‘

‘‘ 

‘ ‘  ‘
‘
‘
Ê  Ê   

   

2008 ή˰ΒϨΟΩ 10

1

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘

‘‘ ‘‘ 
‘

 ‘‘ ‘‘‘‘‘.

 ‘.

!"‘.

# ‘‘$%&‘'()‘* +‘$ .&‘#- ‘21///0/‘.

ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓΩΎϴγϭ ςϠδϟ΍ ϪΟϮΘϟ΍ ΍άϫ ϞόΟ Ϧϣ ϩ΍ήΛ Ϳ΍ ΐϴσ ϲϧΎΜϟ΍ Ϧδͨ΍ ϚϠͪ΍ ̼ Ϛϟ Ϋ έϮϠΒΗϭ . ‘3‘4#‘%5"‘6 .‘7 ‘ -‘8‘3‘) ϞΒϘϣ ̀Ύόϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘͨ ϲͪΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϯήϛΫ Ϟ͞ ˬν΍ήϋ ϝΎϣ ΁ Ϫϴ ϓ Δϳήθ Βϟ΍ ωίϮΘ ϳ ΓΪϳ ΪΟ Δϴ ϔϟ΃ ϰϠ ϋ ϑΩΎμΗ ϲϫ ̺ ˬΓΪϳΪΟ ΔόϴΒσ Ϧϣ έΎτΧ΃ϭ ϑϭΎͮ ΎϫέϭΎδΗϭ ́ϭ΃ ΔϴϨϴδ ͥ Ζϣήμ ϧ΍ Ϊϗ ϭ Δϴ ϧΎΜϟ΍ ΎϬΘϴϨϴδ ͥ Δϳ ΍ΪΑ Ε΍έϮτ Ηϭ ΔϠ ϫάϣ ΕϻϮ͞ ΎϬΘ Βϛ΍ϭ ΕΎΒδ ΘϜϣ ΎϬ ϴϓ ΖϘ Ϙ͞ Ϧͱϭ Ϟ͞ϭ .+.ΔΜϳΪͨ΍ Δϟ ϭΪϟ΍ ˯ΎϨΑ ̼ ΎϴγΎγ΃ ΎϨϛέ Ι΍ΪΣ ·ϭ Δϴ ϟϭΪϟ΍ ϖϴ Λ΍Ϯͪ΍ Ϧϣ Ϊϳ Ϊόϟ΍ ϰϠ ϋ ΔϗΩΎμ ͪ΍ Ε΍˯΍ήΟ Ϲ΍ Ϧϣ Ϊϳ Ϊόϟ΍ ΫΎ͟ ΍ϭ ΔϴΗΎδ γΆͪ΍ ΕΎϴ ϨΒϟ΍ ‘ 2 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .͗ϣϮϜ;΍ϭ ͗ϤϛΎͨ΍ ͗Α ϞϣΎϜΘϟ΍ϭ ϝΩΎΒΘͪ΍ ϡ΍͐Σϻ΍ ϦϜϟϭ ϦϜ ϟϭ ˬήϓΎϨ Η ϭ΃ ϡΩΎμ Η Δϗ ϼϋ ΎϤϬϨ ϴΑ Δϗ ϼόϟ΍ Ζδ ϴϠϓ ϞΒ ϗ Ϧϣ ςτη ϭ΃ ίϭΎ͝ Ϟϛ ˬϞϣ ΎϜΗϭ ϡΎΠδ ϧ΍ Δϗ ϼϋ ϖ˰ ˰ϓϭ ϥϮϧΎ˰ ˰Ϙϟ΍ Ϫ˰ ˰ϤϜͶ Γέ΍ΩϹ΍ ϭ΃ ΕΎ˰ ˰ϋΎϤͧ΍ϭ Ω΍ή˰ ˰ϓϷ΍ .Δϴσ΍ήϗϮ͸Ϊϟ΍ϭ ΕΎϳήͨ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ̼ ΔϠ΋Ύϫ Δϳ Ύϋέ ϰϠ ϋ ϥϮϨ ͠Άϣ ϯ͌Ϝ ϟ΍ ΔϴϟϭΆδ ͪ΍ ϕϮτ Α ϥϮϗ Ϯτϣ Ϣ͡Ύϳ ήΣ ϡ΍͐Σ ΍ϭ Ϫ΋ ΎϨΑ΃ Δϣ ΍ήϛ ϥϮλ ϭ ΎϨΒόη ̾Ύμ ϣ εήϋ ΎϨ ϴϟϮΗ ϥ΃ άϨ ϣ ϮϋΪϧ ΎϨ ΌΘϓ Ύϣ ˬϢϬϗϮϘ Σ ϥΎϤο ϭ ϥΎδ ϧϹ΍ ϕϮϘ Σ ϡ΍͐ΣΎΑ ΎϨ ϣ΍ΰΘϟΎΑ ͗ϤόϨͪ ΍ ΎϨϓϼγ ΃ ϖͨ ΍ Δϟ ϭΩ έΎσ · ̼ Δϴ ϋΎϤͧ΍ϭ Δϳ Ωήϔϟ΍ ΕΎϳ ήͨ΍ ϥΎϤο ϭ Ϊϳ ΪΟ ϡϮϬ ϔϣ ́· Ύϧ ϮϋΩ ϥ΃ ΎϨ ΜΒϟ Ύϣ ϭ ˬϥϮϧΎϘ ϟ΍ϭ Ϧϣ ΔΒ ϳήϗ ˬϦσ΍Ϯͪ ΍ Δϣ ΪΧ ̼ ϩάϫ Ϫϴ ϓ ϥϮϜ Η ΔτϠδ Ϡϟ ˬΔΒϫήϟ΍ ϭ΃ ΔΒϏήϟ΍ ΎϬόΒτΗ ϻ Δϗϼϋ ̼ ˬϪΗΎΟΎΣϭ ϪϣϮʹ .ϞϤόϟ΍ Ύ͜ ϱέΎͧ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ̼ ˬϝϼϘΘγ ϻ΍ ϰϠ ϋ ΎͫϮμ Σ άϨ ϣ ˬΎϨ ΘϜϠͯ Ζσ ήͲ΍ ΪϘ ϟ ΪϤͭ ΎϧΪΟ ήμΒΗ ϞπϔΑ ΕΎϳήͨ΍ϭ ϕϮϘͨ΍ ϡ΍͐Σ΍ ΔϴϣΎϨϳΩ ϲϧΎΜ ϟ΍ Ϧδ ͨ΍ ΎϧΪϟ ΍ϭ έΎϴ Χϭ Ϫϴ Ϡϋ Ϳ΍ ϥ΍Ϯο έ βϣΎͩ ΍ Δ˰˰ϴϜϠͪ΍ Ϊ˰˰ϋ΍Ϯϗ ˯Ύ˰˰γέ· ϝϼ˰˰Χ Ϧ˰˰ϣ ˬϩ΍ή˰˰Λ Ϳ΍ ΐ˰˰ϴσ Δϣ Ύόϟ΍ ΕΎϳ ήͨ΍ ϲϤ Ͷϭ ϕϮϘ ͨ΍ ϦϤπ ϳ Ύ͛ ΔϳέϮΘγ Ϊϟ΍ Ϟμϓϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϳΩΪόΘϠϟ ͖ΗΎγΪϟ΍ βϳήϜΗϭ ˬΔϳΩήϔϟ΍ϭ ΔϟϼΟ ΎϧΪϟ΍ϭ ήψϧ ΪόΑ Ϧ˷ Ϝϣϭ .

Γ΍ϭΎδͪ΍ϭ Δϳήͨ΍ ϢϴϘΑϭ ϥΎδϧϹ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍͐Σ΍ ϥ΃ ΎΨγ΍έ ΎϧΎ͸· ϭ΃ ΎϓήΗ βϴϟ ϕϮϘͨ΍ ϩάͫ ΔγήϜͪ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮͪΎΑ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘͨϭ ΔϓήόϤϠϟ ΎϨόϤΘͬ ΎϳΎπϗ ̼ έΎϤϐϧϻ΍ ϲϧΪͪ΍ ΎϨόϤΘΠ͛ ΐϴ̏ϭ ΞϠΜϳ Ύͯϭ ˬΎϨΒόη ΢΋΍ήη ϒϠΘΨ͛ ϲϗήϟ΍ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ϭ ‘ 3 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 ..ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟ΍ ΕΎϣΰϠΘδϣ ΎϬοήϔΗ Γέϭήο ϞΑ ΔοϮϣ ϕϮϘͨ ϲͪΎόϟ΍ ϥϼϋϹΎΑ άΧϷ΍ ϥ΃ ξόΒϟ΍ ͌Θϋ΍ ΪϘϟ ΔϴλϮμ͚ ϡΪτμϳ Ϊϗϭ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔϴϤϨΘϟ΍ Ϟτόϳ Ϊϗ ϥΎδϧϹ΍ Ϧͱϭ ˬΔϴλϮμͩ΍ ϩάϫϭ ̻ΎϨΘΗ Δο͐ϔϣ ϭ΃ ΔϴϘϴϘΣ ΔϴϓΎϘΛ ϡ΍͐Σ΍ϭ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϲϋ΍ϭΩ ͗Α ήϓΎϨΗ ϻ ϥ΃ ΎϨΘϬΟ Ϧϣ ϯήϧ ϡήϛ ϱάϟ΍ ϡϼγϹ΍ ͗Α ΏέΎπΗ ϻ ϥ΃ ϯήϧϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϥ΃ ϯήϧ ϪϠϛ ϚϟΫ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ͗Αϭ ϡΩ΁ ͕Α Ϧϟ ϭ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍͐Σ΍ ϥήϗ ϥϮϜϴγ ϞΒϘͪ΍ ϥήϘϟ΍ .ϥϮϜϳ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍͐Σ΍ Ϟ΋Ύγϭ Ϧϣ ϥ΃ ϝ΍ΪΟ ϻϭ ΕΎϴϟ΁ ϊοϭϭ ˬΎ͜ ΔτΒΗήͪ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮͪΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ΪϴΑ .ΎϴͪΎϋ ΎϬϴϠϋ ϑέΎόΘϣ ϲϫ ΎϤϛ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘ͙ ΎϨϣ΍ΰΘϟ΍ ΩΪͰ ϥ΃ ΔΒγΎϨͪ΍ ϩάϫ ̼ Ϊϳήϧϭ ϦϣΆϧ ΎϨϧ΃ ˬϚϟΫϭ .Δϛ͐θϣ ΔϓΎϘΛ ϦϜϳ ̀ ΐϧΎͧ΍ ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘͨ ΎϨΗήψϧ ήμΘϘΗ ̀ Ϛϟάϟ Ε΍˯΍ήΟ·ϭ ͖Α΍ΪΗ ΫΎ͟΍ ̼ ϭ΃ ϲΗΎδγΆͪ΍ ϭ΃ ϲϗϮϘͨ΍ ΐϧ΍Ϯͧ΍ ́· ϡΎϤΘϫϻ΍ ϑήλ ̼ Ϛϟάϛ ϞΑ ˬΔϨϴόϣ .ϥΎδϧϹ΍ έϮϧ ΔϋΎη· ν͐ϔΗ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΛ ΔϋΎη· ϥ· ϕϮϘΣ Ϣϴϗ αήϏ ̼ Ύϳΰϛήϣ Ϟψϳ ΔγέΪͪ΍ έϭΩ ϥ· .Ύ̏Ϯλϭ ϕϮϘͨ΍ ϡ΍͐Σϻ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍͐Σ΍ ϦϜϳ ̀ ϥ· ΓήλΎϗ ϞψΗ ΔϴΗΎδγΆͪ΍ϭ ϥ· ήΧ΁ ͖ΒόΘΑ ϭ΃ ΕΎϳϮΘδͪ΍ ϊϴͣ ϰϠϋ ΍ήΗ΍ϮΘϣ ΎϛϮϠγ .ϢϠόϟ΍ Δ˷ ϠΒΟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰΤπΗ ͒Σ ΔΌηΎϨϟ΍ ϯΪϟ ϥΎδϧϹ΍ ΎϨϟΎΑ ϞϐθΗ ͓ϟ΍ ΕΎϴϟϭϷ΍ ́ϭ΃ Ϧϣ ϥΈϓ Ϛϟάϟϭ ˬΎόΒσϭ έΎμΘϧ΍ Ϯϫ ϞϬͧ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϥϷ ˬΔϴϣϷ΍ ΔΑέΎͭ ϲϫ .ϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϛ ϥϮλ ϢϴϤλ Ϧϣ ϲϫ ͓ϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ͗ϗϮόͪ΍ϭ ͗ϣϭή;΍ ΝΎϣΩΈΑ ΎϨϣΎϤΘϫ΍ ͂Ϯϧ ΎϨϟίΎϣϭ ϑϭήχ Ϊη΃ ϲϧΎόΗ ͓ϟ΍ ΔϳϭήϘϟ΍ Γ΃ήͪΎΑ ˯ΎϨΘϋϻ΍ϭ ϕϮϘΣ ΐϠλ ̼ ΝέΪϨϳ ϚϟΫ ϥ΃ ΎϨϣ ΎϧΎ͸· ζϴϤϬΘϟ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϕϮϘ ͙ ΚΒθ Η Ϧϣ ΔϜ ϠϤͪ΍ έϮΘγ Ω Ϫγ ήϛ Ύͪ Δϴ ϠϤόϟ΍ .

ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍͐Σ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ ϖͨ΍ ΔϟϭΩ Ϟχ ̼ Ϧϣ ΎͫϮΣ ΎϨϘϓ΍ϮΗϭ ϢϴϘϟ΍ ϪΗΎϫ ϰϠϋ ΎϨϋΎϤΘΟ΍ ϥ·ϭ ϲϗήϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ Ϯͱ ΎϧΪϠΒϟ ϞϴΒδϟ΍ ΪϬ͸ ϥ΃ Ϫϧ΄η .ϞϴϤͧ΍ ΢ϔμϟ΍ Δό΋΍ήϟ΍ Ϯϫ ϡΎϘΘϧϻ΍ϭ ιΎμϘϟ΍ ϥ· ˬ ιΎμϘϟ΍ ϲϋ΍ϭΩ Ϧϋ ωΎϔΗέϻ΍ Ύ͜ ήΧΰϳ ͓ϟ΍ ΔϟΎόϔϟ΍ ΕΎϗΎτϠϟ ϞϴΒϜΗϭ ˯ΎϛάϠϟ ήΠΣ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϭ ΎϬϨϋ ϥΎΑ΃ ͓ϟ΍ ΔϴϟϭΆδͪ΍ Ρϭέ έΪμϟ΍ .+9‘3‘.Ύϣ ϊϤΘͬ ϪΘϣ΍ήϛ ϥϮλϭ ΎϨΒόη ΕΎϗΎσ ϞϴόϔΗ Ϯϫ Ϫϣϭήϧ Ύϣ ϥ· .ΎϫήϬχ΃ ͓ϟ΍ ϪΑ ϞϔΘͱ ϱάϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘͨ ϲͪΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϥ· ͓ϟ΍ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ΕΎϧΎϳΪϟ΍ Ρϭέ Ϧϣ ϰΣϮΘδϣ Ϯϫ ϡϮϴϟ΍ ϡ΍͐Σ΍ϭ ϥΎδϧ· Ϯϫ ΚϴΣ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ͅήϜΗ ́· ϮϋΪΗ ήϬη Ϧϣ ϙήΑϷ΍ ϡϮϴϟ΍ ΍άϫ ̼ ΎϨϫΎϫ ϲϐΒϨϳϭ ˬήΧϵ΍ ΎϬϴϟ· ϮϋΪϳ ͓ϟ΍ ΓΪϟΎͩ΍ ϢϴϘϟ΍ ϚϠΗ ήπΤΘδϧ ϥ΃ ϥΎπϣέ ͓ϟΎΑ ϝ΍ΪΠϠϟ Ϟϴͪ΍ϭ ΢ϣΎδΘϟ΍ ́· ΡϮϨͧΎΑ ϒϴϨͨ΍ ΎϨϨϳΩ ϢϴϘϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ϥ· ˬΔϓΎϛ ϢϠδϟ΍ ́· ΓϮϋΪϟ΍ϭ ϦδΣ΃ ϲϫ Ϯϫ ϥΎδϧϹΎΑ ϮϤδϳ Ύͯ ϥ· .ϡΎ΋ϭϭ ϡϼγ ̼ ΎϨτϴͭ ϊϣ ζϴόϟ΍ϭ ‘?9:‘.

‘7  ‘ 4 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .<#‘=>! .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΉΩΎΒϤϟ΍ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ϖϓ΍ήϣ ϊϴϤΟ ϲϓ ϡήΘΤΗ " ΎϤϛ ˬϡΎϋ ϪΟϮΑ ϥΎδϧϹ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞϔτϠϟ ΎϬΑ ΡήμϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ϭ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ κϨΗ Ξϣ΍ήΑ κμΨΗϭ ."ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ϭ ΎϬϘϴΒτΗϭ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϠϟ ϲϨσϮϟ΍ ϕΎΜϴϤϟ΍ 11 ΓΩΎϤϟ΍ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϥΪϟ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϤϟ΍ ΎϬΘγέΎϤϣ ϰϠϋ ϥήϤΘϟ΍ϭ ˬΎϬΑ ϒϳήόΘϠϟ ΔϤ΋ϼϣ ΔϳϮΑήΗ κμΣϭ .

ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϬΗΎϴϠΠΗ ϱϮϗϭ ϲγΎγ΃ Ϊϓ΍ήϛ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ϪΑ ϡϮϘΗ ϱάϟ΍ ϡΎϬϟ΍ έϭΪϠϟ ΍έΎΒΘϋ΍ϭ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϨσ΍ϮϤϠϟ ΎϬΘγέΎϤϣ ΰϳΰόΗϭ ˬΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔΌηΎϨϟ΍ ϯΪϟ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ϭ Δϣ΍ήϜϟ΍ Ϣϴϗ ΦϴγήΗϭ ήθϨϟ ΔϴΑήΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ϪΗΰΠϧ΃ ΎϤϣ Ύϗϼτϧ΍ϭ ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΛ ϲϓΎϨϳ Ύϣ Ϟϛ Ϊο ΎϬϨϴμΤΗϭ ˬϲϧΪϤϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ϭ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ϲϧΪϤϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ ΔϴϤϨΗϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΕΎΒδΘϜϣ Ϧϣ ϪΘϤϛ΍έ Ύϣϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΪϘϓ ˭ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϩάϬΑ ˯ΎϔΘΣϻ΍ ϲϓ Γέ΍ίϮϟ΍ ΓΩΎϋ ϰϠϋ ΎϳήΟϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϠϟ ΔϴϤϣϷ΍ Δϳήθόϟ΍ ΎϤΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϰϠϋ ΔϨγ ϦϴΘγ έϭήϣ ΔϴϤϫ΃ϭ ϯΰϐϣ έΎπΤΘγ΍ ΔϨδϟ΍ ϩάϫ έήϘΗ Ϟϛ ϲϓ Δϴγ΍έΩ κμΣ κϴμΨΘΑ ϚϟΫϭ ˭ϪΗ΍Ϋ ϲϓ ΔϤϴϗ ϪϔλϮΑ ϥΎδϧϹ΍ ϡ΍ήΘΣϻ ΔϴϧϮϛ ΓϮϋΩ Ϧϣ ϪϠϜθϳ ΔϴϨϓϭ ΔϴϓΎϘΛϭ ΔϳϮΑήΗ Δτθϧ΃ ήϴσ΄Ηϭ ΔϳήϜϓ Ε΍ϭΪϧ ϢϴψϨΘΑ ΎϬϤϋΩϭ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ϙϼγϷ΍ϭ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ϭ ϝϮμϔϟ΍ .ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ΕΎδγΆϣ ˯Ύπϓ ϞΧ΍Ω 2008 ήΒϨΟΩ ήϬη ϝϼΧ :ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ΓΪϋ ΔϳϮΑήΗ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ϯήϛάϟ΍ ϩάϫ ΪϴϠΨΗ ϰόδϳ άϴϣϼΘϟ΍ϭ Ε΍άϴϤϠΘϟ΍ ϦϴϜϤΘΑ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ Ε΍˯Ύπϓ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΛ ΦϴγήΗϭ ήθϧ ϢϋΩ‘à ˭ΎϬϤϴϗϭ ΎϬϤϴϫΎϔϣϭ ΎϬ΋ΩΎΒϣ ΏΎδΘϛ΍ Ϧϣ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ϢϬϗϮϘΤΑ ϢϬϴϋϭ Ϧϋ ήΒόΗ ΕΎϛϮϠγϭ ϒϗ΍Ϯϣ ΫΎΨΗ΍ ϰϠϋ άϴϣϼΘϟ΍ϭ Ε΍άϴϤϠΘϟ΍ ϊϴΠθΗ‘à ˭ΎϬΟέΎΧϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΔϴϧΪϤϟ΍ ϢϬΗΎϛϮϠγ ϲϤϨϳ ΎϤΑ ˬΎϬϨϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ‘ 6 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .2008 ήΒϧϮϧ 19 ΦϳέΎΘΑ 19/2008 Ϣϗέ ϝϭϷ΍ ήϳίϮϟ΍ Ϊϴδϟ΍ έϮθϨϣ : ϊ˰˰˰Οή˰Ϥϟ΍ ˬͿΎΑ ΪϳΆϤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ΎϧϻϮϣ ΩϮΟϮΑ ϡΎΗ ϡϼγ έΎσ· ϲϓϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ΔϳϮϨδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ ήΒϨΟΩ Ϧϣ ήηΎόϟ΍ ϲϓ ϞΤΗ ˬΪόΑϭ Ϳ΍ ϩΪϳ΃ αΩΎδϟ΍ ΪϤΤϣ ϚϠϤϟ΍ ΔϟϼΠϟ΍ ΐΣΎλ έΪλ΃ ˬϩέϭΪμϟ ϦϴΘδϟ΍ ϯήϛάϟΎΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϢψΘϨϤϟ΍ ϝΎϔΘΣ΍ ϚϟΫϭ ˬΓΰϴϤΘϤϟ΍ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϩάϬϟ ΎϧΩϼΑ ΪϴϠΨΗ ϰϠϋ ιΎΧ ϊΑΎσ ˯ΎϔοϹ ΔϴϣΎδϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϪΗΎϤϴϠόΗ ˬϩήμϧϭ ϲΘϟ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ΐγΎϜϤϟ΍ ί΍ήΑϹ ΍άϛϭ ˬΎϴϤϟΎϋ ΎϬϴϠϋ ϑέΎόΘϣ ϲϫ ΎϤϛ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΏήϐϤϟ΍ ΚΒθΗ Ϊϴϛ΄Θϟ ϒϠΘΨϤΑϭ ΎϬΘϴϟϮϤη ϲϓ ˬΔγέΎϤϣϭ ΔϓΎϘΛ ˬΎϬΑ νϮϬϨϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΎϧΩϼΑ ΎϬΘϘϘΣ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϦϴΘδϟ΍ ϯήϛάϟΎΑ ˯ΎϔΘΣϻ΍ : ωϮοϮϤϟ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ 1429 ΔΠΤϟ΍ ϭΩ 03 : ϲϓ ρΎΑήϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 02 : ϝ ϖϓ΍ϮϤϟ΍ 134 : Ϣϗέ Γήϛάϣ ΓΩΎδϟ΍ϭ Ε΍Ϊϴδϟ΍ ϰϟ· ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϠϟ ΔϳϮϬΠϟ΍ ΕΎϴϤϳΩΎϛϷ΍ ϱήϳΪϣϭ ΓήϳΪϣ Γέ΍ίϮϟ΍ Ώ΍Ϯϧϭ ΕΎΒ΋Ύϧ ϦϴθΘϔϤϟ΍ϭ ΕΎθΘϔϤϟ΍ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯Ύγ΅έ βϳέΪΘϟ΍ ΔΌϴϫ ήσ΃ .

.ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ Ϧϣ ϰΟήϳ ϪϧΈϓ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΄Αϭ ΔϴϧϮϜϟ΍ ϯήϛάϟ΍ ϩάϬΑ ϝΎϔΘΣϼϟ Γέ΍ίϮϟ΍ ΎϬϴϟϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϫϸϟ ΍ήψϧϭ ΕΎδϴ΋έϭ ˬϦϴθΘϔϤϟ΍ϭ ΕΎθΘϔϤϟ΍ϭ Γέ΍ίϮϟ΍ Ώ΍Ϯϧϭ ΕΎΒ΋Ύϧϭ ΕΎϴϤϳΩΎϛϷ΍ ϱήϳΪϣϭ ΓήϳΪϣ ΓΩΎδϟ΍ϭ Ε΍Ϊϴδϟ΍ άϴϔϨΗ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ˬϪλΎμΘΧ΍ Γή΋΍Ω ϲϓ Ϟϛ ˬβϳέΪΘϟ΍ ήσ΃ϭ ϦϳϮϜΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ ΕΎδγΆϣ ˯Ύγ΅έϭ ..ΔϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΩ ϭ΃ ˬΕΎμϧϹ΍ ˭ ΔϴϨσϭ ϭ΃ ΔϴϠΤϣ ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϴμΨη ΔϓΎπΘγ΍‘à ˭ ΓάΗΎγϷ΍ ΎϫήσΆϳ ˬάϴϣϼΘϟ΍ϭ Ε΍άϴϤϠΘϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ ΓήϳΪΘδϣ Ϊ΋΍Ϯϣ ϢϴψϨΗ‘à ˭ΎϬΘθϗΎϨϣϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ˬΔϴϨϓ ϝΎϤϋ΃ ϭ΃ Δσήη΃ νήϋ‘à ˭ωϮοϮϤϟΎΑ ΔϠλ Ε΍Ϋ ΔϴϨϓϭ ΔϴΑΩ΃ ΕΎΟΎΘϧ· ϭ΃ ΔϴϗϮϘΣ ιϮμϧ ΔΑΎΘϛ ϲϓ ΕΎηέϭ ϢϴψϨΗ‘à ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ έϭΪλ ϰϠϋ ΔϨγ ϦϴΘγ έϭήϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ΔϳάϴϣϼΗ ΕΎϘΑΎδϣ ϢϴψϨΗ‘à ήϴΒόΘϠϟ Ε΍άϴϤϠΘϟ΍ϭ άϴϣϼΘϟ΍ ΰϔΤϟ ˬΔϴγ΍έΪϟ΍ ΔϨδϟ΍ έ΍Ϊϣ ϰϠϋ ΔΣϮΘϔϣ ϰϘΒΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬϥΎδϧϹ΍ .ϯήϛάϟ΍ ϩάϫ ΕϻϻΪΑ ϢϬϴϋϭ ϰϠϋ ώϴμϟ΍ ϰΘθΑ 17 ϡϮϳ κϴμΨΗ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ϊϣ ˬ2008 ήΒϨΟΩ 20ϭ 15 ϦϴΑ Ύϣ ΔτθϧϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ ΞϣήΒΗϭ ϥϼϋϹ΍ Ω΍ϮϤΑ ϒϳήόΘϠϟ ϚϟΫϭ ˬωϮοϮϤϟΎΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ϦϴϣΎπϤϟ΍ϭ αϭέΪϟ΍ έΎϤΜΘγϻ 2008 ήΒϨΟΩ ..ΎϬΟέΎΧϭ ΔγέΪϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϥΎδϧϹ΍ βϧ΄ΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϦϴΘδϟ΍ ϯήϛάϟΎΑ ϝΎϔΘΣϼϟ ΞϣήΒΘγ ϲΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ Ύϣ΃ ˭ΔϳάϴϣϼΘϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΔϳΪϧϷ΍ ΏέΎΠΗϭ Ε΍ήΒΧ ήϤΜΘδΗϭ ˭ΓήϛάϤϟ΍ ϩάϬΑ ΔϘϓήϤϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΕΎϣΎϋΪϟΎΑ :ΔϴΗϵ΍ ώϴμϟ΍ άΨΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϴϓ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍" κϧ ιϮμΨϟΎΑϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ Ε΍˯΍ήϗ‘à ˭ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϴϟΎόϓϭ ΔϜϳήθϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ Ε΍ήΒΧ ϰϠϋ ΡΎΘϔϧϻΎΑ "ϥΎδϧϹ΍ ΔϳήΤϟ΍ϭ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϞΜϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϢϴϫΎϔϣ ϝϮΣ έϭΪΗ ϦϳέΎϤΗ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ΔϳϮΑήΗ κμΣ ϢϴψϨΗ‘à ˬ..ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϖ΋΍ήσ ϰϠϋ ΔϴΑΎΠϳ· ήΜϛ΃ ϞϜθΑ βϜόϨΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ΰϳΰόΗ‘à ˭ϲγέΪϤϟ΍ ςγϮϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϒϠΘΨϣ ϦϴΑ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϰϠϋϭ ˬβϳέΪΘϟ΍ ϲϠϘόϟ΍ ΡΎΘϔϧϻ΍ϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΛ ˯΍ί· ΔϴΗ΍άϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ίϭΎΠΗ ϰϠϋ άϴϣϼΘϟ΍ϭ Ε΍άϴϤϠΘϟ΍ ΓΪϋΎδϣ‘à ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΜΑ ΎϬΘϗϼϋ ϲϓ ΕΎϛϮϠδϟ΍ϭ ΕΎγέΎϤϤϟΎΑ ϲϋϮϟ΍ϭ ˬΎϬϤϴϗϭ ΎϬ΋ΩΎΒϣ ϰϠϋ ϲϧ΍ΪΟϮϟ΍ϭ .Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ϰϠϋ ΚΤϟ΍ ϭ΃ έ΍ϭΩϷ΍ κϴΨθΗ ϞΜϣ ΔϴΟϮϏ΍ΪϴΑ ώϴλ ΩΎϤΘϋΎΑ ΔγέΪϤϟ΍ Ε΍˯Ύπϓ ϲϓ Δτθϧ΃ ϢϴψϨΗ‘à ˭ .ϡϼ˰˰δϟ΍ϭ ˬ ΓήϛάϤϟ΍ ϩάϫ ΕΎϴπΘϘϣ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ήϳίϭ ϯΪϟ ΔϟϭΪϟ΍ ΔΒΗΎϛ ϲϤϠόϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ ήσϷ΍ ϦϳϮϜΗϭ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ϲγέΪϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟΎΑ ΔϔϠϜϤϟ΍ ΓΪϴΒόϟ΍ Δϔϴτϟ ‘ 7 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ‘ 8 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ‘ 9 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ‘ 10 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

........................................................... Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ΔϴϗΎϔΗ΍‘ ® &ι .............. ϝΎϐΘηϻ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ ϕήσ `` a ι ........................................................................................................ : ϦϳέΎϤΗ c ι ............................................................ (Γ) ήσΆϤϟ΍ ϭ΃ (Γ) ήδϴϤϟ΍ έϭΩ‘ ® a ι ................................ Ε΍έΪϗϭ ΕΎϳΎϔϛ‘ ® 30 ι ............................................................ ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ ΔΒόϟ : ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍‘ ac ι ....................................ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ 13 ι .............................................................................................................. ΔλΎΧ Ϊϋ΍Ϯϗ ϊοϭ ϭ΃ ˯ΎϨΑ : ΚϟΎΜϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍‘ ϢϳΪϘΗ ±` ® ® ® a ι .................... Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϴϗΎϔΗ΍‘ ® ‘ 11 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 ................................................................................................................................................. : ιϮμϧ ± ``` &a ι ..................................................... ˮ ΎϧΎδϧ· ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϰϨόϣ Ύϣ : ϝϭϷ΍ ϦϳήϤΘϟ΍‘ c ι ................................................................................................................. ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍‘ ® & ι . 14 ι ......................

Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ω΍Ϯϣ‘ ® :ϢϳΪϘΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ˬ(Γ)ήδϴϤϟ΍ ϭ΃ (Γ)ήσΆϤϟ΍ ϞϤϋ ήϴδϴΘϟ ϼϴϟΩ ΎϨϫ ΔΣήΘϘϤϟ΍ ΕΎϣΎϋΪϟ΍ ϞϜθΗ ˬϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤΑ ϡϮϘϳ ΎμΨη (Ύϫ) ϩέΎΒΘϋΎΑ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ Ϟ΋ΎγϮϟΎΑ ϢϫΪϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬΓΎΧϮΘϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ύϮϠΑ ϰϠϋ ˬάϴϣϼΗϭ Ε΍άϴϤϠΗ Ϧϣ :Ϧϣ ϢϬϨϜϤΗ ϲΘϟ΍ ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΎϳΎπϘϟ΍ϭ ϢϴϫΎϔϤϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ΕΎϧΎϫήϟ΍ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ 12 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ :ϦϳέΎϤΗ 1 ˮ ΎϧΎδϧ· ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϰϨόϣ Ύϣ‘ ® ˭ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ ΔΒόϟ‘ ® .Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϊοϭ‘ ® :ϝΎϐΘηϻ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ ϕήσ 2 ˭(Γ)ήδϴϤϟ΍ ϭ΃ (Γ)ήσΆϤϟ΍ έϭΩ‘ ® .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΕΎϳΎϔϛϭ Ε΍έΪϗ‘ ® :ιϮμϧ 3 ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍‘ ® ˭Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ϧϣ Ω΍Ϯϣ‘ ® .

ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϣϴϗ ΦϴγήΗϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϴόϤΟ ΎϬΗΪϋ΃ ϲΘϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ϭ ϦϳέΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΩΎϤΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΕΎΌϔϟ΍ ωϮϨΘΑ ΔϋϮϨΘϣ ϲϫϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϠϟ ˬΔϴϟϭΩ ΕΎϤψϨϣ ϭ΃ ˬΔϴϨσϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϭ΃ ϦϳέΎϤΗ ίΎΠϧ·ϭ ιϮμϧ Δγ΍έΩ ήΒϋ ˬέ΍ήϤΘγΎΑ ΎϬϤϴϴϘΗϭ ϢϬΘϴόοϮΑ ϲϋϮϟ΍‘ à ˭ΔλΎΧ ΕΎϴόοϭ ϞϴϠΤΗ ϑΎθΘϛ΍ϭ ϑήόΘϟ΍ ϰϠϋ ˬΔτθϧϷ΍ ϲϓ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϯΪϟ ΓέΪϘϟ΍ ΔϴϤϨΗ‘ à ˭ϢϬϗϮϘΤΑ ϊΘϤΘϟ΍ Ϧϣ ϢϬόϨϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ϭ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ ΔϴϤϨΗϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϓΎϘΛ ήθϨϟ Ξϣ΍ήΑ ϲϓ ρ΍ήΨϧϼϟ ϊϓ΍ϭΩϭ ϝϮϴϣ ϖϠΧ‘ à .ϢϬΗάϣϼΘϟ ήΜϛ΃ ΔϤ΋ϼϣ ϯήΧ΃ ϦϳέΎϤΗ έΎϜΘΑ΍ ϲϓ ϢϴϫΎϔϣ ϝϮΣ ΎϬϠϛ έϭΪΗ ΔϠδϠδΘϣ ϞΣ΍ήϣ ϖϓϭ ˬϲΟϮϏ΍ΪϴΑ έΎσ· ϲϓ ˬϦϳέΎϤΘϟ΍ ϩάϫ ϢψΘϨΗ : ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϖϠόΘΗ ΎϳΎπϗϭ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϡϮϬϔϣ‘ ® ˬέ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍‘ ® .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ήϴϳΎόϣ ϊοϭ‘ ® ‘ 13 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϮϜδϧϮϴϟ΍ ΔϤψϨϣ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ Ϟ΋ϻΪϟΎΑ αΎϨΌΘγϻ΍ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ˬΔϓΪϬΘδϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΓΪϤΘόϣ ΔϳϮΑήΗ Δτθϧ΃ Ϧϣ ΔϤϬϠΘδϣ ϲϬϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔΣήΘϘϤϟ΍ ϦϳέΎϤΘϟ΍ Ύϣ΃ ΎϬΑ αΎϨΌΘγϻ΍ ϦϳήσΆϤϠϟ ϦϜϤϳ ΝΫΎϤϧ ϢϳΪϘΗ ΎϬϨϣ ϑΪϬϟ΍ϭ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϗϮϘΤϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϯΪΣ· .

Ε΍άϠϟ ϪϴΒηϭ "ϞΛΎϤϣ" Ϯϫ ήΧϵ΍ ϥϮϜΑ ϲϋϮϟ΍ ΏΎϴϏ ϰϟ· ...ΓΩΎϋ± ΎϫέΪμϣ ϊΟήϳ ϲΘϟ΍ϭ "ϦϳήΧϵ΍ Ύπϳ΃ Ϯϫ ήΧϵ΍ ϥ΃ "ϙ΍έΩ·" ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΓΪϋΎδϣ ϲϓ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ ϢϫΎδϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϲϓ Ωέ΍ϭ Ϯϫ ΎϤϛ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ϪΘϣ΍ήϛ ϡ΍ήΘΣ΍ ΎϨϴϠϋϭ "έΎϴΘΧϻ΍"ϭ "ήϴϜϔΘϟ΍"ϭ "Ϟλ΍ϮΘϟ΍" ϰϠϋ έΩΎϗ "ϥΎδϧ·" .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΔΟΎΒϳΩ :ϑ΍ΪϫϷ΍ :ϝϼΧ Ϧϣ ϢϬΘϴϧΎδϧΈΑ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϯΪϟ "ϲϋϮϟ΍" ϖϘΤΗ ϰϟ· ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ ϑΪϬϳ ˬϦϳήΧϵΎΑ ΎϬΘϗϼϋ ϲϓ Ε΍άϟ΍ ΩϮΟϭ ϙ΍έΩ·‘à ˬ"ΔϴϧΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϜϟ΍" Ϧϋ ϲΑΎΠϳ· έϮμΗ ˯ΎϨΑ‘à .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΔΟΎΒϳΩ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ϭ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ΕϻϻΩ ϢϬϓ ‘à :Ε΍ϭΩϷ΍ :ϰϠϋ ϦϳήϤΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ήμΘϘΗ ˬΔΤο΍ϭ Δϳ΅έ ϊοϮϣ ϲϓ ϥϮϜϳ . ϒϴϟ΃ ϥ΍ϮϴΣ ± ΕΎΒϧ : "ϲΣ" ˯ϲη ϱ΃ ‘à .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΔΟΎΒϳΪϟ ΔτδΒϤϟ΍ Δϐϴμϟ΍ ‘à :ΎϬϠδϠδΗϭ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϊΑΎΘΗ :1 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ˬϢϬδϔϧ΃ ϢϳΪϘΗϭ ϑέΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϞϤΤϟ "ΔϠΠόϟ΍" ΔϴϨϘΗ ΩΎϤΘϋ΍ ˬϯήΧϷ΍ ϞΧ΍Ω ΓΪΣ΍ϭ ˬϦϴΗή΋΍Ϊϟ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϞϴϜθΗ Ϯϫ "ΔϠΠόϟ΍ ΔϴϨϘΗ" ϲϓ ΏϮϠτϤϟ΍) ϰΘΣ ˬΓήϣ Ϟϛ έΎδϴϟ΍ ϭ΃ ϦϴϤϴϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ΔϛήΤϟ΍ ϢΘΗϭ ˬϪΟϮϟ ΎϬΟϭ ϥϮϧϮϜϳ ΚϴΤΑ ϭΎδΘϣ ΩΪόΑ .(κΨη Ϧϣ ήΜϛ΃ ϊϣ ΚϳΪΤϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϦϜϤΘϳ ‘ 14 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ : 1 Ϣϗέ ϦϳήϤΘϟ΍ ˮ ΎϧΎδϧ· ϥϮϛ΃ ϥ΃ ϰϨόϣ Ύϣ :ϡΎϋ ϒλϭ ϡ΍ήΘΣ΍ ϡΪϋ" Δϟ΄δϣ ϰϠϋ ΰϛήϳ ΚϴΣ "ΔϴϧΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϡϮϬϔϣ" ϝϮΣ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ έϮΤϤΘϳ Ϛϟάϟ .

ϒϴϟ΃ ϥ΍ϮϴΣ ± έϮϔμϋ "ϥΎδϧϹ΍" ΓέΪϗ ϰϟ· ˬϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΰϴϛήΗϭ ϩΎΒΘϧ΍ Ζϔϟ Ϯϫ ˬΎϨϫ ϑΪϬϟ΍ ϥ΃ ΓέΎηϹ΍ έΪΠΗ ϰϠϋ ϪΗέΪϗϭ ± ϯήΧϷ΍ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ ϑϼΨΑ ± ΕΎϤϠϜϠϟ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ ˬ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϘϳήσ ± αΎΒϠϟ΍ ˬϡΎότϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ± ϲϓΎϘΜϟ΍ ± ϱήϜϔϟ΍ ± ϲϨϳΪϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ έΎϴΘΧ΍) έΎϴΘΧϻ΍ (...Φϟ· .."εΎϘϨϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ" ϝϮΣ ΕΎΤϴοϮΘϟ ςθϨϤϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ˬ"εΎϘϨϟ΍" Γή΋΍Ω ϦϳϮϜΗ ..ϪΗΎϴΣ ϲϓ έΎϴΘΧϻ΍ ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ΓέΪϗ ήϴΛ΄Η ϝϮΣ εΎϘϨϟ΍ ΢Θϓ ϢΛ ϥΎδϧϹ΍ ϒϳήόΗ Ϟϫ" :ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϟ΄δϤϟ΍ ϝϮΣ ϢϬϳ΃έ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΎϬϟϼΧ ϡΪϘϳ ΔλϼΧ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ˯ΎϘΘϧ΍ Γέϭήο ϲϨόϳ έΎϴΘΧϻ΍ ϰϠϋϭ ˬΔϐϠϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ˬϞλ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ ˬέΩΎϗ Ϧ΋ΎϜϛ . ϒσΎόΘϣ ± ϲϟΎΜϣ :ϲϟΎΘϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϹ΍ ϢϬϨϣ ΐϠτϳ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϞΧΪΗ ΪόΑ ˮ ϦϳήΧϵ΍ ϯΪϟ ΎϬϠπϔΗ ϲΘϟ΍ ΎϬΗ΍Ϋ ϲϫ ΎϬΑ ϊΘϤΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϔμϟ΍ Ϟϫ" "ϦϳήΧϵ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϨόϣ Ύϣ" ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ˯Ϯο ϲϓ ΔόγϮϣ ΔθϗΎϨϤΑ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϬΘϨΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ˮ Ύ˰Ϩϋ ϢϬΗΎϔλ ϑϼΘΧ΍ ϢϏέ ϡ΍ήΘΣϻ΍ ΎϨϣ ϥϮϘΤΘδϳ ϥϭήΧϵ΍ Ϟϫϭ "Ε΍άϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϨόϣ Ύϣϭ" :4 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ± Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ± ήδϴϤϟ΍ ΐϠτϳ .Ϫϣ΍ήΘΣ΍ ϡΪϋ ϰϠϋ ϼϴϟΩ ϩήΒΘϋ΍ ΍ΩΎϘΘϧ΍ ϭ΃ Ύϣϼϛ ϊϤδϳ ϥ΄ϛ ΔϧΎϫΈΑ ϭ΃ ϪΘϣ΍ήϛ ΡήΠΑ ΎϬϟϼΧ ˮξόΒϟ΍ ϢϬπόΑ ΔϤϴϗ Ϧϣ ςΤϟ΍ αΎϨϟ΍ ϝϭΎΤϳ ΍ΫΎϤϟ :ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϝϮΣ ϊγϮϣ εΎϘϧ ΢Θϔϳ ˬϚϟΫ ΪόΑ ˮ ϪΘϣ΍ήϛ ϥΎϬΗ ΎϣΪϨϋ ϥΎδϧϹ΍ ϩήόθϳ ϭ΃ ϪδΤϳ ϱάϟ΍ Ύϣϭ "Δϣ΍ήϜϟ΍ ϰϨόϣ Ύϣ" :5 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ςθϨϤϟ΍ ΎϬϟ ΪϬϤϳϭ "ΔϴϧΎδϧϹ΍"ϭ "ϥΎδϧϹ΍" ϡϮϬϔϣ ΪϳΪΤΗϭ ΔθϗΎϨϣ ϰϟ· ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϢΘϳ ˬ"ϥΎδϧϹ΍" ϱ΃ "ωϮϨϟ΍" βϔϧ ϰϟ· ϥϮϤΘϨϳ "ιΎΨη΃" Ϣϫ ϦϳήοΎΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϰϟ· Ϫϴϓ ήϴθϳ ϞΧΪΘΑ ΎϬΘϧέΎϘϣϭ "ϥΎδϧϹ΍" Ϧϋ ΔϔϠΘΨϣ ϯήΧ΃ ω΍Ϯϧ΃ ΔϴϤδΗ ˬϚϟΫ ΪόΑ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϴϟ ± ΕΎΒϧ ± ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ έΎϤΜΘγ΍ ϦϜϤϳ) ΎϤϬϨϴΑ ϑϼΘΧϻ΍ ϭ΃ ϕήϔϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ ϲϧΎδϧϹ΍ ωϮϨϟΎΑ (Φϟ· .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ :2 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ."ˮ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ΎϬΑ Ϟλ΍ϮΘϧ :6 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΔϴϤϫ΃ ϰϠϋ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ΖϬΘϧ΍ ϲΘϟ΍ ΔϘΑΎδϟ΍ ϞΣ΍ήϤϠϟ ΞϳϮΘΘϛ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲΗ΄Η Δϣ΍ήϛ" ΎϬϟ ϥϷ ϡ΍ήΘΣϻ΍ ΎϨϣ ϖΤΘδΗ ΔϴϧΎδϧ· ΕΎϨ΋Ύϛ Ϣϫ αΎϨϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ΎϬΑ Ϟλ΍ϮΘϧ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ϭ ΕΎΤϠτμϤϟ΍ ΔϟϻΩ Ρήηϭ ήϴδϔΗ ϰϠϋ ± ΎϨϫ ± ΰϴϛήΘϟ΍ ϢΘϴγ ΍άϟ ˬ"ΔϴϧΎδϧ· ϲϓ ± ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϰϠϋ ϪΗ˯΍ήϗ ϢΘΗ ϱάϟ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΔΟΎΒϳΩ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΏήΤϟ΍ ΪόΑ ˬϝϭΪϟ΍" ϦϴΑ ϕΎϔΗϻ΍ ϢΗ ϒϴϛ Ϫϴϓ ϦϴΒϳ ˬήδϴϤϟ΍ Ϧϣ ΪϴϬϤΗ ΪόΑ ± ΔτδΒϤϟ΍ ϪΘϏΎϴλ ‘ 15 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .(ϪΟϮϟ ΎϬΟϭ ΎϬϴϓ ϥϮϧϮϜϳ Γή΋΍Ϊϟ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϞϴϜθΗ Ϯϫ εΎϘϨϟ΍ Γή΋΍ΪΑ ΩϮμϘϤϟ΍) :3Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ ϢΛ ˬϪΑ ΔλΎΧ Ύϳ΍ΰϣϭ ΕΎϔμϟ Ωήϓ Ϟϛ ϙϼΘϣ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϬϟ ςθϨϤϟ΍ ΪϬϤϳ Ώ΃ ± Ϣϳήϛ ± ΪϴΟ ϞϣΎϋ :ϝΎΜϣ ϩΰϴϤΗ ΎϬϧ΃ ϯήϳ ϲΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϭ΃ Δϔμϟ΍ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ήϛάϳ ϥ΃ ϦϳήοΎΤϟ΍ .Δϣ΍ήϜϟ΍ ϰϨόϣ ΔθϗΎϨϣϭ ΪϳΪΤΘϟ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ κμΨΗ βΣ΃ Δϴόοϭ ˯ΎϨΛ΃ ϩέϮόη Ϧϋ ϢϬπόΑ ϭ΃ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΙΪΤΘϳ ϥ΃ ˬϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ . ΎϧΎϴΣ΃ ΕϮϤϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϢΘϳ ήϴΧϷ΍ ϲϓ ...

ΔϴϋϮοϮϤϟ΍ϭ ˬΔϬΟϮϤϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ϭ ΔϐϠϟ΍ ΡϮοϭϭ ϥΎϜδϟ΍ :Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ..ϢϬΗΎϴΣ βϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ϲϓ ΍ϮϛέΎθϳ ϥ΃ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϨσ΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϐΒϨϳ ϩάϫ ϦϜϟ .ΔϤϟΎχ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥϭήΒΘόϴγϭ ˬΔϟϮΒϘϣ ήϴϏ ϒϗ΍Ϯϣ ˯ϻΆϫ έϮτϴγ Ϊ΋ΪϨϋϭ ˬΔϟΩΎϋ ήϴϏϭ ΔϴσΎΒΘϋ΍ ΓϮϘϟ΍ ϰϟ· ΕΎτϠδϟ΍ ˯ϮΠϟ ΔϴϧΎϜϣ· Ω΍ΩΰΗϭ ˬήτΧ ϲϓ ϩέϭΪΑ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΪϘόϟ΍ ΢Βμϳ ˬϖϓ΍ϮΘϟ΍ ϖϘΤΘϳ ϻ ΎϣΪϨόϓ . ΔϳήΤϟ΍ ˬϡϼδϟ΍ ˬϑ΍ήΘϋϻ΍ ϡ΍ήΘΣϻ΍ αΎϨϟ΍ ήϬχ΃ Ύϣ Ϋ· (ΎϔϨϋ Ϟϗ΃ ϭ΃) ΎϤϠγ ήΜϛ΃ ϥϮϜϴγ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϥ΃ ΪϛΆΗ ΔϠΜϣ΃ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ .ΎϬΘϟϻΩ ϰϠϋ ΖϘϔΗ΍ϭ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϩάϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ΖϠΒϗ ΓήϴΜϛ ϻϭΩ ϥ΃ϭ ˬΔϴϧΎδϧϹ΍ ˬΔϣ΍ήϜϟ΍ : "ϢϴϫΎϔϣ" ϲϧΎόϣ ΪϨϋ ϑϮϗϮϟ΍ϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΔΟΎΒϳΩ Γ˯΍ήϗ ΪόΑ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϡΪϘϴϟ "ΓήϳΪΘδϤϟ΍ ΓΪ΋ΎϤϟ΍" ΔϘϳήσ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϢΘϳ .ΩΪόϟ΍ ΔϠϴϠϗ ΔΒΨϧ ϑήσ Ϧϣ ςϘϓ βϴϟϭ ˬϢϬϓήσ Ϧϣϭ ϢϬϠΟϷ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϊοϮΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΎϤϛ ϒϴϛ ί΍ήΑ· Ϯϫ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϢΘϳ ΎϣΪϨϋ ΎϤϠγ ήΜϛ΃ ΢Βμϳ ϢϟΎόϟ΍ ϥϮϛ ϰϟ· ήϴθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍" ϝϮΣ ˬ1948 .ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ :ϑ΍ΪϫϷ΍ :ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ Ϧϣ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϦϜϤΗ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ήψΘϨϳ ˭ϲσΎΒΘϋϻ΍ ϭ΃ ϝΩΎόϟ΍ ΎϬόΑΎτϟ ΎόΒΗ "ΔΌϴδϟ΍"ϭ "ΓΪϴΠϟ΍" Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍‘ ® ΔϘϓ΍ϮϤΑ Ζδγ΄Η Ύϣ ΍Ϋ· ˬΔϟ΍Ϊϋ ήΜϛ΃ ϥϮϜΗϭ ˬΐόϠϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ΍ήϴΜϛ ϪΒθΗ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϥ΃ ϑ΍ήΘϋϻ΍‘ ® ˭ΐόθϟ΍ ˭Ϫϣ΍ήΘΣ΍ ϡΪόϟ ΍έήΒϣ βϴϟ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϞϬΠϟ΍ ϡ΍Ω Ύϣ ˬϊϴϤΠϟ΍ ϝϭΎϨΘϣ ϲϓ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϞόΟ ϦϴϤΜΗ‘ ® ΕΎϴΟΎΣ έΎΒΘϋΎϛ ˬϦϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΪϨϋ έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ ΎϫάΧ΃ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍‘ ® .ξόΒϟ΍ ϢϬπόΒϟ :2 Ϣϗέ ϦϳήϤΘϟ΍ ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ ΔΒόϟ :ϡΎϋ ϒλϭ ..ϪϬΒθϳ Ύϣ ϭ΃ ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ‘ à ‘ 16 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔγέΎϤϣϭ Ύόϗ΍ϭ βϴϟϭ ϡϼϛ ΩήΠϣ ϒγϷ΍ ϊϣ ˬϝ΍ΰΗΎϣ ˬΉΩΎΒϤϟ΍ Ε΍έ΍ήϗ ϰϟ· ΩϮϘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ˬέΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ϥϮϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϨσ΍ϮϤϟ΍ άΧ΃ ϥϭΩ ΎϬϨγ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϥ΃ .

ήϴδϔΘϟ΍ϭ Ρήθϟ΍ ˮ ΔλΎΧ ΔΑήΠΘΑ Ϣϫήϛάϳ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋϭ ˬϩϮόϤγ ‘ 17 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .νήΤϤϟ΍ ϰϟ· ˬήϴΧϷ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ :ΔϘϳήτϟ΍ ϼΜϣ ˬϦϳήΧϵ΍ ϯήϳ ϥ΃ ϢϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ ϰϨδΘϳ ΚϴΤΑ ˬϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ βϠΠϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ .45) ϱάϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϳ΃έ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ήδϴϤϟ΍ ϝ΄δϳ ˬ"ϱή΋΍Ϊϟ΍ εΎϘϨϟ΍" ΞϬϨϣ ΩΎϤΘϋΎΑϭ .ήδϴϤϟ΍ ϭ΃ Γήϣ ϢϠϘϟ΍ ήϳήϤΗ ΪόΑ .΄τΧ ϑήΘϗ΍ νήΤϤϟ΍ ϥ΃ ήδϴϤϟ΍ ϪψΣϼϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΐϳήϏ ˯ϲη ϱ΃ ϭ΃ ˬΪϴΑ ΍Ϊϳ βϴϟϭ ˬϩέΎΟ ϡΎϣ΃ ϪόοϮΑ ϢϠϘϟ΍ ϢϠγ Ϫϧ΃ ϭ΃ ˬϰϨϤϴϟ΍ Ϊϴϟ΍ .ΐόϠϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ήϴδϔΗ ϥϭΩ ϦϜϟ "ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ ΔΒόϟ" ϥϮΒόϠϴγ ϢϬϧ΃ ϢϫέΎΒΧ· ςϘϓ ϢΘϳϭ ˬΓή΋΍Ω ϦϳϮϜΗ :1 ΔϠΣήϤϟ΍ ˬ(ϰϟϭϷ΍ ΓϮτΨϟ΍ ΐΣΎλ ϭ΃ ± νήΤϤϟ΍ Ϣγ΍ ϪϴϠϋ ϖϠτϨγ) ΔϓΪμϟΎΑ κΨη ϱ΃ (Γ)ήδϴϤϟ΍ έΎΘΨϳ ϊΑΎΘϳ ϥ΃ ΪΑϻ .ΔΒόϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϝΩΎϋ ήϴϏϭ ΎΒϳήϏϭ ΎϨϴθϣ ˮ ΍ΫΎϤϟϭ ˮϥϮΒϋϼϟ΍ ϡ΃ ήδϴϤϟ΍ Ϯϫ Ϟϫ ˬΔϠλΎΤϟ΍ "˯ΎτΧϷ΍" ΐΒδΑ ϪΨϴΑϮΗ ϲϐΒϨϳ :3 ΔϠΣήϤϟ΍ .ϊΒΘϴγ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϴϜϟ΍ϭ ϢϠϘϟ΍ νήΤϤϟ΍ ϢϠδϴγ Ϧϣ ϰϟ· ϪΒΘϨϳϭ ΔϴϠϤόϟ΍ ϩάϫ ΐΜϛ Ϧϋ ήδϴϤϟ΍ ϝΪΑ ϯήδϴϟ΍ Ϊϴϟ΍ ϞϤόΘγ΍ νήΤϤϟ΍ ϥ΃ Ϯϫ ΄τΨϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ .΍ΪΟ Ξϋΰϣ ήϣ΃ Ύϣ έϮΗΎΘϜϳΩ ϞϴΠΒΗ" ϡϮϳ Ϧϣϭ ˬ΍ΪΑ΃ ϑήόϧ ϻ ϥ΃ Ϯϫ ˬΎϘΣ ΐόλ Ϯϫ Ύϣ ϥ· .΄τΨϟ΍ ϚϟΫ ϢϬϟ ήδϔϳ :2 ΔϠΣήϤϟ΍ ϑήόΘϟ΍ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ (Γ)ήδϴϤϟ΍ ΐϠτϳ ˬΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΐδΣ ˬΔΒόϠϟ΍ ΔϳΎϬϧ ΪόΑ ˬ΄τΨϟ΍ Δϴόοϭ ϲϓ ϢϫέΎΒΘϋ΍ ϢΗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϝ΄δϳϭ ˭ΎϫϮΒϜΗέ΍ ΎϬϧ΃ νήΘϔϳ ϲΘϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ϰϠϋ ˬϢϬϳ΃έ ϲϓ ϭΪΒϳ ΎϤϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ ϢΛ ˮ ΍ΫΎϤϟϭ ˮϢϬΌτΨΑ ϥϮϓήΘόϳ Ϟϫ Ϧϣ ΍ϭέήϘϳ ϥ΃ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϝ΄δϳ ϚϟΫ ΪόΑϭ .ΐόϠϟ΍ ϊΑΎΘϳ ϥ΃ ϢϠϘϟ΍ ϢϠδΗ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ Ϧϣ ήδϴϤϟ΍ ΐϠτϳ ήϴδϔΗ ϱ΃ ϥϭΪΑϭ ϰϟ· ϭ΃ ήϳΎϐϤϟ΍ βϨΠϟ΍ ϰϟ· ϢϠγ ϢϠϘϟ΍ ϥϷ ΎϤΑέ :΄τΧ ϑήΘϗ΍ ΐϋϼϟ΍ ϥ΃ ΍ΩΪΠϣ ήδϴϤϟ΍ ϦϠόϳ ˬϦϴΗήϣ ϲϓ ˬϢϠϘϟ΍ ΩϮόϳ ϰΘΣ ΔϴϔϴϜϟ΍ ϩάϬΑ ΔΒόϠϟ΍ ήϤΘδΗ ˬ΍άϜϫϭ .ΩϮγ΃ ήόη Ϫϟ ϭ΃ ˬΎϤΗΎΧ ϞϤΤϳ κΨη ϥ΃ ήϴϏ Ϧϣ ˬ΄τΧ ϰϠϋ ϢϬϧ΃ ϦϴΒϋϼϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϒλϭ ϢΘϳ ΐόϠϟ΍ ϝϼΧ .ϪΒϧΎΠΑ βϟΎΠϟ΍ κΨθϟ΍ ϰϟ· ιΎλήϟ΍ ϢϠϗ ήϳήϤΘΑ ΐόϠϟ΍ ϲϓ ωϭήθϟ΍ ϪϨϣ ΐϠτϳϭ ϦϠόϳ Γ΄Πϓ .ΎϓΎμϧ·ϭ ϻΪϋ ήΜϛ΃ ΔΒόϠϟ΍ ϞόΠϟ Ε΍˯΍ήΟ· Ρ΍ήΘϗ΍ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ :4 ΔϠΣήϤϟ΍ (ϑϭήόϣ ήΧ΁ ήϜϔϣ ϭ΃ ΐΗΎϜϟ ήΧ΁ ΎότϘϣ ΝΎΘΤϧ ϭ΃) ϲΒϴη΃ ΍ϮϨϴη ΐΗΎϜϠϟ ϲϟΎΘϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ήδϴϤϟ΍ ΃ήϘϳ : Chinua Achebe ϪϧΈϓ ˬΔϴϧ΍ϮϠϬΑ ΕΎϛήΤΑ ϡΎϴϘϟΎΑ ςϘϓ ϖϠόΘϳ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϪϧϷ .ϚϟΫ ϲϓ ϊϴϤΠϟ΍ ΢ΠϨϴγ ΐϳέ΍ΪΘϟ΍ Ϧϣ ϞϴϠϘΑ Termitières de la savane "ςΒπϟΎΑ ΪϨΘδϧ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΍ΫΎϣ ϰϠϋ ˬϯήΧϷ ΔϘϴϗΩ Ϧϣ ˬήΧϵ (p.

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ : 3 Ϣϗέ ϦϳήϤΘϟ΍ ϊοϭ) ΔλΎΧ Ϊϋ΍Ϯϗ ˯ΎϨΑ (Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ :ϡΎϋ ϒλϭ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ϭ ήϴΗΎγΪϟ΍ ΎϬϣΪϘΗ ϲΘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ήϴϳΎόϣ ϊοϭ ˯ΎϨΑ ΔϴϠϤϋ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ κΨθϳ ϝϮΣ ΔϴϧΎδϧ· ΔϋϮϤΠϣ" ϕΎϔΗ΍ϭ ΔϛέΎθϣ Ϧϋ ήΒόϳ "ϲϋΎϤΘΟ΍ ΪϘϋ" ϞπϔΑ ΖϤΗ ΔϴϠϤϋ ϲϫϭ ˬΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ϭ ."Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϟ· ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔΟΎΤϠϟ ΔϤΟήΗ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ϭ ήϴϳΎόϤϟ΍ ‘ 18 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

..ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ :ϑ΍ΪϫϷ΍ : ϲϠϳ Ύϣ ϦϳήϤΘϟ΍ ϑΪϬΘδϳ ϝϮΣ ήψϨϟ΍ ΕΎϬΟϭ ϝΩΎΒΗϭ ϥϭΎόΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϠόΘϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ αΎϨΌΘγ΍‘à ˭ϞϤόϟ΍ ΕΎηέϭ ϭ΃ Δϴγ΍έΪϟ΍ ΕΎϘϠΤϠϟ ΔϤψϨϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ΔϤψϨϤϟ΍ ΎϬΘϔϴχϭϭ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϰϟ· ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔΟΎΤϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϰϟ· ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΓϮϋΩ‘à ˭ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϙϮϠδϠϟ .Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϝϮΣ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ :ΎϬϠδϠδΗϭ ϞΣ΍ήϤϟ΍ ϊΑΎΘΗ :1 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ (ϦϳήϤΘϟ΍ ϭ΃) ΓέϭΪϟ΍ ϝϼΧ ΎϬΘτθϧ΃ϭ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϞϤϋ ϢψϨΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϠϟ ΔΤ΋ϻ ήδϴϤϟ΍ ϡΪϘϳ :ϞΜϣ ϙϮϠδϠϟ Ϊϋ΍Ϯϗ ϲϓ ϞΜϤΘΗ ϲΘϟ΍ϭ ˭(.ω΍ήΘϗ΍ Δτγ΍ϮΑ ΔΒγΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϠϟ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ έΎϴΘΧΎΑ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϢΘΗ :3 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϊϋϭ ΔΑΎΜϤΑ ϲϫ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ Ϫϴϓ ϦϴΒϳ ΎΤϴοϮΗ ήδϴϤϟ΍ ϡΪϘϳ ˬΎϬϴϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ϭ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΪόΑ ϭ΃ ΎϗΎϔΗ΍ Ϛϟάϛ ϪΘϴϤδΗ ϦϜϤϳϭ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ Ϧϣ Ωήϓ Ϟϛ ϪΑ ϡΰΘϠϳ ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ϡ΍ήΘΣϻΎΑ (ΩϮϋϭ ϭ΃) .ΔϟΩΎϋ ήϴϏ Ϊϋ΍Ϯϗ ΎϬϧ΃ ϦϴΒΗ Ύϣ ΍Ϋ· Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ήϴϴϐΗ‘ ..ϕϮϘΤϟ΍ ϲϤΤΗϭ ϞόϔΗ ϲΘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϭ΃ ΩϮϋϮϟ΍ άϴϔϨΘΑ ϡΰΘϠΗ ΎϬϧΈϓ ..3 ˬϩήψϧ ΔϬΟϭ ϰϟ· ωΎϤΘγϻ΍ϭ ϞΧΪΘϣ ϱ΃ ΔόσΎϘϣ ϡΪϋ‘ .2 ˭ϱ΃ήϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧϻ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϰΘΣ ˬϡ΍ήΘΣϻ΍ Ϧϣ έΪϘϟ΍ βϔϨΑ ϊϴϤΠϟ΍ ΔϠϣΎόϣ‘ .ϚϟΫ ˯ΎϨΛ΃± ήδϴϤϟ΍ ϡϮϘϳ ..ϦϳήϤΘϟ΍ ϝϼΧ± ήδϴϤϟ΍ ϞϤόϳ .ΓέϭΪϟ΍ ΡΎΠϨϟ ± ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ Ϣϫήψϧ ϲϓ ± ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ "Ϊϋ΍ϮϘϟ΍" νήόΑ ήϴΧϷ΍ ϲϓ ϡϮϘϳ ϢΛ ˬΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ϭ (Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϨϤπΘϤϟ΍) ΩϮϋϮϟ΍ ϦϴΑ ςΑήϟΎΑ ϡϮϘϳ ΎϤϛ .5 ϲϓ ΔϴϤϫ΃ ήΜϛϷ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϢϬϨϣ ΐϠτϳ ϢΛ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϰϠϋ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ Γ˯΍ήϗ ϢΘΗ (ΔΤ΋ϼϟ΍ ϩάϫ ϲϓ) Ϣϫήψϧ :2 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ εΎϘϨϟ΍ ΢Θϔϳ ϢΛ ΎϫέΎϴΘΧ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ "ΓΪϋΎϘϟ΍" ΐδΣ ΕΎϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ωίϮΘϳ ϞϘϨΘϟΎΑ . ϰϟ· ΓέϭΪϠϟ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓΪϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ) .ΎϫήϴϏ ϥϭΩ "ΓΪϋΎϘϟ΍" ϩάϫ έΎϴΘΧ΍ ϲϋ΍ϭΩ ϝϮΣ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϞΧ΍Ω . ΓΪϫΎόϣ ‘ 19 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .. Ϧϣ ΓέϭΪϟ΍ ΪΘϤΗ‘ .(1989) Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϴϗΎϔΗ΍ Ϧϣ 34ϭ 32 ΪϨΒϟ΍‘ à :Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϊοϭ ϰϟ· ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϪϴΟϮΗ ϰϠϋ .εΎϘϨϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϋ ΎϳϮϔη ΍ήϳήϘΗ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ϡΪϘΗ ˬήϴΧϷ΍ ϲϓ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϠϟ ΔϴϨϳϮϜΗ Ε΍έϭΩ ϭ΃ ΕΎηέϭ ϢϴψϨΘϟ "ϲϋΎϤΘΟ΍ ΪϘϋ" ϊοϭϭ ΔϏΎϴλ‘à :Ε΍ϭΩϷ΍ ± ήδϴϤϟ΍ ΎϬϣΪϘϳ ± ΔϴϨϳϮϜΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϭ΃ ΞϣήΒϤϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ± ϙϮϠδϠϟ ΔϤψϨϣ Ϊϋ΍Ϯϗ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ‘ à ˭ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘΑ ΎϬόοϮΑ ϡϮϘϳ ϭ΃ .4 .ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϦϴΑ .1 ˭ϦϴϠΧΪΘϤϟ΍ ϦϴΑ ω΍ΰϧ ϭ΃ ϝ΍ΪΟ ϥϭΩ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ˯΍έϵ΍ ϊϴϤΟ άΧΆΗ‘ .

"ΕϼϜθϤϟ΍ ϞΣ"ΔϴϨϘΗ :6 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ :ϞΜϣ ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϝϭΎϨΘΗ ΔλϼΧ ϢϳΪϘΘΑ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ ήδϴϤϟ΍ ϢΘΘΨϳ ˭Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϲϤΤΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ Ϟπϓ΃ ϥ·‘ ® ˭ΎϬΘϏΎϴλ ϲϓ "ϊϴϤΠϟ΍" ϙέΎθϳ ΎϣΪϨϋ ΓΪϴΟ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϥϮϜΗ‘ ® .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ :4 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ΔϧϮϜϤϟ΍ϭ ΩϮϋϮϟ΍ Ϧϣ ΔΤ΋ϻ ΪόΗ ϲΘϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϴϗΎϔΗ΍" ϝϮΣ ήδϴϤϟ΍ ϞΧΪΘΑ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤΘΗ ϲϓ ϪϘΤϛ ˬϞϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϞϴόϔΗϭ ϡ΍ήΘΣΎΑ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϲϫϭ ΔϨγ 18 ϥϭΩ ϝΎϔσϷΎΑ ϖϠόΘΗ ΍ΪϨΑ 54 Ϧϣ ˬ(32 ΪϨΒϟ΍) ϪϴϠϋ ΍ήτΧ ϞϜθϳ ϱάϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϟϋ ϩέΎΒΟ· ϡΪϋϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ .ΔϴϋΎϤΟ ΔϴϟϭΆδϣ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϖϴΒτΗ ΔϴϟϭΆδϣ‘ ® ϯήΧ΃ ήλΎϨϋ ΔϓΎο·ϭ ΔλϼΨϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϦϴϘϔΘϣ ΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ .(34 ΪϨΒϟ΍) ϲδϨΠϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ ϝΎϜη΃ϭ ω΍Ϯϧ΃ Ϟϛ Ϊο ΔϳΎϤΤϟ΍ ϲϓ ϪϘΣϭ :5 Ϣϗέ ΔϠΣήϤϟ΍ ϢϬόϤΘΠϣ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ΎϬϓήόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϗϭήΨϟ΍ Ϧϋ ΔϠΜϣ΃ ϢϳΪϘΗ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ Ϟϛ ΰϛήΗ Γήϴϐλ ΕΎϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϢϬόϳίϮΗ ϢΘϳϭ ± ΎϤ΋΍Ω ΩϮϋϮϟΎΑ ϢΘϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϟ· ϢϬϬϴΒϨΗ ΪόΑ ± ζϗΎϨΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ΎϤϛ (34 ΪϨΒϟ΍ϭ 32 ΪϨΒϟ΍) ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϤΣ βϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϗϭήΨϟ΍ ΪΣ΃ ϰϠϋ ΔϋϮϤΠϣ ϝϼϐΘγϻ΍ ΕΎδΑϼϣ Ϛϟάϛ ζϗΎϨΗϭ ϝϮϠΤϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ϝΎϔσϸϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϞϤόϟ΍ ήδϔΗ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍" ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ± ϚϟάΑ ΢Ϥδϳ ΖϗϮϟ΍ ϥΎϛ Ύϣ ΍Ϋ· 34 ΪϨΒϟ΍ ϞόϔΗ ϲΘϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ˬϝΎϔσϸϟ ϲδϨΠϟ΍ .ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϠϟ ‘ 20 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .Ύϳέϭήο ϚϟΫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ιϮμϨϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϲϓ ˯΍Ϯγ ˬϞϤόϟ΍ ήϴϴδΗ ϲϓ ςθϨϤϠϟ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΕΎϬϴΟϮΘϟ΍ ξόΑ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϦϤπΘϳ ϯήΧ΃ Δτθϧ΃ϭ Ξϣ΍ήΑ ίΎΠϧ· ϲϓ ΎϤϛ ˬϦϳέΎϤΘϟΎΑ ϝΎϐΘηϻ΍ ϲϓϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹΎΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΩΪΤΗ ΕΎσΎτΧ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ Δτθϧ΃ ήδϴϣ ϭ΃ ήσΆϤϠϟ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ΔτθϧϷ΍ ϲϓ ΎϤϛ Δϴγ΍έΪϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϲϓ έ΍ήϤΘγΎΑ ήπΤΗ ϢϴϫΎϔϣ ϲϫϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ .ΕΎμϧϹ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΪϛ ϞΧΪΗ Ϟϛ ϲϓ ΔϴγΎγϷ΍ ήλΎϨόϟ΍ κϴΨϠΗ‘ ® :εΎϘϨϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϊϴΠθΗ 2 ϢϬϔϗ΍Ϯϣ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ϢϬ΋΍έ΁ ΔθϗΎϨϣ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΐϳέΪΗ ϰϟ· ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϑΪϬΗ .ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ ΎϬΘϴϤϨΗ ήψΘϨϳ ϲΘϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ϭ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ΓΫ΍άΟ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΍άϫ .ωΎϨΘϗϻ΍ ϰϟ· ϪΘόϓΩ ϲΘϟ΍ ΞΠΤϠϟ ϩΪϳΪΤΗ ϊϣ Ύϫήψϧ ΔϬΟϮΑ ήΜϛ΃ ϊϨΘϗ΍ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ :ΕΎμϧϹ΍ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΚΣ 3 ϢϬπόΒϟ ΕΎμϧϹ΍ ϰϟ· ϢϬόϓΩϭ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϊϴΠθΗ ϰϟ· ΔϘϳήτϟ΍ ϭ΃ ΔϴϨϘΘϟ΍ ϩάϫ ϑΪϬΗ ΔϬΟϭ νήϋ ϞΒϗ ϪΘΠΣ ήϛΫϭ ϖΑΎδϟ΍ ϞΧΪΘϤϟ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ κϴΨϠΗ ϞΧΪΘϣ Ϟϛ Ϧϣ ΐϠτϳ ΚϴΣ ˬξόΒϟ΍ ϪϔϗϮϣ ϡΪϘϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϪϔϗϮϤϟ νέΎόϤϟ΍ ϒϗϮϤϠϟ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ νήόΑ Ϛϟάϛ ϦϳήϤΘϟ΍ ϰϟ΍ϮΘϳϭ ˬΔλΎΨϟ΍ ϩήψϧ .ωΎϨΘϗϻ΍ϭ εΎϘϨϟ΍ ΪόΑ ϢϬϔϗ΍Ϯϣ ήϴϴϐΗ ΔϴϧΎϜϣ·ϭ ϦϳήΧϵ΍ ήψϧ ΕΎϬΟϭ ϰϟ· ± ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ± ΕΎμϧϹ΍ϭ :ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϦϳήϤΘϟ΍ ΍άϫ ϢΘϳϭ ΎόΒΗ ϪΟϮϟ ΎϬΟϭ Ύϫ΅Ύπϋ΃ βϠΠϳ ΔϳϭΎδΘϣ ΕΎϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϊϳίϮΗ ϻϭ΃‘® ˭ϞϜθϤϟ΍ Ϧϣ ϢϬϔϗϮϤϟ ΔΠΣ" :ϢϳΪϘΘΑ ΎϬϴϓ ήμϨϋ Ϟϛ ϒϴϠϜΗϭ ΎϬϋΎϓΩϭ ΎϬΠΠΣ Ω΍ΪϋϹ ˬΔϋϮϤΠϣ ϞϜϟ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΢Ϩϣ‘® ˭ϡϼϜϟ΍ ϲϓ ϩέϭΩ ϲΗ΄ϳ ΎϣΪϨϋ "ΓΪΣ΍ϭ ˭Ύϫήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϋ ϊϓ΍ΪΗ ϲΘϟ΍ ΞΠΤϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ εΎϘϨϟ΍ ϲϓ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ ΔϛέΎθϣ‘® ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ϭ ˬϚϟΫ ϲϓ ΐϏήϳ (Γ) ϙέΎθϣ ϞϜϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ ήϴϴϐΗ ΔϴϧΎϜϣ· ςθϨϤϟ΍ ϥϼϋ·‘® .ΔϴγέΪϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϞϠΨΘΗ ϲΘϟ΍ :ϖϴϘΤΗ Ϯϫ ΕΎϬϴΟϮΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ ΞϣΎϧήΑ ϲϓ ήδϴϤϟ΍ έϭΪϟ ΪϴΠϟ΍ ϢϬϔϟ΍‘ à ˭ΔΠϣήΒϤϟ΍ ϦϳέΎϤΘϟ΍ϭ ΔτθϧϷ΍ ϲϓ ϲϠόϔϟ΍ ρ΍ήΨϧϻ΍ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϊϴΠθΗ‘ à ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϴγΎγϷ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ΔΠϣήΑ‘ à .ϪΠΠΣϭ :ϞϤϋ ΔτΧ ΓέϮϠΑϭ ϊοϭ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϊϴΠθΗ 4 ‘ 21 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ ϯΪϟ Ε΍έΪϘϟ΍ϭ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ϑ΍ΪϬΘγ΍‘ à :ήσΆϤϟ΍ ϭ΃ ςθϨϤϟ΍ έϭΩ :ΔτθϧϷ΍ ϭ΃ ΞϣΎϧήΒϟ΍ Ϧϣ ϢϬΗ΍έΎψΘϧ΍ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΓΪϋΎδϣ 1 ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϝ΍ΆδΑ ˬΔϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ˬςθ ϨϤϟ΍ ϡϮϘϳ ϦϳήϤΘϟ΍ ϭ΃ ΞϣΎϧήΒϠϟ ΎϤϬϣ ϼΧΪϣ ρΎθϨϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤϳ .ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϣϴϗϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟ΍ ϑΪϬΘδϳ ΞϣΎϧήΒϟ΍ Ϧϣ ϢϬΗ΍έΎψΘϧ΍ Ϧϋ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ :ϲϓ ΎϨϫ ςθϨϤϟ΍ έϭΩ ΩΪΤΘϳϭ ˭ϡϼϜϟΎΑ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϥϭΩ ξόΒϟ΍ Ω΍ΪΒΘγ΍ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍‘ ® ˭ΔϤϴϗ Ε΍Ϋ ΔΑϮΟϷ΍ϭ ΕϼΧΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ έΎΒΘϋ΍‘ ® .

.ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϭ ϲϠϜϟ΍ ϢϬϧϭΎόΗ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ εΎϘϨΑ ΔΒόϠϟ΍ ϡΎΘΘΧ΍ϭ ΰϴϛήΘϟ΍ Ϧϣ ϪϘΣ έϭΩ Ϟϛ ˯Ύτϋ·ϭ ϲϓΎϜϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ήϴϓϮΗ Ϧϣ ΪΑϻ ΔΒόϠϟ΍ ΡΎΠϨϟ Ύϣϭ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ βϤΗ ΎϳΎπϗ ϲϓ ϢϬϳ΃έ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϪϟϼΧ ϡΪϘϳ ± ϢϬϣ ΪΟ ΍άϫϭ ± ϊγϮϣ .ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰϟ· ΎϬϠϘϧ ΔϟϭΎΤϣϭ ϪδϴγΎΣ΃ϭ έ΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ κϴΨθΘΑ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϡϮϘϳ ΎϤϨϴΣ "ΔΒόϠϟ΍" ϢΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϤϛ .(.ϚϟΫ ΔΠϟΎόϤϟ ΔϨϜϤϤϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ϭ (ΔΒόϠϟ΍ ϲϓ) ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΩήϔϠϟ ΔΑήΨϣ έΎΛ΁ Ϧϣ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ ϕήΧ Ϧϋ ΐΗήΘϳ ‘ 22 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔΣήΘϘϤϟ΍ ΔϴϗϼΧϷ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔΠϟΎόϤϟ΍ϭ ΎϬΑΎΒγ΃ ΚϴΣ :έ΍ϭΩϷ΍ κϴΨθΗ ΔΒόϟ 5 ϰϠϋ ΎγΎγ΃ ϡϮϘΗϭ ˬϪΤϴοϮΗϭ "ϞϜθϤϟ΍" ϭ΃ "ωϮοϮϤϟ΍" κϴΨθΗ ϲϓ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϢϫΎδΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϧϣ ΓϮϋΪΑϭ ˬϦϴϛέΎθϤϟ΍ ΪΣ΃ ϡΎϴϘΑ ΔΒόϠϟ΍ ϖϠτϨΗϭ ˬΐϳέΪΗ ϖΑΎγ ϥϭΩ έ΍ϭΩϷ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ΐόϟ ˬΖϤμϟ΍ ϡϭΰϟ ϰϟ· ϩέ΍ήτο΍ϭ Δϣ΍ήϜϟΎΑ βϤϟ΍ ϭ΃ "ΔϧΎϫϹ΍" Δϴόοϭ Ϫϴϓ κΨθϳ "ΪϬθϣ" ϞϴΜϤΘΑ ˬήδϴϤϟ΍ ϩήϋΎθϣ ί΍ήΑ· ϰϠϋ ϩΰϴϛήΗ ϊϣ ˬΔϴϧΎδϧ· ϻ Δϴόοϭ ϰϠϋ ΍ΪϫΎη ϭ΃ ϒϗϮϣ ΐΒδΑ ϒϨϋ ΔϴΤο ϥΎϛ ϭ΃ .ΎϬΘϴϤϫ΃ ΐδΣ ϝϮϠΤϟ΍ ϩάϫ ΐϴΗήΘΑ ϚϟΫ ΪόΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϢΛ (ΡϭήτϤϟ΍ ϞϜθϤϟ΍ϭ ωϮοϮϤϟ΍ :ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϢΘϳ ϪϧΈϓ ˬΔσΎδΑ ϞϗϷ΍ϭ (ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬϟ) ϲϧΎΜϟ΍ ϞϜθϟ΍ Ύϣ΃ "ωϮοϮϤϟ΍" βϔϧ ϰϠϋ ΎϬϠϛ ϞϐΘθΗ ˬήΜϛ΃ ϭ΃ ϦϴΘϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϊϳίϮΗ ϻϭ΃‘® ˭"ϞϜθϤϟ΍" ϭ΃ ˭ϞϜθϤϟ΍ ΔΑέΎϘϣ ϲϓ ΎϬΘτΧ ˯ΎϨΒϟ ΔϋϮϤΠϣ ϞϜϟ ϑΎϛ Ζϗϭ ˯Ύτϋ·‘® ˭ΎϬϴϟ· ϲϬΘϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎλϼΨϟ΍ϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϥϭΪϳ έήϘϤϟ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ έΎϴΘΧ΍‘® ˭ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ βϜόΗ ΔΟέΪΘϣ ϞΣ΍ήϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϞϜθϤϟ΍ ΔϧέΎϘϣ‘® ˭ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ (έήϘϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ) ΎϬΘΑέΎϘϣ Ξ΋ΎΘϨϟ ΔϋϮϤΠϣ Ϟϛ νήϋ‘ ® Ϧϣ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϢϴϫΎϔϣϭ ΎϳΎπϘϟ Δδ ϣϼϣ ήΜϛ΃ ΖϧΎϛ ΕΎΑέΎϘϤϟ΍ ϱ΃ έΎϴΘΧϻ εΎϘϨϟ΍ ϊϴγϮΗ‘ ® . ΔϓΎΤμϟ΍ Ϧϣ ΓΎϘΘδϣ ϭ΃ ΔϴΣ ΔϠΜϣ΃ ϢϳΪϘΗ ϦϜϤϳ)ΔϠϜθϣ -Δϴόοϭ ϞϴΜϤΘϟ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ ϭ΃ ςθϨϤϟ΍ ϪΣήΘϘϳ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ± ΕΎϴόοϮϟ΍ Ϧϣ ΔϴόοϮϟ ϮϳέΎϨϴγ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ΔΒόϠϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔΒόϠϟ΍ ΎϬϴϓ ϞϤΤΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΓϮϋΩ ϲϓ ± ΔσΎδΑ ήΜϛϷ΍ Ϯϫϭ ± ϝϭϷ΍ ϞΜϤΘϳ ˬϦϴϠϜη ϝϼΧ Ϧϣ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϢΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ιϮμΨΑ) εΎϘϨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϞλϮΘϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϝϮϠΤϟ΍ ϊϴϤΟ ΩήΟ ϰϟ· ϦϴϛέΎθϤϟ΍ϭ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ .ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϪμΨθϳϭ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ΪΣ΃ ϪΘΑΎΘϜΑ ϡϮϘϳ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳϭ ΔΒόϠϟ΍ Ε΍ϮτΧ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ήδϴϤϟ΍ ϦϠόϳ ϥ΃ ΪΑϻ ˬΔϳϮϗ ΔϴϔσΎϋ ΔϨΤη ..

ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ϢϴψϨΘϟ Ϊϋ΍Ϯϗ ΩϮΟϭ ΓέϭήπΑ ϲϋϮϟ΍‘ à ‘ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϞΧ΍Ω ϙϮϠδϟ΍ ‘ ˬΔϴϟΎόϔϧϻ΍ ϝΎόϓϷ΍ ΩϭΩέ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍‘ à ϡΎϣ΃ ϲμΨθϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍‘ à ‘ ˬΔϛήΘθϤϟ΍ ΓΩ΍έϹ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ϱΩ΍έϹ΍ϭ ϲϋ΍Ϯϟ΍ ϲϨΒΘϟ΍‘ à ‘ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϊϣ ϲϋϮοϮϤϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍‘ à .ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ έΎσ· ‘ ˬήΧϵ΍ ϥΎϜϣ Ε΍άϟ΍ ϊοϭ‘ à ΔϳήΣϭ ήϜϔϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγ΍ ΔϴϤϨΗ‘ à Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϩήϘΗ ΃ΪΒϤϛ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ ˬήϴΒόΘϟ΍ ‘ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ‘ ˬΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ ϞΜϤΗ‘ à ΔϴτϤϨϟ΍ϭ ΔϘΒδϤϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ωΎπΧ·‘ à ‘ ˬ(ΓέΩΎΒϤϟ΍ϭ Γ΃ήΠϟ΍) Ε΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍‘ à ‘ ˬΪϘϨϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϠϟ ϲϨσϮϟ΍ ΎϬϳΪόΑ ϲϓ Ε΍άϟΎΑ ϲϋϮϟ΍‘ à ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϓ ήϴϜϔΘϟ΍‘ à ‘ ˬϲϧΎδϧϹ΍ϭ ‘ ˬΎϬϟ ϱΪϘϨϟ΍ κΤϔϟ΍ϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϞΜϤϳ ΃ΪΒϤϛ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ΔΒόΟήϤΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ΕΎϳήΤϟΎΑ ϦϠϘόϤϟ΍ϭ ϲϋ΍Ϯϟ΍ ϚδϤΘϟ΍ .ΔϴΗ΍άϟ΍ ΔϴϋΎϓΪϧϻ΍ ςΒο‘ à ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ ϩήϘΗ ΃ΪΒϤϛ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ϭ ΔΠϟΎόϣ ϲϓ ϱΪϘϨϟ΍ ήϜϔϟ΍ ϝΎϤϋ·‘ à ήϴϳΎόϤϟ΍ έϮψϨϣ Ϧϣ ΕΎϴόοϮϟ΍ .ΔϴϟϭΪϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ‘ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϊϣ ϦϠϘόϤϟ΍ϭ ϲϋ΍Ϯϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ .ΔϴϟϭΪϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ΢ϣΎδΘϟ΍ Δϣ΍ήϜϟ΍ 23 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ αΎγ΃ ϲϓ ΎϬϨϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ϥΎδϧϺϟ ΔϴγΎγϷ΍ .

ΎϴϤϟΎϋϭ ΎϴϨσϭ ‘ ˬΕ΍άϟΎΑ ΔϘΜϟ΍‘ à ‘ ˬϪϨϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ϱ΃ήϟ΍ ˯΍ΪΑ·‘ à ϱ΃ήϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΘϟ΍‘ à ‘ ˬϊϨϘϤϟ΍ ήϴϏ ϲμΨθϟ΍ έ΍ήϗ ΫΎΨΗ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍‘ à ‘ ˬϲϋΎϤΟ ϞΧ΍Ω ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϤΤΗ‘ à ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϭ΃ ΔϋΎϤΠϟ΍ ‘ ˬϦϴϟϭΆδϤϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ Ω΍ήϔϧϻ΍ ήσΎΨϣ ϙ΍έΩ·‘ à .ϩϮΤϧ ΕΎΒΟ΍ϭϭ ήΧϵ΍ ΕΎϳΎϔϜϟ΍ ‘ ˬήΧϵ΍ ϥΎϜϣ Ε΍άϟ΍ ϊοϭ‘ à ήϴϜϔΘϟ΍ϭ Ε΍άϟΎΑ έϮόθϟ΍‘ à ‘ ˬΎϬΗΎΟΎΣ ϲϓ ‘ ˬήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ‘ à ϲϋϮοϮϤϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍‘ à ‘ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϴόοϮϠϟ ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΔόΟ΍ήϣ‘ à ϡΎϜΣϷ΍ϭ ΔϴμΨθϟ΍ ‘ ˬΔϘΒδϤϟ΍ ΎϬϳΪόΑ ϲϓ Ε΍άϟ΍ ϙ΍έΩ·‘ à ϲϧΎδϧϹ΍ϭ ϲϧϮϜϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϥϮ˰˰˰ϧΎ˰Ϙϟ΍ 24 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ΡϭήΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ Ύϴϋϭ ϩέΎΒΘϋΎΑ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϴΑ ΔϛήΘθϤϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ϭ .ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ‘ ˬήΧϵ΍ ϥΎϜϣ Ε΍άϟ΍ ϊοϭ‘ à ήΧϵ΍ ϰϟ· ΕΎμϧϹ΍‘ à ‘ ˬϪϤϬϓ ΔϟϭΎΤϣϭ ϱ΃ήϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧϻ΍ ϝϮΒϗ‘ à ‘ ˬΕ΍ΩΎόϟ΍ϭ ϙϮϠδϟ΍ϭ ˬϪϓϼΘΧ΍ ϢϏέ ήΧϵ΍ ϡ΍ήΘΣ΍‘ à ϊϣ ϪΑΎθΘϟ΍ ήϫΎψϣ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ ˬϑϼΘΧϻ΍ Ε΍ΩΎόϠϟ ϱΪϘϨϟ΍ κΤϔϟ΍‘ à ‘ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϛϮϠδϟ΍ϭ ϦϴΑ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ϭ έ΍ϮΤϟ΍‘ à .ΎϴϟϭΩϭ ΎϴϨσϭ ΕΎΟΎΤϟ΍ ΢ϣΎδΘϟ΍ ΃ΪΒϣ ϖϓϭ ϞϣΎόΘϟ΍ ϑϼΘΧϼϟ ϻϮΒϗ ϩέΎΒΘϋΎΑ ϮΤϧ Ύϴόγϭ ήΧ϶ϟ Ύϣ΍ήΘΣ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϴΑ ˯ΎϨΒϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϰϠϋ ΎΣΎΘϔϧ΍ϭ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ϭ .ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ Δ˰˰˰ϣ΍ή˰˰Ϝϟ΍ ‘ Δϣ΍ήϜϟ΍ ΔϴόΟήϤΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ϕϮϘΤϛ ΔϴϧΎδϧϹ΍ .έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ‘ ˬήΧϵ΍ ϥΎϜϣ Ε΍άϟ΍ ϊοϭ‘ à ήΧϵ΍ ΕΎϴΟΎΣ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ ˬϪΗΎγΎδΣ·ϭ ‘ ˬέί΂Θϟ΍ϭ ϥϭΎόΘϟ΍‘ à ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΕΎΟΎΤϟ΍ ϙ΍έΩ·‘ à ‘ ˬΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϴΑ ‘ ϞϤόϟ΍ έϭΪΑ ϲϋϮϟ΍‘ à ϞΣ ϲϓ ϢψϨϤϟ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ˯Ύπϗϭ ϞϛΎθϤϟ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΡϭήΑ ϞϣΎόΘϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ϙ΍έΩϹ ΔϴόΟήϤϛ ˬϲϟϭΪϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ΎϫΪόΑ ϲϓ ΔγέΎϤϤϟ ΏϮϠγ΄ϛϭ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Γ˯΍ήϘϟ΍ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ΎλϮμϧ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΩϮϬόϟ΍ϭ ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ ϞϜθΗ ϦϳέΎϤΗ Ω΍Ϊϋ· ϭ΃ ΔϳϮΑήΗ Δτθϧ΃ ϊοϭ ϲϓ ΎϬϔϴχϮΗ ϦϜϤϳ ΓΩΎϣ ϞϜθΗ ΎϤϛ ˬϦϳΩΪΠΘϤϟ΍ ϢϬϔϟ΍ϭ .ΔλΎΧ ΕϻΎΣ Δγ΍έΩ ϲϓ ΔϴϧϮϧΎϗ ϊΟ΍ήϤϛ ΎϬΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϭ΃ ΔϴϗϮϘΣ ϢϴϫΎϔϣ ϰϠϋ :ϲϓ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΎϨϫ ΔΣήΘϘϤϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ιϮμϨϟ΍ Ϟ΋ϻΩ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϦϳέΎϤΘϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϦϳέΎϤΘϟΎΑ ϞϤόϟ΍‘ à ˭ΔϴϗϮϘΣ ΕΎϤψϨϣϭ ΕΎϴόϤΠϟ ωϮοϮϤϟ΍ ϝϮΣ ˭ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϝϮΣ Ε΍ήοΎΤϣϭ Ε΍ϭΪϧ ϢϴψϨΗ‘ à ˭ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϴϘ΋ΎΛϭ ΕΎϔϠϣ Ω΍Ϊϋ·‘ à ‘ 25 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ .ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϐΒμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔΑΎΘϜϠϟ ΕΎηέϭ ϲϓ ϝΎϐΘηϻ΍‘ à ‘ 26 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϡϼδϟ΍ϭ ϝΪόϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ αΎγ΃ Ϯϫ ˬϲϧΎδϧϹ΍ ήϴϤπϟ΍ ΕΫ΁ ΔϴΠϤϫ ϝΎϤϋ΃ ϰϟ· Ύϴπϓ΃ Ϊϗ Ύϫ΅΍έΩί΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϲγΎϨΗ ϥΎϛ ΎϤϟϭ ωΰϔϟ΍ Ϧϣ έήΤΘϳϭ ΓΪϴϘόϟ΍ϭ ϝϮϘϟ΍ ΔϳήΤΑ Ωήϔϟ΍ Ϫϴϓ ϊΘϤΘϳ ϢϟΎϋ ϕΎΜΒϧ΍ ήθΒϟ΍ ΔϣΎϋ Ϫϴϟ· Ϯϧήϳ Ύϣ ΔϳΎϏ ϥΎϛϭ .ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎΤϔμϟ΍ ϲϓ ϥϼϋϺϟ ϞϣΎϜϟ΍ κϨϟ΍ Ωήϳϭ ˬϪΗέΪλ΃ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϪΗ˯΍ήϗϭ ϪόϳίϮΗϭ ϩήθϧ ϰϠϋ ϞϤόΗ ϥ΃"ϭ ϥϼϋϹ΍ κϨϟ ϮϋΪΗ ϥ΃ ΔϓΎϛ ˯ΎπϋϷ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Ϧϣ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ ΰϛήϤϟ΍ ΐΒδΑ ΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϯήΧϷ΍ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΪϫΎόϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ ˬϪΣήηϭ .ϢϠψϟ΍ϭ Ω΍ΪΒΘγϻ΍ ϰϠϋ ΩήϤΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΎϬϧΎϤϳ· ΪϳΪΟ Ϧϣ ϕΎΜϴϤϟ΍ ϲϓ ΕΪϛ΃ Ϊϗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΏϮόη ΖϧΎϛ ΎϤϟϭ ϲϗήϟΎΑ ϊϓΪΗ ϥ΃ ϰϠϋ Ύϫήϣ΃ ΖϣΰΣϭ ΔϳϭΎδΘϣ ϕϮϘΣ Ϧϣ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϠϟ ΎϤΑϭ ϩέΪϗϭ Ωήϔϟ΍ Δϣ΍ήϜΑϭ .΢δϓ΃ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϮΟ ϲϓ ΓΎϴΤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϊϓήΗ ϥ΃ϭ Ύ˱ϣΪϗ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ‘ 27 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϗΎϔϟ΍ϭ ϰϟ· ήϣϷ΍ ήΧ΁ ˯ήϤϟ΍ ήτπϳ ϼϴϜϟ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϟϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ (3 Ω) ϒϟ΃ 217 ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έ΍ήϗ ΐΟϮϤΑ ΪϤ˵Θϋ΍ ˭1948 ήΒϤδϳΩ/ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ 10 ϲϓ ΥέΆϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΕΪϤΘϋ΍ ˬ1948 ήΒϤδϳΩ/ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ 10 ϲϓ ΖΒϠσ ˬϲΨϳέΎΘϟ΍ ΙΪΤϟ΍ ΍άϫ ΪόΑϭ ."ϢϴϟΎϗϷ΍ ϭ΃ ΔΟΎΒϳΪϟ΍ ΔΘΑΎΜϟ΍ ΔϳϭΎδΘϤϟ΍ ϢϬϗϮϘΤΑϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΓήγϷ΍ ˯Ύπϋ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϠλ΄ΘϤϟ΍ Δϣ΍ήϜϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϥΎϛ ΎϤϟ .

ΎϬϧΎτϠδϟ ΔόοΎΨϟ΍ ωΎϘΒϟ΍ ΏϮόηϭ ΎϬΗ΍Ϋ ˯ΎπϋϷ΍ ϞϣΎόϳ ϥ΃ ϢϬϴϠϋϭ ΍˱ήϴϤοϭ ϼ ˱ Ϙϋ ΍ϮΒϫϭ Ϊϗϭ ˬϕϮϘΤϟ΍ϭ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϲϓ ϦϳϭΎδΘϣ ΍˱έ΍ήΣ΃ αΎϨϟ΍ ϊϴϤΟ ΪϟϮϳ .˯ΎΧϹ΍ ΡϭήΑ Ύ˱ πόΑ ϢϬπόΑ ΰϴϴϤΘϟΎϛ ˬΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϥϼϋϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ΔϓΎϜΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϖΣ ϥΎδϧ· ϞϜϟ ϲϨσϮϟ΍ ϞλϷ΍ ϭ΃ ˬήΧ΁ ϱ΃έ ϱ΃ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ϭ΃ βϨΠϟ΍ ϭ΃ ϥϮϠϟ΍ ϭ΃ ήμϨόϟ΍ ΐΒδΑ ϡΪϘΗ ΎϤϋ ϼπϓϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϕϮϘΣ ΓΎϋ΍ήϣ Ω΍ήσ΍ ϥΎϤο ϰϠϋ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘϟΎΑ ΕΪϬόΗ Ϊϗ ˯ΎπϋϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϤϟϭ .ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϫϟ ΎϬΤϨϤϳ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ .ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ .ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϪΘϴμΨθΑ ϑήΘόϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ ΪΟϭ ΎϤϨϳ΃ ϥΎδϧ· ϞϜϟ ϢϬϟ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔϗήϔΗ Δϳ΃ ϥϭΩ ϪϨϋ ΔΌϓΎϜΘϣ ΔϳΎϤΤΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϢϬϟϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϣ΃ Δϴγ΍Ϯγ αΎϨϟ΍ Ϟϛ .ΪϬόΘϟ΍ ΍άϬΑ ϡΎΘϟ΍ ˯ΎϓϮϠϟ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϬϟ ϡΎόϟ΍ ϙ΍έΩϺϟ ϥΎϛ ΎϤϟϭ ϱάϟ΍ ϙήΘθϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ΍άϬΑ ϱΩΎϨΗ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϥΈϓ ΍άϫ ϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴόο΍ϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔΌϴϫϭ Ωήϓ Ϟϛ ϰόδϳ ϰΘΣ ϢϣϷ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ΔϓΎϛ ϪϓΪϬΘδΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΫΎΨΗ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ ϡ΍ήΘΣ΍ ΪϴσϮΗ ϰϟ· ˬϢϬϨϴϋ΃ ΐμϧ ϥϼϋϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴΑ ΔϟΎόϓ ΔϴϤϟΎϋ ΓέϮμΑ ΎϬΗΎϋ΍ήϣϭ ΎϬΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϥΎϤπϟ ˬΔϴϤϟΎϋϭ ΔϴϣϮϗ ˬΓΩήτϣ Ε΍˯΍ήΟ· .Δϣ΍ήϜϟΎΑ ΔσΎΤϟ΍ ϭ΃ ΔϴθΣϮϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΕΎΑϮϘόϠϟ ϻϭ ΐϳάόΘϠϟ ϥΎδϧ· ϱ΃ νήόϳ ϻ .ΩϮϴϘϟ΍ Ϧϣ Ϊϴϗ ϱϷ ΔόοΎΧ .ΎϤϬϋΎοϭ΃ ΔϓΎϜΑ ϖϴϗήϟ΍ ΓέΎΠΗϭ ϕΎϗήΘγϻ΍ ήψΤϳϭ ˬκΨη ϱ΃ ΩΎΒόΘγ΍ ϭ΃ ϕΎϗήΘγ΍ ίϮΠϳ ϻ .΍άϬϛ ΰϴϴϤΗ ϰϠϋ ξϳήΤΗ ϱ΃ Ϊοϭ ϥϼϋϹ΍ ΍άϬΑ ϞΨϳ ΰϴϤΗ ϱ΃ Ϊο ΔϳϭΎδΘϣ ΔϳΎϤΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ ΎόϴϤΟ ϕϮϘΤϟ΍ ϰϠϋ ˯΍ΪΘϋ΍ ΎϬϴϓ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ ϪϓΎμϧϹ ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΄ΠϠϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ .ϪμΨη Δϣϼγϭ ΔϳήΤϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ .Ύ˱ϔδόΗ Ϫϴϔϧ ϭ΃ ϩΰΠΣ ϭ΃ ϥΎδϧ· ϱ΃ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ίϮΠϳ ϻ ‘ 28 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϗήϔΗ Δϳ΃ ϥϭΩ ˬήΧ΁ ϊοϭ ϱ΃ ϭ΃ ΩϼϴϤϟ΍ ϭ΃ ΓϭήΜϟ΍ ϭ΃ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ΃ Ωήϔϟ΍ ΎϬϴϟ· ϲϤΘϨϳ ϲΘϟ΍ ΔόϘΒϟ΍ ϭ΃ ΪϠΒϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϭ΃ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϪγΎγ΃ ΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϦϠϓ ϪΗΩΎϴγ ΖϧΎϛ ϭ΃ ϲΗ΍άϟ΍ ϢϜΤϟΎΑ ϊΘϤΘϣ ήϴϏ ϭ΃ ΔϳΎλϮϟ΍ ΖΤΗ ϭ΃ ϼϘΘδϣ ΔόϘΒϟ΍ ϚϠΗ ϭ΃ ΪϠΒϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ .

ΔϋΎϤΠϟ΍ ‘ 29 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϟϭΩ Ϟϛ ΩϭΪΣ ϞΧ΍Ω ϪΘϣΎϗ· ϞΤϣ έΎϴΘΧ΍ϭ ϞϘϨΘϟ΍ ΔϳήΣ Ωήϓ ϞϜϟ (1) .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔϠϘΘδϣ ΔϤϜΤϣ ϡΎϣ΃ ϪΘϴπϗ ήψϨΗ ϥ΃ ϲϓ ˬϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ΔϣΎΘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ ˬϖΤϟ΍ ϥΎδϧ· ϞϜϟ .ΕϼϤΤϟ΍ ϚϠΗ ϭ΃ ϞΧΪΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ϧϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟϭ ˬϪΘόϤγϭ Ϫϓήη .ϩήϴϏ ϊϣ ϙ΍ήΘηϻΎΑ ϭ΃ ϩΩήϔϤΑ ϚϠϤΘϟ΍ ϖΣ κΨη ϞϜϟ (1) .Ύ˱ϔδόΗ ϪϜϠϣ Ϧϣ ΪΣ΃ ΪϳήΠΗ ίϮΠϳ ϻ (2) ϭ΃ ϪΘϧΎϳΩ ήϴϴϐΗ ΔϳήΣ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϞϤθϳϭ ˬϦϳΪϟ΍ϭ ήϴϤπϟ΍ϭ ήϴϜϔΘϟ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ ϊϣ ϡ΃ ΍˱ήγ ϚϟΫ ϥΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ΎϬΗΎϋ΍ήϣϭ ή΋Ύόθϟ΍ ΔϣΎϗ·ϭ ΔγέΎϤϤϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟΎΑ ΎϤϬϨϋ Ώ΍ήϋϹ΍ ΔϳήΣϭ ˬϪΗΪϴϘϋ .ϪϟϼΤϧ΍ ΪϨϋϭ ϪϣΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϨϋ ΔϳϭΎδΘϣ ϕϮϘΣ ΎϤϬϟϭ ˬϦϳΪϟ΍ ϻϼ ˱ ϣΎϛ ϰοέ Ν΍ϭΰϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϏ΍ήϟ΍ Ϧϴϓήτϟ΍ ϰοήΑ ϻ· Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϘϋ ϡήΒϳ ϻ (2) .Ϫϴϟ· ϪΟϮΗ Δϴ΋ΎϨΟ ΔϤϬΗ Δϳ΃ϭ ϪΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ϭ ϪϗϮϘΣ ϲϓ ϞμϔϠϟ Ύ˱ϴϨϠϋ ϻ ˱ ΩΎϋ ΍˱ήψϧ ΔϬϳΰϧ ΎϬϴϓ Ϫϟ ϦϣΆΗ ΔϴϨϠϋ ΔϤϛΎΤϤΑ Ύ˱ϧϮϧΎϗ ϪΘϧ΍Ω· ΖΒΜΗ ϥ΃ ϰϟ· Ύ˱ΌϳήΑ ήΒΘόϳ ΔϤϳήΠΑ ϢϬΘϣ κΨη Ϟϛ (1) .Ύϣ ΔϴδϨΠΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϖΣ Ωήϓ ϞϜϟ (1) .ΔϤϳήΠϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ Ζϗϭ ΎϬόϴϗϮΗ ίϮΠϳ ϰϠϋ ΕϼϤΤϟ ϭ΃ ϪΗϼγ΍ήϣ ϭ΃ ϪϨϜδϣ ϭ΃ ϪΗήγ΃ ϭ΃ ΔλΎΨϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ϲϔδόΗ ϞΧΪΘϟ ΪΣ΃ νήόϳ ϻ .Ϫϴϓ ϩ΍ήϛ· ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϖΣ ΎϬϟϭ ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϲϫ ΓήγϷ΍ (3) .Ϫϴϟ· ΓΩϮόϟ΍ Ϫϟ ϖΤϳ ΎϤϛ ϩΪϠΑ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΩϼΑ Δϳ΃ έΩΎϐϳ ϥ΃ Ωήϓ ϞϜϟ ϖΤϳ (2) .ΎϬ΋ΩΎΒϣϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ .ΔϟϭΪϟ΍ϭ .ϪϨϋ ωΎϓΪϠϟ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ Ύ˱ ϣήΟ ήΒΘόϳ ϚϟΫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ϞϤϋ Γ΍Ω΃ Ϧϋ ωΎϨΘϣϻ΍ ϭ΃ ϞϤϋ Γ΍Ω΃ ˯΍ήΟ Ϧϣ κΨη ϱ΃ ϥ΍Ϊϳ ϻ (2) ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ϊη΃ ΔΑϮϘϋ ϪϴϠϋ ϊϗϮΗ ϻ Ϛϟάϛ ˬΏΎϜΗέϻ΍ Ζϗϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ Ύ˱Ϙϓϭ .ΩΎϬτοϻ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήϫ ΎϬϴϟ· ˯ΎΠΘϟϻ΍ ϝϭΎΤϳ ϭ΃ ϯήΧ΃ ΩϼΑ ϰϟ· ΄ΠϠϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ (1) ϢϣϷ΍ ν΍ήϏ΃ ξϗΎϨΗ ϝΎϤϋϷ ϭ΃ ΔϴγΎϴγ ήϴϏ Ϣ΋΍ήΟ ϲϓ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ϡΪϗ Ϧϣ ϖΤϟ΍ ΍άϬΑ ϊϔΘϨϳ ϻ (2) .ΎϫήϴϴϐΗ ϲϓ ϪϘΣ έΎϜϧ· ϭ΃ Ύ˱ϔδόΗ ϪΘϴδϨΟ Ϧϣ κΨη ϥΎϣήΣ ίϮΠϳ ϻ (2) ϭ΃ βϨΠϟ΍ ΐΒδΑ Ϊϴϗ ϱ΃ ϥϭΩ Γήγ΃ βϴγ΄Ηϭ ΝϭΰΘϟ΍ ϖΣ Ν΍ϭΰϟ΍ Ϧγ ΎϐϠΑ ϰΘϣ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϠϟ (1) .

ϪΘϴμΨθϟ ήΤϟ΍ ϮϤϨϠϟϭ ϪΘϣ΍ήϜϟ ΎϬϨϋ ϰϨϏ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϖΣ Ϫϟ ϥ΃ ΎϤϛ Δϴοήϣ ΔϟΩΎϋ ρϭήθΑ ϩέΎϴΘΧ΍ ΔϳήΣ Ϫϟϭ ˬϞϤόϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (1) .΍˱ήΣ ΍˱έΎϴΘΧ΍ ϥϭέΎΘΨϳ .ϞϤόϠϟ ϭΎδΘϣ ήΟ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ ΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϥϭΩ Ωήϓ ϞϜϟ (2) ϥΎδϧϹ΍ Δϣ΍ήϜΑ ΔϘ΋ϻ Δθϴϋ ϪΗήγϷϭ Ϫϟ ϞϔϜϳ νήϣ ϝΩΎϋ ήΟ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϞϤόΑ ϡϮϘϳ Ωήϓ ϞϜϟ (3) .ϪΘΤϠμϤϟ ΔϳΎϤΣ ΕΎΑΎϘϧ ϰϟ· ϢπϨϳϭ ΊθϨϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (4) ϲϓϭ ϞϤόϟ΍ ΕΎϋΎδϟ ϝϮϘόϣ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ ˬύ΍ήϔϟ΍ ΕΎϗϭ΃ ϲϓϭ ˬΔΣ΍ήϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ .Δϴϋήη ήϴϏ ΔϘϳήτΑ ϭ΃ ϲϋήη ρΎΑέ Ϧϋ ΔΠΗΎϧ ϢϬΗΩϻϭ ΖϧΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΔϴγΎγϷ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ϪϠΣ΍ήϣ ϲϓ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˬϢϠόΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (1) ήδϴϳ ϥ΃ϭ ˬϲϨϬϤϟ΍ϭ ϲϨϔϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϢϤόϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ Ύ˱ϴϣ΍ΰϟ· ϲϟϭϷ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ϭ ˬϥΎΠϤϟΎΑ .ΔϟΎτΒϟ΍ Ϧϣ .ϡϼδϟ΍ φϔΤϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΩϮϬΠϣ ΓΩΎϳί ϰϟ·ϭ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ ϭ΃ ΔϳήμϨόϟ΍ ‘ 30 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍ ΪϠϘΗ ϲϓ ϩήϴϐϟ ϱάϟ΍ ϖΤϟ΍ βϔϧ κΨη ϞϜϟ (2) ΔϳέϭΩ ΔϬϳΰϧ ΕΎΑΎΨΘϧΎΑ ΓΩ΍έϹ΍ ϩάϫ Ϧϋ ήΒόϳϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ΔτϠγ έΪμϣ ϲϫ ΐόθϟ΍ ΓΩ΍έ· ϥ· (3) ϞΛΎϤϣ ˯΍ήΟ· ϱ΃ ΐδΣ ϭ΃ ϊϴϤΠϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋϭ ϱήδϟ΍ ω΍ήΘϗϻ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϱήΠΗ .ΔϴϤϠδϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (1) .ήΟ΄Α ΔϳέϭΩ Εϼτϋ ˬϪΗήγϷϭ Ϫϟ ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ ϑΎϛ ΔθϴόϤϟ΍ Ϧϣ ϯϮΘδϣ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (1) ˬΔϣίϼϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϛϟάϛϭ ΔϴΒτϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ϭ ϦϜδϤϟ΍ϭ βΒϠϤϟ΍ϭ ΔϳάϐΘϟ΍ ϚϟΫ ϦϤπΘϳϭ ήϴϏϭ ΔΧϮΨϴθϟ΍ϭ ϞϣήΘϟ΍ϭ ΰΠόϟ΍ϭ νήϤϟ΍ϭ ΔϟΎτΒϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ϪΘθϴόϣ Ϧϴϣ΄Η ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϫϟϭ .Ύϣ ΔϴόϤΟ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ ϰϠϋ ΪΣ΃ ϡΎϏέ· ίϮΠϳ ϻ (2) ϦϴϠΜϤϣ Δτγ΍ϮΑ Ύϣ·ϭ ΓήηΎΒϣ Ύϣ· ϩΩϼΒϟ ΔϣΎόϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ Γέ΍Ω· ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ (1) .Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΩϭΪΤϟΎΑ ΪϴϘΗ ϥϭΩ ΖϧΎϛ ΔϠϴγϭ Δϳ΄Α ΎϬΘϋ΍Ϋ·ϭ ΎϬϴϘϠΗϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ˯ΎΒϧϷ΍ ˯ΎϘΘγ΍ϭ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϳΎϤΤϠϟ ϯήΧ΃ Ϟ΋Ύγϭ ˬϡϭΰϠϟ΍ ΪϨϋ ˬϪϴϟ· ϑΎπΗ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˬϞΧΪΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˯΍έϵ΍ ϕΎϨΘϋ΍ ΔϳήΣ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϞϤθϳϭ ˬήϴΒόΘϟ΍ϭ ϱ΃ήϟ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ .ϪΗΩ΍έ· Ϧϋ ΔΟέΎΧ ϑϭήψϟ ΔΠϴΘϧ ζϴόϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϥ΍ΪϘϓ Ϧϣ ϚϟΫ ΔϳΎϤΤϟ΍ βϔϨΑ ϝΎϔσϷ΍ Ϟϛ ϢόϨϳϭ ˬϦϴΘλΎΧ ΔϳΎϋέϭ ΓΪϋΎδϣ ϲϓ ϖΤϟ΍ ΔϟϮϔτϟ΍ϭ ΔϣϮϣϸϟ (2) .ΖϳϮμΘϟ΍ ΔϳήΣ ϦϤπϳ ΔσΎγϮΑ ϖϘΤΗ ϥ΃ ϲϓϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϧΎϤπϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΍˱Ϯπϋ ϪΘϔμΑ κΨη ϞϜϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ΎϫΩέ΍Ϯϣϭ ΔϟϭΩ Ϟϛ Ϣψϧϭ ϖϔΘϳ ΎϤΑϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ϲϣϮϘϟ΍ ΩϮϬΠϤϟ΍ .Γ˯ΎϔϜϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋϭ ϊϴϤΠϠϟ ΔϣΎΘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϠϟ ϝϮΒϘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ΰϳΰόΗ ϰϟ·ϭ ˬ˱ϼϣΎϛ ˯ΎϤϧ· ϥΎδϧϹ΍ ΔϴμΨη ˯ΎϤϧ· ϰϟ· ΔϴΑήΘϟ΍ ϑΪϬΗ ϥ΃ ΐΠϳ (2) ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϴΑ Δϗ΍Ϊμϟ΍ϭ ΢ϣΎδΘϟ΍ϭ ϢϫΎϔΘϟ΍ ΔϴϤϨΗϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ .

Ϫϴϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϡΪϫ ϰϟ· ϑΪϬϳ ϞϤϋ ΔϳΩ΄Η ϭ΃ ρΎθϨΑ ‘ 31 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϢϫΩϻϭ΃ ΔϴΑήΗ ωϮϧ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ ϖΤϟ΍ ˯ΎΑ϶ϟ (3) ϥϮϨϔϟΎΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ ϲϓϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΓΎϴΣ ϲϓ ΍˱ήΣ Ύ˱ϛ΍ήΘη΍ ϙήΘθϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ (1) .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ .ϲϨϔϟ΍ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϩΎπΘϘϤΑ ϖϘΤΘΗ ϲϟϭΩ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϡΎψϨΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ .ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϊϤΘΠϣ ϲϓ ϕϼΧϷ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔΤϠμϤϟ΍ϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ν΍ήϏ΃ ϊϣ ξϗΎϨΘΗ ΔγέΎϤϣ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ αέΎϤΗ ϥ΃ ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΤΑ ΢μϳ ϻ (3) .ΎϣΎΗ Ύ˱ϘϘΤΗ ϥϼϋϹ΍ ΍άϫ ϲϓ .ΎϬ΋ΩΎΒϣϭ ϡΎϴϘϟ΍ ϲϓ ϖΣ ϱ΃ Ωήϓ ϭ΃ ΔϋΎϤΟ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ ϝϮΨϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϪϠϳϭ΄Η ίϮΠϳ κϧ ϥϼϋϹ΍ ΍άϫ ϲϓ βϴϟ .ϪΠ΋ΎΘϧ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ϲϤϠόϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϭ΃ ϲΑΩϷ΍ ϭ΃ ϲϤϠόϟ΍ ϪΟΎΘϧ· ϰϠϋ ΔΒΗήΘϤϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϴΑΩϷ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ωήϓ ϞϜϟ (2) .ϼ ˱ ϣΎϛ ΍˵ήΣ ΍˱ϮϤϧ ϮϤϨΗ ϥ΃ ϪΘϴμΨθϟ ϩΪΣϭ Ϫϴϓ ΡΎΘϳ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϮΤϧ ΕΎΒΟ΍ϭ Ωήϓ Ϟϛ ϰϠϋ (1) ϥΎϤπϟ ˬςϘϓ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϫέήϘϳ ϲΘϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ϚϠΘϟ ϪΗΎϳήΣϭ ϪϗϮϘΣ ΔγέΎϤϣ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ϊπΨϳ (2) ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϠϟ ΔϟΩΎόϟ΍ ΕΎϴπΘϘϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟϭ ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ϭ ϪΗΎϳήΣϭ ήϴϐϟ΍ ϕϮϘΤΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ 180/34 έ΍ήϘϟ΍ ϰπΘϘϤΑ 1979/12/18 ϲϓ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΎϬΗΪϤΘϋ΍ (1) 27 ΓΩΎϤϠϟ ΎϘΒσ 1981/ήΒϤΘΒγ 3 :ΫΎϔϨϟ΍ ˯ΪΑ ΦϳέΎΗ ˬΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥ ˷· Ωήϔϟ΍ Δϣ΍ήϜΑϭ ϥΎδϧϺϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ϥΎϤϳϹ΍ ΪϳΪΟ Ϧϣ ΪϛΆϳ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϥ ˷ ΃ φΣϼΗ Ϋ· ˬΔϳϭΎδΘϣ ϕϮϘΣ Ϧϣ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϠϟ ΎϤΑϭ ϩέΪϗϭ αΎϨϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ ˷ ΃ ϦϠόϳϭ ˬΰϴϴϤΘϟ΍ ί΍ϮΟ ϡΪϋ ΃ΪΒϣ ΪϛΆϳ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϥ ˷ ΃ φΣϼΗ Ϋ·ϭ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϖΣ ϥΎδϧ· ϞϜϟ ϥ ˷ ΃ϭ ˬϕϮϘΤϟ΍ϭ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϲϓ ϦϳϭΎδΘϣ ΍˱έ΍ήΣ΃ ϥϭΪϟϮϳ ˬβϨΠϟ΍ ϰϠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϥϼϋϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϥΎϤο ΐΟ΍ϭ ΎϬϴϠϋ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϦϴλΎΨϟ΍ ϦϴϴϟϭΪϟ΍ ϦϳΪϬόϟ΍ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥ ˷ ΃ φΣϼΗ Ϋ·ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϊϴϤΠΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ ϖΣ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ˬΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϳΎϋήΑ ΓΩϮϘόϤϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ άΧ΄Η Ϋ·ϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ϕϮϘΤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϊΠθΗ ϲΘϟ΍ϭ ΕϻΎϛϮϟ΍ϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΎϬΗΪϤΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ΕΎϧϼϋϹ΍ϭ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ Ύ˱ πϳ΃ φΣϼΗ Ϋ·ϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ϕϮϘΤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ νϮϬϨϠϟ ΔμμΨΘϤϟ΍ ϊγ΍ϭ ΰϴϴϤΗ ϙΎϨϫ ϝ΍ΰϳ ϻ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ϪϧϷ ˬϚϟΫ ϊϣ ˬϖϠϘϟ΍ ΎϫέϭΎδϳ Ϋ·ϭ ‘ 32 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˬΓ΃ήϤϟ΍ Ϊο ϕΎτϨϟ΍ Δϣ΍ήϛ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϱ΃ΪΒϤϟ ΎϛΎϬΘϧ΍ ϞϜθϳ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϥ ˷ ΃ ϰϟ· ήϴθΗ Ϋ·ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϫΪϠΑ ΓΎϴΣ ϲϓ ˬϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ ˬΓ΃ήϤϟ΍ ΔϛέΎθϣ ϡΎϣ΃ ΔΒϘϋϭ ϥΎδϧϹ΍ ΕΎϧΎϜϣϹ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ΔΑϮόλ Ϧϣ Ϊϳΰϳϭ ˬΓήγϷ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ˯ΎΧέ ϮϤϧ ϕϮόϳϭ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ϭ ΎϫΪϠΑ ΔϣΪΧ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ ˯΍άϐϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ιήϔϟ΍ Ϟϗ΃ ϻ· ˬήϘϔϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ˬΓ΃ήϤϠϟ ΡΎΘΗ ϻ ϪϧϷ ϖϠϘϟ΍ ΎϫέϭΎδϳ Ϋ·ϭ ˬϯήΧϷ΍ ΕΎΟΎΤϟ΍ϭ ΔϟΎϤόϟ΍ϭ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ϭ Ύ˱ ϣΎϬγ· ϢϬδϴγ ˬϝΪόϟ΍ϭ ϑΎμϧϹ΍ ϰϟ· ΪϨΘδϳ ˬΪϳΪΟ ϲϟϭΩ ϱΩΎμΘϗ· ϡΎψϧ ΔϣΎϗ· ϥ ˷ ΄Α ΎϬϨϣ Ύ˱ ϋΎϨΘϗ΍ϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ νϮϬϨϟ΍ ϲϓ ΍˱ίέΎΑ ϱήμϨόϟ΍ ΰϴϴϤΘϟ΍ϭ ΔϳήμϨόϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟϭ ϱήμϨόϟ΍ Ϟμϔϟ΍ Δϓ΁ ϝΎμΌΘγ΍ ϥ ˷ ΃ ϰϠϋ ΩΪθΗ Ϋ·ϭ ϝϭΪϠϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ϲϓ ϞΧΪΘϟ΍ϭ ΔϴΒϨΟϷ΍ Γήτϴδϟ΍ϭ ϲΒϨΟϷ΍ ϝϼΘΣϻ΍ϭ ϥ΍ϭΪόϟ΍ϭ ΪϳΪΠϟ΍ έΎϤόΘγϻ΍ϭ ˬ"ϼϣΎϛ "ΎόΘϤΗ ϢϬϗϮϘΤΑ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ ϊΘϤΗ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ ϲγΎγ΃ ήϣ΃ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ϝΩΎΒΘϤϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ήΗϮΘϟ΍ ΓΪΣ ϒϴϔΨΗϭ ˬϦϴϴϟϭΪϟ΍ ϦϣϷ΍ϭ ϢϠδϟ΍ ΰϳΰόΗ ϥ ˷ ΃ ΪϛΆΗ Ϋ·ϭ ωΰϧ ΎϤϴγ ϻϭ ϞϣΎϜϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ρϼδϟ΍ ωΰϧϭ ˬΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϬϤψϧ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξ ˷ ϐΑ ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΔόϔϨϤϟ΍ϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ϝΪόϟ΍ ΉΩΎΒϣ ΪϴϛϮΗϭ ˬΔϟΎ˷όϓϭ ΔϣέΎλ ΔϴϟϭΩ ΔΑΎϗέ Ϟχ ϲϓ ϱϭϮϨϟ΍ Ρϼδϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ϭ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ϭ ΔϴΒϨΟϷ΍ Γήτϴδϟ΍ ΖΤΗ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ϖΣ ϝΎϤϋ΃ϭ ˬϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ϡΪϘΘϟΎΑ ξϬϨΘγ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ Δϣϼδϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΓΩΎϴδϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ϭ ήϴμϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ ϲΒϨΟϷ΍ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϠϣΎϜϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ˬϚϟάϟ ΔΠϴΘϧ ˬϢϬδΘγϭ ˬΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϰμϗ΃ Ύ˱ όϴϤΟ ΐϠτΘΗ ˬϢϠδϟ΍ Δϴπϗϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ΔϴϫΎϓέϭ ˬΎϣ ΪϠΒϟ ΔϠϣΎϜϟ΍ϭ ΔϣΎΘϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϥ ˷ ΄Α ΎϬϨϣ Ύ˱ ϋΎϨΘϗ΍ϭ ˬϦϳΩΎϴϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ΔϛέΎθϣ ϪΑ ϖΒτϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϴϤϨΗ ϲϓϭ ΓήγϷ΍ ϩΎϓέ ϲϓ Ϣϴψόϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϡΎϬγ· ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϊπΗ Ϋ·ϭ ΔΌθϨΗ ϲϓϭ ΓήγϷ΍ ϲϓ ΎϤϬϴϠϛ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ έϭΪϟϭ ΔϣϮϣϸϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϤϫϷ΍ϭ ˬϞϣΎϛ ϮΤϧ ϰϠϋ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϝΎϔσϷ΍ ΔΌθϨΗ ϥ ˷ · ϞΑ ˬΰϴϴϤΘϠϟ Ύ˱ γΎγ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϻ ΏΎΠϧϹ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ έϭΩ ϥ ˷ ΃ ϙέΪΗ Ϋ·ϭ ˬϝΎϔσϷ΍ ˬϞϜϛ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϢγΎϘΗ ϚϟΫ Ϧϣ "ϻΪΑ ΐϠτΘΗ ϱΪϴϠϘΘϟ΍ έϭΪϟ΍ ϲϓ ήϴϴϐΗ Ι΍ΪΣ· ΐϠτΘϳ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϠϣΎϜϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϥ ˷ ΃ ϙέΪΗ Ϋ·ϭ ˬΓήγϷ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ έϭΩ ϲϓ Ϛϟάϛϭ ϞΟήϠϟ ϥ΃ ϰϠϋϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϥϼϋ· ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ άϴϔϨΗ ϰϠϋ ϡΰόϟ΍ ΕΪϘϋ Ϊϗϭ ˬϩήϫΎψϣϭ ϪϟΎϜη΃ ϊϴϤΠΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ Δϣίϼϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ˬνήϐϟ΍ Ϛϟάϟ ˬάΨΘΗ :ϲϠϳ Ύϣ ϰϠϋ ΖϘϔΗ΍ Ϊϗϭ ϰϠϋ ϢΘϳ ΪϴϴϘΗ ϭ΃ ΩΎόΒΘγ΍ ϭ΃ ΔϗήϔΗ ϱ΃ "Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍" ΢Ϡτμϣ ϲϨόϳ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ν΍ήϏϷ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΓ΃ήϤϠϟ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϧϣ ϞϴϨϟ΍ Ϫο΍ήϏ΃ ϭ΃ ϩέΎΛ΁ Ϧϣ ϥϮϜϳϭ βϨΠϟ΍ αΎγ΃ ϭ΃ ΔϴϧΪϤϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξ ˷ ϐΑ ΎϬϟ ΎϬΘγέΎϤϣϭ ΎϬΑ ΎϬόΘϤΗ ϭ΃ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϬΑ Γ΃ήϤϠϟ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϝΎτΑ· ϭ΃ ˬήΧ΁ ϥ΍Ϊϴϣ ϱ΃ ϲϓ ‘ 33 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΍˱ΰϴϴϤΗ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ϭ ϑ΍ήϋϷ΍ϭ .Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΍˱ΰϴϴϤΗ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϡΎϜΣ΃ ϊϴϤΟ ˯Ύϐϟ· ί ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ΎϤϴγ ϻϭ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ΎϬϟ ϦϤπΘϟ ϚϟΫϭ ϦϴϠϣΎϜϟ΍ ΎϬϣΪϘΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ έϮτΗ ΔϟΎϔϜϟ ϊϳήθΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϟϛ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ .ΔϴΟϭΰϟ΍ ΎϬΘϟΎΣ ΔΒγΎϨϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϞϜΑ ΞϬΘϨΗ ϥ΃ ϰϠϋ ϖϓ΍ϮΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐΠθΗ :ϲϠϳ ΎϤΑ ϡΎϴϘϟΎΑ ΪϬόΘΗ Ϛϟάϟ Ύ˱ ϘϴϘΤΗϭ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ΔγΎϴγ ˯ΎτΑ· ϥϭΩϭ ϯήΧϷ΍ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΎϬΗΎόϳήθΗ ϭ΃ ΔϴϨσϮϟ΍ ΎϫήϴΗΎγΩ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ΃ΪΒϣ ΪϴδΠΗ ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϬϟ ϲϠϤόϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϟΎϔϛϭ ˬϥϵ΍ ϰΘΣ ΎϬϴϓ ΞϣΩ΃ Ϊϗ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫ ϦϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ˭ϯήΧϷ΍ ΔΒγΎϨϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ήψΤϟ Ε΍˯΍ΰΟ ήϣϷ΍ ϪϴπΘϘϳ Ύϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΎϫήϴϏϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϧϣ ΐγΎϨϤϟ΍ ΫΎΨΗ΍ Ώ ˭Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΗ Ϟϛ ΔϟΎ˷όϔϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϥΎϤοϭ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ έ΍ήϗ·  ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ιΎμΘΧϻ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˬϱΰϴϴϤΗ ϞϤϋ ϱ΃ Ϧϣ Γ΃ήϤϠϟ ˭ϯήΧϷ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϑήμΗ ΔϟΎϔϛϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΔϳΰϴϴϤΗ ΔγέΎϤϣ ϭ΃ ϞϤϋ ϱ΄Α ωϼτοϻ΍ Ϧϋ ωΎϨΘϣϻ΍ Ω ˭ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΍άϫϭ ϖϔΘϳ ΎϤΑ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΔϤψϨϣ ϭ΃ κΨη ϱ΃ ΐϧΎΟ Ϧϣ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ΫΎΨΗ΍ ˰ϫ .ΔδγΆϣ ϭ΃ ΔϤψϧϷ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϭ΃ ϞϳΪόΘϟ ϊϳήθΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ΫΎΨΗ΍ ϭ .ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΎϬΑ ϊΘϤΘϟ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ΔγέΎϤϣ ϦϴΑ ΔϴϠόϔϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ϞϴΠόΘϟ΍ ϑΪϬΘδΗ ΔΘϗΆϣ ΔλΎΧ ήϴΑ΍ΪΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ήΒΘόϳ ϻ .1 ϝ΍ϮΣϷ΍ Ϧϣ ϝΎΣ ϱ΄Α ϦϤπϳ ϻ ˷ ΃ ΐΠϳ ϪϨϜϟϭ ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϩΩΪΤΗ ΎϤϛ ΍˱ΰϴϴϤΗ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ΎϣΪϨϋ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϩάϬΑ ϞϤόϟ΍ ϒϗϭ ΐΠϳ ΎϤϛ ΔϠμϔϨϣ ϭ΃ ΔΌϓΎϜΘϣ ήϴϏ ήϴϳΎόϣ ϰϠϋ ˯ΎϘΑϹ΍ Ϫϟ ΔΠϴΘϨϛ ."ΎϳΰϴϴϤΗ ΍˱˯΍ήΟ· ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ :ϲϠϳ Ύϣ ϖϴϘΤΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ Ε΍ΰ˷ϴΤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϑΪϬΑ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϙϮϠδϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ρΎϤϧϷ΍ ϞϳΪόΗ -΃ ϭ΃ ϦϴδϨΠϟ΍ ΪΣ΃ ϕϮϔΗ ϭ΃ ΔϴϧϭΩ ΓήϜϓ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ Ϟϛϭ Δϴϓήόϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍ϭ .Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϠϟ Δ˷ϴτϤϧ έ΍ϭΩ΃ ϰϠϋ ϑ΍ήΘϋϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ Δϔϴχϭ ΎϬϔλϮΑ ΔϣϮϣϸϟ "ΎϤϴϠγ "ΎϤϬϔΗ Δϳήδϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ϦϤπΗ ϥ΃ ΔϟΎϔϛ -Ώ Ύ˱ ϣϮϬϔϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϢϫέϮτΗϭ ϢϬϟΎϔσ΃ ΔΌθϨΗϭ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟ ΔϛήΘθϤϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ .ΖϘϘΤΗ Ϊϗ ΔϠϣΎόϤϟ΍ϭ ιήϔϟ΍ ϲϓ ΆϓΎϜΘϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ϥϮϜΗ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϚϠΗ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϣϮϣϷ΍ ΔϳΎϤΣ ϑΪϬΘδΗ ΔλΎΧ ήϴΑ΍ΪΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ήΒΘόϳ ϻ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ .ΕϻΎΤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϲγΎγϷ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ϲϫ ϝΎϔσϷ΍ ΔΤϠμϣ ϥ ˷΃ έΎΠΗϻ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ ΔΤϓΎϜϤϟ ϊϳήθΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ‘ 34 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .2 .

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΘϣϮϜΣ ϞϴΜϤΗ Δλήϓ ΰϴϴϤΗ ϭ΃ ΎϬΑ υΎϔΘΣϻ΍ ϭ΃ ΎϬΘϴδϨΟ ΏΎδΘϛ΍ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϖΤϟ Ύ˱ ϳϭΎδϣ ΎϘΣ Γ΃ήϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϨϤΗ .ΎϬϟΎϔσ΃ ΔϴδϨΠΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϞΟήϟ΍ ϖΤϟ Ύ˱ ϳϭΎδϣ Ύ˱ϘΣ Γ΃ήϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϨϤΗ -2 ‘ 35 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .Νϭΰϟ΍ .ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΔϣΎόϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ϊϴϤΟ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟΎΑ ϰϨόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϴόϤΠϟϭ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ -Ν .1 ˯ΎϨΛ΃ Νϭΰϟ΍ ΔϴδϨΟ ήϴϴϐΗ ϭ΃ ϲΒϨΟ΃ Ϧϣ Ν΍ϭΰϟ΍ ϰϠϋ ΐΗήΘϳ ϻ ˷ ΃ ιΎΧ ϪΟϮΑ ϦπΗϭ ΎϫήϴϴϐΗ ΔϴδϨΟ ΎϬϴϠϋ νήϔΗ ϥ΃ ϭ΃ ΔϴδϨΟ ϼΑ ΢ΒμΗ ϥ΃ ϭ΃ ˬΔΟϭΰϟ΍ ΔϴδϨΟ Ύ˱ ϴ΋ΎϘϠΗ ήϴϐΘΗ ϥ΃ ˬΝ΍ϭΰϟ΍ .Γ΃ήϤϟ΍ ΓέΎϋΩ ϝϼϐΘγ΍ϭ Γ΃ήϤϟΎΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ :ϲϓ ϖΤϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ Γ΃ήϤϠϟ ϞϔϜΗ ιΎΧ ϪΟϮΑϭ ΪϠΒϠϟ ΔϣΎόϟ΍ϭ ϲΘϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΏΎΨΘϧϻ΍ ΔϴϠϫ΃ϭ ˬΔϣΎόϟ΍ Ε΍˯ΎΘϔΘγϻ΍ϭ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΖϳϮμΘϟ΍ -΃ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ .ΪϠΒϠϟ ϱ΃ ϥϭΩϭ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ Γ΃ήϤϠϟ ϞϔϜΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ .ϡΎόϟ΍ ω΍ήΘϗϻΎΑ Ύϫ΅Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ ΔϳΩ΄Ηϭ ΔϣΎόϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍ Ϟϐη ϲϓϭ ΔγΎϴδϟ΍ ϩάϫ άϴϔϨΗϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔγΎϴγ ΔϏΎϴλ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ -Ώ .

ΓήγϷ΍ ςϴτΨΗ Ϧϋ ΢μϨϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ήϴΑ΍ΪΗ Ϧϣ ϩΫΎΨΗ΍ ϝΎΤϟ΍ ϲπΘϘϳ Ύϣ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ -c :ΎϤϴγ ϻϭ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΎϬϟ ϞϔϜΗ ϲϜϟ ϞϤόϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ‘ 36 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Ύ˱ ϗϮϘΣ Γ΃ήϤϟ΍ ϞϔϜΗ ϲϜϟ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ :Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬϞϔϜΗ ϲϜϟ ιΎΧ ϪΟϮΑϭ ˬϢϴϠόΘϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϳϭΎδϣ ΕΎΟέΪϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟϭ ˬϲϨϬϤϟ΍ϭ ϲϔϴχϮϟ΍ ϪϴΟϮΘϠϟ ϑϭήψϟ΍ βϔϧ -΃ ˬ˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ΔϳήπΤϟ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ ˬΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϤϠόϟ΍ ϲϨϘΘϟ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓϭ ΔγέΪϤϟΎΑ ϕΎΤΘϟϼϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ΔϟϮϔϜϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϥϮϜΗϭ ˭ϲϨϬϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ Ϛϟάϛϭ ˬϲϟΎόϟ΍ ϲϨϘΘϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ϲϨϬϤϟ΍ϭ βϔϧ Ϧϣ ΕϼϫΆϤΑ ϊΘϤΘΗ ΔϴδϳέΪΗ ΕΎΌϴϫϭ ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ βϔϧϭ ˬΔϴγ΍έΪϟ΍ ΞϫΎϨϤϟ΍ βϔϧ ήϓ΍ϮΗ -Ώ ˭ΔϴϋϮϨϟ΍ βϔϧ Ϧϣ ΔϴγέΪϣ Ε΍Ϊόϣϭ ϥ ˳ ΎΒϣϭ ϯϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ έϭΩ Ϧϋ ϲ ˷ τϤϧ ϡϮϬϔϣ ϱ΃ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ -Ν ΍άϫ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ϩήϴϏϭ ςϠΘΨϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϊϴΠθΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϟΎϜη΃ ˭ϢϴϠόΘϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ ϒϴϴϜΗϭ ΔϴγέΪϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΐΘϛ ΢ϴϘϨΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϑΪϬϟ΍ ˭Δϴγ΍έΪϟ΍ ΢ϨϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΢ϨϤϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϼϟ ιήϔϟ΍ βϔϧ -Ω ϮΤϣϭ έΎΒϜϟ΍ ϢϴϠόΗ Ξϣ΍ήΑ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϞλ΍ϮΘϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ιήϔϟ΍ βϔϧ -˰ϫ ϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓ ΓϮΠϓ ϱ΃ ˬϦϜϤϣ Ζϗϭ Ώήϗ΃ ϲϓ ˬϖϴπΗ ϰϟ· ϑΪϬΗ ϲΘϟ΍ ΎϤϴγ ϻϭ ˬΔϴϔϴχϮϟ΍ ΔϴϣϷ΍ ˭Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ ΔϤ΋Ύϗ ϲΗ΍ϮϠϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ΕΎϴΘϔϠϟ Ξϣ΍ήΑ ϢϴψϨΗϭ ΕΎΒϟΎτϟ΍ ϦϴΑ ϥ΍ϭϷ΍ ϞΒϗ ΔγέΪϤϟ΍ ϙήΗ ΕϻΪόϣ ξϔΧ -ϭ ˭ϥ΍ϭϷ΍ ϞΒϗ ΔγέΪϤϟ΍ ϦϛήΗ ˭ΔϴϧΪΒϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ΏΎόϟϷ΍ ϲϓ ΔτθϨϟ΍ ΔϛέΎθϤϠϟ ιήϔϟ΍ βϔϧ -ί ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΎϬϫΎϓέϭ ήγϷ΍ ΔΤλ ϥΎϤο ϲϓ ΓΪϋΎδϤϠϟ ΓΩΪΤϣ ΔϳϮΑήΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ -Ρ .

ϦϴϔϟΎΨϤϟ΍ ϰϠϋ Ε΍˯΍ΰΟ νήϓ ϊϣ ˬΔϴΟϭΰϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϥϭΩ ΔϠΛΎϤϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ Ύϳ΍ΰϤΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϊϣ ϭ΃ ήΟϷ΍ ΔϋϮϓΪϤϟ΍ ΔϣϮϣϷ΍ ΓίΎΟ· ϡΎψϧ ϝΎΧΩϹ -Ώ .ΎϬϟ ΔϳΫΆϣ ΎϬϧ΃ ΖΒΜϳ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϲϓ ϞϤΤϟ΍ ΓήΘϓ ˯ΎϨΛ΃ Γ΃ήϤϠϟ ΔλΎΧ ΔϳΎϤΣ ήϴϓϮΘϟ -Ω Ύ˱ ο΍ήόΘγ· ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϬΑ ΔϟϮϤθϤϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟΎΑ ΔϠμΘϤϟ΍ Δϴ΋ΎϗϮϟ΍ ΕΎόϳήθΘϟ΍ νήόΘδΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϬϗΎτϧ ϊϴγϮΗ ϭ΃ Ύϫ΅Ύϐϟ· ϭ΃ ΎϬΤϴϘϨΗ ϢΘϳ ϥ΃ϭ ˬΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ˯Ϯο ϲϓ Ύ˱ ϳέϭΩ .ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϋέ ϖϓ΍ήϣ Ϧϣ ΔϜΒη ΔϴϤϨΗϭ ϊϴΠθΗ ϖϳήσ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ε΍ϭϼόϟ΍ ϭ΃ ΎϬΘϴϣΪϗ΃ ϭ΃ ΎϬϠϐθΗ ϲΘϟ΍ ΔϔϴχϮϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΪϘϔΗ ϥ΃ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ Ϧϣ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϦϴϜϤΘϟ ΓΪϧΎδϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ϡΰϠϳ Ύϣ ήϴϓϮΗ ϊϴΠθΘϟ -Ν Ϧϋ ΎϤϴγ ϻϭ ˬΔϣΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ΕΎϴϟϭΆδϣ ϦϴΑϭ ΔϳήγϷ΍ ΎϤϬΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ .ϡϭΰϠϟ΍ ΐδΣ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΎϬϟ ϦϤπΗ ϥ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ .ΔϋΎοήϟ΍ϭ ϞϤΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϴϓΎϜϟ΍ ΔϳάϐΘϟ΍ Ϛϟάϛϭ -2 -3 -1 -2 ϯήΧϷ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ :ΎϤϴγ ϻϭ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧϭ ˬΓ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΎϬϟ ϞϔϜΗ ϲϜϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΓΎϴΤϠϟ ‘ 37 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΏΎΠϧϹ΍ Δϔϴχϭ ΔϳΎϤΣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϞϤόϟ΍ ϑϭήχ Δϣϼγϭ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -ϭ ˬϞϤόϟ΍ ϲϓ ϲϠόϔϟ΍ ΎϬϘΣ ϥΎϤπϟϭ ΔϣϮϣϷ΍ ϭ΃ Ν΍ϭΰϟ΍ ΐΒδΑ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϊϨϤϟ Ύ˱ ϴΧϮΗ :ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ Ϟμϔϟ΍ ϲϓ ΰϴϴϤΘϟ΍ϭ ΔϣϮϣϷ΍ ΓίΎΟ· ϭ΃ ϞϤΤϟ΍ ΐΒδΑ ΔϣΪΨϟ΍ Ϧϣ Ϟμϔϟ΍ ήψΤϟ -΃ .ΓήγϷ΍ ςϴτΨΘΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΕΎϣΪΧ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ (1) ΓήϘϔϟ΍ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ ϡϭΰϠϟ΍ ΪϨϋ ΔϴϧΎΠϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΎϬϟ ήϓϮΗϭ ˬΓΩϻϮϟ΍ ΪόΑ Ύϣ ΓήΘϓϭ ΓΩϻϮϟ΍ϭ ϞϤΤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˭ήθΒϟ΍ ϞϜϟ ϑήμΘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ Ύ˱ ϘΣ ϪϔλϮΑ ϞϤόϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ à΃ ϲϓ ΎϬδϔϧ έΎϴΘΧϻ΍ ήϴϳΎόϣ ϖϴΒτΗ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϒϴχϮΘϟ΍ ιήϓ βϔϨΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ àΏ ˭ϒϴχϮΘϟ΍ ϥϭΆη ϊϴϤΟ ϲϓϭ ˬϲϔϴχϮϟ΍ ϦϣϷ΍ϭ ΔϴϗήΘϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ϭ ΔϨϬϤϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ -Ν ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ϲϨϬϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ ΐϳέΪΘϟ΍ ϲϘϠΗ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬΔϣΪΨϟ΍ ρϭήηϭ Ύϳ΍ΰϣ ˭έήϜΘϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ϡΪϘΘϤϟ΍ ϲϨϬϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΓάϤϠΘϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ ˬΕΎϗΎϘΤΘγϻ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬήΟϷ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -Ω ˭ϞϤόϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϢϴϴϘΗ ϲϓϭ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΔϤϴϘϟ΍ ϝΩΎόΘϤϟ΍ ϞϤόϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬνήϤϟ΍ϭ ˬΔϟΎτΒϟ΍ϭ ˬΪϋΎϘΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -˰ϫ ϖΤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϞϤόϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη ϱ΃ϭ ˬΔΧϮΨϴθϟ΍ϭ ˬΰΠόϟ΍ϭ ˭ήΟϷ΍ ΔϋϮϓΪϣ ΓίΎΟ· ϲϓ .

ΕϻΎμΗϹ΍ϭ ˬϞϘϨϟ΍ϭ ˬ˯ΎϤϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ϭ ϲΤμϟ΍ ˭ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϞΟήϟ΍ ϊϣ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϨϤΗ βϔϧϭ ˬΔϴϧΪϤϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ΔϴϠϫϷ ΔϠΛΎϤϣ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔϴϠϫ΃ Γ΃ήϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϨϤΗ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϕϮϘΤϟ ΔϳϭΎδϣ Ύ˱ ϗϮϘΣ ˬιΎΧ ϪΟϮΑ ˬΓ΃ήϤϠϟ ϞϔϜΗϭ ˬΔϴϠϫϷ΍ ϚϠΗ ΔγέΎϤϣ ιήϓ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϞΣ΍ήϣ ϊϴϤΟ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ ΎϬϠϣΎόΗϭ ˬΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ Γέ΍Ω·ϭ ΩϮϘόϟ΍ ϡ΍ήΑ· ˭Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΔόΒΘϤϟ΍ ήΛ΃ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ή΋Ύγϭ ΩϮϘόϟ΍ ϊϴϤΟ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϖϓ΍ϮΗ .Ώ ˭ΓήγϷ΍ ςϴτΨΘΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ˭ϲϋΎϤΘΟϹ΍ ϥΎϤπϟ΍ Ξϣ΍ήΑ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ΓΩΎϔΘγϻ΍ àΝ Ύϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϲϤγήϟ΍ ήϴϏϭ ϲϤγήϟ΍ ˬϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΐϳέΪΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ -Ω ΔϓΎϛ Ϊ΋΍Ϯϓ ϰϠϋ ˬέϮϣ΃ ΔϠϤΟ ϲϓ ˬϚϟάϛ ϝϮμΤϟ΍ϭ ˬΔϴϔϴχϮϟ΍ ΔϴϣϷ΍ ϮΤϤΑ ϪϨϣ ϞμΘϳ ˭ΔϴϨϘΘϟ΍ ΎϬΗ˯Ύϔϛ ΓΩΎϳί ˬϖϴϘΤΘϟ ϚϟΫϭ ˬΔϳΩΎηέϹ΍ϭ ΔϴόϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗ΍ ιήϓ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΕΎϴϧϭΎόΘϟ΍ϭ ΔϴΗ΍άϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΟ ϢϴψϨΗ -˰ϫ ˭ιΎΨϟ΍ ϦϬΑΎδΤϟ ϞϤόϟ΍ ϭ΃ ήϴϐϟ΍ ϯΪϟ ϞϤόϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔΌϓΎϜΘϣ ˭ΔϴόϤΘΠϤϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ -ϭ ϖϳϮδΘϟ΍ ΕϼϴϬδΗϭ ˬΔϴϋ΍έΰϟ΍ νϭήϘϟ΍ϭ ΕΎϧΎϤΘ΋Ϲ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Δλήϓ -ί ϲο΍έϷ΍ Ρϼλ· ϊϳέΎθϣ ϲϓ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ˬΔΒγΎϨϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ˭ϲϔϳήϟ΍ ϦϴσϮΘϟ΍ ϊϳέΎθϣ ϲϓ Ϛϟάϛ ϲϋ΍έΰϟ΍ ΡϼλϹ΍ϭ ϑήμϟ΍ ΕΎϣΪΧϭ ϥΎϜγϹΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϤϴγϻϭ ˬΔϤ΋ϼϣ Δϴθϴόϣ ϑϭήψΑ ϊΘϤΘϟ΍ -Ρ .ϲϟΎϤϟ΍ ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ΔϴοΎϳήϟ΍ ΏΎόϟϷ΍ϭ ΔϴΤϳϭήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -Ν .ΔϴϏϻϭ ΔϠσΎΑ Γ΃ήϤϠϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ΪϴϴϘΗ ϑΪϬΘδϳ ϲϧϮϧΎϗ ΔϛήΤΑ ϞμΘϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϨϤΗ .΃ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΢΋ΎμϨϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΕϼϴϬδΗ Ϟϴϧ‘ .ΔϴϓΎϘΜϟ΍ έ΍ϭΩϷ΍ϭ ˬΔϴϔϳήϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ ΎϬϬΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊπΗ .ϢϬΘϣΎϗ·ϭ ϢϫΎϨϜγ ϞΤϣ έΎϴΘΧ΍ ΔϳήΣϭ ιΎΨηϷ΍ ‘ -1 -2 -3 -4 38 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .1 ΕΎϋΎτϗ ϲϓ ΎϬϠϤϋ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΎϬΗήγϷ Ύ˱ ϳΩΎμΘϗ΍ ˯ΎϘΒϟ΍ ΏΎΒγ΃ Ϧϴϣ΄Η ϲϓ ΎϬϳΩΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϡΎϜΣ΃ ϖϴΒτΗ ϥΎϤπϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ άΨΘΗϭ ˬΔϳΪϘϨϟ΍ ήϴϏ ΩΎμΘϗϻ΍ .Δϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Δϴϔϳήϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ -a ˬΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ Δϴϔϳήϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ˬϞΟήϟ΍ ϊϣ ϱϭΎδΘϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬΎϬϟ ϞϔϜΗ ϲϜϟ :ϲϓ ϖΤϟ΍ ιΎΧ ϪΟϮΑ Γ΃ήϤϠϟ ϞϔϜΗϭ ˭ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϲ΋ΎϤϧϹ΍ ςϴτΨΘϟ΍ άϴϔϨΗϭ ϊοϭ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍‘ .ΔϳήγϷ΍ ΕΎϗΎϘΤΘγϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -΃ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΔϳέΎϘόϟ΍ ϥϮϫήϟ΍ϭ ˬΔϴϓήμϤϟ΍ νϭήϘϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ -Ώ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ έϮϣϷ΍ ΔϓΎϛ ϲϓ Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ϞΟήϟ΍ ϱϭΎδΗ αΎγ΃ ϰϠϋ ˬϦϤπΗ ιΎΧ ϪΟϮΑϭ ˬΔϳήγϷ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ Ν΍ϭΰϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ :Γ΃ήϤϟ΍ϭ ˭Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϘϋ ϲϓ ϖΤϟ΍ βϔϧ‘ .ΔϤϴϗ ϱΫ νϮϋ ϞΑΎϘϣ ϭ΃ ϞΑΎϘϣ ϼΑ ˯΍Ϯγ ˬΎϬϴϓ ϑήμΘϟ΍ϭ ˬΎϬΑ ϊΘϤΘϟ΍ϭ ˬΎϬΗέ΍Ω·ϭ ΎϤΑ ˬΔϳέϭήπϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϊϴϤΟ άΨΘΗϭ ˬϲϧϮϧΎϗ ήΛ΃ ϱ΃ ϪΟ΍ϭί ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ΔΑϮτΨϟ ϥϮϜϳ ϻ .΃ ˭ήΤϟ΍ ΎϫΎοήΑ ϻ ˷ · Ν΍ϭΰϟ΍ ΪϘϋ ϡΪϋ ϲϓϭ ˬΝϭΰϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ βϔϧ -Ώ ˭ϪΨδϓ ΪϨϋϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΕΎϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -Ν έϮϣϷ΍ ϲϓ ˬΔϴΟϭΰϟ΍ ΎϬΘϟΎΣ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξ ˷ ϐΑ ˬΓΪϟ΍Ϯϛ ΕΎϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -Ω .2 .ΎϬϴϨσ΍Ϯϣ ϦϴΑ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ μΨη ΢ηήΗ ϥ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ϞϜϟϭ ϰϠϋ ήϬη΃ ΔΛϼΛ ϞΒϗϭ.ΔΤΟ΍ήϟ΍ ϲϫ ϝΎϔσϷ΍ ΢ϟΎμϣ ϥϮϜΗ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ˬϲϨσϮϟ΍ ˬΓήγϷ΍ Ϣγ΍ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔΟϭΰϟ΍ϭ ΝϭΰϠϟ ΔϴμΨθϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -ί .4 Ύ˱ ϴϧϮϧΎϗ Ύ˱ ΑΎμϧ Ϫϴϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲΜϠΛ ϙ΍ήΘη· ϞϜθϳ ϱάϟ΍ ˬωΎϤΘΟϹ΍ ϚϟΫ ϲϓϭ.ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ· ΎϬϣΪϘϳϭ ήϘϣ ϲϓ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ Ϫϴϟ· ϮϋΪϳ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϠϟ ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΕΎΑΎΨΘϧ· ϱήΠΗ . ϦϳήϬη ΓήΘϓ ϥϮπϏ ϲϓ ΎϬΗΎΤϴηήΗ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΎϬϴϓ ΎϫϮϋΪϳ ˬϢϬΘΤηέ ϲΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ύ˱ ϨϴΒϣ ˬϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϦϴΤηήϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϊϴϤΠΑ ϱΪΠΑϷ΍ . ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ‘ 39 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϔϴχϮϟ΍ϭ ΔϨϬϤϟ΍ϭ ΎϬϴϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ˬΕΎϜϠΘϤϤϟ΍ ΓίΎϴΣϭ ΔϴϜϠϤΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϦϴΟϭΰϟ΍ ϼϜϟ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -Ρ . ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ΫΎϔϧ ˯ΪΑ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ήϬη΃ ΔΘγ ΪόΑ ϝϭϷ΍ ΏΎΨΘϧϹ΍ ϱήΠϳ .3 ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ· ΔϟΎγέ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϪΟϮϳ ˬΏΎΨΘϧ· Ϟϛ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ ΔϤ΋Ύϗ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ Ϊ˷ όϳϭ.ΔΤΟ΍ήϟ΍ ϲϫ ϝΎϔσϷ΍ ΢ϟΎμϣ ϥϮϜΗ ˬϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓϭ ˬΎϬϟΎϔσ΄Α ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΏΎΠϧ· ϦϴΑ ΓήΘϔϟ΍ϭ ΎϬϟΎϔσ΃ ΩΪϋ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϧϣ έϮόθΑϭ ΔϳήΤΑ έήϘΗ ϥ΃ ϲϓ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -˰ϫ Ϧϣ ΎϬϨϴϜϤΘΑ ΔϠϴϔϜϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ϒϴϘΜΘϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓϭ ˬήΧ΁ϭ Ϟϔσ .ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ ϢϬϴϨΒΗϭ ϝΎϔσϷ΍ ϰϠϋ ΔϳΎλϮϟ΍ϭ Δϣ΍ϮϘϟ΍ϭ ΔϳϻϮϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΕΎϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ βϔϧ -ϭ ϊϳήθΘϟ΍ ϲϓ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ϩάϫ ΪΟϮΗ ϦϴΣ ˬΔϴϋΎϤΘΟϹ΍ ΔϴδγΆϤϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ϪΑΎη Ύϣ ϭ΃ ."Ύϴϣ΍ΰϟ· ΍˱ήϣ΃ ϲϤγέ ϞΠγ ϲϓ Ν΍ϭΰϟ΍ ϞϴΠδΗ ϞόΠϟϭ Ν΍ϭΰϠϟ ϰϧΩ΃ Ϧγ ΪϳΪΤΘϟ ˬϊϳήθΘϟ΍ ΎϬϴϓ -1 -2 Γ΃ήϤϟ΍ Ϊο ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϠϟ ΔϨΠϟ ΄θϨΗ ˬΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ άϴϔϨΗ ϲϓ ίήΤϤϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ Δγ΍έΩ νήϐϟ‘ -c ΪόΑϭ ΍˱ήϴΒΧ ήθϋ ΔϴϧΎϤΛ Ϧϣ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ΫΎϔϧ ˯ΪΑ ΪϨϋ ϒϟ΄ΘΗ (ΔϨΠϠϟ΍ ϢγΎΑ ϲϠϳ ΎϤϴϓ ΎϬϴϟ· έΎθϳ) Ϧϣ ΍˱ήϴΒΧ Ϧϳήθϋϭ ΔΛϼΛ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ΎϬϣΎϤπϧ΍ ϭ΃ ΎϬϴϠϋ ϦϴΛϼΜϟ΍ϭ ΔδϣΎΨϟ΍ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϖϳΪμΗ ϝϭΪϟ΍ ϢϬΒΨΘϨΗ ˬΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϪϠϤθΗ ϱάϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϟΎόϟ΍ Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ Δόϴϓήϟ΍ ΔϴϘϠΨϟ΍ ΔϧΎϜϤϟ΍ ϱϭΫ ϊϳίϮΘϟ΍ ΃ΪΒϤϟ έΎΒΘϋϹ΍ ˯ϼϳ· ϊϣ ˬΔϴμΨθϟ΍ ϢϬΘϔμΑ ϥϮϠϤόϳϭ ΎϬϴϨσ΍Ϯϣ ϦϴΑ Ϧϣ ϑ΍ήσϷ΍ ˭Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϢψϨϟ΍ Ϛϟάϛϭ ΔϳέΎπΤϟ΍ ϝΎϜηϷ΍ ϒϠΘΨϣ ϞϴΜϤΘϟϭ ϝΩΎόϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϢϬΤηήΗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷΎΑ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ϱήδϟ΍ ω΍ήΘϗϹΎΑ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ .

ΔϨΠϠϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ϲϓ Ϯπόϛ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ΎϫήϴΒΧ ϒϛ ϲΘϟ΍ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϡϮϘΗ ˬΔ΋έΎτϟ΍ ήϏ΍Ϯθϟ΍ ˯ϞϤϟ .ΔϨΠϠϟΎΑ ΔσϮϨϤϟ΍ ΕΎϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴϤϫϷ έΎΒΘϋϹ΍ ˯ϼϳ· ϊϣ ˬΔϴόϤΠϟ΍ ΎϫΩΪΤΗ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟ΍ϭ ΔϟΎ˷όϓ ΓέϮμΑ ωϼτοϺϟ ϖϓ΍ήϣϭ ϦϴϔχϮϣ Ϧϣ ΔϨΠϠϟ΍ ϡΰϠϳ Ύϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ήϓϮϳ .ΎϬϣϼϋ· νήϐϟ Γ΃ήϤϟ΍ ΰϛήϣ ΔϨΠϟ ϰϟ· ΔϨΠϠϟ΍ ήϳέΎϘΗ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϞϴΤϳ -1 -2 -2 ϩάϫ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ΎϬΘτθϧ΃ ϕΎτϧ ϲϓ ϊϘϳ Ύϣ άϴϔϨΗ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϯΪϟ ϞΜϤΗ ϥ΃ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϠϟ ϖΤϳ ϊϘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ άϴϔϨΗ Ϧϋ ήϳέΎϘΗ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ ϮϋΪΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟϭ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΩΪϋ ήΒϛ΃ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ Ϧϳάϟ΍ ϥϮΤηήϤϟ΍ Ϣϫ ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳϮπόϟ ϥϮΒΨΘϨϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϥϮϜϳ ˬϪϟ ϦϳήοΎΤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϠΜϤϣ Ε΍Ϯλ΃ Ϧϣ ΔϘϠτϣ ΔϳήΜϛ΃ ϰϠϋϭ Ε΍ϮλϷ΍ Ϧϣ . ϦϴΘϨγ ΓήΘϓ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϩάϬΑ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ .ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑ ΎϬΑ ΔσϮϨϤϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟΎΑ ήϳήϘΗ ˬΔϨΠϠϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ήψϨϠϟ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϡΪϘΗ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϡΎϜΣ΃ ΫΎϔϧ· ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ Δϳέ΍Ω·ϭ Δϴ΋Ύπϗϭ ΔϴόϳήθΗ ήϴΑ΍ΪΗ Ϧϣ ϪΗάΨΗ΍ ΎϤϋ :ϚϟΫϭ ˬΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ίήΤϤϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ Ϧϋϭ ˭ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΫΎϔϨϟ΍ ˯ΪΑ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ ϥϮπϏ ϲϓ -΃ .ΎϬΘτθϧ΃ ϕΎτϧ ϲϓ ‘ 40 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϦϴΘϨγ ΓήΘϔϟ ΎϬΒΘϜϣ ˯Ύπϋ΃ ΔϨΠϠϟ΍ ΐΨΘϨΗ -1 -2 ΔϣΪϘϤϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϲϓ ήψϨϠϟ ϦϴϋϮΒγ΃ Ϧϋ ΪϳΰΗ ϻ ΓήΘϔϟ Ύ˱ ϳϮϨγ ϦϴΗήϣ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ ΔϨΠϠϟ΍ ϊϤΘΠΗ ˭ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ Ϧϣ 18 ΓΩΎϤϠϟ Ύ˱ Ϙϓϭ .ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ήϳέΎϘΘϟ΍ ˭ΕΪΟϭ ϥ· ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΕΎϘϴϠόΘΑ ΔΑϮΤμϣ ΔϨΠϠϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ . Ε΍ϮϨγ ϊΑέ΃ ΎϬΗΪϣ ΓήΘϔϟ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ ϝϭϷ΍ ΏΎΨΘϧϹ΍ ΪόΑ ˬΔϨΠϠϟ΍ βϴ΋έ ϡϮϘϳϭ ˬϦϴΘϨγ ΓήΘϓ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϲπϘϨΗ ϝϭϷ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϹ΍ ϲϓ .ϚϟΫ ΔϨΠϠϟ΍ ΖΒϠσ ΎϤϠϛ Ϛϟάϛϭ ˬϞϗϷ΍ ϰϠϋ Ε΍ϮϨγ ϊΑέ΃ Ϟϛ ϚϟΫ ΪόΑϭ -Ώ ΓέήϘϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϹΎΑ ˯ΎϓϮϟ΍ ϯΪϣ ϰϠϋ ήΛΆΗ ϲΘϟ΍ ΏΎόμϟ΍ϭ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϦϴΒΗ ϥ΃ ίϮΠϳ .ΔϋήϘϟΎΑ ΔόδΘϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ˯ϻΆϫ ˯ΎϤγ΃ έΎϴΘΧΎΑ ˬ˱΍έϮϓ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ 4ϭ 3ϭ 2 Ε΍ήϘϔϟ΍ ϡΎϜΤϟ Ύ˱ Ϙϓϭ ΔδϤΨϟ΍ ϦϴϴϓΎοϹ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΏΎΨΘϧ· ϱήΠϳ ϦϴϴϓΎοϹ΍ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ϦϴϨΛ΍ Δϳϻϭ ϲϬΘϨΗϭ.ϦϴΗϮμϤϟ΍ϭ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ΔόδΗ ΓήΘϓ ϥ ˷ ΃ ήϴϏ. ϦϴΛϼΜϟ΍ϭ βϣΎΨϟ΍ ϡΎϤπϧϹ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ ΪόΑ βϴ΋έ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϋήϘϟΎΑ ΎϤϬϴϤγ· έΎϴΘΧ· ϢΘϳϭ.ΔϨΠϠϟ΍ ϩΩΪΤΗ ήΧ΁ ΐγΎϨϣ ϥΎϜϣ ϱ΃ ϲϓ ϭ΃ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ήϘϣ ϲϓ "ΓΩΎϋ ΔϨΠϠϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟ· ΪϘόΗ -1 ϱΩΎμΘϗϹ΍ βϠΠϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ ϳϮϨγ ΍˱ήϳήϘΗ ΔϨΠϠϟ΍ ϡΪϘΗ Δγ΍έΩ ϰϠϋ ΔϴϨΒϣ ΔϣΎϋ ΕΎϴλϮΗϭ ΕΎΣήΘϘϣ ϡΪϘΗ ϥ΃ ΎϬϟϭ ˬΎϬΘτθϧ΃ Ϧϋ ˬϲϋΎϤΘΟϹ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ΕΎΣήΘϘϤϟ΍ ϚϠΗ ΝέΪΗϭ .ΔϨΠϠϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ Ύ˱ Ϩϫέ ˬΎϬϴϨσ΍Ϯϣ ϦϴΑ Ϧϣ ήΧ΁ ήϴΒΧ ϦϴϴόΘΑ ϡΎϜΣϷΎΑ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϣ ϊϓΪΗ Ε΂ϓΎϜϣ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ˬΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϰϘϠΘϳ .ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϲϓ -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 ˭ΎϬΑ ιΎΨϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ΪϤΘόΗ .

ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠΗ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ άϓΎϧ ήΧ΁ ϲϟϭΩ ϕΎϔΗ· ϭ΃ ΓΪϫΎόϣ ϭ΃ ΔϴϗΎϔΗ· Δϳ΃ ϲϓ ϭ΃ -Ώ ϝΎϤϋϹ΍ ϖϴϘΤΗ ϑΪϬΘδΗ ϲϨσϮϟ΍ Ϊϴόμϟ΍ ϰϠϋ ήϴΑ΍ΪΗ Ϧϣ ϡΰϠϳ Ύϣ ϊϴϤΟ ΫΎΨΗΎΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ .1 .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ϡΎϤπϧϹ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ ΔϘϴΛϭ ω΍Ϊϳ· ΪόΑ ΎϬϴϟ· ϢπϨΗ ϭ΃ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϕΪμΗ ΔϟϭΩ ϞϜϟ ΔΒδϨϟΎΑ‘ -& ϭ΃ ΎϬϘϳΪμΗ ΔϘϴΛϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϩάϫ ω΍Ϊϳ· ΦϳέΎΗ ΪόΑ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ ˬϦϳήθόϟ΍ .ΓΪΤΘϤϟ΍ -1 -2 -3 -4 ˬΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· ΐϠτΗ ϥ΃ ˬΖϗϭ ϱ΃ ϲϓ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΩ ϱϷ ίϮΠϳ ˭ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϪΟϮϳ ϲΑΎΘϛ έΎόη· ϖϳήσ Ϧϋ ϚϟΫϭ .ϪϴϘϠΗ ϖϴΒτΗ ϭ΃ ήϴδϔΗ ϝϮΣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϭ΃ ϦϴΘϟϭΩ ϦϴΑ ΄θϨϳ ϑϼΧ ϱ΃ ϢϴϜΤΘϠϟ νήόϳ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ΐϠσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϚϟΫϭ ˬΕΎοϭΎϔϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϯϮδϳ ϻϭ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϕΎϔΗ· ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ˬϢϴϜΤΘϟ΍ ΐϠσ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ήϬη΃ ΔΘγ ϝϼΧ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϦϜϤΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ·ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϝΪόϟ΍ ΔϤϜΤϣ ϰϟ· ω΍ΰϨϟ΍ ΔϟΎΣ· ϑ΍ήσϷ΍ ϚΌϟϭ΃ Ϧϣ ϱϷ ίΎΟ ˬϢϴϜΤΘϟ΍ ήϣ΃ ϢϴψϨΗ ϰϠϋ . ϪΑ ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ύϼΑΈΑ ά΋ΪϨϋ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ .ΐϠτϟ΍ ϚϟάΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬΖϣΰϟ ϥ· ˬΕ΍ϮτΧ Ϧϣ άΨΘϳ Ύϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έήϘΗ -1 -2 Ϧϳήθόϟ΍ ϡΎϤπϧϹ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ ΔϘϴΛϭ ω΍Ϊϳ· ΦϳέΎΗ ΪόΑ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ .ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϕϮϘΤϠϟ ϞϣΎϜϟ΍ ˭ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΠϟ Ύ˱ ΣϮΘϔϣ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϊϴϗϮΘϟ΍ ϥϮϜϳ ˭ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϬϟ Ύ˱ όϳΩϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϤδϳ ˭ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ϖϳΪμΘϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ ωΩϮΗϭ .ϖϳΪμΘϠϟ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϊπΨΗ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ϡΎϤπϧϹ΍ άϔϨϳϭ ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΠϟ Ύ˱ ΣϮΘϔϣ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϰϟ· ϡΎϤπϧϹ΍ ϥϮϜϳ .ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΎϬϤϴϤόΘΑ ϡϮϘϳϭ ˬϡΎϤπϧϹ΍ .ΎϬϣΎϤπϧ· ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ ϝϭΪϟ΍ ΎϬϳΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΕΎψϔΤΘϟ΍ κϧ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϘϠΘϳ .ΎϬοήϏϭ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ωϮοϮϤϟ Ύ˱ ϴϓΎϨϣ ϥϮϜϳ φϔΤΗ ϱ΃ ˯΍ΪΑ· ίϮΠϳ ϻ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ έΎόη· ϪϴΟϮΘΑ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΕΎψϔΤΘϟ ΐΤγ ίϮΠϳ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΍˱έΎΒΘϋ· ϝϮόϔϤϟ΍ άϓΎϧ έΎόηϹ΍ ϚϟΫ ΢Βμϳϭ.ΔϤϜΤϤϠϟ ϲγΎγϷ΍ ϡΎψϨϠϟ Ύ˱ Ϙϓϭ ϡΪϘϳ ΐϠτΑ ‘ -1 -2 -3 -1 41 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Γ΃ήϤϟ΍ϭ ϞΟήϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΍˱ήϴδϴΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜΗ ϡΎϜΣ΃ ϱ΃ βϤϳ Ύϣ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϲϓ βϴϟ :ΕΩέϭ Ϊϗ ϥϮϜΗϭ ˭ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΩ ΕΎόϳήθΗ ϲϓ -΃ .

2 ϚϠΘΑ ΔϣΰϠϣ ϯήΧϷ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥϮϜΗ ϻϭ.ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϊϴϗϮΘΑ ϝϮλϷ΍ ΐδΣ ϥϮοϮϔϤϟ΍ ˬϩΎϧΩ΃ ϥϮόϗϮϤϟ΍ ϡΎϗ ˬϚϟάϟ Ύ˱ ΗΎΒΛ·ϭ ‘ 42 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϪϬΟϮΗ έΎόηΈΑ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴϨϴμϟ΍ϭ Δϴγϭήϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠϜϧϹ΍ϭ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΎϬλϮμϧ ϯϭΎδΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ωΩϮΗ .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ˬΔϴδϧήϔϟ΍ϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϻ ΎϬϧ΃ ΎϬϴϟ· ϡΎϤπϧϹ΍ ϭ΃ ΎϬϴϠϋ ϖϳΪμΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϗΎϔΗϹ΍ ϩάϫ ϊϴϗϮΗ ϯΪϟ ϦϠόΗ ϥ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ΔϳϷ .ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱ ψϔΤΗ ΕΪΑ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ Δϳ΃ ˯΍ί· ΓήϘϔϟ΍ .ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύ˱ ψϔΤΗ ΕΪΑ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ Δϳ΃ ˯΍ί· ΓήϘϔϟ΍ ϚϠΘΑ Ε˯Ύη ϰΘϣ φϔΤΘϟ΍ ΍άϫ ΐΤδΗ ϥ΃ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ (a) ΓήϘϔϠϟ Ύ˱ Ϙϓϭ Ύ˱ ψϔΤΗ ΕΪΑ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ΔϳϷ‘ . ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ (1) ΓήϘϔϟΎΑ ΔϣΰϠϣ ΎϬδϔϧ ήΒΘόΗ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έ΍ήϗ ΐΟϮϤΑ ϡΎϤπϧϻ΍ϭ ϖϳΪμΘϟ΍ϭ ϊϴϗϮΘϠϟ Ζοήϋϭ ΕΪϤΘϋ΍ 1989 ήΒϤϓϮϧ/ϲϧΎΜϟ΍ ϦϳήθΗ 20 ϲϓ ΥέΆϤϟ΍ 25/44 ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ 49 ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ ˬ1990 ήΒϤΘΒγ/ϝϮϠϳ΃ 2 :ΫΎϔϨϟ΍ ˯ΪΑ ΦϳέΎΗ :ΔΟΎΒϳΪϟ΍ ϞϜθϳ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϲϓ ΔϨϠόϤϟ΍ ΉΩΎΒϤϠϟ ΎϘϓϭ Ϫϧ΃ ϯήΗ Ϋ· ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥ· ˬϑήμΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ήϴϏϭ ΔϳϭΎδΘϤϟ΍ ϢϬϗϮϘΤΑϭ ΔϳήθΒϟ΍ ΓήγϷ΍ ˯Ύπϋ΃ ϊϴϤΠϟ ΔϠλ΄ΘϤϟ΍ Δϣ΍ήϜϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϧϣ ΕΪϛ΃ Ϊϗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΏϮόη ϥ΃ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϊπΗ ΍Ϋ·ϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϢϠδϟ΍ϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ αΎγ΃ ϊϓΪΗ ϥ΃ ϰϠϋ ϡΰόϟ΍ ΕΪϘϋϭ ˬϩέΪϗϭ Ωήϔϟ΍ Δϣ΍ήϜΑϭ ϥΎδϧϺϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ΎϬϧΎϤϳ· ϕΎΜϴϤϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΟ Ϊϗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϥ΃ ϙέΪΗ ΍Ϋ·ϭ ˬ΢δϓ΃ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϮΟ ϲϓ ΓΎϴΤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϊϓήΗϭ ΎϣΪϗ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϰϗήϟΎΑ ϞϜϟ ϥ΃ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϦϴλΎΨϟ΍ ϦϴϴϟϭΪϟ΍ ϦϳΪϬόϟ΍ ϰϓϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϲϓ ˬΖϨϠϋ΃ ΰϴϴϤΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϥϭΩ ˬϙϮϜμϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϖΣ ϥΎδϧ· ϲϣϮϘϟ΍ ϞλϷ΍ ϭ΃ ϩήϴϏ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ϭ΃ βϨΠϟ΍ ϭ΃ ϥϮϠϟ΍ ϭ΃ ήμϨόϟ΍ ΐΒδΑ ΰϴϴϤΘϟΎϛ Ϊϗ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϥ΃ ϰϟ· ήϴθΗ Ϋ·ϭ ˬϚϟΫ ϰϠϋ ΖϘϔΗ΍ϭ ˬήΧ΁ ϊοϭ ϱ΃ ϭ΃ ΪϟϮϤϟ΍ ϭ΃ ΓϭήΜϟ΍ ϭ΃ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ΃ ΎϬϨϣ ΎϋΎϨΘϗ΍ϭˬϦϴΘλΎΧ ΓΪϋΎδϣϭ ΔϳΎϋέ ϲϓ ϖΤϟ΍ ΔϟϮϔτϠϟ ϥ΃ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϲϓ ΖϨϠϋ΃ ΔλΎΨΑϭ ΎϫΩ΍ήϓ΃ ϊϴϤΟ ΔϴϫΎϓέϭ ϮϤϨϟ ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ΎϫέΎΒΘϋΎΑ ˬΓήγϷ΍ ϥ΄Α ϞΧ΍Ω ΎϬΗΎϴϟϭΆδϤΑ ϞϣΎϜϟ΍ ωϼτοϻ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΘϟ ϦϴΘϣίϼϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ϭ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϰϟϮΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ˬϝΎϔσϷ΍ ΔϴϠ΋Ύϋ ΔΌϴΑ ϲϓ ΄θϨϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ˬΎϘγΎϨΘϣϭ ϼϣΎϛ ΎϋήϋήΗ ϪΘϴμΨη ωήϋήΘΗ ϲϛ ˬϞϔτϟ΍ ϥ΄Α ήϘΗ Ϋ·ϭˬϊϤΘΠϤϟ΍ ˬϢϫΎϔΘϟ΍ϭ ΔΒΤϤϟ΍ϭ ΓΩΎόδϟ΍ Ϧϣ ϮΟ ϲϓ ‘ 43 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .

ϢϬΗ΍ΪϘΘόϣ ϭ΃ ΎϬϨϋ ήΒόϤϟ΍ ϢϬ΋΍έ΁ ϭ΃ ϢϬΘτθϧ΃ ϭ΃ ˬΓήγϷ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΕΎδγΆϣ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ˯΍Ϯγ ˬϝΎϔσϷΎΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ‘ .1 ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϲλϮϟ΍ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ήμϨϋ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬΰϴϴϤΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ϥϭΩ ϭ΃ ϲϣϮϘϟ΍ ϢϬϠλ΃ ϭ΃ ϩήϴϏ ϭ΃ ϲγΎϴδϟ΍ ϢϬϳ΃έ ϭ΃ ϢϬϨϳΩ ϭ΃ ϢϬΘϐϟ ϭ΃ ϢϬδϨΟ ϭ΃ ϢϬϧϮϟ ϭ΃ ϪϴϠϋ ˭ήΧ΁ ϊοϭ ϱ΃ ϭ΃ ˬϢϫΪϟϮϣ ϭ΃ ˬϢϫΰΠϋ ϭ΃ ˬϢϬΗϭήΛ ϭ΃ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ΃ ϲϨΛϹ΍ ϭ΃ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϞϔτϠϟ ϞϔϜΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϞΜϤϟ΍ ΡϭήΑ ϪΘϴΑήΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϳΩήϓ ΓΎϴΣ ΎϴΤϴϟ ϼϣΎϛ ΍Ω΍Ϊϋ· Ϟϔτϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϲϐΒϨϳ Ϫϧ΃ ϯήΗ Ϋ·ϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ϭ ΢ϣΎδΘϟ΍ϭ Δϣ΍ήϜϟ΍ϭ ϢϠδϟ΍ ΡϭήΑ ΎλϮμΧϭ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϲϓ ΔϨϠόϤϟ΍ ΎϴϠόϟ΍ ϒϴϨΟ ϥϼϋ· ϲϓ ΕήϛΫ Ϊϗ ϞϔτϠϟ ΔλΎΧ ΔϳΎϋέ ήϴϓϮΗ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ϥ΃ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϊπΗ Ϋ·ϭ ˬ˯ΎΧϹ΍ϭ ϦϳήθΗ 20 ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϪΗΪϤΘϋ΍ ϱάϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϥϼϋ· ϰϓϭ 1924 ϡΎόϟ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΤϟ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϓϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϲϓ ϪΑ ϑήΘόϤϟ΍ϭ 1959 ήΒϤϓϮϧ/ϲϧΎΜϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ΪϬόϟ΍ ϰϓϭ (24 ϭ 23 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ) ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ϙϮϜμϟ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ϢψϨϟ΍ ϰϓϭ (10 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ) ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΐΒδΑ ˬϞϔτϟ΍ ϥ΃" ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ϊπΗ Ϋ·ϭ ˬϞϔτϟ΍ ήϴΨΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϠϟ ˬΔΒγΎϨϣ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔϳΎϤΣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔλΎΧ ΔϳΎϋέϭ ΔϳΎϗϭ Ε΍˯΍ήΟ· ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ˬϲϠϘόϟ΍ϭ ϲϧΪΒϟ΍ ϪΠπϧ ϡΪϋ ˬϞϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϥϼϋ· ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤϛ ϚϟΫϭ "ΎϫΪόΑϭ ΓΩϻϮϟ΍ ϞΒϗ ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϤΤΑ ΔϠμΘϤϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΉΩΎΒϤϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ϥϼϋϹ΍ ϡΎϜΣ΃ ϰϟ· ήϴθΗ Ϋ·ϭ ϢϣϷ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϰϟ·ϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϦϳΪϴόμϟ΍ ϰϠϋ ϲϨΒΘϟ΍ϭ ΔϧΎπΤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϣ ˬϢϬΘϳΎϋέϭ ˯ΎδϨϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϥ΄θΑ ϥϼϋϹ΍ ϰϟ·ϭ ˬ(ϦϴϜΑ Ϊϋ΍Ϯϗ) Ι΍ΪΣϷ΍ ˯Ύπϗ ϥϮΌη Γέ΍ΩϹ ΔϴΟΫϮϤϨϟ΍ ΎϴϧΪϟ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ˬΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ϭ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϝΎϔσϷ΍ϭ ˯ϻΆϫ ϥ΄Αϭ ˬΔϳΎϐϠϟ ΔΒόλ ϑϭήχ ϲϓ ϥϮθϴόϳ ϻΎϔσ΃ ˬϢϟΎόϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϊϴϤΟ ϲϓ ˬΔϤΛ ϥ΄Α ϢϠδΗ Ϋ·ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϪϤϴϗϭ ΐόη Ϟϛ ΪϴϟΎϘΗ ΔϴϤϫ΃ ΐΟ΍Ϯϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ άΧ΄Η Ϋ·ϭ ˬΔλΎΧ ΓΎϋ΍ήϣ ϰϟ· ϥϮΟΎΘΤϳ ϝΎϔσϷ΍ Δθϴόϣ ϑϭήχ ϦϴδΤΘϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ϙέΪΗ ΍Ϋ·ϭ ˬΎϘγΎϨΘϣ ΎϋήϋήΗ ϪϋήϋήΗϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ ˬΔϴϣΎϨϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ ˬΪϠΑ Ϟϛ ϲϓ ϝΎϔσϷ΍ :ϲϠϳ Ύϣ ϰϠϋ ΖϘϔΗ΍ Ϊϗ ϞΒϗ Ϊηήϟ΍ Ϧγ ώϠΒϳ Ϣϟ Ύϣ ˬΓήθϋ ΔϨϣΎΜϟ΍ ίϭΎΠΘϳ Ϣϟ ϥΎδϧ· Ϟϛ Ϟϔτϟ΍ ϰϨόϳ ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ν΍ήϏϷ .1 έΎΒΘϋϻ΍ ϲϟϮϳ ˬΔϴόϳήθΘϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϭ΃ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϭ΃ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϭ΃ ˬΔλΎΨϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ ˭ϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ ϝϭϷ΍ ‘ 44 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϪϴϠϋ ϖΒτϨϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϚϟΫ ΎϬΘϳϻϮϟ ϊπΨϳ Ϟϔσ ϞϜϟ ΎϬϨϤπΗϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔΤοϮϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ‘ .2 ˯Ύπϋ΃ ϭ΃ ϪϴϠϋ ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍ ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ϱΪϟ΍ϭ ΰϛήϣ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΏΎϘόϟ΍ .

2 ΍άϬϟ ΎϘϴϘΤΗ ˬάΨΘΗϭ ˬϪϨϋ ΎϧϮϧΎϗ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ ϭ΃ Ϫ΋Ύϴλϭ΃ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ ΕΎΒΟ΍ϭϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϕϮϘΣ Δϴϋ΍ήϣ ˬϪϫΎϓήϟ ϦϴΘϣίϼϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ϭ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϞϔτϠϟ ϦϤπΗ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ‘ .ΔϤ΋ϼϤϟ΍ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ˬνήϐϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϭ΃ ΔϳΎϋέ Ϧϋ ΔϟϭΆδϤϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ϭ Ε΍έ΍ΩϹ΍ϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΪϴϘΘΗ ϥ΃ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ‘ .ΎϤϬΘϳΎϋέ ϰϘϠΗϭ ϪϳΪϟ΍ϭ Δϓήόϣ ϲϓ ϖΤϟ΍ ˬϥΎϜϣϹ΍ έΪϗ Ϫϟ ϥϮϜϳϭ ϙϮϜμϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ΎϬϧϮϧΎϘϟ ΎϘϓϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ ϝΎϤϋ· ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ‘ .ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ έΎσ· ϲϓ ˬϡΰϠϳ ΎϤΜϴΣϭ ˬΔΣΎΘϤϟ΍ ΎϫΩέ΍Ϯϣ ΩϭΪΣ ϰμϗ΃ ϰϟ· ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϩάϫ ϑ΍ήσϷ΍ ΓήγϷ΍ ˯Ύπϋ΃ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ˬϭ΃ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΕΎΒΟ΍ϭϭ ϕϮϘΣϭ ΕΎϴϟϭΆδϣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ ϭ΃ ˯ΎϴλϭϷ΍ ϭ΃ ˬϲϠΤϤϟ΍ ϑήόϟ΍ ϪϴϠϋ κϨϳ ΎϤΒδΣ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϭ΃ ΔόγϮϤϟ΍ ϦϴϤ΋ϼϤϟ΍ ΩΎηέϹ΍ϭ ϪϴΟϮΘϟ΍ ˬΓέϮτΘϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ Ε΍έΪϗ ϊϣ ϖϔΘΗ ΔϘϳήτΑ ΍ϭήϓϮϳ ϥ΃ ϲϓ ˬϞϔτϟ΍ Ϧϋ ΎϧϮϧΎϗ .2 ϡΎϴϘϟ΍ ϡΪϋ ϝΎΣ ϲϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ϢϳΪϋ Ϟϔτϟ΍ ήΒΘόϳ ΎϤΜϴΣ ΎϤϴγϻϭ ˬϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΍άϬΑ ΔϠμΘϤϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ .ϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϥϮμϟ ϱέϭήο Ϟμϔϟ΍ ϦϴόΘϳϭ ϦϴϠμϔϨϣ ϥ΍Ϊϟ΍Ϯϟ΍ ζϴόϳ ΎϣΪϨϋ ϭ΃ ˬϪϟ ΎϤϬϟΎϤϫ· ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ Γ˯Ύγ· ΔϟΎΣ ˭Ϟϔτϟ΍ ΔϣΎϗ· ϞΤϣ ϥ΄θΑ έ΍ήϗ ΫΎΨΗ΍ Δλήϔϟ΍ ΔϴϨόϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϊϴϤΠϟ ΡΎΘΗ ˬΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ c ΓήϘϔϟΎΑ ϼϤϋ ϡΎϘΗ ϯϭΎϋΩ Δϳ΃ ϲϓ‘ .3 ΔΤμϟ΍ϭ Δϣϼδϟ΍ ϲϟΎΠϣ ϲϓ ΎϤϴγ ϻϭ ˬΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΎϬΘόοϭ ϲΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ϝΎϔσϷ΍ .ϑ΍ήηϹ΍ Γ˯Ύϔϛ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ Ϛϟάϛϭ ˬϞϤόϠϟ ϢϬΘϴΣϼλϭ ΎϬϴϔχϮϣ ΩΪϋ ϰϓϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϝΎϤϋϹ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϟϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ .1 .ϲϋήη ήϴϏ ϞΧΪΗ ϥϭΩ ϚϟΫϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ϩήϘϳ ϱάϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ˬΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ϪΗϼλϭ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡΪϘΗ ˬϪΘϳϮϫ ήλΎϨϋ Ϟϛ ϭ΃ ξόΑ Ϧϣ Δϴϋήη ήϴϏ ΔϘϳήτΑ Ϟϔσ ϱ΃ ϡήΣ ΍Ϋ·‘ .ϚϟάΑ ˬϪϤγ΍ϭ ˬϪΘϴδϨΟ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ϪΘϳϮϫ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΣ ϡ΍ήΘΣΎΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ‘ .1 .1 ΍άϫ ϥ΃ ˬΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΎϘϓϭ ˬΔϴ΋Ύπϗ ήψϧ ΓΩΎϋ· ˯΍ήΟΈΑ ΎϨϫέ ˬΔμΘΨϤϟ΍ ϞΜϣ ΔϨϴόϣ ΔϟΎΣ ϲϓ έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϡΰϠϳ Ϊϗϭ .2 .ϪΘϳϮϫ ΕΎΒΛ· ΓΩΎϋΈΑ ω΍ήγϹ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴΘΒγΎϨϤϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ϭ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ έήϘΗ ΎϣΪϨϋ ϻ· ˬΎϤϬϨϣ ϩήϛ ϰϠϋ ϪϳΪϟ΍ϭ Ϧϋ Ϟϔτϟ΍ Ϟμϓ ϡΪϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϤπΗ‘ .2 ˬΔϴδϨΟ ΏΎδΘϛ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ϭ Ϣγ΍ ϲϓ ϪΗΩϻϭ άϨϣ ϖΤϟ΍ Ϫϟ ϥϮϜϳϭ ΍έϮϓ ϪΗΩϻϭ ΪόΑ Ϟϔτϟ΍ ϞΠδϳ‘ .1 .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΪϨϋ ˭ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϼϴλ΃ ΎϘΣ Ϟϔσ ϞϜϟ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .3 ΢ϟΎμϣ ϊϣ ϚϟΫ νέΎόΗ ΍Ϋ· ϻ· ˬϪϳΪϟ΍ϭ ϼϜΑ ΓήηΎΒϣ ΕϻΎμΗ΍ϭ ΔϴμΨη ΕΎϗϼόΑ ΔϤψΘϨϣ ˭ϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ‘ 45 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .2 ˭Ύϫήψϧ ΕΎϬΟϭ Ϧϋ ΡΎμϓϹ΍ϭ ϯϮϋΪϟ΍ ϲϓ ϙ΍ήΘηϼϟ ΓέϮμΑ υΎϔΘΣϻ΍ ϲϓ ΎϤϫΪΣ΃ Ϧϋ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ Ϧϋ ϞμϔϨϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϖΣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ‘ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ .ϩϮϤϧϭ Ϟϔτϟ΍ ˯ΎϘΑ ϦϜϤϣ ΪΣ ϰμϗ΃ ϰϟ· ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ‘ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϞΜϣ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϟϭΩ ϪΗάΨΗ΍ ˯΍ήΟ· ϱ΃ Ϧϋ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ΎϬϴϓ ΄θϨϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ‘ .Ϣϫήγ΃ Ω΍ήϓ΃ ϰϠϋϭ ΐϠτϟ΍ ϲϣΪϘϣ ϰϠϋ ΓέΎο Ξ΋ΎΘϧ ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΐϠσ ΕΎϗϼόΑ ΔϤψΘϨϣ ΓέϮμΑ υΎϔΘΣϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϦϴΘϔϠΘΨϣ ϦϴΘϟϭΩ ϲϓ ϩ΍Ϊϟ΍ϭ ϢϴϘϳ ϱάϟ΍ ϞϔτϠϟ‘ .2 .Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ϑϭήχ ϲϓ ϻ· ˬϪϳΪϟ΍ϭ ϼϜΑ ΓήηΎΒϣ ΕϻΎμΗ΍ϭ ΔϴμΨη Ϟϔτϟ΍ ϖΣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ ˬ ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ a ΓήϘϔϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϊπΨϳ ϻϭ .ϢϫΪϠΑ ϝϮΧΩ ϰϓϭ ˬϢϫ ϢϫΪϠΑ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΪϠΑ ϱ΃ ΓέΩΎϐϣ ϲϓ ϪϳΪϟ΍ϭϭ ˬϲϨσϮϟ΍ ϦϣϷ΍ ΔϳΎϤΤϟ Δϳέϭήο ϥϮϜΗ ϲΘϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ ΩϮϴϘϠϟ ϻ· ΪϠΑ ϱ΃ ΓέΩΎϐϣ ΔϘϔΘϣ ϥϮϜΗϭ ϢϬΗΎϳήΣϭ ϦϳήΧϵ΍ ϕϮϘΣ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϭ΃ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔΤμϟ΍ ϭ΃ ˬϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϭ΃ .ΔϣΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ ΔΤμϟ΍ ϭ΃ ˬϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϦϣϷ΍ ΔϳΎϤΣ (Ώ) ‘ 46 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .Ϟϔτϟ΍ ΢ϟΎμϟ βϴϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ϢϳΪϘΗ .4 ΓΎϓϮϟ΍ ϭ΃ ϞϴΣήΘϟ΍ ϭ΃ ϲϔϨϟ΍ ϭ΃ βΒΤϟ΍ ϭ΃ ίΎΠΘΣϼϟ Ϟϔτϟ΍ ϭ΃ ΎϤϬϴϠϛ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΪΣ΃ ξϳήόΗ ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠΗ ϡΪϘΗ ˬ(κΨθϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ίΎΠΘΣ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΐΒγ ϱϷ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΓΎϓϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ) ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ˬΓήγϷ΍ Ϧϣ ήΧ΁ Ϯπόϟ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ϭ΃ ˬϞϔτϟ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍ϮϠϟ ˬΐϠτϟ΍ ΪϨϋ ϑήτϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϻ· (ϦϴΒ΋Ύϐϟ΍ ΓήγϷ΍ ˯Ύπϋ΃ ϭ΃) ΐ΋Ύϐϟ΍ ΓήγϷ΍ Ϯπϋ ΩϮΟϭ ϞΤϤΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ϰϠϋ ΐΗήΘΗ ϻ ϥ΃ Ϛϟάϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϤπΗϭ .2 Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϊϣ ϖϔΘΗ ΔϘϳήτΑ ˬΔϤ΋ϼϣ ΔΌϴϫ ϭ΃ ϞΜϤϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϭ΃ ˬΓήηΎΒϣ Ύϣ· ˬϞϔτϟ΍ βϤΗ Δϳέ΍Ω·ϭ .2 ΎϘϓϭϭ ΔϳΎϐϟ΍ ϩάϬϟ ΎϘϴϘΤΗϭ .(ϦϴϴϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϭ΃) ϰϨόϤϟ΍ κΨθϠϟ ΓέΎο Ξ΋ΎΘϧ ϱ΃ ˬϪΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ˬΐϠτϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ϢϳΪϘΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ήψϨΗ ˬ ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ c ΓήϘϔϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϼϟ ΎϘϓϭ‘ .Δϋϭήθϣ ϭ΃ ϑ΍ήσϷ΍ ΓΩΪόΘϣ ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΛ ΕΎϗΎϔΗ΍ ΪϘϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊΠθΗ ˬνήϐϟ΍ ΍άϬϟ ΎϘϴϘΤΗϭ‘ .Δόϳήγϭ ΔϴϧΎδϧ·ϭ ΔϴΑΎΠϳ· ΔϘϳήτΑ ˬΓήγϷ΍ .ϲϨσϮϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ Δϴ΋΍ήΟϹ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϊϴϤΟ ΐϠσ ΔϳήΣ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϞϤθϳϭ ˬήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϞϔτϠϟ ϥϮϜϳ‘ .ΔϤ΋Ύϗ ΕΎϗΎϔΗ΍ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ϖΣ ΔλΎΨϟ΍ Ϫ΋΍έ΁ ϦϳϮϜΗ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ ϞϔτϠϟ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ‘ .2 :ϲϠϳ Ύϣ Ϧϴϣ΄Θϟ Δϣίϻ ˬϭ΃ ˬϢϬΘόϤγ ϭ΃ ήϴϐϟ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ (΃) .1 .1 ϭ΃ ˬΔϋΎΒτϟ΍ ϭ΃ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϭ΃ ϝϮϘϟΎΑ ˯΍Ϯγ ˬΩϭΪΤϠϟ έΎΒΘϋ΍ ϱ΃ ϥϭΩ ˬΎϬΘϋ΍Ϋ·ϭ ΎϬϴϘϠΗϭ έΎϜϓϷ΍ϭ ˭Ϟϔτϟ΍ ΎϫέΎΘΨϳ ϯήΧ΃ ΔϠϴγϭ Δϳ΄Α ϭ΃ ˬϦϔϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ϭ ΎϬϴϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ϥ΃ ρήθΑ ˬΩϮϴϘϟ΍ ξόΒϟ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ΔγέΎϤϣ ωΎπΧ· ίϮΠϳ‘ .1 ϞϤη ϊϤΟ ΪμϘΑ ΎϬΗέΩΎϐϣ ϭ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ϝϮΧΪϟ ϩ΍Ϊϟ΍ϭ ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ΎϬϣΪϘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎΒϠτϟ΍ ϲϓ ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ΐΗήΘΗ ϻ΃ Ϛϟάϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗϭ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϊϣ ήϴϏ ΓέϮμΑ ϢϬΗΩϮϋ ϡΪϋϭ ΝέΎΨϟ΍ ϰϟ· ϝΎϔσϷ΍ ϞϘϧ ΔΤϓΎϜϤϟ ήϴΑ΍ΪΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .1 ΐΟ΍Ϯϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ Ϟϔτϟ΍ ˯΍έ΁ ϰϟϮΗϭ ˬϞϔτϟ΍ βϤΗ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϳήΤΑ ˯΍έϵ΍ ϚϠΗ ˭ϪΠπϧϭ Ϟϔτϟ΍ Ϧδϟ ΎϘϓϭ Δϴ΋Ύπϗ Ε΍˯΍ήΟ· ϱ΃ ϲϓ Ϫϴϟ· ωΎϤΘγϻ΍ Δλήϓ ˬιΎΧ ϪΟϮΑ ˬϞϔτϠϟ ΡΎΘΗ ˬνήϐϟ΍ ΍άϬϟϭ‘ .

1 ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍ ˬΔϟΎΤϠϟ ΎόΒΗ ˬϚϟάϛϭ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΕΎΒΟ΍ϭϭ ϕϮϘΣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ‘ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˭ϦϳΪϟ΍ϭ ϥ΍ΪΟϮϟ΍ϭ ήϜϔϟ΍ ΔϳήΣ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ‘ .3 .2 Ϟϔτϟ΍ ϝϮμΣ ΔϴϧΎϜϣ· ϦϤπΗϭ ϡϼϋϹ΍ ς΋Ύγϭ ΎϬϳΩΆΗ ϲΘϟ΍ ΔϣΎϬϟ΍ ΔϔϴχϮϟΎΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ ϪΘϴϫΎϓέ ΰϳΰόΗ ϑΪϬΘδΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΔλΎΨΑϭ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ έΩΎμϤϟ΍ ϰΘη Ϧϣ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡϮϘΗ ˬΔϳΎϐϟ΍ ϩάϬϟ ΎϘϴϘΤΗϭ ˬΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϳΪδΠϟ΍ ϪΘΤλϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ϭ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ :ϲϠϳ ϞϔτϠϟ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔόϔϨϤϟ΍ Ε΍Ϋ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήθϧ ϰϠϋ ϡϼϋϹ΍ ς΋Ύγϭ ϊϴΠθΗ (΃) ˬ29 ΓΩΎϤϟ΍ Ρϭήϟ ΎϘϓϭϭ έΩΎμϤϟ΍ ϰΘη Ϧϣ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ ήθϧϭ ϝΩΎΒΗϭ ΝΎΘϧ· ϲϓ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϊϴΠθΗ (Ώ) ˭ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ˭Ύϫήθϧϭ ϝΎϔσϷ΍ ΐΘϛ ΝΎΘϧ· ϊϴΠθΗ (Ν) ϰϟ· ϲϤΘϨϳ ϱάϟ΍ ϞϔτϠϟ ΔϳϮϐϠϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϼϟ ΔλΎΧ ΔϳΎϨϋ ˯ϼϳ· ϰϠϋ ϡϼϋϹ΍ ς΋Ύγϭ ϊϴΠθΗ (Ω) ˭ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϰϟ· ϭ΃ ΕΎϴϠϗϷ΍ ΕΎϋϮϤΠϣ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ˬϪΤϟΎμΑ ήπΗ ϲΘϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ΔϳΎϗϮϟ ΔϤ΋ϼϣ ΔϴϬϴΟϮΗ ΉΩΎΒϣ ϊοϭ ϊϴΠθΗ (˰ϫ) .ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϋέ ΕΎϣΪΧϭ ϖϓ΍ήϣϭ ΕΎδγΆϣ ήϳϮτΗ ϞϔϜΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϴΑήΗ ωΎϔΘϧϻ΍ ϖΣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϝΎϔσϷ ϦϤπΘϟ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϟϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .2 ϡΎψϨϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ Δϣϼδϟ΍ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϦϣϷ΍ ΔϧΎϴμϟ ϲσ΍ήϘϤϳΩ ϊϤΘΠϣ ϲϓ Γέϭήπϟ΍ ΎϬϴπΘϘΗ .1 ˬϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϖΗΎϋ ϲϠϋ ϊϘΗϭ .ϩϮϤϧϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϴΑήΗ Ϧϋ ϲϟϭϷ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ˬΔϟΎΤϟ΍ ΐδΣ .ϦϳήΧ϶ϟ .ϲϤϠδϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ΔϳήΣ ϰϓϭ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϦϳϮϜΗ ΔϳήΣ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .ϩϮϤϧϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϴΑήΗ Ϧϋ ΔϛήΘθϣ ΕΎϴϟϭΆδϣ ϊοϮϣ ϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϥϮϜΗϭ .1 ϲΘϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘΒσ ΔοϭήϔϤϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ήϴϏ ΩϮϴϗ Δϳ΄Α ϕϮϘΤϟ΍ ϩάϫ ΔγέΎϤϣ ΪϴϴϘΗ ίϮΠϳ ϻ‘ .ϲγΎγϷ΍ ϢϬϣΎϤΘϫ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ΰϳΰόΗϭ ϥΎϤο ϞϴΒγ ϲϓ‘ .1 ˭ϪΘόϤγ ϭ΃ ϪϓήθΑ ϲϧϮϧΎϗ ήϴϏ αΎδϣ ϱ΃ ϻϭ ˬϪΗϼγ΍ήϣ ϭ΃ ϪϟΰϨϣ .2 ˭ΓέϮτΘϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ Ε΍έΪϗ ϊϣ ϢΠδϨΗ ΔϘϳήτΑ ϪϘΣ ΔγέΎϤϣ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϪϴΟϮΗ ϲϓ ˬϪϴϠϋ Δϣίϼϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ ΩϮϴϘϠϟ ϻ· Ε΍ΪϘΘόϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟΎΑ έΎϬΟϹ΍ ϊπΨϳ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻ‘ -3 ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϭ΃ ΔΤμϟ΍ ϭ΃ ϡΎψϨϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ Δϣϼδϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ .1 ϭ΃ ϝΎϤϫϹ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΪΒϟ΍ Γ˯ΎγϹ΍ ϭ΃ έήπϟ΍ ϭ΃ ϒϨόϟ΍ ϝΎϜη΃ ΔϓΎϛ Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ ‘ 47 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .αΎδϤϟ΍ ϭ΃ νήόΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ϧϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϪϴϤΤϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΣ ϞϔτϠϟ‘ .έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ 18 ϭ 13 ϦϴΗΩΎϤϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϊοϭ ϊϣ ϥϼϤΤΘϳ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϼϛ ϥ· Ϟ΋ΎϘϟ΍ ΃ΪΒϤϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϥΎϤπϟ ΎϫΪϬΟ ϯέΎμϗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϝάΒΗ‘ .2 ΕΎϴϟϮΌδϤΑ ωϼτοϻ΍ ϲϓ ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯Ύϴλϭϸϟϭ ϦϳΪϟ΍ϮϠϟ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϡΪϘΗ ϥ΃ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ .ΎϬϟ ϥϮϠϫΆϣ Ϣϫ ϲΘϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΔϳΎϋέ ϖϓ΍ήϣϭ ΕΎϣΪΨΑ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ϢϬΗΎϳήΣϭ ήϴϐϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΤϟ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ ΔΤμϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ ϭ΃ ˬϡΎόϟ΍ ϭ΃ ϪΗήγ΃ ϭ΃ ΔλΎΨϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ϞϔτϠϟ ϲϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϭ΃ ϲϔδόΗ νήόΗ ϱ΃ ϯήΠϳ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻ‘ .

3 ΪϨϋϭ .ΔϳϮϐϠϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴϨΛϹ΍ Ϟϔτϟ΍ ΔϴϔϠΨϟϭ ϡΎϴϘϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΢ϟΎμϣ ˯ϼϳ· ϲϨΒΘϟ΍ ϡΎψϧ ΰϴΠΗ ϭ΃/ϭ ήϘΗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϤπΗ :ϲϠϳ ΎϤΑ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΎϘϓϭ ˬΩΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϻ· Ϟϔτϟ΍ ϲϨΒΘΑ ΡήμΗ ϻ΃ ϦϤπΗ‘ ( ΃) ΔϟΎΤϟ ΍ήψϧ ΰ΋ΎΟ ϲϨΒΘϟ΍ ϥ΃ ˬΎϬΑ ϕϮΛϮϤϟ΍ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϟϛ αΎγ΃ ϰϠϋϭ ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΪϨϋ ˬϦϴϴϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϥ΃ϭ ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍ϭ ΏέΎϗϷ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ϮϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ϟϔτϟ΍ Ϧϣ ϡΰϠϳ Ϊϗ Ύϣ ϰϠϋ ϢϬϟϮμΣ αΎγ΃ ϰϠϋ ϲϨΒΘϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΘϘϓ΍Ϯϣ ϢϠϋ Ϧϋ ΍Ϯτϋ΃ Ϊϗ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ˭ΓέϮθϤϟ΍ ΔϣΎϗ· ΕέάόΗ ΍Ϋ· ˬϞϔτϟ΍ ΔϳΎϋήϟ ΔϠϳΪΑ ΔϠϴγϭ ϩέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ήΧ΁ ΪϠΑ ϲϓ ϲϨΒΘϟ΍ ϥ΄Α ϑήΘόΗ‘ (Ώ) ˭ϪϨσϭ ϲϓ ΔϤ΋ϼϣ ΔϘϳήσ ϱ΄Α ϪΑ ΔϳΎϨόϟ΍ ΕέάόΗ ΍Ϋ· ϭ΃ ˬΔϴϨΒΘϣ ϭ΃ ΔϨοΎΣ Γήγ΃ ϱΪϟ Ϟϔτϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϚϠΗ ϝΩΎόΗ ήϴϳΎόϣϭ ΕΎϧΎϤο Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ΪϴϔΘδϳ ϥ΃ ˬήΧ΁ ΪϠΑ ϲϓ ϲϨΒΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬϦϤπΗ‘ ( Ν) ˭ϲϨσϮϟ΍ ϲϨΒΘϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΩϮόΗ ϻ ϲϨΒΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ ˬήΧ΁ ΪϠΑ ϲϓ ϲϨΒΘϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˬϦϤπΗ ϲϛ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ άΨΘΗ (Ω) ˬωϭήθϣ ήϴϏ ϲϟΎϣ ΐδϜΑ ΎϬϴϓ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϰϠϋ ˬϑ΍ήσϷ΍ ΓΩΪόΘϣ ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΛ ΕΎϗΎϔΗ΍ ϭ΃ ΕΎΒϴΗήΗ ΪϘόΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϑ΍Ϊϫ΃ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ˬίΰόΗ (˰ϫ) ϭ΃ ΕΎτϠδϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ήΧ΁ ΪϠΑ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϰϨΒΗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥΎϤο ϰϟ· ˬέΎσϹ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬϰόδΗϭ .2 ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϭ΃ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϻ ΊΟϻ Ϟϔσ ϱΪϟ΍ϭ Ϧϋ ΚΤΒϠϟϭ ˬϪΗΪϋΎδϣϭ ΍άϬϛ Ϟϔσ ΔϳΎϤΤϟ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϊϣ ΔϧϭΎόΘϤϟ΍ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ˬϪΗήγ΃ Ϧϣ ϦϳήΧ΁ Ω΍ήϓ΃ ϱ΃ Ϧϋ ϭ΃ ΪΣ΃ ϪΒΤμϳ ‘ 48 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϰόδϳ ϱάϟ΍ ϞϔτϠϟ ϞϔϜΘϟ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϋήϟ ΔΒγΎϨϣ ΕΎδγΆϣ ϲϓ ΔϣΎϗϹ΍ ˬΓέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ˬϭ΃ ˬϲϨΒΘϟ΍ ϭ΃ ˬϲϣϼγϹ΍ Ϟϔτϟ΍ ΔϴΑήΗ ϲϓ Δϳέ΍ήϤΘγϻ΍ Ώ΍ϮμΘγϻ ΐΟ΍Ϯϟ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ˯ϼϳ· ϲϐΒϨϳ ˬϝϮϠΤϟ΍ ϲϓ ήψϨϟ΍ .2 ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΔϟΎϔϜϟ΍ ϭ΃ ˬΔϧΎπΤϟ΍ ˬέϮϣ΃ ΔϠϤΟ ϲϓ ˬΔϳΎϋήϟ΍ ϩάϫ ϞϤθΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ‘ .1 ˬΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΔϴϠΤϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϟϭΪϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΎϘϓϭ ΎΌΟϻ ήΒΘόϳ ϱάϟ΍ ϭ΃ ˬΊΟϻ ΰϛήϣ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ϭ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϰϘϠΗ ˬήΧ΁ κΨη ϱ΃ ϭ΃ ϩ΍Ϊϟ΍ϭ ϪΒΤμϳ Ϣϟ ϭ΃ ϪΒΤλ ˯΍Ϯγ ϙϮϜμϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϰϓϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔΤοϮϤϟ΍ ΔϘΒτϨϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϦϴΘΒγΎϨϤϟ΍ ˭ΎϬϴϓ Ύϓ΍ήσ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϥϮϜΗ ϲΘϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϢϣϷ΍ ΎϬϟάΒΗ ΩϮϬΟ ϱ΃ ϲϓ ϥϭΎόΘϟ΍ ˬΎΒγΎϨϣ ϩ΍ήΗ Ύϣ ΐδΣ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ήϓϮΗ ˬνήϐϟ΍ ΍άϬϟϭ‘ .1 ˭ΔϟϭΪϟ΍ ΎϤϫήϓϮΗ ϦϴΘλΎΧ ΓΪϋΎδϣϭ ΔϳΎϤΣ ϲϓ ϖΤϟ΍ ˬΔΌϴΒϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ˯ΎϘΒϟΎΑ ˬϲϠμϔϟ΍ ΔΤϟΎμϣ ˭Ϟϔτϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤϟ ΔϠϳΪΑ ΔϳΎϋέ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΎϬϨϴϧ΍ϮϘϟ ΎϘϓϭ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϤπΗ‘ .˯ΎπΘϗϻ΍ ΐδΣ ˯ΎπϘϟ΍ ϞΧΪΘϟ Ϛϟάϛϭ ΎϬΘόΑΎΘϣϭ ΎϬΘΠϟΎόϣϭ ΎϬϴϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ϭ ΎϬϧ΄θΑ ϰϠϋ ΎχΎϔΣ ˬϪϟ ΢Ϥδϳ ϻ ϱάϟ΍ ϭ΃ ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ϪΘΌϴΑ Ϧϣ ΔϤ΋΍Ω ϭ΃ ΔΘϗΆϣ ΔϔμΑ ϡϭήΤϤϟ΍ ϞϔτϠϟ‘ .2 ϯήΧϷ΍ ϝΎϜηϸϟ Ϛϟάϛϭ ˬϢϬΘϳΎϋήΑ Ϟϔτϟ΍ ϥϭΪϬόΘϳ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭϷϭ ϞϔτϠϟ ϡίϼϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ήϴϓϮΘϟ ΔϟΎΣϹ΍ϭ ΎϬϨϋ ύϼΑϹ΍ϭ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ΔϠϣΎόϣ Γ˯Ύγ· ΕϻΎΣ ΪϳΪΤΘϟϭ ˬΔϳΎϗϮϟ΍ Ϧϣ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˬΔϴδϨΠϟ΍ Γ˯ΎγϹ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϝϼϐΘγϻ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Γ˯Ύγ·ϭ ˬϝΎϤϫ· ϰϠϋ ΔϳϮτϨϤϟ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϱ΃ ϭ΃ ˬϪϴϠϋ (ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍) ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϲλϮϟ΍ ϭ΃ (ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍) Ϊϟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϋέ ϲϓ Ϯϫϭ .ϪΘϳΎϋήΑ Ϟϔτϟ΍ ΪϬόΘϳ ήΧ΁ κΨη ΔϴϋΎϤΘΟ΍ Ξϣ΍ήΑ ϊοϮϟ ΔϟΎόϓ Ε΍˯΍ήΟ· ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΐδΣ ˬΔϴ΋ΎϗϮϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϩάϫ ϞϤθΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ‘ .

ΕϻΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΗήΒΧ ϊϴγϮΗϭ ΎϬΗ΍έΎϬϣϭ ΎϬΗ΍έΪϗ ϦϴδΤΗ Ϧϣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϦϴϜϤΗ ΔϴϐΑ .ϲΤμϟ΍ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ ν΍ήϣϷ΍ Νϼϋ ϖϓ΍ήϣ ˭ϩάϫ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΕΎϣΪΧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϪϘΣ Ϧϣ Ϟϔσ ϱ΃ ϡήΤϳ ϻ΃ ϦϤπΘϟ :ϞΟ΃ Ϧϣ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ˬιΎΧ ϪΟϮΑ ˬάΨΘΗϭ ϼϣΎϛ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϝΎϤϋ· ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊΑΎΘΗ‘ .3 .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ˬΐΒγ ϱϷ ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ϪΘΌϴΑ ϲϓ ˬΔϤϳήϛϭ ΔϠϣΎϛ ΓΎϴΤΑ ΎϳΪδΟ ϭ΃ ΎϴϠϘϋ ϕϮόϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϊΘϤΗ ΏϮΟϮΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ ˭ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϠόϔϟ΍ ϪΘϛέΎθϣ ήδϴΗϭ βϔϨϟ΍ ϰϠϋ ϩΩΎϤΘϋ΍ ίΰόΗϭ ϪΘϣ΍ήϛ Ϫϟ ϞϔϜΗ ϑϭήχ ϞϔτϠϟ ϞϔϜΗϭ ϊΠθΗϭ ΔλΎΧ ΔϳΎϋήΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϕϮόϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ ΎϬϨϋ ϡΪϘϳ ϲΘϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϢϳΪϘΗ ˬΩέ΍ϮϤϟ΍ ήϓϮΘΑ ΎϨϫέ ˬϪΘϳΎϋέ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϠϟϭ Ϛϟάϟ ϞϫΆϤϟ΍ ˭ϪϧϮϋήϳ ϦϤϣ ΎϤϫήϴϏ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ ϑϭήχϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϟΎΣ ϊϣ ϡ˯ϼΘΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΐϠσ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ a ΓήϘϔϠϟ ΎϘϓϭ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ήϓϮΗ ˬϕϮόϤϟ΍ ϞϔτϠϟ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϼϟ Ύϛ΍έΩ·‘ ΔϳΎϋήΑ ϥϮϣϮϘϳ ϦϤϣ ΎϤϫήϴϏ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍ϮϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ˬϚϟΫ ϦϜϣ΃ ΎϤϠϛ ΎϧΎΠϣ ϢϴϠόΘϟ΍ ϰϠϋ ϼόϓ ϕϮόϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϝϮμΣ ΔϴϧΎϜϣ· ϥΎϤο ϰϟ· ϑΪϬΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ ˬϞϔτϟ΍ ˬϞϤϋ ΔγέΎϤϤϟ Ω΍ΪϋϹ΍ϭ ˬϞϴϫ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ· ΕΎϣΪΧϭ ˬΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΕΎϣΪΧϭ ˬΐϳέΪΘϟ΍ϭ ϩϮϤϧϭ ϞϔτϠϟ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΝΎϣΪϧϻ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ϯΩΆΗ ΓέϮμΑ ϚϟΫ ϪϴϘϠΗϭ ΔϴϬϴϓήΘϟ΍ ιήϔϟ΍ϭ ˭ϦϜϤϣ ϪΟϭ ϞϤϛ΃ ϰϠϋ ˬϲΣϭήϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϩϮϤϧ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϱΩήϔϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝΩΎΒΗ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ΡϭήΑ ˬϊΠθΗ ϥ΃ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ‘ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϦϴϗϮόϤϟ΍ ϝΎϔσϸϟ ϲϔϴχϮϟ΍ϭ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϲΒτϟ ΍ Νϼόϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϗϮϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ϚϟΫϭ ˬΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ·ϭ ΔϴϨϬϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ΓΩΎϋ· ΞϫΎϨϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήθϧ .ΓήγϷ΍ ϢϴψϨΘΑ ήπΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ˯Ύϐϟ· ΔϴϐΑ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ϭ ΔϟΎόϔϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .1 ΎϫΪϬΟ ϯέΎμϗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϝάΒΗϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϦϳήΧϵ΍ Ω΍ήϓϷ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ ΎϬϴϓ έάόΘϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϓϭ ˬϪΗήγ΃ ϞϤη ϊϤΠϟ Ϧϣ ϪΘϗΆϣ ϭ΃ ΔϤ΋΍Ω ΔϔμΑ ϡϭήΤϣ ήΧ΁ Ϟϔσ ϱϷ ΔΣϮϨϤϤϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ Ε΍Ϋ Ϟϔτϟ΍ ΢ϨϤϳ ˬϪΗήγϷ .ΔϴϣΎϨϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ˬΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ˬΔλΎΧ ΔϔμΑ ϰϋ΍ήΗϭ -1 -2 -3 -4 ϲϓ ϪϘΤΑϭ ϪϏϮϠΑ ϦϜϤϳ ϲΤλ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ΄Α ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .ϝΎϔσϷ΍ ΔΤμΑ ‘ 49 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .2 ˭ϝΎϔσϷ΍ϭ ϊοήϟ΍ ΕΎϴϓϭ ξϔΧ‘ ( ΃) ϰϠϋ ΪϳΪθΘϟ΍ ϊϣ ϝΎϔσϷ΍ ϊϴϤΠϟ ϦϴΘϣίϼϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ϭ ΔϴΒτϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ήϴϓϮΗ ΔϟΎϔϛ‘(Ώ) ˭ΔϴϟϭϷ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ήϳϮτΗ έϮϣ΃ ϖϳήσ Ϧϋ ˬΔϴϟϭϷ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ έΎσ· ϲϓ ϰΘΣ ΔϳάϐΘϟ΍ ˯Ϯγϭ ν΍ήϣϷ΍ ΔΤϓΎϜϣ (Ν) ϩΎϴϣϭ ΔϴϓΎϜϟ΍ ΔϳάϐϤϟ΍ ΔϳάϏϷ΍ ήϴϓϮΗ ϖϳήσ Ϧϋϭ ΔϟϮϬδΑ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ϖϴΒτΗ ΎϬϨϣ ˬϩήσΎΨϣϭ ΔΌϴΒϟ΍ ΙϮϠΗ έΎτΧ΃ ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϲϓ ΓάΧ΁ ˬΔϴϘϨϟ΍ Ώήθϟ΍ ˬΎϫΪόΑϭ ΓϻϮϟ΍ ϞΒϗ ΕΎϬϣϸϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ΔϟΎϔϛ (Ω) ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ ˬϞϔτϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϋΎτϗ ϊϴϤΟ ΪϳϭΰΗ ΔϟΎϔϛ (˰ϫ) ΔΤμϟ΍ φϔΣ ΉΩΎΒϣϭ ˬΔϴόϴΒτϟ΍ ΔϋΎοήϟ΍ Ύϳ΍ΰϣϭ ˬϪΘϳάϐΗϭ Ϟϔτϟ΍ ΔΤμΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϢϴϠόΗ ϰϠϋ ΕΎϋΎτϘϟ΍ ϩάϫ ϝϮμΣϭ ˬΙΩ΍ϮΤϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϗϮϟ΍ϭ ˬϲΌϴΒϟ΍ ΡΎΤλϹ΍ϭ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ϲϓ ΎϬΗΪϋΎδϣϭ ΕϻΎΠϤϟ΍ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ˬϦϳΪϟ΍ϮϠϟ ϡΪϘϤϟ΍ ΩΎηέϹ΍ϭ Δϴ΋ΎϗϮϟ΍ ΔϴΤμϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ ήϳϮτΗ (ϭ) .

Δγ΍έΪϟ΍ ϙήΗ ΕϻΪόϣ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ϢψΘϨϤϟ΍ έϮπΤϟ΍ ϊϴΠθΘϟ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍ (˰ϫ) ϰθϤΘϳ ϮΤϧ ϰϠϋ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ϡΎψϨϟ΍ Γέ΍Ω· ϥΎϤπϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΔϓΎϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ -a .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϰϟ· ϲΠϳέΪΗ ϞϜθΑ ϞλϮΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ΰϳΰόΘΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ‘ .2 Ϟϔτϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϡΪϘϳ ΐϠτΑ ΔϠλ ϱΫ ήΧ΁ έΎΒΘϋ΍ ϱ΃ Ϧϋ ϼπϓ ˬϞϔτϟ΍ ΔϟΎϋ· Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ .1 ΎϬϧϮϧΎϘϟ ΎϘϓϭ ϖΤϟ΍ ΍άϬϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϹ΍ ϖϴϘΤΘϟ Δϣίϼϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ άΨΘΗϭ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˭ϲϨσϮϟ΍ ιΎΨηϷ΍ϭ Ϟϔτϟ΍ ϑϭήχϭ Ωέ΍Ϯϣ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ˬΕΎϧΎϋϹ΍ ΢Ϩϣ ϲϐΒϨϳ‘ .ΕΎϧΎϋ· ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϪϨϋ ΔΑΎϴϧ ϭ΃ ϲϠϘόϟ΍ϭ ϲϧΪΒϟ΍ ϩϮϤϨϟ Ϣ΋ϼϣ ϲθϴόϣ ϯϮΘδϣ ϲϓ Ϟϔσ Ϟϛ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ ˭ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱϮϨόϤϟ΍ϭ ϲΣϭήϟ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ˬϞϔτϟ΍ Ϧϋ ϥϮϟϭΆδϤϟ΍ ϥϭήΧϵ΍ ιΎΨηϷ΍ ϭ΃ ΎϤϫΪΣ΃ ϭ΃ ϥ΍Ϊϟ΍Ϯϟ΍ ϞϤΤΘϳ‘ ˭Ϟϔτϟ΍ ϮϤϨϟ Δϣίϼϟ΍ ΔθϴόϤϟ΍ ϑϭήχ Ϧϴϣ΄ΘΑ ˬϢϬΗ΍έΪϗϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϢϬΗΎϴϧΎϜϣ· ΩϭΪΣ ϲϓ ˬϡΎϴϘϟ΍ Ϧϋ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ˬΎϬΗΎϴϧΎϜϣ· ΩϭΪΣ ϰϓϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΎϬϓϭήψϟ ΎϘϓϭ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ ϡΪϘΗϭ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϝΎϤϋ· ϲϠϋ ˬϞϔτϟ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ΎϤϫήϴϏϭ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ΓΪϋΎδϣ ˯ΎδϜϟ΍ϭ ΔϳάϐΘϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϢϋΪϟ΍ Ξϣ΍ήΑϭ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ˭ϥΎϜγϹ΍ϭ Ϧϣ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ΔϘϔϧ ϞϴμΤΗ ΔϟΎϔϜϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϟϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϳϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ Ϟϔτϟ΍ Δϣ΍ήϛ ϊϣ ‘ 50 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϪΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϖΤϠϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϹ΍ .ΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϞΧ΍Ω ˯΍Ϯγ ˬϞϔτϟ΍ Ϧϋ ΎϴϟΎϣ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϳήΧϵ΍ ιΎΨηϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϟϭΩ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ Ϧϋ ΎϴϟΎϣ ϝϭΆδϤϟ΍ κΨθϟ΍ ζϴόϳ ΎϣΪϨϋ ˬιΎΧ ϪΟϮΑϭ Ϧϣ ΕΎϗΎϔΗ΍ ϡ΍ήΑ· ϭ΃ ΔϴϟϭΩ ΕΎϗΎϔΗ΍ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊΠθΗ ˬϞϔτϟ΍ ΎϬϴϓ ζϴόϳ ϲΘϟ΍ .Ϫϋ΍ΪϳΈΑ ΔϠμϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϥΎϤπϟ΍ Ϧϣ ωΎϔΘϧϻ΍ ϲϓ ϖΤϟΎΑ Ϟϔσ ϞϜϟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϣΎϨϟ΍ ϭ΃ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϭ΃ ΔϳΎϋήϟ΍ νήϏϷ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϪϋΩϮΗ ϱάϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ Ε΍Ϋ ϯήΧϷ΍ ϑϭήψϟ΍ ϊϴϤΠϟϭ ϞϔτϠϟ ϡΪϘϤϟ΍ ΝϼόϠϟ ΔϳέϭΩ ΔόΟ΍ήϣ ϲϓ ΔϴϠϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΪΒϟ΍ ϪΘΤλ Νϼϋ .ΔΒγΎϨϣ ϯήΧ΃ ΕΎΒϴΗήΗ ΫΎΨΗ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ -1 -2 -3 -4 ΎϴΠϳέΪΗ ϖΤϟ΍ ΍άϬϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΎϤϋϺϟ ΎϘϴϘΤΗϭ ˬϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ -c :ϲϠϳ ΎϤΑ ιΎΧ ϪΟϮΑ ϡϮϘΗ ˬιήϔϟ΍ ΆϓΎϜΗ αΎγ΃ ϰϠϋϭ ˬϊϴϤΠϠϟ ΎϧΎΠϣ ΎΣΎΘϣϭ Ύϴϣ΍ΰϟ· ϲ΋΍ΪΘΑϻ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞόΟ (΃) ΎϬΘΣΎΗ·ϭ ΎϫήϴϓϮΗϭ ˬϲϨϬϤϟ΍ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ˯΍Ϯγ ˬϱϮϧΎΜϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϝΎϜη΃ ϰΘη ήϳϮτΗ ϊϴΠθΗ (Ώ) ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΔϴϧΎΠϣ ϝΎΧΩ· ϞΜϣ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ ˬϝΎϔσϷ΍ ϊϴϤΠϟ ˬΎϬϴϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ΪϨϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ ˬΕ΍έΪϘϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ϊϴϤΠϠϟ ΎΣΎΘϣ ˬΔΒγΎϨϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϰΘθΑ ˬϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞόΟ (Ν) ϰϓϭ ϝΎϔσϷ΍ ϊϴϤΠϟ ΓήϓϮΘϣ ΔϴϨϬϤϟ΍ϭ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔϳΩΎηέϹ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞόΟ (Ω) ˬϢϬϟϭΎϨΘϣ .4 ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ΔλΎΧ ΔϔμΑ ϰϋ΍ήΗϭ .

ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ΃ ˬϱϮϨόϤϟ΍ ϭ΃ ˬϲΣϭήϟ΍ ϭ΃ ˬϲϠϘόϟ΍ ϭ΃ ˬϲϧΪΒϟ΍ ϩϮϤϨΑ ϩάϫ άϴϔϨΗ ϞϔϜΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ΔϴϟΎόϔΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ΫΎϔϧ· ΔϴϐΑ ϥΎϤπϟ ΔΒγΎϨϣ ϯήΧ΃ Ε΍˯΍ΰΟ ϭ΃ ΕΎΑϮϘϋ νήϓ (Ν) ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ˬϞϘόϟ΍ ϰϠϋ ΓήΛΆϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ΓέΪΨϤϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ωϭήθϤϟ΍ ήϴϏ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ Ϧϣ ϝΎϔσϷ΍ ΔϳΎϗϮϟ ˬΔϳϮΑήΘϟ΍ϭ ‘ 51 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .a ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ ΓΎϋ΍ήϤΑ ϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϫέ ˬΎϬΗέ΍Ω·ϭ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ϲΘϟ΍ ΎϴϧΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϩάϫ ϩήϓϮΗ ϱάϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ΔϘΑΎτϣ ρ΍ήΘηΎΑϭ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ c ΓήϘϔϟ΍ .ϥϮϨϔϟ΍ ϰϓϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΔϳήΤΑ ΔϛέΎθϤϟ΍ϭ ϪϨδϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ϡΎϤΠΘγϻ΍ ΔϴϨϔϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΣ ίΰόΗϭ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗ‘ .ΔϴόϴΒτϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴϤϨΗ (˰ϫ) ϲϓ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ Ω΍ήϓϷ΍ ΔϳήΣ ϲϓ ϞΧΪΗ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ήδϔϳ Ύϣ a ΓΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ κϧ ϲϓ βϴϟ‘ .1 ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ΔΤμΑ ΍έΎο ϥϮϜϳ ϥ΃ ϭ΃ ˬϞϔτϟ΍ ϢϴϠόΘϟ ΔϗΎϋ· ϞΜϤϳ ϥ΃ ϭ΃ ΍ήϴτΧ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΢Οήϳ .1 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔϘϠόΘϤϟ΍ έϮϣϷ΍ ϲϓ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ΰϳΰόΘΑ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϡϮϘΗ‘ -& ήϴδϴΗϭ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ΔϴϣϷ΍ϭ ϞϬΠϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϲϓ ϡΎϬγϹ΍ ϑΪϬΑ ΔλΎΨΑϭ ˬϢϴϠόΘϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϔμΑ ϰϋ΍ήΗϭ .ΓΩΎϤϟ΍ :ϲϠϳ ΎϤΑ ιΎΧ ϪΟϮΑ ϑ΍ήσϷ΍ ˬϞϤόΑ ϕΎΤΘϟϼϟ ΎϴϧΩ έΎϤϋ΃ ϭ΃ ϰϧΩ΃ ήϤϋ ΪϳΪΤΗ‘ ( ΃) ˬϪϓϭήχϭ ϞϤόϟ΍ ΕΎϋΎδϟ ΐγΎϨϣ ϡΎψϧ ϊοϭ‘(Ώ) .ϪΘϐϟ ϝΎϤόΘγ΍ ϭ΃ ˬϩή΋Ύόη ΔγέΎϤϣϭ ϪϨϳΪΑ έΎϬΟϻ΍ ϭ΃ ˬϪΘϓΎϘΜΑ Δτθϧ΃ϭ ΏΎόϟϷ΍ Δϟϭ΍ΰϣϭ ˬύ΍ήϔϟ΍ Ζϗϭϭ ΔΣ΍ήϟ΍ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .2 Δτθϧ΃ϭ ϲϣΎϤΠΘγϻ΍ϭ ϲϨϔϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ρΎθϨϠϟ ΔϳϭΎδΘϣϭ ΔϤ΋ϼϣ ιήϓ ήϴϓϮΗ ϰϠϋ ϊΠθΗϭ .ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϣΎϨϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ :ϮΤϧ ΎϬΟϮϣ Ϟϔτϟ΍ ϢϴϠόΗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϖϓ΍ϮΗ‘ .ύ΍ήϔϟ΍ ΕΎϗϭ΃ ϞϤϋ ϱ΃ ˯΍Ω΃ Ϧϣϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ Ϧϣ ϪΘϳΎϤΣ ϲϓ Ϟϔτϟ΍ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .ΔΜϳΪΤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϰϟ·ϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ .c ˭ΎϬΗΎϧΎϜϣ· ϰμϗ΃ ϰϟ· ΔϴϧΪΒϟ΍ϭ ΔϴϠϘόϟ΍ ϪΗ΍έΪϗϭ ϪΒϫ΍Ϯϣϭ Ϟϔτϟ΍ ΔϴμΨη ΔϴϤϨΗ‘ (΃) ϢϣϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϲϓ ΔγήϜϤϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴϤϨΗ‘ (Ώ) ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϱάϟ΍ ΪϠΒϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ ˬΔλΎΨϟ΍ ΔϤϴϗϭ ϪΘϐϟϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϪΘϳϮϫϭ Ϟϔτϟ΍ ϯϭΫ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴϤϨΗ (Ν) ˭ϪΗέΎπΣ Ϧϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ Ε΍έΎπΤϟ΍ϭ ϞλϷ΍ ϲϓ Ϫϴϓ ΄θϧ ϱάϟ΍ ΪϠΒϟ΍ϭ Ϟϔτϟ΍ Ϫϴϓ ζϴόϳ ΢ϣΎδΘϟ΍ϭ ϢϠδϟ΍ϭ ϢϫΎϔΘϟ΍ Ϧϣ ΡϭήΑ ˬήΣ ϊϤΘΠϣ ϲϓ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήόθΘδΗ ΓΎϴΤϟ Ϟϔτϟ΍ Ω΍Ϊϋ· (Ω) ΔϴϨσϮϟ΍ϭ ΔϴϨΛϹ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ϭ ΏϮόθϟ΍ ϊϴϤΟ ϦϴΑ Δϗ΍Ϊμϟ΍ϭ ϦϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ˭ϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ ϰϟ· ϥϮϤΘϨϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ϭ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ .ΔϟϭΪϟ΍ ΎϬόπΗ Ϊϗ ίϮΠϳ ϻ ˬϦϴϴϠλϷ΍ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ιΎΨη΃ ϭ΃ ΔϳϮϐϟ ϭ΃ ΔϴϨϳΩ ϭ΃ ΔϴϨΛ· ΕΎϴϠϗ΃ ΎϬϴϓ ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΔϴϘΑ ϊϣ ˬϊΘϤΘϳ ϥ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜδϟ΍ ϚΌϟϭϷ ϭ΃ ΕΎϴϠϗϷ΍ ϚϠΘϟ ϰϤΘϨϤϟ΍ Ϟϔτϟ΍ ϥΎϣήΣ .2 ϝϭΪϟ΍ ϡϮϘΗ ˬΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ϯήΧϷ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣϭ ˬνήϐϟ΍ ΍άϬϟϭ .

Ϟϔτϟ΍ ΓΎϓέ ΐϧ΍ϮΟ Ϧϣ ΐϧΎΟ ϱ΄Α ΓέΎπϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ ϝΎϜη΃ ή΋Ύγ Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϤΤΗ :ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ Ώϭήο Ϧϣ ϩήϴϐϟ ϭ΃ ΐϳάόΘϠϟ Ϟϔσ ϱ΃ νήόϳ ϻ΃‘ ( ΃) Ϣ΋΍ήΟ ΐΒδΑ ΓΎϴΤϟ΍ ϱΪϣ ϦΠδϟ΍ ϭ΃ ϡ΍ΪϋϹ΍ ΔΑϮϘϋ νήϔΗ ϻϭ .ΔΤϠδϤϟ΍ ΎϬΗ΍Ϯϗ ϲϓ ΔϨγ Γήθϋ βϤΧ ϪϨγ ώϠΒΗ Ϣϟ κΨη ϱ΃ ΪϴϨΠΗ Ϧϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϊϨΘϤΗ‘ .ΔϴϔδόΗ ϭ΃ ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΓέϮμΑ ϪΘϳήΣ Ϧϣ Ϟϔσ ϱ΃ ϡήΤϳ ϻ΃‘(Ώ) ήμϗϷϭ ήϴΧ΃ ΄ΠϠϤϛ ϻ· ϪΘγέΎϤϣ ίϮΠϳ ϻϭ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ϪϨΠγ ϭ΃ ϩίΎΠΘΣ΍ ϭ΃ Ϟϔτϟ΍ ˬΔΒγΎϨϣ ΔϴϨϣί ΓήΘϓ ˬϥΎδϧϹ΍ ϲϓ ΔϠλ΄ΘϤϟ΍ Δϣ΍ήϜϠϟ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ ΔϴϧΎδϧΈΑ ϪΘϳήΣ Ϧϣ ϡϭήΤϣ Ϟϔσ Ϟϛ ϞϣΎόϳ (Ν) Ϟϔσ Ϟϛ Ϟμϔϳ ˬιΎΧ ϪΟϮΑϭ .ΏήΤϟ΍ ϲϓ ΍ήηΎΒϣ Ύϛ΍ήΘη΍ ΔϨγ Γήθϋ βϤΧ ϢϬϨγ ώϠΒϳ .1 .2 .Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ϡ΍ήΘΣ΍ ϦϤπΗ ϥ΃ϭ ϞϔτϟΎΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋϭ ΔΤϠδϤϟ΍ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϙήΘθϳ ϻ΃ ϦϤπΗ ϲϜϟ ΎϴϠϤϋ ΔϨϜϤϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .ΎϨγ ήΒϛ΃ Ϣϫ ϦϤϟ ΔϳϮϟϭϷ΍ ˯ΎτϋϹ ϲόδΗ ϥ΃ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ˬΔϨγ ‘ 52 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ˯΍ήΟ· ϱ΃ ϲϓ ΔϋήδΑ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ΔϘΒτϨϤϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϡήΘΤΗ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ‘ .3 Γήθϋ ϲϧΎϤΛ ώϠΒΗ Ϣϟ ΎϬϨϜϟϭ ΔϨγ Γήθϋ βϤΧ ϢϬϨγ ΖϐϠΑ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ΪϴϨΠΘϟ΍ ΪϨϋϭ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ Ω΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΝΎΘϧ· ϲϓ ϝΎϔσϷ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϊϨϤϟϭ ˬΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϟϭΪϟ΍ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ ϲϓ ΕΩΪΤΗ ΎϤΒδΣϭ ΎϬΑ έΎΠΗϻ΍ϭ Δϋϭήθϣ ήϴϏ ΔϘϳήτΑ ϩάϬϟϭ .ΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ˬϢϬϨϋ Ν΍ήϓϺϟ ΔϴϧΎϜϣ· ΩϮΟϭ ϥϭΩ ΔϨγ Γήθϋ ϲϧΎϤΛ Ϧϋ ϢϫέΎϤϋ΃ ϞϘΗ ιΎΨη΃ ΎϬΒϜΗήϳ ϝΎϘΘϋ΍ ϯήΠϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ .Γήϋ΍Ϊϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ νϭήόϟ΍ ϲϓ ϝΎϔσϸϟ ϲϟϼϐΘγϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ (Ν) ϑΎτΘΧ΍ ϊϨϤϟ ϑ΍ήσϷ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ .ϪϨγ ΍ϮϐϠΑ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ϰϋ΍ήΗ ΔϘϳήτΑϭ ˬϚϟΫ ϑϼΧ ϲπΘϘΗ Ϟϔτϟ΍ ΔΤϠμϣ ϥ΃ ήΒΘόϳ Ϣϟ Ύϣ ˬϦϴϐϟΎΒϟ΍ Ϧϋ ϪΘϳήΣ Ϧϣ ϡϭήΤϣ ˬΕ΍έΎϳΰϟ΍ϭ Εϼγ΍ήϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϪΗήγ΃ ϊϣ ϝΎμΗ΍ ϰϠϋ ˯ΎϘΒϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϫϟ ϥϮϜϳϭ ˬΔϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ϑϭήψϟ΍ ϲϓ ϻ· ΔϴϧϮϧΎϗ ΓΪϋΎδϣ ϰϠϋ ΔϋήδΑ ϝϮμΤϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϪΘϳήΣ Ϧϣ ϡϭήΤϣ Ϟϔσ ϞϜϟ ϥϮϜϳ (Ω) Ϧϣ ϪϧΎϣήΣ Δϴϋήη ϲϓ Ϧότϟ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ Ϧϋ ϼπϓ ˬΔΒγΎϨϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΖΒϟ΍ ϯήΠϳ ϥ΃ ϰϓϭ ˬϯήΧ΃ ΓΪϳΎΤϣϭ ΔϠϘΘδϣ ΔμΘΨϣ ΔτϠγ ϭ΃ ΔϤϜΤϣ ϡΎϣ΃ ΔϳήΤϟ΍ .ϲδϨΠϟ΍ ϙΎϬΘϧϻ΍ϭ ϲδϨΠϟ΍ ϝϼϐΘγϻ΍ ϝΎϜη΃ ϊϴϤΟ Ϧϣ Ϟϔτϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ ΓΩΪόΘϤϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϨΜϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ˬιΎΧ ϪΟϮΑ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ν΍ήϏϷ΍ :ϊϨϤϟ ϑ΍ήσϷ΍ ˬωϭήθϣ ήϴϏ ϲδϨΟ ρΎθϧ ϱ΃ ϰσΎόΗ ϰϠϋ Ϟϔτϟ΍ ϩ΍ήϛ· ϭ΃ ϞϤΣ‘ (΃) ήϴϏ ΔϴδϨΠϟ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΓέΎϋΪϟ΍ ϲϓ ϝΎϔσϸϟ ϲϟϼϐΘγϻ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍‘(Ώ) ˬΔϋϭήθϤϟ΍ .ϝΎϜηϷ΍ Ϧϣ ϞϜη ϱ΄Α ϭ΃ ν΍ήϏϷ΍ Ϧϣ νήϏ ϱϷ ϢϬΑ έΎΠΗϻ΍ ϭ΃ ϢϬόϴΑ ϭ΃ ϝΎϔσϷ΍ .

ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ ϭ΃ ˬΔϨϴϬϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎδϧ·ϼϟ΍ ϭ΃ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ ϭ΃ ΔϠϣΎόϤϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη .1 ίΰόΗϭ ˬϩέΪϗϭ ϪΘϣ΍ήϜΑ Ϟϔτϟ΍ αΎδΣ· ΔΟέΩ ϊϓέ ϊϣ ϖϔΘΗ ΔϘϳήτΑ ϞϣΎόϳ ϥ΃ ϲϓ ϚϟΫ ϪϴϠϋ Ϟϔτϟ΍ Ϧγ ϲϋ΍ήΗϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ Ϧϣ ϦϳήΧ϶ϟ ΎϤϟ Ϟϔτϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ .ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ˯ΎϨΑ έϭΪΑ ϪϣΎϴϗϭ Ϟϔτϟ΍ ΝΎϣΪϧ΍ ΓΩΎϋ· ϊϴΠθΗ Ώ΍ϮμΘγ΍ϭ ϪΟϮΑ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϞϔϜΗ ˬΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣϭ ˬϚϟάϟ ΎϘϴϘΤΗϭ‘ .ϪΘϣ΍ήϛϭ ˬϪΗ΍άϟ Ϫϣ΍ήΘΣ΍ϭ ˬϞϔτϟ΍ ΔΤλ ίΰόΗ ΔΌϴΑ ϲϓ ϩάϫ ΝΎϣΪϧϻ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ΍άϫ ΖΒΜϳ ϭ΃ ϚϟάΑ ϢϬΘϳ ϭ΃ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϚϬΘϧ΍ Ϫϧ΃ ϲϋΪϳ Ϟϔσ Ϟϛ ϖΤΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϑήΘόΗ‘ .4 ΔϳΎϋέϭ ΔϳΎϤΣ ϦϤπΗ ϲϜϟ ΎϴϠϤϋ ΔϨϜϤϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ϊϴϤΟ ˬΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϴϧΪϤϟ΍ .2 :ϲϠϳ Ύϣ ˬιΎΧ ϝΎόϓ΃ ΐΒδΑ ϪϴϠϋ ϚϟΫ ΕΎΒΛ· ϭ΃ ϚϟάΑ ϪϣΎϬΗ΍ ϭ΃ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ Ϟϔτϟ΍ ϙΎϬΘϧ΍ ˯ΎϋΩ· ϡΪϋ‘ ( ΃) ˬΎϬΑΎϜΗέ΍ ΪϨϋ ϲϟϭΪϟ΍ ϭ΃ ϲϨσϮϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΓέϮψΤϣ ϦϜΗ Ϣϟ έϮμϗ ϪΟϭ΃ ϭ΃ ϰϠϋ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ ϚϟάΑ ϢϬΘϳ ϭ΃ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϚϬΘϧ΍ Ϫϧ΄Α ϲϋΪϳ Ϟϔσ ϞϜϟ ϥϮϜϳ‘(Ώ) :ϞϗϷ΍ ˬϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ϪΘϧ΍Ω· ΖΒΜΗ ϥ΃ ϰϟ· ϪΗ˯΍ήΑ ν΍ήΘϓ΍ "1" ˯ΎϴλϭϷ΍ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ ϖϳήσ Ϧϋ ˬϪϴϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ϢϬΘϟΎΑ ΓήηΎΒϣϭ ΍έϮϓ ϩέΎτΧ· "2" Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϴϧϮϧΎϗ ΓΪϋΎδϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ˬ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ϪϴϠϋ ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˬϪϋΎϓΩ ϢϳΪϘΗϭ Ω΍ΪϋϹ ΔϤ΋ϼϤϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ήϴΧ΄Η ϥϭΩ ϩ΍ϮϋΩ ϲϓ ϞμϔϟΎΑ ΔϬϳΰϧϭ ΔϠϘΘδϣϭ ΔμΘΨϣ Δϴ΋Ύπϗ ΔΌϴϫ ϭ΃ ΔτϠγ ϡΎϴϗ "3" ϯήΧ΃ ΔΒγΎϨϣ ΓΪϋΎδϤΑ ϭ΃ ϲϧϮϧΎϗ έΎθΘδϣ έϮπΤΑ ˬϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ΔϟΩΎϋ ΔϤϛΎΤϣ ϲϓ ΔΤϠμϣ ήϴϏ ϲϓ ϚϟΫ ϥ΃ ήΒΘόϳ Ϣϟ Ύϣ ˬϪϴϠϋ ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴλϭϷ΍ ϭ΃ ϪϳΪϟ΍ϭ έϮπΤΑϭ ˬϪΘϟΎΣ ϭ΃ ϪϨγ ϥΎΒδΤϟ΍ ϲϓ άΧ΃ ΍Ϋ· ΎϤϴγ ϻϭ ˬϰϠπϔϟ΍ Ϟϔτϟ΍ Ϧϴϣ΄Η ϭ΃ Ώ΍ϮΠΘγ΍ϭ ˬΐϧάϟΎΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϭ΃ ΓΩΎϬθΑ ˯ϻΩϹ΍ ϰϠϋ Ϫϫ΍ήϛ· ϡΪϋ "4" Ϟχ ϲϓ ϪΤϟΎμϟ ΩϮϬθϟ΍ Ώ΍ϮΠΘγ΍ϭ ϙ΍ήΘη΍ ΔϟΎϔϛϭ ϦϴπϫΎϨϤϟ΍ ΩϮϬθϟ΍ Ώ΍ϮΠΘγ΍ ˬΓ΍ϭΎδϤϟ΍ Ϧϣ ϑϭήχ Δϴ΋Ύπϗ ΔΌϴϫ ϭ΃ ΔμΘΨϣ ΔτϠγ ϡΎϴϗ Ϧϴϣ΄Η ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϚϬΘϧ΍ Ϫϧ΃ ήΒΘϋ΍ ΍Ϋ· "5" ήϴΑ΍ΪΗ Δϳ΃ ϰϓϭ έ΍ήϘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋΈΑ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ϰϠϋ΃ ΔϬϳΰϧϭ ΔϠϘΘδϣ ˬϚϟάϟ ΎόΒΗ Δοϭήϔϣ ΔϐϠϟ΍ ϢϬϓ Ϟϔτϟ΍ ϰϠϋ έάόΗ ΍Ϋ· ΎϧΎΠϣ ϱϮϔη ϢΟήΘϣ ΓΪϋΎδϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ "6" ˬΎϬΑ ϖτϨϟ΍ ϭ΃ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ .3 ˬϚϟΫ ϢϬϴϠϋ ΖΒΜϳ ϭ΃ ϚϟάΑ ϥϮϤϬΘϳ ϭ΃ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΍ϮϜϬΘϧ΍ ϢϬϧ΃ ϰϋΪϳ Ϧϳάϟ΍ ϝΎϔσϷ΍ ϰϠϋ :ϲϠϳ ΎϤΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔλΎΧϭ ˬΕΎΑϮϘόϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϙΎϬΘϧϻ ΔϴϠϫϷ΍ ϢϬϳΪϟ βϴϟ ϝΎϔσϷ΍ ϥ΃ ΎϬϧϭΩ νήΘϔϳ ΎϴϧΩ Ϧγ ΪϳΪΤΗ‘ ( ΃) Ε΍˯΍ήΟ· ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ ϥϭΩ ϝΎϔσϷ΍ ˯ϻΆϫ ΔϠϣΎόϤϟ ˯ΎπΘϗϻ΍ ΪϨϋ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍ Ώ΍ϮμΘγ΍‘(Ώ) .ϯϮϋΪϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϊϴϤΟ ˯ΎϨΛ΃ ΎϣΎϤΗ ΔλΎΨϟ΍ ϪΗΎϴΣ ϡ΍ήΘΣ΍ Ϧϴϣ΄Η "7" ΎμϴμΧ ΔϘΒτϨϣ ΕΎδγΆϣϭ ΕΎτϠγϭ Ε΍˯΍ήΟ·ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΔϣΎϗ· ήϳΰόΘϟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰόδΗ‘ .ϼϣΎϛ ϡ΍ήΘΣ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡήΘΤΗ ϥ΃ Δτϳήη ˬΔϴ΋Ύπϗ ‘ 53 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ϥΎϜδϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϲϟϭΪϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϰπΘϘϤΑ ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟϻ ΎϘϓϭ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ‘ .΢Ϡδϣ ω΍ΰϨΑ ϦϳήΛ΄ΘϤϟ΍ ϝΎϔσϷ΍ ΝΎϣΪϧϻ΍ ΓΩΎϋ·ϭ ϲδϔϨϟ΍ϭ ϲϧΪΒϟ΍ Ϟϴϫ΄Θϟ΍ ϊϴΠθΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϟϛ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ άΨΘΗ ϱ΃ ϭ΃ ΐϳάόΘϟ΍ ϭ΃ ˬΓ˯ΎγϹ΍ ϭ΃ ϝϼϐΘγϻ΍ ϭ΃ ϝΎϤϫϹ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϞϜη ϱ΃ ΔϴΤο ϊϘϳ ϱάϟ΍ ϞϔτϠϟ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϯήΠϳϭ .

ϦϴΗϮμϤϟ΍ ϦϳήοΎΤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϠΜϤϣ Ε΍ϮλϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϰϠϋϭ Ε΍ϮλϷ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˬέΎΒΘΧϻ΍ϭ ˬΓέϮθϤϟ΍ϭ ˬϑ΍ήηϹ΍ϭ ΩΎηέϹ΍ϭ ΔϳΎϋήϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ ϞΜϣ ˬΔϔϠΘΨϣ ΕΎΒϴΗήΗ ΡΎΘΗ‘ .ϦϳήϬη ϥϮπϏ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ· ΎϬϐϠΒϳϭ ˬϢϬΘΤηέ ϲΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΎϨϴΒϣ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ .˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϝΎϔσϷ΍ϭ έΎΒϜϟ΍ ϦϴΑ ˬΔϟΎόϔϟ΍ϭ ΕΪϬόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ άϴϔϨΗ ˯ΎϔϴΘγ΍ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϪΗίήΣ΃ ϱάϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ Δγ΍έΩ νήϐϟ ΄θϨΗ :ϲϠϳ ΎϤϴϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟΎΑ ϊϠτπΗ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΤΑ ΔϴϨόϣ ΔϨΠϟ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ Δόϴϓήϟ΍ ΔϴϘϠΨϟ΍ ΔϧΎϜϤϟ΍ ϯϭΫ Ϧϣ ˯΍ήΒΧ Γήθϋ Ϧϣ ΔϨΠϠϟ΍ ϒϟ΄ΘΗ‘ .˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϢϬϣήΟϭ ϢϬϓϭήχ ϊϣ ΐγΎϨΘΗϭ ϢϬϫΎϓέ Ϣ΋ϼΗ ΔϘϳήτΑ ϝΎϔσϷ΍ ΔϠϣΎόϣ ΩήΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ϭ Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϝΎϤϋ· ϰϟ· ˯Ύπϓ· ωήγ΃ ϥϮϜΗ ϡΎϜΣ΃ ϱ΃ βϤϳ Ύϣ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ βϴϟ :ϲϓ ˬϭ΃ ˬϑήσ ΔϟϭΩ ϥϮϧΎϗ (΃) .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϢϣϷ΍ ήϘϣ ϲϓ ΎϫΪϘϋ ϲϟ· ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϮϋΪϳ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϠϟ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ϲϓ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϯήΠΗ‘ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϪϴτϐΗ ϱάϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ϝΩΎόϟ΍ ϲϓ΍ήϐΠϟ΍ ϊϳίϮΘϠϟ έΎΒΘϋϻ΍ ϰϟϮϳϭ ˬΔϴμΨθϟ΍ ϢϬΘϔμΑ ˯ΎπϋϷ΍ ˯ϻΆϫ ϞϤόϳϭ .ΪϳΪΟ Ϧϣ ϢϬΤϴηήΗ ϯήΟ ΍Ϋ· ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ΓΩΎϋ· ίϮΠϳϭ .Ε΍ϮϨγ ϊΑέ΃ ΓΪϤϟ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ‘ .4 ϥΎϤπϟ ˬΔϴδγΆϤϟ΍ ΔϳΎϋήϟ΍ Ϟ΋΍ΪΑ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϲϨϬϤϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑϭ ˬΔϧΎπΤϟ΍ϭ .5 ˬϦϴΘϨγ ˯ΎπϘϧΎΑ ϲπϘϨΗ ϝϭϷ΍ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϲϓ ϦϴΒΨΘϨϤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ΔδϤΧ Δϳϻϭ ΓΪϣ ϥ΃ ήϴϏ ‘ 54 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϦϴΘϨγ Ϟϛ Γήϣ ϚϟΫ ΪόΑϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϲϓ ΎϬΗΎΤϴηήΗ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΎϬϴϓ ΎϫϮϋΪϳ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ· ΔϟΎγέ ΏΎΨΘϧ΍ Ϟϛ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ϦϴΤηήϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϊϴϤΠΑ Ύϴ΋ΎΒϔϟ΃ ΎΒϴΗήΗ ΔΒΗήϣ ΔϤ΋Ύϗ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ Ϊόϳ ϢΛ .3 ϰϠϋ ήϬη΃ ΔόΑέ΃ ϞΒϗ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϪΟϮϳϭ .ΎϫΎϳΎϋέ ϦϴΑ Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ΎμΨη ΢ηήΗ ϥ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ϩάϫ ΫΎϔϧ ˯ΪΑ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ήΜϛϷ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ ΔΘγ ΪόΑ ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳϮπόϟ ϝϭϷ΍ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϯήΠϳ‘ .2 .ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ϱέΎδϟ΍ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍‘ (Ε) ΔϤ΋ϼϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟΎΑ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ΎϬϣΎϜΣ΃ϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ΉΩΎΒϣ ήθϨΗ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ .1 ΎϫΎϳΎϋέ ϦϴΑ Ϧϣ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΐΨΘϨΗϭ .4 ΎϴϧϮϧΎϗ ΎΑΎμϧ ΎϬϴϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲΜϠΛ έϮπΣ ϞϜθϳ ϲΘϟ΍ ˬΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϩάϫ ϰϓϭ .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ήΒϛ΃ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ΔϨΠϠϟ΍ ΔϳϮπόϟ ϥϮΒΨΘϨϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϥϮϜϳ ˬΎϬϟ .Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϢψϨϠϟ ϞϜϟϭ ˬϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϢϬΤηήΗ ιΎΨη΃ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ϱήδϟ΍ ω΍ήΘϗϻΎΑ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΐΨΘϨϳ‘ .

ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΗ ϥ΄θΑ ΎϬ΋΍ήΒΧ ΓέϮθϣ ϢϳΪϘΘϟ ˬΎϤ΋ϼϣ ϩ΍ήΗ ΎϤΒδΣ ˬϯήΧϷ΍ ΔμΘΨϤϟ΍ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ ϮϋΪΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟϭ .8 .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬϣΎψϧ ΔϨΠϠϟ΍ ϊπΗ‘ .ϰϨόϤϟ΍ ήϳέΎϘΗ Ϧϣ ϪϣΪϘΗ Ύϣ ϲϓ ˬέήϜΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟ΍ ϲϟ· ϼϣΎη Ύϴϟϭ΃ ΍ήϳήϘΗ ΖϣΪϗ ϑήσ ΔϟϭΪΑ ΔΟΎΣ ϻ‘ .ΔϋήϘϟΎΑ ϡΎϬϣ ΔϳΩ΄Η ϰϠϋ έΩΎϗ ήϴϏ Ϫϧ΃ ήΧ΁ ΐΒγ ϱϷ ϦϠϋ΃ ϭ΃ ϝΎϘΘγ΍ ϭ΃ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ ϰϓϮΗ ΍Ϋ·‘ .ΎϬϤϳΪϘΗ ΎϬϟ ϖΒγ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ˬΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ (Ώ) 1 ΓήϘϔϠϟ ΎϘϓϭ ΔϘΣϻ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΘΑ ΔϠλ Ε΍Ϋ ΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΐϠτΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟ ίϮΠϳ‘ ήϳέΎϘΗ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ βϠΠϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˬϦϴΘϨγ Ϟϛ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϰϟ· ΔϨΠϠϟ΍ ϡΪϘΗ‘ .ΔϨΠϠϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΎϨϫέ ˬΔϳϻϮϟ΍ Ϧϣ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔδϤΨϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ˯ϻΆϫ ˯ΎϤγ΃ έΎϴΘΧΎΑ ωΎϤΘΟϻ΍ βϴ΋έ ϡϮϘϳ ΓήηΎΒϣ ϝϭϷ΍ ΏΎΨΘϧϻ΍ ΪόΑϭ .6 ΓΪϤϟ΍ ϞϤϜϴϟ ΎϫΎϳΎϋέ ϦϴΑ Ϧϣ ήΧ΁ ΍ήϴΒΧ Ϯπόϟ΍ ΢ϴηήΘΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϴόΗ ˬΔϨΠϠϟ΍ .ϦϴΘϨγ ΓήΘϔϟ ΎϬΒΘϜϣ ˯Ύπϋ΃ ΔϨΠϠϟ΍ ΐΨΘϨΗ‘ .10 .ΏΎόμϟ΍ϭ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΕΪΟϭ ϥ· ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑ ΎϬΑ ΪϬόΘϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻΎΑ ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΘϟ ϼϣΎη ΎϤϬϓ ΔϨΠϠϟ ήϓϮΗ ΔϴϓΎϛ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ Ύπϳ΃ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϞϤΘθΗ .Ε΍ϮϨγ βϤΧ Ϟϛ Γήϣ ϚϟΫ ΪόΑϭ‘(Ώ) ˯ΎϓϮϟ΍ ΔΟέΩ ϰϠϋ ήΛΆΗ ϲΘϟ΍ ΏΎόμϟ΍ϭ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑ ΓΪόϤϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ΢οϮΗ‘ ϥ΃ ΐΠϳϭ .7 .ΎϬΘτθϧ΃ Ϧϋ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑ ΎϬϔ΋ΎχϮΑ Ϧϣ Ε΂ϓΎϜϣ ϰϠϋ ˬΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΐΟϮϤΑ Γ΄θϨϤϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϞμΤϳ‘.ΎϬϨϣ Ϟϛ Δϳϻϭ ϕΎτϧ ϲϓ ϞΧΪΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ άϴϔϨΗ Ϧϋ ήϳέΎϘΗ ϢϳΪϘΘϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϟϮϔτϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϤψϨϣϭ ˬΎϬΘτθϧ΃ ϕΎτϧ ϲϓ ϞΧΪΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ‘ 55 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϡΎϜΣ΃ϭ ρϭήη Ϧϣ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩέήϘΗ Ϊϗ ΎϤϟ ΎϘϓϭ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϋ ήϳέΎϘΗ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ˬΔϨΠϠϟ΍ ϰϟ· ϡΪϘΗ ϥ΄Α ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΪϬόΘΗ‘ ϲϓ ίήΤϤϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ Ϧϋϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ΎϬΑ ϑήΘόϤϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ΫΎϔϧϹ ΎϬΗΪϤΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ :ϕϮϘΤϟ΍ ϚϠΘΑ ϊΘϤΘϟ΍ ˬΔϴϨόϤϟ΍ ϑήτϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΫΎϔϧ ˯ΪΑ Ϧϣ ϦϴΘϨγ ϥϮπϏ ϲϓ‘ ( ΃) .4 .6 :ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϪϴτϐΗ ϱάϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ϝΎόϓ ϮΤϧ ϲϠϋ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΗ ϢϋΪϟ ϢϣϷ΍ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϟϮϔτϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϤψϨϣϭ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ ϖΣ Ϧϣ ϥϮϜϳ‘ ( ΃) ϩάϫ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ΎϬΘϳϻϭ ϕΎτϧ ϲϓ ϞΧΪϳ Ύϣ άϴϔϨΗ ϲϓ ήψϨϟ΍ ϯΪϟ ΔϠΜϤϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ ΔϟϮϔτϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϤψϨϣϭ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ ϮϋΪΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟϭ .ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΎϨϫέ ˬΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϠϟ ωΎϤΘΟ΍ ϲϓ ˬήϣϷ΍ ΔϟΎόϓ ΓέϮμΑ ΔϨΠϠϟ΍ ωϼτοϻ ϖϓ΍ήϣϭ ϦϴϔχϮϣ Ϧϣ ϡΰϠϳ Ύϣ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ήϓϮϳ‘.9 ϰπΘϗ΍ ΍Ϋ· ˬΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ ΩΎόϳϭ ˬΔϨΠϠϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ΓΪϣ ΩΪΤΗϭ ΔϨδϟ΍ ϲϓ Γήϣ ΓΩΎϋ ΔϨΠϠϟ΍ ϊϤΘΠΗϭ .ΔϨΠϠϟ΍ ϩΩΪΤΗ ήΧ΁ ΐγΎϨϣ ϥΎϛ ϱ΃ ϲϓ ϭ΃ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ήϘϣ ϲϓ ΓΩΎϋ ΔϨΠϠϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ΪϘόΗ‘ .5 .ΎϬϧ΍ΪϠΑ ϲϓ έϮϬϤΠϠϟ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϰϠϋ ΎϫήϳέΎϘΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΢ϴΘΗ‘ .11 .3 .2 .1 .

1 ΍Ϋ· ΎϤΑ ϩέΎτΧΈΑ ΐϠσ ϊϣ ΡήΘϘϤϟ΍ ϞϳΪόΘϟΎΑ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ύϼΑΈΑ ά΋ΪϨϋ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϡϮϘϳϭ .ΎϬϴϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ϭ ΕΎΣ΍ήΘϗϻ΍ ϲϓ ήψϨϠϟ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϠϟ ήϤΗΆϣ ΪϘϋ άΒΤΗ ϝϭΪϟ΍ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΍άϫ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ήϬη΃ ΔόΑέ΃ ϥϮπϏ ϲϓ ˬϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΚϠΛ Ϊϴϳ΄Η ΔϟΎΣ ϰϓϭ ϱ΃ ϡΪϘϳϭ .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϪϣΪϘΗ ϥ΃ϭ ϞϳΪόΗ ϝΎΧΩ· ΡήΘϘΗ ϥ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ϱϷ ίϮΠϳ‘ .ΕΪΟϭ ϥ· .1 .ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϳΎϋέ ΖΤΗ ϩΪϘϋ ϰϟ· ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϮϋΪϳ ˬήϤΗΆϤϟ΍ ΍άϫ ΪϘϋ ˬώϴϠΒΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϰϟ· ήϤΗΆϤϟ΍ ϲϓ ΔΗϮμϤϟ΍ϭ ΓήοΎΤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϴΒϠϏ΃ ϩΪϤΘόΗ ϞϳΪόΗ ˭ϩέ΍ήϗϹ Ϣϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩήϘΗ ΎϣΪϨϋ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ c ΓήϘϔϠϟ ΎϘϓϭ ϩΩΎϤΘϋ΍ ϢΘϳ ϞϳΪόΗ ϱ΃ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ‘ .2 ˭ϦϴΜϠΜϟ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϓ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϪϠΒϘΗϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϘΒΗϭ ΎϬΘϠΒϗ ϲΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϠϟ ΔϣΰϠϣ ˬΎϫΫΎϔϧ ˯ΪΑ ΪϨϋ ˬΕϼϳΪόΘϟ΍ ϥϮϜΗ -& .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ϖϳΪμΘϟ΍ ϙϮϜλ ωΩϮΗϭ .ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϊϴϗϮΘϟ΍ ΏΎΑ ΢Θϔϳ .ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϡΎϤπϧϻ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ Ϛλ ω΍Ϊϳ· ΦϳέΎΗ ϲϠϳ ϱάϟ΍ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ‘ .ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΎΣϮΘϔϣ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϰϟ· ϡΎϤπϧϻ΍ ΏΎΑ Ϟψϳ .ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ΕΎϘϴϠόΘΑ ΔΑϮΤμϣ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϠϟ ώϠΒΗϭ ˬΔϴϨόϣ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ Ϧϣ 45 .ΎϬϣΎϤπϧ΍ ϭ΃ ΎϬϘϳΪμΗ .ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϱΪϟ Ϧϳήθόϟ΍ ϡΎϤπϧϻ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ Ϛλ ω΍Ϊϳ· ΪόΑ ΎϬϴϟ· ϢπϨΗ ϭ΃ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϲϠϋ ϕΪμΗ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍‘ .ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ΔϟϮϔτϠϟ ΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ΔϤψϨϣϭ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΕϻΎϛϮϟ΍ ϰϟ· ˬΎϤ΋ϼϣ ϩ΍ήΗ ΎϤΒδΣ ˬΔϨΠϠϟ΍ ϞϴΤΗ‘(Ώ) ϭ΃ ΓέϮθϤϠϟ ΎΒϠσ ϦϤπΘΗ ϑ΍ήσϷ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ήϳέΎϘΗ Δϳ΃ ϯήΧϷ΍ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎΌϴϬϟ΍ϭ ΔΑϮΤμϣ ˬΓΪϋΎδϤϟ΍ ϭ΃ ΓέϮθϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ ΎϬΘΟΎΣ ϰϟ· ήϴθΗ ϭ΃ ˬϦϴΘϴϨϘΘϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΕΪΟϭ ϥ· ˬΕ΍έΎηϹ΍ ϭ΃ ΕΎΒϠτϟ΍ ϩάϫ ΩΪμΑ ΎϬΗΎΣ΍ήΘϗ΍ϭ ΔϨΠϠϟ΍ ΕΎψΣϼϤΑ ˬΕΎΣ΍ήΘϗϻ΍ϭ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ΔΑΎϴϨϟΎΑ ΕΎγ΍έΩ ˯΍ήΟ· ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ΔϣΎόϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ΐϠτΗ ϥ΄Α ϲλϮΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟ ίϮΠϳ (Ν) ˬϞϔτϟ΍ ϕϮϘΤΑ ϞμΘΗ ΓΩΪΤϣ ΎϳΎπϗ Ϧϋ ΎϬϨϋ ˬ44 ϦϴΗΩΎϤϟΎΑ ϼϤϋ ΎϬΘϘϠΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϟ· ΪϨΘδΗ ΔϣΎϋ ΕΎϴλϮΗϭ ΕΎΣ΍ήΘϗ΍ ϡΪϘΗ ϥ΃ ΔϨΠϠϟ ίϮΠϳ (Ω) ϑήσ ΔϟϭΩ Δϳ΃ ϰϟ· ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ΕΎΣ΍ήΘϗϻ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϝΎΤΗϭ .ΎϬΘϠΒϗ Ϊϗ ϥϮϜΗ ΔϘΑΎγ ΕϼϳΪόΗ Δϳ΄Αϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϡΎϜΣ΄Α ΔϣΰϠϣ ϯήΧϷ΍ ‘ 56 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .2 Ϛλ ΔϟϭΪϟ΍ ϩάϫ ω΍Ϊϳ· ΦϳέΎΗ ϲϠϳ ϱάϟ΍ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ Ύϫ˯΍ί· ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ΫΎϔϧ ΃ΪΒϳ ˬϦϳήθόϟ΍ .ϖϳΪμΘϠϟ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϊπΨΗ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ϡΎϤπϧϻ΍ ϙϮϜλ ωΩϮΗϭ .

ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϯΪϟ ˬΔϴδϧήϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ϭ ΔϴϨϴμϟ΍ϭ ˬϢϬΗΎϣϮϜΣ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϝϮλϷ΍ ΐδΣ ϥϮϟϮΨϤϟ΍ ˬϩΎϧΩ΃ ϥϮόϗϮϤϟ΍ ϥϮοϮϔϤϟ΍ ϡΎϗ ˬϚϟάϟ ΎΗΎΒΛ·ϭ .ϪΑ ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ύϼΑΈΑ ά΋ΪϨϋ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ .XIV-Vol.237 ι ˬA.ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ˬϡΎϤπϧϻ΍ ϭ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ Ζϗϭ ϝϭΪϟ΍ ΎϬϳΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΕΎψϔΤΘϟ΍ κϧ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϦϴϣϷ΍ ϰϘϠΘϳ‘ .1.94.2 Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ έΎόη· ϪϴΟϮΘΑ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΕΎψϔΤΘϟ΍ ΐΤγ ίϮΠϳ‘ .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϬϟ ΎόϳΩϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ Ϧϴόϳ Δϴγϭήϟ΍ϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ϭ ΔϴϧΎΒγϷΎΑ ΎϬλϮμϧ ΔϴΠΤϟ΍ ϲϓ ϯϭΎδΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ Ϟλ΃ ωΩϮϳ .1 .ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϊϴϗϮΘϟΎΑ _______________________ ˬ1993 ˬϙέϮϳϮϴϧ ˬΓΪΤΘϤϟ΍ ϢϣϷ΍ ˬϝϭϷ΍ ΪϠΠϤϟ΍ ˬΔϴϟϭΩ ϙϮϜλ ΔϋϮϤΠϣ :ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ * .3 ΍έΎΒΘϋ΍ ϝϮόϔϤϟ΍ άϓΎϧ έΎόηϹ΍ ΍άϫ ΢Βμϳϭ .έΎόηϹ΍ ΍άϫ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϢϠδΗ ΦϳέΎΗ ϰϠϋ ΔϨγ έϭήϣ ΪόΑ ΍άϓΎϧ ΏΎΤδϧϻ΍ ΢Βμϳϭ .ΓΪΤΘϤϟ΍ .ΎϬοήϏϭ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ ϑΪϬϟ ΎϴϓΎϨϣ ϥϮϜϳ φϔΤΗ ϱ΃ ˯΍ΪΑ· ίϮΠϳ ϻ‘ .ϝϭΪϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΎϬϤϴϤόΘΑ ϡϮϘϳϭ . Part 1ϊϴΒϤϟ΍ Ϣϗέ ‘ 57 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϪϴϘϠΗ ΦϳέΎΗ Ϧϣ Ϣϣϸϟ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϰϟ· ϪϠγήΗ ϰτΧ έΎόηΈΑ ΔϴϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΐΤδϨΗ ϥ΃ ϑήσ ΔϟϭΩ ϱϷ ίϮΠϳ .

ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ήϴσ΄Θϟ Ϟ˰ϴϟΩ‘ ‘ 58 ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤϟ ϲϤϟΎόϟ΍ ϥϼϋϺϟ ϥϮΘδϟ΍ ϯήϛάϟ΍ 2008 ήΒϨΟΩ 10 .