Endüstriyel Otomasyon ve

Sürücü Teknolojileri
Fiyat Listesi • 5 Mart 2011

Revize Edilmifl
2. Bask›

Fiyat Listesi

STANDART AC MOTORLAR
1/1

AC Motorlar B3

1/2

AC Motorlar B5

1/3

AC Motorlar B14 ve B35

1

YÜKSEK VER‹ML‹ AC MOTORLAR

‹Ç‹NDEK‹LER

2/1

AC Motorlar B3

2/2

AC Motorlar B5

2/3

AC Motorlar B14

2

EX-PROOF MOTORLAR

Fiyat Listesi’ni pdf format›nda afla¤›daki
adresten yükleyebilirsiniz.
www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi

3/1

AC Motorlar B3 (T3 s›cakl›¤›na kadar)

3/2

AC Motorlar B5 (T3 s›cakl›¤›na kadar)

3/3

AC Motorlar B3 (T4 s›cakl›¤›na kadar)

3/4

AC Motorlar B5 (T4 s›cakl›¤›na kadar)

3

KAPL‹NLER
4/1

Flender Elastik Kaplinler

4/9

4/8

Flender Diflli Kaplinler

4/10 Flender Hidrolik Kaplinler

Teknik Destek Hatt›:

444 0747
e - mail: teknikdestek.tr@siemens.com

Flender Çelik Kaplin Lamelleri

4

S T‹P‹ SONSUZ V‹DALI REDÜKTÖRLER
5/1

S Tipi Sonsuz Vidal› Alüminyum Gövdeli Motorlu Redüktörler

5/2

S Tipi Sonsuz Vidal› Alüminyum Gövdeli Motorsuz Redüktörler

5

HIZ KONTROL C‹HAZLARI
6/1

Sinamics G110

6/5

Micromaster 420/430

6/2

Sinamics G120 - CPU&Aksesuar

6/6

Micromaster 440

Sinamics G120 - Güç Modülleri

6/7

Micromaster Aksesuar

6/3

6

HAREKET KONTROL ÜN‹TELER‹
7/1

Simotion Hareket Kontrolörler

7/2

1FK7 Serisi Drive CLiq’li Servomotorlar

7/3

SINAMICS S120 Modüler Sürücü Üniteleri

7/4

SINAMICS S120 Kompakt Sürücü Üniteleri

7/5

Servomotor Kablolar›

7

OTOMASYON C‹HAZLARI
8/1

SIMATIC RFID Sistemleri

8/44

SIMATIC S7-400

8/19

SIMATIC 2D Kod okuyucular ve
Görüntü sistemleri

8/47

SIMATIC SAFETY

8/48

SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri

8/22

SITOP Güç Kaynaklar›

8/57

SIMATIC ET 200 Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fl

8/23

LOGO! Lojik Modülleri

8/61

SIMATIC PC Bazl› Otomasyon

8/24

SIMATIC S7-200

8/62

SIMATIC Yaz›l›m Paketleri

8/27

SIMATIC S7-1200

8/63

SIMATIC WinCC SCADA

8/29

SIMATIC HMI Operatör Paneller

8/68

SIMATIC Programlama Cihazlar›

8/37

SIMATIC TIA PORTAL HMI Yaz›l›mlar›

8/83

SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler

8/41

SIMATIC S7-300

8

PROSES ENSTRÜMANTASYONU
Ultrasonik Seviye Transmitteri

9/1

Bas›nç Transmitterleri

9/9

9/5

S›cakl›k Transmitterleri

9/10 Radar Seviye Transmitterleri

9/6

PID Kontrol Cihazlar›

9/11 Sipart PS2 Vana Pozisyonerleri

9/7

Video Grafik Kay›t Cihazlar›

9/12 Elektromanyetik Ak›flmetreler

9/8

Seviye Anahtarlar›

9/13 Vortex Ak›flmetreler

D‹⁄ER B‹LG‹LER
10/1

Önemli Notlar

10/17 Bölge Adresleri / Partnerlerimiz

10/3

Sertifikalar

10/27 Siparifl Numaralar› ‹ndeksi

9

10

.

533.986.1. harici fanl›.131.563.1 EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i.122.215.305.153.778. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • IE1 (Eff2).5.970.1. Özel motor ihtiyaçlar›n›zda (monofaze motorlar. B3 AYAKLI ASENKRON AC MOTORLAR 4 0 0 VD/ 6 9 0 V Y .com/dt-configurator Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 1/1 .37 0.- Teknik Özellikler. Motor Konfigürasyon program› için www. 1LA7070-6AA10 1LA7073-6AA10 1LA7080-6AA10 1LA7083-6AA10 1LA7090-6AA10 1LA7096-6AA10 1LA7106-6AA10 1LA7113-6AA10 1LA7130-6AA60 1LA7133-6AA60 1LA7134-6AA60 1LA7163-6AA60 1LA7166-6AA60 1LG4186-6AA60 1LG4206-6AA60 1LG4207-6AA60 1LG4223-6AA60 1LG4253-6AA60 1LG4280-6AA60 1LG4283-6AA60 1LG4310-6AA60 1LG4313-6AA60 1LG4316-6AA60 1LG4317-6AA60 1LG4318-6AA60 - 52.283. 230VD/400VY. duman tahliye motorlar›. EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.1.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi 1 IE1 (Eff2) AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹.903.59.548.830. 50Hz. 5 0 H z .6. TAM KAPALI (IP 55).149.3.408.2.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.970.265.18 0.4.62. 1LA7063-4AB10 1LA7070-4AB10 1LA7073-4AB10 1LA7080-4AA10 1LA7083-4AA10 1LA7090-4AA10 1LA7096-4AA10 1LA7106-4AA10 1LA7107-4AA10 1LA7113-4AA10 1LA7130-4AA60 1LA7133-4AA60 1LA7163-4AA60 1LA7166-4AA60 1LG4183-4AA60 1LG4186-4AA60 1LG4207-4AA60 1LG4220-4AA60 1LG4223-4AA60 1LG4253-4AA60 1LG4280-4AA60 1LG4283-4AA60 1LG4310-4AA60 1LG4313-4AA60 1LG4316-4AA60 1LG4317-4AA60 49.71.60.55 0. 0.522.Art›r›lm›fl Verimlilik • Servis Faktörü: 1.241.758.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 1LA7060-2AA10 1LA7063-2AA10 1LA7070-2AA10 1LA7073-2AA10 1LA7080-2AA10 1LA7083-2AA10 1LA7090-2AA10 1LA7096-2AA10 1LA7106-2AA10 1LA7113-2AA10 1LA7130-2AA60 1LA7131-2AA60 1LA7163-2AA60 1LA7164-2AA60 1LA7166-2AA60 1LG4183-2AA60 1LG4206-2AA60 1LG4207-2AA60 1LG4223-2AA60 1LG4253-2AB60 1LG4280-2AB60 1LG4283-2AB60 1LG4310-2AB60 1LG4313-2AB60 1LG4316-2AB60 1LG4317-2AB60 47.168.4.1.482.2. termistörlü. marine motorlar›.697.4.799.106.siemens.287.2 3 4 5.table motorlar›) lütfen bizimle irtibat kurunuz.2.579.1. roller .- 4K-1500 d/dak.3.7.55.25 0.659.914.5.1. 2K-3000 d/dak.1.377.77. özel rulmanl›.769.2. H s›n›f› izolasyonlu.393.848. vs.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.115.576.1 1.709.1.161.8. • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.6. AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.490.910.com.75 1.49.3.3.64.350.49.194.132.260.823.369.381.91.siemens.989.5. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.1.62.5 7.100.034.601.1.50.72.207.2.750.150.395.- 6K-1000 d/dak.277.977.769.57.82. frenli.5 2.81.5 11 15 18.

2 3 4 5.606.66.2.264.288.344.4. EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.300.186.2.58.1.217. harici fanl›.391.072. H s›n›f› izolasyonlu.230.- .117.3. TAM KAPALI (IP 55). AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.069.100.182.4.238.72.4. 0.2.58.145.3.4.074.1. roller .407. 2K-3000 d/dak.88. duman tahliye motorlar›. marine motorlar›.831.72.137.68.834.328.59.1 EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i.2. 5 0 H z .578. 1LA7070-6AA11 1LA7073-6AA11 1LA7080-6AA11 1LA7083-6AA11 1LA7090-6AA11 1LA7096-6AA11 1LA7106-6AA11 1LA7113-6AA11 1LA7130-6AA61 1LA7133-6AA61 1LA7134-6AA61 1LA7163-6AA61 1LA7166-6AA61 1LG4186-6AA61 1LG4206-6AA61 1LG4207-6AA61 1LG4223-6AA61 1LG4253-6AA61 1LG4280-6AA61 1LG4283-6AA61 1LG4310-6AA61 1LG4313-6AA61 - Teknik Özellikler.1. vs. 50Hz.712. frenli.171. termistörlü.4.siemens.37 0. 1LA7063-4AB11 1LA7070-4AB11 1LA7073-4AB11 1LA7080-4AA11 1LA7083-4AA11 1LA7090-4AA11 1LA7096-4AA11 1LA7106-4AA11 1LA7107-4AA11 1LA7113-4AA11 1LA7130-4AA61 1LA7133-4AA61 1LA7163-4AA61 1LA7166-4AA61 1LG4183-4AA61 1LG4186-4AA61 1LG4207-4AA61 1LG4220-4AA61 1LG4223-4AA61 1LG4253-4AA61 1LG4280-4AA61 1LG4283-4AA61 1LG4310-4AA61 1LG4313-4AA61 58.399. özel rulmanl›.022.182.129.567.980.1.426.82.1.75 1.- 6K-1000 d/dak.1 1.079.81.946.table motorlar›) lütfen bizimle irtibat kurunuz.250.206.980. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www. 2 3 0 VD/ 4 0 0 V Y .74.com.93.5 11 15 18.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi 1 IE1 (Eff2) AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹.876.- 4K-1500 d/dak.5 2. Özel motor ihtiyaçlar›n›zda (monofaze motorlar.707.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.1. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • IE1 (Eff2).64.841.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 1LA7060-2AA11 1LA7063-2AA11 1LA7070-2AA11 1LA7073-2AA11 1LA7080-2AA11 1LA7083-2AA11 1LA7090-2AA11 1LA7096-2AA11 1LA7106-2AA11 1LA7113-2AA11 1LA7130-2AA61 1LA7131-2AA61 1LA7163-2AA61 1LA7164-2AA61 1LA7166-2AA61 1LG4183-2AA61 1LG4206-2AA61 1LG4207-2AA61 1LG4223-2AA61 1LG4253-2AB61 1LG4280-2AB61 1LG4283-2AB61 1LG4310-2AB61 1LG4313-2AB61 55.712.4.694. Motor Konfigürasyon program› için www.1.com/dt-configurator 1/2 Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 61.92.412.111.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.5 7.062.2.520.3.Art›r›lm›fl Verimlilik • Servis Faktörü: 1.siemens.25 0.146.606.1. B5 FLANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR 400VD/690VY.179.55 0. • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.18 0.1.69.1.102.512.750.

• Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.93 .siemens.Standart AC Motorlar 5 Mart 2011 / Fiyat Listesi IE1 (Eff2) AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹. IEC/EN Standartlar›na Uygunluk • IE1 (Eff2).179 . vs.145 .117 . TAM KAPALI (IP 55).186 .siemens.137.68.- IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹.72 .com. 2K-3000 d/dak.5 22 30 37 1LA7130-4AA66 1LA7133-4AA66 1LA7163-4AA66 1LA7166-4AA66 1LG4183-4AA66 1LG4186-4AA66 1LG4207-4AA66 1LG4220-4AA66 244 .59 . 4K-1500 d/dak.1 EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i.1 1.58 .18 0.81 .) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz. 1LA7070-6AA12 1LA7073-6AA12 1LA7080-6AA12 1LA7083-6AA12 1LA7090-6AA12 1LA7096-6AA12 1LA7106-6AA12 1LA7113-6AA12 - 61.64 . 5.130 .69 .com/dt-configurator Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 1/3 1 .72.306 .tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz. marine motorlar›.88 .92. AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.399 .532 .- Teknik Özellikler.82.5 7.1. duman tahliye motorlar›. 50Hz. H s›n›f› izolasyonlu.- 6K-1000 d/dak. roller .2 3 4 1LA7060-2AA12 1LA7063-2AA12 1LA7070-2AA12 1LA7073-2AA12 1LA7080-2AA12 1LA7083-2AA12 1LA7090-2AA12 1LA7096-2AA12 1LA7106-2AA12 1LA7113-2AA12 55 .- 4K-1500 d/dak.55 0.75 1. 1LA7063-4AB12 1LA7070-4AB12 1LA7073-4AB12 1LA7080-4AA12 1LA7083-4AA12 1LA7090-4AA12 1LA7096-4AA12 1LA7106-4AA12 1LA7107-4AA12 1LA7113-4AA12 58 .37 0. 0.129 .74 .102 .1. B14 KÜÇÜK FLANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR 230VD/400VY.66 .146 .table motorlar›) lütfen bizimle irtibat kurunuz.420 . TAM KAPALI (IP 55).171.728 .Art›r›lm›fl Verimlilik • Servis Faktörü: 1. frenli. özel rulmanl›. 50Hz. Motor Konfigürasyon program› için www. termistörlü. B35 AYAKLI + FLANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR 400VD/690VY.111. EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Yedek parça ihtiyaçlar›n›z ile yukar›daki güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.25 0.5 2.5 11 15 18. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.851 .58 . harici fanl›. Özel motor ihtiyaçlar›n›zda (monofaze motorlar.

6.921.248.18 0.5 2.2 3 4 5.248.590.617.7.146.977.1.648.9.149.533. 50Hz.10.2. roller .027.113.192. 1LA9090-6KA10 1LA9096-6KA10 1LA9106-6KA10 1LA9113-6KA10 1LA9133-6KA60 1LA9134-6KA60 1LA9163-6KA60 1LA9166-6KA60 1LG6186-6AA60 1LG6206-6AA60 1LG6207-6AA60 1LG6223-6AA60 1LG6253-6AA60 1LG6280-6AA60 1LG6283-6AA60 1LG6310-6AA60 1LG6313-6AA60 1LG6316-6AA60 1LG6317-6AA60 1LG6318-6AA60 1LG6312-6MA60 407. Yeni Ürün EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i.526.898.798.655.Yüksek Verimlilik • Servis Faktörü: 1.1 1. Önemli Not: Enerji tasarrufu hesap makinas› program› için lütfen bizimle temasa geçiniz.512.801.5.172.257.266. termistörlü.456.11.254.979.37 0.3.470. duman tahliye motorlar›.1.321.242.165.221.3.851.436.com.25 0.siemens.104.231.8.381.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 1LA9060-2KA10 1LA9063-2KA10 1LA9070-2KA10 1LA9073-2KA10 1LA9080-2KA10 1LA9083-2KA10 1LA9090-2KA10 1LA9096-2KA10 1LA9106-2KA10 1LA9113-2KA10 1LA9130-2KA60 1LA9131-2KA60 1LA9163-2KA60 1LA9164-2KA60 1LA9166-2KA60 1LG6183-2MA60 1LG6206-2MA60 1LG6207-2MA60 1LG6223-2MA60 1LG6253-2MB60 1LG6280-2MB60 1LG6283-2MB60 1LG6310-2MB60 1LG6313-2MB60 1LG6316-2MB60 1LG6317-2MB60 1LG6318-2MB60 1LG6312-2MA60 85.1.55 0.15 6K-1000 d/dak.145.table motorlar›) lütfen bizimle irtibat kurunuz.- 4K-1500 d/dak.210.651.373.788.2.4.297. EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.siemens.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi IE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹. 50Hz. özel rulmanl›.8.208.90. marine motorlar›.154.122. Özel motor ihtiyaçlar›n›zda (monofaze motorlar.1.423. AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.- * 3 PTC Termistör dahildir.4.1.- Teknik Özellikler.129.580.6. 2 0.400.2.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.024.953.91.com/dt-configurator 2/1 142.4.974.3. frenli. 2K-3000 d/dak. vs.7.1.257.899.895.530. B3 AYAKLI ASENKRON AC MOTORLAR 230VD/400VY.9.5 7.546.2.112.75 1.1. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.3.2.273. Motor Konfigürasyon program› için www.103. H s›n›f› izolasyonlu. 400VD/690VY. harici fanl›.4.485. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • IE2 (Eff1).127.370.10.6.1.176. • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE. 1LA9063-4KA10 1LA9070-4KA10 1LA9073-4KA10 1LA9080-4KA10 1LA9083-4KA10 1LA9090-4KA10 1LA9096-4KA10 1LA9106-4KA10 1LA9107-4KA10 1LA9113-4KA10 1LA9130-4KA60 1LA9133-4KA60 1LA9163-4KA60 1LA9166-4KA60 1LG6183-4MA60 * 1LG6186-4MA60 * 1LG6207-4MA60 * 1LG6220-4MA60 * 1LG6223-4MA60 * 1LG6253-4MA60 * 1LG6280-4MA60 * 1LG6283-4MA60 * 1LG6310-4MA60 * 1LG6313-4MA60 * 1LG6316-4MA60 * 1LG6317-4MA60 * 1LG6318-4MA60 1LG6312-4MA60 93.604.1.1.5.839.344.081.93.5 11 15 18.260.- Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 .940. TAM KAPALI (IP 55).173.

034.038.656.3. vs.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.460. Motor Konfigürasyon program› için www.37 0.114.75 1.229. frenli.55 0.5. 230VD/400VY.5 11 15 18.069.827.142.320.935.478.878.277.401. roller .229.- 4K-1500 d/dak. 0.160.164.3.1.460.115.1.522. Özel motor ihtiyaçlar›n›zda (monofaze motorlar. 1LA9063-4KA11 1LA9070-4KA11 1LA9073-4KA11 1LA9080-4KA11 1LA9083-4KA11 1LA9090-4KA11 1LA9096-4KA11 1LA9106-4KA11 1LA9107-4KA11 1LA9113-4KA11 1LA9130-4KA61 1LA9133-4KA61 1LA9163-4KA61 1LA9166-4KA61 1LG6183-4MA61 * 1LG6186-4MA61 * 1LG6207-4MA61 * 1LG6220-4MA61 * 1LG6223-4MA61 * 1LG6253-4MA61 1LG6280-4MA61 1LG6283-4MA61 1LG6310-4MA61 1LG6313-4MA61 6K-1000 d/dak.332. AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.2. özel rulmanl›.1.5 2.125.466.5. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • IE2 (Eff1).437.296.261.2. EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.1.840.542.1.1.3. marine motorlar›.1.126.siemens.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi IE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 2 IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹. duman tahliye motorlar›.983.321.643.1.1 1.592. 50Hz.374. termistörlü.3.270.104. TAM KAPALI (IP 55).323.4.571.2. Önemli Not: Enerji tasarrufu hesap makinas› program› için lütfen bizimle temasa geçiniz.com/dt-configurator Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 2/2 .866.18 0.1.191.081.2.1.1.5 7.688.227.15 1LA9090-6KA11 1LA9096-6KA11 1LA9106-6KA11 1LA9113-6KA11 1LA9133-6KA61 1LA9134-6KA61 1LA9163-6KA61 1LA9166-6KA61 1LG6186-6AA61 1LG6206-6AA61 1LG6207-6AA61 1LG6223-6AA61 1LG6253-6AA61 1LG6280-6AA61 1LG6283-6AA61 1LG6310-6AA61 1LG6313-6AA61 - 157.table motorlar›) lütfen bizimle irtibat kurunuz.3.5.207. Özel Çözümler EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i. B5 FLANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR 400VD/690VY.102.187.135.047.904.571.4.031.com.4. • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.- Teknik Özellikler.2 3 4 5.100.Yüksek Verimlilik • Servis Faktörü: 1. harici fanl›.618. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.250.356.979. 104.- * 3 PTC Termistör dahildir. H s›n›f› izolasyonlu. 50Hz.3.656. 2K-3000 d/dak.800.500.284.siemens.475.25 0.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 1LA9060-2KA11 1LA9063-2KA11 1LA9070-2KA11 1LA9073-2KA11 1LA9080-2KA11 1LA9083-2KA11 1LA9090-2KA11 1LA9096-2KA11 1LA9106-2KA11 1LA9113-2KA11 1LA9130-2KA61 1LA9131-2KA61 1LA9163-2KA61 1LA9164-2KA61 1LA9166-2KA61 1LG6183-2MA61 1LG6206-2MA61 1LG6207-2MA61 1LG6223-2MA61 1LG6253-2MB61 1LG6280-2MB61 1LG6283-2MB61 1LG6310-2MB61 1LG6313-2MB61 95.

250.75 1. özel rulmanl›.126. 1LA9063-4KA12 1LA9070-4KA12 1LA9073-4KA12 1LA9080-4KA12 1LA9083-4KA12 1LA9090-4KA12 1LA9096-4KA12 1LA9106-4KA12 1LA9107-4KA12 1LA9113-4KA12 104. frenli.25 0. • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.284 . Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www. AC motorlardaki verimlilik s›n›flar›n›n yeni tan›mlama flekli flu flekildedir.191 .102.115.164.2 3 4 1LA9060-2KA12 1LA9063-2KA12 1LA9070-2KA12 1LA9073-2KA12 1LA9080-2KA12 1LA9083-2KA12 1LA9090-2KA12 1LA9096-2KA12 1LA9106-2KA12 1LA9113-2KA12 95.160. 2/3 Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 157 . vs.125. B14 KÜÇÜK FLANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR 2K-3000 d/dak.100. 2 0.227 .- 6K-1000 d/dak.261. 5 0 H z . 1LA9090-6KA12 1LA9096-6KA12 1LA9106-6KA12 1LA9113-6KA12 - Teknik Özellikler.114.37 0.5 2.229. TAM KAPALI (IP 55).320. 2 3 0 VD/ 4 0 0 V Y . EFF2 IE1 : Artt›r›lm›fl Verimlilik EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.187.207.1 1.- .) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi IE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI S‹NCAP KAFESL‹.296.18 0.com. harici fanl›.55 0.104. termistörlü. H s›n›f› izolasyonlu.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.15 EuP Yasas› ve beraberindeki IEC 60034-30 standartlar› gere¤i.Yüksek Verimlilik • Servis Faktörü: 1.siemens.142. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • IE2 (Eff1).- 4K-1500 d/dak.135.

189 .137. 2K-3000 d/dak.447-.810.2.6.1.2. TAM KAPALI (IP55).375.491.37 0.143.2.138 .5.12 0.669.6 5 6.- 0.3. 230VD/400VY.2.1.7.868.271.37 0.646. termistörlü. frenli.314.65 0.241.1.5.5 17 20 27 33 40 50 68 80 100 120 1MA7060-4BB10 1MA7063-4BB10 1MA7070-4BB10 1MA7073-4BB10 1MA7080-4BA10 1MA7083-4BA10 1MA7090-4BA10 1MA7096-4BA10 1MA7106-4BA10 1MA7107-4BA60 1MA7113-4BA60 1MA7130-4BA60 1MA7133-4BA60 1MA7163-4BB60 1MA7166-4BB60 *1MA6183-4BC60 *1MA6186-4BC60 *1MA6207-4BC60 *1MA6220-4BC60 *1MA6223-4BC60 *1MA6253-4BC60 *1MA6280-4BC60 *1MA6283-4BC60 *1MA6310-4BD60 *1MA6313-4BD60 3 6K-1000 d/dak. • EEx e II tipi Koruma • S›cakl›k S›n›f› T1 .848 .614 .563.500 .926.106 .151. 0.25 0.14.7.siemens.9.948 .1.5 9.3. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.743.5 20 27 33 40 50 68 82 98 120 135 - 1MA7073-6BA10 1MA7080-6BA10 1MA7083-6BA10 1MA7090-6BA10 1MA7096-6BA10 1MA7106-6BA10 1MA7113-6BB10 1MA7130-6BB10 1MA7133-6BB10 1MA7134-6BB60 1MA7163-6BB60 1MA7166-6BB60 1MA6186-6BC60 1MA6206-6BC60 1MA6207-6BC60 1MA6223-6BC60 1MA6253-6BC60 1MA6280-6BC60 *1MA6283-6BC60 *1MA6310-6BC60 *1MA6313-6BC60 *1MA6316-6BC60 *1MA6317-6BC60 *1MA6318-6BC60 - 164.033 .043.37 0.786.55 0. 129.2. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • ATEX Sertifikal› Önemli Not: Siemens ex-proof motorlar› ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktad›r.796.25 0.5 3.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.608 . H s›n›f› izolasyonlu.926 .223.5 4.231 .7 13.320 .3 1. Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.9 2.85 2.6. harici fanl›.8 10 13.572.597.472.3 6.178.4.310 .230.- * T2 s›cakl›¤›na kadar Teknik Özellikler.5.503.1. 5 0 H z .55 0.- 4K-1500 d/dak.6 3.363.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi ATEX Sertifikal› Ex-Proof AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 3 FAZ’LI.5 3. 50Hz.9.142 .2 16.T3 • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE Uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.11.573 .289. S‹NCAP KAFESL‹.3 1.55 0.1.18 0.203 . özel rulmanl›.3.AYAKLI EX-PROOF (GÜVENL‹⁄‹ ARTTIRILMIfi) AC MOTORLAR EEx e II T‹P‹ KORUMA 4 0 0 VD/ 6 9 0 V Y .95 1.192.927.400.25 0.11.378 .256 .192.3.6 9.75 1.136.741.936 .75 1 1.7.5 13 16 19 25 31 38 47 64 76 95 112 135 1MA7060-2BA10 1MA7063-2BA10 1MA7070-2BA10 1MA7073-2BA10 1MA7080-2BA10 1MA7083-2BA10 1MA7090-2BA10 1MA7096-2BA10 1MA7106-2BA60 1MA7113-2BB60 * 1MA7131-2BB60 * 1MA7163-2BB60 * 1MA7164-2BB60 * 1MA7166-2BB60 * 1MA6183-2BC60 * 1MA6206-2BC60 * 1MA6207-2BC60 * 1MA6223-2AC60 * 1MA6253-2AC60 * 1MA6280-2AD60 * 1MA6283-2AD60 * 1MA6310-2AD60 * 1MA6313-2AD60 * 1MA6316-2AD60 133 .9.128.200.868.3.35 2 2.8 6.194.139.159.2. 0.170.165 .18 0.com.118.16.1.402.222 . Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 3/1 .1 1.4.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz. B3 .1.318.013.717.268.159 . vs.692 .

25 0.726 . • EEx e II tipi Koruma • S›cakl›k S›n›f› T1 .7 13.3 6.766 .1 1.3.9.4. H s›n›f› izolasyonlu.85 2.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi ATEX Sertifikal› Ex-Proof AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 3 FAZ’LI.6.8.6.400 .2 16.339 .10.1.330 .1.152 .T3 • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme fiekli : S1 • CE Uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.7.694 .37 0.5 3.3.405 .329 .247 . 0.767 .415 . 0.226 .10.873 .8 6.5.725 .472 .265 .159 .2.347 .154 .375 .516 .8.95 1.459 .siemens.383 .179 . Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.3 1.- 0. 3/2 Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 .054 .- * T2 s›cakl›¤›na kadar Teknik Özellikler.12.5 20 27 33 40 50 68 82 98 120 135 - 1MA7073-6BA11 1MA7080-6BA11 1MA7083-6BA11 1MA7090-6BA11 1MA7096-6BA11 1MA7106-6BA11 1MA7113-6BB11 1MA7130-6BB11 1MA7133-6BB11 1MA7134-6BB61 1MA7163-6BB61 1MA7166-6BB61 1MA6186-6BC61 1MA6206-6BC61 1MA6207-6BC61 1MA6223-6BC61 1MA6253-6BC61 1MA6280-6BC61 *1MA6283-6BC61 *1MA6310-6BC61 *1MA6313-6BC61 *1MA6316-6BC64 *1MA6317-6BC64 *1MA6318-6BC64 - 182 . 5 0 H z .1.12 0.35 2 2. TAM KAPALI (IP55).610 .25 0.119 .197 .5 13 16 19 25 31 38 47 64 76 95 112 135 1MA7060-2BA11 1MA7063-2BA11 1MA7070-2BA11 1MA7073-2BA11 1MA7080-2BA11 1MA7083-2BA11 1MA7090-2BA11 1MA7096-2BA11 1MA7106-2BA61 1MA7113-2BB61 * 1MA7131-2BB61 * 1MA7163-2BB61 * 1MA7164-2BB61 * 1MA7166-2BB61 * 1MA6183-2BC61 * 1MA6206-2BC61 * 1MA6207-2BC61 * 1MA6223-2AC61 * 1MA6253-2AC61 * 1MA6280-2AD61 * 1MA6283-2AD61 * 1MA6310-2AD61 * 1MA6313-2AD61 * 1MA6316-2AD64 149 .3.224 .5 3.309 . S‹NCAP KAFESL‹.18 0. B5 .5.5 17 20 27 33 40 50 68 80 100 120 1MA7060-4BB11 1MA7063-4BB11 1MA7070-4BB11 1MA7073-4BB11 1MA7080-4BA11 1MA7083-4BA11 1MA7090-4BA11 1MA7096-4BA11 1MA7106-4BA11 1MA7107-4BA61 1MA7113-4BA61 1MA7130-4BA61 1MA7133-4BA61 1MA7163-4BB61 1MA7166-4BB61 *1MA6183-4BC61 *1MA6186-4BC61 *1MA6207-4BC61 *1MA6220-4BC61 *1MA6223-4BC61 *1MA6253-4BC61 *1MA6280-4BC61 *1MA6283-4BC61 *1MA6310-4BD61 *1MA6313-4BD61 6K-1000 d/dak.169 .1. 145 .988 .2.18 0.4.9 2.300 .694 .FLANfiLI EX-PROOF (GÜVENL‹⁄‹ ARTTIRILMIfi) AC MOTORLAR EEx e II T‹P‹ KORUMA 3 4 0 0 VD/ 6 9 0 V Y .6 9.2.696 .411 .3 1.551 . Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.5 4.929 .com.37 0.765 .251 .6 5 6.131 .227 .279 .tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.179 .190 .55 0.1.185 . 50Hz.319 .662 .671 .216 .519 .909 .5.1.309 . termistörlü. özel rulmanl›.2.1. harici fanl›. 230VD/400VY.292 .153 .499 . IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • ATEX Sertifikal› Önemli Not: Siemens ex-proof motorlar› ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktad›r.12.- 4K-1500 d/dak.109 .381 .151 . frenli.214 .3.75 1.437 .55 0.75 1 1.6 3.520 .924 .6.2.2.472 .1. vs.8 10 13.65 0.37 0.167 .) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.063 .25 0.209 .15. 2K-3000 d/dak.177 .5 9.17.55 0.246 .

215 .984 .1.6.3.2 3 4 5.2.062 . frenli.4.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi ATEX Sertifikal› Ex-Proof AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 3 FAZ’LI.5 11 15 18.1.364.3. termistörlü.861 .854 .703 .4.773 .152 . 5 0 H z .340 .2.368.215 . TAM KAPALI (IP 55).6.2.368 .368 .465 .839 . vs. 1MJ6070-4CB10 1MJ6073-4CB10 1MJ6080-4CA10 1MJ6083-4CA10 1MJ6096-4CA10 1MJ6097-4CA10 1MJ6106-4CA10 1MJ6107-4CA10 1MJ6113-4CA10 1MJ6130-4CA60 1MJ6133-4CA60 1MJ6163-4CA60 1MJ6166-4CA60 1MJ6183-4CA60 1MJ6186-4CA60 1MJ6207-4CA60 1MJ7220-4CA60 1MJ7223-4CA60 1MJ7253-4CA60 1MJ7280-4CA60 1MJ7283-4CA60 1MJ7310-4CA60 1MJ7313-4CA60 356. Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli. 50Hz.683.1.610 .25 0.7.3.37 0.113 .5 7.358 .320.457.537 .422 .209 .701 .4. Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www.2.8.8.7.311 . harici fanl›.5. özel rulmanl›.396 .1.483 .859 .siemens.375.533.450.080.984 .- 4K-1500 d/dak. 230VD/400VY.1. S‹NCAP KAFESL‹.422 .418.035 . B3 AYAKLI EX-PROOF AC MOTORLAR EEx de IIC T‹P‹ KORUMA 4 0 0 VD/ 6 9 0 V Y .2.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.396 .035.882.773 . Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 3/3 .55 0.10.692.5.088 .T4 • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme flekli : S1 • ISO 9001 • DIN/VDE.075.- Teknik Özellikler.12. 1MJ6073-6CA10 1MJ6080-6CA10 1MJ6083-6CA10 1MJ6096-6CA10 1MJ6097-6CA10 1MJ6106-6CA10 1MJ6113-6CA10 1MJ6130-6CA10 1MJ6133-6CA10 1MJ6134-6CA60 1MJ6163-6CA60 1MJ6166-6CA60 1MJ6186-6CA60 1MJ6206-6CA60 1MJ6207-6CA60 1MJ7223-6CA60 1MJ7253-6CA60 1MJ7280-6CA60 1MJ7283-6CA60 1MJ7310-6CA60 1MJ7313-6CA60 - 375 .632 .251 .12.tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.10.371 .2.360 .5.710.344.2.893.521 .695 .609.034. • EEx de IIC tipi Koruma • S›cakl›k s›n›f› T1 .322 .1 1.11.883.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 1MJ6070-2CA10 1MJ6073-2CA10 1MJ6080-2CA10 1MJ6083-2CA10 1MJ6096-2CA10 1MJ6097-2CA10 1MJ6106-2CA10 1MJ6113-2CA10 1MJ6130-2CA60 1MJ6131-2CA60 1MJ6163-2CA60 1MJ6164-2CA60 1MJ6166-2CA60 1MJ6183-2CA60 1MJ6206-2CA60 1MJ6207-2CA60 1MJ7223-2CB60 1MJ7253-2CB60 1MJ7280-2CC60 1MJ7283-2CC60 1MJ7310-2CC60 1MJ7313-2CC60 360 .9.1.1.524.839 .1.1.- 3 6K-1000 d/dak.854. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • ATEX Sertifikal› Önemli Not: Siemens ex-proof motorlar› ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktad›r.75 1.602 . H s›n›f› izolasyonlu. 0.5 2. 2K-3000 d/dak.com.368 .

282 .5 11 15 18.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.8.395 .008 .453 .1.219 .008 .765 .4.447 .638 .771 .395 .5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 1MJ6070-2CA11 1MJ6073-2CA11 1MJ6080-2CA11 1MJ6083-2CA11 1MJ6096-2CA11 1MJ6097-2CA11 1MJ6106-2CA11 1MJ6113-2CA11 1MJ6130-2CA61 1MJ6131-2CA61 1MJ6163-2CA61 1MJ6164-2CA61 1MJ6166-2CA61 1MJ6183-2CA61 1MJ6206-2CA61 1MJ6207-2CA61 1MJ7223-2CB61 1MJ7253-2CB61 1MJ7280-2CC61 1MJ7283-2CC61 1MJ7310-2CC61 1MJ7313-2CC61 384 .751 .12.497 .464 .4.3. IEN/EN Standartlar›na Uygunluk • ATEX Sertifikal› Önemli Not: Siemens ex-proof motorlar› ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktad›r.5 7.2 3 4 5.053 .422 .927 .920 .154 .3.453 .T4 • Yal›t›m S›n›f› : F • Is›nma S›n›f› : B • ‹flletme flekli : S1 • CE uygunluk • ISO 9001 • DIN/VDE.3.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi ATEX Sertifikal› Ex-Proof AC Motorlar Güç kw Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 3 FAZ’LI.050 . vs.10. • EEx de IIC tipi Koruma • S›cakl›k s›n›f› T1 .744 . B5-FLANfiLI EX-PROOF AC MOTORLAR EEx de IIC T‹P‹ KORUMA 3 4 0 0 VD/ 6 9 0 V Y .482 .1.352 .648 .8.5. H s›n›f› izolasyonlu.1.13.391 . 230VD/400VY.504 .5.576 .1.11.552 .- 6K-1000 d/dak.7.964 .1 1.392 .- .216 .736 .1.10.721 .424 .1.- 4K-1500 d/dak.7. 1MJ6070-4CB11 1MJ6073-4CB11 1MJ6080-4CA11 1MJ6083-4CA11 1MJ6096-4CA11 1MJ6097-4CA11 1MJ6106-4CA11 1MJ6107-4CA11 1MJ6113-4CA11 1MJ6130-4CA61 1MJ6133-4CA61 1MJ6163-4CA61 1MJ6166-4CA61 1MJ6183-4CA61 1MJ6186-4CA61 1MJ6207-4CA61 1MJ7220-4CA61 1MJ7223-4CA61 1MJ7253-4CA61 1MJ7280-4CA61 1MJ7283-4CA61 1MJ7310-4CA61 1MJ7313-4CA61 380 .tr/motor-kontrol sitemizden ulaflabilirsiniz.399 .063 .1.402 .3.395 .25 0.2.4.861 . 1MJ6073-6CA11 1MJ6080-6CA11 1MJ6083-6CA11 1MJ6096-6CA11 1MJ6097-6CA11 1MJ6106-6CA11 1MJ6113-6CA11 1MJ6130-6CA11 1MJ6133-6CA11 1MJ6134-6CA61 1MJ6163-6CA61 1MJ6166-6CA61 1MJ6186-6CA61 1MJ6206-6CA61 1MJ6207-6CA61 1MJ7223-6CA61 1MJ7253-6CA61 1MJ7280-6CA61 1MJ7283-6CA61 1MJ7310-6CA61 1MJ7313-6CA61 - Teknik Özellikler.2. TAM KAPALI (IP 55).572 .37 0.2.100 .3.350 .2.948 .641 .55 0.5 2.038 .515 . 0.1.1. termistörlü.428 . Siemens alçak gerilim ac motorlar› ve h›z kontrol cihazlar› hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www. 5 0 H z .219 .464 . 50Hz.75 1.7.050 .135 .949 .11.371 .450 .248 .8. özel rulmanl›.424 .758 . S‹NCAP KAFESL‹.3. 2K-3000 d/dak.1.siemens. harici fanl›.5. Bu güçlerin üzerindeki ve farkl› ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli.433 .429 .480 . frenli.901 .191 .com. 3/4 Ürün Sorumlusu: Alkan Demircio¤lu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30 399 .1.

.

633.2.207.531.414. arada kalan tüm kaplinlerin küçük göbek çaplar› için siparifl numaralar› yaz›lm›flt›r.245.- .124. 4/1 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 27.318.- • A 315 ve A 520 dahil olmak üzere.201.1.30.428. FLENDER N-EUPEX B SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N N-EUPEX B Serisi B 58 B 68 B 80 B 95 B 110 B 125 B 140 B 160 B 180 B 200 B 225 B 250 B 280 2LC0100-0AA11-0AA0 2LC0100-1AA11-0AA0 2LC0100-2AA11-0AA0 2LC0100-3AA11-0AA0 2LC0100-4AA11-0AA0 2LC0100-5AA11-0AA0 2LC0100-6AA11-0AA0 2LC0100-7AA11-0AA0 2LC0100-8AA11-0AA0 2LC0101-0AA11-0AA0 2LC0101-1AA11-0AA0 2LC0101-2AA11-0AA0 2LC0101-3AA11-0AA0 • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.110.4.863.200. • A 315 ve daha büyük kaplin seçimlerinde kaplinin delik çap›na göre büyük veya küçük oldu¤u mutlaka belirtilmelidir.5. • Büyük göbek çaplar› için siparifl numaralar› farkl›d›r.3.563.164.318.1.464.330.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER N-EUPEX A SER‹S‹ ( ÜÇ PARÇALI) ELAST‹K KAPL‹N 4 N-EUPEX A Serisi A 110 A 125 A 140 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A 280 A 315 A 350 A 400 A 440 A 480 A 520 A 560 A 610 A 660 A 710 2LC0100-4AB11-0AA0 2LC0100-5AB11-0AA0 2LC0100-6AB11-0AA0 2LC0100-7AB11-0AA0 2LC0100-8AB11-0AA0 2LC0101-0AB11-0AA0 2LC0101-1AB11-0AA0 2LC0101-2AB11-0AA0 2LC0101-3AB11-0AA0 2LC0101-4AB11-0AA0 2LC0101-5AB11-0AA0 2LC0101-6AB11-0AA0 2LC0101-7AB11-0AA0 2LC0101-8AB11-0AA0 2LC0102-0AB11-0AA0 2LC0102-1AB11-0AA0 2LC0102-2AB11-0AA0 2LC0102-3AB11-0AA0 2LC0102-4AB11-0AA0 79.268.34.6.066.4.144 .93.68.942.43.1. • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.429.516.393.005.

750.623.375.934. • S3: Ara parça uzunlu¤u • Sipariflte ara parça uzunlu¤u mutlaka bildirilmelidir.256.1.- 4 N-EUPEX H Serisi • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.539.994.629.200.891.1.1.155.225.1.456.164.444.796.527.569. Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/2 .1.424.320.225.356.535.305.550.445.041.781.382.647.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi S3 (mm) Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER N-EUPEX H-SER‹S‹ (ARA PARÇALI) ELAST‹K KAPL‹N H 80 H 80 H 95 H 95 H 110 H 110 H 110 H 125 H 125 H 125 H 125 H 125 H 140 H 140 H 140 H 140 H 140 H 160 H 160 H 160 H 160 H 160 H 180 H 180 H 180 H 180 H 200 H 200 H 200 H 200 H 225 H 225 H 225 H 225 H 250 H 250 H 250 100 140 100 140 100 140 180 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 140 180 200 250 140 180 200 250 140 180 200 250 180 200 250 2LC0100-2AG11-0AA0 2LC0100-2AG11-0AB0 2LC0100-3AG11-0AA0 2LC0100-3AG11-0AB0 2LC0100-4AG11-0AA0 2LC0100-4AG11-0AB0 2LC0100-4AG11-0AC0 2LC0100-5AG11-0AA0 2LC0100-5AG11-0AB0 2LC0100-5AG11-0AC0 2LC0100-5AG11-0AD0 2LC0100-5AG11-0AE0 2LC0100-6AG11-0AA0 2LC0100-6AG11-0AB0 2LC0100-6AG11-0AC0 2LC0100-6AG11-0AD0 2LC0100-6AG11-0AE0 2LC0100-7AG11-0AA0 2LC0100-7AG11-0AB0 2LC0100-7AG11-0AC0 2LC0100-7AG11-0AD0 2LC0100-7AG11-0AE0 2LC0100-8AG11-0AB0 2LC0100-8AG11-0AC0 2LC0100-8AG11-0AD0 2LC0100-8AG11-0AE0 2LC0101-0AG11-0AB0 2LC0101-0AG11-0AC0 2LC0101-0AG11-0AD0 2LC0101-0AG11-0AE0 2LC0101-1AG11-0AB0 2LC0101-1AG11-0AC0 2LC0101-1AG11-0AD0 2LC0101-1AG11-0AE0 2LC0101-2AG11-0AC0 2LC0101-2AG11-0AD0 2LC0101-2AG11-0AE0 147.303.401.177.272.195.672.

122.34.37.75.53.209.57.- .196.126.39.73.57.42.315.- FLENDER N-EUPEX H-SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N PARÇA 7 H 80 H 95 H 110 H 125 H 140 H 160 H 180 H 200 H 225 H 250 4/3 2LC0100-2XG00-0AA0 2LC0100-3XG00-0AA0 2LC0100-4XG00-0AA0 2LC0100-5XG00-0AA0 2LC0100-6XG00-0AA0 2LC0100-7XG00-0AA0 2LC0100-8XG00-0AA0 2LC0101-0XG00-0AA0 2LC0101-1XG00-0AA0 2LC0101-2XG00-0AA0 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 29.44.144.149.29.79 .57.180.57.48.122.108.96.238.462.79.92.57.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER N-EUPEX H-SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N PARÇA 1 H 80 H 95 H 110 H 125 H 140 H 160 H 180 H 200 H 225 H 250 4 2LC0100-2XA10-0AA0 2LC0100-3XA10-0AA0 2LC0100-4XA10-0AA0 2LC0100-5XA10-0AA0 2LC0100-6XA10-0AA0 2LC0100-7XA10-0AA0 2LC0100-8XA10-0AA0 2LC0101-0XA10-0AA0 2LC0101-1XA10-0AA0 2LC0101-2XA10-0AA0 23.48.- FLENDER N-EUPEX H-SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N PARÇA 5 Parça 1 Parça 7 Parça 6 N-EUPEX H Serisi Parça 5 H 80 H 95 H 110 NL 50 H 110 NL 60 H 125 NL 50 H 125 NL 60 H 125 NL 70 H 125 NL 80 H 140 NL 65 H 140 NL 80 H 160 NL 70 H 160 NL 80 H 180 H 200 H 225 H 250 2LC0100-2XE10-0AA0 2LC0100-3XE10-0AA0 2LC0100-4XE10-0AA0 2LC0100-4XE10-0AB0 2LC0100-5XE10-0AA0 2LC0100-5XE10-0AB0 2LC0100-5XE10-0AC0 2LC0100-5XE10-0AD0 2LC0100-6XE10-0AA0 2LC0100-6XE10-0AB0 2LC0100-7XE10-0AA0 2LC0100-7XE10-0AB0 2LC0100-8XE10-0AA0 2LC0101-0XE10-0AA0 2LC0101-1XE10-0AA0 2LC0101-2XE10-0AA0 36.159.

547.89.361.291.626.83.116.568.370.308.108.469.189.759.84.242.171.242.447.276.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi S3 (mm) Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER N-EUPEX H-SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N PARÇA 6 H 80 H 80 H 95 H 95 H 110 H 110 H 110 H 125 H 125 H 125 H 125 H 125 H 140 H 140 H 140 H 140 H 140 H 160 H 160 H 160 H 160 H 160 H 180 H 180 H 180 H 180 H 200 H 200 H 200 H 200 H 225 H 225 H 225 H 225 H 250 H 250 H 250 100 140 100 140 100 140 180 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 100 140 180 200 250 140 180 200 250 140 180 200 250 140 180 200 250 180 200 250 2LC0100-2XF00-0AA0 2LC0100-2XF00-0AB0 2LC0100-3XF00-0AA0 2LC0100-3XF00-0AB0 2LC0100-4XF00-0AA0 2LC0100-4XF00-0AB0 2LC0100-4XF00-0AC0 2LC0100-5XF00-0AA0 2LC0100-5XF00-0AB0 2LC0100-5XF00-0AC0 2LC0100-5XF00-0AD0 2LC0100-5XF00-0AE0 2LC0100-6XF00-0AA0 2LC0100-6XF00-0AB0 2LC0100-6XF00-0AC0 2LC0100-6XF00-0AD0 2LC0100-6XF00-0AE0 2LC0100-7XF00-0AA0 2LC0100-7XF00-0AB0 2LC0100-7XF00-0AC0 2LC0100-7XF00-0AD0 2LC0100-7XF00-0AE0 2LC0100-8XF00-0AB0 2LC0100-8XF00-0AC0 2LC0100-8XF00-0AD0 2LC0100-8XF00-0AE0 2LC0101-0XF00-0AB0 2LC0101-0XF00-0AC0 2LC0101-0XF00-0AD0 2LC0101-0XF00-0AE0 2LC0101-1XF00-0AB0 2LC0101-1XF00-0AC0 2LC0101-1XF00-0AD0 2LC0101-1XF00-0AE0 2LC0101-2XF00-0AC0 2LC0101-2XF00-0AD0 2LC0101-2XF00-0AE0 69.134.- 4 Parça 6 N-EUPEX H Serisi Parça 6 • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.267.552.171.401.149.351.116.354.180.255.397.138.211. Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/4 .287.87.

61.255.97.25.18.64.87. • 1 sette bulunan ürün say›s› 3.15.47. FLENDER N-EUPEX DS SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N LAST‹⁄‹ N-EUPEX DS Serisi Kaplin Lasti¤i 66 76 88 103 118 135 152 172 194 218 245 272 305 340 380 430 472 514 556 2LC0110-0WA00-0AA0 2LC0110-1WA00-0AA0 2LC0110-2WA00-0AA0 2LC0110-3WA00-0AA0 2LC0110-4WA00-0AA0 2LC0110-5WA00-0AA0 2LC0110-6WA00-0AA0 2LC0110-7WA00-0AA0 2LC0110-8WA00-0AA0 2LC0111-0WA00-0AA0 2LC0111-1WA00-0AA0 2LC0111-2WA00-0AA0 2LC0111-3WA00-0AA0 2LC0111-4WA00-0AA0 2LC0111-5WA00-0AA0 2LC0111-6WA00-0AA0 2LC0111-7WA00-0AA0 2LC0111-8WA00-0AA0 2LC0112-0WA00-0AA0 • Set fiyatlar› verilmifltir.18.23.11.42.25.577.8.53.165.187.14.431.388.446.817. 4/5 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 . sütunda belirtilmifltir.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No 1 Set Birim Fiyat› Euro/Set FLENDER N-EUPEX SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N LAST‹⁄‹ 4 N-EUPEX Serisi Kaplin Lasti¤i 58 68 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350 400 440 480 520 560 610 660 710 2LC0100-0WA00-0AA0 2LC0100-1WA00-0AA0 2LC0100-2WA00-0AA0 2LC0100-3WA00-0AA0 2LC0100-4WA00-0AA0 2LC0100-5WA00-0AA0 2LC0100-6WA00-0AA0 2LC0100-7WA00-0AA0 2LC0100-8WA00-0AA0 2LC0101-0WA00-0AA0 2LC0101-1WA00-0AA0 2LC0101-2WA00-0AA0 2LC0101-3WA00-0AA0 2LC0101-4WA00-0AA0 2LC0101-5WA00-0AA0 2LC0101-6WA00-0AA0 2LC0101-7WA00-0AA0 2LC0101-8WA00-0AA0 2LC0102-0WA00-0AA0 2LC0102-1WA00-0AA0 2LC0102-2WA00-0AA0 2LC0102-3WA00-0AA0 2LC0102-4WA00-0AA0 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5.- • Set fiyatlar› verilmifltir.9.159. • 1 sette bulunan ürün say›s› 3.84.138.519.6.10.36.9.- 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 9.269.199.13.363.295.584. sütunda belirtilmifltir.33.

9.33.2.279.2.112.121.3.710.22.4.635.60.75.4. 630 ve 710 kaplinlerinin küçük göbek çaplar› için siparifl numaralar› yaz›lm›flt›r.4.45.509.19.- 4 BIPEX BWN Serisi • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.418.10.100.14.1. FLENDER BIPEX BWN SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N LAST‹⁄‹ 43 53 62 72 84 97 112 127 142 162 182 202 227 2LC0120-0WA00-0AA0 2LC0120-1WA00-0AA0 2LC0120-2WA00-0AA0 2LC0120-3WA00-0AA0 2LC0120-4WA00-0AA0 2LC0120-5WA00-0AA0 2LC0120-6WA00-0AA0 2LC0120-7WA00-0AA0 2LC0120-8WA00-0AA0 2LC0121-0WA00-0AA0 2LC0121-1WA00-0AA0 2LC0121-2WA00-0AA0 2LC0121-3WA00-0AA0 4.252.6.- RUPEX RWN Serisi • 560.506.454.591.197.20.369.166.064.598.5.643.290.- FLENDER RUPEX RWN SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N 105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560 630 710 2LC0130-1AA11-0AA0 2LC0130-2AA11-0AA0 2LC0130-3AA11-0AA0 2LC0130-4AA11-0AA0 2LC0130-5AA11-0AA0 2LC0130-6AA11-0AA0 2LC0130-7AA11-0AA0 2LC0130-8AA11-0AA0 2LC0131-0AA11-0AA0 2LC0131-1AA11-0AA0 2LC0131-2AA11-0AA0 2LC0131-3AA11-0AA0 2LC0131-4AA11-0AA0 2LC0131-5AA11-0AA0 2LC0131-6AA11-0AA0 2LC0131-7AA11-0AA0 2LC0131-8AA11-0AA0 182.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER BIPEX BWN SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N 43 53 62 72 84 97 112 127 142 162 182 202 227 2LC0120-0AA22-0AA0 2LC0120-1AA22-0AA0 2LC0120-2AA22-0AA0 2LC0120-3AA12-0AA0 2LC0120-4AA12-0AA0 2LC0120-5AA12-0AA0 2LC0120-6AA12-0AA0 2LC0120-7AA12-0AA0 2LC0120-8AA12-0AA0 2LC0121-0AA12-0AA0 2LC0121-1AA12-0AA0 2LC0121-2AA12-0AA0 2LC0121-3AA12-0AA0 16.205.1. • Büyük göbek çaplar› için siparifl numaralar› farkl›d›r.772. Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/6 .7.235.6.47.1. • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.5.32.79.861.

618. sütunda belirtilmifltir.79.680.255.001.129.2.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No 1 Set Birim Fiyat› Euro/Set 8 8 10 9 10 12 11 12 11 12 10 14 12 14 12 14 14 39. sütunda belirtilmifltir.Somun 105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560 630 710 2LC0130-1WB00-0AA0 2LC0130-2WB00-0AA0 2LC0130-3WB00-0AA0 2LC0130-4WB00-0AA0 2LC0130-5WB00-0AA0 2LC0130-6WB00-0AA0 2LC0130-7WB00-0AA0 2LC0130-8WB00-0AA0 2LC0131-0WB00-0AA0 2LC0131-1WB00-0AA0 2LC0131-2WB00-0AA0 2LC0131-3WB00-0AA0 2LC0131-4WB00-0AA0 2LC0131-5WB00-0AA0 2LC0131-6WB00-0AA0 2LC0131-7WB00-0AA0 2LC0131-8WB00-0AA0 • Set fiyatlar› verilmifltir.921.459.075.316. 4/7 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 .973.387. • 1 sette bulunan ürün say›s› 3.1.715.99.88.106.51.205.223.2.144.145.406.760.290.1.569.328.1.234.172.158.135.64. • 1 sette bulunan ürün say›s› 3.- FLENDER RUPEX SER‹S‹ ELAST‹K KAPL‹N LAST‹⁄‹ 4 RUPEX RWN Serisi Kaplin Lasti¤i 105 125 144 162 178 198 228 252 285 320 360 400 450 500 560 630 710 2LC0130-1WA00-0AA0 2LC0130-2WA00-0AA0 2LC0130-3WA00-0AA0 2LC0130-4WA00-0AA0 2LC0130-5WA00-0AA0 2LC0130-6WA00-0AA0 2LC0130-7WA00-0AA0 2LC0130-8WA00-0AA0 2LC0131-0WA00-0AA0 2LC0131-1WA00-0AA0 2LC0131-2WA00-0AA0 2LC0131-3WA00-0AA0 2LC0131-4WA00-0AA0 2LC0131-5WA00-0AA0 2LC0131-6WA00-0AA0 2LC0131-7WA00-0AA0 2LC0131-8WA00-0AA0 • Set fiyatlar› verilmifltir.- 8 8 10 9 10 12 11 12 11 12 10 14 12 14 12 14 14 78.2.1. FLENDER RUPEX SER‹S‹ C‹VATA ve SOMUN RUPEX RWN Serisi Civata .1.124.

- • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.5 5 5.553.399.4.146.2.11.32.5 3 3.5.- Gövde Tipi FLENDER ZAPEX-ZIN SER‹S‹ D‹fiL‹ KAPL‹N 1 1. FLENDER ZAPEX-ZIN SER‹S‹ D‹fiL‹ KAPL‹N O-RING 1 1.5 3 3.588.6.3.5 5 5.5. Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/8 .5.5 4 4.581.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 2LC0310-0AA11-0AA0 2LC0310-1AA11-0AA0 2LC0310-2AA11-0AA0 2LC0310-3AA11-0AA0 2LC0310-4AA11-0AA0 2LC0310-5AA11-0AA0 2LC0310-6AA11-0AA0 2LC0310-7AA11-0AA0 2LC0310-8AA11-0AA0 2LC0311-0AA11-0AA0 2LC0311-1AA11-0AA0 2LC0311-2AA11-0AA0 333.5 4 4.033.1.18.10.5 6 7 2LC0310-0XE00-0AA0 2LC0310-1XE00-0AA0 2LC0310-2XE00-0AA0 2LC0310-3XE00-0AA0 2LC0310-4XE00-0AA0 2LC0310-5XE00-0AA0 2LC0310-6XE00-0AA0 2LC0310-7XE00-0AA0 2LC0310-8XE00-0AA0 2LC0311-0XE00-0AA0 2LC0311-1XE00-0AA0 2LC0311-2XE00-0AA0 5.106.5 2 2.368.817.26.13.5 6 7 4 ZAPEX-ZIN Serisi • Kaplin delik iflcili¤i fiyatlara dahil de¤ildir.482.1.187.2.5 2 2.6.

- .020.397.1.1.424.376.161.946.143.295.251.558.2.499.1.3. somun ve civatadan oluflmaktad›r.923. 1 adet lamel grubu.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Gövde Tipi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Set FLENDER ARPEX ARS-6 SER‹S‹ KAPL‹N LAMEL‹ ( SET ) 4 ARPEX KAPL‹N LAMEL‹ 78 105 125 140 165 175 195 210 240 255 280 305 335 372 407 442 487 522 572 602 2LC0470-0NQ00-0AA0 2LC0470-1NQ00-0AA0 2LC0470-2NQ00-0AA0 2LC0470-3NQ00-0AA0 2LC0470-4NQ00-0AA0 2LC0470-5NQ00-0AA0 2LC0470-6NQ00-0AA0 2LC0470-7NQ00-0AA0 2LC0470-8NQ00-0AA0 2LC0471-0NQ00-0AA0 2LC0471-1NQ00-0AA0 2LC0471-2NQ00-0AA0 2LC0471-3NQ00-0AA0 2LC0471-4NQ00-0AA0 2LC0471-5NQ00-0AA0 2LC0471-6NQ00-0AA0 2LC0471-7NQ00-0AA0 2LC0471-8NQ00-0AA0 2LC0472-0NQ00-0AA0 2LC0472-1NQ00-0AA0 57.736.514.107.623.454.130.1.158. 4/9 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 98.116.1.91.200.71.1.134.- FLENDER ARPEX K 430 SER‹S‹ KAPL‹N LAMEL‹ ( SET ) 80 92 102 128 145 168 180 200 205 215 235 250 270 300 320 350 370 400 440 2LC0550-0FV00-0AA0 2LC0550-1FV00-0AA0 2LC0550-2FV00-0AA0 2LC0550-3FV00-0AA0 2LC0550-4FV00-0AA0 2LC0550-5FV00-0AA0 2LC0550-6FV00-0AA0 2LC0550-7FV00-0AA0 2LC0550-8FV00-0AA0 2LC0551-0FV00-0AA0 2LC0551-1FV00-0AA0 2LC0551-2FV00-0AA0 2LC0551-3FV00-0AA0 2LC0551-4FV00-0AA0 2LC0551-5FV00-0AA0 2LC0551-6FV00-0AA0 2LC0551-7FV00-0AA0 2LC0551-8FV00-0AA0 2LC0552-0FV00-0AA0 • 1 set.611.315.2.1.804.057.102.396.341.598.519.255.3.236.052.191.

797.23.6.652.23.4.14.23.23.9.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Kaplinler Siparifl No Gövde Tipi Birim Fiyat› Euro/Adet FLENDER FLUDEX FAD SER‹S‹ H‹DROL‹K KAPL‹N 222 297 342 395 450 516 590 2LC0900-0AA91-0AA0 2LC0900-1AA91-0AA0 2LC0900-2AA91-0AA0 2LC0900-3AA91-0AA0 2LC0900-4AA91-0AA0 2LC0900-5AA91-0AA0 2LC0900-6AA91-0AA0 1.991. FLENDER H‹DROL‹K KAPL‹N EMN‹YET TAPASI FLUDEX TAPA 222 (140°C) FLUDEX TAPA 222 (160°C) FLUDEX TAPA 297 (140°C) FLUDEX TAPA 297 (160°C) FLUDEX TAPA 342 (140°C) FLUDEX TAPA 342 (160°C) FLUDEX TAPA 395 (140°C) FLUDEX TAPA 395 (160°C) FLUDEX TAPA 450 (140°C) FLUDEX TAPA 450 (160°C) FLUDEX TAPA 516 (140°C) FLUDEX TAPA 516 (160°C) FLUDEX TAPA 590 (140°C) FLUDEX TAPA 590 (160°C) FFA:00000 1194897 FFA:00000 1194898 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 FFA:00000 1250339 FFA:00000 1250380 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 14.045. • Kaplinler ya¤s›z olarak teslim edilir.3.640. Kaplin Girifl Çap› (mm) 19 20 22 24 25 28 30 32 35 Siparifl Numaras› Uzant›s› L0L L0M L0N L0P L0Q L0R L0S L0T L0U Kaplin Girifl Çap› (mm) 45 48 50 55 60 65 70 75 4 FLUDEX FAD Serisi 38 40 L0V L0W 80 85 90 Siparifl Numaras› Uzant›s› L1A L1B L1C L1D L1E L1F L1G L1H L1J L1K L1L 42 L0X 95 100 L1M L1N * Siparifl numaras› uzant›lar› yukar›daki tablo baz al›narak yap›lmal›d›r.23.752.23.23.- • Delik mili ifllenmifl (motor taraf›).473. elastik kaplin taraf› ifllenmemifltir.23. • Kaplinin motor taraf›ndaki delik çap› mutlaka belirtilmelidir.2.23.3.23.- 4/10 .23.23.

.

18 kW 0.319.279.08-LAI63M4 S.337.322.143.251.250.261.201.228.18-LAI63M2 S.129.277. Fiyat listesindeki güçlerin üzerinde farkl› tip ve teknik özellikteki redüktörler için lütfen bizimle temasa geçiniz.256.248.330.408.224.siemens.28-LAI63M6 S.315.387.210.347.268.365.268.336. Ürün Sorumlusu: Yasin Erçelikcan Tel: 0216 459 32 44 Faks: 0216 459 22 98 5/1 .266.334.282.339.328.08-LAI63S2 S.25 kW 0.328.252. Fiyat Euro/Adet Euro/Adet SAZ /Bofl Mil Ayakl› B.18-LAI71M4 S.285.310.416.237.358.257.257.129.143.- 360.235.230. Fiyat Euro/Adet SAF/Bofl Mil Ayakl› Flanfll› B.263. Fiyat Euro/Adet SAD/Bofl Mil Ayakl› Tork Kollu B.28-LAI63M2 S.28-LAI63S2 S.369.343.374.352.18-LAI63S4 S.129.262 .129.356.396.28-LAI71M2 S. Siemens Motox Serisi Redüktörlü Motorlar hakk›ndaki tüm teknik katalog bilgisine ve iletiflim bilgilerimize www.387.203.129.28-LAI71S6 S.18-LAI63S2 S.372.08-LAI63M6 S.377.- Fren opsiyonlar›nda bulunan fren tipleri redüktörde kullan›lacak motor gövde büyüklüklerine göre opsiyon fiyat›n› belirtir.231.239.367.75 kW 0.227.08-LAI63S4 S.217.3 L8/10 63 71 129.337.129.- 336.401.360.372.- 5 Fren Opsiyonlar Frenler Motor Büyüklü¤ü Fren Tipi L4 L4/1.328.352.28-LAI71M4 S.28-LAI80M2 S.28-LAI80M2 321.Fiyat B.345.363.255.288.349.348. Fiyat Euro/Adet 1.268.296.- 345.244.248.321.384.55 kW kW 0.- 80 143.349.369.412.18-LAI63M4 S.28-LAI71S4 S.214.com.143.143.391.226.310.328.393.28-LAI71S2 S.230.244.387.- 129 .312.268.18-LAI71M2 S.1 0.246.354.361.221.232.262.219.18-LAI71S6 S.290.tr/motox sitemizden ulaflabilirsiniz.259.274.28-LAI63S4 S.264.277.325.257.09 kW S T‹P‹ SONSUZ V‹DALI ALÜM‹NYUM GÖVDEL‹ MOTORLU REDÜKTÖRLER S.284.18-LAI71S2 S.376.334.229.218.28-LAI63M4 S.415.334.129.261.419.238.37 kW 0.143.304.205.346.4 L4/2 L4/3 L4/5 L8 L8/3 L8/4 L8/5 L8/6.212.282.412.352.275.338.319.249.295.28-LAI80M4 S.238.384.244.290.371.129.203.358.371.237.28-LAI80S4 S.221.192.272.12 kW 0.250.343.367.18-LAI71S4 S.194.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Redüktörler Güç Katalog Kodu S /Temel Dizayn SF / Dolu Mil (Dolu Mil Ayakl›) Flanfll› B.270.08-LAI63M2 S.255.340.18-LAI63M6 S.244.242.233.28-LAI80S6 S.297.28-LAI71M6 S.223.313.343.392.353.- 364.18-LAI71M6 S.212.219.253.

- 277.162.- Fiyat listesindeki güçlerin üzerinde farkl› tip ve teknik özellikteki redüktörler için lütfen bizimle temasa geçiniz.190.171.157.277.28-(80) S.266.- 259.203.241.131.281.1 0.284.267.284 _ 284. Fiyat B.176. Fiyat Euro/Adet Euro/Adet SAZ /Bofl Mil SAF/Bofl Mil Ayakl› Ayakl› Flanfll› B.281.274.235.28-(71) S.28-(63) S. Fiyat Euro/Adet Euro/Adet SAD/Bofl Mil Ayakl› Tork Kollu B.195.281.165.55 kW kW 0.266.18-(71) S.171.143.241.28-(63) S.241.294.28-(80) S.- 250.281. Fiyat Euro/Adet 0.28-(63) S.195.252.274.18-(63) S.176.198.294.157.152.250.250.241.18-(71) S.257.siemens.08-(63) S.241.266.259.176.28-(63) S.08-(63) S.277.143.37 kW 0.com.152.08-(63) S.284.257.198.171.18-(63) S.08-(63) S.162.181.235.190.140.259.294.176.266.281.252.291.165.257.276.274.176.18-(71) S.165.75 kW 0.140.tr/motox sitemizden ulaflabilirsiniz.181.267.198.250.284.195.09 kW S T‹P‹ SONSUZ V‹DALI ALÜM‹NYUM GÖVDEL‹ MOTORSUZ REDÜKTÖRLER 1.198.25 kW 5 S.181.267.176.259.203.28-(71) S.171.252.131.291.257.281.176.181.276.171.28-(63) S.235.190.18-(63) S.277.157.143.250.131.190.152.162.277.Fiyat B.152.276.140. Siemens Motox Serisi Redüktörlü Motorlar hakk›ndaki tüm teknik katalog bilgisine ve iletiflim bilgilerimize www.176.276.152.131.28-(71) S.143.140.18-(71) S.12 kW 0.257.284.176.162.203.203.176.190.252.18 kW 0.235.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Redüktörler Güç S /Temel Dizayn SF / Dolu Mil Katalog Motor (Dolu Mil Ayakl›) Flanfll› Kodu Gövdesi B. Ürün Sorumlusu: Yasin Erçelikcan Tel: 0216 459 32 44 Faks: 0216 459 22 98 5/2 .28-(71) S.259.- 274.157.131.143.18-(63) S.274.162.291.294.165.241.291.28-(71) S.198.267.266.165.195.266.28-(71) S.140.28-(80) S.18-(63) S.203.257.195.157.181.28-(80) 63-6p 63-6p 63-6p 63-4p 63-4p 63-4p 71-6p 63-2p 63-4p 71-6p 63-2p 63-4p 63-2p 63-4p 71-4p 71-6p 63-2p 71-4p 63-2p 63-2p 71-2p 71-4p 71-2p 71-4p 80-4p 71-2p 71-2p 80-4p 80-2p 80-2p 235.08-(63) S.18-(71) S.

.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

H›z Kontrol Cihazlar›
Girifl / Ç›k›fl

Siparifl No

Güç
(kW)

Nominal
Ç›k›fl Ak›m›
(A)

YxGxD*
Boyutlar

Birim Fiyat›
Euro/Adet

• CE Direktiflerine Tam Uyumlu

1 faz 230V/3 faz 230V

SINAMICS G110-KOMPAKT T‹P AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI
ANALOG G‹R‹fiL‹, EMC UYUMLU

Sinamics G110
Boyut A

6SL3211-0AB11-2UA1

0.12

0.9

150x90x116

188.-

6SL3211-0AB12-5UA1

0.25

1.7

150x90x116

203.-

6SL3211-0AB13-7UA1

0.37

2.3

150x90x116

215.-

6SL3211-0AB15-5UA1

0.55

3.2

150x90x131

237.-

6SL3211-0AB17-5UA1

0.75

3.9

150x90x131

259.-

6SL3211-0AB21-1UA1

1.1

6

160x140x142

334.-

6SL3211-0AB21-5UA1

1.5

7.8

160x140x142

379.-

6SL3211-0AB22-2UA1

2.2

11

181x184x152

452.-

6SL3211-0AB23-0UA1

3

13.6

181x184x152

524.-

SINAMICS G110-KOMPAKT T‹P AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI
USS G‹R‹fiL‹, EMC UYUMLU

1 faz 230V/3 faz 230V

6

Sinamics G110
Boyut B

6SL3211-0AB11-2UB1

0.12

0.9

150x90x116

188.-

6SL3211-0AB12-5UB1

0.25

1.7

150x90x116

203.-

6SL3211-0AB13-7UB1

0.37

2.3

150x90x116

215.-

6SL3211-0AB15-5UB1

0.55

3.2

150x90x131

237.-

6SL3211-0AB17-5UB1

0.75

3.9

150x90x131

259.-

6SL3211-0AB21-1UB1

1.1

6

160x140x142

334.-

6SL3211-0AB21-5UB1

1.5

7.8

160x140x142

379.-

6SL3211-0AB22-2UB1

2.2

11

181x184x152

452.-

6SL3211-0AB23-0UB1

3

13.6

181x184x152

524.-

SINAMICS G110 AKSESUARLARI
6SL3255-0AA00-4BA1 Operatör Paneli (OP)

35.-

6SL3255-0AA00-2AA1 PC-Inverter Ba¤lant› Kiti

44.-

Uygulama Alanlar› : Fan, pompa, hareketli reklam panosu, bariyer, konveyör ve genel makina uygulamalar›.
• Bütün boyutland›rmalar mm birimindedir.
Ayr›labilir operatör paneli fiyata dahil de¤ildir.
Uyar›: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girifli yapmak için operatör panel kullan›lmal›d›r.
Afl›r› yük kapasitesi : Maksimum 50°C ortam s›cakl›g›nda ve 5 dk’da /1dk. %150 In

Siemens hareket kontrol sistemleri hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaflabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Aykut Teker

6/1

Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

H›z Kontrol Cihazlar›
Siparifl No

SINAMICS G120
‹nteraktif Türkçe E¤itim Program›na
www.siemens.com.tr/motionclub
sitemizden ulaflabilirsiniz.

Malzeme Aç›klamas›

Birim Fiyat›
Euro/Adet

• CE Direktiflerine Tam Uyumlu
SINAMICS G120 SER‹S‹ MODÜLER AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI CPU (KONTROL MODÜLLER‹) SEÇENEKLER‹
6SL3244-0BA10-0BA0

Sinamics G120, CPU 240E Standart CPU

281 .-

6SL3243-0BB30-1HA1

Sinamics G120, CPU 230P-2 Modbus CPU

390 .-

6SL3244-0BA20-1BA0

Sinamics G120, CPU 240S Enkoder CPU

451 .-

6SL3243-0BB30-1PA1

Sinamics G120, CPU 230P-2 DP Profibus DP CPU

490 .-

6SL3244-0BA20-1PA0

Sinamics G120, CPU 240S DP Enkoder + Profibus DP CPU

588 .-

6SL3244-0BA20-1FA0

Sinamics G120, CPU 240S PN Enkoder + Profinet CPU

663 .-

6SL3244-0BA21-1PA0

Sinamics G120, CPU 240S DP-F Enkoder + Profibus + Safety CPU

750 .-

6SL3244-0BA21-1FA0

Sinamics G120, CPU 240S PN-F Enkoder + Profinet + Safety CPU

825 .-

SINAMICS G120 AKSESUARLARI
6SL3255-0AA00-4BA1

BOP - Temel operatör paneli (CU240 ile uyumlu)**

6SL3255-0AA00-4JA0

IOP - Geliflmifl operatör paneli (CU230P-2 ile uyumlu) ***

6SL3256-0AP00-0JA0

IOP Kap› montaj kiti

45.-

6SL3254-0AM00-0AA0

MMC Card

82.-

6SL3255-0AA00-2AA1

PC-inverter ba¤lant› kiti + starter (DVD)

44.-

6SL3252-0BB00-0AA0

Fren rölesi

89.-

6SL3252-0BB01-0AA0

Safe fren rölesi

35.220.-

6

124.-

Uyar›lar;
* Bir Sinamics G120 motor h›z kontrolü konfigürasyonu temel olarak iki parçadan oluflmaktad›r. Bunlar; kontrol modülü
(CPU) ve güç modülü (PM - Power Module). Bu iki temel parçay› uygulaman›n ihtiyac›na göre seçip birlefltirerek temel
h›z kontrol cihaz› oluflturulur. Bunun ötesinde cihazlar›n parametrelerine üzerinden müdahale edilmek istendi¤inde
ve/veya çal›flma esnas›nda anl›k de¤erler (ak›m, voltaj, frekans vb.) cihaz üzerinden okumak istendi¤inde bir adet
operatör panelinin de (BOP) cihazlara ilave edilmesi gerekir.
** Temel Operatör paneli (BOP) sadece CU240 tip kontrol ünitelerine tak›labilir.
*** Geliflmifl operatör paneli (IOP) sadece CU230P-2 kontrol ünitesine direkt tak›labilir.
Uygulama Alanlar›: Fan, pompa, konveyör, kompresör, mikser, extruder, asansör vinç, k›r›c› ve genel
uygulamalar.

Siemens hareket kontrol sistemleri hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaflabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Aykut Teker

Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81

6/2

SINAMICS G120
‹nteraktif Türkçe E¤itim Program›na
www.siemens.com.tr/motionclub
sitemizden ulaflabilirsiniz.

Girifl / Ç›k›fl

Siparifl No

Normal fiartlarda Kullan›m
Nominal
Güç
Ç›k›fl
(kW)
Ak›m› (A)

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

H›z Kontrol Cihazlar›

A¤›r fiartlarda Kullan›m
Nominal
Güç
Ç›k›fl
(kW)
Ak›m› (A)

YxGxD*
Boyutlar

Birim Fiyat›
Euro/Adet

• CE Direktiflerine Tam Uyumlu

3faz400V/3faz400V

SINAMICS G120 SER‹S‹ MODÜLER AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI - PM240 GÜÇ MODÜLLER‹

6

Girifl / Ç›k›fl

6SL3224-0BE13-7UA0
6SL3224-0BE15-5UA0
6SL3224-0BE17-5UA0
6SL3224-0BE21-1UA0
6SL3224-0BE21-5UA0
6SL3224-0BE22-2UA0
6SL3224-0BE23-0UA0
6SL3224-0BE24-0UA0
6SL3224-0BE25-5UA0
6SL3224-0BE27-5UA0
6SL3224-0BE31-1UA0
6SL3224-0BE31-5UA0
6SL3224-0BE31-8UA0
6SL3224-0BE32-2UA0
6SL3224-0BE33-0UA0
6SL3224-0BE33-7UA0
6SL3224-0BE34-5UA0
6SL3224-0BE35-5UA0
6SL3224-0BE37-5UA0
6SL3224-0BE38-8UA0
6SL3224-0BE41-1UA0
6SL3224-0XE41-3UA0
6SL3224-0XE41-6UA0
6SL3224-0XE42-0UA0

Siparifl No

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250

1.3
1.7
2.2
3.1
4.1
5.9
7.7
10.2
18
25
32
38
45
60
75
90
110
145
178
205
250
302
370
477

Normal fiartlarda Kullan›m
Nominal
Güç
Ç›k›fl
(kW)
Ak›m› (A)

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200

1.3
1.7
2.2
3.1
4.1
5.9
7.7
10.2
13.2
19
26
32
38
45
60
75
90
110
145
178
205
250
302
370

173x73x210
173x73x210
173x73x210
173x73x210
173x73x210
270x153x230
270x153x230
270x153x230
334x189x250
334x189x250
334x189x250
419x275x260
419x275x260
419x275x260
499x275x260
499x275x260
634x350x372
634x350x372
634x350x372
634x350x372
634x350x372
1533x326x547
1533x326x547
1533x326x547

308.333.352.408.501.625.680.805.1.083.1.384.2.039.2.516.2.931.3.286.4.130.5.449.6.533.7.453.9.592.10.681.11.715.16.310.17.842.22.980.-

YxGxD*
Boyutlar

Birim Fiyat›
Euro/Adet

A¤›r fiartlarda Kullan›m
Nominal
Güç
Ç›k›fl
(kW)
Ak›m› (A)

3faz400V/3faz400V

SINAMICS G120 SER‹S‹ MODÜLER AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI - REJENERAT‹F PM250 GÜÇ MODÜLLER‹
6SL3225-0BE25-5AA1
6SL3225-0BE27-5AA1
6SL3225-0BE31-1AA1
6SL3225-0BE31-5AA0
6SL3225-0BE31-8AA0
6SL3225-0BE32-2AA0
6SL3225-0BE33-0AA0
6SL3225-0BE33-7AA0
6SL3225-0BE34-5AA0
6SL3225-0BE35-5AA0
6SL3225-0BE37-5AA0

7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90

18
25
32
38
45
60
75
90
110
145
178

5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75

13.2
19
26
32
38
45
60
75
90
110
145

334x189x250
334x189x250
334x189x250
512x275x260
512x275x260
512x275x260
635x275x260
635x275x260
934x350x372
934x350x372
934x350x372

1.748.2.201.2.784.3.431.4.014.4.661.6.085.7.057.8.092.9.193.11.329.-

Bütün boyutland›rmalar mm birimindedir.

Uyar›lar:
• Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girifli yapmak için operatör panel kullan›lmal›d›r
• Yukar›daki ürünler güç modülleri olup, kontrol modüller (CPU) standart de¤ildir! Mutlaka yukar›daki güç modüllerine uygun bir CPU
eklenmek zorunlulu¤u vard›r. CPU seçenekleri için SINAMICS G120 motor h›z kontrol cihazlar› CPU seçenekleri sayfas›na bak›n›z
• Ayr›labilir operatör paneli fiyata dahil de¤ildir
• Sinamics G120 PM240 güç modüllerinde 132kW (normal flartlarda kullan›m) gücüne kadar %100'lük fren k›y›c› modülü dahili olarak bulunmaktad›r
• Sinamics G120 PM 250 güç modülleri, tüm güçlerde %100 REJENERAT‹F çal›flmaya uygun olup, vinç, asansör, afla¤› yönlü konveyör gibi
yer çekimine karfl› ve/veya yüksek ataletli yüklerin daha k›sa sürelerde durdurulmas› gibi yüklerde ortaya ç›kacak frenleme direnci ihtiyac›n›
ortadan kald›rd›¤› gibi, dirençte yak›larak havaya at›lacak bu enerjiyi flebekeye geri vererek önemli miktarda enerji tasarrufu imkan›n› sunar.
Afl›r› Yük Kapasitesi (PM240 için);
Normal fiartlarda Kullan›m (0,37...250kW) : Maksimum 40°C ortam s›cakl›¤›nda, her 5dk'da / 3sn. %150 In ve 57sn. %110 In
A¤›r fiartlarda Kullan›m (0,37...75kW) : Maksimum 50°C ortam s›cakl›¤›nda, her 5dk'da / 3sn. %200 In ve 57sn. %150 In
A¤›r fiartlarda Kullan›m (90...200kW) : Maksimum 40°C/50°C ortam s›cakl›¤›nda, her 5dk'da / 3sn. %160 In ve 57sn. %136 In
Afl›r› Yük Kapasitesi (PM250 için);
Normal fiartlarda Kullan›m: Maksimum 40°C ortam s›cakl›¤›nda, her 5dk'da / 3sn. %150 In ve 57sn. %110 In
A¤›r fiartlarda Kullan› : Maksimum 50°C ortam s›cakl›¤›nda, her 5dk'da / 3sn. %200 In ve 57sn. %150 In

6/3

Ürün Sorumlusu: Aykut Teker

Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81

479.5..4.247.45 6SE6400-3CC11-2FD0 55..2.230.288.2 0.558.974.3 6SL3203-0CD21-4AA0 4 6SL3203-0CD22-2AA0 7.4 7.2 4 5..870.0.1.394..1.270.45 55.382.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 Normal fiartlarda Kullan›m Güç Aral›¤› (kW) Sürekli Maksimum Direnç Frenleme Frenleme (Ohm) (kW) (kW) 6 Birim Fiyat› Euro/Adet PM240/PM340 Güç Modülleri için SINAMICS PM240/PM340 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N FRENLEME D‹RENÇLER‹ 6SE6400-4BD11-0AA0 6SL3201-0BE12-0AA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0 6SE6400-4BD22-2EA1 6SE6400-4BD24-0FA0 6SE6400-4BD26-0FA0 6SL3000-1BE31-3AA0 6SL3000-1BE32-5AA0 0.2.575.1.- 0.558.com.90 110.4.- 6/4 .6 25 50 2 4 13 24 44 80 120 125 250 390 160 56 27 15 8 5..417.2 247.1.250.1.2 2.75 6SE6400-3CC11-7FD0 90 6SL3000-0CE32-3AA0 110 132 6SL3000-0CE32-8AA0 6SL3000-0CE33-3AA0 160 6SL3000-0CE35-1AA0 200.647..817.029.15 18..1 6SE6400-3CC00-6AD3 1.22 30 6SL3203-0CD25-3AA0 6SL3203-0CJ28-6AA0 37.1 0.591.11 6SL3203-0CD23-5AA0 15 6SL3203-0CJ24-5AA0 18.SINAMICS G120 ‹nteraktif Türkçe E¤itim Program›na www.3..tr/motionclub sitemizden ulaflabilirsiniz.5 2.5.30 37..195.. 5 Mart 2011 / Fiyat Listesi H›z Kontrol Cihazlar› Siparifl No Normal fiartlarda Kullan›m Güç Aral›¤› (kW) Birim Fiyat› Euro/Adet SINAMICS PM240/PM340 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N G‹R‹fi fiOK BOB‹NLER‹ 6SE6400-3CC00-2AD3 0.250 0.5.2.15 18.248.782.250 PM240/PM340 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N 135..173.250 50 250kW (15 sn.558.082.1.394.2.212...65 1.4 2.870.673.37.132 160 200.2..55 6SE6400-3CC00-4AD3 0.870.1.558..250kW) 6SL3300-1AE32-5AA0 Ürün Sorumlusu: Aykut Teker 160.202.3.37.095.5 6SL3203-0CD21-0AA0 2..4 7..5.212.. boyunca) Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81 4.5 4.704.569..5...- SINAMICS G120 PM240 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N FRENLEME MODÜLÜ PM240 Güç Modülü için (160.603.205.75.2.170.- PM240/PM250 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N SINAMICS G120 PM240/PM250 GÜÇ MODÜLLER‹ ‹Ç‹N ÇIKIfi fiOK BOB‹NLER‹ 6SE6400-3TC00-4AD2 6SL3202-0AE21-0CA0 6SL3202-0AJ23-2CA0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-3TC07-5ED0 6SE6400-3TC14-5FD0 6SE6400-3TC15-4FD0 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3000-2BE32-1AA0 6SL3000-2BE32-6AA0 6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3000-2BE35-0AA0 Siparifl No 230.37.siemens...2.5 2.051.

257.55 0.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 0.9 5.5 7.843. Normal kullan›mda Maksimum 40 °C ortam s›cakl›¤›nda.9 1.75 1. %150 In Micromaster 430 için. Ürün Sorumlusu: Aykut Teker 6/5 Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81 225.5 11 11 15 18.2 3 4 5.25 0.- .3 3 3.55 0.75 1.836.6.5 2.202.538.206. Maksimum 50 °C ortam s›cakl›¤›nda.1.673.10.7.9 7.37 0.1 1.444.293. konveyör.75 1.siemens. Ayr›labilir operatör paneli fiyata dahil de¤ildir.5 7.645.12 0.9 5.55 0.37 0.2.658.EMC UYUMLU.5 7.711.2 13.282.354. • Bütün boyutland›rmalar mm birimindedir.2 1.2 19 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 477 0.5 2.302.755.404.1 1.37 0.2 13. Afl›r› Yük Kapasitesi.648.1 1. A¤›r flartlar kullan›mda Maksimum 50°C ortam s›cakl›¤›nda.624.7 2.1.2 3 4 5.12 0.2 1.1 3 4 5.9 1. %140 In ve 1dk. STANDART AC MOTOR HIZ KONTROL CiHAZLARI AÇIKÇEVR‹M AKISAL VEKTÖR KONTROL PERFORMANSLI / CE D‹REKT‹FLER‹NE TAM UYUMLU 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6420-2UC12-5AA1 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6420-2UC15-5AA1 6SE6420-2UC17-5AA1 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6420-2UC21-5BA1 6SE6420-2UC22-2BA1 6SE6420-2UD13-7AA1 6SE6420-2UD15-5AA1 6SE6420-2UD17-5AA1 6SE6420-2UD21-1AA1 6SE6420-2UD21-5AA1 6SE6420-2UD22-2BA1 6SE6420-2UD23-0BA1 6SE6420-2UD24-0BA1 6SE6420-2UD25-5CA1 6SE6420-2UD27-5CA1 6SE6420-2UD31-1CA1 6SE6430-2UD31-5CA0 6SE6430-2UD31-8DA0 6SE6430-2UD32-2DA0 6SE6430-2UD33-0DA0 6SE6430-2UD33-7EA0 6SE6430-2UD34-5EA0 6SE6430-2UD35-5FA0 6SE6430-2UD37-5FA0 6SE6430-2UD38-8FA0 6SE6430-2UD41-1FA0 6SE6430-2UD41-3FA0 6SE6430-2UD41-6GA0 6SE6430-2UD42-0GA0 6SE6430-2UD42-5GA0 0.270.614.4.2 0. kompresör ve genel makina uygulamalar›.3 3 3.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 0.2 0.5 7.073.37 0.2 19 26 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 202x149x172 202x149x172 202x149x172 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 202x149x172 202x149x172 202x149x172 245x185x195 245x185x195 245x185x195 245x185x195 520x275x245 520x275x245 520x275x245 650x275x245 650x275x245 850x350x320 850x350x320 850x350x320 1400x326x356 1400x326x356 1533x326x545 1533x326x545 1533x326x545 Micromaster 420 Micromaster 430 Uygulama Alanlar› : Fan. her 5dk'da / 1 dk %150 In.1 1.1 3 4 5.6 2.2.4 10.1.7 2.75 1.5 11 15 18.243.7 10.708.7 10. pompa.4.3.481. Siemens hareket kontrol sistemleri hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www. Parametre girifli yapmak için operatör panel kullan›lmal›d›r.15.3.4 10.6 2.626.17. Uyar›: Operatör panelleri opsiyoneldir.127. %110 In Micromaster 430 için.9 7. her 5dk'da / 3s.com.5.766.4 1.25 0.5 2. Micromaster 420 için.704.633.518.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi H›z Kontrol Cihazlar› Girifl / Ç›k›fl Siparifl No Normal fiartlarda Kullan›m Nominal Güç Ç›k›fl Ak›m› (A) (kW) A¤›r fiartlarda Kullan›m Nominal Güç Ç›k›fl Ak›m› (A) (kW) YxGxD* Boyutlar Birim Fiyat› Euro/Adet Micromaster 420 Micromaster 430 6 Micromaster 420 3faz400V / 3faz 400V 1-3faz230V/3faz230V MICROMASTER 420/430 .5 2.55 0.927.21.4 1.tr/motionclub sitemizden ulaflabilirsiniz. her 5dk'da / 1dk.11.

247.7.2.4 5.733.5 7.4 10.391.10.7 2.12 0.2 0.12 0.CE D‹REKT‹FLER‹NE TAM UYUMLU 6SE6440-2UC11-2AA1 6SE6440-2UC12-5AA1 6SE6440-2UC13-7AA1 6SE6440-2UC15-5AA1 6SE6440-2UC17-5AA1 6SE6440-2UC21-1BA1 6SE6440-2UC21-5BA1 6SE6440-2UC22-2BA1 6SE6440-2UD13-7AA1 6SE6440-2UD15-5AA1 6SE6440-2UD17-5AA1 6SE6440-2UD21-1AA1 6SE6440-2UD21-5AA1 6SE6440-2UD22-2BA1 6SE6440-2UD23-0BA1 6SE6440-2UD24-0BA1 6SE6440-2UD25-5CA1 6SE6440-2UD27-5CA1 6SE6440-2UD31-1CA1 6SE6440-2UD31-5DA1 6SE6440-2UD31-8DA1 6SE6440-2UD32-2DA1 6SE6440-2UD33-0EA1 6SE6440-2UD33-7EA1 6SE6440-2UD34-5FA1 6SE6440-2UD35-5FA1 6SE6440-2UD37-5FA1 6SE6440-2UD38-8FA1 6SE6440-2UD41-1FA1 6SE6440-2UD41-3GA1 6SE6440-2UD41-6GA1 6SE6440-2UD42-0GA1 0.37 0.1 1.5 2.17.75 1.3 1.288. %110 In A¤›r flartlarda kullan›m: Maksimum 50°C ortam s›cakl›¤›nda.546.2 13..37.643. vinç.- Micromaster 440 6 Micromaster 440 Sürekli Maksimum Birim Fiyat› Frenleme Frenleme Direnç Euro/Adet (Ohm) (W) (W) 400V Beslemeli cihazlar için 230V Beslemeli cihazlar için MICROMASTER 440 FRENLEME D‹RENÇLER‹ 6SE6400-4BC05-0AA0 6SE6400-4BC11-2BA0 6SE6400-4BD11-0AA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0 6SE6400-4BD22-2EA1 6SE6400-4BD24-0FA0 0.3.289.1 1.23.0.1.7 10.1.55 0.000 180 68 390 160 56 27 15 8 200. mikser. Afl›r› yük kapasitesi: Normal flartlarda kullan›m: Maksimum 40°C / 50°C ortam s›cakl›¤›nda.75 50 120 100 200 650 1. • Micromaster 440’lar 0. asansör.9 7.229.1 5.75 1.072.9 7.000 2.000 24.200 2.- Uygulama Alanlar› : Fan.812.12.1 4.2.VEKTÖR PERFORMANSLI EMC UYUMLU AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI .5 2.22 30.5.479.4 1.2 3 4 7.722.5 11 15 18.12kW. her 5dk’da / 3s %200 In ve 1 dk.782.335.55 0.9 1. Parametre girifli yapmak için operatör panel kullan›lmal›d›r..2 3.90kW (normal flartlarda kullan›m) aras› güçlerde fren k›y›c› modülü dahili olarak bulunmaktad›r.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 0.200 4.5..2 19 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 477 A¤›r fiartlarda Kullan›m Güç Aral›¤› (kW) 0.740.75 1.394.647. kompresör.5 2.16.37 0.5 7.927.181.4.4 10.9.371.1 1.37 45.644.25 0.415.562. • Bütün boyutland›rmalar mm birimindedir.1 5.7 10.. Uyar›: Operatör panelleri opsiyoneldir.736.75 1.1. her 5 dk’da / 3s % 140 In ve 1dk.2 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 Siparifl No 0..2.5 2.671.3.7 2.3 3 3. pompa. • Ayr›labilir operatör paneli fiyata dahil de¤ildir.000 44.014.696. extruder.11.762.9 1. %150 In Ürün Sorumlusu: Aykut Teker Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81 6/6 .2 0.55 0.5 2.. konveyör.410.3 3 3.2 3.000 4.5 11 15 18.1.603..55 0.6.25 0.1.37 0..000 80.3 1.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi H›z Kontrol Cihazlar› Girifl / Ç›k›fl Normal fiartlarda Kullan›m Nominal Güç Ç›k›fl Ak›m› (A) (kW) Siparifl No A¤›r fiartlarda Kullan›m Nominal Güç Ç›k›fl Ak›m› (A) (kW) YxGxD* Birim Fiyat› Boyutlar Euro/Adet 3faz400V / 3 faz400V 1 faz 230V/3 faz 230V 3 faz 230V/3 faz 230V MICROMASTER 440 ..832.952.454.400 2.477.9 5.4 26 32 38 45 62 75 90 110 145 178 205 250 302 370 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 202x149x172 202x149x172 202x149x172 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 173x73X149 202x149x172 202x149x172 202x149x172 245x185x195 245x185x195 245x185x195 520x275x245 520x275x245 520x275x245 650x275x245 650x275x245 850x350x320 850x350x320 850x350x320 1400x326x356 1400x326x356 1533x326x545 1533x326x545 1533x326x545 323.382.4 1.366.9 5. k›r›c› ve genel uygulamalar.2.1 1.11 15..37 0.1.1 4.000 24.5 7.1.7 2.000 13.2 3 4 5.2 0.731.643.7 2.75 1.

Inverter Ba¤lant› Kiti BOP/AOP Kap› Montaj Kiti Enkoder Modulülü (Micromaster 440 için) Normal fiartlarda Kullan›m Güç Aral›¤› (kW) 51.1.230.250.394. Micromaster 430 için Gelifltirilmifl Operatör Paneli (AOP).230.2...75 1..2.0.558.tr/motionclub sitemizden ulaflabilirsiniz.647.37.- 400V Beslemeli cihazlar için 230V Beslemeli cihazlar için AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZI ÇIKIfi fiOK BOB‹NLER‹ 6SE6400-3TC00-4AD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC00-4AD2 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC08-0ED0 6SE6400-3TC07-5ED0 6SE6400-3TC14-5FD0 6SE6400-3TC15-4FD0 6SE6400-3TC14-5FD0 6SL3000-2BE32-1AA0 6SL3000-2BE32-6AA0 6SL3000-2BE33-2AA0 6SL3000-2BE33-8AA0 6SL3000-2BE35-0AA0 0.558.1.5.0.870.3.5.1.167.212.3.5 2.870.- .2.com.45 55.37.135..37.095.2.1 1.230.12.0.170.1..55 0.173.116.673..870.12.. Micromaster 420/440 için Temel Operatör Paneli (BOP-2).141.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 Siemens hareket kontrol sistemleri hakk›ndaki ayr›nt›l› tüm teknik katalog bilgisine www..029..558.- Birim Fiyat› Euro/Adet 1 faz 230V Beslemeli cihazlar için AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZI G‹R‹fi fiOK BOB‹NLER‹ 400V Beslemeli cihazlar için 6 6SE6400-3CC00-4AB3 6SE6400-3CC01-0AB3 6SE6400-3CC02-6BB3 6SE6400-3CC03-5CB3 6SE6400-3CC00-2AD3 6SE6400-3CC00-4AD3 6SE6400-3CC00-6AD3 6SE6400-3CC01-0BD3 6SE6400-3CC01-4BD3 6SE6400-3CC02-2CD3 6SE6400-3CC03-5CD3 6SE6400-3CC04-4DD0 6SE6400-3CC05-2DD0 6SE6400-3CC08-3ED0 6SE6400-3CC11-2FD0 6SE6400-3CC11-7FD0 6SL3000-0CE32-3AA0 6SL3000-0CE32-8AA0 6SL3000-0CE33-3AA0 6SL3000-0CE35-1AA0 0.974.195.5 2..197.230.558.2 0.591.0.704.250 116.221.212..51.247.51. 6/7 Ürün Sorumlusu: Aykut Teker Tel: 0216 459 31 71 Faks: 0216 389 62 81 181..11 15 18.575.siemens.817..167.569.75.270..247.22 30 37.4.75 90 110 132 160 200.1.15 18.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi H›z Kontrol Cihazlar› Siparifl No Aç›klama Birim Fiyat› Euro/Adet MICROMASTER AKSESUARLARI 6SE6400-0BP00-0AA0 6SE6400-0BE00-0AA0 6SE6400-0AP00-0AA1 6SE6400-1PB00-0AA0 6SE6400-1PC00-0AA0 6SE6400-0PM00-0AA0 6SE6400-0EN00-0AA0 Siparifl No Temel Operatör Paneli (BOP).2..25 0.4 5.082.394..3 4 5.5.2 3 0.1. Micromaster 420/440 için Profibus Modülü PC .2.2.75 1.

- 6AU1240-1AA00-0AA0 6AU1720-1KA00-0AA0 SIMOTION MEMORY-CARD FOR SIMOTION C240 WITH BOOTLOADER AND KERNEL MMC-CARD FEPROM 64MB 249.16 MC eksen / 8DI / 8DIO SIMOTION D435 .COMPACT FLASH CARD 1 GB .266.4. 1 ETHERNET 4. 2 Röle çıkısı 2AI.16 DIO 2 Drive Cliq soketi 327. 2 Drive Cliq soketi TM17 -Terminal Modül High feature .523.- Simotion Scout Lisanslar› 6AU1810-1BA41-5XA0 6AU1810-1BA41-5XE0 6AU1810-1CA41-5XA0 SIMOTION Engineering System SCOUT V4. 2 PROFIBUS.700. SIZER yaz›l›m›n› temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.795.582.327. ISOPROFIBUS BOARD WITH WINDOWS XP PRO SIMOTION P350-BOX WITH CD-ROM WITH INTEL PENTIUM M 2GHZ PROSESSOR 512 MBYTE SDRAM INCL.713.249. 2AO. 2 PROFIBUS.64 MC eksen / 8DI / 8DIO SIMOTION D Haf›za Kart› .457.- Not: Ürün konfigürasyonu ç›kartmak için "SIZER" yaz›l›m›n› kullanabilirsiniz.429.252. 2 Drive Cliq soketi TM41 .Terminal Modül .- SIMOTION C2XX 6AU1240-1AB00-0AA0 SIMOTION P350 6AU1350 3AK41 1BE2 6AU1350 3AK43 1BE2 6AU1300-0CB00-0AA0 6AU1300-0EB00-0AA0 6. ANALOG AND STEPPER DRIVES ONBOARD PERIPHERALS 18DI/8DO.487.1 MC Eksen / 4DI / 4DIO PROFINET INTERFACE SIMOTION D425 .Terminal Modül .SINAMICS DRIVE SOFTWARE ve SIMOTION KERNEL güncel firmware dosyalar›yla birlikte.3.473.- 7 3.- Terminal ve Sensör Modülleri 6SL3055 0AA00 5AA3 6SL3055 0AA00 5BA3 6SL3055 0AA00 5CA2 6SL3055-0AA00-2TA0 6SL3055-0AA00-2CA0 6SL3055 0AA00 3AA1 6SL3055 0AA00 3PA1 6SL3055-0AA00-3FA0 6SL3055-0AA00-3HA0 SMC10 SINAMICS SENSOR MODUL / Resolver SMC20 SINAMICS SENSOR MODULE / SIN/COS SMC30 SINAMICS SENSOR MODULE / Encoder TB30 SINAMICS TERMINAL BOARD / 4DI.797. 1AI.795.4.434. 1TTL Encoder simulasyonu çıkısı.2.- SIMOTION P350-BOX WITHOUT CD-ROM WITH INTEL PENTIUM M 2GHZ CPU 512 BYTE SDRAM INCL.1 SP4 DVD SIMOTION Engineering System SCOUT V4.8DI. 1PTC. ISOPROFIBUS BOARD WITH WINDOWS XP PRO SIMOTION PANEL FRONT P012T 12" TOUCH COLOR TFT DISPLAY 800 X 600 PIXELS SIMOTION PANEL FRONT P015T 15" TOUCH COLOR TFT DISPLAY 1024 X 768 PIXELS 6.509. 2 Drive Cliq soketi TM15 . 2AI.- SIMOTION MOTION CONTROLLER C240 PN ANALOG AND STEPPER DRIVES ONBOARD PERIPHERALS 18DI/8DO.24 DIO.4IO.1 MC Eksen / 4DI / 4DIO PROFIBUS INTERFACE SIMOTION D410 PN . 1.16 MC eksen / 8DI / 8DIO SIMOTION D445 .1 SP4 Upgrade DVD SIMOTION ENGINEERING SYSTEM SCOUT 4.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Simotion Hareket Kontrol Üniteleri Referans Aç›klama Birim Fiyat› Euro/Adet SIMOTION D4XX 6AU1410-0AA00-0AA0 SIMOTION D410 DP . 4DO.531. 4I/O.- 6AU1410-0AB00-0AA0 6AU1425-0AA00-0AA0 6AU1435-0AA00-0AA1 6AU1445-0AA00-0AA0 6AU1400-2PA01-0AA0 1. 3 PROFINET 4. 4DI.6.412.Terminal Modül . 1 ETHERNET.548.1 SP2 STANDALONE FULL LICENSE 3. 2AO CBC10 SINAMICS COMMUNICATION BOARD CAN TM31 .647.100. 7/1 .- SIMOTION MOTION CONTROLLER C240 FOR PROFIBUS-.606.

80 3.293 .5 20.43 0.433 .02 0.7 3.667 .9 3.00 1.5 4x1.38 0.1.6 4.1.4 8 11.3 3.5 1.973 .7 7.77 4.15 1.159.60 1.60 1.85 1.4 15 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 4500 4500 4500 4500 Not: Ürün konfigürasyonu ç›kartmak için "SIZER" yaz›l›m›n› kullanabilirsiniz.5 4x1.46 0.8 16.5 4x1.5 0.136 .5 1 1 1 1 4x1.00 1.80 3.1.1.8 1.4 1.1.1 5.69 1.30 1.673 .1.7 1.7 8.3 1.5 4x1.29 2.45 2.30 1.87 5.5 4x1.4 2.061 .4 11.46 0.8 1.74 2.60 3.5 0.3 6.673 .8 10.2.087 .5 4x1.5 1 1 1 1 4x1.77 4.1.85 1.1. 7/2 7 .5 4x1.6 9 0.1 1.75 1.5 4x1.5 1.1.756 .986 .5 18 16 4.7 1.6 3 3 6 11 8 16 18 27 36 48 48 6 11 8 16 1.00 1.2 1.63 0.391 .986.4 11.595 .9 2.00 1.496 .5 31 20 6.422 .061.3.09 2.1.5 4x1.1.5 1.5 4x1.45 2.4 1.7 2.2.087 .5 26 37 3.5 4x1.2 4.29 2.648 .5 963 .5 4x1.5 8 4.5 1.021.95 3.1.844 .2.036 .38 0.82 1 1 1 1 1 4x1.973 .1.6 0.1.293 .1.60 2.1 6.38 0.1.09 2.3 3.17 7.02 0.667 .95 2.1 1.431 .648 .1.1.60 1.4 15 300V DC 1FK7 Serisi Frenli Servomotorlar 300V DC 1FK7022-5AK21-1PB0 1FK7032-5AF21-1PB0 1FK7033-7AF21-1PB0 1FK7034-5AF21-1PB0 1FK7042-5AF21-1PB0 0.5 4x4 4x10 4x2.74 2.2 12 7.087.8 1.1.00 1.194.270 .- 0.17 7.2 4.82 1. kesiti Birim Fiyat› (KW) Boyutu (m2) Euro/Adet 300V DC 1FK7 Serisi Servomotorlar 300V DC 1FK7022-5AK21-1PA0 1FK7032-5AF21-1PA0 1FK7033-7AF21-1PA0 1FK7034-5AF21-1PA0 1FK7042-5AF21-1PA0 0.6 3 3 6 11 8 16 18 27 36 48 48 6 11 8 16 1.1.3.7 8.50 0.- 0.- 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 4500 4500 4500 4500 0.2 19 27.5 31 20 6.5 4x1.5 4x1.5 4x1.8 16.7 5.9 6000 3000 3000 3000 3000 0.60 1.5 18 16 4.4 1.1.7 5.5 4x2.293.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi 1FK7 Serisi DRIVE CLIQ’li Servomotorlar Referans MN M0100K I0100K nN (Nm) (A) (rpm) (Nm) IN (A) Kablo PN Kon.95 2.4 7.9 2.5 4x1.5 4x1.5 4x1.1 1.87 5.169 .234 .1.6 4.5 4x1.433 .5 4x1.7 5 5.1.1.7 7.3 1.3.2 19 27.5 1.5 4x1.00 1.8 10.5 8 4.25 4.5 963.8 1 1.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.7 2.48 2.37 8.60 2.5 4x1.82 1 1 1 1 1 4x1.5 4x1.6 9 0.3 1.60 3.159 .25 4.2.6 4.1 1.31 0.136.20 1.097 .270 .9 3.257 .1.1.234.5 4x1.7 5 5.14 3.5 4x1.48 2.85 1.69 1.8 10.5 4x1.6 4.30 1.3.5 4x1.40 1.5 12 15.1 1.2.82 1.75 1.391 .1.14 3.6 1.5 1.5 4x1.5 26 37 3.2 12 7.1.1.595 .63 0.4 7.20 1.00 1.85 1.4 8 11.8 1.8 10.5 4x1.5 4x1.5 4x2.31 0.5 4x1.50 0.5 4x4 4x10 4x2. SIZER yaz›l›m›n› temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.39 3.8 1.1 5.6 0.43 0.5 1.5 4x1.- 600V DC 1FK7 Serisi Servomotorlar 600V DC 7 1FK7022-5AK71-1PA0 1FK7032-5AK71-1PA0 1FK7034-5AK71-1PA0 1FK7040-5AK71-1PA0 1FK7042-5AK71-1PA0 1FK7042-5AF71-1PA0 1FK7060-5AF71-1PA0 1FK7063-5AF71-1PA0 1FK7080-5AF71-1PA0 1FK7083-5AF71-1PA0 1FK7100-5AF71-1PA0 1FK7101-5AF71-1PA0 1FK7103-5AF71-1PA0 1FK7105-5AF71-1PA0 1FK7105-5AC71-1PA0 1FK7060-5AH71-1PA0 1FK7063-5AH71-1PA0 1FK7080-5AH71-1PA0 1FK7083-5AH71-1PA0 0.1.5 12 15.257 .7 3.2 1.1.5 1.15 1.38 0.1.60 1.1 1.5 20.95 3.496 .5 4x1.5 4x1.40 1.3 6.4 2.1 6.243 .9 6000 3000 3000 3000 3000 600V DC 1FK7 Serisi Frenli Servomotorlar 600V DC 1FK7022-5AK71-1PB0 1FK7032-5AK71-1PB0 1FK7034-5AK71-1PB0 1FK7040-5AK71-1PB0 1FK7042-5AK71-1PB0 1FK7042-5AF71-1PB0 1FK7060-5AF71-1PB0 1FK7063-5AF71-1PB0 1FK7080-5AF71-1PB0 1FK7083-5AF71-1PB0 1FK7100-5AF71-1PB0 1FK7101-5AF71-1PB0 1FK7103-5AF71-1PB0 1FK7105-5AF71-1PB0 1FK7105-5AC71-1PB0 1FK7060-5AH71-1PB0 1FK7063-5AH71-1PB0 1FK7080-5AH71-1PB0 1FK7083-5AH71-1PB0 0.1.39 3.37 8.5 4x1.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.4 1.5 4x1.

1 KW 2 X 8.020.2.7 KW 2 X 1.907 .281.3. 150mmx380mmx270mm 6SL3130-7TE25-5AA3 Active Line Modül.1.4 KW 2.218. SIZER yaz›l›m›n› temin etmek için lütfen Solution Partner MC yetkili firmalar ile irtibata geçiniz.262. 400V.753.- Çift Motor Modülleri (Dahili Fanl›) 6SL3120-2TE13-0AA3 6SL3120-2TE15-0AA3 6SL3120-2TE21-0AA3 6SL3120-2TE21-8AA3 Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Double Motor Modül 400V 100 mm x 380mm x 270mm Basic Line Modül 400V (Dahili Fanl›) AC/DC Besleme ünitesi 6SL3130-1TE22-0AA0 Basic Line Modül 400V.Güç Normal Kullan›m (KW) Güç A¤›r fiartlarda kullan›m (KW) Birim Fiyat› Euro/Adet Tek Motor Modülleri (Dahili Fanl›) 6SL3120-1TE13-0AA3 6SL3120-1TE15-0AA3 6SL3120-1TE21-0AA3 6SL3120-1TE21-8AA3 6SL3120-1TE23-0AA3 6SL3120-1TE24-5AA3 Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm Single Motor Modül 400V 100 mm x 380mm x 270mm Single Motor Modül 400V 150 mm x 380mm x 270mm 3A 5A 9A 18 A 30 A 45 A 1.731.8 KW 2 X 9.2 KW 1.832 .7 KW 16 KW 24 KW 1.983. 6SL3130-1TE24-0AA0 Basic Line Modül 400V.7 KW 2 X 4.2. 400V. 200mmx380mmx270mm 16 KW 36 KW 55 KW 2.2 KW 13.124.- Basic Line Moduller için 400V girifl flok bobini 6SL3000-0CE22-0AA0 20 KW Basic Line Modül için girifl flok bobini 6SL3000-0CE24-0AA0 40 KW Basic Line Modül için girifl flok bobini 262.924.3 KW 2 X 4. 400V.7 KW 4.3.1.- Smart Line Modül 400V (Dahili Fanl›) 4 Bölge / Regenarative AC/DC Besleme ünitesi 6SL3130-6AE15-0AB0 6SL3130-6AE21-0AB0 6SL3130-6TE21-6AA3 6SL3130-6TE23-6AA3 Smart Line Modül 400V 50 mmx380mmx270mm Smart Line Modül 400V 50 mmx380mmx270mm Smart Line Modül 400V 100 mmx380mmx270mm Smart Line Modül 400V 100 mmx380mmx270mm 5 KW 10 KW 16 KW 36 KW 862.1.1 KW 8. 7/3 7 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SINAMICS S120 Modüler Sürücü Üniteleri Referans Birim Fiyat› Euro/Adet Aç›klama Kontrol Ünitesi / CF Kartlar 6SL3040-0MA00-0AA1 6SL3054-0AA00-1AA0 6SL3054-0AA01-1AA0 6SL3040-1MA00-0AA0 6SL3054-0ED00-1BA0 6SL3054-0ED01-1BA0 6SL3055-0AA00-4BA0 CU320 Sinamics S120 Kontrol Ünitesi CU320 Sinamics Kompaktflash kart (CF Card) CU320 Sinamics CF Card "PERFORMANCE EXTENSION 1" Opsiyonu ile birlikte CU320-2 DP Sinamics S120 Kontrol Ünitesi CU320-2 DP için Sinamics Kompaktflash kart (CF Card) CU320-2 DP için Sinamics CF Card "PERFORMANCE EXTENSION 1" Opsiyonu ile birlikte BASIC OPERATOR PANEL BOP20 Motor Modules 400V (Dahili Fanl›) I rated (A) 753 .1.4.- Smart Line Moduller için 400V girifl flok bobini 6SL3000-0CE15-0AA0 6SL3000-0CE21-0AA0 6SL3000-0CE21-6AA0 6SL3000-0CE23-6AA0 5 KW Smart Line Modül için girifl flok bobini 10 KW Smart Line Modül için girifl flok bobini 16 KW Smart Line Modül için girifl flok bobini 36 KW Smart Line Modül için girifl flok bobini 175. 100mmx380mmx270mm 6SL3130-7TE23-6AA3 Active Line Modül.872.- Not: Ürün konfigürasyonu ç›kartmak için "SIZER" yaz›l›m›n› kullanabilirsiniz.1.8 KW 9.- Active Line Modül 400V (Dahili Fanl›) 4 Bölge / Regenarative AC/DC Besleme ünitesi 6SL3130-7TE21-6AA3 Active Line Modül.739. 40KW 20 KW 40 KW 1.607 .622.1.622.1.622.173.3 KW 4.124.- Active Line Moduller için Active Interface Module 6SL3100-0BE21-6AB0 16 KW Active Interface Module 6SL3100-0BE23-6AB0 36 KW Active Interface Module 6SL3100-0BE25-5AB0 55 KW Active Interface Module 1.647.- 2X3A 2X5A 2X9A 2 X 18 A 2 X 1. 20 kW.144.3.4 KW 2 X 2.2.390.6 KW 2.327.2.072.390.6 KW 2 X 2.45.531 .872.7 KW 21 KW 1.218.235.1.815.

925. Encoder Input CU310 PN Kontrol Ünitesi 4I/4IO.3. Encoder Input Sinamics S120 CF Kart CUA31 (Drive Cliq Adaptör ) CUA32 (Drive Cliq Adaptör ) With encoder HTL/TTL Safe Brake Relay -Besleme: 24V DC 6SL3040-0LA00-0AA1 6SL3040-0LA01-0AA1 6SL3054-0AA00-1AA0 6SL3040-0PA00-0AA1 6SL3040.2 A 3.Ürün konfigürasyonu ç›kartmak için "SIZER" yaz›l›m›n› kullanabilirsiniz.3 A 1.110. SIZER yaz›l›m›n› temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.021.146.289.009.6.5 KW 7.858.75 KW 0.9 A PM340 Güç Modülleri 3~AC 400V.0PA01-0AA0 6SL3252.483.945.37 KW 0.5 KW 11 KW 15 KW 18 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 55 KW 75 KW FSA FSA FSA FSA FSA FSB FSB FSB FSC FSC FSC FSD FSD FSD FSE FSE FSF FSF FSF 366.- Normal A¤›r I rated Kullan›m fiartlarda Frame Birim Fiyat› Euro/Adet Kullan›m Size (A) (KW) (KW) PM340 Güç Modülleri 1~AC 230V. 2.15.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SINAMICS S110 ve S120 Kompakt Sürücü Üniteleri Referans Birim Fiyat› Euro/Adet Aç›klama Kontrol Ünitesi/Kontrol Ünitesi Adaptör CU310 DP Kontrol Ünitesi 4I/4IO.755.388 .1.18.75 KW 1.1.Girifl flok bobinleri için sayfa 5/7'e.75 KW FSA FSA FSA 336.12 KW 0.- 1.73.3 A 3.37 KW 0.- Sinamics S110 Kontrol Üniteleri ve MMC kartlar CU305 DP CU305 CAN Bus MMC Kart MMC Kart +FW 6SL3040-0JA00-0AA0 6SL3040-0JA02-0AA0 6SL3054-4AG00-0AA0 6SL3054-4EB00-0AA0 Referans Aç›klama 722. harici frenleme dirençleri için sayfa 5/6'e bak›n›z.7 A 2.2 KW 3 KW 4 KW 7.2.1 A 4.239.5 KW 2.164.570.2.752.316.- .340.75 KW 1.420.37 KW 0.1.192.13.23.- 210 A 260 A 310 A 380 A 490 A 110 KW 132 KW 160 KW 200 KW 250 KW 90 KW 110 KW 132 KW 160 KW 200 KW 0.9 A 7.4.5 KW 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 55 KW 75 KW 90 KW 0.2 KW 3 KW 4 KW 5.222.1 KW 1.8.1.5 KW 2.717.5KW 11 KW 15 KW 18.10.7.7 A 10 A 18 A 25 A 32 A 38 A 45 A 60 A 75 A 90 A 110 A 145 A 178 A 0.364. 7/4 11.300.962.702.88.446 .12 KW 0.1 A 5. Endüstriyel Filtreli 6SL3210-1SB11-0UA0 6SL3210-1SB12-3UA0 6SL3210-1SB14-0UA0 Power Modül 230 V Power Modül 230 V Power Modül 230 V 0.5.1 KW 1.9 A 2.0BB01-0AA0 956.395.785.37 KW 0.55 KW 0.424.863.241.55 KW 0. Endüstriyel Filtreli 7 6SL3210-1SE11-3UA0 6SL3210-1SE11-7UA0 6SL3210-1SE12-2UA0 6SL3210-1SE13-1UA0 6SL3210-1SE14-1UA0 6SL3210-1SE16-0UA0 6SL3210-1SE17-7UA0 6SL3210-1SE21-0UA0 6SL3210-1SE21-8UA0 6SL3210-1SE22-5UA0 6SL3210-1SE23-2UA0 6SL3210-1SE23-8UA0 6SL3210-1SE24-5UA0 6SL3210-1SE26-0UA0 6SL3210-1SE27-5UA0 6SL3210-1SE31-0UA0 6SL3210-1SE31-1UA0 6SL3210-1SE31-5UA0 6SL3210-1SE31-8UA0 Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V Power Modül 400 V PM340 Güç Modülleri 3~AC 400V fiasi 6SL3310-1TE32-1AA3 6SL3310-1TE32-6AA3 6SL3310-1TE33-1AA3 6SL3310-1TE33-8AA3 6SL3310-1TE35-0AA3 Power Modül fiasi 400V Power Modül fiasi 400V Power Modül fiasi 400V Power Modül fiasi 400V Power Modül fiasi 400V Not: 1 .

20 1.95 1.13.3.- 83.35.7.4.5 3.5 1.3.5 1. Liste Fiyat› (Euro) = Sabit de¤er + (kablo boyu x metraj çarpan›) 7 SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Enkoder Kablolar› 6FX5002-2DC10-1XX0 IP20/IP67.5 4x2.7.7.238.6.Metraj Çarpan› 186.5 4x4 4x6 4x10 1 1.3.9.7.5 1 1.- SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Kablolar› (SMC ve TM modülleri için) 6SL3060-4AU00-0AA0 6SL3060-4AA10-0AA0 6SL3060-4AW00-0AA0 6SL3060-4AF10-0AA0 IP20/IP20 IP20/IP20 IP20/IP20 IP20/IP20 DRIVE-CLIQ DRIVE-CLIQ DRIVE-CLIQ DRIVE-CLIQ 0.8.4.9.60 0. with 24V DRIVE CLIQ 5.239.35.38.45 31.243.5 IP Kablo Tipi 3.5 1.- 93.- SINAMICS S120 Modüler tip sürücüler için 1FK7 servomotor güç kablolar› liste fiyat›n› afla¤›daki hesaplama yöntemi ile hesaplayan›z Liste Fiyat› (Euro) = Sabit de¤er + (kablo boyu x metraj çarpan›) 6FX5002-5CS01-1XX0 6FX5002-5CS21-1XX0 6FX5002-5CS11-1XX0 6FX5002-5CS31-1XX0 6FX5002-5CS41-1XX0 6FX5002-5CS51-1XX0 6FX5002-5CS61-1XX0 Referans 4x1.3.3.2.5 1.146.5 1.3.155.1.7.7.188.9.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Servo Motor Kablolar› Referans Kesit mm2 Motor Konnektör Boyutu Metraj Çarpan› Sabit de¤er SINAMICS S120 Kompakt tip sürücüler için 1FK7 servomotor güç kablolar› liste fiyat›n› afla¤›daki hesaplama yöntemi ile hesaplayan›z Liste Fiyat› (Euro) = Sabit de¤er + (kablo boyu x metraj çarpan›) 6FX5002-5CA01-1XX0 6FX5002-5CA21-1XX0 6FX5002-5CA11-1XX0 6FX5002-5CA31-1XX0 6FX5002-5CA41-1XX0 6FX5002-5CA51-1XX0 6FX5002-5CA61-1XX0 4x1.6.3.149.5 1.241.255.148.4.5.5 4x2.8.- Sabit de¤er SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Encoder kablolar› liste fiyat›n› hesaplamak için afla¤›daki formülü kullan›n›z.- Kablo boyuna göre kablo referans›n›n belirlenmesi 0m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 6FX5002-5CG01-1XX0 A B C D E F G H J K A B C D E F G H J K 7/5 .94.7.5 4x1.5.4.153.7.4.4.3.5 4x2.5 4x1.3.9.5 1 1.5 4x2.3.8.4.1.5 4x4 4x6 4x10 1 1.3.

SIMATIC RFID Sistemleri 8/1 .

8/2 .

SIMATIC RF600. 6GT2898-0AA10. 9-pole • Uzunluk 10 m. Ø 7. UHF 865 – 868 MHz frekanslar› için. 8-pole to Sub-D socket. UZUNLUK 5M" Güç Kayna¤› Girifl: 100 – 240 V AC.200. RS422 arabirim (TIA uyumlu). OUTPUT. RS422 arabirim (TIA uyumlu). SHIELDED. 24 V DC.- "SIMATIC RF660A Avrupa için Anten Circular polarized antenna UHF frekanslar› 865 – 868 MHz" Anten Kablolar› Material PUR.320.- 6GT2 491-1HH50 46. EPC Global standart›ndaki etiketleri okuma ve yazma için kullan›labilir.5 SQMM.- 6GT2 898-0AA00 378. entegre antene sahip. 2 anten tak›labilir. stable at no load. MATER‹AL PUR. halogen-free. 120 – 353 V DC. AKSESUAR YOK" Reader SIMATIC RF620R UHF okuyucu istasyon tipi. Ekonomik çözüm sunan EPC (EPC: Electronic Product Code) kodu içeren ak›ll› etiketler için ideal bir sistemdir. M12.540. 12 X 0. IP65. with UL approval.138.- 6GT2 815-0BN10 6GT2815-0AN20 6GT2 898-0AA00 94.552.- "SIMATIC RF640A Avrupa için Anten Linear polarized antenna. SIMATIC RF600 RFID S‹STEM KOMPONENTLER‹ 8/3 "SIMATIC RF670R UHF okuyucu OKUMA-YAZMA ÜN‹TES‹ RF670R ETSI UHF-FREKANSLARI AVRUPA ‹Ç‹N.- 6GT2811-5BA00-0AA0 2. -25 ile +55 DGR/C. PVC-free. Max. ARAB‹R‹MLER: ETERNET. 185x185x45 mm" 6GT2812-1GA08 284. 185x185x45 mm" 6GT2812-0GA08 238. IP65. IP67. 25 ile +55 DGR/C. with continuous short-circuit protection • EU soket" "Güç kayna¤› kablo SIMATIC RF670R BA⁄LANTI KABLOSU 5M 6GT2898-0AA00. INPUT / 4 DIG. 4 DIG. UV-resistant. NOT FOR SIMATIC RF660R ‹Ç‹N UYGUN DE⁄‹L" Anten montaj kiti Esnek montaj kolu VESA adapter 75 x 75 mm 6GT2 812-0AA00 367.- 6GT2811-4AA00-0AA0 2. -25 ile +55 DGR/C Reader SIMATIC RF630R UHF okuyucu istasyon tipi. lojistik ve tedarik zinciri (supply chain management) uygulamalar› için özel olarak dizayn edilmifltir.- Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 . orta boy UHF frekanslar› 865 – 868 MHz. küçük boy UHF frekanslar› 865 – 868 MHz 75x75x20 mm" 6GT2812-1EA00 215. IP65. M12 socket. UHF 865 – 868 MHz frekanslar› için. 4 ANTEN. 6GT2898-0AA20 GÜÇ KAYNAKLARI ‹Ç‹N. IP65. MATERIAL PUR.- "SIMATIC RF620A Avrupa için Anten Linear polarized antenna.6 mm "DI/DO kablo SIMATIC RF600 RF670R ‹Ç‹N DI/DO KABLO. UHF frekans band›nda çal›fl›r.- 6GT2891-0NH50 45.- "SIMATIC RF642A Avrupa için Anten Circular polarized antenna. orta boy UHF frekanslar› 865 – 868 MHz. Ø 5 mm u-certified • Uzunluk 20 m.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID RF600 Sistemi Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC RF600 SIMATIC RF600 RFID (RFID: Radio Frequency IDentification) sistemi. anten ve aksesuarlar hariç 6GT2811-0AB00-0AA0 2. 3 A. Ç›k›fl: 24 V DC.

79./C MINIMUM Siparifl miktar› 2000 Adet Bir roll 2000 adet SIMATIC RF630T SCREW-TAG.- 6GT2898-2AA00 1. ISO 18000 6C.96 BIT FREKANS: 868 MHZ. KA⁄IT. 915 MHZ KA⁄IT VE KARTON ‹Ç‹N -40 'DEN +65 DGR/C MINIMUM Siparifl miktar› 1600 Adet Her bir roll için 800 adet SIMATIC RF630L AKILLI ET‹KET 4" X 2". ISO 18000-6C. 21 X 21 MM (DXH) W/O THREAD. 130 X 30 X 15 MM (LXWXH). IP 68. FREKANS: 868 MHZ. ACCORDING ISO 18000 6C. ‹LAVE HAFIZA. EPC CLASS 1 GEN 2. ‹LAVE 512 BIT KULANICI HAFIZASI.- Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 8/4 . ISO 18000-6C FREKANS :868 MHZ. EPC CLASS 1 GEN 2.000 adet SIMATIC RF630L AKILLI ET‹KET INLAY 97 X 27 MM. ISO 18000-6C.- 6GT2810-2HG80 69.- 8 6GT2810-2EC00 20.88. ‹LAVE 512 BIT KULLANICI HAFIZASI.- RF600 Tag’ler SIMATIC RF620T Konteyn›r tag.68.EPC CLASS 1 GEN 2. MINIMUM Siparifl miktar› 10 Adet SIMATIC RF680T YÜKSEK SICAKLIK TRANSPONDER.000 Adet Her bir roll için 1.PET EPC CLASS 1 GEN 2. -25 'DEN +85 DGR/C. DOS/Windows 95/NT/2000/XP. PC demo program. 915 MHZ KA⁄IT. 3964R driver.- 6GT2810-2AB01 0.53. KARTON VE PLAST‹K/FOIL için -40 'DEN +65 DGR/C MINIMUM Siparifl miktar› 2000 Adet.- 6GT2810-2AB02 0. KA⁄IT. EPC CLASS 1 GEN 2. C library.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID RF600 Sistemi Malzeme Cinsi SIMATIC RF600 KORUMA KAPAK SET‹ SIMATIC RF670R-Konnektörleri için 3X KAPAK ANTEN KONNEKTÖRÜ ‹Ç‹N. 1X KAPAK DI/DOBA⁄LANTISI ‹Ç‹N. KARTON VE PLAST‹K/FOIL -40 TO +65 DEGR.48.88. FREKANS 868 MHZ (EUROPE). MINIMUM Siparifl miktar› 10 Adet SIMATIC RF640T GEN2 TOOL-TAG. ISO 18000-6C. MINIMUM siparifl miktar› 20 adet SIMATIC RF630L AKILLI ET‹KET 4" X 6".- 6GT2810-2AB00 0.- 6GT2 080-2AA10 58. FB/FC for SIMATIC. 915 MHZ KA⁄IT VE KARTON ‹Ç‹N -40 'DEN +65 DGR/C MINIMUM Siparifl miktar› 1.79. Minimum siparifl miktar› 10 Adet 6GT2810-2HC80 5. FREKANS: 868 MHZ.240BIT EPC. METAL‹K CD RFID Sistemleri Yaz›l›m & Dökümantasyon CD SIMATIC RF660 Konfigürasyon Yaz›l›m.60. -25 'DEN +85 DGR/C. 96 BIT EPC AND 512 BIT. 96 / 240 BIT EPC. RFID Dökümantasyon" Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6GT2898-4AA00 45.PET EPC CLASS 1 GEN 2. 96 BIT. 96 BIT EPC. FREKANS 868 MHZ AND 915MH. FREKANS: 868 MHZ. ISO 18000-6C. ISO 18000-6C. 915 MHZ. 64 BYTE KULLANICI HAFIZASI.IP 68IPX9K. FREKANS 868 MHZ (EUROPE).IP 68/X9K.- 6GT2810-2DC00 20.X9K 50 X 8 MM (DXH).39. -25 'DEN +70 DGR/C 127 X 38 X 6 MM (L X W X H) MINIMUM siparifl miktar› 20 adet RF620T ‹Ç‹N TUTUCU 155 X 38 X 12 MM (LXWXH). -25 'DEN +220 DGR/. Bir roll 2000 adet SIMATIC RF630L SMARTLABEL INLAY 54 X 34 MM.- 6GT2810-2AB03 0. 915 MHZ KA⁄IT.

UPGRADE MAX. UPGRADE MAX.560.99. DÖK. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE. CD'DE. SINGLE LICENSE RT.5 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE. CD'DE. ISO18000-6C. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. 50 OKUYUCU.50 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹.1 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. WIN XP PROF. SINGLE LICENSE RT.20 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CC00-8AA5 2. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE.4 MM (L X W X H)./‹NG. SINGLE LICENSE RT. 64 BYTE KULLANICI HAFIZASI. Minimum siparifl miktar› 1000 Adet" 6GT2810-2AG80 1./‹NG. ALM. FLOATING LICENSE ES. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CE00-8AA5 9. CD'DE. FLOATING LICENSE ES. FULL VERS‹YON MAX. DÖK.- "RF-MANAGER 2008 . ALM./‹NG. UPGRADE MAX. ALM. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE.5 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹.50 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹.900./‹NG. 1 OKUYUCU ‹Ç‹N.- "RF-MANAGER 2008 . ALM. 20 OKUYUCU ‹Ç‹N.856. FLOATING LICENSE ES. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. ‹LE ÇALIfiIR 6GT2080-3CA00-8AA5 806.. UPGRADE MAX. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME.- RF-MANAGER 2008 . SINGLE LICENSE RT. -25 ile +85 DGR/C.SINGLE LICENSE RT. WIN XP PROF. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CG00-8AE5 3. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE. FLOATING LICENSE ES.- "RF-MANAGER 2008 . ALM.860. ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. FREKANS: 868 MHZ. 5 OKUYUCU ‹Ç‹N. FULL VERS‹YON MAX. CD'DE. WIN XP PROF. WIN XP PROF. WIN XP PROF. FULL VERS‹YON MAX. ISO 18000-6C. 96/240 BIT. DÖK.- "RF-MANAGER 2008 .480. WIN XP PROF. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CC00-8AE5 574.- "RF-MANAGER 2008 . ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME. ALM. FULL VERS‹YON MAX.1 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹. 86 X 54 X 0. ALM. CD'DE. 5 OKUYUCU. DÖK. EPC CLASS 1 GEN 2. FLOATING LICENSE ES. 96/240 BIT. SINGLE LICENSE RT. CD'DE. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CE00-8AE5 1. ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CG00-8AA5 18.- "RF-MANAGER 2008 . ‹LE ÇALIfiIR" 6GT2080-3CA00-8AE5 168. CD'DE. DÖK.- "RF-MANAGER 2008 .14. Minimum siparifl miktar› 500 Adet" 6GT2810-2BB80 0.- "SIMATIC RF610T ISO KART./‹NG. 915 MHZ. FLOATING LICENSE ES. 50 OKUYUCU ‹Ç‹N. SINGLE LICENSE RT. CD'DE. 20 OKUYUCU. DÖK. WIN XP PROF.3 MM (L X W X H). 86 X 54 X 0. DÖK.20 OKUMA/YAZMA ÜN‹TES‹. 64 BYTE KULLANICI HAFIZASI. DÖK. SINGLE LICENSE RT. WIN XP PROF./‹NG. FREQUENCY: 868 MHZ EPC CLASS 1 GEN 2. FLOATING LICENSE ES./‹NG. FLOATING LICENSE ES. 1 OKUYUCU ENGINEERING S‹STEM VE RUNTIME.- RF Manager yazılımı 8 8/5 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID RF600 Sistemi Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet "SIMATIC RF680L SMARTLABEL YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI 200 C (5 saat boyunca)./‹NG. ALM. L‹SANSLAR USB-STICK ‹Ç‹NDE.

8/6 .

8/7 .

8/8 .

00 6GT2398-1CB00 354. -25 TO +70 DEGR/C.RF300 RFID S‹STEM KOMPONENTLER‹ "SIMATIC RF260R SIMATIC RF200 HF-ISO Tag'ler için READER RF260R OKUYUCU. -10 'den +60 DGR/C. M12X40 MM. 75 X 75 X 41 MM. .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID RF300 Sistemi Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC RF200 . -25 TO +70 DEGR/C. max. SIMATIC RF200 . -25 TO +70 DGR/C. 75 X 75 X 41 MM Anten entegre SIMATIC RF300 Okuyucu RF350R (RF300+ISO) RS422-Arabirimi ile (3964R) Anten mevcut de¤il. 160 X 80 X 41 MM Anten entegre MOBY E ANTEN ANT 1 Çekilir (Trailing) Anten Kablosu ile. Entegre antene sahip.64 6GT2398-1CA00 241. MOBY E ANT 1.28 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 . üretim hatlar› ve montaj hatlar›nda kullan›lmak için dizayn edilmifltir.80 6GT2801-0AA00 561. MAX. SIMATIC RF300 Okuyucu RF380R (RF300+ISO15693) RS422/232-Arabirimi (3964R) IP 67. -25 'den +70 DGR/C.86 6GT2398-1CC00 265. Uygulama Alanlar› Endüstriyel üretim ve malzeme ak›fl kontrolü için tan›mlay›c› uygulamalar› Konveyör sistemleri Otomotiv/elektrik aletleri üretimi ana ve yard›mc› montaj hatlar›nda Yeni RF200 okuyucu ise ISO tag'leri okuyabilmektedir. 18. Uzunlu¤u 3M IP 65. 75 X 75 X 40 MM. IP 65." Reader SIMATIC RF310R With IQ-Sense Interface IP 67. 12. 55X75X30 mm. Okuma mesafesi: 100 MM (MDS(mobil data tafl›y›c›) tipine göre de¤iflken) MOBY E ANT 12 ANTEN Çekilir (Trailing) Anten Kablosu ile. -25 'den +70 DGR/C. Yüksek h›zlarda veri transferi sayesinde verimlili¤i artt›r›r. UL 758. PUR.00 6GT2801-3AB10 754. Okuma/Yazma üniteleri ekonomik ISO 15693 (Moby D ailesine ait) tag'leride okuyabilmektedir.44 6GT2801-1AB10 561. 75X75X20 MM. -25 'den +70 DGR/C. Kablo uzunlu¤u: 3M IP 65. 30 ba¤lanabilir. Okuma mesafesi: 24 MM (MDS tipine göre de¤iflken) 8 8/9 6GT2821-6AC10 266. Anten entegre SIMATIC RF300 Okuyucu RF340R (RF300+ISO15693) RS422-Arabirimi ile (3964R) IP 67. PROFINET veya PC'ler veya üçüncü parti kontrolörler ile kullan›labilir. PVC. IP 67. (tag tipine göre de¤iflken) SIMATIC RF300 Okuyucu RF310R (RF300+ISO15693) RS422-Arabirimi ile (3964R) IP 67.56 MHz radio frequency) RF sistemi konveyorler. ‹htiyaca ba¤l› olarak SIMATIC. MAX. Okuma mesafesi: 5 MM (MDS tipine göre de¤iflken) MOBY E ANT 18 ANTEN PVC CABLE Uzunlu¤u 3M IP 65. -25 TO +70 DEGR/C. -25 UP TO +70 DGR/C.28 6GT2398-1CD00 241.44 6GT2801-2AB10 603. PROFIBUS. M30X58 MM. M18X55 MM. 55 X 75 X 30 MM.20 6GT2801-4AB10 580. -25 TO +70 DEGR/C. RS422-INTERFACE (3964R). MAX. mesafe: 30 mm. Gerek basit gerekse karmafl›k uygulamalar için uygun fiyat/performans oran›yla dikkat çekmektedir. Okuma mesafesi: 15 MM (MDS tipine göre de¤iflken) MOBY E ANT 30 ANTEN PVC CABLE Uzunlu¤u 3M IP 65. MAX.RF300 SIMATIC RF300 (13.

IP 67. IP 68. 75 X 75 X 40 MM SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF380T MDS (Tag) RF380T (yüksek sıcaklık için) HEAT-PROOF. IP 68. -25 'den +85 DEGR/C. -25 'den +85 DGR/C IP 68.28 6GT2800-5BD00 125. D=27 MM X 4 MM Min.46 6GT2190-0AA00 2. SADECE TUTUCU 6GT2190-0AA00 ‹LE Min. IP 68. -25 'den +85 DGR/C IP 68.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID RF300 Sistemi Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC RF300 Tag’ler SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF320T BUTTON.20 6GT2800-6BE00 220.5 MM Min. RF360T ‹Ç‹N. Siparifi miktarı 50 adet SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF370T 32 KB FRAM.60 6GT2190-0AB00 2. H=83 MM 6GT2800-1CA00 24. -25 TO +125 DEGR/C. 50 X 50 X 20 MM Montaj aparat› dahil. D=114 MM. Siparifl miktar› 10 adet MOBY D/E/L SAB‹TLEME ASKISI MDS D100 VE MDS E600. RF380R ve PC (RS232). -25 BIS +85 DEGR/C. 85 X 54 X 2. aras›nda PUR. RF300 20 MM TUTUCU MDS D100/ MDS E600/611. 48 MM X 25 MM X 15 MM Min. IP 67. 75 X 75 X 40 MM SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF370T 64 KB FRAM.24 6GT2800-4BB00 96. 8 KBYTE FRAM. Siparifl miktar› 5 adet SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF350T 32 KB FRAM. -25 'den MAX.46 6GT2800-5BE00 197.56 8 RS232 Ba¤lant› kablosu SIMATIC RF380R Ba¤lant› kablosu. SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF360T EPOXY-CARD. 20 BYTE EEPROM. Siparifl miktarı 50 adet MOBY D/E. -25 UO TO +70 DEGR/C. +220 DGR/C CYCLIC. Siparifl miktar› 20 adet SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF340T 8 KBYTE FRAM. Uzunluk 5 M 6GT2891-0KH50 102. 32 KB FRAM.28 6GT2800-4AC00 48. SAB‹TLEME ASKISI 6GT2190-0AB00 DAH‹L (METALDEN AYIRMAK ‹Ç‹N) Min.00 8/10 .40 6GT2800-5DA00 395.

8/11 .

8/12 .

40 6GT2698-2AA00 3.036. ASM 452/473/475 BA⁄LANTISI ‹Ç‹N SER‹ ARAB‹R‹M RS 422 MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D 11ANT D5 PC BA⁄LANTI için SER‹ RS232 ‹LE.40 6GT2601-0AA00 4. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D 12 STANDART PC ‹Ç‹N SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE ENTEGRE ANTEN. MB89R118) Yazma/okuma mesafesine ba¤l› olarak farkl› tiplerde entegre veya ayr› antene sahip okuma/yazma cihazlar› mevcuttur.089.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Moby D Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Moby D MOBY D. OKUMA/YAZMA MESAFES‹ 400 MM'e KADAR. Profibus DP ile de SIMATIC ile kolayl›kla enegre edilebilir. HAR‹C‹ ANTEN ‹LE. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D 12S SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE RS 422.40 6GT2601-0AC00 2. SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE RS 422 'YE BA⁄LANTI ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK MODÜLLER ASM 452/473/475 MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D 10 ANT D5 STANDARD PC ‹Ç‹N SER‹ ARAB‹R‹M RS232 ile. 13. OKUMA/ YAZMA MESAFES‹ . 13. ISO 15693 Standart›. ANTEN HAR‹Ç. Seri arabirim ile PC 'ye ba¤lanabilir. OKUMA/YAZMA MESAFES‹: MAX. Tag-it. MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D11S ANA ÜN‹TE. OKUMA/YAZMA MESAFES‹ 150 MM'e KADAR.238.036. Boyahanelerde +220 °C 'ye kadar çal›fllabilen yüksek s›cakl›klara dayan›kl› tag'ler. zorlu ortamlarda yüksek güvenlikli çözümler için idealdir. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D10S ANT D5 RS 422 SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE. may-d. MAX.24 6GT2602-0AB00 1. 150 MM'e KADAR. MB89R118) tabanl› Smart Labels (ak›ll› etiketler) / data tafl›y›c›larla..352.56 MHz tan›mlama sistemi I-Code 1 veya ISO 15693 (I-Code SLI. Tag-it HFI.20 6GT2602-0AC00 2. OKUMA/YAZMA MESAFES‹. MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D10S ANTEN HAR‹Ç. my-d. HAR‹C‹ ANTEN ‹LE. ENTEGRE ANTEN.40 6GT2698-2AC00 1554. 900 mm'ye kadar okuma/yazma mesafesine (anten ve etikete ba¤l›) sahip okuma/yazma cihazlar›n› içermektedir.24 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 .600 MM'e KADAR.80 6GT2601-0AB00 1. I-Code SLI. ISO 15693 Standart›nda. SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE RS 232 STANDARD PC ‹Ç‹N. (örn.459.352. 600 MM'e KADAR. ANTEN HAR‹Ç. farkl› birçok üretici için ortak bir platform sunar. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D11 ANA ÜN‹TE.56 Mhz frekans›nda çal›flan bir SIMATIC RFID sistemidir. ba¤lan›labilecek modüller ASM 452/ 473/ 475. STANDARD PC ‹Ç‹N RS 232 SER‹ HABERLEfiME ARAB‹R‹M‹ . (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) 8 8/13 6GT2698-1AA00 3. OKUMA/YAZMA MESAFES‹ . ANTEN HAR‹Ç. HAR‹C‹ ANTEN ‹LE MAX.80 6GT2698-1AC00 1554. 400 MM'e KADAR.80 6GT2602-0AA00 4. SIMATIC Moby D RFID S‹STEM KOMPONENTLER‹ MOBY D OKUMA/YAZMA C‹HAZI SLG D10 ANA ÜN‹TE.089. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI) MOBY D YAZMA/OKUMA C‹HAZI SLG D 11S ANT D5 SER‹ ARAB‹R‹M ‹LE RS 422 ba¤lat› yap›labilecek modüller ASM 452/ 473/ 475. Ba¤lan›labilecek MODÜLLER ASM 452/473/475.

UZUNLUK: 3. KABLO UZUNLU⁄U 3. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI). DAH‹L‹(ENTEGRE) ANTEN.91 6GT2691-0DH72 68. IP 65.3 M. PVC. 600 MM'e KADAR. 1150 X 365 X 115 MMKablo uzunlu¤u 3.461.2M MOBY D 2 ADET ANT D5 VEYA ANT D6'YI. UZUNLUK: 3.: 75X75X40. 550 MM'e KADAR. SLG D10/SLG D10S ‹LE BA⁄LAMAK ‹Ç‹N ANTEN SW‹TCH. DIM.3 M MOBY D ANTEN UZATMA 6GT2691-0CH33 ‹Ç‹N.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Moby D Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Moby D RFID S‹STEM KOMPONENTLER‹ MOBY D READ-/WRITE UNIT SPECIAL VERSION SLG D12S ASM BA⁄LANTISI ‹Ç‹N SER‹ RS 422 ARAB‹R‹M .- ANTENLER MOBY D ANTEN ANT D2 ANA ÜN‹TEYE BA⁄LANTI ‹Ç‹N SLG D11/SLG D11S Ana Ünite. -25 'den +65 DGR/C 8 8/14 .3 M MOBY D ANT D5 ANTEN Ba¤lant› ‹Ç‹N KULLANILAB‹LECEK MODÜLLER SLG D10/SLG D10S ANA ÜN‹TE. Kablo uzunlu¤u 3. Lateral Anten Alan›. PVC. GÜÇ KAYNA⁄I ASM ÜZER‹NDEN.3M ANTEN KABLOSU DAH‹L MOBY D ANTEN ANT D6 D10/SLG D10S 'e BA⁄LANTI (ANA ÜN‹TE). SLG D11/SLG D11S ANA ÜN‹TE. IP 65. MOBY D ANTEN ANT D6 ‹Ç‹N KORUYUCU KAPAK (AS CONTACT PROTECTION) 6GT2698-5BB00 511. UZUNLUK: 7.140.28. 580 X 480 X 100 MM'e KADAR. PVC.3 M MOBY D/F ANTEN ANT D5 VE ANT F5 ‹Ç‹N METAL‹K ORTAMDA B‹LE OPT‹MUM ÇALIfiMAYI GARANT‹ ETMEK ‹Ç‹N TAMPON K‹T ANTEN ANT D5/ANT F5'in METALE UZAKLI⁄I 100 MM'e KADAR AYARLANAB‹L‹R: MOBY D ANT D5. Anten Kablosu Dahil. Koruma s›n›f› IP67.21 6GT2690-0AC00 627.56 ANT D6 ve aksesuarlar› MOBY D ANTEN ANT D10 ile SLG D10/SLG D10S'E BA⁄LANTI (ANA ÜN‹TES‹).56 6GT2698-5AA00 678.60 6GT2690-0AD00 274.995.6GT2891-1CXXX. (C‹HAZ ‹LE B‹RL‹KTE). OKUMA/YAZMA MESAFES‹ .20 6GT2690-0AB00 71. 6GT2891-0FXXX 6GT2602-0AB10-0AX0 1. OKUMA/YAZMA MESAFES‹ . (C‹HAZ ‹LE B‹RL‹KTE).60 6GT2698-5AB00 1. ASM T‹P‹NE GÖRE AfiA⁄IDAK‹ KABLOLAR KULLANILAB‹L‹R 6GT2891-0EXXX. PVC. ANT D6 AND ANT D10 ‹LE SLG D10/SLG D10S ARASINDAK‹ BA⁄LANTI KABLOSU. (TAG T‹P‹NE BA⁄LI).92 6GT2698-5AF00 1. DATA / GÜÇ KAYNA⁄I 8-POLE M12 KONNEKTÖR. IP65.3 M. KABLO UZUNLU⁄U 3.92 6GT2691-0CH33 55. PVC.

VDE. EN 55011/B. UZUNLUK: 5 M OKUYUCU ARAB‹R‹M KABLOSU SIMATIC RF300 HAZIR BA⁄LANTI KABLOSU. kablolar›ndan herhangi biri kullan›labilir. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456. RF300 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR.21 6GT2891-0FH20 41. PUR. 2m. PUR. 8 8/15 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 . DC: 120-353V 3A. RF170C. 6GT2602-0AB10-0AX0 için 6GT2891-0F…. 6GT2898-0AA20. UZUNLUK: 5 M PC .16 6GT2491-1HH50 46. Bu okuyucularda "6GT2891-0FH20" kullan›lmal›. UZUNLUK: 2 M 6GT2898-0AA00 378. 6GT2898-0AA10.17 6GT2691-0BH50 68. EURO-KONNEKTÖR MOBY GÜÇ KAYNA⁄I ‹Ç‹N BA⁄LANTI KABLOSU 6GT2494-0AA00. ASM 456.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Moby D Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet GÜÇ KAYNA⁄I SIMATIC RF SIMATIC RF-S‹STEMLER‹ ‹Ç‹N GÜÇ KAYNA⁄I AC: 100-240V.41 Moby D Okuma üniteleri ("6GT2602-0AB10-0AX0 hariç") 422 arabirim için 9 pin D-Sub arabirim kullan›r. RF170C AND RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U. KORUMA SINIFI IP65. 6GT2898-0AA00.OKUYUCU ARASI RS232 KABLO MOBY D RS 232 BA⁄LANTI KABLOSU PC VE SLG D10ANT/SLG D11ANT D5 /SLG D12. 24 V DC. kablolar›ndan biri seçilmelidir. den daha uzun kablo gerekiyorsa bu kabloyla birlikte 6GT2891-0F….

D= 27 MM X H= 4 MM. Kuru Temizleme ve Çamafl›rhaneler için özel Çevrimsel (cyclic).21 6GT2600-0AB10 3. Koruma : IP67. MDS D100 VE MDS E600 Sadece Mesafe Aparat› 6GT2190-0AA00 ile Min. 2000 BYTE FRAM. Min. Min. Kullan›c› Haf›zas› 992BYTE EEPROM. Siparifl miktar› 50 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D124 BUTTON.78 8 6GT2600-3AC00 16.+175 C. 86 X 54 X 0.9 Min. ISO 15693 uyumlu.59 6GT2600-4AB00 6. 128 BYTES (BRUTTO). Siparifl miktar› 100 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D324 BUTON. 85 X 54 X 0. Koruma: IP 67. Siparifl miktar› 1250 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D100 ISO CARD. Boyut: D=16X3MM. Siparifl miktar› 10 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D160.46 6GT2190-0AA00 2. IP 68. Siparifl miktarı 10 adet MOBY D SPACER (AYIRAÇ) F. Siparifl miktar› 20 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D460. RF300 20 MM MESAFE APARATI MDS D100/ MDS E600/611. Min. -25 'DEN +85 DGR/C. RF360T Sabitleme Ask›s› dahil 6GT2190-0AB00 (Metalden uzaklaflt›rmak için) Min.96 8/16 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Moby D / RF300 ISO Tag'ler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Moby D RFID S‹STEM KOMPONENTLER‹ MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D165 (ÖZEL VERS‹YON ET‹KET) 112 BYTE UYGULAMA HAFIZASI -25 'den +85 DEGR/C. 112 BYTES EEPROM.31 6GT2600-0AA10 76. Siparifl miktar› 50 adet 6GT2600-1AB00-0AX0 2. -25 'den +80 DGR/C. Siparifl miktar› 50 adet MOBY D/E/L SAB‹TLEME ASKISI MDS E611.3 MM Min. IP 68 85 X 15 MM (DXH). MDS D139 ÇAP 85 MM. Koruma: IP68. 16X3MM DXH.79 6GT2690-0AA00 6. IP 67.46 6GT2600-0AC00 15. 112 BYTE Kullan›c› Haf›zas› S›cakl›k: K›sa Aral›klarla. Min. Siparifl miktar› 20 adet MOBY D / RF300 ISO MOB‹L VER‹ TAfiIYICI MDS D139 ISO 15693 standartına uygun Sıcaklık +200 C'ye kadar. D = 27 MM X 4 MM Min. YÜKSEKL‹K 30 MM Min.15 6GT2600-0AD10 7. 112 BYTE EEPROM.67 6GT2190-0AB00 2. Siparifl miktar› 50 adet MOBY D/E. ISO 15693.

4-POLE.76 M12 Ba¤lant› blo¤u SIMATIC DP. IDENTIFIC. TYPE F. IP67.RF310R IQ Sense ile SIMATIC S7-300. BA⁄LANTI BLO⁄U M12. 20-PIN M12 CABLE PLUG. 7/8" ET200ECO ‹Ç‹N. BA⁄LANTI BLO⁄U 6ES7194-3AA00-0AA0 ECOFAST ET200ECO ‹Ç‹N 2 X ECOFAST RS485 BA⁄LANTI. ÖN KONNEKTÖR S‹NYAL MODÜLLER‹ ‹Ç‹N V‹DA T‹PL‹. KONF‹GÜRE ED‹LEB‹L‹R (ÖN KONNEKTÖR HAR‹Ç) SIMATIC S7-300. 5M PUR CABLE. 20-PIN SIMATIC RF300 BA⁄LANTI KABLOSU. UZUNLUK: 2 M SIMATIC RF300 BA⁄LANTI KABLOSU. ÖN KONNEKTÖR S‹NYAL MODÜLLER‹ ‹Ç‹N V‹DA T‹PL‹. PER.34SQMM. 10M PUR CABLE. IP67.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID Arabirim komponent ve kablolar› Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet S7-300 Rack veya ET200M ile. S7-300 VE ET200M ‹Ç‹N MAX.80 6GT2891-0EH50 88. ÖNMONTAJLI. 4 X 0.97 PROFIBUS DP-V1.60 6ES7392-1AJ00-0AA0 24. ASM 475 MOBY ARAB‹R‹M ASM 475. 4-POLE.36 6GT2891-0EH20 92. ÖNMONTAJLI. NO+NC 6ES7338-7XF00-0AB0 214.96 Ecofast Ba¤lant› blo¤u SIMATIC DP.36 3RX8000-0CB42-1AF0 15.16 8xIQ-SENSE MODÜLÜ . 2 ADET RF310R OKUYUCU BA⁄LANAB‹L‹R SIMATIC S7-300. 4 X 0. NO+NC M12 CABLE PLUG. 2 OKUYUCU BA⁄LANAB‹L‹R. PER. ASM 475 VE READER ARASINDA. SIMATIC S7 300 VE ET 200M ‹Ç‹N. BA⁄LANTI BLO⁄U HAR‹Ç 6GT2002-0ED00 673.36 6ES7392-1AJ00-0AA0 24. ADRES AYARLAMA 41.43 3RX8000-0CB42-1AL0 22.34SQMM. 2 X M12 VE 2 X 7/8". TYPE F. IQ-SENSE SM338. PROFIBUS-DP. ADRES AYARLAMA ‹Ç‹N 2 DÖNER SWITCH 8 8/17 6ES7194-3AA00-0BA0 41.76 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 . KONNEKTÖR PROFIBUS-DP ‹Ç‹N. UZUNLUK: 5 M 6GT2002-0GA10 923. ASM 456 MOBY ARAB‹R‹M ASM 456 PROFIBUS DP-V1 ‹Ç‹N. ASM 475 VE READER ARASINDA.

RF170C. RF170C VE RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U. KABLOSU ÖNMONTAJLI. ASM 456. RF182C RFID ARAB‹R‹M RF180C PROFINET ‹Ç‹N. 2 OKUYUCU BA⁄LANAB‹L‹R. ASM 456.40 6GT2002-4JD00 133. RF182C ‹Ç‹N RFID PROFINET. BA⁄LANTI BLO⁄U HAR‹Ç RFID ARAB‹R‹M RF182C.41 6GT2891-0FH50 47. RF170C. RF170C.92 ET200pro .84 6GT2891-0FN20 77.180C. KABLOSU ÖNMONTAJLI.40 6GT2002-0HD00 568. Profinet veya S7 PLC RFID ARAB‹R‹M RF170C ET 200PRO ‹Ç‹N.BA⁄LANTI BLO⁄U HAR‹Ç RFID PROFINET. KABLOSU ÖNMONTAJLI. UZUNLUK: 10 M SIMATIC RF300 BA⁄L. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456. RF182C ‹Ç‹N 6GT2002-0JD00 707. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456.60 6GT2002-2JD00 133./ ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U PUSH-PULL RJ45 RF180C. XML KOMUTLARI ‹LE HABERLEfiME. 2 OKUYUCU BA⁄LANAB‹L‹R. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC RFID Arabirim komponent ve kablolar› Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet PROF‹NET. ASM 456.40 6GT2002-1HD00 100. UZUNLUK: 5 M SIMATIC RF300/600 BA⁄L.33 6GT2891-0FN10 56. ETHERNET TCP/IP ‹Ç‹N./ ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U M12. RF170C VE RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U. RF180C. UZUNLUK: 20 M SIMATIC RF300/600 BA⁄L. SIMATIC RF300. SIMATIC RF300. SIMATIC RF300. SIMATIC RF300. 170C. RF170C. BA⁄LANTI BLO⁄U HAR‹Ç RFID BA⁄LANTI BLO⁄U RF170C ‹Ç‹N.Profibus. RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR.ASM456. SIMATIC RF300. UZUNLUK: 2 M SIMATIC RF300/600 BA⁄L. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456. RF170C VE RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U.60 6GT2002-0JD10 800.40 6GT2002-1JD00 98. 182C Kablolar› SIMATIC RF300/600 BA⁄L. M12 KONNEKTÖR ‹LE Reader (M12 arabirimi) . RF170C VE RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U. 7/8" 4-KUTUP RF180C./ ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U M12. RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR. 7/8" 5 KUTUP RF180C.72 6GT2891-0FN50 141. RF182C ‹Ç‹N RFID PROFINET. RF180C VE OKUYUCU ARASINDA VEYA ASM 456. RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR. 2 OKUYUCU BA⁄LANAB‹L‹R. KABLOSU ÖNMONTAJLI. ASM 456. RF170C. RF170C VE RF180C ‹LE MOBY D/E/I/U. ASM 456.52 8 8/18 . KABLOSU ÖNMONTAJLI. UZUNLUK: 50 M 6GT2891-0FH20 41. RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR. RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU PUR.

de¤iflken görüntü alan› ve uzakl›k.Üretimde esnekli¤i artt›r›r. EAN128. lamba. C40. Code 39/93/128. Lens uzakl›¤›: 57 mm.944.00 6GF3440-0GE11 3. ECC200. lens. PLC vas›tas›yla tetikleme veya standart ›fl›k mekanizmas› kullan›m› sistem masraflar› üzerinde %50 avantaj sa¤lar. de¤iflken görüntü alan› ve uzakl›k. Codebar…vb. IP67 (6GF34408AC11 ile). for 1D ve 2D kodlar. .RS232 * Entegre DI/DO . 1D ve 2D kodlar.Otomatik tetikleme (Auto-Trigger).lens. verifikasyon paketi.’e kadar. montaj aparatlar› dahil. Ayd›nlatma mesafesi 800 mm. PDF 417. red illuminant: Red LED (630 nm). IP67 8 8/19 6GF3440-0CD10 2.PROFINET IO ve Ethernet TCP/IP entegre (onboard) . EIDFACT.552. iç çap: 57 mm. IP40 (6GF34408AC11 gerek yok). QR. PROFINET IO (ASM üzerinden) .PROFIBUS DP. lens için koruyucu hariç) SIMATIC MV440 HR-V Hassasiyet: 1024x768 pixels. 1D ve 2D Kodlar için Teknik ve fonksiyonel özellikler * Mükemmel okuma özelli¤i * IP67 koruma s›n›f›nda kompakt okuyucu * Saniyede 80 adet görüntü iflleme * Entegre ›fl›k kayna¤› (ringlight) ile 80cm. . kalibrasyon kart› dahil (6GF3440-8CE). UPC. IP67 (6GF34408AC11 ile). IP40 (6GF34408AC11 gerek yok). IP67 (6GF34408AC11 ile). Code 25. ürün CD mevcut (kablo. harici ›fl›k ile 300 cm’e kadar okuma * Web tabanl› programlama (internet browser). kalibrasyon kart› dahil (6GF3440-8CE). lamba. flash süresi 20 μs'den 10 ms. X12.lens. IP67 (6GF34408AC11 ile). lens koruma: IP67 (6GF34408AC11 ile). ECI. kod çözümlemesi için yüksek h›zl› ön iflleme algoritmas› .00 6GF3440-8AC11 278. lamba.Desteklenen kodlar ECC 0…140.00 6GF3440-0GE10 3. for 1D ve 2D kodlar. de¤iflken görüntü alan› ve uzakl›k. verifikasyon paketi. birçok diagnostik fonksiyon – Herhangi bir harici yaz›l›ma ihtiyaç duymaks›z›n cihaz›n konfigürasyonu yap›labilir.Okunacak kod istenildi¤i gibi pozisyonlanabilir.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi 2D (KAREKOD) Okuma Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC MV440. (kablo. ürün CD mevcut (kablo.00 6GF3440-8DA1 348.248. lens için koruyucu hariç) Ring ›fl›k entegre. lens için koruyucu hariç) SIMATIC MV440 SR-V Hassasiyet: 640x480 pixels. Base256. ürün CD mevcut. de¤iflken görüntü alan› ve uzakl›k. max. IP40 (6GF34408AC11 gerek yok). ASCII. lamba. ön kapak: Cam. ürün CD mevcut (kablo. IP40 ( 6GF34408AC11 gerek yok).248. lens için koruyucu hariç) SIMATIC MV440 HR Hassasiyet: 1024x768 pixels. * WinCC Flexible/WinCC ile özellefltirimifl cihaz arayüzü (konfigürasyon ve diagnostik) * Birçok ba¤lant› seçene¤i . lens. IP20 (6GF34408AC11 gerek yok) Lens koruyucu D=65 lamba entegre ise. AIM DPM-1-2006 karekod do¤ruluk denetimi (verification) SIMATIC MV440 SR Hassasiyet: 640x480 pixels.40 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 .1D ve 2D kodlar.Dönen parçalar (Rotating parts): Pahal› ve esnek olmayan tetikleme mekanizmalar›na ihtiyaç duymaz . RSS.00 6GF3440-0CD11 3.

Özel Fonksiyonlar .84 6GF3420-0AA40 2.202. dahili bir tetiklemeye ihtiyaç duyulmaks›z›n okuma SIMATIC MV420 SR.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi 2D (KAREKOD) Okuma Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC MV420 Kompakt okuyucu.PROFIBUS DP . Performans Tipi 1D ve 2D kodlar.PROFINET IO direkt ba¤lant› . 1D ve 2D Kodlar için Teknik ve fonksiyonel özellikler Küçük ebatlar ve dahili ›fl›k kayna¤› ile esnek lens sistemi * IP67 koruma s›n›f›nda kompakt okuyucu * Yüksek okuma performans›. harici ›fl›k ile 300 cm’e kadar okuma * Web tabanl› programlama (internet browser).Çoklu okuma (ayn› anda 50 kod okunabilir.Ethernet.274. için Kompakt Kod Okuyucu IP67 SIMATIC MV420 SR-P. * WinCC Flexible/WinCC ile özellefltirimifl cihaz arayüzü (konfigürasyon ve diagnostik) * Birçok ba¤lant› seçene¤i . Çoklu okuma (Multicode). çok yüksek okuma h›z› Montaj Aya¤› MV420 6GF3420-0AA20 1.84 6GF3420-0AC00-1AA0 33.’e kadar. -Ek bir yaz›l›ma ihtiyaç duymaks›z›n cihaz›n konfigürasyonu internet explorer yap›labilir. Auto-Trigger (otomatik tetikleme) ve ID-GENIUS. BASIC (Temel) Tip 1D ve 2D kodlar.) . saniyede 70 adede kadar görüntü iflleme * Entegre ›fl›k kayna¤› (ringlight) ile 80cm.Tek haberleflme modülü üzerinden RFID ve MV420 sisteme ba¤lanabilir. için Kompakt Kod Okuyucu IP67 incl. RS232 .Otomatik tetikleme (Auto-Trigger).64 8 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 8/20 .

Operasyon. 6GF5 110-0AA00-0AA0 1.: . .074.Kablo uzunlu¤u 10 m • Görüfl alan› 40 mm x 30 mm . vs.3. uzunluk: bkz.3.- 6GF1 120-3AB 6GF1 120-3AB01 2.) etc.Bask› semboller (etiketler üzerinde ürüne ait iflaretler.- SIMATIC VS120 VS120 farkl› obje ve / veya desenleri bulur ve test eder.Kablo uzunlu¤u 10 m A 8 8/21 6GF1 120-1AA 6GF1 120-1AA01 3.3. paketleme. LED ›fl›k ünitesi. otomobil. Örne¤in.433.5 m A .Enjeksiyon parçalar. Vision Sensör SIMATIC VS120 Objelerin kontrolü için komple paket .450.- Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 .665.- 6GF1 120-2AA 6GF1 120-2AA01 3.seramik parçalar. IP 65 koruma s›n›f› deste¤i .433.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Görüntü ‹flleme Sensörleri (Renk. Parça) Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC MV220 Renkli objelerin otomatik tan›nmas› için Kompakt görüntü iflleme sensörü Kullan›m alanlar›: Üretim ve montaj hatlar›. uzunluk: bkz. uzunluk: 10 m • Digital girifl ç›k›fllar› ba¤lamak için kablo. elektronik endüstrileri • Renkli komponentlerin mevcudiyeti • Objelerin renkli k›s›mlar› ve yerlerinin kontrolü • G›da sektöründe kutu veya flifle dolumda • Ürünlerin etiket kontrolü SIMATIC MV220 Renkli objeleri ay›rdetmek için renk sensörü görüntü alan› büyüklü¤ü 40 mm x 30 mm'den 200 mm x 150 mm'ye kadar. uzunluk: 10 m SIMATIC VS120 için dökümantasyon • Görüfl alan› 70 mm x 50 mm . . görüntü iflleme birimi ve afla¤›daki kablolar pakete dahil: • Görüntü iflleme ünitesi ile sensör kafas› aras›ndaki kablo.Kablo uzunlu¤u 2. Sensör kafas›.958.5 m A . afla¤›daki ürünler • Güç kayna¤› kablosu.5 m . display unitesi ve LED ›fl›kland›rma entegre.665.Kablo uzunlu¤u 2. afla¤›daki ürünler • LED ›fl›k ünitesi ile görüntü iflleme birimi aras›ndaki kablo (de¤iken görüfl alan›na sahip sensör hariç).Kablo uzunlu¤u 2.Kablo uzunlu¤u 10 m A • Görüfl alan› de¤iflken.

Regüleli Güç Kaynaklar› * 5A 120/230-500 VAC/24 VDC *10A 120/230-500 VAC/24 VDC 40A 120/230 VAC/24 VDC 40A 3x400-500 VAC/24 VDC Buffer Modülü 200 ms 20A/100 ms 40A Redundancy Modülü PSE202U Sinyal Modülü 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 6EP1 337-3BA00 6EP1 437-3BA00 6EP1 961-3BA01 6EP1 961-3BA21 6EP1 961-3BA10 157.- LOGO! POWER SITOP PSU100C 24 VDC Anahtarlamal›. Regüleli Güç Kaynaklar› 1.5-3A Ayarl›) K›sa Devre.5 A 4A 6A 12 A 230 VAC/24 VDC 230 VAC/24 VDC 230 VAC/24 VDC 230 VAC/24 VDC 6EP1 232-1AA00 6EP1 232-1AA10 6EP1 233-1AA00 6EP1 234-1AA00 68.- 6EP1 961-2BA11 6EP1 961-2BA00 6EP1 961-2BA21 103.5 Ah 3.361.459.5 kWs.126. Regüleli Güç Kaynaklar› 0. Regüleli Güç Kaynaklar› 20A 40A 3x320-575 VAC/24 VDC 3x400-500 VAC/24 VDC 6EP1 436-3BA10 6EP1 437-3BA10 SITOP PSU300M 248.49.371. maks 15A ç›k›fl 6EP1 933-2EC41 UPS500S Basic Modül 24V DC 5 kWs.5A 4A 120/230 VAC/12 VDC 120/230 VAC/12 VDC 120/230 VAC/24 VDC 120/230 VAC/24 VDC 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 321-1SH03 6EP1 322-1SH03 6EP1 331-1SH03 6EP1 332-1SH43 6EP1 332-1SH52 69. Regüleli Güç Kaynaklar› (Ekonomik Seri) 2. Regüleli Güç Kaynaklar› 20A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 336-3BA10 289.- SITOP PSE200U Select SITOP PSE200U Select Koruma Modülü 4 Ç›k›fl (0.157. Regüleli Güç Kaynaklar› 2.- SITOP FLEXI (3-52 VDC) Anahtarlamal›.- SITOP SMART SITOP MODÜLER 24 VDC Anahtarlamal›. Regüleli Güç Kaynaklar› 10 A 3x340-550 VAC/24 VDC 6EP1 434-2BA10 20 A 3x340-550 VAC/24 VDC 6EP1 436-2BA10 194.115. Regüleli Güç Kaynaklar› 10A. Afl›r› Yük Koruma için 4 Ç›k›fl (2-10A Ayarl›) K›sa Devre.96.91.5A 1.65.89.3A 2.206.213.3 A 120/230 VAC/24 VDC 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 331-5BA00 6EP1 331-5BA10 42.120. 8/22 .313.- SITOP PSU300S 24 VDC Anahtarlamal›.- LOGO! POWER Anahtarlamal›.- SITOP DC UPS Akü Modülleri (Bak›ms›z Kurflun Asit) 1. ** Çal›flma ortam s›cakl›¤› -40 ile +60˚C aras›ndad›r. 200.92. Afl›r› Yük Koruma için *1 veya 2 faz (faz aras› 380 V) beslenebilir.- SITOP UPS 157. Bak›ms›z) UPS500S Basic Modül 24V DC 2.192.- 8 362.- SITOP PSU300M Serisi 24 V DC Anahtarlamal›.- SITOP SMART 24 VDC Anahtarlamal›.6 A 1.77. 120W 120/230 VAC/3-52 VDC 6EP1 353-2BA00 SITOP UPS500S Serisi DC UPS Modülleri (Kapasitörlü.54.5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 332-2BA10 5A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 333-2AA01 10 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 334-2AA01 105.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SITOP Güç Kaynaklar› Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SITOP PSA 100E 24 VDC Anahtarlamal›.126.175.388.127.70.2 Ah **2.421. Afl›r› Yük Koruma için 4 Ç›k›fl (3-10A Ayarl›) K›sa Devre.172. maks 15A ç›k›fl 6EP1 933-2EC51 UPS501S ‹lave Kapasitör Modülü 5 kWs 6EP1 935-5PG01 SITOP DC UPS Modülleri (Akü ile kullan›l›r)1) 24 VDC/6 A 6EP1 931-2DC21 24 VDC/15 A 6EP1 931-2EC21 24 VDC/40 A 6EP1 931-2FC21 1) Seri ve USB portlu versiyonlar için bayilerimizle irtibata geçiniz.2 Ah 7 Ah 12 Ah 6EP1 935-6MC01 6EP1 935-6MD31 6EP1 935-6MD11 6EP1 935-6ME21 6EP1 935-6MF01 91.267.- SITOP PSU100M Serisi 24 V DC Anahtarlamal›.98.9A 4.

92.- 4DI / 4DO 6BK1 700-0BA00-0AA1 6BK1 700-0BA10-0AA0 3RK1 400-0CE10-0AA2 209..75. Uygulama örnekleri ve LOGO! LOGO! 230 RC 6ED1 057-3AA02-0BA0 LOGO! 12/24 RC 6ED1 057-3BA00-0BA5 155.29.237.- AC/DC Besleme LOGO! DM8 24 R 24V/24V/Röle 4DI / 4DO 6ED1 055-1HB00-0BA0 63.- * LOGO! TD Bafllang›ç Paketi Pano Yüzeyine Montaj Kiti 8/23 ‹çerisindekiler.- 6ED1 055-4MH00-0BA0 130.102.0.63.0 6ED1 056-1DA00-0BA0 6ED1 056-6XA00-0BA0 6ED1 056-7DA00-0BA0 6AG1 057-1AA00-0AA0 6AG1 057-1AA00-0AA1 6AG1 057-1AA00-0AA2 6ED1 057-1AA00-0BA0 6ED1 057-1AA01-0BA0 6ED1 057-1BA00-0BA0 6ED1 057-1CA00-0BA0 6ED1 058-0BA02-0YA0 6ED1 058-0CA02-0YE0 18.- Tüm DC beslemeli modellerde dijital girifl I1.115. 0.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi LOGO! Lojik Modülleri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet LOGO! BASIC/PURE Lojik Modülleri (0BA6) DC Besleme LOGO! 24C LOGO! 12/24 RC LOGO! 24Co LOGO! 12/24 RCo 24V/24V/24V + Saat 12-24V/12-24V/Röle + Saat 24V/24V/24V + Saat 12-24V/12-24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 8DI / 4DO 8DI / 4DO 8DI / 4DO 6ED1 052-1CC01-0BA6 6ED1 052-1MD00-0BA6 6ED1 052-2CC01-0BA6 6ED1 052-2MD00-0BA6 102.- R Röle • C Gerçek zaman saati • o ekrans›z. Kullan›m k›lavuzu.29.75.- LOGO! Analog Girifl / Ç›k›fl Modülleri LOGO! AM2 AI LOGO! AM2 PT100 LOGO! AM2 A0 0.64.88.10 V.. Uygulama örnekleri ve LOGO! ve LOGO! TD LOGO! 12/24 Rco 6ED1 057-3BA10-0BA0 249.- LOGO! Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri LOGO! 230 RCo DC Besleme LOGO! DM8 24 LOGO! DM8 12/24 R LOGO! DM16 24 LOGO! DM16 24 R 24V/24V/24V 12-24V/12-24V/Röle 24V/24V/24V 24V/24V/Röle 4DI / 4DO 4DI / 4DO 8DI / 8DO 8DI / 8DO 6ED1 055-1CB00-0BA0 6ED1 055-1MB00-0BA1 6ED1 055-1CB10-0BA0 6ED1 055-1NB10-0BA0 58.155.25. LOGO! PC proglama kablosu USB.92. LOGO! 230 RC AC Besleme LOGO! 230 RC LOGO! 230 RCo 230V/230V/Röle + Saat 230V/230V/Röle + Saat 8DI / 4DO 8DI / 4DO 6ED1 052-1FB00-0BA6 6ED1 052-2FB00-0BA6 118.18. I7 ve I8 0-10V analog girifl olarak da kullan›labilir. tuflsuz • * LOGO! Bafllang›ç paketinde indirim yap›lmamaktad›r.81.0 (Ladder+FBD) LOGO! Soft Comfort Upgrade V6.94.- 2AI 2AI 2A0 6ED1 055-1MA00-0BA0 6ED1 055-1MD00-0BA1 6ED1 055-1MM00-0BA1 76.102. Kullan›m k›lavuzu.109.- AC/DC Besleme LOGO! 24 RC LOGO! 24 RCo 24V/24V/Röle + Saat 24V/24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 8DI / 4DO 6ED1 052-1HB00-0BA6 6ED1 052-2HB00-0BA6 115. I2.20 mA 10 Bit PT100 ve/veya PT1000 0.- AC Besleme LOGO! DM8 230 R LOGO! DM16 230 R 230V/230V/Röle 230V/230V/Röle 4DI / 4DO 8DI / 8DO 6ED1 055-1FB00-0BA1 6ED1 055-1FB10-0BA0 63. LOGO!Soft Comfort V6.. 0/4 20mA.0.36. LOGO!Soft Comfort V6.92.19. LOGO! PC proglama kablosu USB. 10 Bit LOGO! Haberleflme Modülleri LOGO! CM KNX LOGO! CM LON LOGO! AS-I CM KNX (Instabus EIB) Instabus (EIB) LOGO! Tekst Operatör Paneli LOGO! TD 4 sat›r tekst ekran (LOGO! ba¤lant› kablolu) LOGO! Aksesuarlar› 8 LOGO! TD LOGO! Memory Kart› LOGO! Pil Kart› LOGO! Pil+Memory Kart› Pano Yüzeyine Montaj Kiti (Ana modül) Pano Yüzeyine Montaj Kiti (Ana modül+2 Geniflleme Modülü) Pano Yüzeyine Montaj Kiti Tufllu (Ana modül+2 Geniflleme Modülü) LOGO! PC Programlama Kablosu RS232 LOGO! PC Programlama Kablosu USB LOGO! TD Kablosu LOGO! Modem Kablosu LOGO! Soft Comfort V6.- * LOGO! Bafllang›ç Paketi ‹çerisindekiler.49.10 V.58.94. .

/ 24 VDC.277.102.- 8DI 16DI 8DI 6ES7 221-1BF22-0XA0 6ES7 221-1BH22-0XA0 6ES7 221-1EF22-0XA0 80. di¤er girifller 0-10V’tur 8/24 . / 24 VDC.475.280. 5A Röle 10A 24 VDC. 0. 2A 24 VDC.380. 0-20 mA. 15+1 Bit RTD (Pt100). 12 Bit 0-10 V.225. 0-20 mA.380. 2A 24 VDC / 24 VDC.- 4DO 4DO 8DO 8DO 8DO 6ES7 222-1BD22-0XA0 6ES7 222-1HD22-0XA0 6ES7 222-1BF22-0XA0 6ES7 222-1HF22-0XA0 6ES7 222-1EF22-0XA0 112. 12 Bit RTD (Pt100).299.- 6ES7 231-OHC22-0XA0 6ES7 231-OHF22-0XA0 6ES7 235-OKD22-0XA0 6ES7 232-OHB22-0XA0 6ES7 232-OHD22-0XA0 6ES7 231-7PB22-0XA0 6ES7 231-7PC22-0XA0 6ES7 231-7PD22-0XA0 6ES7 231-7PF22-0XA0 178.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-200 PLC Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-200 CPU CPU 221 DC/DC/DC 4 Kbyte 6DI / 4DO CPU 221 AC/DC/Röle 4 Kbyte 6DI / 4DO CPU 222 DC/DC/DC 4 Kbyte 8DI / 6DO CPU 222 AC/DC/Röle 4 Kbyte 8DI / 6DO CPU 224 DC/DC/DC 8/12 Kbyte 14DI / 10DO CPU 224 AC/DC/Röle 8/12 Kbyte 14DI / 10DO * CPU 224XP DC/DC/DC 12/16 Kbyte 14DI / 10DO * CPU 224XP AC/DC/Röle 12/16 Kbyte 14DI / 10DO # CPU 224XPsi DC/DC/DC 12/16 Kbyte 14DI / 10DO CPU 226 DC/DC/DC 16/24 Kbyte 24DI / 16DO CPU 226 AC/DC/Röle 16/24 Kbyte 24DI / 16DO * CPU 224XP Modellerinde 2 AI / 1AO cihaz üzerinde mevcuttur.75 24 VDC / Röle.75A 24 VDC / Röle.75A Röle 2A 120/230 VAC Triac CPU 224 XP SIMATIC S7-200 Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 24 VDC / 24 VDC. 0. # CPU 224XPsi Modelinde transistör ç›k›fllar› NPN (sink) tir. 12 Bit 0-10 V. 2A 24 VDC. 0. 0-20 mA.582.325.75A 24 VDC / Röle.- CPU 222 SIMATIC S7-200 Dijital Girifl Modülleri EM 221 EM 221 EM 221 24 VDC 24 VDC 120/230 AC VAC CPU 224 SIMATIC S7-200 Dijital Ç›k›fl Modülleri EM 222 EM 222 EM 222 EM 222 EM 222 24 VDC.242.209.75A 24 VDC / Röle. 12 Bit 0-10 V. 15+1 Bit Termokupl.- 6ES7 223-1BF22-0XA0 6ES7 223-1HF22-0XA0 6ES7 223-1BH22-0XA0 6ES7 223-1PH22-0XA0 6ES7 223-1BL22-0XA0 6ES7 223-1PL22-0XA0 6ES7 223-1BM22-0XA0 6ES7 223-1PM22-0XA0 97.152. 2A 4DI / 4DO 4DI / 4DO 8DI / 8DO 8DI / 8D0 16DI / 16DO 16DI / 16DO 32DI / 32DO 32DI / 32DO CPU 226 SIMATIC S7-200 Analog Girifl / Ç›k›fl Modülleri EM 231 **EM 231 EM 235 EM 232 EM 232 EM 231 EM 231 EM 231 EM 231 0-10 V.194.142. 15+1 Bit Termokupl. 12 Bit 0-10 V.157. 6ES7 211-0AA23-0XB0 6ES7 211-0BA23-0XB0 6ES7 212-1AB23-0XB0 6ES7 212-1BB23-0XB0 6ES7 214-1AD23-0XB0 6ES7 214-1BD23-0XB0 6ES7 214-2AD23-0XB0 6ES7 214-2BD23-0XB0 6ES7 214-2AS23-0XB0 6ES7 216-2AD23-0XB0 6ES7 216-2BD23-0XB0 147. 0-20 mA. 0.495.110. 0.95.309.117.495.515. 15+1 Bit 4AI 8AI 4AI / 1AO 2AO 4AO 2AI 4AI 4AI 8AI 8 EM 221 ** Yaln›zca I6 ve I7 0-10V veya 0-20 mA girifl olarak kullan›labilir. 0-20 mA.250.495.236.168.107.148.556.242.

geri arama fonksiyonu (callback) Tek Eksen Aç›k Çevrim Pozisyonlama Modülü 200 kHZ 5V darbe ç›k›fl›.- Geniflletme Modülü CPU 226 Endüstriyel Ethernet/ Internet 8 … DI/DO AI/AO … … PPI / MPI Slave Freeport PROCESS FIELD BUS MICROMASTER Sensoren Aktoren S7-300/400 SIMATIC S7-200 Haberleflme Olanaklar› 8/25 LOGO! • PG / PC • Tekst Ekran • Operator Panel • Printer • Modem • Barkod Okuyucu • RS 232 / 485 Haberleflme . direkt mesafe birimiyle pozisyonlama.- 6ES7 277-0AA22-0XA0 221. FTP haberleflmesi. CPU’lar aras› bilgi al›flverifli (PPI/Modbus). e-mail atma.- 6ES7 241-1AA22-0XA0 325. flifre korumal› uzaktan program yükleme ve diyagnostik.- 6ES7 253-1AA22-0XA0 395. ayn› anda kullan›labilen MPI slave özelli¤i sayesinde operatör panellerle ve S7300-400 serisiyle ba¤lant› imkan› Modem Modülü Tak-çal›flt›r.1 AS-Interface spesifikasyonuna göre 62 AS-Interface Slave ba¤lant›s›.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-200 PLC Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-200 Haberleflme ve Fonksiyon Modülleri CP 243-1 Endüstriyel Ethernet IT S7 200’ün Endüstriyel Ethernet’e ba¤lant›s› için. profil tan›malama.- 6GK7 243-2AX01-0XA0 325. Micro/Win kontrol paneli ile kolay devreye alma. referans noktas› arama. Micro/Win ile ethernet üzerinden program yükleme ve diyagnostik. OPC ba¤lant› seçene¤i AS-Interface Master V2. modbus master slave haberleflmesi. Web server fonksiyonu. CP 243-2 EM 277 EM 277 EM 241 EM 253 EM 241 CPU 221 CPU 222 CPU 224 6GK7 243-1EX01-0XE0 460. referans girifli olarak darbe frekans› kabul eden step ve servo sürücüler ile kullan›labilir. Micro/Win wizard ile PLCI/O’su gibi programlama imkan› Profibus DP Slave S7 200’ün Profibus DP’ye ba¤lant›s› için.

0AK01 7MH4702 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-200 PLC Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-200 Tart›m Modülü SIWAREX MS Tart›m Modülü SIWAREX MS Konfg.119.47.1 (USS-Modbus) PC Access V1.222 için) I/O Geniflleme kablosu (max. paketi (SIWATOOL + S7-200 Kütüphanesi SIWATOOL Programlama kablosu Loadcell kablo ekran›n› (Shield) topraklamak için klemens 7MH4930 .139.399.0AA01 7MH4930 .295.37.31.- 6ES7 810-2CC03-0YX0 6ES7 810-2CC03-0YX3 6ES7 830-2BC00-0YX0 6ES7 840-2CC01-0YX0 6ES7 840-2CC01-0YX1 299.99.- SIWAREX MS Tart›m Modülü SIMATIC S7-200 Aksesuarlar› Pil EEPROM 64 Kb (CPU ..1.710.3. Library V1.0 Tek Lisans PC Access V1.45.0 Upgrade Micro/Win Inst..192.37.23-0XB0’dan itibaren) Saat ve Pil (CPU 221. Sayfa 9/11 Bkz.3.- 6ES7 291-8BA20-0XA0 6ES7 291-8GF23-0XA0 6ES7 291-8GH23-0XA0 6ES7 297-1AA23-0XA0 6ES7 290-6AA20-0XA0 6ES7 901-3CB30-0XA0 6ES7 901-3DB30-0XA0 6ES7 298-8FA24-8BH0 30.900. Sayfa 9/11 Bkz.8CA 6ES5728-8MA11 Bkz.0 Micro/Win V4. Sayfa 9/11 SIMATIC S7-200 GSM/GPRS Modem SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem ANT794-4MR Modem için anten SINAUT MICRO SC8 OPC Server 8 ba¤lant› için SINAUT MICRO SC64 OPC Server 64 ba¤lant› için SINAUT MICRO SC256 OPC Server 256 ba¤lant› için 6NH9720-3AA00 6NH9860-1AA00 6NH9910-0AA10-0AA3 6NH9910-0AA10-0AA6 6NH9910-0AA10-0AA8 331.135.0 Multi copy 15 lisans 8 Kontrol Merkezi S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli Internet S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli GSM/GPRS servis sa¤lay›c› S7-200 istasyonu SINAUT MD 720-3 modemli SIMATIC S7-200 istasyonlar›n›n GPRS üzerinden kontrolü ve izlenmesi 8/26 .67. Sayfa 9/11 Bkz.23-0XB0’dan itibaren) EEPROM 256 Kb (CPU . 2 s›ra) PPI Kablosu RS232/PPI Multimaster PPI Kablosu USB/PPI Multimaster Kullan›m K›lavuzu (‹ngilizce) SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem SIMATIC S7-200 Yaz›l›mlar› Micro/Win V4.

H›zl› girifller S7-1200'ün üzerinde 6 adet hızlı sayıcı mevcuttur. Örne¤in ba¤lantısını destekler.• Ölçeklenebilir ve esnek dizayn • Endüstriyel haberleflme • Entegre teknoloji Herhangi bir SIMATIC S7-1200 CPU'suna maksimum üç adet haberleflme modülü takılabilir. Üç girifl 100 kHz ve üç girifl 30 kHz olmak üzere 6 adet hızlı sayıcı. Haberleflme geliflmifl fonksiyonlarla konfigure edilip programlanabilir. Modbus RTU master veya slave protokolu ile de üçüncü parti cihazlarla haberleflmek mümkündür. SIMATIC S7-1200'ün entegre PROFINET arayüzü programlama. PWM olarak konfigüre edildi¤inde ise . sayma ve frekans ölçmek için kullanılabilir. RS485 ve RS232 haberleflme modülleri noktadan noktaya seri haberleflmeyi desteklerler. PTO olarak konfigüre edildi¤inde servo veya step motorların hız ve konum kontrolünü yapmak mümkündür.100kHz hıza kadar darbe katarı (PTO) veya darbe genifllik modülasyonu (PWM) yapmak üzere kullanılabilir. tek bir noktadan internet ve mobil telefon a¤lar› üzerinden hem izlenip hem de kontrol edilebilir. HMI haberleflmesi ve PLC-PLC haberleflmesi için kullanılır. Bunun yanında STEP7 Basic projelendirme yazılımının kütüphanesindeki USS protokolu ile Siemens sürücülerle. H›zl› ç›k›fllar Entegre iki adet hızlı çıkıfl. Yeni haberleflme modülü CP 1242-7 sayesinde da¤›t›lm›fl S7-1200 PLC sistemleri. ISO on TCP ve S7 haberleflme protokolleri üzerinden. otomatik cross-over PROFINET IO kontrolör özelli¤i deste¤iyle 10/100 Mbit/s sayesinde S7-1200’e PROFINET haberleflme hızında 15 Ethernet cihazlar› ba¤lanabilir. RJ45 konnektörlü haberleflme arayüzü TCP/IP native. Ayrıca açık Ethernet protokolü sayesinde Siemens harici cihazlarla haberleflmek mümkündür. ET200 remote IO’lar ba¤lanarak da¤›t›lm›fl bir sistem kurulabilece¤i gibi SINAMICS serisi PROFINET portlu servo veya asenkron motor sürücüleriyle de haberleflilebilir.

valfin pozisyonunu veya ısıtıcı devresini kontrol etmek mümkündür. Opsiyonel SIMATIC Memory kartı ile programın birden fazla CPU'ya aktarılması. Geniflletme Kartlar› Tüm CPU'ların üzerine takılabilen 1 adet I/O geniflletme kartı. PROFIBUS DP Slave haberleflme modülü CM 1242-5 sayesinde ise S7-1200 DP Slave olarak herhangi bir DP Master ile haberleflebilir. kontrol sisteminin pano montaj ebatlarını de¤ifltirmeden sisteminizin dijital veya analog I/O sayısının arttırılmasına olanak tanır. PID kontrol Basit proses kontrol uygulamaları için otomatik ayarlamalı (auto-tune) 16 adet PID kontrol çevrimi vardır. Kullanıcı programı ve kullanıcı verileri için 50KB'lık hafıza alanı esnek olarak paylaflılır. Geniflletme modülleri En büyük CPU olan CPU1214C'ye 8 adet dijital veya analog I/O geniflletme modülü ba¤lanabilir. motor hızını. 50 KB'a kadar varan entegre çalıflma hafıza alanı (work memory) hem kullanıcı programı hem de kullanıcı verilerinin saklanması içindir.PROFIBUS Master haberleflme modülü CM1243-5 ile S7-1200’e 16 adede kadar DP slave ba¤lanabilir. Ayrıca entegre 2 MB'lık yükleme hafıza alanı (load memory) ve 2KB'lık kalıcı hafıza alanı mevcuttur. . çeflitli tipteki dosyaların saklanması veya kontrolörün firmware'inin güncellenmesi mümkündür.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

SIMATIC S7-1200
Malzeme Cinsi

CPU 1214C

CPU 1211C
CPU 1211C
CPU 1211C
CPU 1212C
CPU 1212C
CPU 1212C
CPU 1214C
CPU 1214C
CPU 1214C
**

SB 1232

SM 1223

8/27

6DI / 4DO, 2AI
6DI / 4DO, 2AI
6DI / 4DO, 2AI
8DI / 6DO, 2AI
8DI / 6DO, 2AI
8DI / 6DO, 2AI
14DI / 10DO, 2AI
14DI / 10DO, 2AI
14DI / 10DO, 2AI

6ES7 211-1AD30-0XB0
6ES7 211-1HD30-0XB0
6ES7 211-1BD30-0XB0
6ES7 212-1AD30-0XB0
6ES7 212-1HD30-0XB0
6ES7 212-1BD30-0XB0
6ES7 214-1AE30-0XB0
6ES7 214-1HE30-0XB0
6ES7 214-1BE30-0XB0

160.160.160.215.215.215.325.325.325.-

SM 1221
SM 1221

24 VDC
24 VDC

8DI
16DI

6ES7 221-1BF30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0

94.149.-

SM 1222
SM 1222
SM 1222
SM 1222

24 VDC, 0.5A
Röle, 2A
24 VDC, 0.5A
Röle, 2A

8DO
8DO
16DO
16DO

6ES7 222-1BF30-0XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0
6ES7 222-1HH30-0XB0

94.94.149.149.-

SM 1223
SM 1223
SM 1223
SM 1223
SM 1223

24 VDC / 24 VDC, 0.5A
24 VDC / Röle, 2A
120/230V AC / Röle, 2A
24 VDC / 24 VDC, 0.5A
24 VDC / Röle, 2A

8DI / 8DO
8DI / 8DO
8DI / 8DO
16DI / 16DO
16DI / 16DO

6ES7 223-1BH30-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0
6ES7 223-1QH30-0XB0
6ES7 223-1BL30-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0

149.149.204.237.237.-

SM 1231
SM 1231
SM 1234

±10 V, 0-20 mA, 12 Bit+yön
±10 V, 0-20 mA, 12 Bit+yön
AI ±10 V veya 0-20 mA, 12 Bit+yön
AO ±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit
±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit
±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit
RTD (Pt, Cu, Ni, Direnç), 16 bit
RTD (Pt, Cu, Ni, Direnç), 16 bit
TC (TC veya gerilim: ± 80mV), 16 bit
TC (TC veya gerilim: ± 80mV), 16 bit

4AI
8AI
4AI / 2AO

6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 231-4HF30-0XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0

193.314.281.-

2AO
4AO

6ES7 232-4HB30-0XB0
6ES7 232-4HD30-0XB0

204.325.-

4AI
8AI
4AI
8AI

6ES7 231-5PD30-0XB0
6ES7 231-5PF30-0XB0
6ES7 231-5QD30-0XB0
6ES7 231-5QF30-0XB0

270.435.270.389.-

Point to point haberleflme
Point to point haberleflme
Profibus slave (Profibus DPV1 )
Profibus master (Profibus DPV1 )

6ES7 241-1AH30-0XB0
6ES7 241-1CH30-0XB0
6GK7 242-5DX30-0XE0
6GK7 243-5DX30-0XE0

100.100.242.363.-

CM 1241
RS 232
CM 1241
RS 485
CM 1242-5
CM 1243-5
CM 1241

25KB (Prog+Data)
25KB (Prog+Data)
25KB (Prog+Data)
25KB (Prog+Data)
25KB (Prog+Data)
25KB (Prog+Data)
50KB (Prog+Data)
50KB (Prog+Data)
50KB (Prog+Data)

Birim Fiyat›
Euro/Adet

Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur.

SM 1232
SM 1232
SM 1231
SM 1231
SM 1231
SM 1231

8

DC/DC/DC
DC/DC/Röle
AC/DC/Röle
DC/DC/DC
DC/DC/Röle
AC/DC/Röle
DC/DC/DC
DC/DC/Röle
AC/DC/Röle

Siparifl
No

SIMATIC S7-1200 I/O Geniflletme ve Haberleflme Kartlar›
SB 1221
SB 1222
SB 1223
SB 1221
SB 1222
SB 1223
SB 1223
SB 1231
SB 1232
SB 1231
SB 1231
CB 1241

5 VDC, 200kHz
5 VDC, 200kHz
5 VDC / 5 VDC, 200kHz
24 VDC, 200kHz
24 VDC, 200kHz
24 VDC / 24 VDC, 200kHz
24 VDC / 24 VDC, 0.5A
±10 V 12 Bit veya 0-20 mA 11 Bit
±10 V 12 Bit veya 0-20 mA 11 Bit
RTD, 16 Bit
TC(TC veya gerilim ±80 mV), 16 Bit
RS485 Point to point haberleflme

4DI
4DO
2DI/2DO
4DI
4DO
2DI/2DO
2DI/2DO
1AI
1AO
1AI
1AI

6ES7 221-3AD30-0XB0
6ES7 222-1AD30-0XB0
6ES7 223-3AD30-0XB0
6ES7 221-3BD30-0XB0
6ES7 222-1BD30-0XB0
6ES7 223-3BD30-0XB0
6ES7 223-0BD30-0XB0
6ES7 231-4HA30-0XB0
6ES7 232-4HA30-0XB0
6ES7 231-5PA30-0XB0
6ES7 231-5QA30-0XB0
6ES7 241-1CH30-1XB0

55.55.55.55.55.55.55.55.83.83.83.72.-

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

SIMATIC S7-1200
Malzeme Cinsi

Siparifl
No

Birim Fiyat›
Euro/Adet

SIMATIC S7-1200 Teleservis Adaptörü**
TS Adapter IE Basic
TS Modem modülü
TS ISDN modülü
TS GSM modülü
TS RS232 modülü

6ES7 972-0EB00-0XA0
6ES7 972-0MM00-0XA0
6ES7 972-0MD00-0XA0
6GK7 972-0MG00-0XA0
6ES7 972-0MS00-0XA0

257.200.257.228.86.-

6GK7 242-7KX30-0XE0
6NH9 860-1AA00
6NH9 910-0AA20-0AA3
6NH9 910-0AA20-0AA6
6NH9 910-0AA20-0AA8
6NH9 910-0AA20-0AA9
6NH9 910-0AA20-0AA0

456.47.513.2.622.4.674.9.120.25.080.-

6ES7 954 - 8LB00-0AA0
6ES7 954 - 8LF00-0AA0
6GK7 277 -1AA10-0AA0
6ES7 290 - 6AA30-0XA0

50.250.112.45.-

6EP1 332 -1SH71

103.-

Profinet Portu

SIMATIC S7-1200 GSM/GPRS Modem modülü**
CP 1242-7 S7-1200 için GSM/GPRS Modem
ANT794-4MR Modem için anten
TELECONTROL SERVER BASIC 8, OPC Server 8 ba¤lant› için
TELECONTROL SERVER BASIC 64, OPC Server 64 ba¤lant› için
TELECONTROL SERVER BASIC 256, OPC Server 256 ba¤lant› için
TELECONTROL SERVER BASIC 1000, OPC Server 1000 ba¤lant› için
TELECONTROL SERVER BASIC 5000, OPC Server 5000 ba¤lant› için

Modüler Sistem

SIMATIC S7-1200 Aksesuarlar›
SIMATIC Memory Kart› 2 MB
SIMATIC Memory Kart› 24 MB
CSM 1277 4 portlu (RJ45) endüstriyel switch (10/100 Mbit/s)
I/O geniflletme modülleri için uzatma kablosu, 2m (alt raya geçifl için)
SIMATIC S7-1200 Güç Kayna¤›
PS 1207

24VDC 2.5A Güç kayna¤›

SIMATIC S7-1200 Yaz›l›mlar›**
STEP7 Basic V11

S7 1200 CPU’lar› ve HMI Basic Panelleri
programlamak için kullan›l›r.

6ES7 822 - 0AA01-0YA0

353.-

STEP7 Basic V11 Upgrade

Upgrade Paketi

6ES7 822 - 0AA01-0YE0

118.-

6ES7 212 - 1BD30-4YB0

359.-

Sökülebilir Terminaller

*SIMATIC S7-1200 Bafllangݍ Paketi**
‹çerisindekiler:
CPU 1212C AC/DC/Röle
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital girifl simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si

I/O Geniflletme Kart›

*SIMATIC S7-1200 + KTP400 Basic Bafllangݍ Paketi**
‹çerisindekiler:
6AV6 651 - 7AA01-3AA0
CPU 1212C AC/DC/Röle
KTP400 Basic Mono PN Panel
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital girifl simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si

449.-

*SIMATIC S7-1200 + KTP600 Basic Bafllangݍ Paketi**
‹çerisindekiler:
6AV6 651 - 7DA01-3AA0
CPU 1212C AC/DC/Röle
KTP600 Basic Renkli PN Panel
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital girifl simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si

719.SIMATIC S7-1200 + KTP600 Basic
Bafllangݍ Paketi

* Bafllang›ç Paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r.
** Nisan 2011 tarihi itibariyle siparifl edilebilir.

8/28

8

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

SIMATIC Operatör Paneller
Malzeme Cinsi

Siparifl
No

Birim Fiyat›
Euro/Adet

SIMATIC HMI Basic Paneller
Basic Paneller ortak özellikler, temel otomasyon uygulamalar› için 3" ve 4” panelde maksimum 250 tag, 6”, 10” ve
15”panellerde maksimum 500 tag projelendirilebilir. Renkli panellerde TFT 256 renk ekran. Alarm, online trendler, basit
reçete fonksiyonlar›, tek bir haberleflme arayüzü mevcuttur. KTP400, 600, 1000, 1500 dokunmatik ekranl› paneller Step7
Basic 10.5 SP2 ve üstü versiyonlar veya WinCC flexible 2008 SP2 ile projelendirilir. KP300 için Step7 Basic V11 veya
di¤er WinCC V11 sürümleri gereklidir.

KP300

**KP300 Basic mono PN 3.6" 240x80 grafik ekran, arkadan ayd›nlatma
iste¤e göre seçilebilir (beyaz, yeflil, sar›, k›rm›z›), numerik tufl tak›m› olarak
da kullan›labilen 10 fonksiyon tuflu
KTP400 Basic mono PN, 4” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic mono PN, 6” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic color DP, 6” MPI/Profibus/RS485 arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic color PN, 6” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP1000 Basic color DP, 10” MPI/Profibus/RS485 arayüzü dokunmatik ekran
KTP1000 Basic color PN, 10” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
TP1500 Basic color PN, 15” Profinet arayüzü dokunmatik ekran

6AV6 647-0AH11-3AX0

180.-

6AV6647-0AA11-3AX0
6AV6647-0AB11-3AX0
6AV6647-0AC11-3AX0
6AV6647-0AD11-3AX0
6AV6647-0AE11-3AX0
6AV6647-0AF11-3AX0
6AV6647-0AG11-3AX0

250.400.600.600.1.400.1.400.2.400.-

* SIMATIC HMI Basic Panel Bafllangݍ Paketleri
Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri ‹çindekiler; SIMATIC Panel, WinCC flexible 2008 Compact konfigürasyon yaz›l›m›,
dökümantasyon (‹ngilizce), PLC-Panel haberleflme kablosu (MPI veya ethernet kablosu)
Basic Paneller

Comfort Paneller

8

Comfort Panel
7”-12” Ba¤lant› Seçenekleri

KTP400 Basic mono PN Bafllangݍ Paketi
KTP600 Basic mono PN Bafllangݍ Paketi
KTP600 Basic color DP Bafllangݍ Paketi
KTP600 Basic color PN Bafllangݍ Paketi
KTP1000 Basic color DP Bafllangݍ Paketi
KTP1000 Basic color PN Bafllangݍ Paketi

6AV6652-7AA01-3AA0
6AV6652-7BA01-3AA0
6AV6652-7CA01-3AA0
6AV6652-7DA01-3AA0
6AV6652-7EA01-3AA0
6AV6652-7FA01-3AA0

238.340.476.476.1.020.1.020.-

**SIMATIC COMFORT PANELLER
Comfort Panel ortak özellikler; TFT 16 milyon renk Widescreen LED ayd›nlatmal› ekran, PDF/Excel/Word Viewer, Medya
Oynat›c›, Profinergy deste¤iyle %0-%100 ekran ayd›nl›k ayar›, standart usb (tip A - B mini) ile proje yükleme, f(x) kontrol
ve diyagnostik viewer objeleri, 2 adet SD kart yuvas› ( servis ve veri saklama amaçl›), USB üzerinden klavye, mouse,
printer ba¤lant›s›, reçete fonksiyonu, kal›c› alarm buffer, mesaj ve proses de¤erlerini arflivleme, Visual Basic scriptler,
Internet Explorer. 7" ve üstü panellerde switch destekli çift profinet portu ve audio girifl ç›k›fl. WinCC V11 Comfort ve
üstü ile programlanabilir.
KTP400 Comfort Dokunmatik Ekran
KP400 Comfort tufllu
TP700 Comfort Dokunmatik Ekran
KP700 Comfort tufllu
TP900 Comfort Dokunmatik Ekran
KP900 Comfort tufllu
TP1200 Comfort Dokunmatik Ekran
KP1200 Comfort tufllu

6AV2124-2DC01-0AX0
6AV2124-1DC01-0AX0
6AV2124-0GC01-0AX0
6AV2124-1GC01-0AX0
6AV2124-0JC01-0AX0
6AV2124-1JC01-0AX0
6AV2124-0MC01-0AX0
6AV2124-1MC01-0AX0

696.696.1.218.1.334.2.204.2.320.2.784.2.900.-

Mikro Operatör Paneller (Yaln›zca SIMATIC S7-200 PLC ile kullan›l›r)

Comfort Panel
Dokunmatik Genifl Ekran

TD 200, Text Ekran 2 sat›r, her sat›rda 20 karakter
(PLC Panel haberleflme kablosu dahildir)
TD400C, Text Ekran 4 sat›r, her sat›rda 24 karakter
önyüzeyi de¤ifltirilebilir, pozisyonu sabit butonlar
(PLC Panel haberleflme kablosu dahildir)
TD400C, Ön panel folyolar› (10 sayfa folyo)
SIMATIC OP 73mikro, 3” mono grafik ekran, 128KB
uygulama haf›zas›, 4 softkey fonksiyon tuflu
SIMATIC 177mikro, 5.7” STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran
256KB uygulama haf›zas›

6ES7 272-0AA30-0YA1

165.-

6AV6 640-0AA00-0AX1

179.-

6AV6 671-0AP00-0AX0
6AV6 640-0BA11-0AX0

40.240.-

6AV6 640-0CA11-0AX1

400.-

* Mikro Panel Bafllangݍ Paketleri

TP 177 Mikro

8/29

Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri ‹çindekiler; SIMATIC Panel, WinCC flexible 2008 Mikro konfigürasyon yaz›l›m›,
dökumantasyon (‹ngilizce), PLC-Panel haberleflme kablosu
OP 73mikro Bafllangݍ Paketi
6AV6 650-0BA01-0AA0
231.TP 177mikro Bafllangݍ Paketi
6AV6 650-0DA01-0AA0
323.* Bafllang›ç Paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r
** May›s 2011’den itibaren temin edebilirsiniz.

746. printer ba¤lant›s›. reçete fonksiyonu. reçete fonksiyonu. tufllu 6AV6 643-0DD01-1AX1 2.- * 70 Serisi Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri ‹çindekiler. PLC-Panel haberleflme kablosu. dokunmatik 4 ton blue mode 6” STN ekran ve tufl tak›m› 6AV6 642-0DC01-1AX1 916. TFT 256 renk ekran.846. 6" STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran. kal›c› alarm buffer.146. MMC veya SD kart. TFT 64000 renk ekran. WinCC flexible 2008 Compact konfigürasyon yaz›l›m›. reçete fonksiyonu. WinCC flexible 2008 Compact konfigürasyon yaz›l›m›. PC-Panel haberleflme kablosu PC/PPI kablo Multimaster OP 73 Bafllang›ç Paketi 6AV6 651-1AA01-0AA0 316. 8” ekran.OP177B DP. dökümantasyon.533. MMC kart. Pocket Internet Explorer. 4 fonksiyon tuflu SIMATIC OP 77A. 320KB uygulama haf›zas›.668. 6” dokunmatik ekran 6AV6 643-0AA01-1AX0 1.5” mono grafik ekran. dökumantasyon (‹ngilizce). 4.MP 277. 6 MB uygulama haf›zas›. PC-Panel haberleflme kablosu (PC/PPI kablo Multimaster) * Bafllang›ç Paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r ** PC Panel haberleflme kablosu dahil de¤ildir.TP177B DP/PN.262. 10” dokunmatik ekran 6AV6 643-0CD01-1AX1 2.- OP 73/77A/77B * Bafllang›ç Paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r 170 Serisi Operatör Paneller TP 177A. alarm ve proses de¤erlerini arflivleme. mouse.740. WinCC flexible 2008 Standard. mouse.- 1. 8 fonksiyon tuflu SIMATIC OP 77B.3” TFT dokunmatik ekran. 6” TFT dokunmatik ekran. PC-Panel haberleflme kablosu (PC/PPI kablo Multimaster) MP 277 10” dokunmatik ekran Panel Bafllang›ç Paketi 6AV6 652-3PB01-0AA0 SIMATIC MP 277 10” dokunmatik. USB üzerinden klavye.148.OP177B DP/PN.MP 277. 8 fonksiyon tuflu. 10” ekran. 256 renk.TP177B DP. 4MB uygulama haf›zas›. 1MB uygulama haf›zas›.- TP177B Paneller 8 OP277 6” *Multi Panel Bafllang›ç Paketleri MP 277 8” dokunmatik ekran Panel Bafllang›ç Paketi 6AV6 652-3MB01-0AA0 SIMATIC MP 277 8” dokunmatik. Visual Basic scriptler. SIMATIC Panel.512 KB uygulama haf›zas› 177B serisi ve MP 177 ortak özellikler.onboard Profinet MP177.032. SIMATIC Panel. printer ba¤lant›s›.270 Serisi Multi Paneller Multi Panel ortak özellikler. onboard Profinet 6AV6 642-0EA01-3AX0 1. 4. onboard Profinet MP 277.OP 277. 2MB uygulama haf›zas›.784. USB üzerinden klavye. 6” STN dokunmatik ekran. kal›c› alarm buffer. printer ba¤lant›s›. onboard Profinet 6AV6 642-0BD01-3AX0 638.WinAC MP Software PLC opsiyonu deste¤i. 2x USB üzerinden klavye. 256 renk. tufllu 6AV6 643-0DB01-1AX1 2. PC-Panel haberleflme kablosu (PC/PPI kablo Multimaster veya ethernet kablosu) TP 177A Bafllang›ç Paketi **TP 177B DP/PN 4” Renkli Ekran Bafllang›ç Paketi TP 177B DP/PN 6” Renkli Ekran Bafllang›ç Paketi OP 177B DP/PN Renkli Ekran Bafllang›ç Paketi 6AV6 651-2AA01-0AA0 6AV6 652-2KA00-0AA0 6AV6 551-2EA01-1AA0 6AV6 551-2HA01-1AA0 533. 6” STN dokunmatik ekran ve tufl ak›m› 6AV6 642-0DA01-1AX1 1. onboard Profinet 6AV6 642-0BA01-1AX1 1. MMC kart. 256KB uygulama haf›zas›. (Profibus üzerinden ET200 ürünleri I/O ünitesi olarak kullan›l›r) TP 177A WinAC MP 177 *170 Serisi Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri Operatör Panel Bafllang›ç Paketleri ‹çindekiler.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 70 Serisi Operatör Paneller SIMATIC OP 73.5” mono grafik ekran.218. 3” mono grafik ekran. PLC-Panel haberleflme kablosu. 256 renk. 8” dokunmatik ekran 6AV6 643-0CB01-1AX1 2. dökumantasyon (‹ngilizce). dokunmatik 4 ton blue mode 6” STN ekran 6AV6 642-0BC01-1AX1 800. USB flash sürücüsü. mouse. 6AV6 642-0AA11-0AX1 568. reçete fonksiyonu ve USB printer ba¤lant›s› 6AV6 641-0AA11-0AX0 6AV6 641-0BA11-0AX1 6AV6 641-0CA01-0AX1 325. WinCC flexible 2008 Standard.856. PLC-Panel haberleflme kablosu. dökümantasyon. 6” ekran tufllu 6AV6 643-0BA01-1AX0 1. alarm ve proses de¤erlerini arflivleme.371.OP 77B Bafllang›ç Paketi (PC Panel haberleflme kablosu seri kablodur) 6AV6 651-1CA01-0AA0 387.MP 277.491. 4.- 270 Serisi Operatör Paneller 270 serisi ortak özellikler.817. PLC-Panel haberleflme kablosu.OP 77A Bafllang›ç Paketi 6AV6 651-1BA01-0AA0 337. Visual Basic scriptler.MP277 8” ve 10” paneller 8/30 . MMC kart. on board Profinet TP 277. 1.487. kal›c› alarm buffer TP177B DP/PN. 64000 renk.

USB flash sürücüsü. 15” dokunmatik ekran. TFT 64000 renk ekran. acil stop. MP 377 12".- 6AV6 651-5HA01-0AA0 3. 6AV6 652-4GA01-0AA0 PLC Panel haberleflme kablosu 2. çal›fl›rken ana bataryay› de¤ifltirme imkan›.988. enable. kal›c› alarm buffer. Mobile Panel 277 V2 IWLAN handwheel. 2xUSB üzerinden klavye. alarm ve proses de¤erlerini arflivleme. paslanmaz çelik önyüzey. Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3). 256 renk. enable anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu Mobile Panel 277 IWLAN V2 fiarj ‹stasyonu.350. yedek ana batarya MP277 Wireless IWLAN V2 Profisafe Bafllang›ç Paketi. 12” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AA01-2AX0 3. acil stop.- Paslanmaz Çelik Önyüzeyli Paneller (G›da.- Mobil Wireless Paneller 270 serisi Multi panellerle ortak özelliklere sahiptir. flarj istasyonu.538.201. Word/Excel/PDF Viewer ve Audio ç›k›fl ile multimedia fonksiyonlar›. 8” TFT 64000 renk ekran.81. 2x Profinet.MP 377. 64000 renk. handwheel. onboard Profinet. yüksek parlakl›k ve kontrasta 6AV6 644-8AB20-0AA1 5.220. WinCC flexible Standard. anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3). onboard Profinet.- 6AV6 645-0EF01-0AX1 4.834 .- 6AV6 643-0ED01-2AX0 3. Mobil Panel ana batarya ile gelmektedir.248.002.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 370 Serisi Multi Paneller MP 377 12’’.596. handwheel.4. STN dokunmatik ekran.- 6AV6 651-5GA01-0AA0 3.124.MP 377.4. anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu. tufllu 6AV6 644-0BA01-2AX0 3. Tütün sektörü için EN 1672-2 standard›na uygun) TP177B INOX TP177B INOX. ‹lave 2 yedek pil flarj etme imkan› Mobile Panel 277 IWLAN Yedek batarya (Ana akü) Masa üstü flarj adaptörü Mobile Panel 277 IWLAN V2 Transponder 6AV6 645-0DD01-0AX1 6AV6 645-0DE01-0AX1 6AV6 645-0EB01-0AX1 6AV6 645-0EC01-0AX1 4. 64000 renk. TFT dokunmatik ekran. handwheel.2.* MP 377 PRO.MP 377. acil stop. Scalance W serisi ürünlerle WLAN üzerinden kablosuz haberleflme.- 6AV6 671-5CE00-0AX1 6AV6 671-5CL00-0AX0 6AV6 671-5CN00-0AX1 6AV6 671-5CM00-0AX0 348. acil stop ve enable butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3). Visual Basic scriptler. her yönden IP65 koruma. adaptör setleri ayr›ca siparifl edilmelidir. 3 adet Transponder * MP 377 PRO adaptör setleri ve aksesuarlar› için sayfa 8/81’e bak›n›z ** Bafllang›ç paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r 8/31 .524.060. 15” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AB01-2AX0 4. 19” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AC01-2AX0 4. Rapid Roaming deste¤i. WinCC flexible 2008 Standard. gün ›fl›¤›nda okunabilir. fiarj ünitesi ayr›ca siparifl edilmedir. WinCC 6AV6 652-4FA01-0AA0 flexible 2008 Standard.- 6AV6 644-0CB01-2AX0 4.- **Mobil Wireless Panel Bafllang›ç Paketleri Mobile Panel 277 IWLAN Profisafe MP277 Wireless IWLAN V2 Bafllang›ç Paketi. anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu. Media Player.879.698. 12” ekran. Internet Explorer. TFT dokunmatik ekran. reçete fonksiyonu. 12MB uygulama haf›zas›. 6AV6 644-2AB01-2AX0 4.698. PLC Panel haberleflme kablosu MP377 15” Bafllang›ç Paketi MP 377 15" . RFID Tag model. 15’’. printer ba¤lant›s›. flarj istasyonu. IP66 koruma ** Multi Panel 377 Bafllang›ç Paketleri MP377 PRO MP377 12” Dokunmatik Ekran Bafllang›ç Paketi.sahip transflektif kapasitif dokunmatik ekran.627. 15” paslanmaz çelik önyüzey.406.adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollar›na ve VESA 75/100 standart›nda montaj imkan›. WinCC flexible Standard. 8 Mobile Panel 277 IWLAN Mobile Panel 277 IWLAN V2 Mobile Panel 277 IWLAN V2 handwheel. koruma s›n›f› IP66K MP277 INOX.350. MP 377. mouse.232.4. 19’’ Multi Panel ortak özellikler. MMC veya SD kart. koruma s›n›f› IP66K 6AV6 642-8BA10-0AA0 1. paslanmaz çelik önyüzey.698. enable anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3). koruma s›n›f› IP66K MP377 INOX. MP 377 15” Touch daylight-readable. yedek ana batarya.

STOP butonu.- 6AV6 645-0BC01-0AX0 2. TFT 64000 renk ekran. ba¤lant› kablosu Mobil Panel 277 PN (Profinet) Plus Bafllang›ç Paketi Mobil Panel 277 enable. kal›c› alarm buffer. 6” STN dokunmatik ekran ve tufl ak›m›. WinCC flexible 2008 Standard.167.030. duvara montaj kiti. enable.308. anahtarl› ve ›fl›kl› buton.Mobil Panel 277 10’’ *Mobil Panel Ekipmanlar› Mobil Panel 177/277 DP Plus Ba¤lant› Kutusu (MPI/Profibus) Mobil Panel 177/277 PN Plus Ba¤lant› Kutusu (Profinet) Mobil Panel 177/277 DP Ba¤lant› Kablosu 2m. MMC kart. 10 m. Mobil Panel 177/277 PN Ba¤lant› Kablosu 10 m.- 6AV6 651-5DA01-0AA0 1.097. Mobil Panel 277 8’’ 6AV6 671-5AE10-0AX0 6AV6 671-5AE11-0AX0 6XV1 440-4AH20 6XV1 440-4AH50 6XV1 440-4AN10 6XV1 440-4AN25 6XV1 440-4BH20 6XV1 440-4BH50 6XV1 440-4BN10 6XV1 440-4BN25 406. Mobil Panel 177/277 DP Ba¤lant› Kablosu 25 m. Pocket Internet Explorer.761.030.445. stop. 10 m. WinCC flexible 2008 Standard. entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tufl ak›m›. ba¤lant› kablosu Mobil Panel 177 PN (Profinet) Plus Bafllang›ç Paketi Mobil Panel 177 PN (Profinet).220. enable. duvara montaj kiti. Visual Basic scriptler.755. WinCC flexible 2008 Compact. handwheel.- 6AV6 651-5BA01-0AA0 1. reçete fonksiyonu. enable anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu 6AV6 645-0AA01-0AX0 1.- 6AV6 651-5FB01-0AA0 2.960. STOP butonu. stop.755.- 6AV6 651-5EB01-0AA0 2. enable anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu SIMATIC Mobil Panel 277 10’’ dokunmatik ekran entegre enable ve stop butonu 6AV6 645-0CA01-0AX0 3.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet 170 Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler . Mobil Panel 177/277 PN Ba¤lant› Kablosu 25 m. anahtarl› ve ›fl›kl› buton.- 6AV6 645-0BB01-0AX0 2.- 6AV6 645-0CC01-0AX0 3.568. MMC veya SD kart. enable anahtarl› ve ›fl›kl› butonlu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) entegre handwheel.960. reçete fonksiyonu.406. PN Plus ba¤lant› kutusu. 10 m.308.174.- 6AV6 645-0AC01-0AX0 2. kal›c› alarm buffer SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) entegre enable butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) entegre handwheel.313. handwheel. Mobil Panel 177/277 PN Ba¤lant› Kablosu 2m. handwheel. Mobil Panel 177/277 DP Ba¤lant› Kablosu 5m.761.- Mobil Panel 177 PN 270 Serisi Mobil Paneller Mobil Panel ortak özellikler.568.220. anahtarl› ve ›fl›kl› buton. STOP butonu. USB flash sürücüsü. dökümantasyon. dökümantasyon.- DP ve PN Ba¤lant› Kutular› **Mobil Panel Bafllang›ç Paketleri Mobil Panel 177 DP (MPI/Profibus) Plus Bafllang›ç Paketi Mobil Panel 177 PN (Profinet). anahtarl› ve ›fl›kl› buton.- 6AV6 645-0CB01-0AX0 3. DP Plus ba¤lant› kutusu. Mobil Panel 177/277 PN Ba¤lant› Kablosu 5m. 6 MB uygulama haf›zas›. 10 m. entegre enable ve stop butonu SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tufl ak›m› entegre handwheel.- 6AV6 645-0AB01-0AX0 2. onboard Profinet SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tufl ak›m›. ** Bafllang›ç paketlerinde indirim yap›lmamaktad›r 8/32 8 . STOP butonu. PN Plus ba¤lant› kutusu. Mobil Panel 177/277 DP Ba¤lant› Kablosu 10 m. stop. duvara montaj kiti. ba¤lant› kablosu Mobil Panel 277 DP (MPI/Profibus) Plus Bafllang›ç Paketi Mobil Panel 277 enable.- 6AV6 645-0BE02-0AX0 4.174. WinCC flexible 2008 Compact. 256 renk.327. duvara montaj kiti.- 6AV6 645-0BA01-0AX0 1. DP Plus ba¤lant› kutusu. handwheel. alarm ve proses de¤erlerini arflivleme. ba¤lant› kablosu Mobil Panel 177 ve ba¤lant› kutular› * Farkl› Mobil Panel ekipmanlar› ve aksesuarlar› için solution partnerlerimizi aray›n›z.313.

(Tüm modeller için) RS422/RS232 çevirici. 177B DP/PN serisi panellerden itibaren WinCC flexible / OPC Server. 270 serisi panellerden itibaren WinCC flexible / Audit. Operatör panellerde kullan›c› yönetiminin merkezi bir PC üzerinden yap›lmas› için kullan›l›r. MP177/277/377 serisi operatör paneller ve 177/277 serisi Mobil paneller için SD Kart (512 MB) MP177/277/377 serisi operatör paneller ve 277 serisi Mobil paneller için.- 6ES7 648-0DC50-0AA0 6AV6 671-3AH00-0AX0 197.0 iflletim sistemli panellerde S5 plclerle AS 511 sürücüsü üzerinden haberleflme için MMC Kart (128 MB) OP77B.- 6ES7658-7BB00-2YB0 1. 1 acil stop (SIL 3) veya 2 acil stop (SIL 2) ba¤lant›s› 6AV3 688-3AY37-0AX0 452. tufllarda çok renkli arkadan LED ayd›nlatma.- 6AV6 671-8XB10-0AX1 70. Server PC taraf›na kurulur SIMATIC Logon Remote Access (3 client) 3 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan›c› yönetimi için Server taraf›na kurulacak lisans paketidir SIMATIC Logon Remote Access (10 client) 10 adet operatör panelin bir Server PC üzerinden merkezi kullan›c› yönetimi için Server taraf›na kurulacak lisans paketidir 6AV6 618-7AB01-3AB0 6AV6 618-7BB01-3AB0 6AV6 618-7CC01-3AB0 6AV6 618-7DB01-3AB0 6AV6 618-7HB01-3AB0 232. 177B DP/PN serisi panellerden itibaren WinCC flexible / Sm@rtService.- 6ES7658-7BX41-2YA0 341.348. 270 serisi panellerden itibaren.- SIMATIC KP8 F PN ilave 2 güvenli girifl. TP/OP 177/277 panellere WinCC flexible 2008 SP1’den itibaren USB Flash Drive (8 GB).5 ile programlanabilir.33. ön yüzeyde IP65 koruma.290. tufllar etiketlenebilir. kullan›c› faaliyetlerinin elektronik imzal› kayd› için kullan›l›r SIMATIC Logon V1.- Komple IP65 korumal› PRO cihazlar için bofl panel 6AV3 688-3AY38-3AX0 81. konfigure edilebilir 8 dijital I/O.522. 77A.- 6AV6 671-8XJ00-0AX0 75.914.Bkz. SD/MMC kombo yuvaya sahip OP77.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC KEY PANEL KP8 PN/KP8 F PN 8 fonksiyon tufllu konfigure edilebilir membran tufl tak›m›.- 6ES7658-7BA00-2YB0 742. 3rd party plcler ile haberleflme 177B ve 277 serisi operatör ve multi paneller için RS422/TTY çevirici. FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolü. OP/TP177B. 177 Mikro.- Operatör Panel Ba¤lant› Kablolar› ve Aksesuarlar› 8 Industrial USB Hub HMI çevirici 8/33 Dokunmatik ekran paneller için stylus kalem Programlama Kablosu (77B hariç 70/170/270/370 serisi için) PC/PPI RS232 Multimaster Programlama Kablosu (73Micro.- KP8 PN/KP8 F PN SIMATIC WinCC flexible 2008 Panel Opsiyonlar› Stylus Kalem WinCC flexible / Sm@rtAccess.75. Multi Panel ve Endüstriyel PC’ler için Industrial USB Hub 4.- 6AV6 671-1CB00-0AX2 93.522.348. Sayfa 8/26 Bkz. Multi paneller için WinCC flexible / ProAgent. 177A için) PC/PPI USB Multimaster Programlama kablosu (77B için) S7 PLC Panel Haberleflme Kablosu 5m. Multi Panel ve Endüstriyel PC’ler için 6AV7 672-1JB00-0AA0 6ES7 901-3CB30-0XA0 6ES7 901-3DB30-0XA0 75. Sayfa 8/26 6ES7 901-1BF00-0XA0 6ES7 901-0BF00-0AA0 6AV6 671-8XE00-0AX0 19.- . OP/TP277. SIMATIC KP8 PN 6AV3 688-3AY36-0AX0 313. entegre 2 profinet portu. WinCE 5. 73. Step7 5.4 SP2.

Thin Client Panel 10’’ ve 15‘‘ **Multi Paneller için WinAC MP 2008 Software PLC Multi Paneller için Software PLC opsiyonudur.Sm@rtAccess Lisans› SIMATIC Thin Client 15" Touch ve Server taraf› için WinCC flexible RT 6AV6 653-6EA01-2AA0 1. USB üzerinden mouse keyboard ba¤lant›s›. Profibus üzerinden ET200 ürünleri I/O ünitesi olarak kullan›l›r.MP 277 8" Software PLC paketi.086. SD Kart 6AV6 652-4GC01-2AA0 4. MP277 için 6ES7 671-5EF01-0YA0 696.- Win AC MP 2008 SIMATIC Thin Client Paneller 8 Sm@rtAccess ile Thin Client’tan Operatör Panele ba¤lant› WinCC Web Navigator’a RDP üzerinden terminal ba¤lant›s› (Thin Client panelin Web Client olarak kullan›lmas›) * Thin Client PRO adaptör setleri ve aksesuarlar› için sayfa 8/81’e bak›n›z ** Di¤er Multi Panel Software PLC paketleri için solution partnerlerimizi aray›n›z. SD Kart 6AV6 652-3MC01-1AA0 2.450. SD Kart 6AV6 652-4FC01-2AA0 3.WinAC MP 2008.WinAC MP 2008. Windows 2003 Server’a kurulu Web Navigator’a RDP üzerinden terminal ba¤lant›s›. MES veya ofis uygulamalar›na ba¤lant›. routing özelli¤i mevcuttur. SD Kart. Kal›c› data alan›. SD Kart 6AV6 652-3PC01-1AA0 3. Runtime PC veya operatör panel ile birlikte kullan›l›r.Sm@rtAccess Lisans› SIMATIC Thin Client 10" Touch ve Server taraf› için WinCC flexible RT 6AV6 653-6DA01-2AA0 1. RDP protokolüyle SAP. WinAC MP 2008.alttan veya üstten destek kollar›na ve VESA 75/100 standart›nda montaj imkan›. WinAC MP 2008.SIMATIC Thin Client 10" Touch ve Server taraf› için Operatör Panel 6AV6 653-6AA01-2AA0 1. 15” Touch. http/html üzerinden basit web sayfalar›n› görüntüleme.SIMATIC Thin Client 15" Touch 1024x768 çözünürlük 6AV6 646-0AB21-2AX0 1.MP 377 12" Software PLC paketi. WinAC MP 2008.241. SIMATIC Thin Client 10" Touch 640x480 çözünürlük 6AV6 646-0AA21-2AX0 1. adaptör setleriyle 6AV6 646-2AB21-2AX0 1. MP277 8" dokunmatik panel. WinAC MP 2008. MP377 12" dokunmatik panel.125. MP177 6" dokunmatik panel. adaptör setleri ayr›ca siparifl edilmelidir.594.MP 377 15" Software PLC paketi.* Thin Client PRO. STEP7 5. MP277 10" dokunmatik panel. WinCC flexible 2008 ile birlikte kullan›l›r.MP 277 10" Software PLC paketi. WinAC MP 2008.618.782.038. MP377 15" dokunmatik panel.Sm@rtAccess Lisans› SIMATIC Thin Client 15" Touch ve Server taraf› için Operatör Panel 6AV6 653-6BA01-2AA0 1.MP 177 6" Software PLC paketi.Sm@rtAccess Lisans› SIMATIC Thin Client IP65 kit 6AV6 671-6AP00-0AX0 35.4 ile programlan›r. 8/34 . WinAC MP 2008.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet Thin Client Paneller TFT 64000 renk Touch Panel. MP377 için 6ES7 671-7EG01-0YA0 928. her yönden IP65 koruma.564. MP177 için 6ES7 671-4EE00-0YA0 464. 6AV6 652-2JC01-2AA0 1.090. koruma s›n›f› IP54.206.154. WinCC flexible Sm@rtAccess ile Sm@rt Server Operatör Panel ve RT PC’ye client olarak ba¤lanma.

Basic Paneller. 6AV6 613-6AA01-3AB5 1.030. Basic Paneller.148.510. WinCC flexible Compact. WinCC flexible 2008 Advanced. WinCC flexible 2008 Standard.916. Upgrade paketi siparifli için 2004/2005/2007 lisans sertifikas› istenmektedir.- 6AV6618-7XX01-3AF0 29. 6AV6 611-0AA51-3CA5 232. Mikro paneller için projelendirme yaz›l›m› 6AV6 610-0AA01-3CA8 115.- WinCC flexible Advanced Projelendirme yaz›l›m› 8 WinCC flexible Standard WinCC flexible Compact WinCC flexible Micro Runtime yaz›l›m› Mikro Paneller 8/35 TP177mikro OP73mikro 70/170 serisi Basic paneller Basic paneller 170/270/370 serisi PC tabanl› WinCC flexible Runtime .186. 6AV6 622-1AA01-0AA0 1.290. Mikro paneller.276.70/120/270/370 serisi.HMI paneller için projelendirme seti. Basic Paneller. 6AV6 613-0AA51-3CA5 2.798. WinCC flexible Compact 2008 Upgrade WinCC flexible Standard 2008 Upgrade WinCC flexible Advanced 2008 Upgrade WinCC flexible 2004/5/7'den WinCC flexible 2008 Runtime PC upgrade WinCC flexible 2004/5/7'den WinCC flexible 2008 Panel opsiyonlar› upgrade 6AV6611-0AA51-3CE5 6AV6612-0AA51-3CE5 6AV6613-0AA51-3CE5 6AV6613-1XA51-3CE0 93. Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit) iflletim sistemlerini destekler. Standard.1. Mikro paneller. Mikro paneller.Paneller için WinCC flexible/Sm@rtAccess + Sm@rtService opsiyon lisanslar›. 6AV6 612-0AA51-3CA5 1. HMI dokümantasyon (‹ngilizce).70/170 serisi için projelendirme yaz›l›m› WinCC flexible 2008 Mikro.70/170/270/370 serisi için projelendirme yaz›l›m› WinCC flexible 2008 Compact . WinCC flexible/Change Control . WinCC Flexible RT için projelendirme yaz›l›m› WinCC flexible 2008 Standard. SP3 (32-bit).148.- SIMATIC WinCC flexible 2008 Upgrade'ler WinCC flexible 2004/2005/2007'den WinCC flexible 2008'e upgrade için kullan›l›r.Advanced için proje versiyon yönetimi SIMATIC WinCC flexible için PowerPack’ler Daha üst seviye projelendirme yaz›l›m›na geçifl için kullan›l›r WinCC flexible Standard’tan 2008 Advanced’e WinCC flexible Compact’tan 2008 Advanced’e WinCC flexible Compact’tan 2008 Standard’a 6AV6 613-2CD01-3AD5 6AV6 613-2BD01-3AD5 6AV6 612-2BC01-3AD5 882.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Siparifl No Malzeme Cinsi WinCC flexible projelendirme yaz›l›m› Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC HMI Projelendirme Yaz›l›m› WinCC flexible WinCC flexible 2008 SP2 Windows XP Prof.

8/36 . *128 PowerTag (RT 128) 6AV6 613-1BA51-3CA0 464.- 371.1.290.2. Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit) iflletim sistemlerini destekler. WinCC flexible 2008 PowerTag runtime.419.1. WinCC flexible Sm@rtAccess ve Sm@rtService PC RT opsiyon lisanslar›. HMI dökumantasyon 128 PowerTag (RT 128) 512 PowerTag (RT 512) 2048 PowerTag (RT 2048) 6AV6 623-1BA01-0AA0 6AV6 623-1DA01-0AA0 6AV6 623-1FA01-0AA0 WinCC flexible OPC Server 1. Box PC 627B / 827B. WinCC flexible RT WinCC flexible Runtime (Panel PC. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans› runtime lisans›yla birlikte gelmektedir. WinCC flexible 2008 Advanced.522.- WinCC flexible Audit Viewer ** E¤itim setlerinde indirim yap›lmamaktad›r. WinCC flexible / Arfliv + Reçete. Arfliv ve reçete opsiyon lisanslar› dahildir Software Komponentler 128 Power Tags (RT) 512 Power Tags (RT) 2048 Power Tags (RT) 4096 Power Tags (RT) 6AV6 6 2 3 .* Arflivleme ve reçete fonksiyonlar› için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime PC opsiyonlar›n›n kullan›m› gereklidir.*512 PowerTag (RT 512) 6AV6 613-1DA51-3CA0 1.1.059. Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI.3.- 290.- SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PowerPack’ler Runtime Power Tag lisans›n› artt›rmak için kullan›l›r 128’den 512 PowerTag’e 128’den 2048 PowerTag’e 512’den 2048 PowerTag’e 128’den 4096 PowerTag’e 512’den 4096 PowerTag’e 2048’den 4096 PowerTag’e 6AV6 613-4BD01-3AD0 6AV6 613-4BF01-3AD0 6AV6 613-4DF01-3AD0 6AV6 613-4BG01-3AD0 6AV6 613-4DG01-3AD0 6AV6 613-4FG01-3AD0 SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime için PC Opsiyonlar› WinCC flexible/Arfliv 6AV6 618-7ED01-3AB0 WinCC flexible/Reçete 6AV6 618-7FD01-3AB0 WinCC flexible/Arfliv + Reçete 6AV6 618-7GD01-3AB0 WinCC flexible/Sm@rtAccess 6AV6 618-7AD01-3AB0 WinCC flexible/Sm@rtService 6AV6 618-7BD01-3AB0 WinCC flexible/OPC Server 6AV6 618-7CD01-3AB0 WinCC flexible/ProAgent 6AV6 618-7DD01-3AB0 WinCC flexible/Audit FDA (American Food and Drug Administration) 6AV6 618-7HD01-3AB0 spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun flekilde güvenli eriflim kontrolu.552.160.*2048 PowerTag (RT 2048) 6AV6 613-1FA51-3CA0 2. Haberleflme kartlar› ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar› bölümüne bak›n›z. IPC. kullan›c› faaliyetlerinin elektronik imzal› kayd› için kullan›l›r.*4096 PowerTag (RT 4096) 6AV6 613-1GA51-3CA0 3. WinCC flexible Paketi Yaln›z IPC 577C/677B/547C. SIMATIC WinCC Flexible 2008 128 Power Tags (RT).972.044.320.856.464.276.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Operatör Paneller Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet PC için SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime WinCC flexible 2008 SP2 Windows XP Prof.2.775.798.789. runtime paketi içeri¤inde mevcuttur.508.016.1.0 A A 0 B D F G X 371.- 8 ** SIMATIC WinCC flexible 2008 PC Runtime E¤itim Setleri E¤itim Seti ‹çindekiler.2 B A 0 0 .522.1.1.348. Rack PC 547B/647B/847B ile birlikte siparifl edilebilir.812. 1. CP 5611 S7 MPI/Profibus sürücüsü.789.480. SP3.

Runtime lisans› içermez.- Malzeme Cinsi SIMATIC HMI Projelendirme Yaz›l›m› SIMATIC WinCC V11 WinCC Step 7 Ortak kullan›m WinCC HMI projelendirme WinCC Basic V11 Basic paneller için projelendirme yaz›l›m› WinCC Comfort V11 Basic paneller. Comfort Paneller. Panel/Multi paneller için projelendirme yaz›l›m› WinCC Advanced V11 Basic paneller.000. WinCC Runtime Professional (512 powertags) için projelendirme yaz›l›m›. WinCC Runtime Professional (4096 powertags) için projelendirme yaz›l›m›. Comfort Paneller. Mobil Paneller. WinCC Runtime Professional (max powertags) için projelendirme yaz›l›m›. Mobile Panels IPC SCADA . Runtime lisans› içermez.- 6AV2103-0DA01-0AA5 2. Mobil Paneller.- 6AV2101-0AA01-0AA5 811. HMI Network konfigürasyon SIMATIC WinCC Advanced Powerpack WinCC Comfort -> WinCC Advanced V11 SIMATIC WinCC Professional Powerpack WinCC Advanced -> WinCC Professional 512 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 512 PowerTags -> 4096 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags -> max. SIMATIC WinCC Professional max.- 6AV2102-4AA01-0AE5 505.- 6AV2103-2HX01-0BD5 1. 8 Engineering edition HMI panel projelendirme SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Compact -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Standard -> WinCC Comfort V11 SIMATIC WinCC Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Advanced -> WinCC Advanced V11 Devices 579.- 6AV2103-2DH01-0BD5 500.030. Comfort Paneller. Mobil Paneller.000.- 6AV2101-4BB01-0AE5 203. Panel/Multi paneller. IPC ve standart PC ile WinCC RT Advanced (max powertags) için projelendirme yaz›l›m› SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags V11 Basic paneller. Panel/Multi paneller. Mobil Paneller.500. Mobil Paneller. Panels. WinCC RT Advanced (max powertags).- 6AV2103-2AD01-0AC5 250.- WinCC Professional WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic Basic Panels 8/37 6AV2101-4AB01-0AE5 Comfort Panel. SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Projelendirme Yaz›l›mlar› için Daha üst seviye projelendirme yaz›l›m›na geçifl için kullan›l›r. Runtime lisans› içermez. WinCC RT Advanced (max powertags).219.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi TIA PORTAL HMI Projelendirme Yaz›l›mlar› Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6AV2 100-0AA01-0AA0 115. Panel/Multi paneller.- SIMATIC WinCC flexible Proje Yaz›l›m›ndan SIMATIC WinCC V11'e Upgrade'ler WinCC flexible'dan WinCC V11'e upgrade için kullan›l›r. WinCC RT Advanced (max powertags). Comfort Paneller.- 6AV2103-0HA01-0AA5 2.- 6AV2103-0XA01-0AA5 4. PowerTags V11 Basic paneller. Comfort Paneller.- 6AV2102-0AA01-0AA5 2. SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags V11 Basic paneller.500. PowerTags V11 6AV2102-2AA01-0BD5 1. Panel/Multi paneller.

950.400.- 6AV2105-2FH01-0BD0 405.115.- 6AV2105-0DA01-0AA0 6AV2105-0FA01-0AA0 6AV2105-0HA01-0AA0 6AV2105-0KA01-0AA0 6AV2105-0MA01-0AA0 3. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 128 6AV2105-2BB01-0AC0 1.000. Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeri¤inde mevcuttur.100.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi TIA PORTAL HMI Runtime Yaz›l›mlar› Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Yaz›l›mlar› SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced. SP3. OPC XML DA. OPC UA HDA) ve CP 5611 S7 MPI/Profibus sürücüsü runtime paket içeri¤inde mevcuttur. WinCC OPC (OPC DA.6AV2104-0FA01-0AA0 2.- 6AV2105-2KM01-0BD0 1.PowerTags -> Runtime Professional 128 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 512 6AV2105-2DD01-0AC0 1.4.WinCC Runtime Advanced ile arflivleme ve reçete fonksiyonlar› için SIMATIC WinCC Logging Runtime Advanced veya SIMATIC WinCC Recipes + Logging Runtime Advanced opsiyonlar›n kullan›m› gereklidir HMI kontrol objeleri SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Yaz›l›mlar› SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Windows XP Prof. Haberleflme kartlar› ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar› bölümüne bak›n›z.000. SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11. OPC DA server ve CP 5611 MPI/Profibus sürücüsü runtime paketi içeri¤inde mevcuttur.- SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Advanced için Runtime PowerTag lisans›n› artt›rmak için kullan›l›r SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags -> 512 6AV2104-2BD01-0BD0 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 512 PowerTags -> 2048 6AV2104-2DF01-0BD0 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags -> 4096 6AV2104-2FH01-0BD0 PowerTags V11 900.- 6AV2105-2DF01-0BD0 745.- SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler (Runtime Advanced -> Runtime Professional) WinCC Runtime Advanced'ten WinCC Runtime Professional'a geçifl için kullan›l›r. SP3. Modbus TCP/IP. Windows Server 2003 SP2 iflletim sistemlerini destekler.900.5.PowerTags -> Runtime Professional 512 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV2105-2FF01-0AC0 1. Windows Server 2003 R2 SP2. Windows Server 2008 SP2.6AV2104-0DA01-0AA0 1. OPC HDA. OPC A&E. Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32bit) iflletim sistemlerini destekler. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans› runtime lisans›yla birlikte gelmektedir.250. Windows XP Prof. WinCC arflivleme kapasitesini art›rmak için arfliv paket ve arfliv PowerPack'ler kullan›l›r.115.3.700. Runtime yaz›l›mla 512 de¤iflkene kadar proses tag arflivlenebilir.1.4.- 6AV2105-0BA01-0AA0 2.2048 PowerTags -> Runtime Professional 2048 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 6AV2105-2HH01-0AC0 1.- 6AV2105-2HK01-0BD0 400.995.300. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans› runtime lisanslar›yla birlikte gelmektedir. Di¤er plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet IP. SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V11 6AV2104-0BA01-0AA0 400. server client mimarisinde kullan›l›r SIMATIC WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V11 ( server client mimarisi için WinCC Client Runtime Professional lisans› kullan›l›r) SIMATIC WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional 4096 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V11 6AV2107-0DB01-0AA0 2.6AV2104-0HA01-0AA0 3.- SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Professional için Runtime PowerTag lisans›n› artt›rmak için kullan›l›r. SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 512 PowerTags -> 2048 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 2048 PowerTags -> 4096 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 4096 PowerTags -> 8192 PowerTags V11 SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 8192 PowerTags -> 65536 PowerTags V11 HMI grafik objeler HMI layout 6AV2105-2BD01-0BD0 1. WinCC OLEDB. Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit).400.135.4096 PowerTags -> Runtime Professional 4096 PowerTags V11 Parametrelere kolay ulafl›m 8/38 8 .800.715.000. Haberleflme kartlar› ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar› bölümüne bak›n›z.995. UPC UA DA.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

TIA PORTAL HMI Runtime Yaz›l›mlar›
Malzeme Cinsi

Siparifl
No

Birim Fiyat›
Euro/Adet

WinCC Runtime Upgrade (WinCC flexible Runtime -> WinCC Runtime Advanced)
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime
128 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime
512 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime
2048 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime
4096 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V11

6AV2104-4BB01-0AE0

100.-

6AV2104-4DD01-0AE0

325.-

6AV2104-4FF01-0AE0

500.-

6AV2104-4HH01-0AE0

750.-

WinCC Runtime Upgrade (WinCC Runtime->WinCC Runtime Professional)

Genifl ekran format›nda
HMI Runtime

SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
65536 PowerTags ->WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0
RC/RT128 / RC/RT Client -> WinCC Client Runtime Professional V11

6AV2105-4BB01-0AE0

529.-

6AV2105-4DD01-0AE0

815.-

6AV2105-4FF01-0AE0

999.-

6AV2105-4KK01-0AE0

1.200.-

6AV2105-4MM01-0AE0

1.475.-

6AV2107-0DB01-0AE0

525.-

SIMATIC WinCC Server Runtime Professional, Server Client yap›s› için kullan›l›r, 6AV2107-0EB00-0BB0
client için WinCC Client Runtime Professional lisans› yeterlidir.
SIMATIC WinCC Sm@rtServer SIMATIC Paneller için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC 6AV2107-0CP00-0BB0
Runtime Advanced’ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf›na lisans yüklemek yeterlidir.
SIMATIC WinCC Sm@rtServer Runtime Advanced için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC 6AV2107-0CA00-0BB0
Runtime Advanced’ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server taraf›na lisans yüklemek yeterlidir.

2,935.-

TIA PORTAL HMI OPS‹YONLAR
WinCC Server/Sm@rtServer

300.300.-

WinCC Reçete ve Arfliv Opsiyonlar›

8
HMI reçete editörü

SIMATIC WinCC Recipes Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Logging Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Recipes + Logging Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Recipes Runtime Professional için
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 1500 LoggingTags
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 5000 LoggingTags
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için Powerpack 1500 ->
5000 LoggingTags
WinCC ControlDevelopment
SIMATIC WinCC ControlDevelopment V11

6AV2107-0JA00-0BB0
6AV2107-0GA00-0BB0
6AV2107-0HA00-0BB0
6AV2107-0JB00-0BB0
6AV2107-0GB00-0BB0
6AV2107-0GD00-0BB0
6AV2107-2GD00-0BD0

250.250.400.725.2.300.7.700.5.400.-

6AV2107-0TA01-0DA8

1.500.-

WinCC/Web Navigator Server Bazl› Lisanslama
Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve kontrolu için kullan›l›r, Client PC taraf›nda lisans yüklenmez

8/39

SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 3
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 10
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 25
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 50
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 100
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için ayn› anda 150
kullan›c›l› lisans

6AV2107-0KD00-0BB0

5.990.-

6AV2107-0KF00-0BB0

10.250.-

6AV2107-0KH00-0BB0

17.850.-

6AV2107-0KK00-0BB0

31.500.-

6AV2107-0KM00-0BB0

45.000.-

6AV2107-0KP00-0BB0

55.000.-

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

TIA PORTAL HMI Runtime Yaz›l›mlar›
Malzeme Cinsi

WinCC/Web Navigator Diyagnostik Lisanslar›
Client ve Server PC taraf›nda lisans yüklenir
SIMATIC WinCC WebDiagnostics Server Runtime Professional için
SIMATIC WinCC WebDiagnostics Client Runtime Professional için

Siparifl
No

Birim Fiyat›
Euro/Adet

6AV2107-0KR00-0BB0
6AV2107-0KT00-0BB0

570.2.115.-

6AV2107-2KF00-0BD0

4.260.-

6AV2107-2KH00-0BD0

7.600 .-

6AV2107-2KK00-0BD0

13.650.-

6AV2107-2KM00-0BD0

13.500.-

6AV2107-2KP00-0BD0

10.000.-

WinCC/Web Navigator PowerPack'ler
Ayn› anda ba¤lanabilen kullan›c› say›s›n› artt›rmak için gereklidir.
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
3 -> 10 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
10 -> 25 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
25 -> 50 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
50 -> 100 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
100 -> 150 Clients

WinCC DataMonitor
Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portal› oluflturma arac› WebCenter, Scada
sayfalar›n›n izlenmesi için WinCC ViewerRT, Excel ve pdf format›nda raporlar al›nmas› için Published Reports,
WinCC proses ve alarm arfliv arac› Trends&Alarms ve WinCC aktuel de¤erleri, proses ve alarm arfliv verilerini
kullanarak Excel ile analiz ve rapor arac› Excel Workbooks'tan oluflur
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn› anda 1
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn› anda 3
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn› anda 10
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn› anda 25
kullan›c›l› lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, ayn› anda 50
kullan›c›l› lisans

6AV2107-0LB00-0BB0

1.890.-

6AV2107-0LD00-0BB0

2.890.-

6AV2107-0LF00-0BB0

5.290.-

6AV2107-0LH00-0BB0

9.500.-

6AV2107-0LK00-0BB0

17.500.-

6AV2107-2LD00-0BD0

1.000.-

6AV2107-2LF00-0BD0

2.400.-

6AV2107-2LH00-0BD0

4.210.-

6AV2107-2LK00-0BD0

8.000.-

6AV2107-0RP00-0BB0
6AV2107-0RA00-0BB0

450.680.-

WinCC Datamonitor PowerPack'ler
Ayn› anda ba¤lanabilen kullan›c› say›s›n› artt›rmak için gereklidir.
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için Powerpack
1 -> 3 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack
3 -> 10 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional Powerpack
10 -> 25 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack
25 -> 50 Clients

8

WinCC Audit
SIMATIC WinCC Audit SIMATIC Paneller için
SIMATIC WinCC Audit Runtime Advanced için

WinCC Upgradeler (WinCC flexible Panel Opsiyonlar› -> WinCC Panel Opsiyonlar›)
SIMATIC WinCC Panel Opsiyonlar› Upgrade WinCC flexible Panel
Opsiyonlar› için
SIMATIC WinCC Professional Logging Upgrade SIMATIC WinCC Archives
V7.0 için (10 lisans)

6AV2107-4XP00-0BF0

30.-

6AV2107-4GX00-0BF0

30.-

8/40

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

SIMATIC S7-300
Siparifl
No

Birim Fiyat›
Euro/Adet

6ES7 312-1AE14-0AB0
6ES7 314-1AG14-0AB0
6ES7 315-2AH14-0AB0
6ES7 315-2EH14-0AB0
6ES7 317-2AJ10-0AB0
6ES7 317-2EK14-0AB0
6ES7 318-3EL01-0AB0

345.614.1.536.2.168.3.372.3.830.4.605.-

Malzeme Cinsi

SIMATIC S7-300 Modüler CPU
CPU 312
32 KB*
CPU 314
128 KB*
CPU 315-2DP
256 KB*
CPU 315-2PN/DP 384 KB*
CPU 317-2DP
512 KB*
CPU 317-2PN/DP
1 MB*
CPU 319-3PN/DP** 2 MB*

S7 300 Modüler CPU

MPI
MPI
MPI + Profibus DP
MPI/DP + PROFINET x 2 port
MPI/DP + Profibus DP
MPI/DP + PROFINET x 2 port
MPI/DP + Profibus DP + PROFINET

SIMATIC S7-300 Kompakt CPU: Üzerinde girifl/ç›k›fllar mevcuttur

S7 300 Kompakt CPU
da

k›n

ya

CPU 312C
32 KB* MPI
10DI / 6DO
1x40p
24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P
CPU 313C
64 KB* MPI
1x40P
CPU 313C-2PtP
64 KB* MPI + RS 422/485 16DI/16DO
1x40P
CPU 313C-2DP
64 KB* MPI + Profibus DP 16DI/16DO
CPU 314C-2PtP
96 KB* MPI + RS 422/485 24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P
CPU 314C-2DP
96 KB* MPI + Profibus DP 24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P
CPU 314C-2PN/DP** 192 KB* MPI/DP + PROFINET 24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P
! Bütün kompakt CPU lar için uygun ön konnektör seçilmelidir.!

6ES7 312-5BE03-0AB0
6ES7 313-5BF03-0AB0
6ES7 313-6BF03-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0
6ES7 314-6BG03-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0
6ES7 314-6EH04-0AB0

445.918.980.1.173.1.491.1.687.1.833.-

SIMATIC S7-300T Teknolojik CPU : Pozisyon kontrolü için özel donan›m ve fonksiyonlara sahiptir
CPU 315T-2DP 256 KB* MPI/DP + Profibus DP (Drive)
CPU 317T-2DP 1 MB* MPI/DP + Profibus DP (Drive)
S7 Teknoloji V4.1 CPU 315T, 317T serisi için Pozisyon kontrol uygulama yaz›l›m
S7 315T Teknolojik CPU

2.721.4.674.406.-

SIMATIC S7-300F Failsafe CPU : Emniyet gerektiren prosesler içindir.

da

k›n

ya

S7 315F Failsafe CPU

6ES7 315-6TH13-0AB0
6ES7 317-6TK13-0AB0
6ES7 864 1CC41-0YX0

CPU 315F-2DP
384 KB* MPI + Profibus DP
CPU 315F-2PN/DP 512 KB* MPI/DP + PROFINET x 2 port
CPU 317F-2DP
1 MB* MPI/DP + Profibus DP
CPU 317F-2PN/DP 1.5 MB* MPI/DP + PROFINET x 2 port
CPU 319F-3PN/DP** 2.5 MB* MPI/DP + PROFINET x 2 port
S7 F Dist.Safety V5.4 F-CPU için Failsafe programlama yaz›l›m›
Safety Protector
‹zolasyon Modülü
* SIL 3 / KAT 4 için Safety Protector gereklidir!

6ES7 315-6FF04-0AB0
6ES7 315-2FJ14-0AB0
6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 317-2FK14-0AB0
6ES7 318-2FL01-0AB0
6ES7 833-1FC02-0YA5
6ES7 195-7KF00-0XA0

1.788.2.477.3.794.4.155.4.988.603.151.-

6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-1FF10-0AA0
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
6ES7 321-1CH00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 321-1FH00-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1EL00-0AA0
6ES7 321-1BP00-0AA0
6ES7 326-1BK02-0AB0
6ES7 326-1RF00-0AB0

129.189.166.146.208.296.325.213.334.426.499.940.906.-

SIMATIC S7-300 Dijital Girifl Modülleri

8

S7 300 Girifl Modülü

SM 321 120/230 VAC
8DI 20 pin
SM 321 120/230 VAC, ortak potansiyel
8DI 40 pin
SM 321 24 VDC
16DI 20 pin
SM 321 24 VDC, active low
16DI 20 pin
SM 321 24 VDC, isochrone mod
16DI 20 pin
SM 321 24-48 VDC
16DI 40 pin
SM 321 48-125 VDC
16DI 20 pin
SM 321 120/230 VAC
16DI 20 pin
SM 321 24 VDC
32DI 40 pin
SM 321 120 VAC
32DI 40 pin
SM 321 24 VDC
64DI Terminal
SM 326 24 VDC
Failsafe
24DI 40 pin
SM 326 24 VDC
Namur Failsafe
8DI 20 pin
! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir!
* MMC Haf›za modülü gereklidir! Bu CPU’lar pil kullanmaz!
** Step 7 V.5.5 ile programlanabilir.

S7 300 PLC

8/41

187.599.5A 16DO SM 322 24 VDC. h›zl› ç›k›fl 16DO SM 322 24/48 VDC. RC filtre. 0. diyagnostik 8DO SM 322 24 VDC. 8AI 16 Bit 40 pin SM 331 V.- SIMATIC S7-300 Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri SM 323 24 VDC 8DI. 0. 1A 8DO SM 322 120/230 VAC. TC # 8AI 14 Bit 20 pin SM 331 V. mA.- SIMATIC S7-300 Analog Girifl / Ç›k›fl Modülleri SM 334 AI:V.353.160. 2A 8DO SM 322 48-125 VDC. R. mA.4 + PC ba¤lant› adaptörü + Doküman DVD leri 1. mA. ! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! TC : Termocouple RTD : PT100 R : Direnç V: Gerilim S7 300 Girifl/Ç›k›fl Modülü mA: Ak›m 8 SIMATIC S7-300 Analog Ç›k›fl Modülleri SM 332 V. 0. mA. R. 4AO 12 Bit 20 pin SM 332 V.290.763. 8AI 16 Bit 40 pin SM 331 TC 8AI 16 Bit 40 pin Failsafe 6AI 15 Bit 40 pin SM 333 V. mA.244. 2AO 12 Bit 20 pin SM 332 V.994. 8AI 16 Bit 40 pin SM 331 R. mA. koruma 8DO SM 322 24 VDC.392. Isochrone mod 8AI 14 Bit 20 pin SM 331 V.- 8/42 . 16DO 40 pin SM 327 24 VDC 8DI+8(DI veyaDO) 20 pin ! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! SIMATIC S7-300 Analog Girifl Modülleri SM 331 V. RTD. 2A 8DO SM 322 Röle 2A 8DO SM 322 Röle 5A 8DO SM 322 Röle 5A. 0. 1A 32DO SM 322 24VDC.3A 64DO Failsafe 10DO SM 326 24 VDC. 8AI 13 Bit 40 pin SM 331 V. RTD.659. 1A 16DO SM 322 Röle 8A 16DO SM 322 24VDC.639.763. 0. R.- 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-1KF01-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 200.197. mA.278. 1. 8DO 20 pin SM 323 24 VDC 16DI. RTD + AO:V 4AI + 2AO 20 pin ! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! SIMATIC S7-300 Bafllang›ç Paketi S7 313C Starter Kit CPU 313C (24DI/16DO/5AI/2AO) + ön konnektörleri + MMC 64 KB 6ES7 313-5BF03-4YB0 + 160mm Ray STEP7 Basic V5.696. mA.219.333.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-300 Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-300 Dijital Ç›k›fl Modülleri SM 322 24 VDC.870.437.085.532. RTD.5A 32DO SM 322 120/230 VAC. 2A ! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! 20 pin 20 pin 20 pin 20 pin 40 pin 20 pin 40 pin 40 pin 20 pin 20 pin 40 pin 20 pin 20 pin 40 pin 2x20 pin Terminal 40 pin 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-5FF00-0AB0 6ES7 322-1HF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-5HF00-0AB0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BH10-0AA0 6ES7 322-5GH00-0AB0 6ES7 322-1FH00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1FL00-0AA0 6ES7 322-1BP00-0AA0 6ES7 326-2BF10-0AB0 386.343.5A. mA + AO:V. RTD. mA.698.357.5A.1.- 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 323-1BL00-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 253.231.5A 8DO SM 322 120/230 VAC.296.5A 16DO SM 322 120/230 VAC.400.432.mA 4AI + 2AO 20 pin SM 334 AI:V. TC # 2AI 14 Bit 20 pin SM 331 V.705. mA. mA.763. 8AO 12 Bit 40 pin ! Bütün sinyal kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 532. 4AO 16 Bit 20 pin SM 332 V. # R ve RTD kullan›mlar›nda kanal say›s› yar›ya iner.463.- 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 392. 0.

14. PROFINET 1 port CP 343-1 ERPC End.1. UDP.1.38. 2A Güç kayna¤› 120/230 VAC. 24 VDC.854. Yüklenebilir Protokol CP 341 RS 422/485 ASCII.37.918.132.1. Yüklenebilir Protokol CP 342-5 PROFIBUS DP CP 343-5 PROFIBUS FMS CP 343-1 Lean* End. Analog ç›k›fll› 2x20 pin FM 355-2 S Is› kontrol modülü 4 kanal.044.58. 24 VDC. 3964. Ethernet.81.- SIMATIC S7-300 Haberleflme Modülleri S7 300 CP CP 340 RS 232C (V.803. FTP. Digitalç›k›fll› 2x20 pin FM 355-2 C Is› kontrol modülü 4 kanal. Printer CP 340 20 mA (TTY) ASCII.901.24. PROFINET (4 Link) 2 port CP 343-1 End.112.- 6ES7 390-1AB60-0AA0 6ES7 390-1AE80-0AA0 6ES7 390-1AF30-0AA0 6ES7 390-1AJ30-0AA0 6ES7 390-1BC00-0AA0 6ES7 307-1BA00-0AA0 6ES7 307-1EA00-0AA0 6ES7 307-1KA01-0AA0 6ES7 953-8LF20-0AA0 6ES7 953-8LG20-0AA0 6ES7 953-8LJ20-0AA0 6ES7 953-8LL20-0AA0 6ES7 953-8LM20-0AA0 6ES7 953-8LP20-0AA0 6ES7 971-1AA00-0AA0 6ES7 392-1AJ00-0AA0 6ES7 392-1BJ00-0AA0 6ES7 392-1AM00-0AA0 6ES7 392-1BM01-0AA0 6ES7 392-1AN00-0AA0 6ES7 392-1BN00-0AA0 6ES7 392-4BB00-0AA0 6ES7 392-4BC50-0AA0 6ES7 392-4BF00-0AA0 Geniflleme modülü max:2 Ray (2 adet modül + kablo dahil) 6ES7 365-0BA01-0AA0 Geniflleme modülü max:4 Ray (Ana Ray modülü ) 6ES7 360-3AA01-0AA0 Geniflleme modülü max:4 Ray (Geniflleme Ray modülü) 6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361 için ba¤lant› kablosu 1m 6ES7 368-3BB01-0AA0 IM361 için ba¤lant› kablosu 2.137.1.31.92. TCP/IP.195. 3964. ERP (ORACLE. Printer CP 340 RS 422/485 ASCII. 24 VDC.833.425. MySQL. DB2) * PROFINET için sadece I/O Device olarak kullan›labilir ! SIMATIC S7-300 Aksesuarlar› Ray 8 MMC Ön Konnektör 8/43 Ray 160 Ray 482 Ray 530 Ray 830 Ray 2000 PS 307 2A PS 307 5A PS 307 10A MMC 64KB MMC 128KB MMC 512 KB MMC 2 MB MMC 4 MB MMC 8 MB Pil Ön Konnektör 20P Ön Konnektör 20P Ön Konnektör 40P Ön Konnektör 40P Terminal Terminal Terminal kablosu Terminal kablosu Terminal kablosu IM365 IM360 IM361 IM kablo 1m IM kablo 2. 3964.50.962.151.891. PROFINET (16 Link) 2 port CP 343-1 Adv End. Digital ç›k›fll› 2x20 pin ! Bütün FM kartlar› için uygun ön konnektör seçilmelidir! 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 6ES7 355-2CH00-0AE0 6ES7 355-2SH00-0AE0 313. TCP/IP.728.719. RK512.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-300 Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-300 Fonksiyon Modüleri S7 300 FM SM 338 POS Absolut Encoder (SSI) modülü 3 kanal 20 pin FM 350-1 H›zl› say›c› 1 kanal max 500kHz 20 pin FM 350-2 H›zl› say›c› 8 kanal max 20kHz 40 pin FM 351 Pozisyon kontrol modülü 2 kanal 20 pin FM 352 Elektronik kam kontrol modülü 20 pin FM 355 C PID kontrol modülü 4 kanal.116. 10A Haf›za Modülü 64KB Haf›za Modülü 128KB Haf›za Modülü 512KB Haf›za Modülü 2MB Haf›za Modülü 4MB Haf›za Modülü 8MB Pil (MMC kullanmayan CPUlar için) Ön Konnektör 20 uçlu vida tipi Ön Konnektör 20 uçlu bask› tipi Ön Konnektör 40 uçlu vida tipi Ön Konnektör 40 uçlu bask› tipi 64 DI / DO için vida tipi ba¤lant› terminali 64 DI / DO için bask› tipi ba¤lant› terminali 64 DI / DO için terminal kablosu 1m 64 DI / DO için terminal kablosu 2. 3964.563.978. Ethernet. Ethernet. MS-SQL. WWW.24) ASCII. RK512. RK512.83.195. 5A Güç kayna¤› 120/230 VAC.1.337.422.277.800.563. 3964. UDP. TCP/IP. 3964.84. UDP.042.24.264.63.84.- 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1BH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 6ES7 341-1AH02-0AE0 6ES7 341-1BH02-0AE0 6ES7 341-1CH02-0AE0 6GK7 342-5DA02-0XE0 6GK7 343-5FA01-0XE0 6GK7 343-1CX10-0XE0 6GK7 343-1EX30-0XE0 6GK7 343-1GX30-0XE0 6GK7 343-1FX00-0XE0 425.193.114.24) ASCII.5m IM kablo 5m IM kablo 10m Ray 160mm Ray 482mm Ray 530mm Ray 830mm Ray 2000mm Güç kayna¤› 120/230 VAC.918.38. Printer CP 341 RS 232C (V.42.70. Analog ç›k›fll› 2x20 pin FM 355 S PID kontrol modülü 4 kanal. Ethernet.5m 6ES7 368-3BC51-0AA0 IM361 için ba¤lant› kablosu 5m 6ES7 368-3BF01-0AA0 IM361 için ba¤lant› kablosu 10m 6ES7 368-3CB01-0AA0 20.762.224.5m 64 DI / DO için terminal kablosu 5m . Yüklenebilir Protokol CP 341 20 mA (TTY) ASCII. TCP/IP.

6ES7 412-2EK06-0AB0 2.- 6ES7 431-1KF00-0AB0 6ES7 431-1KF10-0AB0 6ES7 431-1KF20-0AB0 6ES7 431-7KF00-0AB0 6ES7 431-7KF10-0AB0 6ES7 431-0HH00-0AB0 6ES7 431-7QH00-0AB0 6ES7 432-1HF00-0AB0 6ES7 492-1AL00-0AA0 620.448.V6 MPI + Profibus DP + 2xIF slotu* FW.V6 MPI/DP + PROFINET FW.- S7 400 F/H ** Step 7 V.V5 MPI/DP FW. 2A 16DO SM 422 120/230 VAC.964. 2A 16DO SM 422 Röle 5A 16DO SM 422 24VDC.6ES7 964-2AA04-0AB0 523.V5 Profibus DP haberleflme modülü 6ES7 412-1XJ05-0AB0 1.V5 MPI/DP + Profibus DP FW. 0.900.101.8 MB MPI/DP + Profibus DP CPU 416F-3 PN/DP 2x8 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu* S7 F Dist. TC 8AI 14Bit SM 431 V.592.473.6ES7 414-3XM05-0AB0 5.992. 8AI 13Bit SM 431 V.905.798.6.6ES7 416-2XN05-0AB0 7.5.358.2.434. diyagnostik 16DI SM 421 24VDC 32DI SM 421 120 V AC/DC 32DI SM 422 24VDC.545.112.929.929.894.679. mA.455.603. mA.5A 32DO SM 421 24VDC. 8AI 14Bit SM 431 V.6ES7 417-4XT05-0AB0 12.V5 MPI/DP + Profibus DP MPI/DP + Profibus DP +1xIF slotu* FW.8 MB CPU 416-3 2x5.5A diyagnostik 32DO Ön Konektör Girifl/Ç›k›fl ve FM kartlar› için vidal› ön ba¤lant› konektörü 8 S7 400 Girifl/Ç›k›fl Modülü SIMATIC S7-400 Analog Girifl / Ç›k›fl Modülleri SM 431 V.5 ile programlanabilir.325.245.- 6ES7 421-7BH01-0AB0 6ES7 421-1FH20-0AA0 6ES7 421-7DH00-0AB0 6ES7 421-1BL01-0AA0 6ES7 421-1EL00-0AA0 6ES7 422-1BH11-0AA0 6ES7 422-1FH00-0AA0 6ES7 422-1HH00-0AA0 6ES7 422-1BL00-0AA0 6ES7 422-7BL00-0AB0 6ES7 492-1AL00-0AA0 551. R.6ES7 416-3ES06-0AB0 10.515.899.71.6ES7 414-2XK05-0AB0 3. R. mA.299.580.6ES7 412-2XJ05-0AB0 2. TC 16AI 16Bit SM 432 V.37.6ES7 414-3EM06-0AB0 5. 16AI 13Bit SM 431 V. R.1. SIMATIC S7-400 Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri SM 421 24 VDC.521.414.779.296.V5 MPI/DP + PROFINET +1xIF slotu* FW.006.6 MB CPU 416-3 PN** 2x8 MB CPU 417-4 2x15 MB * IF 964-DP FW. mA. diyagnostik 16DI SM 421 120/230 V AC/DC 16DI SM 421 24-60 V AC/DC. RTD.216. R.V5 MPI/DP + Profibus DP MPI/DP + Profibus DP +1xIF slotu* FW. 8AO13Bit Ön Konektör Girifl/Ç›k›fl ve FM kartlar› için vidal› ön ba¤lant› konektörü S7 400 Fonksiyon Modülü 8/44 .343.2.5 ile programlanabilir.345.7.987.826. mA.37.474.725. mA. RTD.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-400 Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7-400 Modüler CPU CPU 412-1 2x144 KB CPU 412-2 2x256 KB CPU 412-2 PN** 2x512 KB CPU 414-2 2x512 KB CPU 414-3 2x1.1.4 F-CPU için Failsafe programlama yaz›l›m› 512 + 256 KB MPI/DP + 2 x Sync # CPU 412-3H CPU 414-4H 2x1. Safety V5.448.- S7 400 PLC ** Step 7 V.4 MB CPU 414-3 PN** 2x2 MB CPU 416-2 2x2.1.5.6ES7 416-3XR05-0AB0 10. TC 8AI 16Bit SM 431 RTD 8AI 16Bit SM 431 V.417.4 MB MPI/DP + Profibus DP + 2 x Sync # CPU 417-4H 2x15 MB MPI/DP + Profibus DP + 2 x Sync # S7 F System SW H-CPU için Failsafe Programlama yaz›l›m› F Runtime lisans H-CPU için Failsafe Lisans› (2 adet lisans) # Sync modul 10m (H sistemler için 4 adet Senkronizasyon modülü gereklidir) # Sync modul 10km (H sistemler için 4 adet Senkronizasyon modülü gereklidir) # Sync kablo 1m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) # Sync kablo 2m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) # Sync kablo 10m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) 6ES7 414-3FM06-0AB0 6ES7 416-2FN05-0AB0 6ES7 416-3FS06-0AB0 6ES7 833-1FC02-0YA5 6ES7 412-3HJ14-0AB0 6ES7 414-4HM14-0AB0 6ES7 417-4HT14-0AB0 6ES7 833-1CC02-0YA5 6ES7 833-1CC00-6YX0 6ES7 960-1AA04-0XA0 6ES7 960-1AB04-0XA0 6ES7 960-1AA04-5AA0 6ES7 960-1AA04-5BA0 6ES7 960-1AA04-5KA0 6.1.11.12. mA. SIMATIC S7-400F/H Failsafe (Emniyet Gerektiren) / Redundant (Yedekli çal›flt›r›lan) CPU CPU 414F-3 PN/DP** 2x2 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu* CPU 416F-2 2x2.V6 FW.V5 MPI/DP + PROFINET +1xIF slotu* FW. 0.

3964 6ES7 441-1AA04-0AE0 CP 441-1*** Haberleflme arabirimi 1x slotlu CP 441-2*** Haberleflme arabirimi 2x slotlu Yüklenebilir Protokol 6ES7 441-2AA04-0AE0 RS 232C Haberleflme arabirim modülü 6ES7 963-1AA00-0AA0 *** Rs 232 C 20mA (TTY) Haberleflme arabirim modülü 6ES7 963-2AA00-0AA0 *** 20mA (TTY) RS 422/485 Haberleflme arabirim modülü 6ES7 963-3AA00-0AA0 *** RS 422/485 PROFIBUS FMS Haberleflme arabirimi 6GK7 443-5FX02-0XE0 CP 443-5 Basic PROFIBUS DP Haberleflme arabirimi 6GK7 443-5DX04-0XE0 CP 443-5 Ext End.2.2. 24 VDC. 10A Güç kayna¤› 24 VCD. Digital ç›k›fll› Ön Konektör Girifl/Ç›k›fl ve FM kartlar› için vidal› ön ba¤lant› konektörü Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6ES7 450-1AP00-0AE0 6ES7 451-3AL00-0AE0 6ES7 452-1AH00-0AE0 6ES7 453-3AH00-0AE0 6ES7 455-0VS00-0AE0 6ES7 455-1VS00-0AE0 6ES7 492-1AL00-0AA0 704.094. Analog ç›k›fll› FM 450 S PID kontrol modülü 16 kanal.10A Redundant Güç kayna¤› 120/230 VAC.1.1. 24 VDC.627.175.1.023. UDP.822.343. 24 VDC.2.985.349.2. 24 VDC.2.929. TCP/IP.1.37. 5 VDC.1.1. TCP/IP.550. UDP.1.241.3. WWW server 6GK7 443-1EX40-0XE0 CP 443-1 Adv* * PROFINET için Firmware V4 e kadar olan CPU’lar ile kullan›labilir ! 4xRJ45 portlu ** PROFINET için Firmware V5 ve üzeri olan CPU’lar ile kullan›labilir ! 4xRJ45 portlu 882.4A Güç kayna¤› 120/230 VAC.872.2.372.202. PROFINET.- 6ES7 952-0AF00-0AA0 6ES7 952-1AH00-0AA0 6ES7 952-1AK00-0AA0 6ES7 952-1AL00-0AA0 6ES7 952-1AM00-0AA0 6ES7 952-1AP00-0AA0 6ES7 952-1AS00-0AA0 6ES7 952-OKF00-0AA0 6ES7 952-0KH00-0AA0 6ES7 952-1KK00-0AA0 6ES7 952-1KL00-0AA0 6ES7 952-1KM00-0AA0 6ES7 952-1KP00-0AA0 6ES7 952-1KS00-0AA0 6ES7 952-1KT00-0AA0 290.489.343.508. 24 VDC. PROFINET.768.10A Güç kayna¤› 120/230 VAC. UDP (2xRJ45 portlu) 6GK7 443-1EX20-0XE0 CP 443-1** End. 24 VDC.839.679. TCP/IP.398.374. 5 VDC.188.141.627. Ethernet. 20A Güç kayna¤› 120/230 VAC.173.809.949.047. 5 VDC.217.10.024.- SIMATIC S7-400 Güç Kaynaklar› PS 405 4A PS 405 10A # PS 405 10A # PS 405 20A # PS 407 4A PS 407 10A # PS 407 10A # PS 407 20A # Pil 8 S7 400 PS Haf›za Modülü 8/45 Güç kayna¤› 24 VCD. Ethernet.20A Pil (# olanlar için 2 adet gereklidir) SIMATIC S7-400 Haf›za Modülleri RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM FEPROM FEPROM FEPROM FEPROM FEPROM FEPROM FEPROM FEPROM 64KB 256KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 64KB 256KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü Haf›za Modülü 64KB 256KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 64MB 256KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB . FTP. FTP.664.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-400 Malzeme Cinsi SIMATIC S7-400 Fonksiyon Modülleri FM 450-1 H›zl› say›c› 2 kanal max 500kHz FM 451 Pozisyon kontrol modülü 3 kanal FM 452 Elektronik kam kontrol modülü FM 453 Pozisyon kontrol modülü 3 kanal FM 450 C PID kontrol modülü 16 kanal.302. 5 VDC / 4A Güç kayna¤› 24 VCD. 24 VDC.628.011. WWW server 6GK7 443-1GX20-0XE0 CP 443-1 Adv** End.785.327.1. 10A Redundant Güç kayna¤› 24 VCD. 5 VDC. 5 VDC.254.- 6ES7 405-0DA02-0AA0 6ES7 405-0KA02-0AA0 6ES7 405-OKR02-0AA0 6ES7 405-0RA02-0AA0 6ES7 407-0DA02-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 6ES7 971-0BA00 349.1.- SIMATIC S7-400 Haberleflme Modüleri S7 400 CP SIMATIC S7-400 Rack S7 400 Rack Rack UR1 Rack UR2 Rack CR2 Rack CR3 Rack UR2-H Rack ER1 Rack ER2 Universal Rack 18 slot Universal Rack 9 slot Ana Rack 18 slot (2 segmentli 8 +10) Ana Rack 4 slot Universal Rack 18 slot (9+9) H sistem için Geniflletme Rack 18 slot Geniflletme Rack 9 slot 6ES7 400-1TA01-0AA0 6ES7 400-1JA01-0AA0 6ES7 401-2TA01-0AA0 6ES7 401-1DA01-0AA0 6ES7 400-2JA00-0AA0 6ES7 403-1TA01-0AA0 6ES7 403-1JA01-0AA0 839.434.664.- 6ES7 440-1CS00-0YE0 CP 440 Haberleflme arabirimi RS 422/485 ASCII. PROFINET.977. 5 VDC. 5 VDC. Ethernet.800.

84.5m IM kablo 5m IM kablo 10m IM kablo 25m IM kablo 50m IM kablo 100m IM sonland›r›c› IM463-2 Ana Rack geniflletme arabirimi .5m. +C bus IM461-3 için ba¤lant› kablosu 0.5m. max 102m. +C bus Geniflletme Rack arabirimi .5m IM kablo 5m IM sonland›r›c› IM460-1 IM461-1 IM kablo 0. max 3m.5m IM461-0 için ba¤lant› kablosu 5m IM461-0 için sonland›r›c› Ana Rack geniflletme arabirimi .355.451.19.207.172.4 SP5 ve üzeri için kullan›labilir ! 6GK1 571-1AM00 6ES7 972-0CB20-0XA0 6ES7 972-0CA23-0XA0 6ES7 901-1BF00-0XA0 789.161.1.446.473.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC S7-400 Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC PLC Programlama Kablolar› CP5711 USB V2.75m IM kablo 1.5m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 5m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 10m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 20m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 50m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 100m IM461-3 için sonland›r›c› S5 Rack ba¤lant› için S7 Rack arabirimi . max 102m.5m IM460-3 IM461-3 IM kablo 0.172. max 3m.75m IM461-3 için ba¤lant› kablosu 1.262. -C bus.719. +5V : Rack beslemesi aktar›l›r. +C bus IM461-0 için ba¤lant› kablosu 0. max 1.480. -C bus : Komunikasyon bus aktar›lmaz.67. -C bus.628.75m IM kablo 1.161.75m IM461-0 için ba¤lant› kablosu 1.628.804. max 1.406.75m IM461-0 için ba¤lant› kablosu 1. +5V Geniflletme Rack arabirimi .5m Ana Rack geniflletme arabirimi .- S7 400 IM +C bus : Komunikasyon bus aktar›l›r. +5V IM461-1 için ba¤lant› kabloso 0.207.172.161.- PC-PLC Arabirimi CP5711 SIMATIC S7-400 Geniflletme Modülleri IM460-0 IM461-0 IM kablo 0. 8 8/46 . +C bus Geniflletme Rack arabirimi . max 600m 6ES7 460-0AA01-0AB0 6ES7 461-0AA01-0AA0 6ES7 468-1AH50-0AA0 6ES7 468-1BB50-0AA0 6ES7 468-1BF00-0AA0 6ES7 461-0AA00-7AA0 6ES7 460-1BA01-0AB0 6ES7 461-1BA01-0AA0 6ES7 468-3AH50-0AA0 6ES7 468-3BB50-0AA0 6ES7 460-3AA01-0AB0 6ES7 461-3AA01-0AA0 6ES7 468-1AH50-0AA0 6ES7 468-1BB50-0AA0 6ES7 468-1BF00-0AA0 6ES7 468-1CB00-0AA0 6ES7 468-1CC50-0AA0 6ES7 468-1CF00-0AA0 6ES7 468-1DB00-0AA0 6ES7 461-3AA00-7AA0 6ES7 463-2AA00-0AA0 473.75m IM kablo 1.0 PC ile S7 PLC için ba¤lant› modülü + 5m kablo ## PC-S7 Adapter USB PC ile S7 PLC için ba¤lant› adaptörü (USB için) + 5m kablo PC-S7 Adapter RS232 PC ile S7 300 / 400 PLC için ba¤lant› adaptörü (RS232 için)*** ***RS232 haberleflme kablosu gereklidir! ## STEP7 V5.263.

477.5 MB MPI/DP + PROFINET x 2 port S7 300 2. 24V 4F-DI/3F-DO Failsafe .1. 24V 4 DO Failsafe .25.216.270.299.7. DO modülleri ile Kat3/Sil2 ) Terminal Modül : PM-E için.940. ET200S-F Failsafe ET200S PM-E F ET200S TM-P F ET200S TM-P F Profibus IM : Max.28.. (2 port) Power Modül : 24.4.11.032.794. 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyagnostik PROFINET IM : Max.151. 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyag.- SIMATIC Safety Yaz›l›mlar S7 F Dist.. 3x PN portlu S7 300 ET200PRO Failsafe CPU : 512KB S7 300 384 KB MPI + Profibus DP S7 300 512 KB MPI/DP + PROFINET x 2 port S7 300 1 MB MPI/DP + Profibus DP S7 300 1.1. 8/47 .Safe CPU IM151-8 F CPU S7 300 F CPU IM151-7 F DP CPU ** IM151-8 F PN CPU ** IM 154-8F PN/DP ** CPU 315F-2DP ** CPU 315F-2PN/DP ** CPU 317F-2DP ** CPU 317F-2PN/DP ** CPU 319F-3PN/DP** CPU 414F-3 PN/DP CPU 416F-2 CPU 416F-3 PN/DP S7 300 ET200s Failsafe CPU : 128 KB Haf›za.230V AC/5A Power Modül PROFIsafe 24V DC ( Std.455.Safe Girifl Ç›k›fl Modülleri S7 400 F CPU ET 200M IM153-2 HF IM153-4 PN ** Safety Protector SM 326 F-DI SM 326 F-DO SM 333 F-AI Profibus IM: bütün kartlar› destekler max:12 kart Profinet IM : bütün kartlar› destekler max:12 kart (2 port) ‹zolasyon Modülü (SIL3/KAT4 için Safety Protector gereklidir) 24 VDC Failsafe 24DI 40 pin 24 VDC.1..1.25.28. 230V AC Güç modülü Terminal Modül : Güç modülü için .6. Failsafe 6AI 15 Bit 40 pin ! Bütün sinyal kartlarI için uygun ön konnektör seçilmelidir! SIMATIC ET200S Fail .- 6ES7 833-1FC02-0YA5 6ES7 833-1CC02-0YA5 6ES7 833-1CC00-6YX0 603.922.5 MB MPI/DP + PROFINET x 2 port S7 400 2x2 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu S7 400 2x2. klemensli bask› tip ** MMC haf›za kart› gereklidir ! * Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe için HMI bölümüne bak›n›z. 48V DC / 24. 2x3 klemensli vidal› tip Terminal Modül : Güç modülü için .2.8 MB MPI/DP + Profibus DP S7 400 2x8 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu 6ES7 151-7FA20-0AB0 6ES7 151-8FB00-0AB0 6ES7154-8FB01-0AB0 6ES7 315-6FF04-0AB0 6ES7 315-2FJ14-0AB0 6ES7 317-6FF03-0AB0 6ES7 317-2FK14-0AB0 6ES7 318-2FL01-0AB0 6ES7 414-3FM06-0AB0 6ES7 416-2FN05-0AB0 6ES7 416-3FS06-0AB0 777.244.- 6ES7 151-1BA02-0AB0 6ES7 151-3BA23-0AB0 6ES7 138-4CB11-0AB0 6ES7 193-4CC20-0AA0 6ES7 193-4CC30-0AA0 6ES7 193-4CG20-0AA0 6ES7 193-4CG30-0AA0 6ES7 138-4FA04-0AB0 6ES7 138-4FB03-0AB0 6ES7138-4FC01-0AB0 6ES7138-4FR00-0AA0 6ES7138-4CF03-0AB0 6ES7193-4CK20-0AA0 6ES7193-4CK30-0AA0 270.870.104.998.4. klemensli vida tip Terminal Modül : PM-E için. MPI/DP slave portlu S7 300 ET200s Failsafe CPU : 192 KB Haf›za.. Safety S7 F System SW F Runtime lisans V5.- 6ES7 153-2BA02-0XB0 6ES7 153-4AA01-0XB0 6ES7 195-7KF00-0XA0 6ES7 326-1BK01-0AB0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 416.348.3. 2A Failsafe 10DO 40 pin V.209. 24V DC/2A 1F-RO Failsafe .788. DC 24V/5A.580.311.987.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC SAFETY Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7 Fail .155..4 F-CPU için Failsafe programlama yaz›l›m› H-CPU için Failsafe Programlama yaz›l›m› H-CPU için Failsafe Lisans› (2 adet lisans) SIMATIC S7-300 / ET200M Fail . mA. 2x3 klemensli bask› tipi Terminal Modul : Failsafe girifl/ç›k›fl modülleri için vidal› tip Terminal Modul : Failsafe girifl/ç›k›fl modülleri için bask› tipi 4/8 DI Failsafe .30.Safe Girifl Ç›k›fl Modülleri 8 IM151-1 HF IM151-3 PN HF** ET200S PM Safety Protector ET200S TM-P 2x3 ET200S TM-P 2x3 ET200S TM-E ET200S TM-E ET200S 4/8 F DI ET200S 4 F DO ET200S 4F-DI/3F-DO ET200S 1F-RO.274.7.7. 24.740.

5/125 100 m FO Standart 62. Eth.44.. için) 6XV1 861-3AN75 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 100 m (OLM/P. için) 6XV1 861-3AT40 93. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 1 m End. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.227.5/125 min:20m max:4000m 6XV1 873-3AN10 6XV1 873-3AN50 6XV1 873-3AT10 6XV1 873-3AT15 6XV1 873-3AT20 6XV1 873-3AT30 6XV1 873-6AN10 6XV1 873-6AN50 6XV1 873-6AT10 6XV1 873-6AT15 6XV1 873-6AT20 6XV1 873-6AT30 6XV1 820-5BN10 6XV1 820-5BN30 6XV1 820-5BN50 6XV1 820-5BT10 6XV1 820-5BT12 6XV1 820-5BT15 6XV1 820-5BT20 6XV1 820-5BT25 6XV1 820-5BT30 6XV1 873-2A 6XV1 820-5AH10 87. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m End. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 2 m End. Eth.30.388. için) 6XV1 821-0BN80 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 75 m (OLM/P.5/125 200 m FO Standart 62.452.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m End.1. için) 6XV1 861-3AT10 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 150 m (OLM/P. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 15 m End.5/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 62. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m End.641.- SIMATIC NET Fiber Optik Endüstriyel Haberleflme Kablolar› FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 10 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 50 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 100 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 150 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 200 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 300 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 10 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 50 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 100 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 150 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 200 m FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 300 m FO Standart 62.161. Eth.1. için) 6XV1 821-0BN10 PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 50 m (OLM/P.- IE M12-180/M12-180# IE M12-180/M12-180 # IE M12-180/M12-180 # IE M12-180/M12-180 # IE M12-180/M12-180 # IE M12-180/M12-180 # IE TP RJ45/RJ45 # IE TP RJ45/RJ45 # IE TP RJ45/RJ45 # IE TP RJ45/RJ45 # IE TP RJ45/RJ45 # IE TP XP RJ45/RJ45 # IE TP XP RJ45/RJ45 # IE TP XP RJ45/RJ45 # IE TP XP RJ45/RJ45 # IE TP XP RJ45/RJ45 # # : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir! Farkl› haz›r kablolar ve özel sipariflleriniz için solution partnerlerimizi aray›n›z.675. için) 6XV1 861-3AT25 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 300 m (OLM/P. için) 6XV1 821-0BN50 PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 80 m (OLM/P. Eth.008.06.38. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.4..5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62. için) 6XV1 861-3AT15 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 200 m (OLM/P.44.153.30.457. Eth.1.261.1. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 5 m End. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m End.448.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 250 m FO Standart 62.5/125 10 m FO Standart 62..19.5/125 300 m FO Kablo 50/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m FO Kablo 62.857.5 m End. IE M12/M12 IE TP BFOC SC 8 8/48 . Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m End.5/125 150 m FO Standart 62.561.78.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.1.812.1. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m 6XV1 870-8AE50 6XV1 870-8AH10 6XV1 870-8AH20 6XV1 870-8AH50 6XV1 870-8AN10 6XV1 870-8AN15 6XV1 870-3QE50 6XV1 870-3QH10 6XV1 870-3QH20 6XV1 870-3QH60 6XV1 870-3QN10 6XV1 870-3RE50 6XV1 870-3RH10 6XV1 870-3RH20 6XV1 870-3RH60 6XV1 870-3RN10 23.1.4.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC NET Endüstriyel Haberleflme Kablolar› End.22.5 m End. Eth.2..5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.268.863. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m End.5/125 120 m FO Standart 62.783.271. Eth.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 50 m FO Standart 62.5 m End. için) 6XV1 861-3AT30 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 400 m (OLM/P.339.1...652.19.20.22.835.494. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 0. Eth.59.2. Eth.250.274.176.(D-coded) 4 pin konnektörlü 10 m End. Eth..5/125 30 m FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.30.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62. Eth.38...26.670. Eth..269. kablosu .- SIMATIC NET PROFIBUS Plastic Fiber Optik Endüstriyel Haberleflme Kablolar› PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 10 m (OLM/P.19.867. Eth. için) 6XV1 861-3AT20 PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 250 m (OLM/P.94. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m End. Eth..

1.39.0 OLM/P22 V4.4 SP5 ve üzeri için kullan›labilir ! SIMATIC NET PROFIBUS Haberleflme Ürünleri Profibus konnektör Profibus OLM 8 Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus konnektor Profibus kablo # Profibus Strip. OPC CP1613/23 kart› için S7 sürücü yaz›l›m›.1.451.0 OLM/P12 V4.52.Repeater Profibus DP/DP coupler Profibus BT200 Profibus BT200 fiarj Profibus DP/PA Link Profibus DP/PA Link Profibus IM-PA / Y-Link Profibus Y Coupler Profibus Y-Link Bundle Profibus Bus Terminal Aktif sonland›r›c› ILM OLM/P11 V4.753.528.130.358.789.325.524.438.0 ** OLM/G11-1300 V4.241.991. OPC S7-1613/23 sürücü yaz›l›mlar› için Redundant sisteme geçifl CP1613/23 kart› için S7-1613/23 ve Redundant sürücü yaz›l›m› # : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir! 8/49 6GK1 704-1CW80-3AA0 6GK1 704-1LW80-3AA0 6GK1 161-3AA01 6GK1 162-3AA00 6GK1 716-1CB80-3AA0 6GK1 716-0HB80-3AC0 6GK1 716-0HB80-3AA0 1.528.208. ISO.64.52.322. OPC DP .490.061.412.0 ** BFOC ** Fiber Optik portlarda Profibus 1 Port konnektor (90 derece) Profibus 2 Port konnektor (90 derece) Profibus 1 Port konnektor (35 derece) Profibus 2 Port konnektor (35 derece) Profibus 1 Port konnektor (180 derece) PC.121. 62.1.241.451.- 6ES7 972-0BA52-0XA0 6ES7 972-0BB52-0XA0 6ES7 972-0BA60-0XA0 6ES7 972-0BB60-0XA0 6GK1 500-0FC10 6XV1 830-0EH10 6GK1 905-6AA00 6ES7 972-0AA01-0XA0 6ES7 972-0AB01-0XA0 6ES7 158-0AD01-0XA0 6ES7 181-0AA01-0AA0 6ES7 193-8LA00-0AA0 6ES7 157-0AD82-0XA0 6ES7 157-0AC83-0XA0 6ES7 153-2BA82-0XB0 6ES7 197-1LB00-0XA0 6ES7 197-1LA11-0XA0 6GK1 500-0AA10 6ES7 972-0DA00-0AA0 6GK1 503-0AA00 6GK1 503-2CA00 6GK1 503-3CA00 6GK1 503-4CA00 6GK1 503-2CB00 6GK1 503-3CB00 6GK1 503-4CB00 6GK1 503-2CC00 6GK1 503-3CC00 6GK1 901-0DA20-0AA0 39.5613/14 PROFIBUS CP5613/14 kartlar› için DP sürücü yaz›l›m›. tool Profibus Repeater Profibus Diag. OPC * STEP7 V5.5/125μm) SM : Single Mode (9/125μm.48 65.33.5613/14 PROFIBUS CP5613/14 kartlar› için S7 sürücü yaz›l›m›. OP için uygundur! Standart Profibus kablosu min:20m max:1000m Profibus kablo soyma aleti Profibus hat güçlendiricisi Profibus hat güçlendiricisi (diyagnostik özellikli) Profibus 2 ayr› DP Master hatt›n› birbiri ile ba¤lar Profibus hattlar› için test ve diyagnostik arac› BT200 diyagnostik arac› için flarj cihaz› Profibus PA hatt› (Ex) için Link modülü Profibus PA hatt› (none Ex) için Link modülü Profibus PA / Y-Link hatt› için IM modülü Y Coupler ara birimi Redundant yap›larda 2 Profibus hatt›n› 1 hatta düflüren ünite Profibus hatt› T ba¤lant› arabirimi 1.0 ** OLM/G12 V4.842.397.728.508.78. OPC PCI Express kart 32bit mikroprosesörlü kart 2xPort TCP/IP.5 m kablolu RS 485 hatlar› için aktif sonland›r›c› eleman Profibus Infrared Link Modül Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO (Plastik) max 80m /400m Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO MM (Cam) max 3km Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO SM (Cam) max 15km Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO SM (Cam) max 15km Fiber Optik konnektör (20 adet) MM : Multi Mode (50/125μm. OPC FMS .- SIMATIC NET PROFIBUS PC Kartlar› CP5711 Profibus PC Kart› CP5512 MPI/DP CardBus 32bit tip II haberleflme kart› S7/DP/OPC CP5611 MPI/DP PCI kart 32bit haberleflme kart› S7/DP/OPC CP5621 MPI/DP PCI Express kart 32bit haberleflme kart› S7/DP/OPC CP5711 * MPI/DP USB V2.528.950.603.1.320.974. ISO.5613/14 PROFIBUS CP5613/14 kartlar› için FMS sürücü yaz›l›m›.705.1.0 OLM/G11 V4.1.DP CP5613 PROFIBUS PCI kart 32bit 1xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC CP5614 PROFIBUS PCI kart 32bit 2xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC S7 .S7 SOFTNET-DP MPI/DP CP5512/56x1 kartlar› için OPC yaz›l›m› .923.1.515.- .0 ** OLM/G12-1300 V4. 10/125μm) SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet PC Kartlar› Ethernet PC Kartlar› SOFTNET-S7 SOFTNET-S7 Lean CP1613 CP 1623 S7-1613/23 S7-REDCONNECT Power S7-REDCONNECT PC kartlar› için OPC yaz›l›m› (64 ba¤lant›) PC kartlar› için OPC yaz›l›m› (8 ba¤lant›) PCI kart 32bit mikroprosesörlü kart 1xPort TCP/IP.1.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6GK1 551-2AA00 6GK1 561 -1AA01 6GK1 562-1AA00 6GK1 571-1AM00 6ES7 901-0BF00-0AA0 6GK1 704-5CW80-3AA0 6GK1 704-5DW80-3AA0 6GK1 561-3AA01 6GK1 561-4AA01 6GK1 713-5CB80-3AA0 6GK1 713-5DB80-3AA0 6GK1 713-5FB71-3AA0 783.397.991.0 Haberleflme Modülü MPI kablo MPI/DP MPI kablo 5m SOFTNET-S7 MPI/DP CP5512/56x1 kartlar› için OPC yaz›l›m› .754.902.52.0 ** OLM/G22 V4.299.1.

334.9.17.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6GK1 411-5AB00 6GK1 901-1BB10-2AA0 6GK1 901-1BB10-2AB0 6GK1 901-1BB10-2AE0 6GK1 901-1BB20-2AA0 6GK1 901-1BB20-2AB0 6GK1 901-1BB20-2AE0 6GK1 901-1BB11-2AA0 6GK1 901-1BB11-2AB0 6GK1 901-1BB11-2AE0 6GK1 901-1GA00 6XV1 840-2AH10 6XV1 878-2A 1. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 10adet End.151.480.1.1 Teleservice SW S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü V 5.191.574.719. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 50adet End.S7 adapter RS232 PC ile S7 300 / 400 PLC için ba¤lant› adaptörü (RS232 için) *** *** RS232haberleflme kablosu gereklidir! 5 m.574.2 TS Adapter I TS Adapter II Analog S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + Analog Modem S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + ISDN modem TS Adapter II ISDN S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü (Ethernet portlu) TS Adapter IE Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m FO kablo 50/125 # FO kablo 62. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 1adet End.645. Ethernet Standart 4x2 kablo min:20m max:1000m IE Kablo ve RJ45 Soketi Kablo ve Konnektörler SIMATIC NET GENEL Haberleflme Ürünleri PC .4.5/125 min:20m max:4000m 6ES7 972-0CB20-0XA0 6ES7 972-0CA23-0XA0 6ES7 901-1BF00-0XA0 6ES5 734-1BD20 6ES7 842-0CE00-0YE0 6ES7 972-0CA34-0XA0 6ES7 972-0CB35-0XA0 6ES7 972-0CC35-0XA0 6ES7 972-0EM00-0XA0 6XV1 873-2A 6XV1 820-5AH10 355. kablo PC .17. Ethernet Standart 2x2 kablo min:20m max:1000m End.S7 adapter USB PC ile S7 PLC için ba¤lant› adaptörü (USB için) + 5 m.S5 adapter RS232 PC ile S5 PLC için ba¤lant› adaptörü (RS232 için) 3.730.2.5/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 62. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 1adet End. Teleservis (uzaktan eriflim) yaz›l›m› V 6.74.151.754.06 4.266. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 1adet End.44 TS Adapter II # : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir! 8 SINAUT Telekontrol Sistemi 8/50 .- SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet Haberleflme Ürünleri IE/PB Link PN IO IE FC RJ45 Plug 180 IE FC RJ45 Plug 180 IE FC RJ45 Plug 180 IE FC RJ45 Plug 90 IE FC RJ45 Plug 90 IE FC RJ45 Plug 90 IE FC RJ45 Plug 180 IE FC RJ45 Plug 180 IE FC RJ45 Plug 180 IE FC Stripping tool IE FC Standart kablo # IE FC Standart kablo # Profinet ile Profibus hatt› için Gateway End. Ethernet kablo soyma aleti End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 10adet End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 10adet End.65.22.19.2 m.637.638. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 50adet End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 50adet End. kablo PC .

1.1.336.392.274.3.114.380.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6NH7 997-0CA50-0AA0 6NH7 997-7CA15-0AA1 6NH7 997-7CA15-0AA2 6NH7 997-7CA15-0AA3 6NH7 997-8CA15-0AA0 6NH7 800-3BA00 6NH7 800-3CA00 6NH7 800-4BA00 6ES7 971-0BA00 6NH7 810-0AA20 6NH7 810-0AA30 6NH7 810-0AA40 6NH9 821-0BC11 6NH9 821-0BC12 6NH9 720-3AA00 6NH9 741-1AA00 6NH9 860-1AA00 6NH7 701-4AL 6NH7 701-4DL 6NH7 701-5AN 6NH7 701-4BN 1.48.1.079. MD4 (RS232) ba¤lant› kablosu 1.974.187.230. MD3.1.496.2.114.5 m TIM Kablo # TIM ile MD720-3 (RS232) ba¤lant› kablosu 2.610.960.1.- SIMATIC NET SINAUT .5 m TIM Kablo # TIM ile harici modem (RS232) ba¤lant› kablosu 2.114.915.6.5 m # : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir ! SCALANCE S: Güvenlik Modülleri SCALANCE S SCALANCE S602 SCALANCE S612 SCALANCE S613 SOFTNET Security SCALANCE güvenlik modülü (Firewall) SCALANCE güvenlik modülü (32 cihaz/64 VPN tunel destekler) SCALANCE güvenlik modülü (64 cihaz/127 VPN tunel destekler) PC için SOFTNET Security Client yaz›l›m› 8 SCALANCE S Güvenlik Sistemi 8/51 .148.096.RTU Tabanl› TELEKONTROL Sistemleri SINAUT TIM SINAUT RTU istasyonu SINAUT ST7 SINAUT konfigurasyon yaz›l›m› ve TD7 kütüphanesi SINAUT ST7cc S Max:6 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yaz›l›m› SINAUT ST7cc M Max:12 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yaz›l›m› SINAUT ST7cc L Limitsiz SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yaz›l›m› SINAUT ST7cc R Redundant sistemler için WinCC entegrasyon yaz›l›m› TIM 3V-IE RTU Haberleflme modülü (RS232 veya RJ45) TIM 3V-IE ADV RTU Haberleflme modülü (RS232 ve RJ45) TIM 4R-IE RTU Haberleflme modülü (2xRS232/RS485 ve 2xRJ45) Pil TIM 4R-IE için pil MD2 Dedicated Tahsis edilmifl telefon hatlar› için modem MD3 Analog Analog telefon hatlar› için modem MD4 ISDN ISDN Digital telefon hatlar› için modem LTOP1 Telefon hatlar› için koruma modülü 2 telli LTOP2 Telefon hatlar› için koruma modülü 4 telli MD720-3 GSM modem RS232 portlu MD741-1 GPRS modem/Router RJ45 portlu ANT794-4MR MD720-3 ve MD741-1 için anten + 5 m kablo TIM Kablo # TIM ile MD2.789.114.464.5.148.- 6GK5 602-0BA00-2AA3 6GK5 612-0BA00-2AA3 6GK5 613-0BA00-2AA3 6GK1 704-1VW02-0AA0 1. MD3.296. MD4 (RS485) ba¤lant› kablosu 1.1.2.424.5 m TIM Kablo # TIM ile MD2.10.

5/125μm) SM : Single Mode (9/125μm.458.3.038. Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE X108 8xRJ45 port Switch SCALANCE X108 PoE 8xRJ45. Ethernet/PROFINET Switch 6GK7 377-1AA00-0AA0 174. IRT Switch 6GK5 200-4AH00-2BA3 SCALANCE X201-3P IRT 1xRJ45 + 3xPlastik FO SC.661.com/WW/view/en/39134641 adresindeki SIMATIC NET Selection Tool ile yap›labilir. Ethernet / Profinet Switchleri 6GK5 005-0BA00-1AB2 SCALANCE XB005 5xRJ45 port Switch 6GK5 008-0BA00-1AB2 SCALANCE XB008 8xRJ45 port Switch 6GK5 004-1BD00-1AB2 SCALANCE XB004-1 4xRJ45 + 1xFO port MM Switch.209.183.334. max 3km SCALANCE X104-2 12xRJ45 + 2xFO port MM Switch.650. max 10km 6GK5 004-1GM00-1AB2 116. max 26km 6GK5 206-1BC10-2AA3 SCALANCE X204-2 4xRJ45 + 2xFO MM Switch.36.018.22.siemens. IRT Switch 6GK5 202-2BH00-2BA3 IE SC RJ POF Plug Plastik FO POF SC konnektör (20 adet) 6GK1 900-0MB00-0AC0 IE SC RJ PCF Plug Plastik FO PCF SC konnektör (10 adet) 6GK1 900-0NB00-0AC0 SCALANCE X208 PRO IP65 8xM12 PRO port Switch 6GK5 208-0HA00-2AA6 Power M12 PRO IP65 Enerji M12 PRO konnektör (1 adet) 6GK1 907-0DC10-6AA3 Signal M12 PRO IP65 Sinyal M12 PRO konnektör (1 adet) 6GK1 908-0DC10-6AA3 IE M12 Plug PRO IP65 Ethernet M12 PRO konnektör (8 adet) 6GK1 901-0DB20-6AA8 SCALANCE X204 IRT PRO IP65 4xRJ45 PRO port IRT Switch 6GK5 204-0JA00-2BA6 SCALANCE X202-2P IRT PRO IP65 2xRJ45 PRO+2xPlastik FO SC PRO.34. 6GK5 204-2BC00-2AF2 SCALANCE XF206-1 Flat Switch 6xRJ45 port +1xFO port MM.1.441.574.114.1.45.1.673. max 26km SCALANCE XB005 G 5xRJ45 port Gigabit Switch 6GK5 005-0GA00-1AB2 SCALANCE XB008 G 8xRJ45 port Gigabit Switch 6GK5 008-0GA00-1AB2 SCALANCE XB004-1 G 4xRJ45 + 1xFO port MM Gigabit Switch.218. Ethernet / Profinet Switchleri 6GK5 005-0BA00-1AA3 SCALANCE X005 5xRJ45 port Temel seviyede Switch CSM 377 S7-300 formunda 4xRJ45 End.151.595.75.972. 10/125μm) 394.364.708.SCALANCE X100 673.708.096.1.870.56.661. max 3km 6GK5 206-1BB10-2AA3 SCALANCE X206-1LD 6xRJ45 + 1xFO SM Switch.269.2.079.963.1.079.1. 62. Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE X208 8xRJ45 port Switch 6GK5 208-0BA10-2AA3 SCALANCE X206-1 6xRJ45 + 1xFO MM Switch.1. 6GK5 206-1BC00-2AF2 SCALANCE XF204 IRT Flat Switch 4xRJ45 port 6GK5 204-0BA00-2BF2 Flat : ET200S yap› formunda daha az yer kaplayan tasar›m.1. 2 port Power over Ethernet (Ethernet üzerinden enerji) 6xRJ45 + 1xFO port MM Switch. max 26km 6GK5 204-2BC10-2AA3 SCALANCE X204 IRT 4xRJ45 IRT Switch 6GK5 204-0BA00-2BA3 SCALANCE X202-2 IRT 2xRJ45 + 2xFO MM IRT Switch.522. max 3km SCALANCE X106-1 4xRJ45 + 2xFO port MM Switch.automation.346.1. IRT Switch 6GK5 201-3BH00-2BA3 SCALANCE X202-2P IRT 2xRJ45 + 2xPlastik FO SC. max 3km 6GK5 202-2BB00-2BA3 SCALANCE X212-2 12xRJ45 + 2xFO MM Switch.963. max 3km 6GK5 204-2BB10-2AA3 SCALANCE X204-2LD 4xRJ45 + 2xFO SM Switch.870. max 3 km.441.1. max 26km 6GK5 212-2BC00-2AA3 SCALANCE X216 16xRJ45 port Switch 6GK5 216-0BA00-2AA3 SCALANCE X224 24xRJ45 port Switch 6GK5 224-0BA00-2AA3 SCALANCE X200-4P IRT 4xPlastik FO SC.- SCALANCE X200 8 SCALANCE X200 PRO SCALANCE XF200 8/52 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Konfigurasyon ve seçim http://support.- SCALANCE X 100: Kompakt End. max 3km SCALANCE X112-2 16xRJ45 port Switch SCALANCE X116 24xRJ45 port Switch SCALANCE X124 SCALANCE XB008 SCALANCE CSM 377 X005 6GK5 108-0BA00-2AA3 6GK5 108-0PA00-2AA3 6GK5 106-1BB00-2AA3 6GK5 104-2BB00-2AA3 6GK5 112-2BB00-2AA3 6GK5 116-0BA00-2AA3 6GK5 124-0BA00-2AA3 SCALANCE X 200: Kompakt ve Yönetilebilir End.1. max 3km 6GK5 212-2BB00-2AA3 SCALANCE X212-2LD 12xRJ45 + 2xFO SM Switch. IRT : Isochrone Real Time (Yüksek performansl›) Switch FO : Fiber Optik port MM : Multi Mode (50/125μm. max 3 km. IRT Switch 6GK5 202-2JR00-2BA6 Power Plug PRO IP65 Enerji konnektörü (1 adet) 6GK1 907-0AB10-6AA0 IE RJ45 Plug PRO IP65 RJ45 Ethernet konnektörü (1 adet) 6GK1 901-1BB10-6AA0 IE SC RJ POF Plug PRO IP65 Plastik FO POF SC konnektör (1 adet) 6GK1 900-0MB00-6AA0 IE SC RJ PCF Plug PRO IP65 Plastik FO PCF SC konnektör (1 adet) 6GK1 900-0NB00-6AA0 SCALANCE XF204 Flat Switch 4xRJ45 port 6GK5 204-0BA00-2AF2 SCALANCE XF208 Flat Switch 8xRJ45 port 6GK5 208-0BA00-2AF2 SCALANCE XF204-2 Flat Switch 4xRJ45 port + 2xFO port MM.137. max 750m 6GK5 004-1GL00-1AB2 SCALANCE XB004-1LD G 4xRJ45 + 1xFO port SM Gigabit Switch.789.- SCALANCE X 000: Kompakt End.137.1. max 3km 6GK5 004-1BF00-1AB2 SCALANCE XB004-1LD 4xRJ45 + 1xFO port SM Switch. SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE XB 000: Ekonomik Seri Kompakt End.626.145.847.302.1.

max 10km SCALANCE X308-2 1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO MM Gigabit.441.7. arkada kablo 6GK5 324-0GG00-1HR2 MM modul: 2x FO 100Mbit ST port MM.1. max 750m SFP992-1 6GK5 992-1AL00-8AA0 SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM.557.8. max 750m SCALANCE X307-3LD 6GK5 307-3BM00-2AA3 7xRJ45 + 3xFO SM Gigabit.2.160.639.3.209.2. max 3km MM491-2 6GK5 491-2AB00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM.1.508.885.645.- .137.905.828. max 10km SCALANCE X308-2LH 6GK5 308-2FN00-2AA3 1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit.- SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet Dönüfltürücüler SCALANCE X101 SCALANCE X101-1 SCALANCE X101-1LD SCALANCE X101-1AU SCALANCE X101-1FL SCALANCE X101-1POF FO : Fiber Optik port 8/53 1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO MM çevirici (Ring deste¤i) 1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO SM çevirici (Ring deste¤i) 1xRJ45 portu 1x10 Mbit AUI port çevirici 1xRJ45 portu 1x10 Mbit FO MM çevirici 1xRJ45 portu 1x100 Mbit Plastik FO çevirici MM : Multi Mode (50/125μm. max 40km SCALANCE X308-2LH+ 1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit.617. max 26km SFP991-1LD 6GK5 991-1AF00-8AA0 SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM. max 750m 6GK5 308-2FL00-2AA3 SCALANCE X308-2LD 6GK5 308-2FM00-2AA3 1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit. konnektör tutuculu MM992-2CUC 6GK5 992-2GA00-8AA0 MM modul: 2x RJ45 1Gigabit.349. max 26km MM991-2LD 6GK5 991-2AC00-8AA0 MM modul: 2x FO 100Mbit SC port MM.1.696.1. max 10km MM492-2LD 6GK5 492-2AM00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM Gigabit.638. max 70km SFP992-1LH+ 6GK5 992-1AP00-8AA0 SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM.209.4.638.905.1.6.350. 62. max 70km MM491-2LH+ 6GK5 491-2AE00-8AA2 X400 Switch için 2xFO MM Gigabit.4.045. 12x MM modul slot.2.3.2.5/125μm) 6GK5 101-1BB00-2AA3 6GK5 101-1BC00-2AA3 6GK5 101-1BX00-2AA3 6GK5 101-1BY00-2AA3 6GK5 101-1BH00-2AA3 SM : Single Mode (9/125μm. max 40km MM492-2LH 6GK5 492-2AN00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM Gigabit.204.111. max 70km MM492-2LH+ 6GK5 492-2AP00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM Gigabit. max 120km SFP992-1ELH 6GK5 992-1AQ00-8AA0 2. max 750m MM992-2 6GK5 992-2AL00-8AA0 MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM.6. max 3km MM991-2 6GK5 991-2AD00-8AA0 MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM. konnektör tutucusuz MM992-2CU 6GK5 992-2SA00-8AA0 MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM.900. max 120km MM992-2ELH 6GK5 992-2AQ00-8AA0 MM modul: 2x SFP slot MM992-2SFP 6GK5 992-2AS00-8AA0 SFP: 1x FO 100 Mbit LC port MM.740.061. max 3km SFP991-1 6GK5 991-1AD00-8AA0 SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM.2.740.4.464.4.336.- SCALANCE X 400: Modüler ve Yönetilebilir Gigabit End. max 10km MM992-2LD 6GK5 992-2AM00-8AA0 MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM. max 26km MM991-2LD 6GK5 991-2AF00-8AA0 MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM.640. max 10km SFP992-1LD 6GK5 992-1AM00-8AA0 SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM.656.325. max 40km MM992-2LH 6GK5 992-2AN00-8AA0 MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM.756.088.244.153. max 750m MM492-2 6GK5 492-2AL00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM Gigabit. max 3km MM991-2 6GK5 991-2AB00-8AAO MM modul: 2x FO 100Mbit ST port SM. önde kablo 6GK5 324-0GG00-1AR2 SCALANCE XR324-12M 19’’ Rack tipi Gigabit Switch.320. max 70km MM992-2LH+ 6GK5 992-2AP00-8AA0 MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM.584.380.1.1.450.557.2. 12x MM modul slot. max 70km 6GK5 308-2FP00-2AA3 SCALANCE X310 6GK5 310-0FA00-2AA3 3xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 SCALANCE X308-2M 6GK5 308-2GG00-2AA2 4xRJ45 Giga port + 2x MM modul slot Switch SCALANCE XR324-12M 19’’ Rack tipi Gigabit Switch.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE X300 SCALANCE X308-2M SCALANCE XR324-12M SCALANCE MM 8 SCALANCE X400 SCALANCE X 300: Kompakt / Modüler Yönetilebilir Gigabit End.638. max 70km MM991-2LH+ 6GK5 991-2AE00-8AA0 MM modul: 2x RJ45 1Gigabit. max 70km SFP991-1LH+ 6GK5 991-1AE00-8AA0 SFP: 1x FO 1Gigabit LC port MM. Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE X307-3 6GK5 307-3BL00-2AA3 7xRJ45 + 3xFO MM Gigabit. max 120km MM492-2ELH 6GK5 492-2AQ00-8AA2 X414-3 Switch için 8xRJ45 geniflleme EM495-8 6GK5 495-8BA00-8AA2 X414-3 Switch için 4 slot geniflleme EM496-4 6GK5 496-4MA00-8AA2 2.325.186.4. Ethernet / Profinet Switchleri SCALANCE X408-2 4xRJ45 Gigabit + 4xRJ45 (MM modül ile 4xFO / 4xFO Gigabit) 6GK5 408-2FD00-2AA2 SCALANCE X414-3 2xRJ45 Gigabit + 12xRJ45 (MM modül ile 4xFO / 2xFO Gigabit) 6GK5 414-3FC00-2AA2 X400 Switch için 2xFO MM.255. max 26km MM491-2LD 6GK5 491-2AC00-8AA2 X400 Switch için 2xFO SM. 10/125μm) 336.343.2.175.696.2. max 40km SFP992-1LH 6GK5 992-1AN00-8AA0 SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM.

209.1. 360° yay›n alan› ANT793-6MN 6GK5 793-6MN00-0AA6 Harici yönlendirilmifl anten 2.104.4 GHz. 5 GHz.255.114.1. harici anten 6GK5 786-3AB60-2AA0 W786 ürünleri için dahili 12/24VDC güç kayna¤› PS791-2DC 6GK5 791-2DC00-0AA0 W786 ürünleri için dahili 110/240VAC güç kayna¤› PS791-2AC 6GK5 791-2AC00-0AA0 W786 ürünleri için montaj kiti MS 1 Montaj Kiti 6GK5 798-8MG00-0AA0 W786 ürünleri 48VDC veya RJ45 PoE-Ethernet üzerinden beslemelidir.- SCALANCE W IP30 SCALANCE W IP65 SCALANCE W786 Outdoor 8 Antenler 8/54 . N-Connect/R-SMA male/male 6XV1 875-5CH20 ANT kablo Anten Kablosu 5m.244.2. dahili anten 6GK5 786-2BA60-2AA0 SCALANCE W786-2 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (2 Kanal) RJ45.56. N-Connect/R-SMA male/male 6XV1 875-5CH50 ANT795-4MS ANT792-6MN ANT795-6DN ANT795-6MN ANT792-8DN 800.com/WW/view/en/39134641 adresindeki SIMATIC NET Selection Tool ile yap›labilir.008.174.146.263. dahili anten 6GK5 786-1BA60-2AA0 SCALANCE W786-1 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (1 Kanal) RJ45.148.346.1. 100m. 55° yay›n alan› ANT795-6DN 6GK5 795-6DN00-0AA6 Harici yönlendirilmifl anten 2.1..2.70.4 GHz ANT792-4DN 6GK5 792-4DN00-0AA6 ANT793-4MN RCoax kablo hatt› için anten 5 GHz 6GK5 793-4MN00-0AA6 ANT kablo Anten Kablosu 1m.1. harici anten 6GK5 786-2AB60-2AA0 SCALANCE W786-2 RR Outdoor Kablosuz H›zl› Eriflim modülü (2 Kanal) RJ45. 200m.114.- 1..siemens.4 GHz.- 99. 35° yay›n alan› 6GK5 792-8DN00-0AA6 ANT792-8DN Harici yönlendirilmifl anten 5 GHz.41.568.1.496.36.1. 5 GHz. 1000m.4 GHz / 5 GHz SCALANCE W786-1 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (1 Kanal) RJ45.137. 100m.742. dahili anten 6GK5 786-2BA60-6AA0 SCALANCE W786-2 RR Outdoor Kablosuz H›zl› Eriflim modülü (2 Kanal) RJ45.2.4 GHz. 360° yay›n alan› ANT795-4MS 6GK5 795-4MS00-0AA6 Harici yuzey anteni 2. 200m.646. 18° yay›n alan› ANT793-8DN 6GK5 793-8DN00-0AA6 RCoax kablo hatt› için anten 2. dahili anten 6GK5 786-1BB60-2AA0 SCALANCE W786-1 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (1 Kanal) FO MM.1.578.4 GHz.209.791.4 GHz. 200m. RJ45 konnektörü ve montaj kiti hariçtir IP 65 Kablosuz Haberleflme Ürünleri . harici anten 6GK5 786-2AA60-6AA0 SCALANCE W786-3 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (3 Kanal) RJ45.automation. 5 GHz.568. dahili anten 6GK5 786-2BB60-2AA0 SCALANCE W786-2 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (2 Kanal) FO MM.029.844.+700C) Kablosuz Haberleflme Ürünleri . 200m.1.1. 360° yay›n alan› ANT792-6MN 6GK5 792-6MN00-0AA6 Harici çubuk anten 5 GHz.137.1. harici anten 6GK5 786-2AA60-2AA0 SCALANCE W786-2 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (2 Kanal) FO MM.- 905.209.1.1. SCALANCE W: Kablosuz Haberleflme Ürünleri IP 30 Kablosuz Haberleflme Ürünleri . Baflka gerilim için PS791 seçiniz ! Aksesuarlar : Anten ve Kablolar SCALANCE ürünleri için Parametre kay›t modülü C-PLUG 6GK1 900-0AB00 Dahili yedek anten 2.487. 5 GHz. N-Connect/R-SMA male/male 6XV1 875-5CH10 ANT kablo Anten Kablosu 2m.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet Konfigurasyon ve seçim http://support.882. harici anten 6GK5 786-3AA60-2AA0 SCALANCE W786-3 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (3 Kanal) FO MM. 360° yay›n alan› ANT795-4MR 6GK5 795-4MR00-0AA6 Dahili aç›l› anten 2.2.821.87. harici anten 6GK5 786-1AA60-2AA0 SCALANCE W786-1 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (1 Kanal) FO MM. 360° yay›n alan› ANT795-6MN 6GK5 795-6MN00-0AA6 Harici çubuk anten 2.406.346.4 GHz.116. harici anten 6GK5 786-1AB60-2AA0 SCALANCE W786-2 PRO Outdoor Kablosuz Eriflim modülü (2 Kanal) RJ45.165.4 GHz / 5 GHz SCALANCE W788-1PRO IP 65 Kablosuz Eriflim modülü (1 kanal) 6GK5 788-1AA60-2AA0 SCALANCE W788-2PRO IP 65 Kablosuz Eriflim modülü (2 kanal) 6GK5 788-2AA60-2AA0 SCALANCE W744-1PRO IP 65 Kablosuz Client modülü (tekli ba¤lant›) 6GK5 744-1AA60-2AA0 SCALANCE W746-1PRO IP 65 Kablosuz Client modülü (çoklu ba¤lant›) 6GK5 746-1AA60-4AA0 SCALANCE W788-1RR IP 65 Kablosuz H›zl› Eriflim modülü (1 kanal) 6GK5 788-1AA60-6AA0 SCALANCE W788-2RR IP 65 Kablosuz H›zl› Eriflim modülü (2 kanal) 6GK5 788-2AA60-6AA0 SCALANCE W747-1RR IP 65 Kablosuz H›zl› Client modülü 6GK5 747-1AA60-6AA0 IP 65 SCALANCE’in güç ba¤lant›s› için gereklidir ! (3 adet) 6GK1 907-0DC10-6AA3 M12 konnektörü IP 65 Güç Kayna¤› 230V AC / 24V DC M12 ç›k›fll› PS791-1PRO 6GK5 791-1PS00-0AA6 IP 65 ürünlerinde standart 2x anten ve RJ45 konnektörü dahildir / M12 konnektörü hariçtir Outdoor (-400C.4 GHz / 5 GHz SCALANCE W784-1 IP 30 Kablosuz Eriflim modülü (1 kanal) 6GK5 784-1AA30-2AA0 SCALANCE W744-1 IP 30 Kablosuz Client modülü (tekli ba¤lant›) 6GK5 744-1AA30-2AA0 SCALANCE W746-1 IP 30 Kablosuz Client modülü (çoklu ba¤lant›) 6GK5 746-1AA30-4AA0 SCALANCE W784-1RR IP 30 Kablosuz H›zl› Eriflim modülü (1 kanal) 6GK5 784-1AA30-6AA0 SCALANCE W747-1 IP 30 Kablosuz H›zl› Client modülü 6GK5 747-1AA30-6AA0 IP 30 SCALANCE’in Ray montaj kiti MS 2 Montaj kiti 6GK5 798-8MJ00-0AA0 IP 30 ürünlerinde anten.336.209. 1000m.44.1.369.

37.40 220.38.54.08 17.14.44.52.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SCALANCE W: Kablosuz Haberleflme Ürün Aksesuarlar› RCoax kablo RCoax tool RCoax Anten hatt› 8 8/55 LP798-1N SCALANCE W ürünleri için y›ld›r›m koruma parças› N/N.1.032. 20 m max:200m) RCoax kablo RCoax anten 5 GHz (min.- . 20 m max:200m) RCoax tool RCoax kablo soyma aleti RCoax coupler RCoax N-Connect male/male coupler RCoax clip RCoax anten kablo için tutturucu klips 10 adet RCoax clip RCoax anten kablo için tutturucu klips 100 adet RCoax spacer RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 10 adet RCoax spacer RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 100 adet RCoax Con IWLAN RCoax N-Connect Female N-Connector RCoax Term IWLAN RCoax N-Connect Male termination impedance 50 Ohm IWLAN/PB Link PN IO PROFIBUS DP hatt›n› kablosuz SCALANCE W ile haberlefltirir 6GK5 798-2LP00-2AA6 6GK5 798-1LP00-0AA6 6GK5 795-1TR10-0AA6 6GK1 907-0DC10-6AA3 6GK5 798-0PT00-2AA0 6GK5 798-0SN00-0EA0 6XV1 875-5CH10 6XV1 875-5CH20 6XV1 875-5CH50 6XV1 875-5AH10 6XV1 875-5AH20 6XV1 875-5AH50 6XV1 875-5DE30 6XV1 875-5DH20 6XV1 875-2A 6XV1 875-2D 6GK1 901-1PH00 6GK5 798-0CP00-1AA0 6GK5 798-8MB00-0AC1 6GK5 798-8MB00-0AM1 6GK5 798-8MD00-0AC1 6GK5 798-8MD00-0AM1 6GK5 798-0CN00-0AA0 6GK5 795-1TN00-1AA0 6GK1 417-5AB00 232.296. N-Connect/R-SMA male/male ANT kablo Anten kablosu 1m.17. N-Connect/N-Connect male/male ANT kablo Anten kablosu 5m. N-Connect/R-SMA male/male ANT kablo Anten kablosu 5m. N-Connect/N-Connect male/male ANT kablo Anten kablosu 0.482.13. N-Connect/SMA female/female Splitter Antenler için Y ba¤lant› parças›.55.3m.44.36.21.15. N-Connect/N-Connect male/male ANT kablo Anten kablosu 2m.4 GHz (min. R-SMA/SMA male/male RCoax kablo RCoax anten 2.232.16.44. N-Connect/R-SMA male/male ANT kablo Anten Kablosu 2m.56.41. R-SMA/SMA male/male ANT kablo Anten kablosu 2m. F/F LP798-1PRO SCALANCE W ürünleri için y›ld›r›m koruma parças› R-SMA TI795-1R SCALANCE W ürünleri için Anten sonland›rma parças› (yedek) Power M12 SCALANCE W ürünleri için 24V besleme konnektörü 3 adet Panel Kit Anten kablosu pano geçifl parças›. N-Connect female ANT kablo Anten kablosu 1m.124.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC NET Haberleflme Sistemleri 8 8/56 .

.300.140. 63 adet ET200S kart›n› destekler (2 port) IM151-3 PN HF ** PROFINET IM : Max. B ET200S 2DO 2DO . B * Her 10A’lik güç da¤›l›m›nda bir PM kullan›lmal›d›r.29. RTD 15bit geliflmifl elektronik modül A.44.275. B.110.175. B ET200S 2AI 2AI .12 adet ET200S kart›n› destekler IM151-1 Std. Digital ç›k›fl C ET200S SI 1 kanal RS232/422/485 seri port ASCII/3964 protokol A. B ET200S 4AI 4AI . B ET200S HSC 1 kanal h›zl› say›c› 24V/100kHz A. V 15bit elektronik modül A. D : Elektronik Modüller ile Terminal Modüller aras›nda uygun eflleflme 6ES7 151-1CA00-0AB0 6ES7 151-1AA05-0AB0 6ES7 151-1BA02-0AB0 6ES7 151-3AA23-0AB0 6ES7 151-3BA23-0AB0 178.230V AC Güç modülü ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için .44.175. 24V / 2A elektronik modül (5 adet) A.5A elektronik modül A. 24V elektronik modül (5 adet) A. B ET200S 2AI/4AI 2AI/4AI . B ET200S SI 1 kanal RS232/422/485 seri port Modbus/USS protokol A.160.160. Röle elektronik modül (5 adet) A.7.25.270.33. MPI/DP slave portlu IM151-8 CPU PN** S7 300 CPU : 192 KB haf›za. B ET200S 4DO 4DO .94.150. DP Profibus IM : Max. B ET200S 2AO HF 2AO . 48V DC / 24. mA 13bit elektronik modül A.220.220.185. B ET200S 2AI HF 2AI . 2x3 klemensli vidal› tip ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için . ** PROFINET IM : Max. 24V / 0.. RTD 15bit elektronik modül A. B ET200S 2AI 2AI . 2 telli ba¤lant› elektronik modül A.250.288. B ET200S 2DO 2DO . B ET200S HSC 1 kanal h›zl› say›c› 5V/500kHz C ET200S SSI 1 kanal SSI Encoder okuma modülü A. 2x3 klemensli bask› tipi ET200S TM-E 2x4 Terminal Modül : 2x4 klemensli vidal› tip (5 adet) A ET200S TM-E 2x4 Terminal Modül : 2x4 klemensli bask› tipi (5 adet) A ET200S TM-E 2x6 Terminal Modül : 2x6 klemensli vidal› tip (5 adet) B ET200S TM-E 2x6 Terminal Modül : 2x6 klemensli bask› tipi (5 adet) B ET200S TM-E 4x4 Terminal Modül : 4x4 klemensli vidal› tip C ET200S TM-E 4x4 Terminal Modül : 4x4 klemensli bask› tipi C ET200S TM-E AT Terminal Modül :AI TC modülü için kompanzasyonlu D Elektronik Modül: ET200S 2DI 2DI .150. 24V / 2A elektronik modül (5 adet) A. mA 15bit .5) DP Master IM151-7 ve IM151-8 CPU için DP Master Interface modülü Terminal Modül: ET200S PM * Power Modül : 24V DC Güç modülü ET200S PM * Power Modül : 24 .149.112. mA 13bit .- . mA 13bit . 48V DC Güç modülü ET200S PM * Power Modül : 24 . B ET200S 2AI HF 2AI .112.- 6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 138-4CA50-0AB0 6ES7 138-4CB11-0AB0 6ES7 193-4CC20-0AA0 6ES7 193-4CC30-0AA0 6ES7 193-4CB20-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0 6ES7 193-4CA40-0AA0 6ES7 193-4CA50-0AA0 6ES7 193-4CG20-0AA0 6ES7 193-4CG30-0AA0 6ES7 193-4CL20-0AA0 12. V 13bit elektronik modül A. V 15bit elektronik modül A. TC 15 bit elektronik modül A.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC ET 200 Da¤›t›lm›fl Girifl/Ç›k›fllar Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC ET 200S Modüler / Blok Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar› T YA EL F‹ ÖZ IM151-3 PN IM151-8 CPU PN ET200 S ET200 S Modülü 8 ET200S Ailesi 8/57 Interface Modül : IM151-1 Basic DP Profibus IM : Max.150. 24V elektronik modül A.112. 63 adet ET200S kart›n› destekler IM151-1 HF DP Profibus IM : Max. 2 telli ba¤lant› elektronik modül A.25.270. B ET200S 4DO 4DO .225.7. C.5A elektronik modül (5 adet) A. B ET200S POS 1 kanal Pozisyonlama INC/SSI encoder.38.33. B ET200S 2AO HF 2AO .- 6ES7 151-7AA20-0AB0 6ES7 151-8AB01-0AB0 6ES7 138-4HA00-0AB0 592. 24V / 0. V 13bit elektronik modül A. B ET200S 2AI HF 2AI .5 kHz Pulse ç›k›fl modülü A. 2/4 telli ba¤lant› elektronik modül A.650. 3x PN portlu (STEP 7 V5. (2 port) CPU : IM151-7 CPU ** S7 300 CPU : 96 KB haf›za. TC 15 bit elektronik modül A.458.30.195. B ET200S PULSE 2 kanal 2. 24V / 0.150. ** MMC haf›za kart› gereklidir ! A. B ET200S 4AI 4AI . B ET200S 4DI 4DI . mA 13bit . 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyagnostik IM151-3 PN Std. B ET200S 2AI 2AI .43. 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyag. B ET200S 2AO 2AO .112.140.112.18. mA 15bit elektronik modül A.149. B ET200S 8DO 8DO . 24V elektronik modül (5 adet) A... B ET200S 2AI HF 2AI . B ET200S 8DI 8DI .5A elektronik modül (5 adet) A..169.- 6ES7 131-4BB01-0AA0 6ES7 131-4BD01-0AA0 6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 132-4BB01-0AA0 6ES7 132-4BB31-0AA0 6ES7 132-4HB01-0AB0 6ES7 132-4BD02-0AA0 6ES7 132-4BD32-0AA0 6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 134-4FB01-0AB0 6ES7 134-4LB02-0AB0 6ES7 134-4GB01-0AB0 6ES7 134-4GB11-0AB0 6ES7 134-4MB02-0AB0 6ES7 134-4GD00-0AB0 6ES7 134-4JB51-0AB0 6ES7 134-4NB51-0AB0 6ES7 134-4JB01-0AB0 6ES7 134-4JD00-0AB0 6ES7 134-4NB01-0AB0 6ES7 135-4FB01-0AB0 6ES7 135-4LB02-0AB0 6ES7 135-4GB01-0AB0 6ES7 135-4MB02-0AB0 6ES7 138-4DA04-0AB0 6ES7 138-4DE02-0AB0 6ES7 138-4DB03-0AB0 6ES7 138-4DD00-0AB0 6ES7 138-4DL00-0AB0 6ES7 138-4DF01-0AB0 6ES7 138-4DF11-0AB0 67. B ET200S 2DO 2DO .165.. TC 15 bit geliflmifl elektronik modül D ET200S 2AO 2AO . B ET200S 2AI 2AI . 4 telli ba¤lant› elektronik modül A.

305.7.91.30..302. 5A üst modül 32DO . DC 24V/5A.254..41.7. 1F-RO Failsafe . 5A üst modül ** MMC haf›za kart› gereklidir ! ET 200 Ailesi 8/58 .243.77.52.345.- 8 SIMATIC ET200L Blok Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar Konfigürasyon = ET200L TB16L ET200L TB32L ET200L 16DI ET200L 32DI ET200L 16DO ET200L 32DO ET200L 16DI/16DO Alt Modül + Üst Modül 16 I/0 tafl›yabilen alt modül 32 I/0 tafl›yabilen alt modül 16 DI . 3x PN portlu (STEP 7 V5.348. 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyag..125.151.270.166.208.270. (2 port) ET200S PM Power Modül : 24.940. 2x3 klemensli bask› tipi ET200S TM-E Terminal Modul : Failsafe girifl/ç›k›fl modülleri için vidal› tip ET200S TM-E Terminal Modul : Failsafe girifl/ç›k›fl modülleri için bask› tipi ET200S 4/8 F DI 4/8 DI Failsafe . 63 adet ET200S kart / geliflmifl diyagnostik IM151-3 PN HF ** PROFINET IM : Max. 2x3 klemensli vidal› tip ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için .5) IM151-1 HF Profibus IM : Max.922.298.- 6ES7 151-7FA20-0AB0 6ES7 151-8FB01-0AB0 6ES7 151-1BA02-0AB0 6ES7 151-3BA23-0AB0 6ES7 138-4CB11-0AB0 6ES7 193-4CC20-0AA0 6ES7 193-4CC30-0AA0 6ES7 193-4CG20-0AA0 6ES7 193-4CG30-0AA0 6ES7 138-4FA04-0AB0 6ES7 138-4FB03-0AB0 6ES7138-4FC01-0AB0 6ES7138-4FR00-0AA0 777.- 6ES7 153-1AA03-0XB0 6ES7 153-2BA02-0XB0 6ES7 153-4AA01-0XB0 274.5A Failsafe: IM151-7 F DP CPU ** S7 300 Failsafe CPU : 128 KB Haf›za.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC ET200 Da¤›t›lm›fl Girifl/Ç›k›fllar Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6ES7 193-4DL10-0AA0 6ES7 151-1CA00-1BL0 6ES7 151-1CA00-3BL0 49.59. 24V/0. 24V/0.52..25. 24V üst modül 32 DI .870. 230V AC Güç modülü ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için .- 6ES7 193-1CH00-0XA0 6ES7 193-1CL00-0XA0 6ES7 131-1BH01-0XB0 6ES7 131-1BL01-0XB0 6ES7 132-1BH00-0XB0 6ES7 132-1BL00-0XB0 6ES7 133-1BL01-0XB0 29.274.104. 24V DC/2A ET200S 1F-RO. 24V üst modül 16DO .209.416.- Redundancy: IM153-2 HF Ray 530 Active Ray 620 Active Ray 2000 Active BM PS/IM Active BM 2xIM Active BM 2x40 Active BM 1x80 Active BM Safety BM Y-Coupler ET200M bundle Profibus IM: bütün kartlar› destekler max:12 kart Aktif Bus yap›s›n› destekleyen Ray 530mm Aktif Bus yap›s›n› destekleyen Ray 620mm Aktif Bus yap›s›n› destekleyen Ray 2000mm Aktif Bus modül: Güç kayna¤› slotu + IM153-2 slotu Aktif Bus modül: 2 x IM153-2 kart slotu Aktif Bus modül: 2 x 40mm genifllikte I/O kart slotu Aktif Bus modül: 1 x 80mm genifllikte I/O kart slotu Aktif Bus modül: Safety Protector için Bus modülü Aktif Bus modül: Y-Coupler için Bus modülü 2 adet IM153-2 + 1 adet BM 2xIM Active birlikte paket 6ES7 153-2BA02-0XB0 6ES7 195-1GF30-0XA0 6ES7 195-1GG30-0XA0 6ES7 195-1GC00-0XA0 6ES7 195-7HA00-0XA0 6ES7 195-7HD10-0XA0 6ES7 195-7HB00-0XA0 6ES7 195-7HC00-0XA0 6ES7 195-7HG00-0XA0 6ES7 654-7HY00-0XA0 6ES7 153-2AR03-0XA0 416. 24 V ET200S 16DI/16DO Profibus IM Basic + 16DI + 16DO . 48V DC / 24. 24.54.276. 5A üst modül 16DI + 16DO .244.835.25.085.1. 2A 40 pin 6 AI Failsafe 14 Bit 40 pin 6ES7 153-2BA02-0XB0 6ES7 153-4AA00-0XB0 6ES7 195-7KF00-0XA0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 416. 24V/0. 24V ET200S 4F-DI/3F-DO 4F-DI/3F-DO Failsafe .- SIMATIC ET200S Modüler Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar› Compact: ET200S TM-E 32 ET200S Compact için terminal modül ET200S 32DI Profibus IM Basic + 32DI.58. MPI/DP slave portlu IM151-8 F PN CPU ** S7 300 Failsafe CPU : 256 KB Haf›za.230V AC/5A ET 200S Compact SIMATIC ET200M Modüler Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar› Konfigurasyon = Ray + Interface Modül + Girifl/Ç›k›fl kartlar› IM153-1 IM153-2 HF IM153-4 PN ** Profibus IM : sadece girifl/ç›k›fl kartlar›n› destekler max:8 kart Profibus IM: bütün kartlar› destekler max:12 kart Profinet IM : bütün kartlar› destekler max:12 kart (2 port) ! ET200M da¤›t›lm›fl girifl/ç›k›fllar için S7 300 kartlar›n› seçiniz! Failsafe: IM153-2 HF IM153-4 PN ** Safety Protector SM 326 F SM 326 F SM 336 F Profibus IM: bütün kartlar› destekler max:12 kart Profinet IM : bütün kartlar› destekler max:12 kart (2 port) ‹zolasyon modülü 24 DI Failsafe 24 VDC 40 pin 10 DO Failsafe 24 VDC. 24V ET200S 4 F DO 4 DO Failsafe . 24V/0..

24V / 2A elektronik modül 4 DO. Güç ba¤lantı: 2x7/8" 6ES7 194-4AJ00-0AA0 Profinet ba¤lantı: 2xPush-Pull RJ45. 2/4 telli ba¤lantı elektronik modül 4 AI .81. Güç ba¤lantı: 2x7/8" 6ES7 194-4AN00-0AA0 CM CPU M12.896. 7/8" 1.269.C C C C C C IE M12 FC PLUG PRO ** MMC Haf›za kart› gereklidir ! IM/CPU ürünlerinde güç.B. 24V elektronik modül 8 DI.C A.116.139. 16 adet ET200pro kart›n› destekler 6ES7 154-1AA00-0AB0 Profibus IM : Max.255. 1 x erkek çıkıfl ECOFAST erkek konnektör ( 5'li paket ) ECOFAST difli konnektör ( 5'li paket ) Kullanılmayan ba¤lantı uç koruma kapa¤ı (10'lu paket) Push-Pull RJ45 Push-Pull power konnektör Yedek sigorta.276.133.133.- 6ES7 194-4GC70-0AA0 6ES7 194-4GC60-0AA0 6ES7 194-4GC20-0AA0 6GK1 905-0EA00 6GK1 905-0EB00 3RX9 802-0AA00 6GK1 905-0FA00 6GK1 905-0FB00 6ES7 194-3JA00-0AA0 6GK1 905-0FC00 6GK1 905-0CA00 6GK1 905-0CB00 6ES7 194-1JB10-0XA0 6GK1 901-1BB10-6AA0 6GK1 907-0AB10-6AA0 6ES7 194-4HB00-0AA0 6GK1 901-0DB20-6AA0 6GK1 901-0DB20-6AA8 37. RTD 15bit elektronik modül 4 AO . 24V / 2A elektronik modül 8 DO.128. 24V / 2A elektronik modül 4 AI .267.93.81. 7/8" CM IM DP ECOFAST IM 154-4 PN HF CM IM PN M12.- .5 A hızlı sigorta (10'lu paket) Profinet M12 konnektör Profinet M12 konnektör ( 8’li paket ) A.81.81.133.122.23.B.52. V 14/15bit elektronik modül 4 AO .22.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC ET200 Da¤›t›lm›fl Girifl/Ç›k›fllar Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC ET200pro IP65 Panosuz Kullan›m Modüler Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar ET200 PRO IM 154 IM 154-6 IWLAN ET200 PRO I/O 8 IE M12 FC PLUG PRO Interface Modül : IM154-1 DP Std.106.C A. Güç ba¤lant›: 2x7/8” 6ES7 194-4AD00-0AA0 ECOFAST Ba¤lant› 2xECOFAST 6ES7 194-4AA00-0AA0 Profinet IM : Max.81. 8/59 6ES7 148-4CA00-0AA0 6ES7 194-4BD00-0AA0 6ES7 194-4BA00-0AA0 6ES7 194-4BE00-0AA0 64.B.278.82.128.8.52.63. DP. IM ve PM için 12.- 6ES7 141-4BF00-0AA0 6ES7 141-4BF00-0AB0 6ES7 142-4BD00-0AA0 6ES7 142-4BD00-0AB0 6ES7 142-4BF00-0AA0 6ES7 144-4FF00-0AB0 6ES7 144-4GF00-0AB0 6ES7 144-4JF00-0AB0 6ES7 145-4FF00-0AB0 6ES7 145-4GF00-0AB0 6ES7 194-4CB00-0AA0 6ES7 194-4EB00-0AA0 6ES7 194-4CA00-0AA0 81.290.C A. IM154-2 DP HF CM IM DP M12.255. PN ba¤lant› için difli ve erkek konnektör kullan›lmal›d›r. Profibus ba¤lantı: 2xM12. 16 adet ET200pro kart/geliflmifl diyagnostik 6ES7 154-4AB10-0AB0 Profinet ba¤lantı: 2xM12. 16 adet ET200pro kart / geliflmifl diyagnostik 6ES7 154-6AB00-0AB0 Dahili anten 360 derece yayın alanı 100m 6ES7 194-4MA00-0AA0 203. 24V elektronik modül 4 DO.37.104.139. mA 14/15 bit elektronik modül Ba¤lantı modülü A : 8xM12 Ba¤lantı modülü B : 8xM12 Ba¤lantı modülü C : 4xM12 Aksesuarlar : Ray 500 mm Ray 1000 mm Ray 2000 mm M12 DP konnektör M12 DP konnektör M12 CAP 7/8" konnektör 7/8" konnektör 7/8" CAP 7/8" T-TAP ECOFAST konnektör ECOFAST konnektör ECOFAST CAP Push-Pull konnektör Push-Pull konnektör Sigorta M12 IE FC PLUG PRO M12 IE FC PLUG PRO ET200pro Ray 500 mm ET200pro Ray 1000 mm ET200pro Ray 2000 mm Profibus M12 erkek konnektör ( 5'li paket ) Profibus M12 difli konnektör ( 5'li paket ) Kullanılmayan ba¤lantı uç koruma kapa¤ı ( 1 adet ) 7/8" erkek konnektör ( 5'li paket ) 7/8" difli konnektör ( 5'li paket ) Kullanılmayan ba¤lantı uç koruma kapa¤ı ( 10'lu paket ) T tipi güç konnektörü 2 x difli girifl.B. Güç ba¤lantı:2xPush-Pull Power 6ES7 194-4AF00-0AA0 IWLAN IM : Max.342.122. V 15bit elektronik modül 4 AI .34. 7/8" CM PM ECOFAST CM PM Push-Pull Power Modül: 24V DC Güç modülü Ba¤lantı Modülü: Güç modülü için 1x7/8” Ba¤lantı Modülü: Güç modülü için 1xECOFAST Ba¤lantı Modülü: Güç modülü için 2xPush-Pull Elektronik Modül : EM141 EM141 HF EM142 EM142 HF EM142 EM144 HF EM144 HF EM144 HF EM144 HF EM144 HF CM IO 8xM12 CM IO 8xM8 CM IO 4xM12 8 DI.C A.- CPU : IM 154-8 PN DP CPU ** S7300 CPU : 384 KB hafızaya sahiptir PN ve DP portlu 6ES7 154-8AB01-0AB0 Profinet ba¤lantı: 2xM12.276. mA 15bit.278.- Power Modül : PM-E CM PM M12.110.86.87.37.B. 7/8" CM IM PN Push-Pull IM154-6 PN HF IWLAN ANT IM 154-6 Profibus IM : Max. IWLAN güç ba¤lant›s› için 7/8 difli konnektör gereklidir. 16 adet ET200pro kart/geliflmifl diyagnostik 6ES7 154-2AA00-0AB0 Profibus ba¤lant› : 2xM12.

370. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 AI. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 16 DO.3A.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC ET200 Da¤›t›lm›fl Girifl/Ç›k›fllar Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC ET200eco IP65 Panosuz Kullan›m Modüler Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fllar Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DI.42.510. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 4 AO. 7/8" konnektör ve ECOFAST konnektörler için ET200pro bölümüne bak›n›z. DC24V.31. 2A. DC24V 1.545. M12 BM141 DP 6ES7 141-3BH00-0XA0 Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DO. 4 V/mA. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 16 DI. DC24V.36. DC24V. 2x M12 güç portu bulunmaktad›r. 4xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 DO.42. DC24V 1.64.209.- BM141 PN BM141 PN BM141 PN BM142 PN BM142 PN BM142 PN BM142 PN BM142 PN BM144 BM145 IE FC M12 Plug PRO IE Power M12 IE Power M12 267. 4xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 DI. DC24V 2A.429. DC24V 0. DC24V. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 DO.290. Güç ba¤lant›: 2x7/8” CM M12. 4xM12 M12 4-kutup Profinet metal konnektör (1 adet ) M12 4-kutup difli power konnektörü (3 adet) M12 4-kutup erkek power konnektörü (3 adet) BM PN ürünlerinde 2x M12 Profinet portu.64.481. M12 BM142 DP 6ES7 142-3BH00-0XA0 Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DI / 8 DO.371.37. 7/8" 6ES7 194-3AA00-0BA0 M12 DP terminating plug M12 Profibus sonlandırma konnektörü erkek (5'li paket) 6GK1 905-0EC00 M12 DP terminating plug M12 Profibus sonlandırma konnektörü difli (5'li paket) 6GK1 905-0ED00 ECOFAST DP terminating plug ECOFAST Profibus sonlandırma konnektörü erkek (5'li paket) 6GK1 905-0DA10 M12 DP konnektör.5A. M12 BM141 DP 6ES7 141-3BF00-0XA0 Basic module PROFIBUS ET200eco 16 DI.3A. DC24V. 8xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 DO. DC24V.307. DC24V.230. 6ES7 141-6BF00-0AB0 6ES7 141-6BG00-0AB0 6ES7 141-6BH00-0AB0 6ES7 142-6BF00-0AB0 6ES7 142-6BF50-0AB0 6ES7 142-6BG00-0AB0 6ES7 142-6BH00-0AB0 6ES7 142-6BR00-0AB0 6ES7 142-6KD00-0AB0 6ES7 145-6HD00-0AB0 6GK1 901-0DB20-6AA0 6GK1 907-0DC10-6AA3 6GK1 907-0DB10-6AA3 ET200eco ECOFAST ET200eco M12 7/8” ET200eco PN 8 SIMATIC ET200 ailesi 8/60 .5A. 4xM12 Basic module PROFINET ET200eco 8 DO. 0. M12 6ES7 143-3BH00-0XA0 BM143 DP ECOFAST Profibus ba¤lantı modülü (2xECOFAST) CM ECOFAST 6ES7 194-3AA00-0AA0 Profibus ba¤lantı: 2xM12. M12 BM142 DP 6ES7 142-3BF00-0XA0 Basic module PROFIBUS ET200eco 16 DO.331. DC24V. 2A.60. 4 RTD/TC. 177.3A.235.- Basic module PROFINET ET200eco 8 DI.193. DC24V 1. V/mA.

610. teknoloji ve kontrol bir PC üzerinde entegre bir çözüm yap›lmak istendi¤inde Versiyonlar: • SIMATIC WinAC Software PLC'ler Esnek ve entegrasyon kabiliyeti yüksek uygulamalar • SIMATIC WinAC ODK Software kontrolörler içine teknolojik fonksiyonlar›n h›zl› ve esnek bir flekilde ilave edilmesine olanak tan›r Özellikler: • Standart PC üzerinde. SP3 Windows XP embedded image (SIMATIC PC'ler için) "INTERVALZERO RTX CP 1604 HW release 7 ve daha üst CP 1616 HW release 8 ve daha üst PN modulleri ile" 6ES7 671-0RC07-0YA0 1.3 V/5 V) PROFIBUS . Profinet Windows XP Professional SP2. 3. görüntüleme. PCI card (32 bit) PROFIBUS (win9x desteklemez) 6GK1 561-3AA01 842. deterministik (real-time) uygulamalar için. haberleflme.- Malzeme Cinsi SIMATIC WinAC Software PLC SOFT PLC WinAC Haberleflme Kartlar› Haberleflme modülü CP 5613 A2 PCI card (32 bit. programlar di¤er S7 kontrolörler üzerinde hiçbir de¤ifliklik yap›lmadan kullan›labilir.- SIMATIC WinAC RTX F 2009 Fail-safe software PLC with WinAC RTX F 2009 for safety-related functions up to SIL3 Support of the new SIMATIC IPC427C and SIMATIC HMI IPC477C platforms with 128 KByte retentive data Integral Ethernet interface for PROFINET IO HW LED for indication of the operating status Support of additional Ethernet chipsets for PROFINET IO 6ES7 671-1RC07-0YA0 2. gerekir • SIMATIC S7 ile %100 kod uyumlu Step7 ile programlan›r. Windows 2000 veya Windows XP Prof. • Ofis ortam›yla entegrasyon için standart arabirimler kullan›r. CP 5611 haberleflme modülü. • Çözüme özel teknolojik donan›m ve yaz›l›mlar ile aç›k arabirimler vas›tas›yla entegre edilir 8 Ürün Sorumlusu: Cengiz Öger 8/61 Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 .- 6GK1 561-1AA01 451.- SIMATIC PC-based kontrol • PC tabanl› kontrolörler S7 ailesinin bir üyesidir • Özellikle data iflleme. Windows 2000/Xp prof.427.- SIMATIC WinAC RTX 2009 Upgrade WinAC Basis. WinAC RTX V3.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC PC Bazl› Otomasyon Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet Yeni: SIMATIC WinAC RTX 2009 Yazılım-bazlı PC-tabanlı kontrol sistem.0 ve üst versiyonlar› 6ES7 671-0RC07-0YE0 522.

218.298.5 Upgr.754.1 S7 Teknoloji V4.1 S7-SCL V5.2 S7-PLCSIM V5. Software Redundancy V1.299.783.Component Based Automation yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Teleservis yaz›l›m› CPU 315T / 317T serisi için Pozisyon kontrol uygulama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için kolay Poziyon kontrol yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için PID optimizasyon yaz›l›m› CP 341/ CP 441 kartlar› için Modbus Master Driver V 3.502.452.900.1.2. V11* STEP5 Basic V7.3 S7-CFC V7.204. ED 2010 STEP7 PROF.2. V11’e yükseltme (TIA Portal) S5 serisi PLC için Programlama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Simulasyon yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Proses diyagnostik yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Grafiksel ard›fl›l programlama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Üst seviye Grafiksel programlama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Grafiksel Programlama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Paskal yaz›l›m ve derleyici F serisi CPU için Failsafe programlama yaz›l›m› H serisi CPU için Failsafe Programlama yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC için Yaz›l›m destekli Redundancy CBA .1.464.257.4 S7-PDIAG V5.0 PID Self Tunner V5. 2006/2010’dan STEP7 V11’e yükseltme (TIA Portal) STEP7 V5.1.ED 2010 Upgr.3 S7-HIGRAPH V5.754.0 MODBUS Master MODBUS Slave S7 300 / 400 PLC Programlam yaz›l›m› S7 300 / 400 PLC Programlama yaz›l›m› yükseltme STEP7 + PLCSIM + S7-GRAPH + SCL paketleri STEP7 + PLCSIM + S7-GRAPH + SCL güncelleme STEP7 yaz›l›m›ndan STEP7 PROF.450.638.2.* STEP7 V11 Upgr.2* PowerPack STEP7 PROF.2 iMap V3.496. PowerPack STEP7 PROF.3 S7-GRAPH V5.2.299.1.0 TELESERVICE V6.856.1. ! 8 TIA PORTAL TIA PORTAL NETWORK VIEW TIA PORTAL DEVICE VIEW 8/62 .- Malzeme Cinsi SIMATIC Yaz›l›m Paketleri STEP7 V5.892.298.783.3 S7 F Dist.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Yaz›l›m Paketleri Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6ES7 810-4CC10-0YA5 6ES7 810-4CC10-0YE5 6ES7 810-5CC11-0YA5 6ES7 810-5CC11-0YE5 6ES7 810-5CC10-0YC5 6ES7 822-0AA01-0YA0 6ES7 822-1AA01-0XE5 6ES7 822-1AA01-0XC5 6ES7 822-1AA01-0YC5 6ES5 894-0MA04 6ES7 841-0CC05-0YA5 6ES7 840-0CC04-0YA5 6ES7 811-0CC06-0YA5 6ES7 811-3CC05-0YA5 6ES7 658-1EX17-2YA5 6ES7 811-1CC05-0YA5 6ES7 833-1FC02-0YA5 6ES7 833-1CC02-0YA5 6ES7 862-0AC01-0YA0 6ES7 820-0CC04-0YA5 6ES7 842-0CE00-0YE0 6ES7 864-1CC41-0YX0 6ES7 864-0AC01-0YX0 6ES7 860-4AA01-0YX0 6ES7 870-1AA01-0YA0 6ES7 870-1AB01-0YA0 1. Safety V5.148.192. STEP7 PROF. STEP 7 V11 PROF.4 S7 F System opt.1 CP 341/ CP 441 kartlar› için Modbus Slave Driver V 3.645.4’den STEP7 V11’e yükseltme (TIA Portal) STEP7 Basic V11’den STEP7 PROF.1 SIMATIC Yaz›l›m Paketi * Nisan 2011’den itibaren siparifl edilebilir.474.291.1.1.5.1.1 Easy Motion Control V2.1* STEP7 V11 Upgr. yaz›l›ma yükseltme S7 300 / 400 PLC Programlam yaz›l›m› (TIA Portal) STEP7 PROF.5 STEP7 V5.603.

880.3.000.115.8. 1.995.1.- SIMATIC WinCC V7. Runtime ve komple pakette 512 de¤iflkene kadar proses Tag arflivlenebilir.900.480.5. WinCC arflivleme kapasitesini art›rmak için arfliv paket ve PowerPack’ler kullan›l›r. Rack PC 547B/647B/847B ile birlikte siparifl edilebilir.500.0 PowerPack’ler Runtime Paketleri Runtime PowerTag lisans›n› art›rmak için kullan›l›r 128'den 512 PowerTag'e 128'den 2048 PowerTag'e 128'den 8K PowerTag'e 128'den 64K PowerTag'e 512'den 2048 PowerTag'e 512'den 8K PowerTag'e 512'den 64K PowerTag'e 2048'den 8K PowerTag'e 2048'den 64K PowerTag'e 8K'dan 64K PowerTag'e 6AV6 371-2BD07-0AX0 6AV6 371-2BE07-0AX0 6AV6 371-2BK07-0AX0 6AV6 371-2BF07-0AX0 6AV6 371-2BG07-0AX0 6AV6 371-2BL07-0AX0 6AV6 371-2BH07-0AX0 6AV6 371-2BM07-0AX0 6AV6 371-2BJ07-0AX0 6AV6 371-2BN07-0AX0 1. SP3.11. SIMATIC WinCC V7.1.1.990. Haberleflme kartlar› ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartlar› bölümüne bak›n›z. runtime ve komple paket içeri¤inde mevcuttur.0 A X 0 Yaln›z IPC 577C/677B/547C.2 C A 0 7 .3.10.785.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC WinCC SCADA Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet WinCC V7. Di¤er plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet IP.3.4. Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeri¤inde mevcuttur. CP 5611 S7 MPI/Profibus sürücüsü.- 1.905.550.8. 805.0 SP2 Windows XP Prof.170.3.6.6.- SIMATIC WinCC V7.800.10.0 PowerPack’ler Komple Paketler için WinCC Trend Kontrol ‹statiksel Analiz 8/63 Komple Paket PowerTag lisans›n› art›rmak için kullan›l›r 128'den 512 PowerTag'e 128'den 2048 PowerTag'e 128'den 8K PowerTag'e 128'den 64K PowerTag'e 512'den 2048 PowerTag'e 512'den 8K PowerTag'e 512'den 64K PowerTag'e 2048'den 8K PowerTag'e 2048'den 64K PowerTag'e 8K'dan 64K PowerTag'e .100. IPC.200.3.1.800.650.0 SP2 Runtime Paketleri WinCC RT client (RT128 yerine kullan›labilir) 128 PowerTag (RT 128) 512 PowerTag (RT 512) 2048 PowerTag (RT 2048) 8K PowerTag (RT 8K) 64K PowerTag (RT 64K) 100K PowerTag (RT 100K) 150K PowerTag (RT 150K) 256K PowerTag (RT 256K) 6AV6 381-2CA07-0AX0 6AV6 381-2BC07-0AX0 6AV6 381-2BD07-0AX0 6AV6 381-2BE07-0AX0 6AV6 381-2BH07-0AX0 6AV6 381-2BF07-0AX0 6AV6 381-2BJ07-0AX0 6AV6 381-2BK07-0AX0 6AV6 381-2BL07-0AX0 2.5. Box PC 627B / 827B.2.2.780.400.- 6AV6 371-2BD17-0AX0 6AV6 371-2BE17-0AX0 6AV6 371-2BK17-0AX0 6AV6 371-2BF17-0AX0 6AV6 371-2BG17-0AX0 6AV6 371-2BL17-0AX0 6AV6 371-2BH17-0AX0 6AV6 371-2BM17-0AX0 6AV6 371-2BJ17-0AX0 6AV6 371-2BN17-0AX0 2. WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC.300.820.250.14.800.950.4.1.850.3.15.800. Rack PC ve Box PC için) WinCC RT SIMATIC HMI.650-.200.390. Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2003 R2 SP2.040.590.3.3.2.0 Paketi 6AV6 3 8 2 .5. Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit). SIMATIC WinCC V7.230. Windows Server 2003 SP2 iflletim sistemlerini destekler.0 SP2 Komple Paketler Runtime + Konfigürasyon Yaz›l›m› 8 Vista grafik efektleri WinCC RC client (RC128 yerine kullan›labilir) 128 PowerTag (RC 128) 512 PowerTag (RC 512) 2048 PowerTag (RC 2048) 8K PowerTag (RC 8K) 64K PowerTag (RC 64K) 100K PowerTag (RC 100K) 150K PowerTag (RC 150K) 256K PowerTag (RC 256K) 6AV6 381-2CB07-0AX0 6AV6 381-2BM07-0AX0 6AV6 381-2BN07-0AX0 6AV6 381-2BP07-0AX0 6AV6 381-2BS07-0AX0 6AV6 381-2BQ07-0AX0 6AV6 381-2BT07-0AX0 6AV6 381-2BU07-0AX0 6AV6 381-2BV07-0AX0 3.685.480.- SIMATIC WinCC V7.600.550.0 128 Power Tags (RT 128) Software Komponentler C X 128 Power Tags (RT 128) D 512 Power Tags (RT 512) E 2048 Power Tags (RT 2048) H 8k Power Tags (RT 8K) F 64k Power Tags (RT 64K) 1. Modbus TCP/IP.3.1.- SIMATIC WinCC V7.430.745-.430.700.135.115.2.9. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisans› runtime ve komple paket lisanslar›yla birlikte gelmektedir.4.170.

500.000 Arfliv Tag 120.000 Arfliv Tag 6AV6 371-1DQ17-0AX0 6AV6 371-1DQ17-0BX0 6AV6 371-1DQ17-0CX0 6AV6 371-1DQ17-0EX0 6AV6 371-1DQ17-0GX0 6AV6 371-1DQ17-0JX0 2.000.0 WinCC/Redundancy 8 WinCC Plant Intelligence Opsiyonlar› WinCC/DataMonitor Web Edition V7. WinCC proses ve alarm arfliv arac› Trends&Alarms ve WinCC aktuel de¤erleri.0 Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portal› oluflturma arac› WebCenter.115. Otomatik client de¤iflimi ve otomatik arfliv güncelleme. 1500 Arfliv Tag 5000 Arfliv Tag 10.49.500.500.000 Arfliv Tag’e SIMATIC WinCC Upgrade’ler V4. 1500’den 5000 Arfliv Tag’e 5000’den 10.114.935.0 Opsiyonlar WinCC/Server.2. Yedekli WinCC istasyonlar› için kullan›l›r.000 Arfliv Tag’e 30000’den 80. konfigürasyonu SIMATIC WinCC/ProAgent V7.7.X'ten V6.0'dan V7.000.050.0 SP2'e client RT istasyonunun upgrade'i için V6.0 SP2'e RC istasyonunun upgrade'i için WinCC/Server SIMATIC WinCC V7.0 SP1 Takvim tabanl› arayüz ile kompleks.400.X'ten V6.890.645.4.6AV6 371-1DN07-0AX0 Ayn› anda 10 Kullan›c›l› Lisans 5.850.- 6AV6 371-1CF07-0AX0 3. Ayn› PC’de kullan›lan arfliv Tag lisanslar› toplan›r. 1500 arfliv Tag lisans› ile birlikte (CAS için ilave WinCC ve WinCC/Server lisans›na ihtiyaç yoktur) SIMATIC WinCC/Calendar Scheduler V7.000’den 120.12. Scada sayfalar›n›n izlenmesi için WinCCViewerRT.6AV6 371-1DN07-0LX0 Ayn› anda 3 Kullan›c›l› Lisans 2.- WinCC/CAS (Central Archive Server) SIMATIC WinCC V7.490.490.2'den V7.850.0 Arfliv Paketleri WinCC arflivleme kapasitesini art›rmak için kullan›l›r.0'dan V7.290.300.0 SP1 WinCC/ODK (Open Development Kit) V7.500.- 6AV6 371-1CA07-0AX0 2.890.000.58. Client say›s› 3 ise XP SP3 daha fazla ise Windows server iflletim sistemi gereklidir WinCC/Redundancy.6AV6 371-1DN07-0BX0 Ayn› anda 25 Kullan›c›l› Lisans 9.525.000 Arfliv Tag’e 80.2'den V7.000. Excel ve pdf format›nda raporlar al›nmas› için Published Reports. redundant WinCC istasyon çifti için bir lisans yeterlidir WinCC/User Archives reçete fonksiyonlar› için kullan›l›r WinCC/CAS V7.0'dan V5.- 6AV6 372-1DC07-0AX0 750. proses ve alarm arfliv verilerini kullanarak Excel ile analiz ve rapor arac› Excel Workbooks'tan oluflur Ayn› anda 1 Kullan›c›l› Lisans 1.0 SP2 (Central Archive Server).300.1.0 SP2'e client RT istasyonunun upgrade'i için V6.0 SP2'e RT istasyonunun upgrade'i için V6.0'dan V7.700.000 Arfliv Tag 30.350.19.0 SP2'e RT istasyonunun upgrade'i için V6.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC WinCC SCADA Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC WinCC V7.7.- 6AV6 371-1CB07-0AX0 6AV6 371-1DQ17-0XX0 725.500.- 6AV6 381-1AA05-1CX4 6AV6 381-1AA06-2AX4 6AV6 381-1AB06-2AX4 6AV6 381-2AA07-0AX3 6AV6 381-2AA07-0AX4 6AV6 381-2BC07-0AX3 6AV6 381-2BC07-0AX4 6AV6 381-2AB07-0AX3 6AV6 381-2AB07-0AX4 1.0 SP2'e RC istasyonunun upgrade'i için V6.990.600.7.000 Arfliv Tag’e 10000’den 30. client taraf›nda 128RT veya 128RC lisans› yeterlidir.6AV6 371-1DN07-0DX0 WinCC/DataMonitor WebCenter 8/64 .000 Arfliv Tag 80.- 6AV6 371-1DG07-0AX0 6AV6 371-1CC07-0AX0 885.0 Arfliv PowerPack’ler WinCC Arfliv Paketi Tag kapasitesini art›rmak için kullan›l›r. Server Client yap›s› için kullan›l›r.2'den V7.6AV6 371-1DN07-0CX0 Ayn› anda 50 Kullan›c›l› Lisans 17.2 SP2'e RT istasyonun upgrade'i için V5.29.- 6AV6 371-1DQ17-0AB0 6AV6 371-1DQ17-0BC0 6AV6 371-1DQ17-0CE0 6AV6 371-1DQ17-0EG0 6AV6 371-1DQ17-0GJ0 5. tarihe ba¤l› tekrarlayan olaylar›n planlanmas›.2 SP2'e RC istasyonun upgrade'i için V6. Ana paketteki 512 arfliv Tag bu kapsamda de¤erlendirilmez.1.1 SP2'e upgrade için V5.9.

proses ve user archieve'e ulafl›m.6AV6 371-1DX07-0BX0 2048 Tag 2. 128 Tag 990.19. analizi ve üretim optimizasyonu için kullan›l›r.DB/ODBC ile databaseler ve TCP ile veri al›flverifli.250.400. Excel'e yazma seçene¤i.0 Ayn› anda ba¤lanabilen kullan›c› say›s›n› artt›rmak için kullan›l›r 1'den 3 Kullan›c›ya 3'ten 10 Kullan›c›ya 10'dan 25 Kullan›c›ya 25'den 50 Kullan›c›ya WinCC/DataMonitor Excel Workbooks WinCC/Downtime Monitor V7.850.0. WinCC/DowntimeMonitor 5 Ekipman 25 Ekipman 50 Ekipman 100 Ekipman 200 Ekipman 6AV6 372-1DB07-0BX0 6AV6 372-1DB07-0DX0 6AV6 372-1DB07-0FX0 6AV6 372-1DB07-0HX0 6AV6 372-1DB07-0KX0 2.600.6AV6 371-1DX07-0CX0 10000 Tag 6.450.6AV6 371-1DR07-0AX0 WinCC OLE DB üzerinden WinCC alarm ve process arflivine.13.115. MTBF ve di¤er KPI (Key Performance Indicator) parametrelerinin tespiti mümkündür. makine veya komple hat için OEE.500.000.6AV6 371-1DH07-0BX0 Ayn› anda 10 Kullan›c›l› Lisans 17.- 6AV6 371-1DH07-0EX0 6AV6 371-1DH07-0FX0 2. HDA deste¤i.0.650. A&E.764. WinCC aktuel de¤erler.6.7.210.6AV6 371-1DH07-0CX0 Ayn› anda 25 Kullan›c›l› Lisans Ayn› anda 50 Kullan›c›l› Lisans 31. Client PC Taraf›nda lisans yüklenmez 5.- WinCC Plant Intelligence Opsiyonlar› WinCC/DataMonitor Web Edition PowerPackler V7. SQL/OLE.- WinCC/Web Navigator V7. WinCC RT veya RC kurulumu gerektirmez WinCC/IndustrialDataBridge V7.260.2.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC WinCC SCADA Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6AV6 371-1DN07-0LA0 6AV6 371-1DN07-0AB0 6AV6 371-1DN07-0BC0 6AV6 371-1DN07-0CD0 1. OPC XML DA.990.570. user archieve'e ulafl›m için kullan›l›r WinCC/Connectivity Station V7.6AV6 371-1DX07-0AX0 512 Tag 1.0 Server Bazl› Lisanslama Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve iflletimi için kullan›l›r.6AV6 371-1DH07-0AX0 Ayn› anda 3 Kullan›c›l› Lisans 10.800.13.900.0 Diyagnostik Lisanslar› Client ve Server PC taraf›nda lisans yüklenir WinCC/Web Navigator Diyagnostik Client WinCC/Web Navigator Diyagnostik Server .000.188.8. alarm.6AV6 371-1DX07-0DX0 WinCC/Web Navigator V7.828.900.4.6AV6 371-1DR17-0AX0 (Central Archive Server) arfliv verilerine ulafl›m noktas› olarak kullan›l›r. WinCC istasyonu ve CAS 2.0 Makine veya hat bazl› üretim tesislerinde durufl (downtime) süre ve sebeplerinin tespiti.9.0 Ayn› anda ba¤lanabilen kullan›c› say›s›n› artt›rmak için kullan›l›r 3'ten 10 Kullan›c›ya 10'dan 25 Kullan›c›ya 25'den 50 Kullan›c›ya WinCC/Web Navigator WebViewer Runtime 8/65 6AV6 371-1DH07-0AB0 6AV6 371-1DH07-0BC0 6AV6 371-1DH07-0CD0 4.6AV6 371-1DH07-0DX0 8 WinCC/Web Navigator WinCC/Web Navigator PowerPack'ler V7.900. 990.- WinCC/Connectivity Pack ve IndustrialDataBridge WinCC/IndustrialDataBridge WinCC/Connectivity Pack WinCC/Connectivity Pack V7. Tek bir ünite.0. OPC.500.

Basic Sistem. …).800.400.000.000.200.) Powerrate projelendirme için WinCC ve Step 7 entegre modta kullan›lmal›d›r.0 Mühendislik + AS-RT (s›n›rs›z) (‹ngilizce.0 Power Management Yaz›l›m› *WinCC Powerrate V4.Data V5.Data endüstriyel tesisler için modüler. güç limiti izleme ve limit de¤erlerle otomatik yük yönetimi (Batch bazl› tüketim tespiti ve yük yönetimi için WinCC/User Archive lisans› paketle birlikte gelmektedir. 30.2.2.800. B. Almanca) 6AV6 372-1DE04-0AX0 Enerji tüketiminin fleffafl›¤›n› sa¤lar. Client.000. Visualisation.Data Basic sistem siparifli ile birlikte siparifl edilmelidir.2.000.000. **WinCC/B. Matrix.2 kullan›m› Oracle® Database 11gR2 32 Bit Standard Edition One.5.1.000 ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaflmas› 30000 Tag için **WinCC/B.2 Basic Sistem içeri¤inde 1 adet veri alma bilefleni (WinCC.000. Trender.Data V5. Basic Sistem. Sentron PAC3200/4200 entegrasyonu.- 6AV6372-1DF05-2BX0 6AV6372-1DF00-0BL0 18. harcama profillerinin izlenmesi.Data V5. Reporting.300. 1.Data V5.2.Data Trender 6AV6372-1DF25-2AX0 6AV6372-1DF25-2BX0 6AV6372-1DF35-2AX0 6AV6372-1DF55-2AX0 6AV6372-1DF45-2AX0 4.Data KPI Raporlar B. Web Server 20 Web Client WinCC/B. Profile fonksiyonlar› bulunur. WinCC/B.- 6AV6372-1DF05-2XX0 9. Mobil ünite ile veri ba¤lant›s›.- 6AV6372-1DF00-0XL0 1.2. **SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaflmas› her WinCC/B.3.Data fonksiyonlar› afla¤›daki paketlerle geniflletilebilir.6. Standard Edition veya Enterprise Edition ile çal›fl›r ve ilavaten temini gereklidir.- 6AV6372-1DF05-2DX0 6AV6372-1DF00-0DL0 36.Data V5.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC WinCC Power Management Opsiyonlar› Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Powerrate V4.000.000.2. 3.500.Data V5. ileriye yönelik tahmin ve planlama 6AV6372-1DF05-2AX0 6AV6372-1DF00-0AL0 9.7. Basic Sistem. ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaflmas› 500 Tag için **WinCC/B.2 Geniflletme Paketleri B. Powerpack. Client WinCC/B. Süre bitiminden 3 ay önce iptal edilmezse bedel karfl›l›¤›nda anlaflma otomatik olarak 1 y›l uzat›l›r.Data V5. OPC. Web Server 3 Web Client WinCC/B.4.1.2.1 ve üzeri CPU’lar ve WinAC RTX 2010 için kütüphane ve WinCC faceplateleri. veri alma bilefleni WinCC/B.10. Basic Sistem.- Powerrate V4.- B.2.000. WinCC/B.Data V5.2.600.Data V5. KPI.2.Data V5.0 *SIMATIC WinCC /B. bir üst seviyeye Tag upgrade ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaflmas› PowerPack için *SIMATIC WinCC /B.Data V5. CPU 315-2 PN/DP V3. harcama ve masraf da¤›t›m raporlar›.Data V5. iflleme. ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaflmas› 1 y›l süre için geçerlidir.Data V5. Documents.Data V5.- 8 *WinCC lisans indirimleri geçerlidir.000 ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaflmas› 1000 Tag için 2) **WinCC/B.- 6AV6372-1DF05-2CX0 6AV6372-1DF00-0CL0 27.2 Basic Sistem WinCC/B. Basic Sistem. ERP ba¤lant›s›. 100 ***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaflmas› 100 Tag için **WinCC/B. 8/66 . WinCC arflivinde veri saklama. sektör ba¤›ms›z enerji yönetimi ve yönetim bilgi sistemidir.

392.0 SP2 WinCC Basic Engineering Projelendirme paketi SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 WinCC Server Runtime (12 istasyon) SIMATIC TeleControl 7.000.0 arkada. PROFIBUS DP. 1280 x 1024 464. ilave 100 cihaz için SIMATIC Maintenance Station powerpack 500RT lisans.0 SP2 scada sistemine ba¤lant›s› için kullan›l›r. geniflleme yuvas› yok.2 A D 2 0 .- WinCC V7.406. prosesteki ve WinCC konfigurasyonunda yap›lan de¤iflikliklerin.2GHz .4 6 0. 1024 x 768 2 0.2GHz . saha veri yolu.1. 4GByte DDR3-RAM CF Card 8 GByte.380.0 SP2 WinCC Server Runtime (256 istasyon) TeleControlSINAUT Driver tek istasyon veya server istasyonu için TeleControlDNP3 Driver tek istasyon veya server istasyonu için TeleControlIEC 870-5-101/-104 tek istasyon veya server istasyonu için SIMATIC Telekontrol WinCC/FDA Opsiyonlar› 6DL5000-7AA07-0XA5 6DL5002-7AA07-0XA0 6DL5002-7AB07-0XA0 6DL5002-7AE07-0XA0 6DL5 101-8AX00-0XB0 6DL5 101-8EX00-0XB0 6DL5 101-8CX00-0XB0 870.844.4 B X 0 8 GByte CF Card 32 GByte SSD 8/67 Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde Runtime Lisans 2048 PowerTag USB sürücüde 5.148.1.464.) durumunun.- 0. Tek istasyon. Audit konfigurasyonu yap›lan istasyonlar için 6AV6 371-1DV17-0AX0 4.0 SP2 WinCC Server Runtime (6 istasyon) SIMATIC TeleControl 7. Audit kay›tlar›n›n RT izlenmesi için 6AV6 371-1DV07-0AX0 6. 2GByte DDR3-RAM CF Card 8 GByte.- SIMATIC HMI IPC477C WinCC BUNDLE SIMATIC Maintenance Station 8 SIMATIC Panel PC 477C WinCC Client / Single Station Fans›z.464. 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45). 1GByte DDR3-RAM CF Card 4 GByte. 1024 x 768 TOUCH 19" TFT Ekran. SP3 (32-bit) ve 2003 Server iflletim sistemlerini destekler.104.0 RT.2GHz . server ve yedekli server yap›lar›nda kullan›labilir.0 önde.2.2 A H 3 0 .0 Microsoft SQL Server Express ile Versiyon: Client 6AV7 8 8 4 . PROFIBUS DP. IEC 60870-5 101/104.740.1.WinCC/Audit V7.X W 0. diyagnostik ar›zalar›n›n ve bak›m ifl ak›fl›n›n online izlenmesini sa¤lar.- 6ES7840-0WD11-0YD0 6ES7840-0WD21-0YD0 6ES7840-0WD31-0YD0 441.1.392. 2GByte DDR3-RAM ‹fllemci Core2Solo 1. yaz›l›m› CF /SSD'ye kurulu. ilave 500 cihaz için SIMATIC Maintenance Station powerpack 1000RT lisans. Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde TOUCH 15" TFT Ekran.WinCC/Audit V7.900.640.418.000.0. SINAUT ST7. Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde TOUCH 15" TFT Ekran.2 GHz .‹fllemci Celeron M 1. ilave 1000 cihaz için 6ES7840-0WD01-0YA0 1.3 B X 0 4.Client veya Single Station ‹fllemci Core2Solo 1. Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde TOUCH 15" TFT Display. WinCC V7.1.939. 1280 x 1024 6AV7 8 8 4 . DNP 3 protokollerini destekler.0 FDA Opsiyonlar WinCC FDA opsiyonlar›.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC WinCC SCADA Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC TeleControl SIMATIC Telecontrol RTU ünitelerinin telecontrol protokolleri ile WinCC 7. 4xUSB2. SIMATIC TeleControl 7.2 A A 1 0 . komple otomasyon sisteminin (PLC.4 B X 0 D E Client veya Single Station ‹fllemci Core2Duo 1.5 TOUCH 19" TFT Ekran.232. da¤›t›lm›fl girifl ç›k›fllar. Windows XP Prof.- 2 5 2 5 5. sürücüler vb.- . 24V DC. Windows Embedded Standard 2009. saha cihazlar›. haberleflme altyap›s›.0 Change control Proje versiyon yönetimi 6AV6 371-1DV27-0AX0 SIMATIC Maintenance Station SIMATIC Maintenance Station 2009 Mühendislik Yaz›l›m› ve 100 cihaz için RT lisans›.1.0. 1280 x 1024 6AV7 8 8 4 .WinCC/Audit V7. endüstriyel PC’ler. 1024 x 768 TOUCH 19" TFT Display.392.0 RC . kullan›c› baz›nda FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11'e uygun flekilde elektronik imzal› kayd› için kullan›l›r 680. 1x USB2.1.763. SIMATIC Maintenance Station powerpack 100RT lisans.

Swiss. WinCC flexible Advanced. AC plug: UK.- Field PG M3 Premium Intel Core i5 Prozessor. STEP 7 Basic Lisans: STEP 7 Professional.- 0 2 0 1 2 4 ‹letiflim sistemi: Win XP Prof. STEP 7-Micro/WIN V4. 1x 2GB) S5-arabirimi/S5-PROGRAMLAYICI S5-AG-kablo ve S5-EPROM-adaptör dahil ‹LAVE OPS‹YONLAR Ekran 15.- 0AA 3. Windows 7! ile uyumsuz yaz›l›mlar SIMATIC Lisanlar: Deneme lisans›: STEP 7 Professional.6" Display. Adv. IC) Keyb: AZERTY. not: STEP 5 ve STEP 7-Micro/Win ön kurulum mevcut de¤il.- D 2.- 1 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 8/68 . Swiss. SP3 Engl. Upgrade license: STEP 5.944. German. approvals for EU(CE) Keyb: QWERTY (& German). French.86 GHz DL Multistandard DVD RW 250 GByte S-ATA Harddisk 1x 2GByte DDR3 RAM S5-arabirimi/S5-PROGRAMLAYICI mevcut de¤il 6ES7 7 1 5 .0 A A 1 X 3. Full HD (1920 x 1080) Besleme ve klavye: Keyb: QWERTY (& German). 2. STEP 5. approvals for EU(CE) X X 0 139. 1.696. Spain.160. WinCC flex.466. STEP 7-Micro/WIN. approvals forEU(CE) Keyb: QWERTY (& German).6" Display.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Programlama Cihazlar› Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC FIELD PG M3 6ES7 715-0AA00-0AA1 Field PG M3 Hardware: Standard Intel Pentium Dual Core P4500. Canada.2. STEP 7-Micro/WIN. STEP 7 Basic SIMATIC Yaz›l›m versiyonlar: 09/2010:STEP7 Prof. 2008 SP2.23 HF2. 2. w/o UK.5 SP2 UPDATE 1 X A B 8 A B C 0 348.- E 1. Italian seçilebilir).0 SP8. AC plug: EU.- 1CC 5.- 1BB 4. MUI (English.046. 2010. 1x 2GB) without S5-interface/S5-PROMMER Premium /S5 Intel Core i5 Prozessor.030. Spain. AC plug: USA.4GHz DL Multistandard DVD RW 500 GByte S-ATA Harddrive 3GByte DDR3 RAM (1x 1GB. French. HD ready (1366 x 768 15. Italian X seçilebilir) Windows 7 Ultimate 32-bit (English. STEP 5. German.0 A A 0 0 .4GHz DL Multistandard DVD RW 500 GByte S-ATA Harddisk 3GByte DDR3 RAM (1x 1GB. WinCC flexible Advanced Lisans: STEP 7 Professional. approvals for USA and Canada (FCC. WinCC flexible Advanced. WinCC flexible Advanced Powerpack lisans›: STEP 7 Professional. AC plug: EU. STEP 5 V7. WinCC flexible Advanced X Upgrade lisans›: STEP 7 Professional. w/o UK. STEP 7 Basic V10.944.

596. üzerine entegre edilmifl SIMATIC ve standart haberleflme birimleri ile hemen kullan›ma haz›rd›r. USA ve Canada Field PG M3 Güç kablosu. • Bir notebook ölçüleri ve bataryas›z 3 kg a¤›rl›¤›yla bütün koflullar için idealdir.4.34.32.) Field PG M3 Güç kablosu.) Field PG M3 s›rt çantas› (Field PG M3 ile tedarik edilir. 8 Ürün Sorumlusu: Cengiz Ö¤er Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79 8/69 .4. w/o UK Field PG M3 Güç kablosu.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Programlama Cihazlar› Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6ES7798-0GA02-0XA0 6ES7798-0DA01-0XA0 6ES7900-5AA01-0XA0 6ES7900-5BA01-0XA0 6ES7900-5DA01-0XA0 6ES7900-5FA01-0XA0 6ES7798-0AA06-0XA0 6ES7790-0AA01-0XA0 6ES5734-2BF00 6ES7798-0CA00-0XA0 6ES7648-2AH40-0KA0 6ES7648-2AH50-0KA0 6ES7790-1AA00-0AA0 6ES7791-2BA01-0AA0 6ES7901-2BF00-0AA0 6ES7648-6AA03-1YA0 6ES7810-5CC04-0YE2 6AV6613-0AA00-0AL0 6ES7822-0AA00-0YL0 6ES7 792-0AA00-0XA0 92.12. Field PG M3 için Memory module 2 GBB DDR3 RAM.580.8. • Önceden kurulu Mühendislik yaz›l›mlar›.) USB Mouse S5 AG cable 5m S5 EPROM Adapter Memory module 1 GBB DDR3 RAM.8.243.290.12. Yüksek performansl› SIMATIC Field PG bak›m ve servis ve devreye alma için en ideal platformu sunar.114. China Field PG Li-Ionen batarya 6.92.92.208.- Malzeme Cinsi Field PG M3 Aksesuarlar External Field PG M3 güç kayna¤› (Field PG M3 ile tedarik edilir.243.174. Field PG M3 için Serial-ATA to USB Adapter sadece Field PG M / M2 / M3 Harddisk sürücü koruyucu kutu içinde ve Torx-tornavida M3 MPI-cable SIMATIC Image & Partition Creator V3.84. Software Update Service (SUS) WinCC flex.8.75.12. Advanced Software Update Service (SUS) STEP 7 Basic Software Update Service (SUS) Eprom programlama cihaz›. United Kingdom Field PG M3 Güç kablosu.8.8.6 Ah (Field PG M3 ile tedarik edilir.406.75.1032.8.8.8.8.1 STEP 7 Prof. Europe. USB Programlama Cihazlar› SIMATIC Field PG • Sa¤lam.12.6. Swiss.6.4.

500 GB HDD. güç kablosu Avrupa 2x AC 110/230V Yedekli-PS. Çift kanal 8. Ger. hot swap. cihaz›n ön yüzünde RAID5. 256 MByte ‹flletim sistemi : Windows XP Prof. 800 MHz FSB. Grafik ana karta entegre.66 GHz.371.- 0 1 2 3 8 336.0 GB).- 0.0 GByte DDR2 800 SDRAM (2 x 2.0 SIMATIC PC DiagMonitor V4.0 GByte DDR2 800 SDRAM (1 x 1. It. 5 clients Multi language (En.0 GByte DDR2 800 SDRAM (1 x 1. 2x500 GB HDD (Data Mirroring). 6MB L2 Cache. EM64-T.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Rack IPC 547 C SIMATIC IPC547C Pentium Dual Core E5300 (2. Ger.0 GB). S›cakl›k ve Fan Kontrol.1 SIMATIC PC Image Creator Software V3. SP3 Windows Vista Ultimate Multi language (En. 7 Slots long (4x PCI.406. 6xUSB2.255. dahili. Fr.0 GB). 1x 3. EM64-T) X Core 2 Duo E8400 (3. It. 1x PCIe x16.25". Audio. Sp).5" front-access. Sp).0. ‹flletim sistemi yok ‹lave yok (yaz›l›m).1 A A 0 1 . ‹lave yok (donan›m). EM64-T. 0. Ger.290. 2x USB2.- 0.197.35.0 GHz. 1x VGA.371. cihaz›n ön yüzünde Ana haf›za: 1. Çift kanal 4. 6MB L2 Cache. 1x PCIe x8 (1 Lane).2 g vibrasyon. cihaz›n ön yüzünde RAID1.986. Grafik ana karta entegre Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) + DVI Adaptör (DVI-D) Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) + PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x VGA or 2x DVI ).0 ön yüzde. 1 g flok. dahili.151. Grafik ana karta entegre X Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) .- X X 0.650. Sp).- B C E N P X X A B C 0.58. 0. Floppy Sürücü yok. 2MB L2 Cache. It. Çift kanal Sürücüler: DVD-ROM.0 X X 0 RACK IPC 547 C ‹fllemci: Pentium Dual Core E5300 (2. 5 clients Multi language (En. Ger. EM64-T) 250 GB HDD.1 & Image Creator Software V3. Fr. AC 110/230V endüstriyel PS. SP1 X ‹flletim sistemi yok ‹lave (yaz›l›m): ‹lave yok SIMATIC PC DiagMonitor Software V4.116. Floppy Sürücü yok DVD-ROM & Floppy Drive DVD±RW & Floppy Drive X X X ‹lave (donan›m): ‹lave yok (donan›m).1276. Watchdog.0 6 0. 1x COM1. 32-Bit Windows Server 2003 R2 incl. 0. VT) Sürücü (SATA): 250 GB HDD. 1x PCIe x1) 6AG4 1 0 4 .0 GB). 3x500 GB HDD (Striping with Parity) ç›kart›labilir. 800 MHz FSB. 2MB L2 Cache.58. cihaz›n ön yüzünde 2x500 GB HDD tak›l›p ç›kart›labilir.464.244. It.93.- R 870.725.- A C D A B D G H P 0. Disk sürücü kapasitesi:6 (3x 5. 2x PS/2.0 GByte DDR2 800 SDRAM (4 x 2.2 g vibrasyon.6 GHz. Sp).1276. Fr.0 Güç ve soket: AC 110/230V Industrial PS. 1 g flok. Ger. Floppy Sürücü yok DVD±RW. Sp). 1333 MHz FSB. dahili. Tek Kanal DVD-ROM. RAID1.2 g vibrasyon.139. 1. 500 GB HDD tak›l›p ç›kar›labilir. Fr. Tek kanal 2. hot swap. 2x 3.534. 1 g flok. SP1 Windows 7 Ultimate Multi-Language (En. Multi language (En.5" içeride).0 GByte DDR2 800 SDRAM (2 x 1. It.104. Fr.0 arka tarafta. güç kablosu yok 1. 1 g flok.383.139.0 GB). SP2 Windows Server 2008 incl. 1333 MHz FSB.- 0 1 2 3 1 2 3 4 0. dahili. güç kablosu Avrupa Arabirimler: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45). 0. 2x500 GB HDD (Data Mirroring) ç›kart›labilir.6 GHz.2 g vibrasyon.- 8/70 .464. VT) Core 2 Quad Q9400 (2.

VT-x.6. Adaptör kablosu. VT-x. 1 GB DDR3 SDRAM (1 x 1 GB). 1x 4 GB). Sp).Tek kanal DVD sürücü mevcut de¤il.382. 32Bit.3 g vibrasyon. Board with 11 Slotlar: 7x PCI. Güç ba¤lant›s› Europe 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45).406.2. Fr. Ger. 256 MB Board with 8 Slotlar: 7x PCI. 0. fieldbus arabirim yok Core i7-610E (2C/4T.0. Çift Kanal Sürücüler: DVD-ROM DVD±RW Mevcut de¤il 8 X X A B C D 58. 1x DVI-I.58. VT-d. 3MB Cache.8. DP-Adaptöer).- 4 150. 1x PCIe x16 occupied. EM64-T).3 g vibrasyon. iç k›s›mda. 2.Çift Kanal 2 GB DDR3 SDRAM (2 x 1 GB). on board grafik kart için.40 GHz. Adaptör kablosu. 19". DIMM. Ger. 2. EM64-T).032.116. 3MB Cache. iç k›s›mda. 3x PCIe x4. 0. DIMM.- 7 522. profibus mevcut Core i7-610E (2C/4T. DIMM. ilave donan›m mevcut de¤il.8. TB.0 6 0. Çift Kanal 6 GB DDR3 SDRAM (1x 2 GB. It. güç kablosu mevcut de¤il 8/71 0 0.- G H J K L M N P R 0. PROFINET (3 x RJ45.2.1. RAID1. TB.150. Fr. 1x PCIe x16 occupied.522. 0. Board with 11 Slotlar: 7x PCI. iç k›s›mda.8. 6AG4 1 1 4 .5 g vibrasyon. 0. 256 MB ‹flletim sistemi: Windows XP Prof.986. 256 MB Board with 11 Slotlar: 7x PCI. VT-x. 5 g flok.- 2 324. DP-Adaptöer). EM64-T). 1x PCIe x16 occupied.4. PROFINET (3 x RJ45. S›cakl›k ve Fan Kontrol. EM64-T). 2. VT-x. iç k›s›mda. X 250 GB HDD ç›kart›labilir disk. DVI-I to VGA. TB. EM64-T).- 5 179. 2x COM (RS 232.626.359.510.Çift Kanal 8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB). EM64-T). 2. ilave donan›m mevcut de¤il.5 g vibrasyon. Audio Watchdog. Çift Kanal 8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB). Sp). 3MB Cache.- G H K M P R S T 0.- B E P 336.Tek Kanal 2 GB DDR3 SDRAM (1 x 2 GB). PROFINET (3 x RJ45. 1x LPT .2.5 g vibrasyon. DIMM.591. EM64-T).53 GHz. 3MB Cache. 1x PCIe x16. hot swap. 32Bit.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Rack IPC847C RACK PC 847C SIMATIC IPC847C (Rack PC.4.- X 0. Board with 8 Slotlar: 7x PCI. 3x PCIe x4.371.174. VT-d. CP1616 uyumlu Core i5-520E (2C/4T.53 GHz.939.139. 19". 3MB Cache.2. EM64-T).464. ön tarafta RAID5. ön tarafta 500 GB HDD ç›kart›labilir disk. VT-d. DP-Adaptöer). 5 g flok. Sp). + PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D.13 GHz. VT-x. 2x500 GB HDD (Data Mirroring) ç›kart›labilir disk. 4U) Core i3-330E (2C/4T.13 GHz. It.- 1 29. fieldbus arabirim yok 250 GB HDD.4. TB. on board grafik kart için. ‹flletim s›stemi yok. SP2 ‹flletim s›stemi yok X Güç & soket: 110/230VAC Endüstriyel güç kayna¤› (Namur). + PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D. Çift Kanal 4 GB DDR3 SDRAM (2x 2 GB). + PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D. DIMM.0 ön tarafta. fieldbus arabirim yok X Core i3-330E (2C/4T. 4U) SIMATIC IPC847C (Rack PC. VT-d.- 3 371. 1x PCIe x16 occupied. ön tarafta RAID1. It. 3 g flok. DIMM. DP-Adaptöer).308. 4MB Cache. 5Clients multi language (En. 110/230VAC Endüstriyel güç kayna¤› (Namur).696. ön tarafta 2x500 GB HDD ç›kart›labilir disk.6. CP1616 uyumlu) Core i7-610E (2C/4T. 4MB Cache.4.8.40 GHz. 1x PCIe x16.232672. DIMM. 9-pin). profibus mevcut Core i5-520E (2C/4T. hot swap.6. VT-x. TB. VT-d.1 G G 0 8 . 2x USB2.ECC. iç k›s›mda. CP1616 uyumlu) Sürücü (SATA): 250 GB HDD. 3x PCIe x4.4. ECC.197. 32Bit Windows Server 2008 incl. 3MB Cache. 5 g flok.- 0 1 2 3 4 5 6 7 0.40 GHz.150. ECC.568. ön tarafta Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC). VT-x.406.218. 0. 1x PCIe x16.13 GHz. 256 MB Board with 11 Slotlar: 7x PCI. 500 GB HDD. + PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D.1. iç k›s›mda. 0. EM64-T). 2. ilave donan›m mevcut de¤il. VT-d. 2x PS/2. Fr. Tek Kanal 4 GB DDR3 SDRAM (2x 2 GB). X Board with 8 Slotlar: 7x PCI. Ger. 5 g flok. 4MB Cache. VT-x. 4xUSB2. fieldbus arabirim yok Core i5-520E (2C/4T. 2.8.6. 2. VT-x. 3x PCIe x4. DIMM. 2.53 GHz.- 6 475. profibus mevcut Core i3-330E (2C/4T.13 GHz. 1x PCIe x16. 3x500 GB HDD (striping with parity) ç›kart›labilir disk.6. 1x PCIe x16. DIMM.8. 3MB Cache.0 arka tarafta.- ‹fllemci: Core i3-330E (2C/4T.8.- 1 2 8 Anakart & geniflleme (hw): Board with 8 Slotlar: 7x PCI.823. Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC) ç›kart›labilir disk. DVI-I to VGA. 2x500 GB HDD (Data Mirroring).116.707. SP3 Windows 7 Ultimate Multi-Language (En.5 g vibrasyon. iç k›s›mda. 2. EM64-T). 3 g flok. Multi-Language (En. 2. ön tarafta Ana haf›za: 1 GB DDR3 SDRAM (1 x 1 GB). Güç ba¤lant›s› Europe X 2x 110/230V Redundant-PS(yedekli güç kayna¤›).- .6.290.1276. ‹lave yok Anakart 8 Slot: 7x PCI. 2x500 GB HDD.0 X X 0 2. TB. 250 GB HDD. VT-x.

A B C D E F G H J K V W X 0. Core i7-610E (2C/4T. DVD+/-RW. SP3. PS kablo Europe DC 24V industrial power supply.- C 673. HT.86 GHz. 2 MB buffered SRAM. RAID1 2x 250 GB SATA (2. 1x PCI. MUI (En. 4 x USB V2. HT. DVD+/-RW.53 GHz. X ‹lave (hw): 2x PCI free. 2MB Cache). 2MB Cache).13 GHz.174. Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC). ECC. Sp).545.1.128.290. TB.244.568. MUI (En.104. VT. DVD+/-RW.905. DVD+/-RW. X Güç ve soket: AC 110/230V endüstriyel PS Namur. HT. ‹lave (sw): ilave yok (sw). PROFINET (3 x RJ45.- 0.- A B F X 8 336.6 C A 0 0 . Fr. It. Celeron P4505 (2C/2T.- 8/72 . 1. 2. 3 GB DDR3 1066 DIMM.116.1 ön tarafta. 2. 500 GB HDD SATA.5"). RAID1 2x 250 GB SATA (2.-81.- 0 1 2 3 5 6 0 6 0. VT. Profibus/MPI. ‹fllemci: Celeron P4505 (2C/2T. CP1616 uyumlu).406. 2MB Cache).452.0 1 2 3 0.232. Ger. 500 GB HDD SATA.2. HT. Image&Partition Creator V3.86 GHz. 3MB Cache).5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6ES7 6 4 7 .2 entegre.5"). iflletim sistemi yok.452. CP1616 uyumlu). Core i3-330E (2C/4T. Compact Flash Drive No.0 A X 0 2. 2 GB DDR3 1066 DIMM. 2. TB. TB. 4 GB DDR3 1066 DIMM. Ana haf›za: 1 GB DDR3 1066 DIMM. X Windows 7 Ultimate. 2. 3MB Cache). Compact Flash Drive No.35.-116. 250 GB HDD SATA.- F 986.1. PS kablo Europe 2x PCI free.0 (high current). AC 110/230V endüstriyel PS Namur. Sp). 4MB Cache).2. SIMATIC PC DiagMonitor V4. 2 MB buffered SRAM. Sürücü yok.5"). CP1616 compatible). ‹lave yok (sw). SIMATIC PC DiagMonitor V4. 2 MB buffered SRAM. VT. HT. PROFINET (3 x RJ45. HT.522.673. DVD+/-RW.- j 1.076. 4MB Cache).220.53 GHz. 250 GB HDD SATA.86 GHz. 2 MB buffered SRAM.86 GHz. Profibus/MPI. 1x PCIe (x16) free.346.371. 1 GB DDR3 1066 DIMM. X Celeron P4505 (2C/2T.46.53 GHz. Ger. 2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45. RAID-Controller on board. Windows Embedded Standard 2009 English on 8GB CompactFlash. X Sürücü: 250 GB HDD SATA. iflletim sistemi yok. Core i7-610E (2C/4T. VT. 2x 250 GB SATA (2.13 GHz. Fr. ECC. 2MB buffered SRAM. Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC). X ‹flletim sistemi: Windows XP Prof.0. 2x 250 GB SATA (2. It. Profibus/MPI. 2.5"). 1x serial (COM1). Core i3-330E (2C/4T.- D E 313.673. HD grafik on board. Core i7-610E (2C/4T. 1.- G H 673. 2 MB buffered SRAM.- SIMATIC IPC627C (Box PC) SIMATIC IPC627C (Box PC) Celeron P4505 (2C/2T. 2.0 1 0. SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3. DVD+/-RW. VT. Core i3-330E (2C/4T.452.13 GHz. VT.348.139. 4MB Cache).0. 2 GB DDR3 1066 DIMM. PROFINET (3 x RJ45. S›cakl›k ve Fan Kontrol. 4 GB DDR3 1066 DIMM. 2MB Cache). 1. X BOX PC 627C A B 0. 3MB Cache).789. 1. Watchdog.

2 GHz.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC IPC427C Micro Box PC 427C SIMATIC IPC427C Celeron M 1. DDR3 1066.- 0.441. 800 MHz FSB.2 GHz. 1 MB SLC. Profibus DP 12 Core2 Solo 1. SDRAM. SODIMM 4 GByte.2 GHz. Profinet (3 Portlu) Ana haf›za: 1 GByte.882. 800 MHz FSB.2 GHz. 800 MHz FSB. 3 MB SLC.87. Profibus DP 12 Celeron M 1.58.0. SDRAM. SODIMM 2 GByte.336. 256 MB CF-Card.58.2 GHz.522. 3 MB SLC Core2 Duo 1. 800 MHz FSB.- 0 1 2 3 4 X 2 GB CompactFlash dahili 4 GB CompactFlash dahili 8 GB CompactFlash dahili CF dahili oldu¤unda (eriflim yok): harici CF-Yuvas› mevcut ‹flletim sistemi: ‹flletim sistemi yok 1.2 GHz.116. 800 MHz FSB.- E F G J K L 209. 800 MHz FSB. DDR3 1066. Profibus DP 12 Core2 Duo 1. 800 MHz FSB. 3 MB SLC.278. 3 MB SLC.93.- X 0. SDRAM.- 0 1 X 0. MUI Windows Embedded Standard 2009 dahili sürücüye kurulu Windows XP Prof. SODIMM ‹lave yok de¤ifltirilebilir sürücü yok dahili sürücü yok ‹flletim sistemi yok ‹lave arabirim yok ‹fllemci: CCeleron M 1. SDRAM. SODIMM ‹lave (HW): ‹lave yok ikinci RS232 birim (expansion rack) Sürücü: Sürücü de¤ifltirilebilir (eriflim mevcut) de¤ifltirilebilir sürücü mevcut de¤il 256 MB CompactFlash de¤ifltirilebilir 2 GB CompactFlash de¤ifltirilebilir 4 GB CompactFlash de¤ifltirilebilir 8 GB CompactFlash de¤ifltirilebilir Sürücü cihaz›n içinde (eriflim yok) dahili sürücü mevcut de¤il 250 GB HDD SATA 32 GB Solid-State-Drive SATA 256 MB CompactFlash dahili 8 X X Windows Embedded Standard 2009 de¤ifltirilebilir sürücüye kurulu Windows 7 Ultimate.2 GHz.- X X A D M 0.232.2 GHz.1.754. DDR3 1066. ve Windows 7 sadece Harddisk veya SSD için 8/73 A B D 0. 800 MHz FSB.2 GHz.2 GHz.317.7 B A 2 0 . 3 MB SLC Core2 Solo 1. 1 MB SLC Celeron M 1.684.218.116.232. CAN 6ES7 6 4 7 .174. Multi-Language dahili sürücüye kurulu WES2009 2 GB CF-Karttan itibaren veya Harddisk/SSD için. 800 MHz FSB.- .- 2 3 4 0.- N P Q 93.151. ile birlikte kullan›lmaz XP Prof. Profinet (3 Portlu) Core2 Duo 1. DDR3 1066.195. 1 MB SLC 512 MByte. 800 MHz FSB. 3 MB SLC.0 X X 0 X Core2 Solo 1.278. 1 MB SLC.- M D A B 174.406.

232. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu 8/74 .800.232.- 0 1 2 6 7 0.441.531.151. 1x serial (COM1) 1 GByte. WinAC RTX 2009.278.406. DDR3 1066. Arfliv+Reçete. eriflilebilir Compact Flash'a ilaveten 32 GB Solid-State-Disk SATA. RT 128PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.2 GHz. Arfliv+Reçete. Yaz›l›mlar yüklü 4 GB Compact Flash dahili.297.2 GHz.1.2 GHz. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Duo 1. Yaz›l›mlar yüklü 8 GB Compact Flash dahili. 1x PROFIBUS DP12 Ana Haf›za: 1 GByte.- A B E F J K 2 3 4 0. SODIMM 4 GByte. SDRAM. SODIMM 2 GByte.278.116. 2x 1GBit PROFINET(IE) 4x USB. SODIMM Windows Embedded Standard 2009.3. 4 GB CompactFlash dahili.332. RT 4096PT HMI/RTX: RT 128PT HMI/RTX: RT 512PT HMI/RTX: RT 2048PT HMI/RTX: RT 4096PT RTX HMI HMI/RTX 2. SODIMM Sürücü cihaz›n içinde (eriflim yok): dahili sürücü yok 250 GByte HDD SATA. DDR3 1066. 1x PROFIBUS DP12 Core2Duo 1. 2x 1GBit PROFINET(IE).151. Softnet-S7 Lean = WinCC flexible RT 2008 SP1.169.028. SDRAM. Yaz›l›mlar yüklü.438. 2x 1GBit PROFINET(IE).2 GHz. RT 2048PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Microbox IPC427C Bundle SIMATIC IPC427C Bundle CeleronM 1.6 A B 0 Micro Box PC 427C X X X Sürücü de¤ifltirilebilir (eriflim mevcut): dahili sürücü yok (sadece SSD veya Compact Flash dahili ile birlikte) X 4 GB Compact Flash eriflilebilir.- B C D E F K L M N 731.1. DDR3 1066.1 D A 2 0 . 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.754. De¤ifltirilebilir sürücü yok (SSD veya dahili CompactFlash ile birlikte siparifl edilebilir) HMI: WinCC flexible 2008 SP1. 2x 1GBit PROFINET(IE) CeleronM 1.- E 278. SDRAM.- 8 = WinAC RTX 2009.2. 2x 1GBit PROFINET(IE).2 GHz. SDRAM.009.A D 0.2 GHz.209. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Solo 1. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu = WinCC flexible RT 2008 SP1. RT 128PT ‹fllemci: CeleronM 1.522.2. Yaz›l›mlar yüklü (SSD veya dahili CompactFlash ile birlikte kullan›lmaz) Software Configuration (Sadece Windows Embedded Standard ile birlikte) X RTX: WinAC RTX2009 HMI: WinCC flexible 2008 SP1. Yaz›l›mlar yüklü 6ES7 6 7 5 .684. Yaz›l›mlar yüklü (SSD veya dahili CompactFlash ile birlikte kullan›lmaz) 8 GB Compact Flash eriflilebilir.- 0. DDR3 1066.1. RT 512PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.2 GHz.

2048PT 8/75 2.- RTX = WinAC RTX 2009.670.1 D D 4 0 .0 B A 0 D Yüklü gelen SIMATIC Software SIMATIC yaz›l›m mevcut de¤il WinAC RTX WinAC RTX F HMI/RTX.1 A A 0 6ES7 6 7 7 .088.1. Softnet-S7 Lean RTX F = WinAC RTX F 2009.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC S7 mEC SIMATIC IPC427C SIMATIC Controller S7-mEC 6ES7677-1DD00-0BA0 Standard ‹fllemci CoreDuo.1. 1x COM(RS232). 1x GB Ethernet.2 GHz Ana haf›za 1GB RAM Mass storage 1x 2 GB Flashmemory Önyüklü SIMATIC Software SIMATIC yaz›l›m mevcut de¤il 512 KB Retentive memory 1 x Fast Ethernet 10/100 MBit/s 1 x PROFINET. 128PT HMI/RTX.- 336.870.2 A A 0 220. Softnet-S7 Lean HMI/RTX = WinCC flexible RT 2008 SP1.- Haberleflme modülü CP 5603 6GK1 5 6 0 .0 1 x MMC Windows XP Embedded SP2 ( FP2007 ) Standard Failsafe 6ES7 6 7 7 .1.088. 1x CF Slot)" 6ES7 6 7 7 . Archives & Recipes WinAC RTX 2009.2. Softnet-S7 Lean 8 2.218.088.2.308.- .3 A A 0 0 842.148.1 D D 0 0 . 2 Ports 2 x USB 2.BA BB FB BF BG BH 0. 1x SD/MMC.1 D D 5 0 . 512PT HMI/RTX.- mEC geniflleme EM PCI-104 "EM PC (2xUSB. 1.

SODIMM 2. SDRAM. RT 2048PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1. SIMATIC yaz›l›m yok Ön panelde USB mevcut: TOUCH 12" TFT Ekran. 2x 1GBit PROFINET(IE) 1 GByte.297. SODIMM 4 GByte. DDR3 1066.754.754. 1024 x 768 TOUCH 19" TFT Ekran. 1x PROFIBUS DP12 Core2Duo 1. Softnet-S7 Lean = WinCC flexible RT 2008 SP1.3. RT 128PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.116.- 0 2 3 4 6 2 3 4 6 116.2 GHz.406. DDR3 1066. 1x 1GBit PROFINET(IE). SDRAM.441. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Duo 1.754. RT 4096PT HMI/RTX: RT 128PT HMI/RTX: RT 512PT HMI/RTX: RT 2048PT HMI/RTX: RT 4096PT RTX HMI HMI/RTX 2.232.232.- 0. 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.2 GHz.1.580. sürücü yaz›l›m kurulu: CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile) CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 4 GB CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 8 GB 32 GB Solid-State-Drive SATA 6AV7 8 8 4 .2 GHz. 2x 1GBit PROFINET(IE).232. CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile) Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu. DDR3 1066. SDRAM. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Solo 1.009. 2x 1GBit PROFINET(IE) CeleronM 1.2 B A 0 X X X X X ‹flletim Sistemi: Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu Windows XP Prof. sürücü (bir bölümde formatlanm›fl): 2. 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.- B D SIMATIC IPC 477C 19” Touch 8 X A B C D E F K L M N 0.371. SODIMM 2. 2x 1GBit PROFINET(IE).522.406. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu 8/76 . SDRAM.371.2.- 0 1 2 3 5 0. RT 512PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.2 GHz.2 GHz.438. 1024 x 768 Key 15" TFT Ekran.2 GHz.- 1 2 3 0. 1x 1GBit PROFINET(IE).278. PROFINET (RT/IRT) 3 Portlu Ana haf›za: 1 GByte.169.162.116.731. 24V DC.1.882. 1280 x 1024 ‹fllemci: CeleronM 1.1. 800 x 600 ön panelde USB mevcut CeleronM 1. sürücü yok 2nd CF-Card tak›l› (d›flar›dan eriflilebilir): 2 GB 2nd CF-Card tak›l› (d›flar›dan eriflilebilir): 4 GB 2nd CF-Card tak›l› (d›flar›dan eriflilebilir): 8 GB 32 GB Solid-State-Drive SATA 1.- A B D E F G H J SIMATIC IPC 477C 12” Key 0. SODIMM 2 GByte.2 GHz.2 GHz.028. Multi-Language dahili SSD'ye kurulu.0 A A 1 0 . sürücü yok.209.691.- = WinAC RTX 2009. DDR3 1066. 800 x 600 Key 12" TFT Ekran. Arfliv+Reçete. Arfliv+Reçete. PROFINET(RT/IRT) 3 Portlu Core2Duo 1.522.531.116. geniflleme yuvas› yok TOUCH 12" TFT Ekran. WinAC RTX 2009.2 GHz.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC HMI IPC477C SIMATIC HMI IPC477C Fans›z.0. SIMATIC yaz›l›mlar› seçilemez Bundles (Windows Embedded ile birlikte): SIMATIC yaz›l›m yok RTX: WinAC RTX2009 HMI: WinCC flexible 2008 SP1.1.195. 800 x 600 TOUCH 15" TFT Ekran.2. 2x 1GBit PROFINET(IE). Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu = WinCC flexible RT 2008 SP1.800.

2 GHz. her yönden IP65 korumal›.0.2.754.232.2 GHz. 2x 1GBit PROFINET(IE). SODIMM 2.754.800. TOUCH 15" TFT Ekran. WinAC RTX 2009.- A B C D E F K L M N 0.1.- B D X 3. RT 128PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.6 A A 1 0 . RT 4096PT HMI/RTX: RT 128PT HMI/RTX: RT 512PT HMI/RTX: RT 2048PT HMI/RTX: RT 4096PT 8 6AV7 8 8 3 . her yönden IP65 korumal› IPC 477C PRO Geniflletme Üniteleri ile ‹fllemci: CeleronM 1.2 GHz.522.116. Arfliv+Reçete.2 B A 0 0. SDRAM. SDRAM. RT 512PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1. SODIMM 2.232. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu HMI = WinCC flexible RT 2008 SP1. Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu.438. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu * IPC 477C PRO adaptör setleri ve aksesuarlar› için Sayfa 7/73’e bak›n›z.3. DDR3 1066.- 6 7 A B D E F G H J 0. DDR3 1066. RT 2048PT HMI: WinCC flexible 2008 SP1.028. SODIMM 2 GByte. CeleronM 1.1.009.232.195. SODIMM 4 GByte.1. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Duo 1.- RTX = WinAC RTX 2009. SDRAM. sürücü yok 2nd CF-Card tak›l› (dahili): 2 GB 2nd CF-Card tak›l› (dahili): 4 GB 2nd CF-Card tak›l› (dahili): 8 GB 32 GB Solid-State-Drive SATA 1.2 GHz.406. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Solo 1.- 0 2 3 4 6 116. 1024 x 768. PROFINET (RT/IRT) 3 Portlu Ana haf›za: 1 GByte. Arfliv+Reçete.278.531. Multi-Language dahili SSD'ye kurulu SIMATIC yaz›l›mlar› seçilemez Bundles (Windows Embedded ile birlikte): SIMATIC yaz›l›m yok RTX: WinAC RTX2009 HMI: WinCC flexible 2008 SP1. SDRAM.882. DDR3 1066. 1x 1GBit PROFINET(IE). CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile). 1 GByte. 2x 1GBit PROFINET(IE).2 GHz.2.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet *SIMATIC HMI IPC477C PRO SIMATIC HMI IPC477C PRO Fans›z.2 GHz.638.209. 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.445. SIMATIC yaz›l›m yok Ön panelde USB mevcut: TOUCH 15" TFT Ekran. 1x PROFIBUS DP12 Core2Duo 1. her yönden IP65 korumal› TOUCH 19" TFT Ekran.169. 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.297. 24V DC. Softnet-S7 Lean HMI/RTX = WinCC flexible RT 2008 SP1.441.754.2 GHz. 2x 1GBit PROFINET(IE).- 2 3 4 6 0. 1024 x 768.162.2 GHz.1. 1x 1GBit PROFINET(IE).2 GHz. sürücü yaz›l›m kurulu: CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile) CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 4 GB CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 8 GB 32 GB Solid-State-Drive SATA IPC 477C PRO Geniflletme Üniteleri ile X X X X X ‹flletim Sistemi: Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu Windows XP Prof. PROFINET(RT/IRT) 3 Portlu Core2Duo 1. 2x 1GBit PROFINET(IE).371.116. 1280 x 1024. DDR3 1066. 8/77 . 2x 1GBit PROFINET(IE) CeleronM 1.731. geniflleme yuvas› yok.- 1 2 3 0.sürücü yok. sürücü (bir bölümde formatlanm›fl): 2.371.

PROFINET(RT/IRT) 3 Ports Core2Duo 1.2 GHz.336. WinAC RTX 2009. 1280 x 1024 ‹fllemci: CeleronM 1.6.2 GHz.- 0 1 2 3 6 8 SIMATIC IPC 577C 15” Key 0. DDR3 1066.0 A A 2 X X X X 1.- 0 1 2 3 5 A D E F K L M 0. SODIMM 4 GByte.6.- 0.HDD veya SSD ile birlikte kullan›lmaz 1. PS soket ABD 110/230V AC Industrial PS with Namur.522. sürücü yok 1. 1x PROFIBUS DP12 Core2Duo 1. PS soket ‹ngiltere 24V DC Endüstriyel PS RTX HMI HMI/RTX X 1 2 3 4 5 6 7 8 0.86 GHz.441.86 GHz. 1024 x 768 TOUCH 19" TFT Ekran. sürücü (bir bölümde formatlanm›fl): 2. DDR3 1066. DDR3 1066.882. 800 x 600 CeleronM 1.406.311. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Solo 1.6. SDRAM.580. PS soket Avrupa 110/230V AC Industrial PS with Namur. Multi-Language HDD veya SSD'ye kurulu X 2. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu 8/78 . PS soket ‹sviçre 110/230V AC Industrial PS with Namur. 800 x 600 Key 12" TFT Ekran.220.870. Arfliv+Reçete.6.86 GHz. SODIMM 2. 1x 1GBit PROFINET(IE).684. 2x 1GBit PROFINET(IE).- 0 1 2 3 4 6 8 0. PS Soket yok 110/230V AC endüstriyel PS Namur. SODIMM 2 GByte.- SIMATIC IPC 577C 15” Touch = WinAC RTX 2009.- A B D Güç Kayna¤›: 110/230V AC endüstriyel PS Namur. SODIMM 2.sürücü yok 110/230V AC endüstriyel PS Namur.232. 1x PROFIBUS DP12 Core2Solo 1.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC HMI IPC577C SIMATIC HMI IPC577C 6AV7885-0AA10-0AA1 1x PCI TOUCH 12" TFT Display. 800 x 600 TOUCH 15" TFT Ekran.93. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Solo 1. PS soket Çin 110/230V AC Industrial PS with Namur.2 GHz.905.2 GHz.6. PROFINET (RT/IRT) 3 Ports Ana haf›za: 1 GByte.174.151.- 1 2 3 0. SDRAM. sürücüdeki iflletim sistemi ‹flletim sistemi yok Windows Embedded 2009 CF veya SSD'ye kurulu Windows XP Prof.1.587.- SIMATIC IPC 577C 12” Touch 0. DDR3 1066. 2x 1GBit PROFINET(IE).406.684. 1x 1GBit PROFINET(IE).278. Softnet-S7 Lean = WinCC flexible RT 2008 SP1. sürücü mevcut de¤il DVD±R±RW 250 GB HDD + DVD±R±RW 32 GB Solid-State-Drive SATA + DVD±R±RW 32 GB Solid-State-Drive SATA 250 GB HDD 6AV7 8 8 5 . 2x 1GBit PROFINET(IE) 1 GByte. Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu = WinCC flexible RT 2008 SP1. sürücü HDD veya SSD ve WinXP embedded ile birlikte kullan›lmaz) CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte) CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 4 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte) CompactFlash-Card tak›l› (dahili): 8 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte) 32 GB Solid-State-Drive SATA 2. SDRAM. 1024 x 768 Key 15" TFT Ekran. PS soket ‹talya 110/230V AC Industrial PS with Namur. SDRAM.116.232.58. Arfliv+Reçete.209.2 GHz.0 A A 1 0 .6. PS soket Avrupa Ön panelde USB mevcut: TOUCH 12" TFT Display.638. 2x 1GBit PROFINET(IE) Core2Duo 1.116. sürücü yaz›l›m kurulu: mevcut de¤il X 250 GB HDD (2.452.

800 x 600 TOUCH 15" TFT Display.- 1 2 3 4 0. 3MB Cache).951.313.- F 986.53 GHz.905.522.86 GHz. 2x PCI free.0.5". Ön panel: TOUCH 12" TFT Display.- C D E 673. paslanmaz çelik (15" Touch sadece).0 B A 0 8 . PROFINET (3 x RJ45.522.- G H 673. 1. 4MB Cache). 2 MB buffered SRAM. 4MB Cache). Core i7-610E (2C/4T.290. TB.13 GHz.0. 1 GB DDR3 1066 DIMM. PROFINET (3 x RJ45.0. 1. 3 GB DDR3 1066 DIMM.- X 1 2 3 4 5 X 3. HT.545. 1280 x 1024 6AV7 8 9 0 .A B 0. 1024 x 768 TOUCH 19" TFT Display. 2MB Cache). Core i3-330E (2C/4T. Core i3-330E (2C/4T. PS kablo CN X ‹fllemci: Celeron P4505 (2C/2T.53 GHz. Ana Haf›za: 1 GB DDR3 1066 DIMM.0. Core i3-330E (2C/4T.53 GHz. PROFINET (3 x RJ45.116. 4 GB DDR3 1066 DIMM. ECC.232.174. 1. 4x USB V2. VT. 2 MB buffered SRAM. PS kablo CH 110/230V endüstriyel PS Namur. TB. 1. Sürücü mevcut de¤il Optik sürücü mevcut de¤il ‹flletim sistemi mevcut de¤il ‹lave yaz›l›m mevcut de¤il (SW).- A B C D E F G H 0. 1x seri arabirim (COM1) 1x Slot for Compact Flash Drive (#1) Watchdog.0.116. 2. 2.0 (high current). 2.86 GHz. Hard disk Sürücü: 250 GB HDD SATA. SV soket Europe Celeron P4505 (2C/2T. PS kablo USA 110/230V endüstriyel PS Namur. 4 GB DDR3 1066 DIMM. Profibus/MPI. RAID Controller on board.550.346. 2x250 GB HDD 2.116. 500 GB HDD SATA. CP1616 uyumlu). 3MB Cache).0. 2MB Cache).568. 800 x 600 Key 12" TFT Display. 2MB Cache). 3MB Cache). VT. VT. HT. Core i7-610E (2C/4T.- J 1.- 0 1 2 3 4 0 1 0. 2MB buffered SRAM. HT. TB. 2MB Cache). VT. S›cakl›k ve Fan Kontrol.- 0. PS kablo UK 110/230V endüstriyel PS Namur. 2.86 GHz.13 GHz. Core i7-610E (2C/4T.128. VT. 2 GB DDR3 1066 DIMM.406. X Celeron P4505 (2C/2T. 2 MB buffered SRAM.86 GHz. 4MB Cache). 1024 x 768 Key 15" TFT Display. Profibus/MPI. CP1616 uyumlu). HT.580. 800 x 600 ön tarafta USB mevcut 110/230V AC Endüstriyel PS Namur. Profibus/MPI.13 GHz.- .406. CP1616 uyumlu).0 A A 0 X Panel seçenekleri: ön tarafta USB mevcut X ön tarafta USB mevcut de¤il ön tarafta USB mevcut de¤il. HT. 2. PS soket Europe 110/230V endüstriyel PS Namur. RAID1. 2. 110/230V endüstriyel PS Namur. 2 MB buffered SRAM.545. HT. 2 MB buffered SRAM. 2 GB DDR3 1066 DIMM.5" (Data Mirroring) 2x250 GB HDD SATA 2. PS kablo IT 110/230V endüstriyel PS Namur. 0. ECC.452. VT. Celeron P4505 (2C/2T.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) SIMATIC Panel PC 677B 15” Key SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) TOUCH 12" TFT Display.0. ön taraf IP66k SIMATIC Panel PC 677B 15” Touch INOX 8 SIMATIC Panel PC 677B 17” Touch SIMATIC Panel PC 677B 19” Touch 8/79 Güç Kayna¤›: DC 24 V Endüstriyel PS 110/230V endüstriyel PS Namur.

0 F X 0 0 .1.1.2. mounted keyboard QWERTY with trackball.529.0 A A 0 6AV7 6 7 5 .- A01 B01 C01 D01 35.392. on elbow 600mm.784.- Aksesuarlar Monitor option: digital KVM for Thin Client with 2x USB. IP66 INOX housing.974. 1GB RAM Zone 2: 15" touch.- A B X X X X 0. IP66 INOX housing. Ex e Network 100 Base-Fx LWL (SC).- USB stick.2.- SIMATIC HMI PANEL PC Ex Sertifikalar ATEX Zone 2 / 22. keyboard housing) Yok keyboard QWERTZ.2.- Ethernet Switch with FO 4x 100Base Tx. intrinsically safe.174. IP66 INOX housing on pipe 130mm.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC HMI Panel PC Ex SIMATIC HMI Panel PC Ex 6AV7200-1AA11-0AA0 Intel ATOM N260 1.1.0 A A 0 6AV7 6 7 5 . intrinsically safe.453.360.1. mounted keyboard QWERTY. 8GB with recovery and backup function USB stick. 300° rotating coupling.2.1 A A 1 1 . mounted 0.392.114.1. NOT intrinsically safe.0 A A 0 940.6GHz. 2 (haz›rl›k aflamas›nda) Display Zone 2: 15" touch .589.- Di¤er opsiyonlar (housing) breather (avoids condensation) heating (2x50W inkl. Ex op is Haf›za CF 4GB CF 16GB HDD 60GB HDD 120GB ‹flletim sistemi Windows XPe (language pack 1) Windows XPe (language pack 2) Windows XP PRO (sadece HDD) Muhafaza kutusu (housing) Yok INOX duvara montaj kutusu. 300° rotating coupling.0 F X 1 0 .529. 300° rotating coupling.984.181.0.181. 2xPS2.220.0 E X 0 0 .8 fonksiyon tuflu Zone 1: 15" touch .313.0 A A 0 7.1.589.088. temp. controller) hand grips.8 fonksiyon tuflu Zone 1: 19" touch . 8GB with recovery and backup function 6AV7 6 7 5 . mounted front usb (mounted at under side) 8 8/80 .740.0 A A 0 2.- 1 2 3 4 220.0 P X 0 0 .181.0 A A 0 440.645. GOST-R UL Class 1 Div.2. 1x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is 6AV7 6 7 5 .2.579.2.- 1 2 3 0. mounted keyboard AZERTY.8 fonksiyon tuflu Zone 2: 19" touch .300.589. high brightness .- 0 2 3 4 5 A B C D E F G 0. mounted keyboard AZERTY with trackball. IP66 Harici klavye (inkl. mounted keyboard QWERTZ with trackball. 8 fonksiyon tuflu network 10/100 Base-Tx.8 fonksiyon tuflu Zone 1: 15" touch.1.8 fonksiyon tuflu X Network Network 10/100 Base-Tx.580.- A B D E F 0.1. 1x DVI/VGA 6AV7 6 7 5 .807. under elbow 600mm. Ex e CF 4GB Windows XPe (language pack 1) no housing no keyboard 6AV7 2 0 0 .2. 8GB USB stick.0 E X 0 0 .

1. send module.17.2.3.348. 2x USB arkada -ATEX Zone 22 (17". VESA 100 uyumlu montaj.406. 19” Genifl Ekran Monitör.- Flat Panel Standart ve Komple IP65 Korumal› HMI Panel Aksesuarlar› Flat Panel PRO Geniflletme Üniteleri ile VGA-kablo endüstriyel 3m VGA-kablo endüstriyel 5m DVI-D-kablo endüstriyel 3m DVI-D-kablo endüstriyel 5m USB-kablo endüstriyel 3m USB-kablo endüstriyel 5m 6AV7 6AV7 6AV7 6AV7 6AV7 6AV7 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 0-0AH30-0AA0 0-0AH50-0AA0 0-0BH30-0AA0 0-0BH50-0AA0 0-0CH30-0AA0 0-0CH50-0AA0 17.24V DC adaptör.232. ihtiyaca göre mekanik tasar›m imkan› 8 15” Geniflletme Ünitesi 19” Geniflletme Ünitesi sol. yukar›dan sol. uzak montajl› versiyonda mevcut de¤ildir standart 5m'ye kadar Flat Panel Monitör 6AV7 862-2TA00-1AA0 Özel fonksiyonlar : standart : 5m’ye kadar uzak (remote): 30m’ye kadar + özel fonksiyonlar -gemide kullan›m sertifikalar› -ayarlanabilir ekran parlakl›¤›.510. DVI) Kablo set 30m (USB/Cat5.- A B X 0 1 0.29.70.- Flat Panel Remote ve Komple IP65 Korumal› HMI Panel Aksesuarlar› Kablo set 10m (USB/Cat5. 1.- 1 2 3 5TB1 6TB1 1. send module.23. her yönden IP65 koruma Seçenekler : Sadece ekran Touchscreen (analog resistive) Membran klavye & Piezo fare.- . arkaya montaj için ilave donan›m ile SIMATIC SCD 1900 Ekran 12" 15" 19" PRO 15".1 T A 0 0 . yukar›dan sa¤.- 15” ve 19” PRO Cihazlar için Geniflletme Üniteleri 15” ve 19” PRO Cihazlar›n sa¤›na veya soluna montaj.46. 8/81 6AV7860-1EX21-0AA1 6AV7860-1EX21-5AA1 6AV7860-1EX22-0AA1 6AV7860-1EX23-0AA1 290. DVI) Kablo set 15m (USB/Cat5.450. send module. send module.23.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC SCD 1900 Monitör SIMATIC SCD 1900. 24V DC besleme.8 m DVI kablo ile SCD 1900 monitör için harici 110/230V AC . VESA 75 uyumlu montaj 6AV7 674-0LX00-0AA0 6AV7 674-0KD00-0AA0 6AV7 674-0KE00-0AA0 93. Rose GTN II Adaptör set VESA 75.545. IPC Aksesuarlar› 1-Port IP65 korumal› USB arayüz *Adapter set VESA 100. VGA.499. DVI-D arayüz. 19") 6AV7 8 6 1 .798.510. afla¤›dan sa¤ yana montaj 19” Geniflletme Ünitesi sa¤.- A T KB1 0. uzak montajl› versiyonda mevcut de¤ildir 100-230VAC PS Soket Avrupa/ 24VDC Flat Panel PRO 15’’ Geniflletme Üniteleri ve Destek Kolu ile 1.656.183.- X X 0. afla¤›dan sol yana montaj 15”/19” Geniflletme Üniteleri için yedek ön plaka 6AV7 674-0KG00-0AA0 6AV7 674-0KH00-0AA0 6AV7 674-0KJ00-0AA0 6AV7 674-0KH30-0AA0 499. destek koluna montaj için. DVI) Kablo set 20m (USB/Cat5.313. destek koluna montaj için.70.1 A A 0 X 1. her yönden IP65 koruma PRO 19". DVI) * VESA 100 Adaptör set IPC 477C PRO ile birlikte kullan›lmaz.028.218.104.- Flat Panel Monitörler SIMATIC Flat Panel Monitör Ekran 12” Touchscreen (analog resistive) 24VDC. Flat Panel.- Komple IP65 Korumal› HMI Panel.- 6AV7 860-2AD06-0AA0 49.334.1.35. 12"/15" ve özel fonksiyonlarla Güç Kaynaklar› : 24VDC.

392.0 A A 0 6AV7 6 7 5 .181.8 fonksiyon tuflu Zone 2: 19" touch .0 F X 0 0 .589.0 A A 0 0 .589. 1x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is 6AV7 6 7 5 . RDP Zone 2: 15" touch .1. mounted front usb (mounted at under side) X 8 8/82 .529.0 P X 0 0 . Ex e network 100 Base-Fx LWL (SC). mounted keyboard QWERTY.2.1.- Sertifikalar ATEX Zone 2 / 22. GOST-R Display Zone 2: 15" touch . 8GB USB stick. 300° rotating coupling. intrinsically safe.392.453. 8GB with recovery and backup function 6AV7 6 7 5 .0. mounted keyboard AZERTY with trackball.8 fonksiyon tuflu Zone 1: 19" touch .- Ethernet Switch with FO 4x 100Base Tx. NOT intrinsically safe.0 A A 0 940.8 fonksiyon tuflu Zone 1: 15" touch . IP66 External keyboard for housing (inkl. intrinsically safe.589.1.696. IP66 INOX housing on pipe 130mm. 2xPS2. mounted keyboard QWERTZ with trackball. 300° rotating coupling. mounted A B D E F 0.1.696.181. high brightness .1.0 A A 0 6AV7 6 7 5 .1.0 A A 0 2. controller) hand grips.8 fonksiyon tuflu Zone 1: 15" touch.2. keyboard housing) Yok keyboard QWERTZ.- Aksesuarlar Monitor option: digital KVM for Thin Client with 2x USB.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SIMATIC Thin Client Ex SIMATIC Thin Client Ex SIMATIC HMI Thin Client Ex 6AV7200-0AA00-0AA0 Thin Client Protokoll: Real VNC.0 2 3 4 5 0.0 E X 0 0 . IP66 INOX housing.0 A A 0 440.403.0 F X 2 0 .2. temp.740. under elbow 600mm.313.- USB stick.984.2.2.645. mounted keyboard AZERTY.300.8 fonksiyon tuflu network 10/100 Base-Tx.- A B 0.2.0 F X 1 0 .579.- A01 B01 C01 D01 35.8 fonksiyon tuflu Network network 10/100 Base-Tx.529.0 A A 0 6. on elbow 600mm. mounted keyboard QWERTY with trackball. 1x DVI/VGA 6AV7 6 7 5 .1. Ex op is SIMATIC Thin Client Ex X X Muhafaza kutusu (housing) Yok X INOX housing for wall mount.174. IP66 INOX housing. Ex e no housing no keyboard 6AV7 2 0 0 .A B C D E F G 0. 300° rotating coupling.- Di¤er opsiyonlar (housing) breather (avoids condensation) heating (2x50W inkl. 8GB with recovery and backup function USB stick.181.

- SIMATIC WinAC RTX .- 371.2.1.067.3.2 C A 0 7 .0 A A 0 X B D F G 371. WinCC flexible Paketi IPC Panel. Box ile SIMATIC WinCC flexible en son versiyon (RT) 128 Power Tags (RT) Software Komponentler 128 Power Tags (RT) 512 Power Tags (RT) 2048 Power Tags (RT) 4096 Power Tags (RT) 8 6AV6 6 2 3 .1. Box PC Panel PC Field PG 110.- 1. IPC. IPC.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIEMENS SERV‹S OPS‹YON Tüm Endüstriyel PC ve Field PG'lerde garanti süresini 36 aya uzatan paketler A5E00510072 A5E00509961 A5E0010007 Rack.000. Softnet-S7 Lean WinAC RTX F 2010.SIMATIC IPC ile SIMATIC WinAC RTX(F) Package Sadece SIMATIC IPC ile siparifl edildi¤inde Software paket lisans key ile Package Standard: Failsafe: WinAC RTX 2010 WinAC RTX F 2010 WinAC RTX 2010.174.0 A X 0 X C D E H F 1.480.4.3. Rack.- 1.067. Softnet-S7 Lean 8/83 6ES7 6 7 1 . WinCC flexible Paketi SIMATIC HMI.798.174.415.2 B A 0 0 .850.276. Rack.0 Paketi IPC Panel.700.- WinCC flexible Runtime (Panel PC.1.430.- . WinCC V7.0 R C 0 8 .480. Box ile SIMATIC WinCC en son versiyon (RT) 128 Power Tags (RT) 128 Power Tags (RT) 512 Power Tags (RT) 2048 Power Tags (RT) 8k Power Tags (RT) 64k Power Tags (RT) 6AV6 3 8 2 .552.2.0 Runtime Paketleri (Panel PC. Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI.6 Y A 0 0 1 1.- SIMATIC WinCC V7. Rack PC ve Box PC için) SIMATIC HMI.

7.16 bar a Gauge 0 .16 bar g Mutlak 0 .7.25% Hata IP 65.160 bar g Gauge 0 .5 bar g Mutlak 0 .160 mbar g * Gauge 0 .250 bar g Gauge 0 .2.25 bar g Gauge 0 .1 bar g Mutlak 0 .181.20 mA ( 2 Telli 10 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Bas›nç Transmiteri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet OEM Tipi Bas›nç Transmitterleri Z Serisi Z Serisi 0. ** G1" Proses Ba¤lant›s› sadece 1 Bar ila 100 Bar aras› bas›nç ölçümü yapan transmitterler için seçilebilir 9 - 9/1 .600 mbar a * Gauge 0 .25.250 mbar g * Gauge 0 .4.20 mA ( 2 Telli 10 .7.25 bar g 3CD Z Serisi 0.5 Proses Ba¤lant›s› EN837 Standartlar›nda G1/2 Diflli Erkek ve G1/8 Difli pirinç ba¤lant›.7.400 bar g Ç›k›fl Sinyali ve Ex-Proof Özellik 4 .5 bar a Gauge 0 .2.- A B C D E F G H K M 8. 7MF156 Ölçüm Aral›¤› ve Bas›nç Tipi Gauge 0 .8.8.400 mbar g * Gauge 0 .16 bar g 3CB Gauge 0 .10 bar g Mutlak 0 .4 bar g Mutlak 0 .8.1 bar a Gauge 0 .6 bar g Mutlak 0 . FORM A Standartlar›nda 1/2"-14 NPT Diflli Rakorlu Soket DIN 43650.1.181.600 mbar g * Mutlak 0 . FLUSH-Düz Ba¤lant› ** Sensör ile Gövde Aras›ndaki S›zd›rmazl›k ‹zolasyon Malzemesi VITON (STANDARD) NEOPRENE PERBUNAN 4-3BB 00-1AA1 123.36V DC) Ex Özellik Yok.10V ç›k›fll› tipi mevcut de¤ildir. Elektriksel Ba¤lant› DIN 43650 Standartlar›nda M16x1.36 V DC ) Ex Özellik Yok Elektriksel Ba¤lant› ve Soket tipi DIN 43650.1.6 bar g Mutlak 0 .7.24.5.60 bar g Gauge 0 . 0 .6 bar a Gauge 0 .181. FORM A Standartlar›nda Soket M12 (IP67) PLUG (ROUND) DIN 43650.181.5% Hata IP 65.- 4-3AA 4-3AB 4-3AC 4-3AD 4-3AG 4-5AG 4-3BA 4-5BA 4-3BB 4-5BB 4-3BD 4-5BD 4-3BE 4-5BE 4-3BG 4-5BG 4-3CA 4-5CA 4-3CB 4-5CB 4-3CD 4-3CE 4-3CG 4-3DA 4-3DB 4-3DD 4-3DE 181.20 mA ( 2 Telli 10 .5.4 bar a Gauge 0 .8.100 bar g Gauge 0 .100 mbar g * Gauge 0 . FORM A Standartlar›nda PG11 Diflli Rakorlu Soket 2 Mt Kablolu PG6 Diflli (IP68) Proses Ba¤lant›s› EN837 Standartlar›nda G1/2 Erkek Ba¤lant› G1/2 Diflli Erkek ve G1/8 Difli EN837-1 Standartlar›nda G1/4 Erkek Ba¤lant› 7/16" -20 UNF Erkek 1/4"-18 NPT Erkek 1/4"-18 NPT Difli 1/2"-14 NPT Erkek 1/2"-14 NPT Difli JIS B7505 Standartlar›nda RC 1/2" Erkek G1 INCH Erkek.6 bar a Gauge 0 .36V DC) Ex Özellik Yok 4 .36V DC) EX II 1/2G EEX IA IIC T4 0 -10 V ( 3 Telli 15 . Viton Conta Gauge 0 .20 mA ç›k›fll› tip sadece 100 mbar ila 600 mbar ölçüm aral›kl› transmitterlerimiz için seçilebilir.7.40 bar g Gauge 0 .10 bar a Gauge 0 .8.181.7.- A B C * 4 .00 01 10 Z Serisi 40 1 2 3 4 6 15.8.Ç›k›fl Sinyal› 4 . 7MF1562-3 C B 0 0 94.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Bas›nç Transmiteri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet OEM Tipi Fark Bas›nç Transmitteri P250 Serisi 1% Hata IP 65. Difli Diflsiz Nikel kapl› Pirinç.8.com adresinden ulaflabilirsiniz.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.1. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/2 300.- 13.5. FLEX-TUBE Ba¤lant› 6mm 6mm FLEX-TUBE için PVDF Boru Ba¤lant› 6mm boru ba¤lant› için Nikel kapl› Pirinç 6mm boru ba¤lant› için SS304/1.0. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.41.25.- .fielddevices.4304 8mm boru ba¤lant› için PVDF 6mm Boru Ba¤lant› için Difli Diflli adaptör G 1/8 SS304/1.20.9.3.9. FLEX-TUBE Ba¤lant› 4mm Nikel kapl› Pirinç.1 A B 0 3AA 3AC 3AD 3AE 3AF 3AG 3AH 3BA 3BB 3BD 3BE 3BG 3CA 3CB 3CD - 0 1 2 0.8.6 Bar 0 … 2.9.4.- 1 2 3 A B C D E F G H K M A B C D E 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www. P250 Serisi OEM Tipi Fark Bas›nç Transmitteri P250 Serisi Ölçüm Aral›¤› 0 … 100 mBar 0 … 200 mBar 0 … 250 mBar 0 … 300 mBar 0 … 400 mBar 0 … 500 mBar 0 … 600 mBar 0 … 1 Bar 0 … 1.38.4304 8mm boru ba¤lant› için Nikel kapl› Pirinç 8mm boru ba¤lant› içinSS304/1.5 Kablolu Proses Ba¤lant›s› 1/8 27 NPT Difli Diflli.12.8.4301 Sensör ile Gövde Aras›ndaki S›zd›rmazl›k ‹zolasyon Malzemesi Fluoro Kauçuk ( Viton / FPM ) Ethylene Propylene Diene Monomer Kauçuk ( EPDM ) Nitrile Butadiene Kauçuk ( NBR ) Silikon ( MVQ ) Neoprene ( CR ) 7MF1641 3AG 0 0 .siemens.5 Bar 0 … 4 Bar 0 … 6 Bar 0 … 10 Bar 0 … 16 Bar 0 … 25 Bar Ç›k›fl Sinyali 4 … 20 mA 2 Telli Ba¤lant› 0 … 5 V DC 3 Telli Ba¤lant› 0 … 10 V DC 3 Telli Ba¤lant› Elektriksel Ba¤lant› ve Soket tipi EN 175-301-803-A Standard›nda Soket DIN 41524 Standard›nda Yuvarlak Soket Kablo Rakoru ile 1.14.6.

21.- A B E A B C J (3) (4) (2) 30.5.- Siparifl Kodu Örne¤i Item line: 7MF4033-1CA00-1BB7-Z + Y21 + T10 B-Sat›r›: Y21 : 0 ila 30 psi (1) (2) (3) (4) (5) (3) (6) Oksijen uygulamalar›nda siparifl kodunun sonuna Z+E10 kodu eklenmelidir.5 Erkek Diflli 1/2-14NPT Erkek Diflli Ex Koruma Özelli¤i Patlamaya Karfl› Ex Koruma Özelli¤i Yok Intrinsic Safety EEx ia (ATEX) Ex nA/nL ZONE 2 Elektriksel Ba¤lant› P300için M20X1.0.238.0. proses Ba¤lant›s› olarak 2 ve 3 kodlu ba¤lant› seçenekleri uygun de¤ildir.- 249. (0 Kodu ve C kodu) Sadece DS III serisi için seçilebilir. PA veya FF iletiflimli P300 serisi veya Herhangi bir DSIII serisi için seçilemez.135. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.104.0.0.10.0.18.20.18.075% Hata) P 300 Serisi.5 / DSIII için PG 13.0. Sadece P300 serisi ile kullan›l›r DSIII Serisinde kullan›lmamaktad›r.5 Rakorlu M20X1.6 Bar ila 160 Bar Aras› 0 …4 Bar ila 400 Bar Aras› Islak Parçalar Paslanmaz Çelik Diyafram ve Proses Ba¤lant›s› Hastelloy Diyafram.- A B C 0 1 2 3 4 5 6 0.- P 300 serisi Smart Bas›nç Transmitteri 0.55.- 3 4 5 0.191.5 Rakorlu 1/2-14 NPT Rakorlu ( Sadece DSIII serisi için seçilebilir ) 1/2-14 NPT Paslanmaz Rakorlu ( Sadece P300 serisi için seçilebilir ) Gösterge Göstergesiz Göstergesiz sadece Tufl Tak›ml› Digital Göstergeli Akseuar 2 Yollu Manifold 7MF802 3 .10.1 D A 1 4 .55.185. (G Kodu) 0 … 4 … 400 Bar bas›nç aral›¤› seçildi¤i taktirde.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.93.075% Hata ) Endüstriyel Tip Bas›nç Transmitterleri ( Temel 0. (A Kodu) Ex Koruma özellikli bir seçim yap›lamaz. (1 Kodu) Sadece Hart iletiflimli P300 serisi için seçilebilir.- 1 3 (1) 20.siemens.0. Paslanmaz Çelik Gövde DS III Serisi Aliminyum Alafl›m Gövde ‹letiflim Hart Profibus ( PA ) Foundation Fieldbus ( FF ) Ölçüm Hücresi Standart Silikon Ya¤› Temiz Inert S›v› (Oksijen ve g›da uygulamalar›) Ayarlanabilir Gauge Bas›nç Ölçüm Aral›¤› 0 …10 m Bar ila 1 Bar Aras› 0 …40 m Bar ila 4 Bar Aras› 0 …160 m Bar ila 16 Bar Aras› 0 …63 m Bar ila 63 Bar Aras› 0 …1. 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.1 A A 1 7MF802 4-1 7MF403 0-1 0.fielddevices.191.167. P300 serisi için seçilemez.- B C D E F G (2) 725. Paslanmaz Çelik Proses Ba¤lant›s› Hastelloy Diyafram ve Proses Ba¤lant›s› Proses Ba¤lant›s› EN 837-1 Standard›nda G1/2A Difli 1/2-14 NPT Diflli Oval Flanfllar ve Paslanmaz Çelik 7/16-20 UNF Diflli Max 160 Bar Oval Flanfllar ve Paslanmaz Çelik M10 Diflli Max 160 Bar Oval Flanfllar ve Paslanmaz Çelik M12 Diflli M20 X 1. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/3 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Bas›nç Transmiteri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet Endüstriyel Tip Bas›nç Transmitterleri ( Temel 0.com adresinden ulaflabilirsiniz.262. (7 Kodu) Seçildi¤i taktirde siparifl kodu sonuna Z-Y01+Y21 kodu eklenir ve Bas›nç ölçüm aral›¤› siparifl ile birlikte bildirilir.300.0 1 7 (3) (5) (6) T03 DS III SER‹S‹ Smart Bas›nç Transmiteri 0.

204. 20 mA ç›k›fl DS III Profibus PA serisi SITRANS P transmitter .20.319.2 3 1.89.93.Tipi: .0 1 6 7 0.0 2 4 6 66.1 A B 0 3 4 5 1 3 1.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.Koruma Yok (ATEX) Ex Koruma .105. 2 Telli iletim Sistemi. 4 .Tipi: .fielddevices.0.60.- 1) Kablo Glandi Hariç 2) Oksijen Uygulamalar›nda siparifl kodu sonuna E10 eklenmelidir Siparifl Kodu Örne¤i Item line: 7MF4433-1CA02-1BB7-Z + A01 + U01 + Y21 B-Sat›r›: Y21 : 0 ila 35 mbar Aksesuar ve Opsiyonlar Paslanmaz çelik 2 " Boru Montaj Aksesuar› 3 Yollu Manifold 7MF9411-5BA PTFE Conta.140.- A B R B C 0.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Bas›nç Transmiteri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SITRANS P . Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/4 49.DS III serisi FF Ölçüm Hücre Dolgusu Ölçüm Hücre Temizleme Silicone oil Normal Inert Liquid Ya¤dan Ar›nd›r›lm›fl2) (Oksijen Uygulama) Ayarlanabilir Fark Bas›nç Aral›¤› 1 ila 20 mbar 1 ila 60 mbar 2..156.66.0.5 ila 250 mbar 6 ila 600 mbar 16 ila 1600 mbar 50 ila 5000 mbar Islak Parçalar›n Malzemeleri Seal Diyafram Ba¤lant› Blo¤u Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik Hastelloy Paslanmaz Çelik Hastelloy Hastelloy Proses Ba¤lant›s› 1/418 NPT.60.5 Diflli Gland 1/2-14 NPT Diflli Gland Gösterge Gösterge Yok Gösterge Kapak Alt›nda gizli Gösterge var Gösterge Var (Sipariflte Y21 kodu belirtilerek ölçme aral›¤› belirtilmeli) 7MF443 3 .com adresinden ulaflabilirsiniz.siemens.1 C A 0 2 ."Intrinsic safety" (EEx ia) (ATEX) Ex Koruma . Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.- B C D E F G A B C 56. 9 A02 U01 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.247.DS III serisi Fark Bas›nç Transmitteri DSIII SER‹S‹ Smart Fark Bas›nç Transmiteri SITRANS P Fark Bas›nç ve Orifisli Ak›fl Transmitteri 24V DC Hart. M10 1/4-18 NPT 7/16-20 UNF 1/4-18 NPT.95.333.071. Krom Çelik civatalar› ile komple Di¤er Aksesuarlar için lütfen temas kurunuz.- . M10 ve Tahliye/Drenaj Yanda 1/4-18 NPT 7/16-20 UNF ve Tahliye/Drenaj Yanda Gövde Malzemesi Alüminyum Döküm gövde Paslanmaz Çelik gövde Exproof koruma Ex.19..79.Eexia + Eexd + toz Elektriksel Ba¤lant›/ Kablo Girifli M20 x 1.

-50.284. G 1/2 B ba¤lant›.0 N N00 11 . J. 24 Vdc beslemeli. T.0 15 . 4-20 mA ç›k›fll›.- Sitrans T *Universal Girifl: Termokupllar (Tip B. Pt-100 dahil) Direnç (0-390 Ohm.28.0 14 .165. D. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www. R. 24 V beslemeli. -100-100 mV) girifllerini içermektedir..fielddevices. programlanabilir s›cakl›k transmiteri. L. IP 65 koruma L=170 mm dalma boyu L=260 mm dalma boyu 7NG3 140-1AA00 7NG3 140-1AB00 280.50. U) Rezistans Direnç (Pt-25’den Pt-1000’e kadar. N. S.288.94. PT-100 çevirici ölçüm aral›¤› PC üzerinden ayarlanabilir Üniversal çevirici öçüm aral›¤› ve sensör tipi PC üzerinden ayarlanabilir HART Transmitter ( öçüm aral›¤› ve sensör tipi ayarlanabilir ) Profibus Transmitter FOUNDATION Fieldbus Transmitter Ex Korumaya haiz de¤il Explosion Koruma ATEX 7NG32 TH100 TH200 TH300 TH400 TH400 11 . paslanmaz çelik gövde.- Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www. 9 Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/5 . 0-2200 Ohm) mV (-10 -70 mV.com adresinden ulaflabilirsiniz.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi S›cakl›k Transmiteri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SITRANS T SER‹S‹ KAFA ‹Ç‹ MONTAJLI T‹P SICAKLIK TRANSM‹TERLER‹ Sitrans T serisi kafa içi montajl› tip s›cakl›k transmiterleri Universal giriflli.0 11 .1 12 .466. E. Pt-100 sensörlü. SITRANS TF2.siemens.+200 degC aras› ölçüm. 2 telli. C. SICAKLIK SENSÖRLÜ SICAKLIK TRANSM‹TERLER‹ LCD ekranl›.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.0 N A 66.- Sitrans TF2 Akseuar Konfigürasyon seti TH100 ve TH200 için USB ba¤lant›l› HART Konfigürasyon seti TH300 için USB ba¤lant›l› DIN Raya montaj aksesuar› (5 adet) 7NG3092-8KU 7MF4997-1DB 7NG3092-8KA 200.. K.334. 4-20 mA ç›k›fll› veya HART ile haberleflen transmiterlerdir.

com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.305.140. DR19 Girifl Kartlar› 0/4-20 mA girifl için girifl soketi SIPART DR 21 24V.- 6DR2 410-4 1. 2 dijital ç›k›fl. max.- 6DR2 800-8A 6DR2 800-8J 6DR2 800-8P 6DR2 800-8R 6DR2 800-8T 6DR2 800-8V 6DR2 801-8C 6DR2 801-8D 6DR2 801-8E 6DR2 802-8A 6DR2 802-8B 6DR2 803-8C 6DR2 803-8P 6DR2 804-8A 6DR2 804-8B 331.- 6DR2 210-4 1. 2 dijital girifl.242. 1 analog girifl. 250 V) Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.670. 4 dijital girifl 8 dijital ç›k›fl. 3 analog ç›k›fl. 1 analog ç›k›fl. 4 dijital girifl 8 dijital ç›k›fl. 2 dijital ç›k›fl.161. 4 dijital girifl.174. farkl› girifller için afla¤›daki kartlar›n al›nmas› gerekmektedir.fielddevices.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SIPART DR PID Kontrol Cihazlar› Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet 6DR1 900-4 621.- 6DR1 900-5 558.com adresinden ulaflabilirsiniz. 8 dijital ç›k›fl.- SIPART DR SER‹S‹ KONTROL C‹HAZLARI SIPART DR 19 Sipart DR 19 24V. 2 analog girifl 1 analog ç›k›fl. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www. 3 analog girifl. 96x96 mm. Pt-100 girifli standart.140. 1 analog ç›k›fl. 3 analog ç›k›fl. 1 analog ç›k›fl. 2 dijital girifl. 72x144 mm SIPART DR 24 24V. 35V) Sinyal çevirici 4DO/2DI Analog ç›k›fl Sinyal çevirici 3AO/3DI RS232/RS485 interface PROFIBUS-DP interface Röle ç›k›fl modülü (4 relays. Pt-100 girifli standart.- 6DR2 805-8J 37.121.670.161.157. 72x144 mm OPS‹YONEL KARTLAR Sipart DR 21 9 3 analog girifl Ak›m gerilim çevirici Pt-100 çevirici Direnç çevirici TC ve mV sinyal çevirici TC/RTD/R/mV sinyal çevirici 5 Dijital girifl modülü Röle ç›k›fl modülü (2DO. farkl› girifller için afla¤›daki kartlar›n al›nmas› gerekmektedir. 72x144 mm SIPART DR 22 24V 3 analog girifl.siemens. 3 analog ç›k›fl. 3 analog girifl.- 6DR2 210-5 1. 2 dijital ç›k›fl. 1 analog girifl.249. 4 dijital girifl.- 6DR2 410-5 1.287. 72x144 mm 24V. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/6 .242. 230V/115V. 8 dijital ç›k›fl. 96x96 mm. 3 analog ç›k›fl. 72x144 mm 230V/115V 3 analog girifl.- 6DR2 100-4 785. 2 dijital girifl.110. 250 V) Röle ç›k›fl modülü (2 relays.272.234. 2 dijital girifl. 2 dijital ç›k›fl.- 6DR2 100-5 712. 72x144 mm 230V/115V 2 analog girifl.219.

mV.- 1 2 A B C D E F A 2 0.568.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Video Grafik (Ka¤›ts›z) Kay›t Cihaz› Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIREC D200 .0.0. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/7 .212.siemens. RTD.530.424.0 1 2 3 4 SIREC D200 0. DI/DO eklemek mümkün ) 4 Röle (240V) 8 Röle ( Obsiyonel olarak 2 tanesi DI ayarlanabilir ) (240V) 8 DO/DI (Röle 24V / serbest ayarlanabilir ) Veri Saklamas› ve göstermesi için dahili haf›za 70 Mbyte (Standard) 400 Mbyte Arkadan 24V DC Transmitter Güçkayna¤› max.com adresinden ulaflabilirsiniz.488.234.- SIREC D200 Kredi Seçenekleri Kredi Seçenekleri Gruplama Sa¤l›k Takip/ Bak›m Print Destek Extra 8 Kalem Say›c› Uzaktan izleme Batch Email Toplay›c› Matematik fonksiyonlar Olay OPC Server Kredi Miktar› 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6 8 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www. 200 mA / USB ve RS485 Yok Var ‹lave Özellikler ( Afla¤›daki Kredi tablosunu inceleyiniz) Yok 10 Kredi 20 Kredi 30 Kredi 40 Kredi 50 Kredi Önden IP54 Koruma S›n›f› Ingilizce Kullanma Klavuzu 7ND4121. Monitör boyutu 5" TFT.630. Koruma S›n›f› IP 54.340.R) 3 Girifl 6 Girifl 12Girifl Digital Ç›k›fllar ve Girifller Girifl Ç›k›fl Yok (Gelifltirmek mümkün de¤il DI/DO eklemek mümkün de¤il) Girifl Ç›k›fl Yok ( Gelifltirmek mümkün.202.637. 90 to 240 V DC 24 V Universal Girifl (mA.- 1 2 0.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.456.fielddevices. Ethernet ve USB ( Önden ) ‹letiflim SIREC D200 .234. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.138.382.- Aksesuarlar SIREC D-Manager SIREC D-Server 7ND4800-8BA 7ND4800-8CA 341.318.0.84.Display-Recorder Besleme AC 50 or 60 Hz.1 A 0 1 -1 A A2 1 4 1. TC.- A B C 0.Display-Recorder Pano Boyutlar› 144 x 144 mm.0. V.

3/4" NPT diflli ba¤lant› Prop Boyu 120 mm 250 mm 350 mm 500 mm 750 mm 1000 mm 1250 mm 2000 mm 0. VLS 200 Kompakt versiyon.- POINTEK VLS 200 V‹BRASYONLU T‹P SEV‹YE ANAHTARI Kat› malzemelerin seviyeleri için kullan›l›r.0A A 1 0 174.- 0 1 Sertifikalar Genel Amaçl› ATEX II 1/2GD Eex d (ia) IIC T6…T4 0. pps gövde 316L paslanmaz çelik.38.57.com adresinden ulaflabilirsiniz.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz. besleme tipi ayarlanabilir 220 Vac veya 24Vdc besleme. proses ba¤lant›s› 316L 3/4" NPT diflli ba¤lant› Sertifikalar Genel Kullan›m ATEX II 1 GD T107C CLS 100 0. 80 degC s›cakl›¤a kadar prosesler için uygundur..5 Kablo girifli. 3/4" NPT PPS PROBE 7ML5 610-0AD10 156.5 Kablo girifli.114.0A . PROSES BA⁄LANTISI PPS.133.0 Röle ç›k›fll› (8A 250 VAC.- Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.228.47. pvdf gövde 396.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Seviye Anahtarlar› Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet CLS100 T‹P KAPAS‹T‹F SEV‹YE ANAHTARI 7ML5 501 .171.5 mm2 ekranl› kablo) 1/2" Kablo girifli 0.34.H D Kablo girifli ve koruma s›n›f› 2xM20x1.181. 9 Standart tip 7ML5 731-1AA11-1AA0 506. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/8 . 0..A C 0..- POINTEK LPS 200 PEDAL TYPE SEV‹YE ANAHTARI Kat› malzemelerin seviye tespiti için kullan›l›r. 5A 30 VDC) besleme 12-250VAC/DC Proses ba¤lant›s› 316L.- 1 3 CLS 100 KAFALI T‹P SEV‹YE ANAHTARI.190.siemens.- CLS100 tip kapasitif seviye anahtar›. 165 mm dalma boyu 7ML5 725-1AA11-1AA0 359.fielddevices. IP65 2xM20x1.- A B C D E F G L Prop Malzemesi 316L paslanmaz çelik.00 . 150 degC s›cakl›¤a kadar proseslerde kullan›labilir.35.- A C Kablo girifli Entegre Kablolu ( 1 metre.- CLS 200 T‹P KAPAS‹T‹F SEV‹YE ANAHTARI CLS200 tip kapasitif seviye anahtar› 7ML5630 .90. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www. IP68 0.

2 B A 1 1 853. FM Class 1.20. G. EEx ia korumal› kullan›m için Infrared El Programlama Cihaz› Hand Programmer. Class III 2) (barrier gerekli ) ATEX II 1G EEx ia IIC T4. Infra-red.053. D (barrier gerekli).5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Ultrasonik Seviye Sensör ve Seviye Transmiterleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet The Probe S›v› ve Bulamaç k›vam›nda malzemelerin k›sa mesafe ölçümü Ölçüm Mesafesi 7ML1201.siemens. Groups E. E CSA.1. PVDF Copolymer Proses Ba¤lant›s› 2” NPT [(Taper). HART PROFIBUS PA Sertifikalar Genel Kullan›m.- A B C D 0. ETFE 6 Metre (20 ft). CE Intrinsically safe. Intrinsically Safe. 5 m kablo 7ML1115-0BA30 XPS-15. Class III 1) (barrier gerekli) FM.214. G 2” [(BSPP). ANSI/ASME B1. ATEX II 1 G EEx ia IIC T4.214.374.0. Class III. FM (Sadece 5 m mesafe için ) 800. EN 10226] F PVDF copolymer.243. CSA Class 1. FM. 5 m kablo 7ML1123-0BA50 XPS-40. C.54. 2 Telli Ba¤lan›.0. B.- 6 160. 1.104. C. Div.1. Intrinsically safe 2) 7ML5221. F CE (Sadece 5 m mesafe için ) 24 V DCBeslemeli. B.20 mA Analog Ç›k›fll› Model için seçilebilir 2) Sadece PROFIBUS PA iletiflimli Model için seçilebilir Probe LU Aksesuarlar› Infrared El Programlama Cihaz› Intrinsically safe. iki sensor. IECEx 1) Intrinsically safe. K IS. ANZEx. 2" NPT ((Taper).- 1 2 1 2 0. 5 m kablo 7ML1127-0BA50 78.1 E E 00 1 5 metre 2 8 metre Transducer Malzemesi / Proses Ba¤lant›s› PVDF copolymer. 4 . EN ISO 228-1] Ç›k›fl Sinyali / ‹letiflim 4-20 mA. B. Div. 2 Telli Ba¤lan›. 3 Telli Ba¤lant› 4 . Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/9 . D Class II.160.657. tek sensor.20 mA ve 1 Röle ç›k›fl›. Div. EN 10226] G 2” [(BSPP).- A B C 0. Groups A.0. G.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz. ETFE 12 Metre (40 ft).- SITRANS Probe LU 1) Sadece 4 .- 3 214. R 2" [(BSPT).104.267. F. Div. 1 Group E. PROFIBUS PA version 2" NPT Universal Montaj Adaptörü 2" BSP Universal Montaj Adaptörü 7ML1830-2AN 7ML5830-2AH 7ML5830-2AJ 7ML1830-1BT 7ML1830-1BU KATI VE SIVILAR ‹Ç‹N ULTRASON‹K SEV‹YE ÖLÇÜMÜ Ultrasonik seviye sensörleri. PVDF Copolymer 12 Metre (40 ft).78. ATEX. ANSI/ASME B1. D Class II. FM 24 V DCBeslemeli.- Multiranger Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www. 1 Group G. 4 . 2 Telli Ba¤lant› Plastic (PBT) Gövdeli kablo ba¤lant›s› 2 x 1/2” NPT (Kablo Glandi dahil de¤ildir) PVDF copolymer.- Ultrasonik Sensörler 464. 40 metreye kadar ölçüm.- 9 ELEKTRON‹K ÇEV‹R‹C‹ MULTIRANGER 220V AC Analog ve 3 röle ç›k›fl (Max. 30 metreye kadar ölçüm. 1. XPS-10. Div. EN 10226] Ölçme Aral›¤› / Transducer Malzemesi 6 Metre (20 ft). CSA. C. 1. Div 2 ( Sadece 2 x 1/2” NPT kablo giriflli model ile seçilebilir ) Intrinsically safe. 2x4-20mA Infrared kumanda cihaz› 7ML5 033-1AA00-1A 7ML5 033-2AA00-1A 7ML1 830-2AK 865. Groups A..0.160. 10 metreye kadar ölçüm. Groups A.20 mA Ç›k›fl.1) E PVDF copolymer.- 4 5 0. 5 m kablo 7ML1118-0BA30 XPS-30. Class l. EN ISO 228-1] G Model / Sertifikalar 24 V DCBeslemeli.20 mA Ç›k›fl.20. 1x4-20mA Multiranger 200. F.1] R 2” [(BSPT). CSA. 1.104.0. R 2" [(BSPT).- The Probe SITRANS Probe LU S›v›lar için Seviye ve Aç›k Kanal Ak›fl Ultrasonik Transmitteri 24 V DC Beslemeli.100.203. CE.1. Div. Class II. 5 mt’lik sensör ile) Multiranger 100. 15 metreye kadar ölçüm. FM/CSA Class 1.54. ultrasonik seviye elektroni¤i ile birlikte kullan›lmaktad›r.

Infrared El Programlama Cihaz› Toz koruma kapa¤›. CE.0.383. barrier ile kullan›l›r FM.5.066. FCC.0. 1 Gr. (PBT) Kablo Girifli 1 2 x 1/2" NPT 2 2 x M20 x 1.- SITRANS LR260. HART 0 PROFIBUS PA 1 Kablo Girifli 2 x M20 x 1. Atmosferik bas›nç için 1 1) Maksimum ölçüm mesafesi 10 metre (32. Metal Kablo Glandi 7ML1930-1AP 1.228. R&TTE. 3 bar SITRANS Probe LR.5.00 0. Malzeme PTFE.156.0. Class III.125.28. Malzeme PTFE.20.156. Div.134.0. EN 10226].- .0. CSA US/C.197. Gr. CE. 1/2D.25 psi) maximum.0.- 7ML1930-1AP 28. CSAUS/C 2) B CSA Class I.00 197.0.280.120.5 bar (7. R&TTE. Max 80 Derece.G Class III.5. A-D. II and III.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Radar Seviye Transmiterleri Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet RADAR SEV‹YE ÖLÇERLER. 1) A 100 mm Uzant›l› 2" Horn anten 1) B 200 mm Uzant›l› 2" Horn anten 1) C 80 mm veya 3" ba¤lant› için 3" Horn anten 2) F 100 mm Uzant›l› 3" Horn anten 2) G 200 mm Uzant›l› 3" Horn anten 2) H 100 mm or 4"ba¤lant› için 4" Horn anten L 100 mm Uzant›l› 4" Horn anten M 200 mm Uzant›l› 4" Horn anten N Kendini temizlerme Özelli¤i için Purge (Self Cleaning) ba¤lant›s› 0 Kendini temizleme ba¤lant›s› yok 1 Kendini temizleme ba¤lant›s› var Output / Communication 4 to 20 mA. ntrinsically-Safe.1. EN ISO 228-1]. c/w entegre D 1 1/2" NPT [(Taper).156.156.0. c/w entegre 100 mm shield C G 1 1/2" [(BSPP).280. Class II.99.125. C-TICK B ATEX II 1D. S›v› ve Bulamaç K›vam›nda malzemelerin 20 Metreye Kadar SITRANS Probe LR 7ML5430-1 A A 1 0 Gövde Malzemesi Plastic. c/w entegre 100 mm shield B R 1 1/2" [(BSPT). rated -40 °C (-40 °F) to 80 °C. HART Aksesuarlar Intrinsically safe. FCC. 1) A Genel Amaçl›. (176 °F) PROFIBUS PA Infra-red.104. G.5 (Polymeric kablo glandi cihaz ile birlikte temin edilir) A 2 x 1/2" NPT B Sertifikalar Genel Amaçl›. FM. EN ISO 228-1]. CE. Industry Canada. c/w entegre 250 mm shield E R 1 1/2" [(BSPT). HART Metal Kablo Glandi M20 x 1.0.8 ft) 2) Maksimum ölçüm mesafesi 20 metre (65.99. 2D T100ºC.6 ft) Aksesuarlar Metal Kablo Glandi M20 x 1.197. EN 10226].1]. Malzeme PTFE. barrier ile kullan›l›r D ATEX II 1 G EEx ia IIC T4. EEx ia Infrared El Programlama Cihaz› 7ML5830-2AH M20 x 1.280.383. Div. Intrinsically-Safe with suitable barrier 1) E ® 1 Ç›k›fl Sinyali 4-20 mA.120.383. 2"/ 50 mm horn için Toz koruma kapa¤›.00 99. (176 °F). C-TICK A CSA/FM Class II. 4"/ 100 mm horn için 2. Dayan›m -40 °C (-40 °F) to 80 °C.52. Kat›lar›n 30mt'ye kadar seviye ölçümü için SITRANS LR 260 Radar 9 9/10 Entegre küresel yönlendiricili ANSI/DIN/JIS Normunda Universal flanfl 7ML5427-A A 0 0 A A 1 2" / 50 mm A 3" / 80 mm B 4" / 100 mm C Anten 50 mm veya 2" ba¤lant› için 2" Horn anten.51 psi) 0 0.5 Polypropylene Malzemeden Mamül Anten yap›s› A 1_" NPT [(Taper). Class I.0.F. Div 1.- 7ML1930-1AQ 28. Intrinsically Safe. ANSI/ASME B1.0. Industry Canada. c/w entegre 250 mm shield F G 1 1/2" [(BSPP). Div 1.0.20. 3" / 75 mm horn için Toz koruma kapa¤›.- 7ML1930-1BK 7ML1930-1DE 7ML1930-1BL 7ML1930-1BM 78. Groups E. c/w entegre 250 mm shield Sertifikalar Genel Amaçl›. ANSI/ASME B1. C Intrinsically-Safe. 24V DC beslemeli.125. C-TICK C Maksimum bas›nç dayan›m› 3 bar (43.1].0. Groups A-G.

plastik kasa.141.4.088. iki kanall›. HART 2 telli.951.55. plastik kasa 2/3/4 telli. HART.fielddevices.1. plastik kasa. plastik kasa 2 telli. PCS7 ve ET200M/ET200S için) SIWAREX U tart›m elektroni¤i. Eex ia/ib 2/3/4 telli.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SMART PS 2 Elektro-Pnömatik Vana Pozisyoneri Siparifl No Malzeme Cinsi Birim Fiyat› Euro/Adet SIPART PS 2 ELEKTRO-PNÖMAT‹K POZ‹SYONER TEK ETK‹L‹ (single action) 2 telli.2) SIWATOOL cable (Siwarex U/CS) 7MH4 710-1BA 7MH4 702-8AG 7MH4 683-3AA63 7MH4 683-3BA63 7MH4 683-3BA64 7MH4 607-8CA 206. metal housing. metal kasa.- 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.844.siemens.807.775.741. metal kasa. plastik kasa.845. SIWAREX U tart›m elektroni¤i.705. plastik kasa.790. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www. plastik kasa 2 telli.- SIWAREX U/CS TARTIM ELEKTRON‹⁄‹ (SIMATIC S7-300/400. HART 2 telli.164. Eex ia/ib 2 telli.37. HART 2 telli.- SIWAREX TARTIM ELEKTRON‹⁄‹ SIWAREX SIWAREX MS TARTIM ELEKTRON‹⁄‹ (S7-200 için) S7-200 için Tart›m Elektroni¤i Siwarex MS SIWAREX MS konfigürasyon paketi (SIWATOOL + S7 200 kütüphanesi SIWATOOL Programlama Kablosu (2 m) LoadCell Kablo Ekran›n› (shield) topraklamak için klemens (10 adet) 7MH4 930-0AA01 7MH4 930-0AK01 319. Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79 9/11 . Eex ia/ib 6DR5 010-0NG00-0AA0 6DR5 110-0NG00-0AA0 6DR5 010-0EG00-0AA0 6DR5 310-0NG00-0AA0 6DR5 210-0EG00-0AA0 6DR5 011-0NG00-0AA0 6DR5 011-0EG00-0AA0 6DR5 111-0NG00-0AA0 6DR5 211-0EG00-0AA0 687.598.com adresinden ulaflabilirsiniz.- 6DR5 020-0NG00-0AA0 6DR5 120-0NG00-0AA0 6DR5 020-0EG00-0AA0 6DR5 320-0NG00-0AA0 6DR5 520-0EG00-0AA0 790. plastik kasa. HART 2 telli. Profibus PA Sipart PS2 MONTAJ K‹T‹ ‹tme tahrikli pozisyoner için Dönme tahrikli pozisyoner için 6DR4004-8V 6DR4004-8D 72.467.947.Junction Box cable SiwarexU konfigurasyon paketi (S5/S7) SiwarexU konfigurasyon paketi (PCS7 v5. Eex ia/ib 2/3/4 telli.- 7MH4 702-8CA 6ES5 728-8MA11 38.878.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz. metal kasa 2 telli. tek kanall›.- Ç‹FT ETK‹L‹ (double action) 2 telli.844.43. plastik kasa 2/3/4 telli.598.878.SIWAREX MS Junction Box Siwarex .2) SiwarexU konfigurasyon paketi (PCS7 v6. plastik kasa. SIWAREX CS tart›m elektroni¤i (ET200S için) 7MH4950-1AA01 7MH4950-2AA01 7MH4 910-0AA01 605.

com adresinden ulaflabilirsiniz.0..com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.88.0.606.. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www..52.108. Ürün Sorumlusu: Devrim O.fielddevices.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SITRANS F Debimetreler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet MAG5100W SITRANS F M .165.0.- K L 0.0.24V AC MAG 5000. EN1092-1/DIN flanfl norm. 115.149.Elektromagnetik Debimetre Minimum iletkenli¤i 5 μS/cm.lik Sensör Kablosu ve Elektrod Kablosu FDK-085U1018 FDK-085U1053 A5E01181647 165.3.2 2DF 2RF 2YC 3FC 3MC 3TC 4BC 4HC 4PC 4VC 5DC 5KC 5RC 1.. NBR hard rubber astar.163.10.797.953.44.siemens.. karbon çelik flanfl malzeme.34. olan su uygulamalar›nda kullan›l›r.- A B 1 2 0.1. Polyamid.- Remote Ba¤lant› için Duvar Montaj Kiti 4xM20 Duvar Montaj Kiti 4x1/2 NPT 10 M.749. 11.230V AC Haberleflme Haberleflme Yok HART Kablo Ba¤lant›s› Metrik 1/2’’ NPT 7ME6520-2DF 13 .30V DC / 11.715..238. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79 9/12 .375. Hastelloy C-276 elektrod SITRANS FM MAG 5100 W Duvar Montaj Kiti Hat Çap› DN25 PN40 DN40 PN40 DN50 PN16 DN65 PN16 DN80 PN16 DN100 PN16 DN125 PN16 DN150 PN16 DN200 PN16 DN250 PN16 DN300 PN16 DN350 PN16 DN400 PN16 Göstergeli Transmitter MAG 5000. Polyamid.- 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.2.

877.230.382.0.438. Gaz.0. birimi ile birlikte (özel ak›flkan için) Y44 Viskozite Tan›mlama.659. 9 Konfigürasyonunuzun uygunlu¤unu lütfen www.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz. Ürün Sorumlusu: Devrim O. 0/4-20 mA ç›k›fl + darbe ç›k›fl.484. 24 V DC besleme. birimi ile birlikte (özel ak›flkan için) Y45 Debi Tan›mlama. Y45 alanlar›ndaki bilgilerin verilmesi zorunludur.com adresinden ulaflabilirsiniz. Max/çal›flma s›cakl›¤› birimi ile birlikte Y42 Bas›nç Tan›mlama. S›v› Y41 S›cakl›k Tan›mlama. Kompak tip.Vortex Debimetre Buhar. paslanmaz çelik sensör IP66/67 Ba¤lant› Çap› ve Nominal Bas›nç 7ME2600-1AD11 -Z 1AD11 DN15 PN40 2BD11 DN25 PN40 2KD11 DN40 PN40 2RB11 DN50 PN16 3LB11 DN80 PN16 3SB11 DN100 PN16 Onaylar ve Kablo Ba¤lant›lar› 1 M20 x 1. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79 9/13 .659. Y42. Buhar.164. gaz ve s›v›lar›n hacimsel ve kütlesel ak›fl ölçümünde kullan›l›r.0.191.877. Max/çal›flma bas›nc› birimi ile birlikte Y43 Yo¤unluk Tan›mlama. Islak gazlar ve kar›fl›m halindeki gazlar için yo¤unluk kompanzasyon (bas›nç sensörü ile birlikte) * Proses Data Y40 Ak›flkan Tan›m›.- Vortex Debimetre 0.- * Proses datalar›n›n tan›mland›¤› Y40.0.5 Ex özellik yok 4 ATEX.fielddevices. min/max de¤erler birimi ile birlikte 2. Y41.0.5 EEx Zone 1-Ex II 2G Eex d ia [ia] IIC T6 Transmitter ve Haberleflme A Göstergeli HART Dahili Bas›nç Sensörü A Yok B 4 bar dahili bas›nç sensörü D 6 bar dahili bas›nç sensörü E 10 bar dahili bas›nç sensörü P ‹zolasyon valf ve dahili 4 bar bas›nç sensörü Q ‹zolasyon valf ve dahili 6 bar bas›nç sensörü R ‹zolasyon valf ve dahili 10 bar bas›nç sensörü Yaz›l›m 1 S›cakl›k ve Bas›nç Kompanzasyonsuz 4 K›zg›n buhar için yo¤unluk kompanzasyon (bas›nç sensörü ile birlikte) 7 Gazlar.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi SITRANS F Debimetreler Malzeme Cinsi Siparifl No Birim Fiyat› Euro/Adet SITRANS FX300 .1.877.484. Siemens‘in di¤er proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere www.- Vortex Debimetre (‹zolasyon valf ve bas›nç sensörü ile) 0. Tmax 2400C için single transmitter.643.0.siemens. M20 x 1.484.0.0.0.42.

o Ürününüzün kullan›m ömrü sona erdi¤inde. Cihaz ölçüleri. o Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Önemli Notlar o Fiyatlar›m›zda herhangi bir ihbara gerek duymaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. teslim tarihinde geçerli fiyat listemize göre yap›lmaktad›r. at›k azalt›m›n›n ve geri dönüflümün sa¤lanmas› amac› ile tesislerimize ileterek do¤an›n korunmas›na katk›da bulununuz. Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Tel : 444 0 747 Faks : (0216) 459 30 79 Teknik Destek Tel : 444 0 747 Faks : (0216) 459 30 79 10 10/1 . cihazla birlikte verilen iflletme talimat›n› esas al›n›z. o Listemizde bulamad›¤›n›z ürünler için lütfen sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz. o Üretim program›nda ve ölçülerde de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. o Teslimatlar›m›z. çevre koruyucu sistemlerle üretilmektedir. ulusal ve uluslararas› standartlara uygun olarak. montaj ve iflletme verileri için. o Tüm ürünlerimiz imalat hatalar›na karfl› en az bir y›l garantilidir. AB teknik mevzuat›na uyumlu CE iflaretine sahip olup. TS-ISOEN 9001 Kalite Sistem Belgeli kurulufllar›m›zda. ‹lgili sertifikalar için baflvuru. Ürünlerimiz. o ‹çeride görülen resim ve teknik de¤erler genel bilgi amaçl›d›r.

automation.com Bu internet adresinde bütün otomasyon ve motor sürücülerine ait çeflitli bilgiler yer al›r: Manuals: Ürünlerin PDF format›nda kullan›m kitaplar› ve dökümanlar bulunur. Teknik Destek Hatlar›: Türkiye Siemens Teknik destek hatt›: Tel: 444 0 747 Bu destek hatt› hafta içi saat 8. FAQ: Ürünlere ait s›k sorulan sorular ve cevaplar› bulunur.siemens. Service Pack. Updates: Yeni ç›kan veya güncellenen ürün bilgileri bulunur.00 ile 17.tr Türkiye Siemens otomasyon e¤itimleri için internet adresi: http://www. versiyon yükseltme.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Önemli Notlar Türkiye Siemens genel internet adresi: http://www. Downloads: Güncelleme.30 aras› çeflitli hizmetler vermektedir: Teknik destek: Ürünlere ait sorular ve ihtiyaç duyulan bilgiler verilir. E¤itim hizmeti: Otomasyon ürünlerine ait e¤itim hizmetleri verilir. 10 10/2 .siemens. TÜV.siemens. Certificates: Ürünlerin uluslaras› CE. UL. Lloyd gibi sertifikalar› bulunur. Servis hizmeti: Ar›za ve sorunlar›n›za yerinde müdahale hizmeti verilir. Support Tools gibi yaz›l›mlar yüklenebilir.com.tr/sitrain Global Siemens Teknik destek internet adresi: http://support.com. Almanya Siemens Teknik destek hatt›: Tel: +49 180 5050 222 Faks: +49 180 5050 223 Bu destek hatt› y›l›n 365 günü ve 24 saat hizmet vermektedir.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/3 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/4 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/5 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/6 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/7 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/8 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/9 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/10 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/11 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/12 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/13 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/14 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/15 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/16 .

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Sertifika 10 10/17 .

Gümüflbatu ‹fl Merkezi Kat: 3 No: 15 TRABZON Tel : (0462) 326 79 56 Faks : (0462) 326 79 56 Gsm : (0533) 300 37 44 10 10/18 . Derviflo¤lu Sk. Dünya ‹fl Merkezi B Blok No: 44 Kat: 11 38030 KAYSER‹ Tel : (0352) 232 33 16 Faks : (0352) 232 33 65 Gsm : (0530) 408 01 30 • K. Muammer Aksoy Blv. Petkon ‹fl Merkezi A Blok No: 90/6 26010 ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 220 40 42 Faks : (0222) 220 40 44 Gsm : (0532) 304 58 98 • Prof. Haz›m Uluflahin ‹fl Merkezi A Blok Kat: 4 No: 404 42050 KONYA Tel : (0332) 236 30 39 Faks : (0332) 236 16 24 Gsm : (0533) 523 48 22 • Niyazi M›sri Cad. Soytafl ve Ulukut ‹fl Merkezi No: 10/6 07040 ANTALYA Tel : (0242) 248 23 50 Faks : (0242) 248 23 05 Gsm : (0533) 695 98 53 • Kurtulufl Mah. No: 61 Kat: 2/4 MALATYA Tel : (0422) 326 30 22 Faks : (0422) 326 30 32 Gsm : (0533) 693 55 18 TRABZON BÜROSU • ‹skender Pafla Mah. Niyazi Mah. fiahina¤a Sk.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Bölgelerimiz Bölge Adreslerimiz ‹STANBUL BÖLGES‹ ADANA BÖLGES‹ BURSA BÖLGES‹ • Yakac›k Cad. No: 111 34870 Kartal ‹STANBUL Tel : (0216) 459 20 00 Faks : (0216) 459 20 11 • Fuzuli Cad. Yenisu Sok. ‹hsaniye Mah. No: 1 Aka Plaza Kat: 2 D: 5-6 Osmangazi BURSA Tel : (0224) 234 54 00 Faks : (0224) 234 19 42 ANKARA BÖLGES‹ ‹ZM‹R BÖLGES‹ • Atatürk Bulvar› No:169 Kat: 6 06680 Kavakl›dere ANKARA Tel : (0312) 459 52 45 Faks : (0312) 459 52 97 • Akdeniz Cad. Prestij ‹fl Merkezi Kat: 4 D: 26 27090 fiehitkamil GAZ‹ANTEP Tel : (0342) 215 10 83 Faks : (0342) 215 10 93 Gsm : (0533) 693 55 48 KAYSER‹ BÜROSU KONYA BÜROSU MALATYA BÜROSU • Kalpakl›o¤lu Mah. Manolya Sk. Cumhuriyet Blv.14 Birsel ‹fl Merkezi Kat:4/401 35210 Alsancak ‹ZM‹R Tel : (0232) 411 70 04 Faks : (0232) 411 70 25 Uydu Bölgelerimiz ANTALYA BÜROSU ESK‹fiEH‹R BÜROSU GAZ‹ANTEP BÜROSU • K›flla Mah. No. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E 01120 ADANA Tel : (0322) 459 27 00 454 78 88 Faks : (0322) 453 29 71 • Kükürtlü Mh. Tungay Apt. Güllük Cad.

‹vedik Organize San. fiT‹. fiebboy Cad. Böl. No: 72/A Tekstilciler Sitesi MAN‹SA Tel : (0236) 236 33 79 (Pbx) Faks : (0236) 236 33 82 Kaplin Bayilerimiz ANKARA BÖLGES‹ ‹ZM‹R BÖLGES‹ • S‹STEK ELEKTRON‹K S‹STEMLER SAN ve T‹C. A¤açiflleri Yap› Koop. No: 7-7/A-16/B 35110-02 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 458 98 98 Faks : (0232) 458 96 86 E-mail : fazilrulman@isbank.fi. M. 21. Sok. fiT‹. ve T‹C.tr 10 10/19 • KRC ELEKTROMARKET /BURSA Nilüfer Tic. LTD.net.com • S‹STEK ELEKTRON‹K S‹STEMLER SAN.tarim@endustriyelenerji. No: 98 Ostim ‹vedik ANKARA Tel : (0312) 394 59 83 Faks : (0312) 394 59 87 E-mail : satis@sistekelektronik. San.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi AC Motor ve Kaplin Bayilerimiz Alçak Gerilim AC Motor Bayilerimiz ‹STANBUL BÖLGES‹ ANKARA BÖLGES‹ BURSA BÖLGES‹ • ÇERKO MOTOR T‹C. No: 3/2 34394 Esentepe fiiflli ‹STANBUL Tel : (0212) 275 25 42 Faks : (0212) 275 25 43 E-mail : murat. fiT‹. Yeni ‹zmir Yolu Cad. Müsir Abdullah Sok. Böl. Cad. ‹vedik Org. 66. 1145/9 Sk. Akif Ersoy Cad. Krfl. No: 17 Band›rma Tel : (0266) 718 10 33 (Pbx) Faks : (0266) 718 10 44 • KRC ELEKTROMARKET /KÜTAHYA Adnan Menderes Blv. Y›ld›z Posta Cad.com • KRC ELEKTROMARKET /MAN‹SA Güzelyurt Mah. ve T‹C.com.com • KRC ELEKTROMARKET /ESK‹fiEH‹R Hasanpolatkan Cad.) Acar 23 Apt.com • FAZIL RULMANCILIK A. YAS‹N DEM‹RHAN ve ORT. No:6 80000 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 255 53 34 Faks : (0212) 255 53 46 E-mail : cerkomotor23@mynet. A¤açiflleri Yap› Kooperatifi 21. (Emniyet Müd. Cad.com . Alt› KÜTAHYA Tel : (0274) 226 13 00 (Pbx) Faks : (0274) 226 28 33 • KRC ELEKTROMARKET /BALIKES‹R Kasaplar Mah.tr • KRC ELEKTROMARKET /‹NEGÖL Osmaniye Mah. Merkz.com • ENDÜSTR‹YEL ENERJ‹ SAN. KOLL. No: 6/B BALIKES‹R Tel : (0266) 241 00 21 Faks : (0266) 241 00 31 E-mail : balikesir@krcelektromarket. Perflembe Pazar› Cad. fiT‹. No: 6/B ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 234 34 04 Faks : (0222) 234 35 45 E-mail : eskisehir@krcelektromarket. No: 93/A ‹negöl BURSA Tel : (0224) 712 03 23 (Pbx) Faks : (0224) 712 18 14 ‹ZM‹R BÖLGES‹ • KRC ELEKTROMARKET /BANDIRMA Sunullah Mah. LTD. No: 98 Ostim ‹vedik ANKARA Tel : (0312) 394 59 83 Faks : (0312) 394 59 87 E-mail : satis@sistekelektronik. LTD. Ordu Cd. No: 23-25 BURSA Tel : (0224) 443 45 00 Faks : (0224) 443 45 88 E-mail : bursa@krcelektromarket.

Cad.com • TEKN‹KA ELK. Bölg. VE OTOMASYON SAN. Kuruçeflme Sok. ‹nönü Bulvar› No: 11 Suluca Beldesi Sar›çam ADANA Tel : (0322) 394 51 94 Faks : (0322) 394 51 94 E-mail : yzd@yzd.com ADANA BÖLGES‹ Asansör Sektör Partnerimiz • AKIfi ASANSÖR MAK‹NA MOTOR DÖKÜM SAN.tr • EMA ELEKROMARKET A. fiT‹.312 22 62 Faks : (0312) 310 60 95 .459 14 81 Faks : (0322) 459 15 07 fiube: Adana Hac› Sabanc› Org.21 E-mail : ergin@ergin. No: 6/B BALIKES‹R Tel : (0266) 241 00 21 (PBX) Faks : (0266) 241 00 31 E-mail: : bal›kesir@krcelektromarket. 21. fiT‹.fi.com • KRC ELEKTROMARKET/BURSA Nilüfer Tic.tr • ERG‹N ELEKTR‹K SAN. LTD.com • BERA MAK‹NA OTOMASYON ELEKTR‹K B‹LG‹SAYAR SAN. SAN.tr • ANKA ELEKTR‹K . Merkez: Kemalpafla Mah. fiT‹.com. ve T‹C. Akçeflme Mah. Merkezi A Blok Kat: 8 No: 754 80270 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 320 96 42 Faks : (0212) 320 79 05 E-mail : kirac@kiracelektrik.tumelektrik. Merkez: Sanayi Cad. SAN. OSB Ticaret Merkezi 5/12 Melikgazi KAYSER‹ Tel : (0352) 321 40 08 Faks : (0352) 321 28 23 E-mail : msaglamtas@ankaelektrik. Köro¤lu ‹fl Merk. ve T‹C.ELEKTRON‹K OTOMASYON MEKAN‹K MAK‹NE SAN. 1376 Sokak No.com • EGES‹M OTOMAT‹K KONTROL ve B‹LG‹SAYAR S‹S. Sok. ‹brahim A¤a Cad. No: 13/17 (Org. No: 2 DEN‹ZL‹ Tel : (0258) 372 11 33 Faks : (0258) 372 11 34 E-mail : info@protonotomasyon. MAK. ve DIfi T‹C. fiT‹. Merkz. fiT‹.tr • YZD ELEKTR‹K ‹NfiAAT T‹C.com. ELEKTRON‹K OTOMASYON SAN.com • S‹MOS ELEKTRON‹K OTOMASYON LTD.2 fiehitkamil GAZ‹ANTEP Tel : (0342) 231 00 07 Faks : (0342) 231 00 87 E-mail : info@bilgeotomasyon. Bölg. fiT‹. Silah Apt. No: 23-25 BURSA Tel : (0224) 443 45 00 (PBX) Faks : (0224) 443 45 88 E-mail: : bursa@krcelektromarket.tr • KIRAÇ ELEKTR‹K LTD.-1 Kat: 4 No: 61 34775 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 313 31 13 Faks : (0216) 313 31 12 E-mail : info@sansistem. ve YAZ. Bankalar Cad. Bozburun Cad. 1348 Sokak No. No: 66 KONYA Tel : (0332) 345 09 00 fiube 1: Konya Org.com • TÜMPA ELK. LTD. Kosgeb Cad. Atatürk Bulvar› No: 94/A KARAMAN Tel : (0338) 214 99 29 • S‹MTES ELEKT. Ziyaeddin Cad. LTD. LTD. Okçu Musa Cad. Böl. No: 3/A-B-C 06050 Ulus ANKARA Tel : (0312) 310 57 32 . Organize San. 1424. Sok. Anten Han No: 16 Kat: 6 34420 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 256 61 55 Faks : (0212) 256 46 19 E-mail : info@teknikaotomasyon. ve DIfi T‹C. No. ve T‹C. ve T‹C. fierifali Mah.tr E-posta: tumelektrik@tumelelektrik.tr 10 10/20 .324 40 58 fiube: 21. San. T‹C.tr • S‹STEK ELEKTRON‹K S‹STEMLER SAN.fi. MAK.com. fiT‹. Bölgesi.net • PROTON OTOMASYON ELK. No. ve T‹C.com • B‹LGE OTOMASYON S‹STEMLER‹ SAN. Perpa Tic. Cad.com • KRC ELEKTROMARKET/ESK‹fiEH‹R Hasanpolatkan Cad. No: 6/B ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 234 34 04 (PBX) Faks : (0222) 234 35 45 E-mail: : eskisehir@krcelektromarket.com. Afi. LTD. SAN.tr Sat›fl Noktalar› Kartal : (0216) 374 53 52 Gaziosmanpafla : (0212) 594 04 04 Perpa : (0212) 210 84 85 • ASAL ELEKTR‹K fieyh Hamza Sok. ve YAZ. 410 Gebze / KOCAEL‹ Tel : (0262) 751 28 00 Faks : (0262) 751 27 28 E-mail : istanbul@egesim. fiT‹. fiT‹. Büsan Özel Org. LTD. LTD. Çakmak Mah.fi.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Drive Center Partnerlerimiz Drive Center Partnerlerimiz ‹STANBUL BÖLGES‹ ANKARA BÖLGES‹ ‹ZM‹R BÖLGES‹ • EGES‹M ENERJ‹ ELEKTROMEKAN‹K ELEKTR‹K TAAH. ve T‹C.com • PROMEDA ELK. Bölg.tr • SANS‹S HAREKET KONT.center@egesim. Beyan Sok. Sok. 1204 Sokak. PAZ. fiT‹. No: 98 Ostim ‹vedik ANKARA Tel : (0312) 394 59 83 Faks : (0312) 394 59 87 E-mail : satis@sistekelektronik. Gaziler Mah.385 16 44 Faks : (0312) 385 16 57 E-mail : satis@simteselektrik. Bölg.com.5 Kat 1 D:209 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 433 11 13 Faks : (0232) 433 11 14 E-mail : izmir@sgsteknik. fiT‹.223/A Gebze KOCAEL‹ Tel : (0262) 641 63 43 Faks : (0262) 641 72 62 E-mail : sgs@sgsteknik. No: 12/B Seyhan ADANA Tel : (0322) 459 14 39 . VE T‹C. Kayac›k Mah. ‹vedik Org. LTD. No:2 Selçuklu KONYA Tel : (0332) 239 07 29 Fax : (0332) 239 07 59 E-mail : info@akisasansor. Organize Sanayi Bölgesi fiehitler Bulvar› 15. Teknik Malzeme ‹fl Mrk. ‹vedik OSB Has Emek Yap› Koop. fiT‹. No:12 06370 Ostim ANKARA Tel : (0312) 385 16 02 . Nilüfer Ticaret Merkezi 68. MALZ.com. 674 . SAN. A. Sok. ve SAN. LTD. Yeni ‹zmir Yolu Cad. No: 79 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 256 94 05 Pbx Faks : (0212) 256 95 99 Web : www.com.28 Ostim ANKARA Tel : (0312) 395 91 11 Faks : (0312) 395 53 31 E-mail : bera@beraelektrik.com BURSA BÖLGES‹ • KIRAÇ ELEKTR‹K LTD. LTD. No: 2/J Yener ‹fl Merkezi 35110 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 458 55 55 Faks : (0232) 433 31 96 E-mail : info@emaelektrik. fiT‹.443 13 58 Faks : (0224) 443 26 33 E-mail: : simos@simos. LTD. TAAH.com. Arkas›) KONYA Tel : (0332) 239 13 95 Faks : (0332) 239 13 99 E-mail : konyaenerji@konyaenerji. Cevat Yurdakul Cad. Sokak. Ac›dere Mah.com • KONYA ENERJ‹ LTD. SAN. Yaylac›k Cad. ‹ncilip›nar Mahallesi Sever ‹fl Merkezi alt› No. LTD. SAN. Merkez: F. Bulanalp 2 ‹fl Merkezi No: 41/1 35110 Yeniflehir ‹ZM‹R Tel : (0232) 433 30 25 Faks : (0232) 459 90 42 E-mail : drive. Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400. 6. Perpa Tic.com • SGS OTOMAT‹K KONTROL S‹S. San. fiT‹. No: 21 ESK‹fiEH‹R Tel : (0222) 236 15 00 Faks : (0222) 236 15 01 E-mail: : kirac@kiracelektrik. Merkezi A Blok Kat: 1-2 No: 5 80270 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 220 13 13 Faks : (0212) 222 88 20 . ve T‹C.com • SGS OTOMAT‹K KONTROL S‹S. LTD. 66. fiT‹. ve T‹C.com. San. fiT‹. fiT‹.com.com. Cad.3 AP Boran Plaza 35110 Halkap›nar ‹ZM‹R Tel : (0232) 459 22 22 Faks : (0232) 459 22 90 E-mail : satis@promeda. MAK. 1203/5. T‹C. A¤açiflleri Yap› Koop. Sok.tr • KRC ELEKTROMARKET/BALIKES‹R Kasaplar Mah. No:19 SAMSUN Tel : (0362) 432 14 00 Faks : (0362) 431 26 38 E-mail : asal@asalelektrik. MAL. A. LTD. No. ve AYD.com.tr fiube 2: Sekiçeflme Mah. Müd. ve T‹C. Sokak No: 14 Nilüfer BURSA Tel : (0224) 443 26 32 (PBX) . fiT‹. San.

.

tr • RETEK MÜHEND‹SL‹K SAN. OTOMASYON S‹ST. A.fi.com • NETKON B‹LG.com • ELEKON KONTROL S‹ST.com • PINAR MÜH. fiT‹.com 10 10/21 . DANIfiMANLIK VE T‹C. SAN. VE T‹C.tr • NOKTA ENDÜSTR‹YEL YAZILIM S‹ST. SIMATIC. TES. No:4/10 Kat: 5 34387 Mecidiyeköy ‹STANBUL Tel : (0212) 272 58 80 Faks : (0212) 272 58 68 E-mail : info@noktaendustriyel.com. LTD.11 Faks : (0212) 320 63 13 E-mail : info@retekltd. T‹C. SIMATIC WinCC ‹STANBUL (AVRUPA) • ARTI ENDÜSTR‹YEL OTOMASYON S‹ST. SAN. Can ‹fl Merkz. A Blok Kat: 2 No: 5 34385 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 220 13 13 Faks : (0212) 222 88 21 E-mail : danisma@safergrup. VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER T‹C. Endüstriyel Haberleflme Sistemi. Mumhane Cad. fiT‹. fiT‹ Musa Day› Sok. LTD. No:12/8 34387 fiiflli ‹STANBUL Tel : (0212) 224 90 94 Faks : (0212) 241 35 68 E-mail : info@netkon. No:45 D:16 Mecidiyeköy ‹STANBUL Tel : (0212) 288 48 62 Faks : (0212) 288 48 65 E-mail : sales@prosimproses.tr • PROS‹M PROSES VE OTOMASYON TEK. A. A Blok Kat: 11 No: 1477 34385 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 220 02 77-222 72 42 Faks : (0212) 220 13 16 E-mail : teknik@pinarmuh. Merk.com • SAFER END. S7-1200 SIMATIC PCS7 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Gaz Ak›fl RFID Tezgahlar› Kontrol Analiz Sistemleri Enstrümantasyonu metre Revizyonu Sistemleri ARTI Otomasyon DAL Otomasyon ELEKON ESA MEYER NETKON NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS‹M Proses RETEK Mühendislik SAFER Specialist Solution Partner * Otomasyon Kontrol Sistemi. LTD.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner) Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar› Solution Partner *SIMATIC PLC. fiT‹.fi. LTD. No. SIMATIC NET. fiT‹. Yeni Yol Cad.com • MEYER A. Perpa Tic.com. Perpa Tic. ‹nsan Makine Arayüzü (HMI). fiT‹. 62/5 34357 Befliktafl ‹STANBUL Tel : (0212) 327 31 55 Faks : (0212) 327 31 60 E-mail : elekon@elekon. Barbaros Apt. Perpa Tic. LDT.fi. fiT‹ ‹stoç 21 Ada No:60 34550 Ba¤c›lar ‹STANBUL Tel : (0212) 659 80 65 Faks : (0212) 659 80 66 E-mail : info@esamuhendislik.com. B Blok Kat 11 No: 1745 34385 Okmeydan› ‹STANBUL Tel : (0212) 320 63 10 .com • ESA END. LTD. SAN. T‹C. Barbaros Bulv. fiT‹. Büyükdere Cad. Süleyman Seba Cad. SIMATIC NET. T‹C. T‹C. Andaç ‹fl Merk. Spor Apt. Blok No: 1 Yenibosna ‹STANBUL Tel : (0212) 652 79 40 Faks : (0212) 652 88 82 E-mail : info@dalelektrik. Do¤u Sanayi Sitesi 15.23 34425 Karaköy ‹STANBUL Tel : (0212) 293 06 44 Faks : (0212) 243 58 33 E-mail : meyer@meyer. YAZ. ‹zzetpafla Mah. DANIfi T‹C.com • DAL ELEKTR‹K VE OTOM. 44/14 Balmumcu ‹STANBUL Tel : (0212) 274 05 00-221 29 09 Faks : (0212) 273 19 66 E-mail : erol@artiotomasyon. LTD. ve SAN. LTD. S‹ST. Merk. Merk. SIMATIC WinCC Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi S7-200.

fiT‹ Cevizli Mah. No: 6 Kat:3 D:10 34770 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 505 07 01 Faks : (0216) 505 07 04 E-mail : info@mcs.tr • ENTEGRE KONT.tr 10 10/22 • TEKO OTOMASYON SAN. Mithatpafla Cad.tr • D D‹ZAYN B‹L‹fi‹M TEK. fiT‹. LTD. LTD. B246A Villa Anadolu Hisar› ‹STANBUL Tel : (0216) 465 84 80 Faks : (0216) 465 84 83 E-mail : info@ddesign. ELEK. Göksu Evleri. No: 14 D:3 34716 Kad›köy ‹STANBUL Tel : (0216) 349 70 10 Faks : (0216) 450 55 59 E-mail : info@tekootomasyon.tr • MCS OTOMASYON SAN. SIMATIC NET.tr • SIMETRONIK KONTROL S‹ST. No: 179 34903 Pendik ‹STANBUL Tel : (0216) 493 76 94 . Atatürk Bulvar› Sok. Bilmo Mobilyac›lar Küçük Sanayi Sitesi Tuzla ‹STANBUL Tel : (0216) 593 08 18 Faks : (0216) 593 49 77 E-mail : info@oskonotomasyon. SIMATIC NET. Ba¤dat Cad.3/1 34750 K. VE T‹C.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner) Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar› Solution Partner *SIMATIC PLC. Endüstriyel Haberleflme Sistemi. Yanyol Cad. Sahil Yolu Cad.50 Faks : (0216) 456 87 51 E-mail : bgm@bgm. Sümbül Apt. No: 68/7 34710 Kad›köy ‹STANBUL Tel : (0216) 349 95 58 Faks : (0216) 349 48 16 E-mail : info@simtek. Plaza 233 K:4 No: 519 34846 Maltepe ‹STANBUL Tel : (0216) 442 11 32 Faks : (0216) 442 11 75 E-mail : info@integrol.2 Küçükbakkalköy ‹STANBUL Tel : (0216) 456 87 44 .com . SAN. T‹C.com. ‹zzettin Sok. Cafera¤a Mah.S.Bakkalköy Kad›köy ‹STANBUL Tel : (0216) 577 51 05 Faks : (0216) 577 51 06 E-mail : bilgi@set-ltd. Güzelyal› Mah. Kay›flda¤› Cad. Baflak Sok. SAN. Mühürdar Cad. LTD. fierifali Mah.com.com • SET TEKN‹K EMN‹YET LTD. SIMATIC. fiT‹. LTD.tr • OSKON ELEKTR‹K ELEKTRON‹K MAK. ve ‹Nfi. Atatürk Cad. Aztafl Apt. fiT‹. SIMATIC WinCC ‹STANBUL (ANADOLU) • BGM MÜHEND‹SL‹K LTD. Begonya Cad. fiT‹. fiT‹. No. Ayd›nl› Mah.96 Faks : (0216) 493 76 83 E-mail : egs@egselektrik. fiT‹. fiT‹. Rasimpafla Mah. ‹nsan Makine Arayüzü (HMI). S‹ST.com • EGS MÜH. T‹C.com • S‹MTEK OTOMASYON LTD. SAN. Bostanc› Yolu Emin Sok.com.com. Sümbül Sk. Moda Apt. No. LTD. Melodi Sok. No:37 Ümraniye ‹STANBUL Tel : (0216) 365 27 07 Faks : (0216) 365 27 37 E-mail : info@simetronik. fiT‹. fiT‹. LTD. No:2 S. LTD.net. T‹C. SIMATIC WinCC Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi S7-200. R›ht›m Cad. S7-1200 SIMATIC PCS7 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Ak›fl Gaz RFID Tezgahlar› Kontrol Analiz Sistemleri Enstrümantasyonu metre Revizyonu Sistemleri BGM Mühendislik D Dizayn EGS ENTEGRE Kontrol MCS OSKON Elektrik SET Teknik SIMETRONIK S‹MTEK Teko Otomasyon * Otomasyon Kontrol Sistemi.com.

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner)

Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar›

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

Proses Kontrol
Mikro
Otomasyon
Sistemi
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Hareket
Tak›m
Proses
Gaz
Ak›fl
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

BOYSAN Mühendislik
YZD Elektrik

ADANA

BOYSAN MÜHEND‹SL‹K
Reflatbey Mah. Fuzuli Cad. Billur Apt.
No: 23 Asma Kat
01120 Seyhan ADANA
Tel
: (0322) 453 49 63
Faks : (0322) 453 98 10
E-mail : boysan@boysan.com.tr

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

YZD ELEKTR‹K ‹NfiAAT
T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹.
Abidin Pafla Cad. 102 Sok.
Çelik ‹flhan› Kat:2 D:6
01010 ADANA
Tel
: (0322) 352 01 00 - 459 14 39
Faks : (0322) 351 75 87
E-mail : yzd@yzd.com.tr

Proses Kontrol
Mikro
Sistemi
Otomasyon
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

BERA
DEM‹RER
ECONORM
EL‹MKO
EMF
OPKON
S‹STEK Elektronik
Uzmanl›k alan› Hidrolik eksen kontrolüdür.

ANKARA

BERA MAK. OTOMASYON ELK. B‹LG.
SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
‹vedik OSB Has Emek Yap› Koop. 674. Sok. No:28
Ostim ANKARA
Tel
: (0312) 395 91 11
Faks : (0312) 395 53 31
E-mail : bera@beraelektrik.com
DEM‹RER TEKNOLOJ‹K S‹STEMLER
SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
100. Y›l Bulvar› 43. Sokak No.2
Ostim ANKARA
Tel
: (0312) 385 96 58
Faks : (0312) 385 96 95
E-mail : info@dtsis.com.tr
ECONORM LTD. fiT‹.
Hürriyet Cad. Tavuskuflu Sokak No.25/17
Dikmen ANKARA
Tel
: (0312) 483 30 40
Faks : (0312) 483 30 15
E-mail : econorm@econorm.com.tr

EL‹MKO ELEKTRON‹K ‹MALAT VE
KONTROL T‹C. LTD. fiT‹.
68. Sok. No: 16
06510 Emek ANKARA
Tel
: (0312) 212 64 50
Faks : (0312) 212 41 43
E-mail : elimko@elimko.com.tr

S‹STEK ELEKTRON‹K S‹ST.
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
‹vedik Organize Sanayi A¤aç ‹flleri Yap› Koop.
21. Cad. No:98
Ostim ANKARA
Tel
: (0312) 394 59 83-85
Faks : (0312) 394 59 87
E-mail : sistek@sistekelektronik.com

EMF ELEKTR‹K LTD. fiT‹.
K›rçiçe¤i Sok. No: 13/5
06700 Gaziosmanpafla ANKARA
Tel
: (0312) 447 70 82-447 68 96
Faks : (0312) 447 70 82
E-mail : o.aytac@emf.com.tr

OPKON OTOMASYON PROSES
KONTROL S‹ST. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
Atatürk Sitesi Hilmi Çay›ro¤lu Sok. Mavi Çam Apt.
No:3-5 Oran ANKARA
Tel
: (0312) 491 34 50
Faks : (0312) 491 34 59
E-mail : opkon@opkon.com

10
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleflme Sistemi, SIMATIC NET, ‹nsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC

10/23

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner)

Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar›

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Proses Kontrol
Mikro
Otomasyon
Sistemi
S7-200,
S7-1200
SIMATIC PCS7
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Gaz
Ak›fl
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

BUROSSA Otomasyon
ÖM-EL
ROBOSET

BURSA

BUROSSA OTOMASYON LTD. fiT‹.
Nilüfer Ticaret Merkezi
68. Sok. No: 25 Nilüfer
BURSA
Tel
: (0224) 443 25 00
Faks : (0224) 441 63 00
E-mail : burossa@burossa.com

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

ÖM-EL MÜH. LTD. fiT‹.
Alaaddin Bey Mah. Otomasyon Plaza
635. Sok. No: 1 Nilüfer BURSA
Tel
: (0224) 441 22 15
Faks : (0224) 441 05 71
E-mail : omel@omel.com.tr

ROBOSET OTOMASYON MÜH. LTD. fiT‹.
Sanayi Sitesi A Blok No:2
Gemlik BURSA
Tel
: (0224) 524 74 18
Faks : (0224) 524 74 19
E-mail : info@roboset.com

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Proses Kontrol
Mikro
Otomasyon
Sistemi
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Mikro
Proses Kontrol
Otomasyon
Sistemi
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Enstrümantasyonu
metre
Analiz
Sistemleri
Revizyonu Sistemleri

PROTON

DEN‹ZL‹
• PROTON OTOMASYON ELK. MAK.
TAAH. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Akçeflme Mah. Bozburun Cad. No: 2
DEN‹ZL‹
Tel
: (0258) 372 11 33
Faks
: (0258) 372 11 34
E-mail : info@protonotomasyon.com

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

ENDOST

ELAZI⁄

10

ENDOST END. OTOMASYON
SIST. LTD.fiT‹.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol No: 10
23280 ELAZI⁄
Tel
: (0424) 255 59 50
Faks : (0424) 255 59 59
E-mail : endost@endost.com

* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleflme Sistemi, SIMATIC NET, ‹nsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC

10/24

5 Mart 2011 / Fiyat Listesi

Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner)

Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar›

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Mikro
Proses Kontrol
Otomasyon
Sistemi
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Mikro
Proses Kontrol
Otomasyon
Sistemi
SIMATIC PCS7 S7-200, S7-1200
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

Haberleflme
A¤lar›
(Wireless)

Mikro
Proses Kontrol
Otomasyon
Sistemi
S7-200, S7-1200
SIMATIC PCS7
ve LOGO!

Hareket
Tak›m
Proses
Ak›fl
Gaz
RFID
Tezgahlar› Kontrol
Analiz
Sistemleri Enstrümantasyonu metre
Revizyonu Sistemleri

ANOT Elektrik

ESK‹fiEH‹R

ANOT ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Hasan Polatkan Cad. No:38
ESK‹fiEH‹R
Tel
: (0222) 234 40 68-70
Faks : (0222) 234 40 68-70
E-mail : info@anot.com.tr

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

B‹LGE Otomasyon

GAZ‹ANTEP

B‹LGE OTOMASYON S‹STEMLER‹
SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
‹ncilip›nar Mah. Sever ‹fl Merk. Alt› No:2
fiehitkamil GAZ‹ANTEP
Tel
: (0342) 231 00 07
Faks : (0342) 231 00 87
E-mail : info@bilgeotomasyon.com.tr

Solution Partner

*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC

ATASEL
EGES‹M

‹ZM‹R

ATASEL MÜH. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Hürriyet Bulv. Yusuf Dede ‹fl Merk.
No: 3/1 Kat: 4 / 402
35210 Çankaya ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 441 04 05
Faks : (0232) 441 21 57
E-mail : info@atasel.com.tr

EGES‹M OTOMAT‹K KONTROL SAN.
ve T‹C. LTD.fiT‹.
1204 Sok.Bulanalp-2 ‹fl Merkezi No: 41/1
35110 Yeniflehir ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 433 30 25
Faks : (0232) 459 90 42
E-mail : egesim@egesim.com.tr

10
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleflme Sistemi, SIMATIC NET, ‹nsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC

10/25

No: 16 Karatay KONYA Tel : (0332) 346 16 16 Faks : (0332) 346 16 20 E-mail : samur@samurelektronik. SIMATIC NET. SIMATIC WinCC EKOS‹M Mühendislik MAN‹SA • 10 EKOS‹M MÜHEND‹SL‹K TAAH. SIMATIC NET. O. ve T‹C. 1314 Blok No:116/A 45030 MAN‹SA Tel : (0236) 236 10 53 Faks : (0236) 233 16 27 E-mail : ekosim@ekosim. SIMATIC.com Solution Partner *SIMATIC PLC. Tic. S‹ST. S7-1200 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Ak›fl Gaz RFID Tezgahlar› Kontrol Enstrümantasyonu metre Analiz Sistemleri Revizyonu Sistemleri Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi SIMATIC PCS7 S7-200. SIMATIC NET. Sht. SIMATIC WinCC SAMUR Elektronik KONYA • SAMUR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K SAN. Bölg. Bnb. Do¤algaz Bloklar› No: 50/1-A Gebze KOCAEL‹ Tel : (0262) 644 89 11 Faks : (0262) 644 89 16 E-mail : info@bertaotomasyon. Sit. Osman Y›lmaz Mah.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Çözüm Ortaklar›m›z (Solution Partner) Çözüm Ortaklar›m›z ve Uzmanl›k Alanlar› Solution Partner Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi SIMATIC PCS7 S7-200. SIMATIC NET.B.tr * Otomasyon Kontrol Sistemi. fiT‹.com Solution Partner *SIMATIC PLC. H. fiT‹. S7-1200 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Ak›fl Gaz RFID Tezgahlar› Kontrol Analiz Sistemleri Enstrümantasyonu metre Revizyonu Sistemleri Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi SIMATIC PCS7 S7-200. VE T‹C. Merkezi No: 5/12 38070 KAYSER‹ Tel : (0352) 321 40 08 . Modesa Mobilyac›lar San. Kenan Evren San. LDT. Fevzi Çakmak Mah.com Solution Partner *SIMATIC PLC. San. LTD. 12. Sitesi 10741 Sok.com. Kayseri Org.S. fiT‹. SIMATIC WinCC 10/26 . Cad.09 Faks : (0352) 321 28 23 E-mail : anka@ankaelektrik. SIMATIC WinCC ANKA Elektrik KAYSER‹ • ANKA ELEKTR‹K LTD. SAN. ‹nsan Makine Arayüzü (HMI). SIMATIC NET. SIMATIC WinCC BERTA Otomasyon KOCAEL‹ • BERTA OTOMASYON VE KONT. Endüstriyel Haberleflme Sistemi. S7-1200 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Ak›fl Gaz RFID Tezgahlar› Kontrol Analiz Sistemleri Enstrümantasyonu metre Revizyonu Sistemleri Haberleflme A¤lar› (Wireless) Proses Kontrol Mikro Otomasyon Sistemi S7-200. Tahsin Büyükçoban Cad. S7-1200 SIMATIC PCS7 ve LOGO! Hareket Tak›m Proses Gaz Ak›fl RFID Tezgahlar› Kontrol Analiz Sistemleri Enstrümantasyonu metre Revizyonu Sistemleri *SIMATIC PLC.

Metro Park Sit.5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Gaz Kromotograf Bayimiz Gaz Kromotograf Bayimiz • TÜRK ANALYS LTD 9 Eylül Mah.com 10 10/27 . B Blok D:1 No: 13 35410 Gaziemir ‹ZM‹R Tel : (0232) 252 26 06 Faks : (0232) 252 57 40 E-mail : post@turkanalys. 333 Sok.

.

8/43 .8/27 .7/2 .8/35 .8/70 .8/47 .4/5 .4/7 1/1 .8/51 .9/13 9/1 .8/52 .4/4 .9/5 .8/28 .2/2 3/1 .6/7 .8/42 8/33 .8/71 7/1 8/57 .8/71 .8/60 .8/55 .8/68 8/45 .6/4 .8/52 8/40 .2/3 1/1 .8/46 .8/40 .8/26 .8/55 8/25 .8/5 .8/66 .8/76 .8/69 8/37 .4/7 .6/5 .8/58 8/24 .8/37 .8/39 .8/74 .8/69 8/17.7/3 .8/54 .4/3 .8/50 .8/25 .8/52 .4/2 ...3/4 2 2KJ 2LC 4/7 .8/62 .7/1 .2/1 .8/3 .8/53 ..8/55 7 7ND 7NG 7ME 7MF 7MH 7ML 9/4 9/1 9/12 .8/73 8/23 9/3 .8/56 .8/54 .8/77 .4/10 6 6AG 6AU 6AV63 6AV65 6AV66 6AV76 6AV78 6BK 6DR 6ED 6EP 6ES5 6ES71 6ES72 6ES73 6ES74 6ES76 6ES77 6ES78 6ES79 6GF 6FX 6GK1 6GK5 6GK7 6GT 6NH7 6NH9 6SE 6SL 6XV 8/70 .8/41 .8/60.8/33 .1/3 .8/54 .4/9 3 3RK 3RX9 3SF 3ZS 8/12 8/53 8/7 8/58 4 2LC 4/1 . Sayfa 1 1FK 1KJ 1LA 1LG 1MA 1MJ 3 7/4 4/1 .1/2 .8/51 6/4 .8/2 .8/38 .4/6 .8/30 .9/6 10 10/28 .4/8 .8/75 8/60 .8/28 8/37 .8/72 .4/3 .8/51 .8/81 8/39 .9/2 9/7 .8/40 .8/31 .7/6 8/32 -8/48 .8/52 .8/64 .8/83 8/33 .8/41 .8/39 .8/45 .8/50 .6/3 ..8/23 8/26 .8/32 9/4 .8/44 .6/7 6/1 .8/72 .8/32 .1/2 .8/56 .8/49 .8/74 .8/74 .6/6 .4/6 .8/49 .9/8 8/23 8/22 .8/50 .8/44 8/19 .2/2 .8/36 .8/79 .8/78 .8/53 .8/65 .8/61 -8/75 8/51 .8/59 .8/4 .5 Mart 2011 / Fiyat Listesi Siparifl Numaralar› ‹ndeksi Siparifl No.8/30 8/29 .8/27 .8/52 8/1 .8/59 ..8/41 .2/1 .. 8/18 8/51 8/26 .8/83 8/29 .6/8 .8/67 .8/43 .8/40 .3/2 3/3 .4/8 ..6/2 .8/54 .8/20 7/6 8/46 ..4/9 4/1 .8/43 .4/5 .8/60 .1/3 .8/69 .4/4 .8/73 .8/28 .4/2 ..8/58 .

NOTLAR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful