Правилник о разврставању, минималним условима и

категоризацији угоститељских објеката
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 66/94,
3/95 и 31/2005.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником разврставају се угоститељски објекти по врстама услуга које пружају и
прописују минимални услови у погледу изградње, уређења и опремања угоститељских
објеката, као и услови, начин и поступак њихове категоризације.
Члан 2.
Угоститељеским објектом, у смислу овог правилника, сматра се објекат, просторија,
односно простор у коме се пружају услуге смештаја, припрема и производи храна и обављају
други радни процеси у вези с пружањем угоститељских услуга, а који у грађевинском,
технолошком и функционалном погледу чине целину.
Угоститељским објектом, у смислу овог правилника, сматрају се и собе, односно куће и
станови за одмор, који се изнајмљују туристима.
Члан 3.
Услови у погледу изградње, уређења и опремања прописани овим правилником односе се
и на одмаралишта и друге сличне објекте, у којима се пружају услуге и трећим лицима.

II. РАЗВРСТАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 4.
Угоститељски објекти разврставају се према врсти угоститељских услуга које се претежно
пружају у објекту, начину њиховог пружања и према организационо-техничким
карактеристикама угоститељских објеката.
Члан 5.
Угоститељски објекти се разврставају у:
1) угоститељске објекте за смештај,
2) угоститељске објекте за исхрану и пиће.

1. Угоститељски објекти за смештај
Члан 6.
Угоститељски објекат за смештај јесте: хотел, мотел, пансиони, туристички апартман,
туристичко насеље, камп, кућа и стан за одмор, соба за изнајмљивање, одмаралиште и други
објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија корисника.

2
Угоститељски објекат за смештај јесте и преноћиште, коначиште и други објекат који пружа
услуге смештаја независно од назива под којим послује.
Члан 7.
Хотел је објекат који пружа услуге смештаја, услуге исхране и пића, као и друге услуге
уобичајене у угоститељству. Хотел је у смислу овог правилника и угоститељски објекат који
пружа услуге смештаја и само услуге доручка (гарни хотел). Хотел који има депандансе као
одвојене грађевинске целине лоциране у његовој непосредној близини услуге смештаја пружа
у депандансу, а услуге исхране и друге угоститељске услуге, по правилу, у основном објекту
(хотел).
Мотел је објекат лоциран уз саобраћајнице, намењен краћем боравку, односно задржавању
гостију, у коме се пружају услуге смештаја, исхране и пића, као и услуге смештаја возила
гостију.
Туристички апартман је објекат који је намењен и опремљен за пружање услуга смештаја и
самосталну припрему хране. Туристички апартман може бити појединачни грађевински
објекат или део грађевинске целине с више апартмана (апартмански блок).
Апартманско насеље је скуп више појединачних апартмана, односно апартманских блокова
који чине просторно и функционално организовану целину за пружање услуга смештаја,
исхране и других услуга за потребе апартманског насеља.
Туристичко насеље је скуп објеката за смештај типа бунгалова, павиљона или и вила,
изграђених, по правилу, од трајнијег материјала, с издвојеним заједничким објектима за
пружање услуга исхране, пића и других услуга уобичајених у угоститељству.
Пансион је објекат који пружа услуге смештаја и исхране (пансионске услуге), по правилу,
за дужи боравак.
Камп је објекат у коме се на уређеном простору туристима изнајмљује простор за
камповање, уређаји и опрема за камповање (шатори, камп кућице и др.).
Кућа и стан за одмор јесте објекат у својини грађана у коме се туристима пружају услуге
смештаја или и услуге исхране.
Соба за изнајмљивање јесте део стамбене зграде, односно стана, у коме се туристима
пружају услуге смештаја, или и услуге исхране.
Одмаралишта и други објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија
корисника (дечја и омладинска одмаралишта, планинарски и ловачки домови и куће и др.) су
објекти затвореног типа који пружају услуге смештаја и исхране или само смештаја
запосленима, деци и омладини, односно, члановима удружења и организација оснивача
одмаралишта.

2. Угоститељски објекти за исхрану и пиће
Члан 8.
Угоститељски објекат за исхрану и пиће јесте: ресторан, кафана, бифе, бар, пицерија,
пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, експрес ресторан, ресторан са
самопослуживањем, национална кућа, објекат за брзу припрему хране, киоск и слични
угоститељски објекти у којима се продаја јела и пића врши преко шалтера.
Угоститељски објекат за исхрану и пиће је и кафетерија, чајџиница, гостионица, крчма и
други објекат који пружа услуге исхране и пића или само пића или само пића независно од
назива под којим послује.
Члан 9.
Ресторан је угоститељски објекат у коме се припремају и за столом услужују топла и хладна
јела, пића и напици по правилу, за време главног оброка (ручак или вечера).
Ресторани се разврставају у:
1) класичне и
2) специјализоване.
У класичном ресторану се, поред јела домаће кухиње, припремају и услужују јела
интернационалне кухиње, односно јела која су по називу, врсти намирница од којих се

3
припремају и начину припремања опште позната у свету. За време главног оброка класични
ресторан мора нудити гостима најмање један мени с три следа јела.
Ресторан у коме се припремају и услужују посебне врсте јела јесте специјализовани
ресторан (национални, ловачки, рибљи, дијетални и др.).

Члан 10.
Кафана је објекат у коме се услужују пића, напици, претежно једноставна јела (све врсте
доручака, сухомеснати производи, мала готова јела и сл.) и једноставне посластице.
Бифе је објекат у коме се услужују пића, напици и претежно хладна јела (сухомеснати
производи и прерађевине, сиреви и сл.).
Бар је објекат у коме се услужују пића и напици или и пића и једноставна топла и хладна
јела која се, по правилу, припремају наочиглед гостију и услужују за пултом или точионицом
пића (аперитив бар, кафе бар, сендвич бар, салат бар, експресо бар, снек бар и др.). Бар који,
поред услуга пића, пружа и услуге забаве (плес, музички и кабаре програми и сл.) јесте: ноћни
бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар, и сличне врсте барова.
Пицерија и слични угоститељски објекат (шпагетаре и др.) је објекат у коме се припремају и
услужују јела од теста и тестенина, пића и напици.
Пивница је објекат у коме се претежно услужују различите врсте пива и припремају и
услужују топла и хладна јела специфичног асортимана (хладни наресци, слана пецива,
кобасице и сл.).
Кафе-посластичарница је објекат у коме се припремају и услужују или само услужују
посластице, сладолед, пића и напици.
Млечни ресторан и слични објекти (пицерије, бурекџинице и др.) су објекти у којима се
припремају и услужују (за столом или на принципу самопослуживања), све врсте финог
пецива, бурек, пите, млечна јела, посластице, безалкохолна пића и напици.
Експрес ресторан и ресторан са самопослуживањем је објекат у коме се услужују на
принципу самоизбора и самопослуживања унапред припремљена и изложена топла и хладна
јела, пића и напици.
Печењара је објекат у коме се припремају и услужују све врсте печења, алкохолна и
безалкохолна пића.
Национална кућа, ресторан домаће кухиње, чарда и слични објекти су објекти чија спољна
архитектура и ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују одговарају
етно обележјима подручја на коме се објекат налази, односно објекти са специфичним
асортиманом јела домаће кухиње.
Ћевабџиница, грил и други објекти за брзу припрему хране су објекти у којима се гостима,
по правилу, за пултом или точионицом пића услужују претежно јела с роштиља или друга јела
која се брзо припремају пића и напици.
Киосци и слични угоститељски објекти (радње на аутомобилској шасији са сопственим
погоном и без сопственог погона - приколице и слични објекти монтажног типа) су објекти у
којима се припремају хладна и једноставна топла јела (производи од млевеног меса, комадног
меса, палачинке, хот-дог и сл.), а продаја јела и пића врши се преко шалтера.

III. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
1. Општи услови
Члан 11.
Минимални услови утврђени овим правилником односе се на све врсте угоститељских
објеката, ако овим правилником није друкчије одређено.
Угоститељски објекти који подлежу обавези категоризације морају испуњавати и услове
прописане за одговарајућу категорију објекта.

чување робе од кварења. као и да одговарају прописаним стандардима. ако овим правилником није друкчије одређено. контејнери и канте морају се редовно хигијенски одржавати. заштите животне средине и друге услове прописане за ту врсту и намену објеката. Угоститељски објекат прикључује се на јавну водоводну и канализациону мрежу. а на главном улазу у угоститељски објекат који подлеже обавези категоризације и ознака врсте и категорије. пројектује се и гради тако да обезбеђује заштиту од буке за станаре стамбене зграде. За одлагање чврстих отпадних материја обезбеђује се бетониран простор и контејнери или канте за отпатке с поклопцем које се свакодневно морају празнити. уређује и опрема тако да омогућава рационално коришћење простора. Угоститељски објекат прикључује се на јавну електричну мрежу или на други начин обезбеђује стално снабдевање довољном количином електричне енергије. односно односити на за то одређена места (депоније чврстих отпадака). заштиту здравља гостију и запосленог особља. Просторије у угоститељском објекту у коме се емитује музика или изводи забавни програм имају додатну звучну изолацију којом се обезбеђује заштита од буке гостију који користе услуге смештаја и станара који живе у непосредној близини угоститељског објекта. Угоститељски објекат прикључује се на јавну телефонску мрежу. стручно и ефикасно услуживање гостију. Електрично осветљење уводи се у све просторије угоститељског објекта. шума и заштићених делова природе). Члан 19. Угоститељски објекат у стамбеној згради који у оквиру своје делатности емитује музику или приређује забавни програм. вода и земљишта. . као и заштиту од штетних утицаја које обављање делатности у овим објектима може имати на животну средину (бука. уређаји и опрема морају да испуњавају услове у погледу градње. односно другим локацијама које немају изграђене инфраструктурне објекте мора имати обезбеђено стално снабдевање довољном количином хигијенски исправне текуће воде и одвод отпадних течних материја у складу са санитарним прописима и прописима о заштити животне средине. Члан 14. Простор. осим у местима где техничке могућности прикључења не постоје. звучну и хидроизолацију. вибрације. противпожарне и услове заштите на раду. хигијенско руковање намирницама. која је прописана овим правилником. Угоститељски објекат гради се од материјала који обезбеђује одговарајућу топлотну. Угоститељски објекти. У угоститељском објекту обезбеђују се санитарне просторије и уређаји који испуњавају услове утврђене овим правилником. Угоститељски објекат гради се. На главном улазу у угоститељски објекат видно се истиче врста и назив објекта. несметано кретање гостију и запосленог особља. Члан 17. Члан 15. Члан 13. а у насељима. загађење ваздуха. односно простори у којима се крећу или задржавају гости ноћу морају бити осветљени потпуно или оријентационим светлом. Објекти за смештај имају најмање један телефонски апарат на располагању гостима. Члан 16. санитарне. Све просторије. Члан 18. техничким нормативима и нормама квалитета.4 Члан 12.

овог члана. овог члана. Ако се у једној грађевинској целини налази више врста угоститељских објеката за исхрану и пиће. железничким и аутобуским станицама и у пословним објектима (тржни центри. У свим просторијама објекта из става 3. Све просторије у угоститељском објекту у којима бораве или се задржавају гости морају имати обезбеђено грејање. и то: 1) до 80 конзумних места: једна WC кабина за жене и једна WC кабина за мушкарце с писоаром. . осим у објектима који послују само у летњем периоду.30 м. Угоститељски објекат за пружање услуга исхране и пића који се не категорише. односно тоалетне групе. односно тоалетну групу уколико је у оквиру исте грађевинске целине обезбеђено коришћење тоалета.5 Унутрашња висина просторија у угоститељском објекту (висина од пода до таванице) износи најмање 3. Тоалет има најмање једну WC кабину с претпростором. Члан 22. а мушки тоалет и најмање један писоар.60 м. с тим што њихов број мора одговарати укупном броју конзумних места у тим објектима. Угоститељски објекат мора имати тоалетну групу за госте која се састоји од одвојених тоалета за жене и мушкарце. 3) до 350 конзумних места: три WC кабине за жене и две WC кабине за мушкарце с три писоара.5 o С. обезбеђује се вештачка вентилација.за жене и мушкарце. овог члана које имају нижу висину од висине прописане у ставу 1. Подови кухиње и просторије за услуживање су у истом нивоу.60 м у собама и пратећим санитарним просторијама. 4) преко 350 конзумних места: четири WC кабине за жене и три WC кабине за мушкарце с четири писоара. Угоститељски објекат за смештај мора имати одвојене тоалете које користе гости у ресторанима. Члан 21. 2. Просторије угоститељског објекта у зградама које су регистроване као културно-историјски споменици и у амбијенталним целинама.80 м у магацинима. односно стамбеној згради или стану у коме се туристима изнајмљује соба не може бити нижа од 2. од заједничких тоалета за госте који користе услуге смештаја. спортски центри и слични објекти) не мора имати сопствени тоалет. Члан 20. Број WC кабина и писоара обезбеђује се сразмерно капацитету објекта израженог бројем конзумних места. санитарне просторије за госте могу се заједнички користити. с тим да унутрашња висина тих просторија не може бити нижа од 2. смештен на аеродромима. баровима и другим просторијама у којима се услужује храна и пиће. као и угоститељски објекти на води могу имати нижу висину од висине прописане у ставу 1. Температура у просторијама у којима бораве или се задржавају гости износи најмање 18. робне куће. Члан 23.0 м у кухињском блоку. Угоститељски објекат који има до 20 седећих и стојећих места (у даљем тексту: конзумна места) мора имати најмање један заједнички тоалет за жене и мушкарце који се састоји од једне WC кабине с претпростором. Унутрашња висина просторија у кући и стану за одмор. санитарним и другим помоћним просторијама и 2. 2) до 170 конзумних места: две WC кабине за жене и једна WC кабина за мушкарце с два писоара. просторијама за услуживање и заједничким просторијама за боравак гостију. На улазним вратима тоалета истиче се препознатљива ознака намене тих просторија .

санитарне и друге потребе запослених у објекту. Кухињски блок. односно канте за отпатке и да буде уређен тако да не долази до укрштања пријема намирница и одношења отпадних материја. У угоститељском објекту обезбеђује се за запослено особље гардероба. Посебни услови за угоститељске објекте за исхрану и пиће Члан 27. ако овим правилником за поједине врсте објеката није друкчије одређено. папирни пешкир у ролни или апарат за сушење руку и корпу за отпатке. Члан 25. Угоститељски објекат мора располагати средствима потребним за прање. чишћење и дезинфекцију просторија. . односно простор за смештај прибора и средстава за одржавање хигијене. у зависности од врсте јела која се припремају. магацин. огледало. Ако угоститељски објекат има или је пројектом предвиђено да има и простор уз економски улаз (економско двориште). односно простор за смештај и чување намирница и пића. да има уређаје (чесма. Члан 26. хидрант и др. тај простор мора да буде бетониран или асфалтиран. овог правилника. У тоалетима се обезбеђује природно или вештачко проветравање. С унутрашње стране WC кабине обезбеђује се најмање једна вешалица за одећу и направа за закључавање врата. мора имати просторије. кухињу с пратећим просторијама (кухињски блок). термичку и завршну обраду намирница према утврђеним нормативима и рецептурама (топла кухиња). 2. односно простор за одлагање празне амбалаже и просторију за услуживање.) за прање и одржавање хигијене као и сливник за воду. Предпростор тоалета има умиваоник с текућом водом. посебну просторију. сапун. опреме и прибора. WC кабина за жене има и посуду за отпатке. Угоститељски објекат има и посебну просторију. Члан 28.6 Члан 24. Зидови у тоалетима до висине од најмање 1. да има издвојен простор за контејнере. Подови у тоалетима израђују се од керамичких плочица или другог водоотпорног материјала који се лако пере и одржава и који није клизав. односно простор за пресвлачење и просторије које служе за хигијенске. а врата од чврстог материјала и без стаклених површина. Прозори тоалета су од непровидног стакла или с могућношћу заштите од погледа споља. Угоститељски објекат у коме се припрема и услужује храна мора имати: посебан улаз за допремање и пријем намирница и евакуацију отпадних материја (економски улаз). односно одвојене просторе за: 1) чишћење и претходну обраду намирница (одвојене припремнице за поврће и воће.50 м облажу се керамичким плочицама или другим водоотпорним материјалом који се лако пере и одржава. уређене и опремљене у складу са санитарним прописима. 2) дораду. WC и писоари морају бити на испирање текућом водом и изведени тако да не долази до разливања воде. Писоари се ограђују или постављају тако да се не могу видети изван просторије у којој се налазе. Број умиваоника у предпросторима одговара броју WC кабина из члана 22. за месо и за рибу).

посебно за месо. Угоститељски објекат у коме се услужују топла јела припремљена изван објекта. не мора имати просторије. Кухиња се опрема: 1) одговарајућим термичким уређајима. Угоститељски објекат који се снабдева претходно обрађеним намирницама из централне кухиње или изван објекта. Члан 29. посластица и пецива (пекарско-посластичарска радионица). паре и мириса који онемогућава ширење дима. јела од теста и тестенина. 3) одговарајућим радним површинама. Све радне површине у кухињи имају горњу плочу од нерђајућег материјала или од другог материјала погодног за лако чишћење. Прозори и отвори на кухињама морају имати заштиту од инсеката и глодара. уређајима за чишћење. односно просторе за чишћење и претходну обраду намирница. односно орманима за одлагање чистог посуђа. прераду и чување намирница. зависно од врсте јела која се припремају у објекту. већ само за пријем и чување готових јела.7 3) припрему хладних предјела. Распоред просторија у кухињском блоку мора бити такав да не долази до укрштања намирница и јела с употребљеним посуђем. паре и мириса у просторије у којима се задржавају гости. не мора имати одговарајуће просторије. 6) чување намирница за дневне потребе кухиње (дневни магацин).0 м облажу се керамичким плочицама или другим водоотпорним материјалом који се лако пере и одржава. 4) припрему слатких јела. за сухомеснате производе и за посластице. столовима за цеђење посуђа и полицама. У поду морају бити одводи са сифоном и заштитном решетком. Припрема једноставних посластица може се вршити и у оквиру топле кухиње. судоперама за прање намирница. Члан 31. уређаје и опрему за припремање. прање ресторанског посуђа. радним површинама и одвојеним судоперама за прање намирница и посуђа. хладних јела и салата (хладна кухиња). У просторији у којој се врши припрема и обрада намирница и хране (у даљем тексту: кухиња) уграђује се уређај за одвод дима. Угоститељски објекат у коме се припремају хладна или и једноставна топла јела специфичног асортимана (јела с роштиља. Објекат у коме се топла и друга јела само производе (централна кухиња и тзв. односно орманима за смештај намирница и пића. за рибу. . кухињским посуђем и прибором који морају бити од нерђајућег материјала. као и површинама. одвојеним судоперама за прање ресторанског и кухињског посуђа које морају имати топлу и хладну воду и скупљач масти и пливајућих материја. јела од јаја и сл. Члан 30. односно просторе за прање кухињског посуђа и транспортних посуда. " catering ") има одвојене просторије. односно одлагање транспортних посуда. мора имати најмање просторију. односно простор за припремање јела с одговарајућим термичким и расхладним уређајима за хигијенско чување намирница и хране. Подови у кухињама израђују се од керамичких плочица или другог водоотпорног материјала који није клизав и који се лако пере и одржава. као и за прање. за млеко и млечне производе. млечна јела. 4) столом за пријем и одлагање употребљеног ресторанског посуђа с хигијенском кантом за отпатке. 5) прање посуђа . прање и дезинфекцију. а који има до 50 конзумних места. Зидови кухиња до висине од најмање 2.). полицама. 2) расхладним уређајима за хигијенско чување намирница. 5) довољним бројем хигијенских канти за отпатке.одвојене перионице за прање ресторанског посуђа (посуђе и прибор за јело) и кухињског посуђа (посуђе и прибор за припремање јела). обраду и мерење намирница.

о томе се истиче обавештење на видном месту. апарат за производњу леда (ледомат). Точионица пића у просторији за услуживање има и одговарајући пулт (бар пулт) од материјала који се лако чисти и одржава. рахсладне и термичке уређаје уколико се услужују топли напици и полице за држање чаша и пића. с уграђеним умиваоником и тушем с топлом водом. риба.8 6) умиваоником с текућом топлом и хладном водом. Лако кварљиве намирнице чувају се у хладњачама (зиданим или монтажним) или расхладним уређајима одговарајућег капацитета. односно машином за прање посуђа. Угоститељски објекат у коме се услужују пића и напици мора имати точионицу пића. сухомеснати производи и др. У просторији. ако је обезбеђен одговарајући простор који није изложен загађивању које може да угрози хигијенску исправност намирница. Барови у којима се приређују музички програми уживо имају и посебну просторију за извођаче програма и смештај музичких уређаја. Простор мора бити ограђен и опремљен одговарајућом опремом (баштенски столови. Столови су од материјала који се лако чисти и одржава. односно простору за услуживање обезбеђује се довољан број јеловника и карата пића с ценама услуга. Точионица има бар пулт. у просторији за услуживање обезбеђује се довољан број вешалица за одећу у односу на број конзумних места. У баровима у којима се наочиглед гостију припремају једноставна топла јела (снек барови). сунцобрани и сл. Ако угоститељски објекат нема посебну претпросторију. односно простор за чување намирница опрема се одговарајућим плицама или регалима за смештај намирница и пића. Услуживање гостију храном. односно имају сет за послуживање испред сваког госта и одговарајући број папирних или платнених салвета. прибором и средствима за прање. Члан 35. Члан 34. уређајима за одвођење мириса и паре и дводелном судопером. Ако у гардероби смештеној изван просторије за услуживање није обезбеђено чување одеће или ручног пртљага. Члан 33. млечни производи. Члан 32. столице. Прибор за јело мора бити од нерђајућег материјала.).). а точионица у баровима и апарат за припрему кафе (кафемат). Намештај у просторији за услуживање мора бити истоврстан и прилагођен намени објекта. дезинфекцију и сушење руку запосленог особља. Бифеи и барови у просторији за услуживање морају имати точионицу пића с изложеним расхладним витринама за хладна јела и посластице ако их услужују. за којим се гости могу непосредно услуживати. Столови за којима се услужује храна прекривају се столњаком. односно простор за гардеробу за госте. Барови који пружају услуге забаве морају имати простор за плес адекватан величини бара. Под просторије за услуживање израђује се од материјала који се лако чисти и који није клизав. Точионица пића има дводелну судоперу за прање чаша с мешалицом за топлу и хладну воду и оцеђивачем. На прозорима се поставља мрежа ради заштите од инсеката. Барови у којима се приређују артистички. који су одвојени према врсти и пореклу намирница (месо. пићем и напицима обавља се у просторији за услуживање. Гости се могу услуживати и изван просторија за услуживање . уз точионицу пића обезбеђује се изложбена расхладна витрина. радна површина манипулативни пулт с одговарајућим термичким уређајима. с одговарајућим музичким уређајима. а доњи део улазних врата до висине од 20 цм. четкицом. односно простор за извођење програма. баште и слични простори. дозаторе пића и столице уз пулт. Улазна врата се морају добро затварати. Магацин. облаже се нерђајућим металом. .терасе. кабаре и сличне врсте забавних програма имају одвојену мушку и женску гардеробу за извођаче програма.

став 2. Свака соба која се издаје гостима. Свака соба има врата од чврстог материјала без стаклених површина. 3) ноћни ормарић или одговарајућу полицу уз кревет. с могућношћу закључавања. и члана 34. Експрес и ресторан са самопослуживањем у просторији за услуживање имају топле и хладне витрине за јела и пића и регистар касу. Члан 39. 2) мадрац одговарајуће лежајне површине. а ресторани са самопослуживањем и самоуслужну линију. ако се гости не услужују за столом. и 17. столови и столице). . Продаја хране може се вршити само у облику сендвича или у амбалажи за једнократну употребу. ако овим правилником није друкчије одређено. Просторија за услуживање има пулт за конзумирање јела и пића. За услуживање пића на отвореном простору поред објекта морају бити обезбеђени услови из члана 33. два чаршава. утичницу за електричне апарате с ознаком напона струје и корпу за отпатке. Члан 37. 4) простирку испред кревета. Печењара има издвојен простор за припрему меса. односно поставити у собу само уз пристанак госта. Члан 38. простор с уређајима за печење меса (зиданим или индустријски произведеним) или кабину с ротирајућим ражњем и простор за прање ресторанског посуђа. 16. једно ћебе и јастук за сваки кревет. 6) довољан број корпи за отпатке поред објекта. Пивница у просторији за услуживање има точионицу пића с уређајем за точење пива у чаше и истоврсни намештај прилагођен намени објекта (пултови. клупе. овог правилника. 5) сто и по једну столицу по кревету. а продаја пића само у оригиналном паковању или амбалажи за једнократну употребу. 4) одвојени простор за гардеробу запослених. Собе које немају засебно купатило имају и чашу за воду по сваком кревету. Киосци и слични угоститељски објекти морају имати: 1) наткривени шалтер с пултом за издавање хране и пића. овог правилника. 2) просторију за припремање хране опремљену термичким и расхладним уређајима. и испуњавати услове из чл. посуђем и прибором за припремање хране. а француски кревет димензија 190 х 140 см. мора имати: 1) кревет димензија 190 х 90 см за једну особу. судопером с топлом и хладном водом и хигијенском посудом за отпатке. 5) прибор и средства за одржавање хигијене објекта. 3. Помоћни лежај може се користити. 3) тоалет за запослене с уређајем за прање руку или обезбеђено коришћење тоалета намењеног искључиво лицима под здравственим надзором који може бити удаљен највише до 30 м од објекта.9 Члан 36. равном површином. осим у собама у којима је под прекривен таписоном или тепихом. 6) орман с полицама и одељком за вешање одеће и с најмање 4 вешалице по сваком кревету. Посебни услови за угоститељске објекте за смештај Члан 40. став 1.

а за више од десет кревета у собама без засебног купатила једна тоалетна група и једно заједничко купатило. један већи и један мањи пешкир по кревету и корпу за отпатке. односно станови у којима се туристима изнајмљују собе. полицу или ормарић за тоалетни прибор. а у случају дужег боравка истог госта. У поду мора бити сифон са заштитном решетком. одвојено за жене и мушкарце. IV. Врата купатила су од чврстог материјала и без стаклених површина. Подови у собама су од материјала који се лако чисти и одржава. а санитарни уређаји дезинфикују после сваке промене госта. најмање једну тоалетну групу (одвојени тоалети за мушкарце и жене) и једно заједничко купатило. ако овим правилником није друкчије одређено. вешалицу за одлагање одеће. Угоститељски објекат у коме постоје собе без засебног купатила мора имати на сваких започетих двадесет кревета без засебног купатила. умиваоник с топлом и хладном водом. овог правилника. Члан 43. Заједничко купатило има: текућу топлу и хладну воду. Угоститељски објекти који подлежу обавези категоризације јесу: хотел. пансион. на сваком спрату мора бити најмање један заједнички тоалет с WC кабином и претпростором и једно заједничко купатило. односно неку другу врсту замрачења и заштите од погледа споља. одвојено за жене и мушкарце. КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 1. лежећу или туш каду с тушем. Постељина и пешкири мењају се после сваке промене госта. постељина се мења најмање сваких седам дана. Члан 44. туристички апартман. Стамбене зграде. огледало с погодним осветљењем. 16. једну чашу по кревету. вешалицу за одлагање одеће. до висине од најмање 1. кућа и стан за одмор и соба за изнајмљивање из групе . а пешкири најмање сваки трећи дан. и 26. овог правилника. Купатило у саставу собе има: WC. ако се умиваоници не налазе у посебној просторији. камп. 20. утичницу за електрични апарат за бријање. држаче сапуна и пешкира и одвојени простор за умивање. Члан 41. Прозори у купатилима су од непровидног стакла или с могућношћу обезбеђења заштите од погледа споља. Подови у купатилима израђују се од керамичких плочица или другог водоотпорног материјала који се лако чисти и одржава.10 Прозори у собама имају завесу и непрозиран застор. У угоститељском објекту у коме се на једном спрату налази до десет кревета у собама без засебног купатила. Собе се чисте и спремају. Услови и начин категоризације Члан 45. Зидови у купатилима. Заједнички тоалет има WC кабину и предпростор опремљене сагласно одредбама члана 24. туш каду с тушем. мотел. Члан 42.50 м облажу се керамичким плочицама или другим материјалом који се лако чисти. држаче за сапун и пешкир. као и куће и станови за одмор морају испуњавати услове из чл. 17.

Члан 46. односно категорију објекта.пета категорија једна звездица.прва категорија пет звездица.прва категорија три звездице.11 угоститељских објеката за смештај и ресторан из члана 9. овог правилника. мора остварити најмањи број бодова прописаних за одређену врсту. Објекат који не испуњава минималне услове прописане овим правилником за најнижу категорију одређене врсте угоститељског објекта. . туристички апартман.трећа категорија једна звездица. пансион. Угоститељски објекти разврставају се у категорије на следећи начин: 1. Угоститељски објекти из става 1. . . .четврта категорија две звездице.трећа категорија једна звездица. .прва категорија три звездице. не може пословати под називом хотел. . осим туристичког апартмана у оквиру апартманског насеља и собе за изнајмљивање. овог члана категоришу се према условима у погледу уређења. Мотел: . Пансион: . из групе угоститељских објеката за исхрану и пиће. Из групе изборних елемената угоститељски објекат. 2. недостајући број бодова може остварити по основу обавезних елемената прописаних за објекте више категорије. мотел. односно ресторан.друга категорија две звездице. опреме и услуга које ти објекти морају испуњавати (обавезни елементи) и других услова којима располажу (изборни елементи).трећа категорија три звездице. Категорија угоститељског објекта означава се одговарајућим бројем звездица.друга категорија четири звездице. камп. Хотел: . . . . 3.друга категорија две звездице. Ако угоститељски објекат ниже категорије не оствари прописани број водова на основу изборних елемената.

. .друга категорија три звездице. . Кућа и стан за одмор: .четврта категорија две звездице. .прва категорија пет звездица.трећа категорија три звездице. Камп: . Туристички апартман: . Соба за изнајмљивање: . Туристички апартман с пет звездица може имати назив туристичка резиденција. .друга категорија три звездице.прва категорија четири звездице.пета категорија једна звездица.прва категорија четири звездице. . 7.трећа категорија две звездице. .прва категорија четири звездице. 5. . 6.друга категорија три звездице.четврта категорија једна звездица. .трећа категорија две звездице. . .12 4.трећа категорија две звездице.четврта категорија једна звездица. . .друга категорија четири звездице.

звезде. Апартманска насеља добијају заједничку категорију коју појединачно има најмање две трећине туристичких апартмана који чине апартманско насеље. собу за изнајмљивање и кућу и стан за одмор је ширине 16 см и висине 15 см и поставља се на вратима с унутрашње стране или на другом видном месту унутар објекта. апартманско насеље. пансион. На улазу у депанденс који има вишу или нижу категорију од категорије хотела коме припада. туристички апартман који је засебна грађевинска целина. пансион. апартманско насеље. камп и ресторан. У горњем делу су шестокраке звезде чији број означава категорију објекта. Елементи и критеријуми по којима се врши категоризација угоститељских објеката садржани су у прилозима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. У доњем делу исписан је назив објекта ћирилицом и на енглеском језику (хотел. 8. 5) Прилог V: Елементи и критеријуми за категоризацију ресторана. Депанданси се категоришу по елементима и критеријумима прописаним за категоризацију хотела. Ознака врсте и категорије угоститељског објекта Члан 49. а у доњем делу назив "депанданс" исписан латиницом. ресторан). Члан 48. Ресторан: . мотел. . односно исписан назив објекта ћирилицом и уцртан графички симбол (камп.четврта категорија једна звездица.трећа категорија две звездице. Подлога је тамно плаве боје. Врста и категорија угоститељског објекта једнобразно се означава на петоугаоној подлози с заобљеним угловима која има танку оквирну линију. 2. 3) Прилог III: Елементи и критеријуми за категоризацију кампова. поставља се ознака која у горњем делу садржи одговарајући број звездица. мотел. Члан 47. Ознака за туристички апартман у оквиру апартманског блока и насеља. соба за изнајмљивање. Ознака категорије за хотел. Изглед ознаке врсте и категорије угоститељског објекта садржан је у прилогу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. . 2) Прилог II: Елементи и критеријуми за категоризацију туристичких апартмана. 4) Прилог IV: елементи и критеријуми за категоризацију кућа и станова за одмор и соба за изнајмљивање. туристички апартман који је засебна грађевинска целина. пансион. апартманско насеље. . Члан 50. Категоризација угоститељских објеката врши се појединачно за сваки објекат. издаје министарство надлежно за послове туризма које обезбеђује њену израду. камп и ресторан је плоча ширине 30 см и висине 28 см. и то: 1) Прилог I: Елементи и критеријуми за категоризацију хотела.13 .прва категорија четири звездице. туристички апартман. која се поставља са спољне стране на главни улаз у објекат.четврта категорија једна звездица. кућа за одмор). слова и симболи су жуте боје. Ознаку категорије за хотел. мотел.друга категорија три звездице. пансиона и модела. . а оквирна линија.

14
Ознаку за туристички апартман у оквиру апартманског блока и насеља обезбеђује
угоститељ.
Ознаку за собу за изнајмљивање и кућу и стан за одмор издаје надлежни орган општинске
управе или организација коју овласти, који обезбеђује њену израду.
Трошкове издавања ознаке сноси подносилац захтева за одређивање категорије објекта.
У ценовницима и пропагандним публикацијама уз назив угоститељског објекта мора се
означити одговарајућим бројем звездица категорија у коју је разврстан.

3. Поступак категоризације хотела, мотела, пансиона, туристичког
апартмана, кампа и ресторана
Члан 51.
Захтев за одређивање категорије хотела, мотела, пансиона, туристичког апартмана, кампа
и ресторана подноси правно, односно физичко лице које обавља угоститељску делатност (у
даљем тексту: угоститељ) министарству надлежном за послове туризма.
Захтев за одређивање категорије садржи: назив и адресу подносиоца захтева; врсту и
назив објекта за који се подноси захтев, постојећу категорију уколико је има и место где се
објекат налази; годину изградње, односно последње реконструкције објекта; категорију која се
тражи с пријавом изборних елемената и бодова у прописаном броју за тражену категорију.
Захтев се подноси за сваки објекат појединачно, а за туристичке апартмане у оквиру
апартманског насеља подноси се заједнички захтев за све туристичке апартмане који чине
целину апартманског насеља. У захтеву се наводи и укупан број туристичких апартмана
груписаних према категоријама које се траже с пријавом изборних елемената и бодова у
прописаном броју за тражену категорију апартманског насеља.
Члан 52.
Категорија угоститељског објекта из члана 51. овог правилника одређује се решењем које
доноси министар надлежан за послове туризма. Решење се издаје на предлог Комисије за
категоризацију (у даљем тексту: Комисија), с важношћу од три године.
Комисију решењем именује министар надлежан за послове туризма. Комисија проверава и
утврђује испуњеност услова прописаних за тражену категорију, о чему сачињава записник, и
даје предлог за разврставање угоститељског објекта у одговарајућу категорију.
Члан 53.
Ако у току периода за који је издато решење из члана 52. став 1. овог правилника
угоститељски објекат испуни услове за вишу категорију или одступи од прописаних стандарда
за категорију која му је одређена, министар надлежан за послове туризма, на захтев
угоститеља, доноси решење о промени категорије угоститељског објекта.
Поступак промене категорије исти је као и за њено одређивање.
Угоститељ је дужан да у року од 60 дана пре истека рока утврђеног решењем из става 1.
овог члана поднесе захтев за поновно одређивање категорије угоститељског објекта.
Члан 54.
Захтев за одређивање категорије новоизграђеног угоститељског објекта подноси се пре
дана његовог почетка рада.
Угоститељски објекат из става 1. овог члана до прибављања решења о одређивању
категорије може пословати под називом одговарајуће врсте објекта без категорије.

4. Поступак категоризације собе за изнајмљивање и куће и стана за
одмор
Члан 55.
Захтев за одређивање категорије собе за изнајмљивање, односно куће и стана за одмор
грађанин подноси надлежном органу општинске управе.
Захтев за одређивање категорије садржи: име, презиме и адресу подносиоца захтева;
врсту објекта и постојећу категорију ако је има; категорију која се тражи с пријавом изборних
елемената у прописаном броју за тражену категорију.
Захтев се подноси појединачно за сваку кућу и стан за одмор, односно собу ако се у оквиру
стамбене зграде издаје само једна соба, а за одређивање категорије соба за изнајмљивање у
оквиру исте стамбене зграде подноси се заједнички захтев за све собе. У захтеву се наводи и
укупан број соба груписаних према категоријама које се траже.
Члан 56.

15
Категорија собе за изнајмљивање, односно куће и стана за одмор одређује се решењем
надлежног органа општинске управе. Решење се издаје на предлог Комисије за
категоризацију (у даљем тексту: Комисија), с важношћу од три године.
Комисију решењем именује надлежни орган општинске управе. Комисија проверава и
утврђује испуњеност услова прописаних за тражену категорију о чему сачињава записник, и
даје предлог за разврставање собе, односно куће и стана за одмор у одговарајућу категорију.
Решење из става 1. овог члана доставља се министарству надлежном за послове туризма у
року од 15 дана од дана доношења решења.
Промена категорије собе за изнајмљивање, односно куће и стана за одмор врши се
сагласно одредбама члана 53. овог правилника.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Угоститељски објекти који су изграђени и чија је изградња започела по прописима и
стандардима који су били на снази до дана ступања на снагу овог правилника (у даљем
тексту: постојећи објекти) могу пословати под условом да имају унутрашњу висину просторија
која може бити највише до 20 см нижа од прописаних.
На постојеће објекте неће се примењивати одредбе члана 27. у погледу обавезе постојања
економског улаза и одредбе члана 35. став 5. овог правилника.
Члан 58.
Постојећи објекти који имају до 50 конзумних места, а не подлежу обавези категоризације,
могу имати један заједнички тоалет за мушкарце и жене с претпростором опремљеним
сагласно одредбама овог правилника.
У постојећим објектима, ако овим правилником није друкчије одређено, прописан број WC
кабина у мушким и женским тоалетима може бити мањи највише за по једну WC кабину,
уколико је одредбама овог правилника прописана обавеза постојања више од једне WC
кабине у мушким и женским тоалетима. Претпостори мушких и женских тоалета могу имати
један умиваоник на сваке две WC кабине.
Члан 59.
Код категоризације угоститељских објеката који се налазе у зградама регистрованим као
културно-историјски споменици и у амбијенталним целинама, може се одступити од техничких
стандарда прописаних за одређену категорију објеката, ако ти стандарди нису у складу с
посебним стандардима и мерама заштите прописаним за те објекте.
Члан 60.
Минимални услови које морају испуњавати угоститељски објекти прописани овим
правилником односе се и на угоститељске објекте који послују под другим називом, а који нису
обухваћени овим правилником.
Члан 61.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1) Правилник о категоризацији угоститељских објеката за смештај ("Службени гласник
СРС", бр. 38/93);
2) Правилник о минималним техничким условима објеката и пословних просторија за
вршење угоститељске делатности ("Службени гласник СРС", број 19/69);
3) Правилник о условима уређења и опремања и санитарно-техничким условима просторија
у којима се пружају услуге смештаја и исхране туристима у домаћинствима ("Службени
гласник СРС", број 2/90).
Члан 62.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

Прилог 1.

ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ХОТЕЛА,
ПАНСИОНА И МОТЕЛА
Ред. бр. / Назив елемената

Обавезни елементи по категоријама 1)
знак "х" 2) знак "-" 3)

Бодови за
изборне

16
**** *****

елементе

*

**

***

Приступ за возила и пешаке

х

х

х

х

х

-

Приступ за возила до улаза у
објекат

-

-

х 4)

х

х

1

Наткривени приступ за возила 5)

-

-

-

х

х

1

Посебан прилаз за возила ван јавне
саобраћајнице

-

-

-

-

х

1

Приступ за инвалиде (рампе за
колица, рукохвати и др.) - обавеза за
нове објекте 6) капацитета 50 и више
соба-

-

х

х

х

2

- за најмање 10% соба

х

-

-

-

-

-

- за најмање 20% соба

-

х

-

-

-

1

- за најмање 40% соба

-

-

х

-

-

2

- за најмање 60% соба

-

-

-

х

х

3

Гаража за најмање 20% соба с
могућношћу сервисирања и прања
возила

-

-

-

-

х

4

I. УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА
1. Приступи

2. Паркиралишта и гараже
Капацитет паркиралишта или
гараже (једно паркиралишно,
односно гаражно место по соби) у
односу на број соба 7) :

Мотели

17 Једно паркиралишно место по соби.5 м2 по соби рачунато за капацитет преко 20 соба . а највише 5 Наткривени паркинг за путничка возила гостију који користе услуге смештаја - х х - - 2 Цео простор за паркирање путничких возила наткривен - - - - - 3 Наткривен паркинг за тешка возила - - - - - 3 Гаража за најмање 20% соба (једно гаражно место по соби) с могућношћу загревања у зимском периоду . Улази 4.обавеза за нове објекте - - х - - 4 Главни улаз за госте - - - - - 1 Наткривени главни улаз за госте - - х 8) х х 1 Посебан улаз за пртљаг - - - - х 2 х х - - - - 3. Пријемни хол с рецепцијом. одвојен паркинг за тешка и лака возила х х х - - - Простор за паркирање возила гостију који не користе услуге смештаја с најмање 10 паркиралишних места х х х - - 1 за сваких 10 изнад минимума. портирницом и информацијама Минимална површина (обавеза за нове објекте) 9) : најмање 9 м2 увећано за 0.

осим ако постоји видно истакнута ознака забране пушења х х х х х - Пулт за рецепцију х х х х х - Посебни пултови за рецепцију и за портирницу 10) - - х х х 1 .18 Најмање 15 м2 увећано за 0.) - - х х х 2 Декорација простора (жардињере с цвећем. таписерије.8 м2 по соби рачунато за капацитет преко 20 соба - - - - х 3 Декорација зидова (уметничке слике.6 м2 по соби рачунато за капацитет преко 20 соба - - - х - 2 Најмање 30 м2 увећано за 0. односно полиране плоче х х х х х - Гарнитура за седење х х - - - - Више гарнитура за седење - - х х х 1 Довољан број пепељара. вегетација) - - - - - 2 Укупно остакљена површина најмање 1/10 површине пода.5 м2 по соби рачунато на капацитет преко 20 соба - - х - - 1 Најмање 30 м2 увећано за 0. осим у случају постојања клима уређаја х х х х х - Подови прекривени таписоном или тепихом. мозаици и др. од које се најмање 1/2 може отварати.

хотеле) - - х х х 1 Пулт носача пртљага - - - х х 1 Позивни уређај на улазу у објекат. Лифтови . прегледно и јавно исписаном х 11) х 11) х 12) х х 1 Посебна просторија за привремено одлагање пртљага (обавеза за нове објекте . осим у случају када рецепција ради 24 сата х х х х - - Компјутеризовано рецепцијско пословање - - - - х 2 Прихватање кредитних картица од најмање 2 фирме - - х 1) х х 1 Бар (аперитив бар) у пријемном холу или непосредној близини (обавеза за хотеле и мотеле) - - х х х 2 Гардероба и тоалет у пријемном холу или непосредној близини - - - - х 1 У објектима с 5 нивоа (4 спрата и више) х - - - - - У објектима с 4 нивоа (3 спрата и више) - х - - - 1 5.) - - - - х 2 Мењачница с видно истакнутим називом на српском и најмање једном страном језику и курсном листом. а у новим објектима с више од 40 соба најмање два лифта . обезбеђивање улазница за позориште. спортске приредбе и др.најмање један.19 Пулт за информативну службу (располагање и давање локалних информација.

а ходници 1. Степеништа и ходници 2) .40 м.50 м.20 У објектима с 3 нивоа (2 спрата и више) - - х - - 2 У објектима с 2 нивоа (1 спрат и више) - - - х х 3 Теретни или лифт за особље (обавеза за нове објекте) - - - х х 2 Лифт за храну (обавеза за нове објекте) - - - х х 2 За сваки додатни лифт за госте изнад минимума - - - - - 2 Ред. бр. прекривени таписоном или теписима - - х - - 2 Главно степениште које повезује све спратове и ходници најмање ширине 1. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне **** ***** елементе * ** *** Степениште и ходници најмање ширине 1.50 м. покривени заштитном траком. а ходници 1. таписоном или тепих стазом х - - - - - Степениште најмање ширине 1.20 м.20 м. таписоном или тепих стазом - х - - - 1 Главно степениште најмање ширине 1. прекривени таписоном или теписима - - - х - 2 6. покривени заштитном траком.30 м.

а у хотелима који пружају претежно пансионске услуге 100% (у новим објектима број столова мора одговарати броју соба) - - - х - 3 Ресторан сала с најмање 80% седећих места у односу на број кревета.80 м. прекривени таписоном или теписима - - - - х 2 Ознаке за комуникације х х х х х - Ресторан сала с најмање 20% седећих места у односу на број кревета.21 Главно степениште које повезује све спратове и ходници најмање ширине 1. У пансионима број столова мора одговарати броју соба - - х - - 3 Ресторан сала с најмање 60% седећих места у односу на број кревета. а у хотелима који пружају претежно пансионске услуге 60%. У пансионима број столица мора одговарати броју кревета - х - - - 2 Ресторан сала с најмање 50% седећих места у односу на број кревета. Просторије за пружање услуга исхране (ресторан сала) 3) и просторије за боравак гостију а) Ресторан сала . а у хотелима који пружају претежно пансионске услуге 80% (у новим објектима 100%). а у пансионима с најмање 50% х - - - - - Ресторан сала с најмање 30% седећих места у односу на број кревета. У хотелима који пружају претежно пансионске услуге број столова мора одговарати броју соба - - - - х 4 7.

уколико не постоји посебна просторија за боравак гостију х - - - - - Најмање једна просторија за боравак гостију х х 4) х - - 2 Најмање две просторије за боравак гостију - - х 5) х - 3 Више просторија за боравак гостију - - - х 5) х 4 Просторија за читање и писање опремљена одговарајућим гарнитурама (писаћи сто столица.80 м2 по столици - - - - х - Постојећа ресторан сала на располагању гостима између оброка и прилагођена њиховом задржавању.50 м2 по столици - - х х - - . писоара и умиваоника сагласно одредбама овог правилника х х х х х - За сваку WC кабину више од утврђеног минимума - - - - - 1 Туш кабина за госте који не користе услуге смештаја (у мотелима) - - - - - 2 б) Просторије .22 Укупна површина ресторан сале: .салони за боравак гостију . осветљење) 6) - - - х х 2 Тоалети за мушкарце и жене с бројем WC кабина.најмање 1.најмање 1.најмање 1.најмање 1 м2 по столици х - - - - - .20 м2 по столици - х - - - - .

Електрично осветљење заједничких просторија Минимални интензитет осветљења: . Грејање Грејање заједничких просторија и свих соба за госте до температуре у тим просторијама од најмање 18. Климатизација Клима уређаји: 1) 11.23 9. осим у објектима који се користе само у летњој сезони х х х - - - Централно грејање свих просторија до температуре у тим просторијама од најмање 20оС - - - х - 1 Централно грејање свих просторија до температуре у тим просторијама од најмање 22оС с могућношћу регулације температуре у собама - - - - х 2 Централно грејање с могућношћу селективног грејања по етажама (обавеза за нове објекте .хотеле и мотеле) х х х х х - У заједничким просторијама за госте - - - х 2) - 2 У свим просторијама уз могућност да гост сам регулише климатизацију у соби - - - - х 4 .5оС.степеништа и ходници најмање 5 W/м2 х х х х х - .заједничке просторије најмање 10 W/м2 х х х х х - 10.

Телефонски стандард Телефон стално на располагању гостима с аутоматским мерачем импулса или употребом жетона. а у новим објектима у затвореној или звучно изолованој кабини Телефон у најмање: 13. Сигнални уређај за позив особља . Уређаји за даљинску комуникацију 14.25% соба - - - - - 1 . осим у собама из којих је то могуће телефоном х 4) х х х х 1 СОС позив у свим купатилима с лежећом кадом.50% соба - - - - - 2 Телефон у свим собама - - х 3) х х 3 Могућност успостављања локалних.24 Сопствени агрегат за електричну енергију - - - - х 2 х х х х х - . а у новим објектима у свим купатилима (засебним и заједничким) х х х х х - 12. међуградских и међународних веза директним бирањем у свим собама (обавеза за нове објекте) - - - х х 4 Телефакс или други уређај за даљинску комуникацију на располагању гостима - - - х х 1 Могућност фотокопирања - - - х х 1 Сигнални уређај за позив особља у свим собама.

ТВ пријемник и видео у заједничким просторијама за госте - - х х х 1 Музичко озвучење заједничких просторија за госте (обавеза за нове објекте .у најмање 50% соба - - - х - 2 . Радио и ТВ пријемници Стално постављен ТВ пријемник у боји: 17.25 Сигнални уређај у свим собама и купатилима - - - - - 2 Хотелски сеф с појединачним касетама за најмање 30% соба - - х 5) х х 1 Засебни сеф у свакој соби - - - - - 2 Радио и ТВ пријемник у заједничким просторијама за госте х х - - - - Радио.хотеле) - - х х х 2 Расположивост (могућност постављања на захтев госта) ТВ пријемника у најмање 20% соба - - - - - 1 . Уређење и опрема соба . Сефови за чување вредности 16.у свим собама - - - - х 4 Сателитска антена - - - х х 2 Радио или интерна инсталација с независном регулацијом у свим собама - - - - - 3 15.

26 Минимална површина соба. приступ француском кревету с обе стране 9) .за једнокреветну собу 7 7 9 7) 12 7) 14 7) - . таписерије.за додатни кревет 8) 2. надглавље за сваки кревет.5 2. површина собе може се смањити до 1 м2 у постојећим објектима х х х х - - Зидови декларисани сликама или другим естетским елементима (уметничке слике. не укључујући предсобље.0 - - - Површина собе која нема купатило повећава се за најмање 2 м2 х х х - - - Уколико су орман и сталак за кофере смештени изван собе. рељефи и сл.5 3. с могућношћу регулисања количине светла у соби х х х х х - Све собе означене бројевима према принципима нумерације х х х х х - х х х х х - Кревет лежајне површине 200 х 100 см за једну особу односно 200 х 160 см за француски кревет. купатило и балкон у (м2 ): 6) .за двокреветну собу 10 10 12 7) 15 7) 18 7) - .) - - х х х 2 Остакљене површине које се могу отварати (прозори и врата) морају износити најмање 1/10 површине пода собе х х х х х - Могућност замрачења и спречавања погледа споља.

односно госта - - - - х 1 Јастуци од различитог материјала (перјани.хотеле пансионског типа) - - х х х 1 .27 Могућност постављања додатка за продужење кревета на захтев госта - - - - - 2 Дечји кревет могуће поставити на захтев госта - - - х х 1 Мадрац за сваки кревет димензија које одговарају лежајној површини кревета х х х х х - Уметак за заштиту мадраца (обавеза за нове објекте) - - х х х 2 Два чаршава по кревету који не смеју садржати синтетику х х х х х - Најмање једно ћебе по кревету. пенаста гума) - - - - х 1 Прекривач за сваки кревет - - - х х 1 Собни сто (за тоалету или писаћи сто) х х х х х - Једна столица за седење по кревету х х х х х - Гарнитура за седење (обавеза за нове објекте . а додатно ћебе на захтев госта х х х х х - Један јастук за сваки кревет. односно госта х х х х - - Додатни јастук на захтев госта - - х х - - Два јастука за сваки кревет.

осим у собама у којима је под прекривен таписоном или тепихом х х х х х - Плакар или орман с преградом и одељком за вешање одеће с најмање 4 вешалице по кревету х х х х х - Сталак за кофере.28 Ноћни ормарић или одговарајућа полица уз сваки кревет х х х х х - Простирка уз сваки кревет. осим у случајевима када се кофери могу држати у орману - - х х х 1 Плафонско или зидно осветлење и по једно осветлење са сенилом уз кревет укупног интензитета осветлења за нормално читање и писање х х х х х - Тоалетни сто с осветљењем погодним за шминкање и козметику - - - х х 1 Огледало за целу фигуру - - - х х 1 Фен у свакој соби или купатилу - - - - х 1 Уређај за буђење у свакој соби - - - - - 1 Детектор дима (обавеза за нове објекте) - - х х х 1 Уређај за пеглање у свакој соби - - - - - 1 Видео уређај с филмовима који се приказују преко интерне телевизије - - - - - - Прибор за писање - - - х х 1 Прибор за шивење - - - х х 1 .

ценовник и кућни ред х х х х х - Упутство за коришћење телефона с имеником услуга (у собама у којима је постављен телефон) х х х х х - Информације у писаном облику о садржајима и услугама које се нуде госту (обавеза за хотеле и мотеле) х х х х х - Информативна мапа с информацијама и проспектом хотела и мотела - - х х х 1 Штампана обавештења ("не сметај". осим у собама у којима је истакнута забрана пушења х х х х х - Инвентарска листа.29 Фен и прибор за шивење могуће добити на захтев госта - - х - - 1 Поклон за добродошлицу - - - - х 1 Свеже цвеће у свакој соби - - - - - 1 Свеже воће. чоколадица или бонбон у свакој соби - - - - - 1 Шибице - - - - - 1 Корпа за отпатке х х х х х - Пепељара. "молим поспремати собу") - - х х х 1 Информације и штампана обавештења исписана на српском и најмање једном страном језику х х х х х - х х х - - - Опрема соба без купатила: .умиваоник са текућом хладном и .

30
топлом водом
- зидно осветљење изнад
умиваоника

х

х

х

-

-

-

- огледало с полицом за тоалетни
прибор

х

х

х

-

-

-

- утичница за електричне апарате с
ознаком напона струје

х

х

х

-

-

-

- чаша за воду по сваком кревету

х

х

х

-

-

-

- један сапун по кревету

х

х

х

-

-

-

- један већи и један мањи пешкир по
кревету

х

х

х

-

-

-

- држачи пешкира и сапуна

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

3

18. Собе за инвалиде 1) (обавеза за
нове објекте - хотеле)
У објектима капацитета 50 соба
најмање једна соба за инвалиде и на
сваких даљих 50 соба

Ред. бр. / Назив елемената

Обавезни елементи по категоријама 1)
знак "х" 2) знак "-" 3)
*

19. Купатила у саставу соба
Проценат - соба с купатилом у
постојећим објектима:

**

***

**** *****

Бодови за
изборне
елементе

31
- хотели

-

20

70

100

100

1 за
сваких 5
процената
изнад
минимума,
а највише
10

- мотели

30

60

100

-

-

-"-

-

-

30

-

-

-"-

- хотели

30

60

100

100

100

1 за
сваких 5
процената
изнад
минимума,
а највише
10

- мотели

60

100

100

-

-

"-"

- пансиони

20

50

100

-

-

"-"

Минималне површине купатила (у
м2 ) 1)

3,0

3,0

3,5

4,0

4,5

-

Када (лежећа или туш када) с
тушем, стално расположивом
топлом и хладном водом и одводом

х

х

х

х

х 2)

-

Завеса уз каду

-

-

х

х

х

1

WC шоља с даском за седење

х

х

х

х

х

-

Биде

-

-

-

-

-

2

- пансиони
Проценат соба с купатилом у новим
објектима:

Опрема купатила:

32
Умиваоник с текућом хладном и
топлом водом

х

х

х

х

х

-

Огледало с полицом за тоалетни
прибор или тоалетни ормарић с
огледалом

х

х

х

х

х

-

Електрично осветљење изнад
умиваоника

х

х

х

х

х

-

Утичница за електричне апарате с
назнаком напона струје

х

х

х

х

х

-

Један већи пешкир за купање и
пешкир за руке по кревету

х

х

-

-

-

-

Један већи пешкир за купање и два
мања пешкира по кревету

-

-

х

х

х

1

Један сапун по кревету

х

х

-

-

-

-

Два сапуна по кревету

-

-

х

х

х

1

Држачи пешкира и сапуна

х

х

х

х

х

-

Пена за купање

-

-

-

х

х

1

Шампон за косу

-

-

-

х

х

1

Капа за туширање

-

-

-

х

х

1

Огртач за купатило - један по
кревету

-

-

-

-

х

1

Простирач за ноге

-

-

х

х

х

1

Зидна вешалица за одећу

х

х

х

х

х

-

Прибор за бријање за једнократну
употребу

-

-

-

-

-

1

Прибор за скидање шминке

-

-

-

-

-

1

Заједничка купатила и тоалети Једно купатило одвојено за мушкарце и за жене на сваки започети број кревета у собама без купатила.једна по кревету х х х х х - Четка за чишћење WC-а х х х х х - Врећа за одлагање прљавог рубља - - - х х 1 Посуда за отпатке х х х х х - Телефонски апарат или слушалица у свим купатилима - - - - - 2 20 15 3) 10 3) - - 2 за свако додатно купатило .33 Хигијенске врећице - - х х х 1 Тоалетни папир х х х х х - Чаша за воду .претпростор с зидном вешалицом за одећу х х х - - - .претпростор с умиваоником. полицом за тоалетни прибор. а најмање једно на сваком спрату Опрема заједничког купатила: .текућа топла и хладна вода х х х - - - .туш када с тушем х х х - - - . огледалом. држачима сапуна и пешкира х х х - - - 20.држачи сапуна и пешкира х х х - - - .

односно нивоу опремљен умиваоником. Просторије за собарице (офис) 24. одвојени тоалет с умиваоником 5) . купатило. Апартмани (обавеза за хотеле) Садржај апартмана: соба уређена за дневни боравак. Минибар снабдевен алкохолним и безалкохолним пићима 23. ТВ пријемник. За више од назначеног броја кревета одвојени тоалети за мушкарце и жене 10 10 8 - - 2 за сваки додатни тоалет Најмање 2 апартмана - - х 4) - - 1 Најмање 4 апартмана - - - х - 2 Најмање 6 апартмана - - - - х 3 - - х х х - Минибар у најмање 50% соба - - - х - 2 Бешумни минибар у свим собама - - - - х 4 Офис на сваком спрату.34 Један тоалет WC кабина с претпростором) на сваки започети број кревета у собама без тоалета. а најмање један на сваком спрату. Кухињски блок 6) а) Пријем животних намирница и . прибора и средстава за чишћење - х х х х 1 Офис опремљен телефоном - - - х х 1 21. с могућношћу одлагања рубља. спаваћа соба. телефон и мини бар 22.

за брашно. за зачине. за конзерве. за сокове и минералну воду и за пиво - - х х х - Магацин балканске робе - х х х х - б) Одлагање отпадака: в) Чување намирница и друге робе: .35 друге робе: Приступ за теретна возила одвојен од приступа за госте х х х х х - Посебан улаз за особље с контролом улаза - - х х х - Наткривени улаз за робу - - х х х - Рампа за пријем робе - - - х х - Просторија за пријем робе с опремом за мерење х х х х х - Бокс за економа или канцеларија за пријем робе - - х х х - Одвојене просторије за распакивање и амбалажу - - х х х - Просторије за привремено одлагање отпадака х х х х х - Хладњача за отпатке хране и намирница - - - х х - Посебни магацини за свеже воће. за зимницу. за пиће. поврће.

за млеко и млечне производе. за папирну конфекцију. за стакло и порцулан - - - х х - Магацин крупног инвентара - х х х х - Дневни магацин (магацин кухиње) х х х х х - Магацин шанка - - х х х - Магацин посластичарнице 1) - - х х х - Посебне хладњаче или расхладни уређаји за месо.меса х х х х х - . за воће и за пиће - - - х х - Хладњача или расхладни уређај за цвеће - - - - х - .живинског меса и дивљачи - - - х х - - - х х х - г) Припрема намирница: Издвојени простори.воћа и поврћа - х х х х - . односно просторије за припрему: Посластичарница 1) (радионица) . за хемијску робу. за рибу и за поврће х х х х х - Посебне хладњаче или расхладни уређаји за живинско месо. за јаја.рибе и шкољки - - х х х - .36 Посебни магацини за текстил. за уља и масти. за ситан инвентар.

37 Пекара (обавеза за хотеле лоциране изван градских центара) - - - х х - Одељење топле кухиње х х х х х - Одељење хладне кухиње - - х х х - Кафе кухиња (за припрему доручка) - - х х х - Национална кухиња (део у оквиру топле кухиње или посебно издвојено одељење) - - - х х - Одељење за рум сервис - - - х х - Одељење за обраду хране и припремање јела по посебним стандардима (интернационални и верски стандарди. грејачи) - - х х х - Каса х х х х х - Пулт за издавање пића и напитака (обавеза за хотеле и мотеле) х х х х х - Колица за сервирање х х х х х - Пулт за одлагање прљавог посуђа х х х х х - д) Обрада хране .финализација: ђ) Издавање јела е) Прање посуђа . вегетаријанска кухиња) - - - - х - Кухиња (простор за припрему хране) уз бар - - - х х - Линија издавања јела - х х х х - Термо уређаји (топли сто.

клупама или столицама х х х х х - Одвојене гардеробе за мушкарце и жене за особље које ради на услуживању хране (обавеза за нове објекте хотеле и мотеле) х х х х х - Купатила и тоалети за мушкарце и жене х х х х х - Одвојени тоалети за мушкарце и жене у непосредној близини кухињских просторија 2) х х х х х - Просторија за лекарске интервенције 2) - - - х х - 25.38 Одвојене перионице кухињског и ресторанског посуђа х х х х х - Ручно прање посуђа х х х - - - Машинско прање посуђа - - - х х - Перионица сребрног посуђа и кристала - - - - х - Перионица колица - - - х х - Ред. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) **** ***** Бодови за изборне елементе * ** *** Одвојене гардеробе за мушкарце и жене за особље које ради на припремању хране. опремљене дводелним ормарићима. Простори и погодности за особље . бр.

одбојку и рукомет - - - - - 2 за сваки садржај Игралишта за сквош - - - - - 2 Спортска дворана 4) - - - - - 5 Затворени базен - - - - - 10 Отворени базен - - - - - 6 Посебан базен за децу - - - - - 4 Базени за хидромасажу "јакуззе" - - - - - 3 26. аутомати за игре и др. билијар. Простори и опрема за рекреативно-спортске активности и друге погодности за госте 3) .39 Соба за одмор особља 2) - - - х х - Трпезарија за особље 2) - - х х х - Кухиња за персонал 2) - - - - х - Просторија за игру деце или отворено игралиште за децу - - - - - 3 за сваки садржај Обезбеђено чување деце гостију - - - - - 2 Просторије за игру (шах. картање.) - - - - - 1 за сваки садржај Игралишта за мини голф - - - - - 2 Игралишта за голф - - - - - 10 Стони тенис - - - - - 1 Тенис игралишта - - - - - 6 Игралишта за кошарку.

) - - - - - 2 за сваки садржај Конгресна сала - - - - - 5 Просторије за састанке (пословни салони.) - - - - - 2 за сваки садржај Сауна - - - - - 3 Соларијум - - - - - 3 Просторије за масажу - - - - - 1 Просторије и опрема за пружање здравствених услуга коришћењем природног лековитог фактора - - - - - 5 Стоматолошке. ноћни клубови. естрадни музички програм и др.40 Куглана (аутоматска) - - - - - 5 Просторије за рекреацију и вежбање (гимнастичке сале. офтамолошке или друге здравствене услуге - - - - - 2 Обезбеђен лекар по позиву - - - - - 2 Фризерски салон - - - - - 2 Козметички салон - - - - - 2 Педикирски салон - - - - - 2 Казино - - - - - 4 Биоскоп - - - - - 4 Библиотека - - - - - 3 Анимација и забава (аниматори.) - - - - - 2 за сваки садржај . банкет сале и др. теретане и др. салони за забаву. дискотеке.

посластичарнице и др. банка ПТТ услуге - - - - - 2 за сваки садржај Чување и изнајмљивање скијашке опреме и спортских реквизита - - - - - 2 Уређена плажа - - - - - 5 Хелиодром - - - - - 4 Могућност смештаја животиња (кућних љубимаца). за услуге чувања и неге додају се 2 бода - - - - - 2 Стандардно уређење и типска опрема х х х - - - Уређење и опрема објекта првокласни - - - - х - Уређење и опрема објекта ексклузивни - - - - х - 27.41 Баште и сличне просторије за услуживање (летње баште. авио-компанија. односно продавницу Рент-а-кар служба. снек барови. терасе и др. Квалитет уређења и опреме II.) - - - - - 3 за сваки садржај Бутици и трговине - - - - - 1 за сваки бутик. туристичка агенција. зимске баште. УСЛУГЕ . fast-food.) - - - - - 2 за сваки садржај Специјализовани угоститељски садржаји (национални и специјализовани ресторани.

42 1.16 сати - - х 3) х х 2 Особље се споразумева на једном страном језику х х - - - - Особље с основним знањем 2 страна језика - х 3) х 4) - - 1 Особље с знањем 3 страна језика - - - х х 2 Особље с знањем 4 страна језика - - - - - 3 Колица на располагању гостима - - х - - Обавља особље хотела током 16 - - - х - У оквиру 24 сата мењачница ради: 2.пријем и испраћај гостију Посебне службе рецепције. особље се јавља на позив х х х х - - Вратар у служби 16 сати у оквиру 24 сата - - - х х 1 . Рецепција .12 сати х х х - - - . портирнице и информација обезбеђени сати 12 2) 14 2) 16 2) 18 24 1 за свака два сата више од минимума Осигурано дежурство и у време када рецепција не ради. Пренос пртљага гостију 2 . портирнице и информација - - - - х 3 Служба рецепције и служба портирнице - - х 1) х - 2 У оквиру 24 сата услуге рецепције.

напитак . тост. пециво. воћни сок. млеко или бела кафа) х х - - - - Континентални доручак.чај. просторија за боравак и др. јаја и млечних производа - - х - - 2 Шведски сто 5) - - - - - 2 3.) х х х - - - У посебној сали (доручковаоници) или ресторану - - - х - 2 У посебној сали (доручковаоници) - - - - х 2 Услуживање доручка у собама на захтев госта - - х х х 2 Континентални доручак (хлеб или пециво. односно просторији која се користи и за друге сврхе (кафана. Услуге чувања вредности 4. џем или мед. маслац. Услуге доручка Садржај доручка: . могућност избора топлих и хладних јела од сувомеснатих производа.43 сати у оквиру 24 сата Обавља особље хотела током 24 сата - - - - х 3 У хотелском сефу с радом 16 сати у оквиру 24 сата - - х х - 1 У хотелском сефу или засебним сефовима током 24 сата - - - - х 2 У ресторан сали.

Шведски сто и услуживање по особљу на захтев госта - - - х х 4 . избор топлих и хладних јела од месних производа. могућност дијеталног доручка.најмање 3 сата - - - - х 2 х х х х х - . других јела и пића у ресторан сали и другим просторима за услуживање Видно истакнуто обавештење о времену услуживања Време услуживања главних оброка: . вечера).најмање два сата за сваки оброк - - х - - 1 . свеже воће. Услуживање главних оброка (ручак.најмање један сат и 30 минута за сваки оброк х х - - - - . житарице.најмање 2 сата и 30 минута - - х х - 1 .44 Проширени асортиман (воћни сок.најмање два сата и 30 минута за сваки оброк - - - х х 2 Услуживање током 12 сати у 24 сата - - х - - 1 Услуживање током 16 сати у 24 сата - - - х х 2 Услуживање топлих јела на загрејаним (топлим) тањирима - - х х х 1 Време услуживања доручка: 5.најмање 2 сата х х - - - - . јаја. компоти. млечни производи. избор других јела).

30 различитих врста вина. пића и напитака у собама (обавеза за хотеле) Обезбеђено услуживање пића и напитака: 7.током 24 сата - - - - х 3 Обезбеђено услуживање јела током 24 сата - - - - - 3 . од којих пет квалитетних са географским пореклом и три врхунска - - - х - - 6. од којих седам квалитетних са географским пореклом и пет врхунских вина и 12 вина из виногорја изван територије Републике Србије.45 Услуживање пића у у одговарајућим дизајнираним чашама за поједине врсте пића - - х х х 1 . Понуда вина . од којих осам квалитетних са географским пореклом и осам вина из виногорја изван територије Републике Србије.20 различитих врста вина. од којих четири квалитетних са географским пореклом1) - - х - - - . Услуживање јела.винска карта (обавеза за хотеле и мотеле) Винска карта с најмање: . и то: 12 вина из виногорја са територије Републике Србије. и то: 18 вина из виногорја са територије Републике Србије.током 16 сати у 24 сата - - х х - 2 .

и то: 24 вина из виногорја са територије Републике Србије. на српском и најмање једном страном језику - - х х х - Особље које познаје вина и друга пића с способношћу објашњења и давања препоруке госту - - - х - 1 Презентацију вина обавља специјално едукована особа (виноноша) - - - - х 1 Најмање 2 мени-а по избору х х - - - - Најмање 3 мени-а по избору и 10 јела по поруџбини - - х - - 1 Најмање 4 мени-а по избору и 15 јела по поруџбини - - - х - 2 Најмање 4 мени-а по избору и 20 јела по поруџбини- - - - х 3 Особље с познавањем састава јела и способношћу објашњења и давања препоруке госту - - - х х 8. Јеловници .40 различитих врста вина. од којих 10 квалитетних с географским пореклом и шест врхунских вина и 16 вина из виногорја изван територије Републике Србије.понуда јела (мени 2) обавезан само за пансионске услуге) 1 .46 . од којих шест квалитетних са географским пореклом и шест врхунских - - - - х - Понуда вина изложена на посебној карти (винска карта) с основним подацима о врсти и квалитету вина.

два страна језика - - - х х 1 .једном страном језику х х - - - - . шанк и др. Услуге бара (аперитив бар.47 9.три страна језика - - - х х 2 11. Услуге телефонске централе . Радна одећа особља Ред.) у оквиру објекта Услуживање током 12 сати у 24 сата х 3) х 4) х 5) - - 1 Услуживање током 16 сати у 24 сата - - х 6) х х 2 Различито дизајнирана радна одећа за услужно особље према секторима рада - - - х х 3 Беџ с именом за особље које комуницира с гостима - - - х х 1 10.један страни језик х х х - - - . / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне елементе **** ***** * ** *** . бр.два страна језика - - х - - 1 . Знање страних језика из подручја струке Руководилац објекта: Обезбеђено услуживање гостију на: 12.

једним страним језиком х х х - - - .сваки други дан - - х - - 1 . Промена столног рубља (столњаци и салвете) .током 12 сати у 24 сата - - - - - 1 .два страна језика - - - х х 1 .сваки трећи дан х х - - - - . Промена постељине Постељина (чаршави и јастучнице): Пешкири у собама: 14.сваких седам дана х х - - - - .48 Услуге телефонске централе обезбеђене од стране одређеног особља: .током 16 сати у 24 сата - - х 7) - - 2 Непрекидан рад телефонске централе или могућност директног бирања из собе - - х 8) х х 2 .сваки дан - - - - х 3 .сваки дан - - - х х 2 Особље се служи с: 13.сваки други дан - - - х - 2 .сваки трећи дан - - х - - 1 .

49 Промена столњака по потреби. надстолњака сваки дан. Продаја штампе 19. папирнате салвете х х х - - - Промена столњака и платнених салвета за сваки оброк - - - х х 3 Једанпут дневно х х х - - - Једанпут дневно с поподневним поправљањем - - - х х 2 Обезбеђене услуге прања и пеглања рубља гостију - - - х х 1 Хемијско чишћење - - - - - 1 Апарат за чишћење обуће на располагању гостима (обавеза за хотеле) - - х х х 1 Обућу чисти особље хотела у посебној просторији - - - - х 1 Продаја дневне и недељне домаће штампе - - х - - 1 Продаја дневне и недељне домаће и стране штампе - - - х х 2 - - - - х 2 15. Чишћење и поспремање соба 16. Превоз гостију и пртљага Возило резервисано за превоз . а најмање два пута недељно. Прање и пеглање рубља гостију 17. Чишћење обуће 18.

) 2. спољна информатика. хортикултурно уређење.50 гостију и пртљага 20.) .добар - - - - - 1 .у оквиру објекта или у непосредној близини - - х - - 4 Уређаји за зимско стартовање дизел возила - - - - - 3 Добар - - - - - 1 Одличан - - - - - 2 Ексклузиван - - - - - 3 . у центру. и др.одличан - - - - - 2 III. ПОЛОЖАЈ И ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА 1. Приступ и саобраћајна повезаност Јавним средствима превоза или путничким возилима 3. Услуге везане за саобраћајна средства гостију (обавеза за мотеле) Обезбеђено пружање услуга сервисирања моторних возила и снабдевања горивом . уређење саобраћајница. Смештај објекта на локацији (поглед.до 2 км удаљености од објекта - - - - - 2 . парк и др. Спољни изглед објекта (одржавање фасаде.

3/95-62.) IV. Прилог 2. паркови и др. Простор око објекта на располагању гостима (ливаде.51 Добар - - - - - 1 Одличан - - - - - 2 Беспрекоран - - - - - 3 Између 5 и 25 м2 по соби и апартману - - - - - 1 Од 26 до 50 м2 по соби и апартману - - - - - 2 Од 51 до 75 м2 по соби и апартману - - - - - 3 Више од 75 м2 по соби и апартману - - - - - 4 Хотели 20 30 50 60 60 - Мотели 20 30 40 - - - Пансиони 15 20 25 - - - 4. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) * ** *** **** ***** Бодови за изборне елементе . ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ АПАРТМАНА Ред. бр. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА Минимални број бодова: Види: + Исправку .

52 I. рукохвати и др. Паркиралишта и гараже 1) Капацитет паркиралишта или гараже (једно паркиралишно. УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА 1.) обавеза за нове објекте 4) капацитета 100 и више апартмана - - х х х 2 Наткривени улаз за госте (блокови и појединачни апартмани) - - х х х 1 Одвојени улази за особље и робу (у блоковима) . односно гаражно место по апартману) у односу на број апартмана: 2) . Приступи и улази Приступ за возила и пешаке Уређене интерне саобраћајнице за возила (у насељима унутар којих је могуће кретање возила) и за пешаке. који ноћу мора бити осветљен х х х х х - Погодности за инвалиде (рампе за колица. с довољним бројем проширења за мимоилажење возила х х х х х - План насеља с уцртаним комуникацијским размештајем апартмана на улазу у насеље.обавеза за нове објекте - - х х х 1 2. х х х х х - Саобраћајница покривена асфалтом или бетоном.

8 м2 по апартману рачунато на капацитет преко 20 апартмана - - - - х 3 Декорација зидова (уметничке слике. портирницом и информацијама (централна рецепција) Минимална површина (обавеза за нове објекте): .за најмање 10% апартмана х - - - - - . Пријемни хол с рецепцијом.6 м2 по апартману рачунато на капацитет преко 20 апартмана - - - х - 2 Најмање 30 м2 увећано за 0. мозаици и др.) - - х х х 1 Декорација простора (жардињере с цвећем.за најмање 20% апартмана - х - - - 1 .за сваки апартман - - - - х 4 Гаража за најмање 10% апартмана. с могућношћу сервисирања и прања возила - - - - х 4 Најмање 9 м2 увећано за 0.5 м2 по апартману рачунато на капацитет преко 20 апартмана х х - - - - Најмање 15 м2 увећано за 0. вегетација) - - - - - 1 3.за најмање 40% апартмана - - х - - 2 .5 м2 по апартману рачунато на капацитет преко 20 апартмана - - х - - 1 Најмање 30 м2 увећано за 0. таписерије.за најмање 60% апартмана - - - х - 3 .53 .

од које се најмање 1/2 може отварати. односно полиране плоче х х х х х - Гарнитура за седење х х - - - - Више гарнитура за седење - - х х х 1 Довољан број пепељара. обезбеђивање улазница за позориште. осим ако постоји видно истакнута ознака забране пушења х х х х х - Пулт за рецепцију х х х х х - Пулт за информативну службу (располагање и давање локалних информација.54 Укупно остакљена површина најмање 1/10 површине пода.) - - - - х 2 Мењачница с видно истакнутим називом на српском и најмање једном страном језику и курсном листом. осим у случају постојања клима уређаја х х х х х - Подови прекривени таписоном или тепихом. спортске приредбе и др. прегледно и јасно исписаном - - х х х 1 Посебна просторија за привремено одлагање пртљага (обавезе за нове објекте) - - х х х 1 Пулт носача пртљага - - - х х 1 Компјутеризовано рецепцијско пословање - - - - х 2 Прихватање кредитних картице од најмање 2 фирме - - х х х 1 .

а у новим објектима с више од 40 апартмана најмање два лифта (односи се на блокове) 5.20 м. таписоном или тепих стазом - х - - - 1 4. покривени заштитном траком. покривени заштитном траком. Лифтови .40 м. таписоном или тепих стазом х - - - - - Степениште најмање ширине 1.20 м. а ходници 1. Степеништа и ходници (односи се на блокове) 3) .најмање један.55 Бар (аперитив бар) у пријемном холу или непосредној близини - - х х х 2 Тоалет у пријемном холу или непосредној близини - - - - х 1 У објектима с 5 нивоа (4 спрата и више) х - - - - - У објектима с 4 нивоа (3 спрата и више) - х - - - 1 У објектима с 3 нивоа (2 спрата и више) - - х - - 2 У објектима с 2 нивоа (1 спрат и више) - - - х х 3 Теретни или лифт за особље (обавеза за нове објекте) - - - х х 2 Лифт за храну - - - - - 2 За сваки додатни лифт за госте изнад минимума - - - - - 2 Степениште и ходници најмање ширине 1.

машином за писање и уређајима за даљинску комуникацију и фотокопирање - - - - х 1) 2 6.30 м.20% следећих места у односу на број кревета у апартманима х х х - - - Најмање једна просторија за боравак гостију - - - х х 1 Најмање две просторије за боравак гостију х х - - - - Више просторија за боравак гостију - - х - - 2 Просторија опремљена с писаћим столом. Просторије за пружање услуга исхране (ресторан сала 4) и просторије за боравак гостију (односи се на блокове и насеља) Ресторан сала с најмање: .80 м. а ходници 1.50 м.56 Главно степениште најмање ширине 1.10% седећих места у односу на број кревета у апартманима х х х - - - . прекривени таписоном или теписима - - х - - 2 Главно степениште које повезује све спратове и ходници најмање ширине 1.50 м. прекривени таписоном или теписима - - - х - 2 Главно степениште које повезује све спратове и ходници најмање ширине 1. прекривени таписоном или теписима - - - - х 2 Ознаке за комуникације х х х х х - .

у свим просторијама с могућношћу да гост сам регулише климатизацију у апартману - - - - х 4 х х х х х - х х х х х - 8.најмање 18.најмање 22оС с могућношћу регулације температуре у апартману - - - - х 2 Ред. Грејање .обавеза за нове објекте Клима уређаји: 2) 9.најмање 20оС - - - х - 1 . бр. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне ***** елементе * ** *** **** .5оС х х х - - - . Климатизација .степеништа и ходници најмање 5 W/м2 .не односи се на објекте који послују само у летњој сезони Обезбеђено грејање заједничких просторија за госте и апартмана до температуре ваздуха од: .у заједничким просторијама за госте - - - х 3) - 2 . Електрично осветљење Спољно осветљење на улазу (обавеза за појединачне апартмане и блокове) Минимални интензитет осветљења: .57 7.

међуградских и међународних веза директним бирањем у свим апартманима (обавеза за нове објекте) - - - - х 4 СОС позив у свим апартманима обавеза за нове објекте х х х х х - Сигнални уређаји за позив особља у свим апартманима - - - - - 2 - - х х х 1 10.50% апартмана - - - - - 2 Телефон у свим апартманима - - х х х 3 Могућност успостављања локалних. Сигнални уређаји за позив особља 12. Сефови за чување вредности Сеф с појединачним касетама за .58 .заједничке просторије за госте и просторије у апартманима најмање 10 W/м2 х х х х х - Могућност да гост сам регулише интензитет светла у апартману - - - - х 2 Сопствени агрегат за електричну енергију - - - - х 2 х х х х х - .25% апартмана - - - - - 1 . а у новим објектима у затвореној или звучно изолованој кабини (обавеза за блокове и насеља) Телефон у најмање: 11. Телефонски стандард Телефон стално на располагању гостима с аутоматским мерачем импулса.

59 најмање 30% апартмана Засебан сеф у сваком апартману - - - - - 2 Радио и ТВ пријемник у заједничким просторијама за госте х х - - - - Радио. Радио и ТВ пријемници Стално постављен ТВ пријемник у боји: 14.у најмање 50% апартмана - - - х - 2 . одвојено купатило х х - - - - Једна просторна целина с боравком.у свим апартманима - - - - х 4 Сателитска антена - - - х х 2 Радио или интерна инсталација с независном регулацијом у свим апартманима - - - - - 3 Једна просторна целина с трпезаријским. ТВ пријемник и видео уређај у заједничким просторијама за госте - - х х х 1 Расположивост (могућност постављања на захтев госта) ТВ пријемника у најмање 20% апартмана - - - - - 1 . купатило - - х 4) - - 1 Заједнички простор за боравак и трпезарију одвојен кухињски део. Садржај апартмана . трпезаријом и кухињским делом. кухињским и спаваћим делом. 5) одвојен спаваћи део (једна или више - - - х 6) - 2 13. одвојен спаваћи део (једна или више соба).

засебан тоалет с претпростором и умиваоником (обавеза за нове објекте) - - - х - 1 Одвојени простори 5) за боравак. спаваће собе са сопственим купатилом.5 2.0 5. специјална када и др. засебан тоалет с претпростором и умиваоником - - - - х 3 - - х х х 3 Апартмани за непушаче (најмање 20% апартмана у блоку и насељу) - - - - - 2 Апартмани у блоковима с више од једног спрата означени бројевима према принципима нумерације х х х х х - Боравак с трпезаријом и кухињским делом 9 10 12 15 20 - Једнокреветна соба 7 7 9 12 14 - Двокреветна соба 10 10 12 15 18 - За додатни кревет 1) 2.) и на сваких даљих 50 апартмана 16. не рачунајући предсобље.5 3. Апартмани за инвалиде .0 - 15.0 4.60 соба). купатило и балкон (обавеза за нове објекте): .обавезе за нове објекте капацитета 50 и више апартмана Најмање један апартман за инвалиде (рукохвати. прекидачи струје на нижој висини. купатило У апартманима с више од 4 кревета. трпезарију и кухињу. Уређење и опрема апартмана а) Минималне површине (у м2).

према броју кревета и најмање четири вешалице по кревету х х х х х - Сталак за кофере. с могућношћу регулисања количине светла у апартману х х х х х - Плакар или орман с преградама и одељком за вешање одеће одговарајуће величине. осим у случају постојања клима уређаја х х х х х - Могућност замрачења и спречавања погледа споља.61 б) Заједнички садржаји: Зидови декорисани сликама или другим естетским елементима - - х х х 2 Остакљене површине које се могу отварати (прозори и врата) најмање 1/10 површине пода апартмана. платнене салвете - - - - х 2 Гарнитура за седење - - х х х 1 Видео уређај с филмовима који се приказују преко интерне телевизије - - - - - 3 Уређај за буђење - - - - - 1 . осим у случајевима када се кофери могу држати у орману - - х х х 1 Пегла и сто за пеглање - - - - х 2 Трпезаријски сто и столице према броју кревета у апартману х х х х х - Трпезаријски сто прекривен столњаком или с подметачима - - х х - 1 Трпезаријски сто прекривен платненим столњаком и настолњаком.

"молим поспремити апартман") - - х х х 1 Информације и штампана обавештења исписана на српском и најмање једном страном језику х х х х х - . ценовник и кућни ред х х х х х - Упутство за коришћење телефона с имеником услуга (у апартманима који имају телефон) х х х х х - Информације у писаном облику о садржајима и услугама које се нуде госту х х х х х - Информативна мапа с информацијама и проспектом објекта - - х х х 1 Штампана обавештења ("не сметај".62 Свеже воће. чоколадица или бонбон у апартману - - - - - 1 Свеже цвеће у апартману - - - - - 1 Детектор дима (обавеза за нове објекте .блокове) - - х х х 1 Прибор за шивење - - - х х 1 Прибор за писање - - - - х 1 Поклон за добродошлицу- - - - х 1 Шибице - - - - - 1 Пепељара (осим у апартманима у којима је истакнута забрана пушења) х х х х х х Огледало за целу фигуру - - - х х 1 Инвалидска листа.

кухињски простор Судопера с хладном и топлом водом и одводом х х х х х - Грејно тело с најмање две плоче и осигураном енергијом за кување х х х х х - Остава или кухињски ормарић за чување намирница х х х х х - Ормарић за посуђе и прибор за јело х х х х х - Посуђе за конзумирање хране и пића према броју особа које се могу сместити у апартман. две чаше. нож и мала кашика). шоље за белу и за црну кафу х х х х х - Посуђе и прибор (ножеви и друго) за припремање и сервирање хране х х х х х - Крпе за брисање посуђа за дневне потребе - - х х х 1 Посуда за отпатке довољне величине за једнодневну потребу х х х х х - Сунђер за прање посуђа х х х х х - Пећница или роштиљ - - - х х 2 Фрижидер х х х х х - Кухињска напа изнад шпорета - - х х х 2 Машина за прање посуђа - - - - х 3 г) Собе . гарнитура прибора за јело (кашика. виљушка.63 в) Кухиња . плитки и дубоки). За сваку особу најмање: три тањира (мали.

надглавље за сваки кревет. односно 200 х 160см за француски кревет. пенаста гума) за сваки кревет. а додатно ћебе на захтев госта х х х х х - Један јастук за сваки кревет. односно госта х х х х - - Додатни јастук за сваки кревет на захтев госта - - х х - - Два јастука за сваки кревет. односно госта - - - - х 1 Јастуци од различитог материјала (Перјани.64 Кревет лежајне површине 200 х 100 см за једну особу. односно госта- - - - х 1 Прекривач за сваки кревет - - - х х 1 Дечји кревет могуће поставити на захтев госта - - - х х 1 Ноћни ормарић или одговарајућа полица уз сваки кревет х х х х х - Простирач уз сваки кревет. осим у собама у којима је под покривен таписоном или тепихом х х х х х - . приступ француском кревету с обе стране 2) х х х х х - Мадрац за сваки кревет димензија које одговарају лежајној површини кревета х х х х х - Уметак за заштиту мадраца (обавеза за нове објекте) х х х х х - Најмање два чаршава по кревету која не смеју садржати синтетику х х х х х - Најмање једно ћебе по кревету.

0 3.5 4.0 3. топлом и хладном водом и одводом х х х х х 2) - Завеса уз каду - - х х х 1 WC шоља с даском за седење х х х х х - Биде - - - - - 2 Умиваоник с текућом хладном и топлом водом х х х х х - Огледало с полицом за тоалетни прибор или тоалетни ормарић с огледалом х х х х х - Електрично осветљење изнад умиваоника х х х х х - Утичница за електричне апарате с назнаком напона струје х х х х х - Један већи пешкир за купање и један пешкир за руке по кревету х х - - - - Један већи пешкир за купање и два мања пешкира по кревету - - х х х 1 Држачи пешкира и сапуна х х х х х - д) Купатила .5 - Туш када или лежећа када с тушем.65 Плафонско или зидно осветљење с зидном или стоном лампом уз сваки кревет интензитета осветљења погодног за читање х х х х х - Тоалетни сто с осветљењем погодним за шминкање и козметику - - - - х 2 Минимална површина купатила (у м2) 1) 3.0 4.

Минибар снабдевен алкохолним и безалкохолним пићима .66 Један сапун по кревету х х - - - - Два сапуна по кревету - - х х х 1 Пена за купање - - - х х 1 Шампон за косу - - - х х 1 Капа за туширање - - - х х 1 Огртач за купатило .један по кревету - - - - х 1 Фен за косу - - - - х 1 Простирач за ноге - - х х х 1 Зидна вешалица за одећу х х х х х - Прибор за бријање за једнократну употребу - - - - - 1 Прибор за скидање шминке - - - - - 1 Хигијенске врећице - - - х х 1 Тоалетни папир х х х х х - Чаша за воду .једна по кревету х х х х х - Четка за чишћење WC-а х х х х х - Врећа или корпа за одлагање прљавог рубља - - - х х 1 Посуда за отпатке х х х х х - Телефонски апарат или слушалица у купатилу - - - - - 2 17.

бр. поштанске марке и разгледнице. Снабдевање прехрамбеним производима и другим потрепштинама 20. прибора и средстава за чишћење - х х х х 1 Офис опремљен телефоном - - - х х 1 Обезбеђено снабдевање намирницама и дневним потрепштинама у оквиру насеља х х - - - - Продавнице за продају намирница (млеко и млечни производи. месо и прерађевине од меса. Просторије за собарице (офис) обавеза за нове објекте (блокове) 19. Простори и опрема за рекреативно-спортске активности и друге погодности за госте (односи се на насеља)3) Просторија за игру деце или отворено игралиште за децу Ред. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне . с могућношћу одлагања рубља.67 Минибар у најмање 50% апартмана - - - - - 2 Минибар у свим апартманима - - - - х 4 Офис на сваком спрату. цигарете. односно нивоу опремљен умиваоником. средства за хигијену) у оквиру насеља - - х х х 2 - - - - - 3 за сваки садржај 18. пића) и дневних потрепштина (новине.

аутомати за игре и др.) - - - - - 1 за сваки садржај Игралишта за мини голф - - - - - 2 Игралишта за голф - - - - - 10 Стони тенис - - - - - 1 Тенис игралишта - - - - - 6 Игралишта за кошарку. билијар.) - - - - - 2 за сваки садржај Сауна - - - - - 3 Соларијум - - - - - 3 Просторије за масажу - - - - - 1 .68 **** ***** елементе * ** *** Обезбеђено чување деце гостију - - - - - 2 Просторије за игру (шах. одбојку и рукомет - - - - - 2 за сваки садржај Игралишта за сквош - - - - - 2 Спортска дворана 4) - - - - - 5 Затворени базен - - - - - 10 Отворени базен - - - - - 6 Посебан базен за децу - - - - - 4 Базени за хидромасажу "јакуззе" - - - - - 3 Куглана (аутоматска) - - - - - 5 Просторије за рекреацију и вежбање (гимнастичке сале. картање. теретане и др.

) - - - - - 2 за сваки садржај Конгресна сала - - - - - 5 Просторије за састанке (пословни салони. естрадни музички програм и др. дискотеке. снек барови. терасе и сл.) - - - - - 3 за сваки садржај Бутици и трговине - - - - - 1 за сваки бутик односно продавницу . салони за забаву. офтамолошких или других здравствених услуга - - - - - 2 Обезбеђен лекар по позиву - - - - - 2 Фризерски салон - - - - - 2 Козметички салон - - - - - 2 Педикирски салон - - - - - 2 Казино - - - - - 4 Биоскоп - - - - - 4 Библиотека - - - - - 3 Анимација и забава (аниматори. ноћни клубови. fast-food . зимске баште.) - - - - - 2 за сваки садржај Баште и сличне просторије за услуживање (летње баште. посластичарнице и др. банкет сале и др.) - - - - - 2 за сваки садржај Специјализовани угоститељски садржаји (национални и специјализовани ресторани.69 Просторије и опрема за пружање стоматолошких.

За услуге чувања и неге додају се 2 бода - - - - - 2 У оквиру 24 сата услуге рецепције.пријем и испраћај гостију У оквиру 24 сата мењачница ради: 2 .70 Рент-а кар служба. портирнице и информација обезбеђене сати 12 14 16 18 24 1 за свака два сата више од минимума Осигурано дежурство и у време када рецепција не ради. авио-компанија. УСЛУГЕ 1.12 сати х х х - - - . особље се јавља на позив х х х х - - . Рецепција . банка. ПТТ услуге - - - - - 2 за сваки садржај Чување и изнајмљивање скијашке опреме и спортских реквизита - - - - - 2 Уређена плажа - - - - - 5 Хелиодром - - - - - 4 Могућност смештаја животиња (кућних љубимаца). туристичка агенција.16 сати - - х х х 2 Особље се споразумева на једном страном језику х х - - - - Особље с основним знањем 2 страна језика- х х - - 1 Особље с знањем 3 страна језика - - - х х II.

Пренос пртљага гостију (за блокове и насеља) 3. Услуге доручка (у објектима у којима се ове услуге пружају) Садржај доручка: Континентални доручак (хлеб или пециво. напитак . просторија за боравак и др. Услуге чувања вредности (за блокове и насеља) 4. џем или мед.71 Особље с знањем 4 страна језика - - - - - 3 Колица на располагању гостима 1) - - х - - 1 Обавља особље током 16 сати у оквиру 24 сата - - - х - 2 Обавља особље током 24 сата - - - - х 3 У сефу с радом 16 сати у оквиру 24 сата - - - х - 1 У сефу или засебним сефовима током 24 сата - - - - х 2 У ресторан сали.чај. односно просторији која се користи и за друге сврхе (кафана. воћни сок. млеко или бела кафа) . маслац.) х х х - - - У посебној сали (доручковаоници) или ресторану - - - х - 2 У посебној сали (доручковаоници) - - - - х 2 Услуживање доручка у апартману на захтев госта - - - - х 2 х х - - - - 2.

компоти. вечера). могућност дијеталног доручка. у ресторан сали и другим просторима за услуживање (обавеза за блокове и насеља у којима се пружају пансионске услуге) Видно истакнуто обавештење о времену услуживања Време услуживања главних оброка: . јаја.најмање два сата и 30 минута за сваки оброк - - - х х 2 Време услуживања доручка: 5. пециво. избор других јела). Услуживање главних оброка (ручак.72 Континентални доручак. Шведски сто и услуживање по особљу на захтев госта - - - х х 4 . јаја и млечних производа - - х - - 2 Шведски сто 2) - - - - - 2 Проширени асортиман (воћни сок.најмање 2 сата и 30 минута - - х х - 1 .најмање два сата за сваки оброк - - х - - 1 .најмање 2 сата х х - - - - . могућност избора топлих и хладних јела од сухомеснатих производа. житарице. тост.најмање 3 сата - - - - х 2 х х х х х - . свеже воће.најмање један сат и 30 минута за сваки оброк х х - - - - . избор топлих и хладних јела од месних производа. млечни производи.

Услуге бара (аперитив бар.током 16 сати у 24 сата - - - х - 2 . Услуживање јела. шанк и др.73 Услуживање топлих јела на загрејаним (топлим) тањирима - - х х х 1 Услуживање пића у одговарајуће дизајнираним чашама за поједине врсте пића - - х х х 1 .током 24 сата - - - - х 3 Обезбеђено услуживање јела током 24 сата - - - - - 3 Најмање 2 мени-а 1) по избору х х - - - - Најмање 2 мени-а по избору и 10 јела по поруџбини - - х - - 1 Најмање 3 мени-а по избору и 15 јела по поруџбини - - - х - 2 Најмање 3 мени-а по избору и 20 јела по поруџбини- - - - х 3 Особље с познавањем састава јела и способношћу објашњења и давања препоруке госту - - - х х 6.понуда јела (обавеза за блокове и насеља у којима се пружају пансионске услуге) 8. Јеловници . пића и напитака у собама (обавеза за блокове и насеља) Обезбеђено услуживање пића и напитака: 7.) у оквиру блока или насеља 1 .

Радна одећа особља 10.током 16 сати у 24 сата - - х - - 2 Непрекидан рад телефонске централе или могућност дискретног бирања из - - - х х 3 9.током 12 сати у 24 сата - - - - - 1 .два страна језика - - - х х 1 . Услуге телефонске централе Услуге телефонске централе обезбеђене од стране одређеног особља: .једном страном језику х х - - - - .три страна језика - - - х х 2 .два страна језика - - х - - 1 .74 Услуживање током 12 сати у 24 сата х х х - - 1 Услуживање током 16 сати у 24 сата - - - х х 2 Различито дизајнирана радна одећа за услужно особље према секторима рада - - - х х 3 Беџ с именом за особље које комуницира са гостима - - - х х 1 . Знање страних језика из подручја струке Руководилац објекта: Обезбеђено услуживање гостију на: 11.један страни језик х х х - - - .

сваки трећи дан х х - - - - .два страна језика - - - х х 1 .сваки дан - - - х х 2 Столњак по потреби а најмање два пута недељно - - х - - - Столњак.сваки седам дана х х х - - - .сваки дан - - - - х 3 . надстолњак и .сваки трећи дан - - - х - 1 .75 апартмана Особље се служи с: . Чишћење и поспремање апартмана Једанпут недељно .сваки други дан - - - - - 2 .сваки други дан - - х - - 1 .једним страним језиком х х х - - - . Промена постељине у апартманима Постељина (чаршави и јастучнице): Пешкири у собама: 13. Промена столног рубља (столњаци и салвете) у апартманима 14.платнене салвете сваки дан - - - х х 2 х х х - - - 12.

Прање и пеглање рубља гостију (за блокове и насеља) 16. Услуге трговине (односи се на насеља) Продавнице раде током: . Превоз гостију и пртљага Возило резервисано за превоз гостију и пртљага 19. Продаја штампе 18. Чишћење обуће (за блокове и насеља) 17.76 Једанпут недељно и на захтев госта - - - х - 1 Једанпут дневно с поподневним поправљањем - - - - х 2 Прибор за чишћење апартмана на располагању гостима х х х х - - Обезбеђене услуге прања и пеглања рубља гостију - - - х х 1 Хемијско чишћење - - - - - 1 Апарат за чишћење обуће на располагању гостима - - х х х 1 Обућу чисти особље на захтев госта - - - - х 1 Продаја дневне и недељне домаће штампе - х х - - 1 Продаја дневне и недељне домаће и стране штампе - - - х х 2 - - - - х 2 15.

ПОЛОЖАЈ И ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА 1. Смештај објекта на локацији (поглед. уређење саобраћајница и др.14 сати у 24 сата - - - х - 1 .) 1 2.12 сати у 24 сата х х х - - - . спољна информатика.одличан- - - - - 2 - - - - - III. хортикултурно уређење. парк и др. бр. Приступ и саобраћајна повезаност Јавним средствима превоза или путничким возилима 3.16 сати у 24 сата - - - - х 2 Видно истакнуто обавештење о радном времену х х х х х - Ред.добар- - - - - 1 . / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне ***** елементе * ** *** **** Добар - - - - - Одличан- - - - - 2 Ексклузиван - - - - - 3 .77 . Спољни изглед објекта (одржавање фасаде.) Добар 1 . у центру.

) IV. Локација (услови за локацију) кампа Камп не може бити лоциран: ** *** **** . бр. ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ КАМПОВА Ред.78 Одличан - - - - - 2 Беспрекоран - - - - - 3 Између 5 и 25 м2 по апартману - - - - - 1 Од 26 до 50 м2 по апартману - - - - - 2 Од 51 до 75 м2 по апартману - - - - - 3 Више од 75 м2 по апартману - - - - - 4 За апартманска насеља 30 40 50 50 50 - За појединачне објекте (засебне грађевинске целине) које нису део апартманског насеља 10 10 10 10 10 - 4. паркови и др. Простор око апартмана на располагању гостима (ливаде. / Назив елемента Обавезни елементи по категоријама 1) Бодови за изборне знак "х" 2) знак "-" 3) елементе * I. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА Минимални број бодова: Прилог 3. УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА 1.

простор за камповање.79 а) на пресушеним речним коритима. Улаз у камп. локацијама и сложеним чешћим опасностима од бујица и поплава и на локацијама опасним по здравље људи х х х х - б) на удаљености мањој од 500 м од културно-историјских споменика или комплекса х х х х - в) у близини индустријских постројења опасних по живот и здравље људи х х х х - г) на локацијама на којима је приступ ограничен или забрањен из јавних интереса х х х х - У камповима чија је изградња започела после ступања Правилника на снагу. пријем и одлазак гостију Улаз у камп одвојен за возила и пешаке . односно камп јединица удаљена најмање 50 м од ауто-пута. Приступ и саобраћајна повезаност 3. магистралног и регионалног пута х х х х - Приступни пут до главне саобраћајнице х х х х - Паркиралиште у непосредној близини улаза у камп с укупним бројем паркинг места (% у односу на капацитет кампа изражен бројем кампера) 5 5 10 10 - х х х х - 2.

истакнут на видном месту у непосредној близини или унутар рецепције ноћу осветљен х х х х - План кампа с ознаком слободних места - - - - 2 Просторија за пријем и испраћај гостију (рецепција) у непосредној близини улаза х х х х - Рецепција с простором за чекање опремљеним гарнитуром за седење - - х х 1 Служба информација у оквиру рецепције (располагање и давање информација о могућностима коришћења ПТТ услуга.80 Физичка препрека на улазу за возила х х - - - Рампа на улазу за возила - - х х - Улаз у камп осветљен ноћу х х х х - План кампа с уцртаним камп јединицама означеним бројевима. угоститељских и других услуга за потребе кампера) - - х х 2 Поштански сандучић - - х х 1 Информативне табле с ознакама врста и удаљености објекта за потребе кампера - - - - 2 Телефон на располагању гостима с мерачем импулса или употребом жетона у оквиру рецепције х х х х - Телефон у звучно изолованој кабини на располагању гостима - - - х 2 . трговинских.

5 м - - х х 2 Саобраћајнице стабилизоване тако да се спречава стварање блата х х - - - Асфалтиране или бетониране саобраћајнице - - х х 2 4. истакнут на видном месту х х х х - Површине за камповање равне.81 Мењачница с истакнутом курсном листом - - - х 1 Кућни ред исписан на српском и најмање једном страном језику. Земљиште и уређеност простора у кампу 5. Простор за камповање и камп јединица . које омогућавају брзо отицање воде после кише х х х х - Природна или вештачка ограда око целог кампа која спречава неконтролисани улаз у камп х х х х - Озелењен камп или друге могућности заштите од сунца - х х - 2 Природно добро озелењен високим стаблима или хортикултурно добро уређен камп - - - х 3 Интерне комуникације које омогућавају приступ возилима и пешацима до простора за камповање и до камп јединица х х х х - Једносмерне саобраћајнице за возила унутар кампа најмање ширине 2.

трајлер и др. а највише 4 Могућност прикључка на струју у простору за камповање х х х х - 6.) и за смештај возила х х х х - Припремљен и уређен простор за камповање очишћен од камења. Снабдевање водом .82 У кампу се издаје простор за камповање или камп јединица која служи за постављање опреме за камповање (шатор. корења и другог материјала који смета њиховом нормалном коришћењу х х х х - Минимална површина простора за камповање по једном камперу (у м2) 12 15 20 25 - Минимум капацитета (број кампера) који се организује и издаје као камп јединица у односу на укупан капацитет (у %) обавеза за нове објекте 5 10 40 60 1 за сваких 10% изнад минимума. а највише 4 Минимална површина камп јединице (у м2) 1) 50 60 80 120 - Свака камп јединица обележена и означена бројем који одговара броју на плану кампа х х х х - Свака камп јединица ограђена зеленилом - - - х 3 Проценат камп јединица које имају могућност прикључка на струју - 50 70 100 1 за сваких 10% изнад минимума. приколица.

прање и одржавање чистоће х х х х - Минимална количина воде за пиће и санитарне потребе по једном камперу 2) (литара дневно) 60 80 100 120 - Камп јединице које имају могућност прикључка на водовод - - - - 2 за сваких 10% камп јединица Једна славина за воду за пиће на сваких 200 кампера х х - - - Једна славина за воду за пиће на сваких 100 кампера равномерно распоређене по целом кампу - - х х 2 Беспрекорно одстрањивање фекалних материја и отпадних вода х х х х - Сакупљање и одвођење течних отпадних материја на санитарнохигијенски начин х х х х - Испуштање отпадних вода уређено тако да се искључује могућност механичког или бактериолошког загађивања х х х х - Издвојен простор са посудом за пражњење хемијских тоалета на сваких 100 приколица х х х х - Посуда за отпатке са поклопцем запремине најмање 4 дм3 отпадака дневно по камперу х х х х - 7.83 Прикључак на јавни водовод или на други начин стално осигурана довољна количина хигијенски исправне воде за пиће. Хигијена .

Заштита у кампу Стално располагање средствима за пружање прве помоћи (завоји. постављених на лако видљивим и приступачним местима х х х х - Прикључење на јавну електричну мрежу или на други начин (сопствени агрегат и др. лекови и друге) х х х х - Посебно уређена и опремљена просторија за болесника - - - х 2 Опрема за спасавање и видно истакнуто упутство за пружање помоћи утопљеницима (обавеза за кампове лоциране уз водене површине) х х х х - Довољан број апарата за гашење пожара с упутствима за руковање. рецепција. Електроснабдевање . санитарне просторије и др.84 8.) х х х х - Оријентациона светла на свим главним саобраћајницама и стазама према санитарним просторијама у кампу х х х х - Санитарне просторије ноћу осветљене х х х х - 9).) осигурана довољна количина електричне енергије за нормално функционисање инсталација и уређаја у кампу х х х х - Електрично осветљење у свим просторијама у чврстим објектима којима се гости заједнички служе (улаз.

најмање на сваких (број кампера) 20 20 20 20 1 на сваких 5 кампера мање од минимума Огледало уз умиваоник и полица за тоалетни прибор - х х х 1 .85 10. Санитарни простори и опрема 1) а) Умиваоници Одвојени умиваоници за мушкарце и за жене заштићени од погледа споља. односно камп јединице од умиваоника (у метрима) - 200 200 100 - Најмање једна утичница за електричне апарате уз умиваоник с ознаком напона струје.50 100 100 1 за сваких 10% изнад минимума Максимална удаљеност простора за камповање. на сваких 50 кампера - х х х 1 Размак између утичница најмање 75 цм - х х х - Најмање једна затворена туш кабина на сваких (број кампера) 50 50 50 25 1 за сваких 10 кампера мање од минимума Проценат туш кабина с топлом водом - - 100 100 3 Проценат умиваоника с топлом водом б) Тушеви .

огледалом.86 Одвојене туш кабине за мушкарце и за жене - - х х - Под и зидови до висине 1.5 м обложени керамичким плочицама или другим водоотпорним материјалом - - х х 1 Врата с могућношћу унутрашњег затварања х х х х - Предпростор или засебна кабина за пресвлачење испред туш кабине опремљена клупицом за седење. односно камп јединица 100 м - - - х 1 Одвојени тоалети за мушкарце и за жене х х х х - Једна WC кабина за мушкарце на сваких 2) (број кампера) 30 30 30 20 - Једна WC кабина за жене на сваких (број кампера) 20 20 20 15 - Сви WC на испирање водом х х х х - WC с даском за седење - - х х 1 Врата WC кабине с могућношћу затварања с унутрашње стране х х х х - Умиваоник за прање руку у предпростору - - - - 1 Најмање једна WC кабина с - - х х 1 в) Тоалети . полицом за одлагање и вешалицом - - - х 2 Максимална удаљеност туш кабина од простора за камповање.

Погодности за госте .на сваких 100 кампера - - - х 2 Столови за припремање и конзумирање хране од нерђајућег материјала - - х х 1 Могућност пуњења плинских боца - - - - 2 Посуде за отпатке с поклопцем х х х х - - - - х 3 Праоници с топлом водом 11.87 умиваоником за децу г) Праоници за ноге на сваких (број кампера) 200 200 100 100 1 за сваких 30 кампера мање - - 100 100 2 Уређено место за припремање хране (роштиљ.на сваких 200 кампера - - х - 1 .)3) х х х х - Наткривени простор с опремом за припремање и конзумирање хране - - х х 2 . огњиште и сл. Простор за припремање и конзумирање хране Један шпорет или решо са стално расположивом енергијом за кување 12. Расхладни уређаји Фрижидери с одељцима (касете или расхладне коморе) за чување намирница и пића 13.

славином с прикључним цревом дужине најмање 8 м и каналом за отицање воде Ред. сто уз праоник - - - х 1 Машина за прање рубља на располагању гостима - - - - 2 Могућност изнајмљивања пегли и столова за пеглање - х х х 1 - - х х 1 Проценат праоника с топлом водом б) Прање и пеглање рубља и одеће в) Прање аутомобила Бетонирани простор за прање аутомобила с текућом водом.88 а) Прање посуђа Један праоник посуђа на сваких (број кампера) 50 50 50 25 1 на сваких 10 мање - - 100 100 2 Наткривен простор за прање рубља - х х х 1 Један праоник рубља на сваких (број кампера) - 150 100 50 1 за сваких 20 мање Процена праоника рубља с топлом водом - - 100 100 2 Праоник рубља од нерђајућег материјала. бр. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за .

снек бар. ресторан и др.89 * ** *** **** ***** Игралиште за децу у издвојеном делу кампа с клупама за седење ради надзора деце - - - - 2 Заједничка просторија (" Camping room ") површине најмање 80 м2 - - - - 4 Тенис игралишта - - - - 6 Стони тенис - - - - 1 Игралиште за мини-глоф - - - - 2 Игралиште за кошарку. одбојку и рукомет - - - - 2 за сваки садржај Затворени базен - - - - 10 Отворени базен - - - - 6 Уређена плажа уз камп - - - - 5 Изнајмљивање камп опреме (столови. лежаљке и др. столице.) - - - - 2 за сваки садржај Продавнице прехрамбених и других производа за потребе кампера - - - - 1 за сваку продавницу Разгласни уређаји за давање обавештења гостима у кампу - - - - 1 д) Организовано чување деце - - - х 2 г) Анимација и забава изборне елементе .) и спортских реквизита - - - х 2 за сваки садржај Угоститељски садржаји (бифе.

видно истакнуто обавештење о радном времену х х - - - Услуге рецепције. видно истакнуто обавештење о радним времену - - х х 1 Услуге рецепције. отпреме. пријема и уручивања поште обезбеђене 12 сати у 24 сата.један умиваоник и једна WC кабина на сваких 100 камп јединица - - - - 2 .један туш на сваких 200 камп јединица - - - - 2 Обезбеђена стална контрола уласка у камп х х х х - Обезбеђена ноћна и дневна чуварска служба у кампу х х х х - Услуге рецепције.90 на захтев госта 14. информација. УСЛУГЕ 1. Погодности за инвалиде Уређен приступ кампу. информација. мењачница и услуге телефона . уручивање поште и порука обезбеђене 16 сати у 24 сата. Чуварска служба. - - - - 2 Санитарни уређаји прилагођени инвалидима: II. односно камп јединици за особе с ограниченом могућношћу кретања - - - - 2 . пријем и испраћај гостију.

Услуге трговине Могућност куповине прехрамбених производа. информација и мењачнице с познавањем два страна језика - - х х 2 - х х х 2 Најмање једна особа која ради у кампу оспособљена за указивање прве помоћи х х х х - Обезбеђен долазак лекара у одређено време уз видно истакнуто обавештење о времену ординирања - - - - 3 Здравствени радник на служби у кампу током 8 сати у 24 сата уз видно истакнуто обавештење о радном времену - - - - 3 2.91 пријема и уручивања поште током 24 сата Услуге телефона и мењачке услуге обезбеђене: . службе.током 24 сата - - - - 2 Особље рецепције споразумева се на једном страном језику х х - - - Особље рецепције.током 16 сати у 24 сата - - х х 1 .током 12 сати у 24 сата х х - - - . новина и цигарета током 87 сати у 24 сата уз видно истакнуто обавештење о радном времену 3. Заштита гостију у кампу . средстава за хигијену.

Чишћење и одржавање кампа Чишћење простора за камповање и камп јединица иза сваке промене госта х х х х - Редовно чишћење и одржавање простора за паркирање и комуникација у кампу х х х х - Обезбеђено редовно пражњење или замена посуда за отпатке. најмање једанпут дневно х х х х - Обезбеђено одржавање инсталација и уређаја у кампу за њихово нормално функционисање х х х х - Обезбеђено редовно чишћење и дезинфиковање санитарних просторија и уређаја х х х х - 15 20 25 - III. Приступ и улази Приступ за пешаке и возила.92 4. УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА 1. ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ КУЋА И СТАНОВА ЗА ОДМОР И СОБА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ Ред. број / Назив елемента Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) * ** *** **** Бодови за изборне елементе х х х х - I. осим где возила немају могућност . ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА Минимални број бодова Прилог 4.

за једно возило по кући. дневни боравак) од температуре ваздуха до најмање 18.степеништа и ходници најмање 5 . Паркиралишта и гараже . Грејање .5оС - - х - - Обезбеђено грејање свих просторија до температуре ваздуха од најмање 20оС - - - х 1 х х х х - 2. Електрично осветљење Минимални интензитет осветљења: .(не односи се на зграде до којих није могућ приступ возилима) 3. или у непосредној близини.5оС х х - - - Обезбеђено грејање просторија за боравак и санитарних просторија до температуре ваздуха од најмање 18. стану или соби - - - х 2 Гаража на располагању гостима - - - - 4 Обезбеђено грејање просторија за боравак (спаваће собе. стан или собу - - - х 2 Паркиралиште уз кућу или стан. Улаз у собу из ходника или предсобља х х х - - Засебан улаз за госте у кућу.не односи се на просторије које се користе само у летњој сезони 4.93 приступа Улаз у кућу и стан који користе и власници објекта.

највише 4 кревета х - - - - Купатило у саставу собе - - - х 4) - . Просторије а) Соба за изнајмљивање Број кревета у соби: Заједничко купатило .највише 3 кревета - х х - - .највише 2 кревета - - - х - .94 W/м2 х х х х - Телефон у кући. Телефонски стандард 6. односно стану на располагању гостима - - - х 2 Могућност коришћења телефона у кући или стану где се налази соба која се изнајмљује - - - х - Радио пријемник у кући и стану на располагању гостима - - х х 1 ТВ пријемник у кући и стану на располагању гостима - - - х 2 Могућност коришћења радио и ТВ пријемника у кући или стану где се налази соба која се изнајмљује - - х х - . Радио и ТВ пријемници 7.просторије за боравак. кухиње и санитарне просторије најмање 10 W/м2 5.

на сваких 6 кревета за госте - - х - - Чајна кухиња на сваких пет соба са судопером. Минималне површине просторија (у м2) Спаваће собе: . грејним телом и фрижидером (не односи се на собе у сеоским домаћинствима) - - - х - Улазни хол х х х х - Простор за боравак. купатило. У кућама и становима с више од четири кревета за госте. одвојене спаваће собе. купатило - х х - - Простор за боравак с трпезаријом. одвојено купатило х - - - - Простор за боравак.једнокреветна соба 1) . трпезарија и кухињски део. кухињски простор и спаваћи део (за једну или две особе).95 . додатни тоалет с умиваоником - - - х 2 Посебан тоалет с умиваоником - - - - 2 7 2) 7 2) 8 2) 9 - 9 9 10 11 - б) Куће и станови за одмор 8.двокреветна соба 1) . одвојен спаваћи део (једна или више просторија). трпезарија. одвојен кухињски део.на сваких 10 кревета за госте - х - - - .на сваких 16 кревета за госте х - - - - .

5 - Улазни хол 1. а додатно ћебе за захтев госта х х х х - Један јастук за сваког госта.0 3.50 - 9 11 12 15 - Кревет лежајне површине 190 х 90 см за једну особу. јастучнице не смеју да садрже синтетику х х х х - Додатни јастук на захтев госта - - х х 1 Прекривач за кревет - - - х 1 Орман или плакар 4) с полицама или фиокама и одељком за вешање одеће с најмање четири вешалице по кревету х х х х - Боравак с трпезаријом и кухињским простором 9.5 3.50 3.96 .50 2.50 1. Опрема просторија а) Спаваће собе .0 3.20 1.20 1. приступ дуплом кревету с обе стране х х х х - Мадрац одговарајуће лежајне површине за сваки кревет х х х х - Најмање два чаршава по кревету који не смеју да садрже синтетику х х х х - Најмање једно ћебе по кревету. односно 190 х 140 см за дупли (француски) кревет.0 - (Купатило 3) 2.50 2.за сваки додатни кревет површина за једнокреветну собу увећава се за 2.

ценовник и кућни ред 4) х х х х - .једна чаша за воду по кревету х х х - - .утичница за електричне апарате х х х - - . осим ако се кофери могу држати у орману - - - х 1 Сто и по једна столица или фотеља за седење по кревету 5) х х х х - Полица или ноћни ормарић уз сваки кревет х х х х - Стона или зидна лампа уз сваки кревет - х х х 1 Тоалетни сто с осветљењем погодним за шминкање и козметику - - - - 2 Простирка поред сваког кревета.један пешкир по кревету х х - - - Опрема собе за изнајмљивање без купатила: .97 Сталак за кофере 4) . уколико под није прекривен таписоном или тепихом х х - - - Под прекривен таписоном или тепихом. односно одговарајућом квалитетном простирком за под - - х х 1 Корпа за отпатке 5) х х х х - Пепељара 5) х х х х - Прибор за шивење - - - - 1 Инвентарска листа.

) х х х х - .једна шоља с тањиром за црну кафу х х х х - . виљушка.две чаше х х х х - .98 . трпезарија.једна шоља с тањиром за напитак (бела кафа.један већи и један мањи пешкир по кревету - - х - - Судопера с хладном и топлом водом и одводом х х х х - Термички уређај с најмање две грејне плоче и осигураном енергијом х х х х - Фрижидер довољног капацитета према броју кревета х х х х - Остава или кухињски ормарић за чување намирница х х х х - Ормарић за посуђе и прибор за јело х х х х - Посуђе и прибор за припремање и сервирање хране х х х х - . а најмање по сваком кревету: . нож. боравак 6) Посуђе за конзумирање хране и пића довољно према броју кревета за госте. чај и др.једна гарнитура прибора за јело (кашика. мала х х х х - б) Кухиња.три тањира (плитки. дубоки и мали) х х х х - .

топлом и хладном водом и одводом х х х х - WC с даском за седење 7) х х х х - Четка за чишћење WC-а х х х х - Завеса уз каду - - х х 1 Умиваоник с текућом хладном и топлом водом х х х х - Огледало с полицом за тоалетни прибор х х х - - Тоалетни ормарић - - - х 1 Утичница за електричне апарате с назнаком напона струје х х х х - Вешалица за одлагање одеће х х х х - Један већи пешкир за купање и један мањи по кревету х х х - - Један већи пешкир за купање и два мања по кревету 1) - - - х 1 в) Купатила .99 кашика) Крпе за прање и брисање посуђа х х х х - Посуде за отпатке довољне величине за једнодневне потребе х х х х - Трпезаријски сто и столице х х х х - Гарнитура за седење у простору за боравак х х х х - Туш или лежећа када с тушем.

прибор за - - х - 1 II. Прихват и испраћај гостију 2. бр.једна по кревету1) х х х х - Посуда за отпатке х х х х - Ред. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама 1) знак "х" 2) знак "-" 3) Бодови за изборне ***** елементе * ** *** **** Током 12 сати у 24 сата х х - - - Током 16 сати у 24 сата - - х х 1 Током више од 16 сати у 24 сата - - - - 2 Једанпут недељно. прибор за чишћење на располагању гостима х х - - - Свака три дана.100 Држачи пешкира и сапуна х х х х - Сапун х х х х - Тоалет папир х х х х - Пена за купање - - - - 1 Шампон за косу - - - - 1 Заштитни подножак на поду испред каде х х х х - Чаша за воду . УСЛУГЕ 1. Чишћење и поспремање просторија .

Време услуживања 2 сата х х - - - Континентални доручак. млечни производи.само у случају када се ова услуга нуди2) . тост. напитак . могућност избора топлих и хладних јела од сухомеснатих производа. Време услуживања 2 сата и 30 минута - - х - 2 Проширени асортиман (воћни сок.сваки трећи дан - - - х 1 .101 чишћење на располагању гостима Једанпут дневно - - - х 2 . Промена постељине и пешкира Постељина (чаршави и јастучнице): Пешкири: 4.сваки дан - - - х 2 Континентални доручак (хлеб. јаја и млечних производа.сваки други дан - - - - 2 . маслац. Услуге доручка . кафа или млеко). - - - х 3 3.чај. свеже воће. житарице.сваких седам дана х х х - - . џем или мед. пециво.сваки други дан - - х - 1 . јаја. избор топлих и хладних јела од меса.сваки трећи дан х х - - - . пециво.

Приступ и саобраћајна повезаност Јавним превозним средствима и путничким возилима . време услуживања. у центру. најмање 2 сата за сваки оброк - - х - 2 Најмање 3 мени-а. парк и др. најмање 2 сата и 30 минута за сваки оброк - - - х 3 Сваки мени садржи најмање 3 следа јела х х х х - Видно истакнуто обавештење о времену услуживања главних оброка х х х х - Добар - - - - 1 Одличан - - - - 2 Ексклузиван - - - - 3 III. Положај на локацији (поглед.102 могућност дијеталног доручка). Услуживање главних оброка (ручак. ПОЛОЖАЈ И ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА 1. вечера) само у случају када се те услуге нуде 3) Најмање 1 мени. време услуживања најмање 1 сат и 30 минута за сваки оброк х х - - - Најмање 2 мени-а.) 2. Време услуживања 3 сата 5. време услуживања.

Спољни изглед зграде одржавање фасаде. Спољне површине на располагању гостима (ливаде.103 Добар - - - - 1 Одличан - - - - 2 Добар - - - - 1 Одличан - - - - 2 Беспрекоран - - - - 2 Од 5 до 25 м2 по спаваћој соби - - - - 1 Од 26 до 50 м2 по спаваћој соби - - - - 2 Од 51 до 75 м2 по спаваћој соби - - - - 3 Више од 75 м2 по спаваћој соби - - - - 4 10 10 10 10 - - - - - - 3. број / Назив елемента Обавезни елементи по категоријама Бодови за 1) изборне знак "х" 2) знак "-" 3) . паркови. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА Минимални број бодова: Куће и станови за одмор Собе за изнајмљивање Прилог 5.) 4. ЕЛЕМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ РЕСТОРАНА Ред. баште и друго) IV. балкони и терасе украшене цвећем. баште итд.

рукохвати и др.за најмање 30% столова - - - х " I.за најмање 20% столова - - х - " .) - - - - 2 . а највише 4 . Прилази 2. наткривен с ветробраном или предпростором - - х х 1 Погодности за инвалиде (рампе за колица. Паркиралиште 4) Капацитет паркиралишта или гараже (једно паркиралишно место по столу) у односу на број столова: . а где постоји могућност и за возила х х х х - Пролаз за возила стабилизован тако да се не ствара прашина и блато х х - - - Асфалтиран или бетониран прилаз за возила - - х х - Улаз за госте и особље х х - - - Посебан улаз за госте.104 * ** *** **** елементе Прилаз за пешаке.за најмање 10% столова х х - - 1 за сваких 10% више од минимума. УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА 1.

Грејање . Лифтови 5.за најмање 40% столова - - х - " .за најмање 60% столова - - - х " Обезбеђено чување возила на паркиралишту - - - х 2 Гардероба у саставу просторије за ус.105 Капацитет паркиралишта за објекте поред пута.не односи се на објекте који се користе само у летњој сезони .за најмање 20% столова х х - - 1 за сваких 20% више од минимума . Гардеробе . лоциране изван насељеног места: .не односи се на објекте који послују само у летњој сезони 4.луживање - х - - - Обезбеђено чување одеће и ручног пртљага - - - - 1 Гардероба изван просторије за услуживање с обезбеђеним чувањем одеће и ручног пртљага - - х х 3 Лифт за госте уколико је ресторан смештен на другом или вишим спратовима х х х х - Лифт за госте уколико је ресторан смештен на првом спрату - - - - 3 3.

Санитарне просторије .улаз.просторије за услуживање и санитарне просторије .5оС х х - - - .најмање 22оС - - - х 2 - - - х 4 .најмање 20оС - - х - 1 . Електрично осветљење Минимални интензитет осветљења: 8.5 W/м2 х х х х - . а преко 50 места централна климатизација) 7.најмање 18.10 W/м2 х х х х - Могућност регулисања интензитета природног и вештачког осветљења у просторији за услуживање - - х х 1 Улаз у тоалет изван просторије за услуживање - - х х 1 Одвојени тоалети за жене и мушкарце с бројем WC кабина и писоара сагласно члану 22.обавезе за нове објекте Клима уређаји у просторијама за услуживање гостију (до 50 места индивидуални климатизери. Климатизација . овог правилника х 5) х 5) х х - 6.106 Грејање просторија за госте до температуре ваздуха од: . гардероба и друге помоћне просторије .

00 м2 х - - - - .1.107 За сваку додатну WC кабину изнад минимума - - - - 1 Један умиваоник по WC кабини са топлом и хладном водом х 5) х 5) х х - Тоалетни сто.20 м2 - х - - - . површине 1.1.0 м2 по столици (обавеза за нове објекте) - - - х 3 Аперитив бар опремљен с апаратом за припремање кафе и за производњу леда и машином за прање чаша - - - х 1 . Простори и просторије за услуживање Површина сале за услуживање по седишту најмање: .5 м2 по седишту - - - - 3 Салон за најмање 12 гостију.50 м2 - - х х - Сала за банкете површине 1. столица и огледало са светлом у предпростору за жене - - - х 2 Цветни аранжман у предпростору за жене - - - - 1 Аперитив бар капацитета (број конзумних места) најмање 20% броја столица у сали за услуживање површине најмање 1.1.5 м2 по седишту - - - - 2 9.

таписерије. платнена салвета за сваког госта - - х - 1 Столови покривени столњаком и надстолњаком од квалитетнијег материјала 1) (дамаст и сл. папирна салвета за сваког госта х х - - - Столови прекривени столњаком и надстолњаком. платнена салвета за сваког госта - - - х 1 Столови украшени цветним аранжманом - - - - 1 Намештај усклађен с ентеријером просторије за услуживање - - х х 1 .108 Салон за коктеле - - - - 1 Укупно остакљена површина најмање 1/10 површине пода. мермером и паркетом с теписима - - х х 1 Столови прекривени столњаком. зеленилом или другим естетским елементима - - х х 2 Одвојен део сале за услуживање резервисан за непушаче.) - - х х 2 Просторија украшена жардињерама с цвећем. од које се најмање половина може отварати. рељеф и сл. винилом и сличним материјалима х х - - - Подови прекривени таписоном. осим у случају постојања клима уређаја х х х х - Зидови декорисани естетским елементима (уметничке слике. с видно истакнутом назнаком - - - - 1 Подови прекривени керамичким плочама.).

бр. ресторанско посуђе и прибор за јело - - - - 2 Приступ за доставна возила одвојен од улаза за госте х х х х - Посебан улаз за особље с контролом улаза - - х х - Наткривени улаз за робу - - - х - Просторија за пријем робе с опремом за мерење х х х х - Просторија за привремено одлагање отпадака х х х х - Посебни магацини за свеже воће. за пића. за млеко и млечне производе и за пиће х х х х - 10. за поврће. / Назив елемената Обавезни елементи по категоријама1) знак "х"2) знак "-"3) Бодови за . чаше одговарајућег дизајна усклађене с понудом пића - - х х 2 Амблемиране чаше. за папир и текстил и за хемијску робу - - х х - Посебне хладњаче или расхладни уређаји за месо. за поврће.109 Квалитетно порцуланско и друго посуђе за послуживање и прибор за јело. Кухињски блок 2) а) Пријем животних намирница б) Чување намирница и друге робе Ред. за воће. за конзервисану робу. за рибу.

Машина за прање ресторанског посуђа - - х х - .Корпама за сервирање црних вина - - - х 1 Колица за сервирање или сто за сервирање х х х х - Изложбена витрина на колицима - - - - 1 Топли сто и грејачи за сервирање јела - - х х - Конобарска каса х х х х - .Апаратом за припремање кафе и за производњу леда - - х х 1 . овог правилника х х х х - .110 * ** *** **** ***** .Роштиљ у посебно издвојеном простору или у саставу топле кухиње х х х х - .Машином за прање чаша - - х х 1 .Посудама за хлађење белих вина - - - х 1 .Комплетна кухиња с просторијама и просторима сагласно члану 28.Машина за прање кухињског - - - - 2 в) Припрема и обрада намирница Уређење и опрема конобарског офиса Точионица пића опремљена с: г) Прање посуђа изборне елементе .

вечера). УСЛУГЕ 1. Погодности за особље Посебна просторија за особље уколико је у објекту у једној смени запослено више од 6 особа 12. Услуживање јела и пића Осветљена витрина с истакнутом понудом јела на улазу у објекат Услуживање јела и пића у време главних оброка (ручак. најмање: Услуживање јела на грејачима за 1 .111 посуђа Кухињско посуђе и прибор задовољавају минималне услове х х - - - Кухињско посуђе и прибор доброг квалитета - - х х 1 - - - - 2 Уређење и опрема објекта стандардни х х - - - Уређење и опрема објекта првокласни - - х х - - - - - 1 .3 сата у 24 сата за сваки оброк х х - - - . Квалитет уређења и опреме II.4 сата у 24 сата за сваки оброк - - х х - Услуживање топлих јела на загрејаним тањирима - - х х 1 - - х х 11.

Јеловници . посластица и салата - - - - 1 за сваку расхладну витрину Прихватање кредитних картица од најмање две фирме - - - х 1 .мени куће и 15 јела по поруџбини. од чега 8 интернационалних - - - х - Понуда националних или регионалних специјалитета - - х х - . од чега 2 интернационална х - - - - .2 мени-а и 7 јела по поруџбини.112 сервирање јела Обезбеђена презентација јела (излагање јела на столу или непосредно показивање госту) - - - х 1 Изложбени сто за вина или друга пића - - - - 2 Расхладне витрине за излагање специјалитета. од чега 3 интернационална - х - - - .1 мени и 5 јела по поруџбини.мени куће и 12 јела по поруџбини.понуда јела Јеловник за класичан ресторан садржи најмање: Јеловник за специјализовани ресторан садржи (према основној понуди ресторана) најмање: .5 јела х - - - - . од чега 6 интернационалних - - х - - .7 јела - х - - - 2.

113 .15 јела и два интернационална - - - х - Јеловници исписани на српском и најмање једном страном језику - - х х 1 Понуда јела за децу која је изложена на посебној карти - - - - 2 Понуда посластица која је изложена на посебној карти - - - - 1 Пет различитих врста вина и то: три вина из виногорја са територије Републике Србије и два вина из виногорја изван територије Републике Србије1) х х - - - 15 различитих врста вина и то: 12 вина из виногорја са територије Републике Србије.10 јела и једно интернационално - - х - - . с основним подацима о врсти и квалитету вина. од којих три квалитетна вина са географским пореклом и три врхунска вина и три вина из виногорја изван територије Републике Србије - - х - - 20 различитих врста вина и то: 12 вина из виногорја са територије Републике Србије. на српском и најмање једном - - х х 2 3. Понуда вина . од којих пет квалитетних вина са географским пореклом и пет врхунских вина и осам вина из виногорја изван територије Републике Србије. од којих три квалитетна вина са географским пореклом и три врхунска вина - - - х - Понуда вина изложена на посебној карти (висинска карта).

једном страном језику х х - - - . Радна одећа особља 6. Кадрови Обезбеђено услуживање гостију на: 5. Услуге телефона .114 страном језику Понуда коктела - - - х 1 Особље с добрим познавањем састава јела и познавањем пића и способношћу давања објашњења и препоруке гостима - - х х - Најмање један запослени у смени с добрим познавањем доготовљавања јела пред гостом - - - х 1 Најмање један запослени у смени за презентацију вина (виноноша) - - - х 2 Најмање два услужна радника на сваких 20 гостију - - - х 1 .два страна језика - - х х 1 Различито дизајнирана радна одећа за услужно особље према секторима рада - - - х 3 Беџ с именом за услужно особље - - - х 1 Могућност коришћења телефона у објекту х х - - - Телефон на располагању гостима - - х х 1 Телефон у затвореној или звучно - - - - 2 4.

115
изолованој кабини на располагању
гостима
Мобилни телефон на располагању
гостима

-

-

-

-

2

Репродуктивна музика с озвучењем

-

-

-

-

1

Екстрадни музички програм

-

-

-

-

1

Анимир музика у просторији за
услуживање

-

-

-

-

1

15

15

-

7. Музика у објекту

III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА
Минимални број бодова

10 10

Прилог 6.

ИЗГЛЕД ОЗНАКЕ ВРСТЕ И КАТЕГОРИЈЕ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА

116

117

118 .

вечера). 7) У постојећим објектима (објекти у којима се обавља угоститељска делатност као и објекти чија је изградња започета или завршена пре ступања Правилника на снагу) прописане површине у назначеним категоријама могу бити мање до 2 м2 . Гарни хотел мора имати просторију за услуживање доручка (доручковаоница. У заједничким просторијама за госте и кухињском блоку мора бити изведена вештачка вентилација. 4) Обавеза за нове објекте у назначеној категорији. 3) Ресторан сала обавезна за објекте који нуде главне оброке (ручак. --------------------------------1) Обавеза постојања клима уређаја не односи се на хотеле лоциране у центрима који се налазе преко 1000 м надморске висине. 6) Дечји кревет димензија 140 х 70 см укључен у површину собе. кафана и др. 5) Обавеза за хотеле. 4) Не односи се на мотеле у назначеној категорији. 2) У постојећим објектима у којима не постоје клима уређаји мора бити изведена вештачка вентилација. 3) Обавезе за хотеле и мотеле.хотеле 9) Код хотела пансионског типа у бањама и планинским центрима прописане најмање површине увећавају се за 30%.). 6) Не односи се на објекте у којима су ови елементи саставни део опреме соба. 5) Обавеза за нове објекте .119 --------------------------------1) Категорије изражене звездицама 2) Знак "х" = обавезни елементи 3) Знак "-" = изборни елементи 4) Обавеза за хотеле 5) Не односи се на објекте лоциране на подручју ужег градског језгра и националног парка. 10) Обавезе за хотеле који имају више од 200 кревета 11) Обавеза за мотеле 12) Обавеза за хотеле и мотеле --------------------------------1) Обавеза за хотеле и мотеле.хотеле пансионског типа у назначеним категоријама. 2) Ширина степеништа и ходника обавезна је за нове објекте. ако то није у складу са урбанистичким условима 6) Објекти чија ће изградња или реконструкција којом се мења намена објекта ради обављања угоститељске делатности започети после ступања Правилника на снагу 7) Одступање од утврђеног односа могуће је код постојећих објеката лоцираних на подручју ужег градског језгра и националног парка 8) Обавеза за нове објекте .

5) Одвојени тоалет обавезан уколико у апартману има више од једне спаваће собе. 8) Обавеза за мотеле. односно уз појединачни апартман. 3) Обавеза за мотеле. односно простора односе се на нове објекте. 4) Садржаји у оквиру спортске дворане посебно се бодују. 5) Услуживање на принципу самоизвора и самоуслуживања у неограниченим количинама --------------------------------1) Сагласно прописима о квалитету и заштити географског порекла вина. 3) Обавеза за мотеле. 6) Обавезе у погледу улаза. рукохвати и др. 4) Ресторан сала обавезна ако се гостима пружају пансионске услуге или уколико у оквиру блока или насеља нема облика коме се услужују главни оброци (ручак. аутоматска врата.). --------------------------------1) Рукохвати. наменских просторија. вечера). 7) Обавеза за хотеле. специјална када и др. 2) Обавеза за нове објекте . 2) Мени мора садржати најмање три следа јела. --------------------------------1) Категорија изражена звездицама 2) Знак "х" = обавезни елементи 3) Знак "-" = изворни елементи 4) Објекти чија ће изградња или реконструкција којом се мења намена објекта ради обављања угоститељске делатности започети после ступања Правилника на снагу --------------------------------1) Уређено паркиралиште или гаража уз блок или унутар насеља.хотеле и мотеле. односно тоалету може бити до 5 кревета више. 3) Уколико се за поједине рекреативно-спортске садржаје обезбеђују и услуге инструктора. 3) У постојећим објектима по једном купатилу. 3) Ширина степеништа и ходника обавезна је за нове објекте. 2) Одступање од утврђеног односа могуће је код постојећих објеката (објекти у којима се обавља угоститељска делатност. као и објекти чија је изградња започета или завршена пре ступања Правилника на снагу) лоцираних на подручју ужег градског језгра и националног парка. 4) Обавеза за хотеле и мотеле.000 м. 6) Обавеза за мотеле. --------------------------------1) Обавеза за хотеле осим у случају централизоване производње посластица у оквиру пословног система. --------------------------------1) Обавеза за хотеле који имају више од 200 кревета. --------------------------------1) У постојећим објектима површина купатила може бити мања до 1 м2 2) Обавезна лежећа када. 4) Обавеза за хотеле и мотеле. У заједничким просторијама за госте мора бити изведена вештачка вентилација . 4) Обавеза за нове објекте.120 . 2) У мотелима 24 сата. 5) Обавеза за хотеле. прекидачи струје на нижој висини.8)Стално постављен кревет у соби или помоћни лежај. У заједничким просторијама могућности за прилаз инвалидским колицима (рампе. 9) Прописане димензије кревета односе се на нове објекте. --------------------------------1) Не односи се на објекте у којима такве могућности постоје у апартманима. 2) Обавеза постојања клима уређаја у апартманима не односи се на објекте лоциране у центрима који се налазе на надморској висини преко 1. односно одговарајућег стручног надзора предвиђеном броју бодова за сваки садржај додаје се један бод.

--------------------------------1) Не односи се на објекте код којих због конфигурације терена пренос пртљага колицима није могућ. односно одговарајућег стручног надзора предвиђеном броју бодова за сваки садржај додаје се један бод. 4) Садржаји у оквиру спортске дворане посебно се бодују. у назначеним категоријама могу имати до 1 м2 мању површину од прописане. 6) Постојећи објекти не морају имати одвојен кухињски и спаваћи део.121 3) У постојећим објектима у којима не постоје клима уређаји мора бити изведена вештачка вентилација. 6) Обавеза за куће и станове за одмор. --------------------------------1) У постојећим објектима површина купатила може бити мања од 1 м2 2) Обавезна лежећа када.50 м2 4) У кућама и становима за одмор могу бити смештени у некој другој просторији. а који имају сопствене санитарије. 4) Постојећи објекти не морају имати одвојен спаваћи део. 2) Највише 25% WC кабина за мушкарце може се заменици двоструким бројем писоара који морају бити смештени у предпростору WC кабине или у одвојеном простору и заклоњени од погледа споља. --------------------------------1) Категорије изражене звездицама. --------------------------------1) Стално постављен кревет у соби или помоћни лежај. папирним пешкиром или уређајем за сушење руку. 5) Посебне просторије или простори међусобно повезани клизним вратима или покретним преградама. 4) Собе у сеоским домаћинствима могу имати заједничко купатило за највише две собе. а за објекте с три звездице најмање 30 м2 2) Рачунато три кампера по камп јединици. --------------------------------1) Површина собе за изнајмљивање која има сопствено купатило може бити мања до 1 м2 2) Собе које су регистроване за изнајмљивање до ступања Правилника на снагу. --------------------------------1) Не рачунајући госте који користе чврсте објекте у оквиру кампа. 7) Уколико се WC налази изван заједничког купатила мора да има претпростор с умиваоником који има топлу и хладну воду. сапуном. а за собе за изнајмљивање само у случају када се гостима нуди могућност самосталне припреме хране. 2) Знак "х" = обавезни елементи. 3) У објектима изграђеним до ступања Правилника на снагу површина купатила може бити мања до 0. 5) Обавезе за собе за изнајмљивање. 2) Знак "х" = обавезни елементи 3) Знак "-" = изборни елементи --------------------------------1) У постојећим објектима (објекти у којима се обавља угоститељска делатност као и објекти чија је изградња започета или завршена пре ступања Правилника на снагу) минимална површина камп јединице за објекте с једном и две звездице мора износити најмање 24 м2. 3) Места на којима се ложи ватра морају бити уређена тако да се избегне опасност од пожара. а које немају сопствено купатило. 3) Уколико се за поједине рекреативно-спортске садржаје обезбеђују и услуге инструктора. --------------------------------1) Мени мора садржати најмање три следа јела --------------------------------1) Категорија означена звездицама. . 2) Услуживање на принципу самоизбора и самоуслуживања у неограниченим количинама. 3) Знак "-" = изборни елементи. 2) Прописане димензије кревета односе се на нове објекте.

4) Обавеза за нове објекте (објекти чија ће изградња или реконструкција којом се мења намена објекта ради обављања угоститељске делатности започети после ступања Правилника на снагу) до којих је могућ приступ возила. --------------------------------1) Категорије изражене звездицама. 3) "-" = изборни елементи. односно простора односе се на нове објекте. дрво и сл. 3) Не односи се на услуге у сеоским домаћинствима. 2) Прописани садржај доручка не односи се на услуге у сеоским домаћинствима. --------------------------------1) Сагласно прописима о квалитету и заштити географског порекла вина. --------------------------------1) За столове од посебног материјала (мермер.122 --------------------------------1) Односи се на куће и станове за одмор и собе за изнајмљивање које имају сопствено купатило. 5) У постојећим објектима (објекти у којима се обавља угоститељска делатност као и објекти чија је изградња започета или завршена пре ступања Правилника на снагу) за назначене категорије дозвољена су одступања у погледу броја WC кабина и умиваоника сагласно одредбама овог правилника.) могу се користити сетови као замена за столњак. 2) "х" = обавезни елементи. 2) Обавезе у погледу улаза. наменских просторија. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful