550117_QuAnimalCube

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

/

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม/

ชือสัตว์ทีปรากฏในอัลกุรอาน (ภาษาไทย)

ชือสัตว์ทีปรากฏในอัลกุรอาน (ภาษาไทย)

มด ผึง ช้าง วัว
แมงมุม

ม้า ลา กา
วาฬ แมลงวัน
สุนข ั

อูฐ

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม/

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม/

ภาพสัตว์ทีปรากฏในอัลกุรอาน

ภาพสัตว์ทีปรากฏในอัลกุรอาน