Trước 13-2: nộp đề cương cho cô Email: thaolt@ftu.edu.

vn Ngày 13-2: đến văn phòng khoa QTKD gặp giáo viên hướng dẫn Đề cương: Chương 1: giới thiệu chung về DN, quá trình thành lập, phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. Các hoạt động kinh doanh chính. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong 2-3 năm trở lại đây (doanh thu, lợi nhuận, bảng tổng kết kết quả hđ KD – tăng, giảm vì sao) (10 trang trở lại) Chương 2: Thực trạng hoạt động của 1 lĩnh vực của công ty (12 trang) + Nêu thực trạng + Đánh giá: điểm mạnh, điểm yếu (nguyên nhân) Chương 3: Một số giải pháp để cải thiện hoạt động (5-6 trang) - Phương hướng hoạt động của DN - Một số kiến nghị với Cty - Một số kiến nghị với bộ, ban, ngành (nếu có) Phần 4: viết sau lời kết luận, tài liệu tham khảo Tóm tắt về QT thực tập , viết về các nghiệp vụ được giao, các cv đc làm Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập Bài học rút ra từ QT thực tập Kiến nghị với khoa, gv hướng dẫn