Električne Instalacije i Osvetljenja ZADATAK 3

:

VTŠ Novi Sad

Zadatak 3

Za industrijsko postrojenje iz zadataka br.1 i br.2 (sa asinhronim mašinama nominalne snage 120 kW, faktorom cosϕ = 0,82 (induktivno) i stepenom iskorišćenja η = 0,85 ) treba da se izabere napojni kabl i proveri pad napona na izabranom kablu. Postrojenje je udaljeno 60 m od trafostanice. a) Izabrati kabl i proveriti pad napona ako su kompenzacioni kondenzatori postavljeni u trafostanici. b) Izabrati kabl i proveriti pad napona ako su kompenzacioni kondenzatori postavljeni u samom pogonu.

Podaci o bakarnim kablovima, za tip ugradnje D, dati su u sledecoj tabeli. Poprečni presek [mm2] 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 4 x 185 4 x 240 4 x 300 In [A] PP izol. 67 86 103 122 151 179 203 230 257 297 336 In [A] XX izol. 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396 r na 70C [Ω /km] 1,36 0,864 0,627 0,463 0,322 0,232 0,185 0,151 0,121 0,0938 0,0766 x [Ω /km] 0,089 0,085 0,082 0,082 0,081 0,081 0,08 0,079 0,077 0,079 0,078

UVODNA DISKUSIJA: Elektroenergetski kablovi se proizvode i prodaju u standardizovanim veličinama poprečnog preseka. Zavisno od tipa provodnika (bakar ili aluminijum), broja opterećenih provodnika u kablu, tipa izolacije (PP-PVC ili XX-umreženi polietilen) i načina ugradnje, svaki kabl odredjenog poprečnog preseka je predvidjen za odredjenu struju. U gornjoj tabeli dati su podaci o nominalnim strujama trofaznih četvorožilnih bakarnih kablova, za PVC i za XX izolaciju. U tabeli se može videti da su kablovi sa XX izolacijom predvidjeni za veće struje nego kablovi sa PVC izolacijom, a to je zato što je dozvoljena radna temperatura kablova sa PVC izolacijom oko 70°C, a kablova sa XX izolacijom oko 90°C. Dalje, u tabeli su date vrednosti otpornosti i induktivne reaktance tih kablova, u Omima po kilometru. Te vrednosti su neophodne za proračun pada napona u kablu. a) kompenzacioni kondenzatori postavljeni u trafo-stanici.

1.4 A. U1 Slika 3. te je svejedno za koji ćemo se odlučiti .1.I) je pomeren za 90 stepeni. Stoga su naponi U1 i U2 fazni naponi (izmedju faznog i neutralnog voda).Električne Instalacije i Osvetljenja VTŠ Novi Sad Zadatak 3 Izbor kabla : U zadacima 1 i 2 pokazano je da je struja pri punom opterećenju 248.3. te da se pretpostavlja su tri faze ravnomerno opterećene. jer je simbol "i" rezervisan za označavanje struje). Slika 3. te da se struja kroz kabl od trafo-stanice do pogona ne smanjuje ako se kompenzacioni kondenzatori postave u trafo-stanicu. Stoga se kabl bira tako da mu je nominalna struja nešto veća od 248. ali treba zapamtiti da je kabl trofazni. što je prikazano imaginarnom jedinicom j. Pošto se prenose i aktivna i reaktivna snaga. Recimo da uzimamo XX kabl 4x150 . uz usvajanje da je referentna osa poravnata sa naponom U2.2. I1 Pad napona na kablu će imati dvostruku dimanziju . Ova situacije je prikazana vektorskim dijagramom na slici 3. ϕ . gde su označene i tačke A. ali ne ostavlja dovoljnu rezervu kapaciteta za eventualno proširenje pogona ili priključenje novih mašina) Oba kabla su dobro rešenje. (treba primetiti da se imaginarni broj i = −1 u elektrotehnici označava sa "j". IZVODJENJE PADA NAPONA: Na slici 3.B i C.2.I) je kolinearan sa strujom a pad napona na reaktansi (Xk. na slici 3. Iz tabele kablova vidi se da zadovoljavaju PP kabl 4x240 i XX kabl 4x150 (PP kabl 4x185 (257 A) takodje zadovoljava. šematski je prikazan prenos snage (P i Q) kroz kabl otpornosti Rk i reaktanse Xk.napon U2 je po amplitudi manji od napona U1. nominalne struje 271 A. struja kasni za naponom za ugao ϕ . Dalje.4 A.2.treba proveriti nabavne cene za konačnu odluku). a takodje dolazi do pomeraja faznog stava izmedju U1 i U2. prikazan je uveličan detalj slike 3. Prikazana je jedna faza. Pad napona na otpornosti (Rk.

Pošto je dužina kabla 60 m.Električne Instalacije i Osvetljenja VTŠ Novi Sad Zadatak 3 U1 Slika 3. dobija se Rk I Vidi se da pad napona prouzrokuju: . On se sastoji iz tri dela: U2 .151 = 0. Pošto je ugao izmedju U1 i U2 vrlo mali. iz tabele se uzima podužna otpornost od 0. tj. dobija se ∆U ⋅ 3U 2 = 3U 2 Rk I cos ϕ + 3U 2 X k I sin ϕ Pošto je aktivna snaga P=3 U2 I cosϕ ∆U ⋅ 3U 2 = Rk P + X k Q a reaktivna snaga je Q=3 U2 I sinϕ . interesuje nas promena amplitude napona. uvažavajući da je medjufazni (linijski napon) izraz za procentualni pad napona na kablu: ∆u[%] = 100 ( Rk P + X k Q ) 2 U lin 3 puta veći od faznog napona. realni deo vektora U1 .00474 Ω = 4.079 = 0.3. Proračun pada napona: Za usvojeni XX kabl 4x150. projekcije (Rk. dobija se: ∆U 100 100 = ( Rk P + X k Q ) 2 U2 3U 2 U2 ϕ Konačno.06 mΩ 1000 X k = l ⋅ xk = 60 0.74 mΩ 1000 Ubacivanjem gornjih vrednosti.aktivna snaga na otpornosti kabla i .I) na realnu osu (duž AB) i projekcije (j Xk. procentualni pad napona na kablu iznosi: .079 Ω /km.00906 Ω = 9. pad napona je: ∆U = U 1 −U 2 = Rk I cos ϕ + X k I sin ϕ A Ako se ovaj izraz (i leva i desna strana) pomnoži sa 3 U2 .151 Ω /km i podužna reaktansa 0. stvarne vrednosti su: Rk = l ⋅ rk = 60 0.I) na realnu osu (duž BC). dobija se: Ako se sad ovaj izraz (i leva i desna strana) pomnoži sa 100 (procenata) i podeli sa 3 U22 . Dakle.reaktivna snaga na reaktansi kabla.

Proračun pada napona: Za usvojeni PP kabl 4x150.06 ⋅ 141.54) = 1.74 ⋅ 98.09 % 2 U lin 400 2 Pošto je dozvoljeni pad napona od trafo-stanice do krajnjih potrošača 3%.74 ⋅ 98.06 ⋅ 141.09 % 2 U lin 400 2 Pošto je dozvoljeni pad napona od trafo-stanice do krajnjih potrošača 3%. ovaj pad napona je zadovoljavajući. nominalne struje 230 A.06 mΩ 1000 X k = l ⋅ xk = 60 0.Električne Instalacije i Osvetljenja ∆u[%] = VTŠ Novi Sad Zadatak 3 100 100 ( Rk P + X k Q ) = (9.151 Ω /km i podužna reaktansa 0.2 + 4. ovaj pad napona je zadovoljavajući.treba proveriti nabavne cene za konačnu odluku). Pošto je dužina kabla 60 m.54) = 1.151 = 0.079 Ω /km. b) kompenzacioni kondenzatori postavljeni u zgradu postrojenja. procentualni pad napona na kablu iznosi: ∆u[%] = 100 100 ( Rk P + X k Q ) = (9.00906 Ω = 9. .74 mΩ 1000 Ubacivanjem gornjih vrednosti. pri punom opterećenju. Iz tabele kablova vidi se da zadovoljavaju PP kabl 4x150 i XX kabl 4x120 Oba kabla su dobro rešenje. Recimo da uzimamo PP kabl 4x150 . U tom slučaju. stvarne vrednosti su: Rk = l ⋅ rk = 60 0.1 A i prema njoj se bira kabl. pri punom opterećenju može doći do pregrevanja kabla ako se kompenzacija ne uključi ili ako su kondenzatori pokvareni).2 + 4.00474 Ω = 4. Izbor kabla : U zadatku 2 pokazano je da se struja kroz kabel smanjuje ako se kompenzacioni kondenzatori postave u samo postrojenje gde se nalaze asinhroni motori. te je svejedno za koji ćemo se odlučiti . iz tabele se uzima podužna otpornost od 0. (treba napomenuti da.079 = 0. struja je 204.