70 31.342.757.117.727.82 19.659.00 0.743.00 1.457.940.827.00 5.00 448.00 21.28 7.05 62.65 28.619.000.836.426.425.00 0.008.322.00 8.60 1.76 8.712.911.74 38.00 0.00 0.00 105.00 45.000.68 895.075.308.16 318.673.878.00 21.00 39.171.626.15 79.267.864.44 18.108.45 66.00 327.82 713.304.002.90 0.00 0.397.527.495.789.71 87.40 14.904.00 0.220.00 0.760.564.00 0.00 2.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42654 Núm.718.00 0.970.90 0.11 60.026.00 0.00 919.990.846.031.418.605.32 14.400.762.00 0.789.89 0.00 0.047.93 16.82 433.54 0.74 0.526.504.00 0.940.510.271.29 0.341.69 2.92 354.07 682.00 2.00 0.993.163.23 0.984.68 0.14 0.919.837.311.625.542.00 1.00 107.983.620.656.371.510.87 1.592.100.092.194.281.780.241.33 132.150.00 0.386.271.675.904.626.709.689.096.00 21.00 0.78 2.00 0.816.70 99.96 7.005.147.932.636.409.231.00 0.336.00 0.00 0.285.041.943.30 1.342.775.801.160.99 0.663.28 54.295.55 417.00 1.54 16.923.012.00 1.642.647.966.520.00 0.224.004.85 18.462.550.071.861.46 19.00 30.49 14.90 21.00 0.655.209.523.04 11.00 0.360.89 133.717.711.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Programes i Subsectors Subsector entitats dret públic 10.00 0.00 0.480.510.00 (Imports en Subsector fundacions 0.172.513.051.811.35 1.152.90 1.09 44.407.206.127.542.648.72 4.00 703.226.00 0.gencat.752.00 0.542.911.28 0.178.324.334.71 12.180.561.312.380.604.200.414.400.00 0.650.00 156.17 0.909.478.150.16 0.00 0.00 4.101.673.225.000.384.242.851.836.00 0.00 2.622.787.471.513.00 9.757.01 927.704.46 103.477.10 0.675.605.00 0.718.423.000.83 3.44 183.447.022.694.576.868.00 697.60 614.92 9.260.781.79 1.667.78 10.00 0.16 255.012.71 0.650.984.00 0.992.00 455.069.61 0.591.17 5.712.424.12 52.85 231.92 22.00 0.00 0.793.00 0.544.00 0.00 1.00 0.005.05 12.459.469.647.886.000.00 72.269.945.00 0.605.217.080.303.00 168.644.40 1.68 0.00 317.509.983.889.00 23.51 10.785.426.49 23.527.00 35.05 11.94 0.82 85.811.082.236.00 0.67 95.741.477.37 70.53 0.00 0.00 0.146.58 13.079.571.25 108.57 2.396.91 35.992.617.68 0.06 6.020.00 35.00 0.00 33.650.00 0.987.37 13.874.965.919.00 0.64 0.55 91.00 Subsector consorcis 0.535.00 0.01 0.303.00 0.169.535.475.00 0.00 0.555.390.668.550.202.46 30.939.915.21 0.00 9.00 4.390.739.57 9.404.988.442.868.00 0.00 0.73 19.526.022.467.683.54 100.00 3.481.00 0.697.70 1.226.622.154.00 455.180.102.08 50.44 21.00 0.08 175.847.00 0.626.398.680.00 0.303.222.00 0.959.750.25 190.528.83 23.632.678.736.00 22.74 266.00 9.334. 5931 – 29.00 24.24 10.011.060.00 0.00 0.412.756.37 571.745.423.711.295.000.00 7.00 437.00 0.357.93 16.05 19.974.00 454.381.477.327.21 247.102.331.53 3.339.00 8.30 7.00 704.165.977.95 35.00 0.904.746.260.00 0.14 221.646.54 0.17 66.59 36.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.617.00 0.802.110.318.44 4.07 0.00 0.00 0.912.312.274.959.00 0.00 0.924.00 0.315.604.026.00 0.889.990.00 0.271.61 245.917.236.197.00 19.065.05 27.00 3.00 3.00 0.15 52.150.00 0.61 9.82 10.00 0.00 0.892.00 0.663.78 8.00 0.47 34.847.874.168.00 1.254.00 0.147.00 1.809.00 14.96 0.267.085.00 0.00 0.00 33.561.00 0.00 0.968.781.81 9.085.87 104.04 11.327.13 38.968.00 0.60 0.00 1.00 0.00 1.91 3.00 0.00 979.23 34.00 0.00 2.041.640.062.00 0.697.779.17 22.68 0.424.601.00 0.966.375.435.00 0.319.410.36 35.374.380.100.531.858.863.88 469.886.305.54 0.759.00 0.324.058.05 677.38 207.00 0.605.702.00 199.88 88.543.00 0.10 196.54 454.395.52 8.97 269.00 0.000.00 9.00 0.966.00 0.00 1.987.00 0.00 97.653.424.118.14 0.816.00 39.168.00 0.84 1.79 88.368.803.433.00 0.286.070.796.495.742.635.201.00 0.96 212.00 0.100.837.62 1.718.00 0.654.705.500.00 0.46 134.300.594.173.473.005.42 0.82 104.15 0.65 29.44 9.17 348.583.647.61 40.545.85 148.680.635.775.524.297.95 6.09 1.64 54.868.528.00 0.01 551.661.165.191.668.441.601.889.168.937.253.83 28.82 444.071.00 26.033.71 8.791.700.610.12 677.063.27 0.813.40 3.00 2.64 168.07 24.413.00 299.914.00 0.316.81 0.118.00 0.06 96.00 3.445.28 0.93 23.802.143.27 0.00 0.340.725.54 9.22 138.74 587.671.86 916.54 0.70 1.00 0.84 197.864.395.060.00 0.211.00 0.00 74.554.44 77.031.307.00 0.666.141.209.626.461.246.00 0.141.594.132.56 9.384.90 926.168.689.008.274.078.95 9.32 6.00 4.816.07 441.03 26.36 5.980.00 53.34 368.00 334.312.028.987.759.53 373.65 370.28 750.992.27 0.932.373.615.955.00 0.826.872.483.075.55 0.59 33.000.00 0.00 0.23 7.621.00 0.777.673.94 0.22 103.845.00 0.98 452.932.00 66.04 10.371.82 Subsector societats mercantils 0.40 35.842.768.361.008.00 0.28 163.00 2.615.00 12.078.194.96 0.20 1.00 16.082.283.00 0.00 0.709.361.00 1.154.869.49 117.16 360.616.21 274.396.252.542.07 40.461.847.132.09 977.353.993.00 0.590.739.431.00 0.112.075.544.90 1.077.59 341.391.597.130.00 0.626.56 196.443.490.042.930.641.308.109.05 566.683.954.97 0.00 242.65 0.980.97 62.418.856.72 0.00 156.00 4.867.066.25 1.269.493.14 556.269.471.220.731.011.949.847.576.00 0.98 234.327.027.16 506.080.50 0.949.237.00 0.188.09 100.269.00 0.426.360.649.773.473.756.00 267.709.00 0.83 0.467.155.778.775.136.850.214.341.00 0.00 0.896.689.762.67 5.615.83 2.149.23 19.759.7.36 4.09 702.913.00 0.696.775.90 17.66 128.89 269.256.200.00 0.00 0.00 0.109.809.82 Disposicions http://www.712.469.156.67 6.734.79 9.00 0.00 0.439.203.951.584.194.00 0.00 0.38 348.00 0.707.419.594.027.64 3.527.932.97 42.00 0.16 0.743.244.00 0.38 149.00 156.96 4.546.56 16.31 60.92 0.862.00 23.069.829.185.956.899.765.00 78.32 20.10 30.599.49 117.36 378.20 0.501.473.008.01 4.00 2.38 3.680.783.00 0.00 4.365.179.390.90 0.854.27 138.028.16 66.846.01 0.712.00 0.274.95 25.240.00 0.00 47.632.593.00 0.00 0.951.300.562.00 3.05 7.00 3.20 756.82 427.32 0.00 0.988.645.420.850.390.185.552.68 269.496.583.00 19.260.001.871.566.939.82 2.171.870.03 866.078.878.536.573.253.00 0.797.00 0.00 3.90 2.222.117.30 4.92 14.00 23.25 2.00 0.

00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.881.00 0.00 0.201.00 0.00 0.572.00 0.744.186.51 1.733.00 563. RAMADERIA I PESCA Seguretat i prevenció del risc Suport a la indústria INDÚSTRIA Energia Actuacions en mineria i protecció radiològica ENERGIA I MINES Ordenació i promoció del comerç i l' artesania Internacionalització.739.00 0.00 0.026.042.86 4. animal i control de produccions Ordenació.02 0.78 0.96 67.275.026.010.00 1.00 0.297.00 0.280.67 18.60 30.763.66 6.000.00 2.00 65.00 0.68 2.201.042.388.881.347.62 13.771.581.00 1.00 0.00 32.816.911.975.00 0.30 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.247.00 0.256.00 0.987.10 55.51 5.00 0.975.000.378.00 0.016.320.00 0.304.872.00 0.797.25 0.706.949.00 70.31 23.299.697.506.00 0.00 0.00 0.670.00 0.422.11 38.579.275.585.08 14.00 0.49 0.00 0.65 70.00 0.00 2.036.72 305.00 0.00 0.247.556.297.142.00 0.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 63.715.00 0.532.00 0.7.360.00 0.26 5.00 21.00 0.00 0.00 0.320.00 2.000.040.290.238. i fin.739.527.99 175.13 7.00 532.334.270.181.00 0.00 0.00 0.580.02 131.00 0.388.459.789.00 0.24 0. DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ Cartografia.00 0.824.977.071.884.11 10.00 0.00 0.68 150.00 0.804.771.547.00 0. promoció i foment del comerç COMERÇ Promoció i foment del sector turístic Ordenació i millora de les infraestructures i esta TURISME I OCI Foment empresarial DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL Foment i regulació del sector financer Crèdit oficial SECTOR FINANCER Promoció i defensa de la competència PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS Suport financer de la GC als ens locals Participació dels ens locals en els ingressos de l Suport a obres i serveis dels ens locals SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA Amortització i despeses financeres del deute públi AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI DEUTE PÚBLIC TOTAL 42655 (Imports en Subsector Generalitat ) 273.978.00 39.977.00 0.146.39 23.166.509.297.00 16.00 2.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.14 220.46 1.00 0.035. ICS i ICASS 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 532.00 0.096.561.14 66.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Programes i Subsectors Codi 521 522 523 524 525 526 527 52 531 532 533 53 542 543 544 54 551 552 553 554 55 561 562 56 571 572 573 574 57 581 582 583 584 58 5 611 612 613 614 616 61 621 622 62 631 634 63 641 642 64 651 652 65 661 66 671 672 67 681 68 6 711 712 713 71 7 811 81 8 911 91 9 Programes / Subsectors Carreteres Infraestructures ferroviàries Suport al transport públic de viatgers Ports i transport marítim Aeroports i transport aeri Logística i altres actuacions de suport al transpo Infraestructures del transport de viatgers per car TRANSPORT Telecomunicacions Societat de la informació i el coneixement Mitjans de comunicació social SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC Ordenació del territori i urbanisme Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials Actuacions a la costa URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI Protecció i conservació del medi natural Infraestructura i gestió de tractament de residus Polítiques i sensibilització ambientals Prevenció i control ambiental ACTUACIONS AMBIENTALS Infraestructures per al desenvolupament rural Transformació i millora en matèria de regadius INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS Recerca i Desenvolupament R+ D en ciència i tecnologia agroalimentària R+ D Biomèdics i en ciències de la salut Innovació RECERCA.336.779.911.64 659.127.602.630.00 0.00 8.771.00 0.00 0.00 0.200.219.191.563.00 0.00 0.00 0.00 Subsector ent.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 6.297.00 866.00 0.00 5.12 9.000.00 0.00 0.00 0.054.02 400.519.00 100.51 5.00 0.00 39.00 0.00 0.850.785.508.00 0.772.10 0.79 127.011.00 0.00 0.25 0.871.00 0.00 0.987.39 Disposicions http://www.305.054.00 0.977.556.00 0.00 0.745.00 Subsector ent.987.00 0.00 0.251.095.06 0.00 100.00 0.558.24 100.00 0.00 0. geologia i geofísica Meteorologia Estadística Avaluació de polítiques i estudis d' opinió ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC Sanitat vegetal.000.00 0.00 1. autònomes comerc.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.151.701.602.00 0.00 4.569.82 0.56 271.00 0.214.26 38.357.00 0.436.00 0.118.861.00 0.388.474.00 0.00 0.00 0.280.00 0.14 128.00 0.21 8.00 0.00 0.000.892.320.956.24 0.00 0.000.00 0.771.347.00 0.00 0.231.880.349.012.559.00 1.198.00 4.25 0. 5931 – 29.00 0.26 35.67 128.000.00 0.056.13 13.16 40.563. autònomes administratives 0.855.00 0.00 0.00 0.00 400.420.247.80 25.00 4.50 323.220.00 0.130.804.393.00 0.89 9.00 0.00 0.096.42 4.00 0.00 0.31 148.310.00 0.69 0.64 38.118.00 0.142.00 0.47 24.083.949.00 25.00 0.506.00 0.265.00 2.132. 0.99 32.000.874.280.00 0.118.48 22.000.69 0.18 358.00 0.00 0.147.166.00 0.08 3.031.884.48 70.458.00 0.00 0.69 0.00 0.697.608.000.00 0.00 0.00 4.09 1.00 0.570.00 0. reconversió i suport als subsectors agr Suport a l' Agroindústria.00 0.74 143.00 0.898.000.00 0.394.00 0.00 0.305.00 0.347.00 0.254.00 0.841.00 0.00 0.00 0.00 0.51 Subsector CatSalut.00 0.00 0.51 1.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.317.956.00 2.23 1.91 148.975.118.00 0.280.049.92 152.269.000.771.35 785.00 0.16 13.305.00 0.938.00 0.961.00 0.506.70 2.00 0.584.00 0.gencat.00 0.00 0.99 22.00 0. la comercialització i la Modernització i millora de les estructures empresa Diversificació econòmica i qualitat de vida al món AGRICULTURA.006.00 0.938.418.

521.797.949.828.00 13.00 1.270.000.00 459.733.123.00 580.077.918.602.706.00 0.762.174.00 0.899.00 0.166.62 0.329.098.294.090.90 0.00 0.000.597.011.90 5.00 367.107.281.622.772.118.127.556.82 45.208.00 0.404.00 0.894.219.00 0.00 0.835.053.10 197.911.526.00 0.339.51 5.254.73 36.469.121.00 0.382.763.02 212.364.27 32.68 2.572.000.00 181.652.670.15 0.98 0.506.648.857.00 0.857.25 280.10 260.505.83 2.735.00 146.90 42.200.320.601.39 685.870.519.00 3.608.705.00 494.683.706.431.11 1.454.334.10 107.000.00 0.284.40 0.698.987.00 0.38 1.00 0.79 2.911.48 70.990.00 245.594.942.833.00 1.51 126.63 0.007.53 287.659.20 0.887.180.702.00 459.00 0.881.077.698.839.89 621.127.57 0.00 0.835.928.00 0.64 26.167.089.000.127.00 39.51 5.46 5.859.00 580.00 57.00 0.00 2.00 75.990.000.90 2.770.627.256.68 161.50 41.953.15 1.00 12.27 64.846.64 659.00 0.00 39.911.544.00 Subsector societats mercantils 221.00 2.810.048.92 163.00 0.236.00 0.55 53.67 1.00 0.169.00 0.00 0.00 0.64 0.089.86 4.488.00 0.98 0.35 165.00 0.905.252.783.00 1.217.47 114.00 0.67 14.226.00 9.665.157.867.43 1.00 82.585.309.00 969.139.477.00 0.337.976.12 0.00 17.00 707.031.118.118.00 580.042.13 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .999.49 13.30 2.296.009.00 0.006.584.73 36.39 6.225.771.00 0.00 18.712.00 0.00 0.834.607.541.31 6.985.2011 Àmbit: Sector públic Resum de despeses per Programes i Subsectors Subsector entitats dret públic (Imports en ) 0.982.388.727.787.52 1.00 4.86 0.00 2.216.70 0.30 0.265.733.75 181.00 0.774.00 39.85 1.00 4.00 3.83 109.00 1.00 0.958.12 0.86 0.261.43 0.987.079.00 0.386.000.275.164.441.24 1.461.702.40 16.261.10 2.25 91.953.00 1.388.49 10.00 0.866.118.903.00 0.55 0.06 1.859.47 21.932.00 0.334.74 32.69 6.427.00 0.44 6.281.11 58.929.03 0.524.74 659.85 66.162.033.96 22.000.034.480.00 0.00 1.341.35 38.00 4.00 270.00 0.21 0.43 152.459.787.111.808.815.786.421.000.00 0.31 841.975.366.903.405.62 0.00 0.83 561.148.990.841.891.716.813.311.488.00 0.00 0.495.97 10.44 Subsector consorcis Subsector fundacions Total Despeses consolidables Total consolidat Disposicions http://www.32 2.584.41 428.86 128.10 70.56 119.508.464.00 0.771.053.258.179.513.881.00 17.911.93 242.748.123.506.00 0.00 91.879.946.21 8.00 0.00 0.335.00 0.574.00 680.00 0.00 0.374.00 39.799.880. 5931 – 29.856.00 40.00 0.815.00 0.48 7.254.509.142.000.434.495.975.899.43 7.51 5.50 0.00 0.279.00 2.00 38.570.374.00 19.26 80.00 0.278.00 0.54 572.860.00 34.00 0.00 0.00 72.089.040.00 0.20 0.019.000.874.66 6.987.89 7.60 0.13 0.516.375.084.00 0.00 2.32 0.643.354.337.14 11.366.96 2.23 1.409.528.441.388.033.727.975.00 93.567.881.898.452.00 0.00 2.00 0.375.00 0.00 0.11 30.62 0.39 26.046.907.834.774.24 118.00 39.488.00 0.00 11.733.89 9.943.997.151.770.72 3.506.00 0.54 175.00 9.600.23 1.702.26 4.758.956.648.82 0.03 0.509.37 21.596.00 0.00 0.00 0.00 183.500.704.523.282.236.57 0.000.00 0.00 257.00 0.555.726.30 58.05 1.523.495.506.00 0.788.591.569.070.00 0.121.44 707.283.47 477.503.00 0.456.394.94 30.140.200.00 0.666.595.671.251.00 11.57 0.42 17.918.51 63.928.118.223.388.76 41.632.22 85.388.30 0.00 11.525.610.00 0.00 0.344.490.00 0.18 1.943.941.00 0.275.702.71 82.101.00 0.834.822.968.881.00 0.281.003.883.008.70 2.563.20 0.00 0.00 886.00 0.44 660.97 648.22 25.00 121.00 0.444.366.467.763.97 43.050.584.41 13.00 841.747.254.00 0.436.11 213.99 74.820.058.98 0.984.26 5.00 25.56 3.74 23.00 0.67 165.758.47 698.630.179.64 0.590.94 11.30 9.217.00 0.00 0.00 0.400.00 0.790.478.050.943.537.31 153.50 223.00 240.00 0.43 17.092.542.41 14.00 0.00 1.506.37 3.00 2.32 45.000.12 17.00 0.031.00 324.84 23.347.00 38.459.00 0.57 89.79 1.00 60.00 93.00 0.744.70 0.441.00 0.00 3.864.94 0.523.00 0.251.887.958.062.563.57 0.802.258.00 1.00 1.214.00 0.00 0.00 0.525.70 0.668.79 2.440.918.336.00 0.89 13.416.251.408.708.116.61 55.130.83 70.06 3.40 0.00 0.166.304.530.179.983.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42656 Núm.821.956.18 19.477.18 37.522.623.839.881.220.00 0.552.40 0.928.019.119.00 65.485.00 0.89 1.372.60 44.30 2.000.751.00 0.256.223.00 7.00 34.11 3.00 0.285.491.50 170.771.585.44 15.507.744.00 93.00 0.00 0.26 2.350.00 0.816.973.572.80 707.454.778.61 6.000.000.339.810.00 0.00 0.854.570.050.049.973.00 2.374.66 5.050.21 0.200.58 25.02 216.716.841.771.91 320.34 28.70 1.990.00 0.00 0.420.00 0.00 0.73 36.79 314.65 11.05 170.35 259.72 6.00 0.926.363.222.47 39.89 9.471.00 0.943.31 161.00 0.959.771.74 0.987.864.00 18.980.087.57 44.91 19.293.392.00 0.00 0.00 0.60 72.000.978.21 8.357.181.914.347.119.300.247.388.880.552.815.78 1.00 152.00 0.00 5.638.770.200.00 0.019.283.498.411.00 18.713.924.00 0.989.00 0.608.00 0.866.00 39.54 0.265.078.00 5.59 0.25 220.654.339.860.619.700.169.00 0.00 0.00 0.58 3.815.219.00 0.006.682.949.81 16.47 0.00 0.718.285.866.45 1.56 175.103.73 38.00 0.763.357.203.728.gencat.83 3.590.51 5.859.87 46.95 127.033.092.52 232.733.629.76 25.00 0.661.00 537.506.327.305.00 0.185.713.32 60.71 0.269.35 44.451.387.585.364.537.309.78 37.694.028.83 59.99 446.91 121.053.480.004.000.000.321.00 3.285.00 1.00 0.00 0.856.990.179.10 203.64 2.799.542.45 0.00 0.011.68 150.602.29 0.90 0.00 0.895.47 0.51 5.665.130.466.00 0.63 93.7.479.379.295.217.000.706.118.00 0.000.859.496.347.223.728.096.214.688.300.998.00 0.00 0.270.329.477.347.511.301.00 0.51 1.159.269.131.61 23.081.769.363.864.746.170.481.000.00 0.429.735.00 45.057.583.02 2.114.269.00 0.145.00 0.15 0.708.547.83 789.000.77 2.00 2.892.751.00 0.769.590.011.554.635.00 0.683.347.087.00 0.096.00 0.095.028.453.000.00 699.447.347.722.25 0.42 21.565.202.824.248.025.70 0.91 247.799.64 38.369.00 0.768.183.177.304.00 0.019.70 2.466.678.975.83 18.00 10.00 97.00 165.32 0.050.975.00 0.975.00 0.307.498.670.00 45.000.717.41 13.881.71 41.79 700.00 16.00 65.94 45.019.276.342.00 0.973.000.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.200.000.00 0.sense fi de lucre i al.423.00 1.000.00 0.200.00 0.833.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 240.17 0.partic.902.800.00 0.00 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Articles i Seccions Codi 10 11 12 13 15 16 17 1 20 21 22 23 24 25 2 30 31 32 33 34 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 50 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 80 81 82 83 84 85 87 89 8 90 91 92 93 94 95 9 Articles / Seccions 42657 (Imports en Parlament Catalunya Consell Gar.00 0.00 247.00 4.00 0.00 0.637.311.703.00 0.00 0.00 5.450. inst.00 0.004.00 0.995.00 0.00 0.00 45.399.235.00 0.67 6.00 0.000.25 0.000.00 30.00 0.00 638.876.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.800.00 0.201.00 0.44 484.018.00 0.80 0. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.000.00 17.00 0.00 0.00 993. inst.00 0.91 1.00 265.326.00 0.000.00 12.00 0.00 3.986.00 0.000.00 0.00 0.958.204.80 0.00 0.00 0.200.00 0.00 0.000.00 0.341.133.80 37.00 0.00 0.00 60.entit.201.000.021.200.00 25.00 0.00 31.00 0.entit.00 0.597.00 100.600.331.672.00 0.00 0.00 0.455. univers.00 0.00 0.00 0.00 23.000.398.000.00 0.00 0.200.00 0.554.00 250.88 32.173.400.00 40.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0. A l' exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA OPERACIONS CORRENTS Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària.00 0.532.00 2.635.000.37 959.101.00 0.sense fi de lucre i al.876.00 0.00 0.00 31.00 186.00 0.89 5.00 0.00 0.354.00 0.601.00 0. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.675. i al.006. 5931 – 29.386.799.00 0.00 0.17 0.000.42 612.105.690.53 3.29 0.00 0.00 0.085.983.600.00 0.00 0.00 0.80 148.000.00 2.00 0.895.00 0.00 0.00 894.00 0.000.506.00 0.124.part.786.00 0.750.00 0. equips de procés dades i telecomunicacions Inversions en béns destinats a l' ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial INVERSIONS REALS Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.543.000.000.00 0.00 0.00 67.00 0.58 1.00 1.986. instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Invers.000.públ.000.00 0.155.00 0.173.SP i al.00 0.00 0.00 0.523.00 0.17 22.000.00 0.46 0.00 0.00 0.000.públ. ens corp.00 0.079.000.374.646.500.10 1.000.00 0.000.00 1.00 0. Estatut Sindicatura Comptes ) Oficina Antifrau Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL Lloguers i cànons Conservació i reparació Material.partic.00 0.972.000.00 8.00 1.913.00 0.92 1.00 0.00 57.572.000.00 140.475.080.057.050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 0.962.00 0.000.00 0.376.00 0.00 128.00 0.414.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.399.821.000. univers.00 350.00 385. subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres dels préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.7.00 335.00 3.181.00 324.200. del SP.00 0.00 127.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 0.00 0.17 5.90 3.00 0.00 875.00 0.00 0.17 12.80 Disposicions http://www.00 0.000.00 0.80 0.00 5.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.38 821.25 245.00 0. Altres variacions d' actius financers VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute públic en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES 7.00 TOTAL 67.00 55.00 0.00 3.00 0.700.167.195.00 931.00 0.00 63.182.00 0.277.012.00 385.000.00 0.622.00 5.900.00 0.00 501.00 0.312.00 0.84 0.00 0.00 0.412.00 0.00 4. del SP.00 40.584. societats amb caràcter temporal Aport.00 31.995.49 4.00 0.00 456.034.92 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 3.00 56.000.000.00 74.04 12.00 0.357.610.981. A l' exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquis.88 1.00 247.00 30.00 0.17 0.capital i al.760.96 13.00 90.00 125.ent. ens corp.00 0.805.47 28.00 0. particip.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.76 214.00 0.00 0.000.992.00 5.675.00 30.00 2.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.103.000.00 0.00 0.00 0.406.00 0.00 0.00 0.00 0.gencat.00 40.00 0.00 0.554.320.00 0.84 0.006.00 0.625.000.00 335. i al.00 25.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 4.00 17.00 0.00 0.00 1. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.ent.00 0.00 1.00 11.140.fons propis a ent.646.63 58.00 0.085. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.00 0.00 11.

00 32.203.50 16.058.030.30 544.00 0.461.738.000.470.177.465.287.50 24.00 3.000.00 16.000.15 50.600.64 5.448.02 859.961.80 1.00 0.251.00 150.118.80 0.709.059.00 32.00 46.00 2.425.717.00 0.72 7.151.419.68 9.00 0.674.827.45 0.069.00 3.00 0.00 0.72 5.41 373.00 1.040.00 0.00 0.00 0.00 0.654.127.275.00 0.69 1.84 0.703.00 0.00 3.48 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .81 1.031.00 0.00 0.821.946.00 0.037.820.636.760.000.828.000.92 507.400.00 0.815.000.560.00 0.00 8.147.00 0.585.00 7.79 100.918.00 0.136.00 0.000.599.34 92.340.00 0.631.442.625.012.117.887.00 30.06 38.00 0.00 0.06 1.900.085.442.00 218.025.937.866.00 0.013.000.00 8.293.302.00 0.707.42 152.217.00 0.434.045.74 1.gencat.940.654.022.00 0.708.894.00 0.361.00 25.00 395.00 3.941.00 0.000.664.15 0.357.660.35 7.51 997.000.669.33 1.631.00 0.531.00 951.083.000.00 225.00 20.59 0.000.00 0.576.00 177.281.00 0.00 320.00 0.894.Inst.00 0.668.339.628.415.00 0.36 1.074.00 1.169.56 0.02 4.564.00 208.98 30.00 0.00 0.00 2.00 0.59 52.231.71 1.479.332.865.57 2.00 0.00 42.00 0.250.00 86.00 0.00 0.690.00 0.710.00 633.00 0.368.00 8.024.00 0.00 0.00 0.48 46.00 0.491.07 39.00 0.00 0.416.000.00 0.77 0.939.00 431.16 18.00 0.00 1.480.636.013.Eco.00 0.60 3.00 0.00 0.00 0.404.910.805.00 429.102.00 0.000.456.207.40 0.34 0.00 14.06 70.40 0.408.019.74 20.87 0.00 13.00 327.396.613.500.00 40.853.492.64 5.000.00 1.118.715.17 227.00 0.00 0.04 993.00 0.552.478.000.000. Economia i Coneix.00 0.00 1.47 0.16 383.624.042.768.100.00 1.965.00 0.00 0.00 0.00 0.341.00 0.00 2.00 0.224.16 521.00 0.00 243.532.00 3.000.28 46.933.99 0.00 322.000.305.00 0.00 8.91 198.845.00 0.00 0.38 24.00 6.00 2.00 0.000.831.00 951.00 10.400.00 0.098.00 0.296.00 0.86 36.00 0.00 0.000.59 451.00 13.602.00 312.00 69.00 0.506.335.47 5.872.615.00 0.767.977.00 0.00 73.40 500.500.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Articles i Seccions C.00 9.00 0.577.43 282.00 0.153.601.363.000.368.643.649.59 0.247.00 12.00 0.645.17 458.400.498.000.00 3.27 34.61 139.460.000.00 0.00 0.00 6.947.878.087.060. Ensenyament Salut ) Interior 113.887.156.33 0.00 0.00 0.89 0.00 0.25 0.00 0.184.00 10.59 0.490.091.00 69.175.09 0.47 0.517.618.48 0.00 0.87 34.125.00 0.48 0.135.515.7.00 0.Soc Presidència (Imports en Govern.626.88 0.00 0.00 0.070.372.00 0.00 104.999.275.33 27.022.00 0.00 103.04 454.188.467.000.00 0.000.00 5.46 15.898.00 82.Jurídica Assessora Consell Treb.000.00 3.870.94 0.684.00 0.216.00 0.00 0.00 0.00 0.521.58 988.00 175.00 0.800.00 0.64 818.90 28.812.00 1.01 40.000.00 280.00 0.428.743.00 269.53 0.000.00 0.00 1.00 0.00 2.762.989.00 22.669.00 0.600.656.000.00 1.303.00 0.000.00 0.421.84 15.00 0.94 0.895.00 0.00 0.159.00 0.00 25.00 1.222.00 0.000.00 0.82 62.716.270.00 317.610.00 0.00 0.80 0.934.674.366.000.517.323.000.853.415.202.036.00 0.00 10.980.07 12.219.618.00 0.00 0.00 0.94 0.00 1.00 51.276.615.247.00 Disposicions http://www.00 0.80 3.000.00 86.00 0.000.045.710.00 0.00 0.00 0.00 0.45 9.00 0.392.00 0.00 0.000.00 0.378.895.25 90.93 0.995.00 0.149.368.495.00 89.800.305.00 0.26 0.70 22.00 239.00 36.071.00 0.00 0.00 0.00 2.13 15.000.00 0.00 148.317.00 40.107.315.74 85.457.79 0.000.00 0.136.00 0.00 0.529.00 0.00 0.00 0.762.00 0.00 200.604.00 0.160.00 59.636.023.610.06 1.687.147.000.00 0.175.00 0.416.00 86.250.00 0.00 270.00 0.853.00 0.000.00 596.00 0.00 10.703.00 4.65 1.00 65.00 0.900.500.00 1.000.90 0.00 698.49 0.203.000.00 1.00 0.00 0.00 6.00 978.547.22 0.00 1.986.00 0.268.00 0.00 0.587.51 183.465.940.647.044.97 4.397.026.758.00 0.814.00 2.00 65.00 21.635.00 0.00 103.453.23 26.598.00 0.42 0.00 0.00 20.00 0.69 17.626.00 0.00 662.59 2.655.000.324.719.00 0.331.498.00 0.48 0.00 0.463.90 765.00 8.00 0.00 964.841.907.231.43 4.00 0.30 7.00 119.769.00 0.34 2.573.00 350.00 0.00 0.00 3.00 0.00 191.40 9.00 0.365.00 0.423.00 130.727.000.00 0.000.00 0.94 2.00 51.00 0.600.00 0.00 0.96 1.00 1.600.697.00 2.000.00 0.416.42658 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.307.00 0.00 0.360.00 0.00 0.000.000.00 0.00 1.00 194.00 300.056.209.126.15 0.00 14.00 1.00 34.00 0.12 342.00 0.708.495.00 0.666.00 0.000.487.00 0.00 0.000.00 0.394.00 1.00 202.00 0.00 0.68 192.00 0.00 12.00 0.091.000.00 0.00 52.00 0.164.145.024.00 0.236.400.46 0.00 0.00 0.864.915.517.00 0.000.00 0.85 19.009.00 0.00 108.45 0.700.000.00 270.00 3.00 0.276.00 0.00 0.00 23.000.000.00 310.215.00 69.00 7.500.136.91 0.00 0.46 0.00 0.619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.230.00 19.105.00 0.00 46.400.858.35 0.695.00 0.943.30 0.00 191.00 10.297.000.011.000.004.000.00 0.84 0.74 0.00 0.00 0.844.500.33 1.00 0.00 130.00 0.00 0.000.00 0.287.000.731.00 20.00 0.033.941.00 0.00 0.00 11.48 966.400.875.75 13.00 10.989.992.094.30 432.00 0.00 45.00 0.057.00 173.517.i Rel.056.263.283.00 70.000.737.638.00 0.00 9.00 45.04 192.00 0.00 20.00 0.000.00 132.00 0.00 0.00 1.72 46.86 6.281.00 13.00 0.00 159.522.139.00 0.832.874.00 0.00 0. 5931 – 29.00 0.00 0.743.519.765.00 8.30 0.99 454.00 0.00 0.25 4.133.400.61 0.00 0.000.120.00 206.23 293.57 800.00 14.100.00 0.00 0.409.00 0.070.00 0.00 208.617.00 0.99 80.199.201.185.00 0.450.00 3.108.823.000.00 2.00 0.00 0.00 0.74 6.800.71 0.669.00 4.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 275.405.140.00 0.05 38.00 0.898.00 0.00 317.579.00 60.00 21.00 0.00 0.24 53.211.568.00 130.306.00 0.895.00 15.328.578.55 0.000.403.97 332.000.00 0.780.00 0.00 0.057.866.827.000.00 0.334.898.00 27.598.449.00 8.643.279.00 96.00 0.830.82 166.031.00 2.00 0.00 23.45 0.00 6.00 435.469.643.11 129.00 0.00 0.602.586.45 612.247.00 0.070.00 8.575.50 30.00 0.283.853.617.084.00 900.00 1.00 0.149.782.00 238.00 0.837.00 588.32 0.

909.95 0.00 0.405.00 0.075.part.92 93.06 0.004.00 0.49 30.00 168.094.P.80 167.000.869.00 0.085.00 0.00 101.62 96.106.657.00 130.40 287.00 0.00 6.33 4.15 602.55 7.198.99 699.670.97 4.449.412.00 0.00 130.00 0.82 24.62 176.847.608.024.00 42.269.321.266.116.952.72 0. A l' exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA OPERACIONS CORRENTS Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària.30 0. inst.116.00 0.34 0.976.00 0.85 0.018.94 91.518.06 228.899.00 43.00 0.00 202.00 0.071. i Fam.465.00 0.00 21.147.449.60 119.00 16. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.591.656.386..344.públ.330.00 0.555.027.13 0.298.080.900.00 302.936.245.227.63 864.00 21.137.00 0.00 0.932.00 12.423.084.00 0.994.00 1.603.67 0.501.00 21.883.000.772.00 0.651.23 442.00 25.00 0.012.02 3.706.08 91.00 134.00 16.68 0.572.227.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.19 0.00 0.SP i al.901.580.820.99 0.02 0. instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Invers. A l' exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquis.10 0.289.00 36.085.636.00 0.52 Disposicions http://www.312. del SP.00 0.06 0. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.381.00 1.669.232.00 413.042.012.00 0.523.Ram.827.00 573.00 0.053.555.00 0.096.661.00 0.00 0.502.060.00 0.00 113.05 40. Cultura Agr.27 0. subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres dels préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.42 13.00 0.000.00 0.sense fi de lucre i al.capital i al.fons propis a ent.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . i al.860.994.00 700.56 235.00 34.533.30 0.92 1.15 0.82 692.13 20.00 580.00 48. ens corp.00 4.443. Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL Lloguers i cànons Conservació i reparació Material.125.763.615.495. i al.72 1.265.678.28 0.399.478.00 35.227.403.074.94 9.45 54.00 0.00 2. univers.82 41.000.210.001.13 0.200.512.54 24.00 22. Altres variacions d' actius financers VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute públic en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES 1.00 95.382. univers.000.00 317.80 0.42 0.00 59.233.00 0.939.00 0.968.00 0.587.695.526.018.416.771.42 490.70 355. inst.00 0.371.696.00 1.42 0.73 26.383.94 37.67 0.00 0.00 19.759.99 7.51 68.000.645.00 36.00 0.94 0.74 45.017.758.336.00 40.914.739.00 3. 5931 – 29.44 260.06 79.00 11.65 0.00 0.530.076.943.283.393.00 1.181.80 24.916.76 696.46 0.731.ent.00 0.000.382.034.066.99 0.ent.480.93 2.52 25.00 59.79 36.316.00 1.331.55 0.00 0.38 558.034.00 8.00 0.500.00 46.510.00 0.91 392.00 84.283.518..624.761.00 0.00 5.00 0.372.038.349.828.417.789.486.06 TOTAL 1.00 0.530.529.395.00 0.000.00 0.00 1.00 0.409.632.04 37.115.217.500.643.028.667.598.00 18.923.710.00 0.252.000.000.053.816.60 2.00 18.00 0.259.76 1.602.312.523.41 29.389.869.084.12 3.511.00 74.00 0.55 730.393.434.80 69.539.68 0.45 1.593.047.800.00 1.27 4.38 1.73 0.00 0.00 0.03 3.71 16.00 0.gencat.359.00 0.00 0.00 0.763.00 11.631.públ.00 117.870.418. del SP.00 0.954.00 0.00 0.63 0.00 28.74 46.534.873.40 9.778.00 21.00 0.29 4.369.403.00 0.entit.000.00 18.00 0.00 3.399. ICS i ICASS A entitats autònomes de la Generalitat A al.005.00 0.891. ens corp.sense fi de lucre i al.43 370.01 0.903.00 240.17 109.479.97 463.00 12.000.410.000.00 0.00 1.868.093.entit.7.A i M N ) Benestar Soc. particip.82 501.802.69 550.940.81 12.partic.440. societats amb caràcter temporal Aport.206.00 0.375.727.409.14 0.482.838.295..00 356.686.713.00 0.82 1.481.000.00 10.00 429.852.00 0.001.453.00 0.00 6.35 0.775.257.00 0. equips de procés dades i telecomunicacions Inversions en béns destinats a l' ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial INVERSIONS REALS Al sector públic estatal A l' Administració de la Generalitat Al SCS.541. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies.00 1.429.74 0.076.30 259.675.00 0.00 732.640.00 0.00 11.543.50 0.489.832.615.00 0.756.484.00 0.281.271.00 0.031.000.710.316.620.00 6.603.351.478.011.00 420.00 0.00 50.48 0.928.19 1.00 0.982.00 1.00 0.355.446.603.053.867.234.670.785.33 280.912.36 7.084.99 0.898.50 550.500.960.82 13.00 0.01 32.721.02 2.22 490.00 0.076.417.011.917.47 3.169.051.26 11.135.47 22.30 74.765.122.043.940.93 1.800.60 12.966.83 54.316.024.343.000.00 174.200.963.06 0.912.44 2.00 6.00 0.00 23.00 0.00 111.956.49 5.821.805.13 124.135.89 100.979.301.26 509.00 0.428.95 0.695.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Articles i Seccions Codi 10 11 12 13 15 16 17 1 20 21 22 23 24 25 2 30 31 32 33 34 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 50 5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 80 81 82 83 84 85 87 89 8 90 91 92 93 94 95 9 Articles / Seccions 42659 (Imports en Territori i Sost.00 138.200.796.500.15 0.618.176.00 0.987.859.00 0.675.643.00 2.00 0.321.00 0.46 20.00 1.530.00 270.266.partic.971.67 688.994.05 3.144.21 0.07 22.013.078.915.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.539.917.00 0.018.85 2.00 0.43 31.00 0.738.064.00 0.38 0.00 0.099.51 201.872.00 0.127.339.904.00 0.00 0.00 0.06 24.721.00 0.939.260.885.219.286.39 1.196.843.000.049.00 0.634.00 660.187.00 0.00 2.00 0.251.827.00 0.99 0.00 0.000.72 0.00 0.00 0.603.00 0.00 0.254.000.00 0.00 500.00 0.742.28 0.00 17.570.989.599.00 0.037.99 917.200.100.001.75 9.00 0.515.00 0.931.00 0.13 0.00 704.00 0.222.657.00 0.00 0.995.00 0.66 34.00 0.954.000.606.00 0.950.00 0.00 0.194.428.853.000.00 0.00 0.09 3.00 0.099.00 63.00 8.00 75.00 0.579.00 0.00 0.00 0.273.00 0.00 1.298.61 917.528.000.22 341.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Articles i Seccions Empresa i Ocupació Justícia Pensions (Imports en Deute Desp.00 0.807.000.482.50 28.706.00 0.00 0.057.000.00 0.95 429.00 0.00 0.00 0.00 0.143.063.254.99 0.00 833.00 0.00 0.825.00 0.43 220.559.492.630.000.00 23.50 5.00 0.974.00 899.82 514.00 0.59 9.13 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.062.000.585.053.42 1.324.534.88 13.00 2.26 18.892.00 0.00 0.00 0.66 2.482.00 0.00 2.408.00 0.957.080.00 0.00 0.00 1.000.333.00 0.010.00 0.892.867.00 0.00 0.00 0.13 4.518.00 0.00 0.865.00 32.00 0.200.00 0.725.00 0.725.00 0.00 0.00 263.00 0.00 0.00 0.366.725.00 0.651.00 0.00 0.984.69 0.00 39.034.00 0.000.00 3.00 0.119.00 0.561.gencat.03 0.00 0.00 0.39 91.983.00 0.974.00 0.459.799.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42660 Núm.490.042.500.00 0.72 88.00 0.00 0.982.00 0.23 1.51 28.00 0.00 0.711.00 0.00 0.00 0.074.192.87 1. Particip.00 0.00 0.602.00 0.62 534.188.01 0.00 440.67 0.00 0.00 0.684.00 0.96 169.125.301.00 0.00 0.578.689.49 86.00 0.000.00 0.00 0.103.393.492.712.00 0.628.00 5.000.00 25.00 35.000.381.984.00 0.43 6.00 0.00 0.10 155.11 3.477.75 197.00 0.00 0.868.671.00 20.792.472.800.00 0.00 4.17 1.00 0.00 0.00 0.982.00 2.00 2.00 0.00 0.74 87.00 0.800.00 0.000.948.240.00 0.000.00 0.80 2.049.00 0.00 0.00 0.659.00 0.919.07 17.00 0.559.00 0.7.674.00 4.000.229.000.30 4.236.00 0.00 0.00 0.612.126.86 2.00 0.000.826.00 0.05 0.00 688.00 65.00 0.735.00 0.075.109.46 750.34 4.00 0.00 0.361.00 0.00 278.00 0.00 6.509.00 914.614.974.376.022.00 0.673.00 0.00 0.539.38 0.29 0.00 0.00 262.00 0.00 0.00 4.725.902.00 0.047.00 0.460.04 1.00 0.13 9. Ens Locals Fons de Contingència ) Total 1.00 0.93 5.11 14.00 0.872.010.041.075.00 0.26 18.62 1.898.00 0.00 0.00 0.00 159.00 0.00 0.309.00 0.219.00 0.00 1.000.00 0.00 0.559.500.00 0.538.00 7.00 0.00 0.564.25 0.300.00 0.700.00 0.044.367.230.261.00 159.00 0.924.170.00 39.13 4.00 0.00 39.09 0.000.00 0.686.89 940.506.00 0.387.402.00 0.670.00 0.00 0.00 0.00 0.219.395.00 0.725.00 0.08 73.761.00 0.00 10.362.700.00 45.00 0.00 77.441.00 0.877.00 0.00 748.388.867.00 0.03 0.00 39.00 0.00 0.22 0.00 0.900.00 0.018.477.965.00 0.00 0.251.00 0.00 0.00 399.840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.12 189.872.00 0.00 0.482.00 0.229.255.08 29.633.299.00 69.00 0.06 0.000.00 0.407.00 0.00 0.019.019.675.90 0.00 455.401.00 39.00 209.000.601.049.867.00 77.00 0.822.00 92.63 410.19 14.00 0.80 0.00 0.90 39.00 0.583.436.483.00 0.301.431.18 433.00 0.00 0.00 0.00 0.948.725.677.00 0.330.000.00 0.00 0.00 4.005.219.864.00 0.36 0.00 0.00 0.056.345.00 870.000.00 0.545.937.07 0.048.640.00 0.00 0.000.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .339.00 0.00 0.453.00 0.007.430.500.188.08 29.18 194.00 0.00 0.000.324.639.00 0.349.201.101.41 15.00 0.00 0.40 0.695.00 0.00 0.670.00 0.172.00 0.00 0.75 58.00 50.197.599.576.000.00 0.00 0.974.137.994.00 0.039.00 5.00 0.200.795.00 0.492.27 36.00 0.00 0.00 0.263.00 0.05 0.00 0.00 10.049.00 2.610.00 0.00 0.00 0.990.00 0.00 0.00 4.085.812.370.00 0.00 0.00 0.036.670.00 0.00 16.000.00 0.95 429.00 0.00 0.135.176.00 0.00 65.200.00 0.44 69.154.00 262.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.662.00 0.675.00 0.00 36.00 0.968.00 0.00 0.00 4.749.00 0.255.00 0.00 0.29 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 14.00 1.00 4.000.813.00 0.00 0.550.000.24 641.00 4.473.953.59 595.904.00 0.100.977.000.00 0.477.07 0.00 0.00 0.16 0.084.00 0.00 915.726.00 0.00 0.54 0.00 4.00 0.00 3.000.00 0.57 46.676.73 215.825.00 0.79 0.085.00 0.00 0.510.110.214.00 4.454.00 17.474.603.00 0.646.00 0.000.006.06 0.00 0.000.00 0.209.100.00 0.00 40.00 0.00 0.000.00 0.511.95 105.583.48 63.00 0.00 0.00 0.00 399.00 3.00 0.23 0.20 967.00 1.13 0.230.82 560.000.200.240.219.00 0.00 0.975.379.748.07 178.061.30 91.00 0.55 5.00 0.444.00 0.00 0.195. Diversos Dpts.00 0.79 12.91 1.557.961.772.00 0.254.00 0.555.639.085.98 353.00 391.00 0.170.00 0.453.950.26 2.511.240.00 0.00 0.00 7.09 940.00 0.00 4.00 0.490.00 500.409.09 13.16 Disposicions http://www.483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 0.578.457.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.932.538.00 0.054.813.00 0.393.00 0.00 39.456.34 5.618.00 0.00 0.515.00 0.88 508.00 4.34 20.646.064.00 0.966.00 0.938.159.00 48.00 0.200.670.00 0.547.00 76.38 237.00 875.47 1.00 0. 5931 – 29.639.50 13.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.488.827.66 7.473.00 0.092.915.94 61.961.00 4.00 21.059.45 261.00 0.00 0.00 0.17 12.585.00 0.00 0.00 0.320.00 0.55 34.620.836.17 0.387.80 0.000.78 59.00 0.00 0.13 5.00 5.735.173.86 312.00 0.00 12.221.00 0.670.683.00 0.851.00 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 0.339.00 0.00 0.24 4.266.12 650.00 15.809.800.00 0.00 4.00 0.00 0.00 130.000.63 27.432.336.00 20.00 0.030.

986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.195.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0. gestió i seguiment de processos elec PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL Administració de Justícia i Ministeri Fiscal Justícia juvenil Serveis penitenciaris Dret civil i entitats jurídiques Formació del personal de l' àmbit de Justícia JUSTÍCIA Seguretat ciutadana Trànsit i seguretat viària Prevenció.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. promoció i difusió Protecció i conservació del patrimoni cultural Esports i educació física CULTURA I ESPORTS Promoció de la llengua catalana LLENGUA CATALANA Ordenació.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 Sindicatura Comptes 12.00 0.876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.085.00 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Codi 111 11 121 122 123 124 125 12 131 132 13 1 211 212 213 214 215 21 221 222 223 224 225 22 231 232 23 2 311 312 313 314 315 316 317 318 319 31 321 322 323 324 32 331 332 333 334 335 336 33 3 411 412 414 415 419 41 421 422 424 425 426 42 431 432 43 441 442 443 444 44 451 45 461 46 4 511 512 51 Programes / Seccions Òrgans superiors Generalitat i control extern ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN Direcció i administració generals Formació del personal d' administració i serveis Prevenció de riscos laborals del personal de l' Adm Control i regulació del joc Administració tributària ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS Participació ciutadana i qualitat democràtica Organització.00 0.00 5.00 0.004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.646.00 0.00 0.00 0.004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0. condicions de treball i riscos FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL Atenció primària de salut Atenció especialitzada de salut Salut pública Transferències internes per serveis de salut Altres serveis de salut SALUT Educació general Educació universitària Serveis complementaris a l' educació Beques i ajuts a l' estudi Formació del personal docent EDUCACIÓ Habitatge Barris i nuclis antics HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES Equipaments culturals Suport a la creació.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.085.84 67.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 Disposicions http://www.00 0.00 0.00 0.00 0.399.00 0.00 0.00 0. Estatut 3.00 0.00 0.597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.gencat.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. control i informació sobre el consum CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL Disponibilitat i abastament d' aigua Sanejament d' aigua CICLE DE L'AIGUA 42661 (Imports en Parlament Catalunya 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.597.00 0. 5931 – 29.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. extinció d' incendis i salvaments Formació del personal de seguretat Protecció civil SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Relacions exteriors Cooperació al desenvolupament RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS Pensions i prestacions assistencials Serveis socials bàsics Atenció a les famílies i drets de ciutadania Atenció a la immigració Atenció a la gent gran amb dependència Atenció a les persones amb discapacitats Altres serveis de protecció social Atenció a la infància i l' adolescència Personal d' atenció social PROTECCIÓ SOCIAL Serveis a la joventut Desenvolupament de polítiques de dones Serveis a la comunitat Relacions amb les confessions religioses PROMOCIÓ SOCIAL Assessorament i intermediació ocupacional Promoció de l' ocupació Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació Qualificació professional Formació professional agrària i pesquera Relacions laborals.80 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Consell Gar.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.646.00 ) Oficina Antifrau 5.085.00 0.00 0.00 0.00 0.195.00 0.00 0.646.00 0.00 0.00 0.00 0. producció.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

00 0.00 0.810.00 0.30 266.00 10.00 0.48 0.00 0.632.00 0.00 0.00 0.00 0.56 12.Eco.00 0.00 0.530.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.276.00 0.00 0.00 0.687.00 0.00 0.01 20.295.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 8.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 54.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.262.00 0.00 0.00 0.295.057.00 0.00 0.861.00 0.00 112.00 0.00 0.00 65.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.424.00 0.00 0.00 0.00 0.220.00 0.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.91 0.10 0.00 0.00 Salut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.345.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.60 3.00 0.00 0.00 0.00 0.59 3.00 0.854.00 0.00 0.00 0.781.00 0.00 0.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.542.00 0.00 0.792.00 1.00 0.00 0.Jurídica Assessora 3.794.00 0.00 0.948.00 Consell Treb.10 0.91 22.00 0.00 0.i Rel.00 0.91 0.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.637.00 5.00 0.00 0.337.91 32.00 0.00 51.359.00 0. 5931 – 29.00 0.00 0.00 0.00 0.383.00 0.25 9.00 0.00 0.794.00 0.00 0.305.473.00 0.00 0.00 0.00 0.234.00 0.00 0.00 ) Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 32.305.95 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.797.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.709.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.83 23.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.833.00 0.00 0.01 0.384.00 0.00 0.00 0.000.00 0.60 45.00 0.290.741.00 0.013.127.00 0.00 0.00 0.00 0.063.00 1.00 0.518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.854.00 0.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.150.00 0.263.00 0.220.00 0.00 0.43 0.00 0.886.00 0.00 0.416.741.306.00 0.00 0.210.00 0.245.992.00 Disposicions http://www.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42662 Núm.797.00 0.17 250.00 0.00 0.00 0. Economia i Coneix.210.247.00 9.057.00 0.01 82.00 0.00 140.00 0.127.613.00 0.00 0.44 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.299.00 0.00 0.214.00 0.453.00 3.944.15 112.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.146.00 0.00 0.00 0.00 1.592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.127.165.00 0.013.999.00 0.00 0.00 0.00 137.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.789.183.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.263.380.748.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 Ensenyament 0.00 0.00 (Imports en Presidència Govern.220.00 0.00 0.7.99 0.00 1.497.794.544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 10.941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.756.00 0.00 0.00 0.592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 2.416.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.35 13.00 0.757.592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Inst.00 0.00 0.789.00 0.635.00 0.00 0.00 4.00 9.00 0.00 3.498.00 0.00 4.23 0.00 0.Soc 2.00 0.00 0.gencat.847.00 0.00 0.00 0.00 0.000.67 4.00 174.011.00 0.00 0.00 0.00 858.579.00 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions C.72 14.00 0.00 0.205.00 0.00 0.146.00 0.00 0.00 0.278.00 0.00 0.00 0.542.247.00 0.23 0.00 0.54 0.476.00 0.00 0.00 0.00 0.162.165.18 0.941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.278.00 0.267.00 105.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.941.00 0.697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.59 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.87 9.498.290.544.00 0. 0.00 0.00 0.00 0.063.00 0.621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.54 0.789.00 0.00 0.00 0.00 855.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.87 29.17 0.18 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.234.00 915.00 0.64 0.847.30 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 81.00 0.00 0.00 0.247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.957.01 0.00 0.476.00 0.00 0.00 0.057.00 0.992.00 0.00 0.00 0.00 0.748.00 0.00 0.00 133.01 0.00 0.00 0.00 0.00 174.00 0.476.000.00 0.00 0.164.00 0.00 0.247.00 0.00 0.000.741.00 0.00 0.810.59 0.59 0.00 0.00 0.410.00 0.836.00 0.00 38.59 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.613.613.00 0.00 0.00 0.063.00 0.295.00 0.00 0.311.000.00 0.00 0.00 105.774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 0.063.795.91 0.394.992.117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.183.00 0.00 0.00 0.00 0.117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

00 0.00 0.00 0.442.00 0.878.438.00 0.82 27.00 0.695.00 0.236.244.00 0.309.168.00 59.00 0.00 0.166.120.285.00 0.837.37 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 38.00 0.00 0.00 59. 0.00 0.00 0.00 0.A i M N 0.00 175.955.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.gencat.00 0.00 0.00 0.00 0.077.438.00 0. gestió i seguiment de processos elec PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL Administració de Justícia i Ministeri Fiscal Justícia juvenil Serveis penitenciaris Dret civil i entitats jurídiques Formació del personal de l' àmbit de Justícia JUSTÍCIA Seguretat ciutadana Trànsit i seguretat viària Prevenció.00 115.00 0.716.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.97 100.00 0.329.00 0.00 0.00 0.29 80.00 0.00 0.794.55 9.940.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.190.00 0.40 26.724.00 0.794..00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 Cultura 0.00 0.837.08 0.00 0.00 0.809.00 0.00 0.92 173.00 0.08 66.00 61.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.700.00 0.00 0. 0.00 0.00 0.401.00 2.00 0.82 16.00 0.20 0.00 0.00 359.00 0.70 1.00 0.327.82 0.846.00 0.601.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Codi 111 11 121 122 123 124 125 12 131 132 13 1 211 212 213 214 215 21 221 222 223 224 225 22 231 232 23 2 311 312 313 314 315 316 317 318 319 31 321 322 323 324 32 331 332 333 334 335 336 33 3 411 412 414 415 419 41 421 422 424 425 426 42 431 432 43 441 442 443 444 44 451 45 461 46 4 511 512 51 Programes / Seccions Òrgans superiors Generalitat i control extern ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN Direcció i administració generals Formació del personal d' administració i serveis Prevenció de riscos laborals del personal de l' Adm Control i regulació del joc Administració tributària ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS Participació ciutadana i qualitat democràtica Organització.00 0.461.00 0.00 0. 5931 – 29.00 0.00 0.00 0.80 331.935.166.00 0.39 16. producció.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.573.00 144.655.00 0.00 0.00 0.718.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.64 54.997.438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 172.646.285.00 116.00 115.00 0.00 0. control i informació sobre el consum CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL Disponibilitat i abastament d' aigua Sanejament d' aigua CICLE DE L'AIGUA 42663 (Imports en Territori i Sost.00 1.14 0.309.00 0.98 0.00 0.397.65 0.00 433.00 0.00 ) Benestar Soc.00 242.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.308.117.00 0. condicions de treball i riscos FOMENT DE L'OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL Atenció primària de salut Atenció especialitzada de salut Salut pública Transferències internes per serveis de salut Altres serveis de salut SALUT Educació general Educació universitària Serveis complementaris a l' educació Beques i ajuts a l' estudi Formació del personal docent EDUCACIÓ Habitatge Barris i nuclis antics HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES Equipaments culturals Suport a la creació.123.00 0.896.00 0.00 0.00 0.572.00 0.00 0.058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.709.390.00 0.415.00 0.512.00 0.P.00 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Agr.40 26.00 0.00 0.420.368.12 0.700.00 0.570.00 0.397.120.40 0.00 2.00 0.00 0.00 0. i Fam.117.12 0.00 0.20 27.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.00 0.775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 116.792.98 0.98 0.52 0.00 0.136.400.00 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.547.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.837.00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.502.206.00 215.654.32 0.228.60 0.02 0.00 0.00 0.55 0.00 0.009.283.00 0.00 114.284.00 0.00 0.00 583.00 0.424.00 0.00 0.00 0.512.00 0.794.00 0.00 0. promoció i difusió Protecció i conservació del patrimoni cultural Esports i educació física CULTURA I ESPORTS Promoció de la llengua catalana LLENGUA CATALANA Ordenació.071.212.00 0.327.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.978.750.206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 117.00 0.00 0.142.85 256.00 0.00 0.502.00 0.00 0.00 0.005.00 0.356.00 0.00 0.677.00 0.00 0.7.970.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.136.00 0.00 0.00 59.212.00 0.81 333.327.504.00 0.00 145.Ram.00 0.00 0.20 32. extinció d' incendis i salvaments Formació del personal de seguretat Protecció civil SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Relacions exteriors Cooperació al desenvolupament RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS Pensions i prestacions assistencials Serveis socials bàsics Atenció a les famílies i drets de ciutadania Atenció a la immigració Atenció a la gent gran amb dependència Atenció a les persones amb discapacitats Altres serveis de protecció social Atenció a la infància i l' adolescència Personal d' atenció social PROTECCIÓ SOCIAL Serveis a la joventut Desenvolupament de polítiques de dones Serveis a la comunitat Relacions amb les confessions religioses PROMOCIÓ SOCIAL Assessorament i intermediació ocupacional Promoció de l' ocupació Polítiques d' igualtat en l' àmbit de l' ocupació Qualificació professional Formació professional agrària i pesquera Relacions laborals.00 0.654.00 0.00 0.00 0.220.00 0.321.00 Disposicions http://www.

00 0.00 0. 5931 – 29.565.16 133.92 15.00 0.00 0.659.00 0.515.00 Justícia 0.180.00 0.718.00 0.00 0.38 154.00 0.00 0.00 0.800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.023.00 0.00 0.00 0.00 26.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.738.00 0.00 0.00 0.00 0.89 231.00 0.621.579.00 0.530.122.00 0.00 0.005.544.756.00 0.858.53 38.453.00 0.62 0.00 0.00 (Imports en Deute Desp.00 0.00 4.00 0.00 0.858.00 0.51 0.00 0.92 9.00 0.00 0.37 1.00 0.00 0.00 0.023.00 0.29 677.00 0.00 0.52 0.220.00 0.00 0.14 4.00 0.00 0.746.329.00 0.00 0.00 184.243.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 184.36 342.00 0.00 0.300.00 0.00 0.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.270.00 0.00 0.295.00 ) Total 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.944.00 0.82 9.243.00 0.65 38.00 0.00 0.20 32.09 22.166.965.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.880.935.00 0.83 23.00 0.87 4.03 172.82 175.00 0.882.00 0.00 0.92 9.00 0.968.00 0.00 0.870.00 0.00 0.00 0.438.261.00 0.380.00 0.057.00 0.00 0.00 0.00 0.284.00 0.00 0.384.00 0.00 0.00 0.35 13.00 0.00 0.00 0.87 32.772.52 0.387.299.308.775.738.00 0.196.296.033.00 0.48 0.56 196.85 256.00 0.00 0.56 196.00 0.00 184.86 616.00 0.00 0.123.180.00 0.725.00 0.243.00 0.096.00 0.00 0.89 231.00 0.00 0.436.34 848.00 0.00 0.00 0.54 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.647. Diversos Dpts.00 219.00 0.709.00 0.00 0.00 0.615.00 0.00 0.00 0.398.00 0.00 0.00 0.00 0.180.00 0.00 0.022.461.948.56 12.00 0.92 173.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00 0.285.00 0.096.00 0.00 848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 9.00 0.36 342.00 0.410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.142.00 0.492.647.00 0.492.00 0.00 0.00 0.00 0.370.00 0.052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.886.00 0.00 0.34 848.00 0.70 1.080.00 0.00 0.42 14.858.00 0.311.00 0.00 0.00 219.00 0.00 0.48 0.117.00 0.00 0.49 2.809.858.00 0.00 0.00 0.405.687.00 0.00 0.00 0.117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.89 10.00 0.00 0.972.00 0.97 100.00 0.680.00 0.00 0.00 0.00 9. 0.00 0.00 0.00 0.168.00 Pensions 0.327.00 0.62 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Empresa i Ocupació 0.gencat.337.285.724.394.00 0.00 0.244.00 587.518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.057.00 0.92 9.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.797.703.307.307.483.00 0.613.270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.570.00 0.00 0.00 0.00 0.453.00 0.00 0.415.00 0.53 38.00 0.00 0.387.746.00 0.00 0.236.62 0.00 0.738.00 0.267.632.441.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.037.00 0.25 865.00 4.146.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.370.99 12.93 266.00 0.00 0.00 0.306. Ens Locals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.714.00 0.970.00 0.00 0.345.00 0.49 117.00 0.00 0.00 0.10 4.00 0.00 0.00 0.00 0.836.424.00 0.00 0.00 0.00 0.100.00 0.00 0.00 0.00 0.291.023.771.00 0.605.00 0.190.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.390.00 0.00 0.424.263.270.878.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.291.00 0.00 0.00 0.01 297.82 Disposicions http://www.00 0.00 0.00 0.81 333.00 0.00 0.00 0.00 0.011.841.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.7.00 0.589.39 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.98 0.00 0.48 461.00 0.00 0.605.604.00 0.00 0.00 0.401.130.992.82 16.00 0.122.00 0.00 0.38 154.638.00 0.00 0.565.82 27.00 0.00 9.837.384.00 0.00 Fons de Contingència 0.00 0.00 0.00 0.878.00 0.52 82.00 0.00 0.67 461.716.687.085.00 16.896.483.00 0.00 0.999.659.635.453.774.00 0.00 0.08 66.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.52 915.00 0.00 0.00 0.836.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.00 0.725.646.00 0.00 0.00 24.00 0.321.00 0.00 0.00 0.858.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .515.00 0.00 0.00 0.00 0.088.760.022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.515.00 0.01 0.00 0.00 0.646.00 1.00 0.00 0.29 677.00 0.00 0.453.990.47 1.180.00 4.00 0.400.00 0.00 0.176.00 433.00 0.00 69.00 0.654.196.085.659.40 34.00 0.283.00 0.00 0.068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.968.00 0.45 7.00 0.00 0.063.000.00 0.00 0.615.12 24.00 0.43 2.47 98.00 0.00 0.085.00 0.384.190.262.00 0.725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.117.00 0.635.00 0.00 0.00 0.614.00 0.00 0.00 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42664 Núm.356.746.64 54.071.00 0.925.78 1.00 0.00 0.00 0.00 0.205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.442.00 0.00 0.492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.680.00 0.00 0.00 0.00 0.965.00 0.60 618.00 0.307.00 0.00 0.556.00 0.00 0.21 27.305.67 5.005.601.00 9.990.00 0.86 2.055.052.60 616.00 Particip.00 0.00 0.00 0.062.95 9.397.00 0.00 0.00 0.146.772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 80.00 0.00 0.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 12.7.00 0.2011 42665 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Codi 521 522 523 524 525 526 527 52 531 532 533 53 542 543 544 54 551 552 553 554 55 561 562 56 571 572 573 574 57 581 582 583 584 58 5 611 612 613 614 616 61 621 622 62 631 634 63 641 642 64 651 652 65 661 66 671 672 67 681 68 6 711 712 713 71 7 811 81 8 911 91 9 Programes / Seccions (Imports en Parlament Catalunya Carreteres Infraestructures ferroviàries Suport al transport públic de viatgers Ports i transport marítim Aeroports i transport aeri Logística i altres actuacions de suport al transpo Infraestructures del transport de viatgers per car TRANSPORT Telecomunicacions Societat de la informació i el coneixement Mitjans de comunicació social SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC Ordenació del territori i urbanisme Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials Actuacions a la costa URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI Protecció i conservació del medi natural Infraestructura i gestió de tractament de residus Polítiques i sensibilització ambientals Prevenció i control ambiental ACTUACIONS AMBIENTALS Infraestructures per al desenvolupament rural Transformació i millora en matèria de regadius INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS Recerca i Desenvolupament R+ D en ciència i tecnologia agroalimentària R+ D Biomèdics i en ciències de la salut Innovació RECERCA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. la comercialització i la Modernització i millora de les estructures empresa Diversificació econòmica i qualitat de vida al món AGRICULTURA.00 0.00 0.00 0. reconversió i suport als subsectors agr Suport a l' Agroindústria.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 Disposicions http://www.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. RAMADERIA I PESCA Seguretat i prevenció del risc Suport a la indústria INDÚSTRIA Energia Actuacions en mineria i protecció radiològica ENERGIA I MINES Ordenació i promoció del comerç i l' artesania Internacionalització.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.876.00 0. geologia i geofísica Meteorologia Estadística Avaluació de polítiques i estudis d' opinió ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC Sanitat vegetal.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. promoció i foment del comerç COMERÇ Promoció i foment del sector turístic Ordenació i millora de les infraestructures i esta TURISME I OCI Foment empresarial DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL Foment i regulació del sector financer Crèdit oficial SECTOR FINANCER Promoció i defensa de la competència PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS Suport financer de la GC als ens locals Participació dels ens locals en els ingressos de l Suport a obres i serveis dels ens locals SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA Amortització i despeses financeres del deute públi AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI DEUTE PÚBLIC TOTAL Consell Gar.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.gencat.00 0.00 0. Estatut Sindicatura Comptes ) Oficina Antifrau 0.00 0.00 0.646.399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. 5931 – 29.00 0.00 0.00 0.986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. animal i control de produccions Ordenació. DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ Cartografia.00 0.00 0.00 0.00 0.195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

554.00 0.00 0.59 2.00 0.00 0.00 0.00 0.941.00 0.00 0.00 0.00 17.956.00 0.00 0.166.00 0.831.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.53 6.00 0.00 0.026.00 0.00 0.00 0.498.40 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.479.60 0.00 0.00 0.745.00 0.00 0.18 323.800.00 0.00 0.00 0.00 0.861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 4.00 0.00 0.00 0.00 0.865.56 35.00 0.00 0.00 0.00 0.602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 19.00 175.00 0.00 0.245.00 0.00 0.00 241.00 0.00 0.00 0.110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.11 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 17.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.320.00 0.00 0.00 0.00 0.894.00 0.00 0.00 0.276.00 0.00 0.00 0.Eco.00 0.79 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.907.00 0.76 0.00 0.00 0.622.00 0.602.00 0.127.00 0.00 0.878.099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.498.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.348.00 0.00 0.031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.50 659.96 1.341.00 0.00 0.142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Ensenyament Salut ) Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.gencat.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Soc Presidència (Imports en Govern.303.00 0.347.00 0.00 0.361.556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.214.00 0.69 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7.00 0.00 0.787.00 0.00 0.118.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.026.00 0.00 0.00 0.203.00 0.00 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions C.319.00 0.784.706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.898.00 0.70 0.00 0.00 0.00 Disposicions http://www.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Economia i Coneix.00 0. 5931 – 29.00 0.247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100.411.00 0.00 0.157.00 0.00 0.30 544.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.279.00 0.996.669.00 0.00 0.514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.48 1.00 0.29 0.541.00 0.Inst.00 0.172.32 88.00 0.00 0.572.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.096.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.039.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.787.00 0.379.00 0.00 0.057.00 0.00 0.771.00 0.00 0.00 0.00 0.Jurídica Assessora Consell Treb.771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.881.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.361.996.00 0.00 0.865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42666 Núm.100.00 0.00 0.00 0.00 0.245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.884.41 0.00 0.00 0.12 342.00 0.00 0.00 0.662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.884.00 0.662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.118.479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.166.00 0.00 0.754.347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 241.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 91.00 0.558.00 0.00 0.319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.i Rel.029.00 0.00 0.558.907.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.51 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.493.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.142.00 0.00 0.00 0.00 0.

49 0.00 0.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. geologia i geofísica Meteorologia Estadística Avaluació de polítiques i estudis d' opinió ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC Sanitat vegetal.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 1.000.00 0.26 5.130.7.149.00 0.47 24.00 0.00 0.580.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 66.28 0.016.00 0.00 0.00 0.00 28. DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ Cartografia.00 0.478.393.347.520.00 0.200.356.00 0.86 23.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0. promoció i foment del comerç COMERÇ Promoció i foment del sector turístic Ordenació i millora de les infraestructures i esta TURISME I OCI Foment empresarial DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL Foment i regulació del sector financer Crèdit oficial SECTOR FINANCER Promoció i defensa de la competència PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS Suport financer de la GC als ens locals Participació dels ens locals en els ingressos de l Suport a obres i serveis dels ens locals SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS Fons de Contingència FONS DE CONTINGÈNCIA FONS DE CONTINGÈNCIA Amortització i despeses financeres del deute públi AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI DEUTE PÚBLIC 273.02 2.92 0.00 0.00 70.310.00 0.00 0.00 0.00 429.00 0.65 3.00 0.00 0.489.00 0.56 271.00 0.00 0..00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 0.07 5.00 0.265.00 0.52 Disposicions http://www.00 0.06 0.48 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. la comercialització i la Modernització i millora de les estructures empresa Diversificació econòmica i qualitat de vida al món AGRICULTURA.00 0.00 0.393.00 0.00 0.00 0.389.00 0.00 0.602.010.P.00 0.00 0.00 0.Ram.299.00 0.00 0. i Fam.800.804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.527.00 0.91 80.569.00 0.112. animal i control de produccions Ordenació. 5931 – 29.gencat.14 298.00 0.00 0.00 0.650.00 0.334.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .00 0.579.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.251.31 148.00 0.00 0.00 0.. Carreteres Infraestructures ferroviàries Suport al transport públic de viatgers Ports i transport marítim Aeroports i transport aeri Logística i altres actuacions de suport al transpo Infraestructures del transport de viatgers per car TRANSPORT Telecomunicacions Societat de la informació i el coneixement Mitjans de comunicació social SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC Ordenació del territori i urbanisme Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials Actuacions a la costa URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI Protecció i conservació del medi natural Infraestructura i gestió de tractament de residus Polítiques i sensibilització ambientals Prevenció i control ambiental ACTUACIONS AMBIENTALS Infraestructures per al desenvolupament rural Transformació i millora en matèria de regadius INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS Recerca i Desenvolupament R+ D en ciència i tecnologia agroalimentària R+ D Biomèdics i en ciències de la salut Innovació RECERCA.00 0.059.66 6.00 0.00 0.00 0.00 0. Cultura Agr.773.608.96 0.431.00 0.02 2.270.580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.697.00 0.00 0.16 40.00 0.00 0.00 0.00 0.181.00 0.00 TOTAL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.056.585.00 0.151.00 0.085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 1.00 0.018.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.177.00 0.096.00 0.816.00 0.00 0.00 0.00 0..54 0.72 305.360.00 0.21 0.00 0.731.198.00 0.00 0.92 9.00 0.00 0.840.00 0.00 302.409.65 0.00 0.00 0.783.697.123.00 0.919.00 0.636.00 0.00 0.00 0.454.509.00 0.749.00 0.00 699.A i M N ) Benestar Soc.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866.00 0.00 0.715.00 0.00 0.00 0.394.00 0.00 0.00 0.867.00 0.220.00 0.47 1.00 0.00 0.00 0.785.00 0.400.00 0.031.00 0.00 0. RAMADERIA I PESCA Seguretat i prevenció del risc Suport a la indústria INDÚSTRIA Energia Actuacions en mineria i protecció radiològica ENERGIA I MINES Ordenació i promoció del comerç i l' artesania Internacionalització.127.00 0.00 0.86 4.00 0.00 0.011.12 18.00 0.00 0.00 0.00 67.824.00 0.112.00 0.00 0.347.00 0.035.00 0.00 152.00 0.745.00 0.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Codi 521 522 523 524 525 526 527 52 531 532 533 53 542 543 544 54 551 552 553 554 55 561 562 56 571 572 573 574 57 581 582 583 584 58 5 611 612 613 614 616 61 621 622 62 631 634 63 641 642 64 651 652 65 661 66 671 672 67 681 68 6 711 712 713 71 7 811 81 8 911 91 9 Programes / Seccions 42667 (Imports en Territori i Sost.00 0.116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 63.66 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.234.00 0.533.00 0. reconversió i suport als subsectors agr Suport a l' Agroindústria.00 0.871.744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00 0.095.00 0.425.00 0.749.00 1.00 0.00 0.012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 9.016.39 23.00 0.898.00 0.00 0.00 0.519.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 16.00 0.276.00 0.12 0.

68 2.581.00 0.317.095.00 0.00 2.297.00 0.00 0.00 0.80 25.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.874.00 0.670.91 11.00 0.532.02 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.06 0.64 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.251.126.00 0.388.00 0.697.012.710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.30 2.00 0.00 0.00 563.22 0.31 23.00 10.000.506.00 0.00 0.00 0.000.00 0.056.772.91 148.00 0.00 0.51 5.569.00 0.987.251.349.26 35.118.26 11.00 0.00 0.739.753.00 0.096.00 0.570.938.00 0.547.975.92 152.00 0.00 0.00 0.804.00 0.00 0.00 5.00 0.855.880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.270.508.816.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.975.459.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.393.040.00 0.00 0.00 0.00 0.51 5.00 0.608.00 0.48 22.00 0.00 0.26 38.458.00 0.00 0.00 0.00 0.630.00 0.725.00 0.000.00 0.00 0.800.68 150.00 0.16 Disposicions http://www.420.00 0.64 659.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.761.000.00 0.269.959.00 0.00 0.00 0.00 0. Ens Locals Fons de Contingència ) Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.86 4.00 0.779.603.580.00 0.00 0.00 0.884.00 0.634.00 0.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.026.89 9.00 0.00 0.66 6.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 39.00 0.99 32.08 14.00 0.56 271.00 0.00 0.00 0.13 13.00 0.00 0.00 0.47 24.00 0.80 4.00 0.556.49 0.763.00 0.00 0.000.00 0.00 0.347.99 917.00 2.00 0.00 0.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .166.00 0.00 0.70 2.532.00 16.00 0.00 0.00 0.881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 5.00 0.00 0.00 0.556.13 13.570.00 0.975.506.00 0.771. Diversos Dpts.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.65 70.388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.42668 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.00 0.00 39.948.142.797.72 305.00 0.00 0.388.191.00 0.000.00 0.00 0.00 0.151.629.00 0.00 0.00 0. 5931 – 29.000.00 0.68 150.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.733.00 0.00 0.00 0.13 7.00 0.00 0.975.00 13.00 0.00 0.556.00 0.670.00 0.579.00 0.00 0.92 152.00 0.00 0.336.00 0.67 18.00 0.00 0.00 0.715.219.00 0.334.319.884.00 0.80 2.51 0.00 0.00 0.00 0.474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 1.911.00 0.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.938.011.706.00 0.00 0.975.670.785.02 0.422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 6.00 0.00 0.00 0.00 0.200.304.00 0.987.00 0.00 0.00 0.00 1.506.804.00 0.347.000.00 0.00 0.00 0.79 127.67 128.010.00 0.00 0.558.956.2011 Àmbit: Subsector Generalitat Resum de despeses per Programes i Seccions Empresa i Ocupació Justícia Pensions (Imports en Deute Desp.088.602.797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.495.473.949.852.00 0.00 0.349.00 0.00 0.572.00 0.51 5.00 0.000.00 0.00 0.275.00 6.00 0.990.00 0.220.00 0.495.00 0.39 23.00 0.00 0.270.00 0.397.142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.219.00 0.00 0.99 32.00 0.00 5.51 201.68 2.00 0.00 498.00 0.745.602.530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 38.00 0.299.956.892.00 0.08 3.00 0.388.000.00 0.953.00 0.360.00 0.00 0.00 0.00 0.527.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.10 55.16 40.21 8.806.00 0.956.00 0.214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.975.50 323.00 0.850.602.00 25.00 0.00 0.265.00 0.000.00 0.841.00 0.78 0.00 0.508.00 0.036.00 0.00 0.00 0.902.855.00 0.953.00 0.00 0.00 0.220.00 0.00 39.00 0.509.00 0.00 0.336.270.00 4.00 0.00 32.00 39.00 39.12 9.00 0.00 17.142.00 0.771.000.00 0.00 0.00 0.872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.739.238.200.00 0.010.00 0.00 0.00 0.771.118.602.881.00 273.99 175.00 866.00 0.00 0.00 0.561.00 0.256.gencat. Particip.585.911.388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.191.00 0.563.00 0.99 22.00 0.00 0.506.00 0.00 24.00 0.00 0.06 0.00 0.127.00 2.96 67.092.584.00 0.304.563.14 220.00 0.00 0.219.31 148.00 0.00 0.744.00 0.310.519.871.00 0.00 0.00 498.00 0.872.00 0.00 0.049.00 0.00 0.09 1.00 0.00 1.00 0.186.181.000.219.861.51 1.00 0.67 17.00 0.300.48 70.00 0.00 0.300.23 10.00 0.00 0.394.00 0.092.00 0.00 0.00 0.166.506.031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.085.016.00 0.130.898.00 0.388.00 0.00 0.00 0.00 0.841.00 0.506.00 0.60 30.538.347.00 0.538.00 0.256.00 0.772.00 0.00 0.00 0.142.00 0.00 0.7.00 0.071.00 0.804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 1.00 0.198.00 24.26 35.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.200.00 0.00 0.00 0.51 5.00 0.00 0.824.219.00 0.00 65.506.29 0.00 1.00 0.00 0.388.00 0.990.006.00 0.46 1.00 0.14 128.00 0.00 0.00 0.00 0.14 66.00 0.547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.634.975.00 0.18 358.00 0.60 30.13 7.00 0.00 0.035.00 0.00 0.948.949.000.697.200.00 5.

GO.00 - D.000.00 D.00 - EN Ensenyament D.202.226. conferències i cursos - -100.S.0005 Organització de reunions. béns naturals.SA.226.0002 Atencions protocol·làries i representatives - -17.00 D.S.00 D.SA.8060 A Memorial Democràtic - -200.8060.5100.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 .SA.GO.8060. certàmens i altres activitats de promoció - -5.5000.000.000.SA.420.666.500.0001 A famílies 150.000.0001 Exposicions.SA.5100.226.SA01.2011 42669 MODIFICACIONS QUE COMPORTEN VARIACIÓ DE QUANTITAT Altes Baixes BE Benestar Social i Família D.EN.000.0012 Del Departament de Salut 500.222.SA.00 D.0001 Lloguers i cànons de material de transport - -48.0005 Estudis i dictàmens - -13.S.G. certàmens i altres activitats de promoció - -100.G.S. 5931 – 29.S.E.440.00 D.E.00 SA Salut I.221.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm.221.EN01.5200.410.G.G.500.SA. edificis i altres construccions - -30.GO08.BE.S.SA01.S.5100 Del Servei Català de la Salut 500.200.227.G.19 - D.000.666.410.5200.460.G.000.226.SA01.00 GO Governació i Relacions Institucionals I.E.7.420.G.000.227.0008 Del Departament de Governació i Relacions Institucionals - -200.19 - D.GO.0001 Aigua i energia - -75.SA01.00 D.5200 A l'Institut Català de la Salut 500.GO03.SA01.SA01.G.19 - D.00 Disposicions http://www.BE.0089 Altres despeses diverses - -9.666.19 - I.00 D.480.677.SA01.666.GO. missatgeria i altres similars - -75.gencat.G.SA.0004 Subministrament de material sanitari 500.93 D.000.0001 Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades - -23.00 D.000.226.SA.8060.GO.0003 Fons de Cooperació Local de Catalunya.G.276.0001 Despeses postals.0013 Treballs tècnics - -72.575.00 D.5000.200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys.BE.SA.0001 Exposicions.SA.00 D.000.201.5000. Ajuntaments 200.

80 D.G.SA12.226.226. Projecte Edu.650.5100 Al Servei Català de la Salut 500.480.666.473.G. 5931 – 29.EN.000.SA. conferències i cursos - -3. 2.240.SA.0005 Organització de reunions. 2.cat.0089 Benestar Social i Família Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques Baixes - -30.SA04.00 Altes Baixes MODIFICACIONS QUE COMPORTEN L'ALTA DE PARTIDES EN Ensenyament D. Projecte Edu.7.0041 Lluita contra el fracàs escolar.SA.SA.SA.000.G.SA01.000.SA.420.19 - D.2011 Altes BE D. Projecte Edu. Projecte Edu.203.00 - Disposicions (11.EN07.EN07.0001 Despeses de publicacions - -100.SA01.000.0003 Lluita contra el fracàs escolar.EN.227.G.00 - D.G.03 D.000.G.0005 Organització de reunions.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B-38014-2007 . conferències i cursos - -100.cat.G.gencat.103.G.Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 42670 Núm. 3.EN.240.EN07.0001 Despeses de publicacions - -38.00 - D.482.G.00 D.0030 Lluita contra el fracàs escolar.EN07.240.000.SA.SA01.101) http://www.258.43 D.SA12.G.SA04.000.cat.0024 Lluita contra el fracàs escolar.226.102.000.0001 Despeses de publicacions - -6.cat.000.G.G.00 D.240.EN.SA.00 - D.0001 Despeses de publicacions - -12. 2.SA01.000.000.00 D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful