Godina XVI Ponedjeljak, 30. siječnja/januara 2012.

godine

Broj/Број

7

Година XVI Понедјељак, 30. јануара 2012. године

ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik ISSN 1512-7486 - bosanski jezik

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
92 Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 9. sjednici Doma naroda, održanoj 28. prosinca 2011. godine, i na 19. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 19. siječnja 2012. godine, usvojila je

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Члан 1. У Закону о полицијским службеницима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 и 35/09) у члану 123. став (1) датум "31. 12. 2010. године" замјењује се датумом "31. 12. 2012." Члан 2. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-23/11 19. јануара 2012. године Сарајево Предсједавајући Предсједавајући Представничког дома Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Парламентарне скупштине БиХ Др Денис Бећировић, с. р. Огњен Тадић, с. р.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09) u članku 123. u stavku (1) datum "31.12.2010.godine" zamjenjuje se datumom "31. 12. 2012". Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-23/11 19. siječnja 2012. godine Sarajevo Predsjedatelj Predsjedatelj Zastupničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, v. r. Ognjen Tadić, v. r. На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 9. сједници Дома народа одржаној 28. децембра 2011. године и на 19. сједници Представничког дома одржаној 19. јануара 2012. године, усвојила је

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 9. sjednici Doma naroda, održanoj 28. decembra 2011. godine, i na 19. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. januara 2012. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09) u članu 123. stav (1) datum "31.12.2010.godine" zamjenjuje se datumom "31.12.2012".

Broj 7 - Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01,02-02-1-23/11 19. januara 2012. godine Sarajevo Predsjedavajući Predsjedavajući Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Dr. Denis Bećirović, s. r. Ognjen Tadić, s. r.

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ DR CHRISTINA DOCTARE ЗА ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОЧАСНОГ КОНЗУЛАТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У КРАЉЕВИНИ ШВЕДСКОЈ СА СЈЕДИШТЕМ У ВАДСТЕНА Члан 1. (Именовање почасног конзула) Савјет министара Босне и Херцеговине именује dr Christina Doctare за почасног конзула Босне и Херцеговине у Краљевини Шведској на период од четири године. Члан 2. (Сагласност за отварање Почасног конзулата) Савјет министара Босне и Херцеговине је сагласан дa се с циљем развоја трговинских, економских и културних односа између Босне и Херцеговине и Краљевине Шведске отвори Почасни конзулат Босне и Херцеговине у Краљевини Шведској, са сједиштем у Вадстени. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 232/11 Предсједавајући 7. децембра 2011. године Савјета министара БиХ Сарајево Др Никола Шпирић, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 5. stav 2. i člana 6. stav 3. Odluke o uvjetima i načinu primanja i imenovanja počasnih konzularnih funkcionera ("Službeni glasnik BiH", broj 15/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, na 168. sjednici održanoj 07.12.2011. godine, donijelo je

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
93 Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 5. stavak 2. i članka 6. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu prijama i imenovanja počasnih konzularnih dužnosnika ("Službeni glasnik BiH", broj 15/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, na 168. sjednici održanoj 07.12.2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU DR CHRISTINA DOCTARE ZA POČASNOG KONZULA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ I DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OTVARANJE POČASNOG KONZULATA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ SA SJEDIŠTEM U VADSTENA Članak 1. (Imenovanje počasnog konzula) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje dr Christina Doctare za počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj na razdoblje od četiri godine. Članak 2. (Suglasnost za otvaranje Počasnog konzulata) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je suglasno da se s ciljem razvoja trgovinskih, ekonomskih i kulturnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske otvori Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Vadsteni. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 232/11 Predsjedatelj 7. prosinca 2011. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola Špirić, v. r.

ODLUKU
O IMENOVANJU DR CHRISTINA DOCTARE ZA POČASNOG KONZULA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ I DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE POČASNOG KONZULATA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ SA SJEDIŠTEM U VADSTENA Član 1. (Imenovanje počasnog konzula) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje dr Christina Doctare za počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj na period od četiri godine. Član 2. (Saglasnost za otvaranje Počasnog konzulata) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je saglasno da se s ciljem razvoja trgovinskih, ekonomskih i kulturnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske otvori Počasni konzulat Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Vadsteni. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 232/11 Predsjedavajući 7. decembra 2011. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Dr. Nikola Špirić, s. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 5. став 2. и члана 6. став 3. Одлуке о условима и начину примања и именовања почасних конзуларних функционера ("Службени гласник БиХ", број 15/02), Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства иностраних послова, на 168. сједници одржаној 07.12.2011. године, донио је

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 3

DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
94 Na temelju čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), članka 33. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i čl. 16. i 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 19. siječnja 2012. godine, donijela je

godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence. DERK konstatira da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koja osoba kandidirala svoj interes da sudjeluje u postupku u svojstvu umješača. Podnositelj zahtjeva neprijeporno ispunjava sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom i pravilima i propisima DERK-a da obavlja međunarodnu trgovinu električnom energijom. Njegove tehničke, pravne i financijske mogućnosti permanentno su potvrđivane prethodne dvije godine korištenja privremene licence u tijeku kojih je dokazivao da djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom obavlja u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, pridržavajući se važećih međunarodnih sporazuma i ugovora čiji je potpisnik BiH, a koji se odnose na međunarodnu trgovinu, poštujući Tržišna pravila i Mrežni kodeks, tehničke i komercijalne standarde, odnoseći se prema sudionicima na tržištu na fer i nediskriminirajući način, neprovodeći bilo kakve antikonkurencijske aktivnosti, nezlorabeći tržišnu moć i nevršeći manipulacije tržištem električne energije, primjenjujući u transakcijama propisane tarife i uredno plaćajući regulatornu naknadu. Nadzor svih aspekata usklađenosti djelovanja podnositelja zahtjeva sa uvjetima početne odnosno privremene licence u tijeku njene primjene, pružio je dokaze DERK-u da može pristupiti pripremi početne verzije Uvjeta za korištenje nove licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja bi važila pet godina. Ovaj dokument je od 15. studenoga 2011. godine učinjen dostupnim podnositelju zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prigoda da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 23. studenoga 2011. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na mrežnoj stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnositelju zahtjeva aktom DERK-a, broj: 05-28-12-235-18/11 od 13. prosinca 2011. godine. Ni u ostavljenom roku do 23. prosinca 2011. godine, podnositelj zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju. Pregledom statusa primjene svih komponenti koje su odlučujuće za dodjelu licence, DERK je dobio uvjerljive pokazatelje da podnositelj zahtjeva ima osigurane resurse, organizirane uvjete i utvrđene profesionalne standarde da nastavi obavljati istu djelatnost. Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući okolnost da je podnositelj zahtjeva korisnik prethodno pribavljene dozvole Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom drugog reda na teritoriju Bosne i Hercegovine, registracijski broj: 06-03-751/25/11 od 30. studenoga 2011. godine, DERK je odlučio kao u izreci ove odluke.

ODLUKU
O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 1. Izdaje se licenca Društvu "Repower Adria" d.o.o. Sarajevo za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 2. Licenca iz točke 1. ove odluke izdaje se za razdoblje od 15. veljače 2012. godine do 14. veljače 2017. godine. 3. Sastavni dio licence su Uvjeti za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje Repower Adria d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijela je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zaprimljen pod brojem: 05-28-12235/11 od 15. kolovoza 2011. godine. Podnositelj zahtjeva je vlasnik početne, odnosno privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine, upisane u Registar licenci kod ove Komisije pod registracijskim brojem: 05-28-237-22/09 od 11. veljače 2010. godine, čije trajanje će isteći 14. veljače 2012. godine.Ovu licencu je podnositelj zahtjeva započeo koristiti pod nazivom RE Energija d.o.o. Sarajevo, a dalje nastavio koristiti pod sadašnjim nazivom Repower Adria d.o.o. Sarajevo po odobrenju DERK-a odlukom pod brojem: 05-28-12-258-5/10 od 1. prosinca 2010. godine. Smisleno članku 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), ne kasnije od 180 dana prije isteka privremene licence ili od roka koji DERK propiše posebnom odlukom, vlasnik licence je u obvezi podnijeti zahtjev za izdavanje nove licence. O ovom zahtjevu odlučuje se u skladu sa internim pravilima i propisima DERK-a i smisleno članku 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11). Zahtjev je podnijet pravodobno, na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmotri i odluči o podnijetom zahtjevu. U ovom smislu, u skladu sa člankom 8. stavak 2. Pravilnika o licencama, DERK je obavijestio podnositelja zahtjeva svojim aktom broj: 05-28-12-235-4/11 od 13. rujna 2011. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je najprije, u skladu sa obvezom iz članka 10. Pravilnika o licencama, 15. rujna 2011. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 30. rujna 2011.

Broj 7 - Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

U skladu sa člankom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-235-20/11 19. siječnja 2012. godine Predsjedatelj Komisije Tuzla Nikola Pejić, v. r. На основу чл. 4.2, 4.7. и 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), члана 33. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени гласник БиХ", број 2/05) и чл. 16. и 38. Правилника о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 38/05), Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 19. јануара 2012. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 1. Издаје се лиценца Друштву "Repower Adria" д.о.о. Сарајево за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом. 2. Лиценца из тачке 1. ове одлуке издаје се за период од 15. фебруара 2012. године до 14. фебруара 2017. године. 3. Саставни дио лиценце су Услови за коришћење лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом. 4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику БиХ" и службеним гласилима ентитета. Образложење Repower Adria д.о.о. Сарајево (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијела је Државној регулаторној комисији за електричну енергију (у даљем тексту: ДЕРК) захтјев за издавање лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом, запримљен под бројем: 05-28-12-235/11 од 15. аугуста 2011. године. Подносилац захтјева је власник почетне, односно привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине, уписане у Регистар лиценци код ове Комисије под регистрационим бројем: 05-28-237-22/09 од 11. фебруара 2010. године, чије трајање ће истећи 14. фебруара 2012. године.Ову лиценцу је подносилац захтјева започео користити под називом РЕ Енергија д.о.о. Сарајево, а даље наставио користити под садашњим називом Repower Adria д.о.о. Сарајево по одобрењу ДЕРК-а одлуком под бројем: 05-28-12-258-5/10 од 1. децембра 2010. године. Сходно члану 38. Правилника о лиценцама ("Службени гласник БиХ", број 38/05), не касније од 180 дана прије истека привремене лиценце или од рока који ДЕРК пропише посебном одлуком, власник лиценце је у обавези поднијети захтјев за издавање нове лиценце. О овом захтјеву одлучује се у складу са интерним правилима и прописима ДЕРК-а и сходно члану 7. Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11). Захтјев је поднијет благовремено, на прописаним обрасцима, са доказом о претходно извршеној уплати накнаде за рјешавање захтјева и релевантним документима који су, поднијети уз захтјев или предочени накнадно на захтјев

ДЕРК-а, омогућили ДЕРК-у да разумије, размотри и одлучи о поднијетом захтјеву. У овом смислу, у складу са чланом 8. став 2. Правилника о лиценцама, ДЕРК је обавијестио подносиоца захтјева својим актом број: 05-28-12-2354/11 од 13. септембра 2011. године. По прегледу и провјери свих формалних елемената захтјева ДЕРК је најприје, у складу са обавезом из члана 10. Правилника о лиценцама, 15. септембра 2011. године објавио у дневним новинама и на својој интернет страници кратко обавјештење за јавност сумирајући захтјев за лиценцу и одредио рок до 30. септембра 2011. године за достављање коментара јавности на поднијети захтјев за издавање лиценце. ДЕРК констатује да нису достављани коментари јавности у вези поднијетог захтјева за додјелу лиценце, нити је на јавни позив ДЕРК-а било које лице кандидовало свој интерес да учествује у поступку у својству умјешача. Подносилац захтјева неспорно испуњава све критеријуме, услове и стандарде прописане законом и правилима и прописима ДЕРК-а да обавља међународну трговину електричном енергијом. Његове техничке, правне и финансијске могућности перманентно су потврђиване претходне двије године коришћења привремене лиценце у току којих је доказивао да дјелатност међународне трговине електричном енергијом обавља у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, придржавајући се важећих међународних споразума и уговора чији је потписник БиХ, а који се односе на међународну трговину, поштујући Тржишна правила и Мрежни кодекс, техничке и комерцијалне стандарде, односећи се према учесницима на тржишту на фер и недискриминирајући начин, непроводећи било какве антиконкуренцијске активности, незлоупотребљавајући тржишну моћ и невршећи манипулације тржиштем електричне енергије, примјењујући у трансакцијама прописане тарифе и уредно плаћајући регулаторну накнаду. Надзор свих аспеката усклађености дјеловања подносиоца захтјева са условима почетне односно привремене лиценце у току њене примјене, пружио је доказе ДЕРК-у да може приступити припреми почетне верзије Услова за коришћење нове лиценце за обављање дјелатности међународне трговине која би важила пет година. Овај документ је од 15. новембра 2011. године учињен доступним подносиоцу захтјева, као и свим другим заинтересованим члановима јавности, а омогућена им је прилика да изнесу своје коментаре и на општој расправи обављеној 23. новембра 2011. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, уз претходно објављивање одговарајућег обавјештења у дневним новинама и објављивање документа на интернет страници ДЕРК-а. Како су на одржаној општој расправи изостали било чији коментари који су могли утицати да неки од услова за коришћење лиценце буду уређени на другачији начин, припремљен је приједлог да се затражена лиценца изда и достављен подносиоцу захтјева актом ДЕРК-а, број: 05-2812-235-18/11 од 13. децембра 2011. године. Ни у остављеном року до 23. децембра 2011. године, подносилац захтјева није истакао било какав коментар па је било основано закључити да приједлог сматра сачињеним у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини и подзаконским прописима који регулишу предметну материју. Прегледом статуса примјене свих компоненти које су одлучујуће за додјелу лиценце, ДЕРК је добио увјерљиве

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 5

показатеље да подносилац захтјева има обезбијеђене ресурсе, организоване услове и утврђене професионалне стандарде да настави обављати исту дјелатност. На основу свега напријед изложеног, те респектујући околност да је подносилац захтјева корисник претходно прибављене дозволе Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине за обављање дјелатности снабдијевања електричном енергијом другог реда на територији Босне и Херцеговине, регистарски број: 06-03-751/25/11 од 30. новембра 2011. године, ДЕРК је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. У складу са чланом 9.2 Закона о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини, против ове одлуке може се покренути поступак пред Судом Босне и Херцеговине подношењем тужбе у року од 60 дана од дана објављивања ове одлуке. Број 05-28-12-235-20/11 19. јануара 2012. године Предсједавајући Комисије Тузла Никола Пејић, с. р.

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 33. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i čl. 16. i 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 19. januara 2012. godine, donijela je

ODLUKU
O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 1. Izdaje se licenca Društvu "Repower Adria" d.o.o. Sarajevo za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 15. februara 2012. godine do 14. februara 2017. godine. 3. Sastavni dio licence su Uvjeti za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta. Obrazloženje Repower Adria d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zaprimljen pod brojem: 05-28-12235/11 od 15. augusta 2011. godine. Podnosilac zahtjeva je vlasnik početne, odnosno privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine, upisane u Registar licenci kod ove Komisije pod registracijskim brojem: 05-28-237-22/09 od 11. februara 2010. godine, čije trajanje će isteći 14. februara 2012. godine.Ovu licencu je podnosilac zahtjeva započeo koristiti pod nazivom RE Energija d.o.o. Sarajevo, a dalje nastavio koristiti pod sadašnjim nazivom Repower Adria d.o.o. Sarajevo po odobrenju DERK-a odlukom pod brojem: 05-28-12-258-5/10 od 1. decembra 2010. godine. Shodno članu 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), ne kasnije od 180 dana prije isteka privremene licence ili od roka koji DERK propiše posebnom odlukom, vlasnik licence je u obavezi podnijeti zahtjev za iz-

davanje nove licence. O ovom zahtjevu odlučuje se u skladu sa internim pravilima i propisima DERK-a i shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11). Zahtjev je podnijet blagovremeno, na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmotri i odluči o podnijetom zahtjevu. U ovom smislu, u skladu sa članom 8. stav 2. Pravilnika o licencama, DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28-12-235-4/11 od 13. septembra 2011. godine. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je najprije, u skladu sa obavezom iz člana 10. Pravilnika o licencama, 15. septembra 2011. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 30. septembra 2011. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence. DERK konstatira da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača. Podnosilac zahtjeva nesporno ispunjava sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom i pravilima i propisima DERK-a da obavlja međunarodnu trgovinu električnom energijom. Njegove tehničke, pravne i finansijske mogućnosti permanentno su potvrđivane prethodne dvije godine korištenja privremene licence u toku kojih je dokazivao da djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom obavlja u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, pridržavajući se važećih međunarodnih sporazuma i ugovora čiji je potpisnik BiH, a koji se odnose na međunarodnu trgovinu, poštujući Tržišna pravila i Mrežni kodeks, tehničke i komercijalne standarde, odnoseći se prema učesnicima na tržištu na fer i nediskriminirajući način, neprovodeći bilo kakve antikonkurencijske aktivnosti, nezloupotrebljavajući tržišnu moć i nevršeći manipulacije tržištem električne energije, primjenjujući u transakcijama propisane tarife i uredno plaćajući regulatornu naknadu. Nadzor svih aspekata usklađenosti djelovanja podnosioca zahtjeva sa uvjetima početne odnosno privremene licence u toku njene primjene, pružio je dokaze DERK-u da može pristupiti pripremi početne verzije Uvjeta za korištenje nove licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja bi važila pet godina. Ovaj dokument je od 15. novembra 2011. godine učinjen dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 23. novembra 2011. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a. Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a, broj: 05-28-12-235-18/11 od 13. decembra 2011. godine. Ni u ostavljenom roku do 23. decembra 2011. godine, podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar pa je bilo osnovano zaključiti da prijedlog smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

Broj 7 - Stranica 6

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Pregledom statusa primjene svih komponenti koje su odlučujuće za dodjelu licence, DERK je dobio uvjerljive pokazatelje da podnosilac zahtjeva ima osigurane resurse, organizirane uvjete i utvrđene profesionalne standarde da nastavi obavljati istu djelatnost. Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući okolnost da je podnosilac zahtjeva korisnik prethodno pribavljene dozvole Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine, registracijski broj: 06-03-751/25/11 od 30. novembra 2011. godine, DERK je odlučio kao u dispozitivu ove odluke. U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-12-235-20/11 19. januara 2012. godine Predsjedavajući Komisije Tuzla Nikola Pejić, s. r.
(Sl-74/12-G)

AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH
95 Temeljem članka 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), a u vezi sa člankom 14. i 20. Pravilnika o izdavanju licencija za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09) i člankom 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" broj 32/02 i 102/09), a rješavajući po Zahtjevu za izmjenu licencije br. 01-824/11 od 11. 11. 2011. godine podnositelja EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 19. sjednici održanoj dana 24.11. 2011. godine donijelo sljedeće

Postupajući po predmetnom zahtjevu i dovodeći ga u vezu sa Pravilnikom kao i Zakonom o upravnom postupku BiH, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine je utvrdilo da je isti opravdan, te da vlasnik licencije može pokrenuti postupak izmjene licencije u slučaju značajnih izmjena u pravnom okviru, sudskim odlukama ili ugovorima koje imaju utjecaja na pružanje poštanskih usluga. Kako se promjena mjesta sjedišta podnositelja zahtjeva smatra značajnom izmjenom u pravnom okviru, koja je registrirana i u sudskom registru Okružnog privrednog suda Banja Luka, te koju je potrebno izmijeniti i u licenciji za obavljanje kurirskih usluga, smatramo da je zahtjev opravdan. Nakon provedenog postupka Agencija je, sukladno članku 10. st. (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila suglasnost od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izmjenu licencije. Agencija će sukladno članku 8. stavak (2) Statuta Agencije za poštanski promet BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07), ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH". Temeljem naprijed izloženog, a sukladno članku 14. st. (1) i st. (2) toč. a) Pravilnika i članku 193. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema rješenja. Broj 01-03-1-29-1-4-1/11 Predsjedavajući 16. studenoga 2011. godine Savjeta Agencije Sarajevo Delivoje Đerić, v. r. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana 22.12.2011. godine dalo suglasnost broj 01-04-29-125916-2/11 na Rješenje o izmjeni rješenja društvu "EUROEXPRESS d.o.o.," za obavljanje kurirskih usluga, broj 01-031-29-1-4-1/11 od 16.11.2011. godine. На основу члана 193. Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09), а у вези са чланом 14. и 20. Правилника о издавању лиценци за обављање поштанских услуга ("Службени гласник БиХ", бр. 43/09) и чланом 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), а рјешавајући по Захтјеву за измјену лиценце бр. 01-824/11 од 11.11.2011. године подносиоца EURO-EXPRESS д.о.о. Лакташи, Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, је на 19. сједници одржаној дана 24. 11. 2011. године донијело сљедеће

RJEŠENJE
1. Mijenja se Rješenje ovog tijela broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine na način da u dispozitivu i ostalim dijelovima Rješenja umjesto riječi "Banja Luka" treba da stoji "Laktaši" i umjesto riječi "Slobodana Jovanovića br. 22, 78000 Banja Luka" treba da stoji "Cara Dušana br. 111a, Trn, 78250 Laktaši". 2. Ostali dijelovi Rješenja broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine, kao i razdoblje važenja licencije ostaju nepromijenjeni. 3. Ovo Rješenje djeluje od davanja suglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH". Obrazloženje Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine, obratilo se dana 14. 11. 2011. godine društvo EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši, kojim obavještava da je izvršilo promjenu mjesta sjedišta društva koje se nalazilo u Banja Luci na adresi Slobodana Jovanovića 22. u Laktaše na adresu Cara Dušana br. 111a, Trn-Laktaši, te temeljem tih promjena zahtijevaju ispravku Rješenja broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine. Potkrepljujući prednje navode, društvo EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši dostavilo je Rješenje o registraciji broj 057-0Reg-11-002724 od 02.11.2011. godine, Okružnog privrednog suda Banja Luka iz kojeg je razvidno da je dosadašnji gospodarski subjekt EURO-EXPRESS d.o.o. Banja Luka promijenio mjesto sjedišta društva na naprijed navedenu adresu u mjesto Laktaše.

РЈЕШЕЊЕ
1. Мијења се Рјешење овог органа број 01-04-29-3-6/09 од 31. 07. 2009. године на начин да у диспозитиву и осталим дијеловима Рјешења умјесто ријечи "Бања Лука" треба да стоји "Лакташи" и умјесто ријечи "Слободана Јовановића бр. 22, 78000 Бања Лука" треба да стоји "Цара Душана бр. 111а, Трн, 78250 Лакташи". 2. Остали дијелови Рјешења број 01-04-29-3-6/09 од 31. 07. 2009. године, као и период важења лиценце остају непромијењени. 3. Ово Рјешење дјелује од давања сагласности Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине и биће објављено у "Службеном гласнику БиХ". Образложење Агенцији за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, обратило се дана 14. 11. 2011. године друштво EUROEXPRESS д.о.о. Лакташи, којим обавјештава да је изврши-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 7

ло промјену мјеста сједишта друштва које се налазило у Бања Луци на адреси Слобoдана Јовановића 22. у Лакташе на адресу Цара Душана бр. 111а, Трн-Лакташи, те на основу тих промјена захтијевају исправку Рјешења број 01-0429-3-6/09 од 31. 07. 2009. године. Поткрепљујући предње наводе, друштво EUROEXPRESS д.о.о. Лакташи доставило је Рјешење о регистрацији број 057-0-Рег-11-002724 од 02.11.2011. године, Окружног привредног суда Бања Лука из којег је видљиво да је досадашњи привредни субјект EURO-EXPRESS д.о.о. Бања Лука промијенио мјесто сједишта друштва на напријед наведену адресу у мјесто Лакташе. Поступајући по предметном захтјеву и доводећи га у везу са Правилником као и Законом о управном поступку БиХ, Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је утврдио да је исти оправдан, те да власник лиценце може покренути поступак измјене лиценце у случају значајних измјена у правном оквиру, судским одлукама или уговорима које имају утицаја на пружање поштанских услуга. Како се промјена мјеста сједишта подносиоца захтјева сматра значајном измјеном у правном оквиру, која је регистрована и у судском регистру Окружног привредног суда Бања Лука, те коју је потребно измијенити и у лиценци за обављање курирских услуга, сматрамо да је захтјев оправдан. Након проведеног поступка Агенција је, у складу са чланом 10. ст. (6) Закона о поштама Босне и Херцеговине, прибавила сагласност од Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за измјену лиценце. Агенција ће у сукладу са чланом 8. став (2) Статута Агенције за поштански саобраћај БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 92/07), ово рјешење објавити у "Службеном гласнику БиХ". На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 14. ст. (1) и ст. (2) тач. а) Правилника и члана 193. Закона о управном поступку одлучено је као у диспозитиву рјешења. Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против истог није допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом код суда Босне и Херцеговине у року од 60 дана од дана пријема рјешења. Број 01-03-1-29-1-4-1/11 Предсједавајући 16. новембра 2011. године Савјета Агенције Сарајево Деливоје Ђерић, с. р. Министарство комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине је дана 22.12.2011. године дало сагласност број 01-04-29-12-5916-2/11 на Рјешење о измјени рјешења друштву "EURO-EXPRESS д.о.о.," за обављање курирских услуга број 01-03-1-29-1-4-1/11 од 16.11.2011. године. Temeljem člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), a u vezi sa članom 14. i 20. Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09) i članom 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), a rješavajući po Zahtjevu za izmjenu licence br. 01824/11 od 11. 11. 2011. godine podnosioca EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 19. sjednici održanoj dana 24.11.2011. godine donijelo sljedeće

RJEŠENJE
1. Mijenja se Rješenje ovog tijela broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine na način da u dispozitivu i ostalim dijelovima Rješenja umjesto riječi "Banja Luka" treba da stoji "Laktaši" i umjesto riječi "Slobodana Jovanovića br. 22, 78000 Banja Luka" treba da stoji "Cara Dušana br. 111a, Trn, 78250 Laktaši". 2. Ostali dijelovi Rješenja broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine, kao i razdoblje važenja licence ostaju nepromijenjeni. 3. Ovo Rješenje djeluje od davanja saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH". Obrazloženje Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine, obratilo se dana 14. 11. 2011. godine društvo EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši, kojim obavještava da je izvršilo promjenu mjesta sjedišta društva koje se nalazilo u Banja Luci na adresi Slobodana Jovanovića 22. u Laktaše na adresu Cara Dušana br. 111a, Trn-Laktaši, te na osnovu tih promjena zahtijevaju ispravku Rješenja broj 01-04-29-3-6/09 od 31. 07. 2009. godine. Potkrepljujući prednje navode, društvo EURO-EXPRESS d.o.o. Laktaši dostavilo je Rješenje o registraciji broj 057-0Reg-11-002724 od 02.11.2011. godine, Okružnog privrednog suda Banja Luka iz kojeg je vidljivo da je dosadašnji privredni subjekt EURO-EXPRESS d.o.o. Banja Luka promijenio mjesto sjedišta društva na naprijed navedenu adresu u mjesto Laktaše. Postupajući po predmetnom zahtjevu i dovodeći ga u vezu sa Pravilnikom kao i Zakonom o upravnom postupku BiH, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine je utvrdilo da je isti opravdan, te da vlasnik licence može pokrenuti postupak izmjene licence u slučaju značajnih izmjena u pravnom okviru, sudskim odlukama ili ugovorima koje imaju utjecaja na pružanje poštanskih usluga. Kako se promjena mjesta sjedišta podnosioca zahtjeva smatra značajnom izmjenom u pravnom okviru, koja je registrovana i u sudskom registru Okružnog privrednog suda Banja Luka, te koju je potrebno izmijeniti i u licenci za obavljanje kurirskih usluga, smatramo da je zahtjev opravdan. Nakon provedenog postupka Agencija je, u skladu sa članom 10. st. (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila saglasnost od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izmjenu licence. Agencija će u sukladu sa članom 8. stav (2) Statuta Agencije za poštanski promet BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07), ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH". Na osnovu naprijed navedenog, a sukladu sa članom 14. st. (1) i st. (2) toč. a) Pravilnika i člana 193. Zakona o upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema rješenja. Broj 01-03-1-29-1-4-1/11 Predsjedavajući 16. novembra 2011. godine Savjeta Agencije Sarajevo Delivoje Đerić, s. r. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana 22.12.2011. godine dalo saglasnost broj 01-04-29-125916-2/11 na Rješenje o izmjeni rješenja društvu "EUROEXPRESS d.o.o.," za obavljanje kurirskih usluga, broj 01-031-29-1-4-1/11 od 16.11.2011. godine.

Broj 7 - Stranica 8

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTI ODJEL
96

PREDMET HADŽIĆ I SULJIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Zahtjevi br. 39446/06 i 33849/08) PRESUDA STRASBOURG 7. lipnja 2011. godine KONAČNA 07/09/2011 Ova će presuda postat konačnom pod okolnostima propisanim u članku 44. stavak 2. Konvencije. Presuda može biti podvrgnita uredničkim izmjenama. U predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine, Europski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, Vincent A. De Gaetano, suci, i Fatoş Araci, zamjenik registrara Odjela, nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 17. svibnja 2011., donosi sljedeću presudu usvojenu istoga dana: POSTUPAK 1. Ovaj je predmet otvoren tako što su dva državljanina Bosne i Hercegovine, g. Fikret Hadžić i g. Nagib Suljić ("podnositelji zahtjeva"), dana 6. siječnja 2006. i 30. lipnja 2008. podnijeli Sudu zahtjeve br. 39446/06 i 33849/08 protiv Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija"). 2. Podnositelje zahtjeva, kojima je dodijeljena pravna pomoć, zastupao je g. N. Omerović, odvjetnik s praksom u Lukavcu. Vladu Bosne i Hercegovine ("Vlada") zastupala je gđa Z. Ibrahimović, zamjenica zastupnika. 3. Podnositelji zahtjeva žalili su se na nezakonito držanje u pritvoru u Forenzično-psihijatrijskom odjelu zatvora u Zenici ("Psihijatrijski odjel") po članku 5. stavak 1. (e) Konvencije. Također su se pozvali na članak 5. stavak 4. Konvencije, ali se nisu pobliže bavili ovim aspektom slučaja. 4. Dana 17. ožujka 2010. predsjednik Četvrtog odjela Suda odlučio je obavijestiti Vladu o ovim zahtjevima. U skladu s člankom 29. stavak 1. Konvencije, odlučeno je istovremeno ispitati osnovanost i dopuštenost zahtjeva. ČINJENICE I. OKOLNOSTI PREDMETA A. Činjenice vezane uz predmet g. Hadžić 5. Podnositelj zahtjeva rođen je 1959. godine. Trenutačno je na odsluženju kazne u zeničkom zatvoru. 6. Dana 1. svibnja 2002. podnositelj zahtjeva ubio je tri osobe. Istoga je dana upućen u istražni zatvor. 7. Dana 23. rujna 2002. Kantonalni sud u Tuzli proglasio je podnositelja zahtjeva krivim za kazneno djelo ubojstva, kao i za posjedovanje vatrenog oružja bez dozvole, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 21 godine.Imajući u vidu da je u vrijeme počinjenja kaznenog djela podnositelj zahtjeva bio u stanju smanjene ubrojivosti, sud je izrekao i mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u skladu s člankom 63. Kaznenog zakona iz 1998. godine.

8. Dana 21. veljače 2003. podnositelj zahtjeva upućen je na Forenzično-psihijatrijski odjel zatvora u Zenici. 9. Dana 30. travnja 2003. Vrhovni sud Federacije BiH povećao je kaznu zatvora s 21 na 24 godine i potvrdio preostali dio prvostupanjske presude od 23. rujna 2002. 10. Dana 17. ožujka 2004. podnositelj zahtjeva podnio je prvi zahtjev Sudu, žaleći se, između ostaloga, da je njegovo držanje na Psihijatrijskom odjelu nezakonito. Dana 11. listopada 2005. Sud je iz svoga popisa predmeta brisao navedeni zahtjev nakon zaključenja prijateljske nagodbe među strankama u sporu (vidi Hadžić protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 11123/04 od 11. listopada 2005.). Vlada se, kao dio te nagodbe, obvezala premjestiti sve pacijente s Psihijatrijskog odjela (uključujući i podnositelja zahtjeva) u odgovarajuće objekte do 31. prosinca 2005. i podnositelju zahtjeva ex gratia isplatiti 9.000 eura. Zauzvrat, podnositelj zahtjeva odrekao se daljnjih tražbina od Bosne i Hercegovine u pogledu činjenica koje su i dovele do navedenog zahtjeva. Dana 27. veljače 2006. Vlada je podnositelju zahtjeva isplatila navedeni iznos, ali je podnositelj i dalje ostao na Psihijatrijskom odjelu i pored naprijed navedene obveze što ju je Vlada preuzela. 11. Dana 21. prosinca 2006. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je povredu članka 5. stavci 1. i 4. Konvencije u podnositeljevom slučaju. Ustavni sud je, između ostaloga, zaključio da Psihijatrijski odjel nije odgovarajuća ustanova za smještaj osoba s duševnim poremećajem. Sud je naložio izvjesne opće mjere, poput hitnog formiranja jedne odgovarajuće zdravstvene ustanove. K tome, Ustavni sud smatrao je da oni koji su se žalili na nazakonit boravak na Psihijatrijskom odjelu, nisu imali na raspolaganju drugi djelotvoran pravni lijek nakon 1. kolovoza 2003. osim žalbe Ustavnom sudu. Podnositelju zahtjeva nije dosuđena pravedna naknada. 12. Dana 20. kolovoza 2007. podnositelj zahtjeva pokrenuo je parnični postupak tražeći od države naknadu zbog povrede njegova prava na slobodu i sigurnost u skladu sa Zakonom o obligacijama iz 1978. godine. On se pozvao na naprijed spomenutu odluku Ustavnog suda od 21. prosinca 2006. Čini se da je predmet još uvijek pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Dana 21. kolovoza 2007. podnositelj zahtjeva pokrenuo je sličan postupak protiv Federacije BiH. Izgleda da se ovaj postupak još uvijek vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. 13. U skladu s prijedlogom što ga je dao Psihijatrijski odjel, dana 31. ožujka 2008. Kantonalni sud u Tuzli ustanovio je, na temelju izvješća Psihijatrijske bolnice u Sarajevu, da podnositeljevo duševno stanje ne zahtijeva njegov daljnji boravak na Odjelu. Sud se pozvao na članak 63. stavak 2. Kaznenog zakona iz 1998. i članak 480. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku iz 1998. godine (iako više nisu bili na snazi). Podnositelj zahtjeva nije pravovremeno uložio žalbu. Dana 13. kolovoza 2008. podnositelj zahtjeva premješten je s Psihijatrijskog odjela u opći dio zatvora u Zenici u skladu s tom odlukom. B. Činjenice vezane uz predmet g. Suljić 14. Podnositelj zahtjeva rođen je 1956. godine. 15. Dana 23. studenog 2002. podnositelj zahtjeva ubio je svoju djevojku. Istoga je dana smješten u istražni zatvor. 16. Dana 20. siječnja 2003. Kantonalni sud u Tuzli proglasio je podnositelja zahtjeva krivim za ubojstvo i osudio ga na 8 godina zatvora. S obzirom na smanjenu ubrojivost u vrijeme počinjenja ubojstva, sud je izrekao i mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u skladu s člankom 63. Kaznenog zakona iz 1998. godine. 17. Dana 16. travnja 2003.Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostupanjsku presudu od 20. siječnja 2003.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 9

18. Dana 5. svibnja 2003. podnositelj zahtjeva smješten je na Psihijatrijski odjel zatvora. 19. Na zahtjev Psihijatrijskog odjela zatvora, Kantonalni sud u Tuzli je dana 4. srpnja 2008., na temelju izvješća Psihijatrijske bolnice u Sarajevu, odlučio da podnositeljevo duševno stanje ne zahtijeva daljnje zadržavanje na Odjelu. Sud se pozvao na članak 63. stavak 2. Kaznenog zakona iz 1998. i članak 480. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku iz 1998. godine (iako ovi zakoni više nisu bili na snazi). Podnositelj zahtjeva nije uložio žalbu. Dana 21. srpnja 2008. podnositelj zahtjeva premješten je u opći dio zatvora u Zenici u skladu s tom odlukom. 20. Dana 28. travnja 2010. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio je povredu članka 5. stavci 1. i 4. Konvencije u podnositeljevom slučaju. Između ostaloga, sud je zaključio da Psihijatrijski odjel zeničkog zatvora nije odgovarajuća ustanova za bolesnike s duševnim poremećajem. Podnositelju zahtjeva dosuđena je naknada u iznosu od 2.000 KM, približno 1.000 eura. II. MJERODAVNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA 21. Postoje dva pravna režima koja se primjenjuju na smještaj u psihijatrijskom pritvoru. 22. Prije svega, nadležni sud može naložiti mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u psihijstrijskoj ustanovi ako je psihijatar uvjeren da je to nužno u cilju zaštite samoga pacijenta kao i njegove okoline (vidjeti članak 22.(1), 29.(1) i 31.(1) Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 2001. godine, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", br. 37/01 od 15. kolovoza 2001., i izmjene objavljene u "Službenim novinama FBiH" br. 40/02 od 21. kolovoza 2002. godine). 23. Drugo, nadležni kazneni sud može naložiti obvezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi počinitelja koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imao duševne smetnje, koje su utjecale na njegovu ubrojivost, i onda kada postoji vjerodostojan nalaz psihijatra da je to nužno radi sprečavanja počinitelja da počini još neko kazneno djelo. Međutim, postoji veoma važna razlika po ovom pitanju između starog i novog kaznenog zakonodavstva (ovo potonje stupilo je na snagu 1. kolovoza 2003.). Iako se i dalje može izricati mjera obveznog bolničkog liječenja onih koji su proglašeni krivima bez obzira na smanjenu ubrojivost (poput navedenih podnositelja zahtjeva), ovakva se mjera više ne može izricati onima koji su oslobođeni krivnje zbog neubrojivosti (vidjeti članak 74. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije iz 2003., objavljen u "Sl. novinama FBiH", br. 36/03 od 29. srpnja 2003., izmjene objavljene u "Sl. novinama FBiH", br. 37/03 od 31. srpnja 2003., 21/04 od 17. travnja 2004., 69/04 od 7. prosinca 2004., 18/05 od 23. ožujka 2005. i 42/10 od 21. srpnja 2010.).Ako se pak izrekne mjera obveznog bolničkog liječenja počinitelju kaznenog djela sa smanjenom ubrojivošću, takva osoba može tražiti jednom godišnje ukidanje mjere obveznog bolničkog liječenja u skladu s člankom 427. Zakona o kaznenom postupku FBiH iz 2003., objavljenom u "Sl. novinama FBiH", br. 35/03 od 28. srpnja 2003., izmjene objavljene u "Sl. novinama FBiH", br. 37/03 od 31. srpnja 2003., 56/03 od 14. studenog 2003., 78/04 od 31. prosinca 2004., 28/05 od 11. svibnja 2005., 55/06 od 20. rujna 2006., 27/07 od 18. travnja 2007., 53/07 od 8. kolovoza 2007., 9/09 od 11. veljače 2009. i 12/10 od 15. ožujka 2010.). 24. Pitanje naknade štete propisano je Zakonom o obligacionim odnosima iz 1978. godine (objavljenim u "Službenom listu SFRJ", br. 29/78, izmjene objavljene u "Sl. listu SFRJ", br. 39/85, 45/89 i 57/89, "Službenom listu RBiH", br. 2/92 od 11. travnja 1992., 13/93 od 7. lipnja 1993. i 13/94 od 9. lipnja 1994. i "Službenim novinama Federacije BiH", br. 29/03 od

30. lipnja 2003.). Glavni lijek za nanesenu štetu je podnošenje zahtjeva za naknadu, ali se u nekim slučajevima može ishoditi i trajna mjera plaćanja naknade kako bi se spriječilo ponavljanje nanošenja štete (vidjeti članke 157., 199. i 200. toga zakona). Člankom 172. toga zakona između ostaloga je propisano da pravnu osobu treba smatrati odgovornom za štetu u odnosu na treću osobu koju počine njezini organi u obavljanju njihovih funkcija. III. MJERODAVNO MEĐUNARODNO PRAVO I PRAKSA 25. Europskom konvencijom o sprečavanju mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja predviđa se izvansudski preventivni mehanizam za zaštitu pojedinaca koji su lišeni slobode. Taj je mehanizam utemeljen na sustavu posjeta od strane Europske komisije za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). CPT izrađuje periodična izvješća o stanju u pojedinim zemljama i ta su izvješća vrlo povjerljiva. Međutim, ako takva država ne surađuje ili odbija popraviti stanje u svjetlu preporuka CPT-a, CPT može donijeti odluku o izdavanju javnog priopćenja u tom smislu. Sama država u svakom trenutku može tražiti objavu izvješća CPT-a zajedno s komentarima. 26. Mjerodavni dio izvješća vezanog uz posjet Bosni i Hercegovini u razdoblju od 27. travnja do 9. svibnja 2003. glasi: 84. Forenzično-psihijatrijski odjel zatvora u Zenici otvoren je kao privremeni smještaj za pacijente sudske psihijatrije 1996. godine. To je jedini zatvoreni forenzično-psihijatrijski odjel na prostoru Federacije [Bosne i Hercegovine]. Službeno, raspolaže sa 64 kreveta, nalazi se na prvom katu Paviljona IV.; u vrijeme posjeta u njemu je bilo smješteno 69 pacijenata. Svi pacijenti smješteni su na Forenzično-psihijatrijski odjel po sudskom nalogu za "obveznim psihijatrijskim liječenjem i smještajem u ustanovu zatvorenog tipa" i kojima je konstatirana dijagnoza kronične psihoze, akutnih psihotičnih napada, alkoholne psihoze, epilepsije ili psihičkih sindroma organske prirode. Većina njih počinila je kazneno djelo ubojstva ili ubojstva u pokušaju i na odjelu bi ostajali 4-5 godina (u prosjeku). 85. Po riječima upravnika zatvora, koji je i sam liječnik i psihijatar, Forenzično-psihijatrijski odjel predstavlja "veliki problem koji je neriješen od 1996. godine". Objasnio je da "ovaj privremeni odjel ima lošije uvjete od uvjeta za obične zatvorenike u ostalim dijelovima ustanove", što je opisao kao "apsurdno". On je kazao da, "u principu, Forenzično-psihijatrijski odjel ne treba biti smješten u sklopu zatvora visokog stupnja sigurnosti". ... 96. Izaslanstvo je obaviješteno da je u sklopu psihijatrijskog i zatvorskog sustava, kao i na političkoj razini, jednoglasno postignuta suglasnost o tome da su "ovoj skupini pacijenata potrebni bolnički uvjeti za liječenje i da su tretman i uvjeti u Forenzično-psihijatrijskom odjelu zatvora u Zenici neprihvatljivi". Izaslanstvo je dalje obaviješteno da je Federalno ministarstvo pravde u 2002. godini dodijelilo 3.000.000 KM za izmještanje Forenzično-psihijatrijskog odjela i osiguranje odgovarajućih prostorija. Ipak, odluka još uvijek nije provedena, jer nijedna općina u Federaciji nije spremna prihvatiti takvu ustanovu na svojem teritoriju. U vrijeme posjeta još uvijek nije bilo pronađeno rješenje za ovaj problem. 97. U završnim razgovorima, održanima u svibnju 2003. godine u Sarajevu, izaslanstvo je jasno naznačilo kako se "smještaj bolesnika s duševnim poremećajem u prenapučene sobe s 30 kreveta u jednoj, u osnovi, skrbničkoj sredini, više ne može tolerirati" i dalo svoju potporu inicijativi što su je pokrenule vlasti 2002. godine u vezi s financiranjem programa reno-

Broj 7 - Stranica 10

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

viranja i izmiještanja odjela u cilju poboljšanja stanja i uključivanja nadležnih zdravstvenih ustanova u mnogo širem opsegu. Izaslanstvo je zatražilo da mu se u roku od tri mjeseca pošalje izvješće o ovom pitanju, uključujući i realno postavljene ciljeve kojima bi se riješio ovaj gorući problem 98. Dana 1. listopada 2003. vlasti su obavijestile CPT o sljedećem. Nakon posjeta CPT-a, pri Ministarstvu zdravlja osnovan je stručni tim, koji je obavio inspekciju Forenzično-psihijatrijskog odjela zatvora u Zenici. Njihovi nalazi u potpunosti potvrđuju zapažanja izaslanstva CPT-a (prenapučene spavaonice i opći nedostatak prostora, nedostatak medicinskih sestara, nedostatak primjerenog tretmana za pacijente, veoma loši higijenski uvjeti, loše grijanje itd). Stručni tim donio je zaključak da su "uvjeti u kojima borave pacijenti [bili] iznimno nečovječni i neodrživi", te treba poduzeti hitne mjere radi poboljšanja stanja. U odgovoru na ovo izvješće Ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo zdravlja odlučili su provesti sljedeće hitne mjere do pronalaženja novog mjesta na kojem će se smjestiti odjel forenzike: poboljšati higijenske uvjete, smanjiti broj kreveta u spavaonicama, donijeti poseban kućni red u odjelu, uvesti knjige za evidentiranje slučajeva uporabe sile/ograničavanja; obučiti osoblje za "samoobranu". 99. CPT pozdravlja napore vlasti za hitnim rješavanjem određenih ozbiljnih nedostataka primijećenih za vrijeme posjeta izaslanstva i želi dobiti nove informacije o napretku postignutom po tom pitanju. Ipak, kao što vlasti i same priznaju, ovakvo je stanje neodrživo. Odbor, stoga, preporučuje vlastima da u roku od tri mjeseca donesu funkcionalnu strategiju kako bi se olakšalo premještanje Forenzično-psihijatrijskog odjela na mjesto koje bi omogućilo rješavanje brojnih nedostataka što ih je primijetilo izaslanstvo CPT-a. ........ " 27. U svojim prvim zapažanjima o posjetu Bosni i Hercegovini obavljenom u razdoblju od 19. do 30. ožujka 2007., CPT zapaža da je Psihijatrijski odjel manje napučen nego za vrijeme prethodnih posjeta, fizički uvjeti su i dalje pogoršavani te su i dalje ostali neprihvatljivima za jednu zdravstvenu ustanovu. PRAVO I. SPAJANJE ZAHTJEVA 28. Imajući u vidu zajedničku činjeničnu i pravnu pozadinu, Sud odlučuje spojiti ova dva zahtjeva u skladu s pravilom 42. stavak 1. Pravilnika Suda. II. NAVODNA POVREDA ČLANKA 5. (1) 29. Podnositelji zahtjeva žalili su se što su nezakonito lišeni slobode zato što Forenzično-psihijatrijski odjel nije odgovarajuća ustanova za čuvanje pacijenata s duševnim smetnjama. Podnositelji zahtjeva pozvali su se na članak 5. stavak 1.(e) Konvencije, koji u mjerodavnom dijelu glasi: "1. Svatko ima pravo na slobodu i na osobnu sigurnost. Nitko se ne smije lišiti slobode, osim u sljedećim slučajevima i u postupku propisanom zakonom: ... (e) ako se radi o zakonitom lišenju slobode... osoba s duševnim poremećajem..." A. DOPUŠTENOST 1. Iscrpljivanje domaćih pravnih lijekova 30. Vlada je tvrdila da podnositelji zahtjeva nisu iscrpili sve raspoložive domaće pravne lijekove. Posebno je naglasila kako se još uvijek vodi postupak za naknadu što ga je pokrenuo prvi podnositelj i da je drugi podnositelj trebao iskoristiti

isti pravni lijek. Podnositelji zahtjeva nisu suglasni s ovom tvrdnjom. 31. Sud ponavlja da pravilo iscrpljivanja domaćih pravnih lijekova koje se spominje u članku 35. stavku 1. Konvencije traži od podnositelja zahtjeva da prvo iskoriste pravne lijekove koje im stavlja na raspolaganje domaći pravni sustav i tako oslobode državu odgovornosti pred Europskim sudom za svoje postupke prije no što joj je dana mogućnost pravilnog tretiranja tih pitanja unutar vlastitog pravnog sustava. Ovo se pravilo temelji na pretpostavci da domaći pravni sustav pruža djelotvoran pravni lijek u vezi s navodnom povredom. Teret dokazivanja je na Vladi, koja tvrdi da svi pravni lijekovi nisu iscpljeni, kako bi uvjerila Sud da je djelotvoran pravni lijek bio na raspolaganju i teoretski i praktično u tom mjerodavnom razdoblju; tj. da je pravni lijek bio dostupan, da je mogao pružiti pravnu zaštitu u odnosu na žalbe podnositelja zahtjeva i da je nudio opravdane izglede za uspjeh. Međutim, kada je ovaj teret dokazivanja zadovoljen, podnositelj zahtjeva treba dokazati da je pravni lijek koji Vlada ističe zapravo iscrpljen, ili je iz nekog razloga bio nedovoljan i nedjelotvoran u određenim okolnostima slučaja ili da su postojale posebne okolnosti koje su podnositelja zahtjeva oslobađale od takvog zahtjeva (vidjeti među ostalim izvorima i T. protiv Velike Britanije [GC], br. 24724/94, § 55, 16. prosinca 1999.). 32. Sud konstatira da Vlada nije pokazala kako je u vrijeme kada su podnositelji podnijeli svoje zahtjeve Sudu (2006. i 2008. godine) ili nakon toga postojala konsolidirana i konzistentna sudska praksa građanskih sudova u odnosu na zahtjeve za pravednom naknadom zbog nezakonitog lišenja slobode u skladu sa Zakonom o obligacijama iz 1978. godine (nasuprot slučaju Latak protiv Poljske (dec.), br, 52070/08, točke 80.-82., 12. listopada 2010., i Lominski protiv Poljske (dec.), br. 33502/09, točke 71.-73., 12. listopada 2010.). Osim toga, još uvijek nije donesena odluka povodom tužbe za naknadu štete što ju je podnio prvi podnositelj zahtjeva, iako se postupak vodi već skoro četiri godine. U takvim okolnostima, prvi se zahtjev ne može smatrati preuranjenim, kao što se ni drugi zahtjev ne može smatrati nedopuštenim zbog neiscrpljivanja pravnih lijekova. Stoga se odbacuje primjedba koju je istaknula Vlada. 2. Status žrtve 33. Iako Vlada nije istaknula prigovor u vezi s nadležnošću Suda ratione personae, Sud će po vlastitoj odluci razmotriti ovo pitanje (vidjeti Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine [GC], br. 27996/06 i 34836/06, točka 27., 22. prosinca 2009.). 34. Sud ponavlja kako u slučajevima kada domaća tijela, u biti, priznaju da je došlo do povrede Konvencije, a njihova odluka predstavlja primjerenu i dovoljnu satisfakciju, podnositelj o kojem je riječ ne može više tvrditi da je žrtva u smislu članka 34. Konvencije (vidjeti Višnjevac protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 2333/04, 24. listopada 2006.). U predmetnom slučaju nije sporno što je Ustavni sud izrijekom priznao navodnu povredu Konvencije u odnosu na oba podnositelja zahtjeva. Međutim, prvom podnositelju zahtjeva nije dosuđena naknada, iako se iz dokumentacije dostavljene Sudu čini da je on tražio naknadu (za razliku od Alibašić protiv Bosne i Hercegovine (dec), br. 18478/08, 29. ožujka 2011.). Drugom je podnositelju zahtjeva dosuđena naknada u iznosu od 1.000 eura, koji je znatno niži od iznosa što bi ga Sud dosudio u sličnoj situaciji (vidjeti Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 12455/04, 14140/05, 12906/06 i 26028/06, točka 73., 8. srpnja 2008.). 35. U takvim okolnostima Sud smatra da podnositelji zahtjeva nisu dobili zadovoljavajuću pravnu zaštitu te, stoga, mo-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 11

gu i dalje tvrditi da su žrtve navodne povrede u smislu članka 34. Konvencije (usporediti s Ciorap protiv Moldavije (br. 2), br. 7481/06, točke 22.-25., 20. srpnja 2010.). 3. Zaključak 36. Pošto ova žalba povlači pravna pitanja koja su dovoljno ozbiljna da odluka o njima ovisi o ispitivanju osnovanosti i pošto nisu utvrđene druge osnove za proglašavanje žalbe nedopuštenom, Sud ju proglašava dopuštenom. U skladu s odlukom o primjeni članka 29. stavka 1. Konvencije (vidjeti točku 4. gore u tekstu), Sud će odmah razmatrati i osnovanost. B. OSNOVANOST 37. Podnositelji zahtjeva tvrdili su da je njihovo lišenje slobode nezakonito jer Forenzično-psihijatrijski odjel nije odgovarajuća ustanova za čuvanje pacijenata s duševnim poremećajem. 38. Vlada je pobijala ovaj argument. Ona je tvrdila da su podnositelji zahtjeva imali primjereno liječenje, zahvaljujući kojemu se njihovno duševno stanje popravilo, što im je omogućilo da budu premješteni u zajednički dio zatvora u Zenici. Vlada je dodala kako se situacija značajno popravila od 2009. godine, kada je Psihijatrijski odjel izmješten u jednu od renoviranih prostorija u zeničkom zatvoru, koji ima sedam trokrevetnih spavaonica. 39. Sud zapaža da predmetni slučaj treba razlikovati od slučaja Tokić i drugi (gore naveden) i Halilović protiv Bosne i Hercegovine (br. 23968/05, 24. studenog 2009.), jer, za razliku od podnositelja zahtjeva u navedenim slučajevima (koji su oslobođeni krivnje zbog neubrojivosti i više nisu mogli biti pritvoreni na psihijatrijskom odjelu nakon 1. rujna 2003., ukoliko tako nije odlučio nadležni sud), podnositelji zahtjeva u predmetnom su slučaju proglašeni krivima (izrečena je mjera obveznog liječenja zajedno sa zatvorskom kaznom zbog smanjene ubrojivosti u vrijeme počinjenja kaznenog djela). Prema tome, njihovo držanje u pritvoru na Psihijatrijskom odjelu, što je naloženo odlukom nadležnog kaznenog suda o obveznom bolničkom liječenju, bilo je zakonito po novom kaznenom zakonodavstvu. Glavno je pitanje u predmetnom slučaju je li Forenzično-psihijatrijski odjel odgovarajuća ustanova za pritvor duševno oboljelih pacijenata. 40. Opća načela u pogledu nezakonitog lišenja slobode navedena su u Tokić i drugi (gore navedeno, tačke 63.-65.). Prije svega, mora postojati određena veza između utemeljenosti dopuštenog lišenja slobode na koju se oslanja i mjesta i uvjeta pritvora. U načelu, "pritvaranje" neke osobe kao pacijenta s duševnim poremećajem bit će "zakonito" u svrhu točke (e) stavka 1. ako se radi o bolnici, klinici ili drugim odgovarajućim ustanovama (vidjeti također Ashingdane protiv Velike Britanije, presuda od 28. svibnja 1985., Serija A, br. 93, str. 21, točka 44.; Aerts protiv Belgije od 30. srpnja 1998., stavak 46., Izvješća o presudama i odlukama 1998-V; i Hutchison Reid protiv Velike Britanije, br. 50272/99, stavak 49., ECHR 2003-IV). 41. U predmetnom slučaju Sud napominje kako su Ustavni sud i CPT ustanovili da Forenzično-psihijatrijski odjel nije odgovarajuća ustanova za smještaj pacijenata s duševnim smetnjama i da je to privremeno rješenje koje se pretvorilo u trajno stanje samo zbog nedostatka sredstava (vidjeti točke 11., 20., 26. i 27. gore u tekstu). Sud ne nalazi razloga za odstupanje od ovih zaključaka. Valja istaknuti kako Sud nije pozvan odlučivati u predmetnom slučaju o tome je li Forenzično-psihijatrijski odjel odovarajuća ustanova za čuvanje pacijenata s duševnim smetnjama nakon 2009. godine, zato što su dotični podnositelji zahtjeva otpušteni s tog odjela 2008. godine. 42. Pošto je prvi podnositelj zahtjeva i dalje bio zatvoren u neodgovarajućoj ustanovi još skoro tri godine nakon zaključe-

nja nagodbe u prvom slučaju pred sudom (vidjeti točku 10. naprijed u tekstu), a drugi je podnositelj zahtjeva u istoj ustanovi bio zatvoren više od pet godina, došlo je do povrede članka 5. stavak 1. Konvencije. III. NAVODNA POVREDA ČLANKA 5. STAVKA 4. KONVENCIJE 43. Nadalje, podnositelji zahtjeva pozvali su se na članak 5. stavak 4. Konvencije, ali se nisu podrobnije bavili ovim aspektom slučaja. Ovaj članak glasi: "4. Svatko tko je lišen slobode uhićenjem ili pritvaranjem ima pravo pokrenuti sudski postupak u kojemu će se brzo odlučiti o zakonitosti njegova pritvaranja ili o njegovu puštanju na slobodu ako je pritvaranje bilo nezakonito." 44. Vlada se izjasnila da nije bilo povrede članka 5. stavka 4. Konvencije bez podrobnijih objašnjenja. 45. Sud napominje da je ova žalba povezana sa žalbom razmatranom ranije u tekstu i, prema tome, mora isto tako biti proglašena dopuštenom. 46. Imajuću u vidu svoj raniji zaključak po članku 5. stavku 1., Sud smatra da nije nužno posebno razmatrati je li u ovom slučaju došlo do povrede članka 5. stavka 4. Konvencije (vidjeti Tokić i drugi, naprijed navedeno, točka 70.). IV. PRIMJENA ČLANKA 41. KONVENCIJE 47. Člankom 41. Konvencije propisano je: "Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije i dodatnih protokola, a unutarnje pravo visoke ugovorne stranke omogućava samo djelomičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeđenoj stranci". A. Šteta 48. Podnositelji zahtjeva su na ime nematerijalne štete potraživali po 25.000 eura. Vlada je smatrala navedeni iznos previsokim. 49. Sud prihvaća da su podnositelji zahtjeva pretrpjeli znatnu bol kao rezultat utvrđenih povreda, što opravdava dosuđivanje nematerijalne štete. Imajući u vidu trajanje nezakonitog lišenja slobode svakog podnositelja zahtjeva i iznosa dosuđenih u predmetu Tokić i drugi i Halilović (naprijed navedeni), Sud dosuđuje g. Hadžiću iznos od 15.000 eura i g. Suljiću iznos od 25.000 eura na ime nematerijalne štete, uvećane za sve poreze koji bi se mogli zaračunati na te iznose. B. Troškovi i izdaci 50. Sud napominje da je podnositeljima zahjevâ odobrena pravna pomoć u iznosu od 1.700 eura, u skladu s Pravilnikom Suda, za pravnu pomoć. Podnositelji zahtjevâ nisu potraživali dodatnu naknadu za troškove i izdatke. C. Zatezne kamate 51. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata temelji na najnižoj kamatnoj stopi Europske središnje banke uvećanoj za tri postotna boda. IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO: 1. Odlučuje spojiti zahtjeve; 2. Proglašava zahtjeve dopuštenima; 3. Presuđuje da je došlo do povrede članka 5. stavak 1. Konvencije kod oba podnositelja zahtjeva; 4. Presuđuje da nema potrebe odvojeno ispitivati žalbe podnositeljâ zahtjevâ po članku 5. stavak 4. Konvencije; 5. Presuđuje da: (a) tužena država u roku od tri mjeseca od dana kada ova presuda postane konačnom, u skladu s člankom 44. stavak 2. Konvencije, treba isplatiti iznos od 15.000 eura (petnaesttisuća eura) g. Hadžiću i iznos od 25.000 eura (dvadesetpettisuća eura) g. Suljiću na ime nematerijalne štete, uvećane za sve poreze koji se mogu zaračunati na te iznose, preračunato u konvertibilne marke po tečaju važećem na dan isplate;

Broj 7 - Stranica 12

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

(b) po proteku navedena tri mjeseca do isplate treba platiti običnu kamatu na navedene iznose po stopi jednakoj najnižoj kamatnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećanu za tri postotna boda; 6. Odbija preostali dio zahtjeva prvog podnositelja za pravednu naknadu. Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku 7. lipnja 2011., u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Poslovnika Suda. Zamjenik registrara Predsjednik Fatoş Araci, v. r. Nicolas Bratza, v. r.

ПРЕДМЕТ ХАЏИЋ И СУЉИЋ против БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(Апликације бр. 39446/06 и 33849/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јун 2011. године КОНАЧНА 07/09/2011 Ова пресуда постаће коначна у условима изложеним у члану 44. став 2. Конвенције. Пресуда може бити предмет редакцијских измјена. У предмету Хаџић и Суљић против Босне и Херцеговине, Европски суд за људска права (Четврто одјељење), засједајући у вијећу у саставу: Nicolas Bratza, предсједник Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, Vincent A. De Gaetano, судије, и Fatoş Araci, замјеник регистрара Одјељења, након вијећања затвореног за јавност, одржаног 17. маја 2011. године, доноси сљедећу пресуду која је усвојена истог дана: ПРОЦЕДУРА 1. Овај случај покренут је тако што су два држављанина Босне и Херцеговине, г. Фикрет Хаџић и г. Нагиб Суљић (апликанти), дана 6. јануара 2006. и 30. јуна 2008. године поднијели Суду апликације бр. 39446/06 и 33849/08. против Босне и Херцеговине у складу са чланом 34. Конвенције о људским правима и основним слободама (Конвенција). 2. Апликанте, којима је додијељена правна помоћ, заступао је г. Н. Омеровић, адвокат са праксом у Лукавцу. Владу Босне и Херцеговине (Влада) заступала је гђа З. Ибрахимовић, замјеница агента. 3. Апликанти су се жалили на незаконито држање у притвору у Форензичко-психијатријском одјељењу затвора у Зеници (Психијатријско одјељење) по члану 5. став 1 е) Конвенције. Такође су се позвали на члан 5. став 4. Конвенције, али се нису детаљније бавили овим аспектом случаја. 4. Дана 17. марта 2010. предсједник Четвртог одјељења Суда одлучио је да обавијести Владу о овим апликацијама. У складу са чланом 29. став 1. Конвенције, одлучено је да се меритум и допустивост испитају истовремено.

ЧИЊЕНИЦЕ I. ОКОЛНОСТИ СЛУЧАЈА А. Чињенице у вези са предметом г. Хаџић 5. Апликант је рођен 1959. године. Тренутно је на одслужењу казне у затвору Зеница. 6. Дана 1. маја 2002. апликант је убио три особе. Истог дана је упућен у истражни затвор. 7. Дана 23. септембра 2002. Кантонални суд у Тузли прогласио је апликанта кривим за кривично дјело убиства, као и за посједовање ватреног оружја без дозволе, и осудио га на казну затвора у трајању од 21 годинe. Имајући у виду да је у вријеме почињења кривичног дјела апликант био у стању смањене урачунљивости, суд је изрекао и мјеру обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи у складу са чланом 63. Кривичног закона из 1998. године. 8. Дана 21. фебруара 2003. године апликант је упућен на Форензичко-психијатријско одјељење затвора у Зеници. 9. Дана 30. априла 2003. Врховни суд Федерације БиХ повећао је казну затвора са 21 године на 24 године и потврдио преостали дио првостепене пресуде од 23. септембра 2002. 10. Дана 17. марта 2004. апликант је поднио прву апликацију Суду, жалећи се, између осталог, да је његово држање на Психијатријском одјељењу незаконито. Дана 11. октобра 2005. Суд је са своје листе предмета брисао наведену апликацију након закључења пријатељске нагодбе између страна у спору (види Хаџић против Босне и Херцеговине (дец.), бр. 11123/04 од 11. октобра 2005). Влада се, као дио те нагодбе, обавезала да премјести све пацијенте са Психијатријског одјељења (укључујући и апликанта) у одговарајуће објекте до 31. децембра 2005. и да апликанту ex gratia исплати 9.000 евра. Заузврат, апликант се одрекао даљих потраживања од Босне и Херцеговине у погледу чињеница које су и довеле до наведене апликације. Дана 27. фебруара 2006. Влада је апликанту исплатила наведени износ, али је апликант и даље остао на Психијатријском одјељењу и поред наведене обавезе коју је Влада преузела. 11. Дана 21. децембра 2006. Уставни суд Босне и Херцеговине нашао је повреду члана 5. ст. 1. и 4. Конвенције у апликантовом случају. Уставни суд је, између осталог, закључио да Психијатријско одјељење није адекватна устaнoвa за смјештај лица са менталним поремећајем. Суд је наложио извјесне генералне мјере, као што је хитно оснивање једне адекватне здравствене установе. Поред тога, Уставни суд је сматрао да они који су се жалили на назаконит боравак на Психијатријском одјељењу нису имали на располагању други ефикасан правни лијек након 1. августа 2003, осим жалбе Уставном суду. Апликанту није досуђена правична накнада. 12. Дана 20. августа 2007. апликант је покренуо парнични поступак тражећи од државе накнаду због повреде његовог права на слободу и безбједност у складу са Законом о облигацијама из 1978. године. Он се позвао на горе поменуту одлуку Уставног суда од 21. децембра 2006. Изгледа да се случај још увијек налази пред Кантоналним судом у Тузли. Дана 21. августа 2007. апликант је покренуо сличан поступак против Федерације БиХ. Изгледа да се овај поступак још увијек води пред Кантоналним судом у Сарајеву. 13. У складу са предлогом који је дало Психијатријско одјељење, дана 31. марта 2008. Кантонални суд у Тузли је, на основу извјештаја Психијатријске болнице у Сарајеву, установио да психичко стање апликанта не захтијева ње-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 13

гов даљи боравак на Одјељењу. Суд се позвао на члан 63. став 2. Кривичног закона из 1998. и члан 480. став 2. Закона о кривичном поступку из 1998. године (иако нису више били на снази). Апликант није на вријеме уложио жалбу. Дана 13. августа 2008. апликант је премјештен са Психијатријског одјељења у општи дио затвора у Зеници, у складу са том одлуком. Б. Чињенице у вези са предметом г. Суљић 14. Апликант је рођен 1956. године. 15. Дана 23. новембра 2002. апликант је убио своју дјевојку. Истог дана смјештен је у истражни затвор. 16. Дана 20. јануара 2003. Кантонални суд у Тузли прогласио је апликанта кривим за убиство и осудио га на осам година затвора. С обзиром на смањену урачунљивост у вријеме када је убиство почињено, суд је изрекао и мјеру обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи у складу са чланом 63. Кривичног закона из 1998. године. 17. Дана 16. априла 2003.Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине потврдио је првостепену пресуду од 20. јануара 2003. 18. Дана 5. маја 2003. апликант је смјештен на Психијатријско одјељење затвора. 19. На захтјев Психијатријског одјељења затвора, Кантонални суд у Тузли је дана 4. јула 2008, на основу извјештаја Психијатријске болнице у Сарајеву, одлучио да психичко стање апликанта не захтијева даље задржавање на Одјељењу. Суд се позвао на члан 63. став 2. Кривичног закона из 1998. и члан 480. став 2. Закона о кривичном поступку из 1998. (иако ови закони нису више били на снази). Апликант није уложио жалбу. Дана 21. јула 2008. апликант је пребачен у општи дио затвора Зеница у складу са овом одлуком. 20. Дана 28. априла 2010. Уставни суд Босне и Херцеговине установио је кршење члана 5. ст. 1. и 4. Конвенције у апликантовом случају. Између осталог, суд је закључио да Психијатријско одјељење зеничког затвора не представља адекватну институцију за болеснике са менталним поремећајем. Апликанту је досуђена накнада у износу од 2.000 КМ, приближно 1.000 евра. II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА 21. Постоје два правна режима којa се примјењују на смјештај у психијатријском притвору. 22. Прије свега, надлежни суд може наложити мјеру обавезног психијатријског лијечења и чувања у психијатријској установи ако постоји увјерење психијатра да је то неопходно с циљем заштите самог пацијента као и његове околине (види члан 22 (1), 29 (1) и 31(1) Закона о заштити лица са душевним сметњама из 2001. године, објављеног у ''Службеним новинама Федерације БиХ'', бр. 37/01 од 15. августа 2001, и измјене објављене у ''Службеним новинама Федерације БиХ'', бр. 40/02 од 21. августа 2002. године). 23. Друго, надлежни кривични суд може наредити обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи за починиоца који је у вријеме извршења кривичног дјела имао душевне сметње које су утицале на његову урачунљивост, и онда када постоји вјеродостојан налаз психијатра да је то неопходно ради спречавања починиоца да изврши још неко кривично дјело. Међутим, постоји веома важна разлика по овом питању између старог и новог кривичног законодавства (ово задње је ступило на снагу 1. августа 2003. године). Иако се и даље може изрицати мјера обавезног болничког лијечења оних који су проглашени кривим без обзира на смањену урачунљивост (као наведени апликанти), оваква мјера се више не може изрицати

онима који су ослобођени кривице због неурачунљивости (види члан 74. став 1. Кривичног закона Федерације из 2003, објављен у ''Службеним новинама ФБиХ'', бр. 36/03 од 29. јула 2003, измјене објављене у ''Службеним новинама ФБиХ'', бр. 37/03 од 31. јула 2003, 21/04 од 17. априла 2004, 69/04 од 7. децембра 2004, 18/05 од 23. марта 2005 и 42/10 од 21. јула 2010). Ако се, пак, изрекне мјера обавезног болничког лијечења починиоцу кривичног дјела са смањеном урачунљивошћу, таква особа може тражити једном годишње укидање мјере обавезног болничког лијечења у складу са чланом 427. Закона о кривичном поступку ФБиХ из 2003, објављеном у ''Службеним новинама ФБиХ'', бр. 35/03 од 28. јула 2003, измјене објављене у ''Службеним новинама ФБиХ'', бр. 37/03 од 31. јула 2003, 56/03 од 14. новембра 2003, 78/04 од 31. децембра 2004, 28/05 од 11. маја 2005, 55/06 од 20. септембра 2006, 27/07 од 18. априла 2007, 53/07 од 8. августа 2007, 9/09 од 11. фебруара 2009. и 12/10 од 15. марта 2010.). 24. Питање накнаде штете регулисано је Законом о облигационим односима из 1978. године (објављеним у ''Службеном листу СФРЈ'', бр. 29/78, измјене објављене у ''Службеном листу СФРЈ'', бр. 39/85, 45/89 и 57/89, ''Службеном листу РБиХ'', бр. 2/92 од 11. априла 1992, 13/93 од 7. јуна 1993 и 13/94 од 9. јуна 1994 и ''Службеним новинама Федерације БиХ'', бр. 29/03 од 30. јуна 2003). Главни лијек за нанесену штету је подношење захтјева за накнаду, али у неким случајевима може се исходовати и трајна мјера за плаћање накнаде како би се спријечило понављање наношења штете (видјети чланове 157, 199. и 200. овог закона). Члан 172. овог закона, између осталог, прописује да се правно лице треба сматрати одговорним за штету у односу на треће лице коју почине његови органи у вршењу својих функција. III. РЕЛЕВАНТНО МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И ПРАКСА 25. Европска конвенција за спречавање мучења и нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања предвиђа вансудски превентивни механизам за заштиту појединаца који су лишени слободе. Тај механизам је заснован на систему посјета Европске комисије за превенцију мучења и нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ). ЦПТ прави периодичне извјештаје о стању у појединим земљама и ти извјештаји су врло повјерљиви. Међутим, ако таква држава не сарађује или одбија да поправи стање у свјетлу препорука ЦПТ-а, ЦПТ може донијети одлуку да изда јавно саопштење у том смислу. Сама држава може у сваком моменту тражити објављивање извјештаја ЦПТ-а заједно са коментарима. 26. Релевантни дио извјештаја везаног за посјету Босни и Херцеговини у периоду од 27. априла до 9. маја 2003. гласи: 84. Форензичко-психијатријско одјељење затвора у Зеници отворено је као привремени смјештај за пацијенте судске психијатрије 1996. године. То је једино затворено форензичко-психијатријско одјељење на територији Федерације [Босне и Херцеговине]. Званично располаже са 64 кревета, налази се на првом спрату павиљона IV; у вријеме посјете у њему је било смјештено 69 пацијената. Сви пацијенти су смјештени на Форензичко-психијатријско одјељење по налогу суда за "обавезно психијатријско лијечење и смјештај у институцију затвореног типа" и којима је констатована дијагноза хроничне психозе, те акутни психотични напади, алкохолне психозе, епилепсија или психички синдроми органске природе. Већина њих је починила кривично дјело убиства или убиства у поку-

Broj 7 - Stranica 14

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

шају и на одјељењу би остајали од четири до пет година (у просјеку). 85. По ријечима директора затвора, који је и сам љекар психијатар, Форензичко-психијатријско одјељење представља "велики проблем који је неријешен од 1996". Он је објаснио да "ово привремено одјељење има горе услове од услова за обичне затворенике у осталим дијеловима установе", што је он описао као "апсурдно". Он је навео да, "у принципу, Форензичко-психијатријско одјељење не треба да буде смјештено у оквиру затвора високог степена безбједности". ... 96. Делегација је информисана да је у оквиру психијатријског и затворског система, као и на политичком нивоу, једногласно постигнута сагласност да су "овој групи пацијената потребни болнички услови лијечења и да су третман и услови на Форензичко-психијатријском одјељењу затвора у Зеници неприхватљиви". Делегација је даље обавијештена да је Министарство правде Федерације додијелило 3.000.000 КМ у 2002. години за измјештање Форензичко-психијатријског одјељења и обезбјеђивање одговарајућих просторија. Ипак, одлука још увијек није извршена, јер ниједна општина у Федерацији није спремна да прихвати такву установу на својој територији. У вријеме посјете, још увијек није било пронађено рјешење за овај проблем. 97. На завршним разговорима, одржаним у мају 2003. године у Сарајеву, делегација је јасно назначила да се "смјештај болесника са менталним поремећајем у пренатрпане собе са 30 кревета, у једној, у основи старатељској средини, више не може толерисати" и дала своју подршку иницијативи коју су покренуле власти у 2002. години у вези са финансирањем програма реновирања и измјештања одјељења с циљем побољшања стања и укључивања надлежних здравствених институција у много ширем обиму. Делегација је затражила да јој се у року од три мјесеца пошаље извјештај у вези с овим питањем, укључујући и реално постављене циљеве којима би се ријешио овај горући проблем. 98. Дана 1. октобра 2003. власти су обавијестиле ЦПТ о сљедећем. Након посјете ЦПТ-а, при Министарству здравља основан је стручни тим, који је извршио инспекцију Форензичко-психијатријског одјељења затвора у Зеници. Њихови налази у потпуности потврђују запажања делегације ЦПТ-а (пренатрпане спаваонице и општи недостатак простора, недостатак медицинских сестара, недостатак адекватног третмана за пацијенте, веома лоши хигијенски услови и лоше гријање, итд.). Стручни тим је донио закључак да су "услови у којима бораве пацијенти [били] изузетно нехумани и неодрживи", и да треба предузети хитне мјере како би се ситуација поправила. У одговору на овај извјештај, Министарство правде и Министарство здравља Федерације одлучили су да спроведу сљедеће хитне мјере док се не нађе ново мјесто гдје ће бити смјештено Одјељење форензике: побољшање хигијенских услова, смањење броја кревета у спаваоницама, доношење посебног кућног реда у одјељењу, увођење књиге за евидентирање случајева употребе силе/ограничавања; обучавање особља за "самоодбрану". 99. ЦПТ поздравља напоре власти да хитно ријеше неке озбиљне недостатке примијећене током посјете делегације и жели да добије нове информације о напретку постигнутом по том питању.

Ипак, као што власти саме признају, овакво стање је неодрживо. Комисија, стога, препоручује да власти у року од три мјесеца донесу функционалну стратегију да се олакша премјештање Форензичко-психијатријског одјељења на мјесто које би омогућило рјешавање бројних недостатака које је примијетила делегација ЦПТ-а. ........ 27. У својим прелиминарним запажањима о посјети Босни и Херцеговини обављеној у периоду од 19. до 30. марта 2007, ЦПТ запажа да је Психијатријско одјељење мање претрпано него у вријеме претходних посјета, а физички услови су се и даље погоршавали и остали су и даље неприхватљиви за једну здравствену установу. ПРАВО I. СПАЈАЊЕ АПЛИКАЦИЈА 28. Имајући у виду заједничку фактографску и правну позадину, Суд одлучује да споји ове двије апликације у складу са Правилом 42. став 1. Правилника Суда. II. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 5 (1) 29. Апликанти су се жалили да је њихово лишавање слободе незаконито зато што Форензичко-психијатријскo одјељење не представља адекватну установу за смjештаj пацијената са душевним сметњама. Апликанти су се позвали на члан 5. став 1. е) Конвенције, који у релевантном дијелу гласи: "1. Свако има право на слободу и безбједност личности. Нико не смије бити лишен слободе осим у ниже наведеним случајевима и у складу са поступком прописаним законом: ... (е) законитог лишавања слободе... лица са менталним поремећајем..." А. ПРИХВАТЉИВОСТ 1. Исцрпљивање домаћих правних лијекова 30. Влада је тврдила да апликанти нису исцрпили све расположиве домаће правне лијекове. Посебно је нагласила да се још увијек води поступак за накнаду који је покренуо први апликант и да је други апликант требало да искористи исти правни лијек. Апликанти се не слажу са овом тврдњом. 31. Суд понавља да правило исцрпљивања домаћих правних лијекова које се помиње у члану 35. став 1. Конвенције тражи од апликаната да прво искористе правне лијекове које им на располагање ставља домаћи правни систем и тако ослободе државу одговoрности пред Европским судом за своје поступке прије него што јој је дата могућност да правилно третира та питања у оквиру свог правног система. Ово правило се заснива на претпоставци да домаћи правни систем пружа ефикасан правни лијек у вези са наводним кршењем. Терет доказивања је на Влади, која тврди да сви правни лијекови нису исцпљени, да увјери Суд да је ефикасан правни лијек био на располагању и теоретски и практично у том релевантном периоду; тј. да је правни лијек био доступан, да је могао пружити правну заштиту у односу на жалбе апликанта и да је нудио оправдане изгледе на успјех. Међутим, када је овај терет доказивања задовољен, на апликанту је да докаже да је правни лијек који влада истиче у ствари исцрпљен, или је из неког разлога био недовољан и недјелотворан у одређеним околностима случаја или да су постојале посебне околности које су апликанта ослобађале од таквог захтјева (видјети између осталих извора и Т. против Велике Британије [BB], бр. 24724/94, § 55, 16. децембра 1999). 32. Суд констатује да Влада није показала да је у вријеме када су апликанти поднијели своје апликације Суду

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 15

(2006. и 2008. године), или након тога, постојала консолидована и конзистентна судска пракса грађанских судова у односу на захтјеве за правичну накнаду због незаконитог лишавања слободе у складу са Законом о облигационим односима из 1978. године (насупрот случају Latak против Пољске (дец.), бр, 52070/08, тачке 80-82, 12. октобра 2010, и Lominski против Пољске (дец.), бр. 33502/09, тачке 7173, 12. октобра 2010). Осим тога, још увијек није донесена одлука по тужби за накнаду штете коју је поднио први апликант, иако се поступак води већ скоро четири године. У оваквим околностима, прва апликација се не може сматрати преурањеном, као што се ни друга апликација не може сматрати неприхватљивом због неисцрпљивања правних лијекова. Стога се одбацује примједба коју је истакла Влада. 2. Статус жртве 33. Иако Влада није истакла приговор у вези са надлежношћу Суда, ratione personae, Суд ће по сопственој одлуци размотрити ово питање (видјети Sejdić i Finci против Босне и Херцеговине [BB], бр. 27996/06 и 34836/06, тачка 27, 22. децембра 2009). 34. Суд понавља да у случајевима када домаћи органи, у суштини, признају да је дошло до повреде Конвенције, а њихова одлука представља примјерену и довољну сатисфакцију, апликант о којем је ријеч не може више тврдити да је жртва у смислу члана 34. Конвенције (видјети Višnjevac против Босне и Херцеговине (дец.), бр. 2333/04, 24. октобра 2006). У предметном случају, није спорно да је Уставни суд изричито признао наводно кршење Конвенције у односу на оба апликанта. Међутим, првом апликанту није досуђена накнада, иако се из документације достављене Суду чини да је он тражио накнаду (за разлику од Alibašić против Босне и Херцеговине (дец), бр. 18478/08, 29. марта 2011). Другом апликанту је досуђена накнада у износу од 1.000 евра, који је знатно нижи од износа који би Суд досудио у сличној ситуацији (видјети Tokić и остали против Босне и Херцеговине, бр. 12455/04, 14140/05, 12906/06 и 26028/06, тачка 73, 8. јула 2008). 35. У оваквим околностима, Суд сматра да апликанти нису добили задовољавајућу правну заштиту и да, стога, и даље могу тврдити да су жртве наводног кршења у смислу члана 34. Конвенције (упоредити са Ciorap против Молдавије (бр. 2), бр. 7481/06, тачке 22-25, 20. јула 2010). 3. Закључак 36. Пошто ова жалба повлачи правна питања која су довољно озбиљна да одлука о њима зависи од испитивања меритума и пошто нису утврђени други основи за проглашавање жалбе недопустивом, Суд је проглашава допустивом. У складу са одлуком да се примијени члан 29. став 1. Конвенције (видјети тачку 4. у тексту), Суд ће одмах разматрати и меритум. Б. МЕРИТУМ 37. Апликанти су тврдили да је њихово лишавање слободе незаконито јер Форензичко-психијатријско одјељење није одговарајућа установa за чување пацијената са душевним поремећајем. 38. Влада је побијала овај аргумент. Она је тврдила да су апликанти имали адекватно лијечење, захваљујући којем се њихово ментално стање поправило те им је дозволило да буду премјештени у заједнички дио затвора у Зеници. Влада је додала да се ситуација значајно поправила од 2009. године, када је Психијатријско одјељење измјештено у једну од реновираних просторија у зеничком затвору, који има седам трокреветних спаваоница.

39. Суд запажа да овај предмет треба разликовати од предмета Тokić и други (горе цитиран) и Halilović против Босне и Херцеговине (бр. 23968/05, 24. новембра 2009), јер, за разлику од апликаната у наведеним случајевима (који су ослобођени кривице због неурачунљивости и нису више могли бити притворени на психијатријском одјељењу након 1. септембра 2003, уколико није тако одлучио надлежни суд), апликанти у предметном случају проглашени су кривим (изречена је мјера обавезног лијечења заједно са казном затвора, због смањене урачунљивости у вријеме када су извршили кривично дјело). Према томе, њихово држање у притвору на Психијатријском одјељењу, које је наложено одлуком надлежног кривичног суда о обавезном болничком лијечењу, било је законито по новом кривичном законодавству. Главно питање у овом предмету је да ли је Форензичко-психијатријско одјељење одговарајућа установa за смjeштaj ментално обољелих пацијената. 40. Општи принципи у погледу незаконитог лишавања слободе наведени су у предмету Тokić и други (горе цитирано, тачке 63-65). Прије свега, мора постојати нека веза између основаности дозвољеног лишавања слободе на коју се ослања и мјеста и услова притвора. У принципу, "притварање" неког лица као пацијента са менталним поремећајем биће "законито" у складу са ставом 1. тачка (е) ако се ради о болници, клиници или другим одговарајућим установама (видјети такође Ashingdane против Велике Британије, пресуда од 28. маја 1985. године, Серија А бр. 93, стр. 21, тачка 44; Aerts против Белгије од 30. јула 1998, став 46, Извјештаји о пресудама и одлукама 1998-V; и Hutchinson Reid против Велике Британије, бр. 50272/99, став 49, ECHR 2003-IV). 41. У предметном случају, Суд напомиње да су Уставни суд и ЦПТ установили да Форензичко-психијатријско одјељење не представља одговарајућу установу за смјештај пацијената са душевним сметњама и да је то привремено рјешење које се претворило у трајно стање само због недостатка средстава (видјети тачке 11, 20, 26 и 27. у тексту). Суд не налази разлог за одступање од ових закључака. Треба истаћи да Суд није позван да у предметном случају одлучује да ли је Форензичко-психијатријско одјељење одоварајућа установа за чување пацијената са душевним сметњама након 2009. године, зато што су предметни апликанти отпуштени са тог одјељења 2008. године. 42. Пошто је први апликант и даље био затворен у неодговарајућој установи још скоро три године након закључења нагодбе у првом случају пред Судом (видјети тачку 10. у тексту), а други апликант је у истој установи био затворен више од пет година, дошло је до повреде члана 5. став 1. Конвенције. III. НАВОДНО КРШЕЊЕ ЧЛАНА 5. СТАВ 4. КОНВЕНЦИЈЕ 43. Надаље, апликанти су се позвали на члан 5. став 4. Конвенције, али се нису подробније бавили овим аспектом случаја. Овај члан гласи: "4. Свако коме је ускраћена слобода хапшењем или лишавањем слободе има право дa уложи жалбу суду како би суд, у кратком року, размотрио законитост лишавања слободе и уколико оно није било законито, наложио ослобађање." 44. Влада се изјаснила да није било кршења члана 5. став 4. Конвенције без детаљнијих објашњења. 45. Суд напомиње да је ова жалба повезана са жалбом која је раније у тексту разматрана и, према томе, мора исто тако бити проглашена допустивом.

Broj 7 - Stranica 16

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

46. Имајућу у виду свој ранији закључак по члану 5. став 1, Суд сматра да није неопходно посебно разматрати да ли је у овом случају дошло до повреде члана 5. став 4. Конвенције (видјети Токић и други, горе наведено, тачка 70). IV. ПРИМЈЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ 47. Члан 41. Конвенције предвиђа: "Када Суд утврди повреду Конвенције или протокола уз њу, а унутрашње право високе стране уговорнице у питању омогућава само дјелимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правичну накнаду оштећеној странци." А. Штета 48. Апликанти су на име нематеријалне штете тражили по 25.000 евра. Влада је сматрала да је наведени износ превисок. 49. Суд прихвата да су апликанти претрпјели знатан бол као резултат утврђених повреда, што оправдава досуђивање нематеријалне штете. Имајући у виду трајање незаконитог лишавања слободе сваког апликанта и износа досуђених у предмету Тokić и други и Хalilović (горе наведени), Суд досуђује г. Хаџићу износ од 15.000 евра и г. Суљићу износ од 25.000 евра на име нематеријалне штете, плус сви порези који се могу платити на ове износе. Б. Трошкови и издаци 50. Суд напомиње да је апликантима одобрена правна помоћ у износу од 1.700 евра у складу са правилником Суда за правну помоћ. Апликанти нису тражили додатну накнаду за трошкове и издатке. Ц. Затезне камате 51. Суд сматра да је примјерено да затезна камата буде заснована на најнижој каматној стопи Европске централне банке уз додатак од три процентна бода. ИЗ НАВЕДЕНИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО: 1. Одлучује да споји апликације; 2. Проглашава апликације прихватљивим; 3. Утврђује да је дошло до повреде члана 5. став 1. Конвенције код оба апликанта; 4. Утврђује да нема потребе одвојено испитивати жалбе апликаната по члану 5. став 4. Конвенције; 5. Утврђује да: (a) тужена држава треба да исплати, у року од три мјесеца од датума када ова пресуда постане коначна у складу са чланом 44. став 2. Конвенције, износ од 15.000 евра (петнаестхиљада евра) г. Хаџићу и износ од 25.000 евра (двадесетпетхиљада евра) г. Суљићу на име нематеријалне штете, плус сви порези који могу бити зарачунати на ове износе, које треба претворити у конвертибилне марке по важећем курсу на дан исплате; (б) по истеку наведена три мјесеца до исплате, треба платити обичну камату на наведене износе по стопи која је једнака најнижој каматној стопи Европске централне банке током периода неплаћања, уз додатак од три процентна бода; 6. Одбија преостали дио захтјева првог апликанта за правичну накнаду. Састављено на енглеском језику и достављено у писаној форми дана 7. јуна 2011. године, у складу са Правилом 77. ст. 2. и 3. Пословника Суда. Замјеник регистрара Предсједник Fatoş Araci, с. р. Nicolas Bratza, с. р.

PREDMET HADŽIĆ I SULJIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacije br. 39446/06 i 33849/08) PRESUDA STRASBOURG 7. juni 2011. godine KONAČNA 07/09/2011 Ova presuda postat će konačna u uslovima izloženim u članu 44. stav 2. Konvencije. Presuda može biti predmet redakcijskih izmjena. U predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, Vincent A. De Gaetano, sudije, i Fatoş Araci, zamjenik registrara Odjela, nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 17. maja 2011., donosi sljedeću presudu koja je usvojena istog dana: PROCEDURA 1. Ovaj slučaj pokrenut je tako što su dva državljanina Bosne i Hercegovine, gosp. Fikret Hadžić i gosp. Nagib Suljić (aplikanti), dana 6. januara 2006. i 30. juna 2008., podnijeli Sudu aplikacije br. 39446/06 i 33849/08. protiv Bosne i Hercegovine u skladu s članom 34. Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (Konvencija). 2. Aplikante, kojima je dodijeljena pravna pomoć, zastupao je gosp. N. Omerović, advokat s praksom u Lukavcu. Vladu Bosne i Hercegovine (Vlada) zastupala je gđa Z. Ibrahimović, zamjenica agenta. 3. Aplikanti su se žalili na nezakonito držanje u pritvoru u Forenzičko-psihijatrijskom odjelu zatvora u Zenici (Psihijatrijski odjel) po članu 5. stav 1(e). Konvencije. Također su se pozvali na član 5. stav 4. Konvencije, ali se nisu detaljnije bavili ovim aspektom slučaja. 4. Dana 17. marta 2010. predsjednik Četvrtog odjela Suda odlučio je da obavijesti Vladu o ovim aplikacijama. U skladu s članom 29. stav 1. Konvencije, odlučeno je da se meritum i dopustivost ispitaju istovremeno. ČINJENICE I. OKOLNOSTI SLUČAJA A. Činjenice vezane za slučaj Hadžić 5. Aplikant je rođen 1959. godine. Trenutno je na odsluženju kazne u zatvoru Zenica. 6. Dana 1. maja 2002. aplikant je ubio tri osobe. Istog dana upućen je u istražni zatvor. 7. Dana 23. septembra 2002. Kantonalni sud u Tuzli proglasio je aplikanta krivim za krivično djelo ubistva, kao i za posjedovanje vatrenog oružja bez dozvole, i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 21 godinu. Imajući u vidu da je u vrijeme počinjenja krivičnog djela aplikant bio u stanju smanjene uračunljivosti, sud je izrekao i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u skladu s članom 63. Krivičnog zakona iz 1998. godine. 8. Dana 21. februara 2003. aplikant je upućen na Forenzičko-psihijatrijski odjel zatvora u Zenici.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 17

9. Dana 30. aprila 2003. Vrhovni sud Federacije BiH povećao je kaznu zatvora sa 21 na 24 godine i potvrdio preostali dio prvostepene presude od 23. septembra 2002. 10. Dana 17. marta 2004. aplikant je podnio prvu aplikaciju Sudu, žaleći se, između ostalog, da je njegovo držanje na Psihijatrijskom odjelu nezakonito. Dana 11. oktobra 2005. Sud je sa svoje liste predmeta brisao navedenu aplikaciju nakon zaključenja prijateljske nagodbe između strana u sporu (vidjeti Hadžić v. Bosna i Hercegovina (dec.), br. 11123/04, od 11. oktobra 2005.). Vlada se, kao dio te nagodbe, obavezala da premjesti sve pacijente s Psihijatrijskog odjela (uključujući i aplikanta) u odgovarajuće objekte do 31. decembra 2005. i da aplikantu ex gratia isplati 9.000 eura. Zauzvrat, aplikant se odrekao daljnjih potraživanja od Bosne i Hercegovine u pogledu činjenica koje su i dovele do navedene aplikacije. Dana 27. februara 2006. Vlada je aplikantu isplatila navedeni iznos, ali je aplikant i dalje ostao na Psihijatrijskom odjelu i pored navedene obaveze koju je Vlada preuzela. 11. Dana 21. decembra 2006. Ustavni sud BiH našao je povredu člana 5. st. 1. i 4. Konvencije u aplikantovom slučaju. Ustavni sud BiH je, između ostalog, zaključio da Psihijatrijski odjel nije adekvatna institucija za smještaj osoba s mentalnim poremećajem. Sud je naložio izvjesne opće mjere, kao što je hitno formiranje jedne adekvatne zdravstvene ustanove. Pored toga, Ustavni sud smatrao je da oni koji su se žalili na nazakonit boravak na Psihijatrijskom odjelu nisu imali na raspolaganju drugi efikasan pravni lijek nakon 1. augusta 2003., osim žalbe Ustavnom sudu. Aplikantu nije dosuđena pravična naknada. 12. Dana 20. augusta 2007. aplikant je pokrenuo parnični postupak tražeći od države naknadu zbog povrede njegovog prava na slobodu i sigurnost u skladu sa Zakonom o obligacijama iz 1978. godine. On se pozvao na pomenutu odluku Ustavnog suda od 21. decembra 2006. Izgleda da se slučaj još uvijek nalazi pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Dana 21. augusta 2007. aplikant je pokrenuo sličan postupak protiv Federacije BiH. Izgleda da se ovaj postupak još uvijek vodi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. 13. U skladu s prijedlogom koji je dao Psihijatrijski odjel, dana 31. marta 2008. Kantonalni sud u Tuzli ustanovio je, na osnovu izvještaja Psihijatrijske bolnice u Sarajevu, da psihičko stanje aplikanta ne zahtijeva njegov daljnji boravak na Odjelu. Sud se pozvao na član 63. stav 2. Krivičnog zakona iz 1998. i član 480. stav 2. Zakona o krivičnom postupku iz 1998. (iako nisu više bili na snazi). Aplikant nije na vrijeme uložio žalbu. Dana 13. augusta 2008. aplikant je, u skladu s tom odlukom, premješten s Psihijatrijskog odjela u opći dio zatvora u Zenici. B. Činjenice vezane za slučaj Suljić 14. Aplikant je rođen 1956. godine. 15. Dana 23. novembra 2002. aplikant je ubio svoju djevojku. Istog dana smješten je u istražni zatvor. 16. Dana 20. januara 2003. Kantonalni sud u Tuzli proglasio je aplikanta krivim za ubistvo i osudio ga na 8 godina zatvora. S obzirom na smanjenu uračunljivost u vrijeme kada je ubistvo počinjeno, sud je izrekao i mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u skladu s članom 63. Krivičnog zakona iz 1998. godine. 17. Dana 16. aprila 2003.Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je prvostepenu presudu od 20. januara 2003. 18. Dana 5. maja 2003. aplikant je smješten na Psihijatrijski odjel zatvora. 19. Na zahtjev Psihijatrijskog odjela zatvora, Kantonalni sud u Tuzli je dana 4. jula 2008., na osnovu izvještaja Psihijatrijske bolnice u Sarajevu, odlučio da psihičko stanje aplikanta ne zahtijeva daljnje zadržavanje na Odjelu. Sud se pozvao na

član 63. stav 2. Krivičnog zakona iz 1998. i član 480. stav 2. Zakona o krivičnom postupku iz 1998. (iako ovi zakoni nisu više bili na snazi). Aplikant nije uložio žalbu. Dana 21. jula 2008. aplikant je, u skladu s ovom odlukom, prebačen u opći dio zatvora Zenica. 20. Dana 28. aprila 2010. Ustavni sud BiH ustanovio je kršenje člana 5. st. 1. i 4. Konvencije u aplikantovom slučaju. Između ostalog, Sud je zaključio da Psihijatrijski odjel zeničkog zatvora ne predstavlja adekvatnu instituciju za bolesnike s mentalnim poremećajem. Aplikantu je dosuđena naknada u iznosu od 2.000 KM, približno 1.000 eura. II. RELEVANTNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA 21. Postoje dva pravna režima koji se primjenjuju na smještaj u psihijatrijskom pritvoru. 22. Prije svega, nadležni sud može naložiti mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi ako postoji uvjerenje psihijatra da je to neophodno s ciljem zaštite samog pacijenta kao i njegove okoline (vidjeti član 22.(1), 29.(1) i 31.(1) Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz 2001. godine, objavljenog u ''Službenom listu FBiH'', broj 37/01, od 15. augusta 2001., i izmjene objavljene u ''Službenom listu FBiH'', broj 40/02, od 21. augusta 2002.). 23. Drugo, nadležni krivični sud može narediti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi za počinioca, koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela imao duševne smetnje koje su uticale na njegovu uračunljivost, i onda kada postoji vjerodostojan nalaz psihijatra da je to neophodno radi sprečavanja počinioca da izvrši još neko krivično djelo. Međutim, postoji veoma važna razlika po ovom pitanju između starog i novog krivičnog zakonodavstva (ovo posljednje stupilo je na snagu 1. augusta 2003.). Iako se i dalje može izricati mjera obaveznog bolničkog liječenja onih koji su proglašeni krivim bez obzira na smanjenu uračunljivost (kao navedeni aplikanti), ovakva mjera se više ne može izricati onima koji su oslobođeni krivice zbog neuračunljivosti (vidjeti član 74. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH iz 2003., objavljenog u ''Službenim novinama FBiH'', broj 36/03, od 29. jula 2003., izmjene objavljene u ''Službenim novinama FBiH'', br. 37/03, od 31. jula 2003., 21/04, od 17. aprila 2004., 69/04, od 7. decembra 2004., 18/05, od 23. marta 2005. i 42/10, od 21. jula 2010.).Ako se, pak, izrekne mjera obaveznog bolničkog liječenja počiniocu krivičnog djela sa smanjenom uračunljivošću, takva osoba može tražiti jednom godišnje ukidanje mjere obaveznog bolničkog liječenja u skladu s članom 427. Zakona o krivičnom postupku FBiH iz 2003., objavljenog u ''Službenim novinama FBiH'', broj 35/03, od 28. jula 2003., izmjene objavljene u ''Službenim novinama FBiH'', br. 37/03, od 31. jula 2003., 56/03, od 14. novembra 2003., 78/04, od 31. decembra 2004., 28/05, od 11. maja 2005., 55/06, od 20. septembra 2006., 27/07, od 18. aprila 2007., 53/07, od 8. augusta 2007., 9/09, od 11. februara 2009. i 12/10, od 15. marta 2010.). 24. Pitanje naknade štete regulirano je Zakonom o obligacionim odnosima iz 1978. (objavljenim u ''Službenom listu SFRJ'', broj 29/78, izmjene objavljene u ''Službenom listu SFRJ'', br. 39/85, 45/89 i 57/89, ''Službenim novinama RBiH'', broj 2/92, od 11. aprila 1992., 13/93, od 7. juna 1993. i 13/94, od 9. juna 1994. i ''Službenim novinama Federacije BiH'', br. 29/03, od 30. juna 2003.). Glavni pravni lijek za nanesenu štetu je podnošenje zahtjeva za naknadu, ali u nekim slučajevima može se ishodovati i trajna mjera za plaćanje naknade kako bi se spriječilo ponavljanje nanošenja štete (vidjeti članove 157., 199. i 200. ovog zakona). Član 172. ovog zakona, između ostalog, propisuje se da se pravno lice treba smatrati odgovornim za štetu u odnosu na treću osobu koju počine njegovi organi u vršenju svojih funkcija.

Broj 7 - Stranica 18

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

III. RELEVANTNO MEĐUNARODNO PRAVO I PRAKSA 25. Evropska konvencija za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja predviđa izvansudski preventivni mehanizam za zaštitu pojedinaca koji su lišeni slobode. Taj mehanizam zasnovan je na sistemu posjeta Evropske komisije za prevenciju mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). CPT pravi periodične izvještaje o stanju u pojedinim zemljama i ti izvještaji su vrlo povjerljivi. Međutim, ako takva država ne sarađuje ili odbija da popravi stanje u svjetlu preporuka CPT-a, CPT može donijeti odluku da izda javno saopćenje u tom smislu. Sama država može u svakom momentu tražiti objavljivanje izvještaja CPT-a zajedno s komentarima. 26. Relevantni dio izvještaja vezanog za posjetu Bosni i Hercegovini u periodu od 27. aprila do 9. maja 2003. glasi: 84. Forenzičko-psihijatrijski odjel zatvora u Zenici otvoren je kao privremeni smještaj za pacijente sudske psihijatrije 1996. godine. To je jedini zatvoreni forenzičko-psihijatrijski odjel na teritoriji Federacije [Bosne i Hercegovine]. Negov zvanični kapacitet je 64 kreveta, nalazi se na prvom spratu paviljona IV.; u vrijeme posjete u njemu je bilo smješteno 69 pacijenata. Svi pacijenti smješteni su na Forenzičko-psihijatrijski odjel po nalogu suda za "obaveznim psihijatrijskim liječenjem i smještajem u instituciju zatvorenog tipa" i kojim je konstatirana dijagnoza hronične psihoze, akutni psihotični napadi, alkoholne psihoze, epilepsija ili psihički sindromi organske prirode. Većina njih počinila je krivično djelo ubistva ili ubistva u pokušaju i na odjelu bi ostajali u prosjeku četiri do pet godina. 85. Prema riječima direktora zatvora, koji je i sam ljekar i psihijatar, Forenzičko-psihijatrijski odjel predstavlja "veliki problem koji je neriješen od 1996.". On je objasnio da "ovo privremeno odjeljenje ima gore uslove od uslova za obične zatvorenike u ostalim dijelovima ustanove", što je on opisao kao "apsurdno". On je naveo da, "u principu, Forenzičko-psihijatrijski odjel ne treba da bude smješten u sklopu zatvora visokog stepena sigurnosti". 96. Delegacija je informirana da je u sklopu psihijatrijskog i zatvorskog sistema, kao i na političkom nivou, jednoglasno postignuta saglasnost da su "ovoj grupi pacijenata potrebni bolnički uslovi liječenja i da su tretman i uslovi u Forenzičko-psihijatrijskom odjelu zatvora u Zenici neprihvatljivi". Delegacija je dalje obaviještena da je Ministarstvo pravde Federacije BiH dodijelilo 3.000.000 KM u 2002. godini za izmještanje Forenzičko-psihijatrijskog odjela i osiguravanje odgovarajućih prostorija. Ipak, odluka još uvijek nije provedena, jer nijedna općina u Federaciji BiH nije spremna da prihvati takvu ustanovu na svojoj teritoriji. U vrijeme posjete, još uvijek nije bilo pronađeno rješenje za ovaj problem. 97. Na završnim razgovorima održanim u maju 2003. godine u Sarajevu delegacija je jasno naznačila da se "smještaj bolesnika s mentalnim poremećajem u pretrpane sobe sa 30 kreveta, u jednoj, u osnovi, starateljskoj sredini, više ne može tolerirati" i dala svoju podršku inicijativi koju su pokrenule vlasti u 2002. godini u vezi s finansiranjem programa renoviranja i izmiještanja odjela s ciljem poboljšanja stanja i uključivanja nadležnih zdravstvenih institucija u mnogo širem obimu. Delegacija je zatražila da joj se u roku od tri mjeseca pošalje izvještaj o ovom pitanju, uključujući i realno postavljene ciljeve kojima bi se riješio ovaj gorući problem. 98. Dana 1. oktobra 2003. vlasti su CPT obavijestile o sljedećem: Nakon posjete CPT-a, pri Ministarstvu zdravlja osnovan je stručni tim, koji je izvršio inspekciju Forenzičko-psihijatrij-

skog odjela zatvora u Zenici. Njihovi nalazi u potpunosti potvrđuju zapažanja delegacije CPT-a (pretrpane spavaonice i opći nedostatak prostora, nedostatak medicinskih sestara, nedostatak adekvatnog tretmana za pacijente, veoma loši higijenski uslovi i loše grijanje, itd.). Stručni tim donio je zaključak da su "uslovi u kojima borave pacijenti [bili] izuzetno nehumani i neodrživi", i da treba preduzeti hitne mjere da se situacija popravi. U odgovoru na ovaj izvještaj, Ministarstvo pravde i Ministarstvo zdravlja Federacije BiH odlučili su da provedu sljedeće hitne mjere dok se ne nađe novo mjesto gdje će se smjestiti Odjeljenje forenzike: poboljšanje higijenskih uslova, smanjenje broja kreveta u spavaonicama, donošenje posebnog kućnog reda u odjeljenju, uvođenje knjige za evidentiranje slučajeva korištenja sile/ograničavanja; obučavanje osoblja za "samoodbranu". 99. CPT pozdravlja napore vlasti da hitno riješe neke ozbiljne nedostatke primijećene tokom posjete delegacije i želi da dobije nove informacije o napretku postignutom po tom pitanju. Ipak, kao što vlasti same priznaju, ovakvo stanje je neodrživo. Komisija, stoga, preporučuje da vlasti u roku od tri mjeseca donesu funkcionalnu strategiju da se olakša premještanje Forenzičko-psihijatrijskog odjela na mjesto koje bi omogućilo rješavanje brojnih nedostataka koje je primijetila delegacija CPT-a." 27. U svojim preliminarnim zapažanjima o posjeti Bosni i Hercegovini, obavljenoj u periodu od 19. do 30. marta 2007., CPT zapaža da je Psihijatrijski odjel manje pretrpan nego tokom prethodnih posjeta, fizički uslovi su se i dalje pogoršavali i ostali su i dalje neprihvatljivi za jednu zdravstvenu ustanovu. PRAVO I. SPAJANJE APLIKACIJA 28. Imajući u vidu zajedničku faktografsku i pravnu pozadinu, Sud odlučuje da spoji ove dvije aplikacije u skladu s Pravilom 42. stav 1. Pravilnika Suda. II. NAVODNO KRŠENJE ČLANA 5. (1) 29. Aplikanti su se žalili da je njihovo lišavanje slobode nezakonito zato što Forenzičko-psihijatrijski odjel ne predstavlja adekvatnu ustanovu za čuvanje pacijenata s duševnim smetnjama. Aplikanti su se pozvali na član 5. stav 1 (e) Konvencije, koji u relevantnom dijelu glasi: "1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode izuzev u niže navedenim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom: ... (e) zakonitog lišenja slobode... lica s mentalnim poremećajem..." A. DOPUSTIVOST 1. Iscrpljivanje domaćih pravnih lijekova 30. Vlada je tvrdila da aplikanti nisu iscrpili sve raspoložive domaće pravne lijekove. Posebno je naglasila da se još uvijek vodi postupak za naknadu koji je pokrenuo prvi aplikant i da je drugi aplikant trebalo da iskoristi isti pravni lijek. Aplikanti se ne slažu s ovom tvrdnjom. 31. Sud ponavlja da pravilo iscrpljivanja domaćih pravnih lijekova koje se pominje u članu 35. stav 1. Konvencije traži od aplikanata da prvo iskoriste pravne lijekove koje im na raspolaganje stavlja domaći pravni sistem i tako oslobode državu odgovornosti pred Evropskim sudom za svoje postupke prije nego što joj je data mogućnost da pravilno tretira ta pitanja u okviru vlastitog pravnog sistema. Ovo pravilo zasniva se na pretpostavci da domaći pravni sistem pruža efikasan pravni lijek u vezi s navodnim kršenjem. Teret dokazivanja je na vladi, koja tvrdi da svi pravni lijekovi nisu iscpljeni, da uvjeri Sud da

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 19

je efikasan pravni lijek bio na raspolaganju i teoretski i praktično u tom relevantnom periodu; tj. da je pravni lijek bio dostupan, da je mogao pružiti pravnu zaštitu u odnosu na žalbe aplikanta i da je nudio opravdane izglede na uspjeh. Međutim, kada je ovaj teret dokazivanja zadovoljen, na aplikantu je da dokaže da je pravni lijek koji vlada ističe u stvari iscrpljen, ili je iz nekog razloga bio nedovoljan i nedjelotvoran u određenim okolnostima slučaja ili da su postojale posebne okolnosti koje su aplikanta oslobađale od takvog zahtjeva (vidjeti između ostalih izvora i T. protiv Velike Britanije [GC], br. 24724/94, § 55, 16. decembra 1999.). 32. Sud konstatira da Vlada nije pokazala da je u vrijeme kada su aplikanti podnijeli svoje aplikacije Sudu (2006. i 2008.), ili nakon toga, postojala konsolidirana i konzistentna sudska praksa građanskih sudova u odnosu na zahtjeve za pravičnom naknadom zbog nezakonitog lišavanja slobode u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima iz 1978. (nasuprot slučaju Latak protiv Poljske (dec.), br, 52070/08, tačke 80-82, 12. oktobra 2010., i Lominski protiv. Poljske (dec.), br. 33502/09, tačke 71-73, 12. oktobra 2010.). Osim toga, još uvijek nije donesena odluka po tužbi za naknadu štete koju je podnio prvi aplikant, iako se postupak vodi već skoro četiri godine. U ovakvim okolnostima, prva aplikacija ne može se smatrati preuranjenom, kao što se ni druga aplikacija ne može smatrati nedopustivom zbog neiscrpljivanja pravnih lijekova. Stoga se odbacuje primjedba koju je istakla Vlada. 2. Status žrtve 33. Iako Vlada nije istakla prigovor u vezi s nadležnošću Suda ratione personae, Sud će po vlastitoj odluci razmotriti ovo pitanje (vidjeti Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine [GC], br. 27996/06 i 34836/06, tačka 27, 22. decembra 2009.). 34. Sud ponavlja da u slučajevima kada domaći organi, u suštini, priznaju da je došlo do povrede Konvencije, a njihova odluka predstavlja primjerenu i dovoljnu satisfakciju, aplikant o kojem je riječ ne može više tvrditi da je žrtva u smislu člana 34. Konvencije (vidjeti Višnjevac protiv Bosne i Hercegovine (dec.), br. 2333/04, 24. oktobra 2006.). U predmetnom slučaju nije sporno da je Ustavni sud izričito priznao navodno kršenje Konvencije u odnosu na oba aplikanta. Međutim, prvom aplikantu nije dosuđena naknada, iako se čini iz dokumentacije dostavljene Sudu da je on tražio naknadu (za razliku od Alibašić protiv Bosne i Hercegovine (dec), br. 18478/08, 29. marta 2011.). Drugom aplikantu dosuđena je naknada u iznosu od 1.000 eura, koji je znatno niži od iznosa koji bi Sud dosudio u sličnoj situaciji (vidjeti Tokić i ostali protiv Bosne i Hercegovine, br. 12455/04, 14140/05, 12906/06 i 26028/06, tačka 73, 8. jula 2008.). 35. U ovakvim okolnostima, Sud smatra da aplikanti nisu dobili zadovoljavajuću pravnu zaštitu i da, stoga, i dalje mogu tvrditi da su žrtve navodnog kršenja u smislu člana 34. Konvencije (uporediti sa Ciorap protiv Moldavije (br. 2), br. 7481/06, tačke 22-25, 20. jula 2010.). 3. Zaključak 36. Pošto ova žalba povlači pravna pitanja koja su dovoljno ozbiljna da odluka o njima zavisi od ispitivanja merituma i pošto nisu utvrđeni drugi osnovi za proglašavanje žalbe nedopustivom, Sud je proglašava dopustivom. U skladu s odlukom da se primijeni član 29. stav 1 Konvencije (vidjeti tačku 4. gore u tekstu), Sud će odmah razmatrati i meritum. B. MERITUM 37. Aplikanti su tvrdili da je njihovo lišavanje slobode nezakonito jer Forenzičko-psihijatrijski odjel nije odgovarajuća institucija za čuvanje pacijenata s duševnim poremećajem. 38. Vlada je pobijala ovaj argument. Ona je tvrdila da su aplikanti imali adekvatno liječenje, zahvaljujući kojem se nji-

hovo mentalno stanje popravilo te im dozvolilo da budu premješteni u zajednički dio zatvora u Zenici. Vlada je dodala da se situacija značajno popravila od 2009. godine, kada je Psihijatrijski odjel izmješten u jednu od renoviranih prostorija u zeničkom zatvoru, koji ima sedam trokrevetnih spavaonica. 39. Sud zapaža da predmetni slučaj treba razlikovati od slučaja Tokić i drugi (gore citiran) i Halilović protiv Bosne i Hercegovine (br. 23968/05, 24. novembra 2009.), jer, za razliku od aplikanata u navedenim slučajevima (koji su oslobođeni krivice zbog neuračunljivosti i nisu više mogli biti pritvoreni na psihijatrijskom odjelu nakon 1. septembra 2003., ako nije tako odlučio nadležni sud), aplikanti u predmetnom slučaju proglašeni su krivim (izrečena je mjera obaveznog liječenja zajedno s kaznom zatvora, zbog smanjene uračunljivosti u vrijeme kada su izvršili krivično djelo). Prema tome, njihovo držanje u pritvoru na Psihijatrijskom odjelu, koje je naloženo odlukom nadležnog krivičnog suda o obaveznom bolničkom liječenju, bilo je zakonito po novom krivičnom zakonodavstvu. Glavno pitanje u predmetnom slučaju je da li je Forenzičkopsihijatrijski odjel odgovarajuća institucija za pritvor mentalno oboljelih pacijenata. 40. Opći principi u pogledu nezakonitog lišavanja slobode navedeni su u predmetu Tokić i drugi (gore citirano, tačke 6365). Prije svega, mora postojati neka veza između utemeljenosti dozvoljenog lišavanja slobode na koju se oslanja i mjesta i uslova pritvora. U principu, "pritvaranje" nekog lica kao pacijenta s mentalnim poremećajem bit će "zakonito" u svrhu tačke (e) stava 1. ako se radi o bolnici, klinici ili drugim odgovarajućim ustanovama (vidjeti također Ashingdane protiv Velike Britanije, presuda od 28. maja 1985., Serija A br. 93, str. 21, tačka 44; Aerts protiv Belgije, od 30. jula 1998, stav 46, Izvještaji o presudama i odlukama 1998-V; i Hutchison Reid protiv Velike Britanije, br. 50272/99, stav 49, ECHR 2003-IV). 41. U predmetnom slučaju, Sud napominje da su Ustavni sud i CPT ustanovili da Forenzičko-psihijatrijski odjel ne predstavlja odgovarajuću ustanovu za smještaj pacijenata s duševnim smetnjama i da je to privremeno rješenje koje se pretvorilo u trajno stanje samo zbog nedostatka sredstava (vidjeti tačke 11, 20, 26 i 27. u tekstu). Sud ne nalazi razloga za odstupanje od ovih zaključaka. Treba istaći da Sud nije pozvan da u predmetnom slučaju odlučuje da li je Forenzičko-psihijatrijski odjel odgovarajuća ustanova za čuvanje pacijenata s duševnim smetnjama nakon 2009. godine, zato što su predmetni aplikanti otpušteni iz tog odjela 2008. godine. 42. Pošto je prvi aplikant i dalje bio zatvoren u neodgovarajućoj ustanovi još skoro tri godine nakon zaključenja nagodbe u prvom slučaju pred Sudom (vidjeti tačku 10. u tekstu), a drugi aplikant je u istoj ustanovi bio zatvoren više od pet godina, došlo je do povrede člana 5. stav 1. Konvencije. III. NAVODNO KRŠENJE ČLANA 5. STAV 4. KONVENCIJE 43. Nadalje, aplikanti su se pozvali na član 5. stav 4. Konvencije, ali se nisu podrobnije bavili ovim aspektom slučaja. Ovaj član glasi: "4. Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu kako bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito, naložio oslobađanje." 44. Vlada se izjasnila da nije bilo kršenja člana 5. stav 4. Konvencije bez detaljnijih objašnjenja. 45. Sud napominje da je ova žalba povezana sa žalbom koja je ranije u tekstu razmatrana i, prema tome, mora isto tako biti proglašena dopustivom.

Broj 7 - Stranica 20

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

46. Imajuću u vidu svoj raniji zaključak po članu 5. stav 1., Sud smatra da nije neophodno posebno razmatrati da li je u ovom slučaju došlo do povrede člana 5. stav 4. Konvencije (vidjeti Tokić i drugi, gore navedeno, tačka 70). IV. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE 47. Član 41. Konvencije predviđa: "Kada Sud utvrdi povredu Konvencije ili protokola uz nju, a unutrašnje pravo visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo djelimičnu odštetu, Sud će, ako je to potrebno, pružiti pravičnu naknadu oštećenoj strani". A. Šteta 48. Aplikanti su na ime nematerijalne štete tražili po 25.000 eura. Vlada je smatrala da je navedeni iznos previsok. 49. Sud prihvata da su aplikanti pretrpjeli znatnu bol kao rezultat utvrđenih povreda, što opravdava dosuđivanje nematerijalne štete. Imajući u vidu trajanje nezakonitog lišavanja slobode svakog aplikanta i iznosa dosuđenih u slučaju Tokić i drugi i Halilović (gore navedeni), Sud dosuđuje Hadžiću iznos od 15.000 eura i Suljiću iznos od 25.000 eura na ime nematerijalne štete, plus svi porezi koji se mogu platiti na ove iznose. B. Troškovi i izdaci 50. Sud napominje da je aplikantima odobrena pravna pomoć u iznosu od 1.700 eura u skladu s pravilnikom Suda za pravnu pomoć. Aplikanti nisu tražili dodatnu naknadu za troškove i izdatke. C. Zatezne kamate 51. Sud smatra da je primjereno da zatezna kamata bude zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna boda. IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO: 1. Odlučuje da spoji aplikacije; 2. Proglašava aplikacije dopustivim; 3. Utvrđuje da je došlo do povrede člana 5. stav 1. Konvencije kod oba aplikanta; 4. Utvrđuje da nema potrebe odvojeno ispitivati žalbe aplikanata po članu 5. stav 4. Konvencije; 5. Utvrđuje da: (a) tužena država treba da isplati, u roku od tri mjeseca od datuma kada ova presuda postane konačna u skladu s članom 44. stav 2. Konvencije, iznos od 15.000 eura (petnaesthiljada eura) Hadžiću i iznos od 25.000 eura (dvadesetpethiljada eura) Suljiću na ime nematerijalne štete, plus svi porezi koji mogu biti zaračunati na ove iznose, koje treba pretvoriti u konvertibilne marke po važećem kursu na dan isplate; (b) po isteku navedena tri mjeseca do isplate, treba platiti običnu kamatu na navedene iznose po stopi koja je jednaka najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke tokom perioda neplaćanja, uz dodatak od tri postotna boda; 6. Odbija preostali dio zahtjeva prvog aplikanta za pravičnu naknadu. Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 7. juna 2011., u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Poslovnika Suda. Zamjenik registrara Predsjednik Fatoş Araci, s. r. Nicolas Bratza, s. r.

████████████████████████████████████████

97

PREDMET ŠEKEROVIĆ I PAŠALIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Zahtjevi br. 5920/04 i 67396/09) PRESUDA STRASBOURG 8. ožujka 2011. godine KONAČNA 15/09/2011 Ova će presuda postati konačnom pod okolnostima iz članka 44. stavak 2. Konvencije. Presuda može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama. PRESUDA U PREDMETU ŠEKEROVIĆ I PAŠALIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE U predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine, Europski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Vincent A. de Gaetano, suci, i Lawrence Early, registrar odjela, nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 15. veljače 2011., donosi sljedeću presudu usvojenu istoga dana: POSTUPAK 1. Ovaj je predmet pokrenut na temelju dva zahtjeva (br. 5920/04 i 67396/09) protiv Bosne i Hercegovine, što su ih u skladu s člankom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") pokrenuli pred Sudom dvoje građana Bosne i Hercegovine, g. Mlađen Šekerović i gđa Anka Pašalić ("podnositelji zahtjeva"), dana 29. prosinca 2003. odnosno 5. listopada 2009. godine. 2. Gđu Pašalić zastupao je g. B. Ćupović. Vladu Bosne i Hercegovine ("Vlada") zastupala je gđa M. Mijić, zastupnica. 3. Podnositelji zahtjeva žalili su se što domaće presude donesene u njihovu korist, a kojima je utvrđena sustavna diskriminacija u mirovinskom sustavu i naloženo poduzimanje određenih općih mjera, nisu provedene. Predmet je sličan predmetu Karanović protiv Bosne i Hercegovine, br. 39462/03, 20. studenoga 2007. godine. 4. Dana 17. ožujka 2010. predsjednik Četvrtog odjela odlučio je Vladu obavijestiti o podnesenim zahtjevima. Također je odlučeno da se dopuštenost i osnovanost zahtjeva razmatraju istovremeno (članak 29. stavak 1.). ČINJENICE I. OKOLNOSTI PREDMETA 5. G. Šekerović rođen je 1932. godine i živi u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Gđa Pašalić rođena je 1926. godine i živi u Beogradu, Srbija. 6. G. Šekerović je ostvario starosnu mirovinu 1984. godine, a gđa Pašalić 1981. godine. 7. Godine 1992. oni su se odselili s teritorija koji danas pripada Federaciji Bosne i Hercegovine ("Federacija BiH") na teritorij današnje Republike Srpske (Federacija BiH i Republika Srpska u nastavku su "entiteti"). Dok su bili interno raseljeni, primali su mirovine od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske ("Fond PIO RS"). 8. Vrativši se u Federaciju BiH 2000. odnosno 2001. godine, podnositelji zahtjeva bezuspješno su tražili prebacivanje is-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 21

plate mirovina s Fonda PIO RS na Zavod MIO/PIO Federacije BiH. Zbog toga su 2002. godine podnijeli zahtjeve Domu za ljudska prava, domaćoj instituciji za ljudska prava osnovanoj Aneksom 6. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 9. Dana 10. siječnja 2003. Dom za ljudska prava donio je vodeću odluku za troje podnositelja zahtjeva, među kojima je bio i jedan od podnositelja u predmetnom slučaju (gđa Pašalić) i podnositelj iz predmeta Karanović (naprijed naveden), koji su umirovljeni prije rata na teritoriju današnje Federacije BiH i koji su se tijekom rata preselili na teritorij današnje Republike Srpske, a koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati mirovinu iz Fonda PIO RS usprkos činjenici što su se vratili u Federaciju BiH nakon rata (u skladu sa Sporazumom o mirovinama, vidjeti točku 16. dolje). Na taj su način drukčije tretirani od onih koji su ostali na teritoriju današnje Federacije BiH za vrijeme rata. Dom za ljudska prava smatrao je to drukčije postupanje diskriminatornim i zaprekom povratku raseljenih osoba u njihove prijeratne domove (mirovine koje isplaćuje Fond PIO RS obično su bile niže od mirovina što ih je isplaćivao Zavod MIO/PIO Federacije BiH, a troškovi života obično su bili veći u Federaciji BiH). Nadalje, utvrdio je da okolnosti na koje se podnositelji zahtjevâ žale imaju rasističke konotacije (s obzirom na prirodu rata, jer je stanovništvo koje se iselilo s teritorija današnje Federacija BiH na teritorij današnje Republike Srpske za vrijeme rata prvenstveno bilo srpske nacionalnosti, a ono koje je ostalo uglavnom je bilo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti). Dom za ljudska prava naložio je Federaciji: (a) da poduzme sve potrebne zakonodavne i upravne radnje do 10. srpnja 2003. kako bi se osiguralo da podnositelji više ne budu diskriminirani, naročito u usporedbi s onim umirovljenicima koji su tijekom rata ostali na teritoriju današnje Federacije BiH; i (b) da podnositeljima zahtjevâ nadoknadi razlike između mirovina koje im je isplaćivao Fond PIO RS i iznosa koji bi primali od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH od dana podnošenja zahtjeva Domu za ljudska prava do dana kada Federacija BiH postupi po nalogu Suda iz naprijed navedene točke (a). 10. Ocjenivši da bi njezina mirovina iz Zavoda MIO/PIO Federacije BiH bila niža od ostvarenog iznosa mirovine što ju je primala iz Fonda PIO RS, dana 22. srpnja 2003. Zavod MIO/PIO Federacije BiH obavijestio je gđu Pašalić da joj se neće isplatiti nikakva naknada. Zavod MIO/PIO Federacije BiH zanemario je činjenicu da u to vrijeme umirovljenici u Republici Srpskoj, za razliku od umirovljenika u Federaciji BiH, nisu primali nominalni iznos svojih mirovina nego samo njihov dio, zbog fiskalnih problema u tom entitetu. 11. Predmet g. Šekerovića još se vodio kada je Dom za ljudska prava prestao postojati 31. prosinca 2003. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ("Ustavni sud") preuzeo je njegov predmet i dana 27. lipnja 2007. donio presudu sličnu onoj u predmetu gđe Pašalić. 12. Dana 14. prosinca 2007. Zavod MIO/PIO Federacije BiH odlučio je g. Šekeroviću isplatiti 8.345 konvertibilnih maraka (KM) [Konvertibilna marka ima jednak vezani tečaj prema euru kao što je imala njemačka marka (1 euro = 1,95583 konvertibilnih maraka).] kao naknadu za razliku između iznosa što ga je primio od Fonda PIO RS u razdoblju između 16. travnja 2002. i 30. studenoga 2007. i iznosa koji bi primio od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH u istom razdoblju. Također je odlučio nastaviti plaćati tu razliku i ubuduće. U ožujku 2008., primjerice, podnositelj zahtjeva primio je 531,00 KM od Fonda PIO RS i 105,00 KM od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH. 13. Nakon donošenja presude u predmetu Karanović, naprijed navedene, Zavod MIO/PIO Federacije BiH promijenio

je svoju praksu i pristao gđi Pašalić nadoknaditi razliku između iznosa koji je stvarno primila od Fonda PIO RS (a ne nominalnog iznosa njezine mirovine od Fonda PIO RS, vidjeti točku 10. naprijed) i iznosa koji bi primila od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH u razdoblju nakon 18. veljače 2002. godine. Kako bi utvrdio iznos koji joj treba isplatiti, 23. lipnja i 22. srpnja 2008. Zavod MIO/PIO Federacije BiH zatražio je od Fonda PIO RS da navede iznos koji je stvarno isplaćen gđi Pašalić. Fond PIO RS nije odgovorio. Dana 3. srpnja i 28. kolovoza 2008. Zavod MIO/PIO Federacije BiH uputio je dopise gđi Pašalić (jedan na adresu u Sarajevu, a drugi na adresu u Beogradu), ali su se vratili kao neuručeni (primatelj nepoznat). Konačno je u lipnju 2010. podnositeljica zahtjeva dostavila potrebne podatke, te je Zavod MIO/PIO Federacije BiH u srpnju 2010. isplatio gđi Pašalić 1.425,00 KM (odnosno 839,00 KM za 2002., 530,00 KM za 2003. i 56,00 KM za 2004. godinu). Od 2005. godine podnositeljica zahtjeva očito prima viši iznos od Fonda PIO RS nego što bi primala od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH (tako je aplikantica u travnju 2010. primila 627,00 KM od Fonda PIO Republike Srpske, dok bi od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH primila 483,00 KM). 14. Dana 13. listopada 2010. Ustavni sud utvrdio je da njegova odluka u predmetu g. Šekerovića od 27. lipnja 2007. nije provedena, jer on još nije dobio rješenje o mirovini od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti točku 19. dolje). 15. Prema službenim podacima, prosječna mirovina uvijek je bila niža u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH. Ta je razlika, međutim, smanjena: dok je 2003. godine prosječna mirovina iznosila 133,00 KM u Republici Srpskoj i 192,00 KM u Federaciji BiH, 2009. godine ti iznosi bili su 335,00 KM u Republici Srpskoj i 346,00 KM u Federaciji BiH. Štoviše, umirovljenici u Republici Srpskoj sada primaju, kao i oni u Federaciji BiH, nominalne iznose svojih mirovina (doskora su ovi prvi, za razliku od potonjih, primali samo dio iznosa nominalnih mirovina zbog fiskalnih problema u tom entitetu). II. MJERODAVNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA A. Mjerodavno domaće pravo 16. Sporazum o mirovinama ["Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 24/00 od 30. lipnja 2000. i "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 15/00 od 5. lipnja 2000.] između domaćih mirovinskih fondova stupio je na snagu 27. ožujka 2000. godine. U skladu s člankom 2. stavak 1. toga Sporazuma, osobe koje su primale mirovinu od, primjerice, Fonda PIO RS na dan 27. ožujka 2000. nastavit će primati mirovine od toga fonda, čak i ako se nakon toga presele u Federaciju BiH. 17. Svi umirovljenici koji žive u jednom entitetu imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira na to primaju li mirovine od toga entiteta ili drugog entiteta (članak 2. stavak 2. Sporazuma o zdravstvenoj zaštiti ["Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 30/01 od 18. prosinca 2001., "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 8/02 od 28. veljače 2002., "Službeni glasnik Republike Srpske" br. 9/02 od 25. veljače 2002., i "Službeni glasnik Brčko Distrikta" br. 6/02.]). 18. Mirovine ne podliježu plaćanju poreza ni u jednom entitetu, bez obzira na to primaju li se iz dotičnog entiteta, iz drugog entiteta ili iz inozemstva (vidjeti Zakon o porezu na dohodak iz 2008. godine ["Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 10/08 od 5. ožujka 2008., izmjene i dopune objavljene u "Službenim novinama FBiH" br. 9/10 od 26. veljače 2010.] i Zakon o porezu na dohodak iz 2006. godine ["Službeni glasnik Republike Srpske" br. 91/06 od 20. rujna 2006., izmjene i dopune objavljene u "Službenom glasniku RS" br. 128/06 od 29. prosinca 2006., 120/08 od 22. prosinca 2008. i 71/10 od 23. srpnja 2010.]).

Broj 7 - Stranica 22

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

B. Mjerodavna domaća praksa 19. Bivši Dom za ljudska prava i Ustavni sud donijeli su četiri odluke koje se odnose na devetnaest umirovljenika (uključujući i podnositelje zahtjevâ iz ovoga predmeta) koji su prije rata ostvarili mirovinu na teritoriju današnje Federacije BiH, a koji su se za vrijeme rata preselili na teritorij današnje Republike Srpske i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati mirovinu iz Fonda PIO RS usprkos tome što su se nakon rata vratili u Federaciju BiH. Oni su utvrdili da je to postupanje diskriminatorsko i naložili Federaciji BiH poduzimanje određenih općih mjera (vidjeti točku 9. naprijed). Ustavni sud smatra da puna provedba ovih presuda znači da se podnositeljima zahtjevâ omogući ostvarenje mirovina iz Zavoda MIO/PIO Federacije BiH i izmjenu pozitivnog zakonodavstva na način da svima koji se nalaze u istoj situaciji omogući da traže isplate mirovina od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti odluke CH/02/9364 od 13. prosinca 2007. i CH/00/6413 od 13. listopada 2010.). 20. Nasuprot tome, što se tiče onih kojima je prije rata odobrena mirovina na teritoriju današnje Federacije BiH, a koji su se za vrijeme rata preselili na teritorij današnje Republike Srpske i nisu se vratili u Federaciju BiH nakon rata, ista tijela su utvrdila da činjenica da su oni primali mirovine iz Fonda PIO RS (umjesto većih mirovina Zavoda MIO/PIO Federacije BiH) ne doseže razinu diskriminacije (Odluka Doma za ljudska prava CH/03/12994 od 4. studenog 2003. i Odluka Ustavnog suda AP-272/08 od 28. travnja 2010.). PRAVO I. SPAJANJE ZAHTJEVA 21. S obzirom na njihovu zajedničku činjeničnu i pravnu pozadinu, Sud je odlučio da ova dva zahtjeva trebaju biti spojena u skladu s člankom 42. stavak 1. Poslovnika Suda. II. NAVODNA POVREDA ČLANKA 6. KONVENCIJE I ČLANKA 1 PROTOKOLA BR. 1 UZ KONVENCIJU 22. Podnositelji zahtjeva žale se na neprovođenje domaćih presuda. Pozivaju se na članak 6. Konvencije i članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. Članak 6., u mjerodavnom dijelu, glasi kako slijedi: "Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi ….., svatko ima pravo ….i javno u razumnom roku …..sudom....." Člankom 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju propisuje se: "Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svojega vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnog prava. Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni." A. Dopuštenost 23. Vlada tvrdi da je odluka Ustavnog suda u predmetu g. Šekerovića u cijelosti provedena u prosincu 2007. godine kada je Zavod MIO/PIO Federacije BiH isplatio ne samo razliku između iznosa što ga je podnositelj zahtjeva primio od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primio od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH, nego je također pristao plaćati mu svaku takvu razliku i ubuduće. G. Šekerović nakon toga više nije mogao tvrditi da je žrtva povrede Konvencije. Što se tiče gđe Pašalić, Vlada tvrdi da je odluka Doma za ljudska prava u cijelosti provedena u srpnju 2010. godine kada je Zavod MIO/PIO Federacije BiH isplatio razliku između iznosa što ga je podnositeljica zahtjeva primila od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primila od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH. Kako je podnositeljica zahtjeva dostavila samo podatke potreb-

ne za obračun i plaćanje razlike u lipnju 2010. godine, nakon što je podnijela tužbu Sudu, zlouporabila je pravo na podnošenje pojedinačne predstavke (članak 35. stavak 3. točka (a) Konvencije).Uzimajući u obzir i visinu predmetnog iznosa, Vlada tvrdi da podnositeljica zahtjeva nije pretrpjela značajniju štetu (članak 35. stavak 3. točka (b) Konvencije). 24. G. Šekerović nije podnio pismeno očitovanje kao odgovor na očitovanje Vlade. Gđa Pašalić tvrdila je da je napustila Sarajevo u lipnju 2005. godine zbog odbijanja Zavoda MIO/PIO Federacije BiH da joj odobri mirovinu, bez obzira na nalog Doma za ljudska prava od 10. siječnja 2003., tako da joj se ne može prigovarati što nije obavještavala Zavod o svome boravištu nakon toga. 25. Sud konstatira da je Vlada u svojim prigovorima pošla od pretpostavke da provedba domaćih odluka koje su predmetom razmatranja ne zahtijeva ništa više od isplate naknade za razliku između iznosa koji bi podnositelji zahtjevâ primili od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primili od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH. Vlada, dakle, za početnu točku uzima da je prelazak podnositeljevog prava na mirovinu iz Fonda PIO RS na Zavod MIO/PIO Federacije BiH nepotreban. Sud smatra da to zadire u samu srž pitanja jesu li domaće odluke provedene, kako se zahtijeva člankom 6. Konvencije i člankom 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (vidjeti točke 27. i 28. dolje). Shodno tome, ovo će pitanje na prikladniji način biti ispitano u dijelu o meritumu. 26. Ova tužba također nije ni očigledno neosnovana u smislu članka 35. stavka 3. Konvencije niti je nedopuštena po drugoj osnovi. Zbog toga mora biti proglašena dopuštenom. B. Osnovanost 27. Podnositelji zahtjevâ smatraju da potpuna provedba domaćih odluka koje su predmetom razmatranja zahtijeva prijenos njihovih prava na mirovinu na Zavod MIO/PIO Federacije BiH. 28. Vlada se s tim ne slaže. Ona tvrdi da je jedina razlika između onih koji su živjeli u Federaciji BiH dok su primali mirovinu od Fonda PIO RS i onih koji su živjeli tamo dok su primali mirovinu od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH bila u razlici u iznosu dodijeljene mirovine (vidjeti točke 17. i 18. gore), koja se tijekom vremena smanjivala (vidjeti točku 15. gore). Štoviše, podnositeljima zahtjevâ je isplaćena naknada i nastavit će se isplaćivati naknada za eventualnu razliku između visine mirovina Fonda PIO RS i mirovina kolike bi bile da ih isplaćuje Zavod MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti točke 12. i 13. gore). Vlada je smatrala da stoga nije bilo potrebe prenijeti osvarenje prava podnositeljâ zahtjevâ na mirovinu s Fonda PIO RS na Zavod MIO/PIO Federacije BiH. 29. Opća načela u vezi s provedbom presuda nedavno su ponovljena u predmetu Burdov protiv Rusije (br. 2), br. 33509/04, para. 65-70, ECHR 2009.... 30. Sud je već razmatrao pitanje pokrenuto u ovom predmetu u predmetu Karanović, naprijed navedenom, i odlučio da je provedba slične domaće odluke zahtijevala prijenos ostvarenja prava podnositelja zahtjeva na mirovinu iz Fonda PIO RS na Zavod MIO/PIO Federacije BiH. Također je utvrdio da to što je razlika između mirovina koje isplaćuju ovi fondovi postala manja nakon donošenja domaće odluke nema nikakvoga značaja za obvezu tužene stranke da je provede. Ustavni sud kasnije je došao do istoga zaključka u predmetnom slučaju podnositelja zahtjeva: unatoč tome što se Zavod MIO/PIO Federacije BiH suglasio isplatiti g. Šekeroviću razliku između njegove sadašnje mirovine i onoga što bi primao kao mirovinu od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH i nastaviti plaćati svaku takvu razliku ubuduće, Ustavni sud je utvrdio da g. Šekeroviću umjesto toga treba odobriti mirovinu Zavoda MIO/PIO Fe-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 23

deracije BiH (vidjeti točku 14. naprijed). Također je i u drugom predmetu naložio izmjenu odgovarajućeg pozitivnog zakonodavstva radi omogućavanja svima ostalima koji se nalaze u istoj situaciji da podnesu zahtjev za mirovinu Zavodu MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti točku 19. naprijed). Sud, prema tome, ne vidi razloga za odstupanje od prakse Karanović. 31. Kako je prošlo mnogo godina od kada su domaće presude postale konačnima, a odgovarajuće pozitivno zakonodavstvo nije izmijenjeno i dopunjeno kako bi se omogućilo podnositeljima zahtjeva i svima ostalima koji se nalaze u istoj situaciji da podnesu zahtjev za mirovinu Zavodu MIO/PIO Federacije BiH, Sud odbija prigovore Vlade (vidjeti točke 23.-25. naprijed) i utvrđuje da je došlo do povrede članka 6. Konvencije i članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. III. NAVODNA POVREDA ČLANKA 13. KONVENCIJE 32. Gđa Pašalić, bez daljnjeg podnošenja dokaza, tvrdi da je u njezinom slučaju došlo do povrede članka 13. 33. Sud smatra da je ova tvrdnja očito neosnovana zbog nedostatka dokaza i da mora biti odbijena u skladu s člankom 35. stavci 3. i 4. Konvencije. IV. NAVODNA POVREDA ČLANKA 14. KONVENCIJE U VEZI S ČLANKOM 1. PROTOKOLA BR. 1 34. Na kraju, gđa Pašalić navodi da je neprovođenje domaće predmetne odluke doseglo razinu povrede članka 14. u vezi s člankom 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju. Člankom 14. propisano je: "Uživanje prava i sloboda koje su priznate u ovoj Konvenciji osigurat će se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili druga okolnost." 35. Vlada je pobila taj argument, oslanjajući se na razloge navedene u točki 28. gore. 36. U skladu s praksom Suda, članak 14. dopunjuje druge suštinske odredbe Konvencije i njezinih Protokola. Ovaj član se ne primjenjuje samostalno, već samo u vezi s "uživanjem prava i sloboda" koje štite ove odredbe. Iako primjena članka 14. ne pretpostavlja povredu tih odredaba – i u toj mjeri je neovisna – ne može biti mjesta njezinoj primjeni osim ako činjenice predmetnog slučaja ne spadaju "u domenu" jedne ili više tih odredaba (Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine [GC], br. 27996/06 i 34836/06, točka 39., 22. prosinca 2009., i drugi izvori citirani u njoj). Sud je dalje utvrdio da diskriminacija znači različit tretman, bez objektivnog i razumnog opravdanja, prema osobama u sličnim situacijama. "Bez objektivnog i razumnog opravdanja" znači da se ovakvim razlikovanjem ne postiže "legitimni cilj" ili da nema "razumog odnosa razmjerosti između uporabljenih sredstava i cilja koji se nastoji postići" (ibid, točka 42.). 37. Nesporno je da činjenice iz ovoga predmeta spadaju "u domenu" članka 1.Protokola br. 1 uz Konvenciju (vidjeti točku 31. naprijed) i da je stoga članak 14. u vezi s tom odredbom primjenjiv. Vraćajući se osnovanosti ove tužbe, konstatira se da je domaći Dom za ljudska prava, utvrdio da su podnositelji zahtjeva i drugi umirovljenici koji su se nakon rata vratili iz Republike Srpske u Federaciju BiH bili diskriminirani u usporedbi s umirovljenicima koji su za vrijeme rata ostali u današnjoj Federaciji BiH, bez ikakvog objektivnog i razumnog opravdanja za takav različit tretman (vidjeti točku 9. gore). Sud ne vidi nikakvog razloga za odstupanje od takve odluke. Uzimajući u obzir svoj zaključak da mjere naložene u toj domaćoj odluci još uvijek nisu provedene (vidjeti točku 31. naprijed), Sud smatra kako se i dalje nastavlja diskriminacija podnositeljice zahtjeva samo na temelju njenog statusa bivše interno ra-

seljene osobe. Zbog toga je došlo do povrede članka 14. u vezi s člankom 1.Protokola br. 1. V. PRIMJENA ČLANAKA 46. i 41. KONVENCIJE A. Članak 46. Konvencije 38. Članak 46. Konvencije u svome mjerodavnom dijelu glasi: "1. Visoke se ugovorne stranke obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su stranke. 2. Konačna odluka Suda dostavlja se Odboru ministara, koji nadzire njezino provođenje". 39. Sud je u predmetu Karanović, koji je citiran naprijed u presudi, našao da je povreda članka 6. Konvencije ishod neprovođenja slične domaće odluke i utvrdio je da činjenice iz predmeta ukazuju na postojanje nedostatka koji utječe na jednu cijelu kategoriju stanovništva (one kojima je mirovina odobrena prije rata na teritoriju današnje Federacije BiH, koji su se onda u toku rata preselili na teritorij današnje Republike Srpske i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati mirovine iz Fonda PIO RS usprkos njihovom povratku u Federaciju BiH nakon rata). Naložio je određene pojedinačne mjere (uključujući prijenos osvarenja prava podnositeljâ zahtjevâ na mirovinu na Zavod MIO/PIO Federacije BiH), ali je ostavio tuženoj stranci da odabere opće mjere koje će usvojiti kako bi okonačala povredu prava što ju je Sud utvrdio, što će biti predmetom nadzora Odbora ministara. Nakon donošenja presude u predmetu Karanović, tužena stranka odlučila je provesti druge slične domaće odluke (ukupno četiri odluke koje se odnose na devetnaest osoba, uključujući podnositelje zahtjevâ iz ovoga predmeta) tako što će im isplatiti razliku između iznosa koji su primili od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primili od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti točke 12. i 13. naprijed). Prema navodima Vlade, ima više od 3.500 osoba u sličnoj situaciji koje još nisu dobile odluke u svoju korist. Međutim, do sada nisu poduzete nikakve mjere u pogledu njih. 40. Sud u ovome slučaju smatra, kao i Ustavni sud, da predmetne domaće odluke podrazumijevaju izmjenu mjerodavnog zakonodavstva kako bi se omogućilo podnositeljima zatjevâ i svima ostalima u takvoj situaciji da podnesu zahtjev za mirovinu Zavodu MIO/PIO Federacije BiH (vidjeti točku 31. naprijed). Ne može se isključiti mogućnost da bi Sud mogao doći do istog zaključka u nekom budućem predmetu koji se odnosi na neprovođenje domaće odluke ove vrste. Štoviše, iako je istina da je samo devetnaest osoba do sada dobilo presudu u svoju korist, mnogi drugi mogli bi ih dobiti u budućnosti, prema podacima što ih je dostavila Vlada. Kako opće mjere koje je naložio Ustavni sud u sličnom slučaju (vidjeti točku 19. naprijed) još nisu provedene, izgleda da ne bi bilo osnove za odbijanje nekog sličnog budućeg slučaja samo zato što se podnositelj zahtjeva nije žalio Ustavnom sudu (vidjeti Halilović protiv Bosne i Hercegovine, br. 23968/05, točka 22., od 24. studenoga 2009., u kojem je Sud odbacio prigovor Vlade da je podnositelj zahtjeva propustio podnijeti odgovarajuću žalbu Ustavnom sudu, jer opće mjere koje je taj sud naložio u sličnom predmetu nisu bile provedene). Stoga, iako načelno nije na Sudu da odlučuje koje mjere mogu biti prikladne za otklanjanje povrede kako bi tužena stranka ispunila obveze iz članka 46., utvrđena povreda u ovome predmetu ne ostavlja nikakav stvarni izbor u pogledu mjera potrebnih za njeno otklanjanje. 41. U tim okolnostima, s obzirom na veliki broj mogućih podnositeljâ zahtjevâ, koji predstavljaju prijetnju budućoj učinkovitosti za primjenu mehanizma Konvencije, Sud smatra da tužena stranka mora osigurati izmjene mjerodavnog zakonodavstva kako bi se omogućilo podnositeljima zahtjevâ i svima ostalima koji se nalaze u takvoj situaciji (naime, oni koji su pi-

Broj 7 - Stranica 24

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

je rata ostvarili mirovinu u današnjoj Federaciji BiH, a za vrijeme rata su se preselili u današnju Republiku Srpsku i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati mirovinu iz Fonda PIO RS, usprkos tome što su se nakon rata vratili u Federaciju BiH) da podnesu zahtjev za mirovinu, ako to žele, Zavodu MIO/PIO Federacije BiH. Mora biti naglašeno da se ovaj nalog ne odnosi na one koji se nisu vratili u Federaciju BiH nakon rata (vidjeti točku 20. naprijed). To znači da oni koji su ostvarili mirovinu kod Zavoda MIO/PIO Federacije BiH nakon povratka iz Republike Srpske trebaju, poput bilo kojeg drugoga umirovljenika Zavoda MIO/PIO Federacije BiH, zadržati pravo na mirovinu čak i ako se kasnije odsele u inozemstvo (kao gđa Pašalić, koja je odselila u Srbiju nakon što je Dom za ljudska prava donio odluku u njezinu korist). B. Članak 41. Konvencije 42. Člankom 41. Konvencije propisano je: "Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili dodatnih protokola, a unutarnje pravo zainteresirane visoke ugovorne stranke omogućava samo dijelomičnu odštetu, Sud će, prema potrebi, dodijeliti pravednu naknadu povrijeđenoj stranci". 1. Šteta 43. Kako g. Šekerović nije podnio zahtjev za pravednu naknadu, Sud smatra da nije potrebno dodijeliti mu bilo koji iznos po tom osnovu. 44. Gđa Pašalić potraživala je 12.000,00 eura u pogledu nematerijalne štete. Vlada je taj iznos smatrala previsokim. Vršeći pravednu procjenu, kako je naloženo člankom 41. Konvencije, Sud u tom pogledu dosuđuje gđi Pašalić 5.000,00 eura. 2. Troškovi i izdaci 45. Podnositelji zahtjeva nisu potraživali naknadu troškova i izdataka. 3. Zatezne kamate 46. Sud smatra primjerenim da se zatezne kamate temelje na najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke uvećanoj za tri postotna boda. IZ NAPRIJED NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO 1. Odlučuje spojiti zahtjeve; 2. Pridružuje osnovanosti predmeta preliminarne prigovore Vlade u vezi sa žalbama po članku 6. Konvencije i članku 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, proglašava ove žalbe, kao i žalbe po članku 14. Konvencije u vezi s člankom 1. Protokola br. 1, dopuštenima, a preostali dio zahtjeva nedopuštenim; 3. Presuđuje da postoji povreda članka 6. Konvencije i odbacuje preliminarne prigovore Vlade u vezi s tom žalbom; 4. Presuđuje da postoji povreda članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju i odbacuje preliminarne prigovore Vlade u vezi s tom žalbom; 5. Presuđuje da postoji povreda članka 14. Konvencije u vezi s člankom 1. Protokola br. 1 u pogledu gđe Pašalić; 6. Presuđuje: (a) da tužena država u roku od šest mjeseci od dana kada ova presuda postane konačnom, u skladu s člankom 44. stavak 2. Konvencije, treba osigurati izmjenu pozitivnog zakonodavstva na način kojim se podnositeljima zahtjeva i ostalima koji se nalaze u takvoj situaciji omogući da, ako to žele, traže isplatu mirovine od Zavoda MIO/PIO Federacije BiH; (b) da tužena stranka u roku od tri mjeseca od dana kada ova presuda postane konačnom, u skladu s člankom 44. stavak 2. Konvencije, treba isplatiti gđi Pašalić 5.000,00 eura (pettisuća eura), uvećanih za sve poreze koji bi se mogli zaračunati, u pogledu nematerijalne odštete, pre-

računato u konvertibilne marke po tečaju važećem na dan isplate; (c) da se nakon proteka razdoblja od tri mjeseca do isplate, zatezne kamate obračunavaju na naprijed navedeni iznos po stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećana za tri postotna boda; 7. Odbija preostali dio zahtjeva gđe Pašalić za pravednu naknadu. Sastavljeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanom obliku dana 8. ožujka 2007., u skladu s člankom 77. stavci 2. i 3. Poslovnika Suda. Registrar Predsjednik Lawrence Early, v. r. Nicolas Bratza, v. r.

ПРЕДМЕТ ШЕКЕРОВИЋ И ПАШАЛИЋ против БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(Апликације бр. 5920/04 и 67396/09) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 8. март 2011. године KOНAЧНA 15/09/2011 Ова пресуда ће постати коначна под условима из члана 44. став 2. Конвенције. Може бити предмет редактуре. ПРЕСУДА У ПРЕДМЕТУ ШЕКЕРОВИЋ И ПАШАЛИЋ против БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У предмету Шекеровић и Пашалић против Босне и Херцеговине, Еврoпски суд за људска права (Четврто одјељење), засједајући у вијећу у саставу: Nicolas Bratza, предсједник Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Vincent A. de Gaetano, судије, и Lawrence Early, регистрар Одјељења, након вијећања затвореног за јавност, одржаног дана 15. фебруара 2011. године, доноси сљедећу пресуду усвојену истог дана: ПОСТУПАК 1. Овај предмет је отворен на основу двије апликације (бр. 5920/04 и 67396/09) које су против Босне и Херцеговине поднијели Суду, у складу са чланом 34. Конвенције о заштити људских права и основних слобода (Конвенција) двоје грађана Босне и Херцеговине, госп. Млађен Шекеровић и гђа Анка Пашалић (апликанти), дана 29. децембра 2003. године, односно 5. октобра 2009. године. 2. Гђу Пашалић заступао је госп. Б. Ћуповић. Владу Босне и Херцеговине (Влада) заступала је гђа М. Мијић, агент. 3. Апликанти су се жалили да домаће пресуде које су донесене у њихову корист, а којима је утврђена систематична дискриминација у пензијском систему и наређено предузимање одређених општих мјера, нису извршене. Предмет је сличан предмету Карановић против Босне и Херцеговине, бр. 39462/03, oд 20. новембрa 2007. године. 4. Дана 17. марта 2010. године предсједник Четвртог одјељења одлучио је да Владу обавијести о поднесеним апликацијама. Такође је одлучено да се прихватљивости и

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 25

меритум апликација рaзмaтрajу истoврeмeнo (члан 29. став 1). ЧИЊЕНИЦЕ I - ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА 5. Госп. Шекеровић рођен је 1932. године и живи у Тузли, Босна и Херцеговина. Госпођа Пашалић рођена је 1926. године и живи у Београду, Србијa. 6. Госп. Шекеровић je oствaриo старосну пензију 1984. године, а гђa Пашалић 1981. године. 7. Године 1992. године они су се одселили са територије која данас припада Федерацији Босне и Херцеговине (Федерација БиХ) на територији данашње Републике Српске (Федерација БиХ и Република Српска у дaљњeм тeксту "ентитети"). Док су били интерно расељени, примали су пензије од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО РС). 8. Вративши су у Федерацију БиХ 2000, односно 2001. године, апликанти су безуспјешно тражили да им се исплата пензија пребаци са Фонда ПИО РС на Завод ПИО/МИО Федерације БиХ. Због тога су 2002. године поднијели апликације Дому за људска права, домаћој институцији за људска права која је формирана Анексом 6. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини. 9. Дана 10. јануара 2003. године Дом за људска права је донио водећу одлуку за троје апликаната, међу којима је био и један од апликаната у предметном случају (гђа Пашалић) и апликант из предмета Карановић (наведен изнад), који су пензионисани прије рата на територији данашње Федерације БиХ, а који су се у току рата преселили на територију данашње Републике Српске, а који су, само из тог разлога, наставили да примају пензију из Фонда ПИО РС упркос чињеници да су се вратили у Федерацију БиХ након рата (у складу са Споразумом о пензијама, погледати тачку 16. испод). На тај начин су они третирани другачије од оних који су у току рата остали на територији данашње Федерације БиХ. Дом за људска права је сматрао да је то другачије поступање дискриминаторно и да представља препреку повратку расељених лица у њихове предратне домове (пензије које исплаћује Фонд ПИО Републике Српске су обично билe мање од пензија које je исаћивao Завод ПИО/МИО Федерације БиХ, а трошкови живота су обично били већи у Федерацији БиХ). Надаље, утврдио је да ситуација на коју се апликанти жале има расистичке конотације (с обзиром на природу рата, становништво које се у току рата иселило са територије данашње Федерацијe БиХ на територију данашње Републике Српске првенствено je било српске националности, а оно које је остало било је углавном бошњачке и хрватске националности). Дом за људска права је наредио Федерацији БиХ: (а) да предузме све неопходне законодавне и управне радње до 10. јула 2003. године да би се осигурало да апликанти не буду више дискриминисани, нарочито у поређењу са оним пензионерима који су у току рата остали на територији данашње Федерације БиХ; и (б) да апликантима исплaти надокнаду разлике између пензија које им је исплаћивао Фонд ПИО РС и износа који би примали од Заодa ПИО/МИО Федерације БиХ од датума подношења апликација Дому за људска права до дана када Федерација БиХ поступи по налогу Суда из гoрe цитирaнe тачке (а). 10. Оцијенивши да би њена пензија из Завода ПИО/МИО Федерације БиХ била мања од оствареног износа пензије коју је примала из Фoндa ПИО РС, дана 22. јула 2003. године Завод ПИО/МИО Федерације БиХ обавијестио је гђу Пашалић да јој неће исплатити никакву надокнаду. Завод ПИО/МИО Федерације БиХ занемарио је

чињеницу да у то вријеме пензионери у Републици Српској, за разлику од пензионера у Федерацији БиХ, нису примали номинални износ својих пензија, него само њихов дио, због фискалних проблема у том ентитету. 11. Случај госп. Шекеровића се још водио када је Дом за људска права престао да постоји 31. децембра 2003. године. Уставни суд Босне и Херцеговине (Уставни суд) преузео је његов предмет и дана 27. јуна 2007. године донио пресуду сличну оној у предмету гђe Пашалић. 12. Дана 14. децембра 2007. године Завод ПИО/МИО Федерације БиХ одлучио је да госп. Шекеровићу исплати 8.345 конвертибилних марака (КМ) [Конвертибилна марка има исти фиксни курс према евру као што је имала њемачка марка (1 евро = 1,95583 конвертибилних марака).] као надокнаду за разлику између износа који је примио од Фонда ПИО РС у период између 16. априла 2002. године и 30. новембра 2007. године и износа који би примио од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ у истом периоду. Такође је одлучио да ту разлику настави плаћати и у будућности. У марту 2008. године, на примјер, апликант је примио 531,00 КМ од Фонда ПИО РС и 105,00 КМ од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ. 13. Након доношења пресуде у предмету Карановић (изнад наведене), Завод ПИО/МИО Федерације БиХ промијенио је своју праксу и пристао да гђи Пашалић надокнади разлику између износа који је стварно примила од Фонда ПИО РС (а не номиналног износа њене пензије од Фонда ПИО РС) и износа који би примила од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ у периоду након 18. фебруара 2002. године. Како би утврдио износ који јој треба исплатити, 23. јуна и 22. јула 2008. године Завод ПИО/МИО Федерације БиХ затражио је од Фонда ПИО РС пoдaткe o износу који је стварно исплаћен гђи Пашалић. Фонд ПИО РС није одговорио. Дана 3. јула и 28. августа 2008. године Завод ПИО/МИО Федерације БиХ упутиo је дописе гђи Пашалић (један на адресу у Сарајеву, а други на адресу у Београду), али су се вратили као неуручени (адресат непознат). Коначно, у јуну 2010. године апликанткиња је доставила потребне податке и Завод ПИО/МИО Федерације БиХ је у јулу 2010. године исплатио гђи Пашалић 1.425,00 КМ (односно, 839,00 КМ за 2002, 530,00 КМ за 2003. и 56,00 КМ за 2004. годину). Од 2005. године апликанткиња очито прима већи износ од Фонда ПИО Републике Српске него што би примала од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ (тако је она у априлу 2010. године примила 627,00 КМ од Фонда ПИО РС, док би од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ примила 483,00 КМ). 14. Дана 13. октобра 2010. године Уставни суд је утврдио да његова одлука у предмету госп. Шекеровића од 27. јуна 2007. године није извршена, јер он још није добио рјешење o пензији од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачку 19. испод). 15. Према званичним подацима, просјечна пензија је увијек била мања у Републици Српској него у Федерацији БиХ. Та разлика је, међутим, смањена: док је 2003. године просјечна пензија била 133,00 КМ у Републици Српској и 192,00 КМ у Федерацији БиХ, 2009. године ови износи су били 335,00 КМ у Републици Српској и 346,00 КМ у Федерацији БиХ. Штавише, пензионери у Републици Српској сада примају, као и они у Федерацији БиХ, номиналне износе својих пензија (донедавно су ови први, за разлику од ових других, примали само дио износа номиналних пензија због фискалних проблема у том ентитету).

Broj 7 - Stranica 26

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

II - РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА А. Релевантно домаће право 16. Споразум о пензијама ["Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 24/00 од 30. јуна 2000. године и „Службени гласник Републике Српске“, бр. 15/00 од 5. јуна 2000. године.] између домаћих пензионих фондова ступио је на снагу 27. марта 2000. године. У складу са чланом 2, став 1. тог Споразума, лица која су примала пензију од, на примјер, Фонда ПИО РС, на дан 27. март 2000. године наставиће да примају пензије од тог фонда, чак и ако се након тога преселе у Федерацију БиХ. 17. Сви пензионери који живе у једном ентитету имају једнак приступ здравственој заштити, без обзира да ли примају пензије од тог или од другог ентитета (члан 2. став 2. Споразума о здравственој заштити [“Службени лист Босне и Херцеговине“, бр. 30/01 од 18. децембра 2001. године, „Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 8/02 од 28. фебруара 2002. године, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 9/02 од 25. фебруара 2002. године и „Службени гласник Брчко Дистрикта“, бр. 6/02.]). 18. Пензије не подлијежу плаћању пореза ни у једном ентитету, без обзира да ли се примају из дотичног ентитета, из другог ентитета или из иностранства (погледати Закон о порезу на доходак из 2008. године [“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 10/08 од 5. марта 2008. године, измјене и допуне објављене у „Службеним новинама Федерације Босне и херцеговине“, бр. 9/10 од 26. фебруара 2010. године] и Закон о порезу на доходак из 2006. године [“Службени гласник Републике Српске“, бр. 91/06 од 20. септембра 2006. године, измјене и допуне објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 128/06 од 29. децембра 2006, 120/08 од 22. децембра 2008. и 71/10 од 23. јула 2010. године.]). Б. Релевантна домаћа пракса 19. Бивши Дом за људска права и Уставни суд донијели су четири одлуке које се односе на деветнаест пензионера (укључујући и апликанте из овог предмета) којима је прије рата додијељена пензија на територији данашње Федерације БиХ, а који су се у току рата преселили на територију данашње Републике Српске и који су, само из тог разлога, наставили да примају пензију из Фонда ПИО РС упркос томе што су се након рата вратили у Федерацију БиХ. Они су утврдили да је то поступање дискриминатoрнo и наредили да Федерација БиХ предузме одређене опште мјере (видjeти тачку 9. изнaд). Уставни суд сматра да пуно извршење ових пресуда значи да се апликантима oмoгући oствaрeњe пензијa из Завода ПИО/МИО Федерације БиХ и да се позитивно законодавство измијени на начин да свима који се налазе у истој ситуацији омогући да траже oствaрeњe пензије од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати одлуке ЦХ/02/9364 од 13. децембра 2007. године и ЦХ/00/6413 од 13. октобра 2010. године). 20. Насупрот томе, што се тиче оних којима је одобрена пензија на територији данашње Федерације БиХ, а који су се у току рата преселили на територију данашње Републике Српске, а који се нису вратили у Федерацију БиХ након рата, исти органи су утврдили да чињеница да су примали пензије из Фонда ПИО РС (умјесто већих пензија Завода ПИО/МИО Федерације БиХ) не достиже ниво дискриминације (Одлука Дома за људска права ЦХ/03/12994 од 4. новембра 2003. године и одлука Уставног суда АП272/08 од 28. априла 2010. године).

ПРАВО I - СПАЈАЊЕ АПЛИКАЦИЈА 21. С обзиром на њихову заједничку чињеничну и правну позадину, Суд је одлучио да ове двије апликације треба да буду спојене у складу са чланом 42. став 1. Пословника Суда. II - НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 6. КОНВЕНЦИЈЕ И ЧЛАНА 1. ПРОТОКОЛА БР. 1 УЗ КОНВЕНЦИЈУ 22. Апликанти се жале на неизвршење домаћих пресуда. Позивају се на члан 6. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију. Члан 6, у релевантном дијелу, гласи како слиједи: "Приликом утврђивања грађанских права и обавеза … свако има право на … и јавну расправу у разумном року … судом..." Члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију прописује: "Свако физичко или правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим принципима међународног права. Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примјењује такве законе које сматра потребним да би надзирала коришћење имовине у складу са општим интересима или да би осигурала наплату пореза или других доприноса или казни." А. Прихватљивост 23. Влада тврди да је одлука Уставног суда у предмету госп. Шекеровића у потпуности извршена у децембру 2007. године, када је Завод ПИО/МИО Федерације БиХ исплатио не само разлику између износа који је апликант примио од Фонда ПИО РС и износа који би примио од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ него је такође пристао да му плаћа сваку такву разлику и у будућности. Госп. Шекеровић након тога више није могао тврдити да је жртва повреде Конвенције. Што се тиче гђе Пашалић, Влада тврди да је одлука Дома за људска права у потпуности извршена у јулу 2010. године, када је Завод ПИО/МИО Федерације БиХ исплатио разлику између износа који је апликанткиња примила од Фонда ПИО РС и износа који би примила од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ. Како је апликанткиња доставила само податке потребне за обрачун и исплaту разлике у јуну 2010. године, након што је поднијела тужбу Суду, злоупотријебила је право на подношење појединачне представке (члан 35. став 3. тачка (а) Конвенције).Узимајући у обзир и висину предметног износа, Влада тврди да апликанткиња није претрпјела значајниjу штету (члан 35. став 3, тачка (б) Конвенције). 24. Госп. Шекеровић није поднио писмено изјашњење као одговор на изјашњење Владе. Гђа Пашалић је тврдила да је напустила Сарајево у јуну 2005. године jeр je Завод ПИО/МИО Федерације БиХ oдбиo да јој одобри пензију, без обзира на наредбу Дома за људска права од 10. јануара 2003. године, тaкo дa joј се не може приговарати што није oбaвиjeстилa Завод о свом боравишту након тога. 25. Суд констатује да је Влада, у својим приговорима, пошла од претпоставке да извршење домаћих одлука које су предмет разматрања не захтијева ништа више од исплате надокнаде разликe између износа који су апликанти примили од Фонда ПИО РС и износа који би примили од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ. Влада, дакле, узима као почетну тачку да је прелазак апликантовог права на пензију са Фонда ПИО РС на Завод ПИО/МИО Федерације БиХ непотребан. Суд сматра да ово задире у саму срж

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 27

питања да ли су домаће одлуке извршене, како захтијева члан 6. Конвенције и члан 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију (погледати тачке 27. и 28). Сходно томе, ово питање ће на прикладнији начин бити испитано у фази одлучивања о меритуму. 26. Ова тужба такође није ни очигледно неоснована у смислу члана 35. став 3. Конвенције нити је неприхватљива по другом основу. Због тога мора бити проглашена прихватљивом. Б. Меритум 27. Апликанти сматрају да потпуно извршење домаћих одлука које су предмет разматрања захтијева да се њихово право на пензију пренесе на Завод ПИО/МИО Федерације БиХ. 28. Влада се с тим не слаже. Она тврди да је једина разлика између оних који су живјели у Федерацији БиХ док су примали пензију од Фонда ПИО РС и оних који су живјели тамо док су примали пензију од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ била у разлици висинe износa додијељене пензије (погледати тачке 17. и 18), која се током времена смањивала (погледати тачку 15). Штавише, апликантима јесте исплаћена надокнада и она ће се наставити исплаћивати за евентуалну разлику између пензија Фонда ПИО РС и пензија колике би биле да их исплаћује Завод ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачке 12. и 13). Влада је сматрала да због тога није било потребе да се извршење права апликаната на пензију пренесе са Фонда ПИО РС на Завод ПИО/МИО Федерације БиХ. 29. Општи принципи у вези са извршењем пресуда су недавно поновљени у предмету Burdov против Русије (бр. 2), бр. 33509/04, пара. 65-70, ЕЦХР 2009.... 30. Суд је већ разматрао ово питање у предмету Карановић, цитираном изнад, и одлучио да је извршење сличне домаће одлуке захтијевало да се извршење права апликанта на пензију пренесе са Фонда ПИО РС на Завод ПИО/МИО Федерације БиХ. Такође је утврдио да чињеница да је разлика између пензија које исплаћују ови фондови постала мања након доношења домаће одлуке нема никакав значај за обавезу тужене стране да је изврши. Уставни суд је касније дошао до истог закључка у предметном случају апликанта: упркос чињеници да се Завод ПИО/МИО Федерације БиХ сагласио да исплати госп. Шекеровићу разлику између његове садашње пензије и онога што би примао као пензију од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ и да настави плаћати сваку такву разлику у будућности, Уставни суд је утврдио да госп. Шекеровићу умјесто тога треба одобрити пензију Завода ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачку 14. изнад). Такође је и у другом предмету наредио да се одговарајуће позитивно законодавство измијени како би омогућило свим осталим лицимa којa се налазе у истој ситуацији да поднесу захтјев за пензију Заводу ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачку 19) Суд, према томе, не види разлога за одступaњe од праксе Карановић. 31. Како је прошло много година од када су домаће пресуде постале коначне, а одговарајуће позитивно законодавство није измијењено и допуњено како би омогућило апликантима и свим осталим који се налазе у истој ситуацији да поднесу захтјев за пензију Заводу ПИО/МИО Федерације БиХ, Суд одбија приговоре Владе (погледати тачке 23-25) и утврђује да је дошло до повреде члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију. III - НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 13. КОНВЕНЦИЈЕ 32. Гђа Пашалић, без даљег подношења доказа, тврди да је у њеном случају дошло до повреде члана 13.

33. Суд сматра да је ова тврдња очигледно неоснована због недостатка доказа и мора бити одбијена у складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције. IV - НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 14. КОНВЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЧЛАНОМ 1. ПРОТОКОЛА БР. 1 34. На крају, гђа Пашалић наводи да је неизвршење домаће одлуке достигло ниво повреде члана 14. у вези са чланом 1. Протокола бр. 1. Члан 14. прописује: "Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом осигурава се без дискриминације по било којој основи, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус." 35. Влада је оспорила тај аргумент, ослањајући се на разлоге наведене у тачки 28. 36. У складу са праксом Суда, члан 14. допуњава друге суштинске одредбе Конвенције и њених Протокола. Овaj члaн нe примjeњуje сe сaмoстaлнo, вeћ има дејство само у вези са "уживањем права и слобода" које штите другe одредбе. Иако примјена члана 14. не претпоставља повреду ових одредаба – и у тој мјери је независна – не може бити мјеста њеној примјени осим ако предметне чињенице не спадају у домен једне или више ових одредаба (Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине [ГЦ], бр. 27996/06 и 34836/06, тачка 39, 22. децембар 2009. године, и други извoри цитирaни у њој). Суд је даље утврдио да дискриминација значи различито третирање, без објективног и разумног оправдања, особа у сличним ситуацијама. "Без објективног и разумног оправдања" значи да се разликом која је у питању не постиже "легитиман циљ" или да не постоји "разуман однос пропорционалности између употријебљених средстава и циља који се настоји постићи" (ибид, тачка 42). 37. Неоспорно је да чињенице из овог предмета спадају у домен члана 1.Протокола бр. 1 уз Конвенцију (видjeти тачку 31. изнад) и да је стога члан 14. у вези са том одредбом примјењив. Врaћajући се меритуму ове тужбе, констатује се да је домаћи Дом за људска права утврдио да су апликанти и други пензионери који су се након рата вратили из Републике Српске у Федерацију БиХ били дискриминисани у поређењу са пензионерима који су у току рата остали у данашњој Федерацији БиХ без икаквог објективног и разумног оправдања за такав различит третман (види тачку 9). Суд не види никакав разлог за одступање од те одлуке. Узимајући у обзир да је утврдио да мјере наведене у тој домаћој одлуци још увијек нису спроведене (видjeти тачку 31), Суд сматра да се и даље наставља дискриминација апликанткињe само на основу њенoг статуса бившег интерно расељеног лица. Због тога је дошло до повреде члана 14. у вези са чланом 1.Протокола бр. 1. V - ПРИМЈЕНА ЧЛАНОВА 46. и 41. КОНВЕНЦИЈЕ А. Члан 46. Конвенције 38. Члан 46. Конвенције, у свом релевантном дијелу, гласи: "1. Високе стране уговорнице преузимају обавезу да се повинују коначној пресуди Суда у сваком предмету у ком су странке. 2. Коначна одлука Суда доставља се Комитету министара који надгледа њено извршење." 39. Суд је у предмету Карановић, који је раније цитиран у пресуди, нашао да је повреда члана 6. Конвенције резултат неизвршења сличне домаће одлуке и утврдио је да чињенице предмета указују на постојање недостатка који утиче на цијелу једну категорију становништва (оне који-

Broj 7 - Stranica 28

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

ма је пензија одобрена прије рата на територији данашње Федерације БиХ, a који су се онда у току рата преселили на територију данашње Републике Српске и који су, само из тог разлога, наставили да примају пензије из Фонда ПИО РС упркос њиховом повратку након рата у Федерацију БиХ). Наредио је одређене појединачне мјере (укључујући пренос апликантoвoг прaвa нa oствaрeњe пензијe кoд Заводa ПИО/МИО Федерације БиХ), али је оставио туженој страни да изабере опште мјере кoje ће усвојити како би окончала повреду прaвa коју је Суд утврдио, штo ћe бити предмет надзора Комитета министара. Након доношења пресуде у предмету Карановић, тужена страна је одлучила да изврши друге сличне домаће одлуке (укупно четири одлуке које се односе на деветнаест особа, укључујући апликанте из овог предмета) тако што ће им исплатити разлику између износа који су примили од Фонда ПИО РС и износа који би примили од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачке 12. и 13). Према наводима Владе, има више од 3.500 особа у сличној ситуацији које још нису добиле одлуке у своју корист. Међутим, у погледу њих, до сада нису предузете никакве мјере. 40. Суд у овом случају сматра, као и Уставни суд, да предметне домаће одлуке подразумијевају измјену релевантног законодавства како би се омогућило апликантима и свим осталим у таквој ситуацији да поднесу захтјев за пензију Заводу ПИО/МИО Федерације БиХ (погледати тачку 31) Не може се искључити могућност да би Суд могао доћи до истог закључка у неком будућем предмету који се односи на неизвршење домаће одлуке ове врсте. Штавише, иако је истина да је само деветнаест особа до сада добило пресуду у своју корист, многи други би могли да их добију у будућности према подацима које је доставила Влада. Како опште мјере које је наредио Уставни суд у сличном случају (погледати тачку 19) још нису извршене, изгледа да не би било основа за одбијање неког сличног будућег случаја само зато што се апликант није жалио Уставном суду (видjeти Халиловић против Босне и Херцеговине, бр. 23968/05, став 22, 24. новембар 2009. године, у коме је Суд одбацио приговор Владе да је апликант пропустио да поднесе одговарајућу жалбу Уставном суду, јер опште мјере које је тај суд наредио у сличном предмету нису биле извршене). Због тога, иако у принципу није на Суду да одлучује које мјере за отклањање повреде могу бити прикладне како би тужена страна испунила обавезе из члана 46, повреда која је утврђена у овом предмету не оставља никакав стварни избор у погледу мјера које су потребне да се она отклони. 41. У овим условима, с обзиром на велики број могућих апликаната који представљају пријетњу будућој ефикасности примјене механизма Конвенције, Суд сматра да тужена страна мора обезбиједити измјене релевантног законодавства како би се омогућило апликантима и свим осталим који се налазе у таквој ситуацији (наиме, они који су прије рата oствaрили прaвo нa пензију у данашњој Федерацији БиХ, а у току рата су се преселили у Републику Српску, и који су, само из тог разлога, наставили да примају пензију из Фонда ПИО РС упркос чињеници да су се након рата вратили у Федерацију БиХ) да поднесу захтјев, уколико то желе, за пензију Заводу ПИО/МИО Федерације БиХ. Мора бити наглашено да се овај налог не односи на оне који се нису вратили у Федерацију БиХ након рата (погледати тачку 20) To знaчи дa, они којима је пензију додијелио Завод ПИО/МИО Федерације БиХ након повратка из Републике Српске треба да, као било који други пензионер Завода ПИО/МИО Федерације БиХ, задрже право на

пензију чак и ако се касније одселе у иностранство (као гђа Пашалић, која је одселила у Србију након што је Дом за људска права донио одлуку у њену корист). Б. Члан 41. Конвенције 42. Члан 41. Конвенције прописује: "Када Суд утврди да је дошло до повреде Конвенције или њених протокола, а унутрашње право дотичне високе стране уговорнице омогућава само дјелимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити правично задовољење оштећеној странци". 1. Одштета 43. Како госп. Шекеровић није поднио захтјев за правично задовољење, Суд сматра да нема потребе да му се додијели неки износ пo тoм oснoву. 44. Гђа Пашалић је тражила 12.000,00 евра у погледу нематеријалне штете. Влада је овај износ сматрала превисоким. Вршећи правичну процјену, како налаже члан 41. Конвенције, Суд досуђује гђи Пашалић 5.000,00 евра у том погледу. 2. Трошкови и издаци 45. Апликанти нису тражили накнаду трошкова и издатака. 3. Затезне камате 46. Суд сматра да је прикладно да се затезне камате рачунају на основу најниже кредитне стопе Европске централне банке на коју се додаје три одсто. ИЗ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ РАЗЛОГА, СУД ЈЕДНОГЛАСНО 1. Одлучује да споји апликације; 2. Придружује меритуму предмета прелиминарне приговоре Владе у вези са жалбама по члану 6. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију, проглашава ове жалбе као и жалбе по члану 14. Конвенције у вези са чланом 1. Протокола бр. 1 прихватљивим, а преостали дио апликације неприхватљивом; 3. Пресуђује да постоји повреда члана 6. Конвенције и одбацује прелиминарне приговоре Владе у вези са том жалбом; 4. Пресуђује да постоји повреда члана 1. Протокола бр. 1 уз Конвенцију и одбацује прелиминарне приговоре Владе у вези са том жалбом; 5. Пресуђује да постоји повреда члана 14. Конвенције у вези са чланом 1. Протокола бр. 1 у погледу гђе Пашалић; 6. Пресуђује: (а) да тужена држава треба, у року од шест мјесеци од дана када ова пресуда постане коначна у складу са чланом 44. став 2. Конвенције, обезбиједити да се позитивно законодавство измијени на начин да се апликантима и осталима који се налазе у истoj ситуацији омогући да, ако то желе, траже исплату пензије од Завода ПИО/МИО Федерације БиХ; (б) да тужена страна треба да, у року од три мјесеца од дана када ова пресуда постане коначна у складу са чланом 44. став 2. Конвенције, исплати гђи Пашалић 5.000,00 евра (петхиљада евра), плус све могуће порезне трошкове, у погледу нематеријалне одштете, које треба прерачунати у конвертибилне марке по курсу који се примјењује на дан исплате; (ц) да ће од истека горе наведеног рока од три мјесеца до исплате, затезне камате бити обрачунате на горе наведени износ по стопи која је једнака најнижој кредитној стопи Европске централне банке у периоду неплаћања на коју се додаје три одсто; 7. Одбија преостали дио захтјева гђе Пашалић за правичну накнаду.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 29

Сачињено на енглеском језику и објављено у писаној форми 8. марта 2011. године, у складу са Прaвилoм 77. ст. 2. и 3. Пoслoвникa Суда. Регистрар Предсједник Lawrence Early, с. р. Nicolas Bratza, с. р.

PREDMET ŠEKEROVIĆ I PAŠALIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE
(Aplikacije br. 5920/04 i 67396/09) PRESUDA STRASBURG 8. mart 2011. godine KONAČNA 15/09/2011 Ova presuda postat će konačna pod uslovima iz člana 44. stav 2. Konvencije. Presuda može biti predmet redakture. PRESUDA U PREDMETU ŠEKEROVIĆ I PAŠALIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE U predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrto odjeljenje), zasjedajući u vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, Sverre Erik Jebens, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Vincent A. de Gaetano, sudije, i Lawrence Early, Registrar Odjeljenja, nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog dana 15. februara 2011., donosi sljedeću presudu usvojenu istog dana: POSTUPAK 1. Ovaj predmet otvoren je na osnovu dvije aplikacije (br. 5920/04 i 67396/09) protiv Bosne i Hercegovine koje su, na osnovu člana 34. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Konvencija) podnijeli Sudu dvoje građana Bosne i Hercegovine, gosp. Mlađen Šekerović i gđa Anka Pašalić (aplikanti), dana 29. decembra 2003., odnosno 5. oktobra 2009. godine. 2. Gđu Pašalić zastupao je gosp. B. Ćupović. Vladu Bosne i Hercegovine (Vlada) zastupala je gđa M. Mijić, agent. 3. Aplikanti su se žalili da domaće presude koje su donesene u njihovu korist, a kojima je utvrđena sistemska diskriminacija u penzijskom sistemu i naređeno preduzimanje određenih generalnih mjera, nisu izvršene. Predmet je sličan predmetu Karanović protiv Bosne i Hercegovine, br. 39462/03, od 20. novembra 2007. 4. Dana 17. marta 2010. predsjednik Četvrtog Odjela odlučio je da obavijesti Vladu o podnesenim aplikacijama. Također je odlučeno da se prihvatljivost i meritum aplikacije razmatraju istovremeno (član 29. stav 1.). ČINJENICE I. OKOLNOSTI PREDMETA 5. Gosp. Šekerović rođen je 1932. godine i živi u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Gđa Pašalić rođena je 1926. godine i živi u Beogradu, Srbija. 6. Gosp. Šekerović je ostvario starosnu penziju 1984. godine, a gđa Pašalić 1981. godine. 7. Godine 1992. godine oni su se odselili s teritorije koja danas pripada Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) na teritoriju današnje Republike Srpske (Federacija BiH i Republika Srpska u daljnjem tekstu "entiteti"). Dok su bili inter-

no raseljeni, primali su penzije od Penzionog fonda RS (Fond PIO RS). 8. Vrativši su u Federaciju 2000., odnosno 2001. godine, aplikanti su bezuspješno tražili da im se isplata penzija prebaci s Fonda PIO RS na Zavod PIO/MIO Federacije BiH. Zbog toga su 2002. godine podnijeli aplikacije Domu za ljudska prava, domaćoj instituciji za ljudska prava koja je formirana Aneksom 6 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 9. Dana 10. januara 2003. Dom za ljudska prava donio je vodeću odluku za troje aplikanata, među kojima je bio i jedan od aplikanata u predmetnom slučaju (gđa Pašalić) i aplikant iz predmeta Karanović (gore citiran), koji su penzionisani prije rata na teritoriji današnje Federacije BiH, a koji su se u toku rata preselili na teritoriju današnje Republike Srpske, a koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati penziju iz Fonda PIO RS uprkos činjenici da su se vratili u Federaciju BiH nakon rata (u skladu sa Sporazumom o penzijama, vidjeti tačku 16 ispod). Na taj način oni su tretirani drugačije od onih koji su ostali na teritoriji današnje Federacije BiH u toku rata. Dom za ljudska prava smatrao je da je to drugačije postupanje diskriminatorno i da predstavlja prepreku povratku raseljenih lica u njihove predratne domove (penzije koje isplaćuje Fond PIO RS obično su bile niže od penzija koje isplaćuje Zavod PIO/MIO Federacije BiH, a troškovi života obično su bili veći u Federaciji BiH). Nadalje, utvrdio je da situacija na koju se aplikanti žale ima rasističke konotacije (s obzirom na prirodu rata, stanovništvo koje se iselilo s teritorije današnje Federacije BiH na teritoriju današnje Republike Srpske u toku rata prvenstveno je bilo srpske nacionalnosti, a oni koji su ostali bili su uglavnom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti). Dom za ljudska prava naredio je Federaciji BiH: (a) da preduzme sve neophodne zakonodavne i upravne radnje do 10. jula 2003. da bi se osiguralo da aplikanti ne budu više diskriminirani, naročito u poređenju s onim penzionerima koji su u toku rata ostali na teritoriji današnje Federacije BiH; i (b) da aplikantima nadoknadi razlike između penzija koje im je isplaćivao Fond PIO RS i iznosa koji bi primali od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH od datuma podnošenja aplikacija Domu za ljudska prava do dana kada Federacija BiH postupi po nalogu Suda iz gore citirane tačke (a). 10. Ocijenivši da bi njena penzija iz Zavoda PIO/MIO Federacije bila niža od ostvarenog iznosa penzije koju je primala iz Fonda PIO RS, dana 22. jula 2003. Zavod PIO/MIO Federacije BiH obavijestio je gđu Pašalić da joj se neće isplatiti nikakva nadoknada. Zavod PIO/MIO Federacije BiH zanemario je činjenicu da u to vrijeme penzioneri u Republici Srpskoj, za razliku od penzionera u Federaciji BiH, nisu primali nominalni iznos svojih penzija, nego samo njihov dio, zbog fiskalnih problema u tom entitetu. 11. Slučaj gosp. Šekerovića još se vodio kada je Dom za ljudska prava prestao postojati 31.decembra 2003. Ustavni sud BiH (Ustavni sud) preuzeo je njegov predmet i dana 27. juna 2007. donio presudu sličnu onoj u slučaju gđe Pašalić. 12. Dana 14. decembra 2007. Zavod PIO/MIO Federacije BiH odlučio je da gosp. Šekeroviću isplati 8.345 konvertibilnih maraka (KM) [Konvertibilna marka ima isti fiksni kurs prema euru kao što je imala njemačka marka (1 euro = 1,95583 konvertibilnih maraka).] kao nadoknadu za razliku između iznosa koji je primio od Fonda PIO RS u periodu između 16. aprila 2002. i 30. novembra 2007. i iznosa koji bi primio od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH u istom periodu. Također je odlučio da tu razliku nastavi plaćati i u budućnosti. U martu 2008. godine, naprimjer, aplikant je primio 531,00 KM od Fonda PIO RS i 105,00 KM od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH.

Broj 7 - Stranica 30

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

13. Nakon donošenja presude u predmetu Karanović (gore citiran), Zavod PIO/MIO Federacije BiH promijenio je svoju praksu i pristao da gđi Pašalić nadoknadi razliku između iznosa koji je stvarno primila od Fonda PIO RS (a ne nominalnog iznosa njene penzije od Fonda PIO RS, vidjeti tačku 10. gore) i iznosa koji bi primila od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH u periodu nakon 18. februara 2002. Kako bi utvrdio iznos koji joj treba isplatiti, 23. juna i 22. jula 2008. Zavod PIO/MIO Federacije BiH zatražio je od Fonda PIO RS da navede iznos koji je stvarno isplaćen gđi Pašalić. Fond PIO RS nije odgovorio. Dana 3. jula i 28. augusta 2008. Zavod PIO/MIO Federacije BiH uputio je dopise gđi Pašalić (jedan na adresu u Sarajevu, a drugi na adresu u Beogradu), ali su se vratili neuručeni (adresat nepoznat). Konačno, u junu 2010. godine, aplikantica je dostavila potrebne podatke i Zavod PIO/MIO Federacije BiH je u julu 2010. godine isplatio gđi Pašalić 1.425,00 KM (odnosno, 839,00 KM za 2002., 530,00 KM za 2003. i 56,00 KM za 2004. godinu). Od 2005. godine aplikantica očito prima viši iznos od Fonda PIO RS nego što bi primala od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (tako je u aprilu 2010. godine primila 627,00 KM od Fonda PIO RS, dok bi od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH primila 483,00 KM). 14. Dana 13. oktobra 2010. Ustavni sud utvrdio je da njegova odluka u predmetu gosp. Šekerovića od 27. juna 2007. nije izvršena, jer on još nije dobio rješenje o penziju od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti tačku 19. ispod). 15. Prema zvaničnim podacima, prosječna penzija uvijek je bila niža u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH. Ta razlika je, međutim, smanjena: dok je 2003. godine prosječna penzija bila 133,00 KM u Republici Srpskoj i 192,00 KM u Federaciji BiH, 2009. godine ovi iznosi bili su 335,00 KM u Republici Srpskoj i 346,00 KM u Federaciji BiH. Štaviše, penzioneri u Republici Srpskoj sada primaju, kao i oni u Federaciji BiH, nominalne iznose svojih penzija (donedavno su ovi prvi, za razliku od drugih, primali samo dio iznosa nominalnih penzija zbog fiskalnih problema u tom entitetu). II. RELEVANTNO DOMAĆE PRAVO I PRAKSA A. Relevantno domaće pravo 16. Sporazum o penzijama ["Službene novine Federacije BiH", broj 24/00, od 30. juna 2000., i "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/00, od 5. juna 2000.] između domaćih penzionih fondova stupio je na snagu 27. marta 2000. U skladu s članom 2. stav 1. Sporazuma, lica koja su primala penziju, naprimjer, od Fonda PIO Republike Srpske na dan 27. marta 2000. nastavit će primati svoje penzije od tog fonda, čak i ako se nakon toga presele u Federaciju BiH. 17. Svi penzioneri koji žive u jednom entitetu imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, bez obzira da li primaju penzije od tog ili drugog entiteta (član 2. stav 2. Sporazuma o zdravstvenoj zaštiti ["Službene novine Federacije BiH", broj 24/00, od 30. juna 2000., i "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/00, od 5. juna 2000.]). 18. Penzije ne podliježu plaćanju poreza ni u jednom entitetu, bez obzira da li se primaju iz jednog ili drugog entiteta ili iz inozemstva (pogledati Zakon o porezu na dohodak iz 2008. godine ["Službene novine Federacije BiH", broj 24/00, od 30. juna 2000., i "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/00, od 5. juna 2000.] i Zakon o porezu na dohodak iz 2006. godine ["Službene novine Federacije BiH", broj 24/00, od 30. juna 2000., i "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/00, od 5. juna 2000.]). B. Relevantna domaća praksa 19. Bivši Dom za ljudska prava i Ustavni sud donijeli su četiri odluke koje se odnose na devetnaest penzionera (uključujući i aplikante iz ovog predmeta) koji su prije rata ostvarili

penzije na teritoriji današnje Federacije BiH, a koji su se u toku rata preselili na teritoriju današnje Republike Srpske i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati penziju iz Fonda PIO RS uprkos tome što su se nakon rata vratili u Federaciju BiH. Oni su utvrdili da je to postupanje diskriminatorsko i naredili Federaciji BiH da preduzme određene generalne mjere (pogledati tačku 9. gore). Ustavni sud smatra da puno izvršenje ovih presuda znači da se aplikantima omogući ostvarenje penzije iz Zavoda PIO/MIO Federacije BiH i da se pozitivno zakonodavstvo izmijeni na način da svima koji se nalaze u istoj situaciji omogući da traže ostvarenje penzije od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti odluke CH/02/9364, od 13. decembra 2007., i CH/00/6413, od 13. oktobra 2010.). 20. Nasuprot tome, što se tiče onih kojima je prije rata odobrena penzija na teritoriji današnje Federacije BiH, a koji su se u toku rata preselili na teritoriju Republike Srpske, a nisu se vratili u Federaciju BiH nakon rata, isti organi utvrdili su da činjenica da su primali penzije iz Fonda PIO RS (umjesto većih penzija Zavoda PIO/MIO Federacije BiH) ne dostiže nivo diskriminacije (Odluka Doma za ljudska prava CH/03/12994, od 4. novembra 2003., odluka Ustavnog suda AP-272/08, od 28. aprila 2010.). PRAVO I. SPAJANJE APLIKACIJA 21. S obzirom na njihovu zajedničku činjeničnu i pravnu pozadinu, Sud je odlučio da ove dvije aplikacije treba da budu spojene u skladu s članom 42. stav 1. Poslovnika Suda. II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1 UZ KONVENCIJU 22. Aplikanti se žale na neizvršenje domaćih presuda. Pozivaju se na član 6. Konvencije i član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. Član 6., u relevantnom dijelu, glasi kako slijedi: "Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ….., svako ima pravo na ….i javnu raspravu u razumnom roku pred … sudom … " Član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju propisuje: "Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na nesmetano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i općim principima međunarodnog prava. Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu s općim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni." A. Prihvatljivost 23. Vlada tvrdi da je odluka Ustavnog suda u predmetu gosp. Šekerovića u potpunosti izvršena u decembru 2007. godine kada je Zavod PIO/MIO Federacije BiH isplatio ne samo razliku između iznosa koji je aplikant primio od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primio od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH, nego je također odlučeno da se svaka takva razlika plaća i u budućnosti. Gosp. Šekerović, nakon toga, više nije mogao tvrditi da je žrtva povrede Konvencije. Što se tiče gđe Pašalić, Vlada tvrdi da je odluka Doma za ljudska prava u potpunosti izvršena u julu 2010. godine kada je Zavod PIO/MIO Federacije BiH isplatio razliku između iznosa koji je aplikantica primila od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primila od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH. Kako je aplikantica dostavila samo podatke potrebne za obračun i plaćanje razlike u junu 2010. godine, nakon što je podnijela tužbu Sudu, zloupotrijebila je pravo na podnošenje pojedinačne predstavke (član 35. stav 3. tačka (a) Konvencije).Uzimajući u obzir i visi-

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 31

nu predmetnog iznosa, Vlada tvrdi da aplikantica nije pretrpjela značajniju štetu (član 35. stav 3. tačka (b) Konvencije). 24. Gosp. Šekerović nije podnio pismeno izjašnjenje kao odgovor na izjašnjenje Vlade. Gđa Pašalić tvrdila je da je napustila Sarajevo u junu 2005. godine jer je Zavod PIO/MIO Federacije BiH odbio da joj odobri penziju, bez obzira na naredbu Doma za ljudska prava od 10. januara 2003., tako da joj se ne može prigovarati što nije obavjestila Zavod o svom boravištu nakon toga. 25. Sud konstatira da je Vlada, u svojim prigovorima, pošla od pretpostavke da izvršenje domaćih odluka koje su predmet razmatranja ne zahtijeva ništa više od isplate naknade za razliku između iznosa koji bi aplikanti primili od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primili od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH. Vlada, dakle, kao početnu tačku uzima da je prelazak aplikantovog prava na penziju s Fonda PIO RS na Zavod PIO/MIO Federacije BiH nepotreban. Sud smatra da ovo zadire u samu srž pitanja da li su domaće odluke izvršene, kako zahtijeva član 6. Konvencije i član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (vidjeti tačke 27. i 28. ispod). Shodno tome, ovo pitanje će na prikladniji način biti ispitano u dijelu o meritumu. 26. Ova tužba također nije ni očigledno neosnovana u smislu člana 35. stav 3. Konvencije niti je neprihvatljiva po drugom osnovu. Stoga mora biti proglašena prihvatljivom. B. Meritum 27. Aplikanti tvrde da potpuno izvršenje domaćih odluka, koje su predmet razmatranja, zahtijeva da se njihovo pravo na penziju prenese na Zavod PIO/MIO Federacije BiH. 28. Vlada se s tim ne slaže. Ona tvrdi da je jedina razlika između onih koji su živjeli u Federaciji BiH dok su primali penziju od Fonda PIO RS i onih koji su tamo živjeli dok su primali penziju od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH, bila u razlici visine iznosa ostvarene penzije (pogledati tačke 17. i 18. iznad), koja se tokom vremena smanjivala (vidjeti tačku 15. iznad). Štaviše, aplikantima jeste isplaćena naknada i nastavit će da se isplaćuje naknada za eventualnu razliku između visine njihove penzije kod Fonda PIO RS i penzije koju bi ostvarivali kod Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (pogledati tačke 12. i 13. iznad). Vlada je smatrala da zbog toga nije bilo potrebe da se izvršenje prava aplikanata na penziju prenese s Fonda PIO RS na Zavod PIO/MIO Federacije BiH. 29. Opći principi u vezi sa izvršenjem presuda nedavno su ponovljeni u predmetu Burdov protiv Russia (br. 2), br. 33509/04, para. 65-70, ECHR 2009-... 30. Sud je već razmatrao ovo pitanje u predmetu Karanović, gore citiran, i odlučio da je izvršenje slične domaće odluke zahtijevalo da se aplikantovo pravo na ostvarenje penzije kod Fonda PIO RS prenese na Zavod PIO/MIO Federacije BiH. Također je utvrdio da činjenica da je razlika između penzija koje isplaćuju ovi fondovi postala manja nakon donošenja domaće odluke nema nikakvog značaja za obavezu tužene strane da je izvrši. Ustavni sud je kasnije došao do istog zaključka u predmetnom slučaju aplikanta: uprkos činjenici da se Zavod PIO/MIO Federacije BiH saglasio da gosp. Šekeroviću isplati razliku između njegove sadašnje penzije i onoga što bi primao kao penziju od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH i da nastavi plaćati svaku takvu razliku u budućnosti, Ustavni sud utvrdio je da gosp. Šekeroviću umjesto toga treba odobriti penziju Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti tačku 14. gore). Također je i u drugom predmetu naredio da se odgovarajuće pozitivno zakonodavstvo izmijeni kako bi omogućilo svima koji se nalaze u istoj situaciji da podnesu zahtjev za penziju Zavodu PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti tačku 19. gore). Sud, prema tome, ne vidi razloge za odstupanje od prakse Karanović.

31. Kako je prošlo mnogo godina od kada su domaće presude postale konačne, a odgovarajuće pozitivno zakonodavstvo nije izmijenjeno i dopunjeno kako bi omogućilo aplikantima i svima ostalima koji se nalaze u istoj situaciji da podnesu zahtjev za penziju Zavodu PIO/MIO Federacije BiH, Sud odbija prigovore Vlade (vidjeti tačke 23.-25. gore) i utvrđuje da je došlo do povrede člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju. III. NAVODNA POVREDA ČLANA 13. KONVENCIJE 32. Gđa Pašalić, bez daljnjeg podnošenja dokaza, tvrdi da je u njenom slučaju došlo do povrede člana 13. 33. Sud smatra da je ova tvrdnja očito neosnovana zbog nedostatka dokaza i da mora biti odbijena u skladu s članom 35. st. 3. i 4. Konvencije. IV. NAVODNA POVREDA ČLANA 14. KONVENCIJE U VEZI S ČLANOM 1. PROTOKOLA BR. 1 34. Na kraju, gđa Pašalić navodi da je neizvršenje domaće predmetne odluke dostiglo nivo povrede člana 14. u vezi s članom 1. Protokola br. 1. Član 14. propisuje: "Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su: spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status." 35. Vlada je osporila taj argument, oslanjajući se na razloge navedene u tački 28. iznad. 36. U skladu s praksom Suda, član 14. dopunjava druge suštinske odredbe Konvencije i njenih Protokola. Ovaj član ne primjenjuje se samostalno, već samo u vezi s "uživanjem prava i sloboda" koje štite ove odredbe. Iako primjena člana 14. ne pretpostavlja povredu ovih odredbi – i u toj mjeri je nezavisna – ne može biti mjesta njenoj primjeni osim ako činjenice predmetnog slučaja ne spadaju u domen jedne ili više ovih odredbi (Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine [GC], br. 27996/06 i 34836/06, tačka 39., 22. decembar 2009., i drugi izvori citirani u njoj). Sud je dalje utvrdio da diskriminacija znači različito tretiranje, bez objektivnog i razumnog opravdanja, lica u sličnim situacijama. "Bez objektivnog i razumnog opravdanja" znači da ovo razlikovanje ne slijedi "legitiman cilj" ili da ne postoji "razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se nastoji postići" (ibid, tačka 42.). 37. Nesporno je da činjenice iz ovog predmeta spadaju "u domen" člana 1.Protokola br. 1 uz Konvenciju (vidjeti tačku 31. gore) i da je stoga član 14. u vezi s tom odredbom primjenjiv. Vraćajući se na meritum ove tužbe, konstatira se da je domaći Dom za ljudska prava utvrdio da su aplikanti i drugi penzioneri koji su se nakon rata vratili iz Republike Srpske u Federaciju BiH bili diskriminirani u odnosu na penzionere koji su u toku rata ostali u današnjoj Federaciji BiH bez ikakvog objektivnog i razumnog opravdanja za takav različit tretman (vidjeti tačku 9. gore). Sud ne vidi nikakav razlog za odstupanje od takve odluke. Uzimajući u obzir svoj zaključak da mjere naložene tom domaćom odlukom još uvijek nisu izvršene (vidjeti tačku 31. gore), Sud smatra da se i dalje nastavlja diskriminacija aplikantice samo na osnovu njenog statusa bivšeg interno raseljenog lica. Zbog toga je došlo do povrede člana 14. u vezi s članom 1.Protokola br. 1. V. PRIMJENA ČLANOVA 46. i 41. KONVENCIJE A. Član 46. Konvencije 38. Član 46. Konvencije, u svom relevantnom dijelu, glasi: "1. Visoke strane ugovornice preuzimaju obavezu da se povinuju konačnoj presudi Suda u svakom predmetu u kojem su stranke.

Broj 7 - Stranica 32

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

2. Konačna odluka Suda dostavlja se Komitetu ministara koji nadgleda njeno provođenje". 39. Sud je u predmetu Karanović, gore citiran, našao da je povreda člana 6. Konvencije rezultat neizvršenja slične domaće odluke i utvrdio je da činjenice predmeta ukazuju na postojanje nedostatka koji utiče na cijelu jednu kategoriju stanovništva (one kojima je prije rata odobrena penzija na teritoriji današnje Federacije BiH, koji su se onda u toku rata preselili na teritoriju današnje Republike Srpske i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati penzije iz Fonda PIO RS uprkos njihovom povratku u Federaciju BiH nakon rata). Naredio je određene individualne mjere (uključujući prijenos aplikantovog prava za ostvarenje penzije kod Zavoda PIO/MIO Federacije BiH), ali je ostavio tuženoj strani da izabere generalne mjere koje će se usvojiti kako bi se ispravile povrede prava koje je utvrdio Sud, što će biti predmet nadzora Komiteta ministara. Nakon donošenja presude u predmetu Karanović, tužena strana odlučila je da izvrši druge slične domaće odluke (ukupno četiri odluke koje se odnose na devetnaest lica, uključujući aplikante iz ovog predmeta) tako što će im isplatiti razliku između iznosa koji su primili od Fonda PIO RS i iznosa koji bi primili od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti tačke 12. i 13. gore). Prema navodima Vlade, ima više od 3.500 lica u sličnoj situaciji koja još nisu dobila domaće odluke u svoju korist. Međutim, do sada u odnosu na njih nisu preduzete nikakve mjere. 40. Sud u ovom slučaju smatra, kao i Ustavni sud, da predmetne domaće odluke podrazumijevaju izmjenu relevantnog zakonodavstva kako bi se aplikantima i svima ostalima u istoj situaciji omogućilo da podnesu zahtjev za penziju kod Zavoda PIO/MIO Federacije BiH (vidjeti tačku 31. gore). Ne može se isključiti mogućnost da bi Sud mogao doći do istog zaključka u nekom budućem predmetu koji se odnosi na neizvršenje domaće odluke ove vrste. Štaviše, iako je istina da je samo devetnaest lica do sada dobilo presudu u svoju korist, mnogi drugi bi u budućnosti mogli dobiti presudu, prema podacima koje je dostavila Vlada. Kako generalne mjere koje je naredio Ustavni sud u sličnom predmetu (vidjeti tačku 19. gore) još nisu izvršene, izgleda da ne postoji osnov za odbijanje nekog budućeg sličnog slučaja samo zato što se aplikant nije žalio Ustavnom sudu (vidjeti Halilović protiv Bosne i Hercegovine br. 23968/05, tačka 22., od 24. novembra 2009., gdje je Sud odbacio prigovor Vlade da je aplikant propustio da podnese odgovarajuću žalbu Ustavnom sudu, jer generalne mjere koje je taj sud naredio u sličnom predmetu nisu bile izvršene). Stoga, iako u principu nije na Sudu da odlučuje koje mjere za otklanjanje povrede mogu biti prikladne kako bi tužena strana ispunila obaveze iz člana 46., povreda koja je utvrđena u ovom predmetu ne ostavlja nikakav stvarni izbor u pogledu mjera koje su potrebne da se ona otkloni. 41. U ovim uslovima, s obzirom na veliki broj mogućih aplikanata, koji predstavljaju prijetnju budućoj efikasnosti za primjenu mehanizma Konvencije, Sud smatra da tužena strana mora osigurati izmjene relevantnog zakonodavstva kako bi se omogućilo aplikantima i svima ostalima koji se nalaze u istoj situaciji (naime, oni koji su prije rata ostvarili penziju u današnjoj Federaciji BiH, a u toku rata su se preselili u današnju Republiku Srpsku, i koji su, samo iz tog razloga, nastavili primati penziju iz Fonda PIO RS uprkos činjenici da su se nakon rata vratili u Federaciju BiH) da podnesu zahtjev za penziju, ako to žele, kod Zavoda PIO/MIO Federacije BiH. Mora biti naglašeno da se ovaj nalog ne odnosi na one koji se nisu vratili u Federaciju BiH nakon rata (vidjeti tačku 20. gore). To znači da, oni koji su ostvarili penziju kod Zavoda PIO/MIO Federacije BiH nakon povratka iz Republike Srpske treba da, kao

bilo koji drugi penzioner Zavoda PIO/MIO Federacije BiH, zadrže pravo na penziju čak i ako se kasnije odsele u inozemstvo (kao gđa Pašalić, koja je odselila u Srbiju nakon što je Dom za ljudska prava donio odluku u njenu korist). B. Član 41. Konvencije 42. Član 41. Konvencije propisuje: "Kada Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, a unutrašnje pravo dotične Visoke strane ugovornice omogućuje samo djelimičnu odštetu, Sud će, ako je to potrebno, pružiti pravedno zadovoljenje oštećenoj strani". 1. Odšteta 43. Kako gosp. Šekerović nije podnio zahtjev za pravičnu naknadu, Sud smatra da nema potrebe da mu se dodijeli neki iznos po tom osnovu. 44. Gđa Pašalić tražila je 12.000,00 eura u pogledu nematerijalne štete. Vlada je ovaj iznos smatrala previsokim. Vršeći pravednu procjenu, kako nalaže član 41. Konvencije, Sud dosuđuje gđi Pašalić 5.000,00 eura u tom pogledu. 2. Troškovi i izdaci 45. Aplikanti nisu tražili nadoknadu troškova i izdataka. 3. Zatezne kamate 46. Sud smatra da je opravdano da se zatezne kamate računaju na osnovu najniže kreditne stope Evropske centralne banke na koju se dodaje tri posto. IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JEDNOGLASNO 1. Odlučuje da spoji aplikacije; 2. Pridružuje meritumu predmeta preliminarne prigovore Vlade u vezi sa žalbama po članu 6. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, proglašava ove žalbe kao i žalbe po članu 14. Konvencije u vezi s članom 1. Protokola br. 1 prihvatljivim, a preostali dio aplikacije neprihvatljivom; 3. Presuđuje da postoji povreda člana 6. Konvencije i odbacuje preliminarne prigovore Vlade u vezi s tom žalbom; 4. Presuđuje da postoji povreda člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju i odbacuje preliminarne prigovore Vlade u vezi s tom žalbom; 5. Presuđuje da postoji povreda člana 14. Konvencije u vezi s članom 1. Protokola br. 1 u pogledu gospođe Pašalić; 6. Presuđuje: (a) da tužena država treba, u roku od šest mjeseci od dana kada ova presuda postane konačna u skladu s članom 44. stav 2. Konvencije, osigurati da se pozitivno zakonodavstvo izmijeni na način da se aplikantima i ostalima koji se nalaze u takvoj situaciji omogući, ako to žele, da traže isplatu penzije od Zavoda PIO/MIO Federacije BiH; (b) da tužena strana treba, u roku od tri mjeseca od dana kada ova presuda postane konačna u skladu s članom 44. stav 2. Konvencije, isplatiti gđi Pašalić, 5,000.00 eura (pethiljada eura), plus sve moguće troškove poreza, u pogledu nematerijalne odštete, koje treba preračunati u konvertibilne marke po kursu koji se primjenjuje na dan isplate; (c) da će od isteka navedenog roka od tri mjeseca do isplate, zatezne kamate biti obračunate na navedeni iznos po stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja na koju se dodaje tri posto; 7. Odbija preostali dio zahtjeva gđe Pašalić za pravednu naknadu. Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 8.marta 2011., u skladu s članom 77. st. 2. i 3. Poslovnika Suda. Registrar Predsjednik Lawrence Early, s. r. Nikolas Bratza, s. r.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 33

KAZALO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 92 Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Закон о измјени Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине (српски језик) Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 93 Odluka o imenovanju dr Christina Doctare za počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj i davanju suglasnosti za otvaranje Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj sa sjedištem u Vadstena (hrvatski jezik) Одлука о именовању dr Christina Doctare за почасног конзула Босне и Херцеговине у Краљевини Шведској и давању сагласности за отварање Почасног конзулата Босне и Херцеговине у Краљевини Шведској са сједиштем у Вадстена (српски језик) Odluka o imenovanju dr Christina Doctare za počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj i davanju saglasnosti za otvaranje Počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj sa sjedištem u Vadstena (bosanski jezik) DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK 94 Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (hrvatski jezik) Одлука о издавању лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом (српски језик) 1 Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (bosanski jezik) AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH 95 Rješenje broj 01-03-1-29-1-4-1/11 (hrvatski jezik) Рјешење број 01-03-1-29-1-4-1/11 (српски језик) Rješenje broj 01-03-1-29-1-4-1/11 (bosanski jezik) 2 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTI ODJEL 96 Presuda u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Пресуда у предмету Хаџић и Суљић против Босне и Херцеговине (српски језик) 2 97 2 Presuda u predmetu Hadžić i Suljić protiv Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Presuda u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Пресуда у предмету Шекеровић и Пашалић против Босне и Херцеговине (српски језик) Presuda u predmetu Šekerović i Pašalić protiv Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 3

4

5

1 1

6 6 7

8 12 16 20 24 29

Broj 7 - Stranica 34

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 35

Broj 7 - Stranica 36

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 37

Broj 7 - Stranica 38

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Ponedjeljak, 30.1.2012.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Broj 7 - Stranica 39

Broj 7 - Stranica 40

SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 30.1.2012.

Nakladnik: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Ravnatelj: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050 faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za I polugodište 2012. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00 KM

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 30. 1. 2012. godine

Broj/Broj

7

Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 30. 1. 2012. godine

1 - JANAB 11 - JANAB 12 - JANAB 13 - JANAB 2 - JANAB 21 - JANAB 22 - JANAB 23 - JANAB 24 - JANAB 3 - JANAB 31 - JANAB 32 - JANAB 33 - JANAB 4 - JANAB 41 - JANAB 5 - JANAB 51 - JANAB 52 - JANAB 53 - JANAB 6 - JANAB 61 - JANAB 62 - JANAB 63 - JANAB 7 - JANAB 71 - JANAB 72 - JANAB 73 - JANAB 8 - JANAB 81 - JANAB 82 - JANAB 83 - JANAB 84 - JANAB 9 - JANAB 91 - JANAB 10 - JANAB 101 - JANAB 102 - JANAB

OTVORENI POSTUPAK (~lanak 10. stavak 1. to~ka a) i ~lanak 28. stavak 1.) Obavijest o otvorenom postupku za nabavu roba Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lanak 10. stavak 1. to~ka b) i ~lanak 29. stavak 1. to~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lanak 2. stavak 1., ~lanak 21. stavak 6. to~ka c) Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavu roba Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJESTI O NABAVI (~lanak 10. stavak 1. to~ka c) i ~lanak 30. stavak 1.) Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavu roba Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lanak 10. stavak 1. to~ka e) uz ~lanak 2. stavak 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA Obavijest o natje~aju za izradu idejnog rje{enja OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lanak 20. i ~lanak 40. stav 1.) Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu roba Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 46. stavak 2. uz ~lanak 45. stavak 1. to~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV Dodatna objava poziva za nabavu roba Dodatna objava poziva za obavljanje usluga Dodatna objava poziva za izvr{enje radova DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lanak 45. sa ~l. 10. i 11. stavak 3.) Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavu roba ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lanak40. stavak 2. i ~lanak 32. stavak 3.) Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora tijekom jedne godine OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lanak 20. i ~lanak 12. stavak 2.) Obavijest o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lanak 13. stavak 6. i ~lanak 21. stavak 8.) Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije

Cijena oglasa - obavijesti o javnoj nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostava obavijesti off-line (dostava oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili osobno): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostava obavijesti on-line (putem sistema GO procure): – Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM – Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM – Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba – OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tenog lica ugovornog tijela, dostavljat }e se osobno, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavijesti dostavljene on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljene u ponedjeljak narednog tjedna. Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabava" u ponedjeljak. Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevat }e objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabave". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obvezni poziv na broj fakture.

OBAVIJEST
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBVEZNI pridr`avati se Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - Tisak: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za tisak: Mevludin Hamzi} Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 3

OGLASNIK JAVNE NABAVE
5 - JANAB 51 - JANAB
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227473120002 Telefon: 036/449-781 Faks: 036/449-781 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug Cijena najuspje{nije ponude: 35.400,00 KM Cijena najni`e ponude: 35.400,00 KM Cijena najvi{e ponude: 46.800,00 KM LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever Cijena najuspje{nije ponude: 26.700,00 KM Cijena najni`e ponude: 25.700,00 KM Cijena najvi{e ponude: 35.100,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug - 4. 1. 2012. godine LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever - 23. 12. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavijesti (1-11-12340-11) objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine. (5-51-1110-12)

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA Organizacija: JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar Kontakt osoba: Toni Zlomisli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227270100006 Telefon: 036/336-677 Fax: 036/336-607 E-mail: toni.zlomislic@hteronet.ba Internet adresa: www.ht.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) I.2.a javno poduze}e I.2.b na entitetskoj razini Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA Nabavka fiskalnih sustava po lotovima: LOT 1 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug LOT 2 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabava fiskalnih sustava II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 120.000,00 KM Za LOT 1 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug 70.000,00 KM Za LOT 2 Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever 50.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda s sljede}im potkriterijima: - cijena 70% - tehni~ke karakteristike 20% - jamstveni rok 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji jug Broj ugovora: UG-2840/11-1 od 4. 1. 2012. Organizacija: NET d.o.o. Mostar Adresa: Vukovarska 24 Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacijski broj: 4227037650004 Telefon:036/449-669 Faks: 036/449-669 LOT 2 - Isporuka fiskalnih sustava u Regiji sjever Broj ugovora: UG-2798/11-1 od 23. 12. 2011. godine Organizacija: ZK OFFICE d.o.o. Mostar Adresa: Vukovarska 38

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo Termoelektrana "Tuzla" Tuzla Kontakt osoba: Amra Halilovi}, dipl. ecc. Adresa: 21. aprila 4 Po{tanski broj: 75203 Bukinje Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4200225150048 Telefon: 035/305-131 Fax: 035/305-009 Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 1. Ugovor 217-TETZ/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 1. Isporuka june}eg mesa i mesnih proizvoda II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 133.024,50 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Pregovara~ki

Broj 7 - Stranica 4

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 217-TETZ/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "MESNICA SPAHI]" Lukavac Adresa: ^ar{ijska bb Po{tanski broj: 75300 Grad: Lukavac Identifikacioni broj: 309310250002 Telefon: 555-081 Fax: 555-081 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 140.559,50 KM cijena najni`e ponude: 140.559,50 KM Cijena najvi{e ponude: 157.060,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 19. 1. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Ne (5-51-1111-12)

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost ugovora je 480.503,07 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena u~e{}e 90% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: 0201-13-19 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: SEMIKEM Adresa: Biha}ka 21 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200003250001 Broj ugovora: 0201-13-26 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: KRAJINALIJEK Adresa: Ilije Gara{anina 5 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 400954890000 Broj ugovora: 0201-13-20 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: ITALGROUP Adresa: Stara cesta bb - Vogo{}a Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200552600006 Broj ugovora: 0201-13-23 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: EUROLAB Adresa: 27. marta, lamela D-11 lok. 3 Po{tanski broj: 76300 Grad: Bijeljina Identifikacioni broj: 400375860000 Broj ugovora: 0201-13-24 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: INEL Adresa: Polog bb Po{tanski broj: 88000 Grad: Mostar Identifikacioni broj: 227189240006 Broj ugovora: 0201-13-21 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: GLOBEX Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 4 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 218000740004 Broj ugovora: 0201-13-22 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: ENA Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 40 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200037070002 Broj ugovora: 0201-13-25 od 12. 1. 2012. godine Organizacija: SINEKS LABORATORIJA Adresa: Mi{e Stupara 5 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 400833670002 IV.3. PODUGOVARANJE Da Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 12. 01. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 10 (deset)

51 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 E-mail: kapoteka@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika KCUS-a

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – LOT 5: LOT 6: LOT 7: LOT 8: LOT 9: LOT 10: LOT 11: LOT 12: LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 LOT 8 05-1/02-2-14-566/11 05-1/02-2-14-567/11 05-1/02-2-14-568/11 05-1/02-2-14-569/11 05-1/02-2-14-570/11 05-1/02-2-14-571/11 05-1/02-2-14-572/11 05-1/02-2-14-573/11

Broj 7 - Stranica 5

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, obavje{tenje broj 1-12-11265-11 objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH" broj 65 od 15. 8. 2011. godine. (5-51-1117-12)

51 - JANAB
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] UPRAVA POLICIJE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: MUP Biha} - Uprava policije Kontakt osoba: Kr`ali} Asifa Adresa: 502. vite{ke brigade 2 Po{tanski broj: 77000 Grad: Biha} Identifikacioni broj: 4263093360007 Telefon: 037/224-224 lok. 198 Fax: 037/224-224 lok. 198 E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba Internet adresa: www.mupusk.gov.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka i isporuka dijelova uniforme, dopunskih dijelova uniforme i policijske opreme II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Zimska policijska vjetrovka sa amblemima (s ulo{kom na skidanje) LOT 2 Policijska ki{na kabanica LOT 3 Policijska bluza sa amblemom (kratka jakna) LOT 4 Policijske hla~e - zimske LOT 5 Policijske hla~e - ljetne LOT 6 Zimska ko{ulja (dugi rukav) LOT 7 Ljetna ko{ulja sa amblemima (kratki rukav) LOT 8 D`emper policijski LOT 9 Policijska {apka sa oznakom (zna~ka) LOT 10 Policijska kravata LOT 11 Policijska cipela (radna plitka) LOT 12 Opasa~ od kondure sa pripadaju}im futrolama II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) - UKUPNA KOLI^INA Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija pouda: - cijena 45% - kvalitet 30% - rok isporuke 20% - garantni rok 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: LOT 1: 05-1/02-2-14-563/11 LOT 2: 05-1/02-2-14-564/11 LOT 3: 05-1/02-2-14-565/11 LOT 4: 05-1/02-2-14-562/11

"Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj "Men" d.o.o. Tvorni~ka bb, Travnik "Men" d.o.o. Tvorni~ka bb, Travnik "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5. Novi Grad LOT 9 - "Koteks" d.o.o. Industrijska Zona b, Te{anj LOT 10 - "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5. Novi Grad LOT 11 - "Astorija compani" d.o.o. 5. Kozara~ke brigade 5. Novi Grad LOT 12- "Army Shop" d.o.o. Hamdije Kre{evljakovi}a 61, Sarajevo IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 160.758,00 Cijena najni`e ponude: 155.399,40 Cijena najvi{e ponude: 160.758,00 LOT 2 Cijena najuspje{nije ponude: 40.725,36 Cijena najni`e ponude: 39.653,64 Cijena najvi{e ponude: 42.686,80 LOT 3 Cijena najuspje{nije ponude: 127.534,68 Cijena najni`e ponude: 121.104,36 Cijena najvi{e ponude: 144.677,90 LOT 4 Cijena najuspje{nije ponude: 67.518,36 Cijena najni`e ponude: 67.518,36 Cijena najvi{e ponude: 91.096,20 LOT 5 Cijena najuspje{nije ponude: 56.801,16 Cijena najni`e ponude: 52.514,28 Cijena najvi{e ponude: 80.379,00 LOT 6 Cijena najuspje{nije ponude: 71.805,24 Cijena najni`e ponude: 40.725,36 Cijena najvi{e ponude: 76.092,12 LOT 7 Cijena najuspje{nije ponude: 69.661,80 Cijena najni`e ponude: 42.868,80 Cijena najvi{e ponude: 71.805,24 LOT 8 Cijena najuspje{nije ponude: 35.581,10 Cijena najni`e ponude: 35.851,10 Cijena najvi{e ponude: 41.797,08 LOT 9 Cijena najuspje{nije ponude: 45.012,24 Cijena najni`e ponude: 29.793,81 Cijena najvi{e ponude: 46.012,24 LOT 10 Cijena najuspje{nije ponude: 9.859,82 Cijena najni`e ponude: 9.859,82 Cijena najvi{e ponude: 12.646,29 LOT 11 Cijena najuspje{nije ponude: 43.940,52 Cijena najni`e ponude: 43.940,52 Cijena najvi{e ponude: 5.442,56 LOT 12 Cijena najuspje{nije ponude: 37.510,20 Cijena najni`e ponude: 37.510,20 Cijena najvi{e ponude: 69.661,82

Broj 7 - Stranica 6

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - 15. 11. 2011. godine LOT 2 - 15. 11. 2011. godine LOT 3 - 15. 11. 2011. godine LOT 4 - 15. 11. 2011. godine LOT 5 - 15. 11. 2011. godine LOT 6 - 2. 11. 2011. godine LOT 7 - 2. 11. 2011. godine LOT 8 - 11. 11. 2011. godine LOT 9 - 15. 11. 2011. godine LOT 10 - 11. 11. 2011. godine LOT 11 - 11. 11. 2011. godine LOT 12 - 11. 11. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - ~etiri LOT 2 - pet LOT 3 - {est LOT 4 - {est LOT 5 - {est LOT 6 - pet LOT 7 - pet LOT 8 - pet LOT 9 - ~etiri LOT 10 - pet LOT 11 - dvije LOT 12 - dvije V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-6124-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 od 9. 5. 2011. godine. (5-51-1119-12)

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 846.153,84 Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 15-03/3-16-8-542/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Konzorcij Lanaco d.o.o. Banja Luka Adresa: Knjaza Milo{a 15 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 645.521,69 KM Cijena najni`e ponude: 645.521,69 KM Cijena najvi{e ponude: 713.193,40 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 17. 1. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA Dvije ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-12199-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine. (5-51-1161-12)

51 - JANAB
AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Kontakt osoba: Jasmin Mehmedovi} Adresa: Mi{e Stupara 38 Po{tanski broj: 78000 Grad: Banja Luka Identifikacioni broj: 4402889700004 Telefon: 051/336-300 Fax: 051/340-180 Internet adresa: www.iddeea.gov.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Okvirni sporazum o izradi, isporuci i kupoprodaji obrazaca potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet okvirnog sporazuma je izrada, isporuka i kupoprodaja obrazaca potvrda o vlasni{tvu vozila i potvrda o registraciji vozila.

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-733 Fax: 033/751-728 Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 041-ED/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Kompozitni polimerni izolatori II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 286.000,00 KM

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 7

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 041-ED/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: BG Energo-tim d.o.o. Prijedor Adresa: Proleterskih brigada 7 Po{tanski broj: 79103 Grad: Prijedor Identifikacioni broj: 4400710750001 Telefon: 052/237-354 Fax: 052/237-354 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 250.699,56 KM Cijena najni`e ponude: 250.699,56 KM Cijena najvi{e ponude: 274.579,32 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 28. 12. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 5 (pet) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-1365-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 7/11 od 31. 1. 2011. godine. (5-51-1168-12)

51 - JANAB
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Sead ^i~ku{i}, dipl. ing. el. (za tehni~ka pitanja), 061/721-324, Mersad Kikanovi}, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja) 035/280-083 Adresa: Mije Kero{evi}a-Guje 1 Po{tanski broj: 75000 Grad: Tuzla Identifikacioni broj: 4209020780003 Telefon: 035/280-083, 035/282-096 Fax: 035/280-083, 035/287-460 E-mail: lejla.husejnovic@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka Uprave Dru{tva br. U-2032/11 od 09. 08. 2011. godine

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Javna nabavka roba - Elektromaterijal, po slijede}im lotovima: LOT1 Prekida~i i sklopnici II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1 - 132.344,30 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni u okviru doma}ih vrijednosnih razreda III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~kih zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA LOT 1 Broj ugovora 492 od 14. 12. 2011. godine IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "KOVAR" d.o.o. Sarajevo Adresa: Dobrinjska 79 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200133380004 Telefon: 033/628-111 Fax: 033/628-111 E-mail: konvar@bih.net.ba Internet adresa (web): http:// konvar.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 Cijena najuspje{nije ponude: 86.267,60 KM (bez PDV-a) Cijena najni`e ponude: 86.267,60 KM (bez PDV-a) Cijena najvi{e ponude: 122.903,68 KM (bez PDV-a) IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1: 14. 12. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1: 4 (~etiri) ponude V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-11911-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 68 od 29. 8. 2011. godine. (5-51-1194-12)

51 - JANAB
URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HEERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Aleksandar Nemet, Ismir Olov~i} Adresa: Radi}eva 8/1 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200803700005 Telefon: 033/565-700 Fax: 033/565-725 E-mail: aleksandar.nemet@vet.gov.ba, ismir.olovcic@vet.gov.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe

Broj 7 - Stranica 8

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 07-2-50-4-290-1/11 od 24. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1 Nabavka vakcina protiv bruceloze malih pre`ivara za konjuktivalnu aplikaciju i pripadaju}e za{titne opreme LOT 2 Nabavka u{nih markica za male pre`ivare (identifikacijske i vakcinalne) LOT 3 Nabavka laboratorijskog materijala za kontrolu bruceloze kod goveda II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) LOT 1 - 93.600,00 KM LOT 2 - 147.090,00 KM LOT 3 - 667.415,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) b) Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima: 1) cijena ~ija je vrijednost 50% 2) rok isporuke roba ~ija je vrijednost 50% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A LOT 1 Broj ugovora: 02-7-50-4-290-43/11 Organizacija: CZ VETERINARIA S.A. Adresa: P.O.BOX 16 Po{tanski broj: 36 400 Grad: Porrino LOT 2. Broj ugovora: 02-7-50-4-290-26/11 Organizacija: INOP d.o.o. Adresa: Gavrila Principa bb Po{tanski broj: 15 000 Grad: [abac LOT 3. Broj ugovora: 02-7-50-4-290-28/11 Organizacija: BOSNA-VET d.o.o. Adresa: Gora`danska 36A Po{tanski broj: 72 000 Grad: Zenica IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA LOT 1. Cijena najuspje{nije ponude: 93.600,00 KM Cijena najni`e ponude: 93.600,00 KM Cijena najvi{e ponude: 93.600,00 KM LOT 2 Cije;ia najuspje{nije ponude: 147.090,00 KM Cijena najni`e ponude: 147.090,00 KM Cijena najvi{e ponude: 160.160,00 KM LOT 3 Cijena najuspje{nije ponude: 667.415,00 KM Cijena najni`e ponude: 667.415,00 KM Cijena najvi{e ponude: 715.350,00 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA LOT 1 - 14. 12. 2011. godine LOT 2 - 4. 11. 2011. godine LOT 3 - 16. 11. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA LOT 1 - 1 LOT 2 - 3

LOT 3 - 4 V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-12177-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine. (5-51-1213-12)

52 - JANAB
DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kontakt osoba: Nata{a [obot Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4201544380001 Telefon: 033/779-056 Fax: 033/779-010 E-mail: natasa.sobot@dkpt.gov.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na dr`avnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka avio-karata II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 418.803,42 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 20-07/3-16-4-1069-55/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "KOMPAS-SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo Adresa: Turhanija 4 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200614300004 Telefon: 033/565-601 Fax: 033/208-015 IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 9,82 KM Cijena najni`e ponude: 9,82 KM Cijena najvi{e ponude: 11,70 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 5. 1. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 5 (pet)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 9

V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-12285-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 70/11 od 5. 9. 2011. godine. (5-52-1106-12)

52 - JANAB
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Sara~evi} Adnan, dipl. pr. Adresa: Trg heroja 14 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 42006429000008 Telefon: 033/651-317 Fax: 033/655.856 E-mail: fedzzo@bih.net.ba Internet adresa: www.for.com.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Ugovor o nabavci integralnog softvera za podr{ku procesu trezorskog poslovanja II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Isporuka, instalacija i podr{ka integralnog softverskog rje{enja za podr{ku poslovnim procesima trezorskog poslovanja II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 341.880,34 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) a) Samo najni`a cijena Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora: 01-4641/11 i 349/11, 14-I-3209/11 i 350/11, 2.1.-14-1103/11 i 353/11, 01/I-11-3-1642-1/11 i 344/11, 01-512/11 i 346/11, 01-37-1546-5/11 i 354/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: Grupa ponu|a~a/Konzorcij "OCEAN-COMP-2000", zastupani po "OCEAN" d.o.o. Travnik Adresa: Erika Brandisa 1 Po{tanski broj: 72270 Grad: Travnik Identifikacioni broj: 4200287340005 Telefon: 030/511-162 Fax: 030/510-070 E-mail: goran@ocean.ba Internet adresa (web): www.ocean.ba

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 224.559,93 KM Cijena najni`e ponude: 224.559,93 KM Cijena najvi{e ponude: 449.946,23 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 15. 8. 2011.godine 23. 8. 2011. godine 12. 9. 2011. godine 10. 10. 2011. godine 2. 9. 2011. godine 28. 12. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-12-3799-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 20/11 od 21. 3. 2011. godine. (5-52-1109-12)

53 - JANAB
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON ZENICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste Zeni~ko-dobojski kanton Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/246-151 Fax: 032/244-786 E-mail: zedompik@bih.net.ba Internet adresa: www.zdk.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b ostali Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nji Plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta - Kantonalne direkcije za ceste II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Radovi redovnog odr`avanja regionalnih cesta na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona za period juni 2011. do juni 2015. LOT 1 La{va-Zenica-Nemila Nemila-Bistri~ak-Tesli} (granica Federacije) Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) ^ajdra{-Ovnak-Travnik (granica Kantona) Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni

Broj 7 - Stranica 10

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.2. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA (~lan 24. ZJN) a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA Broj ugovora 12-27-29481/11 IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Organizacija: "Almy-tansport" d.o.o. Zenica Adresa: Vrandu~ka bb, Pe}uj Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218398500008 Telefon: 032/446-040 Fax: 032/446-041 Internet adresa (web): www.dobojputevi-dobojjug.com.ba IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJE PONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najuspje{nije ponude: 870.898,10 KM Cijena najni`e ponude: 870.898,10 KM Cijena najvi{e ponude: 903.145,25 KM IV.3. PODUGOVARANJE Ne Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 23. 11. 2011. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 2 (dvije) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-13-5526-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29 od 18. 4. 2011. godine. (5-53-1108-12)

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 - Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a. II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) Ukupna vrijednost ugovora je 24.289,20 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTE POSTUPKA Otvoreni III.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 1) cijena u~e{}e 90% 2) uslovi pla}anja u~e{}e 10% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^A Broj ugovora: 0201-13-12 od 10. 1. 2012. godine Organizacija: PHARMA MAAC Adresa: Zmaja od Bosne 44 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200371130008 Broj ugovora: 0201-13-11 od 10. 1. 2012. godine Organizacija: AB MEDIC Adresa: Azize [a}irbegovi} bb Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 200121960005 IV.3. PODUGOVARANJE Da Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA 10. 01. 2012. godine V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 8 (osam) V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-11737-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine. (7-71-1116-12)

7 - JANAB 71 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-841 E-mail: kapoteka@bih.net.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javni subjekt I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a.

9 - JANAB 91 - JANAB
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE U SASTAVU MINISTARSTVA ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Kantonalna Direkcija za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Kontakt osoba: Rasim Kova~ Adresa: Ku~ukovi}i 2 Po{tanski broj: 72000 Grad: Zenica Identifikacioni broj: 4218342030025 Telefon: 032/245-646, 032/246-151 Fax: 032/244-786 E-mail: zedompik@bih.net.ba Internet adresa: www.zdk.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 11

I.2.b na kantonalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Godi{nji Plan za{tite, odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta. II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Izgradnja pje{a~ke staze i rekonstrukcija dijela dionice na regionalnoj cesti R 445 Zenica-Tetovo-Nemila II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST Procijenjena ukupna vrijednost Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (~lan 12. (1.) b) 2.) Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 28. 12. 2011. godine IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 9 (devet) IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 570.135,73 KM Cijena najvi{e ponude: 918.414,13 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-13-11074-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", brj 63 od 8. 8. 2011. godine. (9-91-1105-12)

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Otvoreni postupak za nabavku Medicinskih sredstava X/2011 Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 - Tekst trakice za potrebe svih klinika KCUS-a II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) cca 500.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 15. 11. 2011. godine IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA Osam IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: nije evidentirano Cijena najvi{e ponude: nije evidentirano IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 1-11-11737-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Po gore navedenom postupku a na osnovu Rje{enja UR@-a broj U-1444/11 od 15. 11. 2011. godine postupak se poni{tava za LOT 1 i LOT 2. (9-91-1115-12)

91 - JANAB
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

91 - JANAB
ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka Apoteka Kontakt osoba: mr. ph. spec. Dubravka Aleksi} Jovanovi} Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200089110002 Telefon: 033/266-832 Fax: 033/266-832 E-mail: tsekretar@kapoteka.com ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne ROBE

OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Petar Mi}anovi} i Milan Tomi} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 440049490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/774-218 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da

Broj 7 - Stranica 12

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabvka filtera za rudarsku mehanizaciju - otvoreni postupak broj 90/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka filtera za rudarsku mehanizaciju - otvoreni postupak broj 90/11 II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 180.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TEWA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne obezbje|uje stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. Dio IV: DODATNE INFORMACIJE IV.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 237.039,41 KM Cijena najvi{e ponude: 303.952,85 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-1053-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 64 od 1. 8. 2011. godine. (9-91-1118-12)

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 250.000,00 KM Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva. Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 3. 10. 2011. godine IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA 3 (tri) IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA bez PDV-a Cijena najni`e ponude: 93.390,60 KM Cijena najvi{e ponude: 228.628,35 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 02-05-1126/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 65/11 od 15. 8. 2011. godine. (9-91-1121-12)

91 - JANAB
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE ROBE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi}, dipl. oec. Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200225150005 Telefon: 033/751-751 Fax: 033/751-759 E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Tender broj: 104-002-1/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Nabavka 3 mlinska udarna kola-rotora za blok 4 i 5 u TE "Tuzla" Odjeljak III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TENJA 9. 1. 2012. godine

91 - JANAB
OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE
O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Op}ina Lukavac Kontakt osoba: Salihovi} Suad Adresa: Trg slobode 1 Po{tanski broj: 75300 Grad: Lukavac Identifikacioni broj: 4209451920007 Transakcijski ra~un broj: 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke Vrsta prihoda: 722135 Telefon: 035/553-366 Fax: 035/553-554 E-mail: administrator@lukavac.ba Internet adresa: www.lukavac.ba I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a upravni organ I.2.b na lokalnom nivou Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Da II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka op}inskog na~elnika broj: 02-02-1-1125/11 od 4. 8. 2011. godine II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA Odr`avanje uli~ne rasvjete

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 13

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA ^etiri IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ / NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 466.389,75 KM Cijena najvi{e ponude: 669.919,69 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tenja 104-002-1/11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 66 od 22. 8. 2011. godine. Da, broj obavje{tenja 10-101-15684-11 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 92 od 21. 11. 2011. godine. (9-91-1163-11)

IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-11002-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 63 od 8. 8. 2011. godine. (9-91-1174-12)

91 - JANAB
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Vesko Koji} i Milan Tomi} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 4400449490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/774-218 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka vitalnih i rezervnih dijelova za potrebe RJ Rudnik - OP 29/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 1: Nabavka vitalnih i rezervnih dijelova za potrebe RJ Rudnik II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 115.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TEWA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Nijedna od primqenih ponuda nije prihvatqiva. Dio IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TEWA 5. 1. 2012. godine IV.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 2 (dvije) IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 77.729,00 KM Cijena naiv{e ponude: 98.500,00 KM IV.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVQENO OBAVJE[TEWE U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH"? Da, broj obavje{tewa 1-11-11002-11 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 63 od 8. 8. 2011. godine. (9-91-1175-12)

91 - JANAB
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE
O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE ROBE Dio I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Zavisno preduze}e "Rudnik i termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik Kontakt osoba: Vesko Koji} Adresa: Ugqevik bb Po{tanski broj: 76330 Grad: Ugqevik Identifikacioni broj: 440049490005 Telefon: 055/774-600 Faks: 055/774-218 I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) I.2.a javno preduze}e I.2.b na entitetskom nivou Dio II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe II.2. DA LI SE NAMJERAVAO ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) Ne II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Nabavka vitalnih i rezervnih dijelova za potrebe RJ Rudnik - OP 29/11 II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA LOT 2: Nabavka rezervnih dijelova za potrebe RJ Rudnik II.5. PROCIJEWENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) 110.000,00 KM Dio III: POSTUPAK III.1. VRSTA POSTUPKA Otvoreni III.2. RAZLOG PONI[TEWA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (~lan 12. ZJN) Broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od 3 (tri) i ne obezbje|uje stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. Dio IV: DODATNE INFORMACIJE IV.1. DATUM PONI[TEWA 5. 1. 2012. godine IV.2. BROJ PRIMQENIH PONUDA 3 (tri) IV.3. INFORMACIJE O NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMQENIH PONUDA Cijena najni`e ponude: 74.810,00 KM Cijena najvi{e ponude: 98.879,92 KM

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupio Naputak o na~inu objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Naputkom se utvr|uje na~in objavljivanja obavijesti u postupcima javnih nabava, koji su ugovorna tijela iy ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezni primjenjivati u postupcima javnih nabava, sukladno odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Naputka prestaje va`iti Naputak o na~inu pripreme obavijesti o nabavi, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusugla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabava u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo, za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirati Agenciju za javne nabave BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVIJEST O NABAVI OBAVIJEST O NABAVI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O NABAVI pO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVIJEST ZA NATJE^AJ ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODANA OBAVIJEST ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA OBAVIJEST O NABAVI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE ISPRAVKA OBAVIJESTI

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 15

A.1. - OBAVIJEST O NABAVI
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Elektroprenos BiH OP Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15, Sarajevo, sala br. 129 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pla}anje tenderske dokumentacije }e se izvr{iti na slijede}e ra~une Broj bankovnog ra~una: 5510010003400849 UniCredit Banja a.d Banja Luka 1610450028020039 Raiffeisen Banka Broj devoznog ra~una 5400-11001416 Swift BLBABA22 Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka, Koresodentna banka BKAUATWW/Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail:enisa.razanica@opsa.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Razanica, Nedzad Ademaj Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail: e.razanica@opsa.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica, Nedzad Ademaj Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail: e.razanica@opsa.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba (M1-A-1201-12)

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-2-1-39/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 3EP-100/11-vanlinijski prevoz radnika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Vanlinijski prevoz radnika Elektroprenos-a BiH Operativno podru~je Sarajevo u radne dane na relaciji Vije}nica-Bla`uj; Bla`uj-Vije}nica II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca po stupanju ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 7 - Stranica 16

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 32-1-2-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za antidoping kontrolu Kontakt osoba: Elvir Mujkanovi} Adresa: Mije Kero{evi}a 20 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209939100009 Telefon: 035310690 Faks: 035310691 Elektronska po{ta (e-mail): info@ada.gov.ba Internet adresa (web): www.ada.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 220.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratorijama ovla{tenim od strane svjetske antidoping agencije (WADA) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratorijama ovla{tenim od strane svjetske antidoping agencije (WADA) za 2012 i 2013 godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 220.000,00 KM II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Adresa najuspjesnijeg ponu|a~a odnosno sjedi{te laboratorije ovla{tene od strane svjetske antidoping agencije (WADA) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Agencija za antidoping kontrolu, Mije Kero{evi}a 20, 75 000 Tuzla, sala 11 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Laboratory analysis of urine and blood doping tests in laboratories accredited by the World Anti-Doping Agency (WADA) for 2012 and 2013. Tender documents are obtainable until 28.02.2012., without charge, and documentation can be downloaded from the website as in I.1, or will be sent to the bidder at its request. Time limit for receipt of tenders/requests to participate 01.03.2012. until 12.00 h (M1-A-1322-12) OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-9/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Lakta{i Kontakt osoba: Dragana Kova~evi} Adresa: Kara|or|eva 56 Po{tanski broj: 78250 Op{tina/Grad: Lakta{i IDB/JIB: 4401140250006 Telefon: 051334248 Faks: 051334248 Elektronska po{ta (e mail): drakov@teol.net Internet adresa (web): www.laktasi.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),LAKTA[I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija makadamskih saobra}ajnica i odr`avawe i za{tita asfaltnih saobra}ajnica

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 17

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija makadamskih saobra}ajnica i odr`avawe i za{tita lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobra}ajnica i ulica u nasequ na podru~ju op{tine Lakta{i za 2012. godinu Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti definisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost definisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op{tina Lakta{i, Kara|or|eva 56., kancelarija 42 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz pismeni zahtjev za preuzimawe i izvr{enu nov~anu naknadu u iznosu od 50,00 KM po lotu na `iro-ra~un broj: 555-007-02031830-53, vrsta prihoda 722 521, bud`etska organizacija 00560170 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanacija makdamskih saobra}ajnica na podru~ju op{tine Lakta{i za 2012. godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora odre|eni putni pravci II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 77.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je op{tine Lakta{i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe i za{tita lokalnih i nekategorisanih (asfaltnih) saobra}ajnica i uilca u nasequ na podru~ju op{tine Lakta{i za 2012. godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora odre|eni putni pravci II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 94.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma do kraja godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~ju op{tine Lakta{i (M1-A-1334-12) OP]INA BANOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 38-1-3-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Banovi}i Kontakt osoba: Azra Guti} Adresa: Alije Dostovi}a 1 Po{tanski broj: 75290 Op{tina/Grad: Banovi}i IDB/JIB: 4209362820007 Telefon: 035743400 Faks: 035743433 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.banovici@bih.net.ba Internet adresa (web): www.opcina-banovici.com.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BANOVI]I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na izgradnji Trga `rtava Srebrenice u Banovi}ima II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet ugovora podrazumijeva izvo|enje pripremnih, gra|evinskih i ostalih radova prema projektnoj dokumentaciji

Broj 7 - Stranica 18

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderkoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 540.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Banovi}i II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 ({est) mjeseci od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Alije Dostovi}a br. 1., Sala za sastanke I sprat, op}ina Banovi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine broj:1321300296100059, VP 722449, uz naznaku-Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju-Tender za izvo|enje radova na izgradnji Trga `rtava Srebrenice. (M1-A-1135-12) FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 40-1-2-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Kontakt osoba: Ljilja Stevi} Adresa: Njego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeljina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055211660 Faks: 055202936 Elektronska po{ta (e-mail): csluzba@fondpiors.org Internet adresa (web): www.fondpiors.org

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna skrb I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2013. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 20.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge odr`avanja i servisiranja opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge odr`avanja i servisiranja opreme-kopir i telefaks aparata i {tampa~a u svim organizacionim jedinicama Fonda II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Opisano u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa ~lanom 24. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa ~lanom 26. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena norma sata, u~e{}e:80,00 % 2. Garancija na ugra|ene dijelove i uslugu, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:30

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 19

Mjesto: Fond PIO RS Bijeljina, Njego{eva 28A, Sala za sastanke 29 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja obavje{tenja o nabavci u Slu`benom glasniku BiH, u prostorijama Fonda za PIO RS, Ulica Njego{eva broj 28A, kancelarija broj 41 u vremenu od 08:00 do 15:00 ~asova. Da bi preuzeli TD dobavlja~i su du`ni podnijeti zahtjev za preuzimanje TD i dokaz o uplati tro{kova u iznosu od 30,00 KM na `iro ra~un broj: 565-162-29000001-54 sa naznakom za otkup TD za nabavku usluga servisiranja opreme. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ZJN. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Kontakt osoba: Sanja Ra{evi} i Ljilja Stevi} Adresa: Njego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeljina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936 E-mail:ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa: www.fondpiors.org I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Kontakt osoba: Sanja Ra{evi} i Ljilja Stevi} Adresa: Njego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeljina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936 E-mail: ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa: www.fondpiors.org I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Kontakt osoba: Sanja Ra{evi} i Ljilja Stevi} Adresa: Njego{eva br. 28A Po{tanski broj: 76300 Op{tina/Grad: Bijeljina IDB/JIB: 4400411170007 Telefon: 055225280 Faks: 055202936 E-mail: ljilja.stevic@fondpiors.org Internet adresa: www.fondpiors.org (M1-A-1217-12) SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-2-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima Kontakt osoba: Danijela Ivelji} Adresa: Pijacna br.6 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200824880038 Telefon: 033779905 Faks: 033772982 Elektronska po{ta (e-mail): danijela.iveljic@sps.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma obje ugovorne strane II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 85.500,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge prodaje avionskih karti II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivne usluge prodaje avionskih karti za potrebe Slu`be za poslove sa strancima II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sluzba za poslove sa strancima Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sluzba za poslove sa strancima, Pijacna br.6, 71210 Ilidza, sala za sastanke, II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku avionskih karata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol Sluzbe do 28.02.2012. godine do 15,00 sati licno ili postom preporuceno, bez obzira na nacin dostave. (M1-A-1136-12)

Broj 7 - Stranica 20 OP]INA ZENICA

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032406147 Faks: 032404887 Elektronska po{ta (e-mail): nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZENICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radioni~kog, gra|evinskog i ostalog materijala za potrebe op}ine Zenica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podrum stare zgrade op}ine Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{i se na `irora~un 134-010-0000042994 IK Banka d.d. Zenica, vrsta prihoda 722631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032241452 Faks: 032404887 E-mail:emira.dajic@zenica.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032241452 Faks: 032404887 E-mail: emira.dajic@zenica.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032241452 Faks: 032404887 E-mail: emira.dajic@zenica.ba (M1-A-1169-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-65/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 21

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 39/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka transportnih traka, qepila i gumeno - tehni~kih dijelova u 2012-oj godini. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2009, 2010). Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM/ 51,00 evro IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da

pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: - Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. - 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Rogan Milan, Kokotovi} Milko, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059475260 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): rtegac07@teol.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 39/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka transportnih traka i guma za oblagawe. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 330.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 90 dana od dana obostranog potpisivawa Ugovora. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 39/12

Broj 7 - Stranica 22

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka qepila i pribora za vulkanizaciju. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumentu. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 90 dana od dana obostranog potpisivawa Ugovora. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tender br. 39/12 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka gumeno ? tehni~kih dijelova. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u tehni~koj specifikaciji u tenderskom dokumnetu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 120 dana od dana obostranog potpisivawa Ugovora. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Skladi{te ZP R i TE Gacko A.D. Gacko V. Dodatne informacije Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. (M1-A-1295-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-2-1-66/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i} Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 40/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga fizi~kog obezbje|ewa objekata i imovine ZP R i TE Gacko u 2012. godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqan opis dat je u Tehni~koj specifikaciji u Tenderskom dokumentu. II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 450.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Od dana stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2012. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2009, 2010). Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 23

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM/ 51,00 evro IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: -Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. + 387 59 472-413. - Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup Tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Vi{wevac Ranko, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059471007 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): ranko.visnjevac@ritegacko-rs.ba I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Peri{i} Radojica, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba (M1-A-1303-12) OP[TINA DRVAR

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 58-1-3-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA DRVAR Kontakt osoba: Dobrila Bosni} Adresa: Titova 1 Po{tanski broj: 80260 Op{tina/Grad: Drvar IDB/JIB: 4281088340004 Telefon: 034819001 Faks: 034819001 Elektronska po{ta (e mail): opcina.drvar@tel.net.ba Internet adresa (web): www.opstinadrvar.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), DRVAR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova na sanaciji i rekonstrukciji 10 individualnih stambenih jedinica na podru~ju Op{tine Drvar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 166.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Op{tina Drvar II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 6.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 100,00

Broj 7 - Stranica 24

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Zgrada Op{tine Drvar-Sala za sastanke Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Dato u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1103-12) JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-16/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Duda [abi} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032226575 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka medicinskog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za prikupljanjeponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku materijala za potrebe Slu`be za transfuziju krvi u Kantonalnoj bolnici Zenica po odluci UO 20/1-1-119 od 30.12.2011.godine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB d.d. Zenica. Na nalogu za uplatu obavezno navesti PDV broj uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-02/12. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti na~in uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-02/12 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Prim.dr PETRU[I-KAFED@I] dr ALMA Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032226575 Faks: 032226576 E-mail:kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032226575 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: [abi} Duda Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032226575 Faks: 032226576 E-mail: kbzenica@kbze.ba

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 25

Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi za potrebe imunohematologije i imunologije I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vre}ice i filteri za krv I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ID karticeza aparat proizvi|a~a DIA-HEM I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1138-12) JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-2-1-17/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032226575 Faks: 032226576 Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba Internet adresa (web): www.kbze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga osiguranja u JU Kantonalna bolnica Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za nabavku usluga osiguranja za period od godinu dana na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj 20/1-1-140 od 30.12.2011. godine II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 7 - Stranica 26

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV bez obzira na broj LOT-ova IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, zgrada Direkcije, soba 30-sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije ,soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00 KM + PDV bez obzira na broj LOT-ova, odnosno ukupno 23,40 KM, na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u. Na nalogu za uplatu obavezno navesti PDV broj uz napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 12-01/12". Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponudja~u. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Begi~evi} Milena, dipl.pravnik Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail:j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba Internet adresa: www.kbze.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti} Adresa: Crkvice 67 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218136720007 Telefon: 032405133 Faks: 032226576 E-mail: j-nabavke@kbze.ba

Internet adresa: www.kbze.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje uposlenih od nezgode I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskog dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 91.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. IZNOS OSIGURANE SUME, u~e{}e: 70,00 % 2. USLOVI I NA^IN PLA]ANJA OSIGURANE SUME, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentacij II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. IZNOS PREMIJE OSIGURANJA, u~e{}e: 70,00 % 2. USLOVI I NA^IN PLA]ANJA PREMIJE OSIGURANJA, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Obavezno osiguranje od autoodgovornosti, autonezgode i kasko osiguranje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 27

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.900,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina III. Podkriteriji 1. IZNOS PREMIJE OSIGURANJA, u~e{}e: 70,00 % 2. USLOVI I NA^IN PLA]ANJA PREMIJE OSIGURANJA, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU Kantonalna bolnica Zenica V. Dodatne informacije Dato u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1269-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 67-1-2-1-31/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Okivirni sporazum se zakqu~uje za 2012., 2013. i 2014. godinu II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 307.695,60 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe obavezne, sistematske i preventivne deratizacije na podru~ju grada Bawaluka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe obavezne, sistematske i preventivne deratizacije na podru~ju grada Bawaluka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 360.000,00 KM sa PDV-om

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova podru~je grada Bawaluka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Regulisani predvi|enim uslovima ugovora III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pozitivno poslovawe u 2010. godini III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je dobavqa~ tehni~ki i profesionalno sposoban za obavqawe predmetne djelatnosti Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123/I Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, bud`etska organizacija 9999999, za naznakom: "Za nabavku broj 20-404-7/12" (M1-A-1351-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-133/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Mirjana ]orluka Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395270 Faks: 036395445 Elektronska po{ta (e-mail): mirjana.corluka@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Broj 7 - Stranica 28

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije(2)godine od datuma potpisa II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 140.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge naplate i otkupa potra`ivanja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava usluge naplate i otkupa potra`ivanja JP HT d.d.Mostar II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d.Mostar Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetni za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23 ZJN III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Mogu sudjelovati ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanjaregistrirani na teritoriji BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ra~un nije blokiran u zadnjih {est)mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje 3 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnoj godini b) pozivni centar u BiH s minimalno 5 uposlenih u stalnom radnom odnosu (dokaz obrazac M1/ JS 3100) c) broj zaposlenih u zadnjih 6 ({est) mjeseci, gdje su barem 50% djelatnika dr`avljani i rezidenti BiH Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:27.2.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:10

Mjesto: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava usluga naplate potra`ivanja" -30,00 KM s uklju~enim PDV-om na ra~un 3381002202842183, Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. (M1-A-1131-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-136/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Danijela Arar Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036316311 Faks: 036316312 Elektronska po{ta (e-mail): danijela.arar@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avanje Cisco opreme kori{tene u IP/MPLS mre`i JP HT d.d. Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje opreme i programa, te tehni~ka podr{ka tvrtke Cisco Systems u JP HT d.d. Mostar II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definirano u dokumentacije za nadmetanje II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Definirano u dokumentaciji za nadmetanje II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 (jedna) godina od sklapanja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 29

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponuditelj je du`an dostaviti: naziv i to~nu adresu ponuditelja, ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog ili drugog relevantnog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ponuditelj nije poslovao s gubitkom u posljednje dvije godine. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,50 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Odr`avanje Cisco opreme kori{tene u IP/MPLS mre`i": - za ponuditelje iz BiH 50,00 KM na ra~un 3381002202842183, - za strane ponuditelje u iznosu od 25,50 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. (M1-A-1158-12) OP]INA CENTAR SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 79-1-2-1-11/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Centar Sarajevo Kontakt osoba: Amra D`evlan Miokovi}, fax 033 56 24 14, tel 033 56 24 04 Adresa: Mis Irbina 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200650440009 Telefon: 033562300 Faks: 033562400 Elektronska po{ta (e-mail): kabinet@centar.ba Internet adresa (web): www.centar.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), SARAJEVO CENTAR I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Arhitekt. usluge:in`.usluge i integralne in`. usluge i geod.in`. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot1:izrada investiciono tehni~ke dokumentacije; Lot2:vr{enje nadzora nad izvo|enjem radova; Lot3: revizija investiciono tehni~ke dokumentacije; Lot4: izrada a`urnih geod.situacija u dr`.koor.sistemu sa horizontalnom i visinskom predstavom. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, PDV i identifikacioni broj, ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponuda ili zahtjeva za u~e{}e. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Izvod iz Jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH, orginal ili ovjerena kopija, nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran, ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponuda ili zahtjeva za u~e{}e. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a)Obrazovne i profesionalne kvalfikacije lica tehni~ke struke sa stru~nim ispitom u stalnom radnom odnosu kod ponu|a~a odgovornih za pru`anje konkretnih usluga i to za (popuniti Anex 5, tabela "a"): -Za LOT1, LOT2 i LOT3: dipl.in`.gra|. i/ili dipl.in`.arh.-min.3 lica; dipl.in`.el.-min.1 lice i dipl.in`.ma{.-min. 1lice; -Za LOT4: dipl.in`.geod.-min.1 lice. b)Referenc lista(ovjereno: ugovor ili potvrda ili izjava)glavnih usluga, pru`enih iz predmeta tendera (LOT-a) u posljednje tri godine i to za (popuniti Anex 5, tabela "b"): -LOT1: min. 15 projekata iz predmeta LOT-a u ukupnoj vrijednosti od 200.000,00 KM; -LOT2: min. 10 projekata iz predmeta LOT-a u ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 KM; -LOT3: min. 3 projekata iz predmeta LOT-a u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 KM; -LOT4: min. 5 projekata iz predmeta LOT-a u ukupnoj vrijednosti od 10.000,00 KM; c)Ovjerena kopija stru~nog ispita za osoblje tehni~ke struke u stalnom radnom odnosu kod ponu|a~a odgovornih za pru`anje konkretnih usluga; d)Izjava ponu|a~a da se ponu|ene cijene utvr|ene okvirnim sporazumom ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda, ovjerena od strane ovla{tenog lica; e)Izjava da opcija ponude vrijedi 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Broj 7 - Stranica 30

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Napomena: Vidjeti i ostale potrebne dokumente u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Op}ina Centar, Mis Irbina 1, soba 203 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1.Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj neprovidnoj koverti sa imenom, adresom, tel/fax dobavlja~a, potpisom i na kojoj pi{e "Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske usluge kao i geod. in`enjerske usluge u 2012. godini, Za navesti broj i naziv LOT-a". " NE OTVARATI do 29.02.2012.godine u 14h", na adresu Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, Sarajevo, unutar koje su tri zatvorene koverte na kojima pi{e sadr`aj koverte: 1."ORGINAL PONUDA", 2."KOPIJA PONUDE" i 3. "KOPIJA PONUDE". 2.Ukoliko ponu|a~ dostavlja ponudu za vi{e lotova, dokumentacija se dostavlja u ponudi za Lot sa manjim brojem. 3.Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom.Svi listovi ponude trebaju biti numerisani i uvezani. 4.Op}ina Centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku davanja ponude i ugovaranja. 5.Nepotpune i neblagovremene ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavje{tenja o nabavci ili uvjet iz tenderske dokumentacije }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. 6.Ponudu popuniti i dostaviti isklju~ivo na preuzetoj orginalnoj tenderskoj dokumentaciji( popuniti: aneks 2 sa izjavom, aneks 4, aneks 5 i ankeks 6); 7.Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana; 8. Ponu|a~ koji je uklju~en u izradu investiciono tehni~ke dokumentacije( LOT1) ne mo`e vr{iti Nadzor nad izvo|enjem radova (LOT2) kao i Reviziju investiciono tehni~ke dokumentacije (LOT3). 9. U slu~aju da ponude istog ponu|a~a za LOT1 i LOT2 kao i LOT1 i LOT3 budu najvi{e vrjednovane , ponu|a~ }e izjavom odustati od jednog ugovora, a ugovor se dodjeljuje slijede}em ponu|a~u sa rang liste ponu|a~a po povoljnosti. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Arh.usluge: in`enjerske i integralne kao i geod.in`enjerske I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1: Izrada investiciono tehni~ke dokumentacije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~ivanja do 31.12.2012.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar V. Dodatne informacije Ponu|a~ koji je uklju~en u izradu inv.tehn. dokumentacije (Lot1) ne mo`e vr{iti nadzor nad izvo|enjem radova (Lot2) kao i reviziju

inv.tehn.dok.(Lot3). U slu~aju da ponude istog ponu|a~a za Lot1 i Lot2 kao i Lot1 i Lot3 budu najvi{e vrjednovane, ponu|a~ }e izjavom odustati od jednog ugovora, a ugovor se dodjeljuje slijede}em ponu|a~u sa rang liste po povoljnosti, ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Arh.usluge: in`.usluge i integ.in`.usluge kao i geod.in`.usluge I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot2: vr{enje nadzora nad izvo|enjem radova II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~ivanja ugovora do 31.12.2012.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar V. Dodatne informacije Ponu|a~ koji je uklju~en u izradu invest.-tehni~ke dokum.(Lot1) ne mo`e vr{iti nadzor nad izvo|enjem radova (Lot2) kao i reviziju inv.tehn.dokumentacije. U slu~aju da ponude istog ponu|a~a za Lot1 i Lot2 kao i Lot1 i Lot3 budu najvi{e vrjednovane ponu|a~ }e izjavom odustati od jednog ugovora, a ugovor se dodjeljuje slijede}em ponu|a~u sa rang liste ponu|a~a po povoljnosti. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Arh.usluge:in`enj.usluge i integr.in`.usluge kao i geod.in`.usluge I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lot3: revizija investiciono tehni~ke dokumentacije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~ivanja ugovora do 31.12.2012.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar V. Dodatne informacije Ponu|a~ koji je uklju~en u izradu inves.tehn.dok.(Lot1) ne mo`e vr{iti nadzor nad izvo|enjem radova(Lot 2) kao i reviziju inv. tehn. dokum.(Lot 3). U slu~aju da ponude istog ponu|a~a za Lot 1 i Lot 2 kao i Lot 1 i Lot 3 budu najvi{e vrjednovane, ponu|a~ }e izjavom odustati od jednog ugovora,a ugovor se dodjeljuje slijede}em ponu|a~u sa rang liste ponu|a~a po povoljnosti. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Arh.usluge:in`.usluge i integr.in`.usluge kao i geod.in`.usluge I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT4: geodetsko in`enjerske usluge

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 31

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja ugovora do 31.12.2012.godine. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Centar (M1-A-1267-12) JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM" ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 86-1-2-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i Kontakt osoba: Amra Smaji} Adresa: Gazihusrefbegova 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218122690008 Telefon: 032878877 Faks: 032878877 Elektronska po{ta (e-mail): polikzav@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZAVIDOVI]I I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine, vozila i osiguranje od profesionalne i op}e odgovornosti zaposlenih Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Usluge osiguranja JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i }e finansirati iz vlastitih sredstava, a pla}anje usluga ne}e se vr{iti avansno. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 8:00 Mjesto: Sala za sastanke u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se na osnovu pismenog zahtjeva i uz predo~enje dokaza o uplati od 20,00 KM po LOT-u preuzeti u JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i svaki radni dan od 07,00 do 15,00 sati. Tenderska dokumentacija mo`e se uplatiti na `iro ra~un br.1610550009120069 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. BIH ili na blagajni ustanove.Ugovorni organ ne snosi tro{kove ponu|a~a prilikom pripreme ponuda u postupku nabavke i ne vra}a sredstva upla}ena za tendersku dokumentaciju. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje imovine JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i za 2012. i 2013. godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 24.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda je u 08,00 sati. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje vozila JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i za 2012. i 2013. godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Broj 7 - Stranica 32

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za ovaj LOT je u 08,20 sati. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osiguranje od profesionalne i op}e odgovornosti zaposlenih JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i za 2012. i 2013. godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora DAto u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e: 15,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Zavidovi}i V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za ovaj LOT je u 8,45 sati. (M1-A-1307-12) VODOVOD I KANALIZACIJA JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 94-1-1-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Vodovod i Kanalizacija Javno komunalno preduze}e Kontakt osoba: Alija Filipovi} Adresa: Kulina Bana 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209042590003 Telefon: 035396648 Faks: 035318380 Elektronska po{ta (e-mail): vodovod.tz@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), TUZLA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala za odr`avanje vodovodne mre`e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT-7 Nabavka hemijskih sredstava za predtretman vode LOT-8 Kameni agregat LOT-19 Te~na goriva ulja i maziva LOT-32 Nabavka hlora, ba`darenje hlornih posuda II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1.Naziv, ta~na adresa ponu|a~a, poreski indetifikacioni broj i broj kod uprave za indirektno oporezivanje(ovjerena fotokopija) 2.Ovjerena fotokopija rije{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 3.Izjava ponu|a~a ovjerena od ovla{tenog lica a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora, osim za lot-19 Te~na goriva III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost 1.Ovjerena fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha za period od dvije posljednje finansijske godine. 2.Potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u periodu od 12 mjeseci prije podno{enja ponude. 3.Izjava ponu|a~a da je pregledao tendersku dokumentaciju sa svim prilozima i da istu prihvata bez primjedbi. 4.Izjava ponu|a~a o ukupnom prometu za posljednje dvije godine. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1.Lista glavnih isporuka roba izvr{enih u posljednje dvije godinesa vrijednostima, datumima i kntakt osobama. 2.Izjava sa opisom tehni~ke osposobljenosti i opremljenosti ponu|a~a. 3.Certifikati i uvjerenja koja su izdata od agencije za kontrolu kvaliteta, ~ija je kompetentnost priznata a kojima se , jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija i standarda potvr|uje podobnost proizvoda. 4.Izjava o prosje~nom broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine. 5.Kompletnost ponu|ene specifikacije po lotovima je obavezna i eliminatorna. 6.Rije{enje federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti rudarstva i dokaz da je ispunio obaveze u vezi pla~anja koncesionih nakanada, samo za lot-8 7.Rije{enje o uvozu, skladi{tenju iprometu opasnih materijaizdato od nadle`nogfederalnog ministarstva zdravlja za lot-7 i lot-32 Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 33

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ul.4.april bb JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavljivanju obavja{tenja o ponovljenoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla u ul. Franjeva~ka 30, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati i to uz predaju dokaza o uplati u iznosu od 50,00KM za svaki lot posebno. Uplata se mo`e izvr{iti na transakcijski ra~un broj 338-22500471-33 kod UniCredit Zagreba~ke banke Filijala Tuzla (svrha doznake:tro{kovi tenderske dokumentacije za ponovljeni otvoreni postupak) Ostali uslovi u tenderskoj dokumentaciji. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vodovod i Kanalizacija Javno komunalno preduze}e Kontakt osoba: Alija Filipovi} Adresa: Kulina Bana 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209042590003 Telefon: 035396648 Faks: 035318380 E-mail:vodovod.tz@bih.net.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT-8 Kameni agregat I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka kamenog agregata prema frakcijamaiz specifikacije. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5000 tona II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do finansijskog izvr{enja III. Podkriteriji 1. Cijena ( najni`a cijena nijeodlu~uju~a pri izboru ponu|a~a), u~e{}e: 40,00 % 2. Tra`eni kvalitet roba, u~e{}e: 20,00 % 3. Rokovi pla~anja(rok nemo`e biti kra}i od 15 dana od dana isporuke roba odnosno od dana ispostavljanja fakture), u~e{}e: 15,00 % 4. Uslovi i na~in pla~anja(kompenzacija, cesija i sl.), u~e{}e: 10,00 % 5. Rokovi isporuke roba, u~e{}e: 5,00 % 6. Garantni rokovi, u~e{}e: 5,00 % 7. Referenca na istim ili sli~nim poslovima, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla

V. Dodatne informacije Ponu|a~i koji su u~estvovali u OP nabave br. 94-1-1-1-1/11 ne otkupljuju tendersku dokumentaciju. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT-7 Hemijska sredstva za predtretman vode I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka hemijskih sredstava za predtretman vode u fabrici vode Cerik II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 180.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do finansijskog ispunjenja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena ( najni`a cijena nijeodlu~uju~a pri izboru ponu|a~a), u~e{}e: 40,00 % 2. Tra`eni kvalitet roba, u~e{}e: 20,00 % 3. Rokovi pla~anja(rok nemo`e biti kra}i od 15 dana od dana isporuke roba odnosno od dana ispostavljanja fakture), u~e{}e: 15,00 % 4. Uslovi i na~in pla~anja(kompenzacija, cesija i sl.), u~e{}e: 10,00 % 5. Rokovi isporuke roba, u~e{}e: 5,00 % 6. Garantni rokovi, u~e{}e: 5,00 % 7. Referenca na istim ili sli~nim poslovima, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fabrika vode cerik-preto~eno u tankove kupca V. Dodatne informacije kao za lot -8 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT-19 Te~na goriva ulja i maziva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka te~nih goriva ulja i maziva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 123000,00litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 312.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 3 (tri) godine III. Podkriteriji 1. Cijena ( najni`a cijena nijeodlu~uju~a pri izboru ponu|a~a), u~e{}e: 40,00 % 2. Tra`eni kvalitet roba, u~e{}e: 20,00 % 3. Rokovi pla~anja(rok nemo`e biti kra}i od 15 dana od dana isporuke roba odnosno od dana ispostavljanja fakture), u~e{}e: 15,00 % 4. Uslovi i na~in pla~anja(kompenzacija, cesija i sl.), u~e{}e: 10,00 % 5. Rokovi isporuke roba, u~e{}e: 5,00 % 6. Garantni rokovi, u~e{}e: 5,00 % 7. Referenca na istim ili sli~nim poslovima, u~e{}e: 5,00 %

Broj 7 - Stranica 34

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska pumpa ponu|a~a ne dalja od 2km od sjedi{ta kupca. V. Dodatne informacije kao za lot-8 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT-32 Nabavka hlora, ba`darenje hlornih posuda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hlora i ba`darenje hlornih posuda II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 46000kg II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Do finansijskog ispunjenja ugovora. III. Podkriteriji 1. Cijena ( najni`a cijena nijeodlu~uju~a pri izboru ponu|a~a), u~e{}e: 40,00 % 2. Tra`eni kvalitet roba, u~e{}e: 20,00 % 3. Rokovi pla~anja(rok nemo`e biti kra}i od 15 dana od dana isporuke roba odnosno od dana ispostavljanja fakture), u~e{}e: 15,00 % 4. Uslovi i na~in pla~anja(kompenzacija, cesija i sl.), u~e{}e: 10,00 % 5. Rokovi isporuke roba, u~e{}e: 5,00 % 6. Garantni rokovi, u~e{}e: 5,00 % 7. Referenca na istim ili sli~nim poslovima, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova P.S.@ivinice i FV Cerik V. Dodatne informacije kao za lot-8 (M1-A-1283-12) DOM ZDRAVLJA LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 116-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: DOM ZDRAVLJA LIVNO Kontakt osoba: VALERIJE KRE[O Adresa: SVETOG IVE 2 Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281004000009 Telefon: 034200341 Faks: 034200003 Elektronska po{ta (e-mail): dz.livno@gmail.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), LIVNO I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava aparata za ultrazvuk II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava ultrazvu~nog aparata za potrebe Ginekolo{kog dispanzera Doma zdravlja Livno. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedan II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ginekolo{ki dispanzer-Dom zdravlja Livno, Svetog Ive 2, Livno 80101 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema najpovoljnijoj ponudi dobavlja~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Pravo prometovanja medicinskom opremom dokazuje se aktualnim izvodom iz sudskog registra(original ili ovjerena preslika) ili ovjerenom preslikom rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Iskustvo u prometu medicinskom opremom i uspje{no realiziran ugovor, mogu}nost osiguranja garancije, servisa i rezervnih dijelova za koje je potrebno dostaviti dokumente sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Livno, Pravna slu`ba Doma zdravlja Livno

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 35

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~l.9.ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osobe. Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primatelja i sa naznakom "Ponuda za nabavu roba-Nabava ultrazvu~nog aparata-NE OTVARAJ" dostaviti na nazna~enu adresu do nazna~enog roka. (M1-A-1151-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma zaklju~ivanja ugovora II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 36.500,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge odr`avanja VW kombi vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge odr`avanja VW kombi vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora po tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servis najpovoljnijeg ponu|a~a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise po tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1, 75280 Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom uz dostavu zahtjeva za izuzimanje i uplatu iste. Uplatu izvr{iti na rs~un broj 1321600311487057 kod NLB Tuzlanske banke. (M1-A-1302-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci

Broj 7 - Stranica 36

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 40.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 8/12 - Podovi i podne obloge, lajsne, iverica i {perplo~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 8/12 - Podovi i podne obloge, lajsne, iverica i {perplo~a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Terezija br.38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sva poja{njenja koja se odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Zijad Borovac, tel. 033/649-932. Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na slijede}i na~in: 3389002208274753 UniCredit Bank d.d. Blagajna u ul. J.^ernija br.8 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail:amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo

IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezijabr. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-1248-12) KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-32/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 350.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 9/12 - Beton i separacija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 9/12 - Beton i separacija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 37

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 14:15 Mjesto: ul.Terezija br. 38 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sva poja{njenja vezano ze tehni~ki dio specifikacije kontaktirati stru~no lice Zijad Borovac, tel. 033/651-902 i Ra{id Karamustafi},dipl.ing.gra|., tel. 033/ 203-059 Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti na slijede}i na~in: 3389002208274753 - UniCredit Bank d.d. Blagajna u ul. J.^ernija br. 8 Sarajevo ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail:amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl. pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-1249-12)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-33/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033440658 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 160.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10/12 - Materijal za monta`u vodomjera II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 10/12 - Materijal za monta`u vodomjera II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 7 - Stranica 38

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: ul.Terezija br.38 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za sva poja{njenja kojase odnose na tehni~ki dio tenderske dokumentacije, kontaktirati stru~no lice Esnef Puri{, dipl.ing.ma{. na tel. 033/ 774-923 Uplata za tendersku dokumentaciju se mo`e izvr{iti na slijede}i na~in: 3389002208274753 UniCredit Bank d.d. Blagajna ViK d.o.o., u ul. J.^ernija br. 8 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail:amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: amelk@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-1270-12) JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-123/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Jasminka Peranovic Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka hljeba i peciva za restoran DI II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u Specifikaciji br. 08-704/0001/12:B II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 92.561,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "TUZLA" Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseca Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 dana po isporuci robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko Hypo Alpe-Adria

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 39

Bank dd MOSTAR, SWIFT: HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037 8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar BiH vr{i se na ra~un br. 3060460001056859 ( Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Jasminka Peranovi} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305138 Faks: 035305009 E-mail:jasminka.peranovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1277-12) KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 152-1-3-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Mirsada Husi} Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200158020002 Telefon: 033445120 Faks: 033445525 Elektronska po{ta (e-mail): info@sarajevogas.ba Internet adresa (web): www.sarajevogas.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Druge instalacije u zgradama II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih radova na monta`i i demonta`i mjerno regulacionih ure|aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih radova na monta`i i demonta`i mjerno regulacionih ure|aja II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3000 mjernih ure|aja II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: Muhameda Ef. Pand`e br. 4, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-1211-12) MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 166-1-1-1-41/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Milovan \uri} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} br.4 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 7 - Stranica 40

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 60.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora [tampawe obrazaca, blokovske robe i kwiga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka {tampanih obrazaca, evidencija, blokovske robe i kwiga II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U skladu sa zakonskim propisima III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Detaqno dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaqno dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: ul.Bulevar D. Maksimovi} br.4 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Instrukcije za uplatu tenderske dokumentacije se mogu dobiti podno{ewem zahtjeva na e-mail: jasna.kovacevic@mup.vladars.net Tenderska dokumentacija dostupna na uvid u elektronskom obliku. (M1-A-1243-12)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 167-1-2-1-42/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Evelina Zuki}, dipl.ing.el. 035 277-586 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa (web): www.untz.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 12.820,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivno odr`avanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2012. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivno odr`avanje objekata Univerziteta u Tuzli u 2012 godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti Univerziteta u Tuzli II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 41

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 14:30 Mjesto: ul.dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75000 Tuzla ,II sprat Rektorat (M1-A-1347-12) VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 184-1-3-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Kontakt osoba: Alma Omba{i} Adresa: Mile Budaka 106 Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227094700000 Telefon: 036314890 Faks: 036315016 Elektronska po{ta (e-mail): pra-vod.mo@tel.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Mostar I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka radova za period do 31.12.2013.godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi na odr`avanju i rekonstrukciji postoje}ih objekata i izgradnji manjih objekata (tipa {ahtova i sl.) koji }e se provoditi prema navedenim lotovima. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumenatciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM po jednom LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kao u Aneksu A Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na `iro ra~un "Vodovod" doo Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Mostar kod SPARKASSE BANK D.D. filijala Mostar broj 1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi Trg Ivana Krndelja 40 sa naznakom «za otkup tenderske dokumentacije LOT _________". Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.-Podru~na jedinica 2 Kontakt osoba: Emir Mahini} Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227094700000 Telefon: 036502726 Faks: 036502737 E-mail:vodovod_mo@bih.net.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Podru~na jedinica 2 Kontakt osoba: Alma Omba{i} Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227094700000 Telefon: 036502721 Faks: 036502737 E-mail: vodovod_mo@bih.net.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.-Podru~na jedinica 2, protokol Kontakt osoba: Alma Omba{i} Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227094700000 Telefon: 036502721 Faks: 036502737

Broj 7 - Stranica 42 E-mail: vodovod_mo@bih.net.ba ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zemljani radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi na iskopu rovova za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi dubine iskopa prema uzdu`nom profilu i vodovodnih komora (za postavljanje vodovodnih armatura) u zemlji{tima razli~itih kategorija. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u specifikaciji TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tesarski, betonski i armirano-betonski radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi manjeg obima; izrada vodovodnih i kanalizacionih {ahtova u jednostrukoj i dvostrukoj oplati sa {alovanjem, armiranjem i betoniranjem uz upotrebu vibratora. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u specifikaciji TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zidarski radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi zidanja opekom, betonskim blokovima i zidanje kamenom. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Asfalterski radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na popravci saobra}ajnice nakon izvr{ene intervencije na sanaciji kvarova na vodovodnim i kanalizacionim cijevima, nakon izrade priklju~aka i sl.. Ovi radovi podrazumjevaju obradu spoja starog i novog asfalta, izradu podloge i asfaltiranje. Uglavnom se radi o sanaciji manjih udarnih rupa. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Krovopokriva~ki radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi na sanaciji starih krovova i izradi novih. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Molersko-farbarski radovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Povremeni radovi na objektima Ugovornog organa - farbanje kancelarija i odr`avanje postoje}ih vodovonih objekata pumpnih stanica, rezervoara, objekata na vodozahvatu i sl. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljan opis i koli~ina su dati u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od datuma potpisivanja ugovora do 31.12.2013.godine

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 43

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je grada Mostara (M1-A-1218-12) OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 204-1-2-1-40/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BIH Kontakt osoba: Momir Popovi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200936090005 Telefon: 033210126 Faks: 033210126 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Osiguranje motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge osiguranja motornih vozila za 2012.godinu Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.2.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Otvaranje ponuda za LOT 2 29.2.2012.god. u 13:00 sati ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osigurawe vozila za FBiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge osigurawa motornih vozila za podru~je FBiH II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora oko 180.000,00 KM II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 154.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Ponu|eni koeficijent za kasko osigurawe,u~e{}e: 70,00 % 2. Godi{wa premija po motornom vozilu,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isplate {tete,u~e{}e: 10,00 % 4. Efikasnost likvidiranih {teta,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Osigurawe vozila za RS I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge osigurawa motornih vozila za RS II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora oko 20.000,00 KM II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Osigurana suma usqed nezgode,u~e{}e: 70,00 % 2. Godi{wa premija po motornom vozilu,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isplate {tete,u~e{}e: 10,00 % 4. Efikasnost likvidiranih {teta,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Bawa Luka (M1-A-1237-12)

Broj 7 - Stranica 44 OP]INA ILID@A

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 208-1-3-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ILID@A Kontakt osoba: Almedin Muratovi} Adresa: BUTMIRSKA CESTA 12 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200319720000 Telefon: 033775682 Faks: 033637862 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@opcinailidza.ba Internet adresa (web): www.opcinailidza.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ILID@A I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana zaklju~ivanja ugovora do 31.12.2012.godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 320.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora JN 07/12 Ljetno odr`avanje saobra}ajnica na podru~ju op}ine Ilid`a u 2012. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na ljetnom odr`avanju saobra}ajnica na podru~ju op}ine Ilid`a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Ilid`a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Butmirska cesta 12 Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na @iro ra~un Op}ine br. 3380002210024598 Unicredit Bank Vrsta prihoda 722612 Op}ina 078 ili na Blagajni Op}ine Ilid`a (M1-A-1402-12) OP[TA BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 217-1-1-1-10/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{ta bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj Kontakt osoba: Mladen Gaji} Adresa: Pop Qubina bb Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400044160008 Telefon: 053241943 Faks: 053242799 Elektronska po{ta (e mail): bolnicadoboj@teol.net Internet adresa (web): www.bolnicadoboj.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor za nabavku i isporuku prehrambenih artikala

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 45

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka i isporuku prehrambenih artikala za potrebe Bolnice na godi{njem nivou. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op{ta bolnica "Sveti aposltol Luka" Doboj, Pop Qubina bb, Klub qekara Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e pruzeti u Op{toj bolnici "Sveti apostol Luka" Doboj, kod tehni~kog sekretara u vremenu od 08,00 do 14,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 50,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 338390-22000146-82 u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije broj: 5974/11". Ponude se dostavljaju na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji Op{te bolnice, propisno zape~a}ene, li~no na protokol Op{te bolnice ili putem preporu~ene po{te. Na koverti nazna~iti: - Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa, - Ponude za javno nadmetanje broj: 5974/11, - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u predmetnom postupku dodjele ugovora. Ponude koje ne budu sadr`avale sve elemente tra`ene ovim obavje{tenjem i tenderskom dokumentacijom, bi}e odba~ene i ne}e se razmatrati.

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga/slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mlijeko i mlije~ni proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 30,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostali prehrambeni proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina III Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena,u~e{}e: 65,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 30,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Utvr|eno u tenderskoj dokumentaciji. (M1-A-1173-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBINJE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 220-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje Kontakt osoba: Predrag Kunda~ina Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebinje IDB/JIB: 4401354720000

Broj 7 - Stranica 46

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Telefon: 059279801 Faks: 059260678 Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Preduze}a i Radnih jedinica Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskom dokumentu III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40 KM po Lot-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 u Trebinju Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se upal}uje na ra~un 5620080000228732 (Razvojna banka), Primalac "elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, svrha doznake - uplata tenderske dokumentacije. Ukoliko se podnese ponda bez prilo`enog dokaza o pla}enoj naknadi za otkup tenderske dokumentacije ista se ne}e otvarati niti ocjenjivati. Sve ponude koje stignu nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene i ne}e se razmatrati. Na

koverti mora da stiji upozorenje NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zad`ava prao da pihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l.13.ZJN BiH. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje Kontakt osoba: Predrag Kunda~ina Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebinje IDB/JIB: 4401354720000 Telefon: 059279801 Faks: 059260678 E-mail:pkundacina@elektrohercegovina.com Internet adresa: www.elektrohercegovina.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebinje Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje Kontakt osoba: Predrag Kunda~ina Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebinje IDB/JIB: 4401354720000 Telefon: 059279801 Faks: 059260678 E-mail: pkundacina@elektrohercegovina.com Internet adresa: www.elektrohercegovina.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Preduze}a i Radne jedinice "Elektro-Trebinje" Trebinje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trebinje ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Bile}a" Bile}a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 47

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bile}a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Gacko" Gacko II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gacko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Nevesinje" Nevesinje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Nevesinje ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektro-Ljubinje" Ljubinje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskom dokumentu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ljubinje (M1-A-1255-12) PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-22/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka

Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljno navedeno u specifikaciji TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin, Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:30

Broj 7 - Stranica 48

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Mjesto: Sala za otvaranje tendera, Ul.Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail:biljana.poparic@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail: biljana.poparic@postesrpske.com (M1-A-1301-12) MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 238-1-1-1-63/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE Kontakt osoba: Gordan Mi{eqi}, dipl.ma{.in`., telefon: 059/278-375, E-mail: gmiselic@het.ba Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059260213 Faks: 059260782 Elektronska po{ta (e mail): het@het.ba Internet adresa (web): www.het.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka terenskog motornog vozila za tunel sa dodatnom opremom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Obzirom na godi{we redovne obilaske i eventualne radove u tunelu neophodno je vozilo specijalne namjene za tu svrhu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trebiwe, Gorica/RS/BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 ({ezdeset) dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Du`ina garantnog perioda za ponu|ene robe, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi pla}awa, u~e{}e:5,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, kancelarija br. 56 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije po~ev{i od 30.01.2012. godine Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM @iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD. Broj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawe deviznog priliva iz inostranstva):

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 49

FIELD 32 (AMOUNT) : EUR 10,23 FIELD 56a (INTERMIDIARY) : DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT / M FRANKFURT AM MAIN SWIFT: DEUTDEFF FIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.) Nova banka A.D. BIJELJINA SWIFT: NOBIBA22 FIELD 58 (BENEFICIARY) /54010-09-004811/ HIDROELEKTRANE NA TREBI[NJICI ZDP TREBINJE 98101 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182 Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI" AD TREBIWE Kontakt osoba: Trifko Bulut Adresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355020001 Telefon: 059278116 Faks: 059260782 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@het.ba Internet adresa (web): www.het.ba (M1-A-1327-12) DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 243-1-2-1-54/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Adnan Lagumd`ija Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Telekomunikacijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja storage sistema

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja storage sistema u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Satajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Godina dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,50 EUR-a IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Obala Kulina bana 8, Sarajevo, Banket sala III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 497/12 A.L. za nabavku usluga odr`avanja storage sistema", iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); ili za inostrane ponu|a~e iznos od 10,50 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresu ponu|a~a. Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in da ista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu da ponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanje tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a. "Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io i preuzimanje tenderske dokumentacije, jer mu je ista u tom periodu bila na rapolaganju. Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a}u ispostaviti fakturu".

Broj 7 - Stranica 50

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Minimalni vremenski period va`nosti ponude koju je ponu|a~ duzan obezbijediti glasi 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 497/12 A.L. za nabavku usluga odr`avanja storage sistema" - NE OTVARAJ. Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda (17.02.2012. godine)- na fax: 033 224 536. Kontakt osoba Adnan Lagumdzija 033/ 224 508; e-mail: adnan.lagumdzija@bhtelecom.ba (M1-A-1205-12) OP]INA [IROKI BRIJEG

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 248-1-1-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702801 Faks: 039705915 Elektronska po{ta (e-mail): info@sirokibrijeg.ba Internet adresa (web): www.sirokibrijeg.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), [IROKI BRIJEG I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabava lo`-ulja za javne ustanove i osnovne {kole II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet ugovora je nabava lo`-ulja za javne ustanove i osnovne {kole II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na podru~ju op}ine [iroki Brijeg II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30.04.2012. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. fra Didaka Bunti}a 11 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se na ra~un: - broj transakcijskog ra~una: 3382202200120303 kod Unicredit Bank d.d. Mostar - svrha doznake: Javna nabava-sukcesivna nabava lo`-ulja za javne ustanove i osnovne {kole za 2012. g. - dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije; - predstavnik ponu|a~a koji prisustvuju otvaranju ponuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11 Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702807 Faks: 039705915 E-mail:boro.djolo@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA [IROKI BRIJEG Kontakt osoba: Boro \olo Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11

Ponedjeljak, 30. 1. 2012. Po{tanski broj: 88220 Op}ina/Grad: [iroki Brijeg IDB/JIB: 4272082230003 Telefon: 039702807 Faks: 039705915 E-mail: boro.djolo@sirokibrijeg.ba Internet adresa: www.sirokibrijeg.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 51

(M1-A-1228-12) UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH Kontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] Adresa: BANA LAZAREVI]A BB Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401711930000 Telefon: 051335100 Faks: 051335101 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovljeni otvoreni postupak za vr{enje usluga nezavisne vanjske revizije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Vr{enje usluga nezavisne vanjske revizije prikupljanja i raspodjele prihoda koje vr{i UIO BIH za 2009.godinu. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 29.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sredi{nji ured UIO BIH, Banja Luka, Ul.Bana Lazarevi}a bb II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise TD se mo`e preuzeti u UIO BIH, Banja Luka, Ul. Bana Lazarevi}a bb u sobi 211 svakim radnim danom.Uplatu vr{iti u skladu sa

Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbi i uplatnim ra~unima za administrativne takse ("Slu`beni glasnik BIH, Broj: 3/12"), kako slijedi: Vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0 Vrsta prihoda 722153 Op{tina treba da sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{te uplatioca Bud`etska organizacija 1601001 Poziv na broj 0 Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su: JRT trezor BIH Depozitni ra~un Broj ra~una: 3380002210028390 (UniCredit bank) 5520040002547572 (Hypo Alpe AdriaBank a.d. Banja Luka) 3060310000938769 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar) 1610000010751006 (Raiffeisen bank) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Plan i program revizije, u~e{}e:50,00 % 2. Cijena revizije, u~e{}e:40,00 % 3. Rokovi izvr{enja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sredi{nji ured UIO BIH, Banja Luka, Ul.Bana Lazarevi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol UIO BIH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, najkasnije do 28.02.2012.godine do 12,00 sati.Na koverti navesti "Ponuda za vr{enje usluga nezavisne vanjske revizije-Ne otvarati-otvara Komisija!" (M1-A-1268-12) VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-107/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

Broj 7 - Stranica 52

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka opreme za nadogradnju vozila za ga{enje {umskih po`ara za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka opreme za nadogradnju vozila za ga{enje {umskih po`ara za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 72.649,57 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: U prostorijama Doma Kulture u Br~kom, ulica Mladena Maglova 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti sa zvani~ne web stranice javnih nabavki Vlade Br~ko distrikta BiH:

http://www.nabavka.bdcentral.net/ ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Nermina Arsli} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-1153-12) VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 257-1-1-1-108/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 53

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava medicinske opreme - endourolo{ka oprema za citoskopiju za potrebe kirur{kog odjela u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 47.008,55 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko distrikta; Banjalu~ka 3; 76100 Br~ko II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od potpisivanja do momenta isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. garancijski period, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2 (M1-A-1298-12) VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 257-1-1-1-109/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728

Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 6 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava testova, reagenasa, kemikalija i drugih potro{nih materijala za patologiju za potrebe Pododjela za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2012. godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 1.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:1.3.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora testovi za patologiju

Broj 7 - Stranica 54

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni materijal za patologiju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Reagensi za patologiju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni materijal za tkivni procesor "LEICA ST 4040" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kemikalije za patologiju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 75.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Papanicolaoi testovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 (M1-A-1296-12) VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 257-1-1-1-110/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 55

I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 3 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava implatacionog i osteosintetskog materijala i potro{nog instrumentarija za ortopediju za potrebe Pododjela za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2012. godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 6.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:6.3.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Implatacioni i osteosintetski materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 104.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Potro{ni instrumentarij II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vanjski fiksatori po Mitkovi}u II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od momenta potpisa do 31.12.2012. godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}a bolnica Br~ko, Banjalu~ka 3 (M1-A-1345-12) VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-111/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

Broj 7 - Stranica 56

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 93 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu za{titu Br~ko distrikta BiH za 2012. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 93 lota nabavke lijekova. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Sala broj 59. drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, Br~ko Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima bez nov~ane naknade sa web stranice www.nabavka.bdcentral.net ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006

Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Vlada Br~ko distrikta BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Atropin za o~i 0,5% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 29,91 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Atropin za o~i 1% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12,82 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Chloramphenicol mast za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76,92 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 57

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ciclopentolat sol za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 982,91 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora DEX. neomicin sol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 196,58 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Acetazolamid tbl II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 59,83 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gentamicin za o~i sol

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 256,41 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Timolol kapi za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 47,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Homatropin bromidi sol 2% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 358,97 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Deksametazon mast 0,1% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 62,39 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Broj 7 - Stranica 58

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Deksametazon sol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 196,58 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dexametazon mast za o~i, neomicin sulfat, polimiksin B sulfat II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 222,22 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Neosynephrin sol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 73,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pilocarpin sol

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76,92 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tetracain II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.222,22 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tropicamid II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 316,24 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metamizol amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.384,62 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 59

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Atropin sulfat amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Fenpiverinij+pitofenon+metamizol amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 98,29 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ibuprofen sirup II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 205,13 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Butilskopolamin-Br amp

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.179,49 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Diclofenac amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.478,63 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Paracetamol sirup II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 94,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pentazocin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55,56 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Broj 7 - Stranica 60

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Glucosae 25% amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 521,37 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 26 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Glucosae 37% amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 572,65 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12. 2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 27 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Glucosae 50% amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 222,22 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2019 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 28 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Glukosae 5% boca

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.752,13 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 29 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metoklopramid amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.025,64 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 30 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lidocain gel 2% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 324,79 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 31 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lidocain sprej II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 581,20 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 61

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 32 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lidokain amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 307,69 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 33 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lidokain 2% adrenalin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.239,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 34 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora NaCl - fiziolo{ka otopina boca a' 500 ml 0,9% II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.897,44 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 35 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora NaCl - fiziolo{ka otopina boca a' 250 ml 0,9%

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora NaCl - fiziolo{ka otopina boca 250 ml 0,9% II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.051,28 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova NaCl - fiziolo{ka otopina boca 250 ml 0,9% ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 36 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ranitidin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 786,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 37 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ringer II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 38 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tramadol amp 100 mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.034,19 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Broj 7 - Stranica 62

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 39 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tramadol amp 50 mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.008,55 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 40 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Na-diklofenak gel II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 94,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 41 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Adrenalin amp.im, iv, sc II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 196,58 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 42 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vitamini B-kompleksa amp

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.649,57 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 43 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Bacitracin+neomicin pulvis II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 341,88 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 44 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Bacitracin+neomicin sprej II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 769,23 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 45 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ca Calcium za IM davanje amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 470,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 63

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 46 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sulfadiazin srebro krema II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 324,79 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 47 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dexametason amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.170,94 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 48 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Etamsilat amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170,94 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 49 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Digoxin amp

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 115,38 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 50 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Urapidil amp za I.V. primjenu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.111,11 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 51 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gentamicin mast za ko`u II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 68,38 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 52 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Furosemid amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 982,91 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g

Broj 7 - Stranica 64

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 53 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metilprednizolon amp 20mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.410,26 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 54 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metilprednizolon amp 40mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.547,01 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 55 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gliceriltrinitrat sprej II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 427,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 56 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dekspantenol sol

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 128,21 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 57 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Propafenon amp za I.V. davanje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 38,46 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 58 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Fluocinolon krema za ko`u II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20,51 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 59 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kloropiramin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 410,26 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 65

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 60 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Verapamil amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21,37 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 61 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Salbutamol inhaler II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 222,22 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 62 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Askorbinska kiselina amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 829,06 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g, IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 63 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Salbutamol sol

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 905,98 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012.g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 64 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Aminophillin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.367,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 65 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Diazepam amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.170,94 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 66 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Aqua REDESTILATA amp 5 ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.307,69 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Broj 7 - Stranica 66

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 67 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Aqua REDESTILATA amp 10 ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76,92 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 68 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Benzatin-benzil penicilin 1200000 UI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.649,57 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 69 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gentamicin amp a' 120 mg/2 ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 623,93 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 70 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gentamicin amp a' 40 mg/2 ml

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.068,38 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 71 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gentamicin amp a' 80 mg/2 ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.948,72 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 72 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Flufenazin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.811,96 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 73 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Benzilpenicilin + prokain benzilpenicilin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.333,33 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 67

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 74 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Streptomycin sulfas amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 55,56 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 75 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Biperidin tbl II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 555,56 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 76 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vaccinum tetani adsorbatum amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 559,83 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 77 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Humani tetanus imunoglobulin amp

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.794,87 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 78 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Haloperidol amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.085,47 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 79 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Metilergometrin amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 59,83 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 80 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Diazepam klizme II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 247,86 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g

Broj 7 - Stranica 68

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 81 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Srebrov nitrat, AgNO3 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 470,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 82 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tobramicin sol za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 162,39 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 83 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Tobramicin mast za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 230,77 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 84 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Aciklovir mast za o~i

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 39,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 85 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ekstrakt tele}e krvi gel za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 188,03 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 86 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hipromeloza 2% gel za o~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 89,74 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 87 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Glukoza 5% boca 250ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.153,85 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 69

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 88 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Amjodaron amp II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 324,79 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 89 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Paracetamol supp. a' 200mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 90 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Paracetamol supp. a' 120 mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 183,76 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 91 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Calcium gluconat amp I.V., I.M.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 307,69 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 92 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vaselin mast 1 kg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34,19 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 93 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Trospij amp. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 98,28 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012 g IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u TD (M1-A-1297-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-127/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Broj 7 - Stranica 70

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge kopnenog transporta II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja za Termoelektranu "Kakanj" iz Rudnika Breza i Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja za Termoelektranu "Kakanj" iz Rudnika Breza i Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 100% odgo|eno III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - da je ponu|a~ bio likvidan u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje {to dokazuje potvrdom svoje poslovne banke III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (sala 145) Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije br.104-002/12 /11 - LOT br____;

- Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine se vr{i putem UniCredit Bank d.d. Mostar na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije br. 104-002/12 LOT br ____; - Uplata se vr{i za svaki lot posebno -U skladu sa ~lanom 3., ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN, ugovorni organ }e razmjenu informacija vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail:m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (soba 325) Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (soba 325) Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751751 Faks: 033751759 E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja iz ZD RMU Breza u TE "Kakanj" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja iz ZD RMU Breza u TE "Kakanj" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 200.000 tona II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 700.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 365 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Kakanj" u Kaknju

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 71

V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za LOT 1 - 07. 03. 2012. godine u 13,00 sati ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja iz ZD RMU Zenica u TE "Kakanj" I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kamionski prevoz uglja iz ZD RMU Zenica u TE "Kakanj" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 100.000 tona II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 365 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana "Kakanj" u Kaknju V. Dodatne informacije Otvaranje ponuda za LOT 2 - 07. 03. 2012. godine u 14,00 sati (M2-A-1142-12) DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 264-1-2-1-20/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Dr`avna agencija za istrage i za{titu Kontakt osoba: Esad [ikalo, tel. 057/326-376 Adresa: Nikole Tesle br.59 Po{tanski broj: 71123 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200428000009 Telefon: 057326375 Faks: 057326409 Elektronska po{ta (e-mail): esikalo@sipa.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina, I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`bena vozila Agencije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka goriva za slu`bena vozila Agencije na podru~ju Grada Isto~no Sarajevo, Grada Banja Luka, Grada Mostara i Grada Tuzle.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Dostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rje{enja o registraciji preduze}a ili radnje ili ekvivalentan dokument (orginal ili ovjerena fotokopija) kojim potvr|uje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Ovjera kopije ne starija od 90 dana. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Dostaviti potvrdu banke da je transakcijski ra~un preduze}a solventan i da nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca do datuma dostavljanja ponude. - Dostaviti izjavu o ukupnom prometu ponu|a~a na isporuci goriva u zadnje dvije finansijske godine, ili od datuma registracije ako je ponu|a~ registrovan, odnosno po~eo sa radom manje od dvije godine, a koji ne mo`e biti manji od 100.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora u posljednje dvije godine, a ~ija ukupna vrijednost ne mo`e biti manja od 80.000,00 KM. - Da ponu|a~ posjeduje minimalno jednu benzinsku pumpu u mjestu nazna~enom u LOT-u, bez obzira da li je neposredno pripada ponu|a~u. - Da ponu|a~ ima najmanje tri uposlena radnika koji }e neposredno raditi na realizaciji ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Ul. Nikole Tesle br. 59 Isto~no Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na Jedinstveni ra~un trezora BiH-Depozitni ra~un otvoren kod UNICREDIT BANK d.d. broj: 3380002210018390, sa svrhom doznake-OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA DR@AVNU AGENCIJU ZA ISTRAGE I ZA[TITU (SIPA). Uplatu izvr{iti na sjede}i na~in: - Broj poreznog obveznika: Trinestocifreni identifikacioni broj pravnog lica ukoliko uplatu vr{i pravno lice, ili JMBG ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice. - Vrsta uplate: "0" - Vrsta prihoda: 722 153 - Op}ina: [ifra op}ine prebivali{ta -sjedi{ta uplatioca. - Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate. - Poziv na broj: "0" - Bud`etska organizacija: 0107999 Ponude se dostavljeju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a, LOT na koji se odnosi ponuda, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GORIVA ZA SLU@BENA VOZILA - NE OTVARATI" do 28.02.2012 godine, do 13,00 sati i bez prisustva komisije za javne nabavke.

Broj 7 - Stranica 72 Otvaranje ponuda je javno. ANEKS B

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`bena vozila. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka goriva za slu`bena vozila na u`em podru~ju Grada Isto~no Sarajevo. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora - Euro disel gorivo 5 .....151.000 litara, - Bezolovni benzin BMB-95.....8.000 litara. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 340.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca ili do utro{ka planiranih sredstava, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke i sklapanja sporazuma za naredni period IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske pumpe nazna~ene u ponudi. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`bena vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka goriva za slu`bena vozila agencije na u`em podru~ju Grada Banja Luke. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora - Euro disel gorivo 5 .....41.500 litara, - Bezolovni benzin BMB-95 .....10.000 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 110.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca ili do utro{ka planiranih sredstava, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke i sklapanja sporazuma za naredni period. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske pumpe nazna~ene u ponudi. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`bena vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivana isporuka goriva za slu`bena vozila Agencije na u`em podru~ju Grada Mostara. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora - Euro disel gorivo 5 .....22.000 litara, - Bezolovni benzin BMB-95 ..... 2.000 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca ili do utro{ka planiranih sredstava, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabvke i sklapanja sporazuma za naredni period. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske pumpe nazna~ene u ponudi. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za slu`bena vozila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka goriva za slu`bena vozila Agencije na u`em podru~ju Grada Tuzle. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora - Euro disel gorivo 5 ..... 22.000 litara, - Bezolovni benzin BMB-95 ..... 2.000 litara II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca ili do utro{ka planiranih sredstava, a najdu`e do okon~anja procedure javne nabavke i sklapanja sporazuma za naredni period. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinske pumpe nazna~ene u ponudi. (M1-A-1216-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" D.O.O. \UR\EVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 270-1-1-1-46/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik Kontakt osoba: Adnan Softi} Adresa: \ur|evik bb Po{tanski broj: 75272 Op{tina/Grad: @ivinice IDB/JIB: 4209284170009 Telefon: 035774970 Faks: 035772667 Elektronska po{ta (e-mail): larisa.zlatkic@rudnikdjurdjevik.ba Internet adresa (web): www.rudnikdjurdjevik.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 73

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 138.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Magnetit II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Magnetit Fe3O4 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 162 tone II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Elektroprivreda BiH - ZD RMU "\ur|evik" II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2011. godinu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su predmet robe sli~ne onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodnih dvije godine (2010. i 2011. godina) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Uslovi i rok pla}anja, u~e{}e:3,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:2,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659 (M1-A-1177-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-2-1-32/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

Kontakt osoba: Marko Pani}, dipl. oec. man. Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 01-13816-1/11 od 21. 12. 2011. godine radi pru`anja {pediterskih usluga za potrebe Klini~kog centra Banja Luka. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pru`anje {pediterskih usluga za potrebe Klini~kog centra Banja Luka. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Precizira se tenderskom dokumentacijom. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO Klini~ki centar Banja Luka II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i zaklju~uje se na period od godinu dana. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom.

Broj 7 - Stranica 74

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Dvanaest beba bb, soba broj 18, zgrada ginekologije KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za pru`anje {pediterskih usluga za potrebe Klini~kog centra Banja Luka na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 29. 2. 2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 ~asova u sobi br. 18. (zgrada ginekologije) kod referenta za javne nabavke Marka Pani}a, dipl. oec man. uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 40,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017- 20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04). (M2-A-1102-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-34/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Doc. dr. sc. med. Dmitar Travar Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-13936-1/11 od 26.12. 2011. godine radi nabavke deset kohlearnih implanta za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka deset kohlearnih implanta za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 450.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka, istovareno. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizirano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 75

brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku deset kohlearnih implanta za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 28. 02. 2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50.00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (M2-A-1114-12) JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-20/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Ned`ad Bo{njakovi}, [ibonji} Halid Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877837 Faks: 032877837 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka motornih pila,rezervnih dijelova i potro{nog materijala Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 40 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dok. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dok. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dok. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka motornih pila II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 48 komada II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 48.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za mot.pilu Husqvarna 372 XP II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok.

Broj 7 - Stranica 76

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 33.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u tenderskoj dok. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavidovi}i (M1-A-1193-12) JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-21/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Ned`ad Bo{njakovi},[ibonji} Halid Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877837 Faks: 032877837 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka nafte i benzina II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dok. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 1.500.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sukcesivna isporuka na benzinskoj pumpi u Zavidovi}ima i odvoz na podru~na skladi{ta poslovnih jedinica na podru~ju ZE-DO Kantona II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kao u tenderskoj dok. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dok. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dok. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dok. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dok. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ukupni ponu|eni popust u procentu po jedinici mjere, u~e{}e:80,00 % 2. Rok odgode pla}anja u danima, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Sjedi{te JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i (M1-A-1192-12) LUTRIJA RS A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 287-1-2-1-10/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA RS a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: CARA LAZARA 29 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401560970004 Telefon: 051432700 Faks: 051432700 Elektronska po{ta (e mail): info@lutrijars.com Internet adresa (web): lutrijars.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 77

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluge osigurawa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge kolektivnog osigurawa radnika Lutrije RS a.d. Bawa Luka, opreme i imovine Lutrije RS a.d. Bawa Luka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 12.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lutrija RS a.d. Bawa Luka, Cara Lazara br. 29 Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Godinu dana od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u Tenderskojo dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Najni`a ukupna premija, u~e{}e:50,00 % 2. Potvrda o iznosu neispla}enih rje{enih od{tetnih zahtijeva u 2010. i 2011. godini izdana od strane Agencije za osigurawe RS ili ekvivalent potvrda-uvjerewe izdana od strane nadle`nog

organa o neispla}enim rje{enim od{tetnim zahtjevima u 2010. i 2011. godini za Preduze}a iz Federacije BiH ili iz inostranstva, u~e{}e:30,00 % 3. Uslovi i rok pla}awa premije, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Lutrija RS a.d. Bawa Luka, Cara Lazara br. 29 Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Lutrija RS ne snosi nikakve eventualne tro{kove ponu|a~a. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan uz prilo`eni zahtijev i dokaz o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM . Pla}awe preko ra~una: 5620990000029691 NLB Razvojna banka, 5510010001281981 Unicredit bank (M1-A-1195-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-168/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje bravarsko-zavariva~kih radova u 2012. godini u Pogonu odr`avanje Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Bravarsko-zavariva~ki radovi na teku}em odr`avanju kotlovskih, turbinskih i zajedni~kih postrojenja (VKV zavariva~i za plinsko i autogeno zavarivanje i VKV bravari) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00

Broj 7 - Stranica 78

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja dijela radova. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je izvodio radove kakvi su ovi koji su predmet nabavke u protekle 3 (tri) godine, da ima minimalno 9 (devet) radnika kvalifikacijske strukture VKV bravar i VKV zavariva~, da ima spisak PIO-MIO za minimalno tra`eni broj radnika, da radnike opremi potrebnim alatima, ma{inama, opremom i za{titnim sredstvima. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke za firme u BiH, a za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja.

Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ekrem [abanovi}, tel. 00387 32 77 10 48. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1263-12) RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-2-1-25/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta (e-mail): ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa (web): www.bhrt.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 79

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 70.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka avio-karata za potrebe BHRT-a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Osiguranje usluga avio-prevoza, odnosno nabavka avio-karata za potrebe slu`benih putovanja uposlenika Radiotelevizija Bosne i Hercegovine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Iznos TSC po jednoj prodatoj avio-karti za evropske destinacije, u~e{}e:60,00 % 2. Iznos TSC po jednoj prodatoj avio-karti za vanevropske destinacije, u~e{}e:10,00 % 3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmi} Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba;

- Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU AVIO-KARATA - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. (M1-A-1315-12) RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-27/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta (e-mail): ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa (web): www.bhrt.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka nafte i naftnih derivata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva i lo`-ulja, te motornih ulja i maziva za potrebe voznog parka Radiotelevizije Bosne i Hercegovine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 7 - Stranica 80

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Za eventualna stru~na pitanja kontaktirati: - za Lot 1: Karailo Senad, mob. 061 892 957, e-mail: senad.karailo@bhrt.ba; - za Lot 2: Ferid Dedovi}, mob. 061 254 244. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva i lo`-ulja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka nafte i naftnih derivata (goriva i lo`-ulja) za potrebe voznog parka Radiotelevizije Bosne i Hercegovine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 253.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 25,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada RTV Doma u Sarajevu, te relejne stanice Hum, Vla{i} i Tu{nica V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u tri primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti isklju~ivo na pismeni zahtjev dobavlja~a dostavljen ugovornom organu fax-om ili mail-om; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmi} Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU GORIVA I LO@-ULJA (LOT 1) - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka motornih ulja i maziva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka motornih ulja i maziva za potrebe voznog parka Radiotelevizije Bosne i Hercegovine II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 25,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zgrada RTV Doma u Sarajevu V. Dodatne informacije - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i 2 fotokopije; - Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na osnovu pismenog zahtjeva ponu|a~a dostavljenog ugovornom organu fax-om ili mail-om; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmi} Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU MOTORNIH ULJA I MAZIVA (LOT 2) - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. (M1-A-1324-12) RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 293-1-2-1-28/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: Ergin Osmi} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200351290009 Telefon: 033454805 Faks: 033455148 Elektronska po{ta (e-mail): ergin.osmic@bhrt.ba Internet adresa (web): www.bhrt.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga revizije za 2010. i 2011. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga revizije finansijskih i marketing izvje{taja Radiotelevizije Bosne i Hercegovine za 2010. i 2011. godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 81

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Fotokopija Rje{enja o upisu u sudski registar sa registracijom za djelatnost koja je predmet ugovora III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju u 3 primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije; - Za preuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati: Osmi} Ergin, tel. 033 454 805, fax 033 455 148, mob. 061 484 770, e-mail: ergin.osmic@bhrt.ba; - Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA OBAVLJANJE USLUGA REVIZIJE - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokola (prizemlje) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. (M1-A-1323-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 100.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 32/12 Nabavka dijelova donjeg stroja za buldozer Dresta TD-25-M/1-4 za potrebe RiTE Ugljevik II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova po specifikaciji iz td. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskom dokumentu II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin RiTE Ugljevik II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 32/12 - "Nabavka dijelova donjeg stroja za buldozer Dresta TD-25-M/1-4". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-183/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774285 Faks: 055771449 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

Broj 7 - Stranica 82

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT: HAABAT22 FIELD 59: /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{ Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774430 Faks: 055771835 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1397-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 22/12 Usluga ~i{}enja vodozahvata i korita rijeke Janje i Mezgrajice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga ~i{}enja vodozahvata i korita rijeke Janje i Mezgrajice II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskom dokumentu II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljnije u tenderskom dokumentu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u tenderskom dokumentu III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 11:00

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-184/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774285 Faks: 055771449

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 83

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Broj: 22/12 - "Usluga ~i{}enja vodozahvata i korita rijeke Janje i Mezgrajice". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT: HAABAT22 FIELD 59: /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055771183 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1398-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-190/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774285 Faks: 055771449 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 107/11 Nabavka pje{~anih filtera II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pje{~anih filtera II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskom dokumentu II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u tenderskom dokumentu III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 7 - Stranica 84

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ?Ponuda za otvoreni postupak Broj: 107/11 - "Nabavka pje{~anih filtera". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT: HAABAT22 FIELD 59: /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Ne|o Stojanovi}, dipl.ing.teh. Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774360 Faks: 055771516 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik

Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1399-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-195/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774285 Faks: 055771449 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 28/12 Nabavka materijala za pruge odlaga~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za pruge odlaga~a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskom dokumentu II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 85

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u tenderskom dokumentu III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u tenderskom dokumentu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 28/12 - "Nabavka materijala za pruge odlaga~a". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT:HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT: HAABAT22 FIELD 59: /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055771183 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}

Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-1400-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-48/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Irma Dajd`i} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: ZD R-IO 02-5-45/1 -2/12, Remont KM[^ Mramor (Nabavka rezervnih dijelova za grabuljaste transportere) za potrebe ZD Rudnici Kreka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Remont KM[^ Mramor (Nabavka rezervnih dijelova za grabuljaste transportere) za potrebe ZD Rudnici Kreka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 165.000,00

Broj 7 - Stranica 86

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavisna dru{tva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca od datuma potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima ugovora iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - da je ponu|a~ solventan (da mu ra~uni nisu blokirani) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni (isporuka rezervnih dijelova za grabuljaste transportere) ili sli~ni (isporuka ma{ina, ure|aja i rezervnih dijelova u podzemnoj eksploataciji uglja), onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne tri godine (2009., 2010., 2011.), a ~ija je ukupna vrijednost minimalno 100.000,00 KM - Ukoliko ponu|a~ nudi robu koja je predmet ugovora, a koju nije sam proizveo, mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od strane proizvo|a~a za nu|enje, isporuku i sve prate}e usluge vezane za robu koja je definisana u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to potvr|eno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen bank d.d Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340 u korist JP EP BiH-otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj : ZD R-IO 02-5-45/1-2/12. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...).

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ZD R-IO 02-5-45/1-2/12. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Irma Dajd`i}-predsjedavaju}a komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751775 Faks: 033751759 E-mail:i.dajdzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Irma Dajd`i} - predsjedavaju}i komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751775 Faks: 033751759 E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Irma Dajd`i} - predsjedavaju}i komisije Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751775 Faks: 033751759 E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-1235-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-49/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Mensur Polji}, dipl.ing.ma{. tel. 035/810-090 ( za tehni~ka pitanja ); Lejla Husejnovi}, dipl. ecc. ( za komercijalna pitanja ) tel.035/287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 87

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pre~ke transportnog lanca - kovane II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pre~ke transportnog lanca - kovane II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina i specifikacija roba je data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok isporuke: maksimalno 45 dana od dana Narud`be b) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje ? 60 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine - Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima (hemijski sastav i mehani~ke osobine) - Vremenska garancija za ponu|ene robe od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75 000 Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi}. Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Pre~ke transportnog lanca - kovane - ne otvarati do 29.2.2012. godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla (ino ponu|a~i).Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda ukori~ena u knjigu ili osigurana jemstvenikom), a garancije za osiguranje ponude i za izvr{enje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-1313-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-50/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Mensur Polji}, dipl.ing.ma{. tel. 035/810-090 ( za tehni~ka pitanja ); Lejla Husejnovi}, dipl. ecc. ( za komercijalna pitanja ) tel.035/287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035280083 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 7 - Stranica 88

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Hidrauli~ni cilindri za KM[^ Rudnika "Mramor" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Hidrauli~ni cilindri za KM[^ Rudnika "Mramor" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina i specifikacija roba je data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "Mramor" u Mramoru II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 12 mjeseci ili do realizacije ugovornih obaveza obje ugovorne strane Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok isporuke: maksimalno 60 dana od dana Narud`be b) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje ? 60 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda. - Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije - Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine - Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a robe koju nudi - Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima - Vremenska garancija za ponu|ene robe od najmanje 6 ({est) mjeseci od dana isporuke - Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi tehni~ku dokumentaciju sa listom rezervnih dijelova Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 5.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 5.3.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi}. Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu ) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati:"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE".

Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Hidrauli~ni cilindri za KM[^ Rudnika "Mramor" - ne otvarati do 5.3.2012. godine u 12 sati.Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla (ino ponu|a~i). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda ukori~ena u knjigu ili osigurana jemstvenikom), a garancije za osiguranje ponude i za izvr{enje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-1314-12) OP[TINA VI[EGRAD

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 299-1-3-1-29/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA VI[EGRAD Kontakt osoba: Branka Dragi~evi} Adresa: Kralja Petra prvog br. 7 Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400503020001 Telefon: 058620226 Faks: 058620602 Elektronska po{ta (e-mail): nacvgd@teol.net Internet adresa (web): www.opstinavisegrad.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), VI[EGRAD I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na Glavi~kom potoku, izgradnja puta (druga faza). II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na Glavi~kom potoku, izgradnja puta (druga faza).

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 89

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 427.350,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op{tina Vi{egrad II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 150 radnih dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao od strane nadzornog organa. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op{tina Vi{egrad; ul. Kralja Petra I 7 soba broj 19 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na adresi: Ul. Kralja Petra I broj 7, 73 240 Vi{egrad, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o pla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM. Uplate se vr{e na `iro-ra~un broj: 562-006-00001262-04, vrsta prihoda: 729124, {ifra op{tine: 113, a u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za:Izvo|enje radova na Glavi~kom potoku, izgradnja puta (druga faza). ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP[TINA VI[EGRAD Kontakt osoba: Milan Savi} Adresa: Kralja Petra prvog br. 7 Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400503020001 Telefon: 058620226 Faks: 058620602 E-mail:nacvgd@teol.net Internet adresa: www.opstinavisegrad.com (M1-A-1382-12) OP[TINA VI[EGRAD

Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400503020001 Telefon: 058620226 Faks: 058620602 Elektronska po{ta (e-mail): nacvgd@teol.net Internet adresa (web): www.opstinavisegrad.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), VI[EGRAD I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana potpisivanja sporazuma do 31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 17.094,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za 2012.godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva za 2012.godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op{tina Vi{egrad II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op{tina Vi{egrad; ul. Kralja Petra I 7 soba broj 19 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na adresi: Ul. Kralja Petra I broj 7, 73 240 Vi{egrad, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 299-1-1-1-30/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA VI[EGRAD Kontakt osoba: Branka Dragi~evi} Adresa: Kralja Petra prvog br. 7

Broj 7 - Stranica 90

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno dostaviti kopiju uplatnice o pla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM. Uplate se vr{e na `iro-ra~un broj: 562-006-00001262-04, vrsta prihoda: 729124, {ifra op{tine: 113, a u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za:Izvo|enje radova na Glavi~kom potoku, izgradnja puta (druga faza). ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP[TINA VI[EGRAD Kontakt osoba: @eraji} Milivoje Adresa: Kralja Petra prvog br. 7 Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400503020001 Telefon: 058620226 Faks: 058620602 E-mail:nacvgd@teol.net Internet adresa: www.opstinavisegrad.com (M1-A-1382-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-68/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Ivo Marin~i}, dipl.oec. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335737 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): ivo.marincic@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadogradnja SD modula u FMIS sustavu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nadogradnja SD modula u FMIS sustavu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 78.722,16

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mostar II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:29.2.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 09-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka 1.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, s naznakom: Natje~ajna dokumentacija br. I-12442/11-83 Nadogradnja SD modula u FMIS sustavu ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-1265-12)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 91

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-69/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Nada Pand`a, dipl.iur. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335726 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): nada.pandza@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 15.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje i odr`avanje vozila: LOT 1- Servisiranje i odr`avanje vozila u HB@ za potrebe organizacijske jedinice Dru{tva: Distribucija el. energije ([koda, VW, Seat) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje i odr`avanje vozila: LOT 1- Servisiranje i odr`avanje vozila u HB@ za potrebe organizacijske jedinice Dru{tva: Distribucija el. energije ([koda, VW, Seat) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servisno-radioni~ki prostor dobavlja~a koji se nalazi na podru~ju HB@ Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:28.2.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 09-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka 1.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, s naznakom: Natje~ajna dokumentacija: Servisiranje i odr`avanje vozila: LOT 1- Servisiranje i odr`avanje vozila u HB@ za potrebe organizacijske jedinice Dru{tva: Distribucija el. energije ([koda, VW, Seat) ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-1348-12) MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 309-1-2-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA Kontakt osoba: @IGI] HAJRETA Adresa: BOSNE SREBRENE 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 Elektronska po{ta (e-mail): zhajreta@tk.kim.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton

Broj 7 - Stranica 92

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odluka broj: 151-05-1045/12 od 18. 01. 2012. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge banjsko klimatskog lije~enja ratnih vojnih invalida II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Kao pod I.1. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA Kontakt osoba: @IGI] HAJRETA Adresa: BOSNE SREBRENE 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail:zhajreta@tk.kim.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA Kontakt osoba: @IGI] HAJRETA Adresa: BOSNE SREBRENE 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail: zhajreta@tk.kim.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA Kontakt osoba: @IGI] HAJRETA Adresa: SLATINA 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail: zhajreta@tk.kim.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odluka, 15/1-05-1045/12 od 18. 01. 2012. godine I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT-1 Usluga banjsko-klimatskog lije~enja ratnih vojnih invalida, sa indikacijama upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mi{i}a i povrede centralnog nervnog sistema. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 64.102,56 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odluka, 15/1-05-1045/12 od 18. 02. 2012. godine I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT-2 Usluge banjsko-klimatskog lije~enja ratnih vojnih invalida, sa indikacijama i povredama ki~mene mo`dine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mi{i}a i povreda centralnog nervnog sistema. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 64.102,56 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedno u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok izvr{enja usluge, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedno u tenderskoj dokumentaciji (M2-A-1208-12)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 93

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 309-1-1-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA Kontakt osoba: @igi} Hajreta Adresa: BOSNE SREBRENE 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 Elektronska po{ta (e-mail): zhajreta@tk.kim.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odluka broj: 151-05-1045/12 od 18. 01. 2012. godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka higijensko sanitetskog materijala za ratne vojne invalide osobe sa paraplegijom i nabavka kolica na mehani~ki pogon za ratne vojne invalide sa amputacijom donjih ekstremiteta II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Kao pod I.1. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: @igi} Hajreta Adresa: Bosne Srebrene 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail:zhajreta@tk.kim.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: @igi} Hajreta Adresa: Slatina 2 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail: zhajreta@tk.kim.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo za bora~ka pitanja Tuzlanskog kantona Kontakt osoba: @igi} Hajreta Adresa: Bosne Srebrene 51 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209420530006 Telefon: 035282639 Faks: 035228517 E-mail: zhajreta@tk.kim.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odluka, 15/1-05-1045/12 od 18. 01. 2012. godine I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 Nabavka higijensko sanitetskkog materijala za ratne vojne invalide - osobe sa paraplegijom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 290.598,29 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 85,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odluka, 15/1-05-1045/12 od 18. 12. 2012. godine

Broj 7 - Stranica 94

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2 Nabavka kolica na mehani~ki pogon za ratne vojne invalide sa amputacijom donjih ekstremiteta II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.470,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Garanitni rok, u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isoporuke, u~e{}e: 5,00 % 4. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M2-A-1207-12) OP]INA MAGLAJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 323-1-3-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA MAGLAJ Kontakt osoba: Biserniza Gra~i} Adresa: VITE[KA ULICA 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609550 Faks: 032609551 Elektronska po{ta (e-mail): nacelnik@maglaj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), MAGLAJ I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Da I.6.a. Broj ugovornih organa koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci: 1 I.6.b. Ugovorni organi koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci 1. MINISTARSVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE, Dr`avni nivo Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje (arhitektonsko-gra|evinskih i instalacijskih) radova na rekonstrukciji i sanaciji 2 stambene jedinice povratnika u op}ini Maglaj po sistemu "klju~ u ruke", u okviru projekta "Zajedni~ki projekti 2010" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - arhitektonsko-gra|evinski i instalacijski radovi na rekonstrukciji i sanaciji dvije stambene jedinice povratnika na podru~ju op}ine Maglaj prema datim minimalnim uvjetima stanovanja

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 43.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 1. Stambeni objekat, vlasnik Mi{i} Drago, adresa: Donji Rakovac, op}ina Maglaj, 2. Stambeni objekat, vlasnik Gaji} Miroslav, adresa: Donji Rakovac, op}ina Maglaj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 mjeseca (od dana uvo|enja izvo|a~a u posao) Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 24. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji - izvod iz registracije za obavljanje djelatnosti kod nadle`nog organa (dokaz da ponu|a~ ima pravo da obavlja djelatnost iz predmeta nadmetanja III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 25. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~l. 26. stav 4. ZJN BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Maglaj, Vite{ka ulica br. 4 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i trebaju dostaviti svoje ponude u originalu i jednoj kopiji. Nakon provedenog postupka zaklju~it }e se ugovor o izvo|enju radova sa izabranim ponu|a~em. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti putem po{te ili neposredno na pisarnicu Op}ine, ulica Vite{ka 4, Maglaj sa naznakom: "Ponuda za izvo|enje radova na obnovi 2 stambene jedinice na podru~ju op}ine Maglaj u okviru projekta "ZP 10". Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no, prije sklapanja ugovora. U slu~aju da ostane dio finansijskih sredstava pristupit }e se pregovara~kom postupku sa odabranim ponu|a~em. Uplata za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Sparkasse banka broj 1990460003251634 op}ina 060 vrsta prihoda 722449. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Op}ina Maglaj Kontakt osoba: Gra~i} Biserniza Adresa: Vite{ka br. 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 95

Telefon: 032609041 Faks: 032609551 E-mail:biserniza@maglaj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Op}ina Maglaj Kontakt osoba: Gra~i} Biserniza Adresa: Vite{ka ulica 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609041 Faks: 032609551 E-mail: biserniza@maglaj.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Op}ina Maglaj Kontakt osoba: Gra~i} Biserniza Adresa: Vite{ka ulica 4 Po{tanski broj: 74250 Op{tina/Grad: Maglaj IDB/JIB: 4218294800000 Telefon: 032609044 E-mail: biserniza@maglaj.ba (M2-A-1112-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Behudin Strojil, dipl.ing.gra|.; 033/563-462; bstrojil@jpcfbih.ba; Branka Mujezinovi}, dipl.ecc.; 033/563-511; bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Elektronska po{ta (e-mail): marinn@jpcfbih.ba Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nadzor nad izvo|enjem radova na: Izgradnja i sanacija puteva u op}ini Srebrenica - Rekonstrukcija lokalnog puta Vukoljin Stan-Kar~ev Laz II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nadzor nad izvo|enjem radova koji obuhvataju :

- Izravnavanje tucani~kog zastora prosje~ne debljine d=10 cm - Presvla~enje kolovoza asfalt betonom - Ma{insko razastiranje {lunka na bankinama II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dat u tenderskoj dokumentaciji - Obim usluga II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 8.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesto Kar~ev Laz - Op}ina Srebrenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 kalendarskih dana od datuma po~etka radova. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 20.000 KM ostvarena na ugovorima za stru~ni nadzor nad radovima izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva i na izradi projekata izgradnje /rekonstrukcije/snacije puteva u posljednje tri godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine, obra~unato na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvr{enju ili su okon~ani - i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje tri ugovora za stru~ni nadzor nad radovima izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva u posljednje tri godine, od ~ega namanje dva (2) ve}e vrijednosti od predmetne ponude (ugovora) - Da mo`e osigurati ~lanove nadzornog tima u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije; - Ostali relevantni uvjeti iz tenderske dokumentacije. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim nabavkama BiH. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 31.01.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz potvrdu o uplati 50,00 KM,. Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK D.D. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Nadzor nad radovima: na Izgradnji i sanaciji puteva u op}ini Srebrenica - Rekonstrukcija lokalnog puta Vukoljin Stan-Kar~ev Laz Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565;

Broj 7 - Stranica 96

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-1366-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-32/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Behudin Strojil, dipl.ing.gra|.; 033/563-462; bstrojil; Branka Mujezinovi}, dipl.ecc.; 033/563-511; bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Elektronska po{ta (e-mail): marinn@jpcfbih.ba Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja i sanaciji puteva u op}ini Srebrenica - Rekonstrukcija lokalnog puta Vukoljin Stan - Kar~ev Laz II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - Izravnavanje tucani~kog zastora prosje~ne debljine d=10 cm - Presvla~enje kolovoza asfalt betonom - Ma{insko razastiranje {lunka na bankinama II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 248.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokalni put Vukoljin Stan - Kar~ev Laz, op}ina Srebrenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: 6.000,00 KM

IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 10% od vrijednosti Ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora ima svaki privredni subjekt, pravno ili fizi~ko lice ili grupa takvih lica (partnera u zajedni~kom poduzetni{tvu) koja su registrovana za izvo|enje predmetnih radova, i koja, pored zakonom utvr|enih uvjeta, zadovoljavaju i uspostavljene minimalne kvalifikacione uvjete, kako je navedeno u Tender dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Pristup ili posjedovanje likvidnih sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, {to dokazuju pismom-potvrdom poslovne banke; - Najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na izvo|enju sli~nih radova (izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji saobra}ajnica) u posljednje tri (3) godine u visini od 500.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a u izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cesta od kojih bar jedan vrijednosti ve}e od 300.000,00 KM. u posljednje tri godine. Uspje{nost se dokazuje potvrdom prethodnih naru~ilaca o uspje{no obavljenim odgovaraju}im poslovima; - Mogu}nost da ponude kvalificirana lica odgovorna za realizaciju Ugovora i to: voditelj gra|enja - diplomirani in`enjeri gra|evinarstva sa najmanje 5 godina iskustva na poslovima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije cesta i polo`enim stru~nim ispitom . - Posjedovanje ili osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju Ugovora - rovokopa~i, buldozeri, bageri,fini{eri, kamioni kiperi i td.) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 1.3.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Terezia 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lanom 11. ZJN. Mo`e se osigurati na zahtijev ponu|a~a po~ev{i od: 31.01.2012. godine Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM u korist JP Cesta F BiH d.o.o. Sarajevo na ra~un br. 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta prihoda 722565, sa pozivom na - TD za Izvo|enje radova na Izgradnja i sanacija puteva u op}ini Srebrenica - Rekonstrukcija lokalnog puta Vukoljin Stan-Kar~ev Laz Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-1365-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-33/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 97

Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.gra|.; 033/563-467; kgordana@jpcfbih.ba; Branka Mujezinovi}, dipl.ecc.; 033/563-511; bmujezinovic@jpcfbih.ba Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Elektronska po{ta (e-mail): marinn@jpcfbih.ba Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Rakova Noga (Tomi}i) - Crni}i-Bjelovi}i II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U skladu sa opisom i predmjerom radova datim u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa opisom i predmjerom radova datim u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 983.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokalni put Tomi}i -Bjelovi}i, op}ina Kre{evo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od po~etka radova Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: 15.000,00 KM OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU: Period va`enja 90 dana ra~unaju}i od datuma podno{enja ponuda IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 10% od vrijednosti ugovora OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA: prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Da je dobavlja~ ostvario prosje~ni godi{nji promet na ugovorima koji se odnose na izgradnji, rekonstrukciju i/ili sanaciju/rehabilitaciju cesta u najmanjem iznosu od 2.000.000,00 KM, u posljednje tri godine - Pristup ili posjedovanje likvidnih sredstava ili kreditnih olak{ica u vrijednosti od najmanje 200.000,00 KM, ne uzimaju}i u obzir druge ugovorne obaveze dobavlja~a III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - da dobavlja~ mo`e osigurati odgovaraju}e tehni~ko osoblje: 1. voditelj radova, dipl.gra|.ing. sa polo`enim stru~nim ispitom, sa najmanje 5 (pet) godine iskustva na sli~nim radovima (izgradnja, rekonstrukcija i/ili sanacija/rehabilitaciji cesta); 2. predradnik/ poslovo|a, gra|. tehni~ar, sa najmanje 5 (pet) godine iskustva na sli~nim radovima (izgradnja, rekonstrukcija i/ili sanacija/rehabilitacija cesta); - skustvo, u ulozi glavnog ugovara~a, na realizaciju najmanje tri Ugovora koji se odnose na: izgradnju, rekonstrukciju i/ili sanacija/rehabilitaciju cesta, u poslednje tri godine od kojih je jedan ve}e vrijednosti od 500.000,00 KM. Uspje{nost se dokazuje potvrdom prethodnih naru~ilaca- ugovornih organa o uspje{no obavljenim odgovaraju}im poslovima; - da posjeduje ili ima osiguran pristup potrebnoj tehni~koj opremi za realizaciju Ugovora: Buldo`er, Utovariva~, Kamioni, Bager, Asfaltna baza, Fini{er za ugradnju asfalta, Garnitura valjaka za ugradnju asfalta, mikser za beton, pumpa za beton; Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Odlukom Vlade FBiH, broj 1452/11 od 28.12.2011. godine, o usvajanju programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2011. Godinu za FBiH, za predmetni projekat su odobrena sredstva u iznosu 1.200.000,00 KM, a za Implementatora je odre|eno JP Ceste FBiH. Iz odobrenih sredstava }e se financirati radovi i nadzor. Ukoliko odabrana ponuda prekora~i odobreni iznos Ugovor }e se zaklju~iti u okviru raspolo`ivih sredstava (odobrena sredstva umanjena za vrijednost ugovora za nadzor). USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 31.01.2012.god. uz potvrdu o uplati 100,00 KM i prethodnu najavu svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d.,Sarajevo; Svrha doznake: Otkup TD Izvo|enje radova rekonstrukcije lokalnog puta Rakova Noga - Bjelovi}i Primalac: JP Ceste Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-1364-12) MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 331-1-3-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Hamida Dizdara br. 1 Po{tanski broj: 71000

Broj 7 - Stranica 98

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta (e-mail): dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa (web): dp.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija mosta u ul. Hamdije ]emerli}a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija mosta u ul. Hamdije ^emerli}a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 700.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 kalendarskih dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje po ispostavljenim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~l. 24 ZJN uslovi precizirani u tenderskoj dokumetaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji ispunjavaju uslove iz ~l. 25 ZJN precizirani u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokazi iz ~l. 26 ZJN precizirani u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 150,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: u. Hamida Dizdara br. 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se li~no ili na fax 033 560 426 uz dokaz o uplati 150,00 KM na Depozitni ra~un KS broj: 3380002210019263 vrsta prihoda 722631 bud`etska organizacija 1402001 svrha uplate - uplata tenderske dokumentacije. ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Ul.Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 E-mail: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba (M1-A-1389-12) MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 331-1-3-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Hamida Dizdara br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta (e-mail): dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa (web): dp.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija Ulice Azize [a}irbegovi} II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka radova na sanaciji Ulice Azize [a}irbegovi} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 99

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ine Novo Sarajevo i Novi Grad II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje po ispostavljenim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~l. 24. ZJN BiH, uslovi precizirani u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji ispunjavaju uslove iz ~lana 25. ZJN BiH precizirane u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokazi iz ~l. 26. ZJN BiH precizirani u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 150,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:45 Mjesto: u. Hamida Dizdara br. 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se li~no ili na fax 033 560 426 uz dokaz o uplati 150,00 KM na Depozitni ra~un KS broj: 3380002210019263 vrsta prihoda 722631bud`etska organizacija 1402001 svrha uplate - uplata tenderske dokumentacije ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Ul.Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 E-mail: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba (M1-A-1393-12)

MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 331-1-3-1-8/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Hamida Dizdara br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta (e-mail): dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa (web): dp.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija Grada~a~ke ulice II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor o nabavci radova sanacije Grada~a~ke ulice II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Novi Grad Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema ispostavljenim situacijama III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~l. 24. ZJN BiH, uslovi precizirani u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji ispunjavaju uslove iz ~l. 25. ZJN BIH precizirane u tenderskoj dokumentaciji

Broj 7 - Stranica 100

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokazi iz ~l. 26. ZJN BiH precizirani u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 150,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: u. Hamida Dizdara br. 1, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se li~no ili na fax 033 560 426 uz dokaz o uplati 150,00 KM na depozitni ra~un KS broj: 3380002210019263 vrsta prihoda 722631 bud`etska organizacija 1402001 svrha uplate-uplata tenderske dokumentacije ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 E-mail: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba (M1-A-1392-12) MINISTARSTVO SAOBRA]AJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 331-1-2-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Hamida Dizdara br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003 Telefon: 033560427 Faks: 033560426 Elektronska po{ta (e-mail): dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa (web): dp.ks.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,

sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Projektovanje mosta preko rijeke Bosne u naselju Bio~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugovor o nabavci usluga projektovanja mosta preko rijeke Bosne u naselju Bio~a II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova opcina Ilija{, sjedi{te ugovornog organa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz tenderske dokumentacije III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~l. 24. ZJN BiH, dokazi iz tenderske dokumentacije III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi iz ~l. 25. ZJN BiH, dokazi iz tenderske dokumentacije III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi iz ~lana 26. ZJN BiH, dokazi iz tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 150,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 11:45 Mjesto: u. Hamida Dizdara br. 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dostavlja se li~no ili na fax 033 560 426 uz dokaz o uplati 150,00 KM na Depozitni ra~un KS broj: 3380002210019263 vrsta prihoda 722631 bud`etska organizacija 1402001 svrha uplate-uplata tenderske dokumentacije ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za puteve Kontakt osoba: Alma Zili} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200792820003

Ponedjeljak, 30. 1. 2012. Telefon: 033560427 Faks: 033560426 E-mail: dp@dp.ks.gov.ba Internet adresa: dp.ks.gov.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 101

(M1-A-1390-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-3-1-26/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka materijala i izvo|enje radova na izgradnji kablovske kanalizacije na podru~ju Op}ine Cazin II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala i izvo|enje radova na izgradnji kablovske kanalizacije na podru~ju Op}ine Cazin, dionica Kru`ni tok-@itarnica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 90.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Cazin, dionica Kru`ni tok-@itarnica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje ukupnog iznosa u roku od 30 dana

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je predmet tendera III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 6.3.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 6.3.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Krupska bb, Sala za sastanke Podru`nice ED Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul.Krupska bb.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-003/2012. ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-1358-12) ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]"

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 354-1-1-1-8/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVI]" Kontakt osoba: Mirjana Vu~i} Adresa: SLATINSKA 11 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400917770002 Telefon: 051348444 Faks: 051307835 Internet adresa (web): www.zotovicbl.com

Broj 7 - Stranica 102

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 25 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka roba - lijekovi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba - lijekovi II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Prema STD Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}", Sindikalna sala ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Deksketoprofen

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1000 tableta II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 414,10 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Diklofenak II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1200 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.920,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Heparin, alantoin, dekspantenol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 300 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 801,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseca III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 103

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora haparin, dekspantenol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 600 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.649,40 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nifuroksazid II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1500 kapsula II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 450,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora fibrinolizin (gove|i), dezoksiribonuk leaza (gove|a) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.353,75 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj.

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora halotan II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 375,76 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora baklofen I.2. Kratak opis predmeta ugovora 10 mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1000 tbl II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 372,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora baklofen I.2. Kratak opis predmeta ugovora 25 mg

Broj 7 - Stranica 104

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2000 tbl II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.200,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora meloksikam I.2. Kratak opis predmeta ugovora rastvor za iwekciju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150 amp II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 192,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora meloksikam I.2. Kratak opis predmeta ugovora tablete II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1000 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 650,40 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora tiamin, piridoksin, cijanokobalamin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 200 amp II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 273,60 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora natrijum hlorid II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 10000 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nitrofurantoin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3000 cps II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 708,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 105

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora omeprazol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3000 cps II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 847,80 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora amoksicilin, klavulanska kiselina I.2. Kratak opis predmeta ugovora (875+125)mg II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2000 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 300,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora amoksicilin, klavulanska kiselina I.2. Kratak opis predmeta ugovora (500+125) mg

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1000 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 719,20 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora amoksicilin, klavulanska kiselina I.2. Kratak opis predmeta ugovora (125+31,25) mg/5ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 50 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 257,10 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora amoksicilin, klavulanska kiselina I.2. Kratak opis predmeta ugovora (250+62,5) mg/5ml II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 50 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 595,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 %

Broj 7 - Stranica 106

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora dekspantenol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 200 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 243,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora pipemidinska kiselina II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3000 cps II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 528,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora hloropiramin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 200 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 684,80 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj.

III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora rivaroksaban II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6000 tbl II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 53.862,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora cefuroksin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20 kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 400,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 25 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora alfa lipoinska kiselina II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3500 amp II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.860,50 KM

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 107

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mj. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi pla}awa,u~e{}e: 15,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. M. Zotovi}" (M1-A-1336-12) MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u Tenderskom dokumentu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u Tenderskom dokumentu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u Tenderskom dokumentu Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 28.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Stepe Stepanovi}a bb. Trebiwe Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata nov~ane naknade se vr{i po pismenom zahtjevu za otkup Tenderske dokumentacije uz navo|ewe podataka ponu|a~a (naziv, adresa, JIB, broj tel/faksa, e/mail adresa) ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1: Hqeb i peciva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hqeb i peciva za potrebe restorana II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 %

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 355-1-1-1-11/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i} Adresa: Stepe Stepanovi}a bb Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355450006 Telefon: 059277133 Faks: 059277193 Elektronska po{ta (e mail): dridjesic@ers.ba Internet adresa (web): www.ers.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka roba za potrebe restorana II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka u 2012. godini, po lotovima kako slijedi: LOT 1: Hqeb i peciva, LOT 2: Meso i suhomesnati proizvodi, LOT 3. Riba, LOT 4: Kolonijalna roba, LOT 5: Mlije~ni proizvodi i jaja, LOT 6: Pi}a, napitci i kafa, LOT 7: Vo}e i povr}e. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Broj 7 - Stranica 108

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2: Meso i suhomesnati proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Meso i suhomesnati proizvodi za potrebe restorana II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 36.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3. Riba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Svje`a i zamrznuta riba za potrebe restorana II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4: Kolonijalna roba I.2. Kratak opis predmeta ugovora Konzervirana roba i za~ini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskom dokumentu

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 5: Mlije~ni proizvodi i jaja I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mlije~ni proizvodi i jaja za potrebe restorana II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiw ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 6: Pi}a, napitci i kafa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Pi}a, napitci i kafa za potrebe restorana II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 109

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 7: Vo}e i povr}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Vo}e i povr}e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskom dokumentu II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. kvalitet,u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te Ugovornog organa u Trebiwu (M1-A-1378-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-1-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora - toneri i cetridge II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i pribora - toneri i cetridge (isporuka za Sredi{nji ured i sve kantonalne porezne urede) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tenderskom dokumentacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 490.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{ta organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora, Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Orginalnost i garancija kvaliteta (predmeta nabavke) - dokaz, u~e{}e:30,00 % 2. Cijena predmeta ponude, u~e{}e:30,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 % 4. Tehni~ka opremljenost i osposobljenost za kontinuirano snadbijevanje na podru~ju cijele Federacije BiH - broj dostavnih vozila, u~e{}e:10,00 % 5. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a br. 4 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja.

Broj 7 - Stranica 110

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba (M1-A-1230-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-2-1-3/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Osiguranje motornih vozila i uposlenika II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovornosti prema tre}im licima i registracija vozila u 2012. godini svih vozila Porezne uprave Federacije BiH(Sredi{nji ured i svi kantonalni porezni uredi) LOT 2 - Osiguranje svih uposlenika Porezne uprave Federacije BiH od nesretnog slu~aja u 2012. godini (kolektivno osiguranje Sredi{nji ured i svi kantonalni porezni uredi) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a br. 4 Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja.

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 111

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Osiguranje motornih vozila Porezne uprave FBiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovornosti prema tre}im licima i registracija vozila Porezne uprave u 2012. godini (Sredi{nji ured i svi kantonalni porezni uredi) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Premija AO (autoodgovornost u skladu sa premijskim sustavom X-AO za osiguranje od automobilske odgovornosti), u~e{}e: 30,00 % 2. Osigurane sume za osiguranje voza~a i putnika od nezgode - AO premija 18,00 KM (osigurane sume za smrt i trajni invaliditet), u~e{}e: 50,00 % 3. Usluge registracije vozila (samo usluge registracije vozila), u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isplate {tete, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji

V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Osiguranje uposlenika Porezne uprave FBiH I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2 - osiguranje svih uposlenika Porezne uprave Federacije BiH od nesretnog slu~aja u 2012. godini (kolektivno osiguranje Sredi{nji ured i svi kantonalni porezni uredi) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Trajni invaliditet, u~e{}e: 30,00 % 2. Smrt nesretnim slu~ajem, u~e{}e: 40,00 % 3. Smrt usljed bolesti, u~e{}e: 10,00 % 4. Trokovi lije~enja, u~e{}e: 5,00 % 5. Dnevna naknada, u~e{}e: 5,00 % 6. Rok isplate {tete, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja (M1-A-1231-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-2-1-4/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

Broj 7 - Stranica 112

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje i popravka putni~kih motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje i popravka putni~kih motornih vozila iz programa VW - Volkwagen i [koda (vozila Sredi{njeg ureda i svih kantonalnih poreznih ureda) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena usluge (norma sat), u~e{}e:40,00 % 2. Garantni rok za usluge, u~e{}e:20,00 % 3. Garantni rok za ugra|ene dijelove, u~e{}e:20,00 % 4. Rok pru`anja usluge od momenta naru|be, u~e{}e:10,00 % 5. Kvalifikaciona struktura uposlenog tehni~kog osoblja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, ul. Husrefa Red`i}a br. 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba (M1-A-1360-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-2-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 113

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Investiciono odr`avanje objekata i instalacija u objektu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Investiciono odr`avanje objekata i instalacija u objektu (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 31.12.2012. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena radova iz specifikacije, u~e{}e:30,00 % 2. Garancija izvedenih radova, u~e{}e:30,00 % 3. Rok izvo|enja radova, u~e{}e:20,00 % 4. Rok izvo|enja popravke od dana prijave kvara, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a br. 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a}a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba (M1-A-1361-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-2-1-6/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba

Broj 7 - Stranica 114

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje ra~unarske opreme i printera - fotokopir i fax aparata II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) LOT 2 - Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora Federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 11:00

Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a br. 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske opreme i printera (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. CIijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Rok izvo|enja popravke od dana prijave kvara, u~e{}e: 20,00 % 3. Garancija za izvr{ene usluge, u~e{}e: 20,00 % 4. Garancija na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 20,00 % 5. Kvalifikaciona struktura uposlenog tehni~kog osoblja, u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 115

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata I.2. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i fax aparata (Sredi{nji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Rok izvo|enja popravke od dana prijave kvara, u~e{}e: 20,00 % 3. Garancija za izvr{ene usluge, u~e{}e: 20,00 % 4. Garancija na ugra|ene dijelove, u~e{}e: 20,00 % 5. Kvalifikaciona struktura uposlenog tehni~kog osoblja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja (M1-A-1359-12) FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE SREDI[NJI URED SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 373-1-1-1-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 Elektronska po{ta (e-mail): senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa (web): www.pufbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka goriva i lo` ulja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Gorivo za putni~ke automobile - EUD-5 i BMB-95 (isporuke za Sredi{nji ured i sve kantonalne porezne urede) LOT 2 - Lo` ulje, ekstra lako - ukupna koli~ina cca 60 tona (isporuke za Sredi{nji ured i KPU koji koriste lo` ulje - KPU Zenica, Tuzla i Novi Travnik) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje putem trezora federalnog ministarstva finansija - financija III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ekonomsko i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovor. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovor. Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured, Husrefa Red`i}a br. 4, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja.

Broj 7 - Stranica 116

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail:senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo finansija - financija Porezna uprava Federacije Sredi{nji ured Sarajevo Kontakt osoba: Senadin Avduki} Adresa: Husrefa Red`i}a 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200575050089 Telefon: 033289819 Faks: 033289896 E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba Internet adresa: www.pufbih.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Gorivo za putni~ke automobile - EUD-5 i BMB-95 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gorivo za putni~ke automobile - EUD-5 i BMB-95 (isporuke za Sredi{nji ured i sve kantonalne porezne urede) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 30,00 % 2. Popust - rabat na cijenu (tokom isporuke goriva) iskazan u procentima, u~e{}e: 40,00 % 3. Ukupan broj benzinskih pumpi ponu|a~a u sjedi{tu KPU i Sredi{njeg ureda - mjesto isporuke, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Lo` ulje, ekstra lako I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lo` ulje, ekstra lako - ukupna koli~ina cca 60 tona (isporuke za Sredi{nji ured i KPU koji koriste lo` ulje - KPU Zenica, Tuzla i Novi Travnik) II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2012. godine III. Podkriteriji 1. Cijena predmeta ponude, u~e{}e: 30,00 % 2. Popust - rabat na cijenu (tokom isporuke lo` ulja) iskazan u procentima, u~e{}e: 40,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja. (M1-A-1362-12) OP]INA VISOKO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 385-1-1-1-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA VISOKO Kontakt osoba: Hamida ^ati} Adresa: Alije Izetbegovi}a 12A Po{tanski broj: 71300 Op{tina/Grad: Visoko IDB/JIB: 4218275170003 Telefon: 032732500 Faks: 032738330 Elektronska po{ta (e-mail): o.nacelnik@opcinavisoko.co.ba Internet adresa (web): www.visoko.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), VISOKO I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kombinacija svega navedenog

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 117

II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Robe i usluge II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot-1 Nabavka kancelarijskog materijala za 2012.godinu Lot-2 Nabavka tonera i ketri~a Lot-3 [tamparske usluge za 2012.godinu Lot-4 Isporuka goriva i maziva za 2012.godinu Lot-5 Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje kancelarija za 2012. godinu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgaovinskim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu realizaciju ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 7.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Visoko, Mala sala op}ine Visoko Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Slu`ba za op}u upravu -"Ponuda za otvoreni postupak za LOT___" ili "Ponude za otvoreni postupak za LOT-ove:________"(navesti broj ili brojeve LOT-ova) Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremen ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja kao i svi zainteresovani. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala za 2012.godinu

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kancelarijskog materijala za 2012.godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012.godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka tonera i ketrid`a za 2012.godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka tonera i ketrid`a za 2012.godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 12.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.960,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012.godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [tamparske usluge za 2012.godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora [tamparske usluge za 2012.godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012.godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %

Broj 7 - Stranica 118

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Isporuka goriva i maziva za 2012.godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka goriva i maziva za 2012.godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 25.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.750,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012.godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje kancelarija za 2012.godinu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje kancelarija za 2012.godinu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.660,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2012.godina III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Visoko (M1-A-1134-12) OP[TINA SRBAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 441-1-2-1-3/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Srbac Kontakt osoba: Miodrag Milutinovi} i Miroslav ]etojevi} Adresa: " Mome Vidovi}a " br. 7 Po{tanski broj: 78420 Op{tina/Grad: Srbac IDB/JIB: 4401255660003 Telefon: 051740001

Faks: 051740152 Elektronska po{ta (e mail): opstinas@inecco.net Internet adresa (web): www.srbac-rs.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Komunalno ure|enje grada Srpca za 2012. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Komunalno ure|enje grada Srpca za 2012. godinu u cilju realizacije Programa komunalnog ure|enja grada Srpca za 2012. godinu ("Sl .glasnik op{tine Srbac " br. 8/11 ) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 153.846,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Podru~je grada Srpca II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2012. godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 119

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:85,00 % 2. Na~in i uslovi pla}awa, u~e{}e:15,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Op{tina Srbac, " Mome Vidovi}a " br. 7, sala br. 2 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata nepovratne nov~ane naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un br. 5510180000997326, vrsta prihoda 729124, svrha uplate: tenderska dokumentacija. (M1-A-1321-12) FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 495-2-3-1-2/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Kontakt osoba: Meliha Krpi} Adresa: Alipa{ina br. 41 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200750400004 Telefon: 033214865 Faks: 033218266 Elektronska po{ta (e-mail): fmroi_statistika@bih.net.ba Internet adresa (web): www.fmroi.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Okvirni sporazum se zaklju~uje za 2012. i 2013. bud`etsku godinu, odnosno do odabira izvo|a~a radova za 2014. bud`etsku godinu II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova visokogradnje i niskogradnje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje gra|evinskih radova visokogradnje i niskogradnje sa ili bez gra|evinskog materijala za obnovu ili izgradnju stambenih, infrastrukturnih i drugih objekata na podru~ju Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. bud`etsku godinu, odnosno do odabira izvo|a~a radova za 2014. bud`etsku godinu.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Programima utro{ka sredstava Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacije povratka raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U drugoj fazi postupka III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te br. 10, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za podizanje tenderske-pretkvalifikacione dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o pla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske-pretkvalifikacione dokumentacije u iznosu od 20,00 KM. Uplate se vr{e na: Jedinstveni ra~un - Trezor Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 3389002211529491 kod UniCredit banke Sarajevo, vrsta prihoda 722631, Op}ina 077, Bud`etska organizacija 5301001, u svrhu "Otkup tenderske-pretkvalifikacione dokumentacije - izvo|a~i radova". Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponu|a~a. Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku obavje{tenja o nabavci, te zadr`ava pravo da poni{ti obavje{tenje o nabavci bez ikakve odgovornosti prema ponudiocu, niti je obavezno objasniti razloge tog postupka. Napomena: podjela na LOT-ove, garancija za ponudu, trajanje ugovora, garancija za izvr{enje ugovora i primjena preferencijalnog tretmana doma}eg bit }e definisana u drugoj fazi postupka nakon zaklju~ivanja okvirnog sporazuma sa kvalifikovanim kandidatima koji su pro{li pretkvalifikaciju. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Kontakt osoba: Meliha Krpi} Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 10 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200750400004

Broj 7 - Stranica 120

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Telefon: 033648881 Faks: 033524124 E-mail:izbjeglice@fmroi.gov.ba Internet adresa: www.fmroi.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Kontakt osoba: Meliha Krpi} Adresa: Vilsonovo {etali{te br.10 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200750400004 Telefon: 033648881 Faks: 033524124 E-mail: izbjeglice@fmroi.gov.ba Internet adresa: www.fmroi.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Kontakt osoba: Meliha Krpi} Adresa: Alipa{ina br. 41 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200750400004 Telefon: 033648881 Faks: 033524124 E-mail: izbjeglice@fmroi.gov.ba Internet adresa: www.fmroi.gov.ba (M1-A-1335-12) KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-67/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet,dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033266832 Faks: 033266841 Elektronska po{ta (e-mail): kapoteka@kcus.ba Internet adresa (web): www.kcus.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ENDOSKOPSKI STUB II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora ENDOSKOPSKI STUB II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KCUS, Bolni~ka br.25 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U tri jednake mjese~ne rate po isporuci III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:90,00 % 2. garantni rok, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 13:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: KCUS-a, Bolni~ka br.25, objekat TEB, soba br.2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama KCUSTEB, soba br.7, Ul Bolni~ka br.25, u vremenu od 09 - 15 h uz dokaz o uplati 50,00 KM na `iro ra~un KCUS-a br.141 001 001 005 0141 u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender br.026-12. Zainteresovani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zapela}ene, putem po{te ili li~no na Protokol KCUS-a, objekat TEB-a, Bolni~ka 25, Sarajevo. Na koverti obavezno nazna~iti: Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem fax-a "Javno nadmetanje za tender br 026-12 NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Alternativne ponude nisu dopzvoljene. Uslovi pla}anja: u tri jednake mjese~ne rate po isporuci. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet,diol.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 121

E-mail:mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet,dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 E-mail: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet,dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 E-mail: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba (M1-A-1310-12) FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 509-1-1-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Kontakt osoba: Bekan Fehim Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 10 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200750580002 Telefon: 033650685 Faks: 033650685 Elektronska po{ta (e-mail): info@fmrsp.gov.ba Internet adresa (web): www.fmrsp.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka medicinske opreme za funkcionalnu dijagnostiku II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka medicinske opreme za funkcionalnu dijagnostiku II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 28.2.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Branislava \ur|eva 12, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja u ulici Branislava \ur|eva broj 12 svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. Uplatu naknade sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije" izvr{iti na ra~un Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja broj 1410010001745195 otvoren kod BBI banke d.d. Sarajevo u svrhu dobivanja tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja Kontakt osoba: Jusuf [abi} Adresa: Branislava \ur|eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201141000004 Telefon: 033222311 Faks: 033200660 E-mail:institutmv@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Institut za medicinsko vje{ta}enje zdravstvenog stanja Kontakt osoba: Jusuf [abi} Adresa: Branislava \ur|eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201141000004 Telefon: 033222311 Faks: 033200660 E-mail: institutmv@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Institut za medicinsko vje{ta}enje zdravstvenog stanja Kontakt osoba: Jusuf [abi} Adresa: Branislava \ur|eva 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201141000004 Telefon: 033222311 Faks: 033200660

Broj 7 - Stranica 122

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

E-mail: institutmv@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Visioni test sistem I.2. Kratak opis predmeta ugovora Visioni test sistem II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Audimetar sa gluhom komorom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Audimetar sa gluhom komorom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ultrazvu~ni digitalni ure|aj I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ultrazvu~ni digitalni ure|aj II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 130.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Spirometar I.2. Kratak opis predmeta ugovora Spirometar II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Biohemijski analizator I.2. Kratak opis predmeta ugovora Biohemijski analizator II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 123

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hematolo{ki analizator za krv I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hematolo{ki analizator za krv II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG ure|aj I.2. Kratak opis predmeta ugovora EKG ure|aj II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Analizator urina I.2. Kratak opis predmeta ugovora Analizator urina II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radna stanica za ergonometriju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radna stanica za ergonometriju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Digitalni EEG ure|aj sa stanicom za o~itavanje u lije~ni~koj sobi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Digitalni EEG ure|aj sa stanicom za o~itavanje u lije~ni~koj sobi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 45.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Broj 7 - Stranica 124

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dvokanalni EMG/EP ure|aj I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dvokanalni EMG/EP ure|aj II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema tenderskoj dokumentaciji III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 30,00 % 2. Uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje), u~e{}e: 40,00 % 3. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 % 4. Servisiranje opreme, u~e{}e: 10,00 % 5. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji (M2-A-1120-12) JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR U LUKAVICI

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 520-1-1-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Studentski centar u Lukavici Kontakt osoba: Stanka Milidrag Adresa: Vuka Karaxi}a 30 Po{tanski broj: 71123 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400548390004 Telefon: 057340988 Faks: 057342354 Elektronska po{ta (e mail): s.centar@spinter.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka robe za ishranu studenata II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 40 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: vuka karaxi}a broj 30 isto~no novo sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka kolonijalne robe I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 72.650,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova fco skladi{te JU Studentski centar Lukavica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora mlijeko i mlije~ni proizvodi

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 125

I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 24.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova fco skladi{te JU Studentski centar u Lukavici V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti 3 dana nakon objavqivawa javnog poziva u prostorijama JU Studentski centar u Lukavici od 09:00 do 14:00 ~asova uz dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa za otkup tenderske dokumentacije koji iznosi 40 KM . ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora hqeb i peciva I.2. Kratak opis predmeta ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.470,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od potpisivawa ugovora III Podkriteriji 1. cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova fco skladi{te JU Studentski centar u Lukavici V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti 3 dana nakon objave javnog poziva u prostorijama Ju Studentski centar u Lukavici u vremenu od 09:00 do 14:00 ~asova uz dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa koji iznosi 40 KM (M1-A-1407-12) FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-5/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Mirsad Teskered`} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006

Telefon: 033551945 Faks: 033214508 Elektronska po{ta (e-mail): kabinetfucz@hotmail.com Internet adresa (web): www.fucz.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sredstava i opreme za opremanje slu`be za za{titu i spa{avanje na vodi i pod vodom Federacije BiH i jedinice za deminiranje i druge zadatke za{tite i spa{avanje Federacije BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba i opreme za potrebe opremanja slu`be za za{titu i spa{avanje na vodi i pod vodom F BiH i jedinice za deminiranje i druge zadatke za{tite i spa{avanja F BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Trezorski na}in pla~anja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 16:00 Mjesto: Vitomira Luki}a 10, Stup, Ilid`a, 71000 Sarajevo

Broj 7 - Stranica 126 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ne ANEKS A

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – V. Dodatne informacije Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Mirsad Teskered`i} Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033235614 Faks: 033235614 E-mail:mirsad_tex@hotmail.com Internet adresa: www.fucz.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033551945 Faks: 033214508 E-mail: mirsad_tex@hotmail.com Internet adresa: www.fucz.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa Adresa: D`eneti}a ^ikma 14 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad IDB/JIB: 4200332400006 Telefon: 033551945 Faks: 033214508 E-mail: mirsad_tex@hotmail.com Internet adresa: www.fucz.gov.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kompresor zraka, ronila~ke boce, dvostepeni regulatori disanja, ronila~ke maske za disanje, mje{a}i disajnog medija, ronila~ke boce za mje{avine, rebrideri i konpenzatore plovnosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 114.900,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Datao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ronila~ko odijelo mokro i suho, ronila~ke ~izme i rukavice, peraje, trannsportna tornba za ronila~ku opremu i konpenzator plovnosti II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 43.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Ronila~ki no`, ronila~ki kompjuter, pojas za ronjenje, signalna pluta~a i podvodni padobran II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 16.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ronila~ka oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Podvodni telefon, full face maska za podvodni telefon, medicinski komplet, podvodna baterija II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave – V. Dodatne informacije Ne

Broj 7 - Stranica 127

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 27.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Podvodni foto instrumenti I.2. Kratak opis predmeta ugovora Digitalna video kamera sa foto aparatom-podvodna sa podvodnim ku~i{tem II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Plovila I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gumeni ~amac sa aluminijskim veslima i vanbrodskim motorom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 86.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ostala sredstva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Konopi, agregat prenosni, poljski kreveti, spasila~ki prsluci za spa{avanje, alpinisti~ki karabin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.600,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 40 dana III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. period izvr{enja ponude, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Ne (M1-A-1311-12) JAVNA USTANOVA SREDWO[KOLSKI DOM BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 594-1-1-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna ustanova Sredwo{kolski dom Bawa luka Kontakt osoba: Mr Branislav Vidi}, direktor Adresa: Stepe Stepanovi}a 44 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401610580008 Telefon: 051465161 Faks: 051465161 Elektronska po{ta (e mail): sd.bl@blic.net Internet adresa (web): www.srednjoskolskidom.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4

Broj 7 - Stranica 128

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka hrane i sredstava za higijenu za potrebe JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za odabir najpovoqnijeg ponu|a~a za sukcesivnu nabavku hrane i sredstava za higijenu za potrebe JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM po jednom lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 29.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JU Sredwo{kolski dom Bawa luka, Vojvode Stepe Stepanovi}a 44, kancelarija sekretara Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ponuda za otvoreni postupak "Sukcesivna nabavka hrane i sredstava za higijenu za potrebe JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka", ponuda za LOT__. Na koverti obavezno navesti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosin nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu uz dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije koja se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj: 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka Kontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretar Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401610580008 Telefon: 051466224 Faks: 051465161

Elektronska po{ta (e-mail): sdbl@blic.net Internet adresa (web): www.srednjoskolskidom.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka Kontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretar Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401610580008 Telefon: 051466224 Faks: 051465161 Elektronska po{ta (e-mail): sdbl@blic.net Internet adresa (web): www.srednjoskolskidom.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka Kontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretar Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401610580008 Telefon: 051466224 Faks: 051465161 Elektronska po{ta (e-mail): sdbl@blic.net Internet adresa (web): www.srednjoskolskidom.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 1 - Nabavka mesa (junetina, piletina, sviwetina) i prera|evine od mesa I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Nabavka mesa (junetina, piletina, sviwetina) i prera|evine od mesa II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 63.793,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Kvalitet,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 8,00-16,00 ~asova uz pismeni zahtjev ugovornom organu i dokaz o uplati od 25,00 KM za otkup tenderske dokumentacije koji se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 2 - Hqeb i bra{no I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2 - Hqeb i bra{no

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 129

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.216,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Kvalitet,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 8,00-16,00 ~asova uz pismeni zahtjev ugovornom organu i dokaz o uplati od 25,00 KM za otkup tenderske dokumentacije koji se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 3 Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi {iroke potro{we (riba, jaja, tjestenine, so i razni za~ini, mlijeko i mlije~ni proizvodi, uqe i ostale masno}ee, konzervirano i zamrznuto povr}e, ~ajevi) i sredstva za odr`avawe higijene I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 3 Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi {iroke potro{we (riba, jaja, tjestenine, so i razni za~ini, mlijeko i mlije~ni proizvodi, uqe i ostale masno}ee, konzervirano i zamrznuto povr}e, ~ajevi) i sredstva za odr`avawe higijene II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 52.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Kvalitet,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 8,00-16,00 ~asova uz pismeni zahtjev ugovornom organu i dokaz o uplati od 25,00 KM za otkup tenderske dokumentacije koji se

mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora LOT 4 - Svje`e vo}e i povr}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 4 - Svje`e vo}e i povr}e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.500,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 70,00 % 2. Kvalitet,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 4. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Dato u tenderskoj dokumentaciji V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 8,00-16,00 ~asova uz pismeni zahtjev ugovornom organu uz dokaz o uplati od 25,00 KM za otkup tenderske dokumentacije koji se mo`e izvr{iti na `iro ra~un broj 562-09900000552-02 kod NLB Razvoje banke Bawa Luka (M2-A-1150-12) "KOMUNALAC" A.D.

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 779-1-1-1-3/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "KOMUNALAC" A.D. Kontakt osoba: Bogoqub Pralica Adresa: Miroslava Anti}a bb Po{tanski broj: 79240 Op{tina/Grad: Bosanska Dubica/Dubica IDB/JIB: 4400741630004 Telefon: 052424820 Faks: 052424821 Elektronska po{ta (e mail): komunalac@spinter.net Internet adresa (web): www.komunalac.info I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),BOSANSKA DUBICA/KOZARSKA DUBICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravqawe i odr`avawe stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 7 - Stranica 130

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Dru{tva u 2012. godini II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe Dru{tva u 2012. godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Eurodizel 4- cca 50.000,00 litara i MB 95 i MB 97- cca 5.000,00 litarta II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Benzinska pumpa na podru~ju gradske zone ili sjedi{ta ugovornog ograna II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 31.12.2012. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Precizirano u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Precizirano u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:60,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 % 3. garancija kvaliteta, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: "Komunalac" a.d. K. Dubica, Ul. Miroslava Anti}a bb

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata 50,00 KM na ime preuzimawa tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un "Komunalac" a.d. K. Dubica broj: 5510240000854151 kod Unikredit banke (M1-A-1254-12) JKP "^ISTO]A I ZELENILO" JAJCE D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 847-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JKP "^ISTO]A I ZELENILO" JAJCE d.o.o. Kontakt osoba: Safet Red`i} Adresa: H. V. Hrvatini}a 1 Po{tanski broj: 70101 Op{tina/Grad: Jajce IDB/JIB: 4236359330004 Telefon: 030656149 Faks: 030656149 Elektronska po{ta (e-mail): cistocaizelenilo@hotmail.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), JAJCE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravljanje i odr`avanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva i maziva - ponovljeni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva i maziva za motorna vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 40000 litara II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Benzinska crpka dobavlja~a II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljno definisano u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljno definisano u TD

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 131

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljno definisano u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.2.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.2.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 030/656-149. Potrebno je dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije putem po{te ili fax-a 030/656-149 koji treba da sadr`i naziv predmetne nabavke i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada se upla}uje na `iro ra~un JKP "^isto}a i zelenilo" d.o.o.broj 1549995000360917 (ISP banka) sa naznakom: TD za nabavku goriva i maziva (M1-A-1247-12) OP[TINA QUBIWE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 857-1-3-1-1/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Qubiwe Kontakt osoba: Slavoljub Mihi} Adresa: Svetosavska 2 Po{tanski broj: 88380 Op{tina/Grad: Qubiwe IDB/JIB: 4401392570003 Telefon: 059630280 Faks: 059630288 Elektronska po{ta (e mail): ljubinje@teol.net Internet adresa (web): www.opstinaljubinje.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),QUBIWE I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i ure|enje ulice Avenija u Ljubinju II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 95.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Ljubinje II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 2.3.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 40,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 2.3.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Svetosavska 2, 88380 Qubiwe (M1-A-1276-12)

Broj 7 - Stranica 132

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

B - OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bawa Luka Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NE[KOVI] D.O.O. Bijeqina IDB/JIB: 4400420750008 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 55.281,30 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 64.679,12 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 55.281,30 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 55.281,30 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacijee Ponovqeni postupak ANEKS D Lot broj 4 Broj obavje{tewa o nabavci: 12-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za PC Zvornik II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4510 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.600,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Zvornik Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NE[KOVI] D.O.O. Bijeqina IDB/JIB: 4400420750008 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.239,79

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 12-1-1-2-12/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Kontakt osoba: Dragica Vuji} Adresa: Trg Republike Srpske br. 8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401565850007 Telefon: 051332300 Faks: 051332309 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@poreskaupravars.org Internet adresa (web): www.poreskaupravars.org I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,4,7 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva - ponovqeni postupak II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za automobile Poreske uprave Republike Srpske i to: BMB-95, BMB-98 i EURO DIZEL-4. Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 12-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za Sjedi{te i PC Bawa Luka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 30161 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 57.600,00 KM

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 133 OP[TINA TREBIWE

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 9.640,55 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 8.239,79 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 8.383,83 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 7 Broj obavje{tewa o nabavci: 12-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka pogonskog goriva za PC Bijeqina II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4350 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.300,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bijeqina Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NE[KOVI] D.O.O. Bijeqina IDB/JIB: 4400420750008 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 7.939,83 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 9.289,60 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 7.939,83 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 8.142,31 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1379-12)

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 16-1-3-2-10/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 16-1-3-1-7/11 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Trebiwe Kontakt osoba: Stojanka Misita Adresa: Vuka Karad`i}a 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401369910000 Telefon: 059274400 Faks: 059260742 Elektronska po{ta (e-mail): opstina@trebinje.rs.ba Internet adresa (web): www.trebinje.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), TREBIWE I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradwa tri stambena objekta II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa tri stambena objekta za stambeno zbriwavawe Roma II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3 objekta II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 124.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Trebiwe II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa godina dana Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Energetik d.o.o. Bawaluka IDB/JIB: 4400794240003 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 93.364,98 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 26.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 7 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 7 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 93.364,98 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 138.881,88 KM

Broj 7 - Stranica 134

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1188-12) OP[TINA TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 16-4-3-2-11/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Trebiwe Kontakt osoba: Smiqa Ru`i} Adresa: Vuka Karaxi}a 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401369910000 Telefon: 059274400 Faks: 059260742 Elektronska po{ta (e-mail): opstina@trebinje.rs.ba Internet adresa (web): www.trebinje.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), TREBIWE I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe gradske ~isto}e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe gradske ~isto}e na podru~ju op{tine Trebiwe II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 32.519,66 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 115.384,62 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Trebiwe II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2 mjeseca Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Komunalno ad IDB/JIB: 4401359280008 Op{tina/Grad: Trebiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 32.519,66 KM

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.10.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 32.519,66 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 32.519,66 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Postupak je primjewen poslije provedena dva neuspje{na otvorena postupka e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Komunalno ad Trebiwe (M1-B-1187-12) OP[TINA TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 16-4-3-2-12/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina Trebiwe Kontakt osoba: Smiqa Ru`i~ Adresa: Vuka Karaxi}a 2 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401369910000 Telefon: 059274400 Faks: 059260742 Elektronska po{ta (e-mail): opstina@trebinje.rs.ba Internet adresa (web): www.trebinje.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), TREBIWE I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe gradskog zelenila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe gradskog zelenila na podru~ju op{tine Trebiwe II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.393,16 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 47.008,55

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 135

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Trebiwe II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2 mjeseca Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Komunalno ad IDB/JIB: 4401359280008 Op{tina/Grad: Trebiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.393,16 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.10.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 2.393,16 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 2.393,16 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Postupak je primjewen poslije dva neuspje{na otvorena postupka e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Komunalno ad Trebiwe (M1-B-1186-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-2-2-64/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-27/11 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Damirka Hrwez Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 51/11 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Periodi~ni qekarski pregledi radnika RJ Rudnik u toku 2011 godine, koji rade na radnim mjestima sa pove}anim rizikom. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaqna specifikacija data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Do 31.03.2012. godine Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Zavod za medicinu rada i sporta RS IDB/JIB: 4402560240002 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 76.847,33 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no navesti bez PDV-a: 76.847,33 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 76.847,33 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 76.847,33 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1139-12)

Broj 7 - Stranica 136

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 54-1-1-2-29/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Kontakt osoba: Asifa Kr`ali} Adresa: 502. VITE[KE BRIGADE BR. 2 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263093360007 Telefon: 037224224 Faks: 037221560 Elektronska po{ta (e-mail): mupusk@mupusk.gov.ba Internet adresa (web): mupusk.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Slu`be javnog reda i sigurnosti I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora pro{irenje postoje}eg sistema za mjerenje brzine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora pro{irenje postoje}eg sistema za mjerenje brzine sa aplikativnom podr{kom za obradu prekr{aja II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 2.250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova MUP USK-a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 01.09.2012. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 50,00% 2. avans, u~e{}e: 10,00% 3. pla}anje u ratama 1-12, u~e{}e: 20,00% 4. grejs period od 0-60 dana, u~e{}e: 10,00% 5. rok isporuke, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "MIBO Komunikacije" doo IDB/JIB: 4200470540005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.233.270,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 2.233.270,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.12.2011.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.233.270,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.254.130,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1278-12) MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 60-1-1-2-12/11 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Stru~ni saradnik za javne nabavke Sla|an Jogun~i} Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200793630003 Telefon: 033281502 Faks: 033281619 Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 166.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 1. Nabavka tonera i ketrid`a 2. Nabavka uredskog materijala. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 1. Sukcesivna nabavka tonera i ketrid`a za faks aparate, printere i kopir aparate za potrebe Ministarstva pravde BiH 2. Sukcesivna nabavka uredskog materijala za potrebe Ministarstva pravde BiH. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Trg BiH 1, Trg BiH 3, Skenderija 15 i Kraljice Jelene 88 -Sarajevo Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: CO FARMUS COMMERCE D.O.O. SARAJEVO IDB/JIB: 4200589430003 Op}ina/Grad: Sarajevo

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 137

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 56.945,87 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.2.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 56.945,87 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 59.016,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Predmet, broj: 04-16-4-11122-4/11 za nabavku uredskog materijala za potrebe Ministarstva pravde BiH, je poni{ten. (M1-B-1289-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-3-2-28/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Bawa Luka I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe nepredvi|enih radova na sanaciji Mjesnih kancelarija Bronzani Majdan, Karanovac i Krupa na Vrbasu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|ewe nepredvi|enih radova na sanaciji Mjesnih kancelarija Bronzani Majdan, Karanovac i Krupa na Vrbasu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6.674,85 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 5.705,06 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 10 dana od dana uvo|ewa Izvo|a~a u posao Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: [ipad in`ewering IDB/JIB: 4400891440009 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 5.412,05 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 16.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 5.412,05 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 5.412,05 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" U toku izvo|ewa radova do{lo je do potrebe za izvo|ewem radova koji nisu predvi|eni glavnim ugovorom kao i pove}awa obima, tj. vi{ka predvi|enih radova, te je utvr|ena neophodnost za izvo|ewe nepredvi|enih radova na predmetnim objektima e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano "[ipad in`ewering" d.o.o. Bawaluka (M1-B-1209-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-2-2-29/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Bawa Luka I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge

Broj 7 - Stranica 138

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe softvera za pisarnicu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe softvera za pisarnicu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 18.000,00 KM II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 18.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2 godine od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Mega computer engineering IDB/JIB: 110174114 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 14.230,92 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 30.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 14.230,92 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 14.230,92 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" S obzirom da navdena firma ima pravo ekskluzivnosti na ~itav sistem Hermes i sve wegove podmodule u smislu intelektualnih, ekonomskih i autorskih prava, e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Mega computer engineering, Beograd (M1-B-1280-12) GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 67-4-2-2-30/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Grad Bawaluka

Kontakt osoba: @eqka Vukeli} Adresa: Trg Srpskih vladara 1 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401012920007 Telefon: 051244476 Faks: 051244576 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba Internet adresa (web): www.banjaluka.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Bawa Luka I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe softvera za mati~ne evidencije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe softvera za mati~ne evidencije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 30.000,00 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova grad Bawaluka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2 godine od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Mega computer engineering IDB/JIB: 110174114 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 18.098,14 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 30.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 18.098,14 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 18.098,14 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 139

d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" S obzirom da navedena firma ima pravo ekskluzivnosti na ~itav sistem Hermes i sve wegove podmodule u smislu intelektualnih, ekonomskih i autorskih prava e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Mega computer engineering, Beograd (M1-B-1281-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-131/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Ivana ^ovi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336640 Faks: 036336608 Elektronska po{ta (e-mail): ivana.covic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora: Zakup oglasnih povr{ina II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Zakup oglasnih pozicija za obilje`avanje i pozicioniranje proizvoda na maloprodajnim mjestima u periodu od 15.11.2011. do 29.02.2012.godine Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Ovla{teni distributeri HT Eronet usluga na odre|enom podru~ju Bosne i Hercegovine e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1

f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali UNCRO TEAM d.o.o.Tuzla ANEKS D Lot broj:1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zakup prostora za isticanje reklama i pozicioniranje proizvoda I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zakup oglasnih povr{ina kod ovla{tenih distributera HT Eronet usluga II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora ukupno 500 objekata II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.500,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma trajanje ugovora od 15.11.2011. do 29.02.2012.godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova prodajna mjesta ovla{tenih distributera HT Eronet usluga Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: UNCRO TEAM d.o.o.Tuzla IDB/JIB: 4209981640005 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 17.500,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 17.500,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 17.500,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Ovla{teni distributeri HT Eronet usluga na odre|enom podru~ju Bosne i Hercegovine e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Aero Centar Krila d.o.o.Banja Luka ANEKS D Lot broj: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zakup prostora za isticanje reklama i pozicioniranje proizvida I.2. Kratak opis predmeta ugovora Zakup oglasnih povr{ina kod ovla{tenih distributera HT Eronet usluga II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora ukupno 520 mjesta II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.500,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma trajanje ugovora od 15.11.2011.do 29.02.2012.godine II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova prodajna mjesta ov~la{tenih distributera HT Eronet usluga

Broj 7 - Stranica 140

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Aero Centar Krila d.o.o.Banja Luka IDB/JIB: 4401686560006 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 18.200,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.200,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.200,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1128-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-132/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395485 Faks: 036395485 Elektronska po{ta (e-mail): bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora: Usluge fizi~kog i tehni~kog osiguranja objekata JP HT d.d. Mostar II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava usluge fizi~kog i tehni~kog osiguranja objekata JP HT d.d. Mostar II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 81.388,75 KM II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 81.388,75 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti JP HT d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 (tri) mjeseca Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Delta Security Agencija za za{titu ljudi i imovine IDB/JIB: 4227233910006 Op}ina/Grad : ^itluk IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 81.388,75 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 81.388,75 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 81.388,75 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Da bi se osigurao kontinuitet u pru`anju usluge predla`e se pokretanje pregovara~kog posupka bez objave obavijesti o nabavi sa rokom pru`anja usluge od 3 mjeseca ili do okon~anja pokrenutog ponovljenog, otvorenog postupka e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Delta Security, Agencija za za{titu ljudi i imovine, ^itluk (M1-B-1130-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-134/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Zlatko Ragu` Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336625 Faks: 036336603 Elektronska po{ta (e-mail): zlatko.raguz@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 141

II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora: Nabava poslu`itelja i pro{irenje postoje}eg sustava za pohranu podataka, II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Poslu`itelji i oprema za pro{irenje postoje}eg sustava za pohranu podataka II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definirano je u tenderskoj dokumentaciji. II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 199.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP HT d.d. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: LANACO d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4008853190007 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 193.400,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 193.400,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 199.600,00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1129-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-2-2-135/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Gojko Bandi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 039663315 Faks: 039663385 Elektronska po{ta (e-mail): gojko.bandic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 5 II.2.b Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora: Usluge Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekta JP HT d.d. Mostar II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Usluge Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekta JP HT d.d. Mostar Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Lot broj:1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju ZH@, HN@, HB@. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju ZH@, HN@, HB@. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u natje~ajnoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina od dana potpisa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je ZH@, HN@, HB@ Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: IPSA Institut d.o.o.Sarajevo IDB/JIB: 4200032270003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 12.996,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 12.996,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 28.330,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju SK, BPK, SB@. I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Broj 7 - Stranica 142

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju SK, BPK, SB@. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u Natje~ajnoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina od dana potpisa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je SK, BPK, SB@ Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: IPSA Institut d.o.o.Sarajevo IDB/JIB: 4200032270003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 12.996,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 12.996,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 28.330,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju USK, i zapadni dio Republike Srpske I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju USK, i zapadni dio Republike Srpske II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u Natje~ajnoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema specifikaciji u Natje~ajnoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je USK I zapadni dio Republike Srpske Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: PROSTOR d.o.o.Ljubu{ki IDB/JIB: 4272159470002 Op}ina/Grad : Ljubu{ki IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.765,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.765,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.350,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju ZDK, P@, TK i Br~ko Distrikt. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju ZDK, P@, TK i Br~ko Distrikt. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u Natje~ajnoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina od dana potpisa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je ZDK,P@,TK i Br~ko Distrikt Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: PROSTOR d.o.o.Ljubu{ki IDB/JIB: 4272159470002 Op}ina/Grad : Ljubu{ki IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.765,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.765,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 12.150,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj:5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju Isto~nog dijela Republike Srpske. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Usluge "Nadzor radova na izgradnji infrastrukture telekomunikacijskih objekata" JP HT d.d. Mostar na podru~ju Isto~nog dijela Republike Srpske. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema specifikaciji u Natje~ajnoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Jedna godina od dana potpisa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Isto~nog dijela Republike Srpske Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 143

Naziv: PROSTOR d.o.o.Ljubu{ki IDB/JIB: 4272159470002 Op}ina/Grad : Ljubu{ki IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 7.990,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 30.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 7.990,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.350,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1164-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-137/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Toni Zlomisli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336640 Faks: 036336640 Elektronska po{ta (e-mail): toni.zlomislic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge konsaltinga u menad`mentu te sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora: Nabava dodatnih konzultantskih usluga za zavr{etak II faze reorganizacije II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Pru`anje konzultantskih usluga u II fazi reorganizacije JP HT d.d. Mostar II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 30.000,00, II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 30.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Isporu~itelj }e izvr{iti isporuku usluga u rokovima predvi|enim ponudom Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: A.T.Kearney GmbH IDB/JIB: 0412921212889 Dr`ava : Njema~ka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 30.000,00 KM IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 30.000,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 22.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 30.000,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 30.000,00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lanak 11. Stav (4) To~ka d) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lanak 11.Stav (4) To~ka d)Alineja (1) e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali A.T.Kearney GmbH (M1-B-1198-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-138/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Dra`en Petru{i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 063363145 Faks: 063663300 Elektronska po{ta (e-mail): drazen.petrusic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 7 - Stranica 144

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Upgrade BC aplikacije, Oracle baza i aplikacijskog servera na novu verziju II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Upgrade BC aplikacije, Oracle baza i aplikacijskog servera na novu verziju II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 208.502,82 II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 220.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DAP, JP HT Centralno skladi{te, Trn bb [iroki Brijeg, Incoterms 2010. II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do ispunjenja obveza Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Nokia Siemens Networks Zagreb d.o.o. Zagreb IDB/JIB: 57233130801 Dr`ava : Hrvatska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 208.502,82 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 208.502,82 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 208.502,82 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" Upgrade BC programa mo`e raditi samo firma Billing Components Muenchen (podugovaratelji za Billing mobilne mre`e preko NSN-a) e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali Nokia Siemens Networks Zagreb d.o.o. (M1-B-1240-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-1-2-139/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Vedran Pu|a Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar

IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395300 Faks: 063395249 Elektronska po{ta (e-mail): vedran.puda@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava prepaid start paketa i reworka II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava prepaid start paketa i reworka II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 286.958,75 II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 289.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP Grude,Centralno skladi{te Grude JP HT d.d.Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1(jednu)godinu od potpisa Ugovora ili kada vrijednost isporu~ene robe dosegne iznos koji je odre|en Ugovorom,odnosno koji se uvijet prvi pojavi Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ELATEC d.o.o.Tuzla IDB/JIB: 4209834770009 Op}ina/Grad : Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 286.958,75 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.1.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 286.958,75 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 288.208,75 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lanak 11. Stavak (4) To~ka b) Alineja (2) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka b) Alineja (2) e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 145

f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali ELATEC d.o.o.Tuzla (M1-B-1299-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-140/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Goran Kraljevi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336651 Faks: 036336651 Elektronska po{ta (e-mail): goran.kraljevic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava SAP licenci II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava SAP licenci II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 403.873,42 II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 450.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP HT d.d. Mostar II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja jedna godina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: SAP WEST BALKANAS d.o.o. IDB/JIB: 104535587 Dr`ava : Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 403.873,42 KM IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 403.873,42 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 15.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 403.873,42 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 403.873,42

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" ^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavijesti o nabavi" SAP West Balkans d.o.o. Beograd je jedini autorizirani dobavlja~ koji mo`e distribuirati i prodavati SAP licence na teritoriju BiH e) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovarali SAP WEST BALKANS d.o.o. (M1-B-1341-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-141/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036395485 Faks: 036395485 Elektronska po{ta (e-mail): bozo.knezevic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Nabava za{titne i radne odje}e i obu}e II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava za{titne i radne odje}e i obu}e. II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 155.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP JP HT d.d. Mostar: glavno skladi{te, [iroki Brijeg II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dodjele ugovora. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Broj 7 - Stranica 146

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AX Soling d.o.o. Grude IDB/JIB: 4272010590005 Op}ina/Grad : Grude IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 154.450,00 KM IV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 154.450,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.12.2011 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 154.450,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 158.785,00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1406-12) JEDINSTVENI OP]INSKI ORGAN UPRAVE OP]INE BIHA]

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 85-1-1-2-12/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Biha} Kontakt osoba: Ljubica Blagovi} Adresa: Bosanska 4 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263145260006 Telefon: 037224222 Faks: 037222644 Elektronska po{ta (e-mail): bihac@bihac.org Internet adresa (web): www.bihac.org I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BIHA] I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva i lo` ulja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva, lo` ulja i ostalih sredstava za potrebe Op}inskog organa uprave II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Biha} II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "^avkunovi}" d.o.o. IDB/JIB: 4263106790006 Op}ina/Grad: Biha} IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 122.543,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 122.543,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 122.543,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 122.543,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1356-12) OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 87-1-1-2-56/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI] Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVO SARAJEVO I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka S-6 aparata za po~etno ga{enje po`ara II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka aparata za za{titu prostora sa CO2 bo~icom koji su namijenjeni za ga{enje po`ara klase A, B i C, te elektroure|aja pod naponom do 1000 V s udaljenosti ve}e od 1m. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Data u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 147

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 42.735,04 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br.55 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana od zaklju~ivanja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: VATROSPREM D.O.O. IDB/JIB: 4209146610006 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 40.400,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 40.400,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 43.600,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1219-12) OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 87-1-1-2-57/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI] Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVO SARAJEVO I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri (3) godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 98.290,60

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka tonera i ketrid`a za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka tonera i ketrid`a za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne br.55 Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: DEfter d.o.o. IDB/JIB: 4200303990007 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 51.827,20 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 17.275,73 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 24.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 51.827,20 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 140.739,89 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1220-12) MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BiH

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 103-1-2-2-14/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Kontakt osoba: Aida Alibegovic Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200862970008 Telefon: 033284750 Faks: 033284751 Internet adresa (web): www.mkt.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te

Broj 7 - Stranica 148

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka avio karata za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 4.1 Sukcesivna nabavka avionskih karata za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Nabavka avio karata za godinu dana II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 124.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Ugovornog organa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200153220003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 46.672,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 124.000,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 46.672,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 78.135,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1126-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-1-1-2-33/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka novih terenskih motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka novih terenskih motornih vozila ; sljede}ih karakteristika: - du`ina 3608-3832 mm, - {irina 1630-1730 mm, - visina 1591 -1689 mm, a op{irnije u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 54.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kladanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00% 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Lada auto"d.o.o. IDB/JIB: 4400991820003 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 50.994,87 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 50.994,87 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 50.994,87 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 51.230,77 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1156-12)

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 149

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-1-1-2-34/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka animala - konja za vu~u II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka konja za vu~u II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 9 pari II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 126.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova po zahtjevu ugovornog organa II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od datuma zaklju~enja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Doo "Stani{i}" IDB/JIB: 4401329700002 Op}ina/Grad: Ribnik IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 124.920,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 124.920,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 17.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 124.920,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 126.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1155-12) ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 137-1-1-2-9/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Mirela Crnki} Adresa: ^ekalu{a 86 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200671280001 Telefon: 033567307 Faks: 033567333 Elektronska po{ta (e-mail): tenderi@ztmfbih.ba Internet adresa (web): www.ztmfbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 5,6,7 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Repromaterijal za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i sukcesivna isporuka repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti Zavoda . II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 5. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Materijal za ~i{}enje i higijenu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

Broj 7 - Stranica 150

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Rok izvr{enja/isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Ecotime d.o.o. IDB/JIB: 4200881330001 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 16.337,60 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 16.337,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 19.239,51 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 6. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kancelarijski materijal II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Rok izvr{enja/isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: RR&S d.o.o. Vogo{}a IDB/JIB: 4200056290005 Op}ina/Grad: Vogo{}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 9.161,75 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 9.161,75 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 14.080,35 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7 Broj obavje{tenja o nabavci: 137-1-1-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot 7. I.2. Kratak opis predmeta ugovora Kompjuterski materijal II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova fco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 75,00 % 2. Rok izvr{enja/isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: RR&S d.o.o. Vogo{}a IDB/JIB: 4200056290005 Op}ina/Grad: Vogo{}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 6.097,40 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 6.097,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.160,50 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1147-12) JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-3-2-117/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli Kontakt osoba: Mevludin Alati} Adresa: 21. aprila br.4 Po{tanski broj: 75203 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150048 Telefon: 035305000 Faks: 035305009 Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 151

I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Unutra{nja adaptacija i sanacija prostorija objekta restorana dru{tvene ishrane II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Unutra{nja adaptacija i sanacija prostorija objekta restorana dru{tvene ishrane II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE "Tuzla", Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana od datuma uvo|enja u posao Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TEHNOGRAD d.o.o. za gra|evinarstvo i in`enjering IDB/JIB: 4209246590002 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 88.382,83 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 88.382,83 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 134.432,85 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1184-12) KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 152-4-1-2-12/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Adem ]imi} Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200158020002 Telefon: 033445120 Faks: 033445525

Elektronska po{ta (e-mail): info@sarajevogas.ba Internet adresa (web): www.sarajevogas.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka dodatnih koli~ina goriva i maziva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka dodatnih koli~ina goriva i maziva II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 18.891,74 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pumpne stanice isporu~ioca II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja do 24.03.2012. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Proming d.o.o. IDB/JIB: 4236026280026 Op}ina/Grad: Ilid`a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 18.891,74 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 24.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.891,74 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.891,74 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka b) Alineja (2) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Pro{irenje postoje}ih isporuka jer je prethodni ugovor sa istim dobavlja~em jo{ uvijek na snazi e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano Proming doo (M1-B-1233-12)

Broj 7 - Stranica 152

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 166-1-3-2-40/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Milovan \uri} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} br.4 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na zamjeni stare gra|evinske stolarije novom i radovi na izgradwi autoradione za potrebe CJB Trebiwe u Trebiwu Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-3-1-21/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na zamjeni stare gra|evinske stolarije novom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Demonta`a stare stolarije i nabavka i ugradwa nove PVC stolarije na objektu CJB Trebiwe II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 92.000,00 KM II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 92.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 45 dana od dodjele ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Objekat CJB Trebiwe u Trebiwu

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "EHTA-R"d.o.o. IDB/JIB: 4400147050006 Op{tina/Grad: Derventa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 77.217,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 77.217,00 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 14 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 8 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 77.217,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 104.593,42 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-3-1-21/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi na izgradwi autoradionice I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na izgradwi autoradionice za potrebe CJB Trebiwe u Trebiwu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 35.000,00 KM II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 45 dana od dodjele ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova CJB Trebiwe u Trebiwu Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "GRA\EVINAR"d.o.o. IDB/JIB: 4401391840007 Op{tina/Grad: Qubiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 34.665,34 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 34.665,34 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 20.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 14 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 7 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 34.665,34 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 46.917,54 KM

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 153

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1227-12) MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 166-1-1-2-42/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 166-1-1-1-20/11 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske Kontakt osoba: Milovan \uri} Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} br.4 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401630930005 Telefon: 051334365 Faks: 051334395 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka slu`benih motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka putni~kih motornih vozila, oblik karoserije limuzina, pogonsko gorivo dizel, zapremine motora od 1965 do 1970 ccm, snage motora od 100 do 105 kW, broj vrata 4, boja crna metalik II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6 ( {est ) komada II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 240.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4 II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 90 dana od dodjele ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "BR^KO GAS"d.o.o.

IDB/JIB: 4600047650005 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 240.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese~no navesti bez PDV-a: 240.000,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 17.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 240.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 252.600,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1244-12) JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 167-1-2-2-41/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Evelina Zuki}, dipl.ing.el. 035 277-586 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa (web): www.untz.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 01.01-31.12.2012. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 14.530,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje kopir aparata u objektima Univerziteta u Tuzli II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servis kopir aparata u objektima Univerziteta do 31.12.2012. godine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekti Univerziteta u Tuzli Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 7 - Stranica 154

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NEUTRINO doo IDB/JIB: 4209103050007 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 14.530,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 12.728,70 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 13.290,70 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1346-12) SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 193-1-1-2-12/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Nermin Sitnic Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032245597 Faks: 032245634 Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa (web): zdk.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci i ugradnja sistema za elektronsko glasanje i sistema za ozvu~enje i audio snimaje u sali 301 za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka i ugradnja sistema za elektronsko glasanje i sistema za ozvu~enje i audio snimaje u sali 301 za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona u ponovljenom postupku. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 193-1-1-1-9/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sistem za ozvu~enje i audio snimanje u sali 301. za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sistem za ozvu~enje i audio snimanje u sali 301. za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona. Ostali podaci su nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Najkra}i mogu}i rok po zaklju~enu ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zeni~ko-dobojski kanton, Ku~ukovi}i br. 2. Zenica, sala 301. III. Podkriteriji 1. Ciijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok izv{enja sa maksimalnim u~e{}em, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Dalcom d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218261970007 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.194,50 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 8.194,50 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.194,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.705,68 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1319-12) SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 193-1-1-2-14/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Nermin Sitnic Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032245597 Faks: 032245634

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 155

Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa (web): zdk.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o sukcesivnoj isporuci prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja Zeni~ko-dobojskog kanotona u ponovljenom postupku II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora U tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kantonalni organi na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00% 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 5,00% 3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TD "Nova Trgovina-S" d.o.o. Kakanj IDB/JIB: 4218019680002 Op}ina/Grad: Kakanj IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 52.977,43 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 52.977,43 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 52.977,43 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 53.144,87 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1320-12)

JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 196-4-1-2-14/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Aida Skorupan Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200068970001 Telefon: 033289200 Faks: 033289201 Elektronska po{ta (e-mail): direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-airport.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zra~ne luke I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna isporuka jednokratnih parking kartica i kartica za ~i{}enjeza parking sistem SIEMENS II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna isporuka jednokratnih parking kartica i kartica za ~i{}enje za parking sistem SIEMENS II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.200.000 kom jednokratnih parking kartica i 750 kom kartica za ~i{}enje za parking sistem SIEMENS II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova J.P. Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO d.o.o. Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 godine od zaklju~enja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SIEMENS d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200371210001 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 42.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 14.000,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 42.000,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 42.000,00 KM

Broj 7 - Stranica 156

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Ponu|a~ SIEMENS d.o.o. je isporu~io, instalirao i pustio u rad SIEMENS parking sistem. Za funkcionisanje parking sistema su neophodne predmetne kartice od istoimenog ponu|a~a. e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano SIEMENS d.o.o. Sarajevo (M1-B-1107-12) JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 196-4-2-2-15/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Nenad ]ipovi} Adresa: Kurta Schorka 36 Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200068970001 Telefon: 033289200 Faks: 033289201 Elektronska po{ta (e-mail): direkcija@sarajevo-airport.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-airport.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zra~ne luke I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge izrade projektne Master specifikacije i predmjera radova za potrebe izrade tenderske dokumentacije za pro{irenje Terminala B Me|unarodnog aerodroma Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge izrade projektne Master specifikacije i predmjera radova za potrebe izrade tenderske dokumentacije za pro{irenje Terminala B Me|unarodnog aerodroma Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Master specifikacija i predmjer radova II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 39.116,60 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Me|unarodni aerodrom Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Netherlands Airport Consultants BV IDB/JIB: 810237398 Dr`ava: Nizozemska IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 39.116,60 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 16.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 39.116,60 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 39.116,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Kompanija je radilia originalni projekat e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano Netherlands Airport Consultants BV (M1-B-1241-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 203-1-1-2-20/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi} Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 157

II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2,3 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Gradi{ka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za rekonstruciju i izgradwu EEO na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Gradi{ka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-1-1-4/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Energetski transformatori I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka distributivnih energetskih transformatora II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Maksimalno 3 (tri) mjeseca od dana potpisivawa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "KALDERA company" d.o.o. IDB/JIB: 4401185190004 Op{tina/Grad: Lakta{i IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 108.056,10 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 12.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 108.056,10 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 147.052,50 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 3 Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-1-1-4/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Provodnici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka provodnog materijala II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Maksimalno 3 (tri) mjeseca od dana potpisivawa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Elnos BL" d.o.o. Bawa Luka IDB/JIB: 4400811430008 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 78.367,70 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 75.714,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 91.007,90 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacijee Kori{}en preferencijalni tretman doma}eg (M1-B-1180-12) ZP "ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 203-1-1-2-22/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Miroslav Gojkovi} Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400855640000 Telefon: 051246300 Faks: 051215610 Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrokrajina.com Internet adresa (web): elektrokrajina.com

Broj 7 - Stranica 158

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mre`e i TS na podru~ju RJ "Elektrodistribuciuja" Lakta{i II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka materijala za rekonstrukciju i izgradwu EEO na podru~ju RJ "Elektrodistribucija" Lakta{i II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 203-1-1-1-6/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Provodnici I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka provodnog materijala II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Maksimalno 3 (tri) mjeseca od dana potpioivawa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Skladi{te ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka III. Podkriterijumi 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,00 Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "KALDERA company" d.o.o. IDB/JIB: 4401185190004 Op{tina/Grad: Lakta{i IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 153.880,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 12.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 5

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 153.880,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 169.805,05 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1182-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 220-1-3-2-15/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebiwe Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Toma{ Brwo{ Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401354720000 Telefon: 059279801 Faks: 059260678 Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 5,6 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih radova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih radova za potrebe radnih jedinica Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 159

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 5 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih - zemqanih radova (iskopi) u RJ "Elektro-Qubiwe" Qubiwe I.2. Kratak opis predmeta ugovora GRa|evinski radovi za potrebe RJ "Elektro-Qubiwe" Qubiwe II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija RJ "Elektro-Qubiwe" Qubiwe Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Apis" d.o.o. IDB/JIB: 4401341230003 Op{tina/Grad: Trebiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 6.713,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 1.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 6.713,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 18.965,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 6 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-2/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih - zemqanih radova (iskopi) u Poslovnici Berkovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi za potrebe Poslovnice Berkovi}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija Poslovnice Berkovi}i

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "hercegovinainvest" d.o.o. IDB/JIB: 4401423120001 Op{tina/Grad: Bile}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 14.445,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 1.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 14.445,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 15.410,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1189-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 220-1-3-2-16/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebiwe Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Toma{ Brwo{ Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401354720000 Telefon: 059279801 Faks: 059260678 Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih- zemqanih radova (iskopi) za potrebe radnih jedinica

Broj 7 - Stranica 160

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski -zemqani radovi zapotrebe radnih jedinica Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-8/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih -zemqanih radova (iskopi) za RJ "Elektro-Trebiwe" Trebiwe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Iskopi za potrebe RJ "Elektro-Trebiwe" Trebiwe II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Naevedena u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija RJ "Elektro-Trebiwe" Trebiwe Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Pavi}evi}" d.o.o. IDB/JIB: 4401735790004 Op{tina/Grad: Trebiwe IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 29.240,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 11.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 29.240,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 61.975,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-8/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabvka gra|evinskih - zemqanih radova (iskopi) za potrebe RJ "Elektro-Bile}a" Bile}a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi za potrebe radne jedinice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija RJ "Elektro-Bile}a" Bile}a

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GP "Herc Gradwa" d.o.o. IDB/JIB: 4401378310007 Op{tina/Grad: Bile}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 17.098,50 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 17.098,05 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 17.098,50 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 35.290,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 3 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-8/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih-zemqanih radova (iskopi) u RJ "Elektro-Gacko" Gacko I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi za potrebe radne jedinice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija RJ "Elektro-Gacko" Gacko Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Gradwa" d.o.o. IDB/JIB: 4402822030004 Op{tina/Grad: Gacko IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 26.751,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 26.751,00 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 26.751,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 26.815,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 161

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 4 Broj obavje{tewa o nabavci: 220-1-3-1-8/11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka gra|evinskih-zemqanih radova (iskopi) za RJ "Elektro-Nevesiwe" Nevesiwe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi za potrebe radne jedinice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Teritorija RJ "Elektro-Nevesiwe" Nevesiwe Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GP "Herc Gradwa" d.o.o. IDB/JIB: 4401378310007 Op{tina/Grad: Bile}a IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 24.710,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~no navesti 24.710,00 KM godi{we IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 22.12.2011. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 24.710,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 30.527,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1190-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 220-4-1-2-17/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Trebiwe Zavisno Preduze}e "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe Kontakt osoba: Toma{ Brwo{ Adresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6 Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401354720000 Telefon: 059279801 Faks: 059260678 Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka goriva za potrebe preduze}a i radnih jedinica II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 43.410,00 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 40.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Sjedi{te preduze}a i radnih jedinica II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Do okon~awa postupka nabavke po redovnoj proceduri Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "NESTRO PETROL"AD IDB/JIB: 4400959260004 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 43.410,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 20.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 43.410,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 43.410,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Do okon~awa postupka po redovnoj proceduri nabavke e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano "Nestr Petrol" a.d. Bawa Luka (M1-B-1250-12)

Broj 7 - Stranica 162

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-2-2-19/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Iznajmljivanje {tampa~a za masovnu {tampu kovertirke II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora iznajmljivanje 2 {tampa~a i 1 kovertirke za masovnu {tampu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-2/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora IIznajmljivanje 2 {tampa~a II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prostorije slu`be Dokumen centra, R.J. PSC Banjaluka, Ul. Bra}e Podgornika 4b III. Podkriteriji 1. Cijena iznajmljivanja, u~e{}e: 70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 30,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Alf-om" d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4400810890005 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 75.588,03 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 69.750,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 71.850,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da (M1-B-1338-12) PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-2-2-21/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o servisiranju i odr`avanju klima ure|aja Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-1/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora servisiranje i odr`avanje klima II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacije Uprave preduze}a, RJ Banjaluka, RJ PSC Banjaluka, RJ Prijedor i RJ Doboj Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FAKOM D.O.O. BANJA LUKA IDB/JIB: 4400905170000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 17.948,72 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 163

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-1/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora servisiranje i odr`avanje klima II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija RJ Br~ko, RJ Bijeljina i RJ Zvornik Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FAKOM D.O.O. BANJA LUKA IDB/JIB: 4400905170000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.564,10 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-1/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora servisiranje i odr`avanje klima II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija RJ Sokolac, RJ Fo~a i RJ Trebinje Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FAKOM D.O.O. BANJA LUKA IDB/JIB: 4400905170000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 5.128,21 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-1/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora servisiranje i odr`avanje klima II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sistem klimatizacije u Hibridnoj po{ti Banja luka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FAKOM D.O.O. BANJA LUKA IDB/JIB: 4400905170000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 4.273,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-2-1-1/11 I. Opis I.2. Kratak opis predmeta ugovora servisiranje i odr`avanje klima II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sistem klimatizacije u server sali Banjaluka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: FAKOM D.O.O. BANJA LUKA IDB/JIB: 4400905170000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 4.273,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 10.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da (M1-B-1339-12)

Broj 7 - Stranica 164

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU RS

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-1-2-23/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Pismonosna ambala`a za potrebe hibridne po{te II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora pismonosna ambala`a II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin po{te srpske, ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Primaprom" d.o.o. Banja Luka IDB/JIB: 4400938000002 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 62.393,16 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 57.040,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 62.660,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da (M1-B-1350-12)

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 275-4-2-2-7/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Republi~ki zavod za statistiku RS Kontakt osoba: Vanja \uran Adresa: Veljka Mla|enovi}a 12d Po{tanski broj: 78102 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4401546980005 Telefon: 051332700 Faks: 051332750 Elektronska po{ta (e-mail): stat@rzs.rs.ba Internet adresa (web): www.rzs.rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluge grijanja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluga grijanja za Odjeljenje Republi~kog zavoda za statistiku u Jevrejskoj 28, Banja Luka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5982,90 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 5.982,90 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Odjeljenje Republi~kog zavoda za statistiku, Jevrejska 28, Banja Luka II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TOPLANA AD IDB/JIB: 4400947090006 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 5.982,90 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 7.000,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.1.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 5.982,90 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 5.982,90 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 165

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ekskluzivna prava e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano Toplana a.d. Banja Luka (M1-B-1285-12) JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 284-1-1-2-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA Kontakt osoba: Adnan Ali} Adresa: Trnovac bb Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209390440007 Telefon: 035303300 Faks: 035250474 Elektronska po{ta (e-mail): info@ukctuzla.ba Internet adresa (web): www.ukctuzla.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe Ustanove II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00%

2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Optima IT d.o.o. IDB/JIB: 4227002780002 Op}ina/Grad: Mostar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 193.593,16 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 193.593,16 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.12.2011. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 193.593,16 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 212.065,43 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-1306-12) LUTRIJA RS A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 287-4-2-2-11/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA RS a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: CARA LAZARA 29 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401560970004 Telefon: 051432700 Faks: 051432700 Elektronska po{ta (e-mail): info@lutrijars.com Internet adresa (web): lutrijars.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oro~avawe slobodnih nov~anih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge oro~avawa slobodnih nov~anih sredstava II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 16.000,00

Broj 7 - Stranica 166

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lutrija RS a.d. Bawa Luka, Cara Lazara 29 Bawa Luka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 13 mjeseci od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Nova banka a.d. Bawaluka IDB/JIB: 4400374890002 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 16.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese~no navesti bez PDV-a: 16.000,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 11.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 16.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 16.000,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Sa ponu|a~em je zakqu~en ugovor o pru`awu bankarskih usluga e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Nova banka a.d. Bawa Luka (M1-B-1221-12) LUTRIJA RS A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 287-4-2-2-12/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA RS a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: CARA LAZARA 29 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401560970004 Telefon: 051432700 Faks: 051432700 Elektronska po{ta (e-mail): info@lutrijars.com Internet adresa (web): lutrijars.com I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt

I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i investicijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oro~avawe nov~anih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge oro~avawa slobodnih nov~anih sredstava II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u Tenderskoj dokumenatciji II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 12.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Lutrija RS a.d. Bawa Luka, Cara Lazara br. 29 Bawa Luka II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 13 mjeseci od potpisivawa ugovora Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Bobar banka a.d. Bijeqina IDB/JIB: 4400370630006 Op{tina/Grad: Bijeqina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 12.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese~no navesti bez PDV-a: 12.000,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 11.1.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 12.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 12.000,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Sa ponu|a~em je zakqu~en ugovor o pru`awu bankarskih usluga e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1

Ponedjeljak, 30. 1. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH – Oglasnik javne nabave –

Broj 7 - Stranica 167

f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano Bobar banka a.d. Bijeqina (M1-B-1222-12) LUTRIJA RS A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 287-4-2-2-13/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA RS a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: CARA LAZARA 29 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401560970004 Telefon: 051432700 Faks: 051432700 Elektronska po{ta (e-mail): info@lutrijars.com Internet adresa (web): lutrijars.com I.2. Vrsta ug