ΕΤΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

Αλλαγή Πυροσβεστήρα

12,11

ΜΗΝΑΣ
2010

Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2011

Καυστήρα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ

Εργασίες Καυστήρα, αλλαγή

297,91

ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ

σωλήνες
Αλλαγή Κυκλοφορητή Καυστήρα

234,07

ΕΚΔΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Αλλαγή Μετασχηματιστή

34,60

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καυστήρα
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

578,69

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful