15 PHUT-DC KL

TR

NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN -- - - --

CH NG H , tên h c sinh:............................................................ L p:............................................................................... Câu 1: Cho a g kim lo i M tác d ng v a v i V lít dung d ch HCl 2M thu c (a + 21,3) g mu i MCln. V có giá tr là A. 0,6 lít. B. 0,4 lít. C. 0,3 lít. D. 0,2 lít. Câu 2: H p kim có A. tính c ng h n kim lo i nguyên ch t. B. tính d n i n, d n nhi t cao h n kim lo i nguyên ch t. C. tính d o h n kim lo i nguyên ch t. D. nhi t nóng ch y cao h n kim lo i nguyên ch t. Câu 3: Hoà tan 1,44g m t kim lo i hoá tr II trong 150ml dung d ch H2 SO4 0,5M. Mu n trung hoà axit d trong dung d ch thu c ph i dùng h t 30ml dung d ch NaOH 1M. Kim lo i ó là A. Mg. B. Ba. C. Ca. D. Be. Câu 4: Ngâm m t lá Ni l n l t trong nh ng dung d ch mu i sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Ni kh c các ion kim lo i A. Mg2+, Ag+, Cu2+. B. Na+, Ag+, Cu2+. 2+ + 2+ C. Pb , Ag , Cu . D. Al3+, Ag+, Cu2+. Câu 5: Có 2 ng nghi m ng dung d ch CuSO4. Cho vào ng nghi m (1) m t mi ng nh Na, ng nghi m (2) m t inh Fe ã làm s ch. Ion Cu2+ b kh thành Cu trong thí nghi m A. (1). B. (2). C. (1) và (2). D. không b kh . Câu 6: Nhúng m t que s t n ng 5g vào 50ml dung d ch CuSO4 15% (D = 1,12 g/ml). Khi que s t ã c m kín thì có kh i l ng là 5,154g. N ng C% c a dung d ch CuSO4 còn l i là A. 8,87%. B. 9,6%. C. 8,9%. D. 9,53%. kh hoàn toàn 30g h n h p g m CuO, Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4, MgO c n dùng 7g khí CO. S gam ch t r n thu Câu 7: c sau ph n ng là A. 23. B. 24. C. 25. D. 26. Câu 8: i n phân NaCl nóng ch y v i i n c c tr , có màng ng n 2 i n c c, ng i ta thu c A. Na catot, Cl2 anot. B. Na anot, Cl2 catot. C. NaOH, H2 catot, Cl2 anot. D. NaClO. Câu 9: Có dung d ch HCl 0,1M. Rót 250ml dung d ch này vào c c ng m t s t. Sau m t th i gian, ng i ta l c l y dung d ch có pH = 2. Kh i l ng s t ã tham gia ph n ng là A. 0,7g. B. 0,14g. C. 1,26g. D. 0,63g. Câu 10: Cho 19,2g Cu vào 500 ml dung d ch NaNO3 1M, sau ó thêm 500ml dung d ch HCl 2M. Th tích khí NO ( ktc) thu c là A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. PH N TR L I C A HS
CÂU ÁP ÁN

KI M TRA 15 PHÚT BÀI S 2 MÔN : HÓA H C I C NG V KL-L P 12-CT NÂNG CAO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 gam 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr II.... 1... i n phân dung d ch CaCl2 v i i n c c tr . tên h c sinh:.. Be.... 0.. thu lít khí ( ktc). 0. 6.3M trung hoà hoàn toàn dung d ch thu c. 4.295.... c 2..8 gam kali kim lo i vào 36. 0.TR NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN -. M+ là cation: A... Cho dung d ch Ca(OH)2 tác d ng v i dung d ch HCl. Sau ó cô c n dung d ch thu c x gam mu i khan. C.... PH N TR L I C A HS CÂU ÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...10g. Sau ph n ng c n 250 ml dung d ch H2SO4 là 0.... D. C. NaNO3...8 gam r n và khí X.....55g h n h p g m kim lo i kali và m t kim lo i ki m X tác d ng h t v i n c..... Câu 6: Dung d ch làm m m n c c ng t m th i và v nh c u là A. 3. D.. 12.. Câu 8: S c 336 ml khí CO2 ( ktc) vào 100 ml dung d ch h n h p Ba(OH)2 0... C. C. B. C.. Ag+.24 Câu 7: Hoà tan h t 10g h n h p mu i cacbonat c a kim lo i IA và IIA b ng dung d ch HCl d .. 25. 12.... 11. x có giá tr là A.. trong d ch ch a m¶ gam ch t tan. 12..45%. Tr s c a m và m¶ l n l t là A.8gam B... B... Khí X sinh ra cho Câu 9: Nung 13.. sau khi k t thúc ph n ng. C... 11... Câu 3: N ng ph n tr m c a dung d ch t o thành khi hoà tan 7. có màng ng n.... 0. h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M.... D.72%. Câu 5: Tr ng h p ion canxi b kh thành Ca là A.... Câu 2: Cation M+ có c u hình electron l p ngoài cùng là 3s2 3p6.00g. cao là Câu 4: Kim lo i thu c nhóm IIA không tác d ng v i n c ngay c nhi t A.. D. 25. 5.. Cs (M=133). 2..5gam C..... Kim lo i X là A. B......2gam D..57%. 1....... Li (M=7).... Na2CO3....... D.80g.. 4..295.. 14......-CH KI M TRA 15 PHÚT BÀI S 3 MÔN : HÓA H C NG KLK-KLK TH -L P 12-CT NÂNG CAO H ... L p:.... C.3gam... 1. Ba. Rb (M=85. C..Cu+. C...... D..... thu c m gam k t t a. B. Câu 10: Cho 10.. Mg.. kh i l ng mu i khan sau ph n ng là A. B.. Cho dung d ch CaCl2 tác d ng v i dung d ch AgNO3.2 gam n c là A.. Ca(OH)2... dung d ch HCl.. Na (M=23).788.985. 0.. B. Câu 1: Cho các ch t: CaCO3.... Ca.. Bi t t l v s mol c a X và kim lo i kali trong h n h p nh h n 4/5.20g.05 M và NaOH 0. c 6. B.79%. 0. B.84. Na+.. S ph ng trình hoá h c (d ng phân t ) x y ra khi cho các ch t tác d ng v i nhau t ng ôi m t là A... D. B.985. D... i n phân CaCl2 nóng ch y. 6.788... dung d ch NaOH.. K+.5).756. dung d ch NaHCO3.1M. HCl. D....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful