Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

Lêi më ®Çu
Trong ngo¹i th¬ng, thanh to¸n tiÒn hµng lµ vÊn ®Ò hÕt
søc quan träng v× ngêi xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ë hai quèc
gia kh¸c nhau, kh«ng quen biÕt nhau, ®¬n vÞ tiÒn tÖ, luËt
ph¸p, ng«n ng÷ cã thÓ kh¸c nhau, cã thÓ cßn cha tin cËy lÉn
nhau vµ viÖc thanh to¸n quèc tÕ v× thÕ hoµn toµn kh¸c víi
thanh to¸n trong níc. Ngêi b¸n muèn ch¾c ch¾n khi hµng ®·
giao sÏ ®îc thanh to¸n tiÒn hµng vµ tr¸i l¹i, ngêi mua khi ®·
tr¶ tiÒn hµng, tin r»ng sÏ nhËn ®îc hµng ho¸ phï hîp víi nhu
cÇu cña m×nh. Cho nªn, trong hîp ®ång ngo¹i th¬ng, hai
bªn mua b¸n ngoµi viÖc quan t©m ®Õn gi¸ c¶ hµng cßn rÊt
chó ý ®Õn ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng vµ tuú theo ph¬ng thøc thanh to¸n, gi¸ c¶ chµo hµng cã thÓ cao hay thÊp.
Trong c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ thêng dïng nh L/C,
DA, DP, TT...ph¬ng thøc L/C (tÝn dông chøng tõ - document
credit) ®îc xem nh quan träng vµ phæ biÕn nhÊt so víi c¸c
c¸ch thøc thanh to¸n kh¸c, nhng kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng
rñi ro, hoµn toµn an toµn. §ång thêi tiÒn tÖ trong thanh to¸n
quèc tÕ thêng kh«ng ph¶i lµ tiÒn mÆt mµ tån t¹i díi h×nh
thøc lµ c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n nh hèi phiÕu, kú phiÕu,
sÐc...Do vËy sù xuÊt hiÖn cña mét bªn thø ba kh¸c (ng©n
hµng ) ngoµi ngêi mua vµ ngêi b¸n gãp phÇn tÝch cùc vµ
®¸ng kÓ vµo viÖc ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng mua b¸n
gi÷a c¸c quèc gia. Xem xÐt ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông
chøng tõ trong ngo¹i th¬ng sÏ cho ta cã c¸ch nh×n ®Çy ®ñ
vÒ vai trß cña ng©n hµng còng nh nh÷ng nghiÖp vô liªn
quan ®Õn ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ trong ngo¹i th¬ng.
Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn ®îc viÖc thanh to¸n th«ng qua
(^)_(^) Trang 1/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, c¸ch thøc còng nh nh÷ng
khã kh¨n g× sÏ gÆp ph¶i khi thanh to¸n theo ph¬ng thøc
nµy...sÏ ®îc gi¶i ®¸p khi nghiªn cøu mét sè nghiÖp vô sÏ ®îc
tr×nh bµy sau ®©y.

(^)_(^) Trang 2/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

PHÇN 1 : C¬ SË LÝ LUËN................................................................... ..3
I. Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ( Documentary Credit ).............................................................................3
1. Kh¸i niÖm......................................................................................................................................................................3
2. C¬ së ph¸p lý..................................................................................................................................................................4
2. C¸c bªn tham gia trong ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ gåm cã:....................................................................................4
3. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ..........................................................................5
II. Bé chøng tõ trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ.....................................................................................6
1. Môc ®Ých lËp bé chøng tõ...........................................................................................................................................6
2. Chøng tõ th¬ng m¹i ( Commercial Documents)............................................................................................................6
2.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i ( Commercial Invoices ).........................................................................................................6
2.2. VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading - B/L)......................................................................................................................9
2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm ( Insurance documents).........................................................................................................11
2.4. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ( C/O - Certificate of Origin)....................................................................................12
2.5 C¸c giÊy tê kh¸c....................................................................................................................................................12
3. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial Documents )...............................................................................................................15
3.1 §Þnh nghÜa hèi phiÕu:.........................................................................................................................................15
3.2 §Æc ®iÓm:...........................................................................................................................................................15
3.3 Ph©n lo¹i...............................................................................................................................................................16
3.4 Lu ý :.....................................................................................................................................................................17

PHÇN 2: TRÄNG T©M BΜI TËP LÍN....................................................17
I ViÕt giÊy ®Ò nghÞ më L/C............................................................................................................................................17
1. §iÒu kiÖn më L/C........................................................................................................................................................17
1.1 §Ó ®îc më L/C .....................................................................................................................................................17
1.2. Hå s¬ yªu cÇu.......................................................................................................................................................17
1.3. Lu ý khi lµm ®¬n xin më L/C.............................................................................................................................18
1.4. Ký quü më L/C.....................................................................................................................................................18
1.5. Thanh to¸n phÝ më L/C.......................................................................................................................................18
2. GiÊy ®Ò nghÞ më th tÝn dông...................................................................................................................................19
3. Gi¶i thÝch c¸ch ghi GiÊy ®Ò nghÞ më th tÝn dông..................................................................................................19
II. LËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña th tÝn dông ( L/C )...........................................................................20
1. C¬ së lý luËn ®Ó lËp bé chøng tõ...............................................................................................................................20
2. C¸c bÊt hîp lÖ thêng gÆp............................................................................................................................................21
2.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i...............................................................................................................................................21
2.2 VËn t¶i ®¬n..........................................................................................................................................................21
2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm...............................................................................................................................................21
2.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft )........................................................................................................22
2.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa ( C/O – Certificate of Origin )....................................................................22
3. Gi¶i thÝch c¸ch lËp c¸c lo¹i chøng tõ thanh to¸n quy ®Þnh trong L/C.......................................................................22
3.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i ( Commercial invoices).........................................................................................................22
3.2 VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading – B/L).....................................................................................................................23
3.3 GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hµng hãa ( Certificate of Cargo marine insurance)................................................24
3.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft )........................................................................................................25
3.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (C/O- Certificate of Origin).......................................................................26

PhÇn 1 : C¬ së Lý luËn
I. Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ( Documentary
Credit )
1. Kh¸i niÖm
Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ lµ mét sù tho¶ thuËn, trong ®ã mét ng©n
hµng( Ng©n hµng më th tÝn dông) theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( ngêi yªu cÇu
më th tÝn dông) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi kh¸c( ngêi hëng lîi sè
(^)_(^) Trang 3/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
tiÒn cña th tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ngêi nµy kÝ ph¸t trong
ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ngêi nµy xuÊt tr×nh cho ng©n hµng thanh to¸n mét bé
chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña th tÝn dông
Th tÝn dông ( Letter of credit – L/C) lµ mét c«ng cô quan träng cña ph¬ng
thøc tÝn dông chøng tõ. Th tÝn dông lµ mét bøc th ( thùc chÊt lµ mét v¨n b¶n )
do ng©n hµng lËp do yªu cÇu cña nhµ nhËp khÈu cam kÕt tr¶ tiÒn cho nhµ xuÊt
khÈu víi ®iÒu kiÖn nhµ xuÊt khÈu xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi
nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn ghi trong th tÝn dông.

2. C¬ së ph¸p lý
2.1. Ngêi nhËp khÈu c¨n cø vµo hîp ®ång viÕt ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C göi
®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh trong hîp ®ång, nÕu cã, hoÆc tù lùa chän
2.2. B¶n chÊt ph¸p lý cña ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C lµ mét lo¹i hîp ®ång dÞch
vô ký kÕt gi÷a ng©n hµng ph¸t hµnh vµ ngêi yªu cÇu, do vËy khi viÕt ®¬n cÇn
ph¶i dùa vµo nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh lo¹i hîp ®ång nµy. C¸c v¨n
b¶n ph¸p lý gåm:
- LuËt th¬ng m¹i ViÖt Nam 2005
- Ph¸p lÖnh ngo¹i hèi ViÖt Nam 2005
- C¸c luËt ®iÒu chØnh Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ngêi yªu cÇu
- UCP 600 b¶n söa ®æi 2007 ICC, nÕu cã dÉn chiÕu trong L/C
2.3. L/C ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång th¬ng m¹i, v× vËy néi dung cña
hîp ®ång lµ c¬ së ®Ó thiÕt lËp ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C
2.4. Ngêi yªu cÇu ph¶i ký quü më L/C t¹i ng©n hµng ph¸t hµnh. Møc ký quü bao
nhiªu lµ do ng©n hµng quy ®Þnh
2.5. Ngêi nhËp khÈu ViÖt Nam kh«ng thÓ trùc tiÕp yªu cÇu ng©n hµng ph¸t
hµnh( mÑ) ph¸t hµnh L/C mµ ph¶i th«ng qua chi nh¸nh cña nã cã trô së thêng
tró cïng víi ngêi nhËp khÈu. Trong trêng hîp nµy, vai trß cña chi nh¸nh ng©n
hµng ph¸t hµnh lµ ng©n hµng yªu cÇu ph¸t hµnh L/C
(Applicant bank)
2.6. Ngêi yªu cÇu kh«ng nªn ®a qu¸ nhiÒu néi dung chi tiÕt vµo L/C. Ngêi yªu
cÇu ph¶i chÞu rñi ro vÒ sù m¬ hå ghi ë trong ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C

2. C¸c bªn tham gia trong ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ gåm cã:
-

Ngêi yªu cÇu më th tÝn dông( Applicant): lµ ngêi mua hµng, ngêi nhËp khÈu
hoÆc lµ ngêi nhËn nhËp khÈu uû th¸c cho mét ngêi kh¸c. Ngêi nµy cã 2
nghÜa vô c¬ b¶n:

(^)_(^) Trang 4/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

ViÕt giÊy ®Ò nghÞ xin më L/C

KiÓm tra bé chøng tõ do ng©n hµng xuÊt tr×nh, nÕu thÊy hîp lÖ sÏ
thanh to¸n cho ng©n hµng

-

Ng©n hµng, tæ chøc ph¸t hµnh th tÝn dông( Issuing bank/ Issuer): lµ ng©n
hµng cña ngêi nhËp khÈu, hoÆc mét tæ chøc nµo ®ã cã n¨ng lùc tµi chÝnh
tèt vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng ph¸t hµnh, nã cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu.
Nã cã nghÜa vô c¬ b¶n nh sau:

KiÓm tra giÊy ®Ò nghÞ xin më L/C

Ph¸t hµnh L/C ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi, vµ b»ng mäi
biÖn ph¸p nhanh chãng, hîp lý th«ng b¸o néi dung cña L/C cho ngêi hëng lîi biÕt

KiÓm tra bé chøng tõ do ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh, nÕu tho¶ m·n c¸c
cam kÕt vµ ®iÒu kÖn cña L/C th× sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi

-

Ngêi hëng lîi th tÝn dông( Benificary): lµ ngêi xuÊt khÈu hay bÊt cø ngêi nµo
kh¸c do ngêi hëng lîi chØ ®Þnh
Ngêi nµy cã nh÷ng nghÜa vô c¬ b¶n sau:

KiÓm tra néi dung c¬ b¶n cña L/C

Khi thÊy L/C hîp lý, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña L/C th× giao
hµng phï hîp víi yªu cÇu cña L/C

ThiÕt lËp bé chøng tõ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu, ®iÒu kiÖn cña L/C vµ
xuÊt tr×nh cho ng©n hµng ®Ó lµm viÖc

-

Ng©n hµng, tæ chøc th«ng b¸o L/C( Advising bank, adviser): lµ ng©n hµng
®¹i lý cña ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ë níc ngêi hëng lîi hoÆc lµ tæ chøc bÊt
kú, miÔn lµ cã ®ñ n¨ng lùc, tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn. Nã cã nghÜa vô th«ng
b¸o ®Çy ®ñ néi dung cña L/C cho ngêi hëng lîi vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c hay thiÕu sãt cña L/C

3. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông
chøng tõ.
2

Ng©n hµng ph¸t
hµnh (issuing bank)

1

9

6
7

10

Ng©n hµng th«ng
b¸o (advising bank)

3

5

8

4
Ng­êi yªu cÇu më
L/C (applicant)

Ng­êi h­ëng lîi
(beneficiary)
(^)_(^) Trang 5/28 (^)_(^)
H§MBNT

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

(1) Ngêi nhËp khÈu viÕt giÊy yªu cÇu mét ng©n hµng bÊt kú do ngêi nhËp
khÈu chän hoÆc do ®· tháa thuËn trong H§MBNT më L/C víi tªn ngêi hëng lîi lµ ngêi xuÊt khÈu.
(2) Ng©n hµng ®îc yªu cÇu hay ng©n hµng ph¸t hµnh L/C sÏ xem x®t c¸c
yªu cÇu mµ ngêi nhËp khÈu ®a ra vµ ph¸t hµnh L/C ®Ó cam kÕt tr¶
tiÒn, sau ®ã th«ng b¸o cho ngêi hëng lîi qua ng©n hµng mµ cã mèi
quan hÖ víi th¬ng m¹i víi ng©n hµng ph¸t hµnh L/C hoÆc lµ ng©n hµng
chi nh¸nh cña ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®îc gäi lµ ng©n hµng th«ng
b¸o.
(3) Ng©n hµng th«ng b¸o sÏ th«ng b¸o néi dung cña L/C cho ngêi hëng lîi
hay lµ ngêi xuÊt khÈu.
(4) NÕu ngêi xuÊt khÈu thÊy L/C hîp lý kh«ng cã g× ph¶i thay ®æi th× tiÕn
hµnh giao hµng.
(5) Ngêi xuÊt khÈu sau khi giao hµng vµ lËp c¸c chøng tõ theo yªu cÇu cña
L/C sÏ xuÊt tr×nh cho ng©n hµng th«ng b¸o bé chøng tõ ®· lËp.
(6) Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn bé chøng tõ nµy cho ng©n hµng ph¸t
hµnh L/C ®Ó ng©n hµng ph¸t hµnh ®èi chiÕu vµ xem x®t bÒ mÆt cña
chøng tõ cã phï hîp víi yªu cÇu cña L/C hay kh«ng (theo th«ng lÖ ë ViÖt
Nam th× sè ngµy ng©n hµng ®îc ph®t kiÓm tra lµ 7 ngµy).
(7) Ng©n hµng ph¸t hµnh sau khi xem x®t chøng tõ cã phï hîp víi L/C hay
kh«ng, nÕu ®îc ng©n hµng sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi thêng lµ th«ng
qua ng©n hµng th«ng b¸o.
(8) Ng©n hµng th«ng b¸o nhËn ®îc tiÒn sÏ th«ng b¸o cho ngêi hëng lîi vÒ
sè tiÒn ®· nhËn ®îc.
(9) Ng©n hµng ph¸t hµnh xuÊt tr×nh bé chøng tõ ®Ó ®ßi tiÒn ngêi nhËp
khÈu.
(10)Ngêi nhËp khÈu sau khi kiÓm tra chøng tõ nÕu hîp lÖ th× sÏ thanh to¸n
tiÒn ®Ò nhËn chøng tõ ®Ó lÊy hµng cßn nÕu kh«ng th× ngêi nhËp
khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n sè tiÒn ®ã vµ kh«ng nhËn hµng.

II. Bé chøng tõ trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng

1. Môc ®Ých lËp bé chøng tõ
Chøng tõ lµ b»ng chøng chøng minh nhµ xuÊt khÈu ®· hoµn thµnh nghÜa
vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng néi dung quy ®Þnh cña L/C. Vµ lµ c¨n cø
®Ó ng©n hµng dùa vµo ®ã tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n nÕu bé chøng
tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C.
V× vËy nhµ xuÊt khÈu sau khi giao hµng sÏ lËp bé chøng tõ dùa trªn L/C ®Ó
lÊy tiÒn tõ ngêi nhËp khÈu

2. Chøng tõ th¬ng m¹i ( Commercial Documents)
2.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i ( Commercial Invoices )

(^)_(^) Trang 6/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
Hãa ®¬n th¬ng m¹i lµ mét chøng tõ kh«ng thÓ thiÕu trong bé chøng tõ giao
hµng vµ lµ c¬ së quan träng ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan cña hµng hãa ®Ó
tÝnh thuÕ nhËp khÈu.. Th«ng tin trong hãa ®¬n th¬ng m¹i kh«ng ®Çy ®ñ
vµ/hoÆc kh«ng trung thùc vµ/hoÆc kh«ng chÝnh x¸c cã thÓ g©y khã kh¨n vµ
chËm trÔ cho ngêi nhËp khÈu trong kh©u gi¶i phãng hµng hoÆc bÞ ph¹t tiÒn
hoÆc chÞu “oan” thªm thuÕ nhËp khÈu. §èi víi ngêi xuÊt khÈu, th«ng tin kh«ng
trung thùc vµ/hoÆc kh«ng chÝnh x¸c trong hãa ®¬n th¬ng m¹i cã thÓ dÉn ®Õn
bÞ H¶i quan ph¹t tiÒn hoÆc cÊm kh«ng cho xuÊt hµng vµo Hoa Kú hoÆc ghi
vµo sæ ®en ®Ó kiÓm tra kü h¬n c¸c l« hµng xuÊt khÈu sau ®ã.
Hãa ®¬n th¬ng m¹i ph¶i ®îc lËp b»ng tiÕng Anh hoÆc cã b¶n dÞch tiÕng Anh
chÝnh x¸c kÌm theo. Mét sè th«ng tin yªu cÇu (nh tr×nh bÇy ®íi ®©y) cã thÓ
®îc ghi ngay trªn hãa ®¬n hoÆc trªn phô lôc kÌm theo.
C¸c yªu cÇu ®èi víi hãa ®¬n th¬ng m¹i xuÊt hµng vµo Hoa Kú rÊt nhiÒu vµ
phøc t¹p. Nh÷ng th«ng tin yªu cÇu cã trong hãa ®¬n th¬ng m¹i vît qu¸ xa møc
b×nh thêng vµ kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi môc ®Ých khai h¶i quan vµ tÝnh thuÕ
nhËp khÈu. Yªu cÇu nµy g©y khã kh¨n vµ tèn k®m ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp nhá vµ míi th©m nhËp thÞ trêng nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam. Thùc tÕ cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ph¶i lµm ®i lµm l¹i kh«ng
díi vµi ba lÇn mét hãa ®¬n th¬ng m¹i xuÊt hµng sang Hoa Kú.
Néi dung hãa ®¬n. LuËt ThuÕ quan yªu cÇu hãa ®¬n th¬ng m¹i
ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin sau:

Tªn cöa khÈu hµng ®Õn;

Tªn ngêi mua;

Tªn ngêi b¸n;

M« t¶ chi tiÕt s¶n phÈm: tªn th«ng thêng cña s¶n phÈm, cÊp h¹ng
hay chÊt lîng, vµ m· hiªu, sè hiÖu vµ ký hiÖu cña hµng hãa khi lu th«ng
trªn thÞ trêng néi ®Þa níc xuÊt khÈu, cïng víi sè m· hiÖu bao gãi hµng
hãa;

Sè lîng tÝnh theo träng lîng hoÆc kÝch thíc cña níc giao hµng hoÆc
cña Hoa Kú;

Gi¸ cña tõng mÆt hµng;

Lo¹i tiÒn;

C¸c chi phÝ liªn quan ghi râ tõng kho¶n (nÕu cã) nh: cíc phÝ vËn t¶i
quèc tÕ, phÝ b¶o hiÓm, hoa hång, chi phÝ bao b×, chi phÝ c«ngten¬, chi
phÝ ®ãng gãi, vµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ vµ phÝ tæn kh¸c (nÕu cha n»m trong
c¸c kho¶n trªn) liªn quan ®Õn viÖc ®a hµng tõ däc m¹n tÇu t¹i c¶ng xuÊt
khÈu ®Õn däc m¹n tÇu (FAS) t¹i c¶ng ®Õn ë Hoa Kú. Chi phÝ ®ãng gãi,
bao b×, c«ngten¬ vµ cíc phÝ vËn t¶i néi ®Þa ®Õn c¶ng xuÊt khÈu kh«ng
ph¶i liªt kª nÕu nh ®· n»m trong gi¸ hãa ®¬n vµ ®îc chó thÝch nh v©y.

C¸c gi¶m gi¸, chiÕt khÊu;

Níc xuÊt xø hµng hãa;

Hãa ®¬n th¬ng m¹i ph¶i thÓ hiÖn râ cã sù “hç trî” cña ngêi mua
cho viÖc s¶n xuÊt hµng hãa hay kh«ng; NÕu cã th× ph¶i ghi râ gi¸ trÞ
(^)_(^) Trang 7/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
(nÕu biÕt) vµ tªn nhµ cung cÊp; Sù hç trî ®ã ®îc miÔn phÝ hay trªn c¬ së
thuª muín hay ph¶i tr¶ tiÒn riªng? NÕu ph¶i tr¶ tiÒn riªng th× göi kÌm hãa
®¬n. “Hç trî” bao gåm nh khu«n ®óc, khu«n ®p, dông cô s¶n xuÊt, trèng
in, chÕ b¶n, s¬ ®å, b¶n thiÕt kÕ, hç trî tµi chÝnh v.v.
Th«ng tin bæ sung. Theo qui ®Þnh cña H¶i quan, cã 45 chñng lo¹i hµng
hãa ®ßi hái ph¶i cã thªm mét sè th«ng tin kh¸c (ngoµi c¸c th«ng tin ®· liÖt kª ë
trªn) trong hãa ®¬n th¬ng m¹i. VÝ dô: ®èi víi chuçi h¹t, hãa ®¬n th¬ng m¹i
ph¶i cho biÕt chiÒu dµi s¬i d©y, kÝch thíc h¹t b»ng mm, h¹t lµm b»ng chÊt liÖu
g×: thuû tinh hay ngµ voi hay ngäc trai v.v... §èi víi kh¨n tr¶i bµn hay ga phñ giêng, hãa ®¬n th¬ng m¹i ph¶i nãi râ cã thªu ren, viÒn, tua vµ trang trÝ hay
kh«ng v.v.
Hãa ®¬n riªng. Mçi chuyÕn hµng giao tõ mét ngêi giao hµng ®Õn mét
ngêi nhËn hµng cÇn mét hãa ®¬n riªng.
Hµng giao gh®p. C¸c hµng hãa do h·ng vËn t¶i gom l¹i ®Ó giao cho cïng
mét ngêi nhËn hµng cã thÓ ghi gép vµo mét hãa ®¬n. C¸c vËn ®¬n hoÆc hãa
®¬n gèc cña c¸c hµng hãa ®ã thÓ hiÖn gi¸ ®· thùc tr¶ hoÆc sÏ ph¶i tr¶ ph¶i
®îc göi kÌm víi hãa ®¬n gép ®ã.
Giao hµng nhiÒu chuyÕn. C¸c chuyÕn giao hµng thuéc cïng mét ®¬n
hµng hoÆc hîp ®ång tõ cïng mét ngêi giao ®Õn cïng mét ngêi nhËn cã thÓ gép
trong cïng mét hãa ®¬n nÕu nh c¸c chuyÕn giao ®ã b»ng bÊt cø h×nh thøc
vËn t¶i nµo tíi c¶ng ®Õn trong vßng kh«ng qu¸ 10 ngµy liªn tôc. Hãa ®¬n gép
nµy ®îc lËp gièng nh c¸c hãa ®¬n b×nh thêng kh¸c vµ chØ kh¸c ë chç lµ ph¶i
t¸ch riªng sè lîng, trÞ gÝa vµ c¸c sè liÖu kh¸c cña tõng chuyÕn hµng.
Nh÷ng lçi thêng gÆp khi lËp hãa ®¬n

Ngêi b¸n cho r»ng hoa hång, tiÒn b¶n quyÒn vµ c¸c lo¹i phÝ kh¸c kh«ng
ph¶i chÞu thuÕ nªn kh«ng ghi vµo trong hãa ®¬n.

Ngêi xuÊt khÈu mua hµng tõ nhµ s¶n xuÊt råi b¸n l¹i cho ngêi nhËp khÈu
Hoa Kú vµ chØ ghi trªn hãa ®¬n gi¸ hä mua cña ngêi s¶n xuÊt chø kh«ng
ghi gÝa hä b¸n cho ngêi nhËp khÈu.

TrÞ gi¸ nguyªn liÖu cña ngêi nhËp khÈu cung cÊp cho ngêi xuÊt khÈu ®Ó
s¶n xuÊt ra hµng hãa kh«ng ®îc thÓ hiÖn trong hãa ®¬n.

Nhµ s¶n xuÊt níc ngoµi göi hµng thay thÕ cho mét kh¸ch hµng ë Hoa Kú
vµ chØ ghi gi¸ thùc thu cña hµng hãa mµ kh«ng thÓ hiÖn gi¸ ®Çy ®ñ trõ
®i tiÒn båi thêng cho hµng hãa khiÕm khuyÕt ®· giao tríc ®©y vµ bÞ tr¶
l¹i.

Ngêi giao hµng níc ngoµi b¸n hµng cã chiÕt khÊu nhng trªn hãa ®¬n chØ
ghi gÝa thùc thu mµ kh«ng thÓ hiÖn sè tiÒn chiÕt khÊu.

Ngêi xuÊt khÈu b¸n hµng theo gi¸ giao hµng (gÝa g¾n víi mét ®iÒu kiÖn
giao hµng nµo ®ã vÝ dô nh gÝa CIF ch¼ng h¹n) nhng chi ghi hãa ®¬n
theo gia FOB t¹i n¬i xÕp hµng vµ kh«ng ghi nh÷ng chi phÝ tiÕp theo sau.

Ngêi giao hµng ghi trªn hãa ®¬n ngêi nhËp khÈu lµ ngêi mua hµng nhng
trªn thùc tÕ ngêi nhËp khÈu chØ lµ ®¹i lý hoa hång hoÆc lµ bªn chØ nhËn
mét phÇn tiÒn b¸n hµng cho viÖc lµm trung gian cña m×nh.

M« t¶ hµng hãa kh«ng râ rµng, thiÕu mét sè th«ng tin yªu cÇu, gép nhiÒu
mÆt hµng vµo cïng mét lo¹i v.v.
(^)_(^) Trang 8/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
Tríc khi giao hµng vµ lËp hãa ®¬n th¬ng m¹i hoÆc thËm chÝ ngay tõ khi
th¶o luËn hîp ®ång, ngêi xuÊt khÈu ph¶i kiÓm tra víi ngêi nhËp khÈu hoÆc
luËt s hoÆc ®¹i lý giao nhËn hµng hãa (tèt nhÊt lµ víi ngêi nhËp khÈu) vÒ
nh÷ng th«ng tin cÇn ph¶i ghi trong hãa ®¬n th¬ng m¹i. CÈn thËn h¬n n÷a,
ngêi xuÊt khÈu nªn göi b¶n th¶o hãa ®¬n th¬ng m¹i cho ngêi nhËp khÈu
®Ó kiÓm tra vµ th«ng qua tríc khi lËp hãa ®¬n chÝnh thøc.
Ngoµi hãa ®¬n th¬ng m¹i (commercial invoice) mµ ta thêng gÆp, trong thùc tÕ
cßn cã:
 Hãa ®¬n t¹m thêi: (Provisional invoice) lµ hãa ®¬n ®Ó thanh to¸n
s¬ bé tiÒn hµng trong c¸c trêng hîp: gi¸ hµng míi lµ gi¸ t¹m tÝnh, thanh
to¸n tõng phÇn hµng hãa (trong trêng hîp hîp ®ång giao hµng nhiÒu lÇn).
 Hãa ®¬n chÝnh thøc (Final ivoice) lµ hãa ®¬n dïng ®Ó thanh to¸n
tiÒn hµng khi thùc hiÖn toµn bé hîp ®ång.
 Hãa ®¬n chi tiÕt (Detailed invoice) cã t¸c dông ph©n tÝch chi tiÕt
c¸c bé phËn cña gi¸ hµng.
 Hãa ®¬n chiÕu lÖ (Proforma invoice) lµ lo¹i chøng tõ cã h×nh
thøc gièng nh hãa ®¬n, nhng kh«ng dïng ®Ó thanh to¸n v× nã kh«ng
ph¶i lµ yªu cÇu ®ßi tiÒn. Hãa ®¬n chiÕu lÖ gièng nh mét h×nh thøc hãa
®¬n th¬ng m¹i b×nh thêng cã t¸c dông ®¹i diÖn cho sè hµng göi ®i triÓn
l·m, göi b¸n hoÆc cã t¸c dông lµm ®¬n chµo hµng, lµm thñ tôc xin giÊy
ph®p xuÊt nhËp khÈu (®èi víi hµng xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn).

2.2. VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading - B/L)
2.2.1§ÞnhnghÜa
Lµ chøng tõ do ngêi chuyªn chë (chñ tµu, thuyÒn trëng) cÊp cho ngêi göi hµng
nh»m x¸c nhËn viÖc hµng hãa ®· ®îc tiÕp nhËn ®Ó vËn chuyÓn. Tuy mçi h·ng
tµu ®Òu cã mÉu vËn ®¬n riªng, nhng vÒ néi dung chóng cã nh÷ng ®iÓm
chung. ë mÆt tríc cña B/L cã ghi râ tªn ngêi gëi, ngêi nhËn (hoÆc "theo lÖnh"
...), tªn tµu, c¶ng bèc hµng, c¶ng dì hµng, tªn hµng, ký m· hiÖu, sè lîng kiÖn,
träng lîng, gi¸ c¶, tæng trÞ gi¸, c¸ch tr¶ cíc (cíc tr¶ tríc hay tr¶ t¹i c¶ng ®Õn),
t×nh h×nh xÕp hµng, sè b¶n gèc ®· lËp, ngµy th¸ng cÊp vËn ®¬n .v.v.. MÆt
sau ghi c¸c ®iÒu kiÖn chuyªn chë. Khi chuyªn chë hµng võa cã hîp ®ång võa cã
vËn ®¬n th× quan hÖ gi÷a ngêi vËn t¶i vµ ngêi nhËn hµng do vËn ®¬n ®iÒu
chØnh, cßn quan hÖ gi÷a ngêi göi hµng vµ ngêi vËn t¶i do hîp ®ång thuª tµu
®iÒu chØnh.

2.2.2Chøcn¨ng
B/L cã ba chøc n¨ng c¬ b¶n sau:
- Lµ mét biªn lai cña ngêi chuyªn chë x¸c nhËn lµ hä ®· nhËn hµng ®Ó
chë.
- Lµ mét b»ng chøng vÒ nh÷ng ®iÒu kho¶n cña mét hîp ®ång vËn t¶i
®êng biÓn.
- Lµ mét chøng tõ së h÷u hµng hãa, quy ®Þnh hµng hãa sÏ giao cho ai ë
c¶ng ®Ých, do ®ã cho ph®p mua b¸n hµng hãa b»ng c¸ch chuyÓn nhîng B/L. ChÝnh v× chøc n¨ng ®Æc biÖt nµy mµ viÖc thay thÕ B/L b»ng
thñ tôc EDI lµ viÖc rÊt khã kh¨n hiÖn nay.
VËn ®¬n ®êng biÓn ®îc lËp thµnh mét sè b¶n gèc. Trªn c¸c b¶n gèc, ngêi ta in
(^)_(^) Trang 9/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
hoÆc ®ãng dÊu c¸c ch÷ "Original". Ngoµi bé vËn ®¬n gèc, cßn cã mét sè b¶n
sao, trªn ®ã ghi ch÷ "Copy". ChØ cã b¶n gèc cña B/L míi cã chøc n¨ng nªu trªn,
cßn c¸c b¶n sao kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh b¶n gèc, chóng chØ dïng trong c¸c
trêng hîp: th«ng b¸o giao hµng, kiÓm tra hµng hãa, thèng kª h¶i quan .v.v . .

2.2.3 Ph©n lo¹i
1) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu trªn vËn ®¬n cã ghi chó xÊu vÒ hµng hãa
hay kh«ng, th× vËn ®¬n ®îc chia lµm hai lo¹i:
- VËn ®¬n hoµn h¶o (Clean B/L) lµ vËn ®¬n kh«ng cã ghi chó
khiÕm khuyÕt cña hµng hãa hay bao b×.
- VËn ®¬n kh«ng hoµn h¶o (Unclean B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n trªn ®ã
ngêi chuyªn chë cã ghi chó xÊu vÒ t×nh tr¹ng hµng hãa hay bao b×.
2) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu ngêi vËn t¶i nhËn hµng khi hµng ®· ®îc
xÕp lªn tµu hay cha, th× B/L ®îc chia lµm hai lo¹i:
- VËn ®¬n ®· xÕp hµng (Shipped on board B/L) nghÜa lµ vËn ®¬n
®· ®îc cÊp khi hµng hãa ®· n»m trªn tµu.
- VËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp (Received for shipment B/L) lµ vËn
®¬n ®îc cÊp tríc khi hµng hãa ®îc xÕp lªn tµu. Trªn B/L kh«ng ghi râ
ngµy, th¸ng ®îc xÕp xuèng tµu. Sau khi xÕp hµng xuèng tµu, ngêi göi
hµng cã thÓ ®æi lÊy vËn ®¬n ®· xÕp hµng.
3) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu qui ®Þnh ngêi nhËn hµng sÏ cã c¸c lo¹i
vËn ®¬n:
- VËn ®¬n theo lÖnh (B/L to order) lµ B/L theo ®ã ngêi chuyªn
chë sÏ giao hµng theo lÖnh cña ngêi göi hµng, ng©n hµng hoÆc ngêi nhËn
hµng.
- VËn ®¬n ®Ýnh danh (B/L to anamed person) or (straight B/ L)
lµ B/L trong ®ã cã ghi râ tªn vµ ®Þa chØ ngêi nhËn hµng, do ®ã hµng chØ cã
thÓ giao ®îc cho ngêi cã tªn trong B/L.
- VËn ®¬n xuÊt tr×nh (Bearer B/L) hay vËn ®¬n v« danh, lµ vËn
®¬n trong ®ã kh«ng ghi râ tªn ngêi nhËn hµng, còng kh«ng ghi râ theo lÖnh
cña ai. Ngêi chuyªn chë sÏ giao hµng cho ngêi cÇm vËn ®¬n xuÊt tr×nh cho hä.
VËn ®¬n nµy thêng ®îc chuyÓn nhîng b»ng c¸ch trao tay.
4) NÕu c¨n cø theo dÊu hiÖu hµng hãa ®îc chuyÓn b»ng mét hay nhiÒu
tµu th× cã c¸c lo¹i vËn ®¬n:
- VËn ®¬n ®i th¼ng (Direct B/L) cÊp cho hµng hãa ®îc chuyªn
chë b»ng mét con tµu ®i tõ c¶ng xÕp ®Õn c¶ng ®Ých, nghÜa lµ tµu chë ®i
tõ c¶ng ®Õn c¶ng
- VËn ®¬n ®i suèt (Through B/L) lµ B/L dïng trong trêng hîp
chuyªn chë hµng hãa gi÷a c¸c c¶ng b»ng hai hoÆc nhiÒu tµu thuéc hai hay
nhiÒu chñ kh¸c nhau. Ngêi cÊp vËn ®¬n ®i suèt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ
hµng hãa trªn chÆng ®êng tõ c¶ng xÕp ®Õn c¶ng dì cuèi cïng.
- VËn ®¬n ®Þa h¹t (Local B/L) lµ B/L do c¸c tµu tham gia chuyªn
chë cÊp, lo¹i B/L nµy chØ cã chøc n¨ng lµ biªn lai nhËn hµng hãa mµ th«i.
Ngoµi c¸c lo¹i B/L c¬ b¶n kÓ trªn, trong thùc tÕ cßn gÆp c¸c lo¹i B/L kh¸c
nh:
- VËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu (Charter party B/L) lµ lo¹i B/L do
thuyÒn trëng cÊp. Lo¹i nµy chØ in mét mÆt, cßn mÆt sau ®Ó tr¾ng

(^)_(^) Trang 10/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

-

-

(nªn cßn cã tªn gäi lµ B/L lng tr¾ng - Blank back B/L). Trõ khi cã quy
dÞnh riªng trong L/C, c¸c ng©n hµng sÏ tõ chèi c¸c lo¹i vËn ®¬n nµy.
VËn ®¬n hçn hîp (Combined B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n chë hµng b»ng nhiÒu
lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau, trong ®ã cã vËn t¶i b»ng ®êng biÓn.
Lo¹i vËn ®¬n nµy ®· ®îc phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ thõa nhËn trong
khu«n khæ HiÖp héi nh÷ng ngêi vËn t¶i FIATA nªn ®îc gäi lµ FIATA
combined B/L.
VËn ®¬n rót gän (Short B/L) lµ lo¹i vËn ®¬n tãm t¾t nh÷ng ®iÒu
kho¶n chñ yÕu.

2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm ( Insurance documents)
Lµ chøng tõ do ngêi b¶o hiÓm cÊp cho ngêi ®îc b¶o hiÓm, nh»m hîp thøc hãa
hîp ®ång b¶o hiÓm vµ ®îc dïng ®Ó ®iÒu tiÕt quan hÖ gi÷a tæ chøc b¶o hiÓm
vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm. Trong mèi quan hÖ nµy, tæ chøc b¶o hiÓm nhËn båi thêng cho nh÷ng tæn thÊt x¶y ra v× nh÷ng rñi ro mµ hai bªn ®· tháa thuËn trong
hîp ®ång b¶o hiÓm, cßn ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i nép cho ngêi b¶o hiÓm mét sè
tiÒn nhÊt ®Þnh lµ phÝ b¶o hiÓm.
Chøng tõ b¶o hiÓm thêng ®îc dïng lµ ®¬n b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn
b¶o hiÓm.

2.3.1 §¬n b¶o hiÓm (Insurance policy)
Lµ chøng tõ do tæ chøc b¶o hiÓm cÊp, bao gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ
yÕu cña hîp ®ång b¶o hiÓm, nh»m hîp thøc hãa hîp ®ång nµy.§¬n b¶o hiÓm
gåm cã:
- C¸c ®iÒu kho¶n chung vµ cã tÝnh chÊt thêng xuyªn, trong ®ã ngêi ta
quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi b¶o hiÓm vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm.
C¸c ®iÒu kho¶n riªng vÒ ®èi tîng b¶o hiÓm (tªn hµng, sè lîng, ký
m· hiÖu, tªn ph¬ng tiÖn chë hµng .v.v..) vµ viÖc tÝnh to¸n phÝ b¶o hiÓm.

2.3.2 GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm (Insurance certificate)
Lµ chøng tõ do ngêi b¶o hiÓm cÊp cho ngêi ®îc b¶o hiÓm ®Ó x¸c nhËn
hµng hãa ®· ®îc mua b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn hîp ®ång.
Néi dung cña giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm chØ bao gåm ®iÒu kho¶n nãi
lªn ®èi tîng ®îc b¶o hiÓm, c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n phÝ b¶o
hiÓm vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®· tháa thuËn.
⇒ Trong Ngo¹i th¬ng cã hai lo¹i chøng tõ b¶o hiÓm liªn quan ®Õn c¸c hîp
®ång vËn tµi ký kÕt. Ngêi ta ph©n biÖt gi÷a hai h×nh thøc chøng tõ nµy:
B¶o hiÓm ®¬n: ®îc ph¸t hµnh cho tõng chuyÕn vËn t¶i ®¬n vµ chØ b¶o hiÓm
c¸c rñi ro cña hµnh tr×nh nµy.
GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm: ®îc ph¸t hµnh tªn c¬ së mét hîp ®ång tæng thÓ,
bao gåm néi dung cña mét hîp ®ång b¶o hiÓm liªn tôc.Trong thùc tÕ, chøng tõ
nµy ®îc b¶o hiÓm liªn tôc v× mçi lÇn cung cÊp hµng ngêi xuÊt khÈu ®Æt ra
nh÷ng c©u hái míi vÒ rñi ro trong vËn chuyÓn vµ ®a thªm vµo Hîp ®ång b¶o
hiÓm.Sau mçi lÇn göi hµng, ngêi xuÊt khÈu sÏ th«ng b¸o cho H·ng b¶o hiÓm vµ
nhËn chøng tõ ®ã mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm, trªn c¬ së mét b¶o hiÓm
tæng thÓ ph¸t sinh, theo ®ã anh ta sÏ cã thÓ chøng minh quyÒn ®îc b¶o hiÓm
®èi víi nh÷ng l« hµng göi.

(^)_(^) Trang 11/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
Nh vËy, c¸c chøng tõ b¶o hiÓm lµ b»ng chøng vÒ quyÒn ®îc b¶o hiÓm vÒ vËn
t¶i vµ ph¹m vi cña nã bao gåm c¸c lo¹i giÊy tê ®¬n lÎ.NÕu c¸c chøng tõ b¶o
hiÓm ®îc ph¸t hµnh nh mét giÊy tê cã gi¸ theo lÖnh ( to order) th× viÖc chuyÓn
tiÕp chØ ®îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc chuyÓn nhîng (endorsement).D¹ng hay
®îc sö dông nhÊt lµ ph¸t hµnh chøng tõ b¶o hiÓm nh GiÊy tê cã gi¸ thuéc ngêi
së h÷u víi ®iÒu ghi chó for account of whom it may concern.C¸c chøng tõ b¶o
hiÓm ®îc ph¸t hµnh lµm nhiÒu b¶n tuy nhiªn trong trõong hîp x¶y ra thiÖt h¹i
th× viÖc båi thêng chØ tiÕn hµnh trªn c¬ së b¶n chÝnh vµ c¸c b¶n cßn l¹i sÏ mÊt
hÕt hiÖu lùc.

2.4. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ( C/O - Certificate of Origin)
a/ B¶n chÊt, néi dung:
GiÊy chøng nhËn xuÊt xø lµ chøng tõ do nhµ s¶n xuÊt hoÆc do c¬ quan cã
thÈm quyÒn, thêng lµ phßng th¬ng m¹i/bé th¬ng m¹i cÊp ®Ó x¸c nhËn n¬i s¶n
xuÊt hoÆc khai th¸c ra hµng ho¸.
Néi dung cña C/O bao gåm : Tªn vµ ®Þa chØ cña ngêi mua, tªn vµ ®Þa chØ cña
ngêi b¸n; tªn hµng; sè lîng; ký m· hiÖu; lêi khai cña chñ hµng vÒ n¬i s¶n xuÊt
hoÆc khai th¸c hµng; x¸c nhËn cña c¬quan cã thÈm quyÒn.

b/ C¸c lo¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø:
C/O cã nhiÒu lo¹i: Form A, Form B, Form ICO, Form C, Form T, Form D...

c/ Nh÷ng néi dung cÇn lu ý khi lËp vµ kiÓm tra C/O:


C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø cã ph¶i n¬i ®îc chØ ®Þnh trong
L/C (Do nhµ s¶n xuÊt cÊp hay do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngêi b¸n
nh phßng th¬ng m¹i cÊp) kh«ng?
C¸c néi dung sau cã ®óng so víi L/C vµ thèng nhÊt víi c¸c chøng tõ kh¸c
kh«ng?
Tªn, ®Þa chØ cña ngêi göi hµng, ngêi nhËn hµng, ngêi ®îc th«ng b¸o, tªn
con tµu.
N¬i xuÊt xø, n¬i ®Õn.
Tªn lo¹i hµng, quy c¸ch hµng ho¸, träng lîng hµng ho¸, ký m· hiÖu.
C¸c phô chó kh¸c cã ®óng kh«ng? (Sè L/C, sè Invoices)
Ngêi cÊp giÊy chøng nhËn cã ký kh«ng?

2.5 C¸c giÊy tê kh¸c
2.5.1 Chøng tõ vËn t¶i liªn hîp
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh kinh tÕ vËn t¶i ®· ph¸t triÓn mét lo¹t kü
thuËt míi ®ã lµ vËn t¶i liªn hîp víi nhiÒu h×nh thøc vËn t¶i kh¸c nhau nh: ®êng
s¾t, ®êng bé, ®êng hµnh kh«ng vµ ®êng biÓn. §Æc biÖt thuËn lîi lµ sù thùc
hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c h×nh thøc xÕp hµng theo chuÈn nh Palette,
Contianer. Do vËy, ®ßi hái mét c¸ch tÊt nhiªn bé chøng tõ vËn tµi liªn hîp bao
gåm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc vËn t¶i, vÝ dô mét vËn ®¬n vËn t¶i bao gåm tÊt c¶
c¸c h×nh thøc vËn t¶i, vÝ dô mét vËn ®¬n vËn t¶i hçn hîp (combined transport
B/L)-viÕt t¾t lµ CBT hay mét vËn ®¬n suèt (through B/L).
Trong khi mét CBT ®îc ph¸t hµnh cho viÖc chë hµng b»ng container chØ thÓ
hiÖn thuÇn tóy ®êng biÓn vµ cã gi¸ trÞ nh mét vËn ®¬n thÓ hiÖn hµng ho¸
(^)_(^) Trang 12/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
th× mét CBT tÓh hiÖn c¶ trªn ®õong bé vµ ®êng biÓn l¹i kh«ng ®îc coi nh vËy
v× nã thõong do mét h·ng vËn t¶i (Spediter) ph¸t hµnh, vµ do vËy hä kh«ng thÓ
hµnh ®éng nh lµ ngêi chuyªn chë (Carrier) ®èi víi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc vËn t¶i.
Mét h·ng vËn t¶i do vËy kh«ng bao giê ph¸t hµnh mét vËn ®¬n liªn hîp cho mét
ngêi chuyªn chë kh«ng htuéc tr¸ch nhiÖm cña m×nh, kÓ c¶ khi trong ®ã ®êng
biÓn lµ ®êng vËn t¶i quan träng nhÊt vµ dµi nhÊt.

2.5.2 VËn ®¬n ®êng s¾t cã b¶n phô
VËn ®¬n ®êng s¾t lµ chøng tõ bèc hµng trong giao th«ng ®êng s¾t ®îc göi
ph¸t hµnh lµm nhiÒu b¶n. B¶n chÝnh (original) sÏ ®i cïng víi hµng ho¸. b¶n phô
cã ®ãng dÊu cña c¬ quan ®õong s¾t do ngêi göi hµng gi÷ ®Ó chøng minh lµ
anh ta ®· göi hµng cßn gi÷ b¶n phô vµ hµng ho¸ cßn cha ®îc giao cho ngêi
nhËn th× anh ta vÉn cã quyÒn quyÕt ®Þnh víi sè hµng ho¸ nµy. Ngêi göi hµng
cã thÓ yªu cÇu ®i ®êng kh¸c, dõng l¹i hoÆc thu håi hµng ho¸ vÒ. NÕu anh ta
chuyÓn tiÕp chøng tõ ®i, vÝ dô ®Ó sö dông trong thanh to¸n b»ng L/C th× sÏ
mÊt quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi l« hµng. Ngêi nhËn hµng kh«ng cÇn b¶n phô
chØ ®Ó ch¾c ch¾n r»ng, hµng ®· ®îc göi cho anh ta kh«ng hñy ngang vµ
kh«ng cßn thuéc quyÒn quyÕt ®Þnh cña ngêi göi hµng n÷a.

2.5.3. GiÊy chøng nhËn hµng cña h·ng vËn t¶i ( Forwarder’s
Certificate of receipt hoÆc Forwarding Agent’s certificate of
receipt-FCR)
Trong viÖc trao ®æi hµng ho¸ néi bé gi÷a c¸c níc Ch©u ¢u, viÖc göi hµng néi
bé ®ãng mét vai trß quan träng. Tõ ®ã thêng xuÊt hiÖn chøng tõ FCR, trong ®ã
H·ng vËn t¶i x¸c nhËn r»ng hµng ho¸ vËn chuyÓn ®· ®îc tiÕp nhËn .Th«ng qua
néi dung cña chøng tõ nµy, ngêi b¸n chøng minh víi ngêi mua vÒ viÖc gõi hµng
kh«ng huû ngang cña m×nh.
Trong thùc tÕ xuÊt hiÖn hai lo¹i giÊy chøng nhËn cña H·ng vËn t¶i nh sau:
«i khi c¸c H·ng vËn t¶i sö dông c¸c mÉu ®îc t¸ch rêi Theo tõng ngµnh vËn t¶i néi
®Þa vµ kh«ng bao gåm ®iÒu kho¶n cho ph®p ngêi göi hµng huû ngang hoÆc
thay ®æi yªu cÇu vËn chuyÓn.NÕu ngêi xuÊt khÈu ®i giao hµng cho H·ng vËn
t¶i ®Ó vËn chuyÓn kh«ng huû ngang vµ nhËn mét giÊy chøng nhËn hµng nh
vËy th× anh ta sÏ kh«ng cßn kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ n÷a.
Tuy nhiªn, trong ngµnh vËn t¶i ®· x¸c nhËn mét d¹ng chøng tõ quèc tÕ míi võa
®îc Tæ chøc vËn t¶i quèc tÕ ®a ra, viÕt theo tiÕng Anh lµ Forwarding Agent’s
Certificate of Receipt-FCR( GiÊy chøng nhËn nhËn hang cña hang vËn t¶i). §èi víi
chøng tõ nµy ngêi nhËn hµng chØ cÇn xuÊt tr×nh uû nhiÖm göi hµng cña chÝnh
m×nh lµ cã thÓ söa ®æi hoÆc hñy bá viÖc gõi hµng ®i, tøc lµ hµng cha ®îc
giao cho ngêi nhËn.Nh vËy tÝnh chÊt cña chøng tõ nµy phï hîp víi vËn ®¬n hµng
kh«ng vµ vËn ®¬n ®êng s¾t cã b¶n phô.

2.5.4. GiÊy göi hµng bu ®iÖn ( Post-office receipt)
GiÊy göi hang bu ®iÖn cã ®ãng dÇu bu ®iÖn còng lµ b»ng chøng cho viÖc göi
hµng sau ®ã.Ngîc l¹i, víi c¸c lo¹i chøng tõ kÓ trªn, giÊy nµy chØ ®îc ph¸t hµnh
mét b¶n, nã kh«ng bao gåm c¸c sè liÖu vÒ hµng ho¸ nãi chung kh«ng ®ãng vai
trß g× trong thanh to¸n quèc tÕ.

(^)_(^) Trang 13/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^

2.5.5.GiÊy biªn nhËn cña thuyÒn trëng (Master’s receipt)
Chøng tõ nµy lµ b»ng chøng x¸c nhËn hµng ho¸ ®· ®îc göi xuèng tµu trong vËn
t¶i ®êng biÓn. §ã lµ mét giÊy chøng nhËn t¹m thêi vÒ viÖc xÕp hang xuèng
tµu.Trong thùc tÕ nã còng bao gåm nh÷ng sè liÖu nh vËn ®¬n ®êng biÓn ®îc
ph¸t hanh vÒ sau.Nã bao gåm mét ®iÒu kho¶n nãi r»ng, ngêi chuyªn chë hoÆc
®¹i lý cña hä sÏ trao vËn ®¬n on board cho ngêi nµo xuÊt tr×nh giÊy chøng
nhËn nµy.

2.5.6. LÖnh giao hµng (Delivery order)
NÕu hµng ho¸ ®îc giao cho nhiÒu ngêi nhËn hµng nhng hµng ®îc chuyªn chë
trªn cïng mét con tµu vµ trong cïng mét vËn ®¬n th× mét ngêi ®îc ñy quyÒn t¹i
níc tiÕp nhËn hµng ®Çu tiªn sÏ ®îc uû nhiÖm ®Ó cung cÊp tiÕp hµng cho
nh÷ng ngêi nhËn hµng cuèi cïng. Anh ta sÏ ®îc nhËn b¶n chÝnh vËn ®¬n vµ
ph¸t hµnh c¸c lÖnh giao hµng ®Ó cho nh÷ng ngêi nhËn hµng ®¬n lÎ tiÕp nhËn
phÇn hµng ho¸ cña m×nh t¹i ngêi uû nhiÖm khi ®îc xuÊt tr×nh lÖnh trªn.

2.5.7 PhiÕu ®ãng gãi(packing list):
Lµ b¶n kª khai tÊt c¶ hµng ho¸ ®ùng trong mét kiÖn hµng (thïng hµng,
containers).PhiÕu ®ãng gãi ®îc lËp khi ®ãng gãi hµng ho¸.
phiÕu ®ãng gãi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm hµng ho¸ trong mçi kiÖn.
Néi dung cña phiÕu ®ãng gãi bao gåm c¸c chi tiÕt sau:
Tªn ngêi b¸n vµ ngêi mua, tªn hµng, sè hiÖu hîp ®ång, sè L/C, tªn tµu, ngµy bèc
hµng, c¶ng bèc, c¶ng dì, sè thø tù cña kiÖn hµng, c¸ch ®ãng gãi, sè lîng hµng
ho¸ ®ùng trong kiÖn hµng, träng lîng hµng ho¸ ®ã, thÓ tÝch cña kiÖn hµng, sè
lîng container vµ sè containers
 Mét ®Ó trong kiÖn hµng ®Ó cho ngêi nhËn hµng cã thÓ kiÓm tra hµng
trong kiÖn khi cÇn, nã lµ chøng tõ ®Ó ®èi chiÕu hµng ho¸ thùc tÕ víi
hµng ho¸ do ngêi b¸n gëi.
 Mét b¶n ®Ó cïng víi c¸c phiÕu ®ãng gãi kh¸c t¹o nªn mét bé ®Çy ®ñ. Bé
nµy ®îc xÕp vµo trong kiÖn hµng thø nhÊt cña l« hµng.
 Mét b¶n cßn l¹i còng ®îc lËp thµnh mét bé víi c¸c phiÕu kh¸c, nµy ®îc kÌm
víi ho¸ ®¬n ®Ó xuÊt tr×nh cho ng©n hµng thanh to¸n.
 Trong thùc tÕ nhiÒu hîp ®ång cßn quy ®Þnh sö dông c¸c lo¹i phiÕu ®ãng
gãi díi d¹ng ®Æc biÖt nh:
o PhiÕu ®ãng gãi chi tiÕt(detailed packing list)
o LiÖt kª tØ mØ hµng ho¸ trong kiÖn hµng. §«i khi néi dung kh«ng cã
g× kh¸c biÖt so víi phiÕu ®ãng gãi th«ng thêng, nhng nÕu nã cã
chi tiÕt.
o PhiÕu ®ãng gãi trung lËp( neutral packing list)
o Trong ®ã kh«ng ghi tªn ngßi b¸n vµ ngêi mua nh»m ®Ó ngêi môa
cã thÓ sö dông phiÕu nµy b¸n l¹i hµng ho¸ cho ngßi thø ba.
BÊt hîp lÖ thêng gÆp khi lËp P/L trong ph¬ng thøc thanh to¸n L/C lµ tæng sè sè
lîng hµng ho¸ ®îc kª chi tiÕt trong packing list kh«ng b»ng víi sè lîng hµng ho¸
ghi trong ho¸ ®¬n,GiÊy chøng nhËn phÈm chÊt (Quality certificate) - Chøng tõ
nµy lµ mét x¸c nhËn ®Æc biÖt cña ngêi s¶n xuÊt vÒ tÝnh hoµn h¶o vµ phÈm
chÊt cña hµng ho¸ ®óng víi tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua b¸n.

2.5.8. GiÊy chøng nhËn chÊt lîng (Certificate of quality)

(^)_(^) Trang 14/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
Lµ chøng tõ x¸c nhËn chÊt lîng cña hµng thùc giao vµ chøng minh phÈm chÊt
hµng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, giÊy chøng nhËn chÊt lîng cã thÓ
do ngêi cung cÊp hµng, còng cã thÓ do c¬ quan gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cÊp, tïy
theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn mua b¸n.

2.5.9. GiÊy chøng
quantity/weight)

nhËn

lîng/träng

lîng

(Certificate

of

a/ B¶n chÊt:
Lµ chøng tõ x¸c nhËn sè lîng/träng lîng cña hµng ho¸ thùc giao. GiÊy chøng
nhËn sè lîng/träng lîng còng cã thÓ do ngêi cung cÊp hoÆc tæ chøc gi¸m ®Þnh
hµng ho¸ cÊp, tïy theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång.
Khi tho¶ thuËn vÒ c¸c giÊy chøng nhËn chÊt lîng,sè lîng hoÆc träng lîng cÇn
®Æc biÖt quan t©m ®Õn giÊy chøng nhËn lÇn cuèi, bëi c¸c giÊy nµy sÏ cã t¸c
dông quyÕt ®Þnh trong viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp sau nµy. Ph¶i quy ®Þnh râ
kiÓm tra lÇn cuèi sÏ ®îc thùc hiÖn t¹i ®©u, ai tiÕn hµnh kiÓm tra vµ cÊp giÊy
chøng nhËn.
b/ Nh÷ng néi dung cÇn lu ý khi kiÓm tra giÊy chøng nhËn sè lîng/chÊt lîng :
o C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn sè lîng,chÊt lîng cã ph¶i lµ n¬i ®îc chØ
®Þnh trong L/C?
o C¸c yÕu tè vÒ ngêi giao hµng, ngêi mua, c¸c phô chó (sè L/C, sè Invoices)
cã ®óng víi L/C vµ c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng?
o C¸c chøng nhËn ghi râ rµng lo¹i hµng ®· ®îc kiÓm thÊy tèt, phï hîp víi tiªu
chuÈn kiÓm nghiÖm cña n¬i cÊp chøng nhËn, x¸c nhËn ®óng vÒ quy c¸ch
®Æt hµng.
o X¸c nhËn ®ñ sè lîng, ghi chó vÒ träng lîng tÞnh, träng lîng c¶ b×.
o GiÊy chøng nhËn cã ®îc ký kh«ng?

2.5.10 GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch vµ giÊy chøng nhËn vÖ sinh:
Lµ nh÷ng chøng tõ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña nhµ níc cÊp cho chñ hµng
®Ó x¸c nhËn hµng ho¸ ®· ®îc an toµn vÒ mÆt dÞch bÖnh, s©u h¹i, nÊm ®éc...

3. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial Documents )
- Hèi phiÕu th¬ng m¹i hoÆc hèi phiÕu ng©n hµng (Banker’s Bill of
Exchange, Draft)
- Kú phiÕu th¬ng m¹i
- SÐc (Cheque).
- Ngoµi ra cã c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng ph¶i lµ chøng tõ th¬ng m¹i.
ë ®©y ta sö dông Hèi phiÕu (Bill of Exchange – B/E, Draft)

3.1 §Þnh nghÜa hèi phiÕu:
Hèi phiÕu lµ mét lÖnh viÕt ®ßi tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ng êi ký ph¸t
hèi phiÕu cho ng êi kh¸c, yªu cÇu ng êi nµy khi nh×n thÊy phiÕu, hoÆc
®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh hoÆc mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh
trong t¬ng lai ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi nµo ®ã
hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho mét ngêi kh¸c hoÆc tr¶ cho ngêi
cÇm phiÕu.

3.2 §Æc ®iÓm:
Thø nhÊt, tÝnh trõu tîng cña hèi phiÕu thÓ hiÖn r»ng trªn hèi
phiÕu kh«ng cÇn ph¶i ghi néi dung quan hÖ tÝn dông, tøc lµ nguyªn nh©n
(^)_(^) Trang 15/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
sinh ra viÖc lËp hèi phiÕu mµ chØ cÇn ghi sè tiÒn ph¶i tr¶ v µ nh÷ng néi
dung cã li ªn quan ® Õn viÖc tr¶ tiÒn. HiÖu lùc ph¸p lý cña hèi phiÕu còng
kh«ng bÞ rµng buéc do nguyªn nh©n g× sinh ra hèi phiÕu. Mét khi ®îc
t¸ch khái hîp ®ång vµ n»m trong tay ngêi thø ba th× hèi phiÕu trë
thµnh mét tr¸i vô ®éc lËp, chø kh«ng ph¶i lµ tr¸i vô sinh ra tõ hîp ®ång.
NghÜa vô tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu lµ trõu tîng.
Thø hai, tÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn c ña hèi phiÕu thÓ hiÖn ng êi tr¶ tiÒn hèi
phiÕu ph¶i tr¶ theo ®óng néi dung ghi trªn phiÕu vµ kh«ng ®îc viÖn nh÷ng
lý do riªng cña m×nh ®èi víi ngêi ph¸t phiÕu, ngêi ký hËu ®Ó tõ chèi viÖc tr¶
tiÒn, trõ tr êng hîp hèi phiÕu ® îc lËp tr¸i víi ®¹o luËt chi phèi nã.
Thø ba, tÝnh lu th«ng cña hèi phiÕu thÓ hiÖn hèi phiÕu cã thÓ ®îc
chuyÓn nhîng mét hay nhiÒu lÇn trong thêi h¹n cña nã. Nh vËy nhê vµo
tÝnh trõu tîng vµ tÝnh b¾t buéc nghÜa vô tr¶ tiÒn mµ hèi phiÕu cã tÝnh lu
th«ng.

3.3 Ph©n lo¹i

C·n cø vµo thêi h¹n tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu, ngêi ta chia hèi phiÕu lµm 3
lo¹i:
- Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay: Ngêi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi
phiÕu nµy do ngêi cÇm phiÕu xuÊt tr×nh th× ph¶i tr¶ tiÒn ngay cho hä.
- Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay sau mét sè ngµy nhÊt ®Þnh, thêng lµ
tr¶ tiÒn sau 5-7 ngµy: Ngêi tr¶ tiÒn khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy do
ngêi cÇm phiÕu xuÊt tr×nh th× tiÕn hµnh ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn, sau
®ã tõ 5 - 7 ngµy th× tr¶ tiÒn tê hèi phiÕu ®ã.
- Hèi phiÕu cã kú h¹n: Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh ghi trªn hèi
phiÕu, ngêi tr¶ tiÒn ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh tõ ngµy ký ph¸t hèi phiÕu
hoÆc tÝnh tõ ngµy chÊp nhËn hèi phiÕu hoÆc tõ mét ngµy quy ®Þnh cô
thÓ
◊ C·n cø vµo hèi phiÕu cã kÌm theo chøng tõ hay kh«ng, cã thÓ chia
hèi phiÕu lµm 2 lo¹i:
- Hèi phiÕu tr¬n: Lo¹i nµy ®îc göi ®Õn ®ßi tiÒn ngêi tr¶ tiÒn kh«ng
kÌm theo chøng
tõ th¬ng m¹i. Trong thanh to¸n quèc tÕ, hèi phiÕu n µy dïng ®Ó thu tiÒn cíc
phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, hoa hång v.v.. hoÆc d ïng ®Ó ®ßi tiÒn mua h
µng cña nh÷ng th ¬ng nh©n nhËp khÈu
tin cËy.
- Hèi phiÕu kÌm chøng tõ: Lo¹i hèi phiÕu nµy ®îc göi ®Õn cho ngêi nhËp khÈu cã kÌm chøng tõ th ¬ng m¹i. Hèi phiÕu k Ìm chøng tõ cã hai
lo¹i: Lo¹i hèi phiÕu k Ìm chøng tõ
tr¶ tiÒn ngay vµ lo¹i hèi phiÕu kÌm chøng tõ cã chÊp nhËn.

C·n cø vµo tÝnh chÊt chuyÓn nhîng cña hèi phiÕu cã thÓ chia hèi phiÕu
lµm 2 lo¹i:
- Hèi phiÕu ®Ých danh : Lµ lo¹i hèi phiÕu ghi r â hé tªn ngêi hëng lîi
hèi phiÕu kh«ng kÌm theo ®iÒu kho¶n theo lÖnh. VÝ dô: Hèi phiÕu ghi
nh sau “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy, tr¶ cho «ng X mét sè tiÒn lµ
..”. Hèi phiÕu ®Ých danh kh«ng chuyÓn nhîng ®îc b»ng
thñ tôc ký hËu theo luËt ®Þnh.
- Hèi phiÕu theo lÖnh: Lµ lo¹i hèi phiÕu ghi tr¶ theo lÖnh cña ng êi hëng
lîi hèi phiÕu.
VÝ dô ghi nh sau: “Sau khi nh×n thÊy hèi phiÕu nµy, tr¶ theo lÖnh cña «ng
X mét sè tiÒn lµ
(^)_(^) Trang 16/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
..”. Hèi phiÕu theo lÖnh chuyÓn nhîng ® îc theo h ×nh thøc ký hËu theo luËt
®Þnh. Nã ® îc
sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ.

C·n cø vµo ngêi ký ph¸t hèi phiÕu, ngêi ta chia hèi phiÕu lµm 2 lo¹i:
- Hèi phiÕu th¬ng m¹i lµ hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t ®ßi
tiÒn ngêi nhËp khÈu trong nghiÖp vô vÒ thanh to¸n hµng hãa xuÊt khÈu
hoÆc cung cÊp lao vô lÉn nhau.
- Hèi phiÕu ng©n hµng lµ hèi phiÕu do ng©n hµng ph¸t hµnh ra lÖnh
cho ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh thanh to¸n mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi hëng lîi chØ ®Þnh trªn hèi phiÕu.

3.4 Lu ý :
- Sè tiÒn trªn hèi phiÕu ph¶i phï hîp, ®ång nhÊt víi L/C. Lo¹i tiÒn vµ lîng tiÒn
ph¶i phï hîp vµ n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña L/C
- Tªn ngêi tr¶ tiÒn: NÕu trªn L/C kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c th× ngêi tr¶ tiÒn
®îc hiÓu lµ ng©n hµng më L/C
- Chøng tõ ®i kÌm: ph¶i cã sù tham chiÕu ®Õn L/C

PhÇn 2: Träng t©m bµi tËp lín
I ViÕt giÊy ®Ò nghÞ më L/C
1. §iÒu kiÖn më L/C
1.1 §Ó ®îc më L/C
Doanh nghiÖp ph¶i nép t¹i ng©n hµng
- GiÊy ®¨ng ký kinh doanh
-

Tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ( Muèn më tµi kho¶n ph¶i ®ãng Ýt nhÊt
500 USD vµo tµi kho¶n chuÈn bÞ më cïng víi c¸c giÊy tê sau:

+ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp cña C«ng ty
+ QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng

1.2. Hå s¬ yªu cÇuHå s¬ ph¸p lý
GiÊy ®Ò nghÞ ph¸t hµnh tÝn dông th ( theo mÉu cña ACB)
Hîp ®ång ngo¹i th¬ng
GiÊy ph®p nhËp khÈu/h¹n ng¹ch (®èi víi c¸c mÆt hµng cÇn ph¶i cã giÊy
ph®p nhËp khÈu/h¹n ng¹ch)
o §èi víi trêng hîp nhËp khÈu ñy th¸c, cÇn xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng
tõ sau:
 Hîp ®ång ñy th¸c nhËp khÈu
 Biªn b¶n tháa thuËn (theo mÉu cña ACB)
o §èi víi tÝn dông th tr¶ chËm, cÇn xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng tõ sau:
 LÞch chuyÓn tiÒn thanh to¸n tÝn dông th tr¶ chËm

(^)_(^) Trang 17/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
V·n b¶n x¸c nhËn h·ng ký vay, tr¶ nî níc ngoµi cña Ng©n hµng
Nhµ Níc (trong trêng hîp thêi h¹n thanh to¸n cña hîp ®ång > 1
n·m)
§èi víi thanh to¸n chuyÓn khÈu, cÇu xuÊt tr×nh thªm c¸c chøng tõ
sau:
 Cam kÕt chuyÓn nguån thu xuÊt khÈu vÒ ACB
 Hîp ®ång xuÊt khÈu ph¶i quy ®Þnh râ trong ®iÒu kho¶n
thanh to¸n sÏ chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n tiÒn göi cña Quý
kh¸ch t¹i ACB.

o

1.3. Lu ý khi lµm ®¬n xin më L/C
- C¬ së viÕt ®¬n lµ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ®· ký kÕt nhng nhµ nhËp
khÈu cã thÓ thªm mét sè néi dung cã lîi cho m×nh
- Trªn ®¬n ph¶i cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng ®¬n vÞ nhËp khÈu.
NÕu thùc hiÖn nhËp khÈu ñy th¸c th× trªn ®¬n xin më L/C ph¶i cã ®Çy ®ñ 4
ch÷ ký: Ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng cña ®¬n vÞ nhËp khÈu ñy th¸c,
ch÷ ký cña Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng cña ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c
- §Ó tr¸nh L/C ph¶i tu chØnh nhiÒu lÇn mÊt thêi gian vµ tèn kÐm, nhµ nhËp
khÈu cã thÓ fax ®¬n xin më L/C ®Õn nhµ xuÊt khÈu xem tríc vµ xin ý kiÕn
- Nhµ nhËp khÈu nªn xem L/C b¶n gèc vµ ®Ò nghÞ tu chØnh nÕu cÇn ®Ó b¶o
vÖ quyÒn lîi cho m×nh

1.4. Ký quü më L/C
HiÖn nay c¸c ng©n hµng quy ®Þnh tû lÖ ký quü (100%; díi 100%; hoÆc kh«ng
cÇn ký quü) ®èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu c¨n cø vµo:
-

Uy tÝn thanh to¸n cña doanh nghiÖp
Mèi quan hÖ cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng
Sè d ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n cña doanh nghiÖp
C«ng nî cña doanh nghiÖp nhËp khÈu
TÝnh kh¶ thi trong ph¬ng ¸n kinh doanh hµng nhËp khÈu cña ®¬n vÞ nhËp
khÈu
• C¸ch thøc ký quü
- NÕu sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng lín h¬n sè tiÒn ký quü,
ng©n hµng sÏ trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi chuyÓn sang tµi kho¶n ký quü.
Phßng nhËp khÈu trùc tiÕp lµm phiÕu chuyÓn kho¶n néi dung ký quü më L/C
sau ®ã sÏ chuyÓn sang Phßng kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn
- NÕu sè d tµi kho¶n tiÒn göi nhá h¬n sè tiÒn ký quü, gi¶i quyÕt b»ng 2 c¸ch
sau
+ Mua ngo¹i tÖ ®Ó ký quü
+ Vay ngo¹i tÖ ®Ó ký quü

1.5. Thanh to¸n phÝ më L/C
PhÝ më L/C tïy theo møc nhµ nhËp khÈu thùc hiÖn ký quü
(^)_(^) Trang 18/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
VÝ dô: T¹i ng©n hµng ACB

1
+
+
2
3

4
5
6

Th tÝn dông nhËp khÈu
Ký quü
PhÝ më L/C
Ph¸t hµnh th tÝn dông
Ký quü 100%
0,075%; TT:20USD; TĐ: 500USD
Ký quü<100% (kÓ c¶ trTT: 20USD
êng hîp ký quü =0%)
Sè tiÒn ký quü
0,075%
Sè tiÒn kh«ng ký quü
0,15%
Tu chØnh th tÝn dông
Tu chØnh t¨ng sè tiÒn
Nh ph¸t hµnh th tÝn dông
C¸c tu chØnh kh¸c
10USD
Ký hËu vËn ®¬n/ph¸t
hµnh ñy quyÒn nhËn
2USD
hµng
ChÊp nhËn hèi
phiÕu/chÊp nhËn thanh
to¸n th tÝn dông tr¶
chËm (phÝ tÝnh trän
th¸ng)
Ký quü 100%
0,05%/ th¸ng; TT:50USD
Ký quü<100%
0,08%/ th¸ng; TT: 50USD
Thanh to¸n th tÝn dông
0,20%; TT:20USD; TĐ: 500USD
10 USD + ph¶i tr¶ ng©n hµng níc ngoµi(nÕu
Hñy th tÝn dông
cã ph¸t sinh)

2. GiÊy ®Ò nghÞ më th tÝn dông
(KÌm theo – MÉu th tÝn dông kh«ng hñy ngang cña ng©n hµng ACB)

3. Gi¶i thÝch c¸ch ghi GiÊy ®Ò nghÞ më th tÝn dông
(1)To (KÝnh göi): Trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh ng©n hµng ph¸t hµnh L/C
lµ ng©n hµng nµo v× vËy cã thÓ chän bÊt kú ng©n hµng nµo cã uy tÝn t¹i
ViÖt Nam. (®iÒu 6.3 hîp ®ång)
Do ®ã chän Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C lµ ng©n hµng ACB trô së chÝnh t¹i
ViÖt Nam vµ cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng Commerzbank t¹i §øc
KÝnh göi: Ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u
To: Asia Commercial bank (ACB)
(2)Type of credit: Chän lo¹i th tÝn dông sÏ më
Th tÝn dông chän lo¹i kh«ng hñy ngang “Irrevocable” (®iÒu 6.1 hîp ®ång)
(3)Issued: Chän c¸ch ph¸t hµnh
Ph¸t hµnh b»ng ®iÖn Swift chän “by teletransmission”
(4)Advising Bank: Ghi tªn vµ ®Þa chØ Ng©n hµng th«ng b¸o (ng©n hµng ®¹i
lý cña ACB)
- Ghi “ COMMERZBANK BERLIN, GERMANY”
(5)Expiry date: Thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C: 60 days ( ®iÒu 6.1 Hîp ®ång)
(6)Applicant: Tªn, ®Þa chØ cña ngêi nhËp khÈu
Address: 23 batrieu st, ha noi, viet nam
Tel: 084 4 8616767
Fax: 084 4 86166565
(7)Beneficiary: Tªn, ®Þa chØ vµ sè tµi kho¶n cña ngêi xuÊt khÈu
Address: wittstocker chaussee 1, heiligengrabe, germany
(^)_(^) Trang 19/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
Tel: 49 (0) 333457/69-150
Fax: 49 (0) 333457/69-488
(8) Amount: Sè tiÒn ghi trªn L/C lµ sè tiÒn tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ghi t¹i ®iÒu
4.3 lµ
In figures: US$ 817,500.00 ( ± 5% at the seller option)
In words: United States Dollars Eight Hundred Seventeen Thousand and Five
Hundred ± 5%
(9)Credit available with: tªn ng©n hµng thanh to¸n cã thÓ lµ ng©n hµng më
L/C hoÆc lµ ng©n hµng ®¹i lý ®îc ng©n hµng më ñy th¸c thanh to¸n th tÝn
dông
- Ghi : “COMMERZBANK BERLIN, GERMANY”
(10)Draft(s) at : h×nh thøc thanh to¸n hèi phiÕu (®iÒu 3.1 hîp ®ång)
Draft at 60 days after sight for 100% of invoice value
(11)Partial shipment: Cho phÐp giao hµng tõng phÇn hay kh«ng
Kh«ng qui ®Þnh trong hîp ®ång nªn tïy chän
(12)Transhipment : Cho phÐp chuyÓn t¶i hay kh«ng
Kh«ng qui ®Þnh trong hîp ®ång nªn tïy chän
(13)Shipment from...to : VËn chuyÓn hµng tõ ®Þa ®iÓm xÕp hµng ®Õn n¬i
dì hµng
- Theo ®iÒu 5.2 vµ 5.3 hîp ®ång
From: GERMANY MAIN PORT
To: HAI PHONG PORT
(14)Latest shipment date: ngµy giao hµng muén nhÊt
- Theo ®iÒu 5.1 hîp ®ång
- Ghi “27 April 2007”
(15)Goods: M« t¶ ng¾n gän hµng hãa
- Theo ®iÒu 1, 2, 3, 4 hîp ®ång
- §iÒu kiÖn chë hµng: CIF (®iÒu 4.1 hîp ®ång)
(16)Packing: Bao b×, ®ãng gãi
(17)Marking: Ghi chó hµng hãa
(18)Document required : Chøng tõ yªu cÇu cÇn xuÊt tr×nh cho ng©n hµng
®Ó thanh to¸n L/C (®iÒu 6.5 hîp ®ång)
(19)Other documents: C¸c chøng tõ kh¸c
(20)Other conditions: C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c

II. LËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña th tÝn dông (
L/C )
1. C¬ së lý luËn ®Ó lËp bé chøng tõ
- C¬ së ®Ó lËp chøng tõ lµ quy ®Þnh trong L/C
- ChuÈn mùc cña bé chøng tõ lµ ®óng, ®ñ, hîp lý, tho¶ m·n víi c¸c ®iÒu kiÖn
cña L/C
* §óng: lµ ®óng ®èi tîng, ®óng c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh cÊp.
Chøng tõ ph¶i trung thùc vµ hoµn h¶o
* §ñ: lµ ®ñ theo yªu cÇu cña L/C, trªn L/C quy ®Þnh chøng tõ nµo th× ngêi b¸n ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ ®ã. Cã mét sè chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong
L/C nhng ngêi b¸n ®¬ng nhiªn ph¶i xuÊt tr×nh. VD: hèi phiÕu v× ®©y lµ c«ng
cô ®ßi tiÒn

(^)_(^) Trang 20/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
* Hîp lý: nghÜa lµ gi÷a c¸c chøng tõ kh«ng cã m©u thuÉn víi nhau vµ
kh«ng cã m©u thuÉn gi÷a c¸c chøng tõ víi c¸c quy ®Þnh trong L/C
- Cã 3 nhãm chøng tõ c¬ b¶n lµ:
* Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn chuyÓn: B/L, chøng tõ b¶o
hiÓm hµng ho¸, ...
* Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸: Phô thuéc vµo tõng lo¹i hµng
vµ quy ®Þnh cña tõng quèc gia
* Nhãm chøng tõ liªn quan ®Õn c«ng cô thanh to¸n

2. C¸c bÊt hîp lÖ thêng gÆp
2.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i
- Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn cã liªn quan ®îc ghi trªn hãa ®¬n th¬ng m¹i kh¸c
víi L/C vµ c¸c chøng tõ kh¸c
- Sè b¶n hãa ®¬n ph¸t hµnh kh«ng ®ñ theo yªu cÇu cña L/C
- Sè lîng, ®¬n gi¸, m« t¶ hµng hãa, tæng gi¸ trÞ, ®iÒu kiÖn ®ãng gãi vµ ký m·
hiÖu hµng hãa trªn hãa ®¬n kh«ng chÝnh x¸c víi néi dung L/C
- Sè L/C vµ ngµy më L/C kh«ng chÝnh x¸c
- C¸c d÷ kiÖn vÒ vËn t¶i hµng hãa kh«ng phï hîp víi B/L
- Kh«ng cã ch÷ ký theo quy ®Þnh cña L/C

2.2 VËn t¶i ®¬n
- Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ ngêi göi hµng, ngêi nhËn hµng, ngêi ®îc th«ng b¸o kh«ng phï hîp tho quy ®Þnh cña L/C
- C¸c thay ®æi bæ sung trªn vËn ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn cña ngêi lËp (Ch÷ ký
vµ con dÊu)
- VËn ®¬n thiÕu tÝnh x¸c thùc do ngêi lËp vËn ®¬n kh«ng nªu râ t c¸ch ph¸p lý
®èi víi tr¸ch nhiÖm chuyªn chë l« hµng nµy
- Sè L/C vµ ngµy më L/C kh«ng chÝnh x¸c
- C¸c ®iÒu kiÖn ®ãng gãi vµ ký m· hiÖu hµng hãa kh«ng theo ®óng quy ®Þnh
cña L/C
- Sè hiÖu container hay l« hµng kh«ng khíp víi c¸c chøng tõ kh¸c nh chøng tõ
b¶o hiÓm, hãa ®¬n...

2.3 Chøng tõ b¶o hiÓm
- Sè b¶n chÝnh ®îc xuÊt tr×nh kh«ng ®ñ theo yªu cÇu cña L/C
- Tªn hoÆc ®Þa chØ cña c¸c bªn liªn quan ®Õn chøng tõ b¶o hiÓm kh«ng
chÝnh x¸c
(^)_(^) Trang 21/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
- Chøng tõ b¶o hiÓm kh«ng ký hËu chuyÓn quyÒn së h÷u b¶o hiÓm hµng hãa
cho nhµ nhËp khÈu
- M« t¶ hµng hãa vµ nh÷ng th«ng tin kh¸c kh«ng khíp víi L/C hoÆc c¸c chøng tõ
kh¸c
- Mua b¶o hiÓm sau khi giao hµng lªn tµu hoÆc kh«ng nªu ngµy lËp chøng tõ
b¶o hiÓm
- Kh«ng nªu sè lîng b¶n chÝnh ®îc ph¸t hµnh
- Kh«ng nªu hoÆc nªu kh«ng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm
- Kh«ng nªu tæ chøc gi¸m ®Þnh hµng hãa hoÆc n¬i khiÕu n¹i, båi thêng theo
quy ®Þnh cña L/C

2.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft )
- Hèi phiÕu thiÕu hoÆc kh«ng chÝnh x¸c vÒ tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn cã liªn
quan
- Hèi phiÕu cha ký hËu
- Sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu b»ng sè vµ b»ng ch÷ kh«ng khíp nhau hay kh«ng
b»ng trÞ gi¸ hãa ®¬n
- Ngµy ký ph¸t hèi phiÕu qu¸ h¹n hiÖu lùc cña L/C
- Sè L/C vµ ngµy më L/C ghi trªn hèi phiÕu kh«ng chÝnh x¸c

2.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa ( C/O – Certificate of Origin
)
- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp hoÆc ngêi s¶n
xuÊt hoÆc ngêi thô hëng lËp theo quy ®Þnh cña L/C

3. Gi¶i thÝch c¸ch lËp c¸c lo¹i chøng tõ thanh to¸n quy ®Þnh trong
L/C
3.1 Hãa ®¬n th¬ng m¹i ( Commercial invoices)
(1) Shiper/Exporter : Chñ hµng/ ngêi xuÊt khÈu
Ghi tªn, ®Þa chØ nhµ xuÊt khÈu theo trêng 59 trong L/C
(2) No&Date of invoice: Sè hiÖu vµ ngµy lËp hãa ®¬n th¬ng m¹i
- Sè hiÖu: ë Bµi tËp lín nµy th× tù chän c¸ch viÕt
- Ngµy lËp hãa ®¬n: Trïng hoÆc sau ngµy giao hµng, trong thêi gian hiÖu lùc
cña L/C vµ kh«ng ®îc trïng víi ngµy hÕt h¹n L/C
(3) For account & Risk of : Ghi tªn, ®Þa chØ ngêi thanh to¸n chi phÝ vµ rñi ro
- Ghi theo trêng Consignee cña vËn t¶i ®¬n
(4) Notify party: Th«ng b¸o cho ®èi t¸c (ngêi nhËp khÈu)
- Ghi theo trêng 50 cña L/C
(5) Payment: ph¬ng thøc thanh to¸n
- Thanh to¸n theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ kh«ng hñy ngang, sè L/C, ngµy
ph¸t hµnh
- Ghi theo trêng 40A, 20, 31C cña L/C
(6) Port of loading: C¶ng xÕp hµng
(^)_(^) Trang 22/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
- Ghi theo trêng “Port of loading” trong vËn t¶i ®¬n
(7) Final destination: N¬i vËn chuyÓn hµng ®Õn
- Ghi theo trêng “Port of discharging” trong vËn t¶i ®¬n
(8) Carrier: Tªn tµu vËn chuyÓn
- Ghi theo trêng “Ocean Vessel” trong vËn t¶i ®¬n
(9) Sailing on or about : Ngµy tµu khëi hµnh
- Trïng víi ngµy xÕp hµng xong lªn tµu, trïng hoÆc tríc ngµy giao hµng muén
nhÊt quy ®Þnh t¹i trêng 44C cña L/C
(10) Marks & No of packages: Ký mµ hiÖu vµ sè hiÖu ®ãng gãi
- Trong bµi tËp lín cã thÓ ®Ó trèng
(11) Description of goods: M« t¶ hµng hãa
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(12) Quantity Unit: Sè lîng hµng vµ ®¬n vÞ ®o
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(13) Unit Price: §¬n gi¸
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(14) Amount: TrÞ gi¸ cña l« hµng
- Ghi theo trêng 32B
(15) Total: Tæng gi¸ trÞ cña l« hµng- ghi b»ng sè vµ ch÷ ph¶i t¬ng ®¬ng nhau,
cïng 1 lo¹i tiÒn tÖ, ghi râ rµng vµ lµ 1 con sè chÝnh x¸c. Ghi theo trêng 32B
In figure: Ghi b»ng sè
In words: Ghi b»ng ch÷

3.2 VËn t¶i ®¬n ( Bill of Lading – B/L)
(1)Shipper (chñ hµng,ngêi göi hµng) : tªn (c«ng ty hoÆc ngêi) , ®Þa chØ (cô
thÓ)
- Ghi theo trêng 59 trong L/C
(2)Consignee(bªn nhËn hµng): tªn (c«ng ty hoÆc ngêi) , ®Þa chØ (cô thÓ)
- Ghi “ TO ORDER” theo trêng 46A, môc 3 L/C
(3)Notify party: th«ng b¸o cho ®èi t¸c (ngêi nhËp khÈu)
- Th«ng b¸o cho “APPLICANT” theo trêng 46A, môc 3 L/C
- Ghi theo trêng 50 L/C
(4)Ref no (tham chiÕu sè)
- Trong bµi tËp lín tù chän
(5)Place receipt : (®Þa ®iÓm lËp hãa ®¬n)
- Trong bµi tËp lín ®Ó trèng
(6)Ocean vessel: (tªn tµu biÓn vËn chuyÓn hµng)
- Ghi tµu chë hµng, trong bµi tËp lín cã thÓ chän 1 tªn nh:”OCEAN STAR”
(7)Port of lading(c¶ng xÕp hµng)
- Theo trêng 44A cã thÓ xÕp t¹i bÊt kú c¶ng nµo t¹i ViÖt Nam
- Theo trêng 46A môc 3, ph¶i chØ râ tªn c¶ng xÕp
- Chän “HAIPHONG PORT”
(8)Port of discharginh(c¶ng dì)
- Ghi theo trêng 44B cña L/C
(9)Place of delivery(®Þa ®iÓm giao hµng)
- Trong bµi tËp lín ®Ó trèng
(10)For delivery of goods please apply to: ViÖc giao hµng ¸p dông cho
- Trong bµi tËp lín ®Ó trèng
(11)Freight payable at(tr¶ cíc t¹i)- ®Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn cíc
- Theo trêng 46A môc 3 L/C cíc tr¶ tríc “FREIGHT PREPAID”
- Theo trêng 45A môc 3 L/C ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn CIF YANGPU PORT, CHINA
- Ghi “HAIPHONG, VIETNAM”
(12)Number of original B/L : Sè lîng vËn t¶i ®¬n gèc ph¸t hµnh
(^)_(^) Trang 23/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
- Theo trêng 46A môc 3 L/C
Ghi “THREE (03)”
(13)Marks and number : Ký m· hiÖu vµ sè hiÖu
- Bµi tËp lín ®Ó trèng
(14)No of Package : Sè hiÖu bao, kiÖn ®ãng gãi
- Bµi tËp lín ®Ó trèng
(15)Description of package and goods: M« t¶ cô thÓ bao b× vµ hµng hãa cña
chñ hµng
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(16)Gross weight (tæng träng lîng)
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(17)Measurement (kÝch thíc)
- Trong trêng 45A kh«ng ghi kÝch thíc nªn ®Ó trèng
(18)Clean on board (®· xÕp hµng lªn tµu)
- Ghi chó thªm ngµy hµng hãa ®· ®îc xÕp xong lªn tµu, tríc hoÆc trïng víi ngµy
giao hµng chËm nhÊt trêng 44C cña L/C
(19)Freight and charges(Cíc vËn t¶i vµ c¸c phÝ tæn)
- Nh tháa thuËn cña c¸c bªn
- Ghi “ AS ARRANGE ”
(20)Prepaid (Tr¶ tiÒn tríc)
- Theo trêng 46A môc 3 cña L/C
- Ghi “ FREIGHT PREPAID”
(21)Collect (Tr¶ tiÒn sau)
- §Ó trèng
(22)Stamp and sign (®ãng dÊu vµ ch÷ kÝ):
- Ngêi ký cã thÓ lµ thuyÒn trëng, ngêi chuyªn chë hoÆc ®¹i lý cña ngêi chuyªn
chë
- Ghi “AS AGENT FOR THE CARRIER” vµ ®ãng dÊu
 Theo trêng 46A môc 3 ký hËu theo lÖnh vµ ®Ó trèng=>Ghi “TO ORDER”
vµ ký tªn

3.3 GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hµng hãa ( Certificate of Cargo
marine insurance)
(1)Name of assured: Tªn, ®Þa chØ cña ngêi ®îc b¶o hiÓm hµng hãa
- VËn chuyÓn theo ®iÒu kiÖn CIF (trêng 45A L/C) nªn ngêi mua b¶o hiÓm cho
hµng hãa vµ chÞu phÝ b¶o hiÓm lµ ngêi xuÊt khÈu
- Ghi theo trêng 59 L/C
(2)Name and/or No, of Vessel/Flight: Tªn, sè hiÖu chuyÕn tµu/ chuyÕn bay
- Ghi tªn tµu nh trêng “Ocean Vessel” cña vËn t¶i ®¬n
(3)Documentary Credit (L/C) No: Sè hiÖu cña th tÝn dông
- Ghi theo trêng 20 L/C
(4)B/L No: Sè hiÖu vËn t¶i ®¬n
- Trïng víi trêng “B/L Number” trong vËn t¶i ®¬n
(5)Contract No: Sè hiÖu hîp ®ång
- Trong bµi tËp lín tïy chän
(6)From: VËn chuyÓn hµng xuÊt ph¸t tõ
- Ghi nh trêng “Port of loading” trong B/L
(7)To: VËn chuyÓn hµng tíi
- Ghi nh trêng “Port of discharging” trong B/L
(8)Sailing on or about: Ngµy tµu khëi hµnh
- Trïng ngµy giao hµng xong lªn tµu
(9)Subject Matter Insured: §èi tîng ®îc b¶o hiÓm
(^)_(^) Trang 24/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
- Ghi theo trêng 45A trong L/C
(10)Sum Insured: Tæng gi¸ trÞ ®îc b¶o hiÓm
- Ghi theo trêng 46A môc 2 cña L/C
- Ghi “110% FULL INVOICE VALUE ”
(11)Premium Rate: TØ lÖ phÝ b¶o hiÓm
- Tïy thuéc vµo quy ®Þnh cña h·ng b¶o hiÓm
- Ghi “0.11%”
(12)Premium: PhÝ b¶o hiÓm = tØ lÖ phÝ b¶o hiÓm * gi¸ trÞ l« hµng
- Ghi “GBP 222,200.00”
(13)VAT: 0%
(14)Total Amout: Tæng sè phÝ b¶o hiÓm ph¶i tr¶
- Ghi “GBP 222,200.00”
(15)Issued in Ha Noi on: Ngµy ph¸t hµnh ®¬n b¶o hiÓm
- Mua b¶o hiÓm tríc khi giao hµng lªn tµu, sau khi më th tÝn dông nªn ngµy ph¸t
hµnh n»m trong kho¶ng thêi gian nµy

3.4 Hèi phiÕu ( Bill of Exchange - B/E / Draft )
(1)No: Sè hiÖu hèi phiÕu
- Trong bµi tËp lín tïy chän
(2)For: Sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu
- Ghi theo trêng 32B trong L/C
(3)At......sight : Hèi phiÕu tr¶ ngay hay tr¶ chËm
-

Theo trêng 42 C lµ hèi phiÕu tr¶ chËm

-

Ghi “AT 90 DAYS AFTER SIGHT”

(4)Pay to: Tr¶ tiÒn cho
- Hèi phiÕu theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nªn tr¶ tiÒn theo lÖnh cña
ng©n hµng ACB
(5)The sum of: Tæng sè tiÒn ghi b»ng ch÷ t¬ng ®¬ng víi sè tiÒn ghi b»ng sè
(6)Value received as per our invoice(s) No(s): Sè hiÖu cña hãa ®¬n th¬ng m¹i,
trïng víi sè hiÖu ghi trong trêng “No & Date of invoice” cña hãa ®¬n th¬ng
m¹i
(7)Dated: Ngµy lËp hãa ®¬n th¬ng m¹i, trïng víi ngµy ghi trong trêng “No &
Date of invoice” cña hãa ®¬n th¬ng m¹i
(8)Drawn under: Ký ph¸t cho
- Ghi theo trêng 42A trong L/C
(9)Irrevocable L/C No: Sè hiÖu th tÝn dông kh«ng hñy ngang
- Ghi tho trêng 20 cña L/C
(10)Dated/Wired: Ngµy ph¸t hµnh L/C
- Ghi theo trêng 31C cña L/C
(11)To: Göi tíi
- Göi tíi ngêi bÞ ký ph¸t theo trêng 42A
(^)_(^) Trang 25/28 (^)_(^)

Sinh viªn: ^_^ Bïi Sü Trung – Líp KTB47§H2 ^_^
(12)For: Ngêi hëng lîi hèi phiÕu
- Ghi theo trêng 59 cña L/C

3.5 GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (C/O- Certificate of Origin)
Reference No: Sè tham chiÕu
(1) Goods consigned from: Hµng ®îc göi bëi (chñ hµng/ngêi xuÊt khÈu)
- Ghi tªn, ®Þa chØ ngêi xuÊt khÈu
- Theo trêng 59 cña L/C
(2) Goods consigned to: Hµng ®îc chuyÓn tíi (ngêi nhËn hµng)
- Ghi theo trêng “Consignee” cña vËn t¶i ®¬n
- Ghi “TO ORDER”
(3) Means of transport and route: Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ tuyÕn ®êng
- Ghi “BY SEA FROM HAIPHONG PORT, VIETNAM TO YANGPU PORT, P.R. CHINA”
(4) Competent authority: C¬ quan cã thÈm quyÒn
(5) For offical use: ChÝnh thøc cã hiÖu lùc
(6) Marks, numbers and kind of packages; description of goods: Ký m· hiÖu, sè
hiÖu vµ lo¹i bao gãi
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(7) Gross weight or other quantity: Tæng khèi lîng hµng
- Ghi theo trêng 45A cña L/C
(8) Number and date of invoices: Sè hiÖu vµ ngµy lËp hãa ®¬n th¬ng m¹i
- Ghi gièng trêng “No & Date of invoice” trong hãa ®¬n th¬ng m¹i
(9) Certification: c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp chøng nhËn lêi khai cña ngêi xuÊt
khÈu lµ ®óng
(10) Declaration by the exporter: Ngêi xuÊt khÈu x¸c nhËn lêi khai lµ ®óng

(^)_(^) Trang 26/28 (^)_(^)

KÕt luËn
Qua viÖc thùc hµnh c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ph¬ng thøc thanh to¸n
tÝn dông chøng tõ nh lµm ®¬n xin më L/C, chuÈn bÞ bé chøng tõ göi hµng phï
hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña bé
chøng tõ vÒ h×nh thøc bÒ ngoµi vµ néi dung bªn trong....., chóng ta nhËn thÊy
mét sè ®iÓm nh sau:
TÝn dông th (Letter of Credit) lµ ph¬ng thøc thanh to¸n phæ biÕn vµ hiÖu
qu¶ trong c¸c giao dÞch th¬ng m¹i quèc tÕ. Trong h¬n 70 n¨m qua, ph¬ng thøc
thanh to¸n nµy ®îc c¸c doanh nghiÖp trªn toµn cÇu ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh
t¹i Quy t¾c Thùc hµnh thèng nhÊt vÒ TÝn dông th chøng tõ (UCP) do Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) ban hµnh. Do vËy, UCP ®îc coi lµ cÈm nang cho c¸c
doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ.Sau 03 n¨m so¹n th¶o vµ
chØnh lý, ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2006, Phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ (ICC) ®·
th«ng qua B¶n Quy t¾c Thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ míi
(UCP600), phiªn b¶n thø 7, thay thÕ cho B¶n Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ
tÝn dông chøng tõ cò (UCP 500) vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2007. UCP lµ viÕt t¾t cña “The Uniform Custom and Practice for Documentary
Credits” (Quy t¾c thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ). Chøng
tõ chuyªn chë hµng hãa b»ng ®êng biÓn vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m
theo quy ®Þnh cña UCP 600
Th¸ng 5 n¨m 2003, Phßng Th¬ng m¹i quèc tÕ ®· ñy quyÒn cho ñy ban Kü thuËt
vµ TËp qu¸n ng©n hµng triÓn khai viÖc söa ®æi b¶n quy t¾c vµ thùc hµnh
thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ, Ên phÈm ICC sè 500 (gäi t¾t lµ UCP 500).
Môc ®Ých cña viÖc söa ®æi UCP 500 lµ ph¶n ¸nh ®îc nh÷ng thay ®æi vµ ph¸t
triÓn c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng, vËn t¶i vµ b¶o hiÓm. Bªn c¹nh
®ã lµ rµ so¸t l¹i ng«n tõ, hµnh v¨n trong UCP nh»m tr¸nh nh÷ng tranh chÊp
ph¸t sinh khi øng dông vµ gi¶i thÝch trªn thùc tÕ. Sau h¬n 3 n¨m kh¶o s¸t,
ph©n tÝch, rµ so¸t, tranh luËn vµ dung hßa gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm so¹n
th¶o ñy ban Ng©n hµng vµ c¸c ñy ban quèc gia cã liªn quan cña ICC, Ên phÈm
míi ICC sè 600 ®· ra ®êi – UCP 600, ¸p dông cho bÊt kú lo¹i tÝn dông chøng tõ
nµo (“TÝn dông”), bao gåm c¶ th tÝn dông dù phßng trong chõng mùc mµ c¸c
quy t¾c nµy cã thÓ ¸p dông nÕu néi dung tÝn dông chØ ra mét c¸ch râ rµng nã

(^)_(^) Trang 27/28 (^)_(^)

phô thuéc vµo c¸c quy t¾c nµy. C¸c quy t¾c nµy rµng buéc tÊt c¶ c¸c bªn trõ
lo¹i tÝn dông lo¹i trõ hoÆc söa ®æi mét c¸ch râ rµng
Khi thùc hiÖn viÖc thanh to¸n b»ng L/C, ng©n hµng chØ thùc hiÖn viÖc
kiÓm tra vÒ mÆt chøng tõ chø kh«ng kiÓm tra hµng thùc tÕ. V× vËy, ngêi xuÊt
khÈu cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn tÝnh hîp lý, tÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña bé
chøng tõ ®Ó ®îc ng©n hµng thanh to¸n.
NghiÖp vô thanh to¸n chØ lµ mét nghiÖp vô trong c¸c nghiÖp vô phôc vô
cho viÖc mua b¸n hµng ho¸ ngo¹i th¬ng nhng lµ nghiÖp vô rÊt quan träng. Do
®ã ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn hµng ®îc nhanh chãng vµ thuËn tiÖn,
ngêi b¸n, ngêi mua cÇn lùa chän ph¬ng thøc thanh to¸n phï hîp. Vµ ph¬ng thøc
thanh to¸n b»ng L/C lµ mét trong nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n an toµn, hiÖu
qu¶ mµ c¸c bªn cã thÓ lùa chän.

(^)_(^) Trang 28/28 (^)_(^)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful